posibnik_kursovy_OV

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації
Вище професійне училище № 7


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВПУ №7
____________М.Г.Несен
«___»____________2013р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
з дисципліни
" Економіка, організація та планування виробництва "
Спеціальність:
5.05050202«Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів»


Кременчук
2013
Костенко Оксана Василівна, викладач вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області, 2013

Методичні вказівки розроблено у відповідності до навчального плану для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050202«Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів» та навчальної програми дисципліни “ Економіка, організація та планування виробництва ”.

Розглянуто на засіданні випускаючої циклової методичної комісії «Економіка та інформаційні технології»
Голова ВЦМК _____________ О.Л.Єфремова
Протокол 22. 11. 2013. № 5


Орфографія, стилістика і пунктуація залишається за автором ___

АНОТАЦІЯ
У методичних вказівках до виконання курсової роботи з предмету «Економіка, організація та планування виробництва» в повному обсязі представлено зміст і структуру роботи з інструкціями вибору теми та варіанта.
Крім того, наведено чіткі рекомендації стосовно вимог до оформлення курсової роботи з наочними прикладами, правилами обробки літературних джерел. Висвітлено процес підготовки до захисту та безпосередньо організацію захисту курсової роботи.
В додатках наведено вихідні дані для виконання теоретичної та практичної частин курсової роботи.
Методичні вказівки складено з урахуванням сучасних вимог щодо змісту та оформлення рекомендацій до курсових робіт.Викладач економіки, організації
та планування виробництва,
спеціаліст І категорії ______________О.В.Костенко

РЕЦЕНЗІЯ
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» для учнів, що навчаються за спеціальністю 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», побудована на принципах співпраці учнів і викладача, розвиває не тільки практичні навички з конкретних питань, але виховує в ньому навички самостійного опрацювання літератури та вибору найвагомішої інформації з загального обсягу, дає їм можливість навчитися вільно оперувати професійними термінами та впевнено почуватися у стандартних та змінених ситуаціях.
Запропонована форма посібника та різноваріантність завдання дозволяє в повній мірі оцінити кожного учня. Передбачає активну індивідуальну роботу всіх учнів групи і відповідає поставленим цілям.
Навички отримані учнями в ході написання курсової роботи, будуть корисними при написанні економічної частини дипломних робіт.


Зміст
1. Загальні положення
2. Вибір теми курсової роботи
3. Зміст і структура курсової роботи
4. Обробка літературних джерел
5. Оформлення курсової роботи
6. Підготовка курсової роботи до захисту
7. Організація захисту курсової роботи
Додатки

1. Загальні положення.
Перехід до ринкових відносин потребує вдосконалення організації та планування виробництва в низовій ланці народного господарства, на підприємстві.
Сучасний спеціаліст повинен знати основи організації, планування виробництва та управління підприємством, вміти кваліфіковано вирішувати питання, пов'язані з організацією виробництва нових видів продукції, шукати і знаходити шляхи підвищення ефективності роботи підприємств, покращання якості, росту продуктивності праці.
Необхідні знання майбутній спеціаліст отримує при вивченні дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва", предметом вивчення якої є закономірності організації процесів виробництва та управління на підприємствах і розроблені на їх основі раціональні форми та методи здійснення виробничих процесів та реалізації процесів управління на підприємстві.
Курсова робота з дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва" є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі.
Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних та практичних навичок з навчальної дисципліни "Економіка, організація та планування виробництва", показ вміння учнів використовувати їх при вирішенні конкретних економічних і виробничих завдань, розвиток навичок самостійної роботи, опанування методики дослідження та аналізу, вивчення та осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів підвищення ефективності виробництва та інших напрямків підприємницької діяльності підприємства.
Завдання курсової роботи полягає в обґрунтуванні шляхів та методів удосконалення господарського механізму функціонування підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначення стратегії розвитку підприємства в умовах ринку.
Спочатку учень збирає, накопичує та аналізує матеріали, необхідні для виконання курсової роботи. Потім, використовуючи ці дані, а також техніко-економічні дані двох варіантів виготовлення трьох видів деталей - існуючого (надалі базового) та нового (надалі проектного), надані в курсовій, учень повинен зробити техніко-економічний аналіз, застосовуючи за можливістю комп'ютерну техніку, економіко-математичні та економіко-статистичні методи і моделі дослідження економічних процесів і явищ, обрати найкращій варіант та зробити висновок, обґрунтовуючи свій вибір.

2. Вибір теми курсової роботи.
Тематика курсових робіт розробляється викладачем, розглядається методичною комісією підготовки молодшого спеціаліста за напрямком «Економіка і підприємництво» і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи відповідно до завдань і проблем реформування економіки підприємства. Щорічно тематика переглядається і уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, шляхів розвитку економіки підприємства в Україні.
Перелік тем курсових робіт наведено в додатку №1, а перелік вихідних даних - в додатку №2.
Неприпустимо виконання курсових робіт однакової теми за матеріалами одного і того ж варіанту декількома учнями.
Учень отримує у викладача завдання на виконання курсової роботи, яким буде керуватися у процесі виконання курсової роботи.3. Зміст і структура курсової роботи.
Традиційно курсова робота складається з вступу, з 2- х розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.
Орієнтована структура та обсяг курсової роботи:
№ п/п
Зміст курсової роботи
Кількість рукописних сторінок

1.

Вступ

2-3


2.

Розділ 1. Теоретичний розділ

7-10


3.
Розділ 2. Розрахунок основних параметрів впровадження верстатів з ЧПК.

20-30

4.

Висновки

3-4


5.

Список використаних літературних джерел

1-2


6.

Додатки

Обсяг курсової роботи повинен бути не менше 30-50 рукописних, друкованих - не менше 15-30 сторінок без врахування списку використаних літературних джерел та додатків.

Зміст розділів курсової роботи

Вступ.
В даному розділі потрібно охарактеризувати значення та цілі організації та планування виробництва. Дати характеристику основних задач, що вирішуються з допомогою організації та планування виробництва.
РОЗДІЛ І Теоретичний розділ.
В даному розділі необхідно:
а) вивчити дане теоретичне питання;
б) охарактеризувати особливості об'єкта дослідження;
в) зробити висновки.

РОЗДІЛ ІІ Розрахунок економічної ефективності верстатів з ЧПУ, ПР і РТК
В цьому розділі потрібно перерахувати основні вимоги до експлуатації верстатів з ЧПУ, забезпечуючи їхнє ефективне використання (підбір номенклатури деталей, їхнє угрупування по конструктивно-технологічних ознаках, збільшене нормування, раціональна система технічного обслуговування і т.д.); показати переваги верстатів з ЧПУ в порівнянні з універсальними верстатами (підвищення точності обробки, скорочення або повна ліквідація розмічальних і слюсарних робіт, зменшення браку з вини робітника, підвищення продуктивності, можливість багатоверстатного обслуговування, зменшення парку верстатів і т.д.). Необхідно також відобразити те, що застосування верстатів про ЧПУ знижує трудомісткість, поліпшує умови праці робочих верстатників. Якщо на ділянці застосовуються ПР і РТК, це дозволяє вивільнити, частина основних і допоміжних робітників і дає дуже важливий для нашого суспільства соціальний ефект.

2.1 Розрахунок кількості устаткування

В цьому розділі курсової роботи на підставі початкових даних і теоретичних знань учаться по певних розділах курсу "Економіка, організація і планування виробництва" розрахувалася кількість необхідного устаткування по двох варіантах. Розрахункова кількість технологічного устаткування визначається по формулі:
13 EMBED Equation.3 1415 (2.1)

де Т - трудомісткість наведеної програми, нормо - год.;
Ф - дійсна річна фундація часу роботи устаткування (при двозмінному режимі роботи), год.
Відповідно до норм технологічного проектування втрати часу на всі види ремонту устаткування з ремонтною складністю понад 30 одиниць складають 6% від номінальної фундації супроти 3% для іншого устаткування з ремонтною складністю менше 30 одиниць.
Ураховуючи, що верстати з ЧПУ є складними агрегатами, що включають електронну частину і вимагаючи великих витрат часу на технічне обслуговування і ремонт, приймають: для верстатів з ЧПУ
Ф = 3800 ч, а для універсального устаткування Ф =4015 ч.
КЗ - коефіцієнт завантаження устаткування; для універсальних верстатів приймається фактичний, для верстатів; ЧПУ - нормативний. За відсутності початкових даних приймають для верстатів з ЧПУ КЗ = 0,85, для універсальних верстатів КЗ = 0,75.
КН - коефіцієнт виконання норм, який приймається для універсального устаткування за фактичними даними заводу. При роботі на верстатах з ЧПУ коефіцієнт не повинен перевищувати одиницю, оскільки ці верстати працюють в автоматичному режимі і оператор не може самостійно змінити режими різання.
Розрахункова кількість верстатів коректується до найближчого цілого числа, тобто до ухваленої кількості верстатів (СПР).

2.2 Чисельність виробничих робітників

для універсальних верстатів

Р = (Т*КМН)/(ФР*КН ) (2.2)

де ФР - дійсна річна фундація часу робітника, годин;
Дійсна річна фундація часу робітника визначається за формулою:
ФР = (КД – ВД – СД) * К * Тзм, (2.3)
де КД – кількість календарних днів роботи обладнання за період, що планується, год;
ВД – кількість вихідних днів за період, що планується, год.;
СД – кількість святкових днів за період, що планується;
де К – коефіцієнт корисного використання часу робочого, що враховує цілодобові неявки з поважних причин (чергові та додаткові відпустки, хвороби, виконання державних та суспільних обов’язків і т.п.), коливається від 0,85 до 0,9.
Тзм – середня тривалість робочої зміни. Вона завжди менше номінальної, так як враховує внутрішньо змінні втрати з поважних причин (за рахунок святкових днів, на годування дитини, скорочені зміни для підлітків, за рахунок шкідливих умов праці і т.п.), при розрахунках можна прийняти 8 годин.
КМН - коефіцієнт багатоверстатного обслуговування, який, як правило, приймається рівним одиниці;
Р - чисельність верстатників, розмітників, слюсарів;

для верстатів з ЧПУ

РО = Т* КМН / ФР (2.4)

де РО - чисельність операторів.

2.3 Чисельність допоміжних робітників

Чисельність наладчиків:
ЧН = СПР *S / СО.Н. (2.5)

де S - число змін роботи устаткування;
СО.Н. - число верстатів, що обслуговує один наладчик за зміну, од. Можна прийняти С О.Н. = 6 од.

Чисельність електриків для верстатів з ЧПУ:
ЧЕ = СПР* S / СО.Е. (2.6)
де СО.Е. - число верстатів з ЧПУ, обслуговуваних одним електриком, можна прийняти С О.Е. = 5 од.
Результати розрахунку зводяться в таблиці 2.1. та 2.2


Таблиця 2.1
Розрахунок устаткування і чисельності виробничих робітників при обробці деталей на універсальному устаткуванні
Найменування показників
Величина показників по видах обробки
Всього


фрезерна
свердлувальна
розмічувальна


1. Штучно-калькуляційний час обробки деталі, год.

2. Трудомісткість річної програми, н*год.

3. Коефіцієнт виконання норм

4. Верстатоємкість річної програми, верстато-годин

5. Дійсна річна фундація часу роботи устаткування при двозмінної роботі, год.

6. Коефіцієнт завантаження устаткування

7. Кількість верстатів, од.

8. Річна фундація часу одного робітника, год.

9. Кількість робітників, осіб.

10. Кількість наладчиків (один наладчик обслуговує 6 верстатів за зміну)

11. Трудомісткість робіт по наладці, год.


Таблиця 2.2
Розрахунок кількості устаткування і чисельності робітників при обробці деталей на верстатах з ЧПУ
Найменування показників
Величина показників

1. Штучно-калькуляційний час обробки деталі, год.


2. Річний об'єм роботи в нормованому штучному часі, н-год.


3. Коефіцієнт виконання норм


4. Верстатоємність річної програми, верстато -год.


5. Коефіцієнт багатоверстатного обслуговування


6. Трудомісткість річної програми з урахуванням багатоверстатного обслуговування, н-год.


7. Дійсна річна фундація часу роботи устаткування при двозмінній роботі, год.


8. Коефіцієнт завантаження устаткування год.


9. Кількість верстатів, од.


10. Річна фундація часу оператора, год.


11. Кількість операторів, осіб.


12. Трудомісткість робіт по наладці, год.


13. Кількість наладчиків (один наладчик обслуговує 6 верстатів за зміну)


14. Трудомісткість робіт по електриці, год.


15. Кількість електриків (один електрик обслуговує 5 верстатів за зміну)2.4 Розрахунок капітальних витрат при обробці деталей по варіантах
Капітальні витрати, необхідні для упровадження нової технології обробки деталей, можна розглядати як суму:
- капітальних вкладень (відповідно варіантам) в устаткування, будівлі, оснащення (вартістю дорожче 150 грн. або терміном більше одного року);
- витрат на розробку керуючих програм (для 2-го варіанту - тільки верстатів з ЧПУ).
Розрахунок капвкладень повинен проводитися тільки по тих складових, які розрізняються по величині в порівнюваних варіантах; розрахунок капвкладень по 1-му і 2-му варіантах проводиться окремо.
В загальному вигляді формула розрахунку капвкладень наступна:

К = КОБ + КБУД + КОСН +КУП (2.7)

К – капітальні витрати по варіантах, грн.;
КОБ, КБУД, КОСН - капвкладення в обладнання, будівлі, оснащення, відповідно, грн.;
КУП - витрати на підготовку керуючих програм, грн.
При розрахунку необхідно враховувати, що:

КОБ = А*Ц (2.8)

де Ц - оптова ціна верстата, грн.;
А - коефіцієнт витрат по доставці обладнання, що приймається в збільшених розрахунках рівним 1,1.


Розрахунок витрат на технологічне устаткування (Коб)
для універсальних верстатів (1-й варіант)
Таблиця 2.3
Розрахунок витрат на технологічне устаткування для універсальних верстатів
Найменування устаткування
Модель
Кількість
Балансова вартість, тис. грн.
одиниці обладнання
всього обладнання

1
2
3
4
5

1. Вертикально-фрезерний верстат

2. Вертикально-свердлильний верстат

3. Плоско-шліфувальний верстат

Разом:


для верстатів з ЧПУ (2-й варіант)
Таблиця 2.4
Розрахунок витрат на технологічне устаткування для верстатів з ЧПУ
Найменування устаткування
Модель
Кількість
Балансова вартість, тис. грн..
одиниці обладнання
всього обладнання

1
2
3
4
5

1. Фрезерний верстат з ЧПУ

КБУД = ЦПЛ*SОБ*СПР (2.9)
де ЦПЛ - вартість 1 мІ виробничої площі, грн.; (прийняти 1500грн.)
SОБ - площа, займана одиницею обладнання за обліком додаткової площі, мІ(прийняти для універсальних – 12, для ЧПУ - 18);
СПР - кількість обладнання;

КОСН = ЦОСН * m (2.10)

де ЦОСН - вартість одного пристосування, грн.;
m - кількість пристосувань, необхідних для обробки річного випуску деталей.

Розрахунок витрат на розробку керуючих програм (Куп)

Куп = Цуп · n (2.11)
де Цуп - середні витрати на розробку однієї програми керівника, грн.;
n - кількість програм керівників, що розробляються.

До витрат на підготовку керуючих програм (КУП) відносяться витрати на розробку технологічного процесу, розрахунок, запис і контроль керуючої програми, участь технолога-програміста в обробці керуючих програми на верстаті з ЧПУ.
Вартість підготовки керуючих програм залежить від багатьох чинників: від вживаної обчислювальної техніки, засобів контролю керуючої програми, засобів підготовки початкових даних, перфорації, навиків і здібностей технолога-програміста.

Додаткові капітальні витрати визначаються за формулою:
КДОД = К1 – К2 (2.12)
де К2, К1 - капвкладення по 2-му і 1-му варіантах відповідно, грн.;

2.5 Розрахунок собівартості продукції по статтях витрат, що змінюються
Для вибору найефективнішого варіанту обробки деталей необхідно провести укрупняючий поелементний розрахунок технологічної собівартості.
При визначенні економічної ефективності застосування верстатів об ЧПУ розрахунок собівартості обробки деталей проводиться за рік роботи верстата по кожному з порівнюваних варіантів тільки по прямих витратах, що змінюються, і витратах на зміст і експлуатацію устаткування без урахування цехових, загальнозаводських і позавиробничих витрат.
До складу технологічної собівартості по прямих витратах, що змінюються, входять наступні статті витрат:

2.5.1 Заробітна платня (основна і додаткова) основних виробничих і допоміжних робітників (наладчиків, електриків), включаючи відрахування на соціальне страхування
для універсальних верстатів (1-й варіант)
ЗП = Т · СГОД · К1 · К2 · К3+(ЧН · ЗПН.) (2.13)
для верстатів з ЧПУ (2-й варіант)
ЗП = Т · СГОД · К1 · К2 · К3+(ЧН · ЗПН.)+(ЧЕ · ЗПЕ ) (2.14)

де Т - сумарна трудомісткість розмічальних, верстатних доводочних робіт (з врахуванням багатоверстатного обслуговування), що припадає на річний випуск деталей, н*год.;
СГОД. - погодинна тарифна ставка середнього розряду робітника, грн.;
К1, К2, К3 коефіцієнти, що ураховують преміальні доплати (за перевиконання технічно обґрунтованих норм і багатоверстатне обслуговування, додаткову зарплату і відрахування на соціальне страхування);
ЧН - кількість наладчиків, що обслуговують верстати з ЧПУ, осіб;
ЗПН. - річна заробітна платня одного наладчика, грн.
ЧЕ - кількість електрика, що обслуговують верстати з ЧПУ, осіб.
ЗПЕ - заробітна плата електрика, грн.
Таблиця 2.5
Розрахунок заробітної платні (основної і додаткової) основних виробничих і допоміжних робітників - наладчиків, включаючи відрахування на соціальне страхування
Показника для розрахунку
1-й вар. Універсальні верстати
2-й вар.
Верстати з ЧПУ

1
2
3

1. Трудомісткість річної програми про обліком багатоверстатного обслуговування, год.2. Годинна тарифна ставка, грн.3. Коефіцієнт, що ураховує преміальні доплати
0,4
0,4

4. Коефіцієнт, що ураховує додаткову зарплату
0,1
0,1

5. Коефіцієнт, що ураховує відрахування на соцстрахування
0,375
0,375

6. Кількість наладчиків, осіб7. Середньорічна зарплата одного наладчика, грн.8. Середньорічна зарплата одного електрика, грн.9. Кількість електронників, осібВсього зарплата з нарахуваннями, тис. грн.
2.5.2 Амортизація технологічного устаткування
Аоб = а * Коб / 100 (2.15)
де Аоб - торба амортизаційних відрахувань, грн.;
а - річна норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення %.
В серійному і дрібносерійному виробництвах можна прийняти А = 5,3%; у великосерійному і масовому - А = 6,75% ( від вартості обладнати на річний об'єм виробництва).
Таблиця 2.6
Розрахунок амортизації технологічного устаткування
Показника для розрахунку
1-й вар. Універсальні верстати
2-й вар. верстати з ЧПУ

1
2
3

1. Вартість устаткування на річний об'єм випуску, тис. грн.2. Річна норма амортизаційних відрахувань, %.3. Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.
2.5.3 Витрати, пов'язані з погашенням вартості і ремонтом оснащення

Зосн = Косн * Ко (2.16)
де Зосн - витрати, пов'язані з погашенням вартості і ремонту оснащення, грн.;
Ко - коефіцієнт, що ураховує погашення вартості оснащення і витрати на її ремонт. Дня універсальних верстатів приймається = 0,6; для верстатів з ЧПУ = 0,3.
Таблиця 2.7
Розрахунок витрат, зв'язаних про погашенням вартості і ремонтом оснащення
Показника для розрахунку
1-й вар. Універсальні верстати
2-й вар. верстати з ЧПУ

1
2
3

1. Вартість оснащення, тис. грн.2. Коефіцієнт, що ураховує термін погашення вартості оснащення і витрати на її ремонт3. Загальні витрати, пов'язані з погашенням вартості і ремонтом оснащення, тис. грн.
2.5.4 Витрати, зв'язані з утриманням виробничого приміщення

Зпл = Рпл* Fоб (2.17)

де Рпл - річні витрати, зв'язані з використанням 1 м2 виробничої площі, грн.;
Fоб - площа, що займає устаткування, м2.
Таблиця 2.8
Розрахунок витрат, пов'язаних із змістом виробничого приміщення
Показника для розрахунку
1-й вар. Універсальні верстати
2-й вар. верстати з ЧПУ

1
2
3

1. Кількість верстатів2. Виробнича площа, займана одним верстатом з урахуванням додаткової, м23. Річні витрати, зв'язані з використанням 1 м2 виробничої площі, грн.4. Витрати на зміст виробничих приміщень, тис. грн.
2.5.5 Витрати на підготовку керуючих програм

Зуп = (Суп*Нуп)/Тв (2.18)

де Суп - вартість розробки однієї керуючої програми, грн.;
Нуп - кількість програм, що розробляються, в рік;
Тв - середня тривалість випуску деталей, рік.
Таблиця 2.9
Розрахунок витрат на підготовку керуючих програм
Показника для розрахунку
1-й вар. Універсальні верстати
2-й вар. верстати з ЧПУ

1
2
3

1. Кількість програм, що розробляються, шт..
---


2. Середня вартість розробки однієї програми керівника, грн.
---
1000

3. Середня тривалість випуску деталей, рік
5
5

4. Річні витрати, пов'язані з підготовкою програм керівників, тис. грн.
---


Таким чином, в загальному вигляді собівартість можна представити як суму доданків:

С = ЗП + Аоб + Зосн + Зуп + Зпл, (2.19)

Визначення витрат і розрахунок собівартості проводиться по кожному з варіантів. Розрахунок економії із зниження собівартості проводиться по формулі:

С= С1 - С2 (2.20)

де С1, С2 - технологічна собівартість по статтях витрат, що змінюються, по першому і другому варіантах виготовлення деталей, тис. грн.
Нижче наводяться таблиці розрахунків собівартості продукції по змінних статтях витрат, по двох варіантах.

2.6 Розрахунок річного економічного ефекту від упровадження ПР і робототехнічних комплексів
Одним з найважливіших шляхів підвищення економічної ефективності застосування верстатів з ЧПУ є застосування роботів (ПР) і робототехнічних комплексів. Звичайний верстат з ЧПУ працює з напівавтоматичним циклом, завантаження верстата залишається ручний, і це знижує ефективність обробки. Застосування ПР і НТК зменшує трудомісткість продукції унаслідок скорочення часу за рахунок автоматизації допоміжних процесів на транспортування, контрольні операції, установку і зняття деталі; збільшує ефективний фонд часу роботи устаткування унаслідок усунення втрат, пов'язаних з участю людини у виробництві, а також підвищує коефіцієнт змінності.
Всі показники розрахувалися по формулах, запропонованих даною методикою, необхідно тільки до складу капітальних вкладень ввести наступні статті витрат: капітальні вкладення в устаткування робототехнічного комплексу, транспортно-завантажувальний пристрій, що забезпечує роботи заготовками, оснащенням, системою стружковидаления.
Визначення річного економічного ефекту від упровадження промислових роботів і робототехнічних комплексів на підприємствах проводиться за формулою 2.21 :

Е = (С1+Ен*К1) - (С2+Ен*К2) + Ес.д (2.21)

Де С1, С2 - собівартість річного випуску продукції до і після впровадження робототехнічних комплексів, грн.;
К1, К2 - капітальні вкладення в виробничі фонди до і після впровадження робототехнічних комплексів, грн.;
Ес.д - додатковий річний соціально-економічний ефект, що отримують в результаті використання ПР, грн.
2.6.1 Визначення додаткового соціально - економічного ефекту
При економічній оцінці впровадження промислових роботів у виробництво необхідно враховувати крім економічного ефекту, отриманого за рахунок зниження витрат по основній діяльності підприємства, економію, одержувану підприємством, з таких джерелах, як зменшення витрат за рахунок зниження захворюваності, виробничого травматизму, плинності кадрів і інших чинників соціального характеру.
Загальний додатковий соціально-економічний ефект (Ес.д) визначається як сума наступних складових:

Ес.д = Еплин. + Езо + Еоф (2.22)

де Еплин. - економія унаслідок зменшення плинності кадрів;
Езо - економія за рахунок витрат з охорони праці і техніці безпеки;
Еоф - економія суспільних фондів;
Евипл - економія внаслідок зниження захворюваності і травматизму після впровадження ПР.
Економія внаслідок зменшення плинності кадрів (Еплин.) утворюється за рахунок скорочення втрат продуктивності робітників, пов'язаних із звільненням, прийомом на роботу, зміною (набуттям) спеціальності, (Епот) і економії за рахунок скорочення витрат, з підготовці, кадрів (Епідг).

Етек = Епот + Еподг (2.23)

Епот = Но ·
·пот · Рв (2.24)

Епідг = 3500 · Рв · Кпп · Ен (2.25)

де Но - середньорічна заробітна платня зі всіма відрахуваннями, грн.

·пот - коефіцієнт втрат виробітку на одного робітника у зв'язку з плинністю кадрів;
Згідно досліджень НДІ праці втрати продуктивності робітників (
·пот) складають до 3% річної фонду заробітної плати для робочих заготівельних цехів машинобудівних підприємств і до 1,5 -2% - для робочих механічних цехів.
Рв - кількість умовно вивільнених робітників, осіб;
Кпп - коефіцієнт, визначаючий відсоток робочих від числа умовно вивільняються, що проходять перепідготовку у зв'язку із зміною професій, Кпп = 0,3 - 0,5.Економія витрат з охорони праці і техніці безпеки (Езо) визначається виходячи з їхніх величин і умовного вивільняється чисельності робітників за формулою:
Езо = (Зохр1*Ро1) - (Зохр2*Р02) (2.26)

Зохр1, Зохр2- витрати з охорони праці і техніці безпеки на одного робітника до і після впровадження ПР.
По прямих витратах розрахувалися: спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні пристосування, а також вартість молока, жирів і інших нейтралізуючих речовин, одержуваних за рахунок підприємства.

Економія суспільних фондів споживання (Еоф) визначається за формулою:

Еоф = Езп * 0,375 (2.27)
де Езп - економія основної і додаткової заробітної плати у зв'язку з впровадженням ПР, грн.

2.7 Визначення річного економічного ефекту
Визначення річного економічного ефекту при переведенні обробки деталей на верстати з ЧПУ проводиться шляхом порівняння наведених витрат першого (базового) і другого (впроваджуваного) варіантів з розрахунку на річну програму випуску деталей.
Розрахунок проводиться по формулі:
Еріч = С – 0,15 Кдод (2. 28)
С - економія від зниження собівартості, тис. грн.;
Кдод - додаткові капвкладення, тис. грн.;
0,15 - галузевий нормативний коефіцієнт економічної ефективності.
Термін окупності додаткових капвкладень:

Т = Кдод / Еріч (2.29)

Техніко-економічні показники і висновки
Основними техніко-економічними показниками є результати всіх розрахунків, виконаних в курсовій роботі, які зводяться в таблицю 2.10.

Таблиця 2.10
Техніко-економічні показники
Показники
Одиниці вимірювання
Варіанти1-й - Універсальні верстати
2-й - верстати з ЧПУ

1
2
3
4

1. Річна програма оброблюваних деталей
шт.2. Час обробки деталі
год.3. Кількість одиниць устаткування
шт.4. Кількість робітників
осіб5. Капітальні витрати, необхідні для упровадження нової технології обробки деталей
тис. грн.6. Собівартість продукції по статтях витрат, що змінюються
тис. грн.7. Річний економічний ефект
тис. грн.


8. Термін окупності додаткових капітальних вкладень
років


9. Відносне вивільняється робітників
осіб


10. Зниження трудомісткості
%:


11. Економічний ефект від упровадження ПР і РТК
тис. грн.

4 Обробка літературних джерел.
Вивчення літератури учень повинен почати з глибокого аналізу підручників та нормативних документів з досліджуваної теми.
В бібліотеці необхідно ознайомитись з систематичним каталогом. Далі слід вивчити спеціальну літературу, нормативні і інструктивні матеріали. При виборі літератури необхідно звертати увагу на бібліографічні посилання під час читання книг і журналів по темі курсової роботи. Слід добирати економічну літературу переважно останніх років.
Літературу необхідно вивчати в послідовності від простої, популярної до складної (монографії, теоретичні статті, збірки наукових праць).

·Починати слід з загальної і проходити до спеціальної, а потім іноземної літератури.
Працюючи над джерелами, учень повинен виділити основне, розібратися в термінології, записати питання, які виникли у зв'язку з прочитаним.
При підборі літератури необхідно робити виписки з відповідних джерел і давати посилання на них з вказанням сторінки.
В міру накопичування, виписки доцільно систематизувати, щоб швидше орієнтуватись в пошукові потрібного джерела. Виконуючи цю роботу, слід розуміти, що вивчення літератури не зводиться до механічного засвоєння інформації, а є активним процесом творчого засвоєння інформації, направленим на вирішення поставленої задачі.
У роботі слід використовувати ті нормативні матеріали, які нині діють.
В кінці роботи по підбору літератури у її виконавця накопичується картотека, яка дозволяє приступити безпосередньо до написання курсової роботи.
Використана в процесі роботи над курсовою роботою література має бути розташована в певному порядку:
1) Закони Верховної Ради України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України;
2) спеціальна література за алфавітом;
3) періодичні видання (журнали, збірники, газети тощо).
5 Оформлення курсової роботи
Оформлення курсової роботи повинно здійснюватися відповідно до вимог даних методичних вказівок.
Курсова робота може бути написана від руки, надрукована на машинці або набрана на комп'ютері.
При ручному варіанті виконання роботи слід користуватися чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, фіолетового або синього). Текст повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша односортного білого паперу формату А4(210х297мм). Мова виконання курсової роботи - державна.
Курсова робота може бути надрукована на принтері з використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал - полуторний.
Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.
Текст дипломної роботи варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не менш ніж 30 мм.
При виконанні роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності,
контрастності та чіткості зображення по всій роботі.
У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.
Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного зображення.
Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки.
Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування слугують заголовками структурних елементів.


ВСТУП

Тільки заробітна плата відображає в певному розумні різнобічні результати діяльності підприємств

Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки.
Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.
Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.
Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).
Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.
Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ.

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про

громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до поліпшення виробничих результатів.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про


1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча силаСторінки курсової роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.
Титульну сторінку, завдання на курсову роботу включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють.
Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.
Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами.
Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. В умовах становлення ринкових


ІЛЮСТРАЦІЇ
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.
Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.
Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.
Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок (але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1.Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 2007 р. по 2010 р.

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що підприємство доволі вдало використовувало свої ресурси протягом

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації, з другого.
ТАБЛИЦІ
Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці.
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.
Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.
Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.
Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.
У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, “Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”).
“Шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують.
Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.
Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Структура та динаміка елементів витрат у ВАТ «Дніпро»

Елементи витрат на виробництво
2009 р.
2010 р.
Зміна частки,
%


Абсолютне значення,
тис.грн
Частка,
%
Абсолютне значення,
тис.грн
Частка,
%


1
2
3
4
5
6

1. Матеріальні витрати
70291
67,7
217495
61,64
-6.06

2. Витрати на оплату праці
27280
26,3
87602
24,8
-1,5

3. Відрахування на соціальні заходи
1300
1,25
2230
0,64
+1,93


32
Продовження табл. 3.1
1
2
3
4
5
6

4. Амортизація
894
0,86
9851
2,79
+6,2

5. Інші витрати
4066
3,92
35704
10,13


Разом витрат
103831
100,0
352882
100,0

З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткоїЯкщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.
У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.

ПЕРЕРАХУВАННЯ
Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.
Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є подальша деталізація.
Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу літеру українського або російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, з абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.
Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу.

ПРИМІТКИ
За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у дипломній роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка одна, її не нумерують.
Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в тому самому рядку розміщують текст примітки.
Якщо має місце кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої букви наводять текст примітки.
ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ
У курсовій роботі формули та рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.
Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою.
Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.
Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "(". Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, відокремлюють комою.
Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок ( приблизно в межах 10 мм).
підрозділам і категоріям працівників.


·ФОП абс = ФОПф – ФОПпл, (3.6)

де
·ФОП абс – абсолютне відхилення Фонду оплати праці на підприємстві;
ФОПф – фактичний Фонд оплати праці;
ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.

Згідно статистичних даних, у ВАТ «Дніпро» на початокПОСИЛАННЯ
У тексті дипломної роботи допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку джерел.
У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.
Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати:
"...у розділі 2...";
"... дивися підрозділ 2.4...";
"...відповідно до підрозділу 2.3...";
"...на рис. 1.5..." ;
"...у табл. 3.2..." ;
“...згідно табл. 3.2...” або “...виходячи з табл. 3.2...” ;
"...(див. табл. 3.2) ..." ;
"...за формулою (3.5)..." ;
"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ;
"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).”
ДОДАТКИ
Додатки варто оформляти як продовження курсової роботи на її останніх сторінках.
Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повиннен мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написане слово „Додаток” і велика буква, що позначає додаток.
Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського або російського алфавітів. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”.

Курсова робота повинна бути переплетена у такому порядку:
1. Титульна сторінка.
2. Завдання до курсової роботи.
3. Зміст.
4. Вступ.
5. Розділ І
6. Розділ II
7. Висновки і пропозиції.
8. Список використаних літературних джерел.
9. Додатки.
Учень повинен підписати титульну сторінку і вказати дату закінчення роботи. Курсова робота повинна бути здана у визначений викладачем термін. Оцінюється робота за дванадцяти бальною шкалою при захисті перед комісією.
6. Підготовка курсової роботи до захисту.
Виконана курсова робота в установлений термін підлягає захисту перед комісією.
Закінчена курсова робота подається викладачу - керівнику курсової роботи, який після перевірки представляє її заступнику директора з навчально - виробничої роботи. Заступник директора з навчально-виробничої роботи вирішує питання про допуск учня до захисту. Якщо учень не допускається до захисту роботи, то на засіданні методичної комісії це питання вирішується разом з керівником роботи.
Протокол засідання методичної комісії повинен бути представлений заступнику директора з навчально-виробничої роботи, який подає його на затвердження директору училища.
7. Організація захисту курсової роботи.
Курсова робота захищається учнем перед комісією назначеною директором училища. Комісія призначається в складі керівника, двох- трьох викладачів. Перевірку і рецензування курсової роботи проводить керівник роботи. Всі зауваження відмічаються в записці курсової роботи.
При захисті роботи перед комісією учень повинен відповісти на питання членів комісії стосовно змісту виконаної роботи. При цьому він повинен показати набутий рівень знань, вміння застосувати їх на практиці при вирішенні різних виробничих ситуацій, аналізувати події, робити висновки, подавати пропозиції щодо попередження негативних явищ на виробництві.
Оцінку учневі за виконану курсову роботу комісія виставляє на підставі пропозиції керівника роботи та думки членів комісії про якість роботи.
Підсумки захисту учнями курсової роботи оформляється в заліковій відомості за підписами членів комісії. Керівник курсової роботи надає відомість після завершення захисту заступнику директора з навчально-виробничої роботи.


Додаток 1
Тематика курсових робіт.
01. Підприємництво як суб'єкт господарювання.
02. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності.
03. Міжнародна підприємницька діяльність.
04. Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльності підприємства.
05. Організаційні структури управління.
06. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.
07. Поняття, класифікація та структура персоналу.
08. Визначення чисельності окремих категорій працівників.
09. Кадрова політика й система управління персоналом.
10. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом.
11. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.
12. Оцінка, класифікація та структура основних фондів.
13. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів.
14. Ефективність відтворення та використання основних фондів.
15. Структура, нормування та використання основних фондів.
16. Нематеріальні ресурси та активи.
17. Оборотні кошти.
18. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
19. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.
20. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями.
21. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.
22. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.
23. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.
24. Формування та використання виробничої потужності підприємства.
25. Структура та принципи організації виробничого процесу.
26. Організаційні типи виробництва.
27. Організація виробничого процесу в часі.
28. Методи організації виробництва.
29. Суспільні форми організації виробництва.
30. Система технічного обслуговування.
31. Методологічні основи планування.
32. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування.
33. Тактичне й оперативне планування.
34. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг).
35. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
36. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
37. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг).
38. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання.
39. Сучасна політика оплати праці.
40. Застосовувані форми та системи оплати праці.
41. Доплати й надбавки до заробітної оплати та організація преміювання персоналу.
42. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг).
43. Управління витратами на підприємстві.
44. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг).
45. Собівартість окремих виробів.
46. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання.
47. Формування та використання прибутку.
48. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації).
49. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва (діяльності підприємств).
50. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємств).
51. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими.
52. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій).
53. Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання.
54. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище.
55. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання.
56. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій).
57. Машинобудування як найважливіша галузь промисловості на сучасному етапі її реформування.
58. Виробнича структура підприємства.
59. Сутність та організаційне забезпечення внугрішньофірмового планування.
60. Методологічні основи та етапи стратегічного планування.
61. Зміст річного техніко-економічного планування.
62. Нормативна база планування.
63. Сутність та зміст соціального планування.
64. Формування виробничої програми підприємства.
65. Планування виробництва та продажу продукції та послуг.
66. Система звітності про виробництво і відвантаження товарів та послуг.
67. Планування використання виробничої потужності.
68. Ритмічність та рівномірність випуску продукції.
69. Склад та методи розрахунку календарно-планових норм.
70. Основні системи міжцехового оперативно-виробничого планування.
71. Диспетчирування виробництва.
72. Сутність і зміст інноваційних процесів.
73. Бізнес-планування - інструмент реалізації інновації.
74. Зміст і планування процесу створення нової продукції.
75. Засновницький договір, статут та паспорт підприємства.
76. Організація виробничого процесу в просторі.
77. Організація непотокових методів виробництва,
78. Класифікація потокових ліній.
79. Особливості організації однопредметної безперервно-потокової лінії.
80. Особливості організації однопредметної перервно-потокової лінії.
81. Особливості організації багатопредметної безперервно-потокової лінії.
82. Особливості організації багатопредметної перервно-потокової лінії.
83. Види та організаційно-технічні особливості створення та експлуатації автоматичних ліній.
84. Організаційно-технічні особливості створення та експлуатації робототехнічних комплексів.
85. Організаційно-технічні особливості створення та експлуатації гнучких виробничих систем.
86. Оцінка економічного ефекту від використання засобів автоматизації виробництва.
87. Організація Інструментального господарства.
88. Значення, задачі і структура ремонтної служби. Сутність та зміст системи планово-попереджувальних ремонтів.
89. Ремонтні нормативи.
90. Організація енергетичного господарства підприємства.
91. Організація транспортного господарства підприємства.
92. Організація складського господарства підприємства.
93. Система створення та освоєння нової техніки.
94. Організація науково-дослідницької та дослідно-конструкторської роботи.
95. Організація конструкторської підготовки виробництва.
96. Організація технологічної підготовки виробництва.
97. Організація освоєння виробництва нової техніки.
98. Ефективність прискорення підготовки та освоєння виробництва нової техніки.
99. Планування та управління процесами створення та освоєння нової техніки.
100. Менеджмент в системі розуміння ринкової економіки.Додаток 2
Передостання цифра
Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
89000
98200
93500
95300
97100
99800
96400
92300
95200
92900

2
91900
89100
99300
93400
95200
97300
99700
96300
92500
95400

3
92200
88300
91700
89300
96500
93400
95500
97700
99500
96100

4
94500
92300
88100
91600
89400
98700
93600
95400
97900
99400

5
88500
91800
89200
99400
93300
95100
97500
96200
92700
99600

6
96100
94400
92100
91500
89500
96600
93700
95600
97200
88400

7
98900
96200
94300
92400
88600
91400
89600
98800
93900
95700

8
99300
98700
96300
94200
92500
88700
91300
89700
99900
93800

9
92700
99200
98500
96600
94100
92700
88600
91200
89900
99100

0
96500
92800
99300
98400
96700
94600
92800
88300
91100
89900

Річна програма деталей, що обробляється, штук

Штучно – калькуляційний час обробки деталей за видами обробки для універсальних верстатів, годин
Передостання цифра шифру

Види обробки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

фрезерна

0,391
0,382
0,364
0,357
0,374
0,393
0,985
0,369
0,371
0,376

свердлильна

0,054
0,057
0,051
0,043
0,049
0,047
0,046
0,045
0,042
0,041

розмічувальна
0,061
0,056
0,062
0,058
0,063
0,057
0,051
0,053
0,064
0,052

Штучно – калькуляційний час обробки деталей за видами обробки для верстатів з ЧПУ, годин
Передостання цифра шифру
Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21

2
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22

3
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23

4
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24

5
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25

6
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26

7
0,27
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27

8
0,28
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28

9
0,29
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29

0
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,21


Балансова вартість універсального устаткування, тис. грн.
Передостання цифра шифру

Найменування устаткування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1. Вертикально-фрезерний верстат
53,5
58,2
66,4
65,7
57,4
59,3
68,5
66,9
57,1
6,76

2. Копіювально-фрезерний верстат
54
57
51
43
49
47
46
45
42
41

3. Радіально-свердлувальний верстат
61
56
62
58
63
57
51
53
64
52Балансова вартість верстатів з ЧПУ, тис. грн.
Передостання цифра шифру
Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
310
322
323
324
285
296
327
283
329
321

2
320
323
314
375
276
257
328
294
221
342

3
330
324
225
326
267
268
329
219
247
323

4
340
225
226
327
258
289
321
221
315
249

5
350
226
317
258
299
221
222
239
401
325

6
360
227
328
239
241
280
223
247
425
316

7
370
328
329
241
322
298
224
259
326
327

8
280
229
321
272
323
224
225
262
271
318

9
290
321
312
293
324
275
260
273
285
291

0
321
322
323
284
325
326
270
281
298
311


Погодинна тарифна ставка середнього розряду для робітників на ЧПУ, грн..

Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
10,71
11,45
10,67
11,72
12,83
12,94
11,96
13,92
12,95
13,96


Необхідна кількість пристосувань для обробки річної програми деталей

Передостання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Універсальні верстати
75
78
81
69
72
68
76
67
77
74

ЧПУ
11
9
12
8
13
14
10
12
7
15

Вартість оснащення, тис. грн.

Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Універсальні верстати
4,5
5,2
5,1
4,9
4,7
4,2
5,3
5,5
4,6
4,8

ЧПУ
0,65
0,80
0,75
0,70
0,64
0,85
0,55
0,54
0,67
0,81


Погодинна тарифна ставка середнього розряду для робітників на універсальних верстатах, грн..
Передостання цифра шифру
Остання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
10,9
10,85
9,93
10,95
10,87
12,99
10,46
12,22
9,95
12,22

2
11,21
11,91
10,29
10,63
10,25
12,27
10,59
11,96
9,82
12,15

3
10,72
12,82
12,31
10,89
12,16
11,13
10,95
10,57
10,99
11,36

4
10,94
11,92
11,81
11,41
12,49
11,58
12,33
10,95
11,67
9,69

5
10,88
12,51
10,89
11,99
12,23
11,65
12,97
10,76
10,42
9,59

6
11,96
10,94
11,22
11,11
10,59
12,16
12,23
11,95
10,67
10,88

7
12,48
11,16
10,94
11,92
11,88
10,91
12,29
11,58
10,93
10,45

8
11,39
12,98
10,56
12,34
10,12
10,78
11,91
9,89
11,39
11,33

9
10,22
9,99
10,38
12,56
10,94
10,92
12,88
9,91
11,89
9,99

0
12,16
10,92
10,99
12,48
11,96
11,54
10,92
9,88
10,11
10,49


Витрати з охорони праці і техніці безпеки на одного робітника до і після впровадження ПР, грн..

Передостання цифра шифру


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
850
890
920
910
875
881
905
1010
865
953
13 PAGE \* MERGEFORMAT 145815ПОГОДЖЕНО
Заступник директора з НВР
____________В.Г.Мазур
« »___________20___

ПОГОДЖЕНО
Методист
_________Ю.М.Хайчіна
« »_______ 20___

не менш ніж 30 мм

не менш ніж 10 мм

не менш ніж 20 мм


не менш ніж 30 мм

не менш ніж 10 мм

найменування першого розділу

найменування підрозділу

абзацний відступ – 1,25 см

приблизно 20 мм

приблизно 20 мм

Неправильно

не менш ніж 20 мм

Правильно

номер сторінки

номер розділу

8

номер підрозділу

абзацний відступ

перший рисунок третього розділу

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

не більш ніж 10 мм

не менш ніж 20 мм

не більш ніж 20 мм

приблизно 10 ммRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 15338096
    Размер файла: 520 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий