Крок 1, 2014 рік, інтернет-база


0000
Міністерство охорони здоров’я України
Івано-Франківський національний медичний університет
Фармацевтичний факультет
Банк тестових завдань
«КРОК – 1. Фармація»
Інтернет-база

Івано-Франківськ
2014 р.
ЗМІСТ
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ 1
БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ 22
МІКРОБІОЛОГІЯ 44
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 64
ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 104
ФАРМАКОЛОГІЯ 125
ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА 147
ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ 168
Аналітична хімія
1В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:
A.* Нітритометрія.
B.Алкаліметрія.
C.Комплексонометрія.
D.Перманганатометрія.
E.Аргентометрія.
2Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:
A.*Забарвленого розчину.
B.Каламутного розчину.
C.Оптично-активної речовини.
D.Безбарвного розчину.
E.Будь-якого розчину.
3Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:
A.*Катіонів металів.
B.Аніонів сильних кислот.
C.Аніонів слабких кислот.
D.Гідроксид-іонів.
E.Гідроген-іонів.
4Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:
A.*Калію гідроксид.
B.Хлоридної кислоти.
C.Оксалатної кислоти.
D.Натрію тетраборат.
E.Амонію гідроксид.
5Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?
A.*Амфотерність гідроксидів.
B.Нерозчинність солей у воді.
C.Добра розчинність деяких солей.
D.Розчинність гідроксидів в кислотах.
E.Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.
6Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:
A.*Комплексонометрія.
B.Дихроматометрія.
C.Аргентометрія.
D.Меркурометрія.
E.Йодометрія.
7Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:
A.*Аргентометрію.
B.Йодометрію.
C.Комплексонометрію.
D.Кислотно-основне титрування.
E.Перманганотометрію.
8В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування кінцевої точки титрування: A.*Еріохром чорний Т
B.Крохмаль.
C.Флуоресцеїн.
D.Калію хромат.
E.Еозин.
9При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи додають індикатори, які реагують на зміну:
A.*Редокс-потенцiалу системи.
B.Концентрації іонів гідроксилу.
C.Іонної сили розчину.
D.Ступеню іонізації досліджуваної речовини.
E.Концентрації іонів гідрогену.
10Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:
A.*Прямо пропорційна товщині шару i концентрації речовини.
B.Прямо пропорційна товщині шару i показнику поглинання.
C.Обернено пропорційна товщині шару i концентрації речовини.
D.Прямо пропорційна концентрації, обернено пропорційна товщині шару.
E.Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.
11В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:
A.*Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.
B.Поляриметрії.
C.Спектрофотометрії.
D.Полярографії.
E.Амперометричного титрування.
12Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіологічному розчині хімік-аналітик застосував метод Мора, титрантом якого є:
A.*Арґентуму нітрат.
B.Амонію тіоціонат.
C.Натрію тетраборат.
D.Меркурію (І) нітрат.
E.Меркурію (ІІ) нітрат.
13На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації:
A.*Спектрофотометричний.
B.Флуориметричний.
C.Поляриметричний.
D.Кулонометричний.
E.Кондуктометричне титрування.

14Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:
A.*Арґентуму (І).
B.Плюмбуму (ІІ).
C.Меркурію (І).
D.Меркурію (ІІ).
E.Стануму (ІІ).
15Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і відтитрували його розчином арґентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату. Який метод аналізу був застосований:
A.*Метод Мора.
B.Метод Фольгарда.
C.Метод Фаянса-Ходакова.
D.Меркурометричне титрування.
E.Трилонометрія.
16Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію. Гравіметричною формою в даному випадку є:
A.*Оксид алюмінію.
B.Гідроксид алюмінію.
C.Хлорид амонію.
D.Нітрат амонію.
E.Карбонат алюмінію.
17Для відокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) використовують:
A.* Надлишок розчину аміаку
B.Надлишок розчину гідроксиду натрію
C.Надлишок розчину сірчаної кислоти
D.Розчин оцтової кислоти
E.Розчин срібла нітрату
18В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?
A.* алюмінію.
B.кальцію.
C.барію.
D.калію.
E.натрію.
19Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин:
A.*Хлороводневої кислоти
B.Сірчаної кислоти
C.Перманганату калію
D.Йоду
E.Гідроксиду натрію
20Деякі окисно–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?
A.*Актор
B.Індуктор
C.Акцептор
D.Каталізатор
E.Індикатор
21Скільки титрантів має метод йодометричного титрування?
A.*2
B.1
C.3
D.4
E.5
22При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню, з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичною групи це свідчить?
A.*IV
B.V
C.VI
D.II
E.III
23При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином – з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?
A.*нітрит-іон
B.хромат-іон
C.нітрат-іон
D.бромід-іон
E.йодид-іон
24Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:
A.* заліза(III)хлориду
B.калію хлориду
C.резорцину
D.оцтового ангідриду
E.дифеніламіну
25Розчином якої речовини можна визначити наявність хлорид-іонів в питний воді?
A.* срібла нітрату
B.йоду
C.бромату калію
D.натрію гідроксиду
E.аміаку
26Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:
A.* титрування замісника.
B.пряме титрування в сильно кислому середовищі.
C.зворотне титрування в кислому середовищі.
D.зворотне титрування в лужному середовищі.
E.пряме титрування в лужному середовищі.
27Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартнийрозчин:
A.* цинку сульфату.
B.натрію тетраборату.
C.натрію хлориду.
D.калію дихромату.
E.оксалатної кислоти.
28Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:
A.*Метилоранж, ацидиметрія
B.Фенолфталеїн, ацидиметрія
C.Метилоранж, алкаліметрія
D.Фенолфталеїн, алкаліметрія
E.Мурексид, ацидиметрія
29Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) в карбонати при систематичному аналізі:
A.*Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах
B.Нерозчинність сульфатів у воді
C.Розчинність сульфатів у воді
D.Розчинність сульфатів у кислотах
E.Розчинність сульфатів у лугах
30Вкажіть електрод порівняння, який можна застосувати у потенціометричному дослідженні лікарської субстанції:
A.*Хлорсрібний
B.Скляний
C.Хінгідронний
D.Сурм’яний
E.Цинковий
31Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:
A.* комплексонометрії
B.нітритометрії
C.аргентометрії
D.тіоціанатометрії
E.ацидиметрії
32Від чого залежить висота полярографічної хвилі?
A.*Концентрації відновлюваного іону
B.Складу електроліту
C.Характеристики капіляру
D.Радіусу капіляру
E.Довжини капіляру
33Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона знаходиться у вигляді:
A.*Суспензії
B.Забарвленого розчину
C.Безбарвного розчину
D.Істинного розчину
E.Колоїдного розчину
34У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). При розведенні розчину утворився білий аморфний осад. Які катіони легко утворюють продукти гідролізу?
A.*Катіони бісмуту і стибію
B.Катіони феруму(ІІІ)
C.Катіони магнію
D.Катіони мангану
E.Катіони феруму(ІІ)
35На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?
A.*Методом комплексонометрії
B.Методом аргентометрії
C.Методом меркурометрії
D.Методом перманганатометрії
E.Методом йодометрії
36В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:
A.*реактиву Несслера
B.Калію хромату.
C.Цинку уранілацетату.
D.Реактиву Чугаєва.
E.Натрію сульфату.
37Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:
A.*Перманганатометрії.
B.Броматометрії.
C.Йодиметрії.
D.Нітритометрії.
E.Аргентометрії.
38Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.
A.*Калію хромат.
B.Дифенілкарбазон.
C.Еозин.
D.Флюоресцеїн.
E.Метиловий червоний.
39Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Буферні розчини використовують для:
A.*Підтримки певного значення величини рН розчину.
B.Зміни величини рН розчину.
C.Зміни константи іонізації речовини.
D.Зміни іонної сили розчину.
E.Зміни добутку розчинності речовини.
40Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):
A.*Потенціалу індикаторного електроду.
B.Потенціалу дифузного шару.
C.Дзета-потенціалу.
D.Окс-ред потенціалу системи.
E.Потенціалу електроду порівняння.
41Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
A.*Флуоресцеїну.
B.Метилового червоного.
C.Калію хромату.
D.Амонію феруму (III) сульфату.
E.Фенолфталеїну.
42Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:
A.*Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.
B.Електричною провідністю розчину та його концентрацією.
C.Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання.
D.Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.
E.Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією.
43Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:
A.*Сульфаніловою кислотою.
B.Хлоридною кислотою.
C.Ацетатною кислотою.
D.Оксалатною кислотою.
E.Сульфатною кислотою.
44В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді використовують метод:
A.*Йодометрії.
B.Перманганатометрії.
C.Хроматометрії.
D.Нітритометрії.
E.Церіметрії.
45Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті йодометричним методом:
A.* Окиснення-відновлення.
B.Ацилювання.
C.Нейтралізації.
D.Осадження.
E.Комплексоутворення.
46Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:
A.* Оптична густина – концентрація.
B.Оптична густина – температура.
C.Оптична густина – товщина шару рідини.
D.Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі.
E.Оптична густина – довжина хвилі.
47Які речовини можна визначати замісниковим титруванням в методі йодометрії:
A.*Сильні окисники
B.Сильні відновники
C.Слабкі відновники
D.Насичені вуглеводні
E.Ненасичені вуглеводні
48При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вказати яким методом проводилося визначення:
A.*Комплексонометрія
B.Аргентометрія
C.Перманганатометрія
D.Броматометрія
E.Хроматометрія
49Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для ін’єкцій: A.* Комплексонометрія.
B.Церіметрія.
C.Кислотно-основне титрування.
D.Йодхлориметрія.
E.Нітритометрія.
50Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:
A.* Нітритометрія.
B.Йодометрія.
C.Дихроматометрія.
D.Перманганатометрія.
E.Церіметрія.
51Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують безіндикаторний метод:
A.* Перманганатометрія.
B.Комплексонометрія.
C.Аргентометрія.
D.Йодометрія.
E.Нітритометрія.
52Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:
A.* Непрямої відгонки.
B.Виділення.
C.Осадження.
D.Прямої відгонки.
E.Виділення та непрямої відгонки.
53Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо при додаванні до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно-малиновий осад:
A.*Катіони нікелю
B.Катіони алюмінію
C.Катіони купруму
D.Катіони кобальту
E.Катіони феруму
54Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:
A.*метиловий оранжевий.
B.мурексид.
C.метиленовий синій.
D.дифеніламін.
E.фероїн.
55Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III): A.* Сульфосаліцилова кислота
B.Оксалатна кислота
C.П-амінобензойна кислота
D.Фенілоцтова кислота.
E.Хлороцтова кислота.
56До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:
A.* Hg22+
B.Ag+
C.Pb2+
D.Ba2+
E.Mg2+
57Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають:
A.* Потенціал напівхвилі.
B.Потенціал виділення.
C.Потенціал розкладу.
D.Граничний дифузійний струм.
E.Залишковий струм.
58При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:
A.* Кут обертання поляризованого променю світла.
B.Коефіцієнт заломлення світла.
C.Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином.
D.Дисперсію променю світла розчином.
E.Оптичну густину розчину.
59З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV групи поряд з груповим реагентом додають пероксид водню:
A.*Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення
B.Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення
C.Для більш повного осадження цих катіонів
D.Для утворення пероксидних сполук цих катіонів
E.Для руйнування гідратних комплексів
60Фармакопейною реакцією на фосфат-іони є дія магнезіальної суміші. В результаті утворюється білий кристалічний осад МgNH4PO4. Склад магнезіальної суміші наступний:
A.*MgCl2, NH3·H2O, NH4Cl
B.MgCl2, NaOH, NaCl
C.MnCl2, NH3·H2O, NaCl
D.MgCl2, MnSO4, NH4Cl
E.MgCl2, NH4Cl
61Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини додають точно виміряний надлишок допоміжного титранта:
A.*Титрування за залишком
B.Неводне титрування
C.Пряме титрування
D.Замісникове титрування
E.Будь-яке титрування
62Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:
A.*KBrO3
B.KBr
C.Br2
D.KBrO4 + KCl
E.KBrO4
63У перманганатометрії як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі:
A.*1/5
B.1/4
C.1/2
D.1/3
E.1
64Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настойках визначають рефрактометрично. Для цієї мети вимірюють:
A.* Показник заломлення розчину.
B.Кут обертання площини поляризованого світла.
C.Кут повного внутрішнього відображення променя світла.
D.Кут падіння променя світла.
E.Кут заломлення променя світла.
65Хроматографічні методи аналізу розрізняють за механізмом взаємодії сорбенту та сорбата. Підберіть відповідний механізм поділу для іонообмінної хроматографії:
A.*На різній здатності речовин до іонного обміну. B.На відмінності в адсорбованості речовин твердим сорбентом.
C.На різній розчинності поділюваних речовин в нерухомій фазі.
На утворенні різних за розчинністю осадів
поділюваних речовин з сорбентом.
E.На утворенні координаційних з'єднань різної стійкості в фазі або на поверхні сорбенту.
66До досліджуваного розчину додали розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:
A.* Феруму (ІІІ).
B.Меркурію (ІІ).
C.Аргентуму.
D.Меркурію (І).
E.Плюмбуму (ІІ).
67Аналіз кристалогідрату натрію сульфату виконали гравіметричним методом, осаджуючи сульфат-іони розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату промивають декантацією з використанням в якості промивної рідини:
A.* Розведений розчин сірчаної кислоти
B.Дистильована вода
C.Розчин барію хлориду
D.Розчин натрію сульфату
E.Розчин амонію сульфату
68При зворотному титруванні водного розчину ацетатної кислоти в якості індикатора використовують:
A.* фенолфталеїн
B.дифеніламін
C.дифенілкарбазон
D.еріохром чорний Т
E.мурексид
69Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії. В якості індикатора застосували:
A.* дифенілкарбазон
B.метиловий червоний
C.фенолфталеїн
D.флуоресцеїн
E.фероїн
70У якому середовищі найчастіше здійснюють перманганатометричне титрування феруму (ІІ)? A.* у сульфатнокислому
B.у спиртовому
C.у нітратнокислому
D.у лужному
E.у солянокислому
71При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант використали розчи :
A.* Hg(NO3)2
B.Hg2(NO3)2
C.HgCl2
D.HgSO4
E.Hg2Cl2
72При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:
A.* метиловий оранжевий
B.фенолфталеїн
C.еріохром чорний Т
D.ферум (ІІІ) тіоціанат
E.мурексид
73До розчину, що досліджується, додали хлоридної кислоти. Осад, що випав, відфільтрували та обробили на фільтрі гарячою водою, а після охолодження до фільтрату додали розчин КІ. Який катіон присутній у розчині, якщо осад мав жовтий колір?
A.*Pb2+
B.Ag+
C.Hg2+
D.Ca2+
E.Ba2+
До III аналітичної групи катіонів за кислотно-
основною класифікацією належать такі катіони:
A.*кальцію, стронцію, барію
B.алюмінію, магнію, цинку
C.калію, барію, бісмуту
D.аргентуму, плюмбуму, ніколу
E.цинку, алюмінію, хрому
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-
основною класифікацією належать такі катіони:
A.*аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)
B. кальцію, стронцію, барію
C. алюмінію, магнію, цинку
D. цинку, алюмінію, хрому
E. калію, барію, бісмуту
76До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
A.* алюмінію, цинку, хрому(II), стануму(ІІ), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)
B.кальцію, стронцію, барію, калію, барію, бісмуту
C.магнію, кальцію, стронцію, барію
D.аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію, барію, бісмуту
E.натрію, калію, амонію, аргентуму, плюмбуму
77Чому катіони I аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) не мають групового реагенту?
A.* більшість їх солей розчинні у воді
B.мають близькі іонні радіуси
C.мають великі іонні радіуси
D.мають здатність утворювати розчинні основи
E.належать до біологічно важливих елементів
До першої аналітичної групи аніонів належать
аніони, які утворюють не розчинні у воді солі:
A.* барію
B.плюмбуму
C.амонію
D.бісмуту
E.ртуті
79До другої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у нітратній кислоті солі:
A.* срібла
B.ртуті
C.амонію
D.бісмуту
E.плюмбуму
80Чому аніони третьої аналітичної групи аніонів не мають групового реагенту?
A.* з більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі
B.мають великі іонні радіуси
C.мають близькі іонні радіуси
D.мають здатність утворювати розчинні кислоти
E.належать до токсичних елементів
81Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?
A.AgNO3 і NH4SCN
B.H2SO4 і NaOH
C.Na2S2O3 і K[I3]
D.KMnO4 і KBrO3
E.HClO4 і KOH
82Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужно-земельні і важкі метали, використовують метод:
A.*комплексонометрії
B.перманганатометрії
C.ацидиметрії
D.меркуриметрії
E.алкаліметрії
83В ході аналізу катіонів IV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити, але й ідентифікувати іони:
A.*Сr(III)
B.Аs(III)
C.Zn(II)
D.Sn(IV)
E.Al(III)
84Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом аналізу можна обчислити, якщо відомі значення величин:
A.* n, n0, F
B.n, F
C.n, n0
D.n0, F
E.n
85В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, но і ідентифікувати іони:
A.*Cu(II)
B.Co(II)
C.Ni(II)
D.Hg(II)
E.Cd(II)
86В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту визначають методом:
A.* рефрактометрії
B.йодометрії
C.поляриметрії
D.фотометрії
E.алкаліметрії
87Для вибору аналітичної довжини хвилі в методі фотометрії на базі експериментальних даних будують графік залежності:
A.*оптичної густини (А) від довжини хвилі (лямбда)
B.оптичної густини (А) від концентрації розчину (С)
C.оптичної густини (А) від температури (t0)
D.довжини хвилі (лямбда) від температури (t0)
E.довжини хвилі (лямбда) від концентрації (С)
88В розчині присутні аніони Cl- і Br-. Назвіть реагент для виявлення Br-:
A.* хлорна вода
B.бромна вода
C.гіпсова вода
D.вапняна вода
E.баритова вода
89В фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію використовують реакцію з:
A.*2-метоксі-2-фенілуксусною кислотою
B.8-оксихіноліном
C.дифеніламіном
D.діацетилдіоксимом
E.тетрафенілборатом
90Розчин калію йодиду титрують стандартним розчином срібла нітрату (пряме титрування), використовуючи як індикатор:
A.* флуоресцеїн
B.метиловий оранжевий
C.залізо-амонійні галуни
D.розчин крохмалю
E.тропеолін 00
91Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії нітрат- і нітрит-іонів з:
A.*дифеніламіном і концентрованою сульфатною кислотою
B.калій перманганатом
C.розчином йоду в калій йодиді
D.розчином аргентум нітрату
E.розчином барій хлориду
92Специфічною реакцією на іон амонію в якісному аналізі є дія:
A.* розчину лугу при нагріванні
B.реактиву Неслера
C.розчину натрій гексанітрокобальтата
D.розчину натрій гідротартрата
E.розчину калій гексагідроксостибата
93Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:
A.*розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі
B.розчину BaCl2 в кислому середовищі
C.розчину AgNO3 в кислому середовищі
D.розчину мінеральної кислоти
E.розчину лугу
94Оберіть метод аналізу, яким можна визначити сумарний вміст СаCl2 і NaBr у розчині:
A.*аргентометрія
B.ацидиметрія
C.комплексонометрія
D.перманганатометрія
E.алкаліметрія
95При обчисленні результатів аналізу сполук через титр титранту за досліджуваною речовиною вводять:
A.*виправочний коефіцієнт до молярної концентрації
B.фактор перерахунку
C.поправочний індекс
D.коефіцієнт співвідношення
E.коефіцієнт відхилення
96Концентрацію калій перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють:
A.* оптичну густину
B.кут обертання площини поляризованого променя
C.показник заломлення
D.потенціал напівхвилі
E.потенціал індикаторного електроду
97Для визначення масової частки феруму(ІІ) в солі Мора класичними методами аналізу можна використати:
A.*всі зазначені методи
B.перманганатометрію
C.дихроматометрію
D.броматометрію
E.церіметрію
98Одним із методів редоксиметрії є йодометрія. В якості титранту методу йодометрії використовують розчин:
A.* натрію тіосульфату
B.церію сульфату
C.натрію нітриту
D.натрію гідроксиду
E.калію перманганату
99При проведенні титриметричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування в якості індикатора можно використовать:
A.* Дифенілкарбазид.
B.Хромат калію.
C.Еріохром чорний Т.
D.Крохмаль.
E.Тропеолін ОО
100Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. Кількість речовини у досліджуваній системі в ході полярографічного аналізу визначається за:
A.* Висотою полярографічної хвилі.
B.Величиною електрорушійної сили.
C.Силою струму.
D.Положенням полярографічної хвилі.
E.Шириною полярографічної хвилі.
101Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні:
A.* Оптичної густини
B.Показника заломлення.
C.кута обертання
D.довжини хвилі
E.інтенсивності флуоресценції
102Визначення оксиду миш'яку (III) в лікарських препаратах проводять йодометричним методом. Виберіть індикатор.
A.Розчин крохмалю
B.Мурексид
C.Тропеолін ОО
D.Еозин
E.Фенолфталеїн
103Кут обертання площини поляризації оптично активних органічних речовин, вимірюють за допомогою приладу:
A.Поляриметра
B.Рефрактометра
C.Кондуктометра
D.Спектрофотометра
E.Потенціометра
104Титранти методу ацидиметрії готують способом встановленого титру. Для їх стандартизації згідно ДФУ застосовують:
A.*Карбонат натрію
B.Хлорид натрію
C.Хлорид калію
D.Цинк металевий
E.Залізо металеве
105При приготуванні титранту методу комплексонометрії (Трилону Б) способом встановленого титру для його стандартизації застосовують:
A.*Цинк металевий
B.Хлорид натрію
C.Хлорид калію
D.Карбонат натрію
E.Тетраборат натрію
106Для визначення об’єму титранту при проведенні титриметричного аналізу використовують:
A.*Бюретки
B.Мірні колби
C.Мірні стакани
D.Циліндри
E.Мензурки
Розчини первинних стандартів готують за
точною наважкою. При цьому наважку розчиняють у:
A.*Мірній колбі
B.Бюретці
C.Мірному стакані
D.Циліндрі
E.Мензурці
108Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ – арсин, що викликає появу темної плями на фільтрувальному папері, просоченому розчином нітрату аргентуму:
A.*Арсенат
B.Фосфат
C.Нітрат
D.Сульфід
E.Сульфат
109Аналітик провів реакцію на тіосульфат-іони з мінеральними кислотами. Вкажіть аналітичний ефект реакції.
A.*Помутніння розчину і виділення газу з характерним запахом, який знебарвлює йодну воду
B.Утворення зеленого осаду
C.Утворення чорного осаду
D.Утворення червоного осаду
E.Утворення синього осаду
110Вкажіть, який реагент дозволяє виявити катіони барію у присутності катіонів кальцію і стронцію:
A.*Дихромат калію
B.Хлорид калію
C.Йодид калію
D.Нітрат калію
E.Гідроксид натрію
111Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення:
A.*Нітрат
B.Фосфат
C.Ацетат
D.Сульфід
E.Сульфат
112Який іон при нагріванні з металевим цинком у кислому середовищі утворює газ – арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на папері, просоченому солями ртуті (II):
A.*Арсенат
B.Фосфат
C.Нітрат
D.Сульфід
E.Сульфат
113Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони амонію.
A.*калію тетрайодомеркурат (ІІ)
B.Натрію хлорид.
C.Натрію ацетат
D.Калію гексацианоферат(ІІ)
E.Цинкуранілацетат.
114Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони натрію.
A.*Цинкуранілацетат.
B.Калію оксалат
C.калію тетрайодомеркурат (ІІ)
D.Калію гідротартрат
E.Калію бензоат
115До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється в гарячій воді, надлишку реагенту і в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у розчині:
A.*Катіонів плюмбуму
B.Катіонів аргентуму
C.Катіонів бісмуту
D.Катіонів меркурію (ІІ).
E.Катіонів меркурію (І).
116До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині: A.*Катіонів хрому (ІІІ).
B.Катіонів олова (ІІ).
C.Катіонів алюмінію
D.Катіонів цинку
E.Катіонів свинцю
117В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:
A.*Висоти хроматографічного піка або його площі від концентрації речовини.
B.Часу утримування від концентрації речовини. C.Об’єму утримування від концентрації речовини.
D.Ширини хроматографічного піка від концентрації.
E.Висоти, еквівалентної теоретичній тарілці, від кількості речовини.
118В кількісному аналізі для ідентифікації речовин використовується специфічна характеристика речовин - крива світлопоглинання. Крива світлопоглинання – це графічна залежність:
A.* Оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла.
B.Оптичної густини розчину від концентрації забарвленої речовини.
C.Інтенсивності забарвлення розчину від товщини поглинаючого шару.
D.Оптичної густини від товщини поглинаючого шару.
E.Інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, від товщини поглинаючого шару.
119Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу – розчин калію бромату, його можна готувати як:
A.*Первинний так і вторинний стандартний розчин.
B.Тільки первинний стандартний розчин.
C.Тільки вторинний стандартний розчин.
D.Розчин з приготовленим титром.
E.Розчин з установленим титром.
Для визначення масової частки аргентуму
нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:
A.*Амонію заліза (ІІІ) сульфату.
B.калію хромату.
C.флуоресцеїну.
D.дифенілкарбазону.
E.еозіну.
121Для кількісного визначення ферум ІІ сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:
A.*Платиновий електрод.
B.Хлорсрібний електрод.
C.Хінгідронний електрод.
D.Сурмяний електрод.
E.Скляний електрод.
122При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманганатометрії необхідне значення рН середовища створюють за допомогою:
A.*Сульфатної кислоти.
B.Нітратної кислоти.
C.Оцтової кислоти.
D.Хлороводневої кислоти.
E.Щавлевої кислоти.
123Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності фероїну, який належить до:
A.*Редокс-індикаторів.
B.метал-індикаторів
C.флуорисцентних індикаторів.
D.Кислотно-основних індикаторів.
E.Адсорбційних індикаторів.
124Для виявлення іонів амонію у розчині, який містить іони калію, натрію, плюмбуму і аргентуму слід використати реакцію з розчином:
A.* Лугу при нагріванні
B.Натрій гексанітрокобальтату (ІІІ)
C.Калій гексагідроксостибату (V)
D.Натрій метоксифенілацетату при охолодженні E.Калій перманганату у кислому середовищі
125Спільною реакцією виявлення сполук арсену (ІІІ) і арсену (V) є реакція:
A.* відновлення до арсину
B.з натрій нітратом
C.з амоній молібдатом
D.з йодом
E.з калій йодидом
126При розбавленні розчину іонів V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) водою з’являється білий осад. Це свідчить про присутність у розчині можливих іонів:
A.* Bi3+, Sb3+, Sb(V)
B.Mg2+, Mn2+, Fe2+
C.Mg2+, Mn2+, Fe3+
D.Fe2+, Fe3+, Sb3+
E.Mg2+, Mn2+, Bi3+
127Виберіть реагент, який дозволяє відділити осад Cu(ОН)2 від Fe(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)4, Mn(OH)2:
A.* NH4OН
B.H2С2О4
C.CH3COOH
D.HNO3
E.H2SO4
128У якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту на катіони шостої аналітичної групи (Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+) утворюються:
A.* аміакатні комплекси цих металів
B.аквакомплекси цих металів
C.гідроксидні комплекси цих металів
D.основні солі цих металів
E.гідроксиди цих металів
129Титрантами методу нейтралізації є стандартні розчини кислот і лугів, які є вторинними стандартними розчинами. Виберіть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:
A.* Na2CO3
B.H2C2O4
C.CaCO3
D.HNO3
E.Na2S2O3
130Зворотнє кислотно-основне титрування застосовують при визначенні речовини:
A.* NH3
B.H2SO4
C.NaOH
D.HI
E.KOH
131У титриметрії при розрахунках часто користуються титром титранту за визначуваною речовиною. На що вказує титр за визначуваною речовиною?
A.* на масу визначуваної речовини, що відповідає 1 мл розчину титранта
B.на масу визначуваної речовини, що відповідає 1 г розчину титранта
C.на масу речовини титранта, що відповідає 1 г визначуваної речовини
D.на масу речовини титранта, що відповідає 1 мл розчину визначуваної речовини
E.на масу титранта, що відповідає 1 мл визначуваної речовини
132Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити методом редоксиметричного титрування:
A.* Перманганатометрія
B.Алкаліметрія
C.Комплексонометрія
D.Ацидиметрія
E.Аргентометрія
133При визначенні окисників методом йодометрії в присутності крохмалю в кінцевій точці титрування спостерігають:
A.* зникнення синього забарвлення
B.появу червоного забарвлення
C.появу зеленого забарвлення осаду
D.зникнення зеленого забарвлення розчину
E.появу білого осаду
134В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:
A.*Комплексонометрії
B.Ацидиметрії
C.Осадження
D.Оксидиметрії
E.Алкаліметрії

135Укажіть, який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів:
A.*Електропровідність
B.Електрорушійна сила
C.В’язкість розчину
D.Кислотність середовища
E.Концентрація розчину
136Укажіть, яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують при виборі індикатору:
A.*Інтервал переходу
B.Константа індикатора
C.Стрибок титрування
D.Показник титрування
E.Точка нейтралізації
137Склад третьої аналітичної групи катіонів (кислотно- основна класифікація) Ca2+, Sr2+, Ba2+. Яка кислота може бути осаджувачем (груповим реагентом) цієї групи катіонів?
A.*H2SO4
B.HNO3
C.HCI
D.CH3COOH
E.HCIO4
138При дії на досліджувану суміш катіонів розчином КОН випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину K4[Fe(CN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині?
A.*Zn2+
B.Cr3+
C.Ca2+
D.Ba2+
E.Fe3+
139Криві титрування це графічна залежність рН розчину від об’єму робочого розчину (кислотно-основне титрування). Укажіть для чого використовуються криві титрування в титриметричному аналізі.
A.*Правильний вибір індикатора при титруванні B.Теоретичне трактування титрування
C.Встановлення кінця титрування
D.Ілюстрування точки еквівалентності
E.Ілюстрування точки нейтральності
140Який метод титрування слід використати, якщо визначувана речовина є леткою (наприклад Н2S в сірководневих мінеральних водах) :
A.*Зворотне титрування (титрування за залишком)
B.Пряме титрування
C.Титрування замісника
D.Поєднання прямого титрування зі зворотним
E.Поєднання прямого титрування з титруванням замісника
141У якому посуді слід розчинити наважку для приготування розчину точної концентрації?
A.*У мірній колбі.
B.У циліндрі
C.У мірному стакані
D.У мензурці
E.У пробірці
142Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:
A.* об’єднаного закону світлопоглинання Бугера – Ламберта – Бера.
B.закону Гесса
C.закону Фарадея
D.закону Кольрауша
E.закону Ломеля-Стокса
143Укажіть тип хімічної реакції при титриметричному визначенні загальної твердості води:
A.* комплексоутворення
B.кислотно-основний
C.електрофільного заміщення
D.осадження
E.окислення-відновлення
144Укажіть тип хімічної реакції при титруванні тіосульфату натрію розчином йоду?
A.окиснення-відновлення
B.кислотно-основний
C.нуклеофільного заміщення
D.осадження
E.комплексоутворення
145Укажіть тип хімічної реакції при титруванні оцтової кислоти розчином натрію гідроксиду.
A.*Кислотно-основний
B.Окиснення-відновлення
C.Електрофільного заміщення
D.Осадження
E.Комплексоутворення
146Галогенід-іони в лікарських препаратах визначають методом титрування, в основі якого лежить реакція:
A.* Осадження
B.Окиснення-відновлення
C.Заміщення
D.Кислотно-основна
E.Комплексоутворення
147Для визначенні кінцевої точки титрування у методі кислотно-основного титрування використовують індикатори:
A.*рН- індикатори
B.редокс-індикатори
C.адсорбційні індикатори
D.метал-індикатори
E.люмінесцентні індикатори
148Укажіть, який індикатор використовують у методі йодометрії?
A.*розчин крохмалю
B.розчин фенолфталеїну
C.розчин хромогену чорного
D.розчин дифеніламіну
E.розчин метилового червоного
149У кількісному аналіз використовують метод іонообмінної хроматографії.Укажіть який процес лежить в основі методу іонообмінної хроматографії?
A.*Оборотний стехіометричний обмін іонів
B.Адсорбція іонів на поверхні за правилом Панета – Фаянса.
C.Окисно-відновний процес
D.Реакції утворення та розчинення осадів
E.Утворення внутрішньокомплексної сполуки
150Амперометричне титрування використовують для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. Метод амперометричного титрування заснований на:
* визначенні точки еквівалентності за різкою
зміною дифузійного струму в процесі титрування
B.вимірюванні різниці потенціалів між електродами у процесі титрування.
C.вимірюванні напруги у комірці під час титрування.
D.іонному обміні між розчином, що аналізують, і катіонітом.
E.іонному обміні між аніонітом і розчином, що аналізують
151З наважки бури Na2B4O7 * 10H2O приготували первинний стандартний розчин. В якому методі та для стандартизації якої речовини його можна використати?
A.*Кислотно-основне титрування, НСІ
B.Окиснювально- відновне титрування, КМпО4 C.Осаджувальне титрування, AgNO3
D.Комплексонометричне титрування, трилон Б E.Кислотно-основне титрування, NaОН
152Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують? A.*Кислотно-основне титрування
B.Окисно-відновне титрування
C.Осаджувальне титрування
D.Комплексонометричне титрування
E.Метод перманганатометрії
153В якому з розділів титриметричного аналізу використовують методи Мора, Фаянса-Ходакова, Фольгарда?
A.* Осаджувальне титрування
B.Метод ацидиметрії
C.Метод алкаліметрії
D.Метод перманганатометрії
E.Метод йодометрії
154Який метод та індикатор слід використати для визначення загальної твердості питної води?
A.*Комплексонометрія, еріохром чорний Т
B.Осаджувальне титрування, К2СrO4
C.Йодометрія, крохмаль
D.Ацидиметрія, метилоранж
E.Алкаліметрія, фенолфталеїн
155У титриметричному аналізі використовують різні способи титрування. Якщо є можливість вибору, то яким методом слід скористатись, щоб одержати точніший результат?
A.* Пряме титрування
B.Зворотне титрування
C.Замісникове титрування
D.Реверсійне титрування
E.Комбіноване титрування
156Укажіть електрохімічні методи аналізу.
A.* Кондуктометрія, потенціометрія, полярографія
B.Рефрактометрія, поляриметрія
C.Спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія
D.Турбідиметрія, нефелометрія
E.Колориметрія, фотометрія
157Нітритометричний метод аналізу широко використовують для визначення фармацевтичних препаратів, що містять ароматичну аміногрупу. Титрування виконують при низьких (0–10оС) температурах з метою:
A.* Підвищення стійкості діазосполук
B.Прискорення реакції діазотування
C.Підвищення стійкості титранту
D.Зменшення індикаторної помилки при визначенні кінцевої точки титрування
E.Підвищення стійкості досліджуваної речовини
158Аналіз сухої речовини завжди починають з попередніх випробувань. Досліджуваний зразок має зелене забарвлення. Зробіть висновок про наявність в зразку сполуки
A.* Хрому (ІІІ)
B.Мангану (ІІ)
C.Кобальту (ІІ)
D.Феруму (ІІІ)
E.Барію (ІІ)
159До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вказати груповий реагент для п’ятої групи катіонів.
A.*розчин аміаку
B.розчин H2SO4
C.розчин Н2S
D.розчин НNO3
E.розчин HCl
160 До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіонів.
A.*надлишок розчину аміаку
B.розчин H2SO4
C.розчин NaOH
D.надлишок розчину КОН
E.розчин HCl
161Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція “золотого дощу”) – це реакція:
A.*утворення осаду PbІ2
B.утворення осаду PbCl2
C.утворення осаду AgІ
D.утворення осаду HgІ2
E.утворення осаду Hg2І2
162В якісному аналізі для виявлення іонів стронцію використовують так звану гіпсову воду. Гіпсова вода – це:
A.*насичений водний розчин CaSO4
B.розчин Ca(ОН)2;
C.насичений розчин CO2 у воді;
D.розчин Ba(NO3)2 у воді
E.розчин Ва(ОН)2
163В якісному аналізі характерною реакцією на катіони срібла є:
A.*реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку, який знову утворюється при додаванні НNО3.
B.реакція утворення сирнистого осаду АgCl, що розчиняється у кислотах
C.реакція утворення комплексу, який руйнується при дії розчину HNO3
D.реакція утворення осаду, що розчиняється у розчині лугу
E.реакція утворення жовтого осаду, що розчиняється у надлишку аміаку.
164В хіміко–аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони ІІ – ої аналітичної групи?
A.Ag+, Hg22+, Pb2+
B.Hg22+, NH4+, Ag+
C.Na+, Pb2+, Ni2+
D.Na+, Hg22+, NH4+
E.Pb2+, Ag+, Со2+
165При проведенні реакції ідентифікації на катіони срібла на розчин подіяли HCl, а потім розчином аміаку. Яка сполука при цьому утворилася?
A.*[Аg(NН3)2]Сl
B.[Аg2(NН3)3]Сl
C.АgОН
D.АgСl
E.[Аg(NН3)3]Сl
166Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії проводить пряме йодометричне визначення аскорбінової кислоти. Який індикатор він використовує в цьому випадку?
A.*Крохмаль
B.Метиловий оранжевий
C.Дифеніламін
D.Фенолфталеїн
E.Метиловий червоний
167В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат – іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?
A.*Fe3+
B.Fe2+
C.Mg2+
D.Bi3+
E.Mn2+
168Провізор проводить ідентифікацію лікарської речовини за допомогою УФ-спектрофотометрії. Спеціаліст отримує графік залежності оптичної густини від довжини хвилі, який називається:
A.*Кривою світлопоглинання
B.Кривою титрування
C.Спектром емісії
D.Логарифмічною кривою
E.Градуювальним графіком
169Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мора. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляно-червоного осаду, який є:
A.*Срібла хроматом
B.Калію хроматом
C.Калію дихроматом
D.Срібла хлоридом
E.Калію хлоридом
170Провізор проводить кількісне визначення лікарської речовини з відновними властивостями методом прямої броматометрії. Який розчин є титрантом?
A.*Калію бромат
B.Розчин йоду у калію йодиду
C.Натрію тіосульфат
D.Калію йодид
E.Хлоридна кислота
171Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів феруму(ІІІ) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює:
A.*Оптичну густину
B.Питоме обертання
C.Показник заломлення
D.Довжину хвилі
E.Потенціал напівхвилі
172Провізор проводить визначення концентрації іонів Zn2+ за допомогою амперометричного титрування. При цьому спеціаліст реєструє дифузійний струм, що проходить через електрохімічну комірку, і будує графік залежності дифузійного струму від:
A.*Об'єму титранту
B.Концентрації титранту
C.Маси титранту
D.Напруги
E.Потенціалу півхвилі
173Укажіть чим характеризується здатність реагенту давати добре фіксований аналітичний ефект при взаємодії з досліджуваною речовиною?
A.*Чутливістю реакції
B.Вибірністю реакції
C.Специфічністю реакції
D.Селективністю реакції
E.Кількістю реагенту
174Як називаються реакції і реагенти, що дають можливість при певних умовах визначити дані іони в присутності інших іонів?
A.*Специфічними
B.Вибірковими
C.Груповими
D.Характерними
E.Загальними
175Як називається в аналізі прийом зв’язування сторонніх іонів?
A.*Аналітичним “маскуванням”
B.Аналітичним розділенням
C.Аналітичним вилученням
D.Аналітичним концентруванням
E.Аналітичним співосадженням
176В хіміко-аналітичній лабораторії провізор досліджує розчин суміші аніонів. При додаванні розчину антипірину утворюється смарагдово-зелене забарвлення. Про присутність яких аніонів свідчить даний аналітичний ефект?
A.*Нітритів
B.Нітратів
C.Ацетатів
D.Тартратів
E.Цитратів
177При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?
A.*III
B.I
C.II
D.IV
E.VI
178Укажіть умови необхідні для утворення кристалічних осадів:
A.*Повільне осадження із гарячих розведених розчинів
B.Швидке осадження із гарячих розведених розчинів
C.Повільне осадження із холодних розведених розчинів
D.Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів
E.Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів
179Укажіть умови необхідні для утворення аморфних осадів
A.*Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів
B.Повільне осадження із гарячих концентрованих розчинів
C.Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів
D.Швидке осадження із холодних концентрованих розчинів
E.Швидке осадження із гарячих розведених розчинів
180Для визначення речовин кислотного характеру використовують стандартний розчин лугу. Цей метод називають:
A.*Алкаліметрія
B.Ацидиметрія
C.Комплексонометрія
D.Редоксиметрія
E.Гравіметрія
181Укажіть за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі кислотно – основного титрування:
A.*рН – індикаторів
B.Адсорбційних індикаторів
C.Редокс – індикаторів
D.люминесцентних
E.металоіндикатори
182Укажіть, яку величину використовують для характеристики окисно – відновної здатності речовин:
A.*Величину редокс – потенціалів
B.Величину електронегативності елементів
C.Число прийнятих чи відданих електронів
D.Величину ступеня окиснення
E.Число іонів гідрогену, що беруть участь в реакції
183Укажіть який стандартний розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії?
A.*Розчин калію перманганату
B.Розчин заліза(ІІ) сульфату
C.Розчин натрію оксалату
D.Розчин марганцю(ІІ) сульфату
E.Розчин калію манганату
184Укажіть метод, який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді малорозчинних солей ртуті(І):
A.*Меркурометрія
B.Аргентометрія
C.Роданометрія
D.Меркуриметрія
E.Трилонометрія
185Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда:
A.*Забарвлення розчину у червоний колір
B.Утворення осаду червоного кольору
C.Забарвлення розчину у жовтий колір
D.Утворення осаду бурого кольору
E.Утворення осаду жовтого кольору
186Яким титрометричним методом можна визначити кількісний вміст аскорбінової кислоти з індикатором крохмалем?
A.*Іодиметрія
B.Нітритометрія
C.Феррометрія
D.Титанометрія
E.Перманганатометрія
Значення рН, при якому відбувається
найбільш різка зміна забарвлення індикатора, називають:
A.*Показником титрування індикатора
B.Показником індикатора
C.Інтервалом переходу забарвлення індикатора
D.Точкою еквівалентності
E.Точкою кінця титрування
188Вкажіть способи фіксування точки кінця титрування
A.*Індикаторні, безіндикаторні, інструментальні
B.Індикаторні
C.Безіндикаторні
D.Інструментальні
E.Індикаторні, безіндикаторні
189При виготовленні титранту меркуриметрії - розчину солі ртуті(II) - для подавлення його гідролізу додають:
A.*Нітратну кислоту
B.Хлоридну кислоту
C.Фосфатну кислоту
D.Сульфатну кислоту
E.Ацетатну кислоту
190До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?
A.*Йодид-іони
B.Бромід-іони
C.Хлорид-іони
D.Сульфід-іони
E.Тіоціанат-іони
191Яку сполуку додають при визначенні катіонів кальцію с індикатором мурексидом для створення рН>12?
A.*Натрію гідроксид
B.Ацетатний буфер
C.Уротропін
D.Аміачний буфер
E.Амонію гідроксид
192Які аніони можно визначити за методом Мора?
A.*Хлорід та бромід
B.Нітрат та ацетат
C.Йодид та тіоціанат
D.Хромат та манганат
E.Форміат та нітрит
193Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?
A.*Хрому
B.Вісмуту
C.Цинку
D.Марганцю
E.Свинцю
194Хімік-аналітик проводить якісний аналіз катіонів другої аналітичної групи. Який реагент використовують для розділення хлоридів срібла та ртуті?
A.*Розчин аміаку
B.Розчин хлорводневої кислоти
C.Розчин гідроксиду натрію
D.Розчин натрію нітрату
E.Розчин калію хлориду
195На катіони третьої аналітичної групи подіяли розчином сульфатної кислоти. Який з катіонів групи осаджується останнім?
A.*Кальцій
B.Магній
C.Стронцій
D.Барій
E.Плюмбум
196Хімік-аналітик проводить якісний аналіз катіонів шостої аналітичної групи. Якого кольору сполука, що утворюється в наслідок дії реактиву Чугаєва на іони нікелю?
A.* Червоного
B.Фіолетового
C.Жовтого
D.Синього
E.Зеленого
197Хімік-аналітик проводить якісний аналіз катіонів четвертої аналітичної групи. Для чого додають 3 \% розчин пероксиду водню?
A.* Переведення іонів у вищий ступінь окислення
B.Утворення осаду
C.Утворення забарвлених сполук
D.Переведення іонів у нижчий ступінь окислення
E.Видалення газу
198Хімік-аналітик проводить якісний систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної групи. Який катіон визначають на початку дослідження специфічною реакцією?
A.*Амонію
B.Калію
C.Натрію
D.Літію
E.Аргентуму
199Хімік-аналітик проводить якісний аналіз фосфат-іонів за допомогою фармакопейної реакції, в результаті якої утворився жовтий осад. Який реактив використав спеціаліст?
A.*Срібла нітрат
B.Натрію нітрат
C.Калію хлорид
D.Калію нітрат
E.Хлоридну кислоту
200Хімік-аналітик проводить якісний аналіз сульфат-іонів, додаючи розчин солі плюмбуму. Осад якого кольору утворюється при цьому?
A.*Білого
B.Синього
C.Чорного
D.Зеленого
E.Червоного
201Хімік-аналітик проводить фармакопейну реакцію на бензоат-іон. Під дією якого реагенту утворюється сполука рожево-жовтого кольору?
A.*FeCl3
B.KI
C.AgNO3
D.Cl2
E.HCl
202Хімік-аналітик проводить фармакопейну реакцію на саліцилат-іон з FeCl3 в кислому середовищі. Якого кольору утворюється сполука?
A.*Червоно-фіолетового
B.Синього
C.Блакитного
D.Зеленого
E.Жовтого
203Хімік-аналітик проводить систематичний аналіз суміші аніонів. За допомогою яких реактивів проводять пробу на аніони-окисники?
A.*KI в присутності хлороформу
B.AgNO3 в присутності HNO3
C.Ba(NO3)2
D.HCl в присутності амілового спирту
E.Na2C2O4
204Укажіть, який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl вiд AgI?
A.*Водний розчин аміаку.
B.Концентрована нітратна кислота.
C.Розведена нітратна кислота.
D.Концентрований розчин калію хлориду.
E.Розчин сульфатної кислоти.
205Нітрит-іони в присутності нітрат - іонів можна виявити за допомогою:
A.*Кристалічного антипірину у присутності розведеної HCl
B.Кристалічного натрію тіосульфату
C.Диметилгліоксиму
D.Кристаличного заліза(ІІІ) сульфату
E.Дифенілкарбазону
206Вміст вологи в термічно нестійких препаратах можна визначити:
A.*Неводним титруванням за методом Фішера
B.Методом броматометрії
C.Методом перманганатометрії
D.Методом нітритометрії
E.Методом йодометрії
207При визначенні вмісту аргентуму титриметричним методом осадження використовують метод:
A.*Фольгарда
B.Мора
C.Гей-Люссака
D.Фаянса-Ходакова
E.Несслера
208При визначенні кількісного вмісту натрію хлориду в ін’єкційних розчинах використовують метод:
A.* аргентометрії
B.комплексонометрії
C.йодометрії
D.церіметрії
E.кислотно-основного титрування
209Найчастіше кількісний вміст первинних та вторинних ароматичних амінів у лікарських засобах визначають методом:
A.*Нітритометрії
B.Церіметрії
C.Аскорбінометрії
D.Перманганатометрії
E.Тітанометрії
210Укажіть титриметричний метод кількісного визначення фенолу та його похідних:
A.*Броматометрія
B.Церіметрія
C.Нітритометрія
D.Перманганатометрія
E.Аскорбінометрія
211Для одночасного усунення впливу сторонніх речовин, концентрування і визначення концентрації застосовують:
A.*Екстракційно-фотометричний аналіз
B.Диференційну спектрофотометрію
C.Поляриметрію
D.Флуориметрію
E.Рефрактометрію
212В хіміко – аналітичній лабораторії спеціаліст проводить кількісне визначення речовини шляхом вимірювання електрорушійної сили. Яким методом він користується?
A.* Потенціометрія
B.Кондуктометрія
C.Кулонометрія
D.Вольтамперометрія
E.Полярографія
213Титрантом меркурометричного методу є:
A.*0,1М розчин Hg2(NO3)2
B.0,1М розчин NaNO2
C.0,1М розчин AgNO3
D.0,1М розчин KSCN
E.0,1М розчин NH4SCN
214Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:
A.*Fe(OH)3
B.Fe(OH)2
C.Fe2O3
D.FePO4
E.Fe2(SO4)3
215У фотоелектроколориметрах монохроматизація світла забезпечується:
A.*світлофільтром
B.дифракційною решіткою
C.фотоелементом
D.гальванометром
E.діафрагмою
216Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Со2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
A.* диметилгліоксиму.
B.аміаку.
C.1-нітрозо-2-нафтолу.
D.магнезону-1.
E.алізарину.
217Яким реагентом в систематичному ході аналізу можна розділити хлориди арґентуму та меркурію(І) і водночас виявити катіони меркурію(І)?
A.*Розчином аміаку.
B.Розчином лугу
C.Гарячою водою
D.Розчином нітратної кислоти
E.Надлишком концентрованої хлоридної кислоти
218До розчину, що досліджують, додали розчин аміаку. Випав чорний осад. Це свідчить про присутність у розчині:
A.*Катіонів меркурію(І)
B.Катіонів купруму(ІІ)
C.Катіонів феруму(ІІІ)
D.Катіонів феруму(ІІ)
E.Катіонів арґентуму(І)
219Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в:
A.*Червоний колір
B.Жовтий колір
C.Фіолетовий колір
D.Жовто-зелений колір
E.Зелений колір
220В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:
A.*Хлорна вода
B.Сірководнева вода
C.Гіпсова вода
D.Вапняна вода
E.Баритова вода
221Хроматографічні методи класифікують за механізмом процесу розділення. До якого типу хроматогафії відносять метод газо-рідинної хроматографії?
A.* розподільна.
B.адсорбційна
C.іоннобмінна.
D.гель-хроматографія.
E.афінна.
222Розділення речовин у методі газо-рідинної хроматографії відбувається за рахунок різної швидкості руху речовин у колонці. Що є рухомою фазою у цьому методі аналізу?
A.*газ-носій
B.твердий носій.
C.рідкі фази.
D.вода.
E.органічний розчинник.
223Кількісний вміст КОН та К2СО3 у суміші можна визначити:
A.*Прямим кислотно-основним титруванням з двома індикаторами.
B.Зворотним кислотно-основним титруванням
C.Замісниковим кислотно-основним титруванням
D.Не можна відтитрувати
E.Прямим кислотно-основним титруванням з фенолфталеїном
224При проведенні титрометричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування в якості титранта використовують:
A.*Розчин меркурію(ІІ) нітрату.
B.Розчин меркурію(І) нітрату
C.Розчин арґентуму(І) нітрату
D.Розчин амонію тіоціанату
E.Розчин калію йодиду
225Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:
A.* калію хлорид.
B.натрію тетраборат.
C.натрію гідроксид.
D.оксалатна кислота.
E.натрію бензоат
226Аналіз солей міді проводили фотометричним методом. Кількісний вміст визначили за градуювальним графіком залежності:
A.* оптичної густини від концентрації досліджуваної речовини.
B.оптичної густини від товщини шару
C.оптичної густини від довжини хвилі
D.інтенсивності світлопоглинання від довжини хвилі
E.інтенсивності світлопоглинання від товщини шару
227Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачають на електродну реакцію. Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин:
A.*Фарадея.
B.Кулона
C.Ньютона.
D.Стокса
E.Бугера-Ламберта-Бера.
228Вкажіть метод, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованного світла розчином оптично активної речовини
A.* поляриметрія.
B.рефрактометрія.
C.інтерферометрія.
D.фотоколориметрія.
E.спектрофотометрія.
229Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричним методом аналізу його можна визначити ?
A.* кислотно-основне титрування.
B.комплексиметричне титрування
C.Осаджувальне титрування
D.неводне титрування.
E.Окислювально-відновне титрування
230У полярографічному методі аналізу ідентифікацію речовин проводять за:
A.*Потенціалом напівхвилі.
B.Висотою полярографічної хвилі
C.Широтою полярографічної хвилі
D.Величиною сили струму
E.Величиною потенціалу виділення
231Укажіть фізико-хімічний метод аналізу, в основі якого лежить залежність електрорушійної сили (ЕРС) від активності досліджуваного іона в розчині:
A.*Потенціометрія
B.Амперометрія
C.Кондуктометрія
D.Полярографія
E.Кулонометрія
232Рефрактометричний метод аналізу заснований на:
A.* Вимірі показника заломлення аналізованої речовини
B.Вимірі кута обертання площини поляризованого променя світла, що пройшов через оптично активну речовину
C.Вимірі співвідношення швидкості поширення світла в розчині до швидкості поширення світла у вакуумі
D.Вимірі оптичної активності речовини
E.Вимірі співвідношення швидкості поширення світла в розчині до швидкості поширення світла в повітрі
233При внесенні в полум'я пальника солі невідомого катіона забарвлюють його в цегляно-червоний колір. Вкажіть, який це катіон?
A.*Кальцію
B.Амонію
C.Магнію
D.Мангану
E.Свинцю
234Полум'я пальника в присутності солей невідомого катіона забарвлюється в карміново-червоний колір. Вкажіть, який це катіон?
A.*Стронцію
B.Амонію
C.Натрію
D.Калію
E.Заліза
235При внесенні в полум'я пальника солі невідомого катіона забарвлюють його в жовто-зелений колір. Вкажіть, який це катіон?
A.*Барію
B.Амонію
C.Свинцю
D.Магнію
E.Калію
236До розчину катіонів V аналітичної групи додали аміачний буфер та розчин 8-оксихіноліну. Утворився осад жовто-зеленого кольору. Який це катіон?
A.*Магнію
B.Кальцію
C.Амонію
D.Заліза (II)
E.Марганцю
237При проведенні характерної реакції з сульфідом натрію на солі невідомого катіона утворився осад білого кольору. Вкажіть, який це катіон?
A.*Цинку
B.Міді
C.Ртуті
D.Свинцю
E.Магнію
238Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині застосували метод нейтралізації, зворотнє титрування. Вкажіть пару титрантів для даного визначення:
A.*HCl, NaOH
B.HCl, AgNO3
C.CH3COOH, KOH
D.HCl, Hg(NO3)2
E.HCl, Hg2(NO3)2
239Систематичні помилки при проведенні кількісного аналізу фармпрепаратів можуть виникати внаслідок:
A.* Всіх перелічених факторів
B.Неточних вимірювань
C.Недостатньої чистоти реагентів
D.Індивідуальних особливостей аналітика
E.Особливостей методу аналізу
240Для визначення вмісту магнію застосували гравіметричний метод осадження. Виберіть осаджувальну і гравіметричну форми:
A.* MgNH4PO4, Mg2P2O7
B.MgNH4PO4, MgO
C.Mg(OH)2, MgO
D.Mg(OH)2, Mg2P2O7
E.MgNH4PO4, Mg(OH)2
241В аналізі широко застосовують буферні розчини для:
A.*Забезпечення певного значення рН середовища
B.Забарвлення розчинів
C.Утворення комплексних сполук
D.Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів
E.Маскування іонів
242Для стандартизації розчину титранту аргентум(І) нітрату в методі Мора використовують розчин:
A.*Натрію хлориду
B.Натрію карбонату
C.Калію дихромату
D.Натрію тетраборату
E.Натрію оксалату
243При кількісному визначенні хлориду кальцію перманганатометричним методом не можна застосувати пряме титрування, тому що:
A.* Досліджувана речовина не взаємодіє з титрантом
B.Реакція протікає дуже швидко
C.Неможливо підібрати індикатор для фіксування кінцевої точки титрування
D.Можливі побічні реакції
E.Реакція протікає повільно
244Кінцеву точку титрування в методі нейтралізації визначають:
A.* Застосовують всі перелічені методи
B.Візуально (за допомогою рН-індикаторів)
C.Потенціометрично (за зміною рН середовища)
D.Кондуктометрично (за зміною електропровідності розчину)
E.Тільки інструментальними методами
245Для взяття наважки при приготуванні вторинних стандартних розчинів використовують технохімічні терези. Точність зважування на технохімічних терезах:
A.*± 0,01\tilde-a''
B.± 0,001\tilde-a''
C.± 0,002\tilde-a''
D.± 0,0001\tilde-a''
E.± 0,1\tilde-a''
246Вибір рН-індикаторів проводять за:
A.* Продуктами реакції та за кривими титрування
B.Продуктами реакції
C.Кривими титрування
D.Забарвленням індикатора в кінцевій точці титрування
E.Зміною забарвлення індикатора в кінцевій точці титрування
247При виборі окисно-відновної реакції для потреб аналізу треба передбачити повноту та напрямок її проходження, що визначається: A.* Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції.
B.Величиною водневого показника системи
C.Величиною стандартного електродного потенціалу окисника
D.Величиною стандартного електродного потенціалу відновника
E.Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно-відновної реакції
248Виберіть способи титрування в комплексонометрії:
A.* Всі перелічені
B.Пряме
C.Зворотне
D.Титрування замісника
E.Непряме алкаліметричне
249В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:
A.* Нітритометрія
B.Алкаліметрія
C.Комплексонометрія
D.Перманганатометрія
E.Аргентометрія
250Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:
A.* Сульфаніловою кислотою
B.Калію дихроматом
C.Хлоридною кислотою
D.Натрію тіосульфатом
E.Оксалатною кислотою
251Як називаються реакції і реагенти, які дають можливість визначити даний іон в присутності інших: A.* Специфічні
B.Селективні
C.Групові
D.Вибіркові
E.Загальні
252При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином, з’явилося червоне забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?
A.*Нітрат
B.Сульфат
C.Бромід
D.Хлорид
E.Карбонат
253При проведенні реакції іонів натрію с гексагідроксоантимонатом(V) калію в нейтральному середовищі утворюється осад. Вкажіть, якого кольору вказаний осад.
A.*Білий
B.Червоний
C.Жовтий
D.Зелений
E.Блакитний
254Розчин йоду приготували за методом встановленого титру. Вкажіть, які первинні стандарти можна використовувати для стандартизації
A.Гідразин сульфат та оксид арсену(III)
B.Амонію оксалат та щавлева кислота
C.Залізо металеве та заліза (II) сульфат
D.Калію діхромат та калію бромат
E.Натрію тетраборат та натрію карбонат
255До розчину катіонів V аналітичної групи додали розчин тіоціанату аммонію. Розчин забарвлюється у червоний колір. Який це катіон?
A.*Заліза (III)
B.Нікелю
C.Кальцію
D.Стронцію
E.Магнію
В лабораторію надійшов зразок нітриту
натрію. Запропонуйте метод кількісного визначення
A.*Перманганатометрія
B.Тіоціанатометрія
C.Алкаліметрія
D.Комплексонометрія
E.Аргентометрія
257Який закон лежить в основі титрометричного методу аналізу?
A.*Закон еквівалентів
B.Закон збереження маси
C.Закон постійності складу
D.Закон кратних відношень
E.Закон збереження енергії
258Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?
A.*Йодидкрохмальний папірець
B.Метиленовий червоний
C.Еріохром чорний Т
D.Фенолфталеїн
E.Еозин
259У фармацевтичній практиці використовується рефрактометрія для визначення концентрації розчину лікарської субстанції за показником заломлення. Формула розрахунку для одного компоненту в розчині має вигляд:
A.*C = (n-n0)/F
B.C = ((n - n0) - (C1 - F1))/F2
C.C = (a * 100)/ [a]20D * l
D.p = m/V
E.C = v/V
260Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO3-- і NO2--іонів з:
A.*дифеніламіном і концентрованою H2SO4
B.розчином KMnO4
C.розчином I2 у KI
D.розчином AgNO3
E.розчином BaCl2
Біологічна хімія
1Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:
A.*Пуринових нуклеотидів
B.Металопротеїнів
C.Ліпопротеїнів
D.Глікопротеїнів
E.Кетонових тіл
2Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термінального ферменту розпаду:
A.*Пуринових нуклеотидів
B.Глікопротеїнів
C.Фосфоліпідів
D.Вищих жирних кислот
E.Гетерополісахаридів
3Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушення синтезу:
A.*Гему
B.Пуринових нуклеотидів
C.Амінокислот
D.Фосфоліпідів
E.Сечовини
4У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею якого вітаміну це найбільш ймовірно пов’язано?
A.*Нікотинової кислоти
B.Вітаміну К
C.Вітаміну D
D.Токоферолу
E.Ретинолу
5У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?
A.*Гістаміну
B.Серотоніну
C.Адреналіну
D.Дофаміну
E.Норадреналіну
6За умов тривалої інтоксикації визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз. Який метаболічний процес порушується в цьому випадку?
A.*Біосинтез білків
B.Реплікація ДНК
C.Репарація ДНК
D.Генетична рекомбінація
E.Процесинг РНК
7У хворого на гострий інфаркт міокарда проводилась антикоагулянтна терапіяі. Оберіть сполуку з антикоагулянтною дією.
A.*Гепарин
B.Гіалуронова кислота
C.Хондроїтинсульфат
D.Дерматансульфат
E.Кератансульфат
8Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати карнітин. Який процес активується карнітином?
A.*Транспорт жирних кислот
B.Транспорт амінокислот
C.Транспорт вітаміну В12
D.Транспорт глюкози
E.Транспорт вітаміну К
9При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі даного методу?
A.*Наявність заряду
B.Оптична активність
C.Погана розчинність
D.Здатність до набухання
E.Висока в’язкість
10У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону:
A.*Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин
B.Аспарагінова кислота, валін, серин
C.Лізин, метіонін, триптофан
D.Фенілаланін, лізин, тирозин
E.Ізолейцин, гістидин, аланін
11Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:
A.*Лактаза
B.Мальтаза
C.Сахараза
D.Ліпаза
E.Пептидаза
12У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:
A.*Трипсин
B.Аргіназа
C.Каталаза
D.Лужна фосфатаза
E.Кисла фосфатаза
13Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесів, в якому приймає участь цей кофермент:
A.* Окисне декарбоксилювання пірувату
B.Глюконеогенез
C.Утворення сечовини
D.Утворення сечової кислоти
E.Спиртове бродіння
14Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть, за допомогою якого процесу це відбувається:
A.* Гідроксилювання
B.Декарбоксилювання
C.Переамінування
D.Дезамінування
E.Фосфорилювання
15Гомони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену:
A.* Інсулін
B.Адреналін
C.Вазопресин
D.Тироксин
E.Окситоцин
16В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну РР (нікотинова кислота). Вкажіть його:
A.* Ізоніазід
B.Стрептоцид
C.Рибофлафін
D.Тетрациклін
E.Аспірин
17Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:
A.* Лінолева
B.Пальмітинова
C.Масляна
D.Стеаринова
E.Капронова
18Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень до 110 за хвилину. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?
A.Тироксину
B.Тестостерону
C.Глюкагону
D.Інсуліну
E.Кортизолу
19Спеціальний режим харчування привів до зменшення рівня іонів кальцію в крові. До збільшення секреції якого гормону це призводить?
A.Паратгормону
B.Адреналіну
C.Глюкагону
D.Вазопресину
E.Інсуліну
20Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок вони розщеплюють:
A.* Пептидний
B.Глікозидний
C.Водневий
D.Ефірний
E.Фосфодіефірний
21Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:
A.* Глікозидний
B.Водневий
C.Пептидний
D.Амідний
E.Фосфодіефірний
22Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. який вони розщеплюють:
A.* Складноефірний
B.Пептидний
C.Глікозидний
D.Водневий
E.Амідний
23При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута альфа-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть який фермент інгібується даною отрутою?
A.*РНК-полімераза ІІ
B.ДНК-полімераза
C.ДНК-синтетаза
D.Пептидилтрансфераза
E.Транслоказа
24Регуляція виділення інсуліну з бета- клітин відбувається за участю багатьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу секреції інсуліну?
A.*Глюкози
B.Диоксиду карбону
C.Гепарину
D.Целюлози
E.Крохмалю
25Крім білкових факторів, у процесі зсідання крові беруть участь катіони. Вкажіть, який із катіонів відіграє провідну роль у цьому процесі.
A.*Ca2+
B.K+
C.Na+
D.Mn2+
E.Mg2+
26Цикл трикарбонових кислот є загальним шляхом окиснення вуглеводів, амінокислот, жирних кислот. Вкажіть, із якою кислотою вступає в першу реакцію у ЦТК ацетил КоА:
A.*Щавлевооцтовою
B.Цитратною
C.Ізоцитратною
D.Фумаровою
E.Яблучною
27При розщепленні глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6 фосфат в першій реакції?
A.*Фруктозо-6-фосфат
B.Ацетил-КоА
C.Фруктозо-1-фосфат
D.Галактозо-1-фосфат
E.Маннозо-1-фосфат
28У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її:
A.*Гістони
B.Альбуміни
C.Глобуліни
D.Інтерферони
E.Глютеліни
29Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу. Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:
A.*Лактат
B.Альфа – кетоглутарат
C.Глутамінова кислота
D.Аспарагінова кислота
E.Серин
30У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть, із якої сполуки синтезуються кетонові тіла?
A.*Ацетил – КоА
B.Сукцинату
C.Лактату
D.Глюкози
E.Малату
31В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину. Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину:
A.*Фосфоліпаза А2
B.Фосфоліпаза А1
C.Фосфоліпаза С
D.Фосфоліпаза D
E.Нейрамінідаза
32У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який із вітамнів проявляє антианемічну дію:
A.*Кобаламін
B.Тіамін
C.Ретинол
D.Нікотинова кислота
E.Токоферол
33У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику:
A.*Індол
B.Сечова кислота
C.Молочна кислота
D.Сечовина
E.Кетонові тіла
34У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Через деякий час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?
A.*Карбоксигемоглобіну
B.Ціанметгемоглобіну
C.Міоглобіну
D.Дезоксигемоглобіну
E.Оксигемоглобіну
35У хлопчика 12 – років спостерігається малий зріст, проте розумово він не відрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірніше призводить до цієї патології:
A.*Соматотропіну
B.Інсуліну
C.Окситоцину
D.Вазопресину
E.Адреналіну
36Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3 – 4 л, концентрація глюкози в крові знаходится в межах норми. Нестача якого гормону може призводити до вказаних змін в організмі?
A.*Вазопресину
B.Глюкагону
C.Інсуліну
D.Тироксину
E.Адреналіну
37При кишкових інфекціях можливе утворення отруйних продуктів. Назвіть, яка токсична сполука утворюється з тирозину в товстому кишечнику під дією ферментів мікроорганізмів?
A.* Фенол
B.Індол
C.Путресцин
D.Кадаверин
E.Орнітин
38Окуліст виявив у хворого збільшення часу звикання ока до темряви. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
A.вітаміну А
B.вітаміну С
C.вітаміну К
D.вітаміну В1
E.вітаміну В6
39Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в організм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть, до якого класу речовин він відноситься.
A.* Хромопротеїнів
B.Нуклеопротеїнів
C.Металопротеїнів
D.Ліпопротеїнів
E.Глікопротеїнів
40Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку?
A.утворення глутаміну
B.утворення білірубіну
C.утворення гліцину
D.утворення креатину
E.утворення лактату
41У хворого спостерігаються болі по ходу периферичних нервів. Недостатністю якого вітаміну це може бути зумовлене?
A.вітаміну В1
B.вітаміну А
C.вітаміну Е
D.вітаміну В12
E.вітаміну К
42У структурі тРНК окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорних. Назвіть одну з мінорних основ.
A.*Дигідроурацил
B.Урацил
C.Аденін
D.Тимін
E.Цитозин
43Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього фермента.
A.*Трансферази
B.Ізомерази
C.Оксидоредуктази
D.Лігази
E.Гідролази
44Лікар за умов зростання ризику кровотеч рекомендує паієнту приймати вікасол. Аналогом якого вітаміну є цей препарат?
A.*Вітаміну К
B.Вітаміну А
C.Вітаміну В5
D.Вітаміну В12
E.Вітаміну В6
45Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітуратів. Назвіть фермент мітохондрій, для якого цей препарат є інгібітором.
A.*НАДН-дегідрогеназа
B.Цитохромоксидаза
C.Сукцинатдегідрогеназа
D.Ізоцитратдегідрогеназа
E.Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа
46При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.
A.*Цитохромоксидаза
B.Сукцинатдегідрогеназа
C.НАДН-дегідрогеназа
D.АТФ-синтетаза
E.Ко Q
47Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод.
A.*Целюлоза
B.Крохмаль
C.Сахароза
D.Глікоген
E.Лактоза
48Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату. Назвіть головний продукт цієї реакції.
A.*Ацетил-КоА
B.Сукцинат
C.Піруват
D.Цитрат
E.Оксалоацетат
49Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення ліпідів. Назвіть ці продукти.
A.*Жовчні кислоти
B.Катехоламіни
C.Кортикостероїди
D.Ацетил-КоА
E.Кальцифероли
50Рослинні олії є обов’язковим компонентом раціону живлення людини. Назвіть один з вітамінів, який входить до їх складу.
A.*Вітамін F
B.Вітамін С
C.Вітамін В3
D.Вітамін В6
E.Вітамін В1
51Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідна вітаміноподібна сполука. Вкажіть її.
A.*Карнітин
B.Біотин
C.Рибофлавін
D.Убіхінон
E.Тіамін
52Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?
A.* Вітамін В1
B.Вітамін В5
C.Вітамін В2
D.Вітамін В3
E.Вітамін В6
53Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є визначення у плазмі крові активності ферменту:
A.* Креатинкінази
B.Лактатдегідрогенази
C.Аланінамінотрансферази
D.Аспартатамінотрансферази
E.Гексокінази
54При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?
A.* Гамма-глобулінів
B.Альфа-1-глобулінів
C.Альфа-2-глобулінів
D.Бета-глобулінів
E.Альбумінів
У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До
зниження активності якого ферменту це призводить?
A.* Пепсину
B.Трипсину
C.Хімотрипсину
D.Еластази
E.Амінопептидази
56Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (багатьох лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросомальне окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом.
A.*Цитохром Р-450.
B.Цитохром с.
C.Цитохром а3.
D.Цитохром а.
E.Цитохром с1.
57Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печінці. Який процес приймає у цьому участь?
A.*Мікросомальне окиснення
B.Окисне фосфорилювання
C.Субстратне фосфорилювання
D.Перекисне окиснення.
E.Окисне дезамінування
58Введення в організм препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту факторів зсідання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?
A.*Вітаміну К
B.Вітаміну С
C.Вітаміну В2
D.Вітаміну Е
E.Вітаміну Р
59Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?
A.*Синтез простагландинів
B.Розпад глюкози
C.Синтез глікогену
D.Синтез амінокислот
E.Розпад жирів
60При таких хворобах як тиреотоксикоз, туберкульоз та ін. посилюється катаболізм власних білків організму. Посиленим синтезом в печінці та екскрецією з сечею якої сполуки супроводжується цей процес?
A.* Сечовини
B.Глюкози
C.Ацетонових тіл
D.Жирних кислот
E.Нуклеотидів
61Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти:
A.* Біотин
B.Ретинол
C.Кальциферол
D.Нікотинамід
E.Фолацин
62У жінки 56 років жовчно-кам’яна хвороба. Яка сполука переважно входить до складу жовчних каменів?
A.* Холестерин
B.Стеркобілін
C.Сечовина
D.Холева кислота
E.Хенодезоксихолева кислота
63Природні пептиди можуть виконувати різноманітні функції. Який біологічно активний пептид є одним з головних антиоксидантів і виконує коферментні функції?
A.* Глутатіон
B.Брадикінін
C.Окситоцин
D.Ліберин
E.Ансерин
64Деякі біогенні аміни є потужними судинорозширюючими агентами, які у високих концентраціях можуть викликати різке падіння артеріального тиску. Вкажіть таку сполуку.
A.* Гістамін
B.Адреналін
C.Гліцин
D.Путресцин
E.Норадреналін
65При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефалічний бар’єр, а саме:
A.* ДОФА
B.Триптофан
C.ГАМК
D.Норадреналін
E.Адреналін
66Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбувається цей процес.
A.* Ревертаза
B.Рибонуклеаза
C.ДНК-лігаза
D.Праймаза
E.Топоізомераза
67Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:
A.*ДНК
B.мРНК
C.рРНК
D.тРНК
E.Білка
68Хворій призначили лікарський препарат, який має антибактеріальну дію по відношенню до мікобактерій туберкульозу. Який препарат використовується в терапії туберкульозу та є антивітаміном піридоксину?
A.*Ізоніазид.
B.Гепарин.
C.Бісептол.
D.Стрептоміцин.
E.Стрептоцид.
69Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти уже утворені тромби в організмі людини. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?
A.*Стрептокіназа.
B.Фенобарбітал.
C.Вікасол.
D.Рибофлавін.
E.Ізоніазид.
70Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На які біохімічні ланки впливає ацетилсаліцилова кислота?
A.*Гальмує синтез простагландинів.
B.Стимулює синтез простагландинів.
C.Стимулює глюконеогенез.
D.Інгібує гліколіз.
E.Стимулює синтез холестеролу.
71Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон'югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?
A.*Глюкуронілтрансфераза.
B.АлАТ.
C.АсАТ.
D.Креатинфосфокіназа.
E.ЛДГ1.
72Синтез білка здійснюється на рибосомах. Вкажіть яка амінокислота є першою в синтезі білка у прокаріотів.
A.* Формілметіонін
B.Гліцин
C.Валін
D.Серин
E.Цистеїн
73Подагра розвивається за порушення обміну пуринових нуклеотидів. Лікар призначив хворому фармпрепарат алопуринол, який є конкурентним інгібітором:
A.* Ксантиноксидази
B.Сукцинатдегідрогенази
C.Алкогольдегідрогенази
D.Лактатдегідрогенази
E.Гексокінази
74Деякі лікарські засоби можуть стимулювати синтез в печінці ферментних систем, які беруть участь у метаболізмі лікарських і токсичних речовин. Яка сполука стимулює метаболізм лікарських речовин у мікросомах печінки?
A.*Фенобарбітал.
B.Гепарин.
C.Вікасол.
D.Стрептоцид.
E.Аспірин.
75Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним?
A.*Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази.
B.Етанол інактивує алостерично алкогольдегідрогеназу.
C.Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази.
D.Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол.
E.Етанол пригнічує дифузію метанолу.
76Глюкокортикоїди володіють протизапальною активністю. Це пов’язане зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником прозапальних речовин?
A.*Арахідонова кислота
B.Діацилгліцерол
C.Фосфоінозитол
D.Фосфатидна кислота
E.Фосфохолін
77Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. Які біохімічні зміни є найбільш характерними при отруєнні кофеїном?
A.*Зниження синтезу глікогену
B.Зниження фосфорилювання білків
C.Зниження активності пентозофосфатного шляху
D.Зниження активності гліколізу
E.Зниження активності ліполізу
78У пацієнта, який проживає в геохімічній місцевості з дефіцитом йоду, встановлений діагноз ендемічний зоб. Які біохімічні зміни в організмі є найбільш характерними для цієї патології?
A.*Зростання секреції тиреотропного гормону
B.Зниження утворення тиротропін-рилізинг фактору
C.Посилення нефосфорилюючого окиснення
D.Посилення синтезу тиреоглобуліну на рибосомах
E.Зростання рівня статевих гормонів в крові
79У пацієнта діагностовано дефіцит карнітину. Вміст яких сполук найбільш імовірно зросте в плазмі крові пацієнта?
A.*Жирних кислот
B.Кетонових тіл
C.Моносахаридів
D.Гемпротеїнів
E.Пептидів
80Хвора звернулась зі скаргами на підвищене серцебиття, м’язову слабкість, підвищення апетиту. Об’єктивно відмічається збільшення розмірів щитоподібної залози. Гіперсекреція якого гормону має місце?
A.*Тироксину
B.Кальцитоніну
C.Глюкагону
D.Альдостерону
E.Кортизолу
81Хворий звернувся до лікаря з скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?
A.*Вітаміну В1
B.вітаміну РР
C.Біотину
D.Вітаміну В2
E.Пантотенової кислоти
82У хворої спостерігається спрага, надмірний діурез, загальна слабкість. Виявлена гіперглікемія та гіперкетонемія. В сечі виявлені глюкоза та кетонові тіла. Лікар встановив діагноз:
A.Цукровий діабет.
B.Акромегалія.
C.Тиреотоксикоз.
D.Аліментарна гіперглікемія.
E.Інфаркт міокарда.
83У хворого порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Спадкове порушення синтезу якого фермента спричинює такий стан?
A.Глюкозо-6-фосфатази.
B.Альдолази.
C.Фосфофруктокінази.
D.Гексокінази.
E.Глюкокінази.
84У хворого, що страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз. Біохімічною причиною такого стану є зменшення утилізації ацетил-КоА клітинами внаслідок гальмування:
A.Циклу трикарбонових кислот.
B.Гліколізу.
C.Пентозофосфатного шляху.
D.Бета-окиснення жирних кислот.
E.Орнітинового циклу.
85Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою?
A.Арахідонова.
B.Олеїнова.
C.Пальмітинова.
D.Стеаринова.
E.Пальмітоолеїнова.
86У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікронів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів. Дефект активності якого фермента спостерігається у пацієнта?
A.Ліпопротеїнліпази.
B.Амілази.
C.Трипсину.
D.Холестеролестерази.
E.Лактази.
87У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спосте-рігається стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?
A.Кортизолу;
B.Адреналіну;
C.Глюкагону;
D.Тироксину;
E.Інсуліну.
88Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викликати алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну може бути причиною такого стану?
A.Гістаміну;
B.ГАМК;
C.Кадаверину;
D.Дофаміну;
E.Путресцину.
89Через 20 хвилин після порізу шкіри, жінка звернула увагу на те, що рана не перестає кровоточити. Недостатність якого вітаміну спричиняє такий стан?
A.вітаміну К;
B.вітаміну А;
C.вітаміну D;
D.вітаміну Е;
E.вітаміну В12.
90Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність декількох паралельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів.
A.* кератин
B.альбумін
C.протромбін
D.глобулін
E.гістон
91При формуванні третинної структури більшості білків неполярні залишки амінокислот утворюють внутрішню гідрофобну частину глобули. Назвіть одну з таких гідрофобних амінокислот.
A.* валін
B.лізин
C.аргінін
D.глутамінова кислота
E.аспарагінова кислота
92Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається із декількох поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків.
A.* гемоглобін
B.міоглобін
C.альбумін
D.еластин
E.преальбумін
93Пацієнту, що страждає на захворювання суглобів, лікар призначив мазь, діючою речовиною якої є глікозаміноглікан – найважливіший компонент хряща. Яка це речовина?
A.* хондроїтинсульфат
B.гепарин
C.глікоген
D.арабіноза
E.крохмаль
94Реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент.
A.* аміноацил-тРНК-синтетаза
B.рибонуклеаза
C.ДНК-лігаза
D.нуклеотидаза
E.дезоксирибонуклеаза
95Первинна структура нуклеїнових кислот - це полінуклеотидний ланцюг, що має певний склад і порядок розташування нуклеотидів. Які зв’язки стабілізують цю структуру?
A.* 3',5'-фосфодиефірні
B.пептидні
C.глікозидні
D.дисульфідні
E.амідні
96В аеробних умовах піруват підлягає окиснювальному декарбоксилюванню. Вкажіть один із коферментів, що входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу.
A.* НАД+
B.ПАЛФ
C.ФМН
D.метил-кобаламін
E.N-карбоксибіотин
97Рівень цАМФ в клітині зростає при активації фермента аденілатциклази. Вкажіть інший фермент, що також регулює кількість цАМФ в клітині.
A.* фосфодіестераза
B.піруваткіназа
C.рибонуклеаза
D.лактатдегідрогеназа
E.гексокіназа
98В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?
A.*Путресцин
B.Індол
C.Фенол
D.Лізин
E.Аргінін
99Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її концентрації її в крові призводить до розвитку:
A.*Подагри
B.Гепатиту
C.Гастриту
D.Глікогенозу
E.Цукрового діабету
100Засвоєння вітамінів залежить від багатьох факторів. Яка речовина приводить до порушення всмоктування біотину?
A.*Авідин
B.Альбумін
C.Глобулін
D.Трансферин
E.Феритин
101Чоловікові проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
A.*ДНК
B.ІРНК
C.РРНК
D.ТРНК
E.Білка
102При якому стані у хворого спостерігається: гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі; в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?
A.*Стероїдний діабет
B.Цукровий діабет
C.Нецукровий діабет
D.Нирковий діабет
E.Печінковий діабет
103У дитини при споживанні молока виникає блювота та пронос, спостерігається відставання у розумовому розвитку, помутніння кришталика, а в крові виявлений глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміст редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’язані з дифіцитом:
A.*галактозо-1-фосфатуридилтрансферази
B.Гексокінази
C.Лактази
D.Альдолази
E.Галактокінази
104При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?
A.*Пепсину
B.Амілази
C.Ліпази
D.Дипептидази
E.Гексокінази
105Знешкодження білірубіну в печінці відбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печінки каталізує реакцію перетворення непрямого білірубіну на прямий?
A.УДФ-глюкуронілтрансфераза
B.Глюкозо-6-фосфатаза
C.Альдолаза
D.ДНК-залежна РНК-полімераза
E.Лактатдегідрогеназа
106Лікарський препарат контрікал застосовується для попередження аутолізу підшлункової залози. Інгібітором яких ферментів є цей препарат?
A.* Протеаз
B.Ліпаз
C.Глікозидаз
D.Нуклеаз
E.Синтетаз
Зоровий пурпур забезпечує процеси
світлосприйняття. Який вітамін входить до його складу?
A.* А
B.D
C.E
D.K
E.C
108Первинна структура білка утворюється при полімеризації амінокислот. Які зв’язки між залишками амінокислот характерні для цієї структури?
A.Пептидні
B.Гідрофобні
C.Водневі
D.Електростатичні
E.Іонні взаємодії
109Важливим гормоном щитоподібної залози в організмі людини є тироксин. Який мікроелемент необхідний для синтезу цього гормону?
A.Йод
B.Купрум
C.Кальцій
D.Ферум
E.Калій
110Виведення індикану є діагностичним критерієм підсиленого гниття білків у кишечнику. Укажіть кінцевий продукт "гниття" триптофану у товстому кишечнику.
A.Індол
B.Путресцин
C.Бензойна кислота
D.Меркаптан
E.Сірководень
111Амінокислоти, якi містять у радикалі гідроксильну групу, часто входять до складу активного центру ферментів. Назвіть таку амінокислоту.
A.Серин
B.Аланін
C.Валін
D.Цистеїн
E.Фенілаланін
112Гідролітичне руйнування сполук здійснює клас ферментів – гідролази. Які сполуки гідролізуються протеазами?
A.Білки
B.Вищі жирні кислоти
C.Глюкоза
D.Піровиноградна кислота
E.Вуглекислий газ
113Фермент уреаза здатний руйнувати тільки стуруктуру сечовини. Укажіть його тип специфічності.
A.Абсолютний
B.Стереохімічний
C.Абсолютний груповий
D.Відносний груповий
E.Відносний
В апараті "штучна нирка" застосовуються
мембрани, що дозволяють звільнити кров від шкідливих речовин. Яким способом розчин білків можна звільнити від низькомолекулярних домішок?
A.Діаліз
B.Висолювання
C.Електрофорез
D.Ізоелектричне фокусування
E.Рентгеноструктурний аналіз
115Трипсин здатний самостійно забезпечувати свою активацію. Яким терміном називається здатність активної форми ферменту каталізувати власне утворення з попередника?
A.Аутокаталіз
B.Конкурентне інгібування
C.Хімічна модифікація
D.Фосфорилування
E.Дефосфорилування
116Для знешкодження ксенобіотиків кров від кишківника потрапляє до ворітної вени. В якому органі перебіг процесів детоксикації найбільш інтенсивний?
A.Печінка
B.Серце
C.Нирки
D.Селезінка
E.Легені
117Друга фаза знешкодження токсичних речовин здійснюється шляхом приєднання до їхніх функціональних груп певних хімічних сполук. Виберіть одну з них:
A.Глюкуронова кислота
B.Вищі жирні кислоти
C.Холестерин
D.Глюкоза
E.Піруват
118Транспорт ліпідів в крові здійснюють ліпопротеїни. Укажіть ліпіди, транспорт яких, переважно, забезпечують хіломікрони крові:
A.Екзогенні тригліцериди
B.Ендогенні тригліцериди
C.Ендогенний холестерол
D.Ендогенні фосфоліпіди
E.Естери холестеролу
119 Виділення травних соків слизовою шлунково-кишкового тракту регулюється різними чинниками. Яий гормон місцевої дії здатний впливати на цей процес?
A.* Гастрин
B.Ангіотензин
C.Брадикінін
D.Ендорфін
E.Кальцитріол
120На фоні низької концентрації кальцію в крові виникають тетанічні судоми скелетних м'язів. З якими ендокринними порушеннями може бути пов'язаний цей стан?
A.*Гіпофункцією паращитоподібної залози
B.Гіперфункцією кори наднирників
C.Гіпофункцією кори наднирників
D.Гіперфункцією щитоподібної залози
E.Гіпофункцією щитоподібної залози
121 Для стимуляції пологів та як протизапліднюючі засоби застосовуються гормоноподібні речовини з групи ейкозаноїдів. Які речовини мають таку дію?
A.* Простагландини
B.Інтерлейкіни
C.Ендорфіни
D.Ангіотензини
E.Енкефаліни
122У дитини спостерігається затримка фізичного розвитку. Який гормон призначено для стимуляції росту?
A.* Соматотропний
B.Глюкагон
C.Інсулін
D.Адреналін
E.Паратирин
123Хворому на мікседему рекомендована замісна терапія. Які гормони можна використовувати з цією метою?
A.* Тиреоїдні гормони
B.Мінералокортикоїди
C.Глюкокортикоїди
D.Естрогени
E.Андрогени
124Після введення адреналіну в пацієнта спостерігається підвищення вмісту глюкози в сироватці крові. За рахунок якого з метаболічних ефектів адреналіну це відбувається?
A.*Адреналін активує розпад глікогену
B.Адреналін активує синтез глікогену
C.Адреналін активує синтез жирних кислот
D.Адреналін знижує проникність мембран для глюкози
E.Адреналін посилює кетогенез
125Головним структурним компонентом клітинної стінки рослинних клітин є гомополісахарид целюлоза. Вона складається з залишків глюкози, як і крохмаль, та на відміну від останнього в травному каналі людини не розщеплюється. Чому?
A.* Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані бета-1,4- глікозидним зв’язком
B.Тому що нерозгалужена
C.Тому що містить також залишки галактози
D.Тому що целюлоза складається з L-глюкози
E.Тому що глюкозні залишки в целюлозі пов’язані альфа-1,4- глікозидним зв’язком
126За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми гідрогену на дихальний ланцюг, де утворюється:
A.*5 АТФ
B.10 АТФ
C.8 АТФ
D.15 АТФ
E.3 АТФ
127Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:
A.*пентозофосфатний цикл
B.Гліколіз
C.Гліконеогенез
D.Глюконеогенез
E.Глікогеноліз
128Аміак є токсичною речовиною і збільшення його вмісту в крові є особливо небезпечним для нейронів. Яка з перерахованих кислот бере участь у зв'язуванні аміаку в мозку?
A.*Глутамінова
B.Янтарна
C.Бензойна
D.Оцтова
E.Сульфосаліцилова
129Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?
A.* За електрофоретичною рухомістю
B.За гідрофільністю
C.За гідрофобністю
D.За розчинністю
E.За небілковими компонентами
130Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм інгібіторної дії прозерину?
A.*Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр фермента
B.Денатурація фермента
C.Ковалентне зв'язування з субстратом ферменту
D.Ковалентне зв’язування поза активним центром фермента
E.Окиснення іона заліза в активном у центрі фермента
131Відомо, що більшість лікарських препаратів інактивується у печінці. Вкажіть, який з перелічених нижче етапів є першим етапом інактивації ксенобіотиків.
A.* Мікросомальне окиснення
B.Тканинне дихання
C.Фосфорилювання
D.Дезамінування
E.Декарбоксилювання
132Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?
A.* Тирозину
B.Аспарагіну
C.Глутамату
D.Триптофану
E.Аргініну
133Відомо, що орнітиновий цикл є основним шляхом знешкодження аміаку у людини. Яка речовина є кінцевим продуктом знешкодження аміаку?
A.* Сечовина
B.Сечова кислота
C.Аргінін
D.Цитрулін
E.Карбамоїлфосфат
134У дитини першого року життя спостерігається збудженість, відставання у фізичному та розумовому розвитку. Лікар запідозрив спадкове захворювання фенілкетонурію. Визначення в сечі якої речовини є підтвердженням цього діагнозу?
A.* Фенілпірувату
B.Пірувату
C.Сечової кислоти
D.Фенілаланіну
E.Глутамату
135Хворого, що страждає на атеросклероз, доставили у приймальне відділення міської лікарні з ознаками загострення жовчно-кам’яної хвороби. Яка речовина превалює у складі жовчних кам’янців у цього пацієнта?
A.* Холестерин
B.Сечова кислота
C.Альбумін
D.Фосфати
E.Сечовина
136Після прийому молока у однорічної дитини розвинулась діарея, пронос, вздуття кишечнику. Дефіцит якого фермента має місце у малюка?
A.* Лактази
B.Мальтази
C.Альдолази
D.Гексокінази
E.Глікозидази
137Значна частина фармпрепаратів метаболізується у печінці шляхом їх гідроксилювання за участю мікросомальних монооксигеназ. Яке джерело Гідрогену використовують вказані ферменти?
A.*НАДФН+Н+
B.Піридоксальфосфат
C.Тіаміндифосфат
D.Токоферол
E.КоА-SH
138Одним із шляхів метаболізму Ізоніазиду в організмі людини є метильна кон’югація. Вкажіть, яке похідне амінокислот є донором метильних груп у даній реакції:
A.*S-Аденозилметіонін
B.Гліцин
C.УДФ-глюкуронова кислота
D.Ацетил-КоА
E.Тирозин
139Одним із шляхів метаболізму сульфаніламідів у організмі людини є їх ацетилування за участю ацетил-КоА. Який вітамін входить до складу коферменту А?
A.*Пантотенова кислота
B.Аскорбінова кислота
C.Лінолева кислота
D.Глюкуронова кислота
E.Арахідонова кислота
140Важливу роль у перетравленні ліпідів у кишечнику відіграють жовчні кислоти. За хімічною структурою жовчні кислоти є похідними:
A.*Холестеролу
B.Амінокислот
C.Гліцеролу
D.Жирних кислот
E.Пуринових нуклеотидів
141Більшість антидепресантів є неселективними інгібіторами моноамінооксидаз (МАО) – флавінвмісних ферментів, які каталізують окисне дезамінування моноамінів в мітохондріях нейронів головного мозку. Коферментом МАО є:
A.*Флавінаденіндинуклеотид
B.Ниікотинамідаденіндинуклеотид
C.Піридоксальфосфат
D.Кофермент А
E.Тіамінпірофосфат
142Психоемоційні стани людини (тривога, неспокій, агресивність, імпульсивність) пов’язані із надлишком серотоніну. За хімічною структурою цей біогенний амін є похідним амінокислоти:
A.*Триптофану
B.Гліцину
C.Аргініну
D.Серину
E.Метіоніну
143Мікроелементи відіграють важливу роль в організмі людини. Який із мікроелементів є необхідним для утворення гемоглобіну, міоглобіну, каталази та цитохромів?
A.*Ферум
B.Купрум
C.Молібден
D.Кобальт
E.Магній
144Стероїдні гормони зв’язуються із внутрішньоклітинними рецепторами та впливають на синтез РНК. Вкажіть, як називається цей процес.
A.*Транскрипція
B.Репарація
C.Реплікація
D.Генетична рекомбінація
E.Ампліфікація генів
145Еритроміцин зв’язується з рибосомами чутливих до нього прокаріот і блокує трансляцію. Який процес першим гальмується за дії цього антибіотика?
A.*Синтез білків
B.Біосинтез мРНК
C.Посттрансляційна модифікація
D.Репарація ДНК
E.Реплікація ДНК
146У відділення реанімації доставили чоловіка у важкому стані після отруєння чадним газом. Утворення якої речовини призвело до тяжкого стану? A.* Карбоксигемоглобіну
B.Карбгемоглобіну
C.Оксигемоглобіну
D.Метгемоглобіну
E.Фетального гемоглобіну
147У пацієнта розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?
A.* Фолієвої кислоти
B.Ліпоєвої кислоти
C.Біотину
D.Тіаміну
E.Пантотенової кислоти
148У чоловіка наявні ознаки альбінізму: біляве волосся, висока чутливість до сонячного світла, зниження зору. Порушення обміну якої амінокислоти має місце у пацієнта?
A.* Тирозину
B.Метіоніну
C.Проліну
D.Гістидину
E.Валіну
149Хворому, у якого діагностовано тромбоз нижніх кінцівок, лікар призначив приймати синкумар, що є антивітаміном К. Який процес гальмується під дією цього препарату?
A.* Карбоксилювання залишків глутамату
B.Фосфорилювання залишків серину
C.Метилювання радикалів амінокислот
D.Гідроксилювання проліну
E.Гідроксилювання лізину
150У хворих з важкими станами депресії знижується рівень серотоніну у мозку та спинномозковій рідині. Яка амінокислота є попередником серотоніну?
A.* Триптофан
B.Треонін
C.Тирозин
D.Глутамінова кислота
E.Аспарагінова кислота
151Модифікація білків шляхом фосфорилування-дефосфорилування є важливою ланкою регуляції активності ферментів. Тригліцеридліпаза - фермент, який активний у фосфорильованому стані. Вкажіть фермент, який інактивує її.
A.*Протеїнфосфатаза
B.Лактатдегідрогеназа
C.Аргіназа
D.Ксантиноксидаза
E.Аланінамінотрансфераза
152Після перенесеного вірусного захворювання печінки спостерігаються ознаки отруєння аміаком: втрата свідомості, судоми, у крові – гіперамоніємія. Порушення якого процесу має місце?
A.*Синтезу сечовини
B.Циклу трикарбонових кислот
C.Гниття білків у кишечнику
D.Декарбоксилування
E.Гліколізу
153Оцінити антитоксичну функцію печінки можна пробою Квіка. Для цього пацієнту вводять бензоат натрію, який в печінці перетворюється на гіпурову кислоту. Яка ароматична амінокислота може бути джерелом бензойної кислоти?
A.*Фенілаланін
B.Гліцин
C.Аспартат
D.Глутамат
E.Лізин
154Так звана емоційна гіперглікемія має місце при емоційному напруженні. Підвищення рівня глюкози в крові при цьому забезпечується завдяки секреції гормону:
A.*Адреналіну
B.Інсуліну
C.Тестостерону
D.Окситоцину
E.Прогестерону
155Хворому з варикозним розширенням вен для попередження тромбоутворення рекомендовано гель, що містить природний антикоагулянт гепарин. Яку хімічну природу має ця сполука?
A.*Глікозаміноглікан
B.Ліпопротеїн
C.Нуклеопротеїн
D.Гемпротеїн
E.Фосфопротеїн
156Оперативне втручання ускладнилось злоякісною анемією (хвороба Аддісона-Бірмера), для лікування якої доцільним є поєднання кобаламінів з іншими компонентами, що необхідні для еритропоезу. Вкажіть ці компоненти.
A.*Фолієва кислота і Ферум
B.Рибофлавін і Кальцій
C.Токоферол і Натрій
D.Тіамін і Калій
E.Ретинол і Фосфор
157Хворий на туберкульоз легень тривалий час отримував ізоніазид, побічна дія якого проявилась нудотою і блювотою, пелагроїдним дерматитом, підвищеною збудливістю нервової системи. Ці симптоми можуть бути пов'язані з авітамінозом:
A.*Піридоксину
B.Рутину
C.Аскорбату
D.Ретинолу
E.Кальциферолу
158Відомо, що за добу в організмі людини завдяки глюконеогенезу синтезується близько 80 г глюкози. В якому органі переважно відбувається цей процес?
A.Печінка
B.Скелетний м'яз
C.Головний мозок
D.Шлунок
E.Серце
159Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м'язах з пірувату.
A.*Трансамінування
B.Декарбоксилювання
C.Дегідрування
D.Ізомеризації
E.Фосфорилювання
160У хворого діагностовано ендемічний зоб як наслідок дефіциту йоду в ґрунті і воді певної області. Причиною збільшення щитоподібної залози в цьому випадку є підвищена секреція:
A.*Тиреотропіну
B.Соматотропіну
C.Окситоцину
D.Вазопресину
E.Гонадотропіну
161Стрептокіназа та її препарат стрептодеказа є ферментами з фібринолітичною дією. Стрептодеказа має більшу тривалість дії, ніж вільна стрептокіназа, оскільки при її виробництві застосували:
A.*Іммобілізацію
B.Ліофілізацію
C.Діаліз
D.Денатурацію
E.Висолювання
162Кофермент - складове дихального ланцюга - застосовується для лікування порушень тканинного дихання (гіпоксія плода, отруєння). Вкажіть цю сполуку.
A.*Убіхінон
B.Монооксигеназа
C.Каталаза
D.Ліпоєва кислота.
E.Карнітин
163До продуктів гниття амінокислот в кишечнику належить сполука кадаверин, що відома своїм неприємним запахом. Вона утворюється з амінокислоти:
A.*Лізину
B.Гліцину
C.Аланіну
D.Валіну
E.Серину
164Аспарагін необхідний для синтезу білків у ракових - лейкозних клітинах. Для хіміотерапії лейкозів використовують фермент, що руйнує аспарагін. Вкажіть цей фермент:
A.*Аспарагіназа
B.Амілаза
C.Аланінамінотрансфераза
D.Аргініносукцинатліаза
E.Аргіназа
165Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньоклітинні вторинні месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталізується аденілатциклазою?
A.Утворення цАМФ.
B.Розщеплення АТФ на АДФ і фосфат неорганічний.
C.Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату.
D.Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфату неорганічного.
E.Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат.
166Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?
A.Малонова кислота.
B.Щавлевооцтова кислота.
C.Яблучна кислота.
D.Фумарова кислота.
E.Піровиноградна кислота.
167Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із використанням енергії. Яка речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі?
A.Аденозинтрифосфат.
B.Піруват.
C.Малат.
D.Лактат.
E.Аденозинмонофосфат.
168Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна виявити специфічною реакцією:
A.* ксантопротеіновою
B.біуретовою
C. Фоля
D. з реактивом Фелінга
E.нінгідриновою
169Фармакологічна дія деяких антидепресантів пов'язана з детоксикацією біогенних амінів у головному мозку. Який фермент інактивує біогенні аміни?
A.* Моноамінооксидаза
B.Декарбоксилаза
C.Лактатдегідрогеназа
D.Дезаміназа
E.Трансаміназа
170Еритроцити для своєї життєдіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ.
A.* Анаеробний гліколіз
B.Глюконеогенез
C.Пентозофосфатний цикл
D.Бета-окиснення жирних кислот
E.Цикл трикарбонових кислот
171За умов голодування розвивається кетоацидоз. Зростання рівня якого метаболіту в крові служить ознакою розвитку цього стану?
A.*Ацетоацетату
B.Оксалоацетату
C.Малонату
D.Бета-гідрокси-бета-метил-глутарил-КоА
E.Ацетил-КоА
172Протипухлинний препарат метотрексат інгібує дигідрофолатредуктазу, зв’язуючись з її активним центром. Активність ферменту може бути відновлена збільшенням концентрації субстрату. Який тип інгібування спостерігається?
A.А. *Конкурентне
B.В. Незворотне
C.С. Безконкурентне
D.Д. Алостеричне
E.Е. Неконкурентне
173В організмі людини здійснюється синтез жирних кислот. Яка сполука є вихідною в цьому синтезі?
A.Ацетил-СоА
B.Вітамін С
C.Гліцин
D.Сукцинат
E.Холестерин
174Хворому на інфаркт міокарду проводилась терапія по протидіі внутрішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?
A.*Гепарин
B.Гіалуронова кислота
C.Хондроїтинсульфат
D.Тетрациклін
E.Гістамін
175У хворого інфарктом міокарда з метою профілактики ускладнень були назначені статини, інгібітори синтезу холестерину. Активність якого ферменту вони гальмують?
A.*Бета – ГОМК-редуктази
B.Гідроксилази
C.Лецитин-холестерин-ацилтрансферази
D.Естерази
E.Оксигенази
176Гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну?
A.*Кобальт
B.Ферум
C.Магній
D.Молібден
E.Цинк
177Після видалення частини шлунку в крові зменшується кількість еритроцитів і гемоглобіну. Порушення всмоктування якого вітаміну приводить до таких змін картини крові?
A.*В12
B.В2
C.РР
D.В1
E.С
178В сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГ1. В якому органі локалізовано патологічний процесс?
A.* Серці
B.Печінці
C.Нирках
D.Шлунку
E.М'язах
179До ефективних природних антиоксидантів належать ряд вітамінів. Який вітамін є важливим антиоксидантом ліпідної фази?
A.Токоферол
B.Вікасол
C.Холекальциферол
D.Тіамін
E.Рибофлавін
180У циклі трикарбонових кислот відбувається субстратне фосфорилювання. Яка сполука вступає до такої реакції?
A.*Сукциніл-коензим А
B.Альфа-кетоглутарат
C.Ацетил-коензим А
D.Сукцинат
E.Малат
181В результаті аналізу шлункового соку встановлено, що загальна кислотність 25 мМ/л, вільна НСІ 5 мМ/л. Водночас дослідження крові засвідчило наявність макроцитарної анемії. Дефіцит якого компоненту шлункового соку має місце?
A.*Гастромукопротеїну (Фактор Кастла)
B.Пепсину
C.Трипсину
D.Гастриксину
E.Муцину
182Аспірин є нестероїдним протизапальним засобом. У чому полягає механізм його дії?
A.*Зниження утворення простагландинів
B.Зростання утворення тестостерону
C.Активація синтезу глікогену
D.Пригнічення гліколізу
E.Зниження утворення сечовини
183Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін:
A.*Глюкокінази
B.Альдолази
C.Лактатдегідрогенази
D.Енолази
E.Піруваткінази
184Синтез ейкозаноїдів починається зі звільнення полієнових кислот від фосфоліпідів мембрани за участю специфічної фосфоліпази. Вкажіть цей фермент.
A.*Фосфоліпаза А2
B.Циклооксигеназа
C.Фосфоліпаза С
D.Протеїнкіназа
E.Аргіназа
185Сульфаніламідні препарати конкурентно інгібують активність фолатсинтетази та гальмують розмноження бактерій. До якої речовини подібна їх хімічна структура?
A.*Параамінобензойної кислоти
B.Нікотинаміду
C.Нікотинової кислоти
D.Ізоніазиду
E.Піридину
186Фосфоаденозилфосфосульфат є активної формою сульфатної кислоти, яка приймає участь у фазі кон’югації метаболізму ксенобіотиків у печінці. З якої амінокислоти утворюється сульфат?
A.*Цистеїну
B.Аланіну
C.Серину
D.Гліцину
E.Аргініну
187Аскорутин застосовують при кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Який вітамін входить до складу цього препарату?
A.*Вітамін С
B.Вітамін К
C.Вітамін Д
D.Вітамін А
E.Вітамін Е
188Ізоніазид використовують у якості протитуберкульозного препарату завдяки здатності гальмувати процеси біологічного окиснення. Активність яких ферментів тканинного дихання він може пригнічувати?
A.*Дегідрогеназ
B.Синтетаз
C.Ізомераз
D.Трансфераз
E.Карбоксилаз
189У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в крові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це захворювання:
A.*Гіперкетонемія
B.Гіпохолестеринемія
C.Гіпокетонемія
D.Гіполіпопротеїнемія
E.Гіпофосфоліпідемія
190Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Яка з нижчеперерахованих речовин відноситься до них:
A.*Метіонін
B.Холестерин
C.Білірубін
D.Гліцин
E.Глюкоза
191Алопуринол використовують для зниження утворення сечової кислоти при лікуванні подагри. Який фермент гальмує ця сполука?
A.*Ксантиноксидазу
B.Лактатдегідрогеназу
C.Каталазу
D.Аргіназу
E.Амілазу
192Для підтримання Феруму в стані Fe2+ необхідні певні сполуки. Який вітамін відновлює Ферум та сприяє кращому всмоктуванню металу?
A.*Аскорбінова кислота
B.Кальциферол
C.Ретиналь
D.Ніацин
E.Філохінон
193Розпад гемоглобіну супроводжується утворенням жовчних пігментів. Який пігмент утворюється в реакції окиснення гему?
A.*Білівердин
B.Хлорофіл
C.Стеркобіліноген
D.Уробіліноген
E.Каротин
194Вітаміни відіграють роль у важливих біохімічних реакціях. Коферментною формою якого вітаміну є дезоксиаденозилкобаламін?
A.*Вітаміну В12
B.Вітаміну А
C.Вітаміну С
D.Вітаміну Е
E.Вітаміну Д
195При порфіріях накопичуються та екскретуються з організму людини порфірини та порфіриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов'язані ці патології?
A.*Гему
B.Глюкози
C.Сечовини
D.Тригліцеридів
E.Холестеролу
196Розпад аденозинових нуклеотидів призводить до вивільнення аміаку. Який фермент відіграє ключову роль в утворенні аміаку з цих сполук?
A.*Аденозиндезаміназа
B.Алкогольдегідрогеназа
C.Лактатдегідрогеназа
D.Аланінтрансаміназа
E.Амілаза
197Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?
A.*Глюкокінази
B.Альдолази
C.Фосфорилази
D.Ізоцитратдегідрогенази
E.Глюкозо-6-фосфатази
198Функція кожного класу ліпопротеїнів, що транспортують різні групи ліпідів, специфічна. Які з них транспортують холестерол від тканин до печінки, попереджуючи розвиток атеросклерозу?
A.* ЛПВГ
B.ЛПНГ
C.ЛПДНГ
D.Хіломікрони
E.ЛППГ
199У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену густину. Яка можлива причина такого стану?
A.*Пригнічення секреції інсуліну
B.Пригнічення секреції глюкагону
C.Пригнічення секреції глюкокортикоїдів
D.Пригнічення секреції тироксину
E.Пригнічення секреції вазопресину
200У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в даному випадку.
A.*Діабетична кома
B.Гіпоглікемічна кома
C.Катаракта
D.Гостре отруєння ацетоном
E.Нефрит
201Відомо, що затримка поділу клітин злоякісних пухлин відбувається під впливом 5-фторурацилу, який інгібує тимідилатсинтазу. Утворення якої речовини при цьому гальмується?
A.*Тимідилової кислоти
B.Аденілової кислоти
C.Гуанілової кислоти
D.Цитидилової кислоти
E.Уридилової кислоти
202Знешкодження гідрофобних ксенобіотиків складається із мікросомального окислення та другої фази. Назвіть її.
A.*Кон’югація
B.Перекисне окиснення
C.Трансамінування
D.Дезамінування
E.Обмежений протеоліз
203Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпад. Гліколіз починається з перетворенняглюкози під впливом гексокінази в:
A.* Глюкозо-6-монофосфат
B.Глюкозо-4-монофосфат
C.Глюкозо-5-монофосфат
D.Глюкозо-2-монофосфат
E.Глюкозо-3-монофосфат
204Жирні кислоти мають надходити до мітохондрій, де відбувається їх окиснення. Назвіть вітаміноподібну речовину, що бере участь у транспорті жирних кислот через мембрану мітохондрії.
A.Карнітин
B.Холін
C.Біотин
D.Пантотенова кислота
E.Фолієва кислота
205Рослинні жирні кислоти містять непарну кількість атомів Карбону. Укажіть продукт бета-окиснення жирних кислот з непарним числом вуглецевих атомів:
A.Пропіоніл-КоА
B.Пальмітил -КоА
C.Стеарил-КоА
D.Ацетоацетил-КоА
E.Оксиметилглутарил-КоА
206Порушення транспорту глюкози до клітин викликає енергетичний голод та переключення метаболізму на утилізацію кетонових тіл. При якій патології спостерігається кетонемія в організмі?
A.Цукровий діабет
B.Гострий панкреатит
C.Атеросклероз
D.Ревматизм
E.Гострі вірусні інфекції
207В організмі глюкоза може синтезуватися з невуглеводних попередників. Виберіть сполуку, яка може бути субстратом у процесі глюконеогенезу:
A.Піруват
B.Глікоген
C.Глюкоза
D.Фруктоза
E.Галактоза
208За гіпоксії відбувається накопичення в крові молочної кислоти. Укажіть кінцевий продукт анаеробного гліколізу.
A.Лактат
B.СО2 і Н2О
C.Oксалоацетат
D.Mалат
E.Аланін
209Частина енергії, що вивільняється з молекули глюкози, запасається в реакції субстрантного фосфорилування. Укажіть макроергічну сполуку, яка утворюється в ході гліколізу в реакціях фосфорилювання:
A.Фосфоенолпіруват
B.УТФ
C.Малат
D.ТТФ
E.Лактат
210Недостатність в організмі лінолевої і ліноленової кислот призводить до зниження опірності до інфекційних захворювань, ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії тощо. Порушення синтезу яких біологічно активних сполук найвірогідніше зумовлює вказані симптоми:
A.*Ейкозаноїдів
B.Інтерлейкінів
C.Інтерферонів
D.Катехоламінів
E.Кортикостероїдів
211Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку. Який фермент бактерій гідролізує сечовину?
A.*Уреаза
B.Аргіназа
C.Уриказа
D.Урокіназа
E.Амілаза
212Причиною ряду спадкових хвороб є мутації в ділянках генів, які визначають початок чи кінець інтронів. В результаті якого процесу видаляються інтрони і зшиваються екзони?
A.*Сплайсингу
B.Транскрипції
C.Рекомбінації
D.Реплікації
E.Трансляції
213В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?
A.ДНК-залежна РНК-полімераза.
B.ДНК-полімераза.
C.ДНК-лігаза.
D.Топоізомераза.
E.ДНКаза
214Молодим батькам добре відомо, що моторика шлунково-кишкового тракту немовлят на декілька порядків вища, ніж у дорослих. Який фермент сприяє швидкому перетравленню білків - казеїногенів молока у шлунку дітей?
A.* Ренін (хімозин)
B.Ліпаза
C.Трипсин
D.Хімотрипсин
E.Проеластаза
215Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку при клінічних дослідженнях?
A.*Гістамін
B.Диоксифенілаланін
C.Тирамін
D.Дофамін
E.ГАМК
216У хворого діагностовано ахілію. Який протеолітичний фермент буде за цих умов заміщувати каталітичну дію пепсину у травленні білків їжі?
A.*Хімотрипсин
B.Ліпаза
C.Ренін
D.Альфа-амілаза
E.Еластаза
217У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакцій знешкодження токсичних продуктів у печінці?
A.*Індикану
B.Молочної кислоти
C.Сечової кислоти
D.Креатину
E.Ацетону
218Піруватдегідрогеназний комплекс потребує наявності 5 коферментів (ТДФ, ФАД, НАД+, КоА і ліпоєва кислота). Який ще ферментний комплекс має подібну будову?
A.* Альфа-кетоглутаратдегідрогеназний
B.Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназний
C.Гексокіназний
D.Глікогенситетазний
E.Глюкозо-6-фосфатазний
219Кокарбоксилаза використовується в медицині як фармацевтичний засіб для лікування дистрофій міокарда, уражень м'язів та периферичної і ЦНС. Який вітамін є компонентом цього препарату?
A.*В1
B.В2
C.В6
D.С
E.В12
220Паціент отримує курс хіміотерапії, до складу якого входить 5-флуроурацил – конкурентний інгібітор тимідилатсинтази. Який процес гальмує цей хіміотерапевтичний засіб?
A.*Синтез ТМФ
B.Розпад пуринових нуклеотидів
C.Синтез АТФ
D.Реутилізацію пуринових нуклеотидів
E.Синтез глюкози
221У хворого спостерігається виділення іонізованого Купруму із сечею, відкладання його в органах і тканинах. Вкажіть, синтез якого білка є порушеним?
A.*Церулоплазміну
B.Трансферину
C.Пропердину
D.Гаптоглобіну
E.Альбуміну
222У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлункової залози необхідно застосувати:
A.*Інгібітори протеолітичних ферментів
B.Інсулін
C.Трипсиноген
D.Антибіотики
E.Сульфаніламідні препарати
223Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька полісахаридних ланцюгів зв’язані з білковим ядром. Вкажіть, де він синтезується:
A.*Печінка
B.Серце
C.Хрящ
D.Кістка
E.М'язи
224У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою?
A.*Амілази
B.Альдолази
C.ЛДГ
D.Креатинкінази
E.Пепсину
225Робітник, що працював в погано вентильованому приміщені, потрапив до лікарні з ознаками отруєння чадним газом. Яке патологічне похідне гемоглобіну визначається в крові хворого?
A.*Карбоксигемоглобін
B.Міоглобін
C.Оксигемоглобін
D.Глікозильований гемоглобін
E.Метгемоглобін
226Чоловік впродовж тривалого часу приймав фенобарбітал. Згодом потреба в дозі препарату збільшилась через активацію його знешкодження мікросомальними ферментами. Яка ймовірна причина розвитку звикання до цього лікарського засобу?
A.*Індукція синтезу цитохрому Р450
B.Активація енергетичного метаболізму
C.Активація гліколізу
D.Збільшення зв’язування препарату з альбумінами крові
E.Активація тканинного дихання
227Хворий скаржиться на кровотичівість ясен, розхитування і випадання зубів. Дефіцит якого вітаміну в організмі має місце?
A.*Вітаміну С
B.Вітаміну РР
C.Вітаміну В1
D.Вітаміну К
E.Вітаміну В2
228У хворого скарги на поліурію. При аналізі сечі не виявлено патологічних компонентів, але її щільність нижча за норму. Порушення секреції якого гормону може бути у цього хворого?
A.*Вазопресину
B.Соматотропіну
C.Тиреотропіну
D.Інсуліну
E.Кортизолу
229У чоловіка внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст Феруму в плазмі крові. Який білок плазми забезпечує його транспорт?
A.* Трансферин
B.Інтерферон
C.Церулоплазмін
D.Альбумін
E.Гістон
230У хворого внаслідок пошкодження печінки значно знижений онкотичний тиск крові. Зниження якого показника в плазмі крові можна спостерігати у даного пацієнта?
A.* Альбуміну
B.Інтерферону
C.Загального білірубіну
D.Вільного білірубіну
E.Вільного аміаку
231Пацієнтові при атеросклерозі та загрозі утворення тромбів профілактично призначають аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Біохімічною основою терапевтичного ефекту препарату є пригнічення синтезу:
A.*Тромбоксанів
B.Арахідонової кислоти
C.Лейкотриєнів
D.Фосфоліпідів
E.Холестеролу
232Хворому протягом тижня вводили препарат теофілін - інгібітор фосфодіестерази цАМФ. Дія якого гормону може посилитися на фоні такого лікування та призвести до гіперглікемії?
A.* Глюкагону
B.Тестостерону
C.Альдостерону
D.Інсуліну
E.Естрадіолу
233Пацієнтка з інсулінозалежним цукровим діабетом використовує для лікування щоденні ін’єкції інсуліну. Після зв’язування зі своїми рецепторами цей гормон активує ...
A.* Транспорт глюкози до клітин
B.Синтез аміаку
C.Утворення сечової кислоти
D.Поділ клітин
E.Синтез фосфоліпідів
234У пацієнтки зі скаргами на головні болі та високий артеріальний тиск була діагностована пухлина наднирників, яка продукує гормон, регулюючий водно-сольовий баланс. Вкажіть цей гормон.
A.* Альдостерон
B.Інсулін
C.Глюкагон
D.Тестостерон
E.Соматотропін
235Пацієнтові з інфекцією сечового тракту було рекомендовано приймати для лікування сульфаніламідні препарати. Який процес пригнічують ці сполуки в бактеріальній клітині?
A.* Використання параамінобензойної кислоти
B.Мембранний транспорт
C.Синтез нафтохінонів
D.Синтез кобаламіну
E.Синтез сечової кислоти
236Внаслідок гіповітамінозу рибофлавіну у пацієнта порушилося перетворення бурштинової кислоти. Активність якого ферменту циклу трикарбонових кислот буде зменшуватися у цього пацієнта?
A.* Сукцинатдегідрогенази
B.Фумарази
C.Цитратсинтази
D.Малатдегідрогенази
E.Ізоцитратдегідрогенази
237Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?
A.*2,4-динітрофенол
B.Чадний газ
C.Антиміцин А
D.Молочна кислота
E.Ацетил-КоА
238У хворого на гострий інфаркт міокарду проводилась антикоагулянтна терапія інгібітором антитромбіну ІІІ, що протидіє внутрішньосудинному згортанню крові. Яка сполука має антикоагулянтну дію?
A.*Гепарин
B.Гіалуронова кислота
C.Хондроїтинсульфат
D.Тетрациклін
E.Гістамін
239Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?
A.*Тироксину
B.Тестостерону
C.Адреналіну
D.Інсуліну
E.Кортизолу
240Спеціальний режим харчування привів до зменшення вмісту іонів кальцію у крові піддослідної тварини. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
A.*Паратгормону
B.Адреналіну
C.Кальцитоніну
D.Вазопресину
E.Соматотропіну
241У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка необхідна мікрофлорі. Синтез якого вітаміну при цьому блокується?
A.*Фолієвої кислоти
B.Аскорбінової кислоти
C.Пангамової кислоти
D.Оротової кислоти
E.Нікотинової кислоти
242До складу нуклеопротеїнів входить значна кількість білків, які мають лужний характер. Які білки виконують структурну функцію в складі хроматину?
A.Протаміни і гістони
B.Альбуміни і глобуліни
C.Проламіни і глютеніни
D.Гемоглобін і міоглобін
E.Інтерферони та муцин
243Регуляція виділення інсуліну з бета-клітин підшлункової залози відбувається за участю багатьох чинників. Зміна концентрації якої речовини в крові є основним сигналом для посилення секреції інсуліну?
A.*Глюкоза
B.Лактоза
C.Глікоген
D.Сахароза
E.Крохмаль
244У хворого з частими внутрішніми кровотечами у складі колагенових волокон виявили підвищену кількість негідроксильованих проліну та лізину. Відсутність якого вітаміну призводить до порушення їх гідроксилювання?
A.*Вітаміну С
B.Вітаміну А
C.Вітаміну Е
D.Вітаміну К
E.Вітаміну В1
245Цикл трикарбонових кислот являє собою кінцевий загальний шлях окислення енергетично багатих молекул (вуглеводи, амінокислоти, жирні кислоти). Вкажіть, із якою сполукою вступає в реакцію ацетил-КоА в цьому процесі.
A.Оксалоацетатом
B.Малатом
C.Цитратом
D.Ізотцитратом
E.Фумаратом
246Для лікування епілепсії призначено глутамінову кислоту. Яка сполука, що утворюється з глутамату, здатна коригувати прояви епілепсії?
A.*Гамма-аміномасляна кислота
B.Серотонін
C.Гістамін
D.Аспарагін
E.Дофамін
247Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення?
A.*Гідролази
B.Оксидоредуктази
C.Трансферази
D.Ліази
E.Лігази
248У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?
A.*Фенілаланіну
B.Сукцинату
C.Лактату
D.Аспартату
E.Малату
249У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виникнення даної патології?
A.*І
B.Сl
C.Br
D.F
E.Na
250Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’язана його дія?
A.*Синтезу піримідинових нуклотидів
B.Розпаду вуглеводів
C.Синтезу пуринових нуклеотидів
D.Розпаду пуринових нуклеотидів
E.Синтезу ліпідів
251Амінокислоти, яки містять у бічному радікалі гідроксильну групу, часто визначають у складі активного центру ферментів. Вкажіть таку амінокислоту:
A.*Серін
B.Аланін
C.Валін
D.Цистеїн
E.Фенілаланін
252Коротки пептиди можуть виконувати антиоксидантну функцію. Виберіть один з них:
A.*Глутатіон
B.Ендорфін
C.Окситоцин
D.Статин
E.Вазопресин
253При алкаптонурії відбувається надмірне виділення з сечею гомогентизинової кислоти. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов`язано виникнення цього захворювання?
A.* Тирозину
B.Триптофану
C.Аланіну
D.Метіоніну
E.Аспарагіну
254У працівника птахофабрики, що вживав в їжу щодня 5 і більше сирих яєць з'явилась млявість, сонливість, болі в м'язах, випадання волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов'язаний даний стан? A.*Вітаміну Н (біотину)
B.Вітаміну С (аскорбінової кислоти)
C.Вітаміну А (ретинолу)
D.Вітаміну В1 (тіаміну)
E.Вітаміну В2 (рибофлавіну)
255У хворого виявлено стан ахлоргідрії. Призначення якого ферментативного фармпрепарату йому необхідно в такій ситуації?
A.* Пепсину
B.Кокарбоксилази
C.Сукцинатдегідрогенази
D.Креатинфосфокінази
E.Гексокінази
256До складу хроматину входять гістонові білки, які мають позитивний заряд. Яка з перерахованих амінокислот у великій кількості входить до складу гістонових білків?
A.* Лізин
B.Аланін
C.Валін
D.Треонін
E.Серин
257Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях?
A.*Окиснювальне фосфорилювання
B.Субстратне фосфорилювання
C.Мікросомальне окиснення
D.Пероксидне окиснення ліпідів
E.Окиснювальне декарбоксилювання
258Лікар призначив хворому на інфаркт міокарду в гострому періоді дикумарин. На другий день аналіз показав підвищене згортання крові. Який антикоагулянт мав призначити лікар у цьому випадку?
A.*гепарин
B.прозерин
C.аллопуринол
D.ізоніазид
E.інтерферон
259У жінки віком 52 роки розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
A.*Глікозилювання білків
B.Ліполізу
C.Кетогенезу
D.Протеолізу білків
E.Глюконеогенезу
Мікробіологія
1При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним показникам?
A.*не відповідає за обома показниками
B.відповідає за обома показниками
C.не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом
D.відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом
E.-
2При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?
A.* P.aeruginosa
B.E. coli
C.P.mirabilis
D.K.pneumonia
E.V.cholerae
3При мікроскопічному дослідженні препарату, виготовленого із збільшеного пахового лімфовузла хворого, зафарбованого за Лефлером (метиленовим синім), було виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично. Якому із перелічених мікроорганізмів притаманні ці властивості?
A.*Y.pestis
B.N.gonorrhoae
C.T.pallidum
D.L.interrogans
E.M.tuberculosis
4У дитячій установі зареєстровано спалах кору. В чому полягає специфічна екстренна профілактика щодо контактних не прищеплених дітей?
A.*введення протикорового гама-глобуліну
B.введення живої протикорової вакцини
C.введення вакцини АКДП(М)
D.встановлення медичного спостереження за дітьми
E.ізоляція та лікування хворих
5З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?
A.* Фільтруванням через бактеріальні фільтри
B.Кип’ятінням
C.Автоклавуванням
D.Ультрафіолетовим опроміненням
E.Внесенням дезіфікуючих речовин (хлорамін) 6У дитини 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми, які при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?
A.* Зерна волютину
B.Капсулу
C.Спори
D.Джгутики
E.Ядра
7При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста культура паличковидних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували зграйки риб. При культивуванні на лужних середовищах (лужна пептонна вода) через шість годин утворювали плівку з голубим відтінком. Для якого збудника притаманні такі властивості? A.* Холерні вібріони
B.Кишкові палички
C.Сальмонели
D.Спірохети
E.Мікобактерії
8Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в асептичному боксі було проведено попереднє знезараження повітря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?
A.*Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням
B.Текучою парою
C.Радіаційна стерилізація
D.Токами високої частоти
E.Парами формаліну
9Через добу після вживання в їжу у столовій котлет декілька учнів звернулися в мед.пунк зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову токсикоінфекцію?
A.*Сальмонели
B.Стрептококи
C.Клостридії
D.Шигели
E.Менінгококи
10Для ранньої діагностики черевного тифу (І тиждень захворювання) використовується бактеріологічне дослідження з виділенням чистої культури збудника. Який дослідний матеріал слід брати у хворого в цей період захворювання?
A.* Кров на гемокультуру
B.Сироватку
C.Випорожнення
D.Дуоденальний вміст
E.Блювотні маси
11Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може бути лабораторний посуд Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації?
A.*Сухим жаром
B.Прокалювання
C.Кип’ятіння
D.Тиндалізація
E.Пастеризація
12Основним фактором патогенності дифтерійної палички є продукція екзотоксину. За допомогою якої імунологічної реакції в лабораторіях визначається ця ознака?
A.Преципітації в гелі
B.Аглютинації
C.Зв'язування комплементу
D.Флокуляції
E.Бактеріолізу
13Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39оС протягом чотирьох тижнів. Як називається цей препарат?
A.Анатоксин
B.Імуноглобулін
C.Антитоксична сироватка
D.Адьювант
E.Убита вакцина
14Для серодиагностики сифілісу використовують реакцію Вассермана (РЗК). Що необхідно додати до першої системи, щоб врахувати результати даної реакції?
A.Гемолітичну сироватку і еритроцити барана
B.Комплемент
C.Нормальну сироватку
D.Еритроцити барана
E.Гемолітичну сироватку
15Дітям першого року життя проводять специфічну профілактику кору. Який тип вакцини використовують з цією метою?
A.Живу
B.Інактивовану
C.Хімічну
D.Анатоксин
E.Генно-інженерну
16В останні роки відмічено збільшення захворюваності гепатитом В. З метою створення активного імунітету проводять вакцинацію населення. Який препарат для цього використовують?
A.Рекомбінантну вакцину
B.Живу вакцину
C.Інактивовану вакцину
D.Специфічний імуноглобулін
E.Анатоксин
17При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?
A.*Віруси
B.Бактерії
C.Мікоплазми
D.Гриби
E.Актиноміцети
18При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?
A.*Вірусних
B.Гельмінтозних
C.Протозойних
D.Мікобактеріозах
E.Грибкових
19У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика?
A.* Метод серійних розведень антибіотика.
B.Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.
C.Метод паперових дисків, змочених сечею.
D.Метод серійних розведень сечі.
E.Метод серійних розведень поживного середовища.
20Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?
A.* Антибактеріальний широкого спектру дії. B.Антибактеріальний вузького спектру дії.
C.Протигрибковий широкого спектру дії.
D.Противірусний
E.Протитуберкульозний.
21При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено різке зменшення кількості Т-хелперів при відносно нормальних рівнях Т-кіллерів і Т-супресорів. Для якого вірусного захворювання характерна така картина?
A.* ВІЛ-інфекція.
B.Грип.
C.Кір.
D.Аденовірусна інфекція.
E.Сказ.
22У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?
A.* Зоонозні.
B.Сапронозні.
C.Антропонозні.
D.Вторинні
E.Змішані
23В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8 місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?
A.*Трансмісивний
B.Повітряно-пилевий
C.Фекально-оральний
D.Контактний
E.Повітряно-крапельний
24Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?
A.*Проти краснухи
B.Протигрипозну
C.Протипаротитну
D.Протиполімієлітну
E.Антирабічну
25У процесі лікування антибактеріальними засобами дуже швидко формується резистентність бактерій до препаратів. Які структурні компоненти бактерій це зумовлюють?
A.* R-плазміди
B.Спора
C.Капсула
D.Джгутики
E.Зерна волютину
26ВООЗ з метою щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу “Інфлувак”, до складу яких входять компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини?
A.*субодиничних
B.анатоксинів
C.рекомбінантних
D.живих
E.антиідиотипічних
27Медикамент, що містить білок, стерилізували протягом тижня при температурі 55(С по годині щоденно. Який метод стерилізації використали?
A.* Тиндалізацію.
B.Кип’ятінням.
C.Пастеризацію.
D.Парою під тиском.
E.Текучою парою.
28При вивченні токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище тільки після руйнування мікроба. До яких токсинів належить ця токсична речовина?
A.* Екзотоксинів.
B.Некротоксинів.
C.Ліпополісахаридів.
D.Ендотоксинів.
E.Гемолізинів.
29Через 6 годин після попадання віруса у клітину утворилось 2000 віріонів, які вийшли з клітини, зруйнувавши її при цьому. Яка це форма взаємодії віруса з клітиною?
A.* Продуктивна.
B.Латентна.
C.Абортивна.
D.Інтегративна.
E.
30Через тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно до даного антибіотика чутливим, набув резистентності до пеніциліну, тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується?
A.* R-плазмідний.
B.Мутаційний.
C.Фенотипічний.
D.Спонтанний.
E.Природної селекції.
31У віці 5 місяців у крові дитини були присутні протикореві антитіла. У вііці 1 року ці антитіла відсутні. Чим була зумовлена наявність антитіл у крові дитини?
A.* Набутим природним пасивним імунітетом. B.Неспецифічною резистентністю.
C.Набутим природним активним імунітетом.
D.Вродженим імунітетом.
E.Штучним імунітетом.
32Є підозра, що тварина загинула від сибірки. Яка серологічна реакція може це підтвердити?
A.* Реакція термокольцепреципітації Асколі.
B.Реакція аглютинації.
C.Реакція Кумбса.
D.Реакція зв’язування комплементу.
E.Реакція Васермана.
33Під час епідемії грипу у хворого з важким перебігом захворювання з’явилися важкий кашель, болі в грудній клітці, на рентгенограмі ( ознаки вогнищевої пневмонії. При мікроскопічному дослідженні мокротиння виявлено значну кількість пневмококів. Яка форма інфекції має місце?
A.* Вторинна.
B.Суперінфекція.
C.Абортивна.
D.Рецидив.
E.Реінфекція.
34У мазку, забарвленому за Грамом, виявлено великі овальні клітини фіолетового кольору, які утворюють псевдоміцелій. Що це за мікроорганізми?
A.* Гриби роду Candidа.
B.Гриби роду Mucor.
C.Малярійний плазмодій.
D.Актиноміцети.
E.Гриби роду Penicillium.
35Для специфічної профілактики інфекційних захворювань, у патогенезі яких основну роль відіграють бактерійні екзотоксини, використовують певні препарати. Які саме?
A.* Анатоксини
B.Інактивовані вакцини
C.Антитоксини
D.Живі вакцини
E.Антиідіотипові вакцини
36При бактеріологічному дослідженні виділень хворого з уретри в мазку виявили грамнегативні диплококи, які розташовувались всередині лейкоцитів. Який з приведених збудників виявлено у хворого?
A.* гонококи
B.менінгококи
C.стафілококи
D.стрептококи
E.мікрококи
37Для виділення збудника туберкульозу з харкотиння хворого велике значення має правильний вибір живильного середовища. Назвіть оптимальне середовище для культивування микобактерій туберкульозу.
A.* Левенштейна - Йенсена
B.Кітта-Тароцці
C.Вільсон - Блера
D.Борде - Жангу
E.Чистовича
38У школі зареєстровано випадок захворювання гепатитом А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником?
A.* Імуноглобулін
B.Жива вакцина
C.Інактивована вакцина
D.Інтерферон
E.Рибовірин
39З блювотних мас дитини з симптомами харчового отруєння, пов’язанного з вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів спричиняє синдром токсикоінфекції?
A.Ентеротоксин
B.Гемолізин
C.Ексфоліативний токсин
D.Гіалуронідаза
E.Протеїн А
40Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища ?
A.Спора
B.Капсула
C.Війки
D.Джгутики
E.Включення
41Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забеспечує певний структурний компонент клітини. Який саме?
A.Капсула
B.Спора
C.Війки
D.Джгутики
E.Включення
42Лабораторна діагностика туберкульозу передбачає використання мікроскопічного методу. Який спосіб фарбування препаратів використовується для виявлення збудника туберкульозу?
A.Ціля-Нільсена
B.Грама
C.Бурі-Гінса
D.Романовського-Гімза
E.Нейсера
43В мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно-запальним процесом гомілки виявлені грампозитивні шаровидної форми бактерії, що розміщені у вигляді грон винограду. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?
A.Стафілококи
B.Стрептококи
C.Диплококи
D.Мікрококи
E.Сарцини
44Від хворого з підозрою на холеру, як матеріал для дослідження, були взяті випорожнення. На яке рідке середовище рекомендується сіяти матеріал для виділення холерного вібріона
A.1% лужну пептонну воду
B.М'ясо-пептонний бульон
C.1% глюкозний бульйон
D.10% сироватковий бульйон
E.10% жовчний бульйон
45До бактеріологічної лабораторії було доставлено матеріал від хворого з підозрою на гострий сальмонельозний гастроентерит. Який препарат слід застосувати для серологічної ідентифікації виділеної чистої культури бактерії?
A.Аглютинуючу сальмонельозну діагностичну сироватку
B.Живу чисту культуру сальмонел
C.Сальмонельозний діагностикум
D.Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум
E.Сироватку крові хворого
46Матеріал від хворого на дизентерію було доставлено до бактеріологічної лабораторії. Яку серологічну реакцію слід застосувати з метою ідентифікації виділеної чистої культури бактерій?
A.Реакцію аглютинації
B.Реакцію преципітації в гелі
C.Реакцію зв’язування комплементу
D.Реакцію нейтралізації
E.Реакцію кільцепреципітації
47У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння, яким методом доцільніше забарвлювати приготовлені мазки:
A.Методом Ціля-Нільсена
B.Методом Леффлера
C.За методом Грама
D.Методом Мейера
E.Методом Нейссера
48У сироватці крові новонародженого було виявлено ІgG до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?
A.Природного пасивного
B.Штучного пасивного
C.Природного активного
D.Штучного активного
E.Видового
49В аптечну мережу поступили противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?
A.Ацикловір
B.Ремантадин
C.Азидотимідин
D.Метисазон
E.Інтерлейкін – 2
50 Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорального застосування. Вкажіть сумарну кількість бактерій та грибів в 1 г(мл) у засобі, що припускається у відповідності з вимогами ВООЗ та Національної Фармакопеї ?
A.* Не більше 50
B.Не більше 100
C.Не більше 1000
D.Не більше 10
E.Не повинно бути
51В аптеці виготовляють ліки за рецептами лікарів шкірно-венерологічного диспансеру. Наявність яких мікроорганізмів не допускається в нестерильних лікарських засобах?
A.* Ентеробактерії
B.Епідермальний стафілокок
C.Мікрокок
D.Сарцини
E.Тетракоки
52Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?
A.Аглютинації
B.Зв’язування комплементу
C.Нейтралізації
D.Бактеріолізу
E.Преципітації
53Фармацевтичне підприємство налагодило випуск препарату для інгаляцій. Яка допустима норма бактерій та грибів може міститися в 1 мл такого засобу?
A.* 100
B.1000
C.10 000
D.10 000
E.1000 000
54Для визначення загальної кількості грибів в м’якій лікарській формі лаборант використав поживне середовище:
A.* Агар Сабуро
B.М’ясо-пептонний агар
C.Манніто-сольовий агар
D.Вісмут-сульфітний агар
E.Середовище Ендо
55На виробництві проведено дослідження мікробіологічної чистоти таблетованих препаратів. Після культивування зразків на манніто-сольовому агарі виросли золотисто-жовті колонії, мікроскопічне дослідження колоній встановило наявність грампозитивних бактерій сферичної форми, розташованих гронами; мікроорганізми мали здатність до коагуляції плазми. Чиста культура яких бактерій була вивлена?
A.* Staphylococcus aureus
B.Enterobacteriaceae
C.Staphylococcus epidermidis
D.Staphylococcus saprophyticus
E.Pseudomonas aeruginosa
56Мати хворої дитини до одного року на ГРВІ звернулася в аптеку з проханням виготовити мікстуру для лікування захворювання. Які вимоги мікробіологічної чистоти пред`являють до таких ліків?
A.* Не більше 50 бактерій і грибів в 1 мл разом
B.Не більше 100 бактерій і 50 грибів в 1 мл
C.Не більше 1000 бактерій і 500 грибів в 1 мл
D.Не більше 10 представників родини ентеробактерій
E.Мають бути стерильними
57Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізмам продукують різноманітні ферменти. Виберіть серед перерахованих ці ферменти.
A.*Гіалуронідаза, лецитиназа
B.Ліаза, лігаза
C.Трансфераза, нуклеаза
D.Оксидаза, каталаза
E.Естераза, протеаза
58Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлені:
A.* Гідролітичними ферментами
B.Ізомеразами
C.Трансферазами
D.Оксидоредуктазами
E.Ліазами
59Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?
A.* Продукцією беталактамаз
B.проникливістю клітинної стінки
C.активним синтезом пептидоглікану
D.активним транспортом антибіотика
E.синтезом білків
60Антибактеріальні препарати класифікують за механізмом біологічної дії. Антибіотиками, що інгібують синтез клітинної стінки є:
A.* Пеніциліни
B.макроліди
C.тетрацикліни
D.аміноглікозиди
E.полієни
61У хворого з підозрою на сепсис у мазках, виготовлених з чистої культури мікроорганізмів, висіяних з крові, виявили мікроорганізми фіолетового кольору, кулястої форми, розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли бути причиною розвитку септичного стану у даного хворого?
A.* Стафілококи
B.Стрептококи
C.Сарцини
D.Менінгококи
E.Кандіди
62Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стійкості визначають елементи, що містять гени, які зумовлюють резистентність клітини до різних лікарських засобів, перше за все до антибіотиків. Які саме?
A.* R-плазміди
B.мітохондрії
C.апарат Гольджі
D.цитоплазма
E.нуклеоїд
63Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?
A.* Туберкульоз.
B.Ботулізм.
C.Коклюш.
D.Правець.
E.Дифтерія.
64Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які використовують для виготовлення таких препаратів:
A.* Біфідобактерії
B.Золотистий стафілокок
C.Протей
D.Провіденції
E.Йерсинії
65У зв'язку з випадком кору виникла необхідність провести запобіжні заходи в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного пасивного імунітету?
A.*Нормальний людський імуноглобулін
B.Вакцину з живих бактерій
C.Вакцину з убитих бактерій
D.Вакцину АКДП.
E.Антикорову сироватку
66Фітопатогенні захворювання змінюють фармакологічні властивості рослин. Які мікроорганізми найчастіше викликають такі захворювання?
A.*Гриби
B.Віруси
C.Бактерії
D.Актиноміцети
E.Мікоплазми
67Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?
A.* Колі-індекс;
B.перфрінгенс-титр;
C.олігосапробність;
D.катаробність;
E.мезосапробність.
68У березні в дитячому садку приготували салат зі свіжої капусти, що зберігалася в холодному льосі. Через декілька годин було виявлено, що у багатьох дітей з'явилися ознаки харчового отруєння. Які мікроорганізми, враховуючи умови їх розмноження, могли його спричинити?
A.* Психрофіли;
B.термофіли;
C.мезофіли;
D.резидентні;
E.факультативні.
69При мікробіологічному дослідженні водопровідної води санітарним лікарем виявлено 150 мікробних клітин в 1 мл. Як оцінити придатність такої води для споживання?
A.* не придатна для споживання
B.стерильна;
C.придатна для споживання;
D.умовно стерильна
E.практично стерильна.
70Відомо, що азотфіксуючи та целюлозоруйнівні бактерії не здатні існувати нарізно. Як називається такий вид взаємовідношень між організмами? A.* Симбіоз;
B.синергізм;
C.антагонізм;
D.сателізм;
E.метабіоз.
71Деякі види бактерій можуть виробляти речовини, які згубно діють на інші мікроорганізми. Як називається такий вид взаємовідношень між організмами?
A.* Антагонізм;
B.синергізм;
C.метабіоз;
D.сателізм;
E.симбіоз.
72На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?
A.* Метод мембранних фільтрів;
B.метод Кротова;
C.седиментаційний метод;
D.мікроскопічний метод;
E.будь-який з перерахованих.
73При санітарно-мікробіологічному дослідженні питної води централізованого водопостачання визначають колі-індекс. Які поживні середовища для цього використовують?
A.* Ендо агар;
B.середовище Сабуро;
C.жовточно-сольовий агар;
D.сироватковий агар;
E.вісмут-сульфіт агар.
74При санітарно-мікробіологічному дослідженні ґрунту визначають кількість санітарно-показникових мікроорганізмів. Вкажіть їх.
A.* Streptococcus faecalis, E.coli, Clostridium perfringens;
B.Streptococcus haemolyticus, Streptococcus faecalis;
C.гриби роду Candida, Streptococcus faecalis;
D.Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens;
E.Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens.
75Введення якого препарату призводить до формування у пацієнта набутого штучного пасивного імунітету?
A.* Введення протиправцевої сироватки.
B.Імунізація БЦЖ.
C.Імунізація правцевим анатоксином.
D.Імунізація АКДП
E.Утворення антитіл в період видужання.
76Яку назву носять сироватки, що отримані з донорської крові, крові волонтерів або реконвалесцентів?
A.* Гомологічні
B.Гетерологічні.
C.Аутоімунні
D.Атенуйовані
E.Корпускулярні
77Для профілактики деяких інфекційних захворювань у дітей використовують асоційовану вакцину АКДП. Вкажіть тип кашлюкової вакцини, що входить до її складу.
A.* Інактивована
B.Атенуйована
C.Хімічна
D.Анатоксин
E.Генно-інженерна
78На яких механізмах грунтується принцип роботи рециркуляційних повітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?
A.* Фільтрування і УФ-опромінення.
B.Хімічної стерилізації.
C.Радіаційне опромінення.
D.Ультразвукове опромінювання
E.Газова стерилізація
79Важливою характеристикою ефективності та безпеки хіміотерапевтичних препаратів є хіміотерапевтичний індекс (індекс Ерліха), що являє собою співвідношення двох доз. Яких?
A.максимальної переносимої та мінімальної лікувальної
B.мінімальної переносимої та максимальної лікувальної
C.максимальної переносимої та максимальної лікувальної
D.мінімальної переносимої та мінімальної лікувальної
E.--
80В аптеці вирішили проводити контроль якості стерилізації інструментарію в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використовувати?
A.* Bacillus subtilis
B.Streptococcus pyogenes
C.Salmonella typhi
D.Yersinia pestis
E.Borrelia recurrentis
81На практичному занятті з мікробіології студент проводив посів мікроорганізмів на щільне поживне середовище для отримання ізольованих колоній. Який спосіб стерилізації бактеріологічної петлі ви оберете?
A.* Прожарювання в полум’ї пальника
B.Кип'ятіння при 60оС 5разів
C.Замочування в 1% розчині хлораміна В
D.Стерилізація сухим жаром при 160оС 120-150 хвилин.
E.Обробка парами формальдегіду.
82З випорожнень хворого виділена зігнута у вигляді коми паличка, спор і капсул не утворює, рухома. На твердому лужному середовищі дає ріст у вигляді прозорих колоній, на лужній пептонній воді - через 6 годин ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Який збудник можна підозрювати?
A.* Холерний вібріон
B.Сальмонели
C.Шигели
D.Ешерихії
E.Протей
83При висіву гною з уретри на асцитичному агарі виросли прозорі, круглі колонії, при мікроскопії яких виявлені грамнегативні бобовидні диплококи. Який збудник виділено?
A.* Гонокок
B.Пневмокок
C.Менінгокок
D.Мікрокок
E.Стрептокок
84Хворий довго лікувався антибіотиками з приводу хронічного бронхіту. Як ускладнення лікування у нього виник кандидоз. Який препарат слід застосувати для усунення кандидозу?
A.* Ністатин
B.Фумагілін
C.Рубоміцин
D.Сульфадимезин
E.Інтерферон
85При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів в певному об’ємі, а також якісний склад мікрофлори. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?
A.* Золотявий стафілокок
B.Кишкова паличка
C.Сінна паличка
D.Дріжджові гриби
E.Плісняві гриби
86Для характеристики бактеріального забруднення грунту, джерелами якого є людина або тварина визначають санітарно-показникові мікроорганізми. Який мікроорганізм свідчить про давнє фекальне забруднення грунту ?
A.* Clostridium perfringens
B.Escherichia coli
C.Streptococcus faecalis
D.Salmonella enteritidis
E.Pseudomonas aeruginosa
87При бактеріоскопії мазків, виготовлених з виділень уретри, виявлено внутрішньоклітинно розташовані грамнегативні диплококи. Які мікроорганізми виявлено в досліджуваному матеріалі?
A.* Гонококи
B.Менінгококи
C.Стрептококи
D.Стафілококи
E.Пептострептококи
88Після дорожньо-транспортної пригоди постраждалому надали медичну допомогу і ввели імунологічний препарат для створення пасивного штучного імунітету проти анаеробної інфекції. Який?
A.* Антитоксичну сироватку
B.Анатоксин
C.Живу вакцину
D.Імунотоксин
E.Хімічну вакцину
89При дослідженні лікарського препарату виділена чиста культура грамнегативних бактерій. Яке середовище слід використати для вивчення біохімічних властивостей бактерій і здійснити їх диференціювання за ферментативною активністю?
A.* Диференційно-діагностичне
B.Елективне
C.М'ясо-пептонний агар
D.М'ясо-пептонний бульйон
E.Напіврідкий м'ясо-пептонний агар
90В аптеці виготовлені очні краплі, які необхідно розфасувати в стерильні флакони. Який з методів стерилізації посуду потрібно використати? A.* Прожарювання в сухожаровій шафі
B.Автоклавування
C.Кип’ятіння
D.Обробка дезінфікуючим розчином
E.Опромінення ультрафіолетовим промінням
91При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримувати комплексу мір, спрямованих на попередження їхньої мікробної комтамінації. як називається цей комплекс мір?
A.* Асептика
B.Дезинфекція
C.Стерилізація
D.Дератизація
E.Антисептика
92В бактеріологічній лабораторії при дослідженні молочного харчового продукта виявлені збудники дизентерії виду S. flеxnеri. Бактеріологу необхідно визначити серовар виділеного збудника. За якими властивостями проводиться це дослідження?
A.* За антигенною будовою
B.За біохімічними властивостями
C.За морфологією
D.За тінкторіальними властивостями
E.За біологічними властивостями
93На заводі з виготовлення медичних інструментів треба провести стерилізацію одноразових шприців. Яким методом це доцільно зробити?
A.* Променева стерилізація (гамма випромінювання).
B.Тиндалізація.
C.Пастеризація.
D.Автоклавування.
E.Сухим жаром.
94У місті епідемія грипу. Який препарат можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?
A.* Лейкоцитарний інтерферон.
B.Протигрипозну вакцину.
C.Пеніцилін.
D.Протигрипозний бактеріофаг.
E.Протигрипозну сироватку.
95Для профілактики кашлюку, дифтерії і правцю дітям вводять вакцину АКДП. Як називається така вакцина, до складу якої входять вбиті мікробні клітини одного збудника і анатоксини інших?
A.* Асоційована.
B.Генно-інженерна.
C.Хімічна.
D.Аутовакцина.
E.Антиідіотипічна.
96Лікар-отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички розташовані під кутом одна до одної. Яке захворювання можна підозрювати?
A.* Дифтерія.
B.Скарлатина.
C.Ангіна.
D.Менінгококовий назофарингіт.
E.Епідемічний паротит.
97Для діагностики інфікування мікобактеріями школярів слід провести внутрішкірну алергічну пробу Манту. Який препарат слід придбати для проведення проби?
A.* Туберкулін.
B.Вакцину БЦЖ.
C.Вакцину СТІ.
D.Антраксин.
E.Бруцелін.
98У клінічно здорового школяра із зіва висіяно коринебактерію дифтерії. Який метод використано для визначення його токсигенних властивостей?
A.* Реакцію преципітації в агаровому гелі.
B.Реакцію аглютінації
C.Реакцію кільцепреципітації.
D.Реакцію затримки гемаглютинації.
E.Реакцію гемадсорбції.
99У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?
A.* Еубіотики.
B.Сульфаніламіди.
C.Інтерферон.
D.Протигрибкові препарати.
E.Цефалоспорини.
100Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?
A.* Сироватку можна вводити, але лише після десенсибілізації по Безредько.
B.Сироватку вводити не можна взагалі.
C.Сироватку треба вводити лише внутришньовенно
D.Сироватку треба вводити лише внутришньом’язово.
E.Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.
101У пологовому будинку новонародженому слід зробити щеплення проти туберкульозу. Який препарат необхідно при цьому використати?
A.* Вакцину БЦЖ.
B.Вакцину СТІ.
C.Вакцину EV.
D.Вакцину АКДП.
E.Туберкулін.
102При посіві випорожнень хворого на черевний тиф на середовище Ендо виросли колонії різного забарвлення і розмірів: одні – червоні великі, інші – безбарвні середніх розмірів. До яких середовищ по призначенню належить дане поживне середовище?
A.* До диференціально-діагностичних.
B.До елективних.
C.До середовищ збагачення.
D.До універсальних.
E.Доспеціальних
103При мікроскопії виділень з піхви пацієнтки виявлено округлі і овальні грампозитивні клітини, шо брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які препарати слід порекомендувати для лікування у випадку підтвердження діагнозу кандідоз?
A.* Клотрімазол, ністатин
B.Пеніцилін, стрептоміцин
C.Сульгін, фталазол
D.Тетрациклін, олеандоміцин
E.Еритроміцин, мономіцин
104Хворого терміново доставлено в інфекційну лікарню з важкими неврологічними порушеннями через 4 години після споживання рибної консерви. Із залишків консерви виготовлено фільтрат, який введено внутрішньочеревно морській свинці. Через 3 години наступила загибель тварини. Яке захворювання можна підозрювати?
A.* Ботулізм.
B.Бруцельоз.
C.Черевний тиф.
D.Ку-лихоманка.
E.Сальмонельоз.
105Для швидкої діагностики багатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявлення збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція, принцип якої полягає в багатократному копіюванні специфічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію.
A.Полімеразна ланцюгова реакція
B.Реакція ензиммічених антитіл
C.Реакція імунофлуоресценції
D.Імуноферментний аналіз
E.Радіоімунний аналіз
106Біологічні рідини: сироватки, розчини ферментів, вітамінів тощо не витримують високих температур, тому їх стерилізація здійснюється за температури 56 – 58 0С (5-6 разів через добу). Назвіть цей метод стерилізації.
A.Тиндалізація
B.Пастеризація
C.Автоклавування
D.Фламбування
E.Стерилізація вологим жаром
107Перед приготуванням препаратів з рослинної сировини проводять її мікробіологічний контроль з метою встановлення мікробного числа і перевірки на наявність БГКП. На яке середовище здійснюють посів для виявлення БГКП?
A.Ендо
B.Жовтково-сольовий агар
C.Цукровий бульйон
D.Кітта-Тароці
E.М'ясо-пептонний агар
108У хворого з’явилися перші неспецифічні прояви хвороби – підвищення температури, порушення самопочуття, біль у м’язах, загальна слабкість. Для якого періоду інфекційної хвороби це характерно?
A.Продромального
B.Інкубаційного
C.Виражених клінічних явищ і симптомів
D.Латентного
E.Персистуючого
109При розтині трупа у багатьох внутрішніх органах виявлено численні гнійні вогнища. Для якого патологічного процесу це характерно?
A.Септикопіємії
B.Септицемії
C.Сепсису
D.Бактеремії
E.Токсинемії
110У сироватці крові хворої дитини були виявлені IgМ до вірусу краснухи. Про який період захворювання свідчить дане обстеження?
A.Гострий
B.Хронічний
C.Персистуючий
D.Інкубаційний
E.Поствакцинальний
111Фітопатогенні мікроорганізми можуть істотно впливати на врожайність лікарських рослин, зменшуючи їх біомасу, кількість активних речовин. Одними з ознак ураження рослин фітопатогенними мікроорганізмами є поява гнилі на органах і тканинах, багатих на воду, зі зміною кольору, смаку, появою запаху. Які з мікроорганізмів найчастіше спричиняє появу гнилі?
A.Гриби і бактерії
B.Віруси і рикетсії
C.Мікоплазми і віроїди
D.Мікоплазми і рикетсії
E.Віруси і бактерії
112Оцінювання санітарно-мікробіологічного стану оточуючого середовища, харчових продуктів, води і предметів ужитку досліджують санітарно-показові мікрооорганізми. При цьому встановлюють кількісні показники забруднення та наявність окремих видів. Який показник характеризує загальне мікробне осіменіння на 1 г твердої речовини чи 1 мл рідини?
A.Мікробне число
B.Колі-титр
C.Колі-індекс
D.Перфрінгенс-титр
E.Перфрінгенс-індекс
113Метою мікробіологічної діагностики є підтвердження мікробної етіології захворювання у конкретного хворого на основі виявлення збудника або специфічних до нього антитіл. При виявленні антитіл в сироватці крові використовують стандартні препарати антигенів. Як називаються ці препарати?
A.Діагностикуми
B.Сироватки
C.Гемолізини
D.Антитіла
E.Мічені антигени
114Для імунопрофілактики інфекційних захворювань використовують різні види імунобіологічних препаратів. Який вид профілактики передбачає використання імунних сироваток та гаммаглобулінів?
A.Специфічна пасивна
B.Специфічна активна
C.Неспецифічна
D.Загальна
E.Імунотропна
115У хворого з періодичними явищами кропив'янки, яка характеризується утворенням на шкірі пухирців після вживання в їжу риби червоних сортів, встановлено анафілактичний тип алергічної реакції. Зростання титру якого імуноглобуліну при цьому буде виявлено?
A.* Ig E
B.Ig A
C.Ig G
D.Ig M
E.Ig D
116Який препарат може стати препаратом вибору для пацієнта з часто рецедивуючими гнійно-запальними явищами, що проявлявляються фурункульозом, якщо в анамнезі хворого відмічені алергічні реакції на антибіотики різних груп?
A.*Комбінований препарат полівалентних бактеріофагів
B.Антибіотик вузького спектру дії
C.Антибіотик широкого спектру дії
D.Алерговакцина
E.Пробіотик
117Тривале використання антибактеріальних засобів з широким спектром дії для пацієнта закінчилось госпіталізацією з діагнозом: кандидоз. Яка побічна реакція антибіотикотерапії виникла у хворого?
A.*Дисбіоз
B.Ендотоксична реакція
C.Токсична реакція
D.Алергічна реакція
E.Формування резистентних штамів мікроорганізмів
118У хворого з підозрою на черевний тиф взята для обстеження сироватка крові і поставлена реакція з діагностикумом із сальмонел. До якого типу серологічних реакцій її відносять?
A.Реакція аглютинації
B.Реакція преципітації
C.Реакція зв’язування комплементу
D.Реакція імуноферментного аналізу
E.Реакція радіоімунного аналізу.
119Для оцінки якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок в 1 літрі води?
A.Колі-індекс
B.Мікробне число
C.Перфрингенс-титр
D.Титр ентерококів
E.Титр колі-фагу
120Для оцінки рівня мікробного забрудення об'єктів оточуючого середовища визначають кількість санітарно-показових мікроорганізмів. Укажіть їх для питної води:
A.Escherichia coli
B.Staphylococcus aureus
C.Streptococcus viridans
D.Clstridium perfringens
E.Candida albicans
121Із організму пацієнта виділені облігатні внутрішньоклітинні паразити з унікальним життєвим циклом. До якого роду належить збудник?
A.* Chlamidia
B.Treponema
C.Mycoplasma
D.Actinobacteria
E.Borrelia
122В Україні всі щеплення відбуваються відповідно до наказу МОЗ “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”. Вкажіть серед перерахованих нижче захворювань те, що входить до календарю профілактичних щеплень:
A.*Поліомієліт
B.Рикетсіоз
C.Грип
D.ВІЛ-інфекція
E.Ботулізм
123Відомо, що гетерологічні лікувально-профілактичні сироватки, отримані шляхом імунізації тварин. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при їх введенні в організм людини?
A.*Алергічні реакції
B.Втрата чутливості
C.Порушення зору
D.Порушення водно-електролітного обміну
E.Порушення з боку шлунково-кишкового тракту
124З метою профілактики гепатиту В було створено вакцину шляхом інтеграції гену, що відповідає за синтез НВsAg, в геном вірусу вісповакцини. До якого типу вакцин належить отримана таким способом вакцина?
A.*Генно-інженерна
B.Інактивована
C.Хімічна
D.Анатоксин
E.Синтетична
125Специфічна профілактика захворювань здійснюється шляхом вакцинації населення. Який вид імунітету формується в результаті їх введення?
A.*Штучний активний
B.Штучний пасивний
C.Природний активний
D.Природний пасивний
E.-
126Для мікробіологічної діагностики правцю використовують бактеріологічний метод. Рановий вміст засівають в середовище накопичення Кітта-Тароцці, а для отримання колоній на кров’яний агар, витримують посів в анаеростаті. Яку властивість збудника враховують?
A.*Приналежність до облігатних анаеробів
B.Приналежність до мікроаерофілів
C.Приналежність до факультативних анаеробів
D.Приналежність до капнофілів
E.Приналежність до аеробів
127Матеріал із рани хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на середовище Кітта-Тароцці, яке попередньо прокип’ятили 15-20 хвилин на водяній бані, потім швидко остудили до 50оС і залили стерильною вазеліновою олією. З якою метою прогрівали середовище перед посівом матеріалу?
A.*Видалення кисню
B.Стерилізація середовища
C.Розчинення солей
D.Знищення мікроорганізмів
E.Збагачення вуглекислим газом
128Усі бактерії мають ряд фундаментальних ознак, що відрізняють їх від мікроскопічних грибів та найпростіших. Вкажіть основну морфологічну відмінність бактеріальної клітини?
A.*Нуклеоїд
B.Диференційоване ядро
C.Рибосоми
D.Клітинна стінка
E.Розмір
129В лабораторній діагностиці холери основним методом є бактеріологічний. При ідентифікації збудника враховують його морфологічні особливості. Збудник має форму зігнутої палички та один полярно розташований джгутик. До якої групи бактерій відноситься збудник холери за кількістю і локалізацією джгутиків?
A.*Монотрих
B.Лофотрих
C.Перитрих
D.Амфітрих
E.-
130При дослідженні харкотиння методом флотації та забарвленні за Цілем Нільсеном виявлені довгі, тонкі палички червоного кольору – одиничні та розташовані скупченнями. Який мікроорганізм виявлено?
A.*Збудник туберкульозу
B.Збудник дифтерії
C.Збудник актиномікозу
D.Збудник туляремії
E.Збудник кашлюку
131У хворого, який був госпіталізований у інфекційне відділення з температурою до 39оС, головним болем, ознобом, в товстій краплі крові виявлені спіралеподібні мікроорганізми, забарвлені за Романовським-Гімзе у фіолетовий колір. Який мікроорганізм виявлено?
A.*Борелії
B.Трепонеми
C.Лептоспіри
D.Актиноміцети
E.Клостридії
132До сімейного лікаря звернулися батьки хлопчика у віці 5 років із скаргами на періодичний сухий кашель, незначні катаральні явища слизової оболонки зіву та носа, підвищення температури тіла до 37,5-37,8оС. Хлопчик хворіє 8-й день, приступи спастичного кашлю стали частіше, до 20 разів на добу. Який із методів лабораторної діагностики буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу кашлюку?
A.*Бактеріологічний
B.Серологічний
C.Мікроскопічний
D.Алергічний
E.Біологічний
133У зв’язку з випадком захворювання на дифтерію, в дитячому дошкільному закладі було проведено обстеження дітей та обслуговуючий персонал на раннє виявлення захворювання і носіїв. Який матеріал потрібно взяти для дослідження?
A.*Мазок із зіву та носа
B.Мазок із зіву
C.Мазок із носа
D.Кров
E.Рановий вміст
134Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин?
A.*Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами
B.Вакциновані раніше вакциною Солка
C.Діти після перенесеного інфекційного захворювання
D.Діти дошкільного віку
E.Підлітки
135В процесі створення вакцин застосовують атенуацію збудників інфекційних захворювань. В чому полягає суть процесу атенуації?
A.*Штучне зниження вірулентних властивостей збудників?
B.Інактивація збудників із збереженням антигенної структури клітин
C.Виділення протективних антигенів з мікробних клітин
D.Зменшення імуногенності збудника
E.Визначення антигенних детермінант основних антигенів збудника
136При дослідженні санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки, працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря асептичних приміщень?
A.*Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок
B.Дифтерійна та туберкульозна палички
C.Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок
D.Кишкова та синегнійна палички
E.Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок
137Після курсу антибіотикотерапії, хворому з метою профілактики дисбактеріозу, було призначено препарат для відновлення нормальної мікрофлори, який містить живі мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. Виберіть до якої групи він належить?
A.* Еубіотики
B.Вакцини
C.Бактеріофаги
D.Антибіотики
E.Імуноглобуліни
138У змиві з рук кухаря дитячого садка виявлено ешерихії, актиноміцети, стафілококи, бацили, плісняві гриби. Наявність яких мікробів свідчить про фекальне забруднення рук?
A.*Кишкова паличка
B.Актиноміцети
C.Стафілококи
D.Бацили
E.Плісняві гриби
139Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. Який показник слід використати для оцінки ступеню мікробіологічного забрудження колодязної води і використання її для пиття?
A.*Колі-індекс
B.Перфрінгенс-титр
C.Олігосапробність
D.Катапробність
E.Мезосапробність
140Для лікування інфекційних захворювань використовують антитоксичну сироватку. Вказати захворювання, основним методом лікування якого є використання антитоксичної сироватки.
A.*Дифтерія
B.Ешерихіоз
C.Нокардіоз
D.Лістеріоз
E.Грип
141Виберіть серед перерахованих той препарат, який використовується для специфічного лікування харчової токсикоінфекції, викликаної збудником ботулізму.
A.*Антитоксична протиботулінова сироватка
B.Ботуліновий анатоксин
C.Вакцина АКДП
D.Вакцина БУЖ
E.Антибіотики
142В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10 років з діагнозом “дифтерія зіву”. Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Як встановили токсигенність виділеної дифтерійної палички?
A.* В реакції преципітації в гелі
B.В реакції аглютинації
C.В реакції зв’язування комплементу
D.В реакції непрямої гемаглютинації
E.В реакції флокуляції
143Збудник ботулізму викликає важку харчову токсикоінфекцію. Вкажіть найхарактернішу морфологічну ознаку збудника ботулізму.
A.* Грамопозитивні палички з субтермінальною спорою
B.Товста грампозитивна паличка, що не утворює спор
C.Грампозитивні палички з термінальною спорою
D.Тонка рухлива паличка з центральною спорою
E.Товста грампозитивна паличка без спор і джгутиків
144Результати мікробіологічного дослідження вагінальних свічок встановили їх невідповідність вимогам Фармакопеї. Вкажіть, наявність якої мікрофлори стала підставою для такого висновку?
A.*Синьогнійна паличка
B.Сарцина
C.Мікрокок
D.Тетракок
E.Цитробактер
145Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?
A.*Текучою парою дрібно
B.Паром під тиском
C.Кип’ятіння одноразове
D.Ультрафіолетове опромінення
E.Сухою жарою
146У хворого остеоміелітом в мазках з гною виявили грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, що розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли викликати це захворювання?
A.* Staphylococcus aureus
B.Serratia marcescens
C.Salmonella typhimurium
D.Escherichia coli
E.Pseudomonas aeruginosa
147Етіологічними факторами інфекцій-них захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп не мають клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?
A.*Віруси
B.Гриби
C.Бактерії
D.Найпростіші
E.Рикетсії
148Застосування антибіотиків із широким спектром дії може призвести до різних форм дисбактеріозу. Аптека отримала ряд препаратів для лікування цього ускладнення. Наз-віть, який із указаних еубіотиків містить тільки кишкову паличку.
A.*Колібактерин
B.Біфідумбактерин
C.Лактобактерин
D.Лактоглобулін
E.нормальний імуноглобулін
149В епідеміології деяких захворювань велике значення мають переносники – блохи. Виберіть із наведених захворювань те, у розповсюдженні якого у природі вирішальну роль відіграють блохи:
A.* Чума
B.Сибірка
C.Висипний тиф
D.Поворотний тиф
E.Лептоспіроз
150Для створення активного імунітету у людини використовують численні вакцинні препарати. Який препарат представлено живими атенуйованими бактеріями?
A.* Вакцина БЦЖ
B.Вакцина АКДП
C.Вакцина Солка
D.Вакцина TABТе
E.Вакцина проти гепатиту А.
151У хворої дитини з підозрою на дифтерію взяли мазок із слизової оболонки зіву. Виготовили і пофарбували мазок. При мікроскопії виявлені жовто-коричневі палички з синє-чорними потовщеннями на кінцях. Який метод фарбування використали?
A.* Нейсера
B.Лефлера
C.Грама
D.Ожешки
E.Ціля-Нільсена
152В лікарню поступила дитина 12 років з діагнозом “дифтерія зіву”, середньої важкості. Клінічний діагноз підтверджено бактеріологічними дослідженнями: виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Які препарати застосовують для специфічного лікування цієї хвороби?
A.* Антитоксична сироватка
B.Сульфаніламідні препарати
C.Анатоксин
D.Дезінтоксикаційні розчини
E.Антибіотики
153При дослідженні харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз в препараті виявлено тонкі, довгі, злегка зігнуті палички, пофарбовані в рубіновий колір, що розміщуються у вигляді джгутів. Який метод фарбування був застосований?
A.* Ціля-Нільсена
B.Лефлера
C.Грама
D.Ожешки
E.Романовського-Гімзе
154В пологовому будинку немовлятам на 5-7 день після народження зроблено щеплення проти туберкульозу. Який препарат використовують для специфічної профілактики туберкульозу?
A.* Вакцина ВСG
B.Вакцина АКДП
C.Вакцина СТІ
D.Вакцина EV
E.Вакцина ТАВТe
155В дитячу поліклініку звернулася мати із хворою дитиною, у якої спостерігався “лаючий” кашель. Інфекціоніст поставив діагноз “кашлюк”. Який матеріал для дослідження потрібно забрати у дитини, щоб виділити збудник і підтвердити діагноз?
A.* Матеріал із задньої стінки горла
B.Кров хворого
C.Гній
D.Сироватка хворого
E.Блювотні маси
156Відкриття перших протимікробних препаратів стало справжньою революцією в медицині і фармації. Хто із відомих вчених є основоположником сучасної хіміотерапії?
A.* П.Ерліх
B.Г.Домагк
C.О.Флемінг
D.Л.Пастер
E.Е.Чейн
157Як називається комплекс лікувально-профілактичних заходів, щоспрямовані на знищення патогенних мікробів, які вже потрапили в організм (в рану, на шкіру, слизові оболонки та опікові поверхні)?
A.* Антисептика
B.Асептика
C.Дезинфекція
D.Хіміотерапія
E.Стерилізація
158Виникла підозра на мікробне забруднення ін’єкційних розчинів аптечного приготування. Яким чином можна перевірити їх на стерильність?
A.* Виконати посів зразка препарату на поживне середовище
B.Виготовити мазки і зафарбувати їх простим методом
C.Виготовити мазки і зафарбувати їх за Грамом D.Виготовити препарат “висяча крапля” для мікроскопії
E.Вести зразок препарату внутрішньочеревно білим мишам
159При мікроскопіюванні мазка зі слизової порожнини рота хворого виявлені великі клітини овальної форми, які брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які це можуть бути мікроорганізми?
A.* Кандиди
B.Стафілококи
C.Стрептококи
D.Сальмонели
E.Спірохети
160У туриста, який повернувся з Індії, почалася гостра водяниста діарея. Випорожнення мають вигляд рисового відвару. При бактеріоскопічному дослідженні виявлено грамнегативні рухливі вібріони. Який можна поставити попередній діагноз?
A.* Холера
B.Дизентерія
C.Черевний тиф
D.Чума
E.Гепатит
161Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Для чого використовується ця їх властивість на практиці?
A.* Для ідентифікації бактерій
B.Для культивування бактерій
C.Для фаготипування бактерій
D.Для виготовлення імуноглобулінів
E.Для серотипування бактерій
162У аптечну мережу поступає значна кількість стерильних медичних виробів (бинти, гумові рукавички, катерети та ін.). Яким чином забезпечується їх стерильність під час виготовлення?
A.* Опроміненням альфа-променями
B.Опроміненням бета-променями
C.Опроміненням гама-променями
D.Опроміненням інфрачервоним опроміненням
E.Опроміненням ультрафіолетом
163Виготовлення ін’єкційних розчинів у аптечних умовах вимагає контролю за якістю їх стерилізації. Що поміщають у стерилізаційну камеру автоклава для забезпечення цього контролю?
A.* Ампулу зі спорами мікробів
B.Ампулу з культурою стафілокока
C.Ампулу з культурою кишкової палички
D.Ампулу із спорами грибів
E.Ампулу з вірусами
164Недотримання санітарно-гігієнічних і технологічних вимог під час аптечного виготовлення розчинів для ін’єкцій може призвести до пірогенної реакції після їх введення. Який компонент мікроорганізмів обумовлює таку дію?
A.* Ліпополісахарид клітинної стінки
B.Полісахарид капсули
C.Ферменти цитоплазми
D.Екзотоксини
E.Білки ворсинок
165З метою виявлення антитіл для діагностики інфекційних захворювань здійснюються дослідження сироватки крові хворих. Якими діагностичними препаратами необхідно забезпечити лабораторію для виконання таких завдань?
A.*Антигенами- діагностикумами
B.Діагностичними сироватками
C.Диференційно-діагностичними середовищами
D.Моноклональними антитілами
E.Монорецепторними сироватками
166У фармацевта з тривалим стажем роботи в аптеці з’явились набряк повік, виділення з носа. Дослідження сироватки крові виявило високий рівень IgE. Як можна охарактеризувати цей симптомокомплекс?
A.*Алергічна реакція
B.Токсична дія фармакологічних препаратів
C.Вірусна інфекція
D.Хламідіоз
E.Запалення слизових оболонок
167Для діагностики менінгіту досліджують мазки з осаду спиномозкової рідини, пофарбовані за методом Грама. Які з виявлених ознак підтверджують діагноз менінгококової інфекції?
A.*Грамнегативні диплококи, розміщені в лейкоцитах і поза них
B.Грампозитивні диплококи, розміщені в лейкоцитах
C.Грамнегативні кокобактерії, розміщені в лейкоцитах
D.Ланцетоподібні грампозитивні диплококи
E.Диплококи, оточені капсулою
168У хворого була виділена культура бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?
A.*Використанням анаеростату
B.Використанням сироваткового середовища
C.Використанням печі Пастера
D.Використанням апарата Кротова
E.Середовищами з окисним редокс-потенціалом
169Існують певні вимоги щодо бактеріального стану води, на якій готують певні лікарські форми. Який показник використовують для оцінки загального забруднення води?
A.*Кількість бактерій в 1 мл води
B.Кількість бактерій в 1 л води
C.Наявність кишкових паличок
D.Наявність анаеробних бацил
E.Наявність ентерококів
170Для масового застосування серед дітей призначено препарат, що створений на основі живих мікроорганізмів із зниженою вірулентністю. До якого типу препаратів він належить?
A.*Вакцинних препаратів
B.Анатоксинів
C.Імунних сироваток
D.Еубіотиків
E.Імунопротекторів
171З якою метою використовують діагностичний набір, що містить специфічні антитіла, зв'язані з пероксидазою?
A.*Для виявлення антигенів методом імуноферментного аналізу
B.Для виявлення біохімічних властивостей бактерій
C.Для реакції зв'язування комплементу
D.Для визначення морфологічних особливостей збудники інфекції
E.Для визначення тінкторіальних особливостей збудника інфекції
172Стафілококи добре ростуть на звичайних середовищах, проте при виділенні чистих культур від хворих посів роблять на кров'яний та жовтково-сольовий агар. З якою метою використовують ці середовища?
A.*Для визначення факторів патогенності
B.Для визначення тінкторіальних властивостей C.Для вивчення антигенних властивостей
D.Для визначення рухомості бактерій
E.Для визначення чутливості до антибіотиків
173Мікробіологічна лабораторія інфекційної лікарні виділяє чисті культури збудників і здійснює їх серологічну ідентифікацію. Які діагностичні препарати для цього необхідні?
A.*Діагностичні сироватки
B.Антигени-діагностикуми
C.Диференціально-діагностичні середовища
D.Еритроцитарні діагностикуми
E.Латексні діагностикуми
174Для специфічного лікування хворого ботулізмом було застосовано протиботулінічну гетерологічну сироватку. Який механізм дії має вказаний лікарський препарат?
A.*Зв’язує і нейтралізує токсини сероварів збудника
B.Зв’язує і нейтралізує збудника хвороби
C.Створює активний антитоксичний імунітет
D.Створює активний протимікробний імунітет E.Створює пасивний протимікробний імунітет
175В досліджуваній сироватці методом імуноферментного аналізу було встановлено наявність антитіл до ВІЛ. Який метод або реакцію слід використати для підтвердження діагнозу СНІДу?
A.*Імуноблотінг
B.Біологічний
C.Бактеріологічний
D.Вірусологічний
E.Імунофлюоресцентний
176Відомо, що хвора гепатитом А до появи симптомів захворювання доглядала 3-річну дитину. Який із препаратів слід ввести цій дитині з метою попередження розвитку інфекції?
A.*Гамма-глобулін
B.Інтерферон
C.Ремантадин
D.Пеніцилін
E.Вакцина
177Відомо, що на повторне введення антигену організм людини реагує більш інтенсивною і тривалішою імунною відповіддю. З яким типом клітин імунної системи це пов’язано?
A.*Клітинами пам’яті
B.Т -хелперами
C.Стволовими клітинами
D.Фагоцитами
E.Т-супресорами
178В дитячу інфекційну лікарню госпіталізовано дитину з підозрою на дифтерію. Виявлено ураження зіву у вигляді плівки. З матеріалу від хворої дитини виділено Corynebacterium diphtheri
A. Виявлення якої з ознак безперечно підтверджує діагноз дифтерії?
A.* Токсигенності.
B.Ферментації цистину.
C.Ферментації сечовини.
D.Ферментації крохмалю.
E.Поновлення нітратів в нітрити.
179Збудники кишкових ієрсиніозів здатні розмножуватись при температурі холодильнику, що може спровокувати інфікування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать ці мікроорганізми?
A.* Психрофіли
B.Мезофіли
C.Термофіли
D.Антропофіли
E.Некрофіли
180Школяра відправили до магазину за молоком. Повертаючись, хлопець прочитав на упаковці, що молоко пастеризоване, і звернувся за поясненням цього терміну до старшого брата, який навчався в медичному університеті. Що, на Вашу думку, міг пояснити брат?
A.* Пастеризація - прогрівання до 62-68оС та охолодження продукту
B.Пастеризація - п’ятикратне прогрівання до 52-58оС та охолодження продукту для знищення мікробів та їх спор
C.Пастеризація - додавання хімічних консервантів
D.Пастеризація – стерилізація кип’ятінням
E.Пастеризація – додавання антибіотиків
181В дитячу лікарню госпіталізовано хвору дитину з синдромом "ошпареної шкіри". З вмісту пухирів виділено Staphylococcus aureus. Який з факторів вірулентності спричиняє відшарування і некроз епідермісу?
A.* Ексфоліатини.
B.Ентеротоксини.
C.Гемолізини.
D.Токсин синдрому токсичного шоку.
E.Гіалуронідаза.
182В лабораторію доставлений матеріал від хворого з підозрою на дизентерію для виділення чистої культури мікроорганізмів та виявлення ії чутливості до антибіотиків. Який метод слід використати?
A.*Бактеріологічний
B.Бактеріоскопічний
C.Серологічний
D.Алергічний
E.Біологічний
183Тривало в грунті можуть зберігатися спороутворюючі бактерії: клостридії правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції. Вкажіть шлях потрапляння вказаних мікроорганізмів у грунт?
A.* З фекаліями
B.Із сечею
C.З водою
D.З промисловими відходами
E.З мокротою
184У лікарняній аптеці виготовляють ізотонічний розчин натрію хлориду для парентерального введення. Оберіть оптимальний метод його стерилізації.
A.* Автоклавування
B.Сухим жаром
C.Обробка текучим паром
D.Кип’ятіння
E.УФ-опромінення
185У хворого після вживання м'ясних консервів домашнього виготовлення з'явилися симптоми: порушення зору, утруднення акту ковтання. Збудник якого захворювання міг послужити причиною цих симптомів?
A.* Ботулізму
B.Дизентерії
C.Сальмонельозу
D.Ешеріхіозу
E.Холери
186При мікроскопії матеріалу з гнійної рани в мазку виявлені одночасно фіолетові коки та рожеві палички. Який метод забарвлення препарату використаний?
A.*Грама
B.Ціля-Нільсена
C.Бурі-Гінса
D.Нейсера
E.Ожешки
187При посіві випорожнень хворого, який перехворів черевним тифом, на середовищі Ендо отримали ріст колоній. Виберіть поживні середовища, необхідні для вивчення біохімічних властивостей виділеної культури
A.*середовища Гіса
B.М’ясопептонний агар
C.Середовище Кіта-Тароцці
D.Лужно-пептонна вода
E.Середовище Плоскірєва
188При посіві випорожнень хворого черевним тифом на середовищі Ендо виросли різні колонії: одні - червоні великі, інші - безбарвні середні. До яких середовищ за призначенням відноситься воно?
A.* Диференційно-діагностичних
B.Спеціальних
C.Елективних
D.Живильних
E.Універсальних
189При дослідженні випорожнень тримісячної дитини з симптомами кишкової інфекції на середовищі Ендо виросло велика кількість колоній темно-червоного кольору. Які мікроорганізми могли викликати кишкову інфекцію?
A.* Ешерихії
B.Стрептококи
C.Гонококи
D.Сальмонели
E.Шигели
190У хворого під час огляду карбункула лікар зазначив: в центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при дотику - безболісність. При мікроскопії виявлені грампозитивні стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання.
A.* Сибірка
B.Чума
C.Столбняк
D.Холера
E.Сифіліс
191При дослідженні мікропрепарату, виготовленого із харкотиння хворого на пневмонію, виявлено грампозитивні капсульні диплококи ланцетовидної форми. Який це мікроорганізм?
A.*Пневмокок
B.Менінгокок
C.Гонокок
D.Стафілокок
E.Ентерокок
192До інфекційної лікарні поступив хворий з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Захворів 4 дні тому. Який матеріал необхідно досліджувати в перший тиждень захворювання для виділення збудника?
A.*Кров
B.Фекалії
C.Сеча
D.Жовч
E.Сироватка
193Під час перевірки чистоти повітря в асептичному блоці аптеки седиментаційним методом виросли дрібні колонії з зонами гемолізу. На яке середовище було зроблено висів?
A.*Кров’яний агар
B.Середовище Левіна
C.Середовище Ендо
D.Середовище Плоскірева
E.Жовточно-соляний агар
194У бактеріологічній лабораторії підготували до стерилізації м'ясо-пептонний бульйон. Який метод стерилізації доцільно використовувати?
A.* Автоклавування
B.Прожарювання
C.Кип’ятіння
D.Фільтрування
E.Сухим жаром
195Велика кількість лікувальних засобів (вакцини, сироватки і т.п.) не може бути стерилізована термічним способом. Який сучасний метод стерилізації можна застосовувати?
A.* Фільтрація
B.Прожарювання
C.Тиндалізація
D.Кип’ятіння
E.Автоклавування
196У дитячому садку дитина захворіла на кір. Яким препаратом можна попередити це захворювання у контактних осіб?
A.* Протикоровий імуноглобулін
B.Протикорова вакцина
C.Імуностимулятори
D.Антибіотики
E.Сульфаніламіди
197При дослідженні санітарного стану об’єкта довкілля визначений перфрінгенс-титр. Який саме об’єкт досліджувався?
A.* Грунт
B.Повітря відкритої місцевості
C.Вода з відкритого водоймища
D.Водопровідна вода
E.Повітря матеріальної кімнати аптеки
198Відомо, що резистентність до природних пеніцилінових антибіотиків широко розповсюджена серед багатьох мікроорганізмів і пов’язана, зокрема, з синтезом пеніциліназ. Які заходи дозволяють нівелювати дію цих ферментів на антибіотик та зберегти його дію?
A.* Модифікація хімічної структури антибіотика, застосування інгібіторів пеніциліназ
B.Застосування антибіотика у надвеликих дозах
C.Застосування пеніциліназ для пригнічення їх синтезу
D.Знешкодження R-плазмід
E.Призначення еубіотиків
199Для попередження інфекційних захворювань широко використовується вакцинація населення. Який вид імунітету забезпечує введення вакцин?
A.* Штучний активний імунітет
B.Природний активний імунітет
C.Штучний пасивний імунітет
D.Природний пасивний імунітет
E.Видовий імунітет
200Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії.
A.*Гіалуронідаза
B.Карбогідраза
C.Трансфераза
D.Оксидаза
E.Ліаза
201В дитячу поліклініку звернулася мати з хворою дитиною, у якої спостерігався "гавкаючий" кашель. Інфекціоніст поставив діагноз "коклюш". Який матеріал для дослідження потрібно взяти у дитини для підтвердження діагнозу?
A.* Слиз із задньої стінки горла
B.Кров
C.Гній
D.Фекалії
E.Блювотні маси
202В центр анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію звернувся молодий чоловік, який мав статевий контакт з гомосексуалістом. Вкажіть основний метод лабораторної діагностики цієї інфекції?
A.* Імуноферментний аналіз
B.Радіоімунний аналіз
C.Реакція пасивної гемаглютинації
D.Реакція коаглютинації
E.Імунофлуоресцентний метод
203Із сечі хворого пієлонефритом виділені мікроорганізми, що утворюють на МПА колонії жовто-зеленого кольору і мають характерний запах. Який це мікроорганізм?
A.Псевдомонада
B.Ешеріхія
C.Клебсієла
D.Протей
E.Стафілокок
204При вивченні посівів повітря, взятого в аптеці, бактеріолог виявив санітарно-показовий мікроорганізм. Назвіть цей мікроорганізм:
A.Гемолітичний стрептокок
B.Кишкова паличка
C.Негемолітичний стрептокок
D.Сарцина
E.Мікрокок
205У препараті виявлені штопороподібні спірохети, що здійснюють поступову, згинальну і обертову ходу. Яким способом був виявлений збудник?
A.Фазово-контрастна мікроскопія
B.Забарвленням за методом Грама
C.Срібленням за Морозовим
D.Забарвленням за методом Нейсером
E.Забарвленням за методом Романовського-Гімзою
206Вагітна жінка контактувала з хворим на краснуху. Раніше цією хворобою не хворіла та щеплення не робила. Що необхідно призначити їй для профілактики ураження плода?
A.Імуноглобулін
B.Вакцина
C.Антибіотики
D.Еубіотики
E.Ремантадин
207Специфічну профілактику правця проводять дітям починаючи з 3 місяців життя. Назвіть вакцину, яку використовують в цьому віці?
A.АКДП
B.БЦЖ
C.Анатоксин
D.ТАБte
E.Хімічна вакцина
208Дітям першого року життя проводять специфічну профілактику кору. Яка вакцина застосовується в нашій країні з цією метою?
A.Жива
B.Хімічна
C.Рекомбінантна
D.Інактивована
E.Анатоксин
209У хворого на грип на 5 день хвороби стан здоров’я погіршився: підвищилася температура, з’явився кашель, при рентгенологічному обстеженню виявлена пневмонія. До якого виду інфекції відноситься це ускладнення?
A.Вторинна
B.Змішана
C.Реінфекція
D.Суперінфекція
E.Рецидив
210У загиблої людини у мазках-відбитках зрізів мозку і слинних залоз, забарвлених за методом Манна виявленні тільця Бабеша-Негрі. Яке захворювання підтверджують ці результати?
A.Сказ
B.Грип
C.Паротит
D.Парагрип
E.Енцефаліт
211Реакція Вассермана у пацієнтки 25 років виявилася позитивною. Для діагностики якого захворювання використовується дана реакція? A.Сифіліс
B.Туберкульоз
C.Дифтерія
D.Лептоспіроз
E.Бруцельоз
212Лікар поставив клінічний діагноз інфекційного захворювання і для підтвердження його направив сироватку крові пацієнта на дослідження. Яким методом лабораторної діагностики бактеріолог повинен підтвердити або спростувати первинний діагноз?
A.Серологічний
B.Бактеріологічний
C.Бактеріоскопічний
D.Біологічний
E.Алергічний
213В нашій країні дітям віком понад 1 рік проводять щеплення з метою специфічної профілактики паротиту. Яку вакцину застосовують з цією метою?
A.Жива
B.Анатоксин
C.Інактивована
D.Хімічна
E.Генно-інженерна
214Для вірусологічного дослідження в лабораторію доставили змив з носової частини глотки хворого з клінічним діагнозом грип. Чим необхідно обробити досліджений матеріал перед зараженням курячого ембріона?
A.Антибіотиками
B.Сірчаною кислотою
C.Сироваткою
D.Хлораміном
E.Формаліном
215Після обстеження хворого лікар поставив діагноз кліщовий енцефаліт. Назвіть механізм передачі збудника при цьому захворюванні?
A.Трансмісивний
B.Повітряно-крапельний
C.Вертикальний
D.Парентеральний
E.Контактний
216При проведенні перевірки аптеки санітарною службою були виявлені у змивах з робочого стола бактерії, які вказують на фекальне забруднення. Назвіть ці бактерії?
A.Кишкова паличка
B.Сарцини
C.Клебсієли
D.Серрації
E.Антракоїди
217В обов'язковий асортимент аптек входять препарати, що діють на воші. Розповсюдження якої хвороби, що викликається внутріклітинним паразитом, запобігає боротьба з педикульозом?
A.Висипний тиф
B.Зворотний тиф
C.Черевний тиф
D.Кліщовий рикетсіоз
E.Гарячка Цуцугамуши
218При дослідженні овочевих консервів домашнього приготування висіяли на середовищі Кітта-Тароцці мікроорганізми за формою, що нагадують тенісну ракетку. Збудником якої хвороби вони можуть бути?
A.Ботулізм
B.Сальмонельоз
C.Ешеріхіоз
D.Дизентерія
E.Холера
219Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спиномозкову рідину. В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш вірогідно є причиною захворювання?
A.* Neisseria meningitidis
B.Haemophilus influenzae
C.Streptococcus pneumoniae
D.Candida albicans
E.Escherichia coli
220При мікробіологічному контролі лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод забарвлення використовували для виявлення капсули?
A.* Бурі-Гінса
B.Ціля-Нільсена
C.Нейсера
D.Грама
E.Ожешки
221У медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби роду Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:
A.* Аскоміцети
B.Базидіоміцети
C.Зигоміцети
D.Дейтероміцети
E.Хітридіоміцети
222При вивченні мазка з виділень карбункула виявлені великі грампозитивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжків, оточені загальною капсулою. Який можливий діагноз?
A.Сибірка
B.Чума
C.Туляремія
D.Кандидоз
E.Піодермія
Органічна хімія
1Яка реакція є найбільш ймовірною для бензолу?
A*

B

C
D
E
2Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:
A* Глюкоза
BФруктоза
CМаноза
DРибоза
EГалактоза
3Вкажіть формулу основного продукту взаємодії фенолу з бромною водою
A*
B
C
D
E

4Яка із наведених формул відповідає ацетилсаліциловій кислоті?
A*
B
C
D
E

5Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості пірідину?
A*
B
C
D
E


6Який продукт утворюється при взаємодії індолу з бензоїлнітратом?
A*
B
C
D
E

7Визначте продукт реакції піровиноградної кислоти з гідроксиламіном:

A*
B
C
D
E

8Якісною реакцією на альдегідну групу є взаємодія з:
A* Аміачним розчином оксиду срібла
BБромною водою
CГідроксидом калію
DРозчином перманганату калію
EРозчином сульфатної кислоти
9З яким із наведених реагентів фенол утворює сіль?
A* NaOH
BNaHCO3
CHCl
DCaCl2
ENaHSO3
10При наявності електроноакцепторних замісників в радикалі кислотні властивості
карбонових кислот підвищуються. Яка із наведених карбонових кислот проявляє
найбільші кислотні властивості?
A*
B
C
D
E

11Амід нікотинової кислоти (вітамін РР) є похідним:
A* Піридину
BТіофену
CПіролу
DФурану
EПіразолу
12Як впливає карбоксильна група на електронну густину бензольного ядра в молекулі
бензойної кислоти і в яке положення спрямовує наступні замісники в реакціях SE?
A* Знижує, в мета-положення
BЗнижує, в орто- і пара-положення
CПідвищує, в мета-положення
DПідвищує, в орто- і пара-положення
EПідвищує, в орто-, мета- і пара-положення
13Етиловий спирт утвориться у результаті реакції:
A*

B
C
D
E

14Яка із наведених вищих карбонових кислот не буде реагувати з бромною водою?
A* Пальмітинова кислота CH3(CH2)14COOH
BОлеїнова кислота CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CЛінолева кислота CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH
DЛіноленова кислота CH3-CH2-CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-(CH2)7COOH
EАрахідонова кислота
CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-СH2-CH=CH-(CH2)3COOH
15Хлорид заліза (ІІІ) з органічними сполуками, які мають фенольний гідроксил, утворює
фіолетове забарвлення. Яку із кислот можна якісно виявити за допомогою цієї
реакції?
A*

B
C
D
E

16У результаті взаємодії оксирану з аміаком утворюється:
A*
B
C
D
E

17Піразол і імідазол проявляють амфотерні властивості тому, що:
A * Містять атоми Нітрогену пірольного та пірідинового типу
BНерівномірно розподілена електронна густина в циклах
CВступають в реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення
DВступають в реакції окислення і відновлення
EВступають в реакцію ацилювання і алкілування по піридиновому атому Нітрогену
18Сечова кислота відноситься до:
A* двоосновних триатомних кислот
BОдноосновних двохатомних кислот
CТриосновних одноатомних кислот
DДвохосновних двохатомних кислот
EТриосновних триатомних кислот
19У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів (перетворення глюкози
на фруктозу і манозу)?
A* слабколужному середовищі
BСлабкокислому середовищі
CНейтральному середовищі
DСильнокислому середовищі
EСильнолужному середовищі
20Які з наведених реагентів використовують для підтвердження амфотерних
властивостей амінокислот?
A* Кислоти і луги
BАлкілгалогеніди і ангідриди карбонових кислот
CАзотисту кислоту і спирт
DАльдегіди і кетони
EГідроксид міді (ІІ) і аміак
21Яка сполука утворюється при нагріванні a-гідроксипропіонової кислоти?
A*
B
C
D
E

22Продукти, які утворюються у результаті реакції спиртів з альдегідами, називаються:
A* Ацеталі
BЕстери
CЕтери
DАльдегідоспирти
EПолімерні сполуки
23З яким з наведених реагентів молочна кислота реагує тільки по гідроксильній групі?
A* НВr
BCH3NH2
CNaHСO3
DNH2OH
ENa
24При окисненні ацетилену перманганатом калію в нейтральному середовищі
утворюється:
A*
B
C
D
E

25Який з реагентів використовують для ідентифікації алкенів?
A* Br2 (H2O)
BH2O (H+)
CHBr
DCl2
EHCl
26Вкажіть види ізомерії, які властиві алканам:
A* структурна і оптична
Bендіольна і геометрична
Cізомерія функціональної групи і геометрична
Dгеометрична і положення
Eпросторова і лактам-лактимна
27Реакції нітрування для ароматичних вуглеводнів відбуваються за механізмом:
A* Електрофільного заміщення (SE)
BВільно-радикального заміщення (SR)
CНуклеофільного приєднання (AN)
DЕлімінування (E)
EНуклеофільного заміщення (SN)
28Серед перелічених вуглеводів оберіть невідновлюючий дисахарид:
A* Сахароза
Bα-Мальтоза
CЦелобіоза
DЛактоза
Eβ-Мальтоза
29Який з наведених моносахаридів є представником кетогексоз:
A*
B
C
D
E

30При окисненні пірокатехіну утворюється:
A*
B
C
D
E

31Яка з наведених формул відповідає α-D- глюкопіранозі?
A*
B
C
D
E

32Виберіть сполуки, які є основними продуктами реакції:
A*
B
C
D
E

33Яка з наведених реакцій пірідину відбувається по гетероатому:
A*
B
C
D
E

34За будовою вуглецевого скелету всі органічні сполуки поділяються на:
A*Ациклічні та циклічні
BАроматичні та карбоциклічні
CГетероциклічні і оксигеновмісні
DАрени та алкени
EАлкани та циклоалкани
35Яка з наведених назв спирту дана за замісниковою номенклатурою ІUРАС?
A* Пропанол-2
BВторинний пропіловий спирт
CІзопропіловий спирт
DДиметилкарбінол
E1-Метилетанол
36До якого класу органічних сполук відноситься продукт реакції міжмолекулярної
дегідратації етиленгліколю?
A* Циклічний етер
BДвоатомний спирт
CЕстер
DЦиклічний естер
EЛактон
37Яка сполука утвориться при відновленні 3-метилпенталю?
A*
B
C
D
E

38За допомогою якого реагенту можна розрізнити сполуки:
A* Ag(NH3)2OH
BH2N-NH2
CС2H5OH
DHCN
ENaHSO3
39До ароматичних відносять вуглеводні, які
A*мають замкнену спряжену систему та плоску будову молекули
Bмають незамкнену спряжену систему подвійних з'вязків
Cмають циклічну будову та неспряжену систему подвійних з'вязків
Dскладаються з Карбону та Гідрогену
Eмають позитивний заряд
40Який з наведених гетероциклів відноситься до насичених?
A*
B
C
D
E

41Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:
A*Амід нікотинової кислоти
BАмід ізонікотинової кислоти
CАмід піколінової кислоти
DАмід саліцилової кислоти
EАмід антранілової кислоти
42Серед наведених сполук вкажіть формулу 1,2-дихлоробензолу:
A*

B
C
D
E

43Серед наведених сполук вкажіть формулу резорцину:
A*
B
C
D
E

44Який із наведених реагентів використовують у синтезі фурациліну?
A*H2N-NH-C(O)-NH2
BH2N-OH
CH2N-C6H5
DH2N-NH-C(S)-NH2
EH2N-NH2
45Похідним якої з наведених кислот є ізоніазид
A*Ізонікотинової
BПіколінової
CСаліцилової
DАнтранілової
EНікотинової
46За якою із наведених реакцій одержують саліцилову кислоту?
A*
B

C
D
E

47Для нітрування фурфуролу в якості нітрит реагенту використовують:
A*к. HNO3+(СН3СО)2О
BHNO3 (разб.)
CКNO3
Dк. HNO3 + к. H2SO4
EHNO2
48Який з вказаних нижче циклів входить до складу препарату дибазолу?
A*Бензімідазол
BПіразол
CТіазол
DПірол
EХінолін
49При бромуванні циклопропану при нагріванні утворюється:
ABr-CH2-CH2-CH2-Br
B
C
D
E

50Який з наведених амінів дає позитивну ізонітрильну пробу?
A C6H5CH2NH2
BC6H5NHCH3
CC6H5N(CH3)2
DC6H5CH2NHCH3
EC6H5CH2N(CH3)2
51Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:
AЗ кількістю вуглеводневих залишків біля атома нітрогену.
BЗ кількістю аміногруп у молекулі.
CІз залежністю від того, біля якого атома карбону (первинного, вторинного чи
третинного) знаходиться аміногрупа.
DЗ природою вуглеводневих груп біля атома нітрогену.
EЗ кількістю атомів Карбону в молекулі
52Закономірність, яка завбачає напрям реакції алкенів несиметричної будови
(R-СH=CH2) з галогеноводнями дістала назву правила Марковникова. Воно
формулюється таким чином:
AПри взаємодії з галогеноводнями атом водню приєднується за місцем розриву
подвійного зв'язку до більш гідрогенізованого атома вуглецю
BПри взаємодії з галогеноводнями атом водню приєднується за місцем розриву
подвійного зв'язку до менш гідрогенізованого атома вуглецю
CПри взаємодії з галогеноводнями атом водню відщеплюється від більш
гідрогенізованого атома вуглецю
DПри взаємодії з галогеноводнями атом водню відщеплюється від менш
гідрогенізованого атома вуглецю
EПри взаємодії з галогеноводнями напрям реакції визначається природою галогену
53Саліцилова кислота відноситься до фенолокислот. Якісною реакцією на цю кислоту є
взаємодія з:
A FeCl3
BNaOH
CH2SO4
DCH3COOH
ECH3OH (H+)
54Яка сполука утвориться при окисненні пропанолу-2?
A
B
C
D
E

55Яка із наведених кислот при нагріванні утворює акрилову кислоту?
A

B
C
D
E

56Яка з наведених сполук виявляє СН-кислотні властивості?
A
BCH3CH3OH
CCH3CH2NH2
DCH3CH2SH
ECH3COOH
57За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу (I) від
мальтози (II)?
A*[Ag(NH3)2]OH
BNaOH
CK2CO3
DH2SO4
ECH3COOH
58Вкажіть серед наведених сполук ту, яка буде знебарвлювати бромну воду:
A*СН2=СН2
BСН3-СН3
CСН3-СН2-Cl
D
E

59З наведених сполук оберіть продукт бромування бензолу.
A
B
C
D
E

60Яка з наданих кислот є дикарбоновою?
A*Щавелева
BМурашина
CАкрилова
DБензойна
EОцтова
61Грунтуючись на значеннях рКa вкажіть, яка з приведених нижче кислот є
найсильнішою
A*Трихлороцтова кислота (рКа=0,66)
BФтороцтова кислота (рКа=2,57)
CХлороцтова кислота (рКа=2,85)
DБромоцтова кислота (рКа=2,90)
EЙодоцтова кислота (рКа=3,16)
62Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
A*
B
C
D
E

63Яка сполука утворюється при нагріванні γ-гідроксимасляної кислоти
A
B
C
D
E

64Яку назву має тропова кислота за замісниковою номенклатурою?
A*3-гідрокси-2-фенілпропанова кислота
B2-феніл-3-гідроксипропанова кислота
Cα-феніл-β-оксипропіонова кислота
Dα-феніл-3-гідрокиспропанова кислота
E3-гідрокси-β-фенілпропанова кислота
65У бензальдегіді карбонільна група проявляє такі електронні ефекти:
A*–І, –М
B–І, +М
CТільки –І
D+І, –М
E+І, +М
66Яка сполука утворюється при лужному гідролізі даної сполуки у водному середовищі:
A
B
C
D
E

67Розрізнити наведені спирти можна використовуючи:
A*Пробу Лукаса
BПробу Бельштейна
CІндофенолову пробу
DПробу Лассеня
EПробу Троммера
68За допомогою якого із реагентів можна виявити фенольний гідроксил?
A*FeCl3
BAg(NH3)2OH
CNaNO2 (HCl)
DI2 в KI
ECu(OH)2
69Пентанон-3 і пентанон-2 можна розрізнити за допомогою:
A*Йодоформної проби
BРеакції “срібного дзеркала”
CВзаємодії з FeCl3
DВзаємодії з бромною водою
EВзаємодії з реактивом Селіванова
70Мурашину та оцтову кислоти можна розрізнити за допомогою:

A*Реакції "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
BВзаємодії з NaOH
CРеакції з бромною водою
DРеакції з NaHCO3
EРеакції з NH3
71Пропенову та пропанову кислоти розрізняють за допомогою реакції взаємодії з:
A*Бромною водою
BАмоніачним розчином аргентум оксиду
CКупрум (ІІ) гідроксидом
DНатрій гідрогенкарбонатом
EКалій гідроген сульфатом
72За допомогою якого реагенту можна розрізнити сполуки:
A*NaNO2 + HCl
BNaNO3 + HCl
CFeCl3
DCHCl3, NaOH
EKMnO4
73Для етилового естеру бензоїлоцтової кислоти характерною є:
A*Кето-енольна таутомерія
BЦикло-оксо таутомерія
CАзольна таутомерія
DНітро-аци-нітротаутомерія
EЛактим-лактамна таутомерія
74Який вид таутомерії характерний для 2-амінопіридину?
A*Аміно-імінна
BАзольна
CЛактим-лактамна
DНітро-аци-нітро
EНітрозо-оксимна
75При додаванні розчину FeCl3 до піридоксину (вітаміну В6) утворюється комплексна
сполука червоного кольору, що свідчить про наявність:
A*Фенольного гідроксилу
BСпиртового гідроксилу
CМетальної групи
DАтома нітрогену піридинового типу
EАроматичного ядра
76Пропеналь і пропаналь можна відрізнити за допомогою:
A*KMnO4 (водн. р-н)
BFeCl3 (водн. р-н)
CAg(NH3)2OH
DІ2 + NaOH
ECuSO4 + NaOH
77Вкажіть основний продукт взаємодії піразолу з конц. азотною кислотою при
нагріванні
A*
B
C
D
E

78Вкажіть реагент, при взаємодії з яким карбонові кислоти утворюють
складний ефір.
A* Спирти
BКетони
CАміни
DАльдегіди
EСолі
79Реакція циклічної форми глюкози зі спиртами приводить до утворення циклічних
ацеталів які називаються:
A*Глікозиди
BПрості ефіри
CСкладні ефіри
DНапівацеталі
EОзазони
80Вкажіть яка сполука утворюється при гідратації пропіна за Кучеровим:
A*
B
C
D
E

81Вкажіть, який продукт утворюється при нітруванні нітробензолу нітруючою
сумішшю
A*
B
C
D
E

82Яка з наведених сполук є кінцевим продуктом реакції відновлення нітробензолу?
A*
B
C
D
E

83У результаті окиснення кумолу (ізопропілбензолу) утворюється:
A* фенол і ацетон
Bфенол і пропанол
Cфенол і отцовий альдегід
Dфенол і етанол
Eфенол і оцтова кислота
84Назвіть продукт складноефірної конденсації ацетальдегіду (реакції Тищенка):
A* етилацетат
Bацетон
Cкротоновий альдегід
Dмалонова кислота
Eацетооцтовий альдегід
85Яку реакцію застосовують для визначення фрагмента, який вказаний нижче, в молекулі оцтового альдегіду і кетону:
A*
B
C
D
E
86Яка з наведених дикарбонових кислот при нагріванні утворює циклічний ангідрид?
A*
B
C
D
E

87Саліцилова кислота містить два кислотних центру і тому утворює два ряди солей. При взаємодії з яким із перерахованих реагентів утворюється
динатрієва сіль саліцилової кислоти?
A* NaOH
BNaCl
CNa2SO4
DNa2CO3
ECH3COONa
88У водних розчинах кислот або лугів при нагріванні сечовина легко гідролізується з утворенням
A* CO2 і NH3
BCO і NH3
CCO2 і N2
DCO і N2
ECO2, N2 і H2O
89Із зазначених назв виберіть ту, яка відповідає препарату анестезин:
A*Етиловий естер n-амінобензойної кислоти.
BМетиловий естер n-амінобензойної кислоти.
CПропіловий естер n-амінобензойної кислоти.
DЕтилбензоат
EМетилбензоат
90В яку із перерахованих нижче реакцій не буде вступати камфора?
A*Реакція естерифікації
BВідновлення до відповідного спирту
CВзаємодія з гідроксиламіном (NH2OH)
DБромування (Br2)
EПриєднання ціанідної кислоти (HCN)
91Яке з наведених циклічних сполук відноситься до карбоциклічних?
A*
B
C
D
E

92Гідроксильна група в молекулі фенолу проявляє:
A*-І; +М
B+І; -М
C-І; -М
D+І; +М
E+М; (І-ефекту немає)
93Яка з наведених кислот містить асиметричний атом вуглецю і володіє оптичною активністю?
A*
B
C
D
EСН2=СН-СООН
94Аміни проявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією взаємодії з:
A* хлороводневою кислотою
BЙодистим метилом
CОцтовим ангідридом
DРозчином хлороформу в лугу
EАцетальдегідом
95До числа проміжних активних частинок відносяться вільні радикали. Вільними радикалами називають:
A* незаряджені частинки, що містять неспарений електрон
BЧастинки, що містять позитивно заряджений атом вуглецю
CЧастинки, що містять негативно заряджений атом вуглецю
DПроміжно-активні частинки, що містять атом вуглецю з вакантною орбіталлю
EНезаряджені частинки, що містять неподілену електронну пару
96Для якого з наведених циклоалканів характерними є реакції приєднання з розкриттям
циклу:
A*
B
C
D
E

97Який вид таутомерії характерний для первинних нітросполук?
A* нітро-аци-нітро
BКето-єнольна
CЛактам-лактимна
DАміно-імінна
EЦикло-ланцюгова
98Вкажіть, який з наведених амінів є первинним:
A*
B
C
D
E

99Яка реакція вказує на кислотні властивості етанолу?
A*
B
C
120332535306000120332526200900DC2H5-OH + HI C2H5-I + H2O
E

100Похідним якого азотовмісного гетероциклу є барбітурова кислота?
A* піримідину
BПіразину
CПіридазину
DПіридину
EІндолу
101За яких з наведених умов відбувається реакція нітрування насичених вуглеводів (алканів)?
A*Розв. HNO3 при підв. тиску та підв. температурі
Bк. HNO3 + к. H2SO4
Cк. НNO3 + HCl
DНNO2 + HCl
Eк. НNO3
102Яка з наведених сполук не буде взаємодіяти з бромною водою (Br2/H2O)?
A*
B
C
D
E

103У результаті окиснення якої сполуки утворюється фталева кислота?
A*
B

C
D
E

104Яке з наведених галогенопохідних буде взаємодіяти з водним розчином лугу з утворенням спирту?
A*CH3CH2Cl
B
CCH3-CHCl2
DCH3-CCl3
EC6H5Cl
105За допомогою якого реагенту можна відрізнити гліцерин від етиленгліколю?
A*KHSO4
BNaOH
CNa мет.
DCu(OH)2
ENaNО2
106З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
A*HCl
BNH4OH
CNaOH
DCH3COONa
EKCN
107Яка із наведених кислот при нагріванні з концентрованою H2SO4 розкладається з
виділенням СО?
AHCOOH
BCH3COOH
CC6H5COOH
DCH2=CH-COOH
EC6H5CH2COOH
108Вкажіть реагенти і умови, які застосовують при нітруванні пірідину:
AKNO3 + H2SO4, t = 300oC
BNaNO2 + HCl
CРозв. HNO3, t, p
D(CH3CO)2O + HNO3 k.
EHNO2
109Дією якого реагенту хлоретан можна перетворити у діетиловий етер?
AC2H5O-Na+
BNaOH (H2O)
CKCN
DNaNO2
ENa
110З якого наведеного з'єднання можна отримати оцтовий альдегід в одну стадію?
A*CH3CH2OH
BCH3CH2COOH
CCH3CONH2
DCH3COOC2H5
ECH3OH
111Вкажіть, який з наведених нижче спиртів є вторинним:
A*
B
C
D
E

112Вкажіть, яка з наведених нижче сполук проявляє найбільш виражені СН-кислотні властивості:
A* HC ≡ CH
BH2C=CH2
C
D
E

113Вкажіть, у присутності якого з заступників X бромування протікає з утворенням трибромпохідного?
A*Х = ОН
BХ = СООН
CХ = NO2
DХ = СНO
EХ = SO3H
114Для якої з наведених сполук буде характерна цис-транс ізомерія:
A* НООС-СН=СН-СООН
BСН ≡ СН
CСН3-С ≡ С-СН3
DНООС-СН2-СН2-СООН
EСН3-СН2-СН2-СООН
115Виберіть, яка з наведених реакцій призводить до утворення хлорангідриду оцтової кислоти:
A* СН3-СООН + PCl5 ---->
BСН3-СООН + Cl2 ---->
CСН3-СООН + NaCl ---->
DСН3-СООNa + CH3CH2Cl ---->
EСН3-СООН + HCl ---->
116Яке функціональне похідне утворюється при взаємодії етилового спирту і мурашиної кислоти:
A* Естер
BНітрил
CАнгідрид
DАмід
EГалогенангідрид
117Назвіть продукт взаємодії етилового спирту і оцтового ангідриду:
A* етилацетат
Bдіетиловий етер
Cацетангідрид
Dетилформіат
Eацетооцтовий ефір
118Назвіть кінцевий продукт взаємодії металічного натрію і 1-хлорпропану:
A* гексан
Bпентан
C2-метилпентан
Dциклогексан
Eциклобутан
119Серед наведених реакцій виберіть реакцію естерифікації:
A*
B
C
D
10655301358900010656323175000C2H5-OH+HI C2H5-I+H2O
E
120З наведених реакцій ацетилхлориду виберіть ту, в результаті якої утвориться амід
оцтової кислоти:
A*
B
C
D
E

121Вкажіть формулу нітробензолу
A*
B
C
D
E

122Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією:
A* елімінування
Bзаміщення
Cприєднання
Dокиснення
Eперегрупування
123Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp-гібридизації ?
A*
B
C
D
E

124Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp3-гібридизації?
A*
B
C
D
E

125Молекула якої з наведених сполук містить атом Карбону у стані sp2-гібридизації ?
A*
B
C
D
E

126Вкажіть вид таутомерії, притаманний ацетооцтовому ефіру:
A* Кето-енольна таутомерія
BТіон-тіольна таутомерія
CАзольна таутомерія
DНітро-аци-нітро таутомерія
EЛактим-лактамна таутомерія
127Вкажіть вид таутомерії, притаманний для піримідинової основи - урацилу:
A* лактим-лактамна
Bнітро-аци-нітро
Cкето-енольна
Dтіон-тіольна
Eазольна
128Дією якого реагенту можна здійснити зазначену реакцію?
A* KMnO4 (H2O)
BK2Cr2O7 + H2SO4
CNaOH + I2
DCO + H2O
EKOH + MnO2

129Вкажіть продукт взаємодії оцтового альдегіду з етиловим спиртом:
A*
B
C
D
E

130Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою йодоформної проби?
A* CH3CH3OH
BCHCl3
CCH3NH2
DHCOH
EC6H5CH2OH
131При відновленні D-глюкози воднем в присутності нікелевого каталізатора утворюється
багатоатомний спирт:
A*
D-сорбіт
B
D-ксиліт
C
D-маніт
D
L-маніт
E
гліцерин
132Похідним якого з вказаних гетероциклів притаманна азольна таутомерія?
A*
B
C
D
E

133Який з вказаних замісників проявляє найбільший позитивний індуктивний ефект (+I)?
A* трет-бутил
Bетил
Cметил
Dізопропіл
Eвтор-бутил
134Який з вказаних замісників чинить найбільший негативний мезомерний ефект?
A* -NO2
B-COOH
C-CN
D-NH2
E-OH
135Яка назва відповідає наведеній сполуці?
A* транс-гексен-3
Bцис-гексен-3
Cтранс-пентен-3
Dцис-пентен-3
Eцис-гексен-2
136Вкажіть замісник, для якого індуктивний і мезомерний ефекти співпадають за
напрямком:
A* -NO2
B-OH
C-NH2
D-Br
E-Cl
137Скільки асиметричних атомів Карбону є у молекулі хлоряблучної кислоти?
A* 2
B3
C4
D1
Eжодного
138Для якої з наведених сполук характерна оптична ізомерія?
A*
B
C
DСН2=СН2
E

139Серед наведених проміжних активних частинок виберіть карбокатіон:
A*
B
C
D
E

140Яка з наведених реакцій є реакцією елімінування?
A*
B
C
DC2H5-Cl + AgNO2 -----> C2H5-NO2 + AgCl
EСH2=СH-Сl + HСl ----> СH3-СHСl2
141Скільки структурних ізомерів має бутан?
A* два
Bтри
Cжодного
Dчотири
Eп’ять
142Вкажіть кінцевий продукт хлорування метану:
A* тетрахлорметан
Bхлороформ
Cхлоретанол
Dетан
Eхлорметан
143Яким шляхом в одну стадію можна добути бензол?
A*
B
C
D
E

144
При взаємодії циклопропану з бромоводнем утворюється:
A*
B
C
D
E

145Оберіть продукт ацилювання бензолу
A*
B
C
D
E

146Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила
Марковнікова?
A*
B
C
D
E

147Яка сполука утворюється при взаємодії аніліну з нітритною кислотою?
A*
B
C
D
E

148Яка з наведених речовин не утворює йодоформу з розчином I2 в NaOH (йодоформна проба)?
A*
B
C
D
E

149Для ідентифікації α-гліколів використовують:
A* Cu(OH)2
BBr2(H2O)
C[Ag(NH3)2]OH
DI2 + NaOH
EHNO2
150До якого класу органічних сполук належить α-нафтол?
A* феноли
Bспирти
Cтіоли
Dкарбонові кислоти
Eальдегіди
151З наведених альдегідів виберіть той, який вступає в реакцію альдольної конденсації
A*
B
C
D
E

152Етилацетат утворюється з оцтового альдегіду за реакцією:
A*Тищенка
BКанніццаро
CПолімеризації
DАльдольної конденсації
EКучерова
153Яка з наведених дикарбонових кислот є ароматичною?
A* фталева
Bщавлева
Cмалеїнова
Dмалонова
Eбурштинова
154Яка з наведених сполук належить до органічних основ:
A*CH3–NH2
BC6H5-OH
CCН3CH2Cl
D
E

155Вкажіть формулу бензальдегіду.
A*
B
C
D
E

156Вкажіть вид ізомерії характерний для молекули хлорпропану (C3H7Cl)
A* Ізомерія положення
BІзомерія скелету
CІзомерія функціональної групи
DТаутомерія
EГеометрична ізомерія
157Число оптичних ізомерів визначається за формулою N=2n. Вкажіть кількість
стереоізомерів для з'єднання:
A*4
B2
C3
D8
E6
158На наявність яких властивостей фенолу вказує наведена реакція?
A*кислотних
Bосновних
Cамфотерних
Dздатності до таутомерії
Eокисно-відновних
159Вкажіть, до якого класу органічних сполук відноситься галова кислота:
A* Фенолокислоти
BФеноли
CКарбонові кислоти
DСпиртокислоти
EКетокислоти
160Вкажіть реагент, за допомогою якого можна довести наявність ароматичної аміногрупи в молекулі анестезину:
A*NaNO2 (HCl)
BAgNO3
CHNO3 (H2SO4)
DNaHCO3
ECu(OH)2
161Виберіть реагент, який можна використовувати для розрізнення первинних, вторинних і третинних аліфатичних амінів:
A*NaNO2 + HCl
BNaNO3
CK2Cr2O7
DH2SO4
EHCl
162Реакція відновлення нітробензолу називається реакцією:
A* Зініна
BКучерова
CЛебедєва
DКанніцаро
EКольбе-Шмітта
163Вкажіть механізм реакції лужного гідролізу метилхлорида:
A*SN2
BSN1
CAN
DAE
ESE
164Яка назва відповідає з'єднанню, яке утворюється при взаємодії фталевого ангідриду з фенолом у присутності конц. H2SO4 при нагріванні:
A* Фенолфталеїн
BФеніловий ефір фталевої кислоти
CДифеніловий ефір фталевої кислоти
DФеніловий ефір бензойної кислоти
EДифенілфталевий ангідрид
165З яким реагентом хлороцтова кислота вступає в реакцію з участю атома галогену?
A*KCN
BHCl
CSOCl2
DBaSO4
ENaHCO3
166Вкажіть продукт реакції нітрування хлорбензолу.
A*
B
C
D
E

167Яка з наведених нітросполук здатна розчинятись у розчинах лугів?
A*
B
C
D
E

168Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити пропаналь і пропанон
A*[Ag(NH3)2]OH
BBr2 (H2O)
CHBr
DCuSO4
EKOH
169Диметилкетон і диетилкетон можна відрізнити за допомогою:
A* Йодоформної проби
BОкислення K2Cr2O7
CОкислення KMnO4
DРеакція "сріблястого дзеркала "
EРеакція з CuSO4 в лужному середовищі
170Виберіть реагент, який можна використовувати для отримання пропанолу-2 з
ацетону:
A*Н2 (Ni)
BCH3OH
CCH3I
DHCN
EHCOH
171Виберіть реагент, який можна використовувати для отримання ціангідрину з
ацетону
A*HCN
BH2N–OH
CH2N–NH2
DH2N-NH-C6H5
EH2N-CH3
172У наведеній формулі вкажіть третинні атоми Карбону:
A*3,4
B2,3,4
C6,7,9
D4
E1,5
173Вкажіть, яке з'єднання утворюється при гідратації ацетилену по Кучерову.
A*
B
C
D
E

174За допомогою якого реагенту можна відрізнити пропін (CH3-C ≡ CH) від пропену
(CH3-CH=CH2)?
A*[Ag(NH3)2]OH
BBr2
CHCl
DCu(OH)2
ECl2
175В які положення група -ОН направляє заступники в молекулі фенолу в
реакціях SE?
A*2,4,6
B3,5
C3
D1,2,4,6
E3,2,1
176У результаті нітрування фурану ацетилнітратом утворюється:
A*
B
C
D
E

177Вкажіть продукт повного гідрування тіофену
A*2,3,4,5- Тетрагідротіофен
B2,3- Дигідротіофен
C1,2- Дигідротіофен
D3,4- Дигідротіофен
E1,2,3,4,5- Пентагідротіофен
178Яке з'єднання утворюється в результаті реакції:
A*
B
C
D
E

179Вкажіть кількість можливих ізомерів для монозаміщених піридину
A*3
B1
C2
D4
E5
180Як називається продукт взаємодії D-галактози з синильною кислотою:
A* Гідроксинітрил
BОксим
CГідразон
DАмін
EФенілгідразон
181Галактоза відноситься до альдегідоспиртів і подібно альдегідам взаємодіє з
синильною кислотою (HCN) за механізмом:
A*A_N
BS_N1
CS_N2
DA_E
ES_R
182Вкажіть кількість асиметричних атомів вуглецю в ланцюговій (оксо) формі глюкози.
A*4
B1
C2
D3
E5
183До якого класу органічних сполук можна віднести D-фруктозу:
A* Багатоатомний кетоспирт
BАльдегідоспирт
CБагатоатомний спирт
DСпиртокислота
EАльдегідокислота
184Фруктоза може давати реакцію "срібного дзеркала" тому що:
A* В слаболужному середовищі вона може перетворитися на глюкозу
BФруктоза мутаротує
CФруктоза і глюкоза - ізомери
DФруктоза і глюкоза - енантіомери
EФруктоза і глюкоза - діастереомери
185Вкажіть реагент, за допомогою якого можна якісно підтвердити наявність аміногрупи в молекулі аланіну:
A*NaNO2 (HCl)
BH2SO4
CNaNO3 (HCl)
DBa(OH)2
ENaHCO3
186Серед наведених сполук вкажіть сукцинімід (імід янтарної кислоти):
A*
B
C
D
E

187Для отримання аденіну (6-амінопурину) в одну стадію, необхідно використовувати:
A*
B
C
D
E

188Виберіть реагент, з яким карбонові кислоти утворюють хлорангідриди?
A*PCl5
BCH3Cl
CCHCl3
DNaСl
EHCl
189Виберіть реагент, за допомогою якого можна отримати з пропанової кислоти її метиловий ефір:
A*H3C–OH
BCH3–C(O)–CH3
CCH3–O–CH3
DH3C–CHO
EH3C–COOH
190Виберіть реагент, за допомогою якого можна отримати з бутанової кислоти її амід
A*NH3
BCH3–NH2
CH2N–NH2
DC6H5–NH2
EH2N–OH
191Вкажіть продукт реакції бромування камфори
A*
B
C
D
E

192За допомогою якого реагенту можна розрізнити наступну пару сполук:
A* Реактив Фелінга
BNaHSO3
CNH2-NHC6H5
DHCN
EH2N-OH
193Яка з наведених сполук при відновленні утворює бутанол-2?
A*
B
C
D
E

194При стоянні 40% водного розчину формальдегіду спостерігається утворення
параформу:
H2C=O + H2O ----> HO-CH2-(O-CH2)n-OH
Дана реакція називається:
A* реакцією полімеризації
Bреакцією окислення
Cреакцією конденсації
Dреакцією розкладання
Eреакцією гідролізу
195Дiетиловий етер (C2H5-O-C2H5) необхідно зберігати у щільно закритому темному посуді, тому що він:
A* Окиснюється
BВідновлюється
CПолімеризується
DОсмолюється
EКристалізується
196Яка кислота при нагріванні декарбоксилюється (відщеплює СО2)?
A*
B
C
D
E

197Для одержання етеру фенолу на феноксид натрію треба подіяти:
A* CH3Cl
BCH3OH
CCH4
DCH3NH2
ECH3C ≡ N
198Дією якого реагенту можна довести кислотні властивості спиртів?
A* Na (мет.)
BNaCN
CNaCl
DNa2SO4
ECH3COONa
199Яка з наведених калієвих солей є милом?
A* CH3(CH2)14COOK
BCH3-COOK
CC6H5-COOK
DCH3-CH2-COOK
EHCOOK
200До якого типу належить реакція:
A* Радикальне заміщення
Bелектрофільне приєднання
Cвідновлення
Dокиснення
Eвідщеплення (елімінування)

201γ-Бутиролактон утворюється при нагріванні γ-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:
*
B.
C.
D.
E.

202Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою
A.* Пікринова кислота
B.Валеріанова кислота
C.Винна кислота
D.Молочна кислота
E.Яблучна кислота
203 Яка з реакцій свідчить про кислотні властивості піролу:
*
B.
C.
D.
E.

204Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть:
*
B.
C.
D.
E.
205Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією Вюрца:
*
B.
C.

D.
E.
З яким реагентом n-амінобензойна кислота
реагує по аміногрупі?
A.*HCl
B.NH4OH
C.NaOH
D.CH3COONa
E.KCN
Виберіть правильну назву продукту
реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
A.Гідразон оцтового альдегіду
B.Оксим оцтового альдегіду
C.Ацетальдимін
D.Фенілгідразон оцтового альдегіду
E.Семікарбазон оцтового альдегіду
Визначте продукт нижчеподаної реакції:
A.
B.
C.

D.
E.

209Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил CH3–C≡N
A.* CH3–I
B.CH4
C.CH3–OH
D.C2H5–Cl
E.C6H5Cl
Який з наведених спиртів при окисленні
утворює ацетон
A.
B.
C.
D.
E.

211З яким із реагентів за наведених умов, відбувається відновлення ненасичених органічних сполук:
A.H2, Ni, t
B.HNO3, p, t
C.NaOH, H2O
D.K2Cr2O7, H+
E.H2O, Hg2+, H+
212Серед наведених проміжних активних частинок виберіть радикал:
*

B.
C.
D.
E.

213Вкажіть кількість π-електронів в молекулі бензолу
A.* 6
B.2
C.4
D.5
E.бензол не має π-електронів
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій
гідроксидом:

*
B.
C.

D.
E.

Який продукт утворюється при взаємодії
пропіонового альдегіду з РCl5?

*
B.
C.
D.
E.H3C-CH2-CH2-Cl
Яка якісна реакція підтверджує
ненасиченість лінолевої кислоти?
CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH
A.* Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
B.Гідрогалогенування (HCl)
C.Реакція з FeCl3
D.Реакція "срібного дзеркла" з [Ag(NH3)2]OH
E.Декарбоксилювання
217Оберіть структуру бензену:
*
B.
C.
D.
E.

Дією якого реагенту можна відрізнити
етанол від гліцерину

A.* Cu(OH)2
B.HBr
C.FeCl3
D.KMnO4
E.Ag2O
219Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат:
A.
B.

C.

D.

E.

220Яка із наведених сполук не буде знебарвлювати бромну воду?
A.* CH3-CH3
B.CH2=CH2
C.CH≡CH
CH3-CH=CH2
E.
Патологічна фізіологія
1У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до включення енергоємкого механізму компенсації. Яку він має назву?
A.*Гомеометричний
B.Гетерометричний
C.Атонічний
D.Астенічний
E.Метаболічний
2У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру крові– 2,35 мМ/л. Який вид коми має місце?
A.*Гіпоглікемічна
B.Лактатацидемічна
C.Гіперосмолярна
D.Кетоацидотична
E.Гіперглікемічна
3У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю, низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу захворювань відноситься зазначена патологія?
A.*Хромосомна хвороба
B.Молекулярно-генна хвороба
C.Гаметопатія
D.Фетопатія
E.Бластопатія
4У хворого, який скаржився на набряки при обстеженні виявлено: протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?
A.*Нефротичний
B.Анемічний
C.Гіпертензивний
D.Втрати
E.Сечовий
5В аналізі крові хворого виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, анемію, клітини Боткіна-Гумпрехта. Про яку хворобу слід думати лікарю?
A.*Хронічний лімфолейкоз
B.Гострий мієлолейкоз
C.Лімфогрануломатоз
D.Мієломну хворобу
E.Інфекційний мононуклеоз

6У хворого, який 5 роки тому переніс резекцію шлунка, в аналізі крові виявлено: анемію, к.п. = 1,3, мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся?
A.*В12 - дефіцитна
B.Залізодефіцитна
C.Гемолітична
D.Апластична
E.Постгеморагічна
7У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск крові нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?
A.* Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону.
B.Інсулінова недостатність.
C.Гіперфункція мозкової частини наднирників.
D.Гіперфункція щитоподібної залози.
E.Гіперфункція коркової частини наднирників.
8У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Яка провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?
A.* Зниження онкотичного тиску крові
B.Підвищення гідростатичного тиску крові
C.Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини
D.Збільшення проникності судинної стінки
E.Порушення лімфовідтоку
9При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?
A.Нейротонична
B.Нейропаралітична
C.Метаболічна
D.Реактивна
E.Робоча
10Хвора Б., 54 років з виразковою хворобою шлунка пред'являє скарги на слабкість, задишку при найменшому фізичному навантаженні. В аналізі крові: еритроцити 1,44х1012/л, гемоглобін 66 г/л, КП 1,4. Для якої патології системи крові характерні виявлені зміни складу периферичної крові?
A.В12-дефіцитна анемія
B.Залізодефіцитна анемія
C.Гостра постгеморагічна анемія
D.Набута гемолітична анемія
E.Хронічна постгеморагічна анемія

11Хворий з хронічною лівошлуночковою недостатністю пред'являє скарги на задишку, тахікардію, ціаноз губ. Який тип гіпоксії розвинувся у хворого?
A.* Циркуляторна
B.Гемічна
C.Тканинна
D.Гіпоксична
E.Церебральна
12З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: Білка - 34 г/л, клітин 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?
A.*Гнійний
B.Фібринозний
C.Геморагічний
D.Серозний
E.Змішаний
13У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку? A.* Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
B.Підвищення онкотичного тиску крові
C.Підвищення тиску в капсулі клубочків
D.Зменшення кількості функціонуючих клубочків
E.Зниження тиску в капсулі клубочків
14І.І.Мечніков, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність еміграції лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій послідовності:
A.* Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити
B.Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити
C.Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити
D.Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити
E.Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити
15У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?
A.*клубочкової фільтрації
B.облігатної реабсорбції
C.факультативної реабсорбції
D.канальцевої секреції
E.всіх перечислених процесів

16Ріст дитини 10 років досягає 178 см, маса 64 кг. З порушенням якої ендокринної залози це пов’язано?
A.*Гіпофіза
B.Щитовидної залози
C.Статевих залоз
D.Наднирників
E.Паращитовидних залоз
17Хворий страждає на хронічний мієлолейкоз. Під час обстеження: еритроцити 2,3х 1012/л., гемоглобін 80 г./л., лейкоцити 28х109/л., тромбоцити 60х109/л. Патогенез можливих розладів гемокоагуляції у хворого пов’язаний:
A.*Із зменшенням продукції тромбоцитів у кістковому мозку
B.Із посиленим руйнуванням тромбоцитів у периферичній крові
C.З підвищеним споживанням тромбоцитів (тромбоутворенням)
D.З перерозподілом тромбоцитів
E.
18Тривалий прийом хворим цитостатичних препаратів призвів до виникнення некротичної ангіни. Із розвитком яких змін у складі лейкоцитів це може бути пов’язано?
A.*Агранулоцитоз
B.Нейтрофільний лейкоцитоз
C.Лімфопенія
D.Еозинопенія
E.Лімфоцитоз
19У хворого з гострим гломерулонефритом внаслідок олігурії спостерігається затримка води в організмі. Яке порушення загального об’єму крові найбільш ймовірно буде виявлено у пацієнта?
A.*Олігоцитемічна гіперволемія
B.Поліцитемічна гіперволемія
C.Олігоцитемічна нормоволемія
D.Проста гіперволемія
E.Проста гіповолемія
20У хворого екстракція зуба ускладнилася тривалою кровотечею. В анамнезі вживання нестероїдних протизапальних препаратів (аспірину) з приводу ревматизму. Який патогенез геморагічного синдрому у хворого?
A.*Тромбоцитопатія
B.Коагулопатія
C.Вазопатія
D.Порушення утворення протромбіну
E.Активація фібринолізу

21У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?
A.*Ліпопротеїнів низької щільності
B.Ліпопротеїнів дуже низької щільності
C.Ліпопротеїнів проміжної щільності
D.Ліпопротеїнів високої щільності
E.Хіломікронів
22Під час роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, працівник отримав дозу іонізуючого випромінення 6 Гр.( 600 рентг.). Скаржиться на загальну слабість, нудоту, запаморочення, лабільність артеріального тиску та пульсу, короткочасний лейкоцитоз з лімфопенією. Для якого періоду гострої проминевої хвороби характерні вище перераховані ознаки?
A.* Початкового
B.Розпалу
C.Прихованого
D.Завершення
E.Віддалених наслідків
23При передозуванні наркозу під час оперативного втручання виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчить збільшення частоти серцевих скорочень до 124 ударів/хв, виникнення тахіпноє. Яка гіпоксія має місце в даному випадку?
A.* Дихальна
B.Гіпоксична
C.Змішана
D.Циркуляторна
E.Тканинна
24У дитини через 1 годину після вживання полівітамінів у вигляді сиропу, з’явилась висипка по всьому тілу за типом кропив’янки з вираженим відчуттям свербіння. До якого типу алергічної реакції відносяться дані прояви?
A.*Анафілактичного
B.Імунокомплексного
C.Цитотоксичного
D.Гіперчутливості сповільненого типу
E.Аутоалергічного
25У хворого із гарячкою (t =39,9оС) після вживання жарознижуючих середників температура тіла швидко знизилась до 36,1оС. При цьому у хворого виникли виражена загальна слабість, блідість шкірних покривів, серцебиття, запаморочення. Чим обумовлений такий стан хворого?
A.* Зниженням артеріального тиску
B.Зниженням глюкози в крові
C.Набряком мозку
D.Підвищенням глюкози в крові
E.Низькою температурою тіла

26В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38 років з матковою кровотечею. Які найвірогідніші зміни з боку крові відбуваються у рожениці?
A.* Зменшення гематокритного числа
B.Збільшення гематокритного числа
C.Еритроцитоз
D.Моноцитоз
E.Лейкопенія
27Після накладання джгута у хворого-дослідждуємого виявили цяткові крововиливи. З порушенням функції яких клітин це пов'язано:
A.*Тромбоцитів
B.Моноцитів
C.Еозинофілів
D.Нейтрофілів
E.Лімфоцитів
28У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних щляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому?
A.*Еозінофілія
B.Нейтрофілія
C.Моноцитоз
D.Базофілія
E.Лімфоцитоз
29У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігається стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?
A.Кортизолу
B.Адреналіну
C.Глюкагону
D.Тироксину
E.Альдостерону
30У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена?
A.*Метгемоглобіну
B.Оксигемоглобіну
C.Дезоксигемоглобіну
D.Карбоксигемоглобіну
E.Карбгемоглобіну

31У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові складає 180 г/л. Збільшення синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку:
A.*Еритропоетином
B.Адреналіном
C.Норадреналіном
D.Вазопресином
E.Тироксином
32У щура, який протягом доби знаходився в імобілізаційній камері, на розтині виявлено ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій в даному випадку?
A.Глюкокортикоїди
B.Мінералокортикоїди
C.Інсулін
D.Глюкагон
E.Естрогени
33При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого кольору. Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті?
A.Нейтрофіли
B.Еозинофіли
C.Базофіли
D.Лімфоцити
E.Еритроцити
34Одним із місцевих ознак запалення є почервоніння (rubor). Чим обумовлена ця ознака?
A.*Розширенням судин.
B.Збільшенням проникливості мікросудин.
C.Посиленням еміграції лейкоцитів.
D.Гіперосмією.
E.Ацидозом.
35При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Згодом на місці поранення розвилось запалення. Що є пусковим механізмом запалення?
A.*Первинна альтерація.
B.Вторинна альтерація.
C.Місцеве порушення кровообігу.
D.Ексудація.
E.Еміграція лейкоцитів.
36При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Рану не обробив. Згодом на місці поранення розвилось запалення з накопиченням ексудату, що містив велику кількість життєздатних та зруйнованих нейтрофілів. Який вид ексудату виник?
A.*Гнійний.
B.Серозний.
C.Фібринозний.
D.Геморагічний.
E.Катаральний.

37У дитини, після того як вона з’їла полуниці, появились сверблячі червоні плями по шкірі, тобто виникла крапивниця. До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?
A.*Реагінового (анафілактичного).
B.Цитотоксичного (цитолізу).
C.Іммунокомплексного (реакції феномену Артюса).
D.Клітинно-опосередкованого.
E.Стимулюючого.
38У дитини, після того як вона з’їла полуниці, появились сверблячі червоні плями на шкірі, тобто виникла крапивниця. З яким компонентом імунної системи взаємодіяв алерген в організмі дитини?
A.*IgE.
B.IgM.
C.IgA.
D.Т-хелперами.
E.Т-ефекторами.
39У дитини, після того як вона з’їла полуниці, появились сверблячі червоні плями на шкірі, тобто виникла крапивниця. Яка з біологічно активних речовин, що привела до розширення судин, появленню зуду, була виділена при дегрануляції тканинних базофілів?
A.*Гістамін.
B.Брадикінін.
C.Простагландин І2.
D.Білки комплементу.
E.Інтерлейкін-1.
40У хворого туберкульозом легенів виділена палочка Коха. До захворювання він багато працював, мало відпочивав. Живе у неспріятливих умовах. Батько раніше теж хворів туберкульзом. Завдяки якому з перелічених нижче положень саме палочка Коха є причинним фактором туберкульозу?
A.*Абсолютно необхідна і надає специфічні риси.
B.Взаємодіє з іншими факторами.
C.Взаємодіє з організмом.
D.Може усугубляти течію хвороби.
E.Може полегшувати течію хвороби.
41У дитини, після того як вона з’їла полуниці, появились сверблячі червоні плями на шкірі, тобто виникла крапивниця. Який лейкоцитоз буде виявлений у дитини?
A.*Еозінофільний.
B.Базофільний.
C.Нейтрофільний.
D.Лімфоцитарнийний.
E.Моноцитарний.

42У хворого цукровим діабетом 1 типу виникла гіперкетонемічна кома. Яке порушення кислотно-основного стану буде у хворого?
A.*Негазовий ацидоз.
B.Газовий ацидоз.
C.Негазовий алколоз.
D.Газовий алколоз.
E.Порушень КОС не буде.
43В хворого 2 роки, впродовж року часто виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, що мали тривалий перебіг. При аналізі імунограми у хворого виявлено гіпогаммаглобулінемію. Порушення функції яких клітин найбільш вірогідно може бути прямою її причиною? A.В-лімфоцитів
B.Фагоцитів
C.Макрофагів
D.Т-кіллерів
E.NK-клiтин
44У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими кордонами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?
A.* експансивний ріст
B.метастазування
C.ракова кахексія
D.проростання в навколишню тканину
E.инфільтративний ріст
45У стані переляку відзначається різке збліднення особи, тремтіння в кінцівках. Який вид ішемії спостерігається в даному випадку?
A.* Ангіоспастична
B.Компресійна
C.Обтураційна (тромбоутворенням)
D.Метаболічна
E.Обтураційна (потовщенням судинної стінки)
46Людині в око потрапив тополиний пух, який спричинив подразнення та почервоніння ока. Який вид разладу місцевого кровообігу спостерігається?
A.* Артеріальна гіперемія
B.Ішемія
C.Емболія
D.Венозна гіперемія
E.Тромбоз
47Люди, що знаходяться в приміщенні при пожежі, страждають від отруєння чадним газом. Який вид гіпоксії при цьому спостерігається?
A.* Гемічна
B.Циркуляторна
C.Гіпоксична
D.Дихальна
E.Тканинна

48У новонароджених, який народився від третьої вагітності резус-негативної матери спостерігаються жовтяниця, яка наростає з кожною годиною, симптоми подразнення ЦНС, анемія. Який вид жовтяниці у новонароджених?
A.* Гемолітична
B.Паренхіматозна
C.Обтураційна
D.Паразитарна
E.Токсична
49У хворого 42 років відзначається блідість шкірних покривів, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. В периферичній крові виявлено: лейкоцитоз, відсутність перехідних форм лейкоцитів ("лейкемічний провал"), прискорена ШОЕ. Про розвиток якого захворювання Ви швидше за все подумаєте?
A.* Гострий лейкоз
B.Хронічний лейкоз
C.Еритромієлоз
D.Нейтрофільний лейкоцитоз
E.Лейкемоїдна реакція
50 У хворого Н. будь-які пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, в крові виявлено дефіцит YIII фактора згортання крові. Яке захворювання у хворого?
A.* Гемофілія
B.Геморагічний васкуліт
C.Тромбоцитопенічна пурпура
D.Анемія
E.Променева хвороба
51На прийом до лікаря ендокринолога звернулися батьки, яки скаржились на те, що дитина віком 10 років має низький зріст та виглядає як п'ятирічна дитина. С порушенням секреції якого гормону пов'язані такі зміни фізичного розвитку?
A.*Соматотропного гормону
B.Адренокортикотропного гормону
C.Тироксину
D.Тестостерону
E.Інсуліну
52До лікаря звернувся чоловік 70 років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, мови, зміну зовнішності (риси обличчя стали великими). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону в крові. Чим обумовлено даний стан хворого?
A.* гіперфункцією аденогіпофізу
B.гіпофункцією щитовидної залози
C.гіпофункцією аденогіпофізу
D.гіперфункцією коркової речовини надниркових залоз
E.гіперфункцією надниркових залоз
53Хвора звернулася зі скаргами на тахікардію, безсоння, зниження ваги, дратівливість, пітливість. Об'єктивно відзначається зоб і невеликий екзофтальм. Яке порушення функції і якої залози має місце у хворої?
A.* Гіперфункція щитовидної залози
B.Гіпофункція щитовидної залози
C.Гіперфункція паращитовидних залоз
D.Гіпофункція паращитовидних залоз
E.Ендемічний зоб
54Наприкінці 19 століття найбільш часто рак мошонки був виявлений у сажотрусів Англії. Впливом якого канцерогену обумовлена ​​поява даної пухлини?
A.* Поліциклічні ароматичні вуглеводні
B.Віруси
C.Нітрозаміни
D.Афлотоксини
E.Рентгенівське випромінювання
55Хворий лежить у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичного кольору, тахікардія, тахіпноє. Який вид гіпоксії у хворого?
A.*Циркуляторна.
B.Анемічна
C.Гемічна
D.Тканинна
E.Гіпоксична
56Хворий поступив у лікарню з приводу запалення легень. Який вид дихальної недостатності у хворого?
A.*Рестриктивна
B.Обструктивна
C.Центральна
D.Периферійна
E.Торако-діафрагмальна
57Для відтворення цукрового діабету у кролика використовується аллоксан, який вибірково пошкоджує бета-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті?
A.* Методика вимикання
B.Методика роздратування
C.Методика введення ферментів, гормонів
D.Методика ізольованих органів
E.Методика стимуляції

58Для відтворення карциноми Ерліха кролику щодня наносилося певну кількість бензпірену (поліциклічний ароматичний вуглеводень) на депільовану ділянку шкіри. Який метод використовується для моделювання пухлини?
A.* Метод індукції
B.Метод трансплантації
C.Метод експлантаціі
D.Метод впливу іонізуючого випромінювання
E.Метод введення гормонів
59У хворого спостерігається стійка тахікардія, екзофтальм, підвищена збудливість, основний обмін підвищений. Яке із порушень може спричинити такий синдром?
A.* Гіперфункція щитоподібної залози
B.Гіпофункція паращитовидних залози
C.Гіпофункція щитоподібної залози
D.Гіперфункція паращитовидних залози
E.Гіпофункція наднирникових залоз
60У хворого досліджували секреторну функцію шлунка. У шлунковому соці не виявлена хлористоводнева кислота і ферменти. Як називається такий стан?
A.*Ахілія
B.Гіперхлоргідрія
C.Гіпохлоргідрія
D.Ахлоргідрія
E.Гіпоацидітас
61У хворого 40 років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникла поліурія (10-12л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?
A.*Вазопресину
B.Окситоцину
C.Кортикотропіну
D.Соматотропіну
E.Тиротропіну
62У новородженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?
A.*Непрямий білірубін.
B.Прямий білірубін.
C.Уробіліноген.
D.Стеркобіліноген.
E.Жовчні кислоти.
63У хворого серцевою недостатністю зменшується виділення сечі, що зумовлено зниженням фільтрації в клубочках. Чим зумовлене зменшення фільтрації?
A.* Зменшенням артеріального тиску.
B.Збільшенням ниркового кровотоку.
C.Зневодненням організму.
D.Закупоркою просвіту канальців.
E.Зменшенням кількості функціонуючих клубочків.
64У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник бронхоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?
A.*Дихальна.
B.Кров’яна.
C.Циркуляторна.
D.Тканинна.
E.Гіпоксична.
65У чоловіка отруєння нітратами. Яка гіпоксія буде у цієї людини?
A.* Кров’яна.
B.Циркуляторна.
C.Дихальна.
D.Тканинна.
E.Гіпоксична.
66У жінки, віком 45 років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникла слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
A.* Гіпоглікемічна кома.
B.Гіперосмолярна кома.
C.Гіперглікемічна кома.
D.Гіперкетонемічна кома.
E.Уремічна кома.
67У чоловіка, віком 40 років, у якого діагностували виразку шлунку, після тривалого стану спокою знов виникли ознаки хвороби. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?
A.*Рецедив.
B.Ремісія.
C.Видуження.
D.Латентний період.
E.Продромальний період.
68У жінки віком 40 років, було виявлено “ендемічний зоб”. Дефіцит якої речовини міг спричинити це захворювання?
A.*Йод.
B.Залізо.
C.Кальцій.
D.Вітамін В12.
E.Калій.
69У жінки віком 55 років, після надмірного вживання жирної їжі виник гострий панкреатит. Що є основною ланкою патогенезу цього захворювання?
A.*Передчасна активація ферментів в протоках і клітинах залози.
B.Дефіцит панкреатичного соку.
C.Зниження утворення жовчі в печінці.
D.Порушення перетравлення жирів.
E.Гостра непроходимість кишок.

70У чоловіка, віком 30 років, у якого після прийому рослинного лікарського засоба виникла анафілактична алергічна реакція, в крові спостерігався лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу є характерним для цього випадку?
A.*Еозінофілія.
B.Моноцитоз.
C.Лімфоцитоз.
D.Базофілія.
E.Нейтрофілія.
71Хвора 30 років скаржиться на часті носові кровотечі. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, дистрофічні зміни з боку нігтів, сухе, посічене волосся. В аналізі крові: ер – 2,9*1012/л; Нв – 70г/л; КП – 0,5; сироваткове залізо – 5 мкм/л; лейк. – 6,0*109/л. В мазку крові анулоцити, пойкілоцитоз, мікроцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?
A.* Залізодефіцитна
B.Серпоподібноклітинна
C.В12- і фолієводефіцитна
D.Гемолітична
E.Мінковського-Шоффара
72У клініку доставлено потерпілого з тупою травмою грудної клітки. Діагностовано розрив аортального клапану. Який компенсаторний серцевий механізм найбільш ймовірно задіяний в даному випадку?
A.* Гетерометричний
B.Гомеометричний
C.Гіпертрофія
D.Тахікардія
E.-
73У сталеварному цеху працівник в кінці робочої зміни відчув запаморочення, температура тіла підвищилася до 38,5оС. Який стан спостерігається в даного працівника?
A.* Гіпертермія
B.Декомпресія
C.Гарячка
D.Гіпотермія
E.Гіпертензія
74Для якої стадії хронічної ниркової недостатності є типовим метаболічний ацидоз, азотемія, свербіж, запах аміаку з рота та порушення діяльності життєво важливих органів?
A.* Уремія
B.Тубулопатія
C.Ниркова колька
D.Гостра ниркова недостатність
E.Нефротичний синдром

75До клініки поступив потерпілий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатності виникає в такому випадку?
A.* Рестриктивна вентиляційна
B.Обструктивна вентиляційна
C.Дисрегуляторна вентиляційна
D.Дифузійна
E.Перфузійна
76До реанімаційного відділення поступив хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану?
A.* Дихання Куссмауля
B.Дихання Чейн-Стокса
C.Апнейстичне дихання
D.Дихання Біота
E.Гаспінг-дихання
77До дільничного педіатра звернулася мама з дитиною 6 років зі скаргами на біль у горлі та утруднене дихання. Лікар запідозрив дифтерію гортані. Яке порушення зовнішнього дихання може розвиватися при такій локалізації цього захворювання?
A.* Рідке глибоке з утрудненим вдихом
B.Рідке глибоке з утрудненим видихом
C.Часте поверхневе
D.Дихання Біота
E.Дихання Рейн-Стокса
7850-річний чоловік страждає на виразкову хворобу шлунка впродовж останніх 5 років. Наразі, після двох тижнів комплексного лікування, скарг у хворого немає. Який це період хвороби?
A.* Ремісія
B.Загострення
C.Рецидив
D.Продромальний
E.Латентний період
79Хвора, 35 років, скаржиться на серцебиття, роздратованість, тремтіння пальців рук, періодичне підвищення артеріального тиску. Діагностовано дифузний токсичний зоб. Який тип алергічної реакції лежить в основі розвитку даної патології?
A.*Стимулюючий.
B.Анафілактичний.
C.Цитотоксичний.
D.Імунокомплексний.
E.Клітинно-опосередкований.

80Хвора, 20 років, із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові – 1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина можливо призвела до розвитку даного стану?
A.*Передозування інсуліну.
B.Несвоєчасне введення інсуліну.
C.Введення препаратів сульфонілсечовини.
D.Введення бігуанідів.
E.Порушення режиму харчування.
81Хворий із відкритим переломом стегнової кістки та гострою кровотечею доставлений у лікарню. Який нетерміновий механізм компенсації виявляється у пізніші терміни після крововтрати?
A.* Посилення еритропоезу.
B.Рефлекторне прискорення скорочень серця.
C.Надходження між тканинної рідини у судини.
D.Збільшення здатності гемоглобіну віддавати кисень тканинам.
E.Підвищення зсідання крові.
82Хворий скаржиться на біль у ділянці лівої лопатки та правому плечі. Діагностовано ішемічну хворобу серця. Який вид болю виник у даного хворого?
A.* Відбитий.
B.Локальний.
C.Каузалгічний.
D.Невралгічний.
E.Таламічний.
83Під час огляду неворопатологом хворого встановлено наявність атаксії. Визначить ознаки, які притаманні даному порушенню нервової системи.
A.*Порушення часової та просторової орієнтації рухів
B.Надмірність рухів
C.Порушення ініціації та планування рухів
D.Відсутність рухів одної половини тулуба
E.Відсутність рухів верхніх кінцівок
84Батьки 12 річного хлопця звернулися в клініку зі скаргами, що зріст сина 189см. Порушення секреції якого гормону можна запідозрити у хлопця? A.* Гіперсекреція соматотропного гормону
B.Гіпосекреція СТГ
C.С. Гіпосекреція гормонів щитовидної залози
D.Д. Гіпосекреція тестостерону
E.Е. Гіпосекреція глюкокортикоїдів
85У хворого відсутні активні рухи в нижніх кінцівках. Тонус м'язів високий. Колінні і ахіллові рефлекси підвищені, Наявні патологічні рефлекси Бабінського. Втрачені всі види чутливості донизу від пахових складок. Відзначається затримка сечі і випорожнення. Яке порушення рухових функцій є у хворого?
A.* Центральний параліч
B.Центральний парез
C.Периферійний параліч
D.Периферійний парез
E.-
86Дівчина, звернулася в клініку зі скаргами на те, що в холодну погоду виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об'єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у дівчини?
A.* Ангіоспастична ішемія
B.Обтураційна ішемія
C.Компресійна ішемія
D.Артеріальна ішемія
E.Венозна ішемія
87Хвора С., 19 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні. Об’єктивно: шкіра та склери – жовтого кольору. При лабораторному обстеженні виявлено зменшення кількості гемоглобіну і еритроцитів, збільшення вмісту непрямого білірубіну в крові. Назвіть порушення в системі червоної крові.
A.* Гемолітична анемія
B.В12-дефіцитна анемія
C.Еритремія
D.Залізодефіцитна анемія
E.Залізорефрактерна анемія
88Дільничний педіатр при черговому профілактичному огляді виявив хлопчика із низьким ростом. Розумовий розвиток відповідає віку. Яке ендокринне порушення є у хлопчика?
A.* Гіпофізарний нанізм
B.Кретинізм
C.Акромегалія
D.Гігантизм
E.Рахіт
89У хворого з гломерулонефритом відмічається підвищення АТ до 200/110 мм. рт. ст. Активація якого механізму є ведучою ланкою в розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку?
A.* Ренін – ангіотензин альдостеронової
B.Калікріїн - кінінової
C.Симпато-адреналової
D.Парасимпатичної нервової системи
E.Симпатичної нервової системи
90Хворій на ревматоїдний артрит лікар призначив нестероїдні протизапальні засоби. Припинення вироблення яких медіаторів запалення буде при цьому ?
A.*Ейкозиноїдів (прозапальних простагландинів).
B.Лізосомних ферментів.
C.Гістаміну.
D.Брадикініну.
E.Інтерлейкінів.
91Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність в крові
A.*Мегалоцитів
B.Мікроцитів
C.Овалоцитів
D.Нормоцитів
E.Анулоцитів
92На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові:
A.*Гіпохромних еритроцитів
B.Макроцитів
C.Мегалоцитів
D.Ретикулоцитів
E.Еритробластів
93Потерпілого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз – отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з нагромадженням у крові
A.*Карбоксигемоглобіну
B.Карбгемоглобіну
C.Оксигемоглобіну
D.Дезоксигемоглобіну
E.Метгемоглобіну
94У провізора після проведення тривалого аналітичного аналізу (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм.рт.ст.). Які зміни нейро-гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?
A.Активація симпато-адреналової системи
B.Активація утворення і виділення альдостерону
C.Активація ренін-ангіотензинової системи
D.Активація калікреїн-кінінової системи
E.Гальмування симпато-адреналової системи

95У хворого діагностовано цироз печінки. Однією з ознак синдрому портальної гіпертензії при цьому є “голова медузи” на передній черевній стінці. Який патогенетичний механізм призводить до виникнення “голови медузи”?
A.*формування колатерального кровообігу
B. розширення глибоких вен черевної стінки
C. звуження поверхневих вен черевної стінки
D.звуження глибоких вен черевної стінки
E.тромбоз глибоких вен черевної стінки
96Хворий з алкогольним цирозом печінки скаржиться на загальну слабкість, задишку. Виявлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої черевної стінки, варикозне розширення вен стравоходу, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у хворого?
A.*Портальна гіпертензія
B.Недостатність лівого шлуночка
C.Недостатність правого шлуночка
D.Серцева недостатність
E.Колапс
97У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?
A.Активація синтезу вітаміну D
B.Активація дії ліків
C.Зменшення синтезу меланіну в шкірі
D.Посилення поділу клітин
E.Активація перекисного окислення ліпідів
98Профілактична вакцинація ослабленими мікроорганізмами викликає в організмі вироблення антитіл до цих мікробів. Які клітини відносяться до антитілсинтезуючих клітин імунної системи?
A.В-лімфоцити
B.Т-лімфоцити
C.макрофаги
D.NK-клітини
E.нейтрофіли
99У пацієнта зі скаргами на болі в правій нозі при огляді стопи виявлено: збліднення, зменшення об'єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого?
A.*Ішемія
B.венозна гіперемія
C.нейротонічна артеріальна гіперемія
D.нейропаралітична артеріальна гіперемія
E.метаболічна артеріальна гіперемія

100У хворого П., 47 років, з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш ймовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
A.*посилення ацидогенезу в нирках
B.розвиток гіпервентиляції легень
C.зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
D.блювота
E.пронос
101У дитини 5 років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?
A.*лактозрозщеплюючих
B.глюкозрозщеплюючих
C.мальтозрозщеплюючих
D.сахарозорозщеплюючих
E.фруктозрозщеплюючих
102У хворого 54 років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття на похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендарартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?
A.*Обтураційна ішемія
B.Нейропаралітична артеріальна гіперемія
C.Нейротонічна артеріальна гіперемія
D.Венозна гіперемія
E.Венозний стаз
103При обстеженні хворого виявлена гіперглікемія. Дефіцит якого гормону може її спричинити?
A.*Інсуліну
B.Глюкагону
C.Адреналіну
D.Соматотропіну
E.Тироїдину
104Гіперліпемія спостерігається через 2-3 години після вживання жирної їжі. Через 9 годин вміст ліпідів повертається до норми. Як охарактеризувати даний стан?
A.*Аліментарна гіперліпемія
B.Транспортна гіперліпемія
C.Гіперпластичне ожиріння
D.Ретенційна гіперліпемія
E.Гіпертрофічне ожиріння

105Хворий 53р. поступив в гастроентерологічне відділення зі скаргами на диспептичні розлади, мелену. Об’єктивно: розширення поверхневих вен передньої черевної стінки, спленомегалія, асцит. Для якого синдрому характерні дані симптоми?
A.*Портальна гіпертензія
B.Холемічний синдром
C.Ахолічний синдром
D.Надпечінкова жовтяниця
E.Артеріальна гіпотензія
106У хворого після отруєння грибами з’явилось жовте забарвлення шкіри та склер, темний колір сечі. Діагностовано гемолітичну жовтяницю. Який пігмент спричинює забарвлення сечі у хворого?
A.*Стеркобілін
B.Прямий білірубін
C.Білівердин
D.Непрямий білірубін
E.Вердоглобін
107У перебігу недостатності нирок часто розвивається анемія. Що є причиною цього?
A.*Зниження продукції еритропоетину
B.Гематурія
C.Гемоглобінурія
D.Гіпопротеїнемія
E.Альбумінурія
108У хворого внаслідок отруєння ціанідами має місце блокада тканинних дихальних ферментів (цитохромів). Який вид гіпоксії спостерігається?
A.* Тканинна
B.Гемічна
C.Гіпоксична
D.Циркуляторна
E.Дихальна
109Після тривалого прийому сульфаніламідів у хворого виявлена анемія, ретикулоцити відсутні. Яка регенераторна здатність кісткового мозку зареєстрована у хворого при цій анемії?
A.*Арегенераторна.
B.Гіперрегенераторна.
C.Гіпорегенераторна
D.Регенераторна.
E.Дегенераторна.
110Після систематичного застосування андрогенних гормонів у атлета діагностована атрофія чоловічих статевих залоз. Яка залоза при цьому не продукує гонадотропні гормони?
A.*Передня доля гіпофіза
B.Задня доля гіпофіза.
C.Підшлункова залоза.
D.Надниркові залози.
E.Епіфіз.

111Пацієнт страждає на артрит першого плюснефалангового суглобу, який загострюється після порушення дієти. Концентрація сечової кислоти в крові 7 мг%. Яке захворювання у пацієнта найбільш ймовірне?
A.*Подагра
B.Ревматоїдний артрит.
C.Системний червоний вовчак
D.Остеохондроз.
E.Деформуючий остеоартроз .
112У хворого на облітеруючий ендартеріїт гомілок видалили паравертебральний симпатичний вузол. Який механізм розвитку артеріальної гіперемії, що виникла в тканинах гомілки ?
A.*Параліч симпатичної інервації
B.Підвищена продукція СO2 в зоні гіперемії
C.Зменшена продукція NO в зоні гіперемії
D.Підвищений тонус симпатичної системи
E.Перевага міогенного тонусу в гомілках
113При підйомі в гори у групи туристів виникли ознаки гірської хвороби. Вкажіть, який з названих нижче факторів відіграє основну роль в її розвитку?
A.* Зниження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі
B.Сонячна радіація
C.Перепад денної і нічної температур
D.Швидкість набору висоти
E.Важке фізичне навантаження
114У хворого з гемороєм розвинулась залізодефіцитна анемія. Яке значення кольорового показника крові найбільш характерне для цієї анемії?
A.* 0,6
B.0,9
C.1,0
D.1,1
E.1,5
115У хворого із гострою лівошлуночковою недостатністю виник набряк легень. Яке порушення периферичного кровообігу в легенях стало причиною цього ускладнення?
A.* Венозна гіперемія
B.Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
C.Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
D.Тромбоз легеневої артерії
E.Ішемія

116У хворого внаслідок тяжкої травми виникла гостра втрата крові. Виберіть найбільш імовірну характеристику об’єму крові одразу після травми:
A.*Гіповолемія проста
B.Гіповолемія олігоцитемічна
C.Гіповолемія поліцитемічна
D.Нормоволоемія поліцитемічна
E.Нормоволемія олігоцитемічна
117У хворого на 2-у добу після розвиненого гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба в розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?
A.* Ексудація
B.Альтерація
C.Проліферація
D.Регенерація
E.Склероз
118Хворий 35 років пред'являє скарги на сильну постійну спрагу, головний біль, дратівливість. Кількість випиваної рідини за день 9 л. Добовий діурез збільшений. Поставлено діагноз: нецукровий діабет. З порушенням вироблення якого гормону пов'язана дана патологія
A.* Вазопресину
B.Альдостерону
C.Глюкокортикоїдів
D.Катехоламінів
E.Реніну
119У хворого з пневмонією при вимірюванні температури протягом доби показники коливалися в межах 39-40°С. Який вид лихоманки за ступенем підйому температури спостерігається?
A.Висока
B.Гіперпіретична
C.Помірна
D.Субфебрильна
E.Нормальна
120У хворого з вірусним гепатитом з'явилися асцит, жовтяниця, свербіж, набряки нижніх кінцівок, задишка. Який вид жовтяниці спостерігається у хворого?
A.* Паренхіматозна
B.обтураційна
C.гемолітична
D.механічна
E.надпечінкова
121В результаті розриву селезінки у хворої виникла масивна внутрішня кровотеча з ознаками тяжкої гіпоксії. Яка з перелічених структур найбільш чутлива до гіпоксії? A.*Кора мозку
B.Шлунок
C.нирки
D.Легені
E.М'язи
122Хвора скаржиться на підвищення температури тіла, втрату ваги, дратівливість, серцебиття, екзофтальм. Для якої ендокринопатії це характерно?
A.*Гіпертиреозу
B.Гіпотиреозу
C.Гіперальдостеронізму
D.Гіпоальдостеронізму
E.Гіперкортіцизму
123При введении лягушке подкожно 1 мл. 1% раствора цианистого калия развилась гипоксия, а затем гибель. Какой вид гипоксии наблюдается?
A.*Тканевая
B.Гемическая
C.Циркуляторная
D.Дыхательная
E.Гипоксическая
124У хворого спостерігається зменшення діурезу до 800 мл на добу. Як називається така зміна діурезу?
A.* Олігоурія
B.Поліурія
C.Лейкоцитурія
D.Протеїнурія
E.Анурія
125Хворий поступив в приймальне відділення ендокринологічного диспансеру зі скаргами на постійну спрагу, підвищений апетит, поліурію. Діагностовано цукровий діабет. Який патогенетичний чинник лежить в основі виникнення поліурії на ранній стадії цукрового діабету?
A.*Глюкозурія.
B.Мікроангіопатія.
C.Кетонемія.
D.Гіперхолестеринемія.
E.Тубулопатія.
126Хворий звернувся до лікаря із скаргами на слабкість, підвищену втомлюваність, набряки під очима, які переважно з’являються вранці. Вкажіть, при якому виді набряку суттєву роль відіграє активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.
A.*Ниркові набряки.
B.Кахектичні набряки.
C.Алергічні набряки.
D.Запальні набряки.
E.Лімфогенні набряки.
127Внаслідок тривалого прийому сульфаніламідних препаратів у хворого розвинулися анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який механізм розвитку вказаних порушень?
A.*Пригнічення кровотворення у кістковому мозку.
B.Руйнування формених елементів крові.
C.Посилене використання формених елементів крові.
D.Стимуляція кісткового мозку.
E.Розвиток порушень не пов'язаний із прийомом препаратів.
128Розвиток цукрового діабету характеризується гіперглікемією, нестачею інсуліну, кетоацидозом, поліурією, полідипсією. Яка з перерахованих ознак є головною ланкою патогенезу?
A.* Нестача інсуліну
B.Гіперглікемія
C.Кетоацидоз
D.Поліурія
E.Полідипсія
129До фармацевта звернувся хворий 54 років за порадою щодо призначення ліків. З'ясувалось що в анамнезі хворого протягом 4 років – хронічний гломерулонефрит, та 2-х років – стійке підвищення артеріального тиску. Яка речовина, синтезована нирками, відіграє важливу роль у формуванні артеріальної гіпертензії:
A.*Ренін
B.Оксид азоту
C.Альдостерон
D.Гістамін
E.Катехоламіни
130У хворого, який протягом 2-х тижнів без призначення лікаря отримував тетрациклін для лікування фурункульозу, спостерігається жовтушне забарвлення шкіри та склер. Провізор в ході опитування з'ясував що такий стан виник після вживання ліків. Який вид жовтяниці виник у хворого:
A.*Печінкова
B.Підпечінкова
C.Гемолітична
D.Холестатична
E.Спадкова
131Група туристів пішла на екскурсію у гори. Через дві години після початку походу у частини з них зареєстрована тахікардія та задишка, що є свідченням наявності в організмі гіпоксії. Яка гіпоксія є причиною виявлених порушень?
A.* Гіпоксична
B.Гемічна
C.Циркуляторна
D.Тканинна
E.Дихальна
132На 20-ту добу після кровотечі у хворого з пораненням підключичної артерії зроблений аналіз крові. Які показники мазка крові свідчать про посилення еритропоезу?
A.Ретикулоцитоз
B.Анізоцитоз
C.Пойкілоцитоз
D.Анізохромія
E.Гіпохромія
133Ділянка шкіри, яка піддалася дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом, як “rubor”.
A.Артеріальна гіперемія
B.Венозна гіперемія
C.Ішемія
D.Стаз
E.Тромбоз
134При огляді хворого лікар запідозрив синдром Іценко-Кушинга. Підвищення рівня якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?
A.*Кортизолу
B.Токоферолу
C.Ретинолу
D.Адреналіну
E.Холестерину
135Хворий скаржиться на загальну слабкість, м’язеву слабкість в кінцівках (наприклад, якщо декілька разів попросити стиснути руку в кулак, то хворому вдається це зробити тільки перший раз), слабкість мімічних м’язів, порушення процесу ковтання. Введення ацетилхолінестеразних засобів певною мірою усуває ці порушення. Визначіть патологію у хворого.
A.*Міастенія
B.Параліч
C.Парез
D.Геміплегія
E.Моноплегія
136Хворий скаржиться на загальну слабкість, швидку втому, зменшення кількості виділення сечі за добу. За останні дні виділяв 400 мл за добу. В анамнезі хронічний гломерулонефрит. Які зміни загального об’єму крові слід очікувати?
A.*Олігоцитемічна гіперволемія
B.Поліцитемічна гіповолемія
C.Проста гіповолемія
D.Олігоцитемічна гіповолемія
E.Проста гіперволемія
137Нелегальні емігранти із Сомалі були затримані на українському кордоні. При медичному огляді дитини 3 років виявлено гіпотонію та дистрофію м’язів, депігментацію шкіри, знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз - квашіоркор. До якого виду часткового голодування відносять дану патологію?
A.*Білкового
B.Вуглеводного
C.Жирового
D.Вітамінного
E.Енергетичного


138У чому полягає механізм непрямого впливу іонізуючого випромінювання на клітини?
A.утворення великої кількості вільних радикалів
B.розрив хромосом
C.ушкодження цитоплазматичної мембрани клітин
D.набряк органел клітини
E.активація біосинтезу білка
139Клітинний тип імунної відповіді направлений на захист від внутрішньоклітинних інфекцій та мікозів, внутрішньоклітинних паразитів та пухлинних клітин. Його ефекторною ланкою є:
A.Лімфоцити-кілери
B.В-лімфоцити
C.Базофільні гранулоцити
D.Еозинофільні гранулоцити
E.Нейтрофільні гранулоцити
140Які зміни в лейкоцитарній формулі слід очікувати у пацієнта з атопічною бронхіальною астмою?
A.еозинофілія
B.еозинопенія
C.базофілія
D.нейтрофілія
E.нейтропенія
141Які ліпопротеїди вважаються антиатерогенними, тобто такими, що перешкоджають розвитку атеросклерозу?
A.Високої щільності
B.Низької щільності
C.Бета
D.Дуже низької щільності
E.Хіломікрони
142До ендокринолога звернулась пацієнтка зі скаргами на підвищену збудливість,тахікардію, тремтіння пальців рук, пітливість, витрішкуватість. Яка найбільш імовірна причина такого стану?
A.гіперфункція щитоподібної залози
B.гіпофункція щитоподібної залози
C.гіперфункція кори наднирників
D.гіперфункція прищитоподібної залози
E.гіпофункція кори наднирників
143Відомо, що у ІІ фазу запалення відбувається активний вихід лейкоцитів із судин у тканину. Які із нижче перерахованих лейкоцитів першими з’являються у зоні запалення та забезпечують ефективний захист від бактеріальних і грибкових інфекцій.
A.нейтрофільні
B.еозинофільні
C.базофільні
D.моноцити
E.лімфоцити
144До лікаря звернувся пацієнт 25 років з термічними опіками ІІ ступеню важкості. Об’єктивно: на верхніх кінцівках великі пухирі заповнені прозорим ексудатом, що складається переважно з води та альбумінів, містить поодинокі лейкоцити. Назвіть вид ексудату.
A.серозний
B.катаральний (слизуватий)
C.фібринозний
D.гнійний
E.геморагічний
145Подружжя звернулось у медико-генетичну консультацію для обстеження їх новонародженої дитини. Під час дослідження каріотипу виявлено додаткову хромосому в 21-й парі хромосом. Який діагноз можна поставити?
A.синдром Дауна
B.синдром Едвардса
C.синдром Патау
D.синдром Шерешевського-Тернера
E.синдром Кляйнфельтера
146Хто з відомих вчених вказав на важливу роль сполучної тканини в забезпеченні резистентності організму та ввів поняття “фізіологічна система сполучної тканини”?
A.Богомолець
B.Сиротинін
C.Мечніков
D.Штерн
E.Пастер
147Скорочення гладких м’язів бронхів, кишок, матки, а також підвищення проникності судинної стінки, свербіж шкіри при анафілактичних реакціях пов’язані з дією:
A.гістаміну
B.гепарину
C.тромбоксану А2
D.інтерлейкіну 1
E.лейкотрієнів
148У пацієнта, що потрапив у реанімацію з діагнозом діабетична гіперглікемічна кома, спостерігається рідке, глибоке, шумне дихання. Фаза вдиху довша за фазу видиху. Яке дихання розвинулось у хворого?
A.дихання Куссмауля
B.дихання Чейна-Стокса
C.дихання Біота
D.апнейстичне дихання
E.гаспінг-дихання
149У пацієнта з травматичним шоком ЧСС становить 130 уд/хв. Який вид аритмії розвинувся?
A.синусна тахікардія
B.синусна брадикардія
C.дихальна аритмія
D.екстрасистолія
E.пароксизмальна тахікардія
150Відповідно до рекомендацій ВООЗ і міжнародного товариства гіпертензій (1999) артеріальною гіпертензією вважається підвищення артеріального тиску вище:
A.140/90 мм.рт.ст.
B.120/80 мм.рт.ст.
C.150/100 мм.рт.ст.
D.130/90 мм.рт.ст.
E.160/120 мм.рт.ст.
151Хвора на цукровий діабет І типу натще ввела собі інсулін. Через 20 хвилин появились загальна слабкість, запаморочення, посилене потовиділення. Що стало причиною гіпоглікемії у хворої?
A.*Посилення утилізації глюкози.
B.Посилення глюконеогенезу.
C.Посилення глікогенолізу.
D.Пригнічення гліколізу.
E.Пригнічення глікогенезу.

152Дитина 12-ти років, після перенесеної краснухи почала худнути, постійно відчуває спрагу, наявні глюкозурія, поліурія, поліфагія, полідипсія. Що являється причиною цукрового діабету І типу в дитини?
A.*Абсолютна інсулінова недостатність.
B.Активація глюконеогенезу.
C.Інсулінорезистентність.
D.Гіперпродукція антидіуретичного гормону.
E.Відносний дефіцит інсуліну.
153Чоловік, 57 років, скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась стенокардією. Який механізм ішемії найбільш вірогідний?
A.*Ангіоспастичний.
B.Странгуляційний.
C.Облітераційний.
D.Компресійний.
E.Обтураційний.
154У хворого з ішемічною хворобою серця на тлі атеросклеротичного ураження коронарних артерій після значного фізичного навантаження розвинувся гострий інфаркт міокарду. Яка найбільш ймовірна причина недостатності коронарного кровообігу?
A.*Стеноз коронарних артерій.
B.Спазм коронарних артерій.
C.Перерозподіл крові.
D.Тромбоемболія коронарної артерії.
E.Розрив коронарної артерії.
155Хворий, 29 років, після тяжкої фізичної роботи втратив свідомість. Глюкоза в крові - 2,3 ммоль/л. Розвиток якої коми можна запідозрити?
A.*Гіпоглікемічна.
B.Гіперглікемічна.
C.Гіперосмолярна.
D.Лактатцидемічна.
E.Печінкова.
156Чоловік, 65 років протягом кількох років хворіє на атеросклероз судин серця і головного мозку. Який клас ліпопротеїнів плазми крові є найбільш атерогенним?
A.*Ліпопротеїни низької щільності.
B.Ліпопротеїни дуже низької щільності.
C.Ліпопротеїни високої щільності.
D.Хіломікрони.
E.-
157В інфекційне відділення поступив хворий на гепатит. Об’єктивно: шкіра жовтушна, печінка збільшена. Сеча темна, кал гіпохолічний. Який стан у хворого?
A.*Печінкова жовтяниця.
B.Підпечінкова жовтяниця.
C.Надпечінкова жовтяниця.
D.Гострий холецистит.
E.Гострий панкреатит.
158Хворий 50-ти років, з алкогольним цирозом печінки скаржиться на диспепсичні розлади, кровотечу з гемороїдальних вен. При огляді: розширення поверхневих вен передньої стінки живота, асцит. На яку патологію можуть вказувати дані симптоми?
A.*Портальна гіпертензія.
B.Виразкова хвороба.
C.Ентероколіт.
D.Кишкова непрохідність.
E.Гепатит.
159У хворої П, яка тривалий час вживала ацетилсаліцилову кислоту, виявили ерозивний гастрит. Який механізм ерозивного гастриту?
A.*Блокада синтезу простагландинів та збільшення вироблення шлункового соку.
B.Блокада синтезу інтерферонів.
C.Зменшення секреції соляної кислоти.
D.Збільшення секреції слизу в шлунку.
E.Збільшення синтезу простагландинів.
160У хворого з цирозом печінки в стадії декомпенсації виникла печінкова кома. Який метаболіт є нейротоксичним в даному випадку?
A.*Іони амонію, аміак.
B.Альфа-кетоглутарова кислота.
C.Глюкозо-6-фосфат.
D.Ціанокобаламін.
E.Сукцинат.
161Хворий К., віком 65 років, переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулась серцева недостатність. Чим зумовлено її виникнення?
A.* Ушкодженням міокарда
B.Перевантаженням серця опором
C.Інфекцією
D.Підвищеним опором вигнанню крові в аорті
E.Підвищеним опором вигнанню крові в легеневому стовбурі
162У хворого на феохромоцитому зафіксоване тривале і стійке підвищення артеріального тиску. Гіперпродукція якого гормону призводить до розвитку вторинної артеріальної гіпертензії у даному випадку.
A.* Адреналіну
B.Вазопресину
C.Альдостерону
D.Кортизолу
E.Тироксину
163Під час ультразвукового обстеження у пацієнтки діагностовано двобічний стеноз ниркових артерій атеросклеротичного генезу. Вкажіть біологічно активну речовину, яка є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у даному випадку.
A.* Ренін
B.Кортизол
C.Вазопресин
D.Норадреналін
E.Тироксин
164Хворій з виразковою хворобою шлунка призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно скероване?
A.* H. pylori
B.E. colli
C.St. aureus
D.Cl. perfringens
E.Cl. trachomatis
165У хворої при гастродуоденоскопії виявили ослаблення функції шлунково-стравохідного з`єднання з рефлюксом шлункового вмісту в стравохід. Яким основним симптомом проявлятиметься дане порушення?
A.* Печією
B.Порушенням ковтання
C.Нудотою
D.Проносом
E.Серцебиттям
166У хворого з механічною жовтяницею артеріальний тиск становить 80/40 мм рт ст. Цей стан розвинувся внаслідок:
A.* Гіпотензивної дії жовчних кислот
B.Недостатньої скоротливої функції серця
C.Збільшення кількості циркулюючої крові
D.Зниження тонусу резистивних судин
E.Гальмівним впливом на судинно-руховий центр
167Аналіз сечі хворого на цукровий діабет показав наявність глюкозурії. Вкажіть нирковий поріг реабсорбції глюкози.
A.* 10 ммоль/л
B.15 ммоль/л
C.20 ммоль/л
D.1 ммоль/л
E.5 ммоль/л
168У хворої, яка страждає на хронічний панкреатит, виявлено збільшений вміст жирів у калі. Дефіцит якого ферменту має місце в даному випадку?
A.* Ліпази
B.Амілази
C.Еластази
D.Трипсину
E.Гастрину
169У хворої, що страждає на цукровий діабет І типу, розвинулася гіперглікемічна кома. Результати обстеження виявили метаболічний ацидоз. Накопичення яких речовин в крові призвело до розвитку даного стану?
A.* Кетонових тіл
B.Жовчних кислот
C.Залишкового азоту
D.Непрямого білірубіну
E.Іонів амонію
170У хворого на подагру виявлено значне підвищення рівня сечової кислоти в крові. Кінцевим продуктом обміну яких речовин є сечова кислота?
A.* Пуринових основ
B.Тригліцеридів
C.Альбумінів
D.Глобулінів
E.Жирових кислот
171Дитина, хвора на цукровий діабет І типу, натще ввела собі інсулін. Через 15 хвилин у неї з’явилися гостре почуття голоду, дріж, інтенсивне потовиділення, запаморочення. Що стало причиною такого стану у дитини?
A.* Гіпоглікемія
B.Гіперглікемія
C.Кетонемія
D.Гіперліпемія
E.Глюкозурія
172У хворого з недостатністю аденогіпофіза (пангіпопітуітаризмом) спостерігається виражена схильність до гіпоглікемії. Чим це зумовлено?
A.* Дефіцитом контрінсулярних гормонів
B.Надлишком інсуліну
C.Надлишком контрінсулярних гормонів
D.Дефіцитом інсуліну
E.Дефіцитом вуглеводів у їжі
173У хворого діагностовано акромегалію (аденому гіпофіза, що продукує соматотропін). Яке порушення вуглеводного обміну типове для цього стану?
A.* Зниження толерантності до глюкози.
B.Підвищення толерантності до глюкози.
C.Гіпоглікемія.
D.Фруктозурія.
E.-.
174У хлопчика через 2 години після вживання глюкози її вміст у крові складає 20 ммоль/л. Виявлено цукровий діабет 1 типу. Що є причиною гіперглікемії при цьому захворюванні?
A.* Абсолютний дефіцит інсуліну
B.Інсулінорезистентність тканин
C.Надлишок інсуліну
D.Дефіцит глюкокортикоїдів
E.Надлишок глюкокортикоїдів
175У хворого на цукровий діабет рівень глюкози в крові складає 15 ммоль/л. Що з названого є безпосереднім наслідком гіперглікемії?
A.* Глюкозурія
B.Кетоацидоз
C.Дегідратація
D.Алкалоз
E.Гіпохолестеринемія
176У хворого на цукровий діабет 2-го типу спостерігаються виражені порушення жирового обміну. Яке порушення жирового обміну найбільш характерне для цього захворювання?
A.* Ожиріння
B.Гіпохолестеринемія
C.Кетоацидоз
D.Гіпоглікемія
E.Гіперглікемія
177У хворих на цукровий діабет часто спостерігається зневоднення. Що зумовлює це порушення?
A.* Поліурія
B.Поліфагія
C.Полідипсія
D.Схуднення
E.Ожиріння
178У чоловіка, що протягом 8 років хворіє на цукровий діабет 2 типу, вдруге виник інфаркт міокарда. Яке ускладнення діабету прискорює розвиток атеросклерозу вінцевих артерій та ішемічної хвороби серця у хворого?
A.* Макроангіопатія
B.Гломерулопатія
C.Нейропатія
D.Ретинопатія
E.Фетопатія

179У дівчини, хворої на цукровий діабет 1 типу, розвинулась хронічна ниркова недостатність. Яке ускладнення діабету є причиною діабетичної нефропатії?
A.* Мікроангіопатія
B.Макроангіопатія
C.Нейропатія
D.Ретинопатія
E.Фетопатія
180У хворого на акромегалію (є аденома гіпофіза, що продукує соматотропін) спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Який вид діабету спостерігається у хворого?
A.* Вторинний цукровий діабет
B.Первинний цукровий діабет
C.Гестаційний цукровий діабет
D.Нирковий цукровий діабет
E.Нецукровий діабет
181У дитини з розумовою відсталістю діагностований кретинізм. Дефіцит яких гормонів є головним у розвитку порушення функції нервової системи при цьому захворюванні?
A.* Тиреоїдних
B.Катехоламінів
C.Естрогенів
D.Андрогенів
E.Глюкокортикоїдів
182У дівчини 14 років, яка скаржиться на спрагу, поліурію діагностовано цукровий діабет 1-го типу. Що є головною ланкою у патогенезі цього захворювання?
A.* Автоімунне ушкодження В-клітин
B.Інсулінорезистентність жирової тканини
C.Гіперпродукція глюкагону
D.Гіперпродукція кортизолу
E.Гіперпродукція соматотропіну
183У хворого зі скаргами на запаморочення та неадекватну поведінку діагностована пухлина з B-клітин острівців Лангерганса - інсулінома. Чим зумовлена гіпоглікемія у хворого?
A.* Надлишком інсуліну
B.Дефіцитом інсуліну
C.Дефіцитом контрінсулярних гормонів
D.Дефіцитом вуглеводів у їжі
E.Надлишком контрінсулярних гормонів


184До лікарні доставили хворого на цукровий діабет 1-го типу у непритомному стані. Дихання типу Куссмауля, артеріальний тиск 80/50 мм рт. ст., запах ацетону з рота. Накопиченням у крові яких речовин можна пояснити виникнення цих розладів?
A.* Кетонових тіл.
B.Глікогену.
C.Тригліцеридів.
D.Молочної кислоти.
E.Ліпопротеїнів.
185У хворого на цукровий діабет 1 типу спостерігається хронічна гіперглікемія. Дефіцитом якого гормона це зумовлено?
A.* Інсуліну
B.Кортизолу
C.Альдостерону
D.Глюкагону
E.Адреналіну
186У жінки 44 років, хворої на хронічний панкреатит, виявлено зниження толерантності до глюкози. Яке порушення вуглеводного обміну характерне для хворої?
A.* Гіперглікемія
B.Гіпоглікемія
C.Ожиріння
D.Схуднення
E.Набряк
187У хлопчика 7 років, що значно схуд за останній місяць, виявлено цукровий діабет 1 типу. Що є причиною схуднення при цьому захворюванні?
A.* Абсолютний дефіцит інсуліну
B.Резистентність до інсуліну
C.Надлишок інсуліну
D.Дефіцит кортизолу
E.Надлишок кортизолу
188У дівчинки 14 років з гіперглікемією, глюкозурією і поліурією, виявлене автоімунне ураження острівцевих В-клітин. Який варіант цукрового діабету у хворої?
A.* 1-й тип
B.2-й тип
C.3-й тип
D.4-й тип
E.Нирковий
189У хворого на цукровий діабет знижені процеси регенерації, довго не загоюються рани. Які зміни в обміні речовин є причиною цих змін?
A.* Зменшення синтезу білків.
B.Активація ліполізу.
C.Накопичення кетонових тіл.
D.Гіпоглікемія.
E.Ацидоз.

190У хворого діагностоване первинне ожиріння. Зі зменшенням дії якого гормону воно пов’язане?
A.* Лептину
B.Інсуліну
C.Адреналіну
D.Кортизолу
E.Соматотропіну
191У хворого із злоякісною пухлиною спостерігаються значне схуднення і виснаження. Яка речовина, що пригнічує центр голоду та стимулює катаболізм, викликала виснаження у хворого?
A.* Кахексин
B.Інсулін
C.Глюкагон
D.Соматотропін
E.Альдостерон
192Хворі на альбінізм погано переносять дію сонця: засмага не розвивається, а опіки з’являються дуже легко. Порушення синтезу якої речовини лежить в основі цього явища?
A.* Меланіну
B.Фенілаланіну
C.Тирозину
D.Адреналіну
E.Тироксину
193У чоловіка 55 років, хворого на цукровий діабет 2-го типу, після незначної травми ступні виникла гангрена ноги і ногу довелось ампутувати. Яке ускладнення діабету є головною причиною гангрени?
A.* Макроангіопатія
B.Ацидоз
C.Нефропатія
D.Фетопатія
E.Ретинопатія
194У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну виникли почуття голоду, дратівливість, агресивна поведінка, згодом запаморочення, кома. Що є причиною порушення функції нейронів у цьому випадку?
A.* Гіпоглікемія
B.Зневоднення клітин
C.Гіпоксія
D.Алкалоз
E.Гіпокапнія


195У хворого встановили стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору, але ознак недостатності серця ще немає. Який терміновий механізм компенсації розвинувся при цьому?
A.*Гомеометричний
B.Гетерометричний
C.Метаболічний
D.Гіпертрофія міокарда
E.Брадикардія
196Який вид коми може розвинутись у хворого на цукровий діабет при передозуванні інсуліну?
A.*Гіпоглікемічна
B.Гіперглікемічна
C.Гіперосмолярна
D.Кетоацидотична
E.Лактацидемічна
197Назвіть головний ініціальний фактор розвитку цукрового діабету типу I :
A.*Ушкодження В–ендокриноцитів
B.Поліурія
C.Полідипсія
D.Спрага
E.Гіперглікемія
198У дитини виявлено спадкове захворювання - фенілпіровиноградне недоумство. Недостатність якого фермента спричинює фенілкетонурію?
A.*Фенілаланінгідроксилази
B.Оксидази n - гідроксифенілпіровиноградної кислоти
C.Оксидази гомогентизинової кислоти
D.Тирозинази
E.Ксантиноксидази
199У хворого виявлено гострий панкреатит. Що є головною ланкою патогенезу цього захворювання?
A.*Передчасна активація трипсину, еластази
B.Атеросклероз судин підшлункової залози
C.Артеріальна гіпертензія
D.Аутоалергія
E.Порушення трофіки екзокринних панкреацитів
200В інфекційне відділення надійшов хворий 23 років зі скаргами на здуття живота та проноси. Діагностовано лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний для даного захворювання?
A.* Еозинофільний
B.Нейтрофільний
C.Базофільний
D.Лімфоцитарний
E.Моноцитарний

201До аптеки за ліками звернувся хворий. Раптово йому стало погано: з’явилося серцебиття, прискорений пульс і біль у грудях, який за декілька хвилин поширився в ліву половину голови та під ліву лопатку. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
A.* Ішемічна хвороба серця
B.Виразкова хвороба шлунку
C.Дисфагія
D.Пневмонія
E.Нейроциркуляторна дистонія
202Робітника АЕС доставили у клініку після одноразового опромінення зі скаргами на слабкість, головний біль, підвищення температури, діарею. В аналізі крові – лейкоцитоз і лімфопенія. Яка стадія променевої хвороби найбільш ймовірна у пацієнта?
A.* Період первинних реакцій
B.Період удаваного благополуччя
C.Період розгорнутої клінічної картини
D.Латентний період
E.Продромальний період
203При дослідженні сечі у хворого Ф. виявлена протеїнурія (5 г/л) і гематурія з вилуженими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники ?
A.* Порушення клубочкової фільтрації
B.Порушення канальцієвої секреції
C.-
D.Порушення канальцієвої реабсорбції
E.Порушення відтоку сечі
204У хворого з артеріальною гіпертензією при обстеженні виявлено розширення меж серця, збільшення ударного і хвилинного об’єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
A.* Компенсаторно-пристосувальні
B.Патологічні
C.Механізми декомпенсації
D.Ознаки пошкодження
E.Функціональні порушення
205У хворого К., 37 років, після тривалого голодування з'явилися набряки нижніх кінцівок. Який із патогенетичних факторів відіграє провідну роль у розвитку набряків у даній клінічній ситуації?
A.* Зниження онкотичного тиску крові
B.Зниження гідростатичного тиску крові
C.Зниження осмотичного тиску крові
D.Підвищення онкотичного тиску в тканинах
E.Підвищення осмотичного тиску інтерстиціальної рідини


206Новий прояв хвороби після уявного або неповного її припинення носить назву:
A.Рецидив
B.Ремісія
C.ускладнення
D.видужання
E.перехід у хронічну форму
207У хворого внаслідок отруєння ціанідами має місце блокада ферменту цитохромоксидази. Який вид гіпоксії розвивається при цьому?
A.* Тканинна
B.Гемічна
C.Циркуляторна
D.Дихальна
E.Застійна
208У хворого діагностовано гіпоксичну гіпоксію. У яких випадках вона виникає?
A.* Гірська хвороба
B.Отруєння нітритами
C.Отруєння ціанідами
D.Отруєння чадним газом
E.Пневмоконіоз
209У хворого діагностовано гіпоксичну гіпоксію, при якій рО2 крові знижений. При якій гіпоксії напруга кисню крові не змінюється?
A.* Тканинній
B.Гемічній
C.Циркуляторній
D.Дихальній
E.Гіпоксичній
210Пунктуючи плевральну порожнину хворого, лікар отримав гнійний ексудат з неприємним запахом. Розглянувши під мікроскопом мазок цього ексудату, він побачив багато гнійних тілець, що утворилися в результаті руйнування:
A.* Нейтрофілів
B.Еозинофілів
C.Базофілів
D.Лімфоцитів
E.Еритроцитів
211При приготуванні хімічного розчину на шкіру передпліччя лаборанта потрапила концентрована соляна кислота. На місці ураження шкіри виникли пекучий біль, гіперемія, припухлість. Про який патологічний процес свідчать дані ознаки?
A.* Запалення
B.Пухлину
C.Гарячку
D.Ішемію
E.Гіпоксію
212Хворому із закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?
A.* Венозна гіперемія
B.Артеріальна гіперемія
C.Емболія
D.Ішемія
E.Тромбоз
213До якого виду фармакотерапії відноситься застосування антибіотиків при інфекційних хворобах?
A.*Етіотропна
B.Патогенетична
C.Замісна
D.Симптоматична
E.Стимулююча
214У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний приступ, який привів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням:
A.*Альвеолярної вентиляції
B.Перфузії легень
C.Дифузії газів
D.Дисоціації оксигемоглобіну
E.Діяльності серця
215Хворий скаржиться на напади тахікардії та гіпертензії, головний біль, біль в серці, він виглядає блідим. У нього в крові суттєво підвищений вміст катехоламінів. Порушення функції якої залози може бути причиною цього?
A.*Мозкової речовини надниркових залоз
B.Кори надниркових залоз
C.Паращитовидних залоз
D.Нейрогіпофізу
E.Аденогіпофізу
216Дівчинка після випадкового споживання неїстивних грибів поступила в реанімаційне відділення з явищами потьмарення свідомості, анурії, артеріальної гіпотензії, гіперазотемії. Яке порушення функції нирок може бути у дівчинки?
A.*Гостра ниркова недостатність
B.Гострий дифузний гломерулонефрит
C.Гострий пієлонефрит
D.Сечокам’яна хвороба
E.Хронічна ниркова недостатність


217У пацієнта, який довго хворів на виразкову хворобу шлунка, відмічається кахексія,блідість, слабкість, втрата апетиту, огида до м’ясної їжі. При біопсії слизової оболонки шлунка виявлено клітинну анаплазію. Якій патології властиві такі симптоми?
A.*Злоякісна пухлина шлунка
B.Поліпоз шлунка
C.Доброякісна пухлина шлунка
D.Гіпертрофічний гастрит
E.Пенетрація виразки
218У хворого після попадання на шкіру концентрованої хлористоводневої кислоти виникло запалення. Яким процесом запалення закінчується?
A.*Проліферацією
B.Ексудацією
C.Альтерацією
D.Еміграцією лейкоцитів
E.Фагоцитозом
219Який з наведених факторів зумовить збільшення клубочкової фільтрації в нирках?
A.*Зниження онкотичного тиску крові
B.Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків
C.Зменшення кількості функціонуючих клубочків
D.Збільшення онкотичного тиску крові
E.Збільшення внутрішньониркового тиску
220У хворого виявлено збільшення в лейкоцитарній формулі еозинофілів. Для яких захворювань це характерно?
A.*Алергічних захворювань
B.Анемії
C.Лімфолейкозу
D.Апендициту
E.Гіперфункції кори надниркових залоз
221У хворого хронічна недостатність серця. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки ціанотичні, тахікардія, тахіпное, набряки. Який вид гіпоксії у хворого?
A.*Циркуляторна
B.Гемічна
C.Гіпоксична
D.Тканинна
E.Респіраторна
222У хворого на ексудативний плеврит при плевральній пункції одержано жовту в’язку рідину, в якій багато лейкоцитів (переважно нейтрофілів), гнійні тільця, клітинний детрит, мікроорганізми. Яке запалення розвинулось у хворого?
A.*Гнійне
B.Гнильне
C.Серозне
D.Фібрінозне
E.Геморагічне
223У хворого виявлена алкаптонурія. З порушенням обміну якої речовини пов'язане це захворювання?
A.*Тирозину
B.Фенолу
C.Аланіну
D.Триптофану
E.Фенілаланіну
224Підвищення секреції якого гормону спричинить гіпернатріємію та гіпокаліємію?
A.*Альдостерону
B.Адреналіну
C.Глюкагону
D.Паратгормону
E.Атріального натрійуретичного гормону (пептиду)
225У вагітної жінки шкіра нижніх кінцівок стала ціанотичною, припухлою, місцева температура знизилась. Який розлад периферійного кровообігу розвинувся в даному випадку?
A.*Венозна гіперемія
B.Артеріальна гіперемія
C.Ішемія
D.Тромбоз
E.Емболія
226Після фізичного навантаження у людини спостерігаються позачергові (передчасні) скорочення серцевого м’яза. Який це вид аритмії?
A.*Екстрасистолія
B.Синусова тахікардія
C.Синусова брадикардія
D.Фібриляція шлуночків
E.Пароксизмальна тахікардія
227У хворого із жовтяницею у крові підвищений вміст прямого білірубіну, холалемія, в сечі не виявлено стеркобіліногену. Яке порушення спостерігається у даному випадку?
A.* Механічна жовтяниця
B.Гемолітична жовтяниця
C.Паренхіматозна жовтяниця
D.Синдром Жільбера
E.Синдром Кріглера-Найяра
228У хворого встановлено підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого, в калі і сечі – високий вміст стеркобіліногену, рівень прямого білірубіну у плазмі крові в межах норми. Який це вид порушення пігментного обміну?
A.* Гемолітична жовтяниця
B.Паренхіматозна жовтяниця
C.Механічна жовтяниця
D.Синдром Жільбера
E.Синдром Ротора


229У хворого з патологією печінки наявні наступні симптоми: безсоння, емоційна лабільність, головний біль, головокружіння, сонливість вдень. Порушення якої функції печінки зумовлює розвиток даних симптомів?
A.* Антитоксичної
B.Білоксинтезуючої
C.Жовчовидільної
D.Гемодинамічної
E.Депонуючої
230Моделювання іммобілізаційного стресу проводили на мурчаку, якого попередньо не годували протягом доби. На розтині слизова оболонка шлунка гіперемійована з множинними ерозіями. Яку теорію виразкоутворення підтверджують результати цього досліду?
A.* Кортиковісцеральну (стресову)
B.Судинну
C.Запальну
D.Механічну
E.Пептичну
231Хворий М., 52 років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, ймовірно, є у хворого?
A.* Гіперсекреція та гіперхлоргідрія
B.Гіпосекреція
C.Ахлоргідрія
D.Ахілія
E.Гіпохлоргідрія
232Хворий А., 58 років скаржиться на періодичні приступи стискаючого болю за грудиною, що виникають при емоційному або фізичному навантаженні. Як називається ця патологія?
A.* Стенокардія
B.Інфаркт міокарда
C.Кардіосклероз
D.Шлуночкова блокада
E.Гіпоксичний некроз міокарда
233Пацієнту з цукровим діабетом передозували інсулін. Через деякий час його загальний стан погіршився і у нього розвинулася гіпоглікемічна кома. До якої категорії належить стан, що розвинувся у хворого?
A.* Ускладнення
B.Патологічна реакція
C.Рецидив
D.Розпал хвороби
E.Патологічний стан
234Під час вагітності відбувається збільшення матки в об’ємі. Як називається цей процес?
A.* Фізіологічна гіпертрофія
B.Фізіологічна регенерація
C.Регенераційна гіпертрофія
D.Кореляційна гіпертрофія
E.Несправжня гіпертрофія
235У хворого з тромбофлебітом ввечері виникли набряки нижніх кінцівок. У патогенезі якого набряку провідну роль відіграє підвищення проникливості судинної стінки?
A.* Запального
B.Серцевого
C.Кахектичного
D.Ниркового
E.Голодного
236У хворого чоловіка 38 років температура тіла підвищена до 39оС. Який різновид лейкоцитів виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?
A.*Моноцити
B.Еозинофіли
C.Базофіли
D.Нейтрофіли
E.Лімфоцити
237У хворого після введення парентерально вітаміну В6 розвинувся анафілактичний шок з явищами бронхоспазму, зниженням АТ, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?
A.*Гістамін
B.Гепарин
C.Катехоламіни
D.Глюкокортикоїди
E.Тромбоксан
238Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л., глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?
A.*Кетоацидотична кома
B.Гостре порушення мозкового кровообігу
C.Інфаркт міокарду
D.Тромбоемболія легеневої артерії
E.Хронічна ниркова недостатність
239У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД 24-26 на хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м"язів. Яка форма порушення дихання у хворого ?
A.*Експіраторна задишка
B.Чейна – Стокса
C.Біота
D.Інспіраторна задишка
E.Апнейстичне дихання

240Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головні болі, болі у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?
A.* Зниження онкотичного тиску крові
B.Підвищення судинної проникливості
C.Підвищення гідродинамічного тиску крові
D.Порушення гормонального балансу
E.Порушення лімфовідтоку
Фармакологія
1При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?
A.*Дроперидол
B.Етаперазин
C.Левомепромазин
D.Клозапін
E.Сульпірид
2У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов’язана ульцерогенна дія препарату?
A.*Зменшення активності циклооксигенази-1 (ЦОГ-1)
B.Зменшення активності циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)
C.Зменшення активності ліпооксигенази (ЛОГ)
D.Зменшення активності тромбоксансинтетази E.Зменшення активності простациклінсинтетази
3У хворої 45 років, котра протягом двох тижнів приймає неодикумарін з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб необхідно застосувати в якості антагоністу неодикумаріну?
A.*Вікасол
B.Протаміну сульфат
C.Натрію цитрат
D.Гепарин
E.Кислота амінокапронова
4До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до складу патогенетичної терапії?
A.*Атропіну сульфат та дипіроксим
B.Тіосульфат натрію та бемегрид
C.Тетацин-кальцій та унітіол
D.Налорфіну гідрохлорид та бемегрид
E.Глюкозу та бемегрид
5До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?
A.*Прозерин
B.Ацеклідин
C.Пілокарпін
D.Армін
E.Дипіроксим
6Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
A.*Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту
B.Блокада бета-адренорецепторів
C.Блокада альфа-адренорецепторів
D.Блокада рецепторів ангіотензину ІІ
E.Блокада повільних кальцієвих каналів
7Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?
A.*Блокада Н2-гістамінових рецепторів
B.Блокада Н1-гістамінових рецепторів
C.Блокада М-холінорецепторів
D.Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
E.Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв
8Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату?
A.*Реактивація мембранної К+,Na+-АТФ-ази
B.Зв’язування іонізованого Са2+
C.Збільшення проникнення К+ в міокардіоцити
D.Збільшення вмісту Na+ в міокарді
E. Індукція метаболізму серцевих глікозидів

9Для зняття марення і галюцінацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?
A.*Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС
B.Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
C.Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
D.Інгібування холінергічних процесів в ЦНС
E.Інгібування адренергічних процесів в ЦНС
10У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?
A.*Метронідазол
B.Хініофон
C.Тетрациклін
D.Хінгамін
E.Фталазол
11При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксанту було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?
A.*Прозерин
B.Дитилін
C.Цитітон
D.Етимізол
E.Бензогексоній
12Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат ?
A.*Блокатори Н 1 гістамінових рецепторів
B.Глюкокортикостероїди
C.Інгібітори дегрануляції тучних клітин
D.Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
E.Блокатори Н 2 гістамінових рецепторів
13Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Який лікарський засіб можно застосувати в якості атидоту?
A.*Атропін
B.Карбахолін
C.Ацеклідин
D.Бензогексоній
E.Пентамін
14Жінка, яка страждає на невроз, погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?
A.* Нітразепам
B.Фенобарбітал
C.Етамінал-натрій
D.Бромізовал
E.Настоянка валеріани
15У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
A.*Абстинентний синдром
B.Тахіфілаксия
C.Сенсибілізація
D.Кумуляція
E.Толерантність
16В аптеку звернувя хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без діазепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого?
A.* лікова залежність
B.ідіосинкразія
C.синдром післядії
D.кумуляція
E.толерантність
17Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але ефект був відсутнім. Що лежить в основі неефективності ефедрину?
A.* Тахіфілаксія
B.Лікарська залежність
C.Ідіосинкразія
D.Алергія
E.Кумуляція
18Який протипротозойний засіб можна порекомендувати жінці, яка хворіє на трихомоніаз?
A.* Метронідазол
B.Примахін
C.Хлоридин
D.Солюсурьмін
E.Хініофон
19Порекомендуйте хворому на хронічний бронхіт, який відхаркувальний засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння.
A.*Амброксол
B.Фалімінт
C.Глаувент
D.Лібексин
E.Сальбутамол
20Виберіть антисептик із групи галогеномісних сполук, який можна покласти в аптечку для дитини, що збирається у літній табір:
A.* Розчин йоду спиртовий
B.Брильянтовий зелений
C.Міді сульфат
D.Метиленовий синій
E.Розчин формальдегіду
21Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?
A.* Лідокаїн
B.Дикаїн
C.Анестезин
D.Совкаїн
E.Кокаїн
22До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, якими перевагами володіє даний препарат, як переважний блокатор циклооксигенази-2, порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами:
A.*Мінімальна побічна дія на травний канал
B.Виразний міоспазмолітичний ефект
C.Наявність інтерфероногенних властивостей
D.Мінімальна побічна дія на кровотворення
E.Значне пригнічення активності протеаз
23При відсутності в аптеці фенотеролу в інгаляціях яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?
A.*Сальбутамолом
B.Ізадрином
C.Метацином
D.Ефедрином
E.Еуфіліном
24Проконсультуйте лікаря, яким найбільш близьким за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн.
A.*Амброксол
B.Натрію хлорид
C.Кодеїну фосфат
D.Лібексин
E.Натрію гідрокарбонат
25При відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити?
A.* Корглікон
B.Ізоланід
C.Дигітоксин
D.Адонізид
E.Целанід
26Назвіть найбільш типовий симптом отруєння атропіном.
A.* Розширення зіниць, що не реагують на світло.
B.Звуження зіниць, які не реагують на світло.
C.Підвищене потововиділення.
D.Брадикардія.
E.Зниження внутрішньоочного тиску.
27Хворий звернувся до лікаря офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар?
A.* Ретинол
B.Піридоксин
C.Токоферол
D.Аскорбінова кислота
E.Кокарбоксилаза
28У хворого на гiпертонiчну хворобу пiдвищений рiвень ренiну в плазмi кровi. Якій з перерахованих фармакологiчних груп треба вiддати перевагу для лiкування даного хворого?
A.*Iнгiбiтори АПФ
B.Альфа-адреноблокатори
C.Дiуретики
D.Антагонiсти iонiв кальцiю
E.Симпатолiтики

29Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
A.*Нейтралізація НCl
B.Місцевоанестезуюча дія
C.Блокада Н2-гістамінорецепторів
D.Блокада М-холінорецепторів
E.Протизапальна дія
30При тривалому застосуванні фенобарбіталу у хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?
A.*Прискорення біотрансформації
B.Послаблення процесу всмоктування
C.Підвищення чутливості рецепторів
D.Пригнічення біотрансформації
E.Накопичення речовини в організмі
31Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.
A.* амітриптилін
B.феназепам
C.дроперидол
D.аміналон
E.кофеїн
32Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який гіпотензивний препарат вона використовувала?
A.* лізиноприл
B.атенолол
C.ніфедипін
D.фуросемід
E.дихлотіазид
33В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату?
A.*Блокада Н2-гістамінових рецепторів
B.Блокада Н1-гістамінових рецепторів
C.Блокада М-холінорецепторів
D.Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
E.Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв
34Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення (Т1/2)?
A.*Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50%
B.Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу
C.Час повного виведення препарату з організму
D.Швидкість виведення препарату через нирки
E.Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові
35Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом:
A.*Фармакокінетичної несумісності
B.Фармацевтичної несумісності
C.Фармакодинамічної несумісності
D.Синергізму препаратів
E.Функціонального антагонізму препаратів
36Дайте відповідь провізору-інтерну: який з препаратів відноситься до препаратів задньої долі гіпофізу ?
A.*Окситоцин
B.Інсулін
C.Преднізолон
D.Тіреоідин
E.Естрон
37Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитовидної залози.
A.*L-тироксин
B.Інсулін
C.Преднізолон
D.Паратиреоїдин
E.Мерказоліл
38Який механізм дії диклофенаку натрію?
A.* Блокує циклооксигеназу
B.Активує синтез фосфодіестерази
C.Пригнічує холінестеразу
D.Активує аденілатциклазу
E.Пригнічує фосфодіестеразу
39Який з антисептиних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?
A.*Калію перманганат
B.Хлорамін
C.Фурацилін
D.Етоній
E.Срібла нітрат
40Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:
A.*біодоступність
B.період напівадсорбції
C.період напіввиведення
D.об’єм розподілу
E.період напівелімінації
41Хворий 67 років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:
A.*Панангіном
B.Глюконатом кальцію
C.Еуфіліном
D.Дихлотіазидом
E.Хлоридом кальцію
42На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:
A.*Протаміну сульфат
B.Дипіроксим
C.Вікасол
D.Бемегрид
E.Натрію цитрат
43Який основний механізм дії лежить в основі бактерицидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору?
A.* порушення синтезу стінки мікробної клітини
B.пригнічення синтезу білка
C.пошкодження проникності цитоплазматичної мембрани
D.активація імунної системи макроорганізму
E.підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів
44В связи со слабостью родовой деятельности врач назначил роженице гормональный препарат для стимуляции родов. Назовите препарат.
A.* Окситоцин
B.Глибенкламид
C.Преднизолон
D.Инсулин
E.L-тироксин
45Больному с болезнью Паркинсона назначили препарат с преобладающим влиянием на дофаминергическую систему. Назовите это лекарственное средство?
A.* Леводопа
B.Зопиклон
C.Дроперидол
D.Аминазин
E.Лоразепам
46Хворому Н. 56 р. який хворіє на ІХС було призначено метопролол. Який механізм дії бета-адреноблокаторів при ІХС?
A.* Зменшують потребу міокарда в кисні
B.Збільшують потребу міокарда в кисні
C.Розширюють коронарні судини
D.Зменшують тонус периферичних судин
E.Звужують коронарні судини
47Хворий, що страждає на алергічний дерматит звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергічної дії необхідно призначити?
A.*Преднізолон
B.Етамід
C.Окситоцин
D.Інсулін
E.Ретаболіл
48Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який це препарат?
A.*Фенофібрат
B.Аскорбінова кислота
C.Пірацетам
D.Дексаметазон
E.Бутадіон
49У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?
A.*Адреналіну гідрохлорид
B.Натрію хлорид
C.Платифіліну гідротартрат
D.Атропіну сульфат
E.Анаприлін
50Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який з вказаних нижче препаратів доцільно призначити в даному випадку?
A.* Нітразепам
B.Аміназин
C.Трифтазин
D.Дроперидол
E.Амітриптилін
51Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату:
A.* Блокування бета-адренорецепторів
B.Блокування альфа-адренорецепторів
C.Непряма адреноміметична дія
D.Спазмолітична дія
E.Блокування ангіотензинових рецепторів
52Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно бета-2-адренорецепторів. Назвіть препарат:
A.* Сальбутамол
B.Адреналіну гідрохлорид
C.Дроперидол
D.Клофелін
E.Ізадрін
53Хворій на паркінсонізм для усунення м'язевої ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:
A.* Леводопа
B.Аміназин
C.Парацетамол
D.Скопаламіну гідробромід
E.Атропіну сульфат

54Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат?
A.* Глауцин
B.Корглікон
C.Еналаприл
D.Фуросемід
E.Ферковен
55Хворому на інсулиннезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:
A.* Глібенкламід
B.Інсулін
C.Анаприлін
D.Преднізолон
E.Фуросемід
56Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок.
A.* Целекоксиб
B.Кислота ацетилсаліцилова
C.Індометацин
D.Парацетамол
E.Диклофенак-натрій
57Поясніть лікарю, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується:
A.* Звикання
B.Сенсибілізація
C.Кумуляція
D.Залежність
E.Тахіфілаксія
58Хворого попередили, що при застосуванні препарапту, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат:
A.* Лізіноприл
B.Клофелін
C.Фенігідин
D.Діхлотіазид
E.Метопролол
59Хворому при гострому отруєнні для форсованого діурезу призначили петлевий діуретик. Який це препарат ?
A.* Фуросемід
B.Манніт
C.Гідрохлортіазид
D.Тріамтерен
E.Спіронолактон


60Хворому на гіпертонічну хворобу призначено лізиноприл. Який типовий побічний ефект йому властивий ?
A.* Сухий кашель
B.Закреп
C.Підвищення апетиту
D.Безсоння
E.Блювання
61Порекомендуйте хворому на глаукому засіб із групи М-холіноміметиків.
A.* Пілокарпіну гідрохлорид
B.Ефедрину гідрохлорид
C.Сульфацил натрій
D.Атропіну сульфат
E.Левоміцетин
62Лікар - провізору:" Нагадайте мені, колего, як називають явище, коли один препарат підсилює дію іншого".
A.* Потенціювання
B.Антагонізм
C.Сенсибілізація
D.Абстиненція
E.Тахіфілаксія
63Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься данний препарат ?
A.* Тетрацикліни
B.Аміноглікозиди
C.Макроліди
D.Цефалоспорини
E.Пеніциліни
64Ви – провізор аптеки. Яку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування хворих на бронхіальну астму?
A.* Бета-2-адреноміметики
B.Бета-адреноблокатори
C.М-холіноміметики
D.Н-холіноміметики
E.Антихолінестеразні засоби
65У хворого після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору.
A.* Адреналіну гідрохлорид
B.Анаприлін
C.Нафтізин
D.Сальбутамол
E.Дитилін
66Хворий похилого віку страждає запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?
A.* Бісакодил
B.Натрію сульфат
C.Касторову олію
D.Атропіну сульфат
E.Новокаїнамід
67Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат.
A.* Ацетилцистеїн
B.Глауцин
C.Кодеїну фосфат
D.Етимізол
E.Бемегрид
68Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння ?
A.* Нітразепам
B.Фенобарбітал
C.Хлоралгідрат
D.Аміназин
E.Барбітал
69У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
A.* Абстинентний синдром
B.Ідіосинкразія
C.Сенсибілізація
D.Кумуляція
E.Толерантність
70Хворому на гіпертонічну хворобу призначили препарат з групи неселективних бета-адреноблокаторів Вкажіть цей препарат:
A.* Анаприлін
B.Празозин
C.Прозерин
D.Адреналіну гідрохлорид
E.Лабеталол.
71У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту?
A.* Налоксон
B.Лобеліну гідрохлорид.
C.Бемегрид.
D.Атропіну сульфат
E.Унітіол
72Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?
A.* Пілокарпіну гідрохлорид
B.Цинку сульфат
C.Сульфацил натрію
D.Платифілліну гідротартрат
E.Атропіну сульфат


73У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?
A.* Доксициклін
B.Парацетамол
C.Кислота аскорбінова.
D.Ацетилцистеїн.
E.Кодеїну фосфат
74Хворий страждає на жовче-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової коліки?
A.*Магнію сульфат
B.Амальгель
C.Контрикал
D.Бісакодил
E.Панкреатин.
75Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів?
A.* Промедол
B.Парацетамол
C.Кодеїну фосфат
D.Фентаніл
E.Анальгін
76У стаціонар надійшов хворий з діагнозом “Виразкова хвороба шлунку у фазі загострення”. Проконсультуйте лікаря-інтерна який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади Н2 –рецепторів
A.* Фамотидин
B.Екстракт беладони сухий
C.Метацин
D.Атропіну сульфат
E.Платифіліну гідротартрат
77Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінестеразний засіб зворотної дії для призначення хворим в післяопераційному періоді з атонією кишечника та сечового міхура
A.* Прозерин
B.Фосфакол
C.Бензогексоній
D.Атропіну сульфат
E.Дитилін
78До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено?
A.* Дитилін
B.Нікотин
C.Атропіну сульфат
D.Метацин
E.Гігроній

79Хворому після гострого інфаркту міокарду лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розрахував лікар?
A.* Антиагрегантну
B.Жарознижуючу
C.Анальгезуючу
D.Протизапальну
E.Спазмолітичну
80У хворого, який тривалий час страждав захворюванням шлунка виявлена ​​гіперхромна анемія. Який з перерахованих засобів застосовується для лікування цієї патології?
A.* Ціанокобаламін
B.Аскорбінова кислота
C.Унітіол
D.Феррум Лек
E.Оксіферріскорбон
81Жінці 25 років з явищами гострої інтоксикації морфіном був введений налоксон, що викликав швидке поліпшення її стану. Який механізм дії цього препарату?
A.* Блокада опіоїдних рецепторів
B.Блокада ГАМК-рецепторів
C.Блокада серотонінових рецепторів
D.Блокада дофамінових рецепторів
E.Блокада бензодіазепінових рецепторів
82У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом - морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?
A.* Звикання
B.Матеріальна кумуляція
C.Функціональна кумуляція
D.Антагонізм
E.Сумація
83Препаратом вибору для лікування трихомонозної інфекції є:
A.*Метронідазол
B.Олететрин
C.Норфлоксацин
D.Ністатин
E.Клафоран
84Хворому з шизофренією призначено нейролептик. Який з перерахованих препататів належить до цієї групи?
A.* Аміназин
B.Целекоксиб
C.Анаприлін
D.Морфін
E.Пірацетам


85У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат з якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта ?
A.* Блокатори Н-2 гістамінорецепторів
B.Блокатори Н-1 гістамінорецепторів
C.α-Адреноблокатори
D.β –Адреноблокатори
E.β Адреноміметики
86Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
A.* Целекоксиб
B.Ацетилсаліцилова кислота
C.Парацетамол
D.Анальгін
E.Диклофенак-натрій
87Пацієнту з ішемічною хворобою серця для швидкого зняття приступу стенокардії лікар призначив лікарський препарат, який необхідно вживати під язик. Вкажіть цей препарат.
A.* Нітрогліцерин
B.Корглікон
C.Ізосорбіду мононітрат
D.Лізиноприл
E.Аміодарон
88При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місце введення антибіотика?
A.* Адреналіну гідрохлорид
B.Норадреналіну гідротартрат
C.Атропіну сульфат
D.Пропранолол
E.Цефтріаксон
89В лікуванні екстрасістолії використан неселективний ?-адреноблокатор.
A.* Анаприлін
B.Атенолол
C.Фентоламін
D.Празозін
E.Резерпін
90Механізм дії бета-лактамних антибіотиків:
A.* Інгібітори синтезу клітинної стінки
B.Інгібітори синтезу цитоплазматичної мембрани
C.Інгібітори синтезу білка в рибосомах
D.Порушують синтез ДНК
E.Пригнічує ДНК-гіразу

91Назвіть препарат з групи діуретиків, який знижує виведення сечової кислоти:
A.* Гідрохлортіазид
B.Фуросемід
C.Верошпірон
D.Маніт
E.Ацетазоламід
92Назвіть антиаритмічний препарат, який блокує натрієві канали:
A.* Лідокаїн
B.Кордарон
C.Ніфедипін
D.Пропранолол
E.Верапаміл
93Найбільш вираженим антисекреторним ефектом володіють:
A.*Блокатори протонової помпи
B.Блокатори Н2-гістамінорецепторів
C.Селективні холінолітики
D.Антациди
E.Де-нол
94Толерантність до лікарського препарату це:
A.* Зниження чутливості до препарату після його повторного застосування
B.Піджвищення чутливості до препарату після його повторного застосування
C.Низька чутливість до препарату при першому його застосуванні
D.Висока чутливість до препарату при першому його застосуванні
E.Зниження дози препарату після його першого застосування
95Яка група препаратів володіє найбільш вираженим судинорозширювальним ефектом, мало впливає на провідну систему серця та скоротливу активність міокарду:
A.* Похідні дигідропіридинів
B.Похідні фенілалкіламінів
C.Похідні бензодіазепінів
D.Препарати сульфонілсечовини
E.Бета-адреноміметики
96Ризик токсичних ефектів збільшується при комбінації гентаміцину з:
A.* Фуросемідом
B.Пеніциліном
C.Метилксантинами
D.Макролідами
E.Глюкокортикоїдами
97Найбільш частим побічним ефектом при застосуванні інгаляційних кортикостероїдів є:
A.* Розвиток ротоглоткового кандидозу
B.Збільшення маси тіла
C.Розвиток остеопорозу
D.Субкапсулярна катаракта
E.Артеріальна гіпертензія
98В аптеку звернулась жінка, 35 років, з метою придбання препарату для усунення сухого надсадного кашлю. Який з перерахованих лікарських засобів показаний?
A.*Лібексин
B.Амброксол
C.Амоксицилін
D.Лазолван
E.Проспан
99У пацієнтки 42 років діагностовано трихомонадну інфекцію сечовивідних шляхів. Який препарат можна рекомендувати?
A.*Метронідазол
B.Олететрин
C.Ципрофлоксацин
D.Ністатин
E.Амоксицилін
100Оберіть лікарський засіб, який не варто призначати для лікування артеріальної гіпертензії у хворого на подагру:
A.*Гідрохлортіазид
B.Атенолол
C.Амлодипін
D.Еналаприл
E.Козаар
101Поясніть, чим обумовлена висока вибірковість протимікробної дії похідних ГІНК на мікобактерії туберкульозу
A.*Пригніченням синтезу міколієвих кислот, що наявні тільки у мікобактерій туберкульозу
B.Конкурентним антагонізмом з ПАБК
C.Пригніченням активності ДНК залежної РНК-полімерази
D.Пригніченням синтезу пептидогліканів клітинної стінки
E.Інгібуванням ДНК-гірази
102При лікуванні натрію бромідом у хворого виникло явище бромізму: нежить, кашель, кон’юнктивіт, висипи на шкірі. Що потрібно призначити для усунення даного явища?
A.*Натрію хлорид
B.Калію хлорид
C.Натрію йодид
D.Кальцію хлорид
E.Натрію сульфат
103Виберіть наркотичний анальгетик, що найменше пригнічує дихальний центр немовлят та застосувується для знеболення пологів:
A.* Промедол;
B.Морфіну гідрохлорид;
C.Кодеїну фосфат;
D.Буторфанол;
E.Фентаніл.

104Морфіну гідрохлорид застосовується для усунення сильного болю, пов'язаного з різними патологічними станами, окрім:
A.* Черепно-мозкова травма;
B.Інфаркт міокарда;
C.Масивний опік;
D.Іноперабельна форма злоякісного новоутворення;
E.Шок.
105Ацетилсаліцилова кислота викликає побічний ефект, механізм розвитку якого пов'язаний з переважним утворенням лейкотрієнів. Назвіть цей ефект.
A.* Аспіринова астма (бронхоспазм);
B.Ерозії слизової оболонки шлунка;
C.Синдром Рея;
D.Гемоліз;
E.Лейкопенія.
106Хлорпромазину гідрохлорид (аміназин) чинить гіпотензивну дію. Назвіть її механізм.
A.* Блокада альфа-адренорецепторів;
B.Блокада ГАМК-рецепторів;
C.Блокада дофамінових рецепторів;
D.Стимуляція ГАМК-рецепторів;
E.Блокада Н1-гістамінових рецепторів.
107У чоловіка 60 років депресивний синдром і глаукома. Чому в даному випадку протипоказаний антидепресант амітриптилін?
A.* Амітриптилін має М-холінолітичну дію;
B.Амітриптилін не застосовується в літньому віці;
C.Амітриптилін підвищує артеріальний тиск;
D.Амітриптилін має М-холіноміметичну дію;
E.Амітриптилін має альфа-адреноблокувальну дію.
108Глюкокортикоїдні препарати застосовуються при різноманітних шокових станах. Який механізм протишокової дії?
A.* Збільшення кількості катехоламінів та підвищення чутливості адренорецепторів;
B.Збільшення активності головного мозку;
C.Посилення анаболічних процесів;
D.Зниження артеріального тиску;
E.Посилення глюконеогенезу.
109Вагітній жінці для зниження тонусу матки з метою корекції пологової діяльності вводять фенотерол. Який механізм токолітичної дії препарату?
A.* Стимулює бета-2-адренорецептори матки;
B.Стимулює альфа-1-адренорецептори матки; C.Блокує бета-2-адренорецептори матки;
D.Стимулює бета-2-адренорецептори та альфа-1-адренорецептори матки;
E.Має пряму спазмолітичну дію.

110У хворого гіпертонічний криз. Йому внутрішньовенно ввели препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився. Який препарат був використаний?
A.* Клофелін
B.Анаприлін
C.Еналаприл
D.Нітрогліцерин
E.Ніфедипін
111При призначенні гідрохлортіазиду у хворих знижується артеріальний тиск. Який механізм цієї дії?
A.* Виведення іонів натрію та води з судинної стінки, зменшення її товщини та чутливості до пресорних впливів
B.Збільшення в організмі кількості іонів натрію та магнію
C.Нормалізація функції нирок із зменшенням виділення реніну
D.Пригнічення активності карбоангідрази
E.Зменшення адренергічних впливів на серце та судини
112До аптеки за консультацією звернувся хворий з головним болем, якому призначили інгібітор циклооксигенази - похідне амінофенолу. Який препарат призначили хворому?
A.* Парацетамол
B.Ацетилсаліцилова кислота
C.Диклофенак
D.Кеторолак
E.Ібупрофен
113Найменша ушкоджувальна дія на слизову оболонку ШКТ серед препаратів групи НПЗЗ характерна для:
A.* Целекоксибу
B.Диклофенаку
C.Ацетилсаліцилової кислоти
D.Напроксену
E.Бутадіону
114З якою групою діуретиків не можна одночасно застосовувати інгібітори АПФ?
A.* Калійзберігаючі
B.Петльові
C.Тіазидні
D.Осмотичні
E.Інгібітори карбоангідрази
115Хворому з алергічним ринітом був призначений лоратадин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат?
A.* Блокатори гістамінових рецепторів 1-го типу
B.Блокатори гістамінових рецепторів 2-го типу
C.Глюкокортикостероїди
D.Мембраностабілізувальні засоби
E.Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

116Чоловік 70 років тривалий час приймає преднізолон для лікування ревматоїдного артриту. Який механізм протизапальної дії цього препарату?
A.* Блокада фосфоліпази А2
B.Блокада циклооксигенази-1
C.Блокада циклооксигенази-2
D.Блокада 5-ліпоксигенази
E.Блокада фосфоліпази С
117Хворому у колаптоїдному стані для корекції артеріального тиску було введено фенілефрин (мезатон). Який механізм гіпертензивної дії цього препарату?
A.* Стимулює альфа-адренорецептори
B.Стимулює бета-адренорецептори
C.Стимулює М-холінорецептори
D.Стимулює Н-холінорецептори
E.Стимулює ангіотензинові рецептори
118Хворому із перенесеним гострим інфарктом міокарду лікар рекомендував приймати антиагрегантний препарат, що блокує циклооксигеназу тромбоцитів. Який це препарат?
A.* Ацетилсаліцилова кислота
B.Клопідогрел
C.Дипіридамол
D.Тиклопідин
E.Абциксімаб
119Чоловіку 40 років у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотики. Яка з перерахованих комбінацій показана?
A.* Амоксицилін + кларитроміцин
B.Левоміцетин + ампіцилін
C.Стрептоміцин + бензилпеніцилін
D.Оксацилін + налідиксова кислота
E.Феноксиметилпеніцилін + лінкоміцин
120У хворого водія алергічна кропив'янка. Який препарат показаний?
A.*Лоратадин
B.Димедрол
C.Кромолін-натрію
D.Еуфілін
E.Адреналін
121Які препарати відносяться до гепатопротекторів?
A.*Есенціале, тіотриазолін
B.Но-шпа, папаверину гідрохлорид
C.Алохол, холензим
D.Фестал, панзинорм
E.Оксафенамід, нікодин


122Які препарати належать до інгібіторів АПФ?
A.* Каптоприл, еналаприл
B.Ніфедипін, дилтіазем
C.Раунатин, резерпін
D.Дібазол, папаверин
E.Лозартан, ірбезартан
123Які нестероїдні протизапальні препарати вибірково блокують ЦОГ-2?
A.* Мелоксикам, німесулід
B.Ортофен, вольтарен
C.Індометацин, діклофенак натрію
D.Ібупрофен, кетопрофен
E.Мефенамінова кислота, напроксен
124У пацієнтки 46 років на фоні миготливої ​​аритмії розвивається набряк легенів. Який сечогінний препарат необхідно ввести?
A.* Фуросемід
B.Амілорид
C.Еуфілін
D.Верошпірон
E.Триамтерен
125Хворій 50 років для лікування гіпертонічної хвороби призначили амлодипін. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?
A.* Антагоністи кальцію.
B.Кардітоніки.
C.Адреноблокатори.
D.Мембраностабілізатори.
E.Інгібітори АПФ.
126Для усунення больового синдрому після операції лікар разом з анальгетиками призначив хворому димедрол. Який вид взаємодії ліків було застосовано?
A.* Потенціювання.
B.Адитивна дія.
C.Синергоантагонізм.
D.Антагонізм конкурентний.
E.Антагонізм неконкурентний.
127Хворому на гінгівіт призначили зрошування ротової порожнини 0,02% розчином калію перманганату. До якої групи антисептиків належить цей препарат?
A.* Окисники.
B.Барвники.
C.Детергенти.
D.Спирти.
E.Нітрофурани.

128З метою усунення нападу бронхіальної астми пацієнту призначили сальбутамол. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?
A.*Бета2-адреноміметики.
B.М-холіноміметики.
C.Анальгетики.
D.Психостимулятори.
E.Аналептики.
129Хворому на бронхіт з метою усунення сухого кашлю призначили препарат, який є алкалоїдом мачку жовтого. Назвіть цей засіб.
A.* Глауцину гідрохлорид
B.Кодеїну фосфат
C.Лібексин
D.Окселадин
E.Кодтерпін
130Хворому на трахеїт призначили протикашльовий засіб центральної дії, який не пригнічує дихання, не викликає медикаментозну залежність, знижує артеріальний тиск. Який це препарат?
A.* Глауцину гідрохлорид
B.Кодеїну фосфат
C.Морфіну гідрохлорид
D.Ацетилцистеїн
E.Лібексин
131Хворому для лікування опіків призначили 2% розчин антисептика, який при взаємодії з тканинами утворює діоксид марганцю, має в’яжучу та протизапальну дію. Назвіть цей препарат.
A.* Калію перманганат.
B.Перекис водню.
C.Розчин Люголя.
D.Фенол.
E.Діамантовий зелений.
132Хворому для лікування грибкового стоматиту призначили розчин антисептика з групи галогенвмісних сполук. Який це препарат?
A.* Розчин йоду спиртовий.
B.Розчин кислоти борної спиртовий.
C.Розчин етакридину спиртовий.
D.Розчин новоіманіну спиртовий.
E.Розчин діамантового зеленого спиртовий.
133Хворому з трихомонадним уретритом призначили для лікування похідне імідазолу. Назвіть цей препарат.
A.* Метронідазол
B.Фурацилін
C.Ципрофлоксацин
D.Нітроксолін
E.Азитроміцин


134Хворому у стані психозу призначено антипсихотік.
A.*Аміназин
B.Діазепам
C.Циклодол
D.Кофеїн
E.Фенобарбітал
135Страх, емоційна напруга у хворого неврозом дозволили лікарю підібрати препарат, знижуючий ці симптоми.
A.*Діазепам
B.Карбонат літія
C.Сіднокарб
D.Ноотропіл
E.Кофеїн
136Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол після якого зникли симптоми бронхоспазму. Це пов’язано зі стимуляцією:
A.* β2-адренорецепторів
B.α1-адренорецепторів
C.М-холінорецепторів
D.Синтезу ацетилхоліну
E.β1-адренорецепторів
137Після довготривалого прийому ізосорбіду для профілактики приступів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце?
A.* Толерантність
B.Кумуляція
C.Фізична залежність
D.Алергія
E.Потенціювання
138Хворому для профілактики тромбоутворення з ІХС був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів.
A.* Кислота ацетилсаліцилова
B.Ібупрофен
C.Піроксикам
D.Кислота мефенамова
E.Індометацин
139Вкажіть антибіотик для лікування сифілісу.
A.* Бензилпеніцилін
B.Стрептоміцин
C.Канаміцин
D.Амфотерицин
E.Ністатин
140У пацієнта з’явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?
A.* Ацикловір
B.Гентаміцин
C.Клотримазол
D.Бензилпеніцилін
E.Бісептол

141У хворої на гіпертонічну хворобу в результаті застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту виник сухий надсадний кашель. Які препарати, що пригнічують ренін-ангіотензинову систему, доцільно призначити в даному випадку?
A.* Антагоністи рецепторів ангіотензину II
B.Бета-адреноблокатори
C.Антагоністи іонів кальцію
D.Діуретики
E.Симпатолітики
142Ви – провізор аптеки. Порекомендуйте відвідувачу антигістамінний препарат, у якого відсутній седативний ефект
A.* Лоратадин
B.Димедрол
C.Супрастин
D.Тавегіл
E.Дипразин
143При гіпертонічному кризі хворому ввели магнію сульфат, в результаті чого настало різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна усунути побічні ефекти магнію сульфату?
A.* Кальцію хлориду
B.Калію хлориду
C.Трилону Б
D.Натрію броміду
E.Натрію сульфату
144Хворій для лікування алергічного дерматиту після укусів бджіл призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату?
A.* Пригнічення Н1-гістамінових рецепторів
B.Пригнічення Н2-гістамінових рецепторів
C.Блокада Д4-лейкотрієнових рецепторів
D.Зменшення вивільнення лейкотрієну
E.Антисеротонінова активність
145Який із холінотропних лікарських засобів застосовують при глаукомі для зниження внутрішньоочного тиску?
A.* Пілокарпін
B.Атропін
C.Платифілін
D.Скополамін
E.Метацин
146Хворому призначено протипроносний препарат, похідне фенілпіперидину, який впливає на опіоїдні рецептори, проте наркотичної залежності не викликає, оскільки в ЦНС проникає погано. Визначте цей препарат.
A.* Лоперамід
B.Ентерол
C.Лінекс
D.Хілак форте
E.Лактобактерин
147У складі комплексної терапії гіпертонічної хвороби призначено калійзберігаючий діуретик. Який це препарат?
A.* Спіронолактон
B.Фуросемід
C.Урегіт
D.Діакарб
E.Гіпотіазид
148Хворому 37 років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат.
A.* Омепразол
B.Фамотидин
C.Гастроцепін
D.Ранітидин
E.Фосфалюгель
149При дуоденальному введенні препарат викликає рефлекторне скорочення жовчного міхура, розслаблення сфінктера Одді. В залежності від шляху введення виявляє заспокійливий, протисудомний, спазмолітичний та послаблювальний ефекти. Назвіть препарат.
A.* Магнію сульфат
B.Гідазепам
C.Холосас
D.Урсофальк
E.Атропіну сульфат
150Хворому 30 років із розладом сну і неурівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату?
A.* Активацією ГАМК-ергічної системи
B.Гальмуванням лімбічної системи
C.Гальмуванням ретикулярної формації
D.Зменшенням кількості норадреналіну в ЦНС
E.Гальмуванням опіоїдних рецепторів
151Чому бензилпеніциліну натрієву сіль не застосовують всередину?
A.* Руйнується HCl шлунку
B.Погано всмоктується в кишечнику
C.Подразнює слизову оболонку шлунка
D.Зменшує утворення HCl шлунку
E.Руйнується пеніциліназою
152Порадьте лікарю при кровотечі, обумовленій тривалим застосуванням неодикумарину, препарат антагоніст.
A.* Вікасол;
B.Кислота амінокапронова;
C.Етамзилат;
D.Фібриноген;
E.Кислота аскорбінова.
153Який препарат при передозуванні наркотичним анальгетиком слід застосовувати в якості антидоту для зняття пригнічення дихального центру?
A.* Налоксон;
B.Кордіамін;
C.Етимізол;
D.Камфора;
E.Нашатирний спирт.
154У жінки затяжний період пологової діяльності. Із переліку препаратів виберіть той, який завдяки фізіологічній дії стимулюватиме пологову діяльність. A.* Окситоцин;
B.Прозерин;
C.Пахикарпін;
D.Прогестерон;
E.Естрон.
155Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормонопрепаратів належить преднізолон?
A.* Глюкокортикоїди;
B.Гестагенні препарати;
C.Естрогенні препарати;
D.Мінералокортикоїди;
E.Анаболічні стероїди.
156Ви працюєте в аптеці, яка розташована на території шкірно-венерологічного диспансеру. Проконсультуйте лікаря-інтерна: який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу?
A.* Бензилпеніциліну натрієва сіль;
B.Лінкоміцину гідрохлорид;
C.Леворину натрієва сіль;
D.Стрептоміцину сульфат;
E.Поліміксину М сульфат.
157Ви працюєте на фармацевтичній фірмі у відділі реалізації ліків. Поясніть провізору-інтерну: до якої фармакологічної групи належить фенофібрат.
A.* Гіполіпідемічні засоби;
B.Інгібітори фібринолізу;
C.Снодійні засоби;
D.Антигіпертензивні засоби;
E.Антикоагулянти непрямої дії.
158Ви провізор-інформатор працюєте в аптеці. Порадьте хворому з загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку.
A.* Целекоксиб;
B.Диклофенак-натрій;
C.Кислота ацетилсаліцилова;
D.Ібупрофен;
E.Індометацин.
159Ви – провізор аптеки. Для оформлення вітрини сечогінних препаратів виберіть “петльовий” діуретик екстренної, сильної і короткотривалої дії:
A.* Фуросемід;
B.Клопамід;
C.Діакарб;
D.Спіронолактон;
E.Тріамтерен.
160Проконсультуйте молодого лікаря-психіатра: який засіб можна використати для лікування психозів?
A.* Аміназин
B.Сульфокамфокаїн
C.Натрію бромід
D.Дімедрол
E.Аналгін
161Лікар з метою діагностичної ендоскопії ввів хворому міорелаксант деполяризуючого типу дії. Вкажіть цей препарат.
A.* Дитилін
B.Морфіну гідрохлорид
C.Кофеїн-бензоат натрію
D.Метопролол
E.Лоратидин
162До невропатолога звернулась жінка із скаргами на поганий сон, відчуття страху, тривоги. Який засіб необхідно призначити пацієнтці?
A.*Діазепам
B.Леводопа
C.Нітрогліцерин
D.Окситоцин
E.Лізиноприл
163Дайте відповідь на запитання студента-практиканта: який засіб необхідно призначити хворому із післяопераційною атонією кишечнику?
A.* Прозерин
B.Сальбутамол
C.Парацетамол
D.Фурасемід
E.Хінгамін
164Вкажіть препарат, що належить до неселективних бета-адреноблокаторів.
A.* Анаприлін
B.Метопролол
C.Адреналіну гідрохлорид
D.Прозерин
E.Атропін
165Який препарат доцільно ввести при гострій серцевій недостатності ?
A.* Корглікон
B.Сальбутамол
C.Пілокарпіну гідрохлорид
D.Налоксон
E.Гепарин
166На аптечний склад надійшли анальгетики. Вкажіть, до якого із цих засобів може розвинутись медикаментозна залежність?
A.*Промедол
B.Кислота ацетилсаліцилова
C.Налоксон
D.Диклофенок-натрій
E.Парацетамол
167Пацієнту з ішемічною хворобою серця лікар призначив препарат з групи бета1-адреноблокаторів. Вкажіть цей препарат.
A.* Метопролол
B.Морфін
C.Дроперидол
D.Сальбутамол
E.Бензилпеніцеліну натрієва сіль
168У пацієнтки розвинувся алергічний дерматит після вживання цитрусових. Порекомендуйте лікарський засіб з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів.
A.* Лоратидин
B.Кислота ацетилсаліцилова
C.Вікасол
D.Диклофенак-натрію
E.Ретинолу ацетат
169Який препарат з групи серцевих глікозидів показаний для лікування хронічної серцевої недостатності?
A.* Дигоксин
B.Преднізолон
C.Магнію сульфат
D.Фенофібрат
E.Гепарин
170Який препарат показаний при передозуванні міорелаксантами деполяризуючого типу дії?
A.* Прозерин
B.Метопролол
C.Налоксон
D.Магнію сульфат
E.Унітіол
171До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?
A.* Унітіол
B.Атропіну сульфат
C.Прозерин
D.Налоксон
E.Кальцію хлорид


172Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб.
A.* Морфіну гідрохлорид
B.Димедрол
C.Кислота ацетилсаліцилова
D.Парацетамол
E.Кофеїн-бензоат натрію
173До вас в аптеку звернувся хворий за консультацією з приводу бронхоспазму. Який препарат потрібно призначити хворому?
A.* Сальбутамол
B.Окситоцин
C.Інсулін
D.Вікасол
E.Бісакодил
174Хворому з жовтяницею (підвищеним рівнем білірубіну в крові) в комплексній терапії був призначений фенобарбітал. Яка мета цього призначення?
A.* для прискорення метаболізму білірубіну внаслідок індукції мікросомальних ферментів
B.в якості сильного снодійного засобу
C.як інгібітор мікросомальних ферментів печінки
D.як гепатопротектор
E.для підвищення іммунітету
175Хворому з виразкою дванадцятипалої кишки, яка супроводжується підвищенною секрецією шлункового соку, призначено похідне бензімідазолу – омепразол. Вкажіть механізм дії цього препарату.
A.*Незворотня блокада Н+, К+-АТФази
B.Блокада Н2-гістамінових рецепторів
C.Блокада М1-холінорецепторів
D.Стимуляція Н+, К+-АТФази
E.Стимуляція Н2-гістамінових рецепторів
176Гіпотензивний ефект препарату центральної дії клофеліну пов'язують з:
A.*Стимуляцією постсинаптичних альфа2- адренорецепторів та імідазолінових рецепторів 1 типу
B.Блокадою постсинаптичних альфа2- адренорецепторів та імідазолінових рецепторів 1 типу
C.Блокадою альфа1- адренорецепторів судин
D.Блокадою бета1-адренорецепторів серця
E.Прямою міотропною дією на судини
177Вкажіть препарат з місцевоанестезувальною дією для лікування шлуночкових аритмій:
A.*Лідокаін
B.Аміодарон
C.Бупівакаїн
D.Мексилетин
E.Панангін
178Серед коронаролітиків міотропної дії вкажіть препарат, який викликає “синдром обкрадання”
A.*Дипіридамол
B.Валідол
C.Папаверин
D.Но-шпа
E.Дибазол
179Виберіть препарат, який призначають для профілактики інфаркту міокарда при непереносимості ацетилсаліцилової кислоти:
A.*Тиклопідин
B.Гепарин
C.Неодикумарин
D.Фенілін
E.Стрептокіназа
180Хворому з хронічним закрепом призначено послаблювальний засіб рослинного походження, який містить антраглікозиди. Назвіть препарат.
A.*Екстракт кори крушини
B.Відвар кори дуба
C.Рицинова олія
D.Лактулоза
E.Сироп кореня алтеї
181Хворому на остеоартроз призначили препарат, який викликав побічний ефект у вигляді виразкової хвороби.Що це за препарат?
A.*Диклофенак натрію
B.Німесулід
C.Мелоксикам
D.Целекоксиб
E.Рофекоксиб
182Хворому на виразкову хворобу шлунку, у якого визначено наявність Helicobaсter pylori, в комплексній терапії призначили напівсинтетичний антибактеріальний засіб з групи макролідів. Вкажіть його.
A.*Кларитроміцин
B.Олететрин
C.Олеандоміцин
D.Ерициклін
E.Еритроміцин
183Хворому з бронхітом, якому призначено сульфадимезин, лікар порекомендував рясне лужне пиття. З якою метою дана ця рекомендація?
A.*Попередження кристалурії
B.Попередження розвитку виразкової хвороби C.Попередження епілептичних нападів
D.Попередження закрепів
E.Прискорення всмоктування препарату


184Хвора, яка страждає на бронхіальну астму, при підвищенні температури тіла прийняла аспірин, в результаті чого в неї розвився анафілактичний шок. Порекомендуйте засіб для невідкладної допомоги у цьому випадку.
A.* Преднізолон
B.Сальбутамол
C.Еуфілін
D.Лоратадин
E.Кетотіфен
185Хворому на ІХС як засіб для профілактики ускладнень був призначений тиклопідин. Вкажіть механізм антиагрегантної дії цього препарату.
A.* Блокада аденозинових рецепторів тромбоцитів
B.Інгібування ЦОГ тромбоцитів
C.Інгібування тромбоксансинтетази
D.Активація простацикліну
E.Пригнічення синтезу тромбоксану А2
186Пацієнту з подагрою призначили алопуринол. Вкажіть механізм протиподагричної дії цього препарату.
A.* Інгібує фермент ксантиноксидазу, пригнічує синтез сечової кислоти
B.Стимулює розпад сечової кислоти
C.Підсилює виведення сечової кислоти нирками
D.Інгібує фермент ЦОГ-2
E.Активує мікросомальне окиснення у печінці
187У пацієнта токсичний набряк легень. Вкажіть препарат для невідкладної допомоги.
A.* Маніт
B.Гідрохлортіазид
C.Спіронолактон
D.Діакарб
E.Індапамід
188Лікар призначив хворому з хронічним гепатитом рослинний препарат, що містить суму флавоноїдів розторопші плямистої. Гепатопротектор стимулює синтез білка, нормалізує обмін фосфоліпідів, є антиоксидантом. Визначте препарат.
A.* Силімарин
B.Есенціале
C.Галстена
D.Тіотриазолін
E.Урсодезоксихолева кислота
189На тлі прийому серцевих глікозидів у хворого виникла аритмія. Лікар призначив препарат калію, що нормалізував ритм серцевих скорочень. Визначте препарат.
A.* Аспаркам
B.Верапаміл
C.Метопролол
D.Новокаїнамід
E.Аміодарон
190Для лікування хвороби Паркінсона був призначений дофамінергічний препарат - метаболічний попередник дофаміну. Визначте препарат.
A.* Леводопа
B.Тригексифенідил
C.Бромокриптин
D.Карбамазепін
E.Селегілін
191Для лікування депресії лікар призначив пацієнту селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну. Визначте препарат.
A.* Флуоксетин
B.Амітриптилін
C.Іміпрамін
D.Ніаламід
E.Аміксид
192Назвіть препарат із групи антихолінестеразних засобів, що використовується у хворих в післяопераційний період з метою стимуляції перистальтики кишечника
A.* Прозерин
B.Адреналіну гідрохлорид
C.Метопролол
D.Сальбутамол
E.Дитилін
193В аптеку звернулася жінка зі скаргами на зміну забарвлення сечі на червоний колір. Який протитубуркульозний препарат спричинив таку дію?
A.* Рифампіцин
B.Ізоніазид
C.Стрептоміцин
D.Доксицикліну гідрохлорид
E.Хінгамін
194В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?
A.* Адреналіну гідрохлорид
B.Атропін
C.Анаприлін
D.Метопролол
E.Глібенкламід
195Назвіть Н2-гістаміноблокатор, що використовують при лікуванні виразкової хвороби шлунка з підвищеною секреторною функцією.
A.* Фамотидин
B.Атропіну сульфат
C.Прозерин
D.Добутамін
E.Лоратидин


196Хворому з гострою серцевою недостатністю був призначений засіб з групи адреноміметиків. Який препарат призначив лікар?
A.* Добутамін
B.Дигоксин
C.Корглікон
D.Метопролол
E.Сальбутамол
197Хворому з гострим бронхітом був призначений антибактеріальний препарат з групи бета-лактамних антибіотиків. Назвіть цей препарат:
A.* Бензилпеніциліну натрієва сіль
B.Доксицикліну гідрохлорид
C.Рифампіцин
D.Метронідазол
E.Гентаміцин
198Лікар прописав хворому антиагрегантний засіб, який впливає на утворення тромбоксану в тромбоцитах. Вкажіть цей препарат.
A.*Кислота ацетилсаліцилова
B.Вікасол
C.Адреналіну гідрохлорид
D.Кальцію хлорид
E.Преднізолон
199Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахіаритмії.
A.* Анаприлін
B.Адреналін
C.Атропін
D.Кофеїн-натрію бензоат
E.Добутамін
200В аптеку звернувся чоловік зі скаргами на закрепи. Провізор порекомендував препарат бісакодил. Яку дію має препарат?
A.* Рефлекторно стимулює перистальтику кишківника
B.Осмотичну
C.Пом’якшувальну
D.Збільшує об’єм вмісту кишківника
E.Збуджує опіатні рецептори шлунково-кишкового тракту
201Для зниження рівня холестерину у хворого на резистентну до інших гіполіпідемічних засобів гіперхолестеринемію лікар призначив препарат із групи статинів. Визначте препарат.
A.* Аторвастатин
B.Пробукол
C.Х’юарова смола
D.Холестирамін
E.Фенофібрат

202Для лікування алергії лікар призначив Н1-гістаміноблокатор, який має седативний ефект. Визначте препарат.
A.* Димедрол
B.Преднізолон
C.Дексаметазон
D.Зафірлукаст
E.Мометазона фуроат
203Для лікування панкреатиту лікар призначив ферментний препарат, який містить протеазу, амілазу та ліпазу. Визначте препарат.
A.* Панкреатин
B.Трипсин
C.Солізим
D.Шлунковий сік натуральний
E.Лідаза
204Для зупинки післяпологової кровотечі був використаний інгібітор фібринолізу. Визначте препарат.
A.* Амінокапронова кислота
B.Губка гемостатична
C.Кальцію хлорид
D.Листя кропиви
E.Тромбін
205Для профілактики рахіту лікар призначив препарат з Д-вітамінною активністю, який нормалізує кальцієвий та фосфорний обмін. Визначте препарат.
A.* Ергокальциферол
B.Вітрум
C.Кальцію пангамат
D.Піридоксальфосфат
E.Прегнавіт
206Лікар прописав хворому на бронхіальну астму препарат з групи гормонів кори наднирників. Вкажить цей препарат.
A.* Преднізолон
B.Лоратидин
C.Диклофенак-натрію
D.Сальбутамол
E.Атропіну сульфат
207Лікар призначив пацієнту лікарський препарат метопролол, який допоміг зменшити підвищений артеріальний тиск. До якої фармакологічної групи належить цей засіб?
A.* Бета-адреноблокатори
B.Альфа- адреноблокатори
C.М- холінолітики
D.Н- холінолітики
E.Сипматолітики


208На лікарській конференції запрошений клінічний фармацевт проінформував про противірусний препарат ацикловір. Який механізм його дії?
A.* Пригнічує синтез нуклеїнових кислот
B.Блокує синтез клітинної стінки
C.Підвищує проникність клітинної мембрани
D.Виявляє антагонізм з ПАБК
E.Пригнічує синтез білків
209Фармацевта попросили порекомендувати протипротозойний препарат з антихелікобактерною активністю. Який препарат порекомендував спеціаліст?
A.* Метронідазол
B.Ізоніазид
C.Рифампіцин
D.Ацикловір
E.Бензилпеніциліну натрієва сіль
210Назвіть препарат першого вибору при передозуванні наркотичними анальгетиками.
A.* Налоксон
B.Кофеїн-бензоат натрію
C.Діазепам
D.Унітіол
E.Кальцію хлорид
211Назвіть препарат, що знижує частоту і силу серцевих скорочень:
A.* Анаприлін
B.Амлодипін
C.Атропіну сульфат
D.Добутамін
E.Адреналіну гідрохлорид
212Внаслідок травми грудної клітки у чоловіка зупинилося серце. Вказати препарат, який вводять у порожнину лівого шлуночка в такій ситуації.
A.* Адреналіну гідрохлорид
B.Сальбутамол
C.Лізиноприл
D.Прозерин
E.Метопролол
213Допоможіть лікарю інтерну з'ясувати, які групи антибіотиків відносять до бета-лактамних.
A.*пеніциліни, цефалоспорини, монобактами, карбапенеми
B.цефалоспорини, монобактами, аміноглікозиди
C.пеніциліни, цефалоспорини, макроліди, карбапенеми
D.пеніциліни, цефалоспорини, тетрацикліни
E.цефалоспорини, макроліди, аміноглікозиди

214Підкажіть лікарю-інтерну, яка побічна дія найбільш характерна для інгібіторів АПФ.
A.*сухий кашель
B.гіпокаліємія
C.брадикардія
D.передсердно-шлуночкова блокада
E.звикання
215Підкажіть лікарю-інтерну,який препарат слід призначити хворому з артритом, якшо відомо, що він хворіє на гастрит:
A.*целекоксиб
B.аспірин
C.диклофенак
D.ібупрофен
E.індометацин
216Для лікування набряку мозку необхідно призначити сечогінний засіб. Який препарат необхідно ввести хворому ?
A.* Фуросемід
B.Гідрохлортіазид
C.Кофеїн-бензоат натрію
D.Діакарб
E.Спіронолактон
217Хворій на пневмонію викликану мікоплазмою призначений доксициклін. До якої групи антибіотиків належить цей препарат?
A.* Тетрацикліни
B.Пеніциліни
C.Цефалоспоріни
D.Макроліди
E.Лінкозаміди
218Хворому після видалення щитоподібної залози був призначений пожиттєво L-тироксин. Який вид фармакотерапії забезпечує L-тироксин?
A.* Замісна
B.Патогенетична
C.Етіотропна
D.Стимулююча
E.Профілактична
219Серед психотропних засобів, які є у Вас в аптеці, вкажіть препарат, що блокує дофамінові рецептори.
A.* Аміназин
B.Диклофенак-натрій
C.Діазепам
D.Кофеїн-бензоат натрію
E.Амітриптилін
220До якої фармакологічної групи належить противиразковий препарат фамотидин ?
A.* Н2 - гістаміноблокатор
B.М-холіноміметик
C.М-холінолітик
D.Н-холінолітик
E.Спазмолітик міотропної дії

221Пацієнту призначили протикашлевий препарат, який вибірково пригнічує центральні ланки кашлевого рефлексу, не пригнічує дихальний центр, не викликає наркотичної залежності:
A.* Глауцину гідрохлорид
B.Кодеїну фосфат
C.Ацетилцистеїн
D.Мукалтин
E.Бромгексин
222Хворому із гострою серцевою недостатністю ввели корглікон. З якою дією цього препарату пов’язують покращення стану пацієнта?
A.* Збільшення сили серцевих скорочень
B.Зниження сили серцевих скорочень
C.Розширення коронарних судин
D.Підвищення частоти серцевих скорочень
E.Зниження потреби міокарда в кисні
223Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію:
A.*Кофеїн-бензоат натрію;
B.Прозерин;
C.Діазепам;
D.Корглікон;
E.Диклофенак-натрій.
224Ви – завідувач міжлікарняної аптеки. Дайте відповідь на питання провізора-інтерна, чим обумовлена поява сухого кашлю у хворої, яка тривалий час для лікування гіпертонічної хвороби приймала лізиноприл.
A.* Підвищенням концентрації брадикініну;
B.Виснаженням запасів норадреналіну;
C.Накопиченням ангіотензину ІІ;
D.Пригніченням ангіотензинових рецепторів;
E.Зниженням концентрації реніну.
225Ви – провізор-інтерн. Виберіть правильну відповідь щодо фармакологічних ефектів метопрололу.
A.* Антиангінальний, гіпотензивний;
B.Проносний, судинорозширювальний;
C.Кардіотонічний, снодійний;
D.Антиагрегантний, жарознижувальний;
E.Протиалергічний, протизапальний.
226Для зняття запалення та больвого синдрому лікар призначив лікарський засіб, що належить до групи НПЗЗ. Вкажіть цей засіб.
A.*Диклофенак натрію;
B.Глібенкламід;
C.Лоратадин;
D.Преднізолон;
E.Кальцію хлорид.
227Які лікарські засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму:
A.*бета-адреноміметики;
B.бета-адрено блокатори;
C.альфа-адреноміметики;
D.інгібітори холінестерази;
E.м-холіноміметики.
228Вкажіть лікарський засіб, що може використовуватися для усунення бронхоспазму
A.*Сальбутамол;
B.Аспірин;
C.Атенолол;
D.Амоксицилін;
E.Омнопон.
229Хворому на ревматоїдний артрит 45 років призначили глюкортикоїд. Вкажіть цей препарат.
A.* преднізолон
B.ібупрофен
C.кислота мефенамова
D.інсулін
E.анальгін
230Хворий на виразкову хворобу 12-палої кишки приймав препарат з групи блокаторів Н2 – гістамінових рецепторів. Який з наведених препаратів належить до цієї групи?
A.*Фамотидин
B.Гастроцепін
C.Омепразол
D.Альмагель
E.Алохол
231Хворому на гіпертонічну хворобу було призначено петльовий діуретичний засіб швидкої дії, що викликав виразну гіпокаліємію. Визначте цей препарат.
A.*Фуросемід
B.Манніт
C.Спіронолактон
D.Амілорид
E.Триамтерен
232Хворому на гіпертонічну хворобу у комплексної терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат.
A.*Гідрохлортіазид
B.Амілорид
C.Спіронолактон
D.Алопуринол
E.Триамтерен

233Паціенту 55 років було встановлено діагноз стенокардія. Для лікування було призначено препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів. Визначте цей препарат.
A.*Амлодипін
B.Атенолол
C.Октадин
D.Резерпін
E.Лабеталол
234Паціенту 55 років з гострим нападом стенокардії для його швидкого усунення було призначено препарат з групи органічних нітратів. Визначте цей препарат.
A.*Нітрогліцерин
B.Октадин
C.Ніфедипін
D.Празозин
E.Лабеталол
235Хворому з артеріальною гіпотензією лікар призначив психомоторний стимулятор – похідне пурину. Визначте цей препарат.
A.Кофеїн-бензоат натрію
B.Діазепам
C.Пірацетам
D.Амітриптилін
E.Аміназин
236У пологовому відділенні вагітній жінці зі слабкістю пологової діяльності призначили окситоцин. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?
A.Гормональні препарати гіпофізу
B.Гормональні препарати щитоподібної залози
C.Анаболічні стероїди
D.Мінералокортикоїди
E.Глюкокортикоїди
237Проконсультуйте лікаря інтерна чим обумовлений механізм аналгетичної дії морфіну гідрохлориду:
A.* Стимуляцією опіатних рецепторів
B.Блокадою гістамінових рецепторів
C.Блокадою фосфодіестерази
D.Стимуляцією аденілатциклази
E.Блокадою холінестерази
238Яку вірну відповідь дав клінічний провізор-інтерн на лікарняній п’ятихвилинці щодо механізму проти- атеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату).
A.* Знижує рівень тригліцеридів;
B.Пригнічує всмоктування холестерину;
C.Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці;
D.Має антиоксидантну дію;
E.Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини.

239У вагітної жінки винила гостра стрептококова пневмонія. Який з наведених антибактеріальних засобів можна призначати в період вагітності?
A.* Бензилпеніциліну натрієва сіль
B.Гентаміцин
C.Стрептоміцин
D.Тетрациклін
E.Ципрофлоксацин
240У чоловіка діагностована хвороба Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому?
A.* Леводопа
B.Нітразепам
C.Парацетамол
D.Аміназин
E.Анаприлін
241Хворому з гіпотиреозом лікар призначив препарат, який проявляє замісну дію. Який із перелічених препаратів призначив лікар?
A.* L-тироксин
B.Адреналін
C.Мерказоліл
D.Аміодарон
E.Парацетамол
242Хворому на глаукому для зниження внутрішньоочного тиску лікар призначив прозерин в очних краплях. До якої групи холінотропних лікарських засобів належить прозерин?
A.* Антихолінестеразні;
B.М’язові релаксанти;
C.М-холіноміметики;
D.Гангліоблокатори;
E.М-холіноблокатори.
243Існує кілька видів анестезії: поверхнева, інфільтраційна, провідникова тощо. Який препарат дозволяється для використання при усіх видах анестезії?
A.*Лідокаїн
B.Дикаїн
C.Анестезин
D.Артикаїн
E.Кокаїн
244Протипаркинсонічні засоби класифікують за принципом дії на організм. Який препарат відносять до попередників дофаміну?
A.*Леводопа
B.Бромокриптин
C.Селегілін
D.Мідантан
E.Циклодол


245Еталоном антиангінальних засобів вважають нітрогліцерин. До якої групи він належить?
A.*Органічні нітрати
B.Блокатори кальцієвих каналів
C.Активатори калієвих каналів
D.Бета-адреноблокатори
E.Засоби рефлекторної дії
246Відомо, що адреналін є неселективним стимулятором адренорецепторів. Де локалізуються рецептори цього типу?
A.*Клітини ефекторних органів, що мають симпатичну інервацію
B.Клітини ефекторних органів, що мають парасимпатичну інервацію
C.Хромафінні клітини мозкової речовини надниркових залоз
D.Симпатичні ганглії
E.Парасимпатичні ганглії
247Антихолінестеразні засоби впливають на тонус та моторику ШКТ, сечового міхура, нервово-м’язову передачу. Який препарат є синтетичним представником даної групи?
A.*Прозерин
B.Фізостигміну саліцилат
C.Галантаміну гідробромід
D.Дипіроксим
E.Ізонітрозин
248При порушеннях ліпідного обміну бажаним є зниження вмісту тригліцеридів. Який препарат - похідний фіброєвої кислоти - має таку дію?
A.*Фенофібрат
B.Кислота нікотинова
C.Ловастатин
D.Симвастатин
E.Пробукол
249Гідрохлотіазид зменшує артеріальний тиск, виводячи з організму натрій та воду. До якої групи можна віднести цей препарат?
A.*Тіазидних препаратів
B.Інгібітори карбоангідрази
C.Осмотичних діуретиків
D.Препаратів, що підвищують кровообіг нирок
E.Діуретиків рослинного походження
250Фамотидин знижує секрецію хлористоводневої кислоти у шлунку. Який механізм дії цього препарату?
A.*Блокує гістамінові Н2-рецептори
B.Інгібує протонний насос
C.Засіб замісної терапії
D.М-холіноблокатор невибіркової дії
E.Блокує М1-холінорецептори

251Адреноміметичні засоби поділяють на неселективні та селективні. Який препарат є агоністом бета2-адренорецепторів, що застосовують при бронхіальній астмі?
A.*Сальбутамол
B.Метопролол
C.Атенолол
D.Анаприлін
E.Небіволол
252Нервово-мязову передачу полегшують антихолінестеразні засоби. Визначте представника цієї групи.
A.*Прозерин
B.Ацетилхолін
C.Атропіну сульфат
D.Ізонітрозин
E.Дипіроксим
253Серцеві глікозиди відносять до кардіотонічних засобів. Який препарат отримують з наперстянки шерстистої?
A.*Дигоксин
B.Строфантин
C.Адоніс-бром
D.Корглікон
E.Целанід
254Для попередження тромбозів використовують антикоагулянти. Визначте прямий антикоагулянт.
A.*Гепарин
B.Кислота ацетилсаліцилова
C.Вінпоцетін
D.Тіклопідин
E.Папаверину гідрохлорид
255Доксицикліну гідрохлорид є напівсинтетичним антибіотиком групи тетрациклінів. Що є його перевагою перед тетрацикліну гідрохлоридом?
A.*Має тривалішу дію, потребує менших доз
B.Є високоліпофільною сполукою
C.Гальмує синтез білка мікробної клітини
D.Пригнічує ферментні системи мікробної клітини
E.Конкурує з рибофлавіном у мікробній клітині
256Проносні лікарські засоби поділяються на кілька груп. Який препарат має синтетичне походження?
A.*Бісакодил
B.Сенадексин
C.Олія мигдалева
D.Олія рицинова
E.Лактулоза


257Однією з груп протиалергічних засобів є блокатори Н1-гістамінових рецепторів. Який препарат належить до цієї групи?
A.*Лоратадин
B.Кетотифен
C.Мезатон
D.Кислота амінокапронова
E.Преднізолон
258Одним з алкалоїдів чаю та кави є кофеїн. Що є протипоказанням для використання кофеїну?
A.*Гіпертонічна хвороба
B.Втома
C.Гіпотензія
D.Пригнічення нервової діяльності
E.Мігрень
259Які препарати підвищують згортання крові ?
A.* Вікасол, кальцію хлорид
B.Гепарин, гірудин
C.Стрептокіназа, урокіназа
D.Неодинумарин, синкумар
E.Фраксипарин, клексан
260Хворому 40 років із цирозом печінки після кровотечі із розширених вен стравоходу перелили цитратну кров. Який препарат треба призначити хворому з метою лікування гіпокальціємії?
A.*Кальцію хлорид
B.Протаміну сульфат
C.Кислота амінокапронова
D.Етамзилат
E.Вікасол
261В хворого розвинувся гіпертонічний криз. Який з показаних пацієнту препаратів належить до групи міотропних вазодилататорів?
A.*Магнію сульфат
B.Каптоприл
C.Верапаміл
D.Гіпотіазид
E.Клофелін
262Який препарат ви порекомендуєте пацієнту зі скаргами на зниження гостроти зору в темноті, часті простудні захворювання, сухість шкіри, ламкість волосся?
A.*Ретинолу ацетат
B.Піридоксину гідрохлорид
C.Індометацин
D.Дибазол
E.Магне В6

263Поясніть лікарю-інтерну, чому не можна застосовувати одночасно з інгібіторами АПФ калійзберігаючі діуретики:
A.*Виникає гіперкаліємія
B.Виникає гіпокаліємія
C.Препарати не впливають на рівень калію в крові
D.Підвищується рівень альдостерону в крові
E.Знижується рівень альдостерону в крові
264Дайте відповідь на запитання студента-практиканта: до якої групи лікарських засобів належить атропіну сульфат?
A.*М-холіноблокатори
B.Н-холіноблокатори
C.Альфа-адреноміметики
D.Бета-адреноміметики
E.Транквілізатори
265Пацієнтка, яка тривалий час лікувала інсомнію препаратом із групи барбітуратів, вирішила припинити його прийом. Невдовзі у хворої з’явилася агресія, дратівливість, тремор, порушення апетиту, ортостатична гіпотензія, порушення зору. Яка побічна дія стала причиною таких симптомів?
A.* Абстиненція
B.Тахіфілаксія
C.Сенсибілізація
D.Кумуляція
E.Тератогенність
266Хвора для лікування неврозу впродовж декількох місяців в амбулаторних умовах приймала препарат брому. На певному етапі лікування у пацієнтки виникли симптоми бромізму. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладненя?
A.* Матеріальна кумуляція
B.Звикання
C.Сенсибілізація
D.Функціональна кумуляція
E.Тахіфілаксія
267Хворому на епілепсію та схильному до депресії призачнено протиепілептичний препарат, що збільшує вміст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнічення ферменту ГАМК-трансамінази. Визначте цей препарат.
A.* Натрію вальпроат
B.Діазепам
C.Аміназин
D.Етосуксимід
E.Амітриптилін


268У пацієнта серцева недостатність. Порадьте лікарю-інтерну, препарати якої групи необхідно застосувати?
A.* Кардіотоніки
B.Аналептики
C.Протиаритмічні
D.Антигіпертензивні
E.Антиангінальні
269Хворій у комбінованій терапії виразкової хвороби шлунка призначено доксицикліну гідрохлорид. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?
A.* Антибіотики - тетрацикліни.
B.Антибіотики - аміноглікозиди.
C.Беталактамні антибіотики.
D.Антибіотики - цефалоспорини.
E.Антибіотики - макроліди.
270При тривалому лікуванні урогенітального хламідіозу антибіотиками у хворої виникли ускладнення: токсичний гепатит, фотодерматоз. Якій групі антибіотиків властиві такі побічні ефекти?
A.* Тетрацикліни.
B.Аміноглікозиди.
C.Бета-лактамні антибіотики.
D.Цефалоспорини.
E.Макроліди.
271Для лікування безсоння хворій 50 років призначили похідне бензодіазепіну. Назвіть цей препарат.
A.* Нітразепам
B.Фенобарбітал
C.Бромізовал
D.Золпідем
E.Донорміл
272У дитини в крові виявлені мегалобласти і високий колірний показник. Встановлено діагноз: мегалобластна анемія. Який препарат необхідно призначити?
A.* Ціанокобаламін
B.Заліза лактат
C.Коамід
D.Аскорбінову кислоту
E.Нікотинову кислоту
273При передопераційному обстеженні у хворого виявлено дефіцит протромбіну в крові. Який засіб необхідно призначити попередньо для зменшення крововтрати при операції?
A.* Вікасол
B.Тромбін
C.Кислоту амінокапронову
D.Фенілін
E.Контрикал
Фармацевтична ботаніка
1Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина -
A.*Основна
B.Провідна
C.Твірна
D.Механічна
E.Покривна
2Досліджувана рослина має кореневище, великі перисторозсічені листки, на нижній стороні яких розташовані спорангії, що зібрані у соруси. Це дає підставу віднести рослину до відділу …
A.*Polypodiophyta
B.Pinophyta
C.Magnoliophyta
D.Equisetophyta
E.Lycopodiophyta
3Окорковіння клітинних оболонок пов'язано з накопиченням в них …
A.*Суберину
B.Целюлози
C.Кутину
D.Лігніну
E.Мінеральних солей
4З'ясовано, що бічні корені закладуються ендогенно і розвиваються в результаті активності …
A.* Перициклу
B.Апікальної меристеми
C.Фелогену
D.Камбію
E.Прокамбію
5В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які з середини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури - …
A.* Схізогенні вмістища
B.Членисті молочники
C.Нечленисті молочники
D.Лізигенні вмістища
E.Залозки
6Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - …
A.* Виткі
B.Лежачі
C.Прямостоячі
D.Чіпкі
E.Повзучі

7При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє ...
A.* Плазмалема
B.Тонопласт
C.Гіалоплазма
D.Ендоплазматична сітка
E.Ядерна оболонка
8Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові (Губоцвітні) встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -
A.* Діацитний
B.Парацитний
C.Анізоцитний
D.Аномоцитний
E.Тетрацитний
9При мікроскопії підземних органів рослини із сімейства Аsteraceae виявлені членисті молочні судини з анастомозами, заповнені білим латексом, що характерно для …
A.Taraxacum officinale
B.Helianthus annuus
C.Artemisia absinthium
D.Bidens tripartitа
E.Achillea millefolium
10У рослин родини Глухокропивові (Губоцвіті) є видільні структури зовнішньої секреції округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних клітин, тобто це - …
A.* Ефіроолійні залозки
B.Ефіроолійні канальці
C.Схизогенні вмістища
D.Лізигенні вмістилища
E.Нектарники
11 В утворенні бічних коренів головна роль належить …
A.* Перициклу
B.Прокамбію
C.Камбію
D.Апікальній меристемі
E.Інтеркалярній меристемі
12Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок - …
A.* Концентричний центроксилемний
B.Концентричний центрофлоемний
C.Радіальний
D.Колатеральний
E.Біколатеральний

13Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається: У короневищі конваліїї виявлені провідні пучки, в центрі яких розташована флоема, а ксилема оточує її з усіх сторін. Тобто такий пучок
A.*Концентричний центрофлоемний
B.Концентричний центроксилемний
C.Біколатеральний
D.Радіальний
E.Колатеральний
14Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої екологічної групи як
A.* Мезофіти
B.Гідрофіти
C.Гігрофіти
D.Ксерофіти
E.Сукуленти
15При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що мезофіл складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні оболонки . Отже він утворений паренхімою
A.* складчастою
B.губчастою
C.палісадною
D.запасною
E.водносною
16Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію, це так звана ...
A.*гіподерма
B.кристалоносна обкладка
C.ендодерма
D.коленхіма
E.склеренхіма
17В складчастій паренхімі хвоїнки ялини виявлені порожнисті утворення, які заповнені живицею і вистелені з середини живими тонкостінними секреторними клітинами. Ці структури - …
A.*смоляні ходи
B.молочники
C.гідатоди
D.залозки
E.нектарники
18У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують плоскі розширені черешки складного листя:
A.*філодії
B.колючки
C.вусики
D.кладодії
E.ловчі апарати
19При мікроскопічному дослідженні кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки. Отже це кореневище
A.* Щитника чоловічого
B.Перстача прямостоячого
C.Конвалії звичайної
D.Пирію повзучого
E.Лепехи (аїру) звичайної
20На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води через постійно відкриту щілину між двома замикаючими клітинами епідерми. Ця структура є
A.*гідатодою
B.нектарником
C.осмофором
D.клейким волоском
E.головчастм волоском
21Встановлено, що у рослин утворення вторинного запасного крохмалю відбувається в …
A.*амілопластах
B.хлоропластах
C.хромопластах
D.олеопластах
E.протеопластах
22Потовщення стебла здійснюється за рахунок функціонування …
A.*латеральних меристем
B.апікальних меристем
C.раневих меристем
D.інтеркалярних меристем
E.ендодерми
23При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до ...
A.*Папоротей
B.Однодольних
C.Дводольних
D.Голонасінних
E.Водоростей
24Серед дерев сімейства Бобові визначений ранньоквітучий медонос з перисто-складними листям, прилистниками у вигляді колючок і повислими кистями білих ароматних квіток. Це …
A.* Robinia pseudoacacia
B.Armeniaca vulgaris
C.Aesculus hippocastanum
D.Aronia melanocarpa
E.Quercus robur
25При первинній будові кореня запасні поживні речовини відкладаються в…
A.*мезодермі
B.екзодермі
C.перициклі
D.ендодермі
E.центральному осьовому циліндрі
26Фелоген утворюється з перициклу або основної тканини, що набуває меристематичної активності. Назвіть до якого типу тканин відноситься фелоген.
A.*твірна
B.покривна
C.видільна
D.механічна
E.провідна
27 Для якої тканини характерні пропускні клітини, що знаходяться в корені первинної будови?
A.*ендодерма
B.перицикл
C.мезодерма
D.центральний осьовий циліндр
E.екзодерма
28За морфологічними ознаками досліджувана трав’яниста рослина відповідає конвалії звичайній. Для додаткового підтвердження цього була проведена мікроскопія листка і здійснювали пошук кристалічних включень: ...
A.*рафідів
B.поодинокі кристалів
C.друзів
D.стилоїдів
E.кристалічного піску
29Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Зокрема, реакцією, при якій під дією концентрованої азотної кислоти білки при нагріванні забарвлюються в колір …
A.*яскраво-жовтий
B.червоний
C.оранжевий
D.фіолетовий
E.синій
30Можливість швидко всмоктувати і утримувати велику кількість води в сфагнуму обумовлена:
A.*наявністю спеціальних гіалінових клітин
B.існуванням у водоймах
C.наявністю коренів
D.відсутністю транспірації
E.щільним шаром кутикули на поверхні листків
31З розглянутих гербарних зразків рослин виявлений вид з родини барбарисові. Це...
A.*Podophyllum peltatum
B.Adonis vernalis
C.Сhelidonium majus
D.Saponaria officinalis
E.Hypericum perforatum

32В якого виду лікарських рослин з родини Asteraceae в суцвітті кошик всі квіти жовті, язичкові, двостатеві.
A.*Taraxacum officinale
B.Bidens tripartita
C.Tussilago farfara
D.Tanacetum vulgare
E.Arnica montana
33В барбарису звичайного утворюються колючки, які є видозмінами ...
A.*листків
B.прилистків
C.черешків
D.стебел
E.рахісів
34При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до
A.*Папоротей
B.Однодольних
C.Дводольних
D.Голонасінних
E.Водоростей
35В шлунковому зборі присутні овальні коричневі здерев'янілі “шишечки” до 1, 5 см довжиною, які є
A.*Супліддями вільхи
B.Шишками модрини
C.Шишками кипариса
D.Шишкоягодами яловцю
E.Шишками туї східної
36Для лікування злоякісних утворень застосовується гриб чага, який належить до класу
A.*Базидіоміцет
B.Зигоміцет
C.Сумчастих грибів
D.Дейтероміцет
E.Аскоміцет
37Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх
A.*2
B.5
C.3
D.8
E.багато
38Промисловим джерелом рутину і кверцетину є квітки рослини з родини бобових
A.*Софора японська
B.Робінія псевдоакація
C.Карагана дерев”яниста
D.Астрагал густогалузистий
E.Акація срібляста
39В грудному зборі виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення солодкого на смак. При визначені встановлено, що це корені
A.*Солодки голої
B.Алтеї лікарської
C.Аїру
D.Валеріани лікарської
E.Родовика лікарського
40В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям “квітки” мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для...
A.*Centaurea cyanus
B.Gnaphalium uliginosum
C.Arnica montana
D.Echinops ritro
E.Bidens tripartita
41У якої родини в одному суцвітті можуть знаходитись квітки з різними формами віночка – язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?
A.Asteraceae
B.Lamiaceae
C.Solanaceae
D.Fabaceae
E.Magnoliaceae
42При мікроскопічному аналізі фрагменту сировини виявлено прозенхімні клітини, оболонки яких мали окаймовані (облямовані) пори. Для яких тканин властиві такі клітини?
A.*Провідних
B.Механічних
C.Запасаючих
D.Покривних
E.Твірних
43Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів та інше. До якої родини відноситься ця рослина:
A.* Губоцвіті
B.Ранникові
C.Пасльонові
D.Айстрові
E.Бобові
44До складу пластид входять пігменти, які виконують функції антиоксидантів і являють собою провітаміни А. Ці пігменти називаються:
A.* Каротиноїди
B.Виключно хлорофіли
C.Каротиноїди і хлорофіли
D.Антохлори
E.Антоціани

45До горіховидних плодів відносять однонасінний плід, який при дозріванні не розтріскується, при основі облямований чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осі на якій була розташована квітка. Це:
A.* Жолудь
B.Горіх
C.Горішок
D.Крилатка
E.Зернівка
46Родина Asteraceae є найбільш багаточисельною серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до “Черноної книги України” і потребують охорони. Вкажіть цей вид
A.*Arnica montana
B.Centaurea cyanus
C.Taraxacum officinale
D.Helianthus annuus
E.Artemisia vulgaris
47Підцарство Вищі рослини – це, в основному наземні організми, представлені різноманітними життєвими формами (трави, кущі, напівкущі, дерева та ін.). Який із відділів Вищих рослин включає тільки кущі і дерева?
A.*Pynophyta
B.Magnoliophyta
C.Bryophyta
D.Lycopodiophyta
E.Polypodiophyta
48Вкажіть, до якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина “Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостратеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід – цинобій (чотиригорішок)”
A.* Lamiaceae
B.Asteraceae
C.Poaceae
D.Brassicaceae
E.Rosaceae
49Царство Рослини об’єднує різноманітні групи еукаріотичних організмів, спільною ознакою яких є здатність до фотосинтезу; у життєвому циклі спостерігається чергування спорофітного і гаметофітного поколінь. У рослин якого відділу в життєвому циклі гаметофіт домінує над спорофітом?
A.*Bryophyta
B.Magnoliophyta
C.Pynophyta
D.Lycopodiophyta
E.Polypodiophyta
50Вищі спорові рослини мають в процесі безстатевого розмноження здатність утворювати спори, що є одним із пристосувань до життя на суходолі. Який набір хромосом мають спори?
A.*Гаплоїдний
B.Диплоїдний
C.Триплоїдний
D.Тетраплоїдний
E.Поліплоїдний
51Виберіть тип плода, враховуючи наступні характеристики: ценокарпний плід, мерикарпії якого мають 5 поздовжніх головних реберець, між якими можуть міститися вторинні реберця. В оплодні міститься велика кількість ефірних олій в ефірних канальцях:
A.* вислоплідник
B.сім’янка
C.горіх
D.біб
E.стручок
52Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею:
A.* гесперидій
B.стручок
C.суничина
D.цинародій
E.ценобій
53Корзинки Helichrysum arenarium отличили от корзинок других лекарственных растений семейства астровых по характерному признаку: листочки обвертки сухие, ...
A.* ярко-желтые
B.ярко-красные
C.ярко-зеленые
D.темно-коричневые
E.светло-розовые
54Квітки з хрестовидними чашечкою і віночком, чотирьохсильним андроцеєм, плоди стручки і стручочки, характерні для сімейства …
A.* Brassicaceae
B.Asteraceae
C.Rosaceae
D.Papaveraceae
E.Ranunculaceae
55Із запропанованих видів рослин треба вибрати вид, який відноситься до родини капустяних
A.*Erysimum canescensi
B.Arctostaphylos uva-urs
C.Urtica dioica
D.Polygonum fviculare
E.Primula officinalis

56При мікроскопії стебла квіткової рослини під флоемою виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситовидні трубки з клітинами супутницями, луб'яні волокна, луб'яна паренхіма, що характерно для...
A.* Покритонасінні
B.Голонасінні
C.Папоротеподібні
D.Плауноподібні
E.Хвощеподібні
57При обробці рослинних клітин флороглюцин з конц. сірчаної кислотою їх оболонки придбали малиново-червоне забарвлення, що вказує на їх …
A.* здерев’яніння
B.опробковіння
C.ослизнення
D.кутинізацію
E.мінералізацію
58Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро ​​відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична мережа слабо розвинена, пластиди в стадії пропластид, ергастичні речовини відсутні. Ця тканина - …
A.*меристема
B.епітема
C.ендосперм
D.перисперм
E.епідерма
59При мікроскопії кореня виявлені кореневі волоски, які представляють собою вирости клітин …
A.* епіблеми
B.епідерми
C.ендодерми
D.екзодерми
E.мезодерми
60На поперечному зрізі осьового органу виявлений провідний пучок, у якому флоема і ксилема розташовані окремими ділянками, що чергуються по радіусу. Визначте тип провідного пучка і орган …
A.* пучок - радіальний, орган - корінь первинної будови
B.пучок - центроксилемний, орган - кореневище папороті
C.пучок - центрофлоемний, орган - кореневище однодольних
D.пучок - колатеральний закритий, орган - стебло однодольних
E.пучок - колатеральний відкритий, орган - стебло дводольних

61Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзокарпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:
A.*гесперидій
B.гарбузина
C.піренарій
D.коробочка
E.стручок
62Розглянувши підземний орган Poligonatum odoratum виявлено, що він розміщений горизонтально, рівномірно потовщений з вузлами та міжвузлами і округлими вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже це …
A.*Кореневище.
B.Головний корінь.
C.Коренеплід.
D.Коренева бульба.
E.Підземний столон.
63Відомо, що для представників відділу Chlorophyta в клітинах наявні хроматофори різної форми. У видів якого роду ми спостерігаємо стрічковидний хроматофор?
A.*Spyrogyrа.
B.Volvox.
C.Сlorellа.
D.Chlamidomonas.
E.Spirulinа.
64У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до…
A.*Склереїд.
B.Кутової коленхіми.
C.Судин.
D.Волокон.
E.Трахеїд.
65Щорічно восени у хвойного дерева відділу Голонасінні спостерігається листопад м`яких хвоїнок, які розташовані на вкорочених пагонах. Це характерно для роду:
A.* Larix.
B.Cedrus.
C.Abies.
D.Piceа.
E.Pinus.
66До якої таксономічної групи відноситься спіруліна, яка використовується як харчовий домішок та джерело повноцінного білка і вітамінів?
A.* Відділ Ціанобактерії.
B.Відділ Зелені водорості.
C.Відділ Діатомові водорості.
D.Відділ Аскомікоти.
E.Відділ Зигомікоти.
67Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:
A.* Гетерофілія.
B.Листкорозміщення.
C.Метаморфоз.
D.Листкова мозаїка.
E.Жилкування.
68При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:
A.* Стеблоплід.
B.Коренеплід.
C.Цибулина.
D.Кореневище.
E.Бульба.
69Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками , зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики . Такий плід називається:
A.* Членистий стручок.
B.Калачик.
C.Ценобій.
D.Коробочка.
E.Двокрилатка.
70Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижче перерахованих видів має довгочерешкові шкірясті, цілісною віялоподібніою листковою пластинкою з дихотомічним жилкуванням, однією або кількома виїмками по верхньому краю?
A.* Ginkgo bilobа.
B.Cedrus libani.
C.Juniperus communis.
D.Picea abies.
E.Abies sibiricа.
71В заболоченій місцевості студенти зібрали Sphagnum palustre і виявили стебло без ризоїдів з спірально-черепитчастими листками. На верхівках пагонів розташовувались архегонії, а між листками бічних гілочок - антеридії. Як можна назвати це покоління рослини?
A.* Однодомним гаметофітом.
B.Дводомним гаметофітом.
C.Спорофітом.
D.Протонемою.
E.Спорогоном.
72Плодове тіло досліджуваного гриба складається з ніжки, шапочки, пластинчастого гіменофора. Отже цей гриб належить до класу …
A.* Базидіоміцети.
B.Аскоміцети.
C.Зигоміцети.
D.Дейтероміцети.
E.Ооміцети.
73На польовій практиці студенти виявили голонасінну рослину з темно-синіми, вкритими восковим нальотом шишкоягодами. Це…
A.*Juniperus communis.
B.Thuja occidentalis.
C.Taxus baccatа.
D.Abies sibiricа.
E.Cedrus libani.
74Серед продуктів життєдіяльності протопласту виявлені гроноподібні (кистевидные) зростки кристалів карбонату кальцію, тобто ...
A.* цистоліти;
B.поодинокі кристали;
C.рафіди;
D.стилоїди;
E.друзи.
75В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності ...
A.* фелогену
B.фелодерми
C.камбію
D.корової паренхіми
E.прокамбію
76Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцевидних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже являються…
A.* Пальчастоскладними.
B.Перистоскладними.
C.Перисторозсіченими.
D.Пальчасторозсіченими.
E.Пальчастолопатевими.
77При заготівлі лікарської рослинної сировини календули, волошки, хамоміли, збирають суцвіття...
A.* кошики;
B.голівки;
C.колоски;
D.щитки;
E.зонтики

78Морфологічне дослідження рослин родини хрестоцвіті показало, що здебільшого їх квітки зібрані у суцвіття…
A.*китиця, волоть
B.щиток, зонтик
C.головка, кошик
D.початок, колос
E.складний зонтик, складний щиток
79При морфологічному опису шавлії мускатної студенти звернули увагу на яскраві приквітники. Вони слугують для приваблення комах опилювачів і являють собою видозміну:
A.*Листка
B.Андроцея
C.Пагона
D.Квітконіжки
E.Квітколожа
80 До якої родини відносяться рослини, які мають корнеплоди; ребристі, порожнисті стебла; суцвіття- складний зонтик, схизокарпні плоди - вислоплідники з ефіроолійними канальцями?
A.*Apiaceae
B.Rosaceae
C.Musaceae
D.Fabaceae
E.Cucurbitaceae
81З метою вегетативного розмноження культури м’яти перцевої були використані ...
A.* Кореневища
B.Бульби
C.Корені
D.Батоги
E.Вуса
82Під час морфологічного аналізу листка конвалії звичайної звернули увагу на те, що листова пластинка має широкоеліптичну форму, а численні жилки проходять паралельно до її краю і з’єднуються лише на верхівці листка. Як називається цей тип жилкування?
A.*Дугове
B.Паралельне
C.Пальчасте
D.Перистосітчасте
E.Дихотомічне
83Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?
A.*Колос
B.Волоть
C.Початок
D.Голівка
E.Тирс

84На гірських луках Карпат знайдено трав’янисту рослину з оранжевими кошиками, прямостоячим стеблом і прикореневою розеткою листків. Що це за рослина?
A.*Arnica montana
B.Cychorium intybus
C.Calendula officinalis
D.Echinacea purpurea
E.Centaurea cyanus
85Культурна рослина з зеленими ягодоподібними плодами та підземними видозмінами пагона – бульбами. Отже визначена рослина:
A.* Solanum tuberosum
B.Соnvalaria majalis
C.Polygonatum odoratum
D.Atropa belladonna
E.Solanum lycopersicum
86Для стебла кукурудзи характерна наявність додаткових коренів у нижній частині, які поєднують функції:
A.* живильну та опорну
B.асиміляційну та поглинальну
C.втягуючу, обо контрактильну
D.дихальну та асиміляційну
E.живлення та дихання
87У пшениці суцвіття лінійне з дворядно розташованими двоквітковими сидячими колосками. Отже це ……
A.* складний колос
B.початок
C.колос
D.волоть
E.щиток
88Під час дослідження об’єкта виявили: зародкове стебло з точкою росту, зачаткові листочки. Отже досліджували:
A.*бруньку
B.кінчик кореня
C.сочевичку
D.цибулину
E.бульбоцибулину
89При мікроскопічному дослідженні мезофілу конвалії звичайної, були виявлені подовжені, вузькі, призматичні кристали із загостреними кінцями. Це…
A.* Стилоїди.
B.Друзи.
C.Кристалічний пісок.
D.Цистоліти.
E.Perigonium.
90У продиховому апараті гірчака перцевого навколо замикаючих клітин знаходяться три побічних клітини, одна з яких, менша від двох інших. Цей продиховий апарат називається…
A.*Анізоцитний.
B.Аномоцитний.
C.Діацитний.
D.Парацитний.
E.Тетрацитний.
91Для визначення статі квітки студентам потрібно виявити наявність:
A.*Тичинок і маточок.
B.Чашечки і віночка.
C.Квітконіжки і квітколоже.
D.Симетрії.
E.Кольору і опушення.
92У багаторічної рослини родини Айстрові, навесні утворюються квітконосні пагони з золотаво-жовтими квітками, а після відцвітання великі листки. Отже це…
A.* Tussilago farfarа.
B.Ніреriсum perforatum.
C.Potentilla erectа.
D.Petroselinum crispum.
E.Datura stramonium.
93Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?
A.* Чотирисильний
B.Двосильний
C.Двобратній
D.Однобратній
E.Багатобратній
94Як зразок в морфологічну колекцію відібрали плід шипшини травневої, який складається з горішків, що лежать на внутрішній, щетинистоопушеній поверхні соковитого гіпантія. Вкажіть, як назвати цей плід.
A.* Цинародій
B.Гесперидій
C.Гарбузина
D.Вислоплідник
E.Ценобій
95Фізіологічними дослідженнями встановлено, що транспорт продуктів фотосинтезу забезпечують…
A.*Ситовидні трубки
B.Судини
C.Трахеїди
D.Паренхими
E.Луб’яні волокна


96Визначте родину даної рослини за сукупністю діагностичних ознак: наявність молочників з молочним соком, квітки поодинокі з опадаючими чашолистками, плід коробочка.
A.*Макові
B.Складноцвіті
C.Бобові
D.Селерові
E.Розові
97Рослина напівпаразит омела біла (Viscum album) має корені, які заглиблюються в тканини стебла рослини-господаря. Це видозміна коренів:
A.*Гаусторії
B.Пневматофори
C.Коренебульби
D.Коренеплоди
E.Контрактильні корені
98Мікроскопія осьового органу показала, що між вторинними флоемою і ксилемою є шар живих тонкостінних, щільно-зімкнених, дещо видовжених клітин, що складають...
A.*Камбій
B.Прокамбій
C.Фелоген
D.Перицикл
E.Перидерма
99Внаслідок дії розчину метиленового синього на зріз кореня алтеї лікарської помітне голубе або синє забарвлення, що свідчить про наявність…
A.*Слизу
B.Глікогену
C.Крохмалю
D.Інуліну
E.Ліпідів
100При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є...
A.*Молочниками
B.Секреторними залозками
C.Лізіченними вмістищами
D.Секреторними клітинами
E.Схигогенними канальцями
101Доведено, що клітини листків Brassica oleracea містять вітамін, який сприяє загоюванню виразок шлунка і дванадцятипалої кишки. Це вітамін …
A.*U
B.С
C.E
D.K
E.A

102У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок(качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи - …
A.*Acorus calamus
B.Ledum palustre
C.Bidens tripartita
D.Valerina officinalis
E.Sanguisorba officinalis
103У трав’янистої рослини родини Malvacceae, що використовується як відхаркувальний і обволікаючий засіб, квітки бурувато-рожеві у верхівкових китицях; плід – калачик. Отже, це …
A.*Althaea officinalis
B.Tussilago farfara
C.Plantago major
D.Thymus serpyllum
E.Plantago psyllium
104Для складання потогінного збору використані суцвіття 3-15 щитковидні дихазії із світло-жовтим, довгастим, криловидним, плівчастим приквітником, що зростається до середини з віссю суцвіття. Квітки запашні , жовтуваті. Ці суцвіття належать …
A.*Tilia cordata
B.Viburnum opulus
C.Robinia pseudoacacia
D.Mentha piperita
E.Padus avium
105При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей …
A.*Двосильний
B.Двобратний
C.Чотирисильний
D.Чотирибратний
E.Спайнопиляковий
106Вперше подвійне запліднення описав український вчений Навашин С. Г. В процесі запліднення один спермій зливається з центральним ядром зародкового мішка, а другий з …
A.*Яйцеклітиною
B.Синергідами
C.Антиподами
D.Нуцелюсом
E.Халазою
107Для Datura stramonium характерний плід
A.* Коробочка із шипами
B.Псевдомонокарпна кістянка
C.Стручкоподібна коробочка
D.Двонасінний біб
E.Тригранний горішок
108За морфологічними ознаками встановлено, що оман високий відноситься до родини:
A.* Asteraceae
B.Poaceae
C.Lamiaceae
D.Rosaceae
E.Sambucaceae
109У препарованому суцвітті цибулі виявлено: головна вісь дуже вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини, виходять ніби із однієї точки. Отже, це суцвіття -
A.*Зонтик
B.Щиток
C.Головка
D.Кошик
E.Китиця
110Плаваючий листок має товсту шкірясту кутикулу, багатошарову стовпчасту паренхіму, губчасту паренхіму з великими міжклітинниками, продихи лише у верхній епідермі. Тобто рослина належить до:
A.*Гідрофітів
B.Ксерофітів
C.Мезофітів
D.Геліофітів
E.Сціофітів
111Розглянуто простий листок, у якого розчленованість пластинки сягає основи, отже листок:
A.*Розсічений
B.Роздільний
C.Лопатевий
D.Пальчастий
E.Трійчастий
112Медоносне дерево з листками серцевидної форми, суцвіттями у щитковидних дихазіях, з криловидним приквітником. Це –
A.*Tilia cordata
B.Robinia pseudoacacia
C.Aesculus hippocastanus
D.Aronia melanocarpa
E.Quercus robur
113При морфологічному дослідженні маку снотворного визначено, що характер прикріплення листку до стебла:
A.* Стеблообгортний
B.Черешок розрослий у піхву
C.Збіжний
D.Пронизаний
E.З розтрубом
114Розглянутий плід, який складається із розрослого конічного, м’ясистого червоного гіпантія і справжніх плодиків - дрібних горішкоподібних сім’янок, заглиблених у м’якуш суничини. Такий плід має:
A.*Fragaria vesca
B.Rosa canina
C.Pyrus communis
D.Aronia melanocarpa
E.Rubus idaeus
115Досліджується поверхня стебла дерев’янистої рослини. Відзначили, що клітини паренхімної форми, мертві з суберинізованими оболонками, тобто це…
A.*Корок
B.Фелоген
C.Фелодерма
D.Судини
E.Склеренхімні волокна
116Монокарпні плоди представників родини Fabaceae сухі, багатонасінні, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Така будова характерна для:
A.*Біб
B.Стрючок
C.Кістянка
D.Листянка
E.Стрючечок
117Мікроскопічним аналізом листа алое виявлено паренхімну тканину, що накопичує воду. Ця тканина…
A.*Водовмісна
B.Колленхіма
C.Склеренхіма
D.Флоема
E.Ксилема
118В народній та офіційній медицині широко використовується цінна лікарська рослина – Glycyrrhiza glabra L. Яка частина рослини підлягає заготівлі?
A.*Корені з кореневищами
B.Листки
C.Суцвіття
D.Трава
E.Насіння
119Студенту потрібно заготовити лікарську рослину родини Brassicaceae, що проявляє кардіотонічну дію. Вкажіть цю рослину
A.*Erysimum diffusum
B.Adonis vernalis
C.Leonurus cardiaca
D.Capsella bursa-pastoris
E.Rheum tanguticum
120При вивченні гербарного зразка Гірчака почечуйного були відзначені діагностичні ознаки, характерні для всіх представників родини Polygonaceae
A.*наявність розтруба
B.складні листки
C.відсутність черешка
D.наявність ефіроолійних залозок
E.плід - біб
121Для систематичного гербарію зібрані представники родини Rosacea E. Яке з них слід віднести до підродини Maloideae
A.*Sorbus aucuparia
B.Amygdalus communis
C.Rubus ideus
D.Padus avium
E.Sanguisorba officinalis
122Встановлюється життєва форма стрижнекореневої рослини, яка на першому році життя утворює прикореневу розетку, а на другому – цвіте та дає плоди, після чого відмирає. Отже ця рослина є …
A.*Дворічною трав’янистою
B.Однорічною трав’янистою
C.Багаторічною трав’янистою
D.Багаторічним чагарником
E.Багаторічним чагарничком
123Рослина має великі округлі листки з почленованою листковою пластинкою до половини на 5-8 частин. Тобто цей листок є …
A.*Пальчасто-роздільним
B.Трійчасто-розсіченим
C.Трійчасто-лопатевим
D.Перисто-розсіченим
E.Перисто-лопатевим
124Під час аналізу злакової рослини встановлено: листочки лінійні, мають кілька нерозгалужених жилок, паралельних до краю листової пластинки. Отже жилкування листка …
A.*Паралельне
B.Дугове
C.Перисте
D.Дихотомічне
E.Пальчасте
125Листок має 5-7 однакових жилок, які багаторазово розгалужуються. Отже жилкування листка …
A.*Пальчастосітчасте
B.Пальчастокрайове
C.Паралельне
D.Дугове
E.Перистосітчасте
126Рослина родини Макові має: квітки – лимонно-жовті, листки розсічені, плід – стручковидна коробочка, латекс відсутній. Яка це рослина?
A.*Glaucium flavum
B.Papaver somniferum
C.Chelidonium majus
D.Atropa belladonna
E.Thymus vulgaris
127Рослина родини мальвові з блідо-рожевими квітками у пазухах в листків; листя сірувато-зелене, густо опушене; плід калачик; кореневище товсте коротке з великими галузистими коренями. Яка це рослина?
A.*Althea offscsnalis
B.Papaver somniferum
C.Origanum vulgare
D.Anisum vulgare
E.Thymus vulgaris
128Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами – кореневими волосками. Ця тканина …
A.*ризодерма (епіблема)
B.перидерма
C.плерома
D.фелодерма
E.периблема
129Студент отримав завдання визначити, яка з перерахованих рослин утворюють коренеплоди. Вкажіть її.
A.*Морква посівна
B.Череда трироздільна
C.Цибуля городня
D.Конвалія травнева
E.Кукурудза звичайна
130Студент отримав завдання встановити, які додаткові функції кореня пов'язані з накопиченням поживних речовин. Визначить які саме:
A.*Утворення коренеплодів, коренебульб
B.Дихання
C.Первинний синтез органічних речовин
D.Підтримання положення рослини у просторі
E.Симбіоз кореня з водоростями
131При проведенні мікроскопії визначено, що на гіменіальному шарі формуються базидії з базидіоспорами. До якого відділу відноситься гриб?
A.*Basidiomycota
B.Ascomycota
C.Zygomycota
D.Chytridiomycota
E.Lychenophyta
132У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок – бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:
A.*моноподіальне
B.дихотомічне
C.симподіальне
D.колоновидне
E.несправжньодихотомічне
133Який плід характерний для Atropa belladonna?
A.*ягода
B. коробочка
C.однолистянка
D.стручок
E.гесперидій
134Які типи суцвіття характерні для родини хрестоцвіті (капустяні)?
A.*китиця або волоть
B.головка або щиток
C.головка або зонтик
D.щиток або колос
E.початок або волоть
135Коли тичинок у квітці багато вони однакової довжини і зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, такий андроцей називається:
A.*багатобратній
B.однобратній
C.двобратній
D.двосильний
E.чотирисильний
136За морфолого-генетичними ознаками плоди поділяють на чотири групи: монокарпії, апокарпії, ценокарпії та псевдомонокарпії. Назвіть апокарпні плоди.
A.*складна кістянка, багатолистяка
B.коробочка, ягода
C.біб, одногорішок
D.яблуко, жолудь
E.вислоплідник, калачики
137У суцвіття вишні садової головна вісь вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини, виходять з однієї точки. Це характерно для суцвіття . . .
A.* Зонтик.
B.Щиток.
C.Китиця.
D.Колос.
E.Кошик.
138Назвіть приклад надземних видозмін пагона, які розвиваються з бічних бруньок, знаходяться у пазухах листків, або у суцвіттях та беруть участь у вегетативному розмноженні.
A.* Повітряні цибулини.
B.Надземні бульби.
C.Кладодії.
D.Вусики.
E.Колючки.
139Під час мікроскопічного дослідження стебла рослини виявлено провідні пучки закритого типу, що дифузно (безсистемно) розташовані у центральному циліндрі. Така будова провідної системи притаманна....
A.* Односім’ядольним
B.Моховидним.
C.Хвощевидним.
D.Двосім’ядольним.
E.Папоротеподібним.
140У листі рослини виділяється центральна жилка, від неї відходять бічні, які в свою чергу, багаторазово розгалужуються, утворюючи мережу дрібних жилок. Таке жилкування листка - …
A.* перистосітчате
B.дуговидне
C.паралельне
D.пальчатосітчате
E.дихотомічне
141Нижня розширена порожниста частина маточки квітки з насінними зачатками називається … A.*Зав’язь
B.Приймочка
C.Стовпчик
D.Гінецей
E.Квітколоже
142Організми цього відділу розмножуються вегетативно за допомогою спеціальних утворень – изидій, соредій, лобулів. Це організми відділу:
A.* Lichenes
B.Basidiomycota
C.Equisetophyta
D.Lycopodiophyta
E.Polypodiophyta
143Рослини родини Гречкові (Polygonaceae) характеризуються наявністю розтруба, що є однією із діагностичних ознак цієї родини. Чим він утворюється?
A.* Зрослими прилистниками
B.Розросшим черешком
C.Основою листової пластинки
D.Видозміненими бруньками
E.Рахісами
144У Астрагала шерстистоквіткового квітки сидять на укороченій і потовщеній головній осі, утворюючи просте суцвіття - …
A.*головку
B.щиток
C.кисть
D.волоть
E.колос
145Плід алтеї лікарської ценокарпний, сухий, складається з кількох чи багатьох мерикарпіїв, розміщених по колу і називається…
A.*Калачик
B.Ценобій
C.Регма
D.Вислоплідник
E.Двокрилатка
146Плід цинародій, характерний для шипшини собачої, належить до…
A.*Апокарпних
B.Монокарпних
C.Ценокарпних сухих
D.Ценокарпних соковитих
E.Псевдомонокарпних
147Який з псевдомонокарпних однонасінних сухих нерозкривних плодів характерний для видів родини Злакові?
A.*Зернівка
B.Жолудь
C.Горіх
D.Сім’янка
E.Горішок
148Кольорова або біла складова подвійної оцвітини квітки, що утворена пелюстками носить назву
A.* Віночок.
B.Чашечка.
C.Андроцей.
D.Гінецей.
E.Перигоній.
149Хрестовидний віночок квітки родини капустяних відносяться до …
A.*Правильних вільнопелюсткових.
B.Правильних зрослопелюсткових.
C.Неправильних вільнопелюсткових.
D.Неправильних зрослопелюсткових.
E.Неправильних личинковидних.
150Віночок квітки картоплі складається з п’яти пелюсток, що зрослись у циліндричну дуже коротку трубку з широким відгином. Отже тип цього віночка:
A.*Колесовидний.
B.Двогубий.
C.Трубчастий.
D.Язичковий.
E.Личинковидний.
151Який з цих типів гінецею має декілька чи багато вільних плодолистиків?
A.*Апокарпний
B.Монокарпний
C.Ценокарпний
D.Синкарпний
E.Паракарпний

152Найкраще розвиненою тканиною кореневища є:
A.*Запасаюча паренхіма
B.Хлоренхіма
C.Аеренхіма
D.Провідні тканини
E.Механічні тканини
153Бур’яни можуть шкодити здоров’ю населення. Зокрема, алергічні реакції у період цвітіння викликає …
A.*Амброзія полиннолиста
B.Хвощ польовий
C.Зірочник середній
D.Злинка канадська
E.Кульбаба лікарська
154До складу цієї частини первинної будови кореня входять клітини які мають пояски Каспарі, які просочені суберином . До якої тканини первинної будови кореня відносяться ці клітини?
A.* Ендодерма
B.Мезодерма
C.Екзодерма
D.Епіблема
E.Перицикл
155Діагностичною ознакою цього органу є наявність первинної ксилеми, яка радіально розташується в центрі з двома - п’ятьма променями. Назвіть цей орган.
A.* Корінь
B.Стебло
C.Листок
D.Квітка
E.Плід
156Плоди чорниці використовуються при шлункових захворюваннях, вживаються в їжу, як вітамінне і покращують зір. Вкажіть до якої родини відноситься ця рослина:
A.* Ericaceae
B.Scrophulariaceae
C.Solanaceae
D.Lamiaceae
E.Apiaceae
157Мікроаналіз квіток кошика показав, що в епідермі маються ефірномасляні залозки, що складаються з 8 клітин, розташованих двома рядами в 4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина відноситься до сімейства …
A.*Asteraceae
B.Lamiaceae
C.Solanaceae
D.Scrophulariaceae
E.Apiaceae


158 При дослідженні п'яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що один з них відноситься до сімейства Brassicaceae, а саме …
A.*Erysimum canescens
B.Rosa canina
C.Arctostaphylos uva-ursi
D.Urtica dioica
E.Polygonatum aviculare
159При розгляді під лупою квіток кукурудзи, зібраних в суцвіття качан, встановлено, що квітки … A.* жіночі
B.чоловічі
C.двостатеві
D.безстатеві
E.безпокривні
160На поверхневих препаратах листка конвалії травневої в ідіобластах мезофілу добре помітні пучки ігловидних кристалів. Це - …
A.* рафіди
B.цистоліти
C.друзи
D.одиночні кристали
E.стилоїди
161В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових несправжньоязичкових або воронковидних. Вкажіть цю родину.
A.* Asteraceae
B.Scrophulariaceae
C.Apiaceae
D.Ericaceae
E.Ranunculaceae
162Для родини характерні ознаки: мичкувата коренева система, стебло циліндричне із здутими вузлами, листки, лінійні, з піхвою, паралельними жилками. Суцвіття – складний колос. Плід зернівка. Це родина.
A.*Poaceae
B.Convallariaceae
C.Alliaceae
D.Araceae
E.Lamiaceae
163У деяких видів родини Apiaceae плоди після дозрівання не розпадаються на мерикарпії. Це стосується і ….
A.*Coriandrum sativum
B.Carum carvi
C.Daucus carota
D.Cicuta virosa
E.Conium maculatum
164Мікроскопія епідерми листка дводольної рослини показала, що клітини навколо замикаючих клітин не відрізняються від базисних. Отже тип продихового апарату …
A.*аномоцитний
B.діацитний
C.парацитний
D.тетрацитний
E.анізоцитний
165Листки рослини родини Lamiaceae яйцевидні, з городчастим краєм, зверху темніші ніж зісподу, з характерним лимонним запахом. Це ознаки …
A.*Melissa officinalis
B.Salvia officinalis
C.Leonurus cardiacа
D.Mentha piperita
E.Lamium album
166Квітки Capsella bursa-pastoris зібрані у ….
A.* китицю
B.початок
C.складний зонтик
D.несправжній зонтик
E.складний колос
167Який вид основної тканини (за функціями) характерний для надземних органів сукулентів, зокрема кактусових ?
A.*Водозапасаюча (гідропаренхіма)
B.Аеренхіма (повітроносна паренхіма)
C.Крохмаленосна паренхіма
D.Складчаста паренхіма
E.Губчаста паренхіма
168Вкорочене здерев’яніле денце характерне для видів Allium cepа. Воно є частиною видозміненого пагона, що має назву:
A.*Цибулина.
B.Бульба.
C.Філокладій
D.Вусик.
E.Кореневище.
169У Tilia cordata плід нерозкривний, кулястий одно- або двонасінний, причому насінина не зростається з оплоднем. Отже, це:
A.*Горіх
B.Коробочка
C.Гесперидій (помаранча)
D.Стручок
E.Ягода
170Urtica dioica має квітки двох видів – з тичинками або маточками, а також оцвітиною зеленого кольору. Отже, оцвітина...
A.* чашечковидна, квітки одностатеві.
B.чашечковидна, квітки двостатеві.
C.віночковидна, квітки одностатеві.
D.віночковидна, квітки двостатеві.
E.подвійна, квітки одностатеві.
171При дослідженні деревини хвойної рослини встановлено, що вона складається з клітин з загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками, які мають облямовані пори. Отже, ця тканина хвойних представлена лише:
A.*Трахеїдами.
B.Судинами.
C.Ситовидними трубками.
D.Клітинами супутницями.
E.Луб’яними волокнами.
172У центральному циліндрі кореневища помітні закриті колатеральні, а також центрофлоемні провідні пучки, що дозволяє припустити приналежність рослини до класу...
A.однодольних
B.дводольних
C.папоротевидних
D.хвощевидних
E.плауновидних
173Комбіноване суцвіття, у якого головна вісь наростає моноподіально, а бічні утворюють симподіальні суцвіття називається …
A.*Тирс.
B.Просте.
C.Складне.
D.Складне однорідне.
E.Просте комбіноване.
174Які з перерахованих плодів не належать до ценокарпних?
A.*Біб.
B.Ягода.
C.Гесперидій.
D.Яблуко.
E.Стручок.
175Який з перерахованих плодів не належить до ценокарпних:
A.Біб.
B.Ягода.
C.Гесперидій.
D.Яблуко.
E.Стручок.
176Вкорочена розширена вісь квітки, на якій розміщені всі інші частини квітки носить назву:
A.*Квітколоже.
B.Квітконіжка.
C.Оцвітина.
D.Чашечка.
E.Віночок.

177На поверхні оплодня плоду добре помітні 5 поздовжніх первинних ребер, в борозенках між якими проходять ефіроолійні канальні, що характеризують наступний плід:
A.*вислоплідник
B.ценобій
C.цинародій
D.гесперидій
E.багатогорішок
178При мікроскопічному аналізі лікарської сировини однодольної рослини були виявлені поодинокі видовжені кристали із загостреними кінцями – …
A.*Стилоїди
B.Глобоїди
C.Друзи
D.Кристалічний пісок
E.Цистоліти
179У лаванди вузьколистої нижня частина пагонів дерев’яніє, а верхня залишається трав’янистою і щороку відмирає. За життєвою формою рослина …
A.*Напівкущ
B.Дерево
C.Кущ
D.Багаторічна трава
E.Однорічна трава
180При мікроскопічному дослідженні рослин виявлені паренхімні клітини з тонкими оболонками з крупним ядром та великою кількістю рибосом. Ця тканина називається:
A.*Твірна
B.Основна
C.Покривна
D.Механічна
E.Видільна
181Рослина родини Alliaceae має складну цибулину із декількох цибулинок під загальною лускатою обгорткою; листки піхвові, лінійні, плоскі; суцвіття зонтик. Дана рослина:
A.*Allium sativa
B.Allium cepa
C.Convallaria majalis
D.Zea majus
E.Elytrigia repens
182Рослина родини Бобові має листки, що складаються зі спільного черешка (рахіс) на якому містяться парні листочки і один верхівковий. Аналізований листок:
A.*Непарноперистоскладний
B.Парноперистоскладний
C.Пальчастоскладний
D.Перисторозсічений
E.Пальчасторозсічений

183Морфологічний аналіз квітки дурману звичайного показав, що віночок складається з п’яти пелюсток, зрослих у довгу вузьку трубку, трохи розширену до верху. Такий віночок за формою:
A.*Лійкоподібний
B.Двогубий
C.Метеликовий
D.Колесоподібний
E.Асиметричний
184При вивченні п’яти гербарних зразків студентами було визначено, що один з низ належить до родини Роасеае, а саме:
A.*Oryza sativa
B.Сentaurea cyanus
C.Aronia melanocarpa
D.Vinca minor
E.Juniperus communis
185В суцвітті конвалії звичайної головна вісь добре розвинена, квітки почергові на квітконіжках однакової довжини, тобто це:
A.*Китиця
B.Колос
C.Щиток
D.Головка
E.Завійка
186Пагони гірчака звичайного горизонтальні, стеляться по землі, але не вкорінюються. Такий тип пагонів визначено як:
A.*Лежачі
B.Повзучі
C.Висхідні
D.Виткі
E.Чіпкі
187Потовщений пагін з додатковими коренями, верхівковою і бічними бруньками з лусковидними листками називається:
A.* кореневище
B.коренеплід
C.філокладії
D.підземний столон
E.підземна цибулина
188Віночок зигоморфної двостатевої квітки складається з 5 пелюсток, найбільша з яких – парус, дві бічні – весла і дві, що зростаються утворюють човник. Вкажіть описану назву віночка, що характеризує лікарські рослини родини Бобових….
A.* метеликовидний
B.язичковий
C.колесовидний
D.лійковидний
E.трубчастий

189Довжина листка перевищує ширину в 2 рази, а найбільша ширина - посередині листової пластинки, тобто пластинка за формою є:
A.*Еліптична
B.Голчаста
C.Лінійна
D.Округла
E.Яйцеподібна
190Крохмальні зерна бульби картоплі з одним зміщеним центром нашарування крохмалю називаються :
A.*Прості, ексцентричні
B.Складні, ексцентричні
C.Прості, концентричні
D.Складні, концентричні
E.Напівскладні, концентричні
191Плід рослини родини капустяні складається з двох стулок та несправжньої плівчастої перегородки, на якій розміщені насінини. Має приблизно однакову ширину і довжину. Даний плід:
A.*Стручечок
B.Біб
C.Ягода
D.Сім’янка
E.Крилатка
192У досліджуванної рослини визначено суцвіття головка. Вісь вкорочена і дещо потовщена, квітки майже сидячі, щільно скупчені. Це суцвіття рослини……
A.*Astragalus dasyanthus
B.Hypericum perforatum
C.Betula verrucosa
D.Sambucus nigra
E.Acorus calamus
193Ценокарпний плід розділяється на два мерикарпії. В борозенках оплодня між ребрами проходять схизогенні ефіроолійні канальці.
A.*Вислоплідник
B.Горіх
C.Біб
D.Стручок
E.Сім’янка
194Для якої з названих рослин характерний плід кістянковидне яблуко?
A.*Глід криваво-червоний
B.Слива звичайна
C.Мигдаль звичайний
D.Шипшина травнева
E.Черемха звичайна


195До актиноморфних вільнопелюсткових віночків відносяться…
A.*Хрестовидні
B.Лійковидні
C.Дзвониковидні
D.Трубчасті
E.Язичкові
196Плід має здерев’янілий екзокарпій, м’ясистий мезо- і ендокарпій. Це ...
A.*Гарбузина
B.Ягода
C.Яблуко
D.Кістянка
E.Гесперидій
197Для яких із названих рослин характерний плід піренарій або ценокарпна кістянка
A.*Жостір проносний
B.Горобина звичайна
C.Глід криваво-червоний
D.Аронія чорноплода
E.Вишня звичайна
198Молоді листки евкаліпту кулястого супротивні, м’які, яйцевидні із серцевидною стеблообгортною основою; старі листки почергові, шкірясті, вузьколанцетні, з коротким черешком. Як називається таке явище?
A.*Геторофілія
B.Гетеростилія
C.Гетероталізм
D.Гетеротрофність
E.Гетерогамія
199В складних листках 3 листочки розташовані на верхівці черешка. Ці листки …
A.*Трійчастоскладні
B.Пальчастоскладні
C.Двічіперистоскладні
D.Тричіперистоскладні
E.Непарноперистоскладні
200Що утворюється з сім’язачатка після запліднення квіткових рослин?
A.Насінина
B.Гаметофіт
C.Спорофіт
D.Плід
E.Ендосперм
201 На стеблі розташовано по 2 листки навхрест. Вкажіть тип розташування листків.
A.*Навхрест-супротивне
B.Супротивне
C.Кільчасте
D.Спіральне
E.Почергове

202Визначте тип галуження: верхівкова брунька припиняє свій розвиток, а з найближчої бічної бруньки розвивається бічний пагін другого порядку, що росте в напрямку головної осі, ніби заміщуючи її.
A.*Симподіальне
B.Дихотомічне
C.Моноподіальне
D.Кущіння
E.Колоновидне
203Препарована квітка в якій тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків. Визначте тип андроцея.
A.*Багатобратній
B.Однобратній
C.Двобратній
D.Двосильний
E.Читирисильний
204При вивченні квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це дозволяє визначити гінецей, як…
A.*Монокарпний
B.Апокарпний
C.Лізикарпний
D.Паракарпний
E.Синкарпний
205Встановити тип простого листка, у якого розчленування складає більше 1/3, але менше 1/2 півпластинки -
A.*Перистолопатевий
B.Перисторозсічений
C.Перистороздільний
D.Пальчастороздільний
E.Пальчастолопатевий
206У будові квітки Melilotus officinalis 10 тичинок : одна вільна, а 9 зростаються в трубку. Такий тип андроцея називається…..
A.*Двобратній
B.Однобратній
C.Багатобратій
D.Двосильний
E.Чотирисильний
207Для листків односім’ядольних рослин характерне таке жилкування…..
A.*Паралельне
B.Перистокрайове
C.Перистосітчасте
D.Пальчатопетлеве
E.Пальчатосітчасте
208Мікориза або грибокорінь дуба являє симбіоз…
A.*Гриба і вищої рослини
B.Гриба і водорості
C.Гриба і бактерії
D.Бактерії і вищої рослини
E.Двох різних бактерій
209Бульби картоплі й топінамбура (земляної груші) розвиваються на підземних пагонах – …
A.*cтолонах
B.кореневищах
C.бульбоцибулинах
D.цибулинах
E.коренебульбах
210Головний корінь розвивається з …
A.*зародкового корінця насінини
B.апікальної меристеми
C.латеральної меристеми
D.інтеркалярної меристеми
E.травматичної або раневої меристеми
211У трав'янистої однодомної рослини чоловічі двоквіткові колоски зібрані у верхівкову волоть, а жіночі одноквіткові колоски утворюють пазушні початки. Ця рослина – …
A.*кукурудза звичайна
B.пшениця м’яка
C.хамоміла запашна
D.деревій майже звичайний
E.жито посівне
212В деяких рослин тичинки зростаються тичинковими нитками. Якщо у квітці всі тичинки зростаються, андроцей називається:
A.*Однобратній.
B.Двобратній.
C.Багатобратній.
D.Чотирисильний.
E.Двосильний.
213Деякі види рослин мають тичинки без пиляків і представлені лише тичинковими нитками. Як називаються такі безплідні тичинки?
A.*Стамодіями.
B.Безплідними.
C.Простими.
D.Споровими.
E.Тичинковими.
214Наявність непарноперистоскладних листків є однією із діагностичних ознак ряду лікарських рослин, у тому числі:
A.* Горіха грецького
B.Касії гостролистої
C.Гіркокаштана звичайного
D.Тополі чорної
E.Суниць лісових
215Один із структурних елементів квітки представників родини Айстрові нерідко перетворюється на пірчастий чубчик, який служить для розповсюдження плодів. Це видозмінена:
A.* Чашечка
B.Квітконіжка
C.Квітколоже
D.Оцвітина
E.Віночок
216Однією із важливих діагностичних ознак шавлії лікарської та собачої кропиви є така форма віночка у квітці:
A.* Двогубий
B.Наперстковидний
C.Лійковидний
D.Несправжньоязичковий
E.Язичковий
217На поверхні оплодня плоду добре помітні 5 поздовжніх первинних ребер, в борозенках між якими проходять ефіроолійні канальні, що характеризують наступний плід:
A.* вислоплідник
B.ценобій
C.цинародій
D.гесперидій
E.багатогорішок
218Потовщений видозмінений пагін з додатковими коренями, верхівковою і бічними бруньками з лусковидними листками називається:
A.* кореневище
B.коренеплід
C.філокладії
D.підземний столон
E.підземна цибулина
219При морфологічному аналізі плоду встановлено, що він схізокарпний, при дозріванні розпадається на 4 однонасінні ереми. Виберіть описаний тип плоду:
A.* ценобій
B.цинародій
C.вислоплідник
D.гесперидій
E.калачики
220Препарована квітка складається з 5 пелюсток, 2 з яких утворюють верхню губу, а 3 – нижню. Вкажіть описану форму віночка:
A.* двогубий
B.наперстковидний
C.одногубий
D.язичковий
E.дзвониковидний
221Стебла рослини стеляться по землі і вкорінюються за допомогою додаткових коренів. Про який тип стебла йде мова?
A.* повзуче
B.висхідне
C.витке
D.чіпке
E.прямостояче


222Віночок зигоморфної двостатевої квітки складається з 5 пелюсток, найбільша з яких – парус, дві бічні – весла і дві, що зростаються утворюють човник. Вкажіть описану назву віночка, що характеризує лікарські рослини родини Бобових … .
A.* метеликовий
B.язичковий
C.колесовидний
D.лійковидний
E.трубчастий
223Довгастий сухий плід, що утворюється із ценокарпного гінецею, розділеного плівчастою перетинкою з насінинами називається … .
A.* стручок
B.біб
C.калачик
D.вислоплідник
E.коробочка
224Вторинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні:
A.*укріплення
B.кореневого чохлика
C.поділу
D. всисання
E.розтягування і диференціації
225Лікарська рослина має маточку, утворену великою кількістю зрослих плодолистиків, плід коробочка. Ця рослина:
A.*Papaver somniferum
B.Chelidonium majus
C.Zea mays
D.Mentha piperita
E.Sanquisorba officinalis
226Які особливості листа характерні для злаків?:
A.*Листова піхва
B.Листова пластинка
C.Черешок
D.Прилистники
E.Розтруб
227Квітки конвалії звичайної мають 6 зрослих білих листків оцвітини, кулясто – дзвониковидну форму. Визначити тип оцвітини у конвалії.
A.*Проста віночкоподібна
B.Проста чашочкоподібна
C.Подвійна
D.З віночкоподібна чашечкою
E.З чашечкоподібним віночком
228В листках досліджуваної рослини по центру проходить чітко виражена головна жилка, від якої рівномірно відходять бічні жилки. Таке жилкування є
A.*Перистим
B.Пальчастим
C.Дуговим
D.Паралельним
E.Дихотомічним
229Орган рослини має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм, забезпечує живлення та закріплення в ґрунті. Цей орган:
A.* Корінь
B.Стебло
C.Лист
D.Кореневище
E.Сім’я
230Для якої тканини специфічними анатомічними ознаками є: складається з невеликих тонкостінних паренхімних клітин, котрі щільно прилягають одна до одної; клітини заповнені густою цитоплазмою, значну частину їх об’єму займає ядро.
A.*Твірна
B.Покривна
C.Основна
D.Видільна
E.Провідна
231Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина -
A.*Основна
B.Провідна
C.Твірна
D.Склеренхіма
E.Покривна
232Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові [Губоцвітні] встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -
A.* Діацитний
B.Парацитний
C.Анізоцитний
D.Аномоцитний
E.Тетрацитний
233В епідермі листків рослин родини Капустяні продихи мають три побічні клітини, з яких одна менша від двох інших, тобто продиховий апарат
A.* Анізоцитний
B.Аномоцитний
C.Актиноцитний
D.Діацитний
E.Парацитний


234Мікроскопія листка світлолюбивої рослини показала, що під епідермою розташовані декілька щільних шарів видовжених хлорофілоносних клітин, які орієнтовані перпендикулярно до поверхні листка. Тобто, ця паренхіма -
A.*палісадна
B.губчаста
C.складчаста
D.водоносна
E.запасна
235У ефірно-олійної рослини стебло чотиригранне, квітки двогубі, плід ценобій. Це характерно для родини:
A.* Lamiaceae
B.Papaveraceae
C.Polygonaceae
D.Solanaceae
E.Scrophulariaceae
236При вивчені рослин родини Asteraceae встановлено декілька типів квіток. Який тип квіток не характерне цим рослинам?
A.* Двогубі
B.Трубчасті
C.Язичкові
D.Несправжньоязичкові
E.Лійкоподібні
237При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені концентричні центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до
A.*Папоротей
B.Однодольних
C.Дводольних
D.Голонасінних
E.Водоростей
238Яка з наведених рослин відноситься до родини гречкових?:
A.*Щавель кінський
B.Чистотіл звичайний
C.Горобина чорноплідна
D.Буркун жовтий
E.Дягель лікарський
239Студенту потрібно вибрати плід, який відповідає опису: плід ценокарпний із залозистим екзокарпієм, губчастим мезокарпієм і розрослим соковитим ендокарпієм.
A.*Гесперидій
B.Гарбузина
C.Піренарій
D.Коробочка
E.Стручок
240Плід у малини звичайної складається з соковитих плодиків, які сидять на опуклому квітколожі і при дозріванні більш-менш легко відокремлюються. Такий плід називається?
A.*Збірна кістянка
B.Однокістянка
C.Суничина (фрага)
D.Цинародій
E.Соковита багатолистянка
241З колекції плодів студент індетифікував плід Datura stramonium як….
A.Шипувата чотирьохстулкова коробочка *
B.Келихоподібна коробочка з кришечкою
C.Блискуча чорна ягода
D.Ягода в рожевій чашечці
E.Соковитий кулевидний цинародій
242Дослідник зібрав суцвіття Rheum palmatum і описав його як моноподіальне, галузисте: на головній осі є бічні вісі, які несуть квітки на квітконіжках однакової довжини. Це суцвіття - ...
A.Волоть *
B.Проста китиця
C.Складний щиток
D.Простий щиток
E.Складний зонтик
243Досліджена рослина має складне моноподіальне однорідне суцвітя – складний зонтик. Якій з наведених рослин воно притамане ?
A.Кріп пахучий *
B.Цибуля городня
C.Горобина звичайна
D.Шишина собача
E.Волошка синя
244Завдяки окорковінню, клітинні оболонки не змочуються водою, не пропускають воду і гази, протистоять гниттю. До якої з перелічених тканин можуть входити окорковілі клітини?
A.Перидерма*
B.Камбій
C.Епідерма
D.Флоема
E.Фелодерма
245Однією з видозмін клітинних оболонок є хітинізація. У яких організмів спостерігається таке явище?
A.У грибів*
B.У дерев’янистих рослин
C.У голонасінних
D.У вищих спорових рослин
E.У папоротей


246Шкаралупа горіхів, кісточки вишні, деревина є твердими завдяки відкладанню у клітинній оболонці певної речовини. Назвіть її.
A.Лігнін*
B.Кремнезем
C.Хітин
D.Суберин
E.Карбонат кальцію
247Листки рослини з родини Lamiaceae черешкові, видовжені, зморшкуваті, густо опушені, по краю дрібногородчасті, іноді з вільними лопатями при основі листкової пластинки. Відомо, що вони чинять антисептичну і в'яжучу дію Ця рослина - ...
A.*Salvia officinalis
B.Betonica officinalis
C.Orthosiphon stamineus
D.Leonurus cardiaca
E.Mentha piperita
248З колекції плодів потрібно виділити групу видів з плодами - коробочками, що належать до родин
A.Scrophulariaceae, Papaveraceae*
B.Brassicaceae, Rhamnaceae
C.Fagaceae, Apiaceae
D.Lamiaceae, Fabaceae
E.Poaceae, Polygonaceae
249Вкажіть рослину, яка належить до відділу Голонасінні і має шкірясті віялоподібні листки з дихотомічним жилкуванням.
A.*Гінкго дволопатеве
B.Кедр ліванський
C.Ялина європейська
D.Туя західна
E.Тис ягідний
250У деяких рослин з відділу Голонасінні функцію асиміляції виконують прутовидні, зелені, членисті, ребристі пагони, які галузяться мутовчасто. Вкажіть, для якого роду характерні такі ознаки.
A.*Ephedra
B.Larix
C.Pinus
D.Abies
E.Picea
251Препаруючи квітку Sambucus nigra, студент відмітив, що її маточка має тригніздну зав'язь і до половини зростається з іншими частинами квітки. Тобто зав'язь
A.Напівнижня *
B.Верхня
C.Нижня
D.Напівверхня
E.Складна

252Плід чистотілу великого сухий, ценокарпний, розкривається стулками. Це…
A.*стручковидна коробочка
B.ягода
C.горіх
D.ценобій
E.вислоплідник
253В жостеру проносного гілки вкорочені, супротивні закінчуються колючкою, яка являє собою видозміну…
A.*пагона
B.листка
C.прилистків
D.черешка
E.квіткової бруньки
254Окремі клітини листка мають здерев'янілі оболонки. Це…
A.*склереїди
B.коленхіма
C.ситовидні трубки
D.трихоми
E.клітини – супутниці
255Серед представників родини бобові є такий, що цвіте один день, плід розвивається під землею, насіння містить жирну олію. Це …
A.*арахіс підземний
B.буркун лікарський
C.вовчуг польовий
D.солодка гола
E.робінія звичайна (біла акація)
256Відома багата на ефірні олії й гіркоти сріблясто опушена рослина родини Asteracea
E. Використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина – …
A.* Artemisia absinthium
B.Arctium lappa
C.Bidens tripartita
D.Calendula officinalis
E.Chamomilla recutita
257Аналізований осьовий орган рослини має радіальну симетрію, необмежене зростання, позитивний геотропізм, забезпечує харчування і закріплення в грунті. Даний орган - ...
A.Корінь
B.Стебло
C.Лист
D.Кореневище
E.Насіння


258При дослідженні поперечного зрізу кореня в провідній зоні видно закладення і формування з перициклу …
A.Бічних коренів
B.Трихом
C.Придаткових коренів
D.Кореневих волосків
E.Кореневого чохлика
259Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:
A.*Нітрофіли
B.Нітрофоби
C.Кальцефіли
D.Кальцефоби
E.Галофіти
260В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:
A.* Кропив'яні
B.Капустяні
C.Бобові
D.Пасльонові
E.Макові
Фізична та колоїдна хімія
1Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:
A.*Початковим і кінцевим станами системи
B.Способом перебігу реакції
C.Шляхом перебігу реакції
D.Кількістю проміжних стадій
E.Тривалістю процесу
2Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:
A.*Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
B.Правила Трутона
C.Правила фаз Гіббса
D.Рівняння Менделєєва-Клапейрона
E.Законів Коновалова
3Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:
A.*Інваріантною
B.Моноваріантною
C.Біваріантною
D.Триваріантною
E.Чотирьохваріантною
4Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовини утворюють стійку сполуку, зветься:
A.Сінгулярною
B.Евтектичною
C.Рівноважною
D.Максимальною
E.Критичною
5 Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іонселективного електроду визначається величиною:
A.*Коефіцієнта селективності
B.Коефіцієнта дифузії
C.Коефіцієнта активності
D.Коефіцієнта електропровідності
E.Осмотичного коефіцієнта
6Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує:
A.*Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
B.Хімічні властивості взаємодіючих сполук
C.Концентрацію реагуючих речовин
D.Температуру реакційної суміші
E.Будову молекул взаємодіючих сполук

7За правилом Дюкло-Траубе , що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:
A.*3-3,5
B.1-2
C.2-3
D.0-1
E.4-4,5
8На біодоступність порошку впливає ступiнь подрібненості речовини, мірою якого є:
A.*Дисперсність системи
B.Концентрація речовини
C.Об’єм частинок
D.Маса частинок
E.Щільність розчину
9Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння:
A.Релея
B.Ламберта-Бера
C.Бінгама
D.Ейнштейна
E.Пуазейля
10 В центрі міцели розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють:
A.*Агрегат
B.Дифузний шар протиіонів
C.Гранулу
D.Шар потенціалоутворюючих іонів
E.Адсорбційний шар протиіонів
11Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?
A.* Cереднім зсувом.
B.Коефіцієнтом дифузії.
C.Швидкістю седиментації.
D.дзета-потенціалом.
E.Швидкістю коагуляції.
12Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?
A.* Коалесценція.
B.Флокуляція.
C.Седиментація.
D.Флотація.
E.Коагуляція.
13У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням…
A.* Другого порядку
B.Нульового порядку
C.Першого порядку
D.Третього порядку
E.Дробового порядку

14Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого?
A.* Синергізм
B.Антагонізм
C.Адитивність
D.Реопексія
E.Форетизм
15За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає:
A.*Заряд іона
B.Розмір іона.
C.Адсорбованість
D.Здатність до гідротації
E.Полярізовність
16Яка з наведених реакцій відноситься до реакцій псевдопершого порядку?
A.* гідролізу сахарози
B.етерефікації
C.омилення
D.нейтралізації
E.горіння
17Система знаходиться в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу?
A.*Енергію Гіббса;
B.Енергію Гельмгольца;
C.Внутрішню енергію;
D.Ентальпію;
E.Ентропію
18Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його:
A.*Високій адсорбційній здатності;
B.Гідрофобних властивостях;
C.Гідрофільних властивостях;
D.Малій густині;
E.Розчинності в воді
19Розчин містить суміш білків: глобулін, альбумін і колаген, ізоелектричні точки яких дорівнюють відповідно 7,0; 4,9 та 4,0. При якому значенні рН можна виділити альбумін?
A.*4,9
B.7,0
C.4,0
D.4,4
E.4,2
20До якого електрода буде переміщуватися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН розчину становить 5,0?
A.*До анода
B.До катода
C.Спочатку до катода, а потім – до анода
D.Спочатку до анода, а потім – до катода
E.Не буде переміщуватися
21Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Вкажіть йон, який має по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:
A.*SO42-;
B.Cl-;
C.Cu2+;
D.Na+;
E.J-
22При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище:
A.*Світлорозсіювання;
B.Зломлення світла;
C.Інтерференція світла;
D.Відбиття світла;
E.Оптимальна анізотропія
23В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину:
A.*Для підвищення його стійкості;
B.Для пониження його стійкості;
C.Для коагуляції колоїдного розчину;
D.Для коалесценції колоїдного розчину;
E.Для седиментації колоїдного розчину
24Коагулююча здібність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?
A.*Позитивний.
B.Від’ємний.
C.Не має заряду.
D.Електронейтральний.
E.Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним.
25Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10^-6м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?
A.*Мікрогетерогенна система;
B.Гомогенна система;
C.Грубодисперсна система;
D.Колоїднодисперсна система;
E.гетерогенна система.
26В медицині для лікування шкірних захворювань застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належить дана лікарська форма?
A.*суспензій
B.емульсій
C.порошків
D.пін
E.аерозолів

27До якого типу електродів відноситься каломельний електрод:
A.*другого роду;
B.першого роду;
C.газових;
D.окисно-відновних;
E.йон-селективних?
28До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин NaCl:
A.*гомогенна, двокомпонентна;
B.гетерогенна, двокомпонентна, трифазна;
C.гомогенна, трикомпонентна;
D.гомогенна, однокомпонентна;
E.гетерогенна, двофазна, трикомпонентна?
29Гідрозолі сірки, холестерину каніфолі одержують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом одержані дані золі:
A.*заміною розчинника;
B.реакцією подвійного обміну;
C.реакцією гідролізу;
D.конденсацією з пари;
E.реакцією окислення?
30Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?
A.* Ізохорний
B.Ізобарний
C.Ізотермічний
D.Рівноважний
E.Циклічний
31Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі. Що є критерієм напрямку перебігу самодовільного процесу?
A.*Зміна ентропії
B.Енергія Гіббса
C.Енергія Гельмгольца
D.Внутрішня енергія
E.Ентальпія
32Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01М водному розчині однакові. Вкажіть речовину, розчин якої має найвищу температуру кипіння :
A.*Al2(SO4)3
B.KCl
C.Na3PO4
D.Cu(NO3)2
E.K3PO4

33Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта.
A.*1
B.2
C.3
D.4
E.4,5
34Ізотонічність – це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з речовин має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і температурі?
A.*Al2(SO4)3
B.Cu(NO3)2
C.CuSO4
D.C6H12O6
E.C12H22O12
35Потенціометрія – це метод аналізу, який широко застосовують у фармацевтичному аналізі. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величин стандартних потенціалів електродів?
A.* Концентраційного
B.Хімічного
C.З переносом
D.Без переноса
E.Оборотного
36Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?
A.* Р – Р
B.Р – Т
C.Т – Т
D.Т – Р
E.Г – Р
37Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. При якому значенні рН електрофоретична рухомість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7)
A.*4,7
B.7,0
C.14,0
D.5,5
E.9,4
38Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів
A.* Активоване вугілля
B.Силікагель
C.Бентоніт
D.Кварц
E.Целюлоза

39Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси високомолекулярних речовин?
A.*Віскозиметрія
B.Осмометрія
C.Кріометрія
D.Ебуліоскопія
E.Потенціометрія
40 Біопотенціали, викликані різноманітними фізіологічними процесами, є результатом виникнення на межі поділу фаз
A.* подвійного електричного шару
B.адгезійного шару
C.абсорбційного шару
D.дифузного шару
E.нічого з переліченого
41Порошки, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія
A.* збільшується
B.зменшується
C.не змінюється
D.зникає
E.нічого з переліченого
42На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: “Перед вживанням збовтати!”. Це попередження обумовлено
A.* седиментацією
B.коагуляцією
C.розчинністю дисперсних систем
D.нерозчинністю дисперсних систем
E.нічим з переліченого
43Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна температура кипіння відповідає розчину :
A.* натрій сульфату
B.промедолу
C.нікотинаміду
D.резорцину
E.йода
44Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води . Це приклад
A.* обмеженого набрякання
B.необмеженого набрякання
C.синтетичного набрякання
D.кинетичного набрякання
E.адгезійного набрякання

45При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають
A.* желатин
B.натрію хлорид
C.глюкозу
D.етанол
E.нічого з переліченого
46Яким має бути тиск пари рідини при кипінні ?
A.*Рівним атмосферному
B.Максимальним
C.Рівним тиску насиченої пари при 273 К
D.Мінімальним
E.Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі
47Селективний розчинник, який використовують для вилучення речовин із лікарської рослинної сировини, називають …
A.*Екстрагент
B.Екстрактор
C.Екстракт
D.Рафінат
E.Елюент
48Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають …
A.*Солідус
B.Евтетика
C.Медіана
D.Ліквідус
E.Конода
49У фармації часто застосовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?
A.*Т-р
B.Г-г.
C.Г-р.
D.Р-р.
E.Р-г.
50Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші?
A.*Синергізм
B.Антагонізм
C.Адитивність
D.Синерезис
E.Тіксотропія
51В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ?
A.*Рефрактометрія
B.Кондуктометрія
C.Кулонометрія
D.Поляриметрія
E.Турбідиметрія

52Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого кристали добудовуються ..
A.*Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними
B.Лише аніонами
C.Лише катіонами
D.Будь-якими йонами з розчину
E.Лише тими йонами , які не входять до їх складу.
53Ферменти широко використовуються у фармації як лікарські препарати. Яка основна відмінність ферментів від небіологічних каталізаторів ?
A.*Висока специфічність дії і селективність
B.Висока універсальність
C.Мала універсальність
D.Висока дисперсність
E.Висока гомогенність
54Яке рівняння застосовують для розрахунку осмотичного тиску розчинів високомолекулярних речовин?
A.Галлера
B.Вант–Гоффа
C.Нернста
D.Петерса
E.Фіка
55Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?
A.Правило фаз Гіббса
B.Вант–Гоффа
C.Штаудингера
D.Нернста
E.Петерса
56Киснева пінка застосовується для лікування верхніх дихальних шляхів. До якого виду колоїдних систем вона відноситься?
A.Піна
B.Суспензія
C.Емульсія
D.Паста
E.Порошок
57Характерною особливістю будови молекул поверхнево–активних речовин є:
A.Дифільність
B.Неполярність
C.Полярність
D.Відсутність вуглеводневого радикалу
E.Малий розмір

58Під час яких фазових перетворень має місце збільшення ентропії?
A.* Плавлення і випаровування
B.Плавлення і кристалізації
C.Кипіння і конденсації
D.Сублімації і кристалізації
E.Кристалізації і конденсації
59Метод, який полягає у видаленні низькомолекулярних домішок з колоїдних систем і розчинів ВМС шляхом дифузії через напівпроникну мембрану називається...
A.* Діаліз
B.Електродіаліз
C.Ультрафільтрація
D.Декантація
E.Компенсаційний діаліз
60Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n-x) NO3-}x+ xNO3-, знаходяться в дифузійному шарі?
A.* NO3-
B.AgCl
C.Ag+
D.AgCl і Ag+
E.Ag+ і NO3-
61Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с–1. Яким буде загальний порядок реакції?
A.*Перший;
B.Нульовий;
C.Другий;
D.Третій;
E.Дробний.
62Який термодинамічний потенціал слід вибрати як критерій можливості самодовільного процесу, що відбувається в ізобарно-ізотермічних умовах
A.*ізобарно-ізотермічний потенціал Гіббса;
B.ізохорно-ізотермічний потенціал Гельмгольця;
C.термодинамічний потенціал Гіббса – Гельмгольця
D.хімічний потенціал
E.електрокінетичний потенціал
63Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші засновано на експериментальному визначенні
A.* Температур кипіння
B.Температур кристалізації
C.Опору
D.Температур розчинення
E.Осмотичного тиску


64Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?
A.* Нернста.
B.Вант-Гоффа.
C.Кольрауша.
D.Фіка.
E.Гольдмана.
65Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?
A.*7,0
B.5,0
C.5,7
D.4,0
E.4,7
66Конденсованою системою називають систему, в якій:
A.*Відсутня газоподібна фаза
B.Відсутня тверда фаза
C.Відсутня рідка фаза
D.Компоненти знаходяться в рідкому стані
E.Є більше двох компонентів
67Розчини,що використовуються для їнєкцїй, мають бути їзотонїчними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:
A.*Однаковий осмотичний тиск
B.Однаковий онкотичний тиск
C.Однаковий рН розчинїв
D.Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин
E.Однакова масова частка розчинених речовин
68Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення (індикаторний)?
A.*Скляний
B.Хлорсрібний.
C.Каломельний.
D.Платиновий.
E.Срібний.
69Правило Вант-Гоффа застосовують при визначеннї термїну придатностї лїкїв. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшостї хїмїчних реакцій?
A.*2 – 4
B.2 – 3
C.1 – 3
D.3 – 4
E.1 – 5

70Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і активними центрами адсорбенту, називають:
A.*Хемосорбцією.
B.Адсорбцією.
C.Сольватацією..
D.Десорбцією.
E.Сублімацією.
71В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярнї сполуки (ВМС) для збїльшення стїйкостї золей. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають:
A.*Захисним числом.
B.Порогом коагуляції.
C.Величиною електрокїнетичного потенцїалу
D.Величиною електротермодїнамїчного потенцїалу
E.Електрофоретичною рухливїстю
72При боротьбї з шоком використовують розчин полїглюкїну Розчини високомолекулярних сполук одержують:
A.*Розчиненням у відповідному розчиннику.
B.Реакцією полімеризації.
C.Реакцією поліконденсації.
D.Диспергуванням.
E.Пептизацією.
73Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції, за умови що:
A.* молярні концентрації реагентів дорівнюють одиниці
B.молярні концентрації реагентів відрізняються на одиницю
C.молярні концентрації продуктів одинакові
D.молярні концентрації реагентів відрізняються на одиницю
E.молярні концентрації продуктів відрізняються на одиницю
74Йоном коагулятором буде та частинка, яка має:
A.*заряд протилежний до заряду гранули
B.заряд однаковий з зарядом гранули
C.заряд однаковий з потенціалвизначальними йонами
D.заряд протилежний до протиіонів адсорбційного шару
E.заряд однаковий з зарядом ядра
75Особливістю конденсованої системи є:
A.* відсутність газоподібної фази
B.наявність газуватої фази
C.наявність твердої фази
D.відсутність твердої фази
E.наявність твердої і газуватої фаз

76Ебуліоскопія це фізико-хімічний метод, що базується на визначенні:
A.* підвищення температури кипіння розчину
B.зниження температури замерзання розчину
C.осмотичного тиску розчину
D.відносного зниження тиску насиченої пари розчинника над концентрованим розчином
E.відносного зниження тиску насиченої пари розчинника над розбавленим розчином
77Коагуляція золів під дією електролітів визначається загальним правилом
A.*Шульце – Гарді;
B.Арреніуса;
C.Дюкло – Траубе;
D.Вант –Гоффа;
E.Гіббса.
78Седиментація це:
A.*Процес осадження частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією сил тяжіння;
B.Процес злипання частинок дисперсної фази в рідкому середовищі з утворенням агрегатів
C.Процес злипання частинок дисперсної фази під дією розчинів електролітів;
D.Укрупнення частинок у рідкому середовищі;
E.Довільний процес роздріблення частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією електричного струму.
79Для колоїдних розчинів характерне світлорозсіяння. Його інтенсивність визначається рівнянням:
A.Релея;
B.Ленгмюра;
C.Нернста;
D.Гіббса;
E.Оствальда.
80Для визначення в’язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти тільки відносну в’язкість рідини, яка характеризується:
A.*Відношенням абсолютної в’язкості розчину до в’язкості розчинника
B.Граничним значенням приведеної в’язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля
C.Різницею в’язкостей розчину та розчинника
D.Відношенням відносної в’язкості розчину до масової концентрації розчину
E.Відношенням відносної в’язкості розчину до масової частки розчину

81У виробництві фармпрепаратів застосовують оксиетильовані похідні ефірів жирних кислот (ПАР), для яких в достатньо концентрованих розчинах спостерігається колоїдне розчинення, яке називається:
A.*Солюбілізація
B.Сенсибілізація
C.Синергізм
D.Колоїдний захист
E.Синерезис
82При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:
A.* Синергізм
B.Антагонізм
C.Солюбілізація
D.Колоїдний захист
E.Пептизація
83При додаванні суміші алюміній нітрату та калій сульфату до золю лікарського засобу спостерігається послаблення коагулюючої дії, яке називається:
A.* Антагонізм
B.Пептизація
C.Синергізм
D.Адитивність
E.Сенсибілізація
84Важливі показники порушень гомеостазу в організмі залежать від зміни стану поверхонь та їх адсорбційної здатності, що функціонально визначається ізотермою адсорбції, а саме:
A.*Залежності величини адсорбції від молярної концентрації адсорбату
B.Залежності кількості пептизуємого осаду від кількості вихідного осаду
C.Залежності концентрації золю від концентрації зовнішнього пептизатора
D.Залежності маси осаду від часу осадження
E.Залежності концентрації золю від концентрації внутрішнього поптизатора
85Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:
A.*Зміні внутрішньої енергії.
B.Зміні ентальпії процесу
C.Нулю.
D.Зміні ентропії системи.
E.Зміні вільної енергії Гібса.
86Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):
A.*101,3 кПа, 298 К.
B.101,3 кПа, 273 К.
C.101,3 кПа, 0 К.
D.50 кПа, 273 К.
E.50 кПа, 298 К.
87Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3:
A.*Однаковий.
B.Залежить від їх основності.
C.Визначається окислювальними властивостями.
D.Залежить від природи кислотного залишку
E.Залежить від послідовності злиливання компонентів кислота-луг
88В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі знаходяться фази:
A.* 2 твердих і розплав евтиктичного складу
B.2 рідких і 1 тверда
C.3 твердих фази
D.1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна
E.1 рідка і 1 тверда
89Число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ординат на діаграмі плавкості двокомпонентної системи дорівнює:
A.*0
B.2
C.3
D.4
E.1
90Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?
A.*Рівним атмосферному.
B.Мінімальним
C.Максимальним.
D.Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі.
E.Рівним тиску насиченої пари при 273 К.
91До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод:
A.*Другого роду
B.Першого роду
C.Газових
D.Окисно-відновних
E.Іон-селективних.
92Який із перелічених елeктродів можна використати як індикаторний при титруванні основ:
A.* Скляний
B.Хлорсрібний
C.Хінгідронний
D.Платиновий
E.Каломельний
93В якому випадку співпадають порядок і молекулярність хімічних реакцій:
A.* Тільки для простих одностадійних реакцій
B.Співпадають завжди
C.Неспівпадають ніколи
D.Тільки для складних багатостадійних реакцій
E.Для ферментативних реакцій.

94Розмірність константи швидкості реакції якого порядку не залежить від способу вираження концентрації?
A.* Першого
B.Другого
C.Третього
D.Нульового
E.Дробного
95Поверхнево-активна речовина за будовою молекули:
A.* Дифільна
B.Гідрофільна
C.Гідрофобна
D.Речовина органічного походження
E.Полярна
96Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну:
A.*С2H5OH
B.H2О
C.NaCl
D.HNO3
E.K4Fe[(CN)6].
97В кажіть розмірність величини поверхневого натягу:
A.* Н/м
B.Н/м2
C.Н*м2
D.Н/кг*м2
E.Н*кг/ м2
98Кріоскопічна та ебуліоскопічна сталі залежать від:
A.*Природи розчинника
B.Концентрації розчину
C.Температури
D.Природи розчи-неної речовини
E.Наявності каталізатора
99Ферменти прискорюють біохімічні реакції більш ніж у 108 разів. Яке рівняння описує швидкість ферментативного каталізу?
A.* Рівняння Міхаеліса-Ментен
B.Рівняння Вант-Гоффа
C.Рівняння Арреніуса
D.Закон діючих мас
E.Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа
100Хто є автором (авторами) правила: "На поверхні кристалічної речовини переважно адсорбуються йони, що входять до складу кристалічної гратки або ізоморфні з її йонами, утворюючи при цьому з йонами кристалу важкорозчинну сполуку"?
A.*Панет, Фаянс
B.Дюкло, Траубе
C.Ребіндер
D.Вант-Гофф
E.Шульце, Гарді
101З метою покращення впливу біологічно активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені подрібненням рідких речовин у рідкому середовищі. Як називають цей процес?
A.*Диспергацією
B.Конденсацією
C.Седиментацією
D.Пептизацією
E.Коагуляцією
102Колоїдний захист – це підвищення агрегативної стійкості колоїдних розчинів. Яким шляхом здійснюють колоїдний захист?
A.*Додаванням високомолекулярних сполук
B.Збільшенням ступеня їх дисперсності
C.Зменшенням ступеня їх дисперсності
D.Додаванням електролітів
E.Зменшенням концентрації дисперсної фази
103Старіння шкіри людини відбувається в результаті ущільнення структури сітки драглів за рахунок виділення рідкої фази. Як називають цей процес?
A.*Синерезис
B.Коацервація
C.Коагуляція
D.Тиксотропія
E.Висолювання
104Багато хімічних процесів відбувається за сталих температурі і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах?
A.* Енергія Гіббса 
B.Енергія Гельмгольца
C.Внутрішня енергія
D.Ентальпія
E.Ентропія
105Яку з формул матиме міцела золю арґентум (І) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (І) нітрату?
A.*{m[AgI]nAg+(n-x)NO3-}x+ x NO3-
B.{m[AgI]nK+ (n-x)I-}x+ xI-
C.{m[AgI]n I- (n-x) K+}x- x K+
D.{m[AgI]n NO3- (n-x) Ag+}x- x Ag+
E.{m[AgI]n Ag+ (n-x) I-}x+ x I-
106Електрокінетичний потенціал є мірою заряду білків, лейкоцитів, еритроцитів. На якій межі виникає електрокінетичний потенціал?
A.*Гранула – дифузний шар
B.Агрегат –потенціалвизначальні йони
C.Ядро – адсорбційний шар
D.Міцела – дисперсійне середовище
E.Ядро – дифузний шар

107Ізотонічність – це одна з вимог, що висувається до інфузійних розчинів. Яке явище має місце при введенні у плазму крові гіпертонічних розчинів?
A.*Плазмоліз
B.Осмос
C.Гемоліз
D.Денатурація
E.Тиксотропія
108Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?
A.*Скляний-каломельний
B.Водневий – хінгідронний;
C.Скляний – водневий;
D.Каломельний – хлорсрібний;
E.Скляний – хінгідронний.
109Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції?
A.*концентрація реагуючих речовин;
B.Температура;
C.Природа реагуючих речовин;
D.Природа розчинника;
E.Ступінь дисперсності твердої речовини.
110Хімічна кінетика має велике значення для фармації. Який порядок має реакція гідролізу сахарози?
A.* псевдоперший
B.нульовий;
C.другий;
D.третій;
E.дробний.
111 Яка з речовин є поверхнево-індиферентною по відношенню до межі поділу вода - повітря?
A.*сахароза;
B.оцтова кислота;
C.етанол;
D.метиламін;
E.ацетон.
112В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Підвищення температури якого з процесів прискорює його?
A.*Ендотермічний;
B.Ензотермічний;
C.Адіабатичний;
D.Ізохорний;
E.Ізобарний.

113За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
A.*температура;
B.тиск;
C.об’єм
D.концентрація;
E.час реакції
114Хімічні процеси супроводжуються тепловим ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи” . Це:
A.*Закон Гесса
B.Закон Генрі
C.Закон діючих мас
D.Закон Нернста
E.Закон Авогадро
115При дослідженні лікарських речовин застосовується потенціометричний метод визначення рН. Який з електродів можна використовувати як індикаторний (електрод визначення) при вимірювання рН розчину?
A.*Скляний;
B.стандартний водневий
C.цинковий
D.каломельний
E.хлор срібний
116Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що приводить до мінімальної крововтрати. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:
A.*Коагуляції
B.Десорбція
C.Когезія
D.Адгезія
E.Змочування
117В основі відмінності дисперсних систем від істиних розчинів є голубувате світіння колоїдних розчинів на темному фоні при боковому освітленні. Це явище має назву:
A.* Опалесценція
B.Емісія
C.Хемілюмінесценція
D.Флуоресценція
E.Розсіювання
118Провізор вивчав властивості окремих класів дисперсних систем - аерозолі . Яке оптичне явище характерне для даного класу дисперсних систем?
A.* Світлорозсіяння
B.Світлопоглинання
C.Опалесценція
D.Світловідбиття
E.Світлозаломлення
119Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?
A.* закон Гессу
B.Закон Коновалова
C.Закон Рібендера
D.Закон Смолуховського
E.Занок Гесса-Гельмгольца
120У лабораторній та заводській практиці виділяють та очищують ефірні олії, алкалоїди, антибіотики та інші лікарські речовини за допомогою селективних розчинників. Цей процес називається:
A.* Екстракція
B.Седиментація
C.Коагуляція
D.Флокуляція
E.Флотація
121При повільному введенні електролітів в м’язові тканини або кров людини локального перебільшення порогової концентрації електроліту не відбувається, і коагуляція біосубстрату не настає. Явище називається
A.*звиканням золю
B.колоїдним захистом
C.пептизацією
D.“прихованою” коагуляцією
E.сенсибілізацією
122Один з найрозповсюджених методів клінічного аналізу крові, оснований на вимірюванні швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), пов’язаний з дослідженням
A.*седиментаційної стійкості крові.
B.адсорбційної здатності формених елементів крові.
C.розмірів формених елементів крові.
D.агрегативної стійкості плазми.
E.осмотичного тиску крові.
123Ізотерми мономолекулярної адсорбції будують в координатах:
A.*адсорбція - концентрація.
B.поверхневий натяг - концентрація.
C.обернена адсорбція - обернена концентрація.
D.логарифм адсорбції - концентрація.
E.обернена адсорбція - концентрація.
124Визначити, зміною якого фактору можна збільшити рівноважний вихід продуктів реакції N2+3H2=2NH3:
A.*збільшенням тиску.
B.додаванням інертного газу.
C.зменшенням тиску.
D.збільшенням об’єму.
E.додаванням каталізатору.


125У стоматологічній практиці використовують рідкі лікарські форми, які у своєму складі мають камфору та хлоралгідрат. Які фази знаходяться у рівновазі в евтектичній точці діаграми плавкості суміші камфора-хлоралгідрат?
A.*Евтектичний розплав, кристали камфори, кристали хлоралгідрату
B.Евтектичний розплав
C.Евтектичний розплав, кристали камфори
D.Евтектичний розплав, кристали хлоралгідрату
E.Кристали камфори, кристали хлоралгідрату

126Типовими представниками ліофільних дисперсних систем є розчини колоїдних поверхнево-активних речовин. Характерною особливістю колоїдних ПАР є:
A.*Діфільність
B.Полярність
C.Неполярність
D.Іоногенність
E.Неіоногенність
127При виготовленні рідких лікарських форм для підвищення розчинності окремих компонентів додають колоїдні поверхнево-активні речовини. Яке фізико-хімічне явище лежить в основі цього процесу?
A.* Солюбілізація
B.Коагуляция
C.Екстракція
D.Дифузія
E.Седиментація
128Згідно з першою моделлю подвійного електричного шару, подвійний шар є плоским конденсатором. Яку назву має ця модель за автором?
A.* Гельмгольца
B.Гуї
C.Чепмена
D.Гуї-Чепмена
E.Штерна
129Для аналізу чистоти антибіотиків застосовується фармакопейний метод, який базується на русі частинок дисперсної фази в сталому електричному полі. Цей метод називається:
A.*Електрофорез
B.Електроосмос
C.Фільтрація
D.Дифузія
E.Адсорбція
130Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:
A.*Звикання золю
B.Антагонізм
C.Сінергізм
D.Аддитивність
E.Зниження чутливості
131Вільнодисперсними системами є:
A.* емульсії
B.мазі
C.піни
D.гелі
E.пасти
132При аналізі лікарської субстанції часто застосовують екстракцію. Ступінь вилучення визначуваної речовини таким методом залежить від:
A.* коефіцієнта розподілу
B.рН розчину
C.температури
D.кількості речовини, що вилучається
E.маси речовини, що вилучається
133Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
A.* хлориду кальція
B.хлориду літія
C.хлориду калія
D.фенолу
E.етанолу
134Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу
A.* потенціометрія
B.кондуктометрія
C.атомно-абсорбційна спектроскопія
D.амперометрія
E.електрофорез
135Ентропія системи зменшується в процесі
A.* полімеризації
B.плавлення
C.випаровування
D.сублімації
E.диссоціації
136 Процес старіння колоїдних систем має назву
A.* сінерезіс
B.пептизація
C.набухання
D.гелеутворення
E.тиксотртпія
137З наведених катіонів найбільшу рухливість має іон:
A.*гідроксонію
B.натрію
C.калію
D.літію
E.амонію

138Залежність величини електродного потенціалу від різних факторів виражається рівнянням:
A.*Нернста
B.Гіббса
C.Вант-Гоффа
D.Арреніуса
E.Гесса
139В електрохімічних методах аналізу для визначення фармпрепаратів застосовують різноманітні електроди. Потенціал якого електрода залежить від концентрації визначуваного іона?
A.* індикаторного
B.електрода порівняння
C.хлоридсрібного
D.каломельного
E.стандартного
140В фармацевтичній технології аналіз діаграми стану систем має практичне значення. Вкажіть тип рівноваги, що характеризує фігуративна точка на діаграмі стану води:
A.* однокомпонентна, трьохфазна, інваріантна
B.однокомпонентна, двохфазна, нонваріантна
C.двохкомпонентна, двохфазна, одноваріантна
D.двохкомпонентна, однофазна, одноваріантна
E.однокомпонентна, однофазна, нонваріантна
141Вкажіть тип реального розчину лікарської субстанції за відхиленням від закону Рауля, якщо визначений тиск насиченої пари нижчий за розрахований:
A.* з негативним відхиленням від закону Рауля
B.з позитивним відхиленням від закону Рауля
C.ідеальний
D.насичений
E.пересичений
142У фармацевтичному аналізі для ідентифікації та визначення ступеня чистоти лікарських препаратів застосовують термічний аналіз. Вкажіть тип координат, за якими будують криві охолодження:
A.* температура–час
B.тиск–час
C.об’єм–температура.
D.об’єм–час
E.температура - об’єм
143Під дією електролітів відбувається процес виділення ВМР із розчину, процес має назву:
A.висолювання
B.набухання
C.седиментація;
D.агрегація;
E.коагуляція

144У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням…
A.Другого порядку
B.Нульового порядку
C.Першого порядку
D.Дрібного порядку
E.Третього порядку
145Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого?
A.Синергізм
B.Антогінізм
C.Адитивність
D.Реопексія
E.Форетизм
146Емульсії широко застосовують у фармацевтичній практиці. Яку назву має процес самодовільного злиття крапель у емульсіях?
A.Коалесценція.
B.Флокуляція
C.Седиментація
D.Флотація
E.Коагуляція
147Коагуляція золів під дією електролітів описується правилом:
A.Шульце–Гарді;
B.Гіббса;
C.Дюкло–Траубе;
D.Вант-Гоффа;
E.Арреніуса.
148Термічний аналіз - це різновид фізико-хімічного аналізу, який вивчає залежність:
A.*Температури кристалізації бінарних систем від їх складу.
B.Температури кипіння компонентів системи.
C.Температури кристалізації компонентів системи.
D.Температури кипіння сумішей систем від їх складу.
E.Температури кипіння азеотропних сумішей.
149В якому з наведених розчинників желатина набрякатиме найкраще?
A.*Вода.
B.Розчин ацетатної кислоти.
C.Етиловий спирт.
D.Диетиловий етер.
E.Бензен.
150До якого типу дисперсних систем відносять піни?
A.*До з’язано-дисперсних систем.
B.До колоїдно-дисперсних систем.
C.До йоно-молекулярних систем
D.До гідрозолів.
E.До аерозолів.
151Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?
A.* неорганічні кислоти, основи та їх солі
B.Альдегіди та спирти
C.Карбонові кислоти та мила
D.аміни та сульфокислоти
E.спирти та мила
152Яке з оптичних явищ у суспензіях є більш інтенсивним?
A.*відбиття світла
B.Поглинання світла
C.Розсіювання світла
D.Пропускання світла
E.Заломлення світла
153Взаємодія між дисперсною фазою і дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
A.*Ліофобною
B.Ліофільною
C.Гідрофільною
D.Вільно-дисперсною
E.Зв’язанодисперсною
154Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції
A.*Не залежить від шляху перебігу реакції.
B.Залежить від природи вихідних речовин.
C.Залежить від природи продуктів реакції.
D.Залежить від природи продуктів реакції.
E.Не залежить від природи реагуючих речовин.
155Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:
A.*Розсіяної енергії.
B.Внутрішньої енергії системи.
C.Повної енергії системи.
D.Енергії, яку можна використати для виконання роботи.
E.Ентальпії.
156До екстенсивних властивостей термодинамічної системи відноситься:
A.* внутрішня енергія
B.тиск
C.температура
D.щільність
E.концентрація
157Робота системи в ізохорному процесі дорівнює:
A.*нулю
B.зміні внутрішньої енергії
C.зміні ентальпії
D.зміні ентропії
E.зміні теплоємності

158При підвищенні тиску хімічна рівновага в системі зміститься у бік початкових речовин. Визначте таку систему.
A.* N2O4(г)-----><------ 2NO2(г)
B.C(тв) + O2(г) -----><------ CO2(г)
C.4HCl(г) + O2 -----><------ 2H2O(г) + 2Cl2(г)
D.N2(г) + 3H2(г) -----><------ 2NH3(г)
E.CO2(г) + H2(г) -----><------ CO(г) + H2O(г)
159Константи рівноваги при постійному тиску і концентрації стають рівні між собою Kc = Kp якщо:
A.*незмінна кількість газоподібних речовин
B.загальний тиск в системі дорівнює атмосферному
C.реакція проходить в ізольованій системі
D.усі продукти в реакції газоподібні
E.процес ізотермічний
160До фазових перетворень (фазових переходів) відноситься процес:
A.* випаровування
B.полімеризації
C.горіння
D.розкладання
E.окислення
161Яка з наведених речовин відноситься до поверхнево-неактивних по відношенню до межі розділу водний розчин - повітря?
A.* натрію хлорид
B.оцтова кислота
C.етиловий спирт
D.стеарат натрію
E.глюкоза
162Для адсорбції ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:
A.* силікагель
B.вугілля
C.графит
D.тальк
E.сажа
163Колоїдну систему очищують фільтруванням під надлишковим тиском через напівпроникну мембрану. Такий метод очищення називається:
A.* Ультрафільтрація
B.Фільтрація
C.Діаліз
D.Дифузія
E.Електродіаліз
164Серед перерахованих дисперсних систем виберіть ліофільну.
A.* розчини ПАР
B.емульсії
C.суспензії
D.золі
E.тверді піни


165Для визначення радіусу частинок дисперсної фази застосовують метод ультрамікроскопії. Для проведення розрахунків в цьому методі вимірюють:
A.* кількість частинок в певному об'ємі
B.інтенсивність світла, що проходить
C.інтенсивність розсіяного світла
D.довжину пробігу мічених частинок
E.час проходження міченими частинками певної відстані
166Поріг коагуляції дисперсних систем має одиницю виміру :
A.ммоль/л
B.л
C.л/ммоль
D.ммоль-1
E.ммоль*л
167Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?
A.*зменшується
B.Збільшується
C.Переходить у хемосорбцію
D.Зменшується у гетерогенних системах
E.Збільшується у гомогенних системах
168Ефект зменшення об’єму системи при набуханні полімеру називається?
A.*Контракцією.
B.Сольватацією
C.Седиментацією
D.Розчиненням
E.Коагуляцією
169Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають
A.*Коалесценцією.
B.Деформацією
C.Змочуванням
D.Контракцією
E.Солюбілізацією
170Підвищення температури призводить до значного зростання швидкості переважної більшості хімічних та біохімічних реакцій. Вплив температури та енергії активації на швидкість хімічних реакцій визначається за рівнянням:
A.*Арреніуса
B.Больцмана
C.Вант-Гоффа
D.Енштейна
E.Ньютона

171За своєю структурою дисперсні системи поділяють на:
A.*Вільнодисперсні і зв’язанодисперсні
B.Ліофільні і ліофобні
C.Гідрозолі і аерозолі
D.Грубодисперсні і мікрогетерогенні
E.Гідрозолі і органозолі
172Стійкість залежить від багатьох чинників. До кінетичних чинників стійкості відноситься:
A.* висока дисперсність частинок
B.наявність подвійного електричного шару
C.утворення сольватаційних шарів
D.наявність в розчині поверхнево-активних речовин
E.висока в'язкість розчинника
173Серед наведених формул виберіть формулу неіоногенного ПАР:
A.* CH3(OCH2CH2)10OH
B.C15H31COONa
C.C11H23OSO3Na
D.C6H13NH2COONa
E.C2H5NH2*НCl
174Краплю водно-масляної емульсії нанесли на пластину покриту парафіном і спостерігали відсутність змочування. Це явище характеризує цю емульсію як:
A.* пряму
B.концентровану
C.розбавлену
D.стійку
E.зворотну
175При вивченні текучості порошків були отримані різні кути природного скосу. Визначите за значенням кутів скосу порошок, що має максимальну текучість.
A.* 20о
B.30о
C.40о
D.50о
E.60о
176Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?
A.*Солідусу
B.Ліквідусу
C.Конода
D.Нода
E.Не має правильної відповіді


177Якщо із збільшенням концентрації речовини поверхневий натяг на межі поділу фаз знижується, то така речовина називається:
A.*Поверхнево-активною
B.Поверхнево-неактивною
C.Поверхнево-інактивною
D.Індиферентною
E.Полярною
178Характерною особливістю будови молекули поверхнево-активної речовини (ПАР) є:
A.*Дифільність
B.Нерозчинність
C.Неполярність
D.Нейоногенність
E.Полярність
179Яке з оптичних явищ переважає в системі з розміром частинок 10-8 м?
A.*Розсіювання світла
B.Відбиття світла
C.Поглинання світла
D.Заломлення світла
E.Адсорбція світла
180Для яких систем характерна седиментація?
A.* Суспензій
B.Розчинів ВМР
C.Золів
D.розчинів електролітів
E.розчинів неелектролітів
181Для характеристики яких розчинів використовують ізотонічний коефіцієнт?
A.* Електролітів
B.Неелектролітів
C.Високомолекулярних речовин
D.Колоїдних ПАР
E.Колоїдних
182Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається:
A.*Адсорбція
B.Змочування
C.Адгезія
D.Десорбція
E.Когезія
183Частину осмотичного тиску крові, яка зумовлена високомолекулярними сполуками, в основному білками, називають
A.* Онкотичним тиском
B.Поверхневим тиском
C.Поверхневим натягом
D.Парциальним тиском
E.Немає правильної відповіді
184При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?
A.* Na2SO4
B.NaCl
C.CH3OH
D.CH3Cl
E.C6H5COONa
185Швидкість яких реакцій мало залежить від температури і визначається величиною квантового виходу?
A.* Фотохімічних
B.Гетерогенних
C.Автокатолітичних
D.Послідовних
E.Паралельних
186При самодовільному наближенні до рівноважного стану ентропія ізольованої системи
A.* Досягає максимуму
B.Досягає мінімуму
C.Не змінюється
D.Прагне до нескінченності
E.Лінійно зменьшується
187Організм людини засвоює жири тільки у вігляді емульсій. Рослінні масла й тварінні жири, что містяться в їжі під дією жовчі (емульгатор) емульгуються. Як при цьому змінюється міжфазний поверхневий натяг?
A.* Знижується
B.Підвищується
C.Не змінюється
D.Спочатку підвищується потім знижується
E.Спочатку знижується, потім підвищується
188Для загоєння ран і опіків, накладають пов'язки з вугільного волокнистого матеріалу, при цьому відбувається поглинання токсинів і продуктів розкладання білків. В основі цього процесу лежить явище
A.* Сорбції
B.Коагуляції
C.Змочування
D.Розтікання
E.Нічого з перерахованого
189При повільному введенні електролітів в м’язові тканини або кров людини локального перебільшення порогової концентрації електроліту не відбувається, і коагуляція біосубстрату не настає. Явище називається
A.*звиканням золю.
B.колоїдним захистом.
C.пептизацією.
D.“прихованою” коагуляцією.
E.сенсибілізацією.

190Один з найрозповсюджених методів клінічного аналізу крові, оснований на вимірюванні швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), пов’язаний з дослідженням
A.*седиментаційної стійкості крові.
B.адсорбційної здатності формених елементів крові.
C.розмірів формених елементів крові.
D.агрегативної стійкості плазми.
E.осмотичного тиску крові.
191Кров являє собою складну ліофілізовану дисперсну систему, в якій роль дисперсійного середовища відіграє плазма, а розміри частинок дисперсної фази лежать в інтервалі 2-13 мкм. Цю фракцію крові можна охарактеризувати як
A.*мікрогетерогенну.
B.ультрамікрогетерогенну.
C.грубодисперсну.
D.високодисперсну.
E.низькодисперсну.
192Стан колоїдних частинок, при якому електрокінетичний потенціал дорівнює нулю і який характеризується відсутністю направленого руху гранул в електричному полі, називається
A.*ізоелектричним.
B.електронейтральним.
C.нейтральним.
D.нейтралізованим.
E.компенсованим.
193Згідно рівняння Релея інтенсивність розсіяного світла обернено пропорційна:
A.*довжині хвилі падаючого світла в четвертому степені
B.довжині хвилі падаючого світла в другому степені
C.довжині хвилі падаючого світла в п’ятому степені
D.довжині хвилі падаючого світла в третьому степені
E.довжині хвилі падаючого світла
194Дисперсність частинок в колоїдно-дисперсних системах відповідає значенням:
A.* 109 - 107 м-1
B.107 - 104 м-1
C.> 104 м-1
D.< 109 м-1
E.109 - 104 м-1

195Тромбоцити крові при травмах виділяють ферменти, що сприяють полімеризації фібриногену, розчиненого в плазмі. Утворені згустки крові закривають пошкоджені тканини. При цьому рідка кров стає
A.*зв’язанодисперсною системою.
B.агрегативно стійкою системою.
C.ліофілізованою системою.
D.ліофільною системою.
E.ліофобною системою.
196Процес перетворення осаду, отриманого в результаті коагуляції, в стійкий колоїдний розчин називається
A.*пептизацією.
B.колоїдним захистом.
C.гетерокоагуляцією.
D.флокуляцією.
E.міцелоутворенням.
197Явище оборотного осадження ВМС під дією концентрованих розчинів електролітів називається
A.*висолюванням.
B.денатурацією.
C.коацервацією.
D.драглюванням.
E.флокуляцією.
198Дисперсні системи, що диспергуються самочинно і утворюють термодинамічно стійкі колоїдні розчини, відносяться до
A.*ліофільних.
B.міцелярних.
C.рівноважних.
D.гомогенних.
E.ліофобних.
199Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі ?
A.*Енергію Гельмгольца
B.Енергію Гіббса
C.Внутрішню енергію
D.Ентропію
E.Ентальпію
200Які розчини можна використовувати як інфузійні?
A.* Ізотонічні
B.Гіпертонічні
C.Гіпотонічні
D.Колоїдні
E.Ідеальні

201Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої з речовин він є максимальним?
A.* Вода
B.Етанол
C.Бензол
D.Ацетон
E.Хлороформ
202Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу ? A.*Адсорбція
B.Осмос
C.Електропровідність
D.Коагуляція
E.Адгезія
203Стан системи, який не змінюється в часі, при незмінних зовнішніх факторах називається:
A.* Рівноважним
B.Нерівноважним
C.Ізотермічним
D.Ізобарним
E.Ізохорним
204Згідно з правилом Банкрофта дисперсійним середовищем емульсії буде та рідина, з якою емульгатор:
A.*має спорідненість
B.хімічно взаємодіє
C.утворює осад
D.утворює забарвлену сполуку
E.утворює нерозчинну сполуку
205Злиття краплинок дисперсійної фази, що зумовлює розшарування емульсій називають:
A.* коалесценція
B.агрегація
C.седиментація
D.електрофорез
E.коагуляція
206Мікроорганізми, що попадають з оточуючого середовища в кров та інші біологічні системи, мають негативний заряд поверхні. Які поверхнево-активні речовини використовують в якості бактерицидних засобів для пригнічення діяльності мікроорганізмів?
A.*Катіонактивні.
B.Аніонактивні.
C.Ліофільні.
D.Ліофобні.
E.Міцелярні.

207В складних біологічних системах, що містять електроліти, неелектроліти та білки, кожний з цих компонентів робить відповідний внесок в сумарний осмотичний тиск. Внесок, обумовлений наявністю білків, називається
A.*онкотичним тиском.
B.біологічним тиском.
C.клітинним тиском.
D.високомолекулярним тиском.
E.внутрішнім тиском.
208Обернення фаз емульсій можна викликати:
A.*додаванням емульгатора, що стабілізує емульсію протилежного типу
B.нагріванням емульсії
C.охолодженням емульсії
D.додаванням емульгатора, що стабілізує емульсію даного типу
E.розведенням емульсії
209За яких умов обмежене набухання желатину переходить в необмежене (утворення розчину)?
A.* При нагріванні
B.При охолодженні
C.У присутності іонів SO42-
D.У присутності іонів Cl-
E.При рН середовища, яке відповідає ізоелектричної точці
210Золь - це одна з лікарських форм. При зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами відбувається:
A.* Взаємна коагуляція
B.Седиментація
C.Підвищення агрегативної стійкості
D.Підвищення седиментаційної стійкості
E.Колоїдний захист
211Ізоелектричну точку білків можна визначити за залежністю ступеня набрякання високомолекулярних сполук від рН. В області рН = ІЕТ ступінь набрякання білка
A.*мінімальний.
B.максимальний.
C.складає 50% від маси білка.
D.перевищує 100% від маси білка.
E.дорівнює 100% від маси білка.
212Поступове старіння організму супроводжується уповільненням процесів обміну, появою зморшок, буквальним зсиханням людини, що пов’язане з втратою здатності клітин м’язів та шкіри до
A.*набрякання.
B.змочування.
C.зволоження.
D.когезії.
E.адгезії.
213В медичній практиці для лікування захворювань шкіри використовують суспензії на основі кальцієвих, магнієвих, цинкових препаратів, а також пасти, що являють собою
A.*висококонцентровані суспензії.
B.агрегативно стійкі суспензії.
C.седиментаційно стійкі суспензії.
D.ліофобні суспензії.
E.ліофільні суспензії.
214Для живих організмів при струсі мозку характерне поступове відновлення в часі його вихідних структур. Явище руйнування структури геля внаслідок механічної дії і самочинне відновлення його властивостей в стані спокою називається
A.*тіксотропією.
B.синерезісом.
C.гелеутворенням.
D.седиментацією.
E.солюбілізацією.
215Додавання поверхнево-активних речовин (ПАР) з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Яка особливість будови молекули ПАР обумовлює їх здатність зосереджуватись на поверхні розділу фаз?
A.*Дифільність.
B.Неполярність.
C.Неіоногенність.
D.Полярність.
E.Йоногенність.
216Седиментаційний аналіз порошків оснований на здатності частинок дисперсної фази
A.*осідати під дією сили тяжіння.
B.злипатись під впливом дії фізичних факторів. C.утворювати просторову структуру.
D.коагулювати у середовищі.
E.агрегувати внаслідок дії міжмолекулярних сил.
217Аніонітами називають адсорбенти, які здатні
A.*замінювати власні аніони на аніони середовища.
B.замінювати власні катіони на катіони середовища.
C.замінювати власні іони на молекули середовища.
D.адсорбувати іони з середовища.
E.адсорбувати молекули з середовища.
218Дисперсність системи залежить від
A.*ступеня подрібнення речовини дисперсної фази.
B.форми частинок.
C.природи речовини дисперсної фази.
D.маси роздрібненої речовини.
E.об’єму дисперсійного середовища.
219Емульсії, які містять менше, ніж 0.1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:
A.* розведених
B.концентрованих
C.висококонцентрованих
D.типу в/м
E.типу м/в
220Процес, при якому відбувається хімічна взаємодія між адсорбатом і адсорбентом, називається:
A.* Хемосорбція
B.Сольватація
C.Абсорбція
D.Десорбція
E.Седиментація
53390806921500
188976015557500
-110490-21590000

Приложенные файлы

  • docx 15289722
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий