5419554195MIKROBIOLOGIYA Herbi-tibb yaz sem AZ_V1 (1)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1. Stafilokoklar:
A) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
B) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n bakteriyalard
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
D) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n bakteriyalard
E) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n bakteriyalard
2. Mycobacterium tuberculosis-in virulentli
tammlar
mikrokulturada biri-biril
yap
ndir, yaxud hﰀk
klind
yerl
r. Bu n
A) kapsulan
n olmas
il
rin olmas
il
C) flagellalar
n olmas
D) protektiv antigenin olmas
E) kord faktorun olmas
il
aqlarda tör
tdiyi respirator infeksiyalar bir çox hallarda konyuktivitl
ayi
olunur:
A) RS-virus
qrip virusu
C) rubivirus
D) sitomeqalovirus
E) adenovirus
4. Staphylococcus aureus-un lesitinaza f
all
t-peptonlu bulyonda inki
n xarakteri
D) plazmakoaqulaza s
E) penisillin
ssasl
q s
7. Hans
halda taunun d
ri-bubon formas
inki
A) alimentar v
mas yolla yoluxduqda
B) alimentar v
hava-toz yolu il
yoluxduqda
C) transmissiv v
hava-damc
yolu il
yoluxduqda
D) hava damc
hava-toz yolu il
yoluxduqda
E) transmissiv v
mas yolla yoluxduqda
8. Staphylococcus aureus-un patogenlik amill
1.Keratinaza;
2.Histotoksin;
3.Plazmakoaqulaza;
4.Lipopolisaxarid;
5.Toksik
ok sindromu toksini;
6.Enterotoksin
9. Herpesviridae f
aiddir:
k virusu;
2.Varisella-zoster virus;
3.Sitomeqalovirus;
4.T
bii 
k virusu;
5.Epsteyn-Barr virusu.
10. Staphylococcus aureus-un epidermolitik t
malik olaraq “yanm
sindromuna s
b olan toksinidir:
A) hialuronidaza
B) keratinaza
C) lesitinaza
D) leykosidin
E) eksfoliatin
11. Göy öskür
yin diaqnostikas
ssas üsuldur:
ncirvari polimeraza reaksiyas
B) Elek ﱳulu
C) Rayt reaksiyas
D) Mantu reaksiyas
E) immunoblottinq
12. B hepatitli x
nin qan z
sferik v
filamentoz hiss
tdir:
A) HBx antigend
B) HBc antigend
C) HBe antigend
D) HBc v
HBe antigenl
E) HBs antigend
13. Tort yedikd
n 2 saat sonra 16 ya
landa ür
kbulanma, qusma, qar
nahiyy
ri mﰀ
edilmi
dir. Staphylococcus
aureus t
si ehtimal edil
n bu qida z
hans
b olmu
dur?
A) alfa-toksin
B) enterotoksin
C) eksfoliatin
herpes virusu
E) laktobakteriyalar
16. Hepatosplenomeqaliyal
nin qan z
rdab
nda A hepatit virusuna qar
kar edilmi
dir. Bu hal n
yi göst
rir?
A) A hepatit x
liyinin f
sadla
mas
B) A hepatit x
liyinin xronikl
ԥúPԥ
C) A hepatit x
liyinin ba
lamas
D) A hepatit x
liyinin
r 步irilm
E) A hepatit x
liyini
17. Sifilis yoluxur:
A) hava-damc
mexanizmi il
B) transmissiv mexanizml
C) fekal-oral mexanizml
D) alimentar yolla
mas mexanizmi il
18. Stafilokoklar
tdiyi x
likl
rin diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) seroloji üsul
ri-allergik reaksiya
C) bakterioloji ﱳ甀l
D) immunoferment analiz
ncirvari polimeraza reaksiyas
19. Streptokoklar:
A) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n bakteriyalard
B) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
C) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n bakteriyalard
D) Qram m
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
E) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n bakteriyalard
aqarda inki
1.Mikrokapsula;
2.Lesitinaza;
3.Hialuronidaza;
4.Fibrinolizin;
5.Keratinaza;
22. Streptokoklar seroqruplara bﱮﰀr:
A) kapsuladak
polisaxarid antigen
divar
ndak
polisaxarid antigen
ԥԥ
⁺ﰀlal antigenin
hemolitik antigen
ԥԥ
sas
E) kapsuladak
protektiv antigen
A) oral tük泼 leykoplakiya
B) infeksion mononukleoz
C) Hodgkin x
aql
E) Berkitt limfomas
26. Ureaplazmalar
tdiyi x
aid
B) pnevmoniya
C) salpingit
D) prostatit
A) skarlatina
B) qlomerulonefrit
C) hepatit
D) revmatizm
l yel
31. Quduzluq virusunun fiks
olunmu
tipi (virus-fixe)
kuturalar
nda uzunmﱤ搀
tli kultivasiya n
tic
sind
B) itl
rin beynin
ard
l passaj n
tic
sind
uzunmﱤ搀
tli saxlamaqla
D) toyuq embrionlar
nda uzunmﱤ搀
tli kultivasiya n
tic
sind
anlar
n beynin
32. Revmatizmin 瓶爀
dicisidir:
A) Staphylococcus aureus
B) Haemophilus influenzae
C) Brusella melitensis
D) Streptococcus pyogenes
E) Streptococcus pneumoniae
33. Leptospirozun mikrobioloji diaqnostikas
nda t
tbiq
A) seroloji üsul
B) bakterioloji üsul
C) bioloji üsul
ri-allergik üsul
E) mikroskopik ﱳ甀l
34. Streptococcus pyogenes-in 瓶爀
tdiyi anginadan sonra hans
liyin inki
mümkﱮ擼r?
A) B hepatit
B) infeksion eritema
k difteriyas
rmas
E) revmatizm
35. Staphylococcus aureus-un tör
aid
deyil:
1.Revmatizm;
4.Furunkul;
l yel;
6.Skarlatina;
36. 40 ya
inin bald
r nahiyy
sinin d
kinlik mü
thind
zart
n k
ri girintili-
yay
meyilli olmaqla dig
skin f
nir. X
liyin ehtimal edil
dicisi:
A) Brusella melitensis
B) Salmonella Enteritidis
C) Staphylococcus epidermidis
rma, angina v
thind
kiçik eritematoz q
r mﰀ
Õԥ
liyin ehtimal edil
n t
A) Haemophilus influenzae
B) Neisseria meningitidis
C) Streptococcus pyogenes
D) Staphylococcus aureus
B) konyuktivit
C) pielonefrit
D) dermatit
E) poliartrit
45. Streptococcus pneumoniae ü渠optimal kultivasiya mühiti:
t-peptonlu bulyon
B) Endo mﱨ椀ti
t-peptonlu aqar
D) Saburo mﱨ椀ti
E) qanl
aqar
46. Qanl
aqarda Streptococcus pneumoniae koloniyalar
traf
nda mü
ahid
edilir:
A) alfa-hemoliz
B) qamma-hemoliz
rinin 6 h
lik qliserinli buyon kulturas
vv
cminin onda biri qalana q
ԥGԥ
r buxarland
ԥGԥ
A) kord faktor
ld
edilmi
m mikobakteriyalar
ÕQÕ
n virulentliyi z
mi
m mikobakteriyalar
n virulentliyi gücl
nmi
D) tuberkulin
edilmi
dir
E) BCG vaksini
ld
edilmi
min 瓶爀
dicisidir:
A) Haemophilus influenzae
B) Klebsiella rhinoscleromatis
C) Klebsiella pneumoniae
D) Klebsiella ozaenae
E) Proteus vulgaris
52. Bruselyozun müalic
istifad
edilir:
A) skarlatina
B) osteomielit
C) Laym x
D) revmatizm
E) bruselloz
lam qad
q yolunun selikli qi
as
nda kolonizasiya olunaraq
yenido
ulmu
meningit tör
bil
A) Streptococcus mutans
B) Streptococcus agalactiae
C) Neisseria meningitidis
D) Listeria monocytogenes
E) Staphylococcus epidermidis
57. Su aerozollar
vasit
sil
ffüs yollar
ndan daxil olaraq yüks
ri olan 32 ya
ÕQÕ
n sidiyind
n Qram müsb
ԥ\ԥ
n, kapsulas
z, ödlü qidal
ﰀhitl
n, eskulini hidroliz ed
diplokoklar
edilmi
dir. Ehtimal edil
n 瓶爀
dici:
A) Enterococcus fecalis
B) Streptococcus pneumoniae
C) Neisseria gonorrhoeae
D) Listeria monocytogenes
E) Staphylococcus epidermidis
61. Tetanospazminin damar daxilin
yeridilm
si eksperimental heyvanlarda n
A) meningoensefalit
B) ishal
C) korluq
64. Bipolyar boyanma xüsusiyy
malikdir:
A) Enterococcus fecalis
B) Klebsiella oxytoca
C) Salmonella Choleraesuis
D) Proteus vulgaris
E) Yersinia pestis
65. Neisseria gonorrhoeae-n
tdiyi x
aiddir:
1.Süz
ԥQԥ
2.Pnevmoniya;
3.Skarlatina;
4.Blenoreya;
5.Yum
ankr;
66. Qonoreyan
n ekstragenital f
malar
na aiddir:
A) dermatit
B) artrit
C) pnevmoniya
D) hepatit
E) enterit
immun 琀
q sindromunun seroloji diaqnostikas
nda istifad
A) immunoferment analiz
B) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
C) viruslar
n neytralla
ma reaksiyas
D) presipitasiya reaksiyas
E) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
68. Varisella-zoster virus tör
A) parotit
B) infeksion mononukleoz
herpes
aql
skin qonoreyan
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) bioloji üsul
B) mikroskopik ﱳ甀l
C) hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
ri-allergik s
naq
E) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
70. Hüceyr
kulturas
nda “bayqu
⁧ﲔ渀ü xat
rladan 滼v
tirir:
A) sitomeqalovirus
B) Epsteyn-Barr virusu
herpes virusu
D) quduzluq virusu
bi椠
k virusu
71. Qrip virusunun optimal kultivasiya modelidir:
A) toyuq embrionlar
B) 199 mﱨ椀ti
C) yenido
ulmu
siçanlar
D) Zaks mﱨ椀ti
E) Xenks mﱨ椀ti
72. Neisseria meningitidis ü渠kultivasiya 淼hitidir:
t-peptonlu bulyon
B) qanl
aqar
C) Klauberq mühiti
t-peptonlu aqar
E) 1%-li qlükozal
aqar
73. 20-40 q
vr
mdan ibar
tli mikroorqanizmdir:
A) Treponema
B) Leptospira
C) Borrelia
D) Campylobacter
E) Helicobacter
74. Neisseria meningitidis-
n patogenlik amill
A) spora
B) lesitinaza
C) ekzotoksin
D) enterotoksin
lca ﳧﰀn xarakterdir:
A) Koplik l
ԥNԥOԥ
ri
pgil
C) pustulalar
limfa düyünl
rinin
úLú
kinl
ԥúPԥ
E) iflicl
76. Enterokoklar:
A) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tirm
n, kapsulas
z diplokoklard
B) Qram m
ԥPԥOԥ
tirm
n, kapsulas
z diplokoklard
C) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tir
tli diplokoklard
D) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tir
n, kapsulal
diplokoklard
E) Qram m
ԥPԥOԥ
tir
n, kapsulal
diplokoklard
77. Sapronoz infeksiyalara aiddir:
A) difteriya
B) tulyaremiya
C) legionelloz
D) bruselloz
E) leptospiroz
nin b
ԥO÷ԥ
mind
t-peptonlu aqarda gümb
ԥ]ԥEԥ
r selikli koloniyalar
n Qram m
z, kapsulal
tsiz 灶慲i bakteriya
dir. Ehtimal edil
D) burun-udlaq
E) d
rialt
birl
dirici toxuma
80. Epidemik serebrospinal meningitin müalic
istifad
edilir:
A) immun z
85. X
st
C) H-antigenin
qar
anticisiml
liyin k
skin döv狼nd
maksimal titr

likd
n sonra is
kar edilmir
D) O-antigenin
qar
anticisiml
liyin rekonvalessensiya d狼湤
ԥԥPԥOԥ
uzun mﱤ搀
t orqanizmd
saxlan
rdabinda Salmonella Typhi antigenl
rin
úÕ
anticisiml
rin t
yini diaqnostik
miyy
malik deyil
90. Streptococcus pneumoniae-n
n 瓶爀
tdiyi x
aid
A) gözün buynuz qi
ÕQÕ
n sürﰀ
n yaras
miqrasiya ed
n eritema
C) irinli meningit
D) irinli otit
E) bronxopnevmoniya
ri olan körp
cisind
n Escherichia coli
, dig
rti-patogen bakteriyalar a
kar edilm
dir. Bu halda laborator
淼ayin
A) Escherichia coli morfotipl
rinin t
yin edilm
si
B) Escherichia coli faqotipl
rinin t
yin edilm
si
C) Escherichia coli-nin antibiotikl
ssasl
Õ÷Õ
yin edilm
D) Escherichia coli seroqruplar
ÕQÕ
yin edilm
E) Escherichia coli xemovarlar
n t
yin edilm
92. Haemophilus ducreyi:
A) Qram m
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
B) Qram m
nfi, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
killi bakteriyad
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
igellalar:
A) Qram m
tli, kokab
r bakteriyalard
B) Qram m
nfi, h
tsiz, 灶愀ri bakteriyalard
C) Qram mﱳ戀
tli, çöpvari bakteriyalard
D) Qram mﱳ戀
ts楺Ⱐpvari bakteriyalard
E) Qram m
tli, çöpvari bakteriyalard
94. Endemik s
pgili yatalaq ü渠do
ru 淼lahiz
A) infeksiya m
yi x
insanlard
r, bitl
r vasit
sil
yoluxur
B) infeksiya m
yi x
lard
r, hava-damc
hava-toz yolu il
yoluxur
C) infeksiya m
insanlard
r, fekal-oral mexanizml
D) infeksiya m
insanlard
r, a
caqanadlar vasit
sil
yoluxur
E) infeksiya m
heyvanlard
r, g
ԥQԥOԥ
r vasit
sil
yoluxur
igellalar Endo mühitind
tirir:
smik qoxusu
tli qoxu
ԥPԥ
n qoxusu
100. Bakterial dizenteriya zaman
patoloji proses harada gedir?
A) 12-barmaq ba
n selikli qi
rsaqlar
n selikli qi
C) nazik ba
rsaqlar
n selikli qi
D) mezenteral limfa düyünl
rind
E) Peyer düyünl
rind
101. Yumurta sar
-duzlu aqarda Staphylococcus aureus-un hans
fermentini a
A) Qram m
tli, kokab
r bakteriyad
B) Qram m
nfi, h
tsiz, 灶愀ri bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tli, çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
ts楺Ⱐpvari bakteriyad
E) Qram m
tli, çöpvari bakteriyad
106. II tip sad
herpes viruslar
yoluxur:
A) cinsi yolla
B) parenteral mexanizml
C) hava-damc
yolu il
D) fekal-oral mexanizml
E) transmissiv yolla
107. Salmonellalar Endo 淼hitind
g
tirir:
A) qara koloniyalar
111. Neisseria meningitidis-
n patogenlik amill
aiddir:
1.Ekzotoksin;
4.Spora;
112. X, Y v
Z mikroorqanizml
rini mü
n edin:
A) X-Salmonella Enteritidis; Y-Shigella flexneri; Z-Vibrio cholerae
B) X-Escherichia coli; Y-Vibrio cholerae; Z-Shigella flexneri
C) X-Salmonella Typhi; Y-Shigella flexneri; Z-Vibrio cholerae
D) X-Shigella sonnei; Y-Salmonella Typhi; Z-Vibrio cholerae
E) X-Salmonella Typhi; Y-Vibrio cholerae; Z-Shigella sonnei
113. Beyin 棼ceyr
Neqri cisimcikl
ri mﰀ
A) poliomielitd
C) arbovirus infeksiyalar
nda
D) quduzluqda
E) sitomeqalovirus infeksiyas
n yatala
C) Sil-Nilsen üsulu il
sol
hray
D) Neysser üsulu il
göy-b
úԥ
ng
boyan
E) Gimza üsulu il
sol
boyan
116. S
n mikrobioloji diaqnostikas
tbiq edilir:
A) seroloji üsul
B) mikroskopik ﱳ甀l
ri-allergik üsul
D) toksinin neytralla
ma reaksiyas
E) bakterioloji üsul
zd
rmal
nin qan
ndan Endo mühitind
ngsiz koloniyalar
Qram m
tli, çöpvari bakteriya a
kar edilmi
dir. Ehtimal edil
dici:
A) Brusella melitensis
B) Escherichia coli
C) Haemophilus influenzae
D) Salmonella Typhi
E) Shigella boydii
yollar
ndan 步
n yenidogulmu
larda hüceyr
li konyuktivit v
pnevmoniya kimi x
r t
A) Neisseria gonorrhoeae
B) Gardnerella vaginalis
C) Chlamydia trachomatis
D) Mycoplasma genitalium
E) Trichomonas vaginalis
119. Salmonella Typhi antigenl
ri ü渠do
ru 淼lahiz
A) H-antigenin
anticisiml
liyin k
skin döv狼渀d
maksimal titr
r,

likd
n sonra is
kar edilmir
B) O-antigenin
qar
anticisiml
liyin rekonvalessensiya d狼湤
ԥԥPԥOԥ
uzun mﱤ搀
t orqanizmd
saxlan
lik zaman
H-antigenl
qar
úÕ
anticisiml
ԥPԥOԥ
lmir
rdabinda Salmonella Typhi antigenl
qar
anticisiml
rin t
yini diaqnostik
miyy
malik deyil
E) H-antigenin
anticisiml
liyin rekonvalessensiya dövründ
ԥԥPԥOԥ
uzun mﱤ搀
t orqanizmd
saxlan
120. Tulyaremiyan
n yoluxma yolu
A) aerozol
mas
C) transplasentar
D) transmissiv
E) alimentar
n yatala
n diaqnostikas
nda hemokultura almaq ü渠x
nin qan
inokulyasiya edilir:
t-peptonlu aqara
B) Kit-Tarotsi mühitin
C) Endo mﱨ椀tin
D) ödlü bulyona
E) 1%-li peptonlu suya
122. Antraks-toksinin t
daxildir:
A) eritrogen toksin
B) traxeal toksin
C) pertussis toksin
D) protektiv antigen
E) kapsula antigeni
nin qan z
rdab
qoyulan Vidal reaksiyas
Salmonella Typhi-nin O-
antigeni il
1:320, H-antigeni il
1:40 titrl
rind
ﰀsb
dur. Bu x
n yatala
r 步irmi
n yatala
il
dir
lamd
n yatala
na gör
vaksinasiya olunmu
E) bakteriyag
zdiricidir
nfeksiyan
n giri
ԥPԥOԥ
ԥOԥ
n bozumtul a
rp tamponla ç
tinlikl
ayr
bu zaman selikli qi
ada qanaxma ba
verir. Bu
t hans
lik ü渀
xarakterdir?
A) kandidoz
B) difteriya
C) qrip
D) listeriya
E) skarlatina
n yatala
sas klinik
tidir:
rma
ÕOÕ
C) qastrit
D) konyuktivit
E) qanl
ishal
Õúԥ
t yedikd
n 12 saat sonra 20 ya
landa qusma, ishal v
rma
ri mﰀ
edilmi
dir. Qida z
sinin ehtimal edil
dicisi:
A) Salmonella Typhi
B) Haemophilus influenzae
C) Vibrio cholerae
D) Shigella boydii
E) Salmonella Choleraesuis
B) psevdomembranoz kolit
n yatala
rsaqlar
n kandidozu
E) ameb dizenteriyas
131. Proteus cinsind
n olan bakteriyalar:
A) Qram m
tli, qivr
m bakteriyad
B) Qram m
tli, çöpvari bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tli, çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
ts楺Ⱐpvari bakteriyad
E) Qram m
nfi, h
tsiz, 灶愀ri bakteriyad
132. Salmonellalar ﳧﰀn elektiv 淼栀itdir:
A) Klauberq mühiti
B) ödlü bulyon
C) 1%-li peptonlu su
D) Saburo mﱨ椀ti
rli aqar
úD÷Õ
cisinin bakterioloji mﱡ礀in
Endo mühitind
ngsiz, qidal
ﰀhitin 拼瓼n s
n, “珼爀ﱮ
溔, xo
qoxuya malik koloniyalar
n Qram m
tl椠灶ari
bakteriya
edilmi
dir. Ehtimal edil
n t
A) Escherichia coli
B) Proteus vulgaris
C) Enterococcus fecalis
D) Shigella flexneri
E) Salmonella Choleraesuis
134. Haemophilus influenzae-n
likl
aiddir:
qanqrena;
2.Yum
ankr;
l yel;
4.Epiqlottit;
5.Meningit
135. Hemofil bakteriyalar
n kultivasiyas
⃼渠t
okalad aqar
t-peptonlu aqar
aqar
D) Endo mﱨ椀ti
E) Saburo mﱨ椀ti
136. Yersinia pestis:
A) Qram m
tli, ovoid formal
çöpvari bakteriyad
B) Qram mﱳ戀
tli, ovoid formal
⃧瘀ari bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tsiz, ovoid formal
⃧pvari bakteriyad
ԥUԥNԥ
tsiz, ovoid formal
⃧瘀ari bakteriyad
E) Qram m
tli, qivr
m formal
bakteriyad
137. Pneumocystis jirovecii:
rti-patogen bakteriyad
B) adi qidal
mühitl
rd
inki
af edir
rti-patogen göb
ԥOԥ
kdir
D) obliqat hüceyr
daxili parazitdir
E) Saburo mühitind
inki
af edir
138. Yersinia pestis b
rk qidal
ﰀhitl
ԥԥPԥOԥ
tirir:
ha
smal
xat
rladan koloniyalar
ir yal
r koloniyalar
bii ocaql
likdir, infeksiya m
yi v
i heyvanlar, xüsus
miricil
olan bu zoonoz infeksiya insanlara transmissiv, t
mas, alimentar v
s. yollarla
yoluxur:
B) bruselloz
C) difteriya
n yatala
E) quduzluq
141. Qurulu
viruslar
n edin:
A) 1-poliomielit virusu; 2-adenovirus; 3-insan
n immun
mazl
q virusu
B) 1-herpesvirus; 2-adenovirus; 3-rotavirus
C) 1-herpesvirus; 2-adenovirus; 3-q
lca virusu
D) 1-quduzluq virusu; 2-parvovirus; 3-q
lca virusu
E) 1-insan
n immun çat
mazl
q virusu; 2-adenovirus; 3-poliomielit virusu
142. Corynebacterium diphtheriae-n
n qravis biovar
Klauberq mühitind

tirir:
B) rekombinant vaksin
C) diri vaksin
D) spesifik profilaktik vasit
ԥOԥ
r mövcud deyil
E) inaktivl
dirilmi
vaksin
145. Pseudomonas aeruginosa kulturas
⃼渠xarakterdir:
piqment
piqment
C) göyümtül piqment
yi piqment
piqment
146. Epidermophyton cinsli göb
ԥGԥOԥ
yir:
2.Tﱫ氀
rnaqlar;
birl
dirici toxuma
C) ancaq 2 v
147. Karbohidratlar
fermentl
ԥ\ԥ
n bakteriyalara aiddir:
A) Staphylococcus epidermidis
B) Vibrio cholerae
C) Clostridium perfringens
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Shigella sonnei
n immun 琀
q virusunun qurulu
sxemind
柶猀t
rilmi
B) gp141, p17 v
ya p24
gp120
p24
149. Pseudomonas aeruginosa ekzotoksini:
ԥOԥ
⁺ﰀlal sintezini dayand
ÕUÕ
ԥOԥ
qlikogenin miqdar
ÕQÕ
art
siklik adenozinmonofosfat
n sintezini dayand
siklik adenozinmonofosfat
n miqdar
ÕUÕ
ԥOԥ
aromatik amintur
ular
n miqdar
art
150. Antibiotikl
yﱫ猀
bii davaml
a malikdir:
A) Streptococcus pyogenes
B) Streptococcus pneumoniae
C) Neisseria meningitidis
D) Staphylococcus epidermidis
E) Pseudomonas aeruginosa
151. Sistit
ri olan 35 ya
qad
ÕQÕ
n sidiyind
n Endo mühitind
154. Clostridium botulinum-un patogenlik amill
aiddir:
A) endotoksin
B) kapsula
C) plazmakoaqulaza
D) ekzotoksin
E) flagella
155. Pseudomonas aeruginosa infeksiyalar
ÕQÕ
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) bioloji üsul
B) seroloji üsul
ri-allergik reaksiya
C) Clostridium perfringens
D) Streptococcus pneumoniae
E) Pseudomonas aeruginosa
landa ba
n tüklü hiss
qlanma, qa
nma v
alopesiya
ri mﰀ
dir. Diaqnozu 淼
yy
nmi
úOԥ
nildikd
n sonra mikroskopiya edilir
úOԥ
nildikd
n sonra mikroskopiya edilir
úOԥ
nildikd
n sonra
t pepton aqar
na inokulyasiya edilir
úOԥ
nildikd
n sonra Endo mühitin
inokulyasiya edilir
úOԥ
nildikd
n sonra lesitinli
t pepton aqar
na inokulyasiya edilir
161. Burun bo
undan tamponla götürﰀlmﰀ
material
n qanl
aqarda
kultivasiyas
ndan sonra stafilokoklar
tirdiyi hemoliz zonas
nda kiçik,
yar
ffaf satellit koloniyalar mﰀ
ahid
edilmi
dir. Bu koloniyalar
n hans
bakteriyaya m
xsus olmas
ÕQÕ
orqanizmind
⁨ﰀceyr
daxili yerl
A) borreliyalar
B) brusellalar
C) Candida cinsli göb
ԥOԥ
kl
D) stafilokoklar
E) mikoplazmalar
165. Mycobacterium tuberculosis ün do
ru 淼lahiz
dir:
A) qaraciy
rli aqarda 3-5 gün mﱤ搀
tind
⁧ﰀl k
mini xat
rladan koloniyalar
ԥPԥOԥ
tirir
B) Klauberq mühitind
15-20 gün mﱤ搀
tind
inki
af edir
C) qanl
aqarda 3-5 gün mﱤ搀
civ
damlas
ÕQÕ
xat
rladan koloniyalar
ԥPԥOԥ
tirir
D) Kitt-Tarotsi mühitini buland
ԥPԥOԥ
tirir
teyn-Yensen mühitind
15-20 gün mﱤ搀
inki
af edir
166. Meningit
ri olan 3 ya
n serebrospinal mayesind
nda inki
n Qram m
tsiz, polimorf çöpvari bakteriya
dir. Ehtimal edil
A) Neisseria meningitidis
B) Haemophilus influenzae
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Escherichia coli
E) Streptococcus pneumoniae
167. Hemofil bakteriyalar
likl
rin diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) bioloji üsul
B) Haemophilus influenzae
aegypticus
biovar
C) Haemophilus influenzae b serotipi
D) Streptococcus pneumoniae
E) Pseudomonas aeruginosa
aql
q yolundan 柶瓼爀ﱬ淼
materialdan haz
rlanm
v
Qram üsulu il
yaxmada “açar hüceyr
犔 a
kar edilmi
dir. Ehtimal edil
dici:
A) Haemophilus ducreyi
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Chlamydia trachomatis
D) Gardnerella vaginalis
E) Treponema pallidum
aql
q yolundan gö瓼爀ﱬ淼
materialdan haz
rlanm
yaxmada s
thi kiçik v
Qram ﱳ甀lu il
yi
n boyanm
kokobasill
⃶牴ﰀ泼 olan epitel hüceyr
kar edilmi
dir. Bakterial vaginoz ü渠xarakter olan bu 棼ceyr
A) tüklü hüceyr
ԥOԥ
B) açar hüceyr
ԥOԥ
C) satellit hüceyr
ԥOԥ
D) adheziv hüceyr
ԥOԥ
ԥOԥ
177. Parvoviruslarla tör
rinin papillomas
2.Aplastik anemiya;
nfeksion eritema;
4.Zoster;
5.Dölün hidropsu;
178. Bakterial vaginozun diaqnostikas
nda istifad
edili
sas üsuldur:
A) mikroskopik ﱳ甀l
B) bakterioloji üsul
C) bioloji üsul
ri-allergik reaksiya
E) seroloji üsul
179. Parvoviruslar:
A) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
B) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
D) RNT t
rkibli. spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
E) DNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
180. Paramiksoviruslarin hemaqqlütinasiyaedici xass
ԥ\ԥ
malik olmayan
nümay
lca virusu
B) parotit virusu
C) RS-virus
D) paraqrip virusunun IV serotipi
E) paraqrip virusunun I v
II serotipl
ri
181. Paraqrip virusunun ilkin reproduksiyas
verir:
ciy
r alveollar
nda
úD÷Õ
ԥQԥ
ffüs yollar
rsaq trakt
nda
D) yuxar
ffüs yollar
nda
zi sinir sistemind
immun 琀
q sindromu zaman
opportunistik infeksiyalar
sas t
rind
ndir:
lca virusu
B) Legionella pnemophila
C) Trichomonas vaginalis
D) Leptospira interrogans
E) Toxoplazma gondii
183. Bordetella pertussis kultivasiya edilir:
A) Endo mühitind
B) kazein kömﱲ氀ü aqarda
C) Saburo mühitind
D) 1%-li peptonlu suda
t-peptonlu aqarda
n yatala
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
1.Mikroskopik üsul;
2.Bakterioloji üsul;
3.Seroloji üsul;
4.Bioloji üsul;
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 1, 3
E) 2, 3
ri quduzluq virusunun fiks
olunmu
tipi (virus-fixe) il
beyndaxili
yoluxdurduqda n
ver
r?
A) heyvanlar quduzluqla x
ԥOԥQԥ
B) virus-fixe itl
r üçün patogen deyil
C) heyvanlar quduzluqla x
z suyu il
virus ifraz olunar
D) heyvanlarda virusg
zdiricilik formala
E) heyvanlarda latent infeksiya ba
190. Qram mﱳ戀
t, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
n 灶慲i bakteriyad
D) RS-virus
E) Koksaki virusu
liyin profilaktikas
dil
u
kild
vaksinasiya olunur:
A) qara yara
B) skarlatina
C) göy öskür
n yatala
E) revmatizm
196. Göy ös毼爀
yin spesifik profilaktikas
nda t
tbiq edilir:
rkibind
pertussis-toksin
anticisiml
r olan immun z
rkibind
traxeal toksin
qar
anticisiml
r olan immun z
C) adsorbsiya edilmi
vaksin (AGDT vaksini)
rkibind
dicil
qar
anticisiml
r olan immun z
rkibind
pertussis-toksin olan vaksin
197. Göy 毼r
yin müalic
istifad
edilir:
A) adsorbsiya edilmi
vaksin (AGDT vaksini⤀
rkibind
瓶爀
dicil
ԥUԥ
qar
anticisiml
r olan immun z
rkibind
pertussis-toksin
úÕ
anticisiml
r olan immun z
D) eritromisin
E) anatoksin
198. Adi qidal
ﰀhitl
af edir:
A) Streptococcus pneumoniae
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, kapsulal
vergül
úԥ
killi bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, sporal
kokobasill
rdir
201. Brusellalar
n növdaxili differensiasiyas
nda istifad
edilir:
A) karbohidratlar
parçalama
B) kapsula
ԥPԥOԥ
tirm
C) adi qidal
mühitl
inki
D) antibiotikl
ԥUԥ
ssasl
E) hidrogen sulfid
ԥPԥOԥ
202. Brusellalar saxlan
A) dondurulmu
süd m
nda 1-2 gün
nda 1-2 ay
D) dondurulmu
3-5 gﱮ
E) torpaqda 1-2 il
nfeksion mononukleoz zamani qan z
A) parenteral mexanizml
B) fekal-oral mexanizml
C) transmissiv yolla
D) hava-damc
yolu il
E) alimentar yolla
207. A hepatitinin seroloji diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) immunoferment analiz
B) viruslar
n neytralla
ma reaksiyas
C) hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
D) immunoflüoressensiya reaksiyas
E) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
208. Brusellozun klinik
aiddir:
A) pielonefrit
B) uzunmﱤ搀
C) dermatit
D) pnevmoniya
E) konyuktivit
209. Neisseria gonorrhoeae:
A) Qram m
ԥPԥOԥ
tir
n, h
ԥUԥNԥ
tsiz, paxla
killi diplokoklard
B) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tirm
n, paxla
killi diplokoklard
C) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tir
n, paxla
úԥ
killi diplokoklard
D) Qram m
ԥPԥOԥ
tirm
n, paxla
killi diplokoklard
E) Qram m
ԥPԥOԥ
tir
n, h
ԥUԥNԥ
tli, paxla
killi diplokoklard
210. Skarlatinan
dicisidir:
A) Streptococcus pyogenes
B) Streptococcus anginosis
C) Staphylococcus aureus
D) Haemophilus influenzae
E) Streptococcus agalactiae
211. Brusellozun diaqnostikas
nda istifad
edilir:
1.Mikroskopik üsul;
2.Rayt reaksiyas
mmunoferment analiz;
4.Bürne s
5.Vidal reaksiyas
212. Neisseria meningitidis-
tdiyi x
st
aiddir:
1.Meningit;
2.Nazofaringit;
3.Skarlatina;
4.Meninqokoksemiya;
5.Blenoreya;
6.Bronxit;
213. Brusellozun seroloji diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) Vidal reaksiyas
B) Vasserman reaksiyas
C) immunoferment analiz
D) immunoblottinq
E) radial immunodiffuziya
214. Orta ya
nda olan ki
ft
davam ed
rma v
oynaqlarda a
ﰀraci
ciy
r alveollar
nda
E) yuxar
ffüs yollar
nda
nin qan z
rdab
qoyun eritrositl
rinin aqqlütinasiya reaksiyas
hans
liyin diaqnozunda istifad
edil
bil
r?
A) bütün bakterial infeksiyalarda
B) brusellozda
C) aktinomikozda
D) bütün virus infeksiyalar
nda
E) infeksion mononukleozda
mrovun tör
A) Trichophyton rubrum
B) Epidermophyton floccosum
C) Malassezia furfur
D) Aspergillus flavus
E) Piedraia hortae
218. Tulyaremiyada infeksiya m
yidir:
miricil
traf mﱨ椀t obyektl
ri
C) torpaq
caqanadlar
219. Qripin profilaktikas
tbiq edilir:
A) immun z
B) immunoqlobulin
C) antitoksik z
D) anatoksin
E) inaktivl
dirilmi
vaksinl
220. Cüzam
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) Vidal reaksiyas
B) bakterioloji üsul
C) Rayt reaksiyas
D) mikroskopik ﱳ甀l
E) Mantu s
n sonra uzunmüdd
tli, b
B) sifilis
C) bruselloz
E) tulyaremiya
222. Quduzluq yoluxur:
A) heyvanlar
n di
úOԥPԥ
tic
sind
B) heyvandarl
il
C) fekal-oral mexanizml
D) transmissiv yolla
E) hava-damc
yolu il
223. Tulyaremiyan
n birincili bubon formas
hans
A) aerozol yolla yoluxduqda
B) bütün yollarla yoluxduqda
mas vasit
sil
yoluxduqda
D) alimentar yolla yoluxduqda
E) hava-damc
yolu il
yoluxduqda
224. Rikketsiyalar
st
likl
rdir:
1.Epidemik qay
dan yatalaq;
pgili yatalaq;
3.Endemik qay
dan yatalaq;
4.Endemik s
pgili yatalaq;
5.Laym x
liyi;
6.Brill-Zinsser x
st
liyi;
225. Tulyaremiyan
n seroloji diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) neytralla
ma reaksiyas
B) aqqlütinasiya reaksiyas
C) presipitasiya reaksiyas
D) immunoblottinq
E) Kumbs reaksiyas
226. Qonoreyan
n müalic
edilir:
A) bakteriofaq
B) asiklovir
A) 1-herpesvirus; 2-adenovirus; 3-rotavirus
B) 1-herpesvirus; 2-poliomielit virusu; 3-insan
n immun
mazl
q virusu
C) 1-parotit virusu; 2-herpesvirus ; 3-q
lca virusu
D) 1-quduzluq virusu; 2-parvovirus; 3-q
lca virusu
E) 1-adenovirus; 2-herpesvirus; 3- insan
n immun
mazl
q virusu
230. Legionellozda infeksiya m
nb
yidir:
A) torpaq
ԥQԥOԥ
D) g
miricil
caqanadlar
231. Kandidozun 淼alic
edilir:
236. Bacillus anthracis:
A) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
killi bakteriyad
B) Qram m
tli, kapsulal
úԥ
killi bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
D) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n çöpvari bakteriyad
237. Qram 淼sb
tsiz, spora
渠pvari bakteriyad
A) Corynebacterium diphtheriae
A) infeksiya m
heyvanlard
r, bitl
r vasit
yoluxur
B) infeksiya m
heyvanlard
r, t
mas vasit
yoluxur
heyvanlar t
dicil
ri sidikl
xaric edirl
D) insanlar x
heyvanlar
n ekskrementl
ri il
nmi
mas n
tic
sind
yoluxurlar
E) infeksiyan
n giri
ԥGԥOԥ
nmi
selikli qi
alard
rk qidal
ﰀhitin 拼瓼n s
thini
klind
n, 鍳ﰀ狼n
溔 koloniyalar
n bakteriyad
A) Escherichia cinsi
B) Klebsiella cinsi
C) Proteus cinsi
D) Salmonella cinsi
E) Shigella cinsi
243. Corynebacterium diphtheriae ekzotoksinin ﰀ渠do
ru mﰀlahiz
dir:
ԥOԥ
adenilatsiklaza fermentini aktivl
dirir
B) T-helperl
rin poliklonal stimulyasiyas
na s
ԥEԥ
b olur
C) ribosomlarda EF-2 elonqasiya amilini inaktivl
dirir
D) sinapslarda neyromediatorlar
n pa狧愀lanmas
b olur
E) hüceyr
ԥOԥ
rin sitoplazmatik membran
ԥPԥOԥ
tirir
244. Antraks-toksinin t
daxildir:
A) pertussis toksin
B) transfer amil
C) kapsula antigeni
D) letall
q amili
E) eritrogen toksin
245. Bordetella pertussis kazein kömﱲlü aqarda
tirir:
damlas
lt
ÕOÕ
koloniyalar
ha
smal
xat
rladan koloniyalar
ÕUÕ
xat
rladan koloniyalar
ir yal
xat
rladan q
ÕUÕúÕ
q koloniyalar
E) molyar di
úOԥ
ri xat
rladan koloniyalar
246. Protektiv antigen sahib hüceyr
nin membran
nda m
ԥPԥOԥ
B) Bacillus anthrasis
C) Corynebacterium diphtheriae
D) Yersinia pestis
E) Vibrio cholerae
ri olan k瀀
cisind
n Endo mühitind
E) aerogen yolla yoluxduqda
252. Taunun 瓶爀
dicisidir:
A) Brucella melitensis
B) Salmonella Typhi
C) Bacillus anthracis
D) Yersinia pestis
E) Vibrio cholerae
q
ssab
linin arxa s
thind
qara r
ngli qaysaqla ör瓼泼 karbunkul
dir. Qaysa
nda q
ngli infiltrat v
ödem mﰀ
Karbunkul möht
viyyat
ÕQÕ
n mikroskopik mﰀayin
sind
Qram mﰀsb
琠灶ari
streptobakteriyalar a
kar edilmi
dir. Ehtimal edil
n t
dici:
A) Yersinia pestis
B) Bacillus anthrasis
C) Listeria monocytogenes
D) Borrelia burgdorferi
E) Erysipelothrix rhusiopathiae
254. Qara yaran
n spesifik profilaktikas
nda istifad
edilir:
A) anatoksin
B) interferon
D) antitoksik z
E) immunoqlobulin
tsiz, spora v
ԥ\ԥ
uyadavaml
, aerob çöpvari
bakteriyalara aiddir:
A) Corynebacterium cinsi
B) Mycobacterium cinsi
C) Fusobacterium cinsi
D) Clostridium cinsi
E) Escherichia cinsi
256. Qida z
A) Borrelia burgdorferi
B) Streptococcus mutans
C) Streptococcus mitis
D) Bacillus cereus
E) Listeria monocytogenes
257. Neisseria meningitidis:
A) Qram m
ԥPԥOԥ
tir
n, h
ԥUԥNԥ
tli, paxla
killi diplokoklard
B) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tir
n, paxla
úԥ
killi diplokoklard
C) Qram mﱳ戀
ԥPԥOԥ
tirm
n, paxla
killi diplokoklard
D) Qram m
ԥPԥOԥ
tir
ԥUԥNԥ
tsiz, paxla
killi diplokoklard
E) Qram m
ԥPԥOԥ
tirm
n, paxla
killi diplokoklard
258. Qram 淼sb
tsiz, spora
ԥ\ԥ
渠灶ari bakteriyalard
䣼ceyr
rin daxilind
volyutin d
kar edilir:
A) brusselallar
C) klostridil
D) salmonellalar
E) korinebakteriyalar
immun 琀
q sindromunun müalic
edilir:
A) klotrimazol
B) remantadin
C) asiklovir
A) virusun kapsid zülallar
ÕQÕ
n yuxar
ԥQԥ
ffüs yollar
na toksik t
siri
B) virusun kapsid zülallar
ÕQÕ
ciy
r alveollar
nda iltihab t
C) virusspesifik fermentl
rin m
zi sinir sistemin
toksik t
siri
D) yuxar
ffüs yollar
thi epitelinin destruksiyas
E) virus zülallar
ÕQÕ
n superantigen xüsusiyy
ti
263. Corynebacterium diphther楡攠ﳧﰀn elektv 淼栀itdir:
A) Saburo mﱨ椀ti
B) kazein-kömﱲ氀ﰠ愀qar
C) Endo mﱨ椀ti
teyn-Yensen mﱨ椀ti
E) Klauberq mühiti
264. Mikoplazmalar
sas patogenlik amill
rind
ndir:
A) adhezinl
B) lipoteyxoat tur
C) lipopolisaxarid
D) polimorfizm
E) kapsula
265. Corynebacterium diphtheriae-n
n mitis biovar
Klauberq mühitind

tirir:
A) bozumtul qara r
ngli iri ölçülü R-koloniyalar
E) Salmonella Typhi
268. Corynebacterium diphtheriae-n
n ekzotoksin
ԥPԥOԥ
g
laq
A) dissosiasiya d
yi
nliyi il
B) volyutin d
ԥQԥOԥ
ri il
C) Peyer düyünl
rind
ri v
selikli qi
E) oma k
ԥOԥ
fi qanqlionlar
274. Psevdomiseli

tirmir
A) Candida tropicalis
B) Candida krusei
C) Candida glabrata
D) Candida albicans
E) Candida parapsilosis
275. Toksinemiya il
ayi
t olunur:
A) difteriya
B) qara yara
C) dizenteriya
D) listeriya
E) skarlatina
276. Sifilisin diaqnstikas
nda istifad
olunur:
A) seroloji v
bioloji üsul
B) bakterioloji v
seroloj椠ﰀsul
C) mikroskopik v
bakterioloji ﱳ甀l
D) mikroskopik v
seroloji ﱳ甀l
E) seroloji v
ri-allergik ﰀsul
277. Trichophyton cinsli göb
ԥOԥ
ԥGԥOԥ
yir:
2.Tﱫ氀
rnaqlar;
birl
dirici toxuma
lca virusu dig
r paramiksoviruslardan f
nir:
A) hemaqqlütinasiyaedici aktivliyi il
daxili
ԥOԥ
ԥPԥOԥ
tirm
C) F-zﰀlal
na malik olmas
D) kultivasiya
raitin
⁧r
E) yoluxma yollar
na g
279. Klinik materiallarda Corynebacterium diphtheriae toksinini a
leyhin
anatoksin
rti-patogen korinebakteriyalar (difteroidl
r⤠ﰀn dogru mﰀlahiz
traf mﱨ椀td
geni
lar
B) opportunist infeksiyalar tör
dir
C) orqanizmin normal mikrofloras
nda rast g
ԥPԥOԥ
tirm
n Qram mﱳ戀
t çöpvari bakteriyalard
ԥPԥOԥ
tirm
n Qram m
nfi çöpvari bakteriyalard
285. Yum
ankr yoluxur:
A) cinsi yolla
B) transmissiv mexanizml
C) fekal-oral mexanizml
D) hava-damc
mexanizmi il
su yolu il
286. Listeria monocytogenes ü渠dogru 淼lahiz
A) adi qidal
mühitl
rd
af edir
B) qanl
aqarda hemoliz
ԥPԥOԥ
tirir
C) obliqat anaerobdur
traf mﱨ椀td
- suda v
torpaqda geni
xarakter pendir suyu, yaxud k
smik qoxusuna malikdir
287. Cryptococcus neoformans:
thind
Õ[Õ
olan makrokonidili miselil
ԥUԥ
malikdir
B) artrosporal
arak
li miselil
ԥUԥ
malikdir
C) hava sporalar
olan arak
li miselil
malikdir
D) sporangisporalarla z
ngin arak
li miselil
malikdir
E) kapsulal
, kür
vi mayayab
r hüceyr
ԥOԥ
rdir
288. Listeria monocytogenes-in patogenlik amill
A) kapsula
B) enterotoksin
C) plazmakoaqulaza
D) internalin
E) ekzotoksin
herpes viruslar
n hüceyr
nda çoxalmas
g
en cisimcikl
B) Qvarnieri cisimcikl
ri
C) Bollinger cisimcikl
ri
D) Kaudri cisimcikl
ri
E) Neqri cisimcikl
ri
immun 琀
q sindromuna qar
effektli vaksinin 淶瘀cud
olmamas
ÕQÕ
n s
rind
ndir:
A) virusun mﱲ
b qurulu
lu olmas
B) virusla i
úOԥPԥ
yin t
h泼欀
li olmas
rkibind
revertazan
n olmas
D) virusun kultivasiyas
tinliyi
E) virusneytralla
anticisiml
rin virusun eliminasiyas
min ed
bilm
ԥPԥ
291. Meningeal
ri olan yenidogulmu
n serebrospinal mayesind
ﰀhitl
n, qanl
aqarda z
if hemoliz zonas
olunmu
yar
ffaf koloniyalar
n Qram 淼sb
tli, spora
ԥ\ԥ
渠灶ari bakteriya
edilmi
dir. Ehtimal edil
dici:
A) Corynebacterium diphtheriae
B) Streptococcus pneumoniae
C) Listeria monocytogenes
D) Neisseria meningitidis
E) Haemophilus influenzae
292. C hepatitin spesifik profilaktikas
nda t
tbiq edilir:
A) rekombinant vaksin
B) diri vaksin
C) kimy
vi vaksin
D) inaktivl
dirilmi
E) profilaktik vasit
ԥOԥ
r mövcud deyil
293. Streptococcus pyogenes-in bu hemolizini immunogenliy
malik olub, qan
nda spesifik anticisiml
b olur. Göst
anticisiml
rin qan z
nda t
yini streptokok infeksiyalar
ÕQÕ
n, xüsus
revmatizmin diaqnostikas
nda mﱨﱭ 
ԥKԥ
sb edir:
A) streptolizin S
B) eritrogen toksin
C) streptolizin O
D) enterotoksin
E) alfa-toksin
294. Streptococcus pyogenes-in tör
tdiyi anginadan sonra hans
liyin inki
mümkﱮ擼r?
A) infeksion eritema
rmas
C) göy öskür
D) qlomerulonefrit
E) ornitoz
295. Tulyaremiya tör
ri ü渠optimal kultivasiya mﱨitidir:
A) kazein kömﱲ氀ü aqar
B) qaraciy
C) Frensis mühiti
D) dlﰠbulyon
E) Saburo mﱨ椀ti
296. Clostridium botulinum ﳧﱮ kultivasiya mühitidir:
teyn-Yensen mﱨ椀ti
B) Kitt-Tarotsi mﱨ椀ti
C) Saburo mﱨ椀ti
D) Klauberq mühiti
E) Endo mﱨ椀ti
297. Qarayaran
n yoluxma yolu
B) alimentar
C) transmissiv
D) aerogen
mas
298. Hans
qida m
hsullar
ÕQÕ
n q
bulundan sonra botulizmin ba
verm
ehtimal
daha yﰀks
kdir?
A) bi
irilm
mi
un m
mulatlar
B) konservl
dirilmi
C) bi
irilm
mi
yumurta
irilm
mi
E) konservl
dirilmi
bal
299. Sifilisin diaqnostikas
nda qeyri-treponemal anticisiml
kar etm
欠ﳧﰀn
edilir:
immunoflüoessensiya reaksiyas
2.Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyas
mmunoelektroforez;
4.VDRL-test;
5.RPR-test;
300. Qripin t
cili diaqnostika üsuludur:
A) virusoloji ﱳ甀l
ri-allergik reaksiya
C) seroloji üsul
D) bioloji üsul
ncirvari polimeraza reaksiyas
301. Botulotoksinin bioloji t
sir effekti:
rin q
colmas
B) immunostimulyasiya
rin nekrozu
rin osmotik lizisi
ԥ]ԥOԥOԥ
rin iflici
302. Qram mﱳ戀
tsiz, kapsulal
D) anticisiml
rin spesifikliyini mﰀ
yy
dirm
k ﳧﱮ
E) anticisiml
rin titrinin artma dinamikas
mﰀ
dirm
305. Botulizmin spesifik profilaktikas
edilir:
A) interferon
B) rekombinant vaksin
C) antitoksik z
D) bakteriofaq
E) immunoqlobulin
306. Botulizmin spesifik müalic
sind
istifad
edilir:
C) Streptococcus pyogenes
C) Qriffits fenomeni
D) Quelling reaksiyas
E) CAMP-test
321. DNT t
rkiblidir:
1.A hepatit virusu;
2.B hepatit virusu;
3.C hepatit virusu;
4.D hepatit virusu;
5.E hepatit virusu;
B) mikroskopik ﱳ甀l
C) seroloji üsul
D) immunoferment analiz
E) presipitasiya reaksiyas
326. Qram 淼sb
t, anaerob, spora v
kapsula
ԥPԥOԥ
n, h
tsiz 灶慲i
bakteriyad
A) Clostridium perfringens
B) Listeria monocytogenes
supressiyaedici p53 v
Rb genl
rinin inaktivl
dirilm
331. Torpa
n sanitar göst
ricisi olan bu bakteriya
traf mühitd
yay
heyvanlar
insanlar
nda rast g
linir, qazl
qanqrena v
]ԥKԥ
nm
A) Clostridium perfringens
B) Clostridium hystoliticum
C) Clostridium novyi
D) Clostridium septicum
E) Clostridium difficile
qanqrenan
sas yoluxma mexanizmidir:
mas
B) transplasentar
C) fekal-oral
D) transmissiv
E) aerogen
nin b
ԥO÷ԥ
mind
n haz
rlanm
yaxmada Qram mﱳ戀
t, kapsulal
B) enteroviruslar
rsaq epitelind
⃧oxalmas
tic
sind
psevdomembranan
formala
mas
C) enteroinvaziv Escherichia coli-nin ba
rsaq epitelin
invaziyas
D) Shigella dysenteriae-n
iqa-toksini t
sirind
rsaqlar
n selikli qi
ÕQÕ
n nekrozu
E) antibiotikl
rin t
sirind
÷Õ
rsaqlarda Candida cinsli göb
ԥOԥ
kl
rin 砀almas
342. Transplasentar yoluxaraq anadang
lm
infeksiya tör
A) qrip virusu
B) quduzluq virusu
C) sitomeqalovirus
D) epidemik parotit virusu
bi椠
k virusu
343. Antibiotik q
n 35 ya
i müalic
nin 12-ci 柼渀ﱮ搀
killi a
lar, ishal v
rma
ﰀraci
A) Qram mﱳ戀
t, aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥ\ԥ
n çöpvari bakteriyalard
B) Qram m
nfi, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥ\ԥ
n çöpvari bakteriyalard
C) Qram mﱳ戀
t, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tir
n çöpvari bakteriyalard
D) Qram mﱳ戀
t, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyalard
E) Qram m
nfi, aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyalard
igellalar ü渠kultivasiya mühiti:
A) Kit-Tarotsi mﱨ椀ti
B) Klauberq mühiti
C) Saburo mﱨ椀ti
t-peptonlu aqar
E) yumurta sar
-duzlu aqar
348. Bacteroides fragilis qrupundan olan v
bu qrupdan olmayan bakteroidl
rin
differensiasiyas
nda istifad
edilir:
sirin
davaml
q testi
B) duzlu mﱨ椀tl
inki
af xarakteri
raitd
inki
af xarakteri
E) Pseudomonas aeruginosa septikopiemiyas
352. Mycobacterium tuberculosis:
A) aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥUԥNԥ
tsiz çöpvari bakteriyad
B) anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
tli çöpvari bakteriyad
C) aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥUԥNԥ
tli çöpvari bakteriyad
D) anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
tsiz çöpvari bakteriyad
E) aerob, spora
ԥPԥOԥ
tir
ԥUԥNԥ
ts楺⃧vari bakteriyad
353. Mycobacterium tuberculosis-in f
ndirici kultural xass
mühit
ԥOԥ
bkar olmayaraq adi qidal
mühitl
inki
af edir
mühit
ԥOԥ
bkar olmayaraq t
dric
n inki
af edir
kulturalar
nda t
dric
n inki
af edir
D) qidal
mühit
ԥOԥ
bkar olmaqla tez inki
af edir
mühit
ԥOԥ
bkar olmaqla t
dric
n inki
af edir
354. Mycobacterium tubercu汯獩猠ﳧﰀn kultivasiya mühitidir:
A) Kitt-Tarotsi mﱨ椀ti
teyn-Yensen mﱨ椀ti
C) kazein-kömﱲ氀ﰠaqar
D) Klauberq mühiti
E) qaraciy
355. Brusellozun diaqnostikas
nda istifad
A) seroloji üsul
B) bakterioloji üsul
C) bioloji üsul
ri-allerqik üsul
E) mikroskopik ﱳ甀l
356. Nocardia brasiliensis infeksiyalar
nda patoloji prosesin lokalizasiyas
rsaq trakt
rialt
toxumalar
C) qaraciy
kl
rnaqlar
357. Mycobacterium tuberculosis-i
rti-patogen mikobakteriyalardan f
ndirm
ﳧﰀn istifad
edilir:
A) katalaza s
na
sirin
davaml
q testi
C) antibiotikl
ԥUԥ
ssasl
q testi
D) optoxin s
E) niasin s
358. Corynebacterium diphtheriae-n
n morfoloji differensiasiyas
⃼n t
A) Neysser üsulu
B) Gins ﱳulu
C) Oje
ko üsulu
D) Burri üsulu
E) Gimza üsulu
359. Yenido
ulmu
in d
risind
vv
lc
vezikulalar, sonra is
epidermis qat
ÕQÕ
soyulmas
eroziyalar
dir. “Yanm
ri” sindromu adlanan bu
sindromun 瓶爀
dicisi:
A) Streptococcus pyogenes
B) Clostridium perfringens
C) Vibrio vulnificus
D) Staphylococcus aureus
E) Pseudomonas aeruginosa
360. Tuberkulin:
m mikobakteriyalar
ÕQÕ
n ekzotoksinidir
m mikobakteriyalar
ÕQÕ
n kapsulas
ndan
ld
edilir
m mikobakteriyalar
n hüceyr
komponentidir
m mikobakteriyalar
n sporas
edilir
m mikobakteriyalar
ÕQÕ
n hüceyr
ԥGԥ
nar komponentidir
m mikobakteriyalar
ÕQÕ
n hans
hüceyr
komponenti ona antigen xass
verm
ng tipli yﱫ猀
q reaksiyas
anticisiml
produksyas
na s
b olur?
A) lipidl
B) lipopolisaxarid
C) kapsula
E) proteinl
traf mﱨit amill
davaml
olmas
nir:
A) Mycobacterium tuberculosis
D) Shigella dysenteriae
E) Corynebacterium diphtheriae
min yoluxma yollar
na aid
deyil:
A) alimentar
B) aerogen
C) transplasentar
mas
transmissiv
m spesifik iltihab
⃼n xarakterdir:
qranulomalar
B) irinli iltihab
C) plazmatik hüceyr
infiltrasiyas
D) Neqri cisimcikl
en cisimcikl
365. Urogenital infeksiya t
A) Mycoplasma hominis
B) Leptospira interrogans
C) Borrelia burgdorferi
D) Chlamydia psittaci
ÕOÕ
B) xoral
kolit
C) qastroenterit
D) dermatit
E) pnevmoniya
ԥUԥ
min diaqnostikas
nda istifad
edilir:
1.Vidal reaksiyas
2.Mantu s
3.Rayt reaksiyas
4.Sil-Nilsen ﱳ甀lu;
5.Fernandes s
na
6.Prays üsulu;
dicil
rinin kimy
vi terapevtik preparatlara rezistentliyini t
ncirvari polimeraza reaksiyas
D) Mantu reaksiyas
E) Fernandes s
373. Mantu s
⃼n do
ru 淼lahiz
ml
yoluxmu
insanlarda mﱳ戀
t olur
ml
n immun çat
mazl
q hallar
nfi olur
C) BCG vaksinasiyas
ndan sonra mﱳ戀
t olur
ml
yoluxmam
insanlarda mﱳ戀
E) ilkin infeksiyan
n aktivl
ԥúPԥ
sind
liyin ba
verm
ehtimal
rir
374. Quduzluq virusunun v
) tipi ü渠do
ru mülahiz
bii halda heyvanlarda v
insanda x
tmir
B) M-zülal
na malik deyil
bii halda heyvanlarda v
insanda x
lik t
dir
D) toyuq embrionlar
nda kultivasiya edilmir
E) hüceyr
kuturalar
nda kultivasiya edilmir
min 淼asir standart kimy
vi terapiyas
nda istifad
A) izoniazid
B) pirazinamid
C) rifampisin
B) morfologiyas
Mycobacterium tuberculosis il
C) kultural xass
ԥOԥ
rin
Mycobacterium tuberculosis il
D) atipik mikobakteriyalara aiddir
n alimentar yolla yoluxur
379. Atipik mikrobakteriyalara aid
A) Mycobacterium scorfulaceum
B) Mycobacterium africanum
C) Mycobacterium kansasii
D) Mycobacterium avium-intracellulare complex
E) Mycobacterium smegmatis
380. Atipik mikrobakteriyalar t
snif edilir:
A) morfoloji
rin
g
B) piqment
ԥPԥOԥ
tirm
inki
tin
C) infeksiya m
D) kimy
vi terapevtik preparatlara davaml
ÕOÕ÷Õ
E) mikol tur
usu v
mumab
r madd
rin olmas
381. Mycobacterium leprae:
ԥPԥOԥ
tirm
tsi稠öpvari bakteriyad
ԥPԥOԥ
tirm
tli çöpvari bakteriyad
ԥPԥOԥ
tirm
killi bakteriyad
ԥPԥOԥ
tirm
m bakteriyad
ԥPԥOԥ
tir
n, h
ԥUԥNԥ
tsiz çöpvari bakteriyad
382. Mantu s
⃼n do
ru 淼lahiz
mli x
ԥOԥ
mi
mﱳ戀
B) BCG vaksinasiyas
ndan sonra m
nfi olur
ml
yoluxmu
insanlarda h
mi
D) mﱳ戀
naq bütün hallarda aktiv infeksiyan
rir
ml
yoluxmam
insanlarda m
383. Mycobacterium lepr慥⃼n f
ndirici xüsusiyy
mühit
ԥOԥ
bkar olmayaraq adi qidal
mühitl
inki
af edir
mühit
ԥOԥ
bkar olmayaraq t
dric
n inki
af edir
C) qidal
mühitl
inki
A) armadill
rin orqanizmind
B) moskit mil
kl
rinin orqanizmind
rin orqanizmind
caqanadlar
n orqanizmind
anlar
n orqanizmind
385. Quduzlu
un diaqnostikas
nda istifad
nin likvoru il
presipitasiya reaksiyas
nin likvoru il
siçanlar
rialt
yoluxdurulmas
nin likvoru il
aqqlütinasiya reaksiyas
nin a
z suyu il
a
si渀lar
n beyindaxili yoluxdurulmas
nin a
÷Õ
z suyu il
presipitasiya reaksiyas
386. Cüzam x
liyi yoluxur:
su yolu il
mas v
hava-damc
yolu il
C) hava-damc
fekal-oral mexanizml
D) fekal-oral mexanizml
E) transmissiv yolla
387. Cüzam x
liy椠ﰀ渠do
ru 淼lahiz
A) fekal-oral mexanizml
E) meninqoensefalitl
selikli qi
C) transmissiv yolla
⁳ﰀd m
hsullar
vasit
E) parenteral yolla
395. Qram 淼sb
g
tsiz çöpvari bakteriyalard
拶泼渀m
n sonra onlar bir-birind
n ayr
ԥOԥ
nmi
miseliy
r strukturlar
ԥPԥOԥ
tirir:
ԥOԥ
kl
B) mikobakteriyalar
selikli qi
alar
lan irinin iç
risind
druzlar
hans
lik ü渠xarakterdir?
A) aktinomikoz
B) qara yara
400. Traxoma ün düzgün mlahiz
A) infeksiya m
insanlard
mas mexanizmi il
yoluxur
B) infeksiya m
heyvanlard
r, transmissiv mexanizml
yoluxur
C) keratokonyuktivit
lam
mﰀ
t olunur
D) konyuktiva epitelind
hüceyr
daxili
ԥOԥ
r mﰀ
edilir
E) Chlamydia trachomatis-in A, B, Ba v
C serotipl
ri t
find
n tör
dilir
401. Aktinomikozun diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) Askoli reaksiyas
B) Fernandes reaksiyas
C) bakterioloji ﱳ甀l
D) bioloji üsul
E) seroloji üsul
402. Aktinomikozun 淼alic
edilir:
A) pensillin G
B) albendazol
C) asiklovir
D) nistatin
E) flukonazol
403. Qram m
z, kapsulal
tsiz çöpvari bakteriyad
A) Escherichia coli
B) Salmonella Typhi
C) Proteus vulgaris
D) Klebsiella pneumoniae
E) Shigella dysenteriae
404. Nokardiyalar:
A) eukariot mikroorqanizml
rdir
mﱨ椀tl
inki
D) insan orqanizminin normal mikrofloras
na daxildirl
E) substrat v
hava miselil
rin
malik göb
ԥOԥ
kl
rdir
405. Nokardiyalar
n ekologiyas
traf mﱨ椀t obyektl
ri
B) insan
n heyvanlar
n heyvanlar
406. Nokardiozlar zaman
nir:
A) qaraciy
rsaq trakt
C) sidik yollar
D) tükl
rnaqlar
E) ag ciy
d
rialt
toxumalar
o
n d
n nahiyy
sinin d
risind
hiperpiqmentl
410. 哶爀
dicinin daxil oldu
u yerd
vv
papula, sonra seroz v
淶栀t
viyyata malik pustula
lir. Pustula de
ildikd
n sonra qara r
qaysaqla 瓼lü yaraya çevrilir. Qaysa
ngli infiltrat v
r hans
mikroorqanizml
⁴r
x
liyin
patogenezini ifad
edir?
A) Haemophilus ducreyi
B) Borrelia burgdorferi
C) Erysipelothrix rhusiopathiae
D) Bacillus anthrasis
E) Yersinia pestis
411. Sifilisin tör
dicisidir:
A) Haemophilus ducreyi
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Nocardia brasiliensis
D) Chlamydia trachomatis
E) Treponema pallidum
412. Insan orqanizminin normal mikrofloras
A) enterokoklar
B) listeriyalar
C) streptokoklar
D) Candida cinsli göb
ԥOԥ
kl
E) laktobakteriyalar
413. 8-12
ԥGԥ
vr
ma malik, h
tli mikroorqanizmdir:
A) Borrelia
B) Leptospira
C) Helicobacter
D) Treponema
E) Campylobacter
414. Treponema pallidum:
A) Gimza üsulu il
sol
boyan
B) Sil-Nilsen üsulu il
boyan
C) Sil-Nilsen üsulu il
sol
hray
D) Neysser üsulu il
göy-b
úԥ
ng
boyan
E) Gimza üsulu il
yi r
boyan
415. Epsteyn-Barr virus 瓶爀
A) parotit
B) Berkitt limfomas
zd
rma
herpes
aql
416. Treponema pallidum-un patogenlik amilidir:
ԥUԥNԥ
B) ekzotoksin
C) kapsula
D) mikol tur
E) nukleoid
n yatala
n seroloji diaqnostikas
tbiq edilir:
A) immoblizasiya reaksiyas
B) Vidal reaksiyas
C) Rayt reaksiyas
D) Elek ﱳulu
E) Kumbs reaksiyas
418. Treponema pallidum orqanizm
daxil olur:
rsaq trakt
ndan
ffüs yollar
ndan
ri v
selikli qi
alardan
rnaqlardan
E) tükl
419. Sifilisin birinci döv狼 ﳧﱮ xarakterdir:
pgil
ankroid
D) qummalar
ankr
420. Brusellozda infeksiya m
yidir:
traf mﱨ椀t obyektl
ri
B) ev heyvanlar
ԥQԥOԥ
D) insanlar
caqanadlar
421. Sifilisin ikinci döv狼 ﳧﱮ xarakterdir:
A) qummalar
ankr
ankroid
pgil
422. Sifilisin ﳧﰀncü döv狼⃼çün xarakterdir:
B) qummalar
pgil
ankroid
ankr
423. Sifilisin hans
dövrﰠ礀oluxucudur?
A) ikinci v
⃼湣ﰠ擶癲l
擶牤ﱮ揼⁤rl
C) bütün dövrl
D) ancaq birinci dr
E) birinci v
ikinci dövrl
424. Botulotoksinin t
sir mexanizmi:
ԥOԥ
adenilatsiklaza fermentinin aktivl
dirilm
ԥOԥ
rin osmotik lizisi
C) T-helperl
rin poliklonal stimulyasiyas
D) sinapslarda neyromediatorlar
n pa狧愀lanmas
E) ribosomlarda EF-2 elonqasiya amilinin inaktivl
dirilm
425. Sifilis zaman
D) lipoteyxoat tur
usu
E) ekzotoksin
427. Sifilisin birinci dövrﱮd
n diaqnostik üsuldur:
A) mikroskopik
B) mikroskopik v
bioloji
C) bakterioloji
D) seroloji v
ri-allergik
E) mikroskopik v
bakterioloji
ankr 淶栀t
viyyat
un treponemalar
mikroskopik a
kar etm
欠ﳧﰀn
edilir:
A) Neysser üsulu il
boyama
B) Gins üsulu il
boyama
li mikroskopiya
D) Qram üsulu il
boyama
E) Leffler il
boyama
429. Qrip virusunun yeni yar
ԥEԥ
bidir:
A) komplementasiya
B) fenotipik qar
ma
ift
E) transduksiya
430. Sifilisin seroloji diaqnostikas
nda treponemal anticisiml
dicini a
D) fekal-oral mexanizml
E) su yolu il
437. Borreliyalar kultivasiya edilir:
teyn-Yensen mﱨ椀tind
B) Klauberq mühitind
C) kazein-kömﱲ氀ﰠaqarda
D) toyuq embrionlar
nda
E) Kitt-Tarotsi mﱨ椀tinind
unlu
yy
n edin:
A) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d
B) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
C) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
D) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b
E) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a
439. Borrelia recurrentis tör
A) endemik qay
dan yatalaq
B) epidemik qay
dan yatalaq
C) epidemik s
pgili yatalaq
D) endemik s
pgili yatalaq
E) Laym x
liyi
440. Epidemik qay
dan yatalaqda infeksiya m
nb
yidir:
A) bitl
miricil
C) moskit mil
kl
ԥQԥOԥ
insan
441. Epidemik qay
dan yatala
n yoluxma mexanizmi haqq
ru 淼lahiz
A) yoluxmu
rin hemolimfas
ԥGԥOԥ
nmi
riy
⁳ﰀ牴ﰀlm
B) yoluxmu
rin fekalisinin z
ԥGԥOԥ
nmi
riy
⁳ﰀ牴ﰀlm
C) yoluxmu
caqanadlar
n qan sormas
D) yoluxmu
ԥQԥOԥ
rin qan sormas
E) yoluxmu
moskit mil
kl
rinin qan sormas
immun 琀
q sindromuna qar
effektli vaksinin 淶瘀cud
olmamas
ÕQÕ
n s
rind
ndir:
A) virusun kultivasiyas
B) virusla i
úOԥPԥ
yin t
h泼欀
li olmas
C) virusun mﱲ
b qurulu
lu olmas
rkibind
revertazan
n olmas
E) vaksinl
rin eksperimental s
naqlar
ÕQÕ
tinliyi
vi limfaqranuloma
E) urogenital xlamidioz
447. Laym x
liyinin tör
A) Borrelia recurrentis
B) Borrelia duttoni
ԥGԥOԥ
nmi
ri örtükl
rind
u selikli qi
alar
E) yuxar
ffüs yollar
ndan
453. Leptospiralar kultivasiya edilir:
A) Kitt-Tarotsi mﱨ椀tinind
B) kazein-kürlü aqarda
C) qliserinli bulyonda
rdab
edilmi
maye qidal
mühitl
rd
E) qlükoza
edilmi
maye qidal
mühitl
rd
liyinin
sadla
A) haymorit
B) konyuktivit
C) Rey sindromu
D) bronxit
E) Reyno sindromu
455. Yenido
ulmu
un qan z
rdab
nda sitomeqalovirusa qar
kar edilm
gst
tndaxili yoluxmas
ulmu
yollar
ndan yoluxmas
n qan z
nda müvafiq anticisiml
rin olmas
D) yenido
ulmu
un tibb personal
ndan yoluxmas
E) anada immun çat
mazl
q olmas
456. Leptospirozun klinik
A) makulopapulyoz s
pgil
ÕOÕ
C) aseptik meningit
D) nefrit
avari q
rma
457. Leptospirozun mikrobioloji diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
md
rlanm
Gimza üsulu il
boyad
lm
n mikroskopiyas
B) Gimza üsulu il
lm
pgi elementl
rinin mikroskopiyas
C) yara m琀
rlanm
yaxmalar
n mikroskopiyas
ԥO÷ԥ
md
rlanm
Sil-Nilsen üsulu il
boyad
lm
yaxmalar
n mikroskopiyas
E) Gimza üsulu il
lm
qan yaxmalar
ÕQÕ
n mikroskopiyas
458. Leptospirozun mikrobioloji diaqnostikas
⃼n do
ru mﰀlahiz
A) Gimza üsulu il
lm
qan yaxmalar
ÕQÕ
n mikroskopiyas
B) qandan haz
rlanm
n damla” preparat
n qaranl
q sah
li mikroskopiyas
ԥO÷ԥ
md
n, yaxud bronx yuyuntusundan tör
dicinin kulturas
edilm
D) sidik, yaxud likvordan t
dicinin kulturas
ÕQÕ
edilm
dicinin kulturas
edilm
459. Leptospiroz ün do
ru mﰀlahiz
dir:
A) infeksiya m
heyvanlard
r, moskit mil
kl
ri vasit
sil
yoluxur
B) infeksiya m
heyvanlard
r, bitl
r vasit
yoluxur
C) infeksiya m
yi x
insanlard
r, hava-damc
yoluxur
D) infeksiya m
heyvanlard
mas vasit
sil
yoluxur
E) infeksiya m
yi x
insanlard
caqanadlar vasit
sil
yoluxur
460. Hans
ﰀlahiz
rudur?
A) D hepatit virusu il
yoluxma C hepatitinin gedi
rla
úGÕUÕ
B) D hepatit virusu DNT t
rkiblidir
C) D hepatit virusunun t
rkibind
HBs antigen var
D) D hepatit virusu qi
z virusdur
E) D hepatit virusunun t
rkibind
HBc antigen var
461. Leptospirozun mﰀalic
sind
tbiq edilir:
A) penisillin G
E) Borrelia burgdorferi
464. Difteriyan
n spesifik profilaktikas
nda istifad
edilir:
A) bakteriofaq
B) adsorbsiya edilmi
vaksin (AGDT)
C) antitoksik z
E) interferon
465. Rikketsiyalar
n patogenlik amill
aid
A) lipopolisaxarid
B) Omp-protein
C) mikrokapsula
D) ekzotoksin
466. Rikketsiozlar zaman
hans
⁨ﰀceyr
si xarakterdir?
A) endotel hüceyr
ԥOԥ
ri
ԥ]ԥOԥ
hüceyr
ԥOԥ
ri
C) enin
zolaql
Õԥ]ԥOԥ
hüceyr
ԥOԥ
ri
E) fibroblastlar
467. Epidemik s
pgili yatal慱⃼n do
ru 淼lahiz
A) infeksiya m
yi x
insanlard
r, bitl
r vasit
sil
yoluxur
B) infeksiya m
yi x
insanlard
caqanadlar vasit
sil
yoluxur
C) infeksiya m
heyvanlard
r, moskit mil
kl
ri vasit
sil
yoluxur
D) infeksiya m
yi x
lard
r, hava-damc
hava-toz yolu il
yoluxur
E) infeksiya m
insanlard
r, fekal-oral mexanizml
yoluxur
468. Listeria monocytogenes-in
sas patogenlik amili olan listeriolizin O:
A) ribosomlarda EF-2 elonqasiya amilini inaktivl
dirir
B) faqosomlarda s
st oksigen radikalllar
ÕQÕ
úGÕUÕ
C) sinapslarda neyromediatorlar
n pa狧愀lanmas
b olur
D) faqolizosomlar
n membran
parçalay
E) hüceyr
ԥOԥ
rin sitoplazmatik membran
ԥPԥOԥ
tirir
469. Dermatofitl
rin kultivasiya mühiti:
A) Endo
B) Klauberq
C) Saburo
D) Kliqler
teyn-Yensen
470. Brill-Zinsser x
liy椠ﰀ渠do
ru mülahiz
A) epidemik qay
dan yatala
n endogen residividir
divar
olmayan bakteriyad
r, adi qidal
mühitl
kultivasiya edilir
divar
olmayan bakteriyad
r, z
nginl
dirilmi
qidal
mühitl
kultivasiya edilir
D) Qram m
nfi bakteriyad
r, adi qidal
mühitl
rd
kultivasiya edilir
E) obliqat hüceyr
daxili parazitdir, toyuq embrionlar
nda kultivasiya edilir
476. Qida toksikoinfeksiyas
A) Shigella flexneri
B) Salmonella Typhi
C) Salmonella Paratyphi A
D) Salmonella Enteritidis
E) Salmonella Paratyphi B
477. Q-q
rmas
⃼n do
ru 淼lahiz
A) infeksiya m
heyvanlard
r, g
ԥQԥOԥ
rin di
úOԥPԥ
si yoluxur
B) infeksiya m
heyvanlard
r, aerogen mexanizml
yoluxur
C) infeksiya m
heyvanlard
r, alimentar yolla yoluxur
heyvanlar
süd m
ndan yoluxur
E) infeksiya m
traf mühit obyektl
ridir, aerogen mexanizml
478. Qardnerellozun klinik t
zahﱲl
B) bakterial vaginoz
480. Traxoma ü渠擼穧ﰀn mlahiz
A) infeksiya m
yi x
lard
r, hava-damc
hava-toz yolu il
yoluxur
B) infeksiya m
insanlard
r, fekal-oral mexanizml
yolla yoluxur
C) infeksiya m
insanlard
r, t
mas mexanizmi il
yoluxur
D) infeksiya m
heyvanlard
ԥQԥOԥ
rin di
úOԥPԥ
si yoluxur
E) infeksiya m
insanlard
r, aerogen mexanizml
481. II tip sad
herpesvirus infeksiyalar
ÕQÕ
zahﱲl
deyil:
aql
q boynu x
ngi
infeksion mononukleoz
C) neonatal herpes
D) genital herpes
E) aseptik meningit
mas mexanizmi il
yoluxur:
pgili yatalaq
dan yatalaq
l yel
D) malyariya
E) traxoma
483. Traxoman
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) bakterioloji üsul
B) mikroskopik ﱳ甀l
ri-allergik s
naq
D) aqqlütinasiya reaksiyas
E) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
B) D-K
C) L1, L2, L3
D) A-D
E) K-L
486. Quduzlu
un spesifik profilaktikas
⃼ﱮ:
A) quduz itl
rin üz
rind
10 gün mﱤ搀
mﰀ
ÕOÕ
B) quduz itl
rin üz
rind
3 gün mﱤ搀
ÕOÕ
C) quduz heyvan di
úOԥ
mi
xsl
r antirabik vaksinl
immunizasiya edilir
úOԥ
ri sabunla yuyulur
E) quduzlu
li itl
crid edilir
anan
n do
yollar
ndan keç
n yenidogulmu
n hans
yoluxma ehtimal
mövcuddur?
daxili
li konyuktivit
B) poliomielit
D) toksoplazmoz
E) epidemik parotit
488. Staphylococcus aureus-un superantigen t
tli toksini olmaqla eyni adl
sindromun inki
na s
b olur:
ok sindromu toksini
B) nefritogen toksin
C) skarlatinoz toksin
D) enterotoksin
ri鐠sindromu toksini
489. Urogenital xlamidiozun diaqnostikas
edilir:
A) immunoelektroforez
B) immunoflüoressensiya reaksiyas
C) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
D) aqqlütinasiya reaksiyas
E) presipitasiya reaksiyas
490. Qarayaran
n diaqnostikas
edilmir
A) mikroskopik v
bioloji üsul
B) mikroskopik ﱳ甀l
C) bioloji neytralla
ma reaksiyas
D) seroloji v
allergik üsul
E) mikroskopik v
bakterioloji üsul
491. Zöhr
vi limfaqranuloma Chlamydia trachomatis-in hansi serotipl
t
A) K-L
B) D-K
C) L1, L2, L3
D) A-D
E) A, B, Ba, C
492. Zöhr
vi limfoqranuloman
dicisidir:
A) Neisseria gonorrhoeae
B) Mycoplasma genitalium
C) Treponema pallidum
D) Gardnerella vaginalis
E) Chlamydia trachomatis
493. Chlamydia pneumoniae tör
dir:
A) krupoz pnevmoniya
B) pnevmosistoz pnevmoniyas
li pnevmoniya
D) bronxopnevmoniya
E) atipik pnevmoniya
494. X, Y v
Z viruslar
ÕQÕ
n edin:
A) X-I tip sad
herpesvirus; Y-II tip sad
herpesvirus; Z-sitomeqalovirus
herpesvirus; Y-I tip sad
herpesvirus; Z-Epsteyn-Barr virusu
C) X-I tip sad
herpesvirus; Y-II tip sad
herpesvirus; Z-varisella-zoster virus
D) X-Epsteyn-Barr virusu; Y-I tip sad
herpesvirus; Z- II tip sad
herpesvirus
herpesvirus; Y-II tip sad
herpesvirus; Z-Epsteyn-Barr virusu
495. Qizil yelin tör
dicisidir:
A) Klebsiella pneumoniae
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pyogenes
E) Streptococcus agalactiae
496. Ornitoz üçün do
ru 淼lahiz
A) infeksiya m
r, bitl
r vasit
sil
yoluxur
B) infeksiya m
insanlard
r, transmissiv mexanizml
yoluxur
C) infeksiya m
insanlard
r, fekal-oral mexanizml
D) infeksiya m
yi x
lard
r, hava-damc
hava-toz yolu il
yoluxur
E) infeksiya m
miricil
rdir, t
mas mexanizmi il
yoluxur
497. Qrip virusunun qurulu
sxemind
rilmi
B) qlikoprotein 
Õ[Õ
C) M-protein
D) nukleokapsid
liyind
ikincili bakterial infeksiyalarin
dicil
ridir:
A) S.epidermidis, E.coli, B.catarrhalis
B) P.aeruginosa, S.agalactiae, B.fragilis
C) S.aureus, S.pneumoniae, H.influenzae
D) S.epidermidis, S.viridans, H.influenzae
E) S.epidermidis, S.viridans, B.pertussis
499. Ornitozun diaqnostikas
nda istifad
edilir:
min mikroskopik müayin
si
B) bioloji üsul
nda anticisiml
rin t
yini
presipitasiya reaksiyas
E) immunoblottinq
500. Hüceyr
ÕQÕ
n olmamas
mikoplazmalara hans
xüsusiyy
r verir?
3.Sahib hüceyr
rin membran
na tropizm;
ﰀhitl
5.Polimorfizm;
501. Mikoplazmalar kultivasiya edilir:
edilmi
k beyin infuziya aqar
B) Kitt-Tarotsi mﱨ椀tind
C) adi qidal
mühitl
lav
edilmi
qanl
aqarda
E) qlükoza
edilmi
t-peptonlu bulyonda
502. Endemik qay
dan yatala
dicisidir:
C) sahib hüceyr
ԥOԥ
⁺ﰀlal sintezinin blokadas
D) sahib hüceyr
ԥOԥ
siklik-AMF toplanmas
E) T-helperl
rin poliklonal stimulyasiyas
il
506. Chlamydia pneumoniae infeksiyalar
ÕQÕ
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) immunoferment analiz
B) müqabil immunoelektroforez
C) presipitasiya reaksiyas
D) aqqlütinasiya reaksiyas
E) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
immun 琀
q sindromu zaman
opportunistik infeksiyalar
sas t
rind
ndir:
A) Bacillus anthrasis
B) Borrelia burgdorferi
C) Chlamydia trachomatis
D) Pnevmocystis jiroveci
E) poliomielit virusu
508. Mikoplazmalar
st
likl
aid
A) faringit
B) artrit
E) Mycoplasma pneumoniae
511. Corynebacterium diphtheriae toksigenliyini t
C) dolay
mas
D) hava-toz
E) transmissiv
517. Patoloji materiallardan haz
rlanm
yaxmalarda ureaplazmalar
kar etm
ﳧﰀn istifad
edilir:
A) Qram üsulu il
boyama
q sah
li mikroskopiya
n damla ﱳ甀lu
D) Neysser üsulu il
boyama
E) immunoflüoressensiya reaksiyas
518. Ureaplazmozun diaqnozunda istifad
edilir:
A) aqqlütinasiya reaksiyas
B) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
C) presipitasiya reaksiyas
ncirvari polimeraza reaksiyas
E) bioloji neytralla
ma reaksiyas
519. Mikoplazmozun v
ureaplazmozun müalic
sind
istifad
edilir:
A) asiklovir v
interferon
A) tinea pedis
B) xromomikoz
D) misetoma
mrov
523. Haemophilus influenzae-n
n insan patologiyas
nda mﱨﰀm rol oynayan
serotipidir:
A) b serotipi
B) d serotipi
C) f serotipi
D) e serotipi
E) a serotipi
524. Hüceyr
kulturalar
nda paramiksoviruslar
n sinsiti
sini t
min edir:
A) HN-zülal
B) H-zülal
C) G-zﱬal
D) NP-zülal
E) F-zﱬal
in 瓼歬ﰠhiss
sinin d
risind
ԥSԥ
A) Epidermophyton floccosum
B) Malassezia furfur
C) Piedraia hortae
D) Aspergillus flavus
E) Trichophyton rubrum
o
n d
n nahiyy
sinin d
risind
hiperpiqmentl
A) bioloji neytralla
ma reaksiyas
B) mikroskopik v
bioloji üsul
C) seroloji v
allergik üsul
D) mikroskopik v
seroloji ﱳ甀l
E) radial immunodiffuziya
528. Dermatomikozlar
n 瓶爀
ridir:
A) Cryptococcus, Phialophora, Fonsecaea
B) Trichophyton, Sporothrix, Histoplasma
C) Microsporum, Madurella, Epidermophyton
D) Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton
E) Epidermophyton, Cryptococcus, Fonsecaea
529. Dermatofitl
rin kultivasiya
, 1-2 gün
, 1-2 gün
, bir-neç
lc愠ﳧﰀn xarakterdir:
A) diareya
ÕOÕ
pgil
D) vezikulyoz s
pgil
E) pustulalar
531. Dermatofitl
rin yoluxma mexanizmidir:
mas
B) transmissiv
C) fekal-oaral
D) transplasentar
E) hava-damc
532. Dermatofitl
sas patogenlik amilidir:
A) kapsula
B) lesitinaza
C) makrokonidi
D) keratinaza
E) mikrokonidi
533. Clostridium perfringens toksininin lesitinaza aktivliyin
malik fraksyas
C) aspergilloma
D) invaziv aspergilloz
A) Epidermophyton mentagrophytes
B) Trichophyton tonsurans
C) Trichophyton violaseum
D) Microsporum canis
E) Trichophyton schoenleini
544. Adenoviruslar sahib hüceyr
ԥ\ԥ
A) heksonlar vasit
sil
B) qranlar vasit
sil
C) vertikallar vasit
sil
D) fibrill
r vasit
sil
E) pentonlar vasit
sil
landa ba
n tüklü hiss
skutulalar
si il
lam
ri mﰀ
dir. Mikroskopik mﱡ礀in
nmi
rin daxilind
li miselil
qaz qabarc
kar edilmi
n proses adlan
A) sporotrixioz
B) pulcuqlu d
mirov
C) onixomikoz
mirov
546. Listeria monocytogenes:
A) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tir
n 灶慲i bakteriyad
B) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
killi bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
547. Diaqnostik m
ri-allergik s
naq t
tbiq edilir:
B) quduzluqda
C) tulyaremiyada
D) sifilisd
548. Dermatomikozlar
n diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) seroloji üsul
B) Burri üsulu
nin b
ԥO÷ԥ
mind
edilmi
Qram mﱳ戀
C) yuxar
ffüs yollar
nda
D) sidik kanal
nda
E) sidik kis
sind
558. Bakterial dizenteriy愠ﳧﱮ do
ru 淼lahiz
dicil
r qana k旧洀ir
B) bakteriemiya mﰀ
ahid
edilir
C) patoloji proses nazik ba
rsaqlar
n selikli qi
nda gedir
D) transmissiv yolla yoluxur
E) patoloji proses 12-barmaq ba
n selikli qi
nda gedir
559. Escherichia coli-nin 瓶爀
A) sistit
B) bakterial dizeneriya
E) herpangina
563. Respirator-sinsitial virusun hüceyr
kulturalarinda indikasiyas
ncirvari polimeraza reaksiyas
vasit
sil
B) immunoferment analiz vasit
sil
C) presipitasiya reaksiyas
vasit
sil
D) sitopatik t
sirin xarakterin
E) hemaqqlütinasiya reaksiyas
vasit
sil
564. Kandidozun daqnozunda istifad
edilmir
A) qanda spesifik anticisiml
rin t
yini
B) qanda mannan polisaxaridl
rinin t
yini
D) hava-damc
yolu il
E) heyvandarl
il
569. Polisaxarid t
rkibli qal
n kapsulaya malik olan mayayab
A) Coccidioides immitis
B) Cryptococcus neoformans
C) Blastomyces dermatitidis
D) Sporothrix schenckii
E) Candida albicans
570. Aspergillozun diaqno穵⃼ün dﱺ最ﰀn 淼氀ahiz
md
rlanm
yaxmalarda Aspergillus göb
ԥOԥ
kl
rinin miselil
rini mikroskopik
4.Aspergillus;
5.Blastomyces;
6.Mucor;
573. B hepatit virusu:
A) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
z virusdur
B) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
C) DNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
virusdur
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
E) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
mmun çat
olan
kriptokok infeksiyas
ÕQÕ

za棼狼搀ﰀr:
A) dermatit
B) endokardit
C) artrit
D) meningit
E) hepatit
575. Arak
n miselil
malikdir, konidida
úÕ\ÕFÕ
nin geni
nmi
ucunda su氀
ԥ\ԥ
nd
渠瓶毼l
n su
rna
na b
nz
ԥ\ԥ
n konidi z
ncirl
ri 淶瘀cuddur:
A) Rhizopus cinsli göb
kl
B) Aspergillus cinsli göb
ԥOԥ
C) Mucor cinsli göb
ԥOԥ
kl
D) Cryptococcus cinsli göb
ԥOԥ
E) Penicillum cinsli göb
ԥOԥ
kl
576. Aspergilloman
ԥOԥ
rin osmotik lizisi
B) sinapslarda neyromediatorlar
n blokadas
C) ribosomlarda EF-2 elonqasiya amilinin inaktivl
dirilm
D) T-helperl
rin poliklonal stimulyasiyas
ԥOԥ
adenilatsiklaza fermentinin aktivl
dirilm
578. Aspergillus cinsli g
rinin invaziv proses tör
n bronxlarda
kolonizasiyas
atopik
verir:
A) aspergilloma
B) allergik bronx-a
r aspergillozu
C) invaziv aspergilloz
D) aflatoksikoz
E) sarkoma
579. Legionella pneumophila kultivasiya edilir:
A) buferl
dirilmi
kömür-maya ekstraktl
aqarda
B) ödlü bulyonda
C) kazein kömﱲ氀ﰠ愀qarda
D) Saburo mühitind
E) qaraciy
rli aqarda
580. X, Y v
Z mikroorqanizml
rini mü
n edin:
A) X-Aspergillus terreus, Y-Piedraia hortae, Z-Histoplasma capsulatum
B) X-Mucor musedo, Y-Candida albicans, Z-Madurella
C) X-Penicillum notatum, Y-Aspergillus fumigatus, Z-Mucor musedo
D) X-Cryptococcus neoformans, Y-Malassezia furfur, Z-Madurella
E) X-Aspergillus flavus, Y-Malassezia furfur, Z-Madurella
581. X, Y v
Z mikroorqanizml
rini mü
n edin:
A) X-Mucor musedo, Y-Candida albicans, Z-Trichophyton schoenleini
B) X-Madurella, Y-Candida albicans, Z-Trichophyton schoenleini
C) X-Aspergillus terreus, Y-Candida albicans, Z-Histoplasma capsulatum
D) X-Madurella, Y-Candida albicans, Z-Mucor musedo
E) X-Cryptococcus neoformans, Y-Candida albicans, Z-Trichophyton schoenleini
582. Qrip virusunun qurulu
sxemind
rilmi
dir?
A) qlikoprotein 
Õ[Õ
C) M-protein
D) nukleokapsid
583. Pnevmosistoz pnevmoniyas
liyind
B) aspergillozda
C) difteriyada
m x
liyind
E) skarlatinada
584. Pnevmosistoz pnevmoniyas
ÕQÕ
n patogenezi:
rl
rd
kavernalar
ԥPԥOԥ
B) alveollarda qaz mübadil
sinin blokadas
C) Pneumocystis jirovecii-y
qar
atopik reaksiya
D) bronxlar
n selikli qi
ÕQÕ
n iltihab
E) bronxospazmla
rtl
ffüs çat
mazl
585. Escherichia coli:
A) Qram m
nfi, h
tsiz, 灶愀ri bakteriyad
B) Qram m
tli, çöpvari bakteriyad
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, kokab
r bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tli, çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, çöpvari bakteriyad
586. Pneumocystis jirovecii:
kulturas
nda sitopatik d
yi
iklik tör
B) obliqat hüceyr
daxili parazitdir
C) adi qidal
mﱨ椀tl
af edir
D) Saburo mühitind
kultivasiya edilir
E) orqanizmin normal mikrofloras
nin t
rkibin
daxildir
587. Paramiksoviruslara aiddir:
k virusu;
2.Parotit virusu;
3.Sitomeqalovirus;
4.RS-virus;
5.Qizilca virusu;
588. Pnevmosistoz pnevmoniyas
ÕQÕ
n müalic
istifad
edilir:
A) biseptol
B) mikroskopik ﱳ甀l
C) immun lizis reaksiyas
D) neytralla
ma reaksiyas
E) koaqqlﱴinasiya reaksiyas
592. Herpesviruslar:
rkibli qi
z viruslard
B) RNT t
rkibli qi
al
viruslard
rkibli qi
z viruslard
rkibli, qi
z, ikosaedral kapsid
malik viruslard
E) DNT t
rkibli qi
al
viruslard
593. Herpesviruslar:
A) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
B) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
D) DNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
E) RNT t
rkibli. spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
594. Bordetella pertussis:
A) Qram m
tli, kapsulal
ve牧ﰀl
killi bakteriyad
B) Qram mﱳ戀
tli, sporal
kokobasill
C) Qram mﱳ戀
tsiz, sporal
⃧pvari bakteriyad
D) Qram m
nfi, h
tsiz, kapsulal
kokobasill
rdir
E) Qram m
tli, kapsulal
kokobasill
rdir
595. B hepatiti il
yoluxman
n ilkin göst
ricisidir:
A) HBe antigen
B) HBs antigen
C) HBc v
HBe antigen
D) HBe antigen
E) HBc antigen
qiqi miseli
tirir:
A) Candida albicans
B) Candida glabrata
C) Candida parapsilosis
D) Candida tropicalis
E) Candida krusei
597. Kaudri cisimcikl
ri hans
herpesviruslar üçün xarakter sitopatik effektdir?
A) sad
herpes viruslar
B) Epsteyn-Barr virusu
n 8-ci tip herpes virusu
D) varisella-zoster virus
E) sitomeqalovirus
598. Keçirilmi
anginadan sonra 10 ya
aqda tez-tez q
rma v
poliartrit
ri mﰀ
edilir. Qan z
rdab
nda yﱫ猀
� (400 vahid)
antistreptolizin O a
kar edilir. X
liyin ehtimal edil
A) Brusella melitensis
B) Neisseria meningitidis
C) Streptococcus pyogenes
D) Salmonella Typhi
E) Streptococcus pneumoniae
liyind
protektiv effekt
malikdir:
A) kapsid zülallar
na qar
anticisiml
B) H- v
N-qlikoproteinl
rin
qar
úÕ
anticisiml
C) virionun qi
anticisiml
D) M-zülal
na qar
anticisiml
E) ribonukleoprotein
qar
anticisiml
600. I tip sad
herpes viruslar
yoluxur:
A) fekal-oral mexanizml
B) transmissiv yolla
mas v
hava-damc
yolu il
su yolu il
E) parenteral mexanizml
601. Bu kateqoriyadan olan diaregen ba
irsaq ç氀
ri b
zi fenotipik
tl
rin
rasaq epitelin
t
sir xüsusiyy
igellalara b
yir, el
dizenteriyayab
r t
A) enteroinvaziv Escherichia coli
B) enterohemorragik Escherichia coli
C) enteropatogen Escherichia coli
D) enterotoksigen Escherichia coli
E) enteroadheziv Escherichia coli
602. I tip sad
herpes viruslar
persistensiya olunur:
A) d
ri v
selikli qi
alarda
䈩⃼ﰠsinir qanqlionlar
C) oma k
ԥOԥ
fi qanqlionlar
nda
a beyninin arxa kökl
rinin qanqlionlar
E) Peyer düyünl
rind
603. Yenido
ulmu
un qan z
rdab
nda sitomeqalovirusa qar
gM a
kar edilm
gst
n immunizasiya olunmas
n qan z
nda müvafiq anticisiml
rin olmas
C) anaya immun z
rdab inyeksiya olunmas
D) dölün b
tndaxili yoluxmas
n tibb personal
ndan yoluxmas
604. I tip sad
herpesvirus infeksiyalar
ÕQÕ
zahﱲl
deyil:
aql
B) keratokonyuktivitl
C) dodaq herpesi
D) ensefalitl
E) orofaringeal herpes
605. Brusellalar ü渠optimal kultivasiya mühitidir:
A) Saburo mﱨ椀ti
B) qaraciy
t-peptonlu aqar
D) kazein kömﱲ氀ﰠ愀qar
E) ödlü bulyon
606. Neonatal herpesin 瓶爀
dicisidir:
A) varisella-zoster virus
B) sitomeqalovirus
C) Epsteyn-Barr virusu
D) I tip sad
herpesvirus
herpesvirus
607. Paramiksoviruslar
thi zﱬallar
1.P-zülal;
2.HN-zülal;
6.NP-zülal;
608. Treponema pallidum:
m, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
m, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tir
n mikroorqanizmdir
C) çöpvari, h
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
m, h
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
609. Mﱡ礀in
xsin qan z
nda II tip sad
herpes virusuna qar
si göst
rir:
A) genital herpes
immun z
rdab inyeksiya olunmas
tnind
yoluxman
herpesvirus infeksiyas
D) sitomeqalovirusla ilkin yoluxman
E) genital herpesin aktivl
ԥúPԥ
610. Quduzluq virusunun x
orqanizmind
lokalizasiya yeridir:
A) qaraciy
zi sinir sistemi
C) dalaq
ciy
rl
E) timus v
611. Herpesviruslar üçün xarakterdir:
1.Tequment;
2.RNT;
4.DNT;
5.Spiral kapsid
612. Epidemik s
pgili yatala
n yoluxma mexanizmi haqq
nda do
ru 淼lahiz
A) yoluxmu
caqanadlar
n qan sormas
B) yoluxmu
rin fekalisinin z
ԥGԥOԥ
nmi
riy
⁳ﰀ牴ﰀlm
C) yoluxmu
bitl
rin hemolimfas
nmi
riy
⁳ﰀrtülm
D) yoluxmu
ԥQԥOԥ
rin qan sormas
E) yoluxmu
moskit mil
kl
rinin qan sormas
qripi” qrip virusunun hans
yar
瓶爀
dilir:
614. Varisella-zoster virus persistensiya olunur:
a beyninin arxa kökl
rinin qanqlionlar
B) oma k
ԥOԥ
fi qanqlionlar
C) Peyer düyünl
rind
D) B-limfositl
E) d
ri v
selikli qi
alarda
615. Su 
yi keçirmi
dici virusun persistensiyas
C) hepatit
D) rinit
E) miokardit
618. Epsteyn-Barr virusu persistensiya olunur:
A) B-limfositl
B) timusda
C) T-limfositl
a beyninin arxa kökl
rinin qanqlionlar
E) oma k
ԥOԥ
fi qanqlionlar
619. Epsteyn-Barr virus infeksiyalar
ÕQÕ
A) infeksion mononukleoz
B) infeksion eritema
C) oral tük泼 leykoplakiya
D) orofaringeal karsinoma
E) Berkitt limfomas
624. Mycobacterium tubercu汯獩猠ﳧﰀn kultivasiya mühitl
ridir:
1.Klauberq mühiti;
teyn-Yensen 淼栀iti;
3.Vilson-Bler mﱨiti;
4.Middlebrook mﱨiti;
5.Kitt-Tarotsi mﱨiti.
625. Quduzluq virusu m
zi sinir sistemin
daxil olur:
A) qan vasit
sil
B) limfogen yolla
C) eritrositl
rl
D) periferik sinirl
rl
E) makrofaqlarla
nfeksion mononukleoz zamani periferik qanda mü
edil
n mononukleoz
dard
r:
A) virusla yoluxmu
T-limfositl
rin poliklonal stimulyasiyas
il
B) virusla yoluxmu
B-limfositl
rin poliklonal stimulyasiyas
il
C) virusla yoluxmu
makrofaqlar
n poliklonal stimulyasiyas
il
D) virusla yoluxmu
B-limfositl
rin t
sirind
n aktivl
mi
sitotoksik T-limfositl
rl
E) qanda makrofaqlar
n artmas
627. Nocardia asteroides infeksiyalar
nda patoloji proses lokalizasiya olunur:
A) ag ciy
rl
rsaq trakt
kl
D) tükl
rnaqlarda
E) qaraciy
628. Sitomeqalovirusun qurulu
sxemind
rilmi
B) E qlikoprotei渠
Õ[Õ
C) tequment
D) kapsid
E) M-protein
629. Göy ös毼爀
ԥOԥ
masda olanlara t
yin edilir:
A) interferon
B) anatoksin
C) immun z
D) immunoqlobulin
E) adsorbsiya edilmi
vaksin (AGDT vaksini⤀
630. Hüceyr
kulturas
n nﱶ
r hans
virus üﱮ
xarakterdir?
A) Epsteyn-Barr virusu
bi椠
k virusu
C) sitomeqalovirus
herpes virusu
E) quduzluq virusu
631. Meningitli u
n onur
a beyni mayesinin mikroskopiyas
nda Qram mﱳ戀
D) Klebsiella pneumoniae
E) Streptococcus pneumoniae
632. Sitomeqalovirus infeksiyas
ÕQÕ
n diaqnostikasinda istifad
edilir:
ri-allergik reaksiya
B) immunoblotinq
C) seroloji üsul
D) bakterioloji ﱳ甀l
E) bioloji üsul
633. Bakteriemiya il
ayi
olunmur
n yatala
B) leptospiroz
C) bruselloz
D) göy öskür
E) meninqokoksemiya
634. Mycobacterium leprae ü渠xarakterdir:
A) monotrix flagellalara malikdir
divar
yoxdur
C) psevdomiseli
ԥPԥOԥ
tirir
iya v
spirt
davaml
E) adi qidal
mühitl
rd
inki
af edir
635. Adenoviruslar:
A) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
B) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
C) DNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
E) RNT t
rkibli. spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
636. Qarayara tör
dicisinin patogenlik amill
2.Antraks-toksin;
3.Eritrogen toksin;
4.Traxeal toksin;
5.Protein A;
637. Clostridium botulinum:
A) Qram mﱳ戀
t, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tir
ԥUԥNԥ
tli, çöpvari bakteriyad
B) Qram mﱳ戀
t, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
tsiz, çöpvari bakteriyad
C) Qram m
nfi, aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥUԥNԥ
tli, çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
t, aerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥ\ԥ
ԥUԥNԥ
tsiz, çöpvari bakteriyad
E) Qram m
nfi, anaerob, spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥ\ԥ
ԥUԥNԥ
tli, çöpvari bakteriyad
638. Fekal-oral mexanizml
yoluxaraq qastroentrit tör
bil
herpesvirus
B) sitomeqalovirus
C) paraqrip virusu
zilca virusu
E) adenovirus
639. Pnevmoniya
ri olan x
nin b
minin Sil-Nilsen ﱳ甀lu il
yaxmas
ÕQÕ
n mikroskopik müayin
sind
tur
uyadavaml
çöpvari bakteriyalar a
dir. Ehtimal edil
A) Klebsiella pneumoniae
642. Adenoviruslarla tör
1.Pnevmoniya;
2.Konyuktivit;
3.Qastroenterit;
4.Herpangina;
5.Miokardit.
643. Streptococcus pyogenes-in 瓶爀
tdiyi x
ԥUԥ
aiddir:
1.Revmatizm;
3.Ozena;
qanqrena;
l yel;
6.Skarlatina;
644. Papillomaviruslar:
rkibli viruslard
kulturas
nda inki
C) parenteral
D) fekal-oral
E) transmissiv
646. Penisillin
qidal
ﰀhitl
E) seroloji üsul
651. Urogenital xlamidiozun 淼alic
edilir:
A) penisillin G v
streptomisin
B) amoksisillin v
A) 1-adenovirus; 2-quduzluq virusu; 3-bakteriofaq
B) 1-herpesvirus; 2-adenovirus; 3-rotavirus
C) 1-poliomielit virusu; 2-quduzluq virusu; 3-bakteriofaq
n immun çat
mazl
q virusu; 2-parvovirus; 3-q
lca virusu
E) 1-insan
n immun çat
mazl
q virusu; 2-quduzluq virusu; 3-bakteriofaq
654. Parvoviruslar reproduksiyas
verir:
A) neyronlarda
B) eritrositl
C) fibroblastlarda
D) epitel hüceyr
ԥOԥ
E) epidermisd
655. Bakterial dizenteriyan
n diaqnostikas
nda
sas müayin
⃼suludur:
A) bakteriol
ji üsul
rdab
nda
iqa-toksinin t
yini
C) bioloji üsul
D) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
E) mikroskopik ﱳ甀l
656. Qrip virusu:
A) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
B) RNT t
rkibli. spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
rkibli. spiral kapsid
malik qi
z viruslard
E) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
657. Quduzlu
un daha q
sa inkubasiya d爀ﰠ淼
A) virus yuxar
ffüs yollar
ndan daxil olduqda
rsaq trakt
ndan daxil olduqda
sif
tin di
úOԥ
nmi
yaralar
traflar
n di
úOԥ
nmi
yaralar
nda
E) yuxar
traflar
n di
úOԥ
nmi
yaralar
nda
658. Qrip virusunun genomu:
A) birsapl
seqmentl
mi
nfi-RNT-d
n ibar
tdir
B) ikisapl
seqmentl
ԥúPԥ
mi
mﱳ戀
tdir
C) ikisapl
seqmentl
ԥúPԥ
mi
n ibar
tdir
D) ikisapl
seqmentl
mi
n ibar
tdir
E) birsapl
seqmentl
ԥúPԥ
mi
nfi-RNT-d
n ibar
tdir
n anaeroblara aiddir:
A) Corynebacterium
B) Mycobacterium
C) Haemophilus
D) Clostridium
E) Listeria
660. Cüzam x
liyind
infeksiya m
yidir:
traf mﱨ椀t obyektl
ri
insanlar
D) moskit mil
kl
E) armadill
661. Qrip virusunun s
thi H-qlikoproteinl
C) virus hüceyr
membran
ndan tumurcuqlana bilm
D) virusun reproduksiyas
zﱬ愀llar
n sintezi s
sind
E) virusun reproduksiyas
nuklein tur
sintezi s
viyy
sind
dayanar
662. Psevdomembranoz kolitin diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) bioloji üsul
B) toksinin neytralla
ma reaksiyas
C) immunoblottinq
presipitasiya reaksiyas
E) mikroskopik ﱳ甀l
663. Kandidozun daqnozunda istifad
edilir:
A) qanda spesifik anticisiml
rin t
yini
B) bioloji neytralla
úGÕ
rma reaksiyas
C) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
D) qanda mannan polisaxaridl
rinin t
yini
E) bioloji üsul
664. Neisseria meningitidis-
n patogenlik amill
aiddir:
A) spora
B) plazmakoaqulaza
C) enterotoksin
D) ekzotoksin
E) kapsula
665. Neisseria gonorrhoeae-n
n patogenlik amill
aiddir:
A) spora
B) kapsula
C) plazmakoaqulaza
D) ekzotoksin
E) enterotoksin
666. Qrip virusunun ilkin reproduksiyas
ba
verir:
úD÷Õ
ԥQԥ
ffüs yollar
ciy
r alveollar
nda
rsaq trakt
nda
n yuxar
ffüs yollar
nda
zi sinir sistemind
667. Klebsiellalar:
A) Qram mﱳ戀
tli, kapsulal
r bakteriyad
nfi, h
tli, kapsulas
z, 灶慲i bakteriyad
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, kapsulal
, çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tsiz, kapsulal
Ⱐ灶ari bakteriyad
nfi, h
tsiz, kapsulal
, 灶慲i bakteriyad
liyind
ikincili bakterial infeksiyalarin inki
A) yuxar
ffüs yollar
epitelinin pa狧愀lanma m
sullar
n kapillyarlara toksik t
siri il
B) yuxar
ffüs yollar
epitelinin z
ԥGԥOԥ
C) virusspesifik fermentl
rin bakteriyalar
n inki
rait yaratmas
il
D) virus zülallar
n makrofaqlar
n faqositar funksiyalar
E) yuxar
ffüs yollar
epitelinin pa狧愀lanma m
sullar
n orqanizm
siri il
669. Epidemik parotit yoluxur:
A) alimentar yolla
B) transmissiv yolla
C) fekal-oral mexanizml
D) hava-damc
yolu il
E) parenteral mexanizml
liyinin
sadla
A) pnevmoniya
B) haymorit
D) konyuktivit
E) faringit
671. Bakterial vaginozun müalic
si üçün seçim preparat
ÕGÕ
A) flukonazol
A) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
B) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
D) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
E) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
z viruslard
674. Haemophilus influenzae-n
sas patogenlik amilidir:
A) spora
B) ekzotoksin
C) kapsula
D) lesitinaza
E) fibrinolizin
675. Qrip virusunun toyuq embrionlar
nda indikasiy愠ﰀsuludur:
ncirvari polimeraza reaksiyas
B) presipitasiya reaksiyas
C) immunolotinq
D) immunoferment analiz
E) hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
676. Qrip virusunun identifikasiyas
nda istifad
edilir:
A) immunoelektroforez
B) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
C) presipitasiya reaksiyas
D) hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
E) immunoblotinq
nin qan
ndan haz
rlanm
n damla” preparat
ÕQÕ
n qaranl
mikroskopiyas
hans
st
liyin diaqnostikas
nda istifad
bil
n yatala
pgili yatalaq
C) qara yara
D) sifilis
E) leptospiroz
678. Qripin seroloji diaqnostikas
nda anticisiml
rin titrinin artma dinamikas
ԥú
dirm
k ﳧﰀn:
seroloji reaksiya qoyulur
rdablar
ndan istifad
edilir
C) hemaqqlütinasiyan
n l
ngim
reaksiyas
ndan istifad
edilir
D) virus antigenl
rinin titrinin artma dinamikas
mﰀ
dirilir
E) immunoferment analiz isti v
úԥ
raitl
qoyulur
679. Burun bo
unda c
rrahi
liyyatdan sonra 42 ya
yﱫ猀
skarlatinayab
r, sonra is
⃶氀ﱭl
A) M-protein
B) qlikoprotein 
Õ[Õ
C) nukleokapsid
D) kapsid
683. Paramiksoviruslara aiddir:
lca virusu
k virusu
C) qrip virusu
D) Epsteyn-Barr virusu
E) poliomielit virusu
684. Paramiksoviruslar
n F-zülal
kulturalar
nda 滼瘀
daxili
ԥOԥ
rin
ԥPԥOԥ
b olur
kulturalar
nda Qvarnieri
ԥOԥ
rinin
ԥPԥOԥ
b olur
kulturalar
nda sinsiti
ԥPԥOԥ
b olur
kulturalar
nda Pa
en cisimcikl
rinin
ԥPԥOԥ
b olur
E) sahib hüceyr
deproteinasiyan
min edir
herpes virus infeksiyalar
zaman
ekspress 淼ayin
üsuludur:
A) toyuq embrionunda kultivasiya
B) bioloji üsul
pgil
rlanm
basma yaxmalarda Kaudri cisimcikl
rinin a
kar edilm
kulturalar
nda kultivasiya
E) seroloji üsul
686. Salmonellalar
n patogenlik amill
A) spora
ԥPԥOԥ
tirm
ԥPԥOԥ
tirm
D) endotoksin
E) lipoteyxoat tur
687. Paramiksoviruslara aid
deyil:
A) parotit virusu
B) paraqrip virusu
C) RS-virus
D) qrip virusu
lca virusu
688. Qrip virusunun hans
tipi daha çox antigen d
yi
nliyin
malikdir:
689. Microsporum cinsli göb
yir:
2.Tﱫ氀
rnaqlar;
birl
dirici toxuma;
690. Cüzam
n müalic
edilir:
B) biseptol
C) izoniazid
úD÷Õ
ԥQԥ
ffüs yollar
zi sinir sistemind
rsaq trakt
nda
E) yuxar
ffüs yollar
nda
695. Patoloji materiallardan haz
rlanm
yaxmalarda kapsulaya malik maya
棼ceyr
si formas
kar olunur:
A) Coccidioides immitis
B) Cryptococcus neoformans
C) Sporothrix schenckii
D) Candida albicans
E) Aspergillus flavus
aqlarda Respirator-sinsitial virus infeksiyalar
ÕQÕ
n çox rast g
lin
sadla
ÕGÕ
A) meningit
B) Rey sindromu
C) konyuktivit
D) haymorit
697. Chlamydia psittaci tör
A) atipik pnevmoniya
B) krupoz pnevmoniya
C) pnevmosistoz pnevmoniyas
vi limfoqranuloma
E) urogenital xlamidioz
698. Staphylococcus aureus-un patogenlik amill
1.Keratinaza;
2.Lesitinaza;
3.Plazmakoaqulaza;
4.Lipopolisaxarid;
699. Paramiksoviruslara aiddir:
A) parvovirus
B) epidemik parotit virusu
C) Koksaki virusu
D) qrip virusu
E) Epsteyn-Barr virusu
700. Staphylococcus aureus üçün differensial-diaqnostik mﱨitdir:
A) Endo mﱨ椀ti
B) yumurta sar
-duzlu aqar
C) qanl
aqar
aqar
E) 1%-li peptonlu su
701. Epidemik parotit virusunun ilkin reproduksiyas
verir:
ԥQԥ
ffüs yollar
B) yuxar
ffüs yollar
nda
ciy
r alveollar
nda
rsaq trakt
nda
zi sinir sistemind
702. Epidemik parotitin xarakter
tidir:
A) qulaqalt
zin
úLúPԥ
B) frontit
C) konyuktivit
D) rinit
E) laringit
703. Ornitozun
sas klinik
lam
A) dermatit
B) iflicl
C) qastroenterit
colma
E) pnevmoniya
704. Epidemik parotitin
n çox rast g
sadla
ndand
A) haymorit
B) karl
korluq
C) meninqensefalit
D) konyuktivit
E) hepatit
705. Epidemik parotitin profilaktikas
t
tbiq edilir:
A) rekombinant vaksin
B) anatoksin
C) antitoksik z
D) immun z
E) diri vaksin
lca viru獵⃼渠xarakter
deyil:
A) hemaqqlütinasiyaedici aktivliy
malikdir
B) hava-damc
yolu il
yoluxur
daxili
ԥOԥ
ԥPԥOԥ
tirir
tndaxili infeksiya 瓶r
dir
traf mﱨ椀td
davams
707. Neisseria gonorrhoeae-n
n patogenlik amill
aiddir:
A) ekzotoksin
B) spora
D) enterotoksin
E) lesitinaza
lca virusunun qurulu
sxemind
rilmi
C) qlikoprotein
D) nukleokapsid
E) M-protein
709. Rickettsia prowazekii:
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari mikroorqanizmdir
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n çöpvari mikroorqanizmdir
ԥUԥNԥ
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
nz
r mikroorqanizmdir
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
r mikroorqanizmdir
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
m mikroorqanizmdir
lca viru獵⃼渠hans
glikoprotein 
xarakterdir?
A) N-qlikoprotein
B) NP-qlikoprotein
C) H-qlikoprotein
D) G-qlikoprotein
E) HN-qlikoprotein
n yatala
⃼n do
ru 淼lahiz
A) transmissiv yolla yoluxur
B) patoloji proses yo
un ba
rsaqlar
n selikli qi
nda gedir
C) bakteriemiya mﰀ
ahid
edilir
rsaq epitelind
siklik AMF toplanmas
b olur
dicil
r qana k旧洀ir
712. Meningitli x
st
nin likvorundan haz
yaxman
n mikroskopik müayin
leykositl
⁨ﰀceyr
daxili yerl
Qram m
nfi diplokoklar a
dir. Ehtimal edil
A) Neisseria meningitidis
B) Streptococcus pneumoniae
C) Enterococcus fecalis
D) Haemophilus influenzae
E) Klebsiella pneumoniae
lca x
st
liyind
A) virusun epidermisd
reproduksiyas
il
B) virusun dermatrop t
siri il
C) T-limfositl
rin i
tirak
il
virusun hemolitik t
siri il
D) virusun hemaqqlütinasiyaedici t
siri il
E) damarlar
n yoluxmu
ril
T-limfositl
rin qar
úÕOÕ
ql
siri il
lca s
ri ü渠xarakter
li-papulyoz xarakterlidir
ԥPԥOԥ
pgil
n nahiy
sind
ԥԥPԥOԥ
D) yerind
qabiqlanma mﰀ
edilir
B) Candida albicans
rini v
rnaqlar
yir, qidal
ﰀhitd
li miseli v
hamar makrokonidil
tirir:
A) Microsporum cinsli göb
ԥOԥ
kl
B) Aspergillus cinsli göb
ԥOԥ
C) Sporothrix cinsli göb
ԥOԥ
D) Epidermophyton cinsli göb
ԥOԥ
kl
E) Candida cinsli göb
ԥOԥ
kl
kild
hans
virus t
svir edilmi
A) quduzluq virusu
B) bakteriofaq
b楩⃧槧
k virusu
D) sitomeqalovirus
A) Epidermophyton mentagrophytes
B) Aspergillus niger
C) Trichophyton schoenleini
D) Sporothrix schenckii
E) Candida albicans
726. A hepatitind
hepatositl
rin lizisinin s
bi:
A) spesifik anticisiml
rin yoluxmu
hepatositl
qar
úÕ
liql
siri
rdab
nda spesifik
gG-nin olmas
C) virusun yoluxmu
hepatositl
ԥUԥ
birba
a sitolitik t
siri
D) virusun yoluxmu
hepatositl
aktiv reproduksiyas
E) T-limfositl
rin yoluxmu
úÕ
siri
727. Quduzluq virusunun v
i (毼
) tip椠ﳧﱮ⁤o
ru mﱬ愀hiz
kuturalar
nda kultivasiya edilir
bii halda heyvanlarda v
insanda x
dir
C) RNT t
rkibli qi
al
virusdur
D) toyuq embrionlar
nda kultivasiya edilir
bii halda heyvanlarda v
insanda x
tmir
herpes viruslar
n fibroblastlarda
n T-limfositl
n lemmositl
n B-limfositl
n epitel hüceyr
ԥOԥ
rind
729. Adadov
quduzluq virusunun fiks
olunmu
tipi (virus-fixe) il
beyindaxili
yoluxdurduqda n
ver
r?
A) heyvan quduzluqla x
ԥOԥ
ԥOԥ
qlikogenin miqdar
ÕQÕ
art
731. Poliomaviruslara aiddir:
1.Sitomeqalovirus;
2.ECHO virus;
3.BK virus;
4.JC virus;
5.RS-virus;
6.SV-40 virusu;
732. Quduzluq:
ng virus infeksiyas
B) antroponoz infeksiyad
C) sapronoz infeksiyad
D) zoonoz infeksiyad
ԥQԥOԥ
rin di
úOԥPԥ
yoluxur
aqarda inki
B) çöpvari, h
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
m, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
m, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tir
n mikroorqanizmdir
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n mikroorqanizmdir
kild
virusun sinapslardan periferik sinirl
svir edilmi
virusdur?
A) poliomielit virusu
B) Yapon ensefaliti virusu
C) quduzluq virusu
D) Koksaki virusu
E) epidemik parotit virusu
dan yatala
n t
dicisidir:
A) Nocardia
B) Borrelia
C) Neisseria
D) Treponema
E) Chlamydia
738. Papillomaviruslar
n hans
ri daha yﱫ猀
k kanserogenliy
malikdir:
A) 51-59-cu tipl
28-ci tipl
C) bütün tipl
33-cü tipl
18-ci tipl
739. Quduzluq virusunu x
orqanizmind
740. Quduzlu
sas klinik
tidir:
rma
B) ös毼爀
C) hidrofobiya
E) ishal
741. Quduzluq zaman
hidrofobiyan
i heyvanlardan qorxma
ԥ]ԥOԥOԥ
rinin a
÷UÕOÕ
spazm
C) susuzluq m
zinin iflici
u selikli qi
alar
ԥGԥOԥ
E) anuriya
742. Francisella tularensis:
A) Qram m
tli, kapsulal
ve牧ﰀl
killi bakteriyad
B) Qram m
tli, sporal
kokobasildir
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n kokobasildir
D) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
kild
rilmi
⁨ﰀceyr
A) quduzluqda
B) sitomeqalovirus infeksiyas
C) poliomielitd
b楩⃧槧
E) arbovirus infeksiyalar
744. Bu x
n sonra davaml
745. Quduzlu
un diaqnostikas
nda istifad
A) qanda virusun birba
kar edilm
B) beyin hüceyr
ԥOԥ
rind
Neqri cisimcikl
rinin a
zl
rind
Neqri cisimcikl
rinin a
kar edilm
D) gözün buynuz qi
nda Qvarnieri cisimcikl
rinin a
kar edilm
E) beyin hüceyr
ԥOԥ
rind
en cisimcikl
rinin a
kar edilm
746. Quduzlu
un profilaktikas
insanlar
qar
hans
dbirl
n ﱺ
rind
3 gün mﱤ搀
mﰀ
ahid
䈩⃶汤ﱲﰀlür v
heyvan q
biristanl
nda basd
ÕUÕOÕ
C) onlar
rind
10 gün mﱤ搀
mﰀ
apar
ÕOÕ
䐩⃶汤ﱲﰀlür v
beyin hüceyr
ԥOԥ
ri Neqri cisimcikl
rin
⁧r
müayin
edilir
E) antirabik vaksinl
immunizasiya edilir
747. Varisella-zoster virus tör
lca
B) infeksion mononukleoz
C) su 
herpes
bi椠
748. Quduzlu
un spesifik profilaktikas
nda antirabik z
rdab, yaxud
immunoqlobuluin hans
istifad
edilir?
liyin inkubasiya 擶癲ﰀnü q
saltm慱⃼ﱮ
lar
azaltm慱⃼渀
C) antirabik z
rdab, yaxud immunoqlobuluin antirabik vaksin olmad
qda istifad
edilir
D) antirabik vaksinl
immunizasiyan
sadla
malar
úÕVÕQÕ
almaq ü
liyin inkubasiya 擶癲ﰀnü uzatm慱⃼渀
2.Sitomeqalovirus;
k virusu;
lca virusu;
5.Paraqrip virusu;
6.Parotit virusu;
C) 3, 4, 5, 6
D) 2, 3, 4, 5
751. Streptococcus pneumoniae-n
tdiyi x
aiddir:
1.Bronxopnevmoniya;
3.Ozena;
4.Krupoz pnevmoniya;
l yel;
6.Meningit;
752. Onixomikozlar
n müalic
istifad
A) asiklovir
lam
ri olan 12 ya
n Endo mühitind
koloniyalar
n Qram m
tsiz, 灶ari bakteriya a
dir. Ehtimal edil
A) Enterococcus fecalis
B) Proteus vulgaris
C) Shigella dysenteriae
D) Salmonella Typhi
E) Escherichia coli
n immun 琀
q virusunun
n s
thi zﱬallar
p24
p10
gp 41
D) gp141, p17 v
756. Bakteriemiya il
ayi
t olunur:
A) dizenteriya
B) difteriya
C) göy öskür
n yatala
n immun 琀
q virusunun antigen d
yi
nliyi
n immun 琀
q viru獵⃼渠h
f hüceyr
rdir:
A) ancaq makrofaqlar
thind
CD4 reseptorlar olan 棼挀eyr
ԥOԥ
C) ancaq T-limfositl
D) ancaq B-limfositl
thind
CD8 reseptorlar olan 棼挀eyr
ԥOԥ
min diaqnostikas
nda istifad
edilmir
A) bioloji üsul
B) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
C) mikroskopik ﱳ甀l
ncirvari polimeraza reaksiyas
E) bakterioloji üsul
n immun çat
q virusuna h
impanze meymunlar
anlar
niz donuzlar
D) yenido
ulmu
siçanlar
E) itl
761. Göy 毼r
yin patogenezi:
dicil
r bronx epitelin
adheziya olunaraq orada çoxal
dicil
rin qanda parçalanmas
sind
pertussis-toksin azad olur
dicil
r bronx epitelin
daxil olaraq orada çoxal
dicil
r bronxlar
n selikli qi
ndan qana keçir
dicil
r nazik ba
rsaq epitelin
adheziya olunaraq orada çoxal
n immun 琀
q virusunun yoluxma yolu
A) transmissiv yol
B) cinsi
C) ana südﰠ椀l
qidaland
rma
D) transplasentar yol
E) parenteral yol
n immun çat
q virusu:
A) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
B) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
z viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
D) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
E) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
viruslard
764. Brusellozun seroloji diaqnostikas
nda istifad
edilir:
A) immoblizasiya reaksiyas
B) immunoblottinq
C) radial immunodiffuziya
D) Rayt reaksiyas
E) Vidal reaksiyas
immun 琀
q sindromu ﳧﱮ do
ru mülahiz
dici virus ancaq qanda olur
B) yoluxmadan on ill
r sonra inki
af edir
C) 2-3 ayl
q inkubasiya dövrﱮ搀
n sonra inki
af edir
D) transplasentar yo汬愠ﱲﰀlmﱲ
E) transmissiv yolla yoluxur
immun 琀
q sindromu zaman
opportunistik infeksiyalar
dard
r:
A) virusun yuxar
ԥQԥ
ffüs yollar
n baryer funksiyas
ÕQÕ
ifl
rsaq trakt
n baryer funksiyas
ÕQÕ
ifl
si il
C) immun çat
mazl
q il
D) virusun aktiv replikasiyas
liyin yoluxma yollar
ÕQÕ
n mﰀxt
lifliyi il
immun 琀
q sindromu zaman
opportunistik infeksiyalar
sas t
rind
ndir:
D) konyuktivit
E) orxit v
ooforit
immun 琀
q sindromu zaman
opportunistik infeksiyalar
sas t
rind
ndir:
1.Pnevmocystis jiroveci;
2.Trichomonas vaginalis;
3.Candida albicans;
k virusu;
5.Sitomegalovirus;
6.Cryptosporidium hominis;
C) 1, 2, 5, 6
D) 2, 3, 4, 6
772. “Virus yﱫﲔ
A) virusun reproduksiya qabiliyy
B) virusun sitolitik qabiliyy
ti
C) virusun sitopatogen xüsusiyy
D) virusun reproduksiya sür
ti
E) virusun qanda konsentrasiyas
773. Dermatomikozlar zaman
nir:
ri, d
rialt
toxuma, fassiyalar
rialt
toxuma,
r, d
rnaqlar
C) tükl
r, daxili orqanlar,
ԥ]ԥOԥOԥ
D) fassiyalar,
ԥ]ԥOԥOԥ
r, epidermisin buynuz qat
ri epidermisi, d
rnaqlar, tükl
774. Uzunmﱤ搀
rma v
limfoadenopatiya
ri olan 28 ya
qad
FA vasit
insan
n immun çat
q virusuna qar
anticisiml
kar edilmi
dir. Bu halda h
kimin taktikas
775. Uzunmﱤ搀
rma v
limfoadenopatiya
ri olan 28 ya
qad
FA vasit
krar 淼ayin
r insan
n immun 琀
q virusuna
anticisiml
D) subvirion vaksin
E) anatoksin
immun 琀
q sindromuna qar
effektli vaksinin olmamas
ÕQÕ
ԥEԥ
rind
ndir:
A) virusun
edilm
tinliyi
liyin inkubasiya 擶癲ﰀnün uzunlu
C) virusun kultivasiyas
tinliyi
D) virus genomunun sahib hüceyr
il
inteqrasiya qabiliyy
ti
k d
yi
nlik qabiliyy
ti
immun 琀
q sindromuna qar
effektli vaksinin olmamas
ÕQÕ
ԥEԥ
rind
ndir:
A) virusun kultivasiyas
B) x
st
liyin bioloji modell
dirilm
sinin mﱭkﱮ olmamas
edilm
tinliyi
D) virus genomunun sahib hüceyr
il
inteqrasiya qabiliyy
ti
liyin inkubasiya 擶癲ﰀnün uzunlu
782. Quduzluq virusunun G qlikoproteinl
A) virus RNT-nin sintezini t
min edir
B) virusun M-zülal
n sintezind
i
tirak edir
C) virusun N, L v
NS zülallar
ÕQÕ
n sintezind
i
tirak edir
D) virus DNT-nin sintezini t
min edir
E) virusun hüceyr
birl
ԥúPԥ
min edir
783. Corynebacterium diphtheriae:
A) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
killi bakteriyad
B) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
C) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tir
n çöpvari bakteriyad
E) Qram m
tli, spora
ԥPԥOԥ
tir
n 灶慲i bakteriyad
784. Parenteral mexanizml
yoluxur:
1.A hepatit virusu;
2.B hepatit virusu;
3.C hepatit virusu;
4.D hepatit virusu;
5.E hepatit virusu;
785. Clostridium difficile-nin patogenlik amilidir:
A) endotoksin
B) flagella
D) keratinaza
E) ekzotoksin
786. A hepatit virusu:
A) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
B) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
z viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
z viruslard
E) RNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
viruslard
787. Haemophilus influenzae:
A) Qram m
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
B) Qram m
nfi, h
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
killi bakteriyad
C) Qram m
ԥUԥNԥ
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
D) Qram mﱳ戀
tli, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
E) Qram mﱳ戀
tsiz, spora
ԥPԥOԥ
tirm
n çöpvari bakteriyad
788. A hepatitind
diaqnozu t
sdiq edir:
rdab
nda spesifik
gG-nin olmas
rdab
nda spesifik
gA-n
n olmas
nda spesifik
gE-nin olmas
nda spesifik
gM-in olmas
rdab
nda spesifik s
gA-n
n olmas
789. Streptokoklar
tdiyi x
likl
rin diaqnostikas
tbiq edilir:
A) seroloji üsul
B) mikroskopik ﱳ甀l
C) bakterioloji ﱳ甀l
D) virusoloji ﱳ甀l
ri-allergik reaksiya
791. A hepatitinin diaqnozunda t
tbiq edilir:
rdab
nda spesifik anticisiml
rin t
yini
B) toyuq embrionlar
nda kultivasiya
C) hemadsorbsiya reaksiyas
D) virusoloji ﱳ甀l
E) hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
erixiozlar
n diaqnostikas
sas müayin
üsuludur:
A) seroloji
B) bakteriol
ji
C) bioloji
ri-allergik
E) mikroskopik
793. A hepatitli x
masda olanlara profilaktik m
yin edilir:
A) anatoksin (toksoid⤀
B) inaktivl
dirilmi
vaksin
C) diri vaksin
D) immunoqlobulin
E) rekombinant vaksin
794. Qurulu
viruslar
n edin:
A) 1-herpesvirus; 2-adenovirus; 3-rotavirus
B) 1-adenovirus; 2-poliomielit virusu; 3-insan
n immun
mazl
q virusu
C) 1-adenovirus; 2-herpesvirus ; 3-q
lca virusu
D) 1-quduzluq virusu; 2-parvovirus; 3-q
lca virusu
E) 1-adenovirus; 2-herpesvirus; 3- insan
n immun
mazl
q virusu
795. B hepatit virusunun HBs antigeni yerl
k hiss
ada
a il
kapsid aras
D) kapsidd
E) nukleokapsidd
nsan orqanizminin normal mikrofloras
A) streptokoklar
D) qaraciy
rin ilkin x
ngini
E) B hepatitin
qar
vaksinasiyan
801. B hepatit virusunun genomu ﳧﱮ do
ru 淼lahiz
tti birsapl
DNT-d
tdir
vi birsapl
RNT-d
n ibar
tdir
tti ikisapl
DNT-d
n ibar
tdir
D) h
vi ikisapl
DNT-d
n ibar
tdir
vi birsapl
DNT-d
n ibar
tdir
dan yatala
n mikrobioloji diaqnostikas
Õԥ
saslan
md
rlanm
Gimza üsulu il
boyad
lm
n mikroskopiyas
B) Gimza üsulu il
lm
pgi elementl
rinin mikroskopiyas
na
C) likvordan tör
dicil
rin kulturas
n al
nmas
D) hemokulturan
n al
nmas
E) Gimza üsulu il
lm
qan yaxmalar
ÕQÕ
n mikroskopiyas
803. B hepatitli x
nin qan z
rdab
nda sferik v
filamentoz hiss
rin a
laq
A) maliginizasiya il
B) abortiv infeksiya il
C) inteqrativ infeksiya il
D) produktiv infeksiya il
E) vaksinasiya il
lcan
A) pnevmoniya
C) postinfeksion ensafalomielit
mk
skin sklerozla
panensefalit
nefrit
805. B hepatitin diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) immunoflüoressensiya reaksiyas
B) passiv hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
C) immunoferment analiz
D) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
E) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
806. 18 ya
o
n boyun nahiyy
sinin d
risind
hipo- v
hiperpiqmentl
r pulcuqlar
n mikroskopiyas
nda gird
oval formal
mayayab
棼ceyr
yilmi
siz hifl
kar edilmi
dir. Ehtimal edil
A) pulcuqlu d
mrov
B) epidermomikoz
piedra
mrov
mrov
807. C hepatit virusu:
A) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
al
virusdur
B) DNT t
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
al
rkibli, ikosaedral kapsid
malik qi
as
E) RNT t
rkibli, spiral kapsid
malik qi
z virusdur
808. Respirator-sinsitial virus infeksiyalar
ÕQÕ
tidir:
laringit
bronxiolit v
pnevmoniya
C) meninqoensefalit
D) rinit v
E) plevrit
809. C hepatitin diaqnostikas
nda t
tbiq edilir:
A) komplementin birl
ԥúPԥ
reaksiyas
B) immunoflüoressensiya reaksiyas
C) immunoferment analiz
D) passiv hemaqqlﱴinasiya reaksiyas
E) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
810. C hepatit virusunun genotipl
yin edilir:
A) passiv hemaqqlütinasiya reaksiyas
vasit
sil
B) immunoflüoressensiya reaksiyas
vasit
sil
C) immunoferment analiz vasit
sil
D) hemaqqlütinasiyan
ngim
reaksiyas
vasit
sil
ncirvari polimeraza reaksiyas
vasit
sil
811. Pseudomonas aeruginosa-n
n patogenlik amill
1.Xovlar;
2.Lipoteyxoat tur
usu;
3.Endotoksin;
4.Eritrogen toksin;
5.Ekzotoksin A;
812. Hans
ﰀlahiz
deyil?
A) C hepatit virusu qi
al
virusdur
B) C hepatit virusu toyuq embrionlar
nda çoxalm
C) C hepatit virusu paenteral yolla yoluxur
D) C hepatit virusunun 6 genotipi var
E) C hepatit virusu DNT t
rkiblidir
813. Papillomaviruslar
ԥUԥ
A) d
ri ziyili
B) verrukoz laringit
C) servikal kanser
rinin papillomas
E) infeksion eritema

Приложенные файлы

  • pdf 14868345
    Размер файла: 643 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий