Адам Когам Кукык 9 класс каз 2015

JАЗАJСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж€НЕ BЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ы. АЛТЫНСАРИН АТЫНДАBЫ `ЛТТЫJ БІЛІМ АКАДЕМИЯСЫАДАМ. JОBАМ. J`JЫJ

Негізгі орта білім беру деSгейініS 9-сыныбына арналCан
оKу баCдарламасы


АстанаJазаKстан РеспубликасыныS Білім ж‰не Cылым министрініS 2013 жылCы 3 с‰уірде №115 бaйрыCымен бекітілген.

JазаKстан РеспубликасыныS €ділет министрлігінде 2013 жылы 10 с‰уірде № 8424 тіркелген.


JазаKстан РеспубликасыныS Білім ж‰не Cылым министрініS 2015 жылCы 18 маусымдаCы №393 бaйрыCымен оKу баCдарламасына ™згерістер мен толыKтырулар енгізілді.

JазаKстан РеспубликасыныS €ділет министрлігінде 2015 жылы 14 шілдеде № 11659 тіркелген.


Адам. JоCам. JaKыK: Негізгі орта білім беру деSгейініS 9-сыныбына арналCан оKу баCдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындаCы `БА, 2015. – 8 б.© Ы. Алтынсарин атындаCы
`лттыK білім академиясы, 2015.
JазаKстан Республикасы
Білім ж‰не Cылым министрініS
2013 жылCы 03 с‰уірдегі
№ 115 бaйрыCына 42-KосымшаНегізгі орта білім беру деSгейініS 9-сыныптары _шін
«Адам. JоCам. JaKыK» п‰нінен
типтік оKу баCдарламасы

1. Т_сінік хат

ОKу баCдарламасы JазаKстан Республикасы ^кіметініS 2012 жылCы 23 тамыздаCы №1080 Jаулысымен бекітілген орта білім берудіS (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыCа міндетті стандартына с‰йкес ‰зірленген.
П‰нді оKытудыS маKсаты – KоршаCан ортада болып жатKан _дерістер мен KaбылыстардыS, оларды реттеп отыратын заSдардыS ™зара байланысы, адам мен KоCам дамуы _дерісі туралы Cылыми білімді ж_йелендіру. АзаматтыK позицияны, жоCары адамгершілік Kасиеттер мен отанCа деген с_йіспеншілікке т‰рбиелеу.
П‰нді оKытудыS міндеттері:
Kазіргі KоCам мен адам ™міріндегі KоCамдыK CылымныS р™лін аныKтау;
оKушылардыS бойында ‰лемніS Cылыми картинасын Kалыптастыру;
адам ж‰не адам ™мірініS жоCары KaндылыKтар болып табылатынын т_сіндіру;
гуманизм, этика, бостандыK, демократия, ‰леуметтік прогресс пен рухани KaндылыKтар идеалдары арасындаCы ™зара байланысты аныKтау;
адам KaKыKтары мен жалпы aстанымдарын білуге, оCан баCа беруге _йрету;
азаматтылыKты, отанс_йгіштікті, жауапкершілік пен т_рлі aлттар мен халыKтарCа деген сыйластыK к™зKарасты Kалыптастыру;
этникалыK ж‰не жеке тaлCалар арасындаCы Kатынастарда т™зімділікті саKтау;
KоCамдыK даму заSдылыKтарын білу негізінде KaKыKтыK сауаттылыK пен м‰дениеттілікке т‰рбиелеу;
8-1) KоCамдаCы жемKорлыK KaбылыстарыныS ‰рт_рлі т_рлеріне иммунитеттерін Kалыптастыру;
JазаKстан РеспубликасыныS Ата ЗаSын, кодексін ж‰не басKа да заSнамалыK актілерін білу;
Cылыми, KaKыKтыK терминологияны т_сіну, терминдерді Kолдана білуге _йрету;
оKушылардыS сыни тaрCыдан ойлау даCдысын дамыту;
оKушылардыS коммуникативтік Kарым-Kатынас даCдысы мен пікірталасKа Kатысу Kабілетін дамыту;
жеке Kабілеттері мен психофизиологиялыK ерекшеліктеріне с‰йкес к‰сіби баCдар туралы т_сінігін дамыту.
П‰нніS базалыK мазмaнын аныKтау. 9 сынып оKушылары _шін «Адам. JоCам. JaKыK» курсыныS мазмaнын іріктеу іс-‰рекеттік, тaлCалыK-баCдарлы ж‰не Kaзіреттілік т‰сілдерге негізделген. «Адам. JоCам. JaKыK.» п‰нініS мазмaны жалпы адамзаттыK KaндылыKтарCа, демократизм принциптеріне, гуманизм мен CылымилыK, заSдылыKтар ж‰не патриотизмге негізделген. Бaл п‰нді оKытуда оKушылардыS жас ерекшеліктерін ескеру, оKыту _дерісініS ‰дістемесі мен aйымдастырылуын аныKтайтын ‰діснамалыK принциптерге с_йену Kажет.
П‰наралыK байланыстар:
«JазаK тілі мен ‰дебиеті»:
адам ™міріне, сана мен ар-намысына, адамгершілік Kасиеті мен адамдыK парызына, адамныS еSбек Kызметіне оныS табиCатKа ‰серіне арналCан к™ркем шыCармаларды пайдалану;
«Д_ниеж_зі тарихымен»:
адамныS, ру-тайпаныS, с™йлеу Kaралы ретінде тіл мен с™здіS пайда болуы, алCашKы KоCам мен мемлекеттердіS, діни к™зKарастардыS, ‰лемдік діндердіS ж‰не aлттыS Kалыптасуы, aлттыK мемлекеттер ж‰не азаматтыK KоCам туралы білім беру;
«JазаKстан тарихымен»:
KазаK халKыныS к™шпенді ™ркениеті, шаруашылыCы, діні мен д‰ст_рі, мaсылман дінініS м‰дениеттіS дамуына ‰сері туралы білім беру, KазаKтардыS д‰ст_рлі KaKыCы, «Жеті жарCы»;
«Физикамен»:
жер Kaрылысы, уаKыт, кеSістік пен материя туралы білім беру, физикалыK процестердіS адам мен KоCамCа ‰серін к™рсету;
«Биологиямен»:
адам мен адам KоCамыныS пайда болуы, табиCат пен адамныS ™зара байланысы туралы білім беру;
«Географиямен»:
табиCи Kор ж‰не оларды тиімді пайдалану, JазаKстан РеспубликасыныS JазаKстан табиCатын KорCауCа баCытталCан заSдары мен халыKаралыK д‰режедегі табиCатты KорCауCа арналCан шаралар туралы білім беру.
ОKу ж_ктемесініS к™лемі:
9 сыныпта аптасына 1саCат, оKу жылында 34 саCат.

2. ОKу п‰нініS базалыK мазмaны

«Кіріспе», оKу п‰нініS т_сінігі мен ™зіндік ерекшелігі.
«€лемдегі адам» (8 саCат):
«Адам проблемалары» (3 саCат), «АдамныS пайда болуы», адамныS пайда болуыныS негізгі тaжырымдамалары, адамныS биологиялыK ж‰не ‰леуметтік табиCаты;
«Адам ™мірініS ерекшеліктері», адамныS Kажеттілігі мен KызыCушылыCы, адамныS м_мкіндігі мен Kабілеті, адам KaндылыKтары мен идеялы;
«Адам жеке тaлCа ретінде», индивид, жекелік, жеке тaлCа, жеке тaлCа ретінде Kалыптасу, мінезді, т‰рбиені, ™зін-™зі т‰рбиелеуді Kалыптастыру, адамныS ‰лемдегі орны, адам ™мірініS м‰ні;
«Адам ж‰не м‰дениет» (2 саCат), «Адам іс-‰рекеті», адам іс-‰рекетініS жануар ‰рекетінен ерекшелігі, іс-‰рекет Kaрылымы мен мотиві, іс-‰рекет к™пт_рлілігі, шыCармашылыK ‰рекет ж‰не оныS ерекшелігі, шыCармашылыK еSбек;
«Адам – м‰дениет жасаушысы», м‰дениет адам іс-‰рекетініS н‰тижесі ретінде, м‰дениет ж‰не табиCат, м‰дениеттіS бірлігі мен к™пт_рлілігі, м‰дениеттердіS ™зара ‰рекеттестігі;
«Адам ж‰не адамдардыS ™зара ‰рекеттестігі» (2 саCат), «Адами Kатынастар ‰лемі», Kарым-Kатынас байлыCы, Kарым-Kатынас формасы мен мазмaны, тaлCааралыK Kарым-Kатынас, Kарым-Kатынас м‰дениеті, Kарым-Kатынас психологиясы, этикет, оныS адамдар арасындаCы Kарым-KатынастаCы р™лі;
«Жеке тaлCа ж‰не aжым», aжымдылыK, жеке тaлCалылыK, конформизм, адам ‰рекетіндегі Kадір-Kасиет, ілтипат, сатылмайтындыK, сыпайгершілік, ‰дептілік, сaхбат, пікірталас, ™зара т_сіністілік, Kызметтестік, ынтымаKтастыK;
Kайталау (1 саCат).
«JоCам: оныS Kызмет етуініS негізгі салалары мен заSдылыKтары» (15 саCат):
«JоCам т_сінігі» (2 саCат), KоCам – ерекше шындыK ретінде, адам ж‰не KоCам, KоCам адамдардыS ™зара ‰рекеттестігініS н‰тижесі ретінде, KоCамныS пайда болуыныS негізгі тaжырымдамасы;
«JоCамдыK ™мірді aйымдастыру», KоCам ™зіндік дамушы ж_йе ретінде, ‰леуметтік институттар, KоCамдыK ™мірдіS негізгі салалары;
«JоCамныS экономикалыK ™мірі» (3 саCат), «Экономика дегенеміз не?», KоCамныS шаруашылыK ™мірініS негізі, экономикалыK ресурстардыS шектеулілігі, тaтынудыS шексіздігі, экономикалыK таSдау проблемалары, экономиканыS негізгі проблемалары (Kалай ж‰не кім _шін ™ндіру), ™ндірістіS экономикалыK ресурстары мен факторлары, KоCамдыK ™ндірістіS н‰тижелері, экономикалыK игілік т_сінігі;
«Экономика ж‰не жеке меншік», жеке меншіктіS экономикалыK ж‰не KaKыKтыK мазмaны, жеке меншік формасы, жеке меншіктіS Kазіргі заманCы т_рлері, мемлекеттік жеке меншік ж‰не оныS экономикалыK ж_йені дамытудаCы р™лі, экономикалыK ж_йе т_рлері, д‰ст_рлі экономикалыK ж_йе, командалыK экономикалыK ж_йе, нарыKтыK экономикалыK ж_йе, аралас экономикалыK ж_йе;
«НарыKтыK экономика ж‰не аKша», аKшаныS м‰ні мен Kызметі, аKша формасыныS эволюциясы, KаржылыK айналыс заSы, Kаржы ж_йесі ж‰не оныS элементтері, Kаржы реформасы, нарыKтыS м‰ні мен Kызметі, нарыKтыS Kaрылымы мен инфраKaрылымы, нарыKтыK экономика ж‰не оныS негізгі сипаты, нарыKтыK Kайта KaрудыS KазаKстандыK моделі;
«JоCамныS ‰леуметтік Kaрылымы» (3 саCат), «€леуметтік Kатынастар», адамныS ™зін-™зі aстауыныS ‰леуметтік нормасы, ‰леуметтік Kaрылым, KоCамныS ‰леуметтік Kaрылымы, оныS элементтері, ‰леуметтік институттар, «‰леуметтік м‰ртебе» ж‰не «‰леуметтік р™л» т_сінігі, ‰леуметтік дифференцация т_сінігі, ‰леуметтік aтKырлыK;
«JоCам ж‰не отбасы», отбасыныS шыCу тарихы, отбасындаCы адамдардыS ™зара Kарым-KатынастарыныS ерекшелігі, отбасы м_шелерініS ‰леуметтік міндеттері, Kазіргі KоCамдаCы отбасыныS р™лі мен м‰ні;
«`лттар мен aлтаралыK Kатынастар», aлттыS шыCу тарихы (этнос, халыK, aлт), aлттыK сана, aлтаралыK келісім, JазаKстанныS `лттыK БірлігініS доктринасы;
«JоCамныS саяси ™мірі» (3 саCат), «JоCам ж‰не саясат», саясат т_сінігі, саяси Kызмет ж‰не оныS ерекшелігі, саяси Kызмет субъектілері, KоCамныS саяси ж_йесі;
«Мемлекет ж‰не оныS KоCамдаCы р™лі», мемлекет – саяси ж_йеніS басты институты, мемлекеттік билік, KaKыKтыK мемлекет, мемлекеттіS жемKорлыKKа Kарсы стратегиясы;
«АзаматтыK KоCам», азаматтыK KоCам т_сінігі, азаматтыK KоCамныS шыCу тарихы, KоCамдыK aйымдар, адамныS азаматтыK позициясы, азаматтыK KоCам жемKорлыK Kaбылыстарына Kарсы ‰рекет факторы ретінде;
«JоCамныS рухани ™мірі» (3 саCат), «JоCамныS рухани негізі», адамныS рухани ™мірі, жеке тaлCаныS рухани м‰дениеті, д_ниетаным, наным, сенім. мораль ж‰не адамгершілік, ізгілік (гуманизм), адалдыK, белсенді ™мірлік aстаным;
«Білім мен CылымныS KоCамдаCы р™лі», білімніS м‰ні мен KaндылыCы, адамныS к‰сіби баCдары, білімніS адам мен KоCамды дамытудаCы маSызы, Cылыми білімніS KaндылыCы, ‰лемніS Cылыми бейнесі;
«ДінніS KоCамдаCы р™лі», дінніS шыCу тарихы, дін тарихи Kaбылыс ретінде, дін ж‰не Kазіргі заман, т™зімділік пен сана бостандыCы рухани KaндылыK ретінде;
Kайталау (1 саCат).
«АдамныS ™міріндегі KaKыK» (10 саCат):
«JaKыK ж‰не негізгі KaKыK негіздері т_сінігі» (3 саCат), «JaKыK ж‰не заS шыCару», KaKыK т_сінігі ж‰не оныS белгілері, KоCам мен мемлекет ™міріндегі KaKыKтыS р™лі, KaKыKтыS Kайнар к™здері, салт, д‰ст_р ж‰не KaKыK, заS ж_йесі; JaKыK пен заSнама араKатынасы. ЗаS ж‰не заSдылыK акті. ЗаSныS _стемділігі);
«JaKыKтыK Kатынастар», KaKыKтыK Kатынас KоCамдыK Kатынастар формасы ретінде, KaKыKтыK Kатынастар субъектілері, KaKыK субъектілері ж‰не субъективтік міндеттер, KaKыKтыK ж‰не ‰рекет ептілігі;
«JaKыK бaзушылыK ж‰не заSдыK жауапкершілік», заSдыK жауапкершліктіS KaKыKтары мен т_рлері, KaKыKтыK KатынастардыS т_рлері мен белгілері, к‰мелеттік жасKа толмаCандардыS заSдыK жауапкершіліктерініS ерекшеліктері, жемKорлыK KaKыK бaзушылыKтыS т_рлері ж‰не ерекшелігі;
«Конституция - JазаKстан РеспубликасыныS негізгі заSы» (2 саCат), JазаKстан Республикасы конституциясыныS негізі, негізгі заS, халыK - билік к™зі, азаматтардыS конституциялыK KaKыCы мен міндеттері, конституцияныS негізгі тараулары;
«Мемлекеттік биліктіS конституциялыK органдары», Президент, Парламент, ^кімет, КонституциялыK кеSес, сот т™релігі ж‰не сот ж_йесі, жергілікті ™кілділіктер ж‰не атKарушы органдар, биліктіS салалыK органдары;
«JазаKстандыK KaKыKтыS базалыK саласыныS негізгі т_сініктері» (2 саCат), азаматтыK KaKыKтыS негізгі т_сінігі, азаматтыK KaKыKтыS ерекшеліктері, азаматтыK KaKыKтыS субъектілері, к‰сіпкерлік т_сінігі, заSды ж‰не жеке тaлCа т_сінігі, келісім шарттар т_сінігі, жас™спірімдердіS Kатысуымен азаматтыK-KaKыKтыK Kарым KатынастардыS ерекшеліктері, KоCамдаCы жемKорлыK KaбылыстардыS факторлары мен шарттарын еSсерудіS негізгі KaKыKтыK формалары;
«€кімшілік KaKыCыныS негізгі т_сінігі», ‰кімшілік KaKыCыныS ерекшеліктері, ‰кімшілік KaKыK бaзулар, ‰кімшілік ™ндіріп алулар, ‰кімшілік ™ндіріп алу т_рлері, к‰мелеттік жасKа толмаCандардыS ‰кімшілік жауапкершілігі, жемKорлыK KaKыK бaзушылыK _шін ‰кімшілік жауапкершілік;
«ЕSбек KaKыCыныS негізгі т_сініктері» (2 саCат), еSбек KaKыCыныS ерекшеліктері (еSбек Kатынастары, келісім шарты, жaмыс уаKыты мен демалыс уаKыты, еSбекаKы, т‰ртіптік жазаCа тарту), к‰мелеттік жасKа толмаCандардыS еSбегін KaKыKтыK реттеу;
«JылмыстыK KaKыKтыS негізгі т_сініктері», KылмыстыK KaKыK ерекшеліктері, Kылмыс т_сінігі, Kажетті KорCаныс т_сінігі, Kажетті KорCаныс шегін арттыру, KылмыстыK жазалау т_сінігі, к‰мелеттік жасKа толмаCандардыS KылмыстыK жауапкершілігі, жемKорлыK KaKыK бaзушылыK _шін KылмыстыK жауапкершілік;
Kайталау (1 саCат.;
Jорытынды Kайталау (1 саCат).

3. ОKушылардыS дайындыK деSгейіне Kойылатын талаптар

П‰ндік н‰тижелер.
9 сыныптыS соSында оKушылар:
антропогенез _дерісініS м‰ні мен ерекшеліктерін;
адамныS шыCу тегініS негізгі тaжырымдамаларын, адам ™мірініS ерекшеліктерін, адамныS м_мкіндіктері мен Kабілеттерін, KaндылыKтар мен идеалдарды;
KоCамдаCы KоCамдыK-саяси, ‰леуметтік-экономикалыK ж‰не м‰дени _дерістердіS себеп-салдарлыK байланыстарын;
адам іс-‰рекетініS Kaрылымы мен мотивтерін, т_рлерін;
экономика ж‰не нарыKтыK экономика aCымын;
KоCамдаCы экономиканыS ролін, ™мірдіS сапасы мен экономиканыS ™зара байланысын;
KоCамныS ‰леуметтік Kaрылысын, оныS элементтерін;
KоCамныS саяси ж_йесін;
JазаKстан РеспбуликасыныS негізгі заSы - Конституцияны;
KоCамдаCы KaKыKтыK Kатынастар, еркіндік, KaKыK, міндеттерді;
КонституциялыK кепілдемелерді;
мораль ж‰не адамгершілік aстанымдарын, к‰сіби этика aстанымдарын;
KоCам дамуындаCы негізгі заSдылыKтардыS Kазіргі заманCы м‰ліметтері мен т_сіндірмелерін;
JазаKстандыK KaKыKтыS негізгі салаларындаCы басты aCымдарды білуі тиіс;
9 сыныптыS соSында оKушылар:
адамныS рухани ‰лемін, м‰дени жетістіктерін сипаттай білуді;
мемлекет саясатыныS м‰нін т_сіндіре білуді:
жаSа материалмен дербес жaмыс істеу, ізденісті жaмыспен айналысуды;
оKытылып отырCан таKырып бойынша материалдарды жалпылау, дербес талдай білу, бастыларын аныKтауды;
KоCам ™мірініS оS ж‰не теріс Kaбылыстарына дербес баCа беруді;
экономикалыK, саяси ж‰не ‰леуметтік м‰селелер бойынша жеке к™зKарасын білдіре білуі мен оны д‰лелдеуді;
тест тапсырмаларымен жaмыс істей білуді;
тірек конспектілер, схемалар, кестелер Kaрастыруды;
аKпарат к™здерін сыни тaрCыдан талдау, алуан т_рлі (м‰тін, карта, кесте, схема, аудиовизуальды материал) аKпараттарды талдай білуді;
‰леуметтік KауымдастыKтар, ‰леуметтік топтар мен ‰леуметтік нормалардыS дамуындаCы себеп-салдарлыK байланыстарды ж‰не заSдылыKтарды айKындауды;
м‰дениеттіS к™п т_рлілігі, KоCамныS саяси ж_йесі, экономиканыS дамуы туралы алуан т_рлі аKпарат к™здерінен м‰ліметтерді тез таба білуді;
моральдыK, этикалыK, адамгершілік ж‰не KaKыKтыK ж‰не жемKорлыKKа Kарсы нормаларды талдау ж‰не жиынтыKтау;
KоCамдаCы мемлекеттік-KaKыKтыK инстиуттардыS Kызметі мен материалдыK ™ндірісті баCалау ж‰не оCан сипаттама беруді;
жеке к™зKарасын Kалыптастыруды;
KaKыKтыK ж‰не KоCамдыK ™зекті м‰селелер бойынша пікірталастарCа Kатысу, алынCан м‰ліметтерді д‰лелдеу _шін талKыланатын м‰селелер бойынша жеке к™зKарас Kалыптастыру, Kaбылыстар арасындаCы себеп салдарлыK байланыстарды орната білуді;
оKып-меSгерген материалыныS н‰тижелерін конспект, рефераттар мен рецензиялар т_рлерінде к™рсете білуді;
Kазіргі замандаCы KaбылыстарCа Kатысты ™з к™зKарасын аныKтай білу, ™зініS іс ‰рекеттерін ‰леуметтік мінез-KaлыKтыS бaрынCы формаларымен с‰йкестендіре білуді меSгеруі тиіс.
ТaлCалыK н‰тижелер оKушылардыS:
JазаKстан РеспубликасыныS Конституциясына, заSдарына ж‰не KaKыKтыK т‰ртіпке сыйластыKпен Kараудан;
азаматтыK жауапкершілік пен жоCары патриоттыK сезім ж‰не Отанды KорCау мен оCан Kызмет етуден;
мемлекеттік ж‰не ана тілін меSгеру, JазаKстан территориясында тaратын халыKтардыS, басKа да этностардыS KaндылыKтарын, м‰дениеті мен д‰ст_рін Kaрметтеуден;
туCан ™лкесініS табиCатын саKтау ж‰не аялау, KоршаCан ортаны KорCауда белсенділік к™рсетуден;
салауатты ™мір с_ру, ™зін KорCау ж‰не айналадаCы адамдардыS Kауіпсіздігін саKтау даCдыларынан;
этикалыK нормаларды саKтау мен адамзат тілдесуініS жоCарCы м‰дениетін к™рсетуінен;
™з бетімен білім алу ж‰не ™зін ™зі ж_зеге асыра білу, жасампаздыK еSбекке Kабілеттілігін ынталандыра білуінен;
_лкенге Kaрмет ж‰не кішіге ізет к™рсете білуінен;
‰леуметтік ортаныS ерекшелігін дaрыс баCалай білу, KоCамCа Kарсы жемKорлыK Kaбылыстарына, діни аCымдарды, идеологияны, KaKыKKа Kарсы ‰рекеттерді ажырата білуінен к™рініс табуы тиіс.
Ж_йелі-іс ‰рекеттік н‰тижелерде.оKушылар:
Cылым негіздері ж‰не адамзат KоCамыныS дамуы _шін Kажетті Cылыми жетістіктер бойынша игерген ж_йелі білімді;
Cылыми аKпаратты талдау, ™Sдеу, жинаKтай білу ж‰не оларды Kолдана алуы;
танымдыK, жобалау, Kaрастыру ж‰не іздену, шыCармашылыKпен Kолдану ‰дістерін;
Kазіргі аKпараттыK-коммуникативті технологияларды;
жоCары коммуникативтік Kабілеттілік пен к™птілді м‰дениеттілікті Kолдана білуі тиіс.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215 
·

Приложенные файлы

  • doc 15206851
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий