ek_chast_dipl_OV

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації
Вище професійне училище № 7


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВПУ №7
____________М.Г.Несен
«___»____________2013р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання економічної частини
дипломної роботи
з дисципліни
"Економіка, організація та планування виробництва"

спеціальність
5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів»


Кременчук
2013
Костенко Оксана Василівна, викладач вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області, 2013

Методичні вказівки розроблено у відповідності до навчального плану для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робото технічних комплексів» та навчальної програми дисципліни “ Економіка, організація та планування виробництва ”.

Розглянуто на засіданні випускаючої циклової методичної комісії «Економіка та інформаційні технології»
Голова ВЦМК _____________ О.Л.Єфремова
Протокол 22. 11. 2013. № 5


Орфографія, стилістика і пунктуація залишається за автором ___

АНОТАЦІЯ
У методичних вказівках до виконання економічної частини дипломної роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» в повному обсязі представлено зміст і структуру роботи з інструкціями виконання.
Крім того, наведено чіткі рекомендації стосовно вимог до оформлення дипломної роботи з наочними прикладами, правилами обробки літературних джерел.
Методичні вказівки складено з урахуванням сучасних вимог щодо змісту та оформлення рекомендацій до дипломних робіт.Викладач економіки, організації
та планування виробництва,
спеціаліст І категорії ______________О.В.Костенко

РЕЦЕНЗІЯ
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» для учнів, що навчаються за спеціальністю 5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робото технічних комплексів», побудована на принципах співпраці учнів і викладача, розвиває не тільки практичні навички з конкретних питань, але виховує в ньому навички самостійного опрацювання літератури та вибору найвагомішої інформації з загального обсягу, дає їм можливість навчитися вільно оперувати професійними термінами та впевнено почуватися у стандартних та змінених ситуаціях.
Запропонована форма посібника передбачає активну індивідуальну роботу всіх учнів групи і відповідає поставленим цілям.
Навички отримані учнями в ході виконання економічної частини дипломної роботи, будуть корисними в подальшому навчанні учнів, а також професійному житті.


Зміст
1. Загальні положення
2. Зміст і структура економічної частини дипломної роботи
3. Обробка літературних джерел
4. Оформлення економічної частини дипломної роботи
Додатки

1. Загальні положення.
Перехід до ринкових відносин потребує вдосконалення організації та планування виробництва в низовій ланці народного господарства, на підприємстві.
Сучасний спеціаліст повинен знати основи організації, планування виробництва та управління підприємством, вміти кваліфіковано вирішувати питання, пов'язані з організацією виробництва нових видів продукції, шукати і знаходити шляхи підвищення ефективності роботи підприємств, покращання якості, росту продуктивності праці.
Необхідні знання майбутній спеціаліст отримує при вивченні дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва", предметом вивчення якої є закономірності організації процесів виробництва та управління на підприємствах і розроблені на їх основі раціональні форми та методи здійснення виробничих процесів та реалізації процесів управління на підприємстві.
Економічна частина дипломної роботи з дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва" є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі.
Метою економічної частини дипломної роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних навичок з навчальної дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва", показ вміння учнів використовувати їх при вирішенні конкретних економічних і виробничих завдань, розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження та аналізу, вивчення та осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва та інших напрямків підприємницької діяльності підприємства.
Завдання економічної частини дипломної роботи полягає в обґрунтуванні шляхів та методів удосконалення господарського механізму функціонування підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначення стратегії розвитку підприємства в умовах ринку.

2 Зміст і структура економічної частини дипломної роботи
Обсяг економічної частини дипломної роботи повинен бути не більше 15 сторінок без врахування додатків.

Зміст розділів економічної частини дипломної роботи

ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Визначення суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення верстата
Вартість обладнання приймається у розрахунку її оцінці на балансі. Сумарна балансова вартість обладнання:

Коб=Ц(j, (1)

де Ц - оптова ціна верстата, грн.;
j-коефіцієнт, що враховує витрати на доставку і установку верстата (j=1,1).
При наявності заводських даних про балансову вартість обладнання (по базовому або проектному варіанту) в розрахунок приймаються фактичні дані бухгалтерського обліку, при цьому балансова вартість розрахунковим шляхом не визначається.
Річні амортизаційні відрахування на повне відновлення обладнання розраховують виходячи із балансової вартості обладнання і норм амортизаційних відрахувань:

Аоб=Коб*Нав/100, (2)

де Коб - сумарна балансова вартість обладнання, грн.;
Нав - норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення обладнання, %, приймають по нормам амортизаційних відрахувань по основним фондам народного господарства (табл.7).

Визначення суми річних витрат на ремонт верстата
Річні витрати на ремонт, включаючи капітальний, і технічне обслуговування обладнання Вр визначають в залежності від кількості одиниць ремонтної вартості і середньорічних витрат на ремонт і міжремонтне обслуговування:

ВР = (Вм ( Рм + Ве ( Ре) ( М, (3)

де Вм і Ве - витрати на одну одиницю ремонтоскладності відповідно механічної і електротехнічної частин, грн.;
Рм і Ре- ремонтоскладність відповідно механічної і електротехнічної частин (табл.9);
М-коефіцієнт, що враховує клас точності обладнання.
При відсутності по деякім видам обладнання даних про категорії ремонтоскладності витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування можна прийняти збільшено в процентному відношенні від балансової вартості. Витрати на капітальний ремонт в цьому випадку по даній групі обладнання враховуються в загальній нормі амортизаційних відрахувань.

Річні витрати на амортизацію та утримання площі, що займає верстат
Вартість промислової площі Кпл, яку займає обладнання, розраховують за формулою:

Кпл = Цпл.зд (S + Sy) L, (4)

де Цпл.зд - вартість 1мІ площі механічного цеху, грн.;
S-площа, яку займає верстат, за габаритам, мІ;
Sy-площа, яку займають виносні, допоміжні пристрої (пристроем ЧПК, електрошкафом і т.д.), мІ;
L-коефіцієнт, враховуючий додаткову площу.
Загальна площа механічного цеху, яка приходиться на один верстат, визначається добутком S*L. Для металоріжучих верстатів ця величина повинна бути такою, щоб загальна площа, зайнята верстатом і прийнята до розрахунку була не менше 6 мІ.
Вартість 1 мІ. площі механічного цеху і службово-побутових приміщень складає (з урахуванням лімітованих і непередбачених затрат): для верстатів нормальної і завищеної точності і автоматичних ліній 9,3380-24,0060 грн., для верстатів високої точності і особливо точних, тяжких і унікальних 22,339-26,34 грн. При розрахунку фактичної економічної ефективності вартість 1 мІ. виробничої площі приймають по фактичним даним заводу.
Річні витрати на амортизацію і утримання площі, що займає обладнання:

Впл = Нпл ( S, (5)

де Нпл - витрати на амортизацію і підтримку 1 мІ. площі (витрати на освітлення, опалювання, вентиляцію, ремонт і прибирання), грн.;
S- площа, займана обладнанням, мІ.
Вартість амортизації і піддержання 1 мІ. площі механічного цеху і службово-побутових приміщень складають для верстатів нормальної і завищеної точності 300-380 грн. Для верстатів високої, особливо високої точності, тяжких і унікальних 360-420 грн.

Річні витрати на електроенергію, що споживає верстат
Електрична енергія на дільниці витрачається на живлення електродвигунів, електронагрівальних приладів, апаратури та на освітлення приміщення. Витрати на силову електроенергію розраховується за формулою:

Be=W Fe Це S Keв Кмм Кзо j/
·, (6)

де W - вcтановлена потужність обладнання та транспортних засобів, кВт;
Це - вартість електроенергії.
Keв - коефіцієнт, що враховує використання двигунів за часом;
Кмм - коефіцієнт, що враховує використання двигунів за потужністю;
Кзо - коефіцієнт завантаження обладнання;
j - коефіцієнт, що враховує втрати електроенергії в мережі;

· - ККД обладнання.

Річні витрати на оснастку
Вартість оснастки Косн (приладдя, ріжучого, мірного інструменту і т.д.) визначають по формулі

n h
Восн = ( ( Коснd * Пid * Mоснid , (7)
i=1 d=1

де: n-кількість операцій виготовлення продукції;
h-кількість типорозмірів оснастки, необхідної для виконання i-ї операції;
Коснd -вартість одного екземпляра оснастки d-го типорозміру, грн.;
Пid - кількість екземплярів оснастки d-го типорозміру, необхідна для виконання i-операції;
Моснid - коефіцієнт зайнятості технологічної оснастки d-го типорозміру при виконанні i-операції, який відображує долю корисного фонду часу роботи обладнання за рік, припадаючи на обробку даних деталей.
При використанні спеціальної оснастки Моснid=1,0. Вартість одиниці нової оснастки Коснd складається з витрат на її купівлю по оптовій ціні або з вартості її проектування і виготовлення силами заводу і можливих витрат на транспортування, монтаж і засвоєння.
Оптова ціна оснастки, виготовленої підприємством, знаходиться як сума повної собівартості і планового прибутку. Собівартість одиниці оснастки складається з витрат на її проектування і виготовлення. Дані про собівартість приладдя в залежності від їх складності та збільшені нормативи вартості спеціального приладдя приведені у табл. 1,2.

Річні витрати на заробітну плату
Річна заробітна плата верстатників (основна і додаткова):

Взп/верст = ЗПверст * Тшт/ Кбо, (8)

де ЗПверст - середньогодинна заробітна плата верстатника зі всіма нарахуваннями, грн.;
Тшт - річний штучний час обробки деталей, год.;
Кбо - коефіцієнт багатоверстатного обслуговування.
Середньо годинну заробітну плату верстатників (зі всіма нарахуваннями) визначають шляхом множення годинної тарифної ставки відповідного розряду на коефіцієнти, з урахуванням збільшення відрядних розцінок за працю по технічно обґрунтованим нормам виробітки, премії, додаткову заробітну плату, відчислення на соціальне страхування (табл.4).
При збільшених розрахунках рекомендують користуватися нормативами середньо годинної заробітної плати верстатників (табл.5).
Якщо необхідні більш точні розрахунки, то при визначенні фактичної економічної ефективності середньо годинна заробітна плата верстатників повинна бути розрахована з урахуванням фактично складеного рівня перерахованих вище коефіцієнтів.
Річна заробітна плата наладчиків

Взп/н = Знч * Тн, (9)
де ЗПнч - середньогодинна заробітна плата наладчиків і робітників неверстатних професій (відрядників) зі всіма нарахуваннями (при наближених розрахунках приймають по табл. 5);
Тн - річний час наладки обладнання, год.
При необхідності більш точних розрахунків фактичної економічної ефективності заробітну плату наладчиків визначають із форми оплати праці (відрядної або по часової) по фактичним даним підприємства з урахуванням коефіцієнтів, перерахованих у табл.5
Після всіх, вказаних вище, розрахунків необхідно скласти таблицю результатів табл.. 1Таблиця 1
Річні експлуатаційні витрати
№ з/п
Найменування витрат
Сума

1.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення верстата


2.
Витрат на ремонт верстата


3.
Витрати на амортизацію та утримання площі, що займає верстат


4.
Витрати на електроенергію


5.
Витрати на оснастку


6.
Витрати на заробітну плату


Всього


3 Обробка літературних джерел.
Вивчення літератури учень повинен почати з глибокого аналізу підручників та нормативних документів з досліджуваної теми.
В бібліотеці необхідно ознайомитись з систематичним каталогом. Далі слід вивчити спеціальну літературу, нормативні і інструктивні матеріали. При виборі літератури необхідно звертати увагу на бібліографічні посилання під час читання книг і журналів по темі курсової роботи. Слід добирати економічну літературу переважно останніх років.
Літературу необхідно вивчати в послідовності від простої, популярної до складної (монографії, теоретичні статті, збірки наукових праць).
Починати слід з загальної і проходити до спеціальної, а потім іноземної літератури.
Працюючи над джерелами, учень повинен виділити основне, розібратися в термінології, записати питання, які виникли у зв'язку з прочитаним.
При підборі літератури необхідно робити виписки з відповідних джерел і давати посилання на них з вказанням сторінки.
В міру накопичування, виписки доцільно систематизувати, щоб швидше орієнтуватись в пошукові потрібного джерела. Виконуючи цю роботу, слід розуміти, що вивчення літератури не зводиться до механічного засвоєння інформації, а є активним процесом творчого засвоєння інформації, направленим на вирішення поставленої задачі.
У роботі слід використовувати ті нормативні матеріали, які нині діють.
В кінці роботи по підбору літератури у її виконавця накопичується картотека, яка дозволяє приступити безпосередньо до написання курсової роботи.
Використана в процесі роботи над курсовою роботою література має бути розташована в певному порядку:
1) Закони Верховної Ради України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України;
2) спеціальна література за алфавітом;
3) періодичні видання (журнали, збірники, газети тощо).
4 Оформлення економічної частини дипломної роботи
Оформлення економічної частини дипломної роботи повинно здійснюватися відповідно до вимог даних методичних вказівок.
Дипломна робота може бути написана від руки, надрукована на машинці або набрана на комп'ютері.
При ручному варіанті виконання роботи слід користуватися чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, фіолетового або синього). Текст повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша односортного білого паперу формату А4(210х297мм). Мова виконання курсової роботи - державна.
Дипломна робота може бути надрукована на принтері з використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал - полуторний.
Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.
Текст дипломної роботи варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не менш ніж 30 мм.
При виконанні роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності,
контрастності та чіткості зображення по всій роботі.
У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.
Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.
Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки.
Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування слугують заголовками структурних елементів.


ВСТУП

Тільки заробітна плата відображає в певному розумні різнобічні результати діяльності підприємств

Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки.
Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.
Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.
Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).
Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.
Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ.

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про

громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до поліпшення виробничих результатів.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про


1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча силаСторінки дипломної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.
Титульну сторінку, завдання на дипломную роботу включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють.
Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.
Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами.
Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових


ІЛЮСТРАЦІЇ
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.
Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.
Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.
Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок (але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1.Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 2007 р. по 2010 р.

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що підприємство доволі вдало використовувало свої ресурси протягом

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації, з другого.
ТАБЛИЦІ
Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці.
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.
Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.
Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.
Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.
У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, “Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”).
“Шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують.
Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.
Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Структура та динаміка елементів витрат у ВАТ «Дніпро»

Елементи витрат на виробництво
2009 р.
2010 р.
Зміна частки,
%


Абсолютне значення,
тис.грн
Частка,
%
Абсолютне значення,
тис.грн
Частка,
%


1
2
3
4
5
6

1. Матеріальні витрати
70291
67,7
217495
61,64
-6.06

2. Витрати на оплату праці
27280
26,3
87602
24,8
-1,5

3. Відрахування на соціальні заходи
1300
1,25
2230
0,64
+1,93


32
Продовження табл. 3.1
1
2
3
4
5
6

4. Амортизація
894
0,86
9851
2,79
+6,2

5. Інші витрати
4066
3,92
35704
10,13


Разом витрат
103831
100,0
352882
100,0

З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткоїЯкщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.
У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.

ПЕРЕРАХУВАННЯ
Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.
Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є подальша деталізація.
Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу літеру українського або російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, з абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.
Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу.

ПРИМІТКИ
За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у дипломній роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка одна, її не нумерують.
Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в тому самому рядку розміщують текст примітки.
Якщо має місце кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої букви наводять текст примітки.
ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ
У дипломній роботі формули та рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.
Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою.
Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.
Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "(". Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, відокремлюють комою.
Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок ( приблизно в межах 10 мм).
підрозділам і категоріям працівників.


·ФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (3.6)

де
·ФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати праці на підприємстві;
ФОПф – фактичний Фонд оплати праці;
ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.

Згідно статистичних даних, у ВАТ «Дніпро» на початокПОСИЛАННЯ
У тексті дипломної роботи допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку джерел.
У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.
Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати:
"...у розділі 2...";
"... дивися підрозділ 2.4...";
"...відповідно до підрозділу 2.3...";
"...на рис. 1.5..." ;
"...у табл. 3.2..." ;
“...згідно табл. 3.2...” або “...виходячи з табл. 3.2...” ;
"...(див. табл. 3.2) ..." ;
"...за формулою (3.5)..." ;
"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ;
"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).”
ДОДАТКИ
Додатки варто оформляти як продовження дипломної роботи на її останніх сторінках.
Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написане слово „Додаток” і велика буква, що позначає додаток.
Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського або російського алфавітів. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”.

Курсова робота повинна бути переплетена у такому порядку:
1. Титульна сторінка.
2. Завдання до курсової роботи.
3. Зміст.
4. Вступ.
5. Розділ І
6. Розділ II
7. Висновки і пропозиції.
8. Список використаних літературних джерел.
9. Додатки.
Учень повинен підписати титульну сторінку і вказати дату закінчення роботи. Дипломна робота повинна бути здана у визначений викладачем термін. Оцінюється робота за дванадцяти бальною шкалою при захисті перед комісією.
Рекомендована література
1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 528с.
2. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібн. – К.: „Каравела”, Львів: „Новий світ – 2000”, 2001. – 298 с.
3. Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта XXІ століття).
4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 192 с.
5. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 216 с.
6. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник – Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
7. Туровцев О.Г..Организация производства и управление предприятием: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2002. – 528 с.
8. Тюленев Л.В. Организация и планирование машиностроительного производства: Учеб. пособие. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2001. – 304с.
9. Швандар В.А.. «Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебн. Пособие» – М.: ИНФРА –М, 2001. – 192 с.13 PAGE \* MERGEFORMAT 142015ПОГОДЖЕНО
Заступник директора з НВР
____________В.Г.Мазур
« »___________20___

ПОГОДЖЕНО
Методист
_________Ю.М.Хайчіна
« »_______ 20___

не менш ніж 30 мм

не менш ніж 10 мм

не менш ніж 20 мм


не менш ніж 30 мм

не менш ніж 10 мм

найменування першого розділу

найменування підрозділу

абзацний відступ – 1,25 см

приблизно 20 мм

приблизно 20 мм

Неправильно

не менш ніж 20 мм

Правильно

номер сторінки

номер розділу

8

номер підрозділу

абзацний відступ

перший рисунок третього розділу

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 10 мм

не менш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

приблизно 10 ммДиаграмма 1 Заголовок 1;ђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 15338097
    Размер файла: 235 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий