Tests_OV_open

Тести з курсу "Організація виробництва"

Організаційні основи виробництва
Основним завданням організації виробництва є:
а) визначення способів і варіантів виготовлення продукції;
б) визначення оптимальних значень параметрів технологічного процесу;
в) визначення можливих параметрів технологічного процесу;
г) визначення того, що треба зробити з предметом праці і при допомозі яких засобів праці, щоб перетворити його в необхідний продукт.

Процес організації виробництва характеризується:
а) ходом виробничого процесу і тривалістю виробничого циклу;
б) структурою виробничого циклу;
в) структурою виробничої системи;
г) немає правильної відповіді.

Стан організації виробництва характеризується:
а) ходом виробничого процесу;
б) структурою виробничої системи і структурою виробничого циклу;
в) тривалістю виробничого циклу;
г) немає правильної відповіді.

Забезпечення однакової пропускної здатності різних робочих місць одного процесу відповідає принципу:
а) ритмічності; б) безперервності;
в) пропорціональності; г) паралельності.

Організація виробничого процесу таким чином, щоб кожна наступна операція починалася одразу ж після закінчення попередньої відповідає принципу:
а) пропорціональності; б) безперервності;
в) паралельності; г) ритмічності.

Суміщення операцій і процесів у часі відповідає принципу:
а) пропорціональності; б) ритмічності;
в) безперервності; г) паралельності.

Забезпечення найкоротшого шляху проходження предметів праці по всіх стадіях і операціях виробничого процесу відповідає принципу:
а) безперервності; б) паралельності;
в) ритмічності; г) прямолінійності (прямопотоковості).

Забезпечення рівномірності протікання виробничого процесу в часі, в результаті чого за однакові проміжки часу виробляється однакова, або однаково зростаюча кількість продукції відповідає принципу:
а) ритмічності; б) паралельності;
в) безперервності; г) прямолінійності (прямопотоковості).


Підприємство, як виробнича система
Система, яка включає працівників, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для її функціонування, в процесі чого створюється продукція або послуги називається:
а) виробничим процесом; б) технологічним процесом;
в) виробничою системою; г) підприємство.

Сукупність взаємопов’язаних трудових, технологічних, нетехнологічних та природних процесів, внаслідок яких вхідні предмети праці перетворюються на готову продукцію - це:
а) технологічний процес; б) виробничий цикл;
в) виробничий процес; г) технологічна операція.

Частина виробничого процесу з чітко визначеними метою та результатом, яка виконується за допомогою відповідного устаткування певним складом виконавців або без участі людини – це:
а) технологічний процес; б) виробничий цикл;
в) виробнича операція; г) виробнича лінія.

Закінчена частина технологічного процесу, яку виконують на одному робочому місці – це::
а) технологічний процес; б) виробничий процес;
в) технологічна операція; г) виробнича лінія.

Виробнича структура підприємства - це:
а) сукупність виробничих підрозділів підприємства, із зазначенням їх складу, співвідношення та зв'язків між ними;
б) чисельність суб'єктів-засновників та взаємовідносини між ними;
в) частка капіталу кожного засновника в статутному фонді;
г) організаційно-правова форма існування підприємства.

На виробничу структуру підприємства не впливають:
а) масштаб виробництва; б) характер технологічного процесу;
в) складність конструкції виробу; г) рівень фахової підготовки працівників.

Структурна одиниця підприємства, яка виконує конкретну функцію виробництва та відповідає за неї – це:
а) основне виробництво; б) допоміжне виробництво;
в) виробничий підрозділ; г) робоче місце.

Виробнича діяльність підприємства, що полягає у безпосередньому перетворенні предмета праці на готову продукцію – це:
а) допоміжне виробництво; б) основне виробництво;
в) підсобне виробництво; г) побічне виробництво.

Виробнича діяльність підприємства, що полягає в обслуговувані основного виробництва, забезпеченні безперебійного виготовлення і випуску продукції – це:
а) основне виробництво; б) побічне виробництво;
в) підсобне виробництво; г) допоміжне виробництво;

Виробнича діяльність підприємства, що полягає у добуванні або переробленні предметів праці для основного виробництва – це:
а) основне виробництво; б) підсобне виробництво;
в) допоміжне виробництво; г) побічне виробництво.

Виробнича діяльність підприємства, що полягає у виготовлені продукції з відходів або побічних продуктів основного виробництва – це:
а) основне виробництво; б) підсобне виробництво;
в) допоміжне виробництво; г) побічне виробництво.

Простий виробничий процес – це:
а) виробничий процес, який стосується виготовлення окремої деталі чи складається із кількох послідовно виконуваних операцій;
б) виробничий процес, який складаються з послідовно і паралельно виконуваних операцій;
в) неавтоматизований виробничий процес;
г) виробничий процес, в якому беруть участь менше як 1000 основних робітників.

Складний виробничий процес – це:
а) виробничий процес, який стосується виготовлення окремої деталі чи складається із кількох послідовно виконуваних операцій;
б) автоматизований виробничий процес;
в) виробничий процес, який складаються з послідовно і паралельно виконуваних операцій;
г) виробничий процес, в якому бере участь не менше як 1000 основних робітників.

Організація виробничого процесу в просторі і в часі
Виробничий цикл – це:
а) сукупність взаємопов’язаних трудових, технологічних та природних процесів, внаслідок яких вхідні предмети праці перетворюються на готову продукцію;
б) сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці;
в) частина технологічного процесу і виконуються робітниками чи групою робітників на одному робочому місці при незамінних знаряддях праці і без переналадки обладнання;
г) інтервал часу, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

Організація виробничих процесів, за якої окремий предмет праці передаєтеся на наступну операцію після того, як уся партія пройде попередню операцію:
а) послідовне поєднання операцій; б) паралельне поєднання операцій;
в) паралельно-послідовне поєднання операцій; в) правильне технологічне поєднання операцій.

Організація виробничих процесів, за якої кожний екземпляр предмета праці передається на наступну операцію відразу ж після проходження сим попередньої операції
а) послідовне поєднання операцій; б) паралельне поєднання операцій;
в) паралельно-послідовне поєднання операцій; в) правильне технологічне поєднання операцій.

Паралельно-послідовний вид руху предметів праці характеризується тим, що:
а) виконання наступної операції починається тільки після завершення обробки усієї партії на попередній операції;
б) частина партії чи окремі деталі запускаються на наступну операцію одразу ж після обробки їх на попередній стадії незалежно від усієї партії;
в) наступна операція починається до повного закінчення обробки всієї партії на попередній операції і здійснюється без перерв у виготовленні деталей на кожному робочому місці;
г) немає правильної відповіді.

Типи і методи організації виробництва
Тип виробництва, що характеризується невеликим обсягом випуску однакової продукції, повторне виготовлення якої, як правило, не передбачається:
а) одиничне виробництво; б) серійне виробництво;
в) дрібне виробництво; г) невелике виробництво.

Ознаками серійного виробництва є:
а) обмежена номенклатура продукції; б) вузька номенклатура продукції;
в) виготовлення виробів поштучно; г) усі відповіді є не правильними.

Критерієм при встановленні типу виробництва у проектних розробках є:
а) загальні обсяги виробництва;
б) рівень спеціалізації виробництва;
в) коефіцієнт закріплення технологічних операцій за одним робочим місцем;
г) фондомісткість продукції.

Методи організації виробництва поділяються на:
а) технологічні та продуктові; б) потокові і не потокові;
в) пропорційні і не пропорційні; г) всі відповіді правильні.

Не є характерними для не потокового методу організації виробництва:
а) розміщення устаткування та робочих місць за технологічною ознакою;
б) обробка на робочих місцях різних за конструкцією і технологією виготовлення предметів праці;
в) застосування, в основному, універсального технологічного обладнання;
г) розміщення робочих місць у порядку проходження операцій технологічного процесу.

Метод організації виробництва, при якому предмет праці в процесі обробки проходить по встановленому найкоротшому маршруту із заздалегідь фіксованим темпом називається:
а) безперервним; в) не потоковим;
б) потоковим; г) правильним.

Особливості організації потокового виробництва
Інтервал часу між послідовним випуском двох однойменних одиниць продукції потокової лінії називається:
а) тактом роботи потокової лінії;
б) ритмом роботи потокової лінії;
в) синхронізацією роботи потокової лінії;
г) дійсним змінним фондом часу роботи потокової лінії.

Час передачі партії виробів з однієї операції на іншу називається:
а) тактом роботи потокової лінії;
б) ритмом роботи потокової лінії;
в) синхронізацією роботи потокової лінії;
г) дійсним змінним фондом часу роботи потокової лінії.

Вирівнювання продуктивності по всіх операціях технологічного процесу називається:
а) удосконаленням роботи потокової лінії;
б) ритмом роботи потокової лінії;
в) синхронізацією роботи потокової лінії;
г) дійсним змінним фондом часу роботи потокової лінії.

Календарний фонд часу роботи потокової лінії за зміну за мінусом регламентованих перерв на відпочинок і профілактичні заходи за зміну називається:
а) тактом роботи потокової лінії;
б) ритмом роботи потокової лінії;
в) синхронізацією роботи потокової лінії;
г) дійсним змінним фондом часу роботи потокової лінії.

Відстань міх центрами двох суміжних робочих місць на лінії називається:
а) тактом роботи потокової лінії;
б) кроком конвеєра;
в) синхронізацією роботи потокової лінії;
г) дійсним змінним фондом часу роботи потокової лінії.

Задана добова програма випуску за мінусом прогнозованого відсотка технологічних втрат – це:
а) добова програма запуску; б) коефіцієнт завантаження робочих місць;
в) такт (ритм) роботи лінії; г) період конвеєра.

Різниця календарного фонду часу роботи за зміну та часу регламентованих перерв на відпочинок і профілактичні заходи за зміну – це:
а) змінна програма запуску; б) дійсний змінний фонд часу роботи потокової лінії;
в) такт (ритм) роботи лінії; г) швидкість руху конвеєра.

Ділення кроку конвеєра на такт (ритм) роботи поточної лінії – це:
а) такт (ритм) роботи лінії; б) період конвеєра;
в) коефіцієнт завантаження робочих місць; г) швидкість руху конвеєра;

Найменше кратне до числа робочих місць на лінії – це:
а) такт (ритм) роботи лінії; б) період конвеєра;
в) коефіцієнт завантаження робочих місць; г) швидкість руху конвеєра;


Виробнича потужність промислового підприємства
Виробнича потужність підприємства - це:
а) перелік всіх асортиментних позицій продукції підприємства;
б) продуктивність всього обладнання підприємства;
в) максимальний обсяг продукції, що виготовлений основними цехами;
г) максимально можливий обсяг випуску підприємством продукції заданої номенклатури та асортименту.

«Вузьке місце» на виробництві - це:
а) незабезпеченість основних цехів найважливішими видами обладнання;
б відставання пропускної здатності окремих груп обладнання від пропускної здатності провідної групи обладнання;
в) ускладнення щодо вільного пересування пожежного транспорту територією підприємства;
г) відставання темпів росту заробітної плати від темпів росту фондоозброєності праці.

При розрахунку виробничої потужності за основу береться фонд часу:
а) календарний; б) річний;
в) ефективний; г) середній.

Вихідна виробнича потужність визначається як:
а) виробнича потужність, яка забезпечувалась ліквідовуваними основними фондами;
б) виробнича потужність на кінець розрахункового періоду;
в) виробнича потужність, яку приймають до розрахунку виробничої програми підприємства;
г) виробнича потужність, що є базою для обчислення темпів росту обсягу випуску продукції підприємства.

До факторів, що безпосередньо визначають виробничу потужність підприємства і прямо враховуються при розрахунку її величини відносяться:
а) спеціалізація і кооперування підприємства (виробництва);
б) якість предметів праці;
в) кількість виробничого устаткування;
г) кваліфікація виробничого персоналу.

До факторів, що опосередковано впливають на виробничу потужність підприємства належать:
а) номенклатура й асортимент продукції, що випускається;
б) рівень організації праці;
в) режимний фонд часу роботи підприємства;
г) розмір виробничих площ.


Організація допоміжного та обслуговуючого виробництва
Сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що здійснюють комплекс заходів з технічного догляду за устаткуванням, нагляду за його станом та з ремонту:
а) ремонтне господарство; б) енергетичне господарство;
в) інструментальне господарство; г) транспортне господарство.
Якісна характеристика конструктивних та технологічних особливостей устаткування, яка обумовлює трудомісткість його ремонту та вимірюється у ремонтних одиницях:
а) категорія ремонтної складності; б) ремонтна одиниця;
в) тривалість ремонту; г) запасна одиниця.
Організація ремонту, за якої всі матеріально-технічні засоби та виконавці розосереджені по окремих виробничих підрозділах підприємства:
а) централізована форма ремонту; б) децентралізована форма ремонту;
в) змішана форма ремонту; г) ремонтне господарство

Сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, зайнятих виготовленням, відновленням і ремонтом інструменту та технологічного оснащення, їх обліком, зберіганням та розподілом між цехами та робочими місцями:
а) ремонтне господарство; б) енергетичне господарство;
в) інструментальне господарство; г) транспортне господарство.
Трудомісткість ремонту устаткування, яке приймається за еталон для визначення складності ремонту:
а) категорія ремонтної складності; б) ремонтна одиниця;
в) інструмент; г) запасна одиниця.

Комплекс технічних засобів та спеціалізованих підрозділів, що забезпечують підприємство всіма необхідними видами енергії та енергоносіїв відповідних параметрів:
а) ремонтне господарство; б) енергетичне господарство;
в) інструментальне господарство; г) склад.
Регламентований час простою устаткування в ремонті, що складається з часу передавання в ремонт, власне ремонту та приймання відремонтованого устаткування:
а) категорія ремонтної складності; б) ремонтна одиниця;
в) тривалість ремонту; г) запасна одиниця.
Обсяг вантажів, що переміщуються за певний період між окремими вантажно-розвантажувальними пунктами або через певний пункт:
а) вантажний потік; б) вантажообіг підприємства;
в) маршрутизація перевезень; г) рейс.

Комплекс технічних засобів та спеціалізованих підрозділів, призначених для переміщення сировини, матеріалів, продукції та інших вантажів всередині підприємства та за його межами:
а) склад; б) енергетичне господарство;
в) інструментальне господарство; г) транспортне господарство.
Заздалегідь придбана чи виготовлена складова частина устаткування, призначена для заміни такої ж частини, що перебуває в експлуатації, з метою підтримання або відновлення справності чи працездатності устаткування:
а) інструмент; б) ремонтна одиниця;
в) тривалість ремонту; г) запасна одиниця.
Основний умовно-натуральний показник роботи транспорту, що визначається як сума добутків ваги вантажів на відстань їх перевезення на підприємстві за розрахунковий період:
а) вантажний потік; б) вантажообіг підприємства;
в) маршрутизація перевезень; г) сумарна вага перевезених вантажів.

Виробничий комплекс для вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання продукції та підготовлення її до видачі споживачеві:
а) склад; б) енергетичне господарство;
в) інструментальне господарство; г) транспортне господарство.
Комплекс операцій для відновленню справності або працездатності устаткування шляхом заміни чи відновлення зношених і пошкоджених деталей та вузлів:
а) технічне обслуговування; б) ремонт устаткування
в) модернізація устаткування; г) ремонтне господарство.
Організація використання внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту на основі системи стійких маршрутів із закріпленням за кожним з них постійних виконавців та транспортних машин:
а) вантажний потік; б) вантажообіг підприємства;
в) маршрутизація перевезень; г) рейс.

Вид планового ремонту, під час якого провадиться заміна чи відновлення окремих зношених деталей, регулювання механізмів, які забезпечують нормальну експлуатацію устаткування до чергового ремонту:
а) поточний ремонт; б) капітальний ремонт;
в) неплановий ремонт; г) регламентний ремонт.
Інтервал часу між даним видом обслуговування та наступним таким самим видом або іншим складнішим:
а) періодичність технічного обслуговування; б) ремонтний цикл;
в) структура ремонтного циклу; г) міжремонтний період.
Послідовне транспортування вантажів між трьома і більше вантажно-розвантажувальними пунктами із поверненням у початковий пункт:
а) кільцева система перевезень; б) маятникова система перевезень;
в) радіальний маршрут; г) рейс.

Ремонт, що виконується для відновлення справності та повного чи близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові – це:
а) плановий ремонт; б) капітальний ремонт;
в) неплановий ремонт; г) регламентний ремонт.
Найменші повторювані інтервали часу, протягом яких виконуються усі встановлені види ремонту в певній послідовності та відповідно до вимог нормативних і технічних документів:
а) періодичність технічного обслуговування; б) ремонтний цикл;
в) структура ремонтного циклу; г) міжремонтний період.
Транспортування вантажів між двома постійними пунктами обслуговування:
а) кільцева система перевезень; б) маятникова система перевезень;
в) радіальний маршрут; г) рейс.

Ремонт, який проводиться після установлення наявності несправності з метою повернення об’єкта в стан, в якому він спроможний виконувати потрібну функцію – це:
а) плановий ремонт; б) капітальний ремонт;
в) неплановий ремонт; г) регламентний ремонт.
Перелік та послідовність планових ремонтів устаткування, що циклічно повторюються за видами протягом ремонтного циклу:
а) періодичність технічного обслуговування; б) ремонтний цикл;
в) структура ремонтного циклу; г) міжремонтний період.
Транспортування вантажів між двома постійними пунктами обслуговування із зворотним порожнім пробігом:
а) кільцева система перевезень; б) проста маятникова система перевезень;
в) повна маятникова система перевезень; г) змішана маятникова система перевезень.

Плановий ремонт, що виконується із періодичністю та в обсязі, установлених в експлуатаційній документації, незалежно від технічного стану на момент початку ремонту:
а) поточний ремонт; б) капітальний ремонт;
в) неплановий ремонт; г) регламентний ремонт.
Час між двома плановими ремонтами, що виконуються послідовно:
а) періодичність технічного обслуговування; б) ремонтний цикл;
в) структура ремонтного циклу; г) міжремонтний період.
Транспортування вантажів між двома постійними пунктами обслуговування із зворотним навантаженим пробігом:
а) кільцева система перевезень; б) проста маятникова система перевезень;
в) повна маятникова система перевезень; г) змішана маятникова система перевезень.

Комплекс робіт з поліпшення експлуатаційних характеристик діючого устаткування заміною окремих складових частин досконалішими згідно з сучасними вимогами і нормами:
а) модернізація устаткування; б) капітальний ремонт;
в) неплановий ремонт; г) регламентний ремонт.
Організація ремонту, за якої всі матеріально-технічні ремонтні засоби та виконавці зосереджені у спеціалізованих підрозділах:
а) централізована форма ремонту; б) децентралізована форма ремонту;
в) змішана форма ремонту; г) ремонтне господарство
Транспортування вантажів між двома постійними пунктами обслуговування із зворотним неповним навантаженим пробігом:
а) кільцева система перевезень; б) проста маятникова система перевезень;
в) повна маятникова система перевезень; г) змішана маятникова система перевезень.Організація трудових процесів
Поділ виробничого процесу за ознаками їх технологічної однорідності (за стадіями, фазами, виробничими операціями і т.п.):
а) технологічний поділ праці; б) поопераційний поділ праці;
в) функціональний поділ праці; г) професійний поділ праці;

Закріплення за працівниками виконання окремих операцій для скорочення виробничого циклу:
а) технологічний поділ праці; б) поопераційний поділ праці;
в) функціональний поділ праці; г) професійний поділ праці;

Поділ персоналу підприємства на функціонально однорідні групи відповідно до тих функцій, які вони виконують:
а) технологічний поділ праці; б) поопераційний поділ праці;
в) функціональний поділ праці; г) професійний поділ праці;

Поділ праці, який відбувається між групами робітників за ознакою технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить від застосовуваних знарядь і предметів праці, технології виробництва:
а) технологічний поділ праці; б) поопераційний поділ праці;
в) функціональний поділ праці; г) професійний поділ праці.

Поділ праці, зумовлений різним ступенем складності виконуваних робіт:
а) технологічний поділ праці; б) поопераційний поділ праці;
в) професійний поділ праці; г) кваліфікаційний поділ праці;

Виконання працівником у робочий час, поряд з роботами по основній професії (спеціальності), також робіт по одній чи декількох інших професіях (спеціальностях):
а) суміщення професій; б) суміщення функцій;
в) розширення зон обслуговування; г) додаткове навантаження.

Виконання поряд з обов'язками по основному фаху окремих функцій, які раніше виконувалися працівниками інших професій:
а) суміщення професій; б) суміщення функцій;
в) розширення зон обслуговування; г) додаткове навантаження.

Суміщення робіт в рамках однієї професії:
а) суміщення професій; б) суміщення функцій;
в) розширення зон обслуговування; г) додаткове навантаження.

Система заходів щодо планування (розміщення) робочих місць, їх забезпечення та обслуговування:
а) організація робочих місць; б) планування робочого місця;
в) оснащення робочого місця; г) обслуговування робочих місць.

Раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та організаційного оснащення, а також працівника:
а) організація робочих місць; б) планування робочого місця;
в) оснащення робочого місця; г) обслуговування робочих місць.
Сукупність розміщеного на робочому місці основного й допоміжного устаткування, технологічного та організаційного оснащення:
а) організація робочих місць; б) планування робочого місця;
в) оснащення робочого місця; г) обслуговування робочих місць.

Забезпечення робочих місць протягом робочої зміни сировиною, матеріалами, заготовками, транспортними засобами, послугами ремонтного характеру тощо:
а) організація робочих місць; б) планування робочого місця;
в) оснащення робочого місця; г) обслуговування робочих місць.

Нормування праці
Норма часу:
а) кількість робочого часу, потрібного для виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт;
б) кількість продукції або обсяг роботи, які мають бути виконані за одиницю робочого часу;
в) кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного обсягу робіт;
г) кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові.

Норма виробітку:
а) кількість робочого часу, потрібного для виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт;
б) кількість продукції або обсяг роботи, які мають бути виконані за одиницю робочого часу;
в) необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць);
г) кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою.

Нормоване завдання:
а) кількість продукції або обсяг роботи, які мають бути виконані за одиницю робочого часу;
б) кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою;
в) необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).
г) кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного обсягу робіт.

Норма обслуговування:
а) необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).
б) кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою;
в) кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного обсягу робіт;
г) кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові.

Норма чисельності робітників:
а) необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).
б) кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою;
в) кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові;
г) кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного обсягу робіт.

Норма керованості:
а) визначають кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові.
б) асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).
в) кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою;
г) кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного обсягу робіт.

Норма, яка визначає кількість робочого часу, потрібного для виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт – це:
а) норма часу; б) норма виробітку;
в) нормоване завдання; г) норма обслуговування.

Норма, яка визначає кількість продукції або обсяг роботи, які мають бути виконані за одиницю робочого часу – це:
а) норма часу; б) норма виробітку;
в) нормоване завдання; г) норма обслуговування.

Норма, що визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць) – це:
а) норма часу; б) норма виробітку;
в) нормоване завдання; г) норма обслуговування.

Норма, що визначає кількість одиниць устаткування, робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним робітником або бригадою;
а) норма виробітку; б) нормоване завдання;
в) норма обслуговування; г) норма керованості.

Норма, яка встановлює кількість робітників тієї чи іншої категорії, потрібна для виконання певного обсягу робіт – це:
а) норма чисельності робітників; б) норма виробітку;
в) нормоване завдання; г) норма обслуговування.

Норма, яка визначає кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові – це:
а) нормоване завдання; б) норма обслуговування;
в) норма чисельності робітників; г) норма керованості.

Організація комплексної технічної підготовки виробництва
Розробка нових конструкцій виробів і формування конструкторської документації для їх серійного виготовлення, модернізації та удосконалення існуючих виробів називається:
а) дослідно-конструкторською підготовкою виробництва;
б) технологічною підготовкою виробництва;
в) організаційно-плановою підготовкою виробництва;
г) організацією освоєння виробництва нових виробів.

Сукупність заходів, спрямованих на забезпечення технологічної готовності підприємства до випуску продукції необхідної якості при встановлених термінах, обсягах виробництва і затратах називається:
а) дослідно-конструкторською підготовкою виробництва;
б) технологічною підготовкою виробництва;
в) організаційно-плановою підготовкою виробництва;
г) організацією освоєння виробництва нових виробів.

Сукупність процесів організації, планування, обліку і контролю на всіх стадіях і етапах комплексної підготовки виробництва, в результаті якої забезпечується готовність підприємства до освоєння і виготовлення виробів заданого рівня якості при встановлених термінах і обсягах їх випуску та найменших затратах називається:
а) дослідно-конструкторською підготовкою виробництва;
б) технологічною підготовкою виробництва;
в) організаційно-плановою підготовкою виробництва;
г) організацією освоєння виробництва нових виробів.

Сукупність різних процесів і робіт, в процесі яких здійснюється перевірка і відпрацювання конструкцій і технологій до встановлення типових вимог, освоєння нових форм організації виробництва, називається:
а) дослідно-конструкторською підготовкою виробництва;
б) технологічною підготовкою виробництва;
в) організаційно-плановою підготовкою виробництва;
г) організацією освоєння виробництва нових виробів.

Сукупність технічних, експлуатаційних та виробничих вимог, які ставляться до нових виробів - це:
а) ескізний проект; в) технічне завдання;
б) технічна пропозиція; г) робочий проект.

Техніко-економічне обґрунтування розробки даної конструкторської документації на основі аналізу технічного завдання, варіантів можливих рішень, матеріалів патентних досліджень – це:
а) ескізний проект; в) технічне завдання;
б) технічна пропозиція; г) технічний проект.

Документ, в якому подаються загальний вигляд виробу та його основних складових елементів, схеми його роботи, а також інші конструктивні параметри виробу:
а) технічний проект; в) ескізний проект;
б) технічна пропозиція; г) робочий проект.

Документ, який містить кінцеві технічні рішення, які дають повну уяву про конструкцію та принципи роботи виробу, а також вихідні дані для розробки робочої документації:
а) робочий проект; в) ескізний проект;
б) технічна пропозиція; г) технічний проект.

Повний комплект конструкторської документації на виріб – це:
а) технічний проект. в) робочий проект;
б) технічне завдання; г) ескізний проект.

Для оцінки ефективності капітальних вкладень не використовують такий показник:
а) норма прибутку; в) чиста дисконтована вартість;
б) фондоозброєність; г) внутрішній коефіцієнт окупності;

Вимога використання при проектуванні нових виробів в першу чергу стандартних деталей і вузлів, які уже виготовляються, називається:
а) стандартизацією; в) нормалізацією;
б) уніфікацією; г) типізацією технологічних процесів.

Раціональне скорочення варіантів конструкцій виробів, розмірів і параметрів, різновидів технологічних операцій і процесів, номенклатури обладнання інструменту, матеріалів при зниженні трудомісткості її розробки, оформлення, обліку і зберігання називається:
а) стандартизацією; в) нормалізацією;
б) уніфікацією; г) типізацією технологічних процесів.

Використання в конструкціях відомих і раніше розроблених деталей, які в широкому асортименті виготовляються на інших заводах або у власних цехах підприємства - це:
а) стандартизація; в) нормалізація;
б) уніфікація; г) типізація технологічних процесів.

Використання типових технологічних процесів, які освоєні раніше називається:
а) типізацією технологічних процесів; в) нормалізацією;
б) уніфікацією; г) стандартизацією.

Технічне освоєння випуску нових видів продукції – це:
а) досягнення технічних параметрів конструкції, визначеної стандартами або технічними умовами;
б) забезпечення виконання встановлених об’ємів випуску продукції при заданій якості і необхідній стійкості виробництва;
в) досягнення основних проектних економічних показників виробництва;
г) немає правильної відповіді.

Виробниче освоєння випуску нових видів продукції – це:
а) досягнення технічних параметрів конструкції, визначеної стандартами або технічними умовами;
б) забезпечення виконання встановлених об’ємів випуску продукції при заданій якості і необхідній стійкості виробництва;
в) досягнення основних проектних економічних показників виробництва;
г) немає правильної відповіді.

Економічне освоєння випуску нової продукції – це:
а) досягнення основних проектних економічних показників виробництва;
б) досягнення технічних параметрів конструкції, визначеної стандартами або технічними умовами;
в) забезпечення виконання встановлених об’ємів випуску продукції при заданій якості і необхідній стійкості виробництва;
г) немає правильної відповіді.

Досягнення технічних параметрів конструкції, визначеної стандартами або технічними умовами - це:
а) технічне освоєння випуску нових видів продукції;
б) виробниче освоєння випуску нових видів продукції;
в) економічне освоєння випуску нової продукції;
г) ринкове освоєння випуску нової продукції.

Забезпечення виконання встановлених об’ємів випуску продукції при заданій якості і необхідній стійкості виробництва - це;
а) технічне освоєння випуску нових видів продукції;
б) виробниче освоєння випуску нових видів продукції;
в) економічне освоєння випуску нової продукції;
г) ринкове освоєння випуску нової продукції.

Досягнення основних проектних економічних показників виробництва - це;
а) технічне освоєння випуску нових видів продукції;
б) виробниче освоєння випуску нових видів продукції;
в) економічне освоєння випуску нової продукції;
г) ринкове освоєння випуску нової продукції.

Суть перервно-послідовного методу переходу на випуск нової продукції полягає в тому, що:
а) виробництво виробу Б починається не одразу після припинення виробництва виробу А, а після певної перерви;
б) виробництво виробу Б розпочинається без перерви одразу після припинення виробництва виробу А;
в) деякий час паралельно випускаються нові і старі вироби, проте обсяг виробництва перших нарощується, а других – скорочується;
г) продовжують випускати старі вироби, паралельно створюючи додаткові потужності, освоюючи нові технологічні процеси.

Суть безперервно-послідовного методу переходу на випуск нової продукції полягає в тому, що:
а) виробництво виробу Б починається не одразу після припинення виробництва виробу А, а після певної перерви;
б) виробництво виробу Б розпочинається без перерви одразу після припинення виробництва виробу А;
в) деякий час паралельно випускаються нові і старі вироби, проте обсяг виробництва перших нарощується, а других – скорочується;
г) продовжують випускати старі вироби, паралельно створюючи додаткові потужності, освоюючи нові технологічні процеси.

Суть паралельного методу переходу на випуск нової продукції полягає в тому, що:
а) виробництво виробу Б починається не одразу після припинення виробництва виробу А, а після певної перерви;
б) виробництво виробу Б розпочинається без перерви одразу після припинення виробництва виробу А;
в) деякий час паралельно випускаються нові і старі вироби, проте обсяг виробництва перших нарощується, а других – скорочується;
г) продовжують випускати старі вироби, паралельно створюючи додаткові потужності, освоюючи нові технологічні процеси.

Суть паралельно-послідовного методу переходу на випуск нової продукції полягає в тому, що:
а) виробництво виробу Б починається не одразу після припинення виробництва виробу А, а після певної перерви;
б) виробництво виробу Б розпочинається без перерви одразу після припинення виробництва виробу А;
в) деякий час паралельно випускаються нові і старі вироби, проте обсяг виробництва перших нарощується, а других – скорочується;
г) продовжують випускати старі вироби, паралельно створюючи додаткові потужності, освоюючи нові технологічні процеси.

Коли виробництво виробу Б починається не одразу після припинення виробництва виробу А, а після певної перерви, такий метод переходу на випуск нової продукції називається:
а) перервно-послідовним; в) паралельним;
б) безперервно-послідовним; г) паралельно-послідовним.

Коли виробництво виробу Б розпочинається без перерви одразу після припинення виробництва виробу А, такий метод переходу на випуск нової продукції називається:
а) перервно-послідовним; в) паралельним;
б) безперервно-послідовним; г) паралельно-послідовним.

Якщо деякий час паралельно випускаються нові і старі вироби, проте обсяг виробництва перших нарощується, а других – скорочується, такий метод переходу на випуск нової продукції називається:
а) перервно-послідовним; в) паралельним;
б) безперервно-послідовним; г) паралельно-послідовним.

Якщо на підприємстві продовжують випускати старі вироби, паралельно створюючи додаткові потужності, освоюючи нові технологічні процеси, такий метод переходу на випуск нової продукції називається:
а) перервно-послідовним; в) паралельним;
б) безперервно-послідовним; г) паралельно-послідовним.

Організація технічного контролю якості продукції
Сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби у відповідності із призначенням – це:
а) якість продукції; в) економічні параметри продукції;
б) технічні параметри виробу; г) обмежувальні показники.

Показники якості, які характеризують одну властивість продукції – це:
а) одиничні показники якості; б) комплексні показники якості;
в) інтегральні показники якості; в) сортність продукції.

До комплексних показників якості продукції належать:
а) швидкість, потужність, стійкість; в) надійність, довговічність;
б) одно-, двох-, трьох-, чотирьох-, п’ятизірковий (готель); г) 1-й сорт, 2-й сорт, 3-й сорт.

До інтегральних показників якості продукції належать:
а) швидкість, потужність, стійкість; в) надійність;
б) одно-, двох-, трьох-, чотирьох-, п’ятизірковий (готель); г) довговічність.

Показники якості, які визначають і характеризують основні функції, для виконання яких продукція виготовляється і споживається:
а) ергономічні показники; б) показники призначення;
в) показники безпеки; г) показники технологічності.

Показники якості, які визначають і характеризують спроможність продукції виконувати необхідні функції в заданих умовах протягом заданого періоду часу:
а) показники призначення; б) екологічні показники;
в) показники надійності; г) показники уніфікації.

Показники якості, які характеризують чуттєве сприйняття споживачем зовнішнього вигляду та оформлення продукції:
а) ергономічні показники; б) екологічні показники;
в) естетичні показники; г) показники безпеки.

Показники якості, які характеризують рівень шкідливих впливів на оточуюче середовище, які виникають при використанні продукції:
а) показники призначення; б) показники безпеки;
в) екологічні показники; г) показники технологічності;

Показники якості, які характеризують властивості продукції, що зумовлюють величину всіх видів ресурсів, що витрачаються при виготовленні продукції.
а) показники призначення; б) показники технологічності;
в) ергономічні показники; г) показники уніфікації.

Показники якості, які характеризують продукцію на етапі її реалізації та визначають її спроможність бути представленою на певному ринку збуту:
а) обмежувальні показники; б) експлуатаційні показники;
в) додаткові (сервісні) функції; г) ергономічні показники.

Показники, які характеризують експлуатаційні властивості продукції:
а) обмежувальні показники; б) експлуатаційні показники;
в) додаткові (сервісні) функції; г) показники транспортабельності.Приложенные файлы

  • doc 15338268
    Размер файла: 161 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий