putevoditel


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
1 К̬̥̦̦̼̜̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̏̔̽ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́ ̨̯̬̌̏ ʹ Joey Barton ̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̣̔́ ˉʪˁ ͨˁ̸̡̡̛̣̌̔ͩ https://skladchik.com/ ̨̦̬́̍̽ ϮϬϭϰ ʹ ̴̖̬̣̏̌̽ ϮϬϭϱ ̐͘ 2 ʠʝʓʔʟʕʏʜʗʔ * ;ʯ̨̨̡̛̣̌̐̏ ̡̡̛̣̖̣̦̼̖̌̍̽ ͕ ̛̦̙̥̯̖̌ , ̸̨̯̼̍ ̛̪̖̬̖̜̯ ̡ ̣̖̐̌̏ ⤀ В̨̥̖̭̯ ̨̛̛̪̬̖̭̣̔̏́ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 3 ˇ̱̦̥̖̦̯̣̦̼̜̔̌̌̽ ̨̨̪̬̭̏ ͨʯ̸̖̥͍̌ͩ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 9 О̡̛̯̯̣̖̥̭̌̏̌́ ̨̯ ̭̖̍́ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 12 Ч̨̯ ̛̣̀̔ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖͍̔ ..................................................................................... 1 5 В̛̼̬̖̥̍̌ ̨̯̬̏̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 19 Т̛̖̭̯̬̱̖̥ ̨̭̪̬̭ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 42 О̍ ̸̵̨̡̛̛̭̯̦̌ ̴̯̬̌ ̡̛̌͘ ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̛ ̨̡̛̦̖̭̯̯̔̌ ͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 51 К̡̌ ̛̛̣ ̖̐̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̦̦̾̔̐ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 58 ʿ̨̡̛̛̭̯̺̌̏ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 62 ʿ̨̡̛̭ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 62 ʯ̡̱̪̖̥̌̌ ̨̯̬̏̌ ̏ К̛̯̖̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 72 О̨̬̍̚ ̵̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙ 76 ʿ̨̬̙̔̌ ̛ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 82 Т̛̪̼ ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ О̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̯̪̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 84 ϱ ̨̨̭̖̯̏̏ ̶̨̪̬̖ͨ̔̌̏ - ̨̨̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̦̏̌̐ͩ ̛̭̖̬̭̏̌ ͙͙͙͙ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 88 ˉ̨̨̨̛̖̦̬̦̖̍̌̏̌̚ ̛ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̖̏̌̚ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 94 ˀ̨̯̖̥̌̍̌ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚͘ ʪ̖̣̖̥̌ ̨̛̭̏ ̭̣̼̖̌̍ ̨̨̭̯̬̦̼ ̛̛̭̣̦̼̥̽ ͙͙͙͙͙͘͘ 97 ʿ̛̬̖̥ ̪̣̯̖̙̖̜̌͘ ʿ̨̬̖̪̣̯̔̌̌ ̛ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 100 О̯̪̬̣̖̥̌̏́ ̨̡̛̪̭̼̣͘ ʿ̸̨̯͕̌ ̡̡̱̬̖̬̭̽̌́ ̭̣̱̙̍̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 104 ˁ̛̦̙̖̥̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̦̖̼̱̪̏̏ ̨̦̣̌ ̡̙̖ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 116 Н̌ ̛̪̱̯ ̡ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 120 ʰ ̖̺̘ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̭̖̯̏̏ ̨̯ ͨК̪̾̌ͩ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 122 3 ʑˏˈ˔˕ˑ ˒˓ˈˇЧ˔ˎˑ˅Чˢ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̭̖̥̏ ̛̪̬̣̥̌̏̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̸̦̯̌̌̽ ̨̭̏̀ ̡̛̦̱̐ ̥̦̖ ̼̍ ̨̨̛̭̯̣ ̭ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ́ ̨̣̙̖̦̔ ̥̏̌ ̛̦̭̯̱̪̯̌̽ ̦̌ ͨ ̨̨̥̣̽̚ ͩ - ̨̛̦̪̥̦̯̌̽ , ̸̨̪̖̥̱ ̼̏ ̖̘ ̛̛̬̖̹̣ ̡̛̱̪̯͕̽ ̛̬̯̌̏̽̚ ̯̱̾ ̨̪̬̣̖̥̱̍ : ͨ ̵̨̛̯̯̖ ̨̛̬̭̯̍̽ ̦̖̥̦̱̌̀ ̨̬̯̱̌̍ ̛ ̸̦̯̌̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̭̖͍̍́ ͕ͩ ̛ ̛̣ ͨ ̵̨̛̯̯̖ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̜̏ ̡̛̪̬̍̌̏ ̛ ̡ ̬̪̣̯̖̌̌̚ , ̦̖ ̨̨̨̭̍ ̦̪̬̭͍̌́̐̌́̽ ͩ ͘ Ч̨̖̭̯̦ ̨̨̬͕̐̏́ ́ ̨̥̱̐ ̨̼̯̭͕̔̐̌̔̏̌̽́ ̵̨̯̽ ̛ ̦̖ ̦̌̀̚ ̡̦̖̬̦͕̌̏́̌ ̸̨̯ ̛̥̏̌ ̛̙̖̯̔̏͘ ʪ̣̹̖̌̽ ̥̦̖ ̼̍ ̨̨̛̭̯̣ ̛̬̭̯̖̬̖̯̌̍̽ ̨̛̪̭̣̦̖̖̽ ̹̱̏̌ ̨̣͕̍̽ ̸̨̯̼̍ ̦̌ ̡̡̨̖̌ - ̨̯ ̨̛̥̦̖̦̖̐̏ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̛̦̖̦̖̣̏̌̏̔̚ ̯̖ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯͕̍́̽̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̛̭̯̣̌̌̏̚ ̭̏̌ ̯̭̏́̽́̚ ̌̚ ̸̨̛̪̬̯̖̦̖ ̸̨̨̨̖̬̖̦̔̐ ;̡̡̨̨̌̐ , ̡̛̭̯̯̌ , ̨̪ ̸̭̖̯̱͍Ϳ ̥̦̱̣̌̌̌ / ̡̛̛̦̐ / ̡̱̬̭̌͘ ʰ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥͕ ̡̨̐̔̌ ̬̱̭̐̌̔ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̨̬̹ ̨̪̦̯͕̔́ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̡̨̣̥̱̏ ̨̛̛̛̣̣̦̭̯̱̀̚ ̨̦̖̥̖̯̦̌̚ ̣̔́ ̭̏̌ ́ ̨̣̙̖̦̔ ̼̣̍ ̼̍ ̸̦̯̌̌̽ ̨̡̛̪̬̼̯̔̏̌̽ ̨̛̭̏ ̛̪̱̯ ̵̨̼̏̔̌ ̛̚ ̶̛̛̛̭̯̱̌ , ̨̭̯̬́ ̛̚ ̭̖̍́ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌̌ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̪̪̱̯̦ ̨̨̪̬̔̔̌̏̌́ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̭̏ ̡̱̬̭̼ ̛ ̥̦̱̣̼̌̌͘ Н̨ , ̱̼͕̏ ̵̛̬̱̔̐ ̡̨̱̬̭̏ ̱ ̥̖̦́ ̦̖̯ ̛ ̨̣̦̱̺̏̀̌́ ̱̥̼ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̴̨̛̦ - ̨̛̦̖̭̥̖̦̍̏̚ ̶̖̣̽ ̨̯ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̱̙̖ ̨̔ ̛̭̯̦̱̯̐̌͘ В ̵̨̯̼̏̌̚ ̡ ̨̦̦̥̱̔̌ ̡̱̬̭̱ ̼̏ ̨̣̦̼̏̽ , ̨̨̪̦̼̔̍ ̶̛̪̯̥̌ ̏ ̵̦̖̖̭̍̌ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ́ ̨̭̯̣̌̏̀ ̭̖̏ ̯̱̾ ̛̬̱̯̦̱ ̏ ̨̨̭̯̬̦̖ ̛ ̛̪̬̣̹̱̐̌ ̭̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̡ ̖̭̖̖̍̔ ̨̪ ̱̹̥̔̌͘ Н̵̡̡̛̛̌ ̵̨̡̛̬̥̐ ̛̣̖̦̜̌́̏̚ ̛ ̨̛̖̺̦̜͕̍̌ ̨̨̪̬̭̯ ̶̡̨̨̛̭̦̖̦̯̬̬̦̦̼̏̌ ̖ ̛ ̭̙̯̼̖̌ ̨̔ ϭϬϬ ̵̨̨̛̬̭̏̔̏ ̶̛̭̯̬̦̌ ̔̏̌ ̨̐̔̌ ̨̪̼̯̌ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯ ͘ ʰ̘̯͍̔ ˄̙̖ ̛̙̱̏ , ̡̡̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̏ ̭̌ ̨̨̨̦̖̣̦̔̏̽ ̛̭̙̣̌ ̨̱̐ ̣ ̡̛ ̵̨̛̭̏ ̱̐̍ , ̸̨̪̬̯́ ̛̯̾ ̨̡̛̭̯̬͘ ʪ͕̌ ́ ̼̍ ̨̥̦̱̣̍̌ ̭͕̏̌ ̡̭͕̌̌̏̚ ̸̨̯ ̡̙̼̜̌̔ ̸̨̛̛̪̬̯̹̜̌̏ ̡̛̦̱̐ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̸̨̛̪̬̯̖̦́ ̭̬̱̌̚ ̨̬̯̖̖̌̍̐̌̚ ̯ ̛ ̛̬̖̹̯ ̭̖̏ ̨̛̭̏ ̦̭̱̺̦̼̖̌ ̨̨̪̬̭̼̏͘ Т̡̌ ̦̖ ̼̖̯̍̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̨̥̖̭̯̏ ̵̨̨̨̛̥̦̖̺̺̐̍̌̀ ̴̬̌̚ , ̨̏ ̛̛̭̯̱̪̣̖̦̏ ́ ̛̬̖̹̣ ̡̡̨̬̯̌ ̨̛̪̭̯̌̽ ̨̛̛̭̯̬̀ ̨̨̭̖̏̐ ̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ ̵̱̭̪̖͕̌ ̡̨̨̯̬ ̌́ ̛ ̛̣̖̙̯ ̏ ̨̨̭̦̖̏ ̨̨̦̦̔̌̐ ̯̬̱̔̌͘ ʺ̨́ ̨̛̛̭̯̬͕́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̸̛̪̬̥̖̯̖̣̦̌̽̌ ̨̭̖̜̏ ̛̦̖̪̬̥ ̸̨̖̯̖̣̦̭̯̌̽̽̀͘ ˔ ̭̥̼̜̌ ̨̡̨̼̦̖̦̦̼̜̍̏ ̪̬̖̦͕̌̽ ̵̡̨̛ ̖̭̯̽ ̨̛̛̥̣̣̦̼ ̏ ̦̹̖̜̌ ̭̯̬̦̖̌͘ ʿ̨̛̭̯̱̪̏ ̏ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̏ ϮϬϬϱ ̨̱̐̔ ̨̪ ̨̭̯̣̽ ̨̨̨̭̯̬̖̦̦̜̏̍̏̌ ̨̯̐̔̌ ̶̨̛̛̭̪̖̣̦̭̯̌̽ ̡̨̨̛̦̥̭̯͕̾̌ ̸̡̨̛̦̣̌̚ ́ ̨̯̯̾ ̭̥̼̜̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̏ ϮϬϭϬ ̨̱̐̔͘ ʿ̨ ̭̯̬̦̖̌ ̱̙̖ ̱̣̣̐́ ̡̛̛̬̭̚ , ̛ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̡̛̛̼̪̱̭̦̏ ̨̱̏̏̚ ̖̍̚ ̡̡̨̨̌̐ - ̨̛̣̍ ̨̪̼̯̌ ̨̬̯̼̌̍ ̡̨̛̦̥̱ ̛̼̣̍ ̦̖ ̦̱̙̦̼͘ ʿ̨ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖͕ ̏ ̨̥̖̥ ̶̨̨̛̛̪̬̦̣̦̥̏̌̽ ̨̨̬̖̐̔͘ ˁ̶̛̛̯̱̌́ ̨̨̭̣̙̦̣̭́̌̽ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ͨ ̭̖̜̏́̚ ͩ ̱ ̥̖̦́ ̦̖ ̨̼̣̍ ͕ ̡̡̛̥̌ - ̨̛̣̍ ̡̛̬̥́ ̨̯̣̦̯̥͕̌̌ ̨̨̭̪̭̦̼̥̍ ̵̨̭̱̔ ̨̡̨̛̪̬̯̽ ̶̭̖̬̔̌ ̨̨̬̯̯̖̣̖̜̌̍̔̌ ̦̌ ̨̣̖̖̍ - ̥̖̦̖̖ ̵̛̪̬̖̭̯̙̦̼ ̵̥̖̭̯̌ ̨̬̯̼͕̌̍ ́ ̨̯̙̖ ̦̖ ̨̣̣̍̌̔̌͘ Ч̨̯ ̙͕ ́ ̸̦̣̌̌ ̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̨̛̭̏ ̛̭̣̼ ̯̥̌ , ̖̐̔ ̨̥͕̐ ̛̱̭̯̬̣̭̌̏̌́ ̦̌ ̯̱ ̨̬̯̱͕̌̍ ̡̨̨̯̬̌́ ̼̣̍̌ ̥̦̖ ̨̭̯̱̪̦̔̌͘ ʯ̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ Ϯ - Ϯ͕ϱ ̨̐̔̌ ̨̪ ̖̭̦̱̏ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌ ́ ̱̭̪̖̣ ̛̭̥̖̦̯̽ ϳ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̥̖̭̯ ̨̬̯̼̌̍͘ ˔ ̨̨̪̬̯̣̌̍̌ ̛ ̏ ̴̭̖̬̖ ̸̡̨̡̨̥̥̖̬̖̭̜ ̨̛̛̛̦̖̙̥̭̯͕̔̏ ̛ ̶̵̡̨̡̛̛̯̖̣̖̥̥̱̦͕̌́ ̛ ̵̡̛̯̦̼̌̏ ̵̨̪̬̙̔̌̌ ̨̨̡̥̖̯̣̣̪̬̯͕̌̌̌ ̸̨̡̨̛̛̣̭̯̖̭̜̐ ̡̨̛̛̥̪̦̌͘ ˔ ̸̨̖̭̯̦ ̭̯̬̣̭̌̌́ ̛̦̜̯̌ ̨̬̯̱͕̌̍ ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍ ̨̪̣̖̖̦̚ ̛̬̱̥͕̔̐ ̖̣̣̔̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̨̪̣̖̦̖̚ ̣̔́ ̨̺̖̭̯͕̍̏̌ ̨̥̐ ̼̍ ̨̛̬̖̣̯̭̌̏̌̽́̚͘ В̥̖ ̨̭̯ ̨̨̯̾̐ ̥̖̦́ ̨̨̛̪̭̯̣̐̌ ̨̨̪̣̦̖ ̸̨̨̛̬̬̦̖͕̌̌̏̌̚ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̛̛̪̬̣̏̔ ̡ 4 ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ́ ̦̖ ̨̥̐ ̖̬̙̯̭̌̔̌̽́̚ ̦̌ ̡̡̨̥̌ - ̨̛̣̍ ̥̖̭̯̖ ̍ ̨̣̖̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̶̥̖̭̖́̏͘ Н̖ ̵̸̨̖̯̭́ ̸̨̖̬̦̯́̽ ̡̡̨̖̌ - ̨̛̣̍ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̖ ̛̛̪̬̖̪̬̯̖͕̔́ ̨̬̯̱̌̍ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̛̚ ̵̛̦ ̏ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̛̭̯̖̪̖̦ ̨̨̛̻̖̦̣̍̔́ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ : - ̨̨̨̨̥̦̯̦̦̭̯̽ ̛ ̛̬̱̯̦̌ ̨̬̯̼̌̍͘ ʿ ̨̖̬̖̏ ̬̖̥̏́ ̼̣̍ ̨ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦͕ ̨̦ ̪ ̨ ̨̛̛̪̬̹̖̭̯̏ ̡̨̨̨̨̦̖̯̬̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̙̖̔̌ ̭̥̌̌́ ̨̨̬̦̬̦̌̍̌̌́̚̚ ̨̬̯̌̍̌ ̪̬̖̬̺̣̭̏̌̌̌̽ ̏ ̛̬̱̯̦̦̱̀ . ˁ̨̨̛̯̦̣̭̌̏̽ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̏ ̸̡̨̭̱̦͘ - ̵̨̥̬̼̜ͨ̌̏ͩ ̡̬̍̌̔̌ ̸̨̛̪̯ ̖̖̏̔̚ ͘ ʺ̖̦́ ̡̨̛̔ ̦ ̪̬̣̌́̐̌ ̨̯̯ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̛̦ ̏ ̨̨̦̜̔ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̼̭̯̬̖̦̏̌ ̛̦̖̭̍̚ - ̛̭̭̯̖̥͕̌ ̌ ̨̥́ ̨̬̯̌̍̌ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̖̖̏̔̚ ̼̣̍̌ ̦̌̏́̌̌̚̚ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̡̨̣̣̖͕̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̛̦̱̯̬̖̦̦̥̏ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̪̪̬̭̯̱ ̦̖ ̵̨̛̯̖̣͘ К ̛̦̖̙̖̣̦̌̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ , ̨̨̥̙̦ ̖̺̘ ̨̛̔̍̌̏ ̯̽ ̨̯̯̣̦̱̌̽̀ ̨̨̖̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̏̽̚͘ В ̨̺̖̥͕̍ ̏ ̸̛̪̬̱̔̌ ̡ ̨̨̡̪̖̏̚ ̯̦̱̯́̽ ̦̌ ̭̖̖̍ ̖̺̘ ̭̪̺́ ̵̛ ̛ ̵̡̛̬̼̺̭̍̌̀́ ̨̬̥́̔ ̏ ̨̨̦̜̔ ̡̱̪̬̙̖́ ̨̣̹̌̔ ̖̜ ̥̖̦́ ̦̖ ̨̛̱̭̯̬̣̌̏̌͘ - ̵̨̪̣̌́ , ̨̛̣̍ ̛ ̨̭̖̏̏ ̨̯̭̱̯̭̯̱̺̏̀̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̶̨̛̛̛̥̯̏̌ ͘ Т̱̯ ̦̖ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̙̖̔̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̖̺̘ ̡̨̨̛̥̥̖̦̯̬̯̏̌̽͘ - ̨̨̪̣̦̖ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̸̨̨̛̣̦̐ ̨̨̨̨̭̦̏̍̔̐ ̛̬̖̥̖̦̏͘ К̡̌ ̼̍ ̛̦ ̨̼̣̍ ̨̬̱̭̯̦͕̐ ̨̦ ̨̯̐̔̌ ́ ̸̨̖̦̽ ̨̭̦́ ̨̨̭̦̣̌̚ ͕ ̸̨̯ ̡̨̨̬̖̪̭̯̦̖ ̨̪̬̌̏ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̏ ϭϴϲϭ ̨̱̐̔ ̨̛̛̯̥̖̦̣ ̛̣̹̽ ̦̌ ̱̥̖̍̌̐ . В̭̖ ̙̖ ̛̯̬̱̯̼̌̍ ̬̭̯̌̍̏̌ ̨̛̭̯̣̭̌̽ ̶̨̛̦̣̌͘ ʿ̨̻̖̥̔ ̦̌ ̬̭̭̖̯̖̌̏ ;̨̛̥̜̚ ̙̔̌ ̖ ̨̔ ̬̭̭̖̯̌̏̌Ϳ ̛ ̨̬̯̌̍̌ ̨̔ ̡̯̌̌̌̚͘ ͨ ˁ̨̛̪̭̌̍ ͩ ̨̨̬̯̐̏́ ̌̚ ̨̯̾ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖͕̔ ̨̦ ̪̦̱̯̽ ̡̨̪̣̜̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̱̪̱̭̯̯́ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚͘ ʪ̨̥̌ ̛̭̣ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̛̣̹̽ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯̼̍ ̨̪̖̭̯͕̽ ̨̛̪̣̯̐̌̔̽ ̪̬̱̌ ̡̬̱̹̖̍̌ ̛ ̸̣̖̽ ̭̪̯̌̽͘ ʺ̨̨̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̭ ̡̨̣̖̭̯̐̽̀ ̡̛̦̯̌̔̌̽ ̖̺̘ ̭ ̨̛̪̣̙̦̼̔̀ ̪ ̡̨̱̦̯̏ ͘ Т̨̐̔̌ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̼̣̖̣̏̐́̔ ̸̨̖̦̽ ̨̬̱̭̯̦̐ ͕ ̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ́ ̨̖̱̥̦̍̚ ̨̣̬̖̦̍̌̐̔̌ ̨̯̥̱ ̛̬̖̥̖̦̏͘ Т̖̪̖̬̽ ́ ̨̛̪̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̨̯̾ ̭̥̌̌ Ж̛̦̽̚ ̦̪̬̣̣̌̌̏́̌ ̥̖̦́ ̨̭̖̜̏ ̡̨̬̱̜ ̦̌ ̦̱̙̦̼̜ ̪̱̯̽͘ Н̨ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̨̛̭̦̦̖̌̚ ̨̛̪̬̹̣ ̨̪̭̣̖͘ Т̨̐̔̌ ̙̖ , ̨̪̭̣̖ ̵̨̡̛̭̯̣̽ ̵̖̱̭̪̖̹̦̼̍̚ ̨̨̡̪̪̼̯ ̦̌ ̛̜̯ ̨̬̯̱ͨ̌̍ ̸̥̖̯̼ͩ ́ ̨̪̦̣́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̖̺̖̜̏͘ ʿ̨̖̬̖̏͘ Ч̨̯̼̍ ̯̖̬̪̖̯̽ ̖̭̏̽ ̨̯̯ ̬̖͕̍̔ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̯̬̯̭̏́ ̭ ̛̥̏̌ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱͕̌ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̛̖̬̙̥̼̔ ̨̛̭̥̏ ̨̖̣̥̔͘ ʰ ̨̯̾ ̨̖̣̔ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̛̣̥̼̥̀̍͘ К̛̭̯̯͕̌ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̼̏ ̯̖̥ͨ ̛̛̣ ̦̖ ̯̖̥ͩ ̸̨̖̦̽ ̡̨̣̖̐͘ Ч̨̖̭̯̦ ̨̯̖̯̯̖̏̽ ̭̖̖̍ ̦̌ Ϯ ̸̨̖̦̽ ̵̨̪̬̭̯̼ ̨̨̪̬̭̏̌͗ ̙̖̯̖̔ ̛̣ ̼̏ ̵̵̨̼̦̼͍̏̔ ̙̖̯̖̔ ̛̣ ̼̏ ̸̨̨̨̖̬̖̦̔̐ ̨̡̯̪̱̭͍̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̛̛̯̖̯̣̏ ͨ̔̌ͩ ̵̨̯́ ̼̍ ̦̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̯̾ ̨̨̨̪̬̭͕̏̏ ̼̏ ̛̖̯̖̔ ̦̖ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̨̨̬̖̔̐͘ Н̌ ̭̣ ̸̱̜͕̌ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̵̸̨̖̯̭̌́̚ ̨̨̛̪̭̪̬̯̽ ̭ ̛̯̥͕̾ ̨̛̭̪̥̦̯̖̏ ̭̖̍́ ̏ ̖̯̭̯̖̔̏ , ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̛̬̣̐̌ ̭ ̸̡̨̛̥̥͕́ ̛̖̣̍̐̌ ̭ ̛̬̱̥̔̽́̚ ̨̏ ̨̬̖̔̏͘ Н̱̙̦̼ ̛̣ ̏ ̥̌ ̛̼̣̍ ̨̯̐̔̌ ̵̨̼̦̼̖̏̔ ̛ ̨̡̯̪̱̭ ? В̥̌ ̛̭̥̥̌ ̦̖ ̡̙̖̯̭̌́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̱̬̦̜̌̍̔ ̛̖̔́ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̨̭̖̜̏ ̨̬̯̖̌̍ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̨̪ ̨̯̥ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̨̬̯̌̌̍̚ ̦̌ ̨̦̖ ̦̌ ̵̨̯̼̔ ̨̯ ̨̯̜̾ ̨̭̥̜̌ ̨̬̯̼͍̌̍  В̨ - ̵̨̯̬̼͕̏ ́ ̨̪̦̣͕́ ̸̨̯ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̨̯̦̹̱̭̽ ̡ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̸̸̡̨̛̛̭̭̯̣͕̌̏̏ ̵̛̦̺̌̀̚ ̨̭̖̏ ̸̛̪̬̖̦̦̖̦̖̔̌̌̚͘ А ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̽́̚ ̦̌ ̸̨̖̬̖̦̱̔̀ ̸̨̼̦̱̍̀ ̨̬̯̱̌̍ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̏ ̸̛̥̱̯̖̣̦̼̥̽͘ В ̨̥̖̥ ̙̖ ̨̭̯̔̌ ̸̨̨̯̦ ̡̨̱̥̚ ̡̨̨̬̱̬̖̐̚ ̨̪ ̨̨̭̪̭̥̍̌ 5 ̨̡̬̯̌̌̍̌̚ ̨̛̪̥̖̭̯̣̭̌̽ ̛̣̹̽ ̨̦̔̌ - ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̨̨̭̯̜̦̔̌́ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛̣̯̖̬̦̯̌̽̌̏̌ ̨̬̯̖̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌͘ ˑ̨̯ ̛̦̖̭̍̚͘ ʿ̨̬̖̏̔́ ̯̺̯̖̣̦̱̌̽̀ ̛̛̬̖̏̀̚ ̵̯̖ ̨̬̖̭̱̬̭͕̏ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ́ ̨̣̣̍̌̔̌ ̦̌ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̨̨̛̦̬̱̙̣̭͕̍̌̽ ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̖̭̯̽͗ ́ ̭̥͕̌ ̨̔ ̭̯̱̪ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯͕ ̨̨̥̦̐ ̨̨̨̨̭̦̏̍̔̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̨̭̖̏̐ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜̍ ͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̨̥̐ ̨̛̪̯̬̯̯͕̌̽ ̸̨̯ ̦̼̖̯̭͕̌̏̌́̚ ̦̌ ̨̨̨̪̪̬̯ͨ̍̏̌̽ ̸̦̯̌̌̽ ̛̦̖̭̍ͩ̚ . ˁ̡̙̖̥̌ ̨̪̬̥́ - ̦ ̖ ̸̨̖̦̽ ̨̯ ̛ ̨̱̭̯̐͘ О̡̨̦̔̌ ̦ ̜̌̔́ ̏ ̨̛̦̖̯̦̥̐̌̏ ̨̪̼̯̖ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ̥̦̖ ̨̯̾ ̦̱̙̦ ̨ ͍͕ͩ ́ ̭̯̣̌ ̶̖̪̣̯̭́̽́ ̌̚ ̭̥̱̌ ̛̖̔̀ ̛̦̖̭ͨ̍̌ͩ̚ ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̥̐͘ В̭̘ ̨̥̖ ̨̡̛̬̱̙̖̦̖ ̨̼̣̍ ̨̨̛̭̪̯̦̏̌ ̏ ̵̱̖̔ ̨̛̛̦̱̭̯̬̣̦̜̔̌̽ ̵̨̛̪̾͗ ̵̨̨̨̬̹ ̸̛̱̭̽ ̏ ̡̨̹̣̖ ̛ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̙̖̹̽ ̨̛̪̭̯̱̪̯̽ ̏ ̵̨̨̛̬̹̜ В˄ʯ͕ ̵̨̨̨̬̹ ̸̛̱̭̽ ̏ В˄ʯ̖ ̛ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̙̖̹̽ ̛̦̜̯̌ ̵̨̨̬̹̱̀ ̨̬̯̱͕̌̍ ̵̨̨̨̬̹ ̛̯̬̱̭̔̽ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̛ ̨̨̪̯̥͙ ̌ ̸̨̯ ̡̛̭̯̯̌ ̨̨̪̯̥͍ ʪ̨̣̐̌́ ̛ ̛̦̖̦̯̖̬̖̭̦͕̌́ ̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̦̖ ̛̥̖̺̀̌́ ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́ ̶̸̨̡̖̪͕̌ ̭ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̡̛̛̼̯̖̺̥̏̌̀ ̬̱̔̐ ̛̚ ̬̱̔̐̌ ̛̖̦̥̏̽́̚͘ Н̖ ̱̱̍̔ ̣̔̌ ̹̖̽ ̬̥̼̹̣̯̌́̽̚ ̦̌ ̯̱̾ ̯̖̥̱͕ ̨̍ ̨̯̥̾ ́ ̛̦̪̭̣̌̌ ̡ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̛̭̪̬̭̯̽ ̨̭̖̯̏̌ ̭ͨ ̸̨̖̐ ̸̦̯̌̌̽ ̨̭̜̏ ̪̱̯̽ ̭̥̱̬̌̌́ ͩ ̥̦̖ ̨̼̣̍ ̦̖ ̱ ̡̨̨̐ , ̛ ́ ̛̬̦̱̣̭́ ̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯͘ Л̨̥̭́̽ ̨̏ ̭̖̏ ̛̖̬̔̏ ̭̜̯̼͕̌ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̍ ̨̨̛̱̪̥̦̣̭̌̽ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̸̦̯̌̌̽ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̏ ̭ ̛̖̯ , ̭̪̱̭̯́ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̬̖̥̏́ ̨̡̨̛̪̭̏ ́ ̸̨̭̣̱̜̦̌ ̬̖̣̌̍̚ ̦̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̖̭̪̣̯̦̼̍̌ ̵ ̛̖̦̬̏̍̌ ̨̏ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ . Н̌ ̨̯ ̥ ̛̖̦̬̏̍̌ ̖ ;̨̯̾ ̼̣̍ ̥̬̯̌ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌Ϳ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ́ ̱̭̣̼̹̣̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̨̪̬̭̯ ̬̼̖̯̏̏̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̦̼̜̏ ̯̬̖̦̔ - ̨̨̛̬̺̜ͨ̐̏́ ̵̨̡̥́ͩ͘ 6 В̛̍̏ ̏ ̱̣͕̐̐ ̸̨̯ ̨̯̾ ̡̨̯̜̌ ̌̚ ̨̨̛̬̺̜̐̏́ ̵̨̡̥͕́ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̏ ̨̯̯ ̙̖ ̖̦̔̽ ́ ̣̔̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̸̨̯̼̍ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̖̭̯̽ ̛̣ ̦̌ ̵̛̦ ̨̭̪̬̭ ;̣̍̌̐ ̨ ʥ̛̦̖̭̚ - ̨̨̨̥̣̭̯̔̽ ̱̙̖ ̱̭̪̖̣̌ ̥̦̖ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̏ ̵̨̡̛̬̣̌ ̦̌ ̯̱̖͕̀̍ ̸̨̯ ̪̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̨̯̬̏̌ ̨̦̱̙̦ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̨̭̪̬̭  ⤀ . ʪ̖̏ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̖ ̡̛̌́̏̚ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̙̖ ̖̦̔̽ ̛̭̯̣̌ ̸̨̦̣̥̌̌ ̨̨̯̐ ̸̡̛̛̪̬̣̖̦͕̀́ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́ ̛ ̨̪ ̭̖̜ ̖̦̔̽ ̛ ̨̨̪̼̯̥ ̡̨̯ ̨̨̨̬̐ ́ ̵̸̨̱ ̨̪̖̣̔ ̛̯̭̽́ ̭ ̛̥̏̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̭̖̜̏ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̡̛̛̦͙̐ ʿ̬͕̌̏̔̌ ̭̬̱̌̚ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̨̨̨̛̬̯̭̐̏̽́͘ ˑ̯̌ ̡̛̦̐̌ - ̦̖ ̡̖̜̭ ̨̪ ̨̡̬̯̱̌̌̍̚ ̨ ̨̯̥ ̡̡ͨ̌ ̌̚ ϯϱ ̦̖̜̔ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ϮϳϯϭϵϮ ̬̱̣̖̜̍ ̦̌ ̨̪̬̙̖̔̌ ̨̨̨̡̺̖̬̖̏ͩ̚ . ˔ ̦̖ ̣̭́̏́̀̽ ̛̦ ̴̨̨̛̛̦̦̖̭̥̖̦̥͕̍̚ ̛̦ ̸̡̨̨̱̖̬̥ ̵̡̨̛ ̸̭̖̜̭̌ ̛ ̡̯̌ ̵̯̖̯̏̌̌ ̭ ̡̨̛̼̯̥̍̚͘ ʰ̥̖́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̨̛̥̦͕̌̐̌̏̚ ́ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̭̏̀ ̨̬̯̱̌̍ ̖̣̔̌̀ ̭̥̌ ̥̖̭̯̖̏ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̡̨̖̱̹̜̔̏ ʹ ̨̡̛̦͕̏̚ ̸̛̭̯̬̖̏ ̭ ̡̛̛̣̖̦̯̥͕̌ ̨̛̪̬̙͕̔̌ ̨̡̯̪̬̌̏̌ ̨̨̡̪̭̼̣͕ ̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̡̬̖̣̥̼̌ ̛ ̯̔͘͘ ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̛̚ ̭̏̌ ̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ̭̯̭̌̔̌́̚ ̨̬̖̦̦̼̚ ̥ ̨̨̨̪̬̭̥̏͗ ̛ͨ ̡̡̱̌̀ ̨̪̣̱̽̚ ̨̯̐̔̌ ̨̨̺̖̏̍ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̨̯̏́ ̡̡̛̦̙͍̌ͩ В̭̘ ̨̨̪̬̭̯ . ˔ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̦͕̌̀̚ ̸̨̯ ̨̛̯̬̯̭̏́ ̏ ̨̨̣̖̐̏ ̱ ̸̨̡̨̛̦͕̏̏ ̵̛̛̬̖̹̹̏ ̭̯̯̏̌̽ ̦̌ ̪̱̯̽ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̯͕̔̌̽̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̭̥̌ ̖̺̘ ̸̖̬ͨ̏̌ͩ ̼̣̍ ̡̛̯̥̌ ̸̨̡̨̛̦̥̏͘ ʯ̦̌̀ ̯̖ ̵̛̭̯̬̌ ̛ ̨̛̭̥̦̖̦͕́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̣̯̭ͨ̔́́ ̡̡̌ ̡̨̡̛̛̬̣ͩ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̨̨̨̪̬̭̥̏ , ̨̬̖̭̦̦̼̥̌̔̏̌ ̭̖̖̍ : ͨ̌ ̨̭̥̱̐ ̛̣ ͍͕́ͩ ͨ̌ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭͍͕́ͩ ̡̡ͨ̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̨̯̬͍͕̏̌ͩ ̖ͨ̐̔ ̨̨̪̯̥ ̛̦̜̯̌ ̨̯̬͍͕̏̌ͩ ͨ̌ ̡̡̌ ́ ̱̱̍̔ ̨̯̾ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̖̍̚ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛̪͕ ̭̜̯͕̌̌ ̡̨̦̼̌̏̏ ̨̪̬̙͕̔̌ ̖̍̚ ̨̯̬̏̌̌ ̛ ̯͍̔ͩ͘͘ ;̨̦̱̙̦̖ ̸̨̡̪̖̬̦̱̯̔̽Ϳ О̨̍ ̭̘̥̏ ̨̯̥̾ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̡̬̭̭̼̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̏ ̸̵̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̐ ̵̡̱̬̭̌ ̭ ̡̛̛̬̥́ ̛ ̨̨̨̛̛̥̦̖̺̺̥̐̍̌̀ ̨̡̛̛̪̬̙̦̥̔̌̌͘ ʿ̬͕̌̏̔̌ ̨̡̪̬́̔̌ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̡̨̱̬̭̏ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̛̚ ̨̨̭̜̍ ̨̨̭̪̣̹̦̜ ̨̱͕̏̔ ̛̚ ̡̨̨̨̯̬̜ ̡̛̛̥̣̖̦̥̌̽ ̶̡̛̛̬̱̪̥̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̛̼̣̣̏̌̏̏̌ ̯̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̨̪̣̖̦̖̚͘ Н̨ ̙̖̔̌ ̦̖ ̏ ̨̯̥̾ ̭̱̯̽͘ О̸̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̼̣̍ ̨̛̪̖̬̯̏̽ ̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̯ͨ̏ ̨̛̥̖̦̦ ̱ ̥̖̦́ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ͩ ͕ ̖̏̔̽ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̵̨̨̛̛̪̬̣̭̔̽ ̭̖̍́ ̨̨̯̙̖̭̯̣̯̔̏́̽ ̭ ̛̛̯̥̾ ̛̭̥̼̥̌ ̨̛̯̬̥̌̏̌ ̡̨̱̬̭͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̙̖ ̨̛̛̣̭̔̍̽ ̵̱̭̪̖̌ ̛̛̣ , ̨̪ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ , ̨̣ ̡̨̏ ̨̖̐ ̨̛̛̛̛̥̯̬̣̏̌͘ В ̱̥̖ ́ ̨̛̪̦̥̣͕̌ ̸̨̯ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̼̯̍̽ ̡̡̛̥̌ - ̨̯ ̨̨̭̖̦̦̼̥͕̍ ̨̬̖̦̦̼̥͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯ ̙̖ ̨̭̥̖̌͘ Н̨ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̖̐̔ - ̨̯ ̏ ̨̨̛̛̪̭̦̦̔̌̚ ̥̼̣̭̏̏̌́̚ ̵̛̬̏̽ ̨̨̨̨̡̯̬̐̏ ̛ ̨̛̪̬̦̜̌̏̔̌ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̨̯̬̌̏ ̡̱̬̭̌ ̨̭̥͕̐ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̦ ̛̙̖̯̏ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ , ̌ ́ ̏ ̶̨̛̛̛̪̬̦̏ ; ̱ ̨̦̖̐ ̱̙̖ ̼̣̍ ̡̡̨̜̌ - ̨̯ ̨̪̼̯ , ̌ ́ ̨̨̺̖̏̍ ̭ ̦̱̣́ ; ̱ ̨̦̖̐ ̖̭̯̽ ̡̨̦̥̼̖̌̚ ̛̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌ , ̌ ̱ ̥̖̦́ ̵̛ ̦̖̯ ; ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̨̦ ̖̭̏̽ ̡̨̯̜̌ ̛̚ ̭̖̍́ ̱̖̬̖̦̦̼̜̏ ̏ ̵̨̨̬̹̖̥ ̨̨̨̬̥̔̐ ̡̨̭̯̥̖͕̀ ̌ ́ ̛̭̙̱ ̨̥̔̌ ̏ ̵̡̛̯̬̖̦̌ Adidas ͘ ʺ̡̨́̐ ̨̨̬͕̐̏́ ̵̡̡̛̛̦̌ ̸̨̡̯̖ ̨̡̨̨̛̛̭̪̬̭̦̖̦̏́͘ Е̺̘ ̨̛̦̔ ̸̨̖̦̽ ̨̡̛̯̦̜ ̨̥̥̖̦̯ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̖̏ ̏ ̨̯̜̾ ̛̛̙̦̚ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̨̨̪̬̭̯͕ ̛ ̏ ̨̯̙̖ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ - ̨̯ ̨̨̭̣̙̦͘ В̼̬̣̍̌ ̨̯̬̏̌ ʹ х ̛̯̖̭̯̣̌̚ ̨̭̪̬̭ ʹ х ̸̨̛̪̣̱̣ ̡̛̌́̏̚ ʹ х ̡̛̱̪̣̌̚ ̨̯̬̏̌ ʹ х ̨̪̬̣̔̌ ʹ х ̴̨̛̪̬̯ ͙ ̛ ̡̯̌ ̨̪ ̡̬̱̱̐͘ ˁ̵̖̥̌ ̭̖̥̏ ̛̖̭̯̦̏̚ ̌͘ В̭̖ ̨̨̪̬̭̯͍ Н̖ ̨̯ ̨̨̭̣̏ ! К̛̦̱̐ ̨̨̥̙̦ ̱̙̖ ̡̬̼̯̌̽̚ ̛ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̡̛̪̬̥̦̱̯̽ ̡ ̨̨̨̬̥̦̜̐ ̥̭̭̖̌ 7 ̨̨̛̛̥̣̣̦̖̬̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ̭̯̬̦̖̌͘ О̍ ̨̯̥̾ ̙̖ ̨̨̬̯̐̏́ ̭̖̏ ̴̨̛̦̍ ̛̦̖̭̥̖̦̼̚͘ Н̨ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̨̼̦̍ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̯̼ ̡̬̼̖̹̌̏̌̽̚ ̨̨̡̛̬̭̜̏̔̏ ̴̡̛̜̣̌ ̛̛̣ ̙̥̖̹̽ ̦̌ ̪̱̱̌̚ ̨̛̖̏̔ ̭ ̯̬̖̦ ̛̦̐̌ ̭̏́ ̨̯ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̖̾̌̽ ̨̨̛̱̹̖̣̖̦̖̏̔̏ ̨̭̦̦̖̏́̌̚ ̭ ̡̛̪̬̖̱̹̖̦̖̥̔̏ ̨̨̨̖̭̪̺̦̍̌̔̐ ̨̛̬̱̣̍̏̌ ̡̪̱̭̯̼ͨ̌ͩ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̨̨̪̖̬̖̪̣̺̖̯̭̏̌́ ̏ ̨̭̯̱̪̬͘ О̡̯̬̼̖̹̏̌̽ ̨̬̭̯̯͕̏̔̌ ̨̛̭̥̯̬̹͕̽ ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̛̺̱̯ ̏ ̡̭̖̏́̚ ̨̭ ̨̨̭̣̥̏ ̡̛̱̪̯ͨ̽ͩ ̛ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̛̛̹̏̔̽ ̛̖̺͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖͗ ̌Ϳ ̭̥̌ ̦̖ ̪ ̨̯̦̖̹́̽ ̨̡̪̱̪̯̌̽ - ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ;̨̯̌̏ ̛ ̡̛̬̯̬̼̏̌Ϳ͕ ̍Ϳ ̨̥̣̌ ̸̨̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̦̖̹̌̽̚ ;̸̛̪̭̯̌̌̚ ̦̌ ̯̖ ̙̖ ̨̯̌̏Ϳ͕ ̏Ϳ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̨̏ ̭̏̀ ̛̭̖̬̘̦̼̥̽̚ ̡̛̛̪̖̬̥̬̖̯̥͕̐̌̌ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̯̯̭́̐̌̽́ ̡̙̖̯̭̌́ ̨̦̖̖̬̯̦̼̥̏́ ;̴̨̜̦̼͕̌ ̡̨̥̪̯̖̬̼̽̀ ̛ ̯̔͘͘Ϳ͘ ʰ ̨̯̏ ̨̨̨̪̦̔̍ ʯ ̨̡̣̱̹̖ ̦̌ ̨̯̥ ̨̭̥̥̌ ̍ ̣̖̌ ̛̚ ̨̨̱̖̬̖̦̦̏̐ ̏ ̨̨̭̭̯̖̦̦̥̍̏ ̵̱̭̪̖̖ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̖̭̥̖̦̍̌̚ ̯̼ ̪̬̖̬̺̖̹̭̏̌̌̽́ ̨̨̬̯̦̍̌ ̏ ͙̥̖̦̖̙̖̬̔̌ ̨̪ ̨̪̬̙̥͕̔̌̌ ̡̨̡̨̨̦̭̍̌̏̐ ̨̭̣̱̙̺̖̌̐ ̛ ̯̔͘͘ ̛ ̯̪͘͘ В̭̖ ̨̯̾ ́ ̸̨̨̪̬̱̭̯̣̏̏̏̌ ̦̌ ̭̖̖̍ . Н̨ ̨̥̜ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ ̵̱̭̪̖͕ ̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ́ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̨̭̥̥̌ ̸̦̣̖̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̣̼͕̐̌̏ ̡̡̌ ̬̌̚ ̛ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̥́ ̛̙̦̽̚ ̛ ̖̭̯̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ͨ ̣̍̌ ͩ ʹ ́ ̱̹̖̣ ̭ ̨̨̪̭̣̖̦̖̔̐ ̥̖̭̯̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌ ̛ ̸̭̖̜̭̌ ̬̯̼̌̌̍̌̏̌̀̚ ̭̖̖̍ ̦̌ ̛̙̦̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̏ ̛̭̖̯͕ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ̱̙̖ ̨̣̖̖̍ ̨̨̪̣̱̐̔̌͘ Н̖ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̡̨̨̐ - ̨̯ ̸̨̨̬̬̼̯̌̌̏̏̌̽̚ , ̦̖ ̨̪̬̌̏̔̌̏ ̵̨̣̙̦̼ ̨̛̙ ̛̦̜̔̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̡̭̙̱̌ ̭̬̱̌̚͘ В ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̦̖̐ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̵̛̱̦̖̬̭̣̦̼̏̌̽ ̨̡̛̥̖̯̔ ̨̪ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ ̡̨̨̭̯̬̯̦̌̍̌̐ ̛̛̣ ̨̹̖̏̌̐ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ;̨̛̦̥̔ ̨̨̭̣̥̏Ϳ ̵̱̭̪̖̌ . Н̌ ̨̯̾ ̖̭̯̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̛̛̪̬̦͘ ʿ̨̖̬̖̏ ʹ ̨̯̾ ̨̯͕ ̸̨̯ ̵̡̛̯̌ ̨̡̛̥̖̯͕̔ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̏ ̨̛̪̬̬̖̔͘ К̙̼̜̌̔ ̪̱̯͕̽ ̡̙̌̔̌́ ̨̛̛̭̯̬͕́ ̡̙̼̜̌̔ ̡̖̜̭ ̛̛̛̦̱̣̖̦̔̏̔̌ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̙̖͕ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̛̛̛̦̱̣̦̼̔̏̔̌̽ ̸̨̡̛̯̪̖̯̌ ̶̪̣̖̌̽̏ ̨̨̣̀̍̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ В̨̨̯̬̖ ʹ ̨̭̥̌ ̨̛̪̦̯̖́ ̵̱̭̪̖ͨ̌ͩ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̛̭̱̻̖̯̦̍̏͗ ̣̔́ ̡̨̨̐ - ̨̯ ̨̯̾ Ϯ ̥̣̦͘ ̬̱̣̖̜̍ ̸̨̛̭̯̜ ̛̛̪̬̼̣̍ ̏ ̶̥̖̭́ ͨ̏ ̡̬̥̦͕̌̌ͩ ̌ ̣̔́ ̡̨̨̐ - ̨̯ ̛̛̣̹̦̖ͨͩ ϱ ̯̼̭͘ ̬̱̍͘ ̡ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̬̪̣̯̖̌̌̚ ̱̖̯̍̔ ̱̙̖ ̨̯ͨ , ̸̨̯ ̨̦̌̔ͩ͘ ʯ̖̭̔̽ ̙̖ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̖̺̘ ̨̦̱̔ ̸̨̖̦̽ ̨̪̬̭̯̱̀ ̖̺̏̽͘ Ч̨̭̯̌ ͕ ̦̌ ̸̡̡̛̭̣̖̌̔ ̙̖͕ ̏ ̨̛̛̭̱̙̖̦̍̔ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̨̨̛̦̐ ̨̡̨̨̯̬̭̌̏̐ ̥̦̱̣̌̌̌ ;̡ ̖̜̭̌Ϳ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̬̖̯̍́̌ ̛ ̡̛̖̱̹̔̏ ;̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̬̖̯̍́̌  ⤀ ̛̭̪̬̹̯̌̏̌̀͗ ͨ̌ ̦̌ ̡̡̨̜̌ ̴̨̛̪̬̯ ́ ̼̜̱̏̔ ̛̖̭̣ ̱̱̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪ ̵̭̖̥̖ ϭ ̸ Ϯϳ ̛̥̦̱̯ ̏ ̖̦͍̔̽ͩ , ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̏ ̨̯ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̣̱̐̍ ̡̨̦̥̌̚ ̭ ̨̨̛̭̦̥̏̌ ̶̨̛̖̣̖̪̣̦̌̐̌́ : ̨̯̬͕ͨ̌̏ ̥̦̖ ̨̦̱̙̦ 30 ϬϬϬ ̬̱̍ ̏ ̥ ̶̖̭͕́ ̨̛̣̙̯̏̽ ̨̥̱̐ ϭϬϬ ̬̱͕̍ ̸̖̬̖̚ ̡̡̨̜̌ ̨̡̭̬ ̨̪ ̨̯̖̜̏ ̨̥̖̯̖̔ ́ ̼̜̱̏̔ ̦̌ ̦̱̙̦̼̜ ̴̨̛̪̬̯͍ͩ͘ ˁ̛̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̨̦̬̥̣̦̼̖̌̽ ̨̨̪̬̭̼̏͘ Н̨ ̏ ̵̛̦ ̸̛̱̯̼̖̯̭̏̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̣̍ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̭̣͕ ̨̛̣̍ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̯̐̏ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̦̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̖̔ ̵̱̭̪̖ͨ̌ͩ͘ А ̨̨̛̪̥̥ ̨̨̯̾̐ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̨̡̖̭̯̔́ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖͕ ̨̪̙̣̱̜͕̌ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ , ̸̖̥ ̛̖̦̔̽̐ ̛ ̬̖̥͕̏́ ̛̣̯̏́̀ ̦̌ ̨̯ , ̭̯̦̖̹̌̽ ̛̣ ̯̼ ̯̖̥͕ ̨ ̡̨̥ ̨̨̬̯̐̏́ ͨ ̦̱ ̼̏ ̶̪̦̼̌̌ ̏̌ ̺ ̖ ̬̖̯͕̍́̌ ̱̥̖̖̯̖͕ ̨̥̘̯̖͕̐ͩ ̨̛̣̍ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̖̬̖̦̼̥̔ ̨̭̯̬̯̪̖̬̥̌̌ ̭ ̸̛̖̭̯̯̼̭̦̼̥̔́́ ̨̪ ̸̭̖̯̱ ̨̡̨̪̬̖̯̥͘ Т̡̌ ̨̯͕̏ ̨ ̍ ̵̛̯̾ ̴̵̡̨̯̬͕̌̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ́ ̛ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̨̪̣̦ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̭ ̨̼̭̯̼̏ ̨̭̖̜̏ ͨ ̡̨̨̡̨̛̣̣̦̽ ͩ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̦̖̐ . ʿ ̨̭̯̬̭̌̌̀̽ ̨̛̭̖̯̯̏̽ ̨̖̼̖̍̏ ̛̱̦̍̔ ̸̨̡̛̦͕̏̌ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̨ ̵̯̖ ̸̵̛̦̖̦̯̖̣̦̼̌̽̚ ̵̨̨̪̦̼̔̏̔ ̵̡̥̦͕̌́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̨̨̛̦̖̪̼̯̦̭̯ ̸̨̛̣̦ ̱ ̥̖̦́ ̛̭̻̖̣ ̸̡̱̱ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̨̦̖̬̏̏͘ ʥ̱̖̯̔ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̭̖̺̖̦̏ ̸̵̨̨̨̡̛̛̥̖̯̣̖̭̔̐ ̛ ̵̸̵̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐ ̡̨̭̪̖̯̌̏ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯͕ ̸̛̭̣̱̌ ̛̚ ̨̥̖̜ ̡̡̛̛̪̬̯̌͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̦̖̯̏̚ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̜̌ ̨̨̪̬̭͕̏ ̨̪̙̣̱̜̭̯͕̌̌ ̛̛̪̹̯̖ ̥̦̖ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̦̌ ̸̡̡̛̭̣̖̌̔ , ̛ ́ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̏ ̥̌ ̸̨̨̪̥̽͘ К̙̼̜̌̔ ̸̭̣̱̜̌ ̛̛̛̦̱̣̖̦̔̏̔̌ , 8 ̛ ̛̬̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̭̖̏ ̨̨̥̙̦̼̖̏̚ ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̭̼̍ ̛̯̜ ;̵̛̹̏̌ ̨̨̨̪̬̭̏̏Ϳ ̨̼̣̍ ̼̍ ̦̖ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̛̦̐͘ Т̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̨̯ ̨̣̜̀̍ ̨̪̖̬̭̦̣̦̼̜̌̽ ̨̭̖̯̏ ̱̖̯̍̔ ̨̨̬̐̌̔̚ ̴̴̡̛̖̯̦̖̖̾̏ ̙̖̔̌ ̨̨̭̥̌̐ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̨̛̱̦̖̬̭̣̦̏̌̽̐͘ ˁ̖ ̸̜̭͕̌ ̡̨͕̐̔̌ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̥̼ ̨̨̍ ̭̖̥̏ ̭ ̛̥̏̌ ̨̨̨̛̛̬̣̭̔̐̏̽ ̛ ̵̨̨̨̬̹ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌ ̨̛̪̦̥̖̥͕̌ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̸̡̨̛̦̯̌̽̚ ̛̣̯ͨ̽ ̨̱̏̔ͩ ̛ ̛̛̪̬̭̯̱̪̯̽ ̱̙̖ ̡ ̨̛̛̣̙̖̦̀̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌͘ В ̛̭̣̖̱̺̔̀ ̵ ̵̣̐̌̏̌ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔ ̨̛̣̙̖̦̼̚ ̯̖ ̛̥̼̭̣ ̛ ̛̹͕̌̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̥̦̖ ̨̨̛̪̥̣̐ ̸̨̛̭̯̔̽ ̨̙̖̣̖̥̜̌ ̶̛̖̣ ̛ ̡̨̨̯̬̼̖͕ ́ ̱̖̬̖̦͕̏ ̨̨̪̥̱̯̐ ̛ ̥̏̌͘ ˔ ̡̛̭̬̖̦̦̖ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̦̦̔̌̌́ ̡̛̦̐̌ ̭̯̦̖̯̌ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̬̥̦̦̼̥ͨ̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̖̥̏̔ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́ͩ͘ ʰ̡̯͕̌ ̚ ̌ ̨̖̣̔͊ 9 ʣ˖ЬˇТˏˈЬ˕Тˎ˟Ь˞ˌ ˅ˑ˒˓ˑ˔ ǼʖТ˚ˈˏǫǽ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В̨̯ ̱̙̖ ̡̡̌ ̔̏̌ ̨̐̔̌ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̨̯̬̏̌̏ ̏ ̛̭̖̯͕ ́ ̭̖̏ ̛̭̣̦̖̖̽ ̱̖̙̭̍̔̌̀̽ ̏ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̵̨̛̦̙̖̦̌̔́ ̨̯̖̯̏̌ ̦͕̌ ̡̨̣̭̌̌̽̚ ̼͕̍ ̡̨̯̜̌ ̨̨̪̬̭̯̜͕ ̨̦͕ ̨̪ ̛̭̱̯͕ ̭̥̼̜̌ ̙̦̼̜̏̌ ̨̨̪̬̭̏ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̏ ̨̣̥̀̍ ̖̣̖̔͘ О̯̖̯̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ͍ͩ͘ ʯ̸̖̥̌ ̥̦̖ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦͍ ̸̌̚ ̖̥ ̥̦̖ ̦̱̙̖̦ ̛̦̖̭̍̚ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ͍ ̸̖̥̌̚ ́ ̸̛̯̌̀ ̯̱̾ ̡̡̛̦̙̱ ? ʰ ̖̺̘ ̸̛̯̼̭́ ̵̡̛̯̌ ̨̨̨̪̬̭̏̏ ͕ ̸̵̛̛̦̦̺̭̌̌̀́ ̭ ̸̖̥ͨ̌ͩ̚ . ʯ̸̖̥̌ - ̨̯̾ ̸̛̣̱̹̜ ̨̨̪̬̭͕̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̖̍ ̯̌̔̌̽̚͘ О̯̖̯̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ʹ ̸̣̱̹̖̖͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̏ ̪ ̵̨̡̛̭̌ ̭̖͕̍́ ̨̨̭̖̏̐ ̖̣͕̔̌ ̵̨̼̏̔̌ ̛̚ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̶̛̛̛̭̯̱̌͘ ʺ̦̖ ̨̯̬̱̦̔ ̛̼̬̯̏̌̽̚ ̭̏̀ ̨̙̦̭̯̏̌̽ ̨̨̯̾̐ ̡̭̪̖̯̌̌ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̯̱̾ ̣̱̐̌̏ ̨̨̛̭̯̣ ̼̍ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̏ ̶̡̨̦̖ ̡̛̛̦̐͘ О̡̨̦̔̌ , ̏ ̨̛̯̖̐ , ́ ̛̬̖̹̣ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̖̘ ̏ ̸̦̣̖͕̌̌ ̸̨̯̼̍ ̯̌̔̌̽̚ ̨̛̺̜̍ ̨̯̦ ̨̨̛̪̖̭̯̦̏̏̏̌́͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̥̖̭̯̖̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̛̪̬̱̥̭̐́̚ ̏ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀ ̛ ̶̨̨̡̛̛̛̭̦̥̱̔̌͘ ʿ̨̛̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̨̯̾ ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̨̯͕ ̛̬̌̔ ̸̨̖̐ ̼̏ ̨̡̛̯̬̼̣ ̨̯̯̾ ̴̜̣͕̌ ̨̦ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̣̔́ ̵̛̦̹̌ ̙̖ ̶̖̣̖̜  В̬́̔ ̛̣ ́ ̥̏̌ ̨̡̨̯̬̀ А̡̛̥̖̬̱͕ ̡̭͕̌̌̏̚ ̸̨̯ ̡̛̥̣̖̦̖̌̽ ̛̖̯̔ ̏ ̨̭̖̥̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̡ ̛̥̬̱ ̏ ̪̖̬ ̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̛̪̬̯̭̌̀́ ̦̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̯̥̱̾ ̛̥̬̱ ̵̨̛̭̏ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔͘ ʿ̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̡̡̌ - ̨̛̣̍ ̨̛̭̬̖̬̯̌̐̏̌̽ ̦̌ ̨̯ ̛̛̣ ̨̛̦̖ ̨̛̭̼̯̖̍ ̥̣̼̹̌ ̨̛̭̥̯̬̯ ̦̌ ̨̯͕ ̡̡̌ ̛̬̖̬̱̖̯̌̐ ̦̌ ̨̯̾ ̨̛̭̼̯̖̍ ̥̥̌̌ ̛ ̪̪̌̌ ̛ ̨̨̪̯̥ ̡̨̛̪̬̱̖̯ ̵̛ ̶̡̛̬̖̌̀͘ ˄ ̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ ̡̬̖̖̦̍̌ ̨̡̪̌ ̖̺̘ ̦̖ ̴̨̨̛̭̬̥̬̦̏̌ ̨ ̨̨̭̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̛̥̬̱ ̛ ̨̛̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ̸̖̬̖̚ ̛̪̬̥̱ͨͩ̚ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔ ̡̣̼̯̭̌̌̔̏̌̀́̚ ̨̖̐ ̨̼̖̍̌̏̚ ̶̨̛̖̦̦̭̯͕ ̨̛̛̭̪̯̦̖͕̏̌ ̨̛̺̖̍ ̣̼̏̐́̔̚ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̵̨̨̨̬̹͕ͨͩ ̌ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̵̨̨̪̣ͨͩ͘ В̥̖̭̯̖ ̭ ̨̛̼̥̍̌̏̚ ̶̨̛̖̦̦̭̯̥́ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̛̬̭̣̖̦̏́̚ ̨̛̛̬̯̖̣̥̔́ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̡̯̌ ̙̖ ̪̖̬̖̯̭̔̌̀́ ̶̛̖̣ ̦̌ ̛̙ ̦̽̚ ̛ ̨̨̭̪̭̼̍ ̛ ̵ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̨̛̭̔́ ̱̙̖ ̛̚ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̪̼̯̌ . ˑ̨̯ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̶̨̪̬̖̭̭̼ ̛ ̏ ̵̛̦ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̵̨̨̨̪̣̐ ͘ ʿ̨ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ ϳ ̣̖̯ ̦̭̌ ̨̯̯̔̌̀ ̏ ̡̨̹̣̱͕ ̖̐̔ , ̏ ̨̺̖̥̍ - ̨̯ , ̛̚ ̦̭̌ ̨̨̯̯̐̏́ ̵̨̨̭̯̜̦̼̔ ̸̨̣̖̦̏ ̨̺̖̭̯̍̏̌ , ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̸̨̛̱̖̦̖̥̍ ̛̛̪̬̏̏̌́ ̨̪̬̣̣̖̣̦̌̌̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔ ̛̪̬̣̌̏̌ ̨̛̪̖̖̦̏̔́͘ В ̯̾ ̨̥ ̨̯ ̙̖͕ ̡̛̭̯̯͕̌ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̵̨̨̨̪̣̐ , ̡̨̬̥̖ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̯̪̖̾̌ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̬̭̣̖̦̏́̚ ̦̹̖̌ ̛̥̼̹̣̖̦̖ ̛̖̯̭ͨ̌̍̏̌́ͩ̚ ̨̨̛̭̖̥̙̦̼̥̏̏̚ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌ ̛ ̨̛̹̣̦̥̌̍̌ ͕ ̡̯̌ ̛̛̣ ̸̛̦̖̌ ̯̬̱̦̌̔́̚ ̵̛̺̀ ̬ ̛̛̯̖̌̏̚ ̸̡̡̨̨̛̛̬̯̖̭̐ ̛̥̼̹̣̖̦́ . ʺ̼ ̸̛̦̦̖̥̌̌ ̭̖̏ ̸̺̖̌ ̖̣̯̔̌̽ ̨̯͕ ̸̨̯ ̖̣̯̔̌̀ ̭̖͕̏ ̦̖ ̱̥̼̭͕̌̔̏̌́̽̚ ̸̖̥ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̼̣̍ ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏ ̦̹̖̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̖̣̯̔̌̽ ̡̯̌ ̙̖͘ Н̖̭̌̔̀̽ , ́ ̭̏̌ ̦̖ ̪̱̯̣̌̌̚  . ʪ̛̖̥̭̏̐̌́ ̣̹̖̔̌̽͘ В̬́̔ ̛̣ ̡̯̌ ̙̖ ̡̨̯ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̪̬̯̽ ̭ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̥ ̼ ̛̙̖̥̏ ̏ ̸̨̖̦̽ ̨̛̭̣̦̽ ̨̪̖̬̖̬̱̙̖̦̦̜̐ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̬̖̣̦̭̯̌̽͘ ˁ ̵̯̖ ̨̪̬͕ ̡̡̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̭̯̣̌ ̨̨̺̖̭̯̱̪̖̦͕̍̔ ̦̌ ̦̭̌ ̛̼̣̖̯̭̏̏̌́ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̨̥̬̖ ̨̨̨̭̖̥̙̦̜̏̏̚ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̸̨̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̨̨̭̦̦̌̚ ̛ ̸̡̡̛̛̛̬̯̖̭ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̯̺̯̖̣̦̌̽ ̨ ̴̨̛̣̯̬̯̽̏̌̽ ̭̏̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀ ̖̘ ̨̻̖̥̍ ̡̨̯͕̌̏ ̸̨̯ ̨̥̐̚ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̛̼̖̬̙̯̏̔̏̌̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ̭̯̬̖̭̭ ̴̨̨̛̛̯̣̯̬̼̦ͨ̽̏̏̌́ͩ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̴̛̦̼͘ ˁ ̨̨̪̥̺̽̀ ̸̡̨̨̨̖̭̦̖̦̍̐ ̨̨̡̪̯̌ ́̏ ̨̦̜ ;̦̦̖̬̼͕̍̌ ̡̛̼̖̭͕̏̏ ˁʺʰͿ ̛ ̡̨̭̬̼̯̜ ;̴̛̣̥̼͕̽ ̨̡̪̬̱̯̔ - ̪̣̖̜̭̥̖̦̯ ̏ ТВ - ̸̪̖̬̖̔̌̌ ̵ ̛ ̵̡̦̣̌̌̌ ̯̱̀̍̌Ϳ ̡̬̖̣̥̼̌ ̦̌̔ ̛̦̥̌ ̡̙̱̌̔̀ ̛̥̦̱̯̱ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̡̨̨̛̥̬̖̯̣̌̐ ̨̭ ̨̭̖̏̐ ̛̥̬̌͘ ˁ̨̛̪̬̭̯̖ ̨̨̣̀̍̐ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌ Iphone , ̸̖̥̌̚ ̨̦ ̨̛̯̣̣̏̌ ̨̡̨̭̯̣̽ 10 ̖̦̖̔̐ ̌̚ ̴̨̯̖̣̖̦͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̪ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̥̔ ̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̱̭̯̱̪̖̯̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̼̥̔̏ ̨̦̣̥̌̌̐̌ ̦̌ ̖̍̌̚ ̨̛̦̬͍̌̔̔͊ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̏ ̼ ̭̬̱̌̚ ̛̱̭̣̼̹̯̖ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̨̜̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̜̦̔̌̚ ̱ Apple ͕ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̦ ̦̖ͨ ̛̯̱̪̯ͩ ̛ ̨̯̥̱ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̸̨̭̯̌ ̖̭̥̏̽̌ ̡̛̭̱̻̖̯̦̼̖̍̏ ̛̖̺̏͘ ʺ̨̣̌ ̡̨̯ ̛̪̬̦̖̯̭͕̌́̚ ̸̨̯ ̡̛̱̪̣ , ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̨̥̦͕̔ ̨̨̪̯̥̱ ̵̸̨̖̯ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̭̖̥͕̏ ̸̨̯ ̨̦ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̛̯̬̯̯̌̽ ̡̛̯̖̌ ̛̖̦̔̽̐ ;̶̛̛̛̥̯̌́ ̨̯̭̯̍̐̌̏̌ ͕ ̡̡̌ ̨̨̭̪̭̍ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̨̯ ̯̱̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̣̦̼̜̐̌̏  ⤀. Т̨̡̨̣̽ ̦̖ ̨̪̱̥̜̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̛̛̪̬̖̯̖̦̚ ̡ ̡̨̛̛̥̪̦̌ Apple ̛ ̯̖̥͕ ̱ ̡̨̨̐ ̖̭̯̽ ̵̛ ̵̡̛̯̖̦̌  Т̵̡̛̖̦̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̵̨̨̬̹̌́͘ ʺ̨̜ ̨̪̭̼̣ ̏ ̨̬̱̥̔̐͘ Е̛̭̣ ̼̍ ̯̖ ̙̖ ̨̨̛̬̖̔̐ ̡̨̣̭̼̖̀̏ ̛̥̹̦̼̌ ̨̡̛̪̱̪̣̌ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̶̛̛̖̦̯̖̣ ̨̯͕̌̏ ̛̛̬̬̺̖̭̌̍̌̀́̚ ̏ ̵̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̵̨̣̹ͨ̌̔́ͩ ̛ ̸̵̨̛̪̬ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̵̡̹̯̱͕̌ ̨̭̍̀̽ , ̡̨̛̥̪̦̌́ ʥ̛̦̯̣̾ ̛ ̛̥ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̡̛̬̼̣̭̌̽̚ ̼̍ ̸̖̬̖̚ ̪̬̱̌ ̣̖̯ ̨̪̭̣̖ ̨̐̔̌ ̨̨̛̭̦̦͕̏̌́ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̖̣̔̚ ̼̍ ̦̌ ̵̛ ̵̛̥̹̦̌̌ ̭̖̏̐ ̨ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̦ ̨̯̌̚ ̵̨̛̦̭̯̺̌́ ̶̛̖̦̯̖̣̖̜͘ Л̛̀̔ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̥ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̌ ̵̛ ̛̙̖̣̦͕̌́ ̏ ̛̭̣̱ ̵̛ ̙̖ ̸̡̛̛̪̬̼̏ ̛̥̼̭̣̯̽ ̨̪ ̨̹̣̦̥͕̌̍̌ ̴̨̛̬̥̬̱̯̀ ̡̨̨̛̥̬̖̯̣̌̐ ͕ ̡̨̛̣̖̍̚ ̨̡̛̬̱̙̖̦̖ . ʿ̵̨̨̣ ̨̯̾ ̛̛̣ ̵̨̨̨̬̹ ʹ ̦̖ ̨̣̦̖͕̐̌̏ ̨̙̦̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̯̾ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̛ ̨̯̯̔̌̏̌̽ ̭̖̖̍ ̏ ̨̯̥̾ ̸̨̯̖̯͘ В̨̛̭̪̥̦̯̖͕ ̨̼̣̍̏̌ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̡̨̯̖͕̌ ̸̨̯ ̼̏ ̨̨̣̔̐ ̸̨̖̐ - ̨̯ ̵̨̛̯̖̣͕ ̌ ̡̨̐̔̌ ̸̨̛̪̣̱̣͕̌ ̨̯ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌́ ̶̖̣̽ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̨̨̦̖̣̔̐ ̛̛̣ ̦̖ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̨̨̺̖̏̍ ͍ ˄̖̬̖̦̏ ̦̌ ϭϬϬй͕ ̸̨̯ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̨̦̱̔ ̡̯̱̌̀ ̨̛̛̭̯̬̀ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̥̦̖ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚͘ А ̦̖ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̭̏̌ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌́ ̶̖̣͕̽ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̦̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̼̣̍̌ ̨̪ - ̨̦̭̯̺̖̥̱̌́ ̹̖̜̏̌͘ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̯̾̌ ̶̖̣̽ ̛̪̬̦̣̖̙̣ͨ̌̔̌̌ͩ ̛̹̥̏̌ ̨̛̬̯̖̣̖̥͕̔ ̙̖̦̖̭̱̪̬̱̱͕ͬ̐ ̨̦ ̦̖ ̥̏̌͘ О̸̨̼̦̍ ̨̪̭̣̖ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̡̛̯̌ ̶̖̣̖̜ ̦̭̯̱̪̖̯̌̌ ̡̨̨̦̖̯̬̌́ ̨̪̱̭̯̯̌ ̛̦̱̯̬͕̏ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨̦̖̣̹̍̽̌́ ̖̪̬̖̭̔ ̛̭́͘ Т̡̌ ̣̔́ ̸ ̨̖̐ ́ ̖̭̔̽̚ ̖̣̌̏̚ ̯̱̾ ̵̸̨̨̡̛̛̪̭̣̖̭̱̐̀ ̡̹̬̥̦̱͍̌̌͊ О̸̯̖̏̌́ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌ͩ̚ ̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̡̨̪̯̭̔̌̽́ ̨̔ ̛̭̱̯ ̨̨̯͕̐ ̨̦̱̙̦ ̛̣ ̥̏̌ ̨̯̾ ̛̛̣ ̦̖̯͘ В̹̌̌ ̯̾̌ ̶̖̣̽ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ʪ̣́ ϵϵй ̣̖̜̀̔ ̛̦̖̭̍̚ ͕ ̨̪ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ , ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̯̪͕̾̌̌ ʹ ̨̯̾ ̛̣̹̽ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̨̛̭̏ ̵̛̬̱̔̐ ̶̖̣̖̜ ;̡̛̬̯̬͕̏̌̌ ̛̥̹̦͕̌̌ ̵̯́̌ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ̛ ̛̣̹̽ ̣̔́ ϭй ̨̯̾ ̨̨̭̪̭̍ ̨̭̥̌ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̸̖̬̖̚ ̨̛̛̭̦̖̔̌̚͘ ʿ̛̬̦̜̯̖̭͕̌̽̚ ̱̍̔̽ ̱ ̭̏̌ ̨̣̹̖̦̏̍̌́ ̣̥̪̌̌ ̭ ʪ̨̛̙̦̥͕ ̛̭̯̣̌ ̼̍ ̼̏ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̦̖̭̥͍̍͊̚  Е̛̭̣ ̛̭̯̣̌ ̼͕̍ ̨̯ ̡̨̬̜̯̖̌̚ ̯̱̾ ̡̦ ̡̛̙̱͕ ̨̦̌ ̨̪̪̣̌̌ ̡ ̥̏̌ ̨̪ ̨̛̦̖̥̼̭̣̥̥̱ ̸̛̭̯̖̖̦̀ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯͕̍́̽̏ ̨̦̌ ̥̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̦̱̙̦̌͘ А ̡̨̯͙̪̌ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̸̛̛̪̬̭̣́́ ̦̭̌ ̭ ̛̥̏̌ ̡ ϵϵй͕ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̛̪̬̖̖̣̯̭̔̽́ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̛̛̭̯̦̦̼̥ ̶̛̖̣̥͕́ ̌ ̬̥̼̹̣̌́́̚ ̦̌̔ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̛̯̾ ̶̖̣̖̜ ̼͕̏ ̡̨̭̬̖̖ ̭̖̏̐ ̨͕ ̨̛̯̖̯̯̖̏ ̭̖̖̍ ̛ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ̥̏̌ ̦̱̙̖̦ ̛̦̖̭̍̚ ̏ ̛̭̖̯͍ͩ ̛ ̦̱̙̖̦ ̛̣ ̨̦ ̥̏̌ ̨̨̺̖̏̍͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ , ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖͕ ̸̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̪̦̯̦̖̖́͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥ , ̹̏̌̌ ̛̛̭̯̦̦̌́ ̶̖̣̽ ʹ ̡̛̬̯̬̏̌̌͘ ʿ̸̨̛̣̱̯̽ ̖̘ ̨̨̥̙̦ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌͗ ̨̨̥̙̦ ̭̏̀ ̛̙̦̽̚ ̨̬̯̯̌̍̌̽ , ̸̛̼̪̣̏̌̏̌́ ̨̡̛̪̯̖̱͕ ̨̥ ̨̙̦ ̙̯̔̌̽ ̦̭̣̖̭̯͕̌̔̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̥̖̭̯̏ ̡̛̬̯̬̼̏̌ ̡̛̱̪̯̽ ̭̖̖̍ ̡̨̡̱̭ ̛̖̥̣̚ ̌̚ ̨̨̨̬̥̐̔ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̭̜̏ ̨̭̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̨̥̔ ̨̨̭̥̥̱͙̪̬̌ ̡̛̭̖̏́ ̭̖̬̼̖ ̛ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̖̬̦̼̖ ̨̨̭̪̭̼̍ ̛̪̭̯̌̽ ̙̖̔̌ ̦̖ ̵̸̨̖̯̭́͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̥̦ ̨̙̖̭̯̏ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̶̛̖̣͘ ˄ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̛̦ ̵ ̖̭̯̽ ̨̛̭͕̏ ̡̭̙̖̥̌ ̡̯͕̌ ̦̦̭̼͕̀̌ ̛ , ̛̛̦̣̬̱̌̌́̚ ̭̖̏ ̛̯̾ ̨̨̭̪̭̼̍ ̭ ̵̛ 11 ̛̦̦̭̥̀̌̌ ̡̨̭̏̽̚ ̛̪̬̥̱̚ ̵̨̛̭̏ ̵̨̥̬̣̦̼̌̽ ̶̨̖̦̦̭̯̖̜ ̛ ̵̨̭̯̱̪̦̼̔ ̨̬̖̭̱̬̭̏ , ̼̏ ̨̪̣̦̌̏ ̵̨̨̛̪̯̖̔̔ ̡ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̨̛̪̯̥̣̦̥̱̌̽ ̨̨̭̪̭̱̍ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̨̨̙̖̣̖̥̌̐͘ ʿ̨̭̣̖ ̡̨̨̯̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̥̙̖̯ ̨̪̣̦̖̏ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̥͕̏̌ ̏ ̨̺̖̥̍ - ̨̯͕ ̛ ̦̖ ̦̱̙̖̦ ̡̡̨̛̦̜̌ ̛̦̖̭̍̚ ͕ ̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ͕ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̨̯̾ ̹̏̌ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̹̦̭̌ ̨̛̛̭̪̣̦̯̽ ̸̥̖̯̱͘ О̸̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̏ ̨̯̥̾ ̨̬̬̯̭̌̍̌̽́̚ ̛ ̨̯̾ ̨̛̪̦̥̯̌̽͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̨̙̦͍̏̌ ʪ ̙̖̌ ̭̥̼̜̌ ̼̖̬̖̦̦̼̜̏̏ ̛̦̖̭̍̚ ̭ ̸̖ ̡̛̯̥ ̛̦̖̭̍̚ - ̨̪̣̦̥̌ ̛ ̨̪̬̖̖̣̦̔̽ ̭̦̼̥́ ̨̪̣̦̥̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ʹ ̨̯̾ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̖̌̌ ̨̡̛̬̐͘ ˈ̨̛̯̯̖ ̼̏ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̨̦ ̡̡̌ ̼̍ ̼̏ ̦̖ ̛̭̯̬̣̭̌̌̽ ̱ ̭̏̌ ̱̱̯̍̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̣̖̯̼͕̏̚ ̨̦ ̛ ̛̪̖̦̌̔́͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̯̪̾̌̌͘ В ̨̭̖̜̏ ̡̛̦̖̐ ́ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̪̖̣̔ ̛̯̭̽́ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̭̥̏ ̨̨̪̼̯̥ ̛̪̖̦̜͕ͨ̌̔ͩ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̨̛̥̣̐ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̨̹ ̡̛̛̍ ̨̨̛̜̯̍ ̨̨̨̭̯̬̦̜͘ О̡̨̦̔̌ ̛̦ ̸̨̯͕ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̨̪̣̦̼̜ ̛ ̸̛̣̱̹̜ ̸̨̱̙̜ ̨̪̼̯͕ ̦̖ ̨̨̪̥̙̖̯ ̥̏̌ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̣̼̖̀̍ ̛̪̬̖̪̯̭̯́̏́ ̦̌ ̨̭̖̥̏ ̛̪̱̯͕ ̡̡̌ ̸̖̭̯̦̼̜ ̛ ̸̡̛̖̯̜ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̼̜̔̌̌̽ ̨̨̪̬̭̏͗ ̸̖̥̌̚ ̥̏̌ ̭̘̏ ̨̯͍̾ В ̨̯̖̯̖̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ̡̨̬̖̯̭́ ̯̌ ̭̥̌̌́ ̛̙̱̺̔̏̌́ ̛̥̏̌ ̛̭̣͕̌ ̏ ̨̯̖̯̖̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̸̖̬̪̯̌̽ ̶̨̛̛̥̯͕̏̌̀ ̡̨̨̯̬̌́ ̦̖ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̥̏̌ ̨̛̪̱̭̯̯̽ ̡̛̬̱͘ 12 ʝ˕˕ТˎˍЧ˅Тˈˏ˔ˢ ˑ˕ ˔ˈ˄ˢ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В̼ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̱̙̖ ̸̨̛̛̪̬̯̣̌ ̛̦ ̨̛̦̔ ̥̦̱̣̌̌ ̛ ̨̛̪̬̭̣̱̹̣̌ ̱̙̖ ̛̦ ̨̛̦̔ ̡̱̬̭ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̛̦̹̱͕ ̼̬̯̏̍̌̽ ̨̯̬̏̌ ̛ ̸̦̯̌̌̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽͘ Ч̨̯ ̙͕ ́ ̡̯̙̖̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̛̦̪̹̱͕̌ ̨̦ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̪̙̖̚͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̼̍ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̹̖̏̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̙̏̌ ̦̱͕̀ ̨̪ ̨̥̖̥̱ ̛̥̦̖̦͕̀ ̖̺ͨ̏̽ͩ͘ О̛̬̯̯̍̌̽ ̛̦̥̦̏̌ ̛̖ ̦̌ ̭̏̌ ̵̛̭̥͕̌ ̌ ̸̨̯̦̖̖ ̦̌ ̯̖ ̬̖̭̱̬̭̼͕ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̼̏ ̨̣̖̯̖̍̌̔̌͘ ˁ̱̯̽ ̨̯̏ ̏ ̸̖̥ . Т̸̨̡̛̛̖̬̖̯̖̭ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̨̦̖̥̙̦̏̐̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̭̯̌ ̛̣ ̸̨̨̛̖̥̪̦̥ ̛̥̬̌ ̨̪ ̴̨̱̯̣̱̍ ͙ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̱̙̖ ϰϳ ̣̖̯ ͙ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̙̖̯̖̏ ̏ ̸̨̥̖̯̖̣̦̥̌̌̽̚ ̴̨̨̱̯̣̦̥̍̽ ̨̨̬̖̐̔ Н̨̡̛̬̣̭̖̽ ͙ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̱̯̏̚ ̭̏̌ Т̥̬̌̌̌ Н̡̨̛̣̖̦̌̏̌ ̛ ̭ ̖̯̭̯̔̏̌ ̼̏ ̵̨̬̥̖̯̖̌ ̦̌ ̨̖̍ ̨̛̦̐͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̥̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̪̬̜̯ ̨̛̦̖̭̬̦̥̌̏ ̨̛̣̹̜̍̽ ̛ ̨̣̖̖̍ ̯̬̱̦̼̜̔ ̪̱̯̽ ̣̔́ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̶̛̖̣ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̨̱̭̣̦̼̥̏ ϱ - ̛ ̛̣̖̯̦̥ ̸̡̨̛̥̣̥̌̽ ʿ̖̯̖ ̜͕ ̨̛̛̬̹̥̭̔̏́ ̏ ̭̖̥̖̽ ̴̨̛̱̯̣̭̯̍̌ ̛ ̱̙̖ ̵̨̨̺̖̔́̐ ̏ ̶̡̛̭̖̀ ̨̪ ̴̨̱̯̣̱̍͘ Н̥̌ ̨̥̙̖̯ ̭̯̯̌̽ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̨̬̱̭̯̦͕̐ ̨̦ ̸̖̥ ̬̦̹̖̌̽ ̥̼ ̨̭̦́ ̛ ̨̯̬̖̏̚ ̶̨̛̖̦̥ ̨̛̭̏ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯͕̏̚ ̯̖̥ ̸̣̱̹̖ ̣̔́ ̦̭̌ ̵̛̭̥̌ ̙̖͘ ʰ̡̯͕̌ ̜̯̖̔̌̏̌ ̥̖̭̯̖̏ ̭̖̥́̔ ̛ ̨̪̱̥̖̥͕̔̌ ̡̡̛̌ ̛̥ ̛̚ ̨̬̖̭̱̬̭̏ ̥̼ ̨̬̭̪̣̌̌̐ ̖̥̌ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ . ˔ ̼̍ ̼̖̣̏̔ ̛̣ ̭̣̖̱̔ ̀ ̛̺̖͗ ϭ͘ ʪ̛̖̦̽̐͘ А ̸̨̯̦̖̖͕ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̖̦̖̔̐ ͕ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̖̣̖̦̖̦̦̍̍̚̚ ̣̔́ ̭̏̌ ̵̛̭̥̌ ̙̖͕ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̣̙̯̏̽ ̏ ̨̖̣̔ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌͘ ʥ̨̨̖̣̖̦̖̦̦̍̚̚ ʹ ̨̯̾ ̡̨̐̔̌ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̬̯̍̌̽ ̡̛̬̖̯̼̔ ̛̛̣ ̨̦̖̖̯͕̔̔̌̽ ̸̨̯̼̍ ̛̪̱̭̯̯̌̽̚ ̡̬̖̣̥̱̌ ̏ ̡̦̖̭̖́̔͘ ʥ̨̨̖̣̖̦̖̦̦̍̚̚ ʹ ̨̯̾ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̖̍ ̨̨̛̪̣̯̏̽̚ ̨̨̪̬̭̯ ̡̯̌ ̨̪̯̬̯̌̽ ̨̱̭̣̦̼̖̏ ϯϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̦̌ ̨̯̯ ̙̖ ̡̛̬̖̯̔ ̭ ̨̪̣̦̼̥ ̨̨̛̭̦̦̖̥̌̚ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̛̯̾ ̛̖̦̔̽̐ ̨̥̱̯̐ ̨̨̪̬̭̯ ̱̣̖̯ ̖ ̯ ̽ ̛ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̛̪̬̦̖̭̯ ̛ ̥̏̌͘ В ̛̦̹̌ ̛̦̔ ͕ ̡̨̐̔̌ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̯̬̼̏̌ ̨̬̪̔ - ̨̛̛̹̪̪̦̥͕̐ ̭̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̖̭̪̣̯̦̼̖̍̌ ̨̡̛̭̔ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̛̯̪̌ ̨̛̯̌̏ ͕ ̖̭̯̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̶̨̭ ̛̭̖̯ ̭ ̛̖̭̪̣̯̦̼̥̍̌ ̛̛̣ ̨̨̱̭̣̦̏ - ̛̖̭̪̣̯̦̼̥̍̌ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏́ ̛ ̨̨̥̦̖̐ ̬̔ ̨̱̖͕̐ ̛̖̦̔̽̐ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̛̬̯̐̌̀ ̸̨̖̦̽ ̙̦̱̏̌̀ ̨̬̣̽͘ ʰ ̨̯̏ ̸̨̪̖̥̱͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̶̥̖̭̖́̏ ̦̌ ̸̛̛̱̖̦̖̚ ̸̨̛̬̣̦̜̌̚ ̨̡̨̪̬̬̥̥̖̬̭̜̐̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̼͕̌ ̸̨̯̼̍ ̏ ̨̛̯̖̐ ̡̨̭̏̽̚ ̨̣̍̽ ̛ ̭̣̖̼̚ ̼̭̯̬̯̏̌̔̌̽ , ̶̡̨̦̦̖̌ , ̦̱̙̦̼̜ ̛̣̦̦̾̔̐͘ А ̨̥̙̖̯̖͕ ̛̪̣̯̌̌̏̚ ̪̬̱̌ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̍ ̖̜ ̴̛̬̣̦̭̖̬̱͕̌ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̨̯̜̌ ̦̱̙̦̼̜ ̥̏̌ ̨̣̦̭̾̔ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ̖̦̔̽͘ В̨̨̯̬̜ ̪̱̯̽ ̨̨̬̐̌̔̚ ̛̪̬̯̦̖̖́͘ Е̭̯͕̽ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̛̣͕̀̔ ̛̣̺̖̀̍́ ̭̖̏ ̖̣̯̔̌̽ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦͕̌́̽ ̸̨̯̼͕̍ ̡̡̌ ̨̛̦ ̨̨̬̯͕̐̏́ ̦̯̌̽̚ ̭̏̀ ̵̡̱̦̀ ̛̛̦̱̯̬̚͘ ˀ̦̹̖̌̽ ́ ̭̥̌ ̼̣̍ ̡̛̯̥̌ ̙̖͘ Н̨ ̡̨̯̜̌ ̪̱̯̽ ̛̯̯̌ ̨̛̭̏ ̨̪̭̦ͨ̌ ̨̛̭̯ͩ ̛ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̏ ̨̬̱̜̔̐ ̣̖̐̌̏͘ В̨̙̦̌ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̛̖̦̔̽̐ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̣̯̭́̏́̀́ ̭̥̼̥̌ ̸̛̦̥̼̥̌̚ ̛ ̡̛̛̥ͨ̐̍ͩ ̨̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̥ ̛̪̬ ̨̨̛̪̭̯̬̖̦ ̛ ̨̨̭̖̏̐ ̖̣̔̌ ͕ ̨̨̭̪̭̦̼̥̍ ̡̨̣̖̐ ̨̨̭̪̣̦̯̏́̽ ̦̖ ̵̡̯̱̏̌ ̵̡̡̛̌ - ̨̛̣̍ ̵̛̬̱̔̐ ̨̬̖̭̱̬̭̏ ͘ ˁ̨̖̯̱̏̀ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̛̼̪̭̯̏̌̽ ̦̌ ̡̛̛̣̭̯ ̛̱̥̍̌̐ ̭̱̥̥̱͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̣ͨ̔́ ̭̯̬̯̌̌ͩ͘ ˑ̯̌ ̶̴̛̬̌ ̨̛̛̪̬̯̭̐̔́ ̦̥̌ ̨̪̙̖͕̚ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̼̬̏̍̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̙̔̌ ̛ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̡̬̖̣̥̼̌͘ Ϯ͘ В̬̖̥́͘ В̹̖̌ ̸̨̛̣̦̖ ̬̖̥͕̏́ ̡̨̨̨̯̬̖ ̼̏ ̨̨̯̼̐̏ ̨̪̯̬̯̌ ̛̯ ̽ ̦̌ ̸̛̛̱̖̦̚ ̖ ̛ ̨̡̦̭̯̬̜̱̌ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̦̜ ̡̬̖̣̥̼͕̌ ̨̛̛̬̭̦̏̌̀ ̨̦̦̖̬̍̌̏ ̏ ̴̨̨̨̯̹̪̖ ⠀ ̸̛̛̱̖̦̀̚ ̴̨̨̨̯̹̪̌ ⤀ ͕ ̨̛̭̯̦́̀ ̏ ̸̨̛̖̬̖̔ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ̛̪̬ ̨̡̯̪̬̖̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̛ ̨̨̥̦̖̐ - ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐͘ ʪ̱̥͕̌̀ ̨̨̪̦̯̦́ ̛ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̸̭̖̜̭̌ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̦̌ ̨̦̖̥̦̜̌ ̨̬̯̖̌̍ ̨̯ ̬̭̭̖̯̌̏̌ ̨̔ ̡̯͕̌̌̌̚ ̌ ̨̥̔̌ ̭̏̌ ̙̘̯̔ ̖̺̘ ̨̯̬̖ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̖̯̖̜͕̔ ̨̯ ̨̛̭̦̖̔̌̚ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̪̖̬̏̐ ̛̦̖̭̍̌̚ ̏ ̛̭̖̯ ̨̥̙̖̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̯̦̱̯̭̌́̽́̚͘ В̨̦̏̽ ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̨̯̯ ̙̖ ̡̛̛̣̭̯ ̛̱̥̍̌̐ ̛ ̸̱̯̽ ̛̦̙̖ ̛̛̦̪̹̯̖͕̌ ̡̨̡̨̭̣̽ ̛̬̖̥̖̦̏ ̏ ̖̦̔̽ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̱̖̣̯̔́̽ ̭̖̖̍ - ̨̭̖̥̱̏ ̸̛̛̦̦̦̌̌̀͘ 13 3. ˀ̨̦̼̖͕̔ ̬̱͕̔̽́̚ ̡̨̦̥̼̌̚ ̖͘ В ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̛̭̯̖̪̖̦͕ ̏ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̴̭̖̬̖ ̥̏̌ ̨̥̱̯̐ ̸̨̨̪̥̽ ̡̛̛̣̖̍̚ ̥̏̌ ̛̣̀̔͘ ˁ̨̖̯̱̏̀ ̦̖ ̼̯̌̍̏̌̽̚ ̵̛̭̯̬̦̦̼̌ ̨̨̡̡̨̛̦̣̭̭̦̔̌̏ ̛ ̨̨̡̨̛̦̬̱̪̪̦̔̐̏ ̛̚ ̛̱̦̖̬͕̏̌ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̛ ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖̏̐ ̡̯̌ ̛ ̖̭̯͕̽ ̡̨̯ - ̨̯ ̛̚ ̵̛̦ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾ ̛̹̏̌ ̪̖̬̼̖̏ Ϯ ̬̖̭̱̬̭̌ ̛̚ ̨̦̹̖̌̐ ̡̛̭̪̭̌ . ϰ͘ ʺ̨̖̭̯͕ ̖̐̔ ̼̏ ̛̙̖̯̖̏͘ ʰ̥̖̖̯̭́ ̏ ̛̱̏̔ ̦̖ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̨̥̦̯̌ ̡̛̬̯̬̼̏̌ ̛ ̶̖̯̏ ̨̨̖̍̏ ̏ ̵̛̦͕ ̨̯̾ ̨̥̣̌ ̦̭̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̖̯ ;̛̖̭̣ ̸̡̨̨̦̖̦ ̏ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̼̏ ̦̖ ̵̨̛̯̯̖̌̚ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̨̛̛̛̥̪̬̬̦̦̼̜̏̏̌̚ ̡̭̣̌̔ ̱ ̭̖̍́ ̨̥̔̌  ⤀ ͕ ̌ ̸̛̛̖̣̦̏̌ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̬̐̔̌ ̛ ̨̖̐ - ̶̨̡̛̣̌́ ̛̦̱̯̬̏ ̨̦̖̐͘ ʿ̨̛̬̙̔̌ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ ̛̛̣ ̏ ̖̬̖̦̖̔̏ ˁ̛̛̦ ̖ Л ̛ ̪ ́ ̛̐ ̱̱̯̍̔ ̨̛̭̣̦̽ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̡̡̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦͕̏ ̡̯̌ ̛ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ́ ̛̙̱̏ ̏ ̶̖̦̯̬̖ ̶̨̛̛̪̬̦̣̏̌̽ ̨̨̦̐ ̨̡̛̛̛̥̣̣̦̌͘ К̡̛̖̌ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̥̦̖ ̨̯̾ ̖̯̔̌ ͍ ʧ̨̨̬̔ ̛̥̖̖̯ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̡̛̛̪̯̬̖̯̖̣̭̜̍̽ ̨̭̪̬̭͕ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̖̭̔̽̚ ̦̖̯ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̡̨̛̦̜̌ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦͘ ʿ̨ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ ͕ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦ ̨̨̨̛̭̪̭̯̥̜̌̏ ̭ ̨̣̖̖̍ ̡̛̬̱̪̦̼̥ ̨̨̛̬̥͕̐̔̌ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ʺ̨̡̨̭̜̏ ̛̛̣ ˁ̡̦̯̌ - ʿ̨̖̯̖̬̱̬̥̍̐͘ ˉ̖̦̯̬ ̨̨̬̐̔̌ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̥̦̖ ̭ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼ ̡̨̣̖̐ ̛ ̨̨̱̦̔̍ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̽́ ̭ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ ̛̪̬ ̵̨̪̬̙̔̌̌ ̨̪ ̨̨̬̱͕̐̔ ̨̦ ̭ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̨̯ ̥̖̦́ ̡̛̣̖̔̌ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̖̏ ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̖̌ ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̸̨̯ ̛̪̬ ̨̡̯̪̬̖̌̏ ̨̯̬̏̌̌ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭ ̸̣̖̖̯̏ ̌̚ ̨̨̭̜̍ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̵̨̬̭̼̌̔͘ ʿ̨̛̛̬̦̣̬̱̜̯̖̌̌̚ ̨̭̖̏ ̨̨̨̛̥̖̭̯̪̣̙̖̦̖͘ В̨̨̨̥̙̦͕̚ ̼͕̏ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̛̙̖̯̖̏ ̦̌ ̨̡̛̬̦̖̌ ̨̨̬̐̔̌ ̨̬̥́̔ ̭ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ТК͕ ̸̨̯ ̭̯̔̌ ̥̏̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̦̖ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̏ ̛̖̏̔ ̨̖̭̪̣̯̦̜̍̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨ͨ̔ ТК͕ͩ ̡̨̨̯̬̱̀ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̛̬̱̖̔̐ ̛̥̦̼̌̐̌̚ ̣̯̀̍́ ̨̛̪̬̪̭̼̯̏̌̽ ̨̨̯̖̣̦̔̽ ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̸̡̣̯̏̀̌̽ ̏ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̯̬̏̌̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̾ ̥ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̙̖̯̖̏ ̏ ̡̨̥̣̖̦̥̌̽ ̨̨̬̖͕̐̔ ̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̭̯̯̌̽ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̥̔̽ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̏͘ ʪ͕̌ ̸̨̭̯̌ ̬̥̖̬̌̚ ̨̨̬̐̔̌ ̛ ̨̡̪̱̪̯̖̣̦̌̽̌́ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̏ ̨̦̦̥̔̌ ̨̨̬̖̐̔ ̛̥̖̖̯ ̪̬̥̱́̀ ̨̛̛̭̥̭̯͕̌̏̽̚ ̨̡̨̦̔̌ ̛̪̬ ̨̛̪̬̣̦̜̌̏̽ ̨̨̡̪̭̯̦̖̌̏ ̨̨̪̬̭̏̌ ;̨̼̬̏̍̌ ̨̨̛̪̬̣̦ͨ̌̏̽̐ͩ ̨̯̬̏̌̌ Ϳ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̯̯̌̽ ̥̖̭̯̦̼̥ ͨ g - shock ̨̨̬̦̥̍̌ͩ ̛ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̨̦̖̪̣ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚  ϱ͘ ʿ̨̛̭̣̖̦̜̔ ̏ ̡̛̭̪̭̖͕ ̨̦ ̭̥̼̜̌ ̙̦̼̜̏̌ ̬̖̭̱̬̭͘ ˑ̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌͘ Т̸̨̦̖̖ ̛̹̏̌ ̡̛̦̼̌̏͘ ʺ̨̙̖̯ ̼̯̍̽ ̼̏ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̜̦̖̬͕̔̌̚ ̛̛̣ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̛̪̬̬̥̥̭̯͕̐̌ ̛̛̣ ̡̨̛̪̬̜̯̖̬͕̌ ̛̛̣ ̶̨̪̬̖͙̔̌̏̌ ̨̥̙̖̯ ̨̨̪̬̭̯ ̵̨̨̛̬̹̜ ̪̬̖̦̌̽ ̛̛̣ ̡̖̱̹͕̔̏̌ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̨̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̡̯̯͍̌̌̽͊̚  ˔ ̦̖ ̦̌̀̚ ̭̏̌ ̸̨̛̣̦͕ ̨̦ ̦̌̀̚ ̸̨̨̯̦ - ̖̭̯̽ ̵̨̯́ ̼̍ ϭ ̖̺͕̏̽ ̡̨̨̯̬̱̀ ̼̏ ̱̥̖̖̯̖ ̖̣̯̔̌̽ ̸̣̱̹̖ ̵̛̬̱͕̔̐ ̛ ̡̨̨̯̬̌́ ̥̏̌ ̨̛̛̪̬̯̭̐̔́ ̦̌ ̛̪̱̯ ̡ ̛̹̥̏̌ ̶̖̣̥́͘ ʺ̨̨̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̛̪̭̯̔̌̽ ̖̺̘ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̛̏̔̏ ̨̬̖̭̱̬̭͕̏ ̨̦͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̯̾ ̨̨̭̦̦̼̖̏͘ В̨̙̦̌ ̖̺̘ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̨̯̯ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̬̖̭̱̬̭ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̥̖̦̖̦̌̚ ̛̬̱̥̔̐͘ ˄ ̭̏̌ ̨̥̙̖̯ ̦̖ ̼̯̍̽ ϭϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̦ ̖̭̯̽ ϭϬϬ ̬̱̖̜͕̔̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̖̣̯̔̌̀ ̥̏̌ ̭̜̯͕̌ ̪̱̭̯̯̌́̚ ̡̬̖̣̥̱͕̌ ̨̨̣̙̯̔̌ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̦̖̘͕ ̨̖̱̯̔̏̚ ̏̌ ̭ ̦̌ ̨̭̖̥̏ ̨̯̌̏ ̨̔ ТК͕ ̨̼̭̯̯̏́ ̌̚ ̭̏̌ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ̸̨̨̨̥̦̭̱̐̌̏̀ ̸̨̖̬̖͙̔̽ .  . ˁ̥̼̥̌ , ̨̪ - ̨̦̭̯̺̖̥̱̌́ , ̶̖̦̦̼̥ ̛ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̙̦̼̥͕̏̌ ̡̡̌ ́ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖͕̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̹̏̌ ̨̪̼̯͕ ̛̹̏̌ ̡̛̦̼̌̏͘ ˑ̨̯ ̨̛̥̖̦̦ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̨̨̛̪̣̣̏̚ ̛̭̖̙̹̍̌̏ ̥ ̛̚ ʧ̨̡̨̛̯̣̖̬̭̜̏ ʧ̛̛̖̬̥̦̌ ̏ ϯϬ - ̵ ̵̨̐̔̌ ̖̬̏ ̖ ̥́ - ̛̦̖̭̥̖̦̍̚ ̥̌ ̭ ̨̨̨̭̣̯̦̌̍̀̐ ̦̱̣́ ̦̌ ̨̨̦̥̏ ̥̖̭̯̖ ̥̖̦̖̖ ̸̖̥ ̌̚ ϱ ̣̖̯ ̛̼̜̯̏ ̦̌ ̨̯̯ ̙̖ ̨̱̬̖̦̏̽ ̨̨̨̛̣̭̭̯̦̍̌̐́́ ͕ ̸̨̯ ̛ ̼̣̍ ̱ ̵̛̦ ̨̔ ̵̨̛̪̬̔̌ ̴̛̹̥̌̌̚ . ˁ̥̼̥̌ ̙̖ ̡̛̛̣̦̼̥ͨ̏̔ͩ ̨̬̖̭̱̬̭̥ ̣̯̭́̏́̀́ ̛̖̦̔̽̐͘ ʯ̖̭̔̽ ̱̙̖ ̵̸̨̖̯̭́ ̨̛̭̪̥̦̯̏̽ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̬̹̱̀ ̡̖̬̖̜̭̱̏̀ ̨̨̨̡̪̬̱̐̏ ͨЕ ̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̛ ̖̘ ̨̨̥̙̦ ̛̬̖̹̯̽ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̖̦̖͕̔̐ ̸̛̦̯̌̚ ̨̯̾ ̦̖ ̨̪̬̣̖̥͕̍̌ ̌ ̛̦̖̪̬̖̖̦̦̼̖̔̏̔ ̯̬̯̼̌ͩ͘ ˁ ̛̯̥̾ ̨̨̭̣̙̦ ̦̖ ̨̛̭̣̭̯̭̐̌̽́͘ В̭̖ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ 14 ̬̖̭̱̬̭̼ ̛̥̖̯̀ ̡̨̭̬̖̖ ̨̨̯̬̭̯̖̪̖̦̦̱̏̀ ̨̬̣͕̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̨̛̦̪̖̌̔̍ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ̴̬̖̣̖̽̌ ̨̛̥̖̭̯̦̭̯͘ Н̨̨̡̪̭̣̖͕̌̔ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̣̖̐̌̏ ́ ̵̸̨̱ ̨̛̦̖̭̯̔ ̨̔ ̭̏̌ ̖̺̘ ̨̦̱̔ ̸̨̖̦̽ ̙̦̱̏̌̀ ̖̺̏̽͘ Н̸̦̱̌ ̡̛̣̖̔̌̌̚͘ ˑ̯̌ ̡̨̨̨̦̥̖̬̦̭̯̌̽̚ ̱̙̖ ̨̦̔̌̏ ̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏̌ ̶̛̥̱̬̖̥̔̌ ̭ ̵̛̦̔̌̏ ̬̖̥̖̦̏ ̛ ̛̭̥̥̌ ̬̼̥̔̌̏̚ ̨̭̥̼̭̣̥ ; ̨̪̱̥̜̯̖̔̌ ̦̌̔ ̛̯̥͕̾ ̦̌ ̸̭̣̱̜͕̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̨̖̬̖̯̖̔̏́ ̶̥̱̬̖̥̔̌ ⤀. ˈ ̨̛̯̯̖ ̼̏ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̦̖ ̯͕ ̨̦ ̨̣̖̀̍ ̹̖̏̌ ̨̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̖̽ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̣̹̽ ̨̨̛̪̬̣̙̖̦̖̥̔ ;̨̛̯̬̙̖̦̖̥̌Ϳ ̶̨̨̨̛̯̬̯̖̣̦̌̽̐ ̛ ̨̨̨̦̬̯̌̍͘ ˀ̸̨̨̛̬̼̜̌̐̏̏̚ ʹ ̨̛̣̯̣̼̜͕̍̏ ̛̦̥̯̖̣̦̼̜̏̌̽ ̡ ̸̨̥̖̣̥̌ ʹ ̨̨̯̹̦̼̜̔ , ̖̭̖̣̼̜̏ ʹ ̡̨̣̖̥̼̭̣̖̦̦̼̜̐͘ ˄ ̛̣̣̖̯̖̌̏̏̌ ̭̱̯͍̽ О̨̦̔ ̛ ̨̯ ̙̖ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̡̨̛̪̣̭̭̯ ̨̛̛̭̪̬̯̏́́ ̨̥̙̖̯ ̛̥̖̯̽ ̨̪̬̥́ ̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̼̖̏ ̨̡̛̯̯̖̦͘ К ̸̖̥̱ ́ ̖̱̏̔ ͍͊ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̦̖ ̨̭̣̹̯̭͕̐̌̌̽́ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̱̦̐̔ ̨̯̥̱̾ ̨̛̛̪̬̯̯̭͕̏̽́ ̨̦ ̖̭̔̽̚ ̛ ̸̭̖̜̭̌ ̼̏ ̱̙̖ ̛̥̖̖̯̖ ̭̘͕̏ ̸̨̯̼̍ ̼̯̍̽ ̛̱̭̪̖̹̦̼̥ ͘ В̭̘͘ Н̛ ̨̣̹̖̍̽ ̛ ̦ ̛ ̥̖̦̹̖̽͘ ʪ̸̨̨̨̭̯̯̦̌ ̛̣̹̽ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̦̌ ̨̭̏̀ ̡̯̖̱̺̱̀ ̶̛̛̭̯̱̌̀ ;̦̌ ̸̛̛̦̣̖̌ ̵̯̖ ̛̛̣ ̵̛̦̼ ̨̬̖̭̱̬̭̏Ϳ ̏ ̨̛̪̬̣̦̥̌̏̽ ̡̬̱̬̭̖̌͘ В̨̙̦̌ ̛̖̯̏̔̽ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̯̥͕̌ ̖̐̔ ͕ ̡̡̌ ̥̏̌ ̡̙̖̯̭͕̌́ ̭̥̼̜̌ ̸̨̛̖̦̼̜̏̔ ̨̪̬̣̏̌͘ ˁ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼͗ ͨ́ ̛̙̱̏ ̏ ̡̨̥̣̖̦̥̌̽ ̨̨̬̖͕̐̔ ̖̐̔ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖̯͕ ̡̨ ̥̱ ̥̦̖ ̖̭̔̽̚ ̸̨̯ ̨̪̬̯͍̔̌̏̌̽͊ͩ͘ ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͗ ϵϵй ̣̖̜͕̀̔ ̵̛̛̙̱̺̏ ̨̬̥́̔ ̭ ̛̥̏̌ , ̱̥̯̔̌̀ ̸̨̯̽ - ̏ - ̸̨̯̽ ̡̡̌ ̼͕̏ ̌ ̸̛̦̯̌̚ , ̱ ̭̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦͕ ̛̖̭̣ ̹̏̌ ̨̯̬̏̌ ̵̨̯̽ ̨̥̣̌ - ̡̛̥̣̭̌̽ ̡̨̥̱ - ̨̯ ̔̌ ̦̱̙̖̦͘ Е̛̭̣ ̏ ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯ ̼̏ ̦̖ ̨̬̭̪̣̖̯̖̌̌̐̌ ̡̨̬̱̪̦̜ ̭̱̥ ̨̥̜ ̣̔́ ̨̯̖̭̯̏ ̛ ̨̛̣̙̖̦̜͕̏ ̛̬̭̭̥̯̬̜̯̖̌̌̏̌ ̨̯̾ ̡̡̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̣̱̙̖̐̍ ̡̛̦̦̱̯̏̽ ̏ ̡̡̛̖̌ - ̨̛̣̍ ̶̨̪̬̖̭̭̼ ̭ ̶̖̣̽̀ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̨̛̭̏ ̙̖ ̛̖̦̔̽̐͘ В̹̌ ̨̪̼̯ ̶̖̭̖̦̖̦͕̍ ̨̖̐ ̛̦̖̐̔ ̦̖̣̽́̚ ̡̛̱̪̯̽͘ О̸̖̦̽ ̸̨̭̯͕̌ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬͕̌ ̨̛̥̖̦̦ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̛̱̖̙̖̦̍̔́ ̱̱̯̍̔ ̨̨̪̥̐̌ ̯̽ ̥̏̌ ̨̨̥̬̣̦̌̽ ̛ ̵̸̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐ ̨̭̯̯̭̌̏̌̽́ ̦̌ ̪̣̱̌̏ ̡̨̐̔̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̪̜̖̯̔ ̦̖ ̡̯͕̌ ̡̡̌ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̼̍͘ 15 В˕ˑ ˎˡˇЧ ˒ˑˍ˖˒Тˡ˕ ЬТ ˔Тˏˑˏ ˇˈˎˈǫ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ Н̖̯͕ ́ ̦̖ ̥̔̌ ̥̏̌ ̸̭̖̜̭̌ ̨̡̛̭̪̭ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̬̦̯̬̦̐̌̌̏̌ ̦ ̨ ̭̖̣̯̔̌̀ ̭̏̌ ̨̛̛̛̥̣̣̦̖̬̥̌͘ Т̡̨̨̌̐ ̡̛̭̪̭̌ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏͘ ˄̼̏͘ ˀ̸̖̽ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̣̖̐̌̏ ̨̪̜̖̯̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨ ̨̬̱̥̔̐͘ ˔ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̨̨̨̛̪̬̯̐̏̽ ̨ ̨̯̥ , ЧТО ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̛̣͕̀̔ ̨̡̪̱̪̌́ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̯̬̏̌ . ʿ ̸̨̖̥̱ ̨̛̦̔ ̨̯̬̼̏̌ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̸̣̱̹̖͕ ̸̖̥ ̛̬̱̔̐ ̖ . О̍ ̨̯̥̾ , ̏ ̨̺̖̥̍ - ̨̯ , ̨̛̦̪̭̦̌̌ ̨̏ ̵̨̛̥̦̐ ̵̡̡̛̦̙̌ ̨̪ ̡̛̥̬̖̯̦̱͕̌̐ ̨̍ ̨̯̥̾ ̡̨̭̦̌̌̚ ̨̛̛̥̦̥̐ ̭̖̥̏ ̛̛̖̭̯̦̼̥̏̚ ̛̛̦̖̭̥̖̦̥͕̍̌̚ ̨̦ ̨̯͕̾ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̼̖̯̭̌̍̏̌́̚ ̛̦̥̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ , ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̱ ̡̨̨̙̌̔̐ ̨̯̬̏̌̌ ̖̭̯̽ ̨̭̜̏ ̨̨̨̭̦̦̜ͨ̏ ̭̥̼̭̣ ̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̍́ͩ . ͨО̨̨̭̦̦̜̏ ̭̥̼̭̣ ̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̍́ͩ ̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̦̌ ̛̱̭̯̬̦̖̦̖̌ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̨̪̬̣̖̥̼͕̍ ̛̛̣ ̡̡̌ ̖̺̘ ̨̨̬̯͕̐̏́ ̨̛̣ͨ̍ͩ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̥̖̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̡̺̖̬̖̱͕̏̚ ̨̯ ̨̯̾ ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̡̯̌͘ В̼ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̼̭̯̬̜̍ ̡̛̦̬̖̌̚ ̨̨̺̖̜̏ ̛ ̴̡̨̬̱̯̏ ͕ ̡̨̨̨̯̬̖ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̨̼̭̙̖̯̏̏̍̔̌ ̶̖̦̦̼̖ ̣̔́ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̭̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̛̭̣̼ ̛ ̬̖̥̏́ . ˁ̥̌̌ ̨̪ ̭̖̍ ̖ ̨̨̡̺̖̬̖̏̌̚ ̖̥̱ ̴̛̦̌̐ ̦̖ ̦̱̙̦̌͘ ʥ ̱̔̽ ̱ ̨̨̨̱̭̣̦̏̐ А̦̬̖̔́ ʿ̸̨̛̖̯̬̏̌ ̛̣ ̛ ˀ̛̭̼̌ Е̨̨̬̦̼̐̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ , ̨̦ ̛ ̼̍ ̡̱̹̣̌ ̛ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̏ ̵̨̬̖̭̯̬̦̌̌ ͕ ̨̦ ̡̨̐̔̌ ̨̬̯̖̹̌̍̌̽ ̭ ̱̯̬̌ ̨̔ ̸̨̛̦ ̦̌ ̨̬̯̖͕̌̍ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̥̣͕̌ ̌ ̡̨̬̥̖ ̨̨̡̛̯̐̏ ̨̦̱̙̦ ̖̺̘ ̸̡̱̱ ̖̣̔ ̪̖̬̖̖̣̯̔̌̽ ̨̪ ̨̥̱͕̔ ̨̯ ̵̨̨̬̹̌́ ̨̨̡̺̖̬̖̏̌̚ ̨̭̥̖̌ ̨̨̦͊ Е̛̭̣ ̶̸̨̡̖̪̱ ̸̨̛̛̪̬̦̦ - ̵̭̣̖̭̯̖̦̦̼̔̏ ̭̖̜̏́̚ ̨̡̛̭̬̯̯̌̽ ̨̪ ̡̛̥̭̥̱̥̱͕̌ ̨̯ ̸̨̪̣̱̖̯̭͕̌́ ̸̨̯ ̼̏ ̏ ̡̡̨̥̌ - ̨̯ ̭̥̼̭̣̖ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̱̙̖ ̨̪̬̙̖̜̔̌ ̦̖ ̨̨̨̡̺̖̬̖͕̏̚ ̌ ̵̨̨̼̭̙̖̦̦̼̏̏̍̔ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̛̭̣ ̵̨̛̭̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ В ̨̦̦̥̔̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̨̯̾ ̛ ̱̖̯̍̔ ̣̯̭́̏́̽́ ͨ ̨̨̭̦̦̼̥̏ ̨̭̥̼̭̣̥ ̨̛̪̬̬̍ ̛̖̯̖̦́ ͩ ̨̨̡̛̺̖̬̖̏̚ ʹ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̪ ̨̨̛̼̭̙̖̦̏̏̍̔̀ ̸̨̨̛̣̦̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̛̭̣͘ ˄̛̣̣̖̯̖͍̌̏̏̌ Ч ̨̡̖̣̖̏ ̨̡̪̱̪̖̯̌ ̦̖ ̭̥̌ ̨̯̬͕̏̌ ̌ ̨̨̭̪̭̍ ̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̔̏̏́ ̵̨̛̭̏ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̵̨̡̛̣̱̐̍ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜͕̍ ̼̬̙̖̦̦̼̜̏̌ ̏ ̨̯̬̖̏̌͘ О̡̨̦̔̌ ̦̖ ̭̖̏ ̡̯̌ ̨̨̪̬̭̯ ̡̡̌ ̨̥̙̖̯ ̨̡̪̯̭̌̌̽́̚ ̦̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣̏̐́̔̚ . ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̪ ̨̨̛̥̥ ̸̵̨̛̖̦̼̏̔ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜̍ ̱ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̖̭̯̽ ̛ ̡̭̬̼̯̼̖ͨͩ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯͕̍ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̦ ̨̪̬̣̣̖̣̦̌̌̽ ̨̨̱̣̖̯̬̖̯̔̏̏́ , ̨̛̪̬̬̖̯̍̌́ ̖̺̏ ̽ ͘ ͨˁ̡̬̼̯̼̖ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ͩ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̡̛̣̖̦̯ ̭̥̌ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̨̯̯̔̌̽ ̭̖̖̍ ̸̨̯̖̯ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̥ ̨̛̣̔̏̐̌ ̛̪̬ ̨̡̡̪̱̪̖͘ ʿ̨̭̦́̀͘ ʰ̵̨̭̔́ ̛̚ ̨̡̛̛̣̐ ̛ ̨̨̬̔̌̏̐̚ ̭̥̼̭̣͕̌ ̨̣̜̀̍ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̪̬ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̣̙̖̦̔ ̡̨̨̨̬̱̭̯̯̭̏̔̏̏̌̽́ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖̥ ̡̨̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ ̨̪̣̼̽̚ ̛̚ ̡̨̨̙̌̔̐ ̸̨̨̨̪̯̬̖̦̦̌̐ ̬̱̣̍́͘ Н ̨ ̏ ̛̛̙̦̚ ̙̖ ̭̖̏ ̨̭̯̍ ̨̛̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̛̦̖̌ ͕ ̌ ̸̨̯̦̖̖ ̨̭̭̖̥̏ ̸̛̦̖̌ . Ч̡̨̭̯̖̦͕̌̽ ̡̦̖̬̦͕̌̏́̌ ̛ ̼̏ ̛̭̥̌ ̨̪̣̦̖̏ ̨̨̨̭̦̦̦̌̚ ̸̛̪̖̬̖̪̣̌̏̌ ̖̯̖ ̌̚ ̖̺͕̏̽ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌ ;̸̡̨̛̣̖̭̯̱̏ ̨̪̣̼̽̚ ̦̌ ̸̨̪̯̬̖̦̦̼̜̌ ̬̱̣̍̽Ϳ ̱̭̯̱̪̖̯̌ ̛̬̱̥̔̐ ̨̦̣̥̌̌̐̌ ͘ ˑ̯̌ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̡̨̦̥̌̌̚ ̡̨̙̥̱̌̔ ̛ ̨̯̾ ̨̨̐̏ ̛̬̯ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̨̛̪̥̥ ̨̨̨̨̭̦̦ͨ̏̐ ̭̥̼̭̣̌ ̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̍́ͩ ̨̯̬͕̏̌̌ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̸̨̯ - ̨̯ ̖̺̘͕ ̸̨̯ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨ ̨̡̡̪̱̪̖ . ʰ ̨̯̏ ̾ ̨̯ ̸̨̯ - ̨̯ ́ ̦̣̌̏̌̚ ̼̍ ̨̡̨̪̯̖̭̯̥ͨ̔ͩ ̨̯̬̏̌̌͘ 16 ͨʿ̨̡̯̖̭̯̔ͩ ̨̯̬̏̌̌ ʹ ̨̯̾ ̨̦̬̌̍ ̶̵̨̛̛̬̬̦̣̦̼̌̌̽ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̵̨̛̭̔ ́ ̯ ̛̚ ̸̛̦̦̖̦̌̌́̚ ̨̨̭̥̌̐ ̨̯̬̏̌̌ ̛̛̣ ̨̖̐ ̵̪̬̥̼́ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯͕̌̌ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̡̼̌̏̌̚ ̀ ̯ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨ ̨̖̐ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̱̔̀ ̨̬̣̽͘ ʿ̛̬ ̸̖̥ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̌́ ̨̬̣̽ ̣̖̯̭́̏́́ ̖̺̘ ̛ ̨̪̬̖̖̣̺̖̜̔́̀͘ ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬͕̐̏́ ̨̯̾ ̨̦̬̌̍ ̶̨̛̥̜͕̾ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̛̪̬ ̨̬̖̯̍̌́ ̭̖̖̍ ̦̦̼̜̔̌ ̨̯̬̏̌͘ ʧ̨̨̬̏́ ̨̍ ̶̵̨̛̥͕̾́ ́ ̛̥̖̀ ̏ ̛̏̔ ̱ ̦̖ ̨̪̬̖̭̣̱̯̱̏̀ ̨̬̭̯͕̌̔̽ ̌ ̡̨̖ - ̸̨̯͕ ̨ ̸̖̥ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̡̬̭̭̙̱̌̌ ̣̖̖̔̌͘ ʰ ̭ ̨̦̏̌ ̏ ̨̥̖̥̽̚ ̏ ̛̪̬̥̖̬ ̦̹̌ ̛̣̥̼̜̀̍ ̴̨̜̦̌ ͗ϯ . Е̨̐ ̸̛̦̦̖̦̖̌̌̚ ʹ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̴̨̯̖̣̖̦̦̼̖ ̨̡̛̦͕̏̚ ̨̛̛̪̬̦̥̯̯̪̬̣̯̌̽ͬ̌̏́̽ ̭̥̭ ̛ ̯̔͘ ͘ ˄ ̨̦̖̐ ̖̭̯̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̜̔ ̨̦̬̌̍ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌͘ ˉ̖̦̌ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̏ ̨̭̥̜̌ ̨̨̪̬̭̯̜ ̶̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̌ ̦̌ ̡̖̬̔̌̍̽ ϮϬϭϰ ̐ ʹ ̨̡̪̬́̔̌ ϰϬ ϬϬϬ ̬̱̍ ;ϲ ̨̥̖̣̔̽Ϳ͘ Н̖ ̭̏̔̌̏̌́̽ ̏ ̛̖̯̣̔̌ ̛ ̦̖ ̪̼̯̭̌́̽ ̨̛̪̣̯̔̽ ̥̭̣̌̌ ̏ ̸̡̨̖̭̦̖̦̼̜̍ ̵̨̛̣̣̬̏̌ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̙̖ ̸̣̱̹̖͕ ̜̯̖̔̌̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̛̪̬̚ ̦̖̥̭̌́͗ ̌̚ ̛̯̾ ̙̖ ̛̖̦̔̽̐ ̨̨̥̙̦ ̡̨̣̖̐ ̡̛̱̪̯̽ ̨̬̱̜̔̐ ̨̦̣̌̌̐ ̸̛̦̼̜ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̸̛̦̦̖̦̌̌̀̚ ̛ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̡̨̨̛̭̦̥̾̏ ̖̺̘ ̸̡̱̱ ̖̦̖̔̐͘ Н̨ ̡̯̌ ̸̨̪̖̥̱ , ̨̦̖̬̦̌̏ , ̡̙̼̜̌̔ ̛̯̬̖̯̜ ̸̭̖̜̭̌ ̨̛̦̭̯ ̏ ̡̬̥̦̖̌̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̖̥̍̌̚ ̸̨̡̣́̍̌ ̦̌ ̡̡̬̼̹̖ ?! В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̡̭̯̌̌̚ ̽͗ ̨̨̪̯̥̱͕ͨ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̯̾ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̸̡̬̭̬̱̖̦̦̼̜̌ ̛ ̛̪̬̖̭̯̙̦̼̜ ̴̨̯̖̣̖̦ ̏ ̨̭̖̜̏ ̶̨̨̖̦̜̏ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ͕ͩ ̛͕ ̨̬̺̭̏̏̌̌́̽̚ ̡ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔̀ ̡̭̯̖̜̙̍̾̔̌ ̨̯̬̏̌̌ , ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̪̦̯́̽ ̨̯̾ ̡̡̌ ̬̖̦̍̔ ̨̯̬̏̌̌ , ̏ ̨̭̥̥̌ ̨̨̪̣̦̥ ̛ ̨̡̨̛̹̬̥ ̭̥̼̭̣̖ ̨̭̣̏̌͘ ˈ ̨̨̨̬̹͕ ̨̦ ̜̯̖̔̌̏̌ ̨̯̐̔̌ ̡̨̪̦̖̥ ̖̺̘ ̸̱̯̽ ̣̱̙̖̐̍ ̛ ̨̛̬̭̭̥̯̬̥̌ ̨̬̱̜̔̐ ̛̪̬̥̖̬͘ В̨̥̖̥̽̚ ̯̖̪̖̬̽ ̸̭̼̌ Iron Samurai ͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̨̭̖̏̐ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌ ̸̨̖̦̽ ̨̡̨̜̍ ̨̛̪̬̣̭̔̌̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯ ̨̪ ̭̬̖̦̖̜̔ ̶̖̦̖ ̏ ̨̬̜̦̖̌ ϭϮϬϬ ̬̱̍͘ ʥ̬̖̦͕̔̌ ̸̡̨̛̬̭̬̱̖̦̦̭̯̌ ̏ ̨̯̥̾ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̬̦̏ ͨϬͩ͘ Н̡̡̛̛̌ ̵ ̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̔̽ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯͕̌̌ ̡̨̬̥̖ ̡̡̌ ̨̡̪̌̚ ̛̬̖̥̖̦̏ , ̏ ̵̛̯̾ ̸̵̭̌̌ ̦̖̯͘ ʰ̵ ̡̨̣̖̐ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̛̥̖̦̯̌̽̚ ̣̼̥̀̍ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̦̣̥̌̌̐ ̌̚ ϯϬϬ ̬̱̍͘ К̨̣̭̌̌̽̚ ̼͕̍ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̦̖ ̵̨̨̛̪̙̜ ̦̌ Iphone ̨̯̬̏̌͘ Т̡̌ ̸̨̯ ̙̖ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̨̺̖̍̐ ̱ А̴̨̜̦̌ ̛ ̵̛̯̾ ̸̨̭̌̏ ? В̭̘ ̨̨̪̬̭̯͘ ʿ̨̦̯̼͘ Л ̛̀̔ ̸̨̣̱̹̖̐ ̨̭̖̏̐ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̯ , ̸̨̯ ̖̔̌ ̯ ̛̥ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̵̭̯̯̭̏̌̌̽́ ;̨̨̪̦̯̯̭̏̌̽́ ⤀ . ˑ̨̯ ̨̛̦̔ ̨̡̪̯̖̭̯ͨ̔ͩ . ʿ̸̨̖̥̱ ̡̯͍̌ О̡̱̦̖̥̭́ ̨̭̦̏̌ ̏ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀͘ ˈ̨̛̯̥ ̥̼ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̨̦ ̏ ̦̭̌ ̨̣̹̍̽̌́ ̨̣̔́ ̨̨̨̛̙̯̦̏̐ ͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̖̍̚ ̨̨̨̛̭̦̦̦̭̯̌̚ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨ ̨̭̦̦̏̌́ ̥̭̭̌̌ ̣̖̜̀̔ ̨̨̨̪̦̔̍ ̛̱̦̥̍̌̍̌ ̛̭̯̬̖̥̯̭̽́ ̡ ̨̨̭̪̭̯̱̐̔̏ ̏ ̨̭̖̜̏ ͨ ̭̯̖̌ ͩ ͕ ̼̯̍̽ ̸̛̛̣̱̹̥͕ ̼̯̍̽ ̴̣ͨ̌̽̌ͩ , ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̭̖̥̏ ̡̨̯ͨ ̯̱̯ ̣̦̼̜̐̌̏ͩ͘ Л̛̀̔ ̛̙̱̯̏ ̨̪ ̯̖̥ ̙̖ ̶̛̛̪̬̦̪̥͕̌ ̸̨̯ ̛ ̨̖̦̼̍̽́̚ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̭̯̌́͘ ˔ ̨̨̬̐̏̀ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̏ ̖̍̚ ̡̡̨̨̌̐ - ̨̛̣̍ ̨̨̛̦̖̯̦̐̌̏̐ ̨̡̪̯̖̭̯͕̔̌ ̡̡̌ ̨ ̨̛̦̦̭̯̔̌͘ В ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̴̨̬̥̖ ̛ ̖̍̚ ̥̖̦́ ̨̍ ̨̯̥̾ ̱̙̖ ̨̛̭̯̦ ̣̖̯ ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̛ ̨̨̬̯̐̏́ ̡̨̛̖̣̖̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̸̵̱̖̦̼ ̛ ̵̨̨̨̛̪̭̣̐̏͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̴̸̡̡̛̛̯̖̭̌ ̯̼ ̦̖ ̣̖̹̭́̏́̽́ ̸̛̣̱̹̥ͨ ̏ ̭̯̖͕̌ͩ ̦̖ ̦̖̭̖̹̽ ̨ ̺̖̭̯̱̍̏ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̜̔̏̽ ̶̨̛̖̦̦̭̯ , ̨̯ , ̸̨̯ ̖̣̯̔̌̽ ̏ ̡̯̌ ̨̥ ̸̭̣̱̖͍̌ В̭̘ ̨̖̬̦͕̏ ̨ ̭̯̖̯̭̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̛ ̨̛̛̥̯̬̯̏̌̽ ̨̭̏̀ ̶̨̖̦̦̭̯͕̽ ̨̭̏̀ ̸̣̱̹̖̭̯ͨ̽ͩ , ̨̪ ̨̭̬̖̭̯̥̔̏ ̵̛̦̖̹̦̏ ̨̛̯̬̱̯̌̍̏͘ В ̛̭̬̖̦̖̔ ̡̖̏̌ ̡̛̛̯̥̌ ̛̛̦̖̹̦̥̏ ̛̛̯̬̱̯̥̌̍̌ ̛̼̣̍ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̛̯̯̱̣̼ ̛ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ 17 ̵̡̨̬̖̪̭̯̦̼ ̱̹̔ ̨̏ ̛̛̣̖̦̏̌̔ ͘ В ̛̦̹̌ ̛̦̔ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̛̛̥̖̦̣̭̽̚ ̨̪ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀ ͕ ̬̖̌̏̚ ̸̨̯ ̨̪ ̴̨̬̥̖ ͘ ʥ̨̬̖̦̔̏̌́ ̨̖̙͕̔̔̌ ̨̛̪̭̣̖̦̖̔ ̨̛̥̖̣̔ ̙̖̯̐̌̔ ̨̏ , ̨̨̛̬̖̔̐ ̨̨̛̛̯̥̣̌̏̍ ʹ ̡̙̼̜̌̔ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̨̛̦̖̭̯̔ ̛̥̬̱ ̨̭̏̀ ̸̨̛̦̥̭̯̌̽̚ ̦̌ ̨̡̨̭̯̣͕̽ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̵̯̖̯̏̌̌ ̖̦̖̔̐͘ ʿ̛̬ ̸̖̥ ̖̭̔̽̚ ́ ̦̖ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̵̨̨̱̦̔̏ ̛ ̨̨̥̬̣̦̌̽ ̵̛̬̯̼̌̏̚ ̣̖̜͕̀̔ ̵̡̨̨̯̬̼ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̦̯̖̬̖̭̱̖̯͘ Т̡̌ ̙̖ ̦̖ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̵̨̯̼̍̐̌ ̣̖̜͕̀̔ ̸̖̜ ̭̯̯̱̭̌ ̨̼̖̯̍́̏̌̚ ̣̖̯̏̌̔̽ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̛̖̺̥͕̏̌ ̣̖̜͕̀̔ ̵̨̡̛̪̱̪̺̌̀ ̪̬̖̥̖̯̼̔ ̨̡̨̛̬̭̹͘ ˀ̸̖̽ ̨ ̨̪̣̺̖̥̔̌̏́̀ ̨̛̣̹̦̭̯̖͕̍̽̏ ̡̨̨̯̬ ̨ ̖ ̦̖ ̨̥ ̙̖̯ ̭̖̖̍ ̨̨̛̪̣̯̏̽̚ ̡̨̯̜̌ ̨̱̬̖̦̏̽ ̛̛̙̦͕̚ ̨̦ ̨̏ ̭̖̥̏ ̛̭̯̬̖̥ ̯̭́ ̼̯̍̽ ̵̨̨̛̛̪̙̥ ̦̌ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̨̪ͨ ̯̱ ̨̨̭̯̬̦̱ ̡̬̦̾̌̌ ̨̛̯̖̣̖̬̏̌ͩ̚͘ ʰ ̨̯̾ ̡̨̭̬̖̖ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̱̥͕̌ ̌ ̦̖ ̡̨̡̹̖̣̽̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̸̛̛̯̣̌ ̣̖̖̦̬̦̼̜̐̔̌ ̨̬̥̦̌ ͨϭϮ ̭̯̱̣̖͕̽̏ͩ ̨̯ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̭̪̥̦̯̏̽ ̨̛̭̭̯̦̖́̌̚ ˑ̸̨̡̛̣̣ Л̨̡̛̖̀̔̔ ̭ ̸̨̖̬̔̽̀ ̛̛̥̣̣̬̖̬̌̔̌ В̛̦̖̬̣̌̔̍̽ ̔ ̌͘ ˑ̨̯ ̨̯̯ ̭̥̼̜̌ ̸̭̣̱̜̌͘ Н̨ ̖̬̦̖̥̭̏́ ̡ ̛̦̹̥̌ ̴̨̜̦̥̌̌ ̛ ̸̭̥̌̌ ̭̥̱̬̌̌́͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̨̪̱̥̯͕̔̌̽ ̸̨̯ ̛̯̾ Ϯ ̨̯̬̏̌̌ ̛̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̦̖ ̨̨̛̭̪̭̯̥̼̌̏ ̛ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̦̖ ̨̨̨̛̭̪̭̯̥̌̏ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̦̱̭ͨ̍ - ̨̨̪̦̯̏ͩ ̨̯ ̵̛ ̛̣̖̦̏̌̔́͘ ʺ̨̣ , ̴̨̜̦̌ ̏ ̨̛̛̥̣̣̦ ̬̌̚ ̸̡̬̱̖͘ ʰ ̨̯̏ ̖̭̔̽̚ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̡̯̱̌̀ ̨̡̯̦̱̀ ̖̺̏̽͘ К̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̪̦̯͕̏ ̸̡̨̣̖̦̦̖̌̀̚ ̏ ̨̯̬̖͕̏̌ ̨̪̬̖̖̣̖̯̭̔́́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̛̭̭̯̖̥̜ ̶̨̖̦̦̭̯̖̜ ̸̨̡̖̣̖͕̏̌ ̨̡̨̪̱̪̺̖̌̀̐ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̯̬̏̌ ̛ ̱̙̖ ̨̨̪̯̥ ̨̡̨̯̣̽ ̛̭̥̥̌ ̨̨̯̬̥̏̌͘ Т̨͕ ̸̨̯ ̨̛̦̥̔ ̨̥̙̖̯ ̨̪ ̡̯̭̌̌̽́̚ ̵̨̖̬̥̏ ̡̨̛̬̱̯̭̯͕ ̛̬̱̥̔̐ ̨̥̙̖̯ ̨̡̪̯̭̌̌̽́̚ ̨̨̪̣̦̜ ̨̦̖̣̖̪̭̯̽̀͘ О̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̛̦̙̖̦̦̜̌̚ , ̵̨̦̣̱̌̐ ̨̨̨̛̯̦̬̦̦̜̌̏̌̚ ͨʪ̡̖̯̖̏́ͩ ̭ ̨̨̯̬̦̦̼̥̏̌ ̛̣̱̹̯̖̣̖̥͕̐ ̛̛̛̥̯̬̱̺̖̥̀ ϭϬϬϱϬϬ ̵̨̛̣̹̦̼̌̔ ̛̭̣ ̨̪̔ ̡̨̨̪̯̥͕̌ ̱ ̨̱̭̣̦̏ ̨̨̐ ̨̡̛̪̦̐̌ ̨̪ ̸̡̡̛̣̖ ͨ Т̣̼̜̌ ͩ ̛ ̛̥̖̭̯̯̖̣̌̚ ́ ̨̨̣̦̐̌̏̐ ̨̡̨̪̬̱̬̬̌ ˀ̨̖̬̯̍̌ А̸̨̨̛̬̦̣̽̔̏̌ ̱̖̯̍̔ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̨̬̦̖̌̚͘ ˀ̨̖̬̯̍ А̸̨̨̛̬̦̣̽̔̏ ̨̪̬̖̱̖̯̍̐̚ ̙̖̔̌ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̏ ̨̨̭̯̬̦̱ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́ ̨̪̬̺̖ ʺ̖̬̭̖̖̭̔̌ Е - ̡̣̭̭͕̌̌ ̌ ̣̔́ Т̨̨̣̌̐ ̨̖̐ ̡̖̯ͨ̔̏́̌ͩ - ̨̯̾ ̨̨̪̣̯ ̨̛̥̱̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏ ̛ ̵̱̭̪̖̌ ͘ Н̨ ̭̖̏ ̛̯̾ ̛̪̬̥̖̬̼ ̱̙̖ ̡ ̨̪̬̏ ̨̭̱ ̨ ̸̡̨̖̯̥ ̨̛̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̨̭̖̜̏ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬͕̌̔ ̨ ̡̨̨̨̯̬̜ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨̪̙̖̚͘ ʪ̛̬̱̥̐ ̨̛̥̏̔ ̨̡̪̯̖̭̯ͨ̔̌ͩ , ̸̨̨̛̬̦̦̐̌ ̡̼̯̖̺̏̌̀ ̛ ̥ ̛̚ ̨̨̨̬̭̭̥̯̬̖̦̦̌̐ ̼̹̖̏ , ̣̖̯̭́̏́́ ̛̙̖̣̦̖̌ ̣̖̜̀̔ ̣̖̯̏̌̔̽ ̸̖̥ - ̨̯ ̸̨̦̖̼̦̼̥͕̍ ̡̛̱̦̣̦̼̥̌̽ ͕ ̸̨̖ͨ̐ ̦̖̯ ̛̦ ̱ ̡̨̨̐ͩ . ʪ̱̥͕̌̀ ̸̨̯ ̡̨̛̬̦ ̡̨̨̯̌̐ ̛̙̖̣̦̌ ́ ̖̬̱̯̍ ̨̭̖̏ ̸̨̦̣̌̌ ̛̚ ̨̛̪̬̭̱̺̖̐ ̨̛̣̹̦̭̯̱̍̽̏ ̨̨̨̪̬̖̭̣̱̯̏̐ ̨̣̪̼̯̭̯̀̍̏̌ ̛ ̛̚ ̸̸̨̡̨̨̖̣̖̖̭̏̐ ̨̾̐ ͕ ̡̨̨̨̯̬̖ ̵̨̦̌̔ ̛ ̯ ̨̭̖̏ ̛̼̬̙̖̦̖̏̌ ̏ ̵̨̨̪̬̭̏̌ ̴̶̨̡̛̛̛̛̛̭̥̖̦̯̌̔̌ ̨̨̨̯̖̣̦̔̽̐ ̛̛̛̦̔̏̔̌͘ ʧ̨̨̬̏́ ̨̪ - ̡̛̬̱̭̭͕ ̱̥̯̔̌̽ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̨̖̌ ̨̥̖̭̯ ̯̼ ̛̦̥̖̹̌̌̽̚ ̏ ̨̯̥̾ ̛̥̬̖ , ̛ ̸̨̯ , ̨̪ ̛̭̱̯ , ̨̨̭̜̍ ̪̬̖̭̯̣̖̹̔̌̏́̽ ̸̨̛̥̱̯̖̣̦̽ ̨̨̣̔̐ ̛ ̸̡̨̭̱̦͘ ʧ̨̨̬̌̔̚ ̖̭̖̣̖̖̏ ̨̛̪̜̯ ̛ ̡̛̱̪̯̽ ̭̖̖̍ ̡̡̛̖̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̨̨̨̦̥̦̼̖̏̔ ̵̨̥̦̯̼̖̌ ̹̯̦̼̌ ̭ ̡̨̛̛̹̬̦̜ ̦̌ ̨̪̪̖ ̛ ̨̯̏ ̯̼ ̱̙̖ ̦̖ ̡̪̣̌́ ̏ ̸̡̨̨̖̭̦̖̦̥̍ ̨̡̖̦̖̌ ̛̼̯͕̍́ ̌ ̨̥̦̼̜̔ ̸̡̱͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̖̹̖̦̍ ̸̭̖̖̯ ̨̪ ̯̬̖̦̥̔̌ ̛ ̦̖̯͕̌̚ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̡̨̬̱̯ͨͩ͘ ʿ̛̬̥̖̬͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̡̨̡̛̬̖̦̜́̏̽ ̸̨̛̪̣̱̣̭͕́ ̨̦ , ̱̥̔̌̀ , ̼̏ ̨̛̪̦̣́ ̭̱̯̽͘ К ̨̭̣̱͕̏ ̛̯̥̾ ̨̡̨̪̯̖̭̯̥ͨ̔ͩ ̨̯̬̏̌̌ ;̡̡̌ , ̏ ̨̺̖̥̍ , ̛ ̪̖̬̼̥̏Ϳ ̸̨̖̦̽ ̶̸̨̛̛̦̦ ̛ ̨̨̖̭̭̖̭̯̦̍̏ ̨̪̣̱̽̚ ̯̭̀́ ̡̨̨̛̥̬̖̯̣̌̐ ̨̪ ̭̖̥̱̏ ̛̥̬̱ ̦̖ ̔̌̏̌́ ̨̪̬̭̖̯ͨ̔̌̽ͩ ̨̪̬̙̥̔̌̌ ̨̭̖̜̏ ̡̨̛̛̥̪̦̌͘ В̸̖̬̌ ̼̏ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̛̱̪̣ ̨̛̯̖̣̖̬̏̚ ̨̪̭̣̖̦̖̜̔ ̨̛̥̖̣͕̔ ̌ ̨̭̖̦̐̔́ ̥̏̌ ̡̬̭̭̼̯͕̌̌̏̌̀̚ ̸̨̯ ̨̦ ̨̖̦̖̙̦̍̌̔̚ ̱̭̯̬̖̣̌ , ̛ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̀ ̨̦̱̏̀ ̸̨̨̦̬̖̦̦̱̌̏̀ ̨̥̖̣̔̽ ̭ ̡̡̛̥̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̡̛̱̦̣̦̼̥̌̽ ̸̡̨̛̯̥̔̌ ̏ ̪̱̣̯̖͕̽ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̛̪̭̯̼̖̯̔̏̌ ̹̏̌ ̪̱̣̽ ̭ ̛ ̦̌ ̨̨̭̦̖̏ ̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼ ̵̦̦̼̔̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̔ ̡̡̛̖̌ ̡̦̣̼̌̌ ̥̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̭̥̯̬̖̯̽ , ̌ ̡̡̛̖̌ ̦̖ ̨̙̖̣̯̖̣̦̌̽ . В̼ ̨̛̪̦̯́́ ̦̖ ̛̥̖̖̯̖ , ̸̖̥̌̚ ̥̏̌ ̨̨̺̖̏̍ ̦̱̙̦̌ ̯̾̌ ̶̡̱̬̔̌̌́ ̴̶̡̛̱̦͕́ ̨̦ ̨̭ ̭̯̬̼̥̌ ̡̨̛̯̖̣̥ ̸̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̭̖̍́ ̱̙̖ ̶̨̨̦̖̪̣̦ ̖̦̦̼̥ ̛ ̛̖̯̖̔ ̨̡̪̱̪̯̌̽ ̨̦̼̜̏͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̱̙̖ ̛̭̖̣̣̔̌ ̱̙̖̥̼̖̏̌̌ ��18 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̛̥̏̌ ̨̛̪̖̬̭̦̙̌͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̖̺̘ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̡̪̯̖̭̯̼͕ͨ̔ͩ ̨̦͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̛̯̾ ̔̏̌ ʹ ̨̨̭̦̦̼̖̏͘ ˀ̛̖̥̬̱̖̥̀̚͘ А̨̨̭̣̯̦̍̀ ̡̙̼̜̌̔ ̨̯̬̏̌ ̛̥̖̖̯ ̨̨̨̭̦̦̜ͨ̏ ̭̥̼̭̣ ̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̍́ͩ ;̛̣̱̦̦̐̍̌́ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍̽ ̸̨̡̖̣̖͕̏̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̦ ̨̛̭̬̖̯̭̍̌́ ̨̨̛̱̣̖̯̬̯̔̏̏̽ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̹̖̏̌̐ ̨̯̬̏̌̌Ϳ͘ ʿ̨̨̛̥̥ ̨̨̯͕̾̐ ̡̙̼̜̌̔ ̨̯̬̏̌ ;̱̭̣̱̐̌Ϳ ̛̥̖̖̯ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔ ̨̡̪̯̖̭̯ͨ̔ͩ ;̖̯̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̬̭̯̌̔̽ ̨̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̵̭̯̯̭͕̏̌̌̽́ ̡̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̵̨̛̭̏ ̙̖ ̵̣̐̌̌̚ ̸̣̱̹̖͕ ̸̖̥ ̖̭̯͕̽ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽ ̭̖̍́ ̡̛̱̦̣̦̼̥͕̌̽ ̨̛̪̬̺̖̦̦̼̥̍ ̡ ̨̺̖̭̯̱̍̏ ̵̛̬̦̦̼͕̍̌̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̣̖̯̏̌̔̀ ̯̖̥ ̙̖ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ͨʿ̨̡̯̖̭̯̔ͩ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̨̨̣̹̖̍̽ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨ ̨̡̡̪̱̪̖͘ Ч̖̥ ̨̭̯̬̖̖ ̨̛̭̯̯ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍̽ ̛ ̸̬̖́ ̼̬̙̖̦̏̌ ̨̡̪̯̖̭̯͕̔ ̯̖̥ ̸̣̱̹̖ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̨̯̬̏̌͘ ʿ̨̛̛̦̥̦̖̌ ̵̛̯̾ ̖̺̖̜̏ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌͘ В̥̖̭̯̖ ̭ ̨̛̛̪̦̥̦̖̥̌ ̨̭̖̜̏ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔ ̨̨̦ ̨̨̪̥̙̖̯ ̥̏̌ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̨̛̭̯̬̯̽ ̨̛̣̔̌̐ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̡̛̛̣̖̦̯̥͕̌ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̭̖̍́ ̶̨̨̨̛̛̛̪̦̬̯͕̏̌̽̚ ̭̯̔̌ ̨̛̛̪̦̥̦̖̌ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̏ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̛̦̹̖ Ч̖̥ ̸̣̱̹̖ ̼̏ ̦̖̯̖̌̚ ̛ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̨̭̜̏ ̨̯̬͕̏̌ ̯̖̥ ̸̣̱̹̖ ̣̔́ ̵̭̖̏ ʹ ̭͕̏̌ ̵̛̹̏̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛͕ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖͕̔̏ ̨̹̖̏̌̐ ̡̨̡̹̖̣̽̌͘ ʿ̛̬̖̱̏̔ ̸̨̖̦̽ ̬̱̼̜̐̍ ̛̪̬̥̖̬͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̨̥̖̥̏̽̚ ̸̭̦̣̌̌̌ ̭̥̼̜̌ ̨̡̨̼̦̖̦̦̼̜̍̏ ̴̡̨̬̯̖̣̌̽͘ ʿ̨̨̯̬̖̦̭̯̍̽ ̏ ̨̦̦̥̔̌ ̨̡̪̬̱̯̖̔ ̭̬̖̦̔́́ ;̨̛̥̦̖̐ ̖̘ ̡̱̹̯͕̌̀ ̨̦ ̸̛̭̣̱̭̽ ̴̡̨̬̯̖̣̦̼̜̌̽ ̨̡̛̛̪̣̪̭̭̌̌ ̨̖̐ ̡̨̣̖̐ ̨̨̥̙̦ ̛̥̖̦̯̌̽̚ ̏ ̨̭̖̥̏ ̶̨̛̬̦̖̌ ̡̨̛̥̬̦̥͕̌̌̌ ̨̛̬̭̥͕ ̸̡̨̬̖̜̐ ̛ ̯̔͘͘Ϳ͕ ͨʿ̨̡̯̖̭̯̔ͩ ̱ ̨̨̦̦̔̌̐ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̺̖̏̍ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̼̬̙̖̦͕̏̌ ̵̡̡̛̌ ̨̛̣̍ ̶̨̛̥̜̾ ̦̦̼̜̔̌ ̨̡̪̬̱̯̔ ̨̨̥̙̦ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̬̖̌̏̚ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̱͕̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̔ ̨̨̯̾̐ ̨̨̣̣̐̔̌ ̨̖̔̏ ̨̡̭̱̯͘ Т̡̌ ̨̯͕̏ ̛̖̭̣ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̴̡̨̬̯̖̣̌̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̱́̚ ̨̖̐ ̡̡̌ ̡̡̛̭̣̦̼̜ͨ̾̀̏̚ ̨̡̨̡̼̭̣̭̭̦̼̜̏̌ ̨̡̪̬̱̯̔ ̣̔́ ̣̖̜͕̀̔ ̶̵̛̖̦̺́ ̭̖̏ ̨̭̥̖̌ ̸̣̱̹̖̖͕ ̸̨̯ ̨̥̙̖̯ ̯̔̌̽ ̛̥ ̛̙̦͕̽ͩ̚ ̨̯ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̏ ̸̨̨̯̦ ̭̏̌ ̙̖̯̔ ̨̪̬̣̏̌͘ ;ʿ̨̨̦̯̦͕́ ̸̨̯ ̡̨̡̬̯̹̱̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ̦̖ ̛̺̱̯͕ ̨̦ ̡̡̌ ̛̪̬̥̖̬Ϳ͘ В̨̥̖̥̽̚ ̯̖̪̖̬̽ ̨̬̖̦̼̖̍̔̏ ̡̨̭̯̥̼̀͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ Hugo Boss О̨̨̭̦̦̜̏ ̭̥̼̭̣ ̨̛̛̪̬̬̖̯̖̦̍́ ̨̖̯̭͕̔̽́ ̡̛̪̬̬̼̯̽ ̨̦̯̱̌̐ ̛ ̸̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ;̦̖ ̡̨̙̬͕̌ ̦̖ ̵̨̨̨̣̦̔Ϳ͘ Н̨ ̬̖̌̏̚ ̣̔́ ̨̨̯̾̐ ̨̯̯̔̌̀ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̡̨̖̭̯̔́̏ ̸̯̼̭͕́ ̨̡̪̱̪̌́ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̛̖̺͍̏ ʿ̨̨̦̯̦́ ̙̖̔̌ ̡̬̖̖̦̱͕̍ ̸̨̯ ̱ ̨̨̦̦̔̌̐ ̨̯̬̏̌̌ ̸̨̖̦̽ ̛̭̣̦̼̜̽ ̨̪ͨ̔ ̡̯̖̭̯ͩ ̨̯̯̱̭̦̭̯͕̌̽ ̯̖͘͘ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̡̪̱̪̖̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̛̯̬̱̯̌̍ ̭̯̯̱̭͕̌̌ ̌ ̦̖ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̡̛̛̪̬̬̼̯́ ̨̭̖̜̏ ̨̯̼̐ͿͿͿ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̬̖̹̯̖ ̦̯̭̌́̽́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̡̨̨̭̯̥̀̏ Hugo Boss ̛ ̹̏̌ ̴̴̨̖̬ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̡̛̱̪̯̽Ϳ ̱̖̯̍̔ ̼̣̖̯̏̐́̔̽ ̡̨̯̱̭̣ ̛ ̭̭̼̣̯̭̌̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̡ ̶̨̨̛̬̦̣̦̥̱̌̌̽ ̨̛̻̭̦̖̦̍́̀ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔ ̨̡̡̛̪̱̪͕ ̨̯ ̛̹̏̌ ̹̦̭̼̌ ̦̌ ̵̱̭̪̖ ̡̯̌ ̙̖ ̥̣̼̌͘ ʰ̚ ̵̛̯̾ ̵̱̔̏ ̨̛̪̬̥̖̬͕̏ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̨̪̬̭̯̜ ̛ ̸̨̛̖̦̼̜̏̔ ̨̼̏̏̔͘ Н̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̨̨̨̭̖̦̦͕̍ ̸̣̱̹ ̖ ̨̭̖̏̐ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̭ ̡̛̬̥́ ̼̬̙̖̦̦̼̥̏̌ ̨̡̨̪̯̖̭̯̥͕ͨ̔ͩ ̯̖͘͘ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̦̖̭̖̯ ̏ ̭̖̖̍ ̨̛̣̍ ̨̭̯̯̱̭̦̭̯͕̌̽ ̨̛̣̍ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛̼̖̣̯̭͕̏̔̽́ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̨̯ ̖̭̔̽̚ ̭̥̼̜̌ ̨̛̭̯̣̦̼̜̯̼̜̱̥̦̼̜̽ͬ̍̐̌ͬ ̨̛̣̍ ̭̖̏ ̨̯̾ ̥̖̭̯̖̏ 19 ʑ˞˄Ч˓Тˈˏ ˕ˑ˅Т˓ ˇˎˢ ˓Т˄ˑ˕˞ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ Н̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̯̖͕ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̨̛̭̯̖̯̭̯̣̏̏̏̌ ̼̍ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̡̛̛̬̯̖̬̥́͗ - ̨̨̪̬̭̯̜ ̛ ̨̪̦̯̦̼̜́͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯̬̖̦̔̏ ̨̡̛̦̦̏ ͕ ̨̖̐ ̸̛̦̦̖̦̖̌̌̚ ̛ ̸̡̣̖̼̖̀̏ ̨̼̼̏̐̔ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̡̨̣̖̐ ̨̛̻̭̦̖̥̼̥̍́́ ̏ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̵̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ Ч̨̡̖̣̖̏ ̨̣̙̖̦̔ ̨̼̭̯̬̍ ̨̛̪̦̥̯̌̽ , ̡̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̯̬̏̌ ̛̬̖̹̯ ̨̖̐ ̨̪̬̣̖̥̱̍͘ - ̨̛̦̖̣̹̖̍̽ ̛̬̯̼̐̌̍̌ ̛ ̖̭̏͘ ʯ̖̭̔̽ ̭̖̏ ̨̨̪̬̭̯͘ Л̡̛̖̖̐ ̛ ̡̛̥̣̖̦̖̌̽ ̛̖̺̏ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̽ ̭̥̌ ̨̪ ̨̨̬̱͕̐̔ ̛ ̨̖̹̖̔̏ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̪ ̸̨̪̯̖ ̏ ̛̬̱̖̔̐ ̨̨̬̐̔̌͘ ˁ ̛̯̙̖̣̼̥́ ̛ ̨̛̛̣̹̥̍̽ ̭̖̏ ̨̨̨̦̬̯̌̍͘ - ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̶̛̛̣̖̦̜̚ ̛ ̛̬̬̖̹̖̦̜̌̚͘ К̡̨̬̯̌ ̛ ̨̨̪̦̯̦́ ̨ ̨̯̥͕ ̭ ̸̖̥ ̸̣̱̹̖ ̦̖ ̭̼̯̭̏́̏̌̽́̚ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ http://help.yandex.ru/direct/required-docs-rules/required-docs.xml . Ч̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̛̚ ̵̡̛̯̌ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̡̛̭̯̣̯̭̌̏̌̽́ ̛̪̬ ̨̡̛̪̭̖ ̱̱̯̍̔ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̣̔́ ̵̨̛̪̱̖̦̔́ ⠀ ͨʯ̖̣̖̦̼̜ К̴̨̖͕ͩ ̨̼ͨ́̐̔ ̨̛̙͕̐̔ͩ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̵̨̛̪̱̦̼ͨ̔ͩ ̛ ̯̪͘͘Ϳ͘ ʰ̵ ̸̣̱̹̖ ̭̬̱̌̚ ̵̨̨̛̯̍̔̽ ̨̨̨̭̯̬̦̜͕ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯͕ ̭ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̖̍̚ ̶̛̛̣̖̦̜̚ ̛ ̛̬̬̖̹̖̦̜̌̚ ̼̏ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯̖ ̡̨̛̬̖̣̥̬̯̭̌̏̌̽́ ̏ ̨̯̥ ̙̖ ̡̦̖̭̖͕́̔ ̨̛̯͕̌̏ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ;̡̨̨̯̬̼̖ ̸̣̖̖̐ ̭̖̏ ̛̦̭̯̬̯̌̌̏̌̽ ̛ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̨̼̦̍ ̯̔̌̀ ̨̣̹̱̍̽̀ ̸̭̯̌̽ ̴̡̛̯̬̌̌ ̣̔́ ̸̨̡̛̦̏̌Ϳ͕ ̌ ̭ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̱ ̵̨̨̪̦̼̔̍ ̨̨̯̬̏̌̏ ̦̖ ̭̥̌̌́ ̸̣̱̹̌́ ˉА͘ ˑ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̨̨̪̪̬̦̖̖̔̍͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̪̬̣̖̥͕̍̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̬̖̹̖̯̌ ̨̯̬͕̏̌ ̛̥̖̖̯ ̛̭̣̦̱̽̀ ̛̦̖̯̦̱̐̌̏̀ ̡̦̬̱̱̌̐̚ ;̸̨̡̖̣̖̏ ̵̸̨̖̯ ̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ ̨̛̣̹̦̖̐ ̖̭͕̏̌ ̨̖̐ ̨̯̾ ̦̪̬̖̯̌́̐̌Ϳ͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̨̯̬̏̌ ̡̯̌ ̙̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̨̨̣̹̖̦̜ͨ̏̍ ̡̨̯̣̖̯̜͕̌̍ͩ ̵̡̨̨̯̬̼͕ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̛̭̥͕̌ ̏ ̨̛̪̬̬̖̔ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏͘ ʪ̨̛̥̍̌̏ ̭̀̔̌ ̦̖ ̨̛̛̪̦̥̦̖̌ ̨̨̨̼̹̖̱̪̥̦̱̯̏́̐ ̴̡̯̌̌ ̨̡̪̱̪̯̖̣̖̥̌ . ̨̛̯̖̐ ̥̼ ̸̨̪̣̱̖̥̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̭ ̨̛̭̣̦̜̽ ̨̛̦̖̯̦̜̐̌̏ ̨̨̪̬̣̖̥̜̍ ;̦̖ ̛̱̣̜̯̖̭̔̏́̽ ̸̨̨̨̛̭̣̭̖̯̦̏̌̀ ̨̛̦̖̯̦̜ͨ̐̌̏ ̨̨̪̬̣̖̥̜͕̍ͩ ́ ̸̛̭̯͕̌̀ ̖̭̯̽ ̨̛̛̪̯̦̼̖̏̚ ̨̪̬̣̖̥̼͕̍ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̡̡̪̱̪̌ ϯ ̖̜ ̛̥̹̦̼̌ ̭ ̨̡̛̯̦̼̥̔ ̵̨̖̬̥̏ ̣̔́ ̵̛̣̖̯̦ ̨̨̡̪̬̱̣̐ ̛ ̯̪͘͘Ϳ ̡̨̨̯̬̼̖ ̏ ̛̭̣̱ ̖̬̼̏ ̏ ̨̣̹̖̦̼̖̏̍ ̡̛̯̣̖̯̌̍ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̨̙̖̣̖̥̌̐ ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ ̛ ̡̛̼̪̣̖̭̖̯̏̏̌ ̖̭̏̽ ̛̦̖̯̐̌̏ ̦̌ ̡̨̨͍̐ ʿ̨̛̬̣̦͕̌̏̽ ̦̌ ̭̏̌͘ В̼ ̙̖ ̦̖ ̨̛̪̬̣̌̏̔̌ ̨̖̐ ̨̛̛̙̦͕̔̌́ ̌ ̨̦ ̥̏̌ ̌̚ ̛̯̾ ̨̛̛̙̦̔̌́ ̖̺̘ ̛ ̛̪̣̯̣̌̌͊̚ ʪ̦̦̼̥̌ ̨̛̪̬̥̖̬̥ ́ ̦̖ ̵̸̨̱ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̭̖̏ ϭϬ ̛̚ ϭϬ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̱̱̯̍̔ ̥̏̌ ̨̨̪̯̥ ̸̨̯ ̨̯ ̪̬̖̻̣̯̔́̏́̽ ;̨̨̺̖̏̍ ̛̣̀̔ ̦̖ ̣̯̀̍́ ̴̡̨̡̨̛̦̣̯̯͕̏̌̽ ̱ ̥̖̦́ ̌̚ ̭̘̏ ̬̖̥̏́ ̨̼̣̍ ̨̥̙̖̯ ̪̬̱̌ ̸̭̣̱̖̌̏ , ̛ ̨̯ ̴̡̨̡̛̛̦̣̯̥̌ ̦̖ ̦̯̌̏̌̽̚Ϳ͕ ̡̯̌ ̙̖ ̦̖ ̖̭̏̽ ̨̨̪̦̼̜̔̍ ̨̯̬̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ϭϬϬй ̨̖̭̪̣̖̦̼̥̍̚ ̨̨̥̱̭̬̥͘ ʺ̨̙̖̯ ̡̡̨̜̌ ̨̯ ̴̴̡̖̯̾ ̛ ̱̖̯͕̍̔ ̵̨̯́ ̼̍ ̏ ̛̭̣̱ ̖̬̼̏ ̏ ̨̯̯̾ ̭̥̼̜̌ ̴̴̡̖̯̾ ;̴̴̡̖̯̾ ̶̨̪̣̖̌̍Ϳ͘ О̡̨̦̔̌ ́ ̵̸̨̱ ̭̏̌ ̨̨̛̪̪̬̭̯̽ ̖̺̘ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̼̬̏̍̌ ̨̯̬̏̌̌ ̱̙̖͕ ̪̱̭̯̽ ̙̖̔̌ ̏ ̵̭̥̼̌ ̵̨̛̺̍ ̸̵̖̬̯͕̌ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̽ ̨̪̬̯̬̖̯ ̨̨̭̖̏̐ ̡̛̣̖̦̯̌͘ Н̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̸̡̨̖̯̖ ̛ ̨̭̦̖́ ̨̛̛̪̦̥̦̖̌ ̨̭̖̜̏ ˉА ʹ ̨̯̾ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ϱϬй ̵̱̭̪̖͕̌ ̌ ̨̯ ̛ ̭̖̏ ϵϱй͕ ̛̖̭̣ ̼̏ ̱̥̖̖̯̖ ̖̣̯̔̌̽ ̛̪̬̣̦̼̖̌̏̽ ̨̼̼̏̏̔ ̛ ̦̖̯̖̌̚ ̡̡̌ ̨̛̪̖̬̖̣̙̯̽ ̨̯̾ ̨̛̛̪̦̥̦̖̌ ̏ ̸̡̡̛̪̬̯̖̭̱̌̀ ̨̡̨̪̣̭̭̯̽͘ ʪ̨ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̥̼ ̪̖̬̖̜̖̥̔ ̡ ̡̛̭̪̭̱ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̵̸̨̱ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̹̖̏̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̡̯̙̖̌ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̡̙̼̜̌̔ ̨̯̬̏̌ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̱̖̯̍̔ ̸̣̱̹̖ ̨̪̬̯̭̔̌̏̌̽́ ̯̥͕̌ ̖̐̔ ̼̏ ̨̖̐ ̛ ̛̦̹̣̌͘ О̡̨̦̔̌ ̱ ̵̯̖ ̛̛̣ ̵̛̦̼ ̨̨̡̪̣̺̌̔ ̖̭̯̽ ̵̨̛̭̙̖ ̸̖̬̯̼ ̛͕ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖͕̔̏ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̥̌ ̨̪̬̯̭͕̔̌̀́ ̱̱̯̍̔ ̡̯̌ ̙̖ ̛̥̖̯̽ ̬́̔ ̵̨̡̨̛̦̼̔̌̏ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ʿ̨̔ ̡̙̼̥̌̔ ��20 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̛̚ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ́ ̛̪̬̖̱̏̔ ̸̨̖̦̽ ̡̡̨̬̯̌ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̡̛̪̣̺̌̔ ̛ ̨̨̦̌̔̚ ̨̛̪̹̱͕ ̖̐̔ ̡̛̯̖̌ ̨̯̬̼̏̌ ̸̣̱̹̖ ̨̪̬̯͕̔̌̏̌̽ ̡̨̯ ̹̏̌̌ ˉА͘ ʰ ̨̪̭̣̖̦̖̖͕̔ ̪̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̛̛̪̬̭̯̱̪̯̽ ̡ ̨̡̛̪̭̱͘ ˔ ̛̪̬̼̏̌̀̚ ̭̏̌ ̦̌ ̬̖̥̏́ ̨̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̨̡̛̪̭̌ ̼̯̌̍̽̚ ̭̖͕̏ ̸̨̯ ́ ̛̪̭̣̌ ̬̦̖̖̌ ̏ ̡̛̦̖̐ ̨ ̵̡̛̛̬̯̖̬́ ̨̯̬͕̏̌̌ ̵̛̹̏̌ ̵̬̖̭̱̬̭̌ ̛ ̯̔͘͘ ̛ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̯̖ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̏̌ ̸̖̥ ̨̯ ̶̛̛̖̪̣̌̚͘ ʯ̱̯̖̌̍̔̽ ̨̨̍ ̭̖̥̏ ̛ ̨̛̯̬̜̯̖̍̌ ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪̱ ̥̦̖ͨ ̛̦̬̯̭̌̏́ ̨̯̯̾ ̨̯̬͕̏̌ ́ ̼̍ ̭̖̖̍ ̨̯̙̖ ̡̛̱̪̣ ̼̍ ̛̛̣ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̖̺̘ ̡̱̪̣̀ͩ ʰ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̯̖̬̖̯̖̍ ̨̡̪̬́̔̌ ϮϬ Ϯϱ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̥̏̌ ̦̬̯̭͕̌̏́́ ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̵̛ ̴̨̨̛̯̣̯̬̼̯̽̏̏̌̽ ̨̪ ̡̛̛̬̯̖̬̥́͗ ̡̨̭̏̽̚ ̛̪̬̥̱̚ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̨̬̖̭̱̬̭͕̏ ̨̪ ̨̭̜̭̯̥̏̏̌ ̛ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌ ̨̯̬̏̌̌͘ ˑ̨̯ ̨̨̪̯̥ ̱̙̖͕ ̡̨̐̔̌ ̱ ̭̏̌ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̯̼̜̍̐̌ ̨̪̼̯͕ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̣̜̀̍ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ̛ ̭ ̵̨̡̨̨̣̦̬̦̭̯̌̔̏̽̀ ̨̨̨̪̼̯̦̐ ̵̛̬̱̬̐̌ ̛̼̭̯̬̯̏̌̏̌̽ ̛̪̬̼̣̦̼̜̍̽ ̛̦̖̭̍̚ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̨̨̛̭̦̦̏̌́͘ Н̌ ̸̨̦̣̦̥̌̌̽ ̙̖ ̯̪̖̾̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̪̬̺̖ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̦̬̯̭̌̏́ ̨̭̥̥̱̌͘ В̥̌ ̱̖̯̍̔ ̛̭̥̥̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦͕ ̼̏ ̡̨̣̖̐ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̬̯̼̯̍̌̍̌̏̌̽ ̣̼̖̀̍ ̨̛̬̙̖̦̏̌́̚ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̽̚ ̶̨̨̖̣̭̯̦̖ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖̏̌ ̸̨̡̖̣̖͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̱̙̖ͨ ̸̯̼̭̱́ ̣̖̯ ̏ ̯̖̥̖ ̛ ̦̖̯̌̚ ̭̏̀ ̵̡̱̦̀ ̛̛̦̱̯̬ͩ̚͘ ˑ̨̯ ̭̥̼̥̌ ̸̛̣̱̹̥ ̨̨̬̍̌̚ ̨̛̯̬̯̭̌́̚ ̦̌ ̵̛̹̏̌ ̵̨̪̬̙̔̌̌͘ А ̯̖̪̖̬̽ ̱̙̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̡ ̨̯̥̱͕ ̖̐̔ ̡̛̭̯̌̽͘ К̨̡̛̛̱̪̦̦ ʥ̱̥ ̵̡̨̱̪̦̦̼ ̨̭̜̯̌̏ ̱̙̖ ̨̦̔̌̏ ̨̪̬̹̖̣͕ ̨̡̨̦̔̌ ̨̭̯̣̭̌̌̽ ̖̺̘ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̡̛̹̬̌́ ̨̛̛̱̯̬͕̌̔́ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̛̛̭̯̔ ̦̌ ̵̡̛̯̌ ̵̭̜̯̌̌͘ ʿ̨̣̦̼̜ ̨̡̛̭̪̭ ̵̡̨̱̪̦̦̼ ̨̭̜̯̌̏ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̖̭̔̽͗̚ ŚƚƚƉ͗ͬͬƐŽŬƐĂŝƚŽǀ͘ƌƵ̛̬̖̜̯̦ͬ̐ ̵̡̨̱̪̦̦̼ ̨̭̜̯̌̏ͬ ВАЖНО͊ О̸̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̡̨̡̛̛̱̪̦̦ ̯̬̖̱̯̍̀ ̨̯ ̭̏̌ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̦̌ ̭̜̯̖͕̌ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̨̛̥̣̐ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̯̽ ̯̖ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦͕̔́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̥̌ ̬̥̖̺̖̦̼̌̚͘ ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̯̭͕̐̏̌̽́ ̛̖̯̖̌̏̔̚ ̭̖̖̍ ̨̯̖̣̦̱̔̽̀ ̣̖̱ͨ̏̀ͩ ̸̨̪̯̱ ̣̔́ ̵̛̯̾ ̶̖̣̖̜͕ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̪̭̣̖ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̡̨̨̱̪̦̯̬̼̌ ̱̱̯̍̔ ̨̨̖̙̣̭̯̦̍̌̚ ̨̛̥̯̍̍̽ ̭̏̌ ̨̛̛̭̥̏ ̭̪̥̌ ̛̛̪̭̥̥̽̌ ̭ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̨̛̛̪̬̖̣̙̖̦̥̔́͘ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̨̭̖̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̨̪̪̱̣̬̦̼̖́ ̡̨̡̛̛̱̪̦̦ : http://groupon.ru/ http://www.biglion.ru/ http://www.kupikupon.ru/ ВАЖНО͊ Е̛̭̣ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖̌̚ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̯̽ ̭̖̏ ̡̨̨̱̪̦̯̬̼͕̌ ̨̯ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̛̯̬̯̍̌̽ ̡̛̯̖͕̌ ̖̐̔ ̌̚ ̡̨̱̪̦ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̦̱̙̦ ̵̨̯̽ ̸̨̯ ̨̯ ̛̪̣̯̯̌̌̽̚͘ Е̭̯̽ ̡̨̨̱̪̦̯̬̼͕̌ ̖̐̔ ̭̥̌ ̡̨̱̪̦ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̨̪̖̬̦̣̦̼̥̏̌̌̽ ̨̨̦̭̥̏̚ ̌̚ ̨̯̬̏̌ ;̦̥̌ ̡̡̌ ̬̌̚ ̛ ̦̱̙̦̼ ̡̛̯̖̌ ̡̨̨̱̪̦̯̬̼̌Ϳ ̛ ̖̭̯̽ ̡̨̨̱̪̦̯̬̼͕̌ ̖̐̔ ̡̨̱̪̦ ̼̖̯̭̏̔̌́ ̨̖̭̪̣̯̦̍̌͘ Л̨̡̛̐̌ ̨̪̬̭̯̌ . , ̖̐̔ ̌̚ ̡̨̱̪̦ ̨̦̱̙̦ ̛̪̣̯̯̌̽ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̸̨̨̪̖̬̦̣̦̖̏̌̌̽ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̨̭̪̬̭̖ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ��21 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̸̨̛̛̛̯̣ ̨̯ ̵̖̭̪̣̯̦̼̍̌ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦͕̏ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̣̜̀̍ ̨̨̦̖̪̣̯̖̙̖̭̪̭̦̼̜̌̍ ̡̨̡̛̹̣̦̽ ̨̥̙̖̯ ̡̦̯̼̯̌̌̽ ̭̖̖̍ ̨̪ ̡̨̱̪̦̱ ̨̨̪̬̭̯ ̛̬̌̔ ̸̛̬̣̖̖̦̌̏́̚͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̯̖̪̖̬̽ ̨̛̬̭̭̥̯̬̥̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̨̯̬̏̌͘ ˔ ̜̱̌̔̚ ̦̌ ̡̡̨̛̱̪̦̬̱͘ ⠀ http://www.kupikupon.r ⤀ ̛ ̼̖̬̱̏̍ ̸̨̯ ̨̯ ̛̚ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̨̯̬̼̏̌ ʹ ̴̛̪̬̥̖̬̌̀́͘ ̛ ̨̨̭̯̦̣̌̏̀ ̨̭̜̏ ̨̬̏̚ ̦̌ ̨̪̖̬̥̏ ̙̖ ̨̯̬̖̏̌ ͨˁ̥̖̦̦̼̖ ̡̭̭̖̯̼̌ ̣̔́ ̵̛̬̯̖̦̦̼̍̏ ̡̨̭̯̦̌̏ 'ŝůůĞƚƚĞͩ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̣̖̯̖̍̌̔̌ ̨̨̬̼̥̔̏̚ ̨̨̣̪̼̯̭̯̥͕̀̍̏ ̨̯ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̛̦̥̯̖̣̦̏̌̽ ̸̨̛̪̬̯̯̌̽ ̨̦̦̭̌ ̶̡̛̛̌ ̛ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̸̨̯̼̍ ̛̥̖̯̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̪̣̦̱̀ ̡̛̬̯̦̱̌͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̡̛̯̥̌ ̛̬̖̦̖̥̏ ��22 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̼̏ ̦̖ ̨̣̖̯̖͕̍̌̔̌ ̨̯ ̨̬̺̱̍̌ ̹̖̏̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ϯ ̴̡̨̯̬͕̌̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̨̯̖̣̦̼̍́̌̽̚ ̡ ̸̛̛̱̖̦̀͗̚ ϭ͘ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̵̡̛̛̱̪̹̏ ̡̨̱̪̦͘ ˑ̨̯̯ ̪̬̥̖̯̬̌̌ ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̖̭̯̽ ̛̣ ̨̭̪̬̭ ̦̌ ̨̯̬͕̏̌ ̪̬̌̏̔̌ ̨̖̐ ̨̦̱̙̦ ̛̬̭̭̥̯̬̯̌̌̏̌̽ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̖ ̨̨̬͕̐̔̌ ̖̐̔ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̨̯̬̏̌ ;̸̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̬͕̐̔ ̯̖̥͕ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̨̣̹̖̍̽ ̨̭̪̬̭Ϳ ̛ ̡̪̱̦̯̌ Ϯ ʹ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̔ ̛̖̬̹̖̦̌̏́̚͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̶̡̛̌́ ̦̌ ̡̨̡̛̱̪̦̦̖ ̛̪̱̭̯̣̭̌̌̽̚ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̸̖̬͕̏̌ ̨̯ ̨̪̣̦̖̏ ̡̨̨̨̦̥̖̬̦̌̚ ̱̖̯̍̔ ̨̛̙̯͕̔̌̽ ̸̨̯ ̡̨̱̪̦ ̱̭̪̖̖̯ ̨̛̛̪̬̬̖̭̯̍ ̨̨̦̖̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̨̡̖̣̖̏͘ ʰ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̸̖̥ ̛̣̙̖̍ ̡ ̛̖̬̹̖̦̌̏̀̚ ̶̡̛̛͕̌ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̨̪̣̦̌́ ̡̛̬̯̦̌̌͘ Ϯ͘ ̬̖̥̏́ ̨̔ ̛̖̬̹̖̦̌̏́̚ ̨̪̬̙̔̌ ̡̨̨̱̪̦̏͘ К̡̌ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖͕̏ ̸̖̥ ̛̣̙̖̍ ̸̨̡̨̛̦̦̖̌ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̶̡̛̛͕̌ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̨̪̣̦̌́ ̡̛̬̯̦̌̌ ̨̪ ̨̭̪̬̭̱ ̦̌ ̨̯̬̏̌͘ ϯ͘ В̨̨̪̬̭̼ ̨̪ ̶̡̛̛̌͘ ˑ̨̯ ̖̭̥̏̽̌ ̨̣̪̼̯̦̼̜̀̍ ̬̖̣͕̌̔̚ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̯̭̌̔̌̀́̚ ̨̨̪̬̭̼̏ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̨̭̥̜̌ ̶̡̛̛͕̌ ̨̦ ̛ ̨̪ ̨̯̬̱̏̌͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̱̦̯͕̌̽̚ ̸̨̯ ̨̣̦̱̖̯̏ ̣̖̜̀̔ ̛̪̬ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̯̬͕̏̌̌ ̡̡̛̖̌ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̛̦ ̱̱̯̍̔ ̯̌̔̌̏̌̽̚ ̥̏̌͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̦̙̥̖̥̌ ̦̌ ̡̡̣̱̏̌̔ ͨВ̨̨̪̬̭̼ ̨̪ ̶̡̛̛̌ͩ ̛ ̨̨̛̪̭̥̯̬̥͕ ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̛̭̪̬̹̯̌̏̌̀͘ ��23 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;В̨̨̨̪̬̭̏ ̸̡̨̨̦̖̦ ̦̖ ̨̱̭̯͕̐ ̨̭̖̏̐ ̨̛̦͕̔ ̨̦ ̨̦ ̡̬́̌́ ̶̛̛̣̣̭̯̬̀̌́ ̨̯̜ ̨̪̣̼͕̽̚ ̡̨̨̯̬̱̀ ̥̏̌ ̨̥̱̯̐ ̯̔̌̽ ̡̨̱̪̦̦̼̖ ̭̜̯̼̌ ̨̨̛̪̥̥ ̨̼̬̏̍̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̪̬̙̔̌͘ Н̌ ̵̨̛̥̦̐ ̵̡̨̱̪̦̦̼ ̵̭̜̯̌̌ ̨̛̬̖̣̦̌̏̌̌̚ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̡̪̱̪̯̌̽ ̨̯̬̏̌ ̨̛̦̬̥̌̍̌ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̖̐ ̛̼̏̔ ;̨̨̬̦̌̐̚ ̶̖̯͕̏̌ ̨̬̦̜̌̚ ̶̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̌ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ˑ̨̯̯ ̪̬̥̖̯̬̌̌ ̭̯̔̌ ̦̥̌ ̨̺̖̖̍ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̡̨̪̱̪̖̥̥̌ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏ ̨̯̬̏̌̌ ̌̚ ̬̌̚ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̵̨̡̪̱̪̖̥̼̌ ̴̶̵̨̡̛̛̛̥͕̔̌́ ̨̭̥̥̌ ̨̨̪̪̱̣̬̦̥́ ̶̖̯̖̏ ̛ ̯̔͘͘ ʿ̨̨̦̯̦͕́ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̭̖̏̐ ̨̛̦̔ ̛̏̔ ̡̛̬̖̪̣ ̸̨̭̌̏ ͕ ̨̯ ̯̾̌ ̶̨̛̪́ ̦̌ ̵̡̨̡̛̱̪̦̦̌ ̣̔́ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̴̨̨̛̛̥̣̦̬̥̯̦̌̌̏̌́ ͘ Н̨͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̖̭̣ ̦̹̌ ̨̯̬̏̌ ̛̥̖̖̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̶̛̛̬̜͕̏̌̌ ̨̯ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̱̖̯̍̔ ̸̨̖̦̽ ̨̨̪̣̖̦̚͘ ˁ̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̦̙̌̌̏ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ͨК̛̱̪̯̽ͩ͘ В̥̌ ̨̡̨̯̬̖̯̭́ ̨̡̛̭̪̭͘ ʿ̨̨̛̭̥̯̬̥͕ ̡̡̛̖̌ ̭̥̖̦̦̼̖ ̡̭̭̖̯̼̌ Gillette ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̸̣̱̹̖ ̵̛̬̱̔̐͘ О̯̭̀̔̌ ̨̛̦͕̏̔ ̸̨̯ ̭̖̏ ̛̼̏̔ ̡̭̭̖̯̌ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̨̡̨̛̦̼̥̔̌̏ ̨̨̭̪̬̭̥͕ ̨̡̨̦̔̌ ̭̖̏ ̙̖ ̸̺̖̌ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̛̪̱̪̣̌ Gillette Venus ̣̔́ ̵̡̛̙̖̦̭ ̡̨̭̯̦̌̏ Venus ͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̡̛̖̱̹̔̏ ̣̔́ ̶̛̛̛̖̪̣̔́͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̬̦̹̖̌̽ В̼ ̨̛̥̣̐ ̨̪̱̥̯͕̔̌̽ ̸̨̯ ̹̏̌̌ ˉА ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̸̛̥̱̙̦̼͕ ̨̯ ̯̖̪̖̬͕̽ ̨̛̔̍̌̏̏ ̦̌ ̨̭̜̏ ̭̜̯̌ ̡̛̣̦̖̜̱ Venus ̣̔́ ̛̙̖̦̺̦͕ ̼̏ ̡̨̣̖̐ ̨̛̭̥̣̐ ̼̍ ̸̛̛̱̖̣̯̏̽ ̨̛̭̏ ̨̛̪̬̙̔̌ ̦̌ ̶̵̖̣̼ ВАЖНО͊ К̡̌ ̛ ̨̣̜̀̍ ̸̨̨̡̛̦͕̏ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̪̬̭̥̯̬̌ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦͕̏ ̼̏ ̨̨̖̬̯̦̏́ ̱̖̯̖̍̔ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̦̌ ̶̖̦̱͕ ̨̪ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̪̬̯̔̌̀ ̨̯̬̼̏̌ ̦̌ ̵̡̨̡̛̱̪̦̦͕̌ ̛ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ��24 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̨̨̭̪̭̯̣̯̌̏́̽ ̭ ̯̖̥͕ ̖̭̯̽ ̛̣ ̭̥̼̭̣ ̥̏̌ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̦̦̼̥̔̌ ̨̨̯̬̥̏̌ ̛̛̣ ̦̖̯͘ Ч̨̯ ̨̯ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ̬̖̣̌̔̌͗̚ ̛̣̦͕ͨ̍ ̨̛̦ ̨̪̬̯̔̌̀ ̨̨̪̣ Lacoste ̨̭̖̏̐ ̌̚ Ϯϳϯ ̬̱̣̍́ ͊ Т̖̥̌ ̡̣̭̭̦̌̌́ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̦ ̡̱̔̌ ̥̦̖ ̯̱̯ ̭ ̛̛̦̥ ̯̯̭́̐̌̽́ ̖̏̔̽ ̨̨̪̯̏̌́ ̶̖̦̌ ̵̛̯̾ ̨̨̪̣ Ϯϳϭ ̬̱̣̍̽ ̌̚ ̡̹̯̱̱ ̛̪̬ ̡̱̪̖̌̚ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̦̌ ϯϬϬϬϬ ̬̱̍͘ Н̨̖̬̦̌̏ ̨̯̯̾ ̨̡̬̼̦ ̨̨̪̣ ̱̙̖ ̨̦̔̌̏ ̛̭̖̥̏ ̦̯̌́̚ ̛ ̥̦̖ ̯̥̌ ̖̣̯̔̌̽ ̸̨̦̖̖̐ͩ͘ ʧ̨̛̦̯̖ ̛̯̾ ̛̥̼̭̣ ̸̨̪̬̽ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̨̬̺̜̯̖̍̌̌ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̦̌ ̶̖̦̼͊ В ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨ ̶̨̨̨̛̛̖̦̬̦̍̌̏̌̚͘ ˁ̡̙̱̌ ̭̬̱̌̚ ̛̣̹̽ ̨̯͕ ̸̨̯ ̶̖̦̌ ʹ ̨̯̾ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̪̖̬̼̜̏ ̴̡̨̯̬͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̯̬̏̌̌ ̡̨̛̣̖̦̯̥͘ Ч̨̯ ̙̖ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̶̖̦ ̦̌ ̵̡̨̡̛̱̪̦̦͕̌ ̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̖̭̯̽ ̬́̔ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̬̖̯͕̍́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̪̬̣̔̌̏̌ ̨̛̭̏ ̨̯̬̼̏̌ ̸̖̬̖̚ ̵̛̦͕ ̛ ́ ̨̥̱̐ ̥̏̌ ̡̭̯̌̌̽̚ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀͗ - ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̖̭̏̽ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̵̡̨̡̛̱̪̦̦̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̛̬̦̣̦̼̥̐̌̽͘ ʥ̨̣̹̖̽ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̡̛̛̬̖̪̣̥̌ ̛̛̣ ̡̛̙̖̭̯̥ ̴̡̨̖̜̥ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̌ ̵̛̦ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀̌́ ̶̖̦͖̌ - ̨̛̥̦̖̐ ;̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯͕̌ ̨̛̥ ̡̨̦̥̼̖̌̚Ϳ ̛̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̭ ̡̨̡̛̛̱̪̦̦̥̌ ̏ ͨϬͩ ̛̛̣ ̨̭̭̖̥̏ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̪̣̭̀͘ Ч̨̭̯̌ ̦̌ ̵̛̦ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̛̣̖̙̹̜̭̌̌̏́̚ ̦̌ ̡̭̣̖̌̔ ̨̯̬̏̌ ;̛̛̣ ̨̭̖̦̦̼̜̚ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̵̨̛̭̖̔ ̨̭̖̦̌̚Ϳ ̭ ̶̖̣̽̀ ̨̨̨̛̭̙̖̦̏̍̔́ ̥̖̭̯̌ ̦̌ ̡̭̣̖͖̌̔ - ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̡̛̛̦̖̣̦̼̜̏̔ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̱̭̣̱̐̌ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀̌́ ̶̖̦̌͘ Ч̨̯ ́ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̨̪̔ ̸̨̨̨̛̭̣̭̖̯̦̖̥̏̌ ̡̛̛̦̖̣̦̏̔̌́ ̱̭̣̱͍̐̌ ˑ̯̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̪̣̦̖̏ ̭̖̖̍ ̸̡̖̭̯̖̦̦̌̏̌́ ̱̭̣̱͕̐̌ ̨̛̱̭̣̏́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̡̨̨̨̯̬̜ ̣̯̭͕́̏́̀́ ̡̨̥́̐ ̨̨̬͕̐̏́ ̛̛̖̣̦̼̥̔̍̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̡̨̱̪̦ ̭ ϳϬй ̡̡̨̛̭̜̔ ̏ ̨̨̡̯̥̜̖̌̏͘ В̭̖ ̡̨̣̭̌̌̽̚ ̼̍ ̵̨̨̨̬̹͕ ̨̦ ̏ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̡̨̱̪̦̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̛̪̬̪̭̦͕̌ ̸̨̯ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̛̪̬̣̥̌̏̌ ̶̡̛̛̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̡̨̱̪̦ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̡̛̪̦̖̖̣̦̔̽ ̛̛̣ ̭̬̖̱̔ ̭ ϵ͘ϯϬ ̨̔ ϭϭ͘ϬϬ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̏ ̴̛̛̣̣̖̌ ̨̨̡̛̯̥̜͕̌̏ ̵̨̦̺̖̥̭̌̔́́ ̦̌ ̨̡̛̬̦̖̌ ̨̨̬̐̔̌͘ ˁ̡̡̛̔̌ ̖̭̯͕̽ ̭̖̏ ̨̪ ̸̨̖̭̯̦̥̱͕ ̨̦ ̨̨̪̦̯̦̖́ ̨̖̣͕̔ ̸̨̯ ̏ ̡̨̯̖̌ ;̸̨̬̖̖̌̍Ϳ ̬̖̥̏́ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̡̙̼̜̌̔ ̨̪̖̖̯̔ ̡̱̔̌ ̨̯ ̦̌ ̨̡̛̬̦̱̌͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̡̡̌ ̨̬̭̭̥̯̬̖̦̦̌̌́ ̨̨̡̯̥̜̌̏̌ ̨̪̣̦̯̌́̀̚ ̨̨̪̬̭̯̜ ̛ ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̀ ̛̪̬̼̣̍̽͘ - ̸̭̖̜̭̌ ̸̺̖̌ ̡̨̡̛̛̱̪̦̦ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̡̡̌ ̡̬̖̣̥̦̌̌́ ̨̡̪̣̺̌̔̌ ̨̛̪̬̺̏̔́̌́ ̨̛̣̔̏ ̦̌ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̖̦̦͕̔̐ ̛̦̖̙̖̣ ̨̡̪̣̺͕̌̔̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̡̨̛̦̖̬̯̯̏ ̨̛̪̬̙̔̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽͘ Т̨̬̼̏̌ ̭ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦̏ ̏ ̛̭̣̱ ̨̭̖̜̏ ̨̨̛̬̦̹̖̬̭̯̦̭̯̌̚ ̨̥̱̯̐ ̨̪̬̯̭̔̌̏̌̽́ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̖̖̏̔̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̛̏̔̏ ̡̬̖̣̥̼̌͘ О̡̨̦̔̌ ̛̛̪̬̦̥̌́ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̨̯̯ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̨̣̹̍̽̌́ ̸̭̯̌̽ ̨̨̯̬̏̌̏ ̛̥̖̖̯ ̡̛̦̱̀̚ ̨̨̛̭̖̖̭̯̥̭̯̍̽ ;̸̛̱̯̼͕̏̌́ ̸̨̯ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̡̨̡̛̛̱̪̦̦̥̌ ̨̦̱̙̦ ̼̯̍̽ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ʰʿ ̨̭ ̛̭̖̥ͨ̏ ̡̛̛̼̯̖̺̥͕̏̌̀ͩ ̛̪̣̯̯̌̽ ̡̨̛̛̥̭̭̀ ̡̨̡̛̱̪̦̦̱ ̛ ̯̔͘͘ ̨̯̬̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̨̛̬̥̔̐ ̏ ̡̡̱̪̖̌̚Ϳ͕ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̡̦̖̱̀ ̪̬̣̣̖̣̌̌̽ ̭ ̨̛̯̬̥̏̌̌ ̨̛̛̪̬̺̥̭̔̌̀́ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚ ;̏ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̵̭̖̯͕́ ̏ ̵̬̱̪̪̐̌ ̵̨̡̛̛̛̥̣̣̦̦̌ В̡̨̡̦̯̯̖̌Ϳ͘ ˉА ̡̨̡̨̛̱̪̦̦̏ ̏ ̨̪̣̺̖̥̔̌̏́̀ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏ ̵̡̛̛̣̺̌́̏͘ ˑ̨̯ ̭̥̌̌́ ̛̦̖̦̯̖̬̖̭̦̌́ ̶̖̣̖̏̌́ ̨̛̛̱̯̬͕̌̔́ ̡̨̨̯̬̱̀ ́ ̨̨̺̖̏̍ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̖̯̍̐̌̽̚͘ О̡̨̦͕̔̌ ̸̨̯ ̡̭̖̯̭̌̌́ ˉА ̨̪ ̼̬̦̦̼̥̏̍̌ ̛̥̏̌ ̨̯̬̥͕̏̌̌ ̨̯ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̹̖̏̌̐ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̏̌́̚ ̛ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̸̛̛̪̬̣̖̖̦̏́ ̴̡̛̯̬̌̌ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏ ̨̨̦̬̥̣̦̥̌̽ ̡̨̖̯̦̥̌̔̏̌ ̭̖̥̖̦̯̖̐͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱͕̾ ̛̭̥̌ 25 ̡̨̡̛̛̱̪̦̦͕ ́ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̛̬̭̭̥̯̬̯̌̌̏̌̽ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̡̡̌ ̨̥̖̭̯ ̨̡̛̪̭̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̨̨̯̬̏̌̏ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍͘ К̨̡̛̛̱̪̦̦ ̬̱̖̙̦̼̖̌̍̚ Т̡̌ ̱̙ ̨̨̪̖̣̭͕̏̽ ̸̨̯ ̦̌ ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯ ̭̖̏ ̨̡̛̛̦̦̏ ̛ ̯̬̖̦̼̔ ̨̬̙̯̭̔̌̀́ ̦̌ ʯ̪̖̌̌̔ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̭̪̱̭̯́ ̡̡̨̖̌ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̵̨̛̪̬̯̔́ ̏ ˀ̨̛̭̭̀͘ ˀ̦̹̖̌̽ ̨̼̣̍ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̨̨̛̪̣̭́̏̽ ̸̨̯ ̨̯͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̏ ˌ̵̯̯͕̌̌ ̭̪̱̭̯́ ̣̖̯ ϱ ϭϬ ̨̯̾ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ ̛ ̖̺̘ ̭̪̱̭̯́ ϭϬ ϮϬ ̣̖̯ ̨̪̭̣̖ ʺ̨̡̭̼̏ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̏ ̵̨̛̬̖̦̐̌ ˀ̨̛̛̭̭͘ В̨̛̥̯̖͕̽̚ ̡ ̛̪̬̥̖̬̱͕ ̵̨̯́ ̼̍ ʺ̡̨̦̣̭̌̔̌̽̔͘ Н̖ ̦̌̀̚ ̡̡̌ ̱ ̭̏̌ ̏ ̨̨̬̖͕̐̔ ̌ ̱ ̥̖̦́ ̨̦ ̨̛̪̣̭́̏́ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̛̭̖̬̖̦̖̔ ̵̦̱̣̖̼͕̏ ̵̨̯́ ̛ ̛̙̱̏ ́ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̏ ̖̬̖̦̖̔̏ . ʥ̨̣̬̌̐̔̌́ ̛̦̯̖̬̦̖̯̱ ̛ ̨̨̛̭̯̱̪̦̭̯̔ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌ ̛̯̾ ̨̡̛̭̬ ̨̥̖̯̦̌̚ ̨̡̛̛̭̬̯̣̭̌̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̭̣ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨ ̨̨̥̦̜̔ ̨̖̙̖͕̔̔ ̨̯ ̏ ʺ̨̡̭̱̏ ̯̬̖̦̼̔ ̵̨̛̪̬̯̔́ ̸̖̬̖̚ ϭ ̨͕̐̔ ̏ ̨̛̬̖̦̼̐ ̖̺̘ ̸̖̬̖̚ ̨̨̪̣̐̔̌ - ̨̐̔ ̨̪̭̣̖ ʺ̨̡̭̼̏͘ О̡̨̦̔̌ ͕ ̡̡̌ ̥̼ ̛̛̥͕̏̔ ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̬̬̼̌̏̚ ̨̏ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̨̨̨̯̬̐ ̨̨̥̙̦ ̨̨̨̭̦̯̖̣̦̏̌̽ ̨̨̨̛̪̯̯̭̔̐̏̽́ ̡ ̛̦̺̖̥̱̭̌̔̏̐̌̀́ ̨̨̨̪̦̔̍ ̶̛̱̦̥̌ ̯̬̖̦̱̔ . А ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̭̖̏̏ ̛̪̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ̭̬̖̭̯̔̏ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̛̪̱̭̯̯̌̽̚ ̱̙̖ ̸̡̬̭̬̱̖̦̦̼̜̌ ̦̌ ʯ̪̖̌̌̔ ̯̬̖̦̔ ̨̭̥̥̱̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̛ ̭̯̌̏ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̪̖̬̼̏ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̏ ̨̭̖̜̏ ̛̦̹̖ ̭̦̯́̽ ̭̖̏ ̡̛̛̭̣ͨ̏ͩ͘ ВАЖНО͊ К̨̐̔̌ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̛̪̬̭̥̯̬̯̌̏̌̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̦̌ ̵̪̦̼̌̌̔̚ ̵̡̨̡̛̱̪̦̦̌ ;̛̛̣ ̵̡̡̛̌ ̨̛̣̍ ̵̛̬̱̔̐ ̵̭̜̯̌̌Ϳ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̏ ̛̭̣̱ ̨̪ ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̨̣̹̜̍̽ ̶̛̬̦̼̌̚ ̏ ̨̱̬̦̖̏ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̦̌ ʯ̪̖̌̌̔ ̛ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̖̭̏̽ ̨̯̬̏̌ ̨̪̜̖̯ͨ̔ͩ ̱ ̦̭̌͘ К ̸̨̛̬̣̦̥̱̌̚ ̨̱̬̦̏̀ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̛ ̸̛̬̣̦̼̜̌̚ ̛̥̖̦̯̣̯̖̯̌ . ˄̸̛̯̼̏̌́ ̨̼̹̖̱̪̥̦̱̯̼̜̏́ ̴̡̨̯̬̌ ̭̬̱̌̚ ̡̭̙̱͕̌ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̬̖̹̯̖ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̨̭̪̬̭ ̦̌ ̸̨̯ ̨̯ ̭ ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭̌̌ ̨̭̜̯̌̏ ;̭ ̸̨̱̖̯̥ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̯̾ ̖̺̘ ̦̖ ̨̨̛̪̣̭́̏̽ ʹ ̡̛̛̭̯̯̭̯̌̌ ̨̬̭̯̯̏̔̌̌ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̡̪̙̖̯̌ ̛ ̦̌ ̵̛̬̱̔̐ ̵̨̡̪̣̺̌̔̌ ̨̪ ̨̡̛̪̭̱ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̯̾̐ ̦̖̯Ϳ͕ ̨̯ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̨̪ ̛̭̱̯ ̨̭̖̏̐ Ϯ ̛̪̱̯ ̣̔́ ̯̖̭̯̌͗ ʿ̖̬̼̜̏ ̪̱̯̽͘ ʿ̨̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̛̪̱̭̯̯̌̽̚ ̯̬̖̦̔ ̨̭̥̥̱̌͘ ʪ̣́ ̨̨̯̾̐ ̥̏̌ ̨̨̛̪̦̯̭̌̔̍́ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̛̱̪̯̽ ̛̣̦̦̾̔̐ ̨̪̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̯̬̏̌ ̛ ̛̪̱̭̯̯̌̽̚ ̨̖̐ ̏ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̵̭̖̯́ ;́ ̨̬̯̣̌̍̌ ̛ ̥̏̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ʺ̡̬̖̯̌ʧ̛̔ - ⤀ ͘ ʿ̛̬ ̨̛̛̱̭̣͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̭̖̣̖̯̖̔̌ ̛̣̦̦̾̔̐ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦͕̌́̽ ̸̨̯̼̍ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏ ̛̪̱̭̯̯̭̌̽́̚ ̏ ̡̛̥̬̖̯̖̌̐̔ , ̥̏̌ ̨̨̛̪̦̯̭̌̔̍̽́ ̛̛̥̦̥̱̥ ϭϬϬ ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭̌̌ ̬̱̣̖̜̍ ̦̌ ϭ ̡̛̥̪̦̌̌̀͘ Ч̨̯ ̸̛̦̯̌̚ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏ ̛̪̱̭̯̯̭̌̽́̚ ʹ ̛̪̬ ̨̨̛̛̪̪̣̦̖̦ ̦̌ ̭̱̥̥̱ ̨̣̖̖̍ ϭϬϬ ̏ ̡̛̛̥̬̖̯̖̌̐̔ ̭ ̛̥̏̌ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪̖̬̭̦̣̦̼̜̌̽ ̥̖̦̖̙̖̬̔ ̛ ̨̯̖̣̔ ̨̛̜̦̖̬͕̔̌̏̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̌̚ ̭̏̌ ̭̖̣̯̔̌̀ ̛̯̖̬̼̚ ;̭̖̣̯̔̌̀ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏Ϳ ̛ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̱̦̐̔ ̖̬̯̔̐̌̽ ̨̪ ̨̣̥̱̀̍ ̨̨̪̱̏̔͘ О̨̍ ̭̖̥̏ ̨̯̥̾ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̏̏̀ ̣̖̐̌̏͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̸̡̨̨̦̖̦ ̸̛̯̖̯̖̌ ̦̦̱̔̌̀ ̡̛̦̱̐ ̱̙̖ ̣̭́̏́́̽ ̴̨̛̪̬ ̭ ̨̨̬̥̦̼̥̐ ̭̯̙̖̥̌ ̨̪ ̨̛̭̭̯̣̖̦̌̏̀ ̛ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̛̛̯̖̬̥͕̌̚ ̨̯ ̛̹̏̌ ̯̬̯̼̌̌̚ ̱̱̯̍̔ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̥̖̦̹̖̽͘ О̡̨̦̔̌ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̭̖̏ ̵̨̛̭̯̭̔́ ̦̌ ̨̯̜̾ ̨̨̪̬̖̭̣̱̯̜̏ ̨̭̯̦̖ ̡̨̭̍̌̏ ̦̌ ϭ ̡̨̛̥̪̦̌̀͘ ˁ̸̖̜̭͕̌ ̏ ̡̖̬̖̔̌̍ ϮϬϭϰ ̨̐̔̌ ̛̪̬ ̡̨̦̖̖̯̦̜̌̔̏̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭̌̌ ̡̱̥̙̖͕̍̌ ̡̛̥̬̖̯̌̐̔ ̖̣̏̏ ̴̡̨̛̛̭̬̦̦̱̏̌̀ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̣̣̬̔̌̌ ̏ ̬̥̖̬̖̌̚ ϰϱ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ̡̱̥̙̱̍̌ ̨̨̛̦̥̦̣̥̌ ϭ͘ ��26 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̨̯̯̾ ̪̱̯̽ ̖̭̥̏̽̌ ̯̬̯̦̼̜̌̌̚ ̛ ̸̨̖̦̽ ̡̨̛̬̭̦̦̼̜͕̏̌ ̨̦ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̛̼̭̯̬̖̣̯͕ͨ̏ͩ ̨̯ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̵̨̨̨̬̹ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚͘ В ̨̺̖̥͕̍ ̭̘̏ ̡̡̌ ̭̖̏̐̔̌ ʹ ̖̐̔ ̼̹̖̏ ̡̛̛̬̭͕ ̯̥̌ ̼̹̖̏ ̛ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̌́ ̛̪̬̼̣̍̽ ̛ ̨̨̨̦̬̯̌̍͘ В̨̨̯̬̜ ̪̱̯̽͘ ˁ̖̣̯̔̌̽ ̭̜̯̌ ̌ ̣́ ͨʺ̛̦̌̐̌̚ ̵̡̨̛̪̬̣̦̼̽ ̨̨̡̛̦̦͕̏ͩ ͨВ̭̖ ʧ̙̖̯̼͕̌̔ͩ ͨО̦ ̣̜̦̌ ̡̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌ͩ - ̭̜̯͕̌ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̼̭̯̣̯̏̌̏́̽ ̭̖̏ ̨̪̬̔́̔ ̛ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̨̭̥̯̬̖̯̭̽́ ̨̣̖̖̍ ̥̖̦̖̖ ̸̨̨̛̬̦̦̐̌͘ В ̸̖̥ ̭̥̼̭̣͘ В̼ ̵̨̛̦̯̖̌̔ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ , ̡̡̌ ̥̏̌ ̡̙̖̯̭̌́ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̥ ̛ ̼̭̯̣̖̯̖̏̌̏́ ̨̖̐ ̱ ̭̖̍́ ̦̌ ̭̜̯̖̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̨̛̪̬̪̭̼̖̯̖̏̌ title keywords description title ̡̡̛̛̬̯̦̌ ̨̯̬̏̌̌͘ В̭̖ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦ ̣̔́ ̶̨̛̛̛̛̪̯̥̌̚͘ ˁ̨ ̬̖̥̖̦̖̥͕̏ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̱̱̯̍̔ ̨̪̣̯̭́̏́̽́ ̨̡̛̪̬̣̖̭̍ ̨̭̪̬̭̌ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̨̨̥̙̦ ̱̖̯̍̔ ̖̺̘ ̨̛̔̍̌̏ ̯̽ ̪̬̱̌ ̸̡̡̨̛̣̖̀̏̏ ̏ ̛̭̖̬̭̼̏ https://seopult.ru ̛ ;̛̛̣Ϳ http://www.rookee.ru/ ͘ Т̡̛̥̌ ̦̖ ̵̛̯̬̼̥ ̨̨̨̭̪̭̥͕̍ ̨̦̙̼̔̌̔ ̨̛̪̯̬̯̌̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̛̱̭̣̜ ̛ ̨̨̦̖̥̦̐ ̖̦̖̔̐ ;̏ ̨̭̖̪̱̣̯̖̽ ́ ̸̯̬̱̌ ̨̭̖̏̐ Ϯϱ Ϯϳ ̬̱̣̖̜̍ ̏ ̶̥̖̭́ ̦̌ ϭ ̸̡̡̛̣̖̀̏Ϳ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̯̖̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬̌ ̛̚ ̨̡̨̡̨̛̛̪̭̏̏ ̏ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̡̨̐̔̌ ̨̭̪̬̭ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̱̖̯̍̔ ̛̬̭̯̌͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̸̵̨̡̭̯̬̌ ̏ ̸̼̖̏̔̌ ̡̦̖̭́̔̌ ̨̪ ̭̖̥̏ ̨̨̬̥̐̔̌ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̨̯ ̱̙ ̛̪̬ ̨̨̛̪̬̪̭̦̦̜̌ ̏ webmaster.yandex.ru ̴̨̛̛̖̬̐̐̌ ̭̜̯̌̌ ̼̏ ̸̨̨̯̦ ̱̖̯̖̍̔ ̨̛̣̖̬̥̔ ̏ ̨̭̖̥̏ ̨̛̬̖̦̖̐͘ ʰ̡̯͕̌ ̖̬̦̖̥̭̏́ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̡ ̡̨̡̛̱̪̦̦̥̌͘ ˁ̨̡̛̪̭ ̵̡̨̱̪̦̦̼ ̨̭̜̯̌̏ - http://www.ebizmba.com/articles/coupon-websites Е̛̭̣ ̵̨̛̯̯̖ ̛̦̜̯̌ ̨̣̹̖̍̽ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦͕̏ ̨̯ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̨̡̨̡̨̛̛̪̭̥̏ https://www.yahoo.com/ ̛̛̣ ̨̱̣̥̐̐͘ В̛̖̯̖̍̏̌ ̦̌ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ͨ coupon sites list ͩ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̸̨̨̨̛̭̣̭̖̯̦̏̌́ ̛ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦̏͘ В̥̌ ̱̱̯̍̔ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̽́ ̨̭̣̯̦̼̖̌̍̀ ̨̛̦̣̌̌̐ ̵̨̡̛̛̬̭̭̜̭ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦͕̏ ̡̡̌ ̨̯ http://www.groupon.com/ ��27 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;А ̡̯̌ ̙̖ ̭̜̯̼͕̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔ ̸̨̛̯̣̯̭̌̀́ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̴̨̬̥̖ ̛ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀͘ ʿ̛̬̥̖̬͕ http://www.ebates.com/ru/index.htm?navigation_id=22575 Н̌ ̵̡̛̯̌ ̵̭̜̯̌̌ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̪̔ ̶̨̛̛̪͕ ̴̶̡̛̛̱̦ cashback ̛ ̯̔͘͘ ̛ ̯̪͘͘ Н̭̌ ̨̯̾ ̦̖ ̨̨̣̙̦̔ ̨̛̦̯̖̬̖̭̯͕̏̌̽ ̡̡͕̌ ̏ ̨̺̖̥͕̍ ̛ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̨̪̬̙̔̌ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̬̖̥̏́ ̛̛̖̬̹̖̦̌̏̚ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦͕̔́ ̨̪̯ ̨̥̱ ̸̨̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̛̯̾ ̶̴̛̬̼ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̱̖̯̍̔ ̨̛̪̖̬̖̣̙̯̽ ̏ ̦̹̱̌ ˀ̨̡̛̭̭̜̭̱̀ ̨̡̨̪̣̭̭̯̽͘ ʺ̡̛̭̥̱̥͕̌ ̸̨̯ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̯̥̌ ̖̐̔ ̨̯̾ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̪ ̶̡̛̛̌ ̪̖̬̖̖̏̔́ ̵̛ ̵̨̯́ ̼̍ ̏ ̨̯̥ ̙̖ ̱̣̯̬̦̭̣̖̜̯̐̐̌͘ В ̨̨̭̯̣̦̥̌̽ ̙̖ ̛̬̭̭̥̯̬̖̥̌̌̏̌ ̬̱̖̙̦̼̖̌̍̚ ̡̨̱̪̦̦ ̡̛̛ ̡̯̌ ̙̖ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̡̡̌ ̨̥̖̭̯ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬̏̌̌͘ А̡̛̣̭̪̬̖̭̭̾ ˔ ̦̖ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̖̺̘ ̖̭̯̽ ̛̣͕̀̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̛̦̣̌̚ ̼̍ ̨̍ А̡̛̣̭̪̬̖̭̭̖͕ ̨̦ ̦̌ ̡̛̭̜̏́ ̸̭̣̱̜̌ ̡̭̭̼̣̱ ̭̖̏ ̙̖ ̥̔̌͗ http://ru.aliexpress.com/ ˑ̨̯ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̨̛̣̹̍̽ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̬̖̭̱̬͕̏ ̖̐̔ ̏ ̨̨̦̥̔ ̥̖̭̯̖ ̨̭̬̦̼̍̌ ̸̛̯̼̭́ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̛̚ К̛̯͕̌́ ̵̨̛̪̬̺̔̌̀ ̨̛̭̯̦ ̸̯̼̭́ ̨̨̯̬̏̌̏ ;̛̖̭̣ ̦̖ ̨̛̛̥̣̣̦̼Ϳ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏͘ В ̡̨̡̦̯̖̭̯̖ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ̯̾̌ ̨̡̪̣̺̌̔̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̛̪̖̥̔̍ ̵̬̱̖̙̦̼̌̍̚ ̡̨̡̨̛̱̪̦̦͕̏ ̭ ̨̯̜ ̶̛̬̦̖̜͕̌̚ ̸̨̯ ̨̨̯̬̏̌̏ ̖̭̔̽̚ ̏ ̨̛̛̥̣̣̦ ̬̌̚ ̨̣̹̖̍̽͘ ˄̸̛̯̼̏̌́ ̦̦̼̜̔̌ ̴̡̯͕̌ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̛̣̪̯̯ͨ̌̽ͩ ̨̯̬̼̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̖̦̽ ̨̨̣͕̔̐ ̨̦ ̖̭̔̽̚ ̖̭̯̽ ̭̘̏ ̛ ̡̙̼̜̌̔ ̨̭̥̙̖̯ ̛̦̜̯̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̦̱̙̦͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̨̯̬̼̏̌ ̸̖̬̖̚ ̨̡̛̪̭ ̨̪ ̡̨̛̯̖̬̥͕̌̐́ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̨̪̬̭̯ ̛̏̍̏ ̨̣̜̀̍ ̨̪̬̭̌̚ ̦̌ ̡̨̬̱̭̭̥ ̛̛̣ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ̡̼̖́̚ ̏ ̨̡̭̯̬̱ ̨̡̛̪̭̌ ̛ ̯̖̥̌̚ ̨̛̪̬̯̭ͨ̐̌̽́ͩ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̛̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̼̔̌̍ ̛̼̖̣̯̏̔̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̜̔ ̭̖̥̖̦̯̐͘ 28 Н̌ ̨̦̦̥̔̌ ̛̪̬̥̖̬̖͘ ˔ ̛̣̏̍ ̨̥̦̼̖ͨ̔ ̡̛̙̖̦̭̖ ̸̭̼̌ͩ ;̸̭̼̌ ̡̛̣̖̜̐ ̨̯̬͕̏̌ ̵̛ ̡̨̣̖̐ ̛ ̨̖̹̖̔̏ ̨̯̪̬̣̯͕̌̏́̽ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̛̦̭̯ ̭ ̨̨̭̍ ̜ ̛ ̛̥̖̖̯ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̵̨̪̭̯̯̭̏̌̌̽́ ̏ ̨̬̖̣̦̥̌̽ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̨̨̪̭̖̯̯̏̏̌̽ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̦̭̌ ̨̛̭̥̏ ̬̱̥̔̽́̚ ̡̛̖̱̹̔̏ ̨̨̬̐̌̔̚ ̸̣̱̹̖ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̛̦̖̙̖̣ ̛̪̬̦̌Ϳ ̏ ̨̡̛̪̭ ;̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̭̥̌ ̪̖̬̖̖̣̏ ̨̪̬̭̌̚ ̏ ̡̛̛̦̣̜̭̜̌̐ ̛̬̦̯̏̌̌Ϳ͕ ̼̬̣̏̍̌ ̶̨̨̖̦̖̏ ̸̨̛̛̬̦̖̦̖̐̌ ̨̔ ϱϬϬ ̬̱̍ ;̏ ̶̖̦ ̖ ̨̦̱̙̦ ̛̦̜̯̌ ̣̦̭̍̌̌ ̥̖̙̱̔ ̸̡̨̖̭̯̥̌̏ ̛ ̶̨̖̦̜Ϳ ̛ ̪̬̥̖̯̬̼̌̌ ̦̖̬̙̖̺̌̏̀̌́ ̭̯̣̌̽ ;̨̨̨̦̖̬̜̔̐ ̛̥̯̖̬̣͕̌̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̱̖̹̖̣̖̯̔̏́ ̡̡̱̪̱̌̚Ϳ͕ ̡̨̙̦̼̜̌ ̬̭̣̖̯̍̌ ;̸̛̦̯̌̚ ̱ ̸̨̭̌̏ ̱̖̯̍̔ ̨̭̖̏̐ ϭ ̬̥̖̬̌̚ ̛ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̦̯̭̌̐́̽́̚ ̭ ̨̨̡̨̪̦̜̔̐ ̡̬̖̥̖̹̌ ̣̔́ ̡̨̛̣̖̦̯̏Ϳ ̛ ̛̭̯̣̽ ̨̥͕ͨ̔̌ ̨̪̭̖̦̖̦̏̔̏̌́ͩ ;̨̯̯̾ ̛̏̔ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̭̥̼̥̌ ̵̨̨̼̥̔̏Ϳ ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌͗ О̸̼̦̼̥̍ ̡̨̯̖̭̯̥ ́ ̨̛̪̭̼̏̌̀ ̛̖̜̭̯͕̔̏́ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̨̛̭̖̬̹̣͕̏ ̡̡̌ ̼̏ ̛̛̯̖̏̔ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖͕ ̌ ̡̨̛̱̬̭̥̏ ̏ ̵̡̨̡̭̍̌ ̨̨̛̪̭̦̌ ̨̯͕ ̸̖̥ ́ ̡̨̨̨̬̱̭̯̣̭̏̔̏̏̌́ ̛̪̬ ̨̡̛̪̭̖ ̨̯̬̏̌̌͘ ʰ̴̦̯̖̬̖̜̭ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̨̪̬̭̯ ̛ ̨̛̛̛̦̯̱̯̦̏ ̨̪̦̯̖̦͕́ ̨̨̪̯̥̱̾ ̣̦̖̜̹̖̖̔̌̽ ̛̛̬̭̪̭̼̦̖̌̏̌ ̏ ̡̛̦̖̐ ̨̦̦̜̔̌ ̨̡̛̪̣̺̌̔ ̦̌ ̨̥̜ ̣̏̐́̔̚ ̱̖̯̍̔ ̣̯̭́̏́̽́ ̡̨̨̺̱̦̭̯̥̏ . О̸̯̥̖̱ ̨̡̨̯̣̽ ̖̺̘ ̨̛̦̔ ̨̥̥̖̦̯͘ ˉ̖̦̼ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̨̥̱̯̐ ̣̯̭́̏́̽́ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̛̦̖̥ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̥ ̭̬̖̦̖̜̔ ̸̡̨̨̱̪̦̜̌̚ ̶̖̦̼ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̱ ̵̥̣̼̌ ̛ ̭̬ ̵̛̖̦̔ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏͘ ʿ̛̬̥̖̬͗ ʪ̨ ̛̪̖̦̌̔́ ̡̱̬̭̌ ̬̱̣̍́ ;̡̨̐̔̌ ϭ ̡̭̍̌ ̨̛̭̯̣ ̖̺̘ ϯϯ ϯϲ ̬̱̣̖̜̍Ϳ ̸̭̼̌ ̨̛̭̪̥̖̯̬̔ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̨̛̛̭̯̣ ϭϱϬ ϭϵϬ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ϭ ̡̹̯̱̱ ̭ ̨̖̭̪̣̯̦̜̍̌ ̨̡̨̭̯̜̔̌̏ ̨̔ ̭̏̌͘ В ˀ̨̛̛̭̭ ̱ ̨̨̨̦̖̣̹̍̽̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ;̡̨̨̯̬̼̜ ̪̬̖̣̖̯̔̌̐̌ ̡̛̥̖̣̜ ̨̪̯ ʹ ̡̡̱̪̱̌̚ ̨̯ ̨̭̖̏̐ ̨̯ ϯϬϬϬ ϱϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍Ϳ ̛̯̾ ̸̭̼̌ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̡̛̱̪̯̽ ̌̚ ϮϬϬ ϮϱϬ ̬̱̣̖̜̍ ;̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̻̖̥̍̌Ϳ͘ ˁ̖̬̘̦̼̖̽̚ ̨̨̪̯̼̖̏ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̨̛̥̣̐ ̯̔̌̽ ̖̺̘ ̨̣̖̖̍ ̵̨̨̬̹̱̀ ̶̖̦̱ ̌̚ ̸̭̖̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̛̭̥̌ ̡̱̪̯̌̌̀̚ ̨̛̛̣̹̥̍̽ ̛̛̪̬̯̥̌́ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̭ ̴̡̛̬͕̌̍ ̨̦ ̱ ̵̛̦ ̡̡̱̪̌̌̚ ̸̨̨̼̦̍ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̨̯ 25000- ϯϬϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍͘ Н̌ ̨̥̥̖̦̯ ̛̛̦̪̭̦̌̌́ ̵̛̯̾ ̨̡̭̯̬ ;ϯϬ ̡̖̬̔̌̍́ ϮϬϭϰͿ ̶̖̦̼ ̱ ̨̡̪̬́̔̌ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̛̭̯̣̭̌̽ ̖̺̘ ̦̌ ̪̬̖̙̦̖̥ ̨̱̬̦̖̏ ̡̡̨̜̌ ̼̣̍ ̨̔ ̛̪̖̦̌̔́ ̬̱̣͕̍́ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̖̯̏̔̽ ̱̙̖ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̛̣̹̜̍̽ ̶̖̦̦ ;̭̖̏ ̨̡̡̛̪̱̪ ̦̌ ̛̣̌ ̸̨̛̪̣̯̭̌̏̌̀́ ̏ ̵̨̣̣̬͕̔̌̌ ̌ ̬̱̣̖̼̖̍̏ ̶̖̦̼ ̸̛̬̭̭̯̼̯̭̌̏̌̀́ ̵̨̛̭̔́ ̛̚ ̡̨̯̖̱̺̖̐ ̡̱̬̭̌Ϳ͘ В ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̙̖ ̛̪̬ ̨̛̭̣̙̹̖̜̭̏́ ̸̨̨̡̨̛̛̖̪̣̯̖̭̜̐ ̛ ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̏ ̦̹̖̜̌ ̭̯̬̦̖̌ ̥̼ ̨̦̏̏̽ ̛̛̱̥̏̔ ̛̪̬̯̖̯̌ ̶̖̦ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̛ ̵̡̛̥̖̣ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏͘ ʿ̡̛̬̯̦̖̬̭̖̌ ̨̪̬̬̥̥̼̐̌ Е̛̭̣ ̡̡̨̬̯̌ ̛ ̨̬̱̐̍ ̡̪̬̯̦̖̬̭̌̌́ ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̨̥̖̭̯ ̸̛̭̯̬̖̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̥̦͕̌̐̌̏̚ ̵̛̛̺̱̺ ̶̨̖̣̖̜̏ ̴̡̛̯̬͕̌ ̛ ̨̖̥̭̯̖̬͕̏̍̌̏ ̌̚ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̨̛̦̬̙̖̦̖̏̌̐̌̔̚ ̵̡̛̛̪̬̣̖̺̏̌̀ ̨̯̯̾ ̭̥̼̜̌ ̴̡̛̯̬̌ ̣̔́ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̥̦̌̐̌̏̚͘ ̖̭̯̱̯̏̀ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̡̛̪̬̯̦̖̬̭̖̌ ̨̪̬̬̥̥̼̐̌ ̛̛̣͕ ̡̡̌ ̸̺̖̌ ̨̨̥̙̦ ̨ ̵̛̦ ̱̭̣̼̹̯͕̌̽ ̡̛̪̬̯̦̖̬̌ . В̨̯ ̛̪̬̥̖̬̦̼̜ ̨̡̛̭̪̭͗ http://aff1.ru/proverennye-partnerki ��29 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Н̌ ̵̡̪̬̯̦̖̬̌̌ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̪̬̯̔̌̀ ̛̬̱̖̔̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̥̦̼̌̐̌̚ . ʪ̣́ ̨̨̯̾̐ ̦̥̌ ̨̦̱̙̦ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̯̭̌̐̏̌̽́̚ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̖̏̍ ̥̭̯̖̬̌̌ ;̨̨̯͕̐ ̡̨̯ ̱̖̯̍̔ ̡̛̪̬̣̖̯̏̌̽ ̴̡̛̯̬̌Ϳ͘ О̴̴̖̬̼ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̡ ̸̨̛̭̯̬̱̦̖̭̯̱̔̏Ϳ ̦̌ ̵̡̪̬̯̦̖̬̌̌ ̨̥̱̯̐ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̨̪ ̬̦̼̥̌̚ ̡̛̛̛̬̯̖̬̥͕́ ̨̦ ̣̔́ ̵̛̦̹̌ ̶̖̣̖̜ ̨̛̦ ̦̖ ̛̬̯̐̌̀ ̡̡̨̛̦̜̌ ̨̛̬̣͘ Л̸̨̛̦ ́ ̨̛̪̬̭̥̯̬̌̏̌̀ ̨̯̬̼̏̌ ̏ ̨̯̜̾ ̡̪̬̯̦̖̬̖̌ - https://biggon.ru/ Н̌ ̖̘ ̛̪̬̥̖̬̖ ̛ ̨̡̪̙̱̌ ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬̏̌̌͘ ʪ̣́ ̸̦̣̌̌̌ ̵̨̨̛̪̬̥̔ ̶̨̪̬̖̱̬̱̔ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̣̭͕̌̐̏̌̽̚ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̭̯̱̪̖̦̔ ̸̛̣̦̼̜ ̡̛̦̖̯̌̍͘ В ̸̨̛̣̦̥ ̡̛̦̖̯̖̌̍ ̛̼̬̖̥̏̍̌ ̡̡̣̱̏̌̔ ͨʰ̴̨̦ͩ ̛ ̛̚ ̨̼̪̺̖̏̌̔̌̀̐ ̡̛̭̪̭̌ ̛̼̬̖̥̏̍̌ ̡̪̱̦̯ ̨̛̭̭̬̯̥̖̦̯ͨ̌ͩ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̥̼ ̨̪̪̖̥̌̔̌ ̏ ̥̖̦͕̀ ̖̐̔ ̛ ̨̛̪̬̭̥̯̬̖̥̌̏̌ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̥̌ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̀ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̸̖̬̖̚ ̡̪̬̯̦̖̬̭̱̌̀ ̨̪̬̬̥̥̱̐̌͘ ʺ̖̦̀ ̛̥̖̖̯ ̨̨̭̪̭̍ ̨̨̡̛̛̭̬̯̬̏͘ ˔ ̼̖̬̱̏̍ ̭̯̬̦̱̌ ͨˀ̨̛̭̭͕́ͩ ̡̛̬̱̬̍̌ ͨʪ̣́ ̦̖̘ͩ͘ ��30 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;В ̨̡̦̖ ̨̪ ̶̖̦̯̬̱ ̡̬̦̾̌̌ ̥̼ ̸̨̪̣̱̖̥̌ ̨̡̛̭̪̭ ̨̨̯̬̏̌̏ . ˍ̡̖̣̦̱̏ ̦̌ ̨̣̜̀̍ ̛̚ ̵̛̦ ̨̪̪̖̥̌̔ ̦̌ ̸̡̨̡̬̯̱̌ ̨̯̬̏̌̌͘ К̸̨̡̬̯̌̌ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̨̡̛̪̬̙̦̔̌̌ ;̨̛̛̪̭̦̌́ ̨̯̬̏̌̌ ̭ ̴̨̨̯ ̛ ̨̛̖̏̔Ϳ ̛ ̵̪̬̖̣̖̥̼̔̌̐̌ ̴̴̨̖̬ ;̶̖̦ ̨̪ ̡̨̨̯̬ ̨̪̬̖̯̔̌ ̨̯̬̏̌ ̛̬̦̼̥̌̚ ̛̛̥̦̥̌̐̌̌̚ ̡̛̪̬̯̦̖̬̌ ̛ ̦̹̖̌ ̨̛̦̬̙̖̦̖̏̌̐̌̔̚ ̌̚ ̸̨̨̛̪̬̣̖̖̦̦̏̐ ̡̛̣̖̦̯̌ Е̛̭̣ ̥̏̌ ̛̪̬̣̦̖̯̭̐́́ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̡̪̬̯̦̖̬̖̌ ̏ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̼̏ ̨̭̥̖̣ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̯̾ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̱ ̭̖̍́ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̛̛̣ ̸̨̨̡̛̛̦̭̯̬̦̦̖͕̔̌ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽ ̪̖̬̖̖̣̔̌̏ ̨̖̐ ̨̪̔ ̭̖̍́͘ ʿ̨ ̨̛̛̪̭̦̌̀ ;̛̖̭̣ ̼̏ ̬̦̖̖̌ ̦̖ ̸̛̭̯̬̖̣̏̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̯̬̏̌Ϳ ̼̏ ��31 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̨̭̥̙̖̯̖ ̨̪̦̯͕́̽ ̡̡̛̖̌ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̦ ̬̖̹̖̯̌ ̛ ̸̨̛̖̬̯̯̽ ̛̪̬̥̖̬̦̼̜ ̨̪̬̯̬̖̯ ̨̭̖̜̏ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔͘ В ̛̦̙̦̖̜ ̸̛̭̯̌ ̸̡̨̡̛̬̯̌ ̨̯̬̏̌̌ ̪̬̖̭̯̣̖̦̼̔̌̏ ̴̴̨̖̬̼ . В ̨̯̜̾ ̸̛̭̯̌ ̦̭̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̖̯ ̨̡̛̭̯̣̍ ̨̨̛̭̯̥̭̯ͨ̽ͩ͘ ˑ̨̯ ̶̖̦͕̌ ̨̪ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̯̬̏̌ ̸̭̖̜̭̌ ̨̪̬̖̯̭̔̌́͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̦̯̌̽̚ ̭̬̖̦̔̀̀ ̶̖̦̱ ̦̌ ̨̯̬̏̌͘ В ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̥̭̭̖͕̌ ̨̯̬̼͕̏̌ ̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̖̔̌̏ ̦̌ ̵̡̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̸̨̯̖̦̼ͨ̌ͩ̚ ̨̪̔ ̨̪̬̙̱̔̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̵̨̨̛̪̙̖ ̸̨̡̛̛̛̭̯̦ ̴̡̛̯̬̌̌ ;̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̬̱̪̪̐̌ ̏К̨̡̦̯̯̖̌Ϳ͘ О̡̨̦̔̌ ̛̪̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ̸̨̨̬̖̐́̐ ̨̭̪̬̭̌ ;̨ ̸̖̥ ̥̏̌ ̡̬̭̭̙̖̯̌̌ ̛̭̖̬̭̏ ̡̦̖̭́̔̌ ʹ ̨̬̭̯̯̏̔̌Ϳ͕ ̼̏ ̨̭̥̖̣ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̛̯̾ ̨̯̬̼̏̌ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̦̜ ̡̬̖̣̥̼̌ ;̡̡̛̦̖̭̬̖̯͕́̔̔͘ ̨̱̣̬̭̐̐̾̔̏̔͘Ϳ͘ ˉ̖̣̖̏̌́ ̨̛̛̱̯̬̌̔́ ̵̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̔̌̏ ̏ ̵̡̪̬̯̦̖̬̌̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ;̡̡̌ ̛ ̵̣̼̀̍ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̯̬̏̌̏ ̵̨̛̪̬̺̭̔̌̀́ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚Ϳ ̨̬̱̐̍ ̛̖̣̯̭̔́ ̦̌ Ϯ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐͗ ̛̛̣̯̖̣̀̍ ̵̖̹̖̼̔̏ ̨̨̪̦̯̏ ;̸̭̼̌ ̴̛̖̬̬̬̌ ̌̚ ϭϮϬϬ ̬̱͕̍͘ ̥̱̣̖̯̌ ̡̡̣̼ͨ ̨̡̣̏̌ͩ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ̛ ̛̛̣̯̖̣̀̍ ̵̨̣̹̖̦̼ͨ̏̍ ̨̡̯̣̖̯̌̍ͩ ;ʺ̨̛̭ ̨̛̯̥̱̣̯̬́ ̣̔́ ̵̨̛̪̱̖̦̔́ ͨďdƌŽŶŝĐ yϮͩ Ж̸̡̏̌̌ ̣̔́ ̵̨̛̪̱̖̦̔́ ͨ/d ʧˀАˉʰ˔ͩ ̛ ̯̔͘͘Ϳ͘ ʿ̨̨̬̦̖̖̔̍ ̨ ̵̛̯̪̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̡̡̌ ̭ ̛̛̦̥ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨̪̙̖̚ ̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̏̏̀ ̣̖͕̐̌̏ ̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ̨̨̪̬̭̯ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̛̥̖̯̽ ̨̭̥̖̌ ̨̺̖̖̍ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ˉА ̨̨̯̬̏̌̏ ̭ ̨̡̪̬̯̦̖̬̌ . Т̛̖̣̖̥̦̼̌̐̌̚ ˁ̬̱̌̚ ̨̨̨̬̭͕̐̏̀̽ ̸̬̖̽ ̛̖̯̔ ̨ ̵̨̡̪̣̺̌̔̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖͕ ̌ ̦̖ ̨ ̸̵̯̖̣̖̪̖̬̖͕̔̌̌ ̵̨̯́ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̬̖̥̏́ ̛ ̙̖̣̖̦̌́̚ ̡̼̖̬̙͕̏̔̌ ̨̯ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̛ ̡̛̯̖̣ ̨̯̙̖ . Т̨̬̼̏̌ ̦̌ ̵̡̛̯̌ ̵̨̡̪̣̺̌̔̌ ̸̨̯̖̦̼̌̚ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̪̔ ̨̪̬̙̱̔̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼͕̚ ̨̡̨̦̔̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̵̛̦ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̱̯̐ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̨̪̬̯̭̔̌̏̌̽́ ̛ ̸̖̬̖̚ ̨̛̯̌̏ ̛ ̸̖̬̖̚ ̡̨̡̦̯̖̭̯̦̱̀ ̡̬̖̣̥̱̌ ̏ ˔̡̦̖̭̖̔ ̛ ;̛̛̣Ϳ ʧ̱̣̖̐͘ ˁ̥̌ ́ ̸̨̨̼̦̍ ̨̭̥̯̬̀ ̨̯̬̼̏̌ ̦̌ ̵̛̯̾ ̵̱̔̏ ̵̨̛̣̹̍̽ ̵̨̡̪̣̺̌̔̌͗ http://www.top-shop.ru/ ͘ ʿ̶̛̛̬̦̪ ̨̡̛̪̭̌ ̸̨̛̦̣̖̦̌̌̐ ̭̖̥̏ ̛̪̬̖̼̱̺̥̔̔ ̨̡̪̣̺̥̌̔̌͘ ʯ̵̨̛̥͕̌̔ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ http://www.top-shop.ru/ ��32 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;В̛̼̬̖̥̍̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̨̯̬̏̌̌ Н̸̛̦̯̌̌̽ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̨̛̥̖̦̦ ̭ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ТВ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̏ ̦̖̜ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱̙̖ ̨̨̪̬̣̭̔̌̏̌̽ ̛̛̣ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̸̭̖̜̭̌ ̸̖̬̖̚ ̸̛̪̖̬̖̔̌ ̨̪ ̡̛̯̖̣̱ ;̸̛̯̜͕̌ ̛̯̾ ̨̯̬̼̏̌ ̦̌ ̵̭̣̱̱Ϳ͘ ˀ̛̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̨̣̖̖̍ ̨̖̯̣̦̔̌̽ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̼̬̏̍̌ ̦̖ ̛̱̏̔ ̭̥̼̭̣͕̌ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̪̬̯̖̭̌̏̽ ̛ ̖̍̚ ̥̖̦́͘ Е̛̭̣ ̛̯̾ Ϯ ̭̜̯̌̌ ̥̏̌ ̦̖ ̨̛̛̪̦̬̣̭̌̏̽ ̛̛̣ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̦̹̣̌ ̸̨̛̦̖͕̐ ̸̨̯̼̍ ̥̏̌ ̨̛̪̬̣̦̱̣̭̐́̽ ̣̔́ ̨̪̬̙͕̔̌ ̨̨̭̪̣̱̜̯̖̭̏̽̽̚ ̭̯̬̼̥̌ ̨̬̼̥̔̍ ̡̨̦̖̭̥́̔͘ В̛̖̥͕̍̏̌ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̭̜̯̼ͨ̌ ̨̛̯̖̣̖̥̦̌̐̌̏ͩ̚ ��33 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ʿ̨̨̛̥̥ ̵̨̛̦̙̖̦̌̔́ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̡̪̣̺̌̔ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̵̨̛̦̯̌̔̽ ̨̨̦̌̔̚ ̛ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏͘ ʿ̨ ̨̪̣̦̖̏ ̨̪̦̯̦̼̥́ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̶̡̛̛̖̦̦ ̱ ̵̡̛̯̌ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ;̦̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̨̪̖̬̜̏ ̸̛̼̏̔̌ ̨̡̨̡̨̛̛̪̭̏̏Ϳ ̱̱̯̍̔ ̼̹̖͕̏ ̛̦̖̙̖̣ ̱ ̵̯̖ ̡̨̯ ̨̪̬̖̯̔̌ ̨̨̪̯̥ ̨̡̨̯̣̽ ̸̖̬̖̚ ̨̛̯̌̏ ̛̛̣ ̡̨̡̦̯̯̖͕̏̌ ̨̦ ̨̯̌̚ ̨̯̾ ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̭ ϵϵ͕ϵϵй ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽̀ ̦̖ ̨̡̙̱̯̭̌́ ̡̛̛̣̥̔̌̌͘ О ̨̡̛̪̭̖ ̛ ̨̼̬̖̏̍ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̏̏̀ ̣̖̐̌̏͘ Т̛̖̬̼̚ Н̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̡̪̣̺͕̌̔̌ ̨ ̡̨̨̨̯̬̜ ̸̭̖̜̭̌ ̨̪̜̖̯̔ ̸̬̖͕̽ ̦̖ ̨̨̛̯̦̭̯̭́ ̡ ̛̯̖̬̥͕̌̚ ̭̖̏ ̡̛̯̌ ́ ̛̬̖̹̣ ̛̦̖̭̯̏ ̖̘ ̨̛̥̖̦̦ ̏ ̯̱̾ ̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̏ ̛̭̣̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̖̏ ̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̖̔̌̏ ̦̌ ̦̖̜ ̨̯̬̼̏̌ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̼̏̌ ̡̡̌ ̬̌̚ ̡̛̯̌ ̦̌ ̨̪̬̙̱̔̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚͘ ˀ̸̖̽ ̛̘̯̔ ̨ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̨̡̨̪̬̔̌̏ ͨˑ̶̡̛̛̭̪̖̔́ͩ http://e -xpedition.ru/ Н̌ ̨̨̛̪̬̣̙̖̦̦̥ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̖̯̏̔̽ ͨК̛̥̦̌ ̣̔́ ̡̛̛̭͕̏ͩ ̡̥̭̱̌ ̨̨̣ͨ̐̏̌ ̡̨̦͕́ͩ ̶̡̨̨̣ͨ̽ ̛̭̖̣̭̯͕̏̏̌́ͩ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̡̨̨̦̖̦ ̱̙̖ ̨̭̘̏ ̨̦̔̌̏ ̨̛̯̼̬̣̐̌͘ О̡̨̦̔̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̯̬̏̌̏ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̡̨̛̖̣͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̨̪ ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̐ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍͘ ʯ̵̨̛̯̖̌̔ ̏ ̬̖̣̌̔̚ ͨН̨̡̛̛̦͕̏ͩ ̨̨̺̖̏̍ ̨̪̣̜̯̖̌̌̚ ̨̪ ̭̖̥̱̏ ̭̜̯̱̌ ̛ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̛̥̯̖̣̦̌̽ ̨̡̨̦̥̯̖̭̌̽̽̚ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̨̛̯̬̥̏̌̌͊ О̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖͕̏̌ ̸̨̯ ̱ ̵̭̖̏ ̨̨̯̬̏̌̏ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬́ ̼̬̙̖̦̏̌ ̨̡̪̯̖̭̯̔͘ В̭̖ ̨̯̬̼̏̌ ̡̨̛̪̬̣̦̼̖͕̽ ̸̨̦̖̼̦̼̖͕̍ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̵̸̨̖̯̭́ ̵̨̪̭̯̯̭̏̌̌̽́͘ В̨̛̭̪̥̦̯̖ ̯̖̪̖̬͕̽ ̨ ̸̖̥ ̥̼ ̭ ̛̥̏̌ ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̏ ̣̖̐̌̏ ̸̨̯ͨ ̛̣̀̔ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ͩ͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̸̭̖̯̖ ̦̖ ̦̜̖̯̖̌̔ ̱ ͨˑ̡̛̛̛̭̪̖̔ͩ ̸̨̛̦̖͕̐ ̭ ̸̖̥ ̼̍ ̼̏ ̵̨̛̯̖̣ ̸̦̯̌̌̽ ̨̬̯̯͕̌̍̌̽ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ́ ̥̏̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̬̖̥̏́ ̨̯ ̛̬̖̥̖̦̏ ̵̨̛̯̌̔̽̚ ̡ ̛̦̥ ̦̌ ��34 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̭̜̯͕̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̨̭̖̙̯̏̌̽ ̏ ̨̨̣̖̐̏ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̔ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̯̬̏̌ ̭ ̡̛̬̥́ ̨̡̨̪̯̖̭̯̔ Т̖̪̖̬̽ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̨ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̵̭̖̯͕́ ̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̖̖ ̨ ̛̭̖̯ ʺ̡̛̬̖̯͕̌̐̔ ̭ ̡̨̨̨̯̬̜ ́ ̨̬̯̣̌̍̌ ˄ ʺ̡̛̬̖̯̌̐̔̌ ̬̦̹̖̌̽ ̼̣̍ ̨̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̨̬̥̦̼̜̐ ̬̖̣̌̔̚ ̭ ̛̭̥̼̥̌ ̨̛̪̬̖̥̼̥̔̌̏̌ ̨̛̯̬̥̏̌̌ ̏ ̛̭̖̯͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̨̦ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̛̛̛̥̖̦̣̭̏̔́̚ ̛ ̛̪̬̖̬̯̣̭̏̌́ ̏ ̨̨̭̖̬̦̼̜̏̍̌̚ ̨̨̬̯̯̬̌ ̨̛̻̣̖̦̜͕̍́̏ ̨̥̖̯̦̌̚ ̨̡̛̛̭̬̯̹̜̭̌̏́ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̨̻̖̥̥̍̌͘ Т̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̦̌ ̦̖̥ ̨̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ ̭̖̏ ̨̭̥̖̌ ̡̨̯̱̣̦̖̌̌̽ ̦̌ ̨̭̖̦͕̐̔́ ̸̨̯ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚͘ В̨̯ ̡̭̭̼̣̌͘ ВАЖНО͊ Е̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̯̬̙̖̯̭̍̌̌́ ̖̣̍̌́ ̪̱̭̯̌́ ̶̛̭̯̬̦̌̌ ̖̍̚ ̵̡̡̛̌ ̨̛̣̍ ̨̛̻̣̖̦̜͕̍́̏ ̨̯ ̨̨̪̪̬̱̜̯̖̍ ̸̨̡̛̯̣̯̀̽ ̨̭̏̀ ̨̡̦̦̖̬̬̖̱̍̌̚ adblock ̛̛̣ ̸̨̯ ̯̥̌ ̱ ̭̏̌Ϳ ̛̭̣ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̦̌ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽͘ ВАЖНО К̡̌ ́ ̱̙̖ ̡̭̣͕̌̌̚ ̶̛̭̯̬̦̌̌ ̨̨̯̬̙̖̯̭̍̌̌́ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌ ̨̨̬̯̯̬̌̌ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏͘ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̨̨̛̦̍̏̏ ̡̡̣̱̏̌̔ ̏ ̨̭̖̥̏ ̬̱̖̬̖̍̌̚ ;̦̙̌̌̏ ̼̏ ̛̛̱̯̖̏̔ ̱̙̖ ̨̦̱̏̀ ̶̨̛̪̬̀ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏͘ ВАЖНО ϯ͊ ˁ̵̨̛̬̦̯̖̌ ̯̱̾ ̡̭̭̼̣̱͕ ̨̦̌ ̦̥̌ ̨̛̛̪̬̯̭͕̐̔́ ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̨̜̖̥̔̔ ̭ ̛̥̏̌ ̨̔ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̭̜̯̌̌ ̛̛̣ ̸̨̨̡̛̛̦̭̯̬̦̦̔̌̌͘ В ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̭̥̼̖̌ ̨̪̬̖̥̼̖̔̌̏̌ ̨̯̬̼̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̯̽ ̡̯̌ ̙̖ ̛ ̦̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ʺ̡̛̬̖̯̌̐̔̌ ̏ ̨̣̖̜̏ ̛ ̨̪̬̜̌̏ ̵̡̨̨̡̣̦̌ ̨̡̨̛̪̬̭̬̣̣̏ ̛̦̏̚͘ ��35 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ʧ̬̱̪̪̼ ̏К̨̡̦̯̯̖̌ ʥ̨̨̣̹̖̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̥̦̌̐̌̏̚ ̡̛̬̖̣̥̬̱̖̯̭̌́ ̏ ̵̡̬̱̪̦̼ ̵̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌ ̏К̨̡̦̯̯̖̌͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̡̨̯̱̣̦̌̌̽ ̨̨̪̬̭̯ ̜̌̔́̚ ̏ ̨̣̜̀̍ ̡̛̪̣̌̍ ̨̡̛̛̛̥̣̣̦ ̛ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̡̛̪̬̬̱̯̏ ̨̨̦̭̯̦̱̏̀ ̣̖̦̯̱͘ ʿ̡̛̛̣̌̍ ̨̨̥̙̦ ̡̛̭̯̌̽ ̨̪ ̨̣̥̱̀̍ ̸̡̨̣̖̥̱̀̏ ̨̭̣̱̏ . ʿ̨̬̱̜̯̖̍ ̡̭̯̬̯̦̼̖͕̌̍̌ ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ ̡̨̬̭̯͕ͨ̌̌ ̨̣͕̀̍̏̽ ̨̥̔̌ͩ ̛̖̭̣ ̭̏̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̯̀ ̡̛̙̖̦̭̖ ̡̛̛̪̣̌̍ . ̵̛̦͕ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̱̱̯̍̔ ̡̨̛̬̖̣̥̬̯̭̌̏̌̽́ ̨̯̬̼̏̌ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̦̼̖̏̌ ̦̌ ̡̖̱̹̖̔̏͘ Е̛̭̣ ̵̨̛̯̯̖ ̨̣̹̖̍̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̸̛̛̥̱̙̦̥͕̌ ̨̯ ̛ ̡̛̛̪̣̌̍ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̭ ̡̛̥̱̙̭̥ ̡̨̨̱̣̦̥͗ ̨̨̛̛̯̥̣͕ͨ̌̏̍ ̛̦̖̭̍ͩ̚ ̛ ̯̔͘͘ В̥̌ ̱̱̯̍̔ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̽́ ̯̖ ̙̖ ̭̥̼̖̌ ̨̯̬̼͕̏̌ ̸̨̯ ̼̏ ̱̙̖ ̨̛̥̣̐ ̛̖̯̏̔̽ ̦̌ ̵̡̛̪̬̯̦̖̬̭̌ ̵̨̪̬̬̥̥̐̌̌͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̏К̨̡̦̯̯̌ ̸̨̖̦̽ ̨̪̪̱̣̬̖̦́ ̱ ̖̏̍ ̨̥̭̯̖̬̌̏ ̵̛̣̺̽̀ ̴̡̛̯̬̌ ̦̌ ̡̛̪̬̯̦̖̬͕̌ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̖ ̛̱̣̜̯̖̭̔̏́̽ ̡̨̯̥̱̌ ̨̛̭̪̖̦ͨ̏̌̔̀ͩ͘ О̡̨̦̔̌ ̛ ̖̍̚ ̨̨̯̾̐ ̨̨̥̙̦ ̛̦̜̯̌ ̸̨̯ ̨̯ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖͘ ʿ̛̬̥̖̬͘ Ж̡̛̖̦̭̜ ̡̛̪̣̌̍ ̨̪ ̸̡̣̱̀ ̡̨̬̭̯ͨ̌̌ͩ͘ ��36 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ʿ̛̬̥̖̬ Ϯ͘ ʺ̡̨̱̙̭̜ ̡̛̪̣̌̍ ̨̪ ̸̡̣̱̀ ̸̛̥̱̙̦ͨ̌ͩ О̭̱̺̖̭̯̣̏́́ ̨̡̛̪̭ ̨̏ ̏К̨̡̦̯̯̖͕̌ ̼̏ ̸̨̖̦̽ ̡̨̣̖̐ ̨̨̦̌̔̚ ̭ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̨ ̨̨̛̣̣̦̭̯́̽ ̶̵̨̛̪̯̖̦̣̦̼̌̽ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̡ ̨̨̛̪̬̭̥̯̬̖̥̥̱̌̏̌ ̨̯̬̱̏̌ ̛ ̨̨̨̛̪̬̥̜̏̔ ̶̨̨̪̬̥̔̌̏ ̶̡̛̛͕̌ ̡̡̌ ̨̯̾ ̨̛̦̏̔ ̨̪ ̡̨̛̥̥̖̦̯̬̌̀ ̡̛̖̱̹̔̏ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖ :))⤀⤀ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̸̡̛̣̏̀̏ ̛̪̬̯̦̱́̀ ̡̥̱̼̱̚ ̏ ̨̭̥̜̌ ̶̨̭ ̛̭̖̯ ̛ ̴̨̛̪̭̖̬̏ ̨̪ ̪̬̖̌ ̡̨̖̭̯̔́̏ ̬̱̪̪̐ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̨̨̥̦̐ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̐͘ ˁ̨̨̪̣̹̦̖ ̨̨̱̭̯̔̍̏͊ О̨̪̯̼̖̏ ̼̍̌̚ ˀ̡̭̭̼̌̌̏̌́̚ ̨ ̵̛̯̖̣̖̥̦͕̌̐̌̌̚ ́ ̱̙̖ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̯̬̦̱̣̌̚ ̯̖̥̱ ̵̨̨̪̯̼̏ ̍̌̚͘ ˑ̨̯ ̨̯̯ ̭̥̼̜̌ ̸̭̣̱̜̌ ̡̨̐̔̌ ̼͕̏ ̨̪ ̛̭̱̯͕ ̬̖̹̖̯̖̌ ̭̬̱̌̚ ̖̔̏ ̸̛̌̔̌̚ ʹ ̨̡̛̪̭ ̨̯̬̏̌̌ ̛ ̨̡̛̪̭ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ ��37 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ˁ̨̛̯̯͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̛̯̥̖̯̯͕̽ ̸̨̯ ̱ ̵̭̖̏ ̵̨̨̪̯̼̏ ̡̨̛̥̪̦̜͕̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̶̵̛̭̯̬̦̌̌ ̸̛̼̏̔̌ ̡̦̖́̔̌ ̛ ̱̣̐̐̌ ̶̖̦̼ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̱̱̯̍̔ ̼̹̖͕̏ ̛̦̖̙̖̣ ̱ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̭ ̨̨̯̐ ̙̖ ̨̛̯̌̏͘ Т̡̌ ̙̖ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̖ ̡̨̙̜̌̔ ̨̨̨̪̦̜̔̍ ̨̨̨̪̯̜̏ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̱̱̯̍̔ ̣̔́ ̭̏̌ ̛̪̬̖̥̣̖̥̼͕ ̨̡̨̦̔̌ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̭̖̏ ̙̖ ̨̛̭̯̯͘ ˔͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̥̱̐ ̥̏̌ ̨̨̨̪̭̖̯̯̏̏̌̽ ̨̨̪̯̱̏̀ ̡̨̛̥̪̦̌̀ ʰ̵ ̭̜̯̌ http://z29.ru/ О̛̦̥̔ ̛̚ ̵̣̦̼̐̌̏ ̵̛ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̬̹̌́ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̡̨̬̥̍̌ ̛͕ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̨̡̼̭̏̌́ ̨̨̣̣̦̭̯́̽̽ ̏ ̵̨̨̪̬̭̏̌ ̥̖̦̼̌̚ ̨̯̬̏̌̌͘ К̨̐̔̌ ̸̨̯ ̨̯ ̨̼̣̍ ̦̖ ̡̯͕̌ ̥̦̖ ̖̍̚ ̨̪̬̣̖̥̍ ̭̖̏ ̛̥̖̦̣́ ̛̛̣ ̨̛̬̺̣̏̏̌̌̚ ̛̖̦̔̽̐͘ ʿ̛̬ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏ ̨̯̾ ̸̨̖̦̽ ̙̦̼̜̏̌ ̴̡̨̯̬͕̌ ̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̏ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̜̏̏̀ ̣̖̐̌̏͘ В̨̯̬̼̥ ̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̼̥̽ ̨̨̥̥̖̦̯̥ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̛̛̦̜̚ ̨̨̪̬̐ ̨̛̛̥̦̥̣̦̜̌̽ ̭̱̥̥̼ ̡̌̌̌̚̚ ʹ ̨̭̖̏̐ ϳ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜̍͘ ʰ ̯̬̖̯̖͕̽ ̸̛̛̦̣̖̌ ̵̡̨̛̦̪̯̖̣̦̼̌̽ ̡̨̡̛̭̔ ̨̪ ̨̛̯̥̐̌ ̶̥̖̭́̌͘ ʿ̬̱̌ ̬̌̚ ̱ ̥̖̦́ ̼̣̍̌ ϯ ̛ Ϯй ̡̡̛̭͕̔̌ ̸̨̥̖̣͕̽ ̌ ̨̛̪̬̯̦́ ʰ̚ ̨̛̥̦̱̭̏ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̥̖̯̯̽ ̡̡̌ ̬̌̚ ̡̛̯̌ ̼̹̖̦̦̱̌̏̀̚ ̶̖̦̱͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̦̖ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̦̦̜̔̌ ̡̨̛̥̪̦̖̜̌ ̨̪ ̭̖̥̏ ̨̯̬̥̏̌̌͘ В̨̯̬̼̥ ̨̛̥̦̱̭̥ ̨̯̜̾ ̨̨̨̪̯̜̏ ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̡̡̌ ̛ ̨̣̜̀̍ ̨̬̱̜̔̐ ̨̣̖̖̍ ̥̖̦̖̖ ̡̨̬̱̪̦̜͕ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̨̨̦̖̯̬̌́ ̨̨̨̨̛̦̖̪̬̯̣̭̯̏̏̽ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̨̛̛̬̖̬̦̌̐̏̌́ ̦̌ ̨̦̼̖̏ ̯̬̖̦̼̔͘ ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬͕̐̏́ ̱ ̵̡̛̯̌ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̼̏ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̔ ̦̜̖̯̖̌̔ ̨̯͕ ̸̨̯ ̬̼̖̯̏̏̌̚ ̨̡̬̼̦ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ʿ̨̨̦̼̖̔̍ ̨̯̬̼̏̌ ̡̛̯̖̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̸̨̨̼̦̍ ̨̛̪̬̯̏́̚ ̭ ̨̛̪̦̖̥͕̌̔̌̚̚ ̸̨̯ ̏ ̨̺̖̥̍ ̨̯ , ̦̖ ̨̪̥̖̹̖̯̌ ̥̏̌ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̬̯̯͕̌̌̍̌̽̚ ̛̖̭̣ ̯̬̖̦̔ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̥̺̦̼̜͘ ˄ ̥̖̦́ ̡̯̌ ̨̼̣̍ ̭ ̨̨̛̛̬̺̥̐̏́ ̵̨̡̛̥̥́̌͘ ˁ̥̼̜̌ ̵̛ ̡̛̪ ̵̨̛̛̪̬̣̭̔́ ̦̌ ̖̭̦̱̏ ̨̣̖̯ ϮϬϭϯ ̨͕̐̔̌ ̦̌ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯ ̱ 29 ̵̛ ̦̖ ̨̼̣̍ ̛ ̛̛̪̬̖̣̏̚ ̨̛̦ ̵̛ ̨̡̨̯̣̽ ̡ ̨̪̦̖̜̔̚ ̨̛̭̖̦͘ О̡̨̦̔̌ ̵̨̡̛̥́ ̨̨̛̪̣̣̭̽̏̌̽̚ ̨̖̹̖̦̜̍ ̨̨̪̪̱̣̬̦̭̯́̽̀ ̛͕ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̜ ̭̪̌̔ ̨̭̖̦͕̽̀ ̨̪̔ ̨̦̼̜̏ ̨̐̔ ̨̨̛̪̬̹̣̌̚ ̵̛ ̡̪̖̬̖̬̱͕ͨ̌̐̌ͩ̚̚ ̸̨̯ ̨̨̨̛̪̣̣̏̚ ̥̦̖ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ 29 ̛ ̵̨̨̨̬̹ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚͘ Т̖̥ ̨̣̍ ̖̖͕ ̨̛̦ ̥̖̦́ ̸̨̖̦̽ ̸̛̛̼̬̱̣̏ ̡̯̌ ̡̡̌ Ϯ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̭ ��38 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̡̨̨̛̯̬̼̥ ́ ̨̬̯̣̌̍̌ ̦̌ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯ , ̨̡̛̣̭̌̌̽̚ ̨̛̪̣̦̼̥ ̡̛̥̱̥̔̌̌͘ ;О ̨̼̬̖̏̍ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̸̬̖̽ ̖̺̘ ̨̪̜̖̯̔ ̣̖̖̔̌Ϳ . В ̡̨̡̦̯̖̭̯̖ ̙̖ ̨̡̛̪̭̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̣̔́ ̨̬̯̼͕̌̍ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̡̨̣̖̐ ̛̦̜̯̌ ̛ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̛̬̱̖̔̐ ̨̨̪̯̼̖̏ ̼̍̌̚ ̛̏̍̏̏ ̏ ̱̣̐̐ ̛̛̣ ̡̦̖̭́̔ ̨̯̬̼ͨ̏̌ ̨̨̪̯̥ͩ͘ ˁ ̛̯̥͕̾ ́ ̱̥͕̔̌̀ ̼̏ ̛̭̪̬̯̖̭̌̏̽ ̛ ̖̍̚ ̵̨̛̥ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̜͕ ̨̨̪̯̥̱̾ ́ ̪̖̬̖̜̱̔ ̡ ̭̣̖̱̺̖̥̱̔̀ ̡̪̱̦̯̼ ̨̦̦̜̔̌ ̣̼̐̌̏͘ О̴̴̣̜̦̌ ˑ̨̯ ̨̭̥̖̌ ̡̨̬̱̯̖ ̨̥̖̭̯ ̣̔́ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̙̔̌͘ ʪ͕̌ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̭ ̴̴̨̨̣̜̦̥̌ ̭̖̏ ̦̖ ̡̯̌ ̨̨̪̬̭̯͕ ̡̡̌ ̭ ̨̦ ̣̜̦̌ ̨̡̛̪̣̺̥̌̔̌͘ Т̱̯ ́ ̦̖ ̨̥̱̐ ̥̏̌ ̯̔̌̽ ̨̨̪̬̭̯ ̡̭̭̼̣̱ ̦̌ ̭̜̯̌͘ ˄ ̭̏̌ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭͕́ ̦̖ ̵̨̼̏̔́ ̛̚ ̨̥͕̔̌ ̛̦̣̌̏ ̸̸̡̹̖̱̌ ̡̨̨̱̭̦̏̐ ̸͕̌́ ̨̛̪̭̖̯̔̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ̛ ̨̛̪̣̭̯̯̌̽ ̦̌ ̦̘̥ ̨̯̬̼̏̌ . В̥̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̡̨̛̹̬ ̡̬̭̬̼̌̏ ̣̐̌̌̚ ̛ ̖̬̙̔̌ ̡̛̱̹ ̦̌ ̡̡̥̱̹̖̌ ̛̼̜̯̏ ̦̌ ̶̛̱̣̱ ̨̨̦ ̨̨̯̐ ̨̛̭̯̯͊ ˔͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̛̥̖̦̦ ̏ ̴̴̨̣̜̦̖̌ ̦̹̖̣̌ 3 ̛̚ ϱ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̔̌̀ ̸̭̖̜̭̌ ̨̦ ̣̜̦̌͘ ʿ̨̡̛̭ ̏ ̴̴̨̣̜̦̖̌ ́ ̼̍ ̛̬̣̌̍̚ ̦̌ 3 ̬̱̪̪̼̐͗ Т̨̨̬̼̖̐̏ ̶̖̦̯̬̼͕ ̛̥̦̦̼̖̌̐̌̚ ̬̼́̔ ͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̛̙̖̯̖̏ ̵̨̯̽ ̏ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̯ ̨̥̣̌ ̡̛̥̣̭̌̽ ̡̨̬̱̪̦̥ ̨̬̐ ̨̖͕̔ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̨̨̯̬̼̜̐̏ ̶̖̦̯̬͕ ̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̙̖̔̌ ̛ ̦̖ ̨̛̦̔͘ Е̛̭̣ ̡̨̨̯̌̐ ̦̖̯͕ ̨̯ ̱̙ ̸̨̨̯̦ ̖̭̯̽ ̨̨̪̬̭̯ ̡̡̨̜̌ ̛̦̱̍̔̽ ̛̥̦̦̼̜̌̐̌̚ ̬́̔͘ ʿ̨̨̛̬̯̖̍̔ ̦̌ ̨̭̱̖̔̐ ̨̪ ̨̨̨̯̬̥̱̐̏ ̶̖̦̯̬̱ ̛ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ̡̡̛̖̌ ̛̥̦̼̌̐̌̚ ̭̥̼̖̌ ̨̪̭̖̺̖̥̼̖̌͘ В̨̡̬̱̐ ̸̨̖̐ ̘̯̭̏̽́ ̨̣̹̖̍̽ ̭̏ ̨̖̐ ̣̖̜̀̔͘ ʪ͕̌ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̯̾ ̱̱̯̍̔ ̨̘̙̦̼̖͕̔ ̨̱̦̼̖̍̏ ̛ ̛̖̣̬̦̼̖̀̏ ̸̨̡̛̯͘ Ч̨̯ ̙͕ ̚ ̛̜̯̖̌̔ ̏ ̵̛̦͕ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ̡̡̛̖̌ ̨̛̥̖̣̔ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̪̬̭̯́ ̱ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̦̌ ̡̛̪̬̥̖̬̱͕ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̵̡̡̛̌ ̛̚ ̨̨̯̬̏̌̏ ̖̭̯̽ ̸̨̡̬̣̼́ ͨˈ̛̯ ʿ̨̬̙̔̌ͩ͘ А ̸̭̖̜̭̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̥ ̨̛̦̌̐̌̏̚ ̖̹̖̯̏̌ ̡̛̯̖̌ ̸̡̛̬̣̼́͘ ˈ̨̨̛̬̹̥ ̨̛̪̬̥̖̬̥ ̨̥̙̖̯ ̛̭̣̱̙̯̽ ͨЛ ˑ̯̱̣̌̽ͩ͘ О̨̬̥̦̼̜̐ ̨̼̬̏̍ ̴̛̛̪̬̥̖̬̌̀ ̏ ̨̯̥̾ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̨̨̪̬̙̖̯̔̌ ̨̛̭̥̦̖̦͕́ ̸̨̯ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̪̬̙̖̜̔̌ ̨̯̱̣̖̯̦̜̌ ̨̼͕̏̔ ̖̏̔̽ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̽ ̡̨̯̜̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̛̭̭̬̯̥̖̦̯̌ ̏ ̭̏ ̨̖̥ ̨̦ ̣̜̦̌ ̛̥̦̖͕̌̐̌̚ ̌ ̭̘̏ ̨̯̾ ̖̺̘ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̡̛̱̪̯̌̽͊̚ О̡̨̦̔̌ ̜̌̔́̚ ̏ ̭̥̌ Л ˑ̯̱̣̌̽ ̼̏ ̨̛̦̬̱̙̯̖͕̍̌ ̸̨̯ ̦̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̖̭̏̽ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̼̬͕̏̍ ̨̡̪̬́̔̌ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̣̖̜̀̔ ̡̬̱̯̯̭́́ ̨̡̬̱̏̐ ̨̛̦̔ ̛ ̵̯̖ ̙̖ ̨̭̯̖̦̔̏ ̭ ̨̼̭̯̣̖̦̦̜̏̌̏ ̦̌ ̵̛̦ ̨̯̱̣̖̯̦̜̌ ̨̨̜̏̔͘ Т̥̌ ̱̖̯̍̔ ̨̯̖̍́̌̚ ̨̣̦̽ ̸̨̡̬̣̼́ ͨˈ̛̯ ̨̪̬̙̔̌ͩ͘ ˁ̨̨̪̣̹̦̜ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐͘ ʥ̖̬̘̯̖ ̛ ̛̼̪̭̼̖̯̖̏̏̌ ̛̛̣ ̨̛̪̥̦̖̯̖̌̌̚ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̨̯̜̾ ̴̛̛̪̬̥̖̬̌̀ ̛ ̼̭̯̣̖̯̖̏̌̏́ ̨̡̨̯̣̽ ̖̘ ̏ ̨̭̖̥̏ ̨̦ ̣̜̦̌ ̛̥̦̖̌̐̌̚͘ ʪ͕̌ ̨̼̬̏̍ ̹̏̌ ̱̖̯̍̔ ̦̖ ̡̨̯̜̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̡̡̌ ̱ Лˑ̯̱̣͕̌́ ̨̦ ̛̪̬ ̸̵̨̛̪̬ ̵̬̦̼̌̏ ̛̹̏̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̛̼̣̍ ̼̍ ̦̖ ̨̨̦̥̦̌̐ ̥̖̦̹̖̽͘ В ̨̯̥̾ ̛̪̬̥̖̬̖͕ ́ ̦̖̭̌̔̀̽ ̼̏ ̨̛̭̥̣̐ ̨̛̱̣̯̏̽ ̨̨̭̦̦̱̏̀ ̭̱̯̽͗ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̴̛̪̬̥̖̬̖̜͕̌̀ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̵̨̛̦̯̌̔̽ ̨̪̪̱̣̬̦̼̖́ ̛̥̦̼̌̐̌̚ ̛ ̛̦̱̯̬̏ ̵̛̯̾ ̵̨̪̪̱̣̬̦̼́ ̨̛̥̦̌̐̌̏̚ ̵̨̛̦̯̌̔̽ ̨̪̪̱̣̬̦̼̖́ ̨̯̬̼̏̌ ʿ̨̨̛̭̥̯̬̯̖͕ ̸̨̯ ̛̥̖̖̯ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ Е̛̭̣ ̼͕̏ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̵̨̛̯̖̔ ̏ ̡̨̡̬̱̙ ̨̪ ̨̛̛̬̭̦͕̏̌̀ ̨̯ ̨̛̬̯̯̖̍̌ ̨̭̘̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̡̡̨̜̌ ̴̛̬̥̼ ̛ ̸̨̯ ̌̚ ̡̡̛̬̭̌ ̱ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̣̖̜͕̀̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̵̨̯̔́ ̏ ̡̨̡̬̱̙ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̛̥̏̌͘ Е̛̭̣ ̬̖̥̏́ ̨̯ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̪̭̖̺̖̯̖̌ ̡̡̨̜̌ ̛̦̱̍̔̽ ̵̨̛̍̍ ̶̖̦̯̬͕ ̨̯ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖͕ ̡̡̛̖̌ ̦̌ ̨̭̯̣̦̼̖̽ ̛̬̼̐ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̨̣̹̖̜̍̽ ̨̨̪̪̱̣̬̦̭̯́̽̀͘ ˔ ̦̖ ̦͕̌̀̚ ̸̖̥ ̼̏ ̡̱̣̖̖̯̖̭͕̏̌̽ ̨̦ ̸̨̯ ̼̍ ̨̯̾ ̛̦ ̨̼̣̍ ̨̬̺̜̯̖̍̌̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̖̭̯̽ ̱ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̵̛̹̏̌ ̨̡̨̛̛̖̦̥̼̹̣̖̦̦̔̏͘ ʰ̛̣ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̸̨̖̐ ̛̥ ̨̨̣̹̖̍̽̐ ̨̭̖̏̐ ̦̖ ̵̯̖̯̏̌̌ ̛ ̨̭̪̬̭ ̦̌ ̸̨̯͕ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̱̣̖̯̔̏ ̨̛̬̯̏̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ́ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̦̣̭̌́́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̴̵̨̱̯̣̦̼̍̽ ̛̙̖̬̭͕̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̵̨̨̨̬̹ 39 ̨̛̪̬̣̭̔̌̏̌̽ ̏ ̴̴̨̣̜̦̌ ̸̨̡̯̖ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̥̼ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̨̡̨̛̛̪̦̥̣̭̌̽̚ ̨̪ ̛̦̯̖̬̖̭̥̌͘ ˔ ̣̣̀̍̀ ̴̨̱̯̣͕̍ ̭ ̖̯̭̯̔̏̌ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̭̥̌ ̏ ̨̦̖̐ ̛̬̐̌̀ , ̛ , ̦̌́̚ ̌̚ ̡̌ ̡̛̖ ̡̣̱̼̍ ̨̯̪̯ͨ́ͩ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̪̬̦̖̜̌ , ̨̛̪̬̙̱̏ ̴̨̡̛̱̯̣̍ ̨̛̥̖̦̦ ̵̛ ̵̛̣̥̼̀̍ ̡̨̥̦̌̔͘ Е̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̦̖̯ ̡̡̨̨̌̐ - ̨̯ ̡̨̬́ ̨̨̼̬̙̖̦̦̏̌̐ ̸̛̱̣̖̖̦̏́ , ̛̛̣ ̨̨̦͕ ̦̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̯̬̱̦̔ ̨̪̖̯̭̔̔̌́ ̨̥̦ ̖ ̶̛̛̛̯̌̚ ;̼͕̏ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̛̣̯̖̀̍ ̱̣̯̐́̽ ̨̪̔ ̨̙̖̥̔̔ ̛ ̨̔ ̱̯̬̌ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̦̌ ̖̏̚ ̼̔̚  ⤀ ͕ ̨̯̐̔̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̵̨̡̛̬̱̙̺̌̀ ̨̪ ̨̨̬̖̔̐ ̡̱̔̌ - ̛̦̱̍̔̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̨̏ ̸̨̯ ̨̛̦ ̨̖̯̼̔͘ Е̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̛̺̱̺̖̦̖ ̛̪̬ ̸̭̯̬̖̖̏ ̨̨̨̦̏̐ ̵̨̨̨̪̬̙̖͕̐ ̸̨̯ ͨ ̖̐̔ - ̨̯ ́ ̛̯̾ ̡̨̨̡̛̬̭̭̏ ̱̙̖ ̛̖̣̏̔;̌Ϳ ͩ ͕ ̨̯ ̨̛̛̪̬̭̥̯̬̯̖̭̽ ̨̛̪̣̙̖͕̍ ̛̖̭̣ ̦̖ ̭̯̖̭̦̖̯̖̭́̽ ̨̛̭̪̬̭̯͕̽ ̱̚ ̦̜̯̖͕̌ ̖̐̔ ̸̨̡̖̣̖̏ ̡̛̱̪̣ ̡̛̯̖̌ ̡̬̱̯̼̖ ̛̪̖̣ͨ̔̌ͩ͘ ʰ ̖̥̱ ̨̛̪̬̯̦̖́ ̭̖̣̖̯̖̔̌ , ̨̛̯̖̭̏̏ ̡̨̛̥̪̣̥̖̦̯ , ̛ ̱̦̖̯̖̌̚ ̨ ̨̯̬̖͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛̪̬̦̖̭̖̯ ̥̏̌ ̪̬̱̌ ̡̨̖̭̯͕̔́̏ ̌ ̨̯ ̛ ̨̭̯̖̦ ̸̯̼̭́ ̛̛̪̬̼̣̍͘ А̨̭̣̯̦̼̜̍̀ win - win . 3) ̬̱̔̽́̚ ̛ ̡̨̦̥̼̖̌̚ ͘ Т̨̡̨̣̽ ̦̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̯̌̔̌̽̚ ̛̥ ̨̨̪̬̭̏ ̏ ̨̣̍͗ ͨТ̦͕̌̽ ̸̨̖̐ ̯̖̖̍ ̦̖ ̵̯̖̯͕̏̌̌ ̸̨̯ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̯̼ ̵̨̯̖̣̌ ̼̍ ̡̛̱̪̯͕̽ ̨̦ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̥̙̖̹̽ ̛̦̜̯̌ ̱ ̦̭̌ ̏ ̨̨̬̖͍̐̔ͩ͘ О̸̨̼̦̍ ̨̛̪̭̯̯̖̌̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̏̀ ̨̪̬̱̱̔̐ ̛̛̣ ̬̱̔̐̌ ̏ ̨̭̯̱̪̬͕ ̨̦ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̦̯̦̏́̐ ̦̖ ̛̱̭̣̼̹̯̖͕ ̵̨̯́ ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̪̬̥́̐ ̨̨̪̬̭̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̺̜̯̖̭̍̌̽ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̬̱̥̔̽́̚ ̛ ̡̨̛̦̥̼̥̌̚ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̭̣̱̹̜̯̖͕̌ ̸̨̯ ̵̛ ̨̡̨̛̖̭̪̯̍ ̏ ̨̨̪̭̖̦̖̦̜̏̔̏ ̛̛̙̦̚͘ ʪ̙̖̌ ̛̚ ̵̯̖͕ ̸̛̽ ̛̦̯̖̬̖̭̼ ̨̭̯̭̏̔́́ ̨̡̨̯̣̽ ̡ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̼̍ ̨̡̨̯̣̽ ̨̙̯̭̔̔̌̽́ ̶̛̪̯̦̼́ ̛ ̨̨̪̯̥ ̦̙̬̯̭̌̌̽́ ̏ ̸̨̨̦̦̥ ̡̣̱̖̍ ͕ ̛̪̬ ̸̨̨̨̭̯̯̦̥̔̌ ̛̛̯̖̬̪̖̦ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̼̱̯̏̔̽ ̪̬̱̌ - ̨̡̯̬̜̱ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̨̥̥̖̦̯̏͘ К ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̏ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̏ ̛̥̬̖ ̥̼ ̨̛̭̯̦̥̭̌̏́ ̭̖̏ ̨̣̹̖̍̽ ̵̨̨̪̙̖ ̦̌ ̵̪̬̙̖̦̦̼̌́̚ ̨̣̹̖̜̌̔ ̭ ̨̛̹̯̬̖̦̦̼̥̌̚ ̛̣̥̐̌̌̚ . О ̛̦̔ ̛ ̯̖ ̙̖ ̨̪̭̖̦̖̦̼̏̔̏ ̖ ̥̬̹̬̱̯̼͕̌ ̨̛̦̔ ̛ ̯̖ ̙̖ ̛̖̜̭̯͕̔̏́ ̭̘̏ ̱̙̖ ̖̣̖̯̭̔̌́ ̦̌ ̨̯̥̯̖̌̏̌ ̛ ̨̪̬̱̙̖̦̦̼̖̐ ̏ ̨̛̭̏ ̛̥̼̭̣ ̛ ̨̯̼̌̍̚ ̥̼ ̦̖ ̸̥̖̖̥̌̌̚ ̨̨̪̬̭̯͕ ̸̨̯ ̛̣̖̙̯ ̱ ̦̭̌ ̨̪̬̥́ ̨̪̔ ̨̨̦̭̥͘ Н̨̱̙̦ ̨̪̭̯̬̯̭̌̌̽́ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̛̖̯̏̔̽ ̭̘̏ ̨̡̬̱̏̐ ̛ ̨̯̐̔̌ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̨̨̥̦̐ ̸̨̖̐ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̐ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯͘ ˔̡̦̖̭̔͘ В̨̬̔ ̭̯̯̌ ˁ̵̨̛̬̦̯̖̌ ̯̱̾ ̡̭̭̼̣̱ http://wordstat.yandex.ru/ ˔̡̦̖̭̔͘В̨̬̭̯̯̔̌ ʹ ̦̹̖̌ ̭̘̏͘ В ̦̘̥ ̥̼ ̱̖̥̍̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̭̯̌̽ ̨̯̬̼͕̏̌ ̨̦ ̛ ̨̛̛̦̣̬̯̌̌̏̌̽̚ ̨̭̪̬̭ . О̡̯̬̼̖̥̏̌ ̡̭̭̼̣̱ ̛ ̛̖̥̏̍̏̌ ̏ ̨̡̭̯̬̱ ̨̡̛̪̭̌ ̨̨̣̹̖̦̖̏̍ ̨̨̭̣̏ ̡̛̱̪̯͕ͨ̽ͩ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̸̛̼̏̔̌ ̨̪ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̡̬̭̭̙̱̯̌̌ ̦̥̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨ ̵̯̖͕ ̵̨̪̬̭͕̌̌̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̯̏̍̏̌̀ ̛̣̀̔ ̨̨̯̼̖̐̏ ̬̭̭̯̯̭̌̌̽́ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̖̦̥̔̽̐̌͘ 40 О ̡̯̬̼̖̥̏̌ ̨̡̛̭̪̭ ͨВ̭̖ ̨̛̬̖̦̼̐ͩ ̛ ̛̼̬̖̥̏̍̌ ̨̭̏̀ ̨̣̭̯̍̌̽͘ ˔ ̼̖̬̱̏̍ ͨʥ̨̨̖̣̬̐̔ͩ͘ В̥̌ ̼̭̯̭̏̔̌́ ̨̨̬̥̦̼̜̐ ̨̡̛̭̪̭ ̶̛̭̯̬̦̌ ̨̭ ̨̨̭̣̥̏ ̡̛̱̪̯̽ ̛ ̨̖̐ ̸̨̛̛̭̖̯̦̥̌́͘ В̼ ̨̛̪̬̭̥̯̬̖̯̖̌̏̌ ̖̭̏̽ ̨̡̛̭̪̭͕ ̦̌ ̡̨̙̜̌̔ ̛̚ ̶̛̭̯̬̦̌ ̛ ̛̖̭̣ ̵̨̛̦̯̖̌̔ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖͕ ̨̯ ̛̦̙̥̖̯̖̌̌ ̦̌ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̖ ̸̡̨̣̖̖ͨ̀̏ ̨̨̭̣̏ͩ ̛ ̸̨̪̣̱̖̯̖̌ ̡̛̛̭̯̯̭̯̱̌ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̱̙̖ ̨̪ ̦̖̥̱͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̦̌ ϯ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̸̛̼̏̔̌ ̨̪ ʥ̨̨̖̣̬̱̐̔ ́ ̦̹̖̣̌ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̜ ̨̪̬̭̌̚ ̶̖̯̼ͨ̏ ̡̛̱̪̯̽ͩ ̛ ̥̦̖ ̨̭̯̣̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦͕ ̡̡̛̖̌ ̨̛̥̖̦̦ ̶̖̯̼̏ ̛̺̱̯ ̛̛̙̯̖̣ ʥ̨̨̖̣̬̐̔̌͘ Н̛̙̥̌̌̀ ̦̌ ̨̭̥̌ ̸̨̨̨̛̭̣̭̖̯̦̖̏̌ ̶̖̯̼ͨ̏ ̡̛̱̪̯̽ͩ ̛ ̸̨̪̣̱̌̀ ̛̬̭̹̬̖̦̦̼̖̌ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̨̪ ̨̦̦̥̱̔̌ ̨̪̬̭̱̌̚͘ В ̨̨̭̖̥̙̦̼̖̏̚ ̶̛̛̛̬̏̌̌ ̦̌ ̯̖̥̱ ̡̛̱̪̯ͨ̽ ̶̖̯̼̏ͩ͘ 41 ʰ̚ ̸̵̨̪̣̱̖̦̦̼ ̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̛̖̯͕̏̔̽ ̸̨̯ ̛̭̬̖̔ ̵̛̛̺̏̍̏̌̀ ̏ ̡̦̖̭̖́̔ ̨̪̬̭̌̚ ̡̛̱̪̯ͨ̽ ̶̖̯̼̏ͩ ̖̭̯̽ ̯̖͕ ̡̨̯ ̦̖ ̦̖̯̌̚ ̖̐̔ ̵̛ ̡̛̱̪̯͕̽ ̖̭̯̽ ̯̖͕ ̡̨̥̱ ̦̱̙̦̼ ̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̖̏ ̶̖̯̼͕̏ ̶̖̯̼̏ ̨̨̪̯̥ ͕ ̭̖̥̖̦̌ ̶̨̖̯̏̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ В̼̬̍̌̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦͕ ̦̪̬̌ ̛̥̖̬ , ̨̪̬̙̔̌̌ ̵̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̏ ̶̨̖̯͕̏̏ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̡̯̌ ̙̖ ̦̙̯̌̌̽ ̦̌ ̯̱̾ ̴̬̱̌̚ ̛ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̣̖̖̍ ̖̯̣̦̱̔̌̽̀ ̡̛̛̭̯̯̭̯̱̌͘ О̡̯̬̼̯̏̌̽ ̨̦̼̖̏ ̨̛̱̬̦̏ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬͕ ̨̡̪̌ ̼̏ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̸̛̛̖̦̯̦̼̖̔ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̨̨̭̥̼̭̣̜̏ ̡̛̦̬̱̌̐̚ ̨̪̬̭̼͕̌̚ ̡̡̌ ̨̡̨̪̦̌̌̚ ̦̌ ̡̭̬ ̨̛̦̹̯̖ ̼̹̖̏͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̬̭̯̯̏̔̌̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̺̱̯ ̏ ̡̦̖̭̖͕́̔ ̨̦ ̛ ̛̱̖̯̏̔̽ ̛̪̬̥̖̬̦̼̜ ̨̭̪̬̭ ̦̌ ̵̛̦͘ ʯ̖̭̔̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̙̦̏̌ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽ Ϯ ̛̖̺̏͗ ϭͿ ̨̯ , ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̛̺̱̯ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ , ̖̺̘ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ̨̛̦ ̱̱̯̍̔ ̨̡̪̱̪̯̌̽ ̨̯̾ ̨̦ - ̣̜̦̌͘ ˁ̥̼̜̌ ̡̛̬̜́ ̛̪̬̥̖̬͕ ̡̱̪̣ͨ̀ ̡̛̬̯̬̱̏̌ͩ ̛̛̣ ̡̱̪̣ͨ̀ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍̽ͩ͘ ˑ̨̯ ̭̥̼̖̌ ̨̪̪̱̣̬̦̼̖́ ̨̪̬̭̼̌̚ ̨̪ ̨̣̥̱̀̍ ̨̛̬̖̦̱͕̐ ̨̡̨̦̔̌ , ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ , ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̡̪̱̪̖̯̌ ̛̦ ̡̛̬̯̬̱͕̏̌ ̛̦ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍̽ ̸̖̬̖̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦͕̌̐̌̚ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̛̪̣̙̏ ̼̬̦̦̱̏̍̌̀ ̨̥̖̣̔̽ ̏ ̡̨̛̬̦̱̚  ϮͿ ̨̬̭̯̯̏̔̌ ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̡̛̛̭̯̯̭̯̱̌ ̌̚ ̛̪̬̖̼̱̺̜̔̔ ̶̥̖̭́͘ ˑ̨̯ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ̨̛̥̜̚ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̦̖ ̛̱̖̯̏̔̽ ̛̛̣ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̦̖̪̣̦̼̖ ̦̦̼̖̔̌ ̨ ̵̨̯̬͕̏̌̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̨̣̖̯̥͘ ˈ̨̨̛̬̹̜ ̛̪̬̥̖̬ - ̯̖ ̙̖ ̶̨̛̭̣̦̖̺̯̦̼̖̌̚ ̸̨̡̛͘ В̨̬̭̯̯̔̌ ̨̖̣̖̦̍̔ ̡̨̨̛̦̖̯̬̼̥ ̛̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̏̌ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̡̪̣̺͕̌̔ ̨̡̨̦̔̌ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̯̾ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̣̔́ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̙̔̌͘ 42 ʡˈ˔˕Ч˓˖ˈˏ ˔˒˓ˑ˔ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ʿ̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̡̙̖̯̭ͨ̌́ , ̵̨̨̦̖̪̣ ̨̪̬̘̯̭͕̔̌́ͩ ̨̦̱̙̦ ̛̱̖̯̭̍̔̽́ ̦̌ ̡̡̛̪̬̯̖͕̌ ̸̨̯ ̭̘̏ ̨̛̥̖̦̦ ̡̯̌ ̛ ̖̭̯̽͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̪̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̨̛̣̙̯̏̽ ̨̛̭̏ ̛̖̦̔̽̐ ̏ ̡̡̱̪̱̌̚ ̨̯̬͕̏̌̌ ̨̦̱̙̦ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̵̬̖̣̦̼̌̽ ̨̡̌́̏̚͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̡̦̏̚ ̭ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̸̨̛̛̱̯̦̺̥́̀ ̨̨̛̪̬̭̥̏̌ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̡̌́̏̌̚͘ ͨʯ̬̭̯̖͕̔̌̽ ́ ̭ ̨̹̖̏̌̐ ̭̜̯̌̌ ;̨̛̻̣̖̦̍́̏́Ϳ͕ ̵̸̨̱ ̡̛̱̪̯̽ Ύ̹̏̌ͺ̨̯̬̏̌Ύ͕ ̖̐̔ ̛ ̡̨̐̔̌ ̥̦̖ ̨̖̐ ̨̨̥̙̦ ̬̯͍̌̍̌̽̚ ʹ ̨̯̏ ̨̯̾ ̬̖̣̦̌̽̌́ ̡̌́̏̌̚͘ О̸̖̦̽ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̼̏ ̨̨̨̛̭̪̣̣̭̏̽̏̌̽̚ ̨̛̥̥ ̨̨̭̖̯̥̏ ̛̚ ̪̬̖̼̱̺̖̜̔̔ ̣̼̐̌̏ ̛ ̨̨̛̯̬̣̍̌ ̣̔́ ̯̖̭̯̌ ̨̭̪̬̭̌ ̨̣̹̖̍̽ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̨̨̯̬̏̌̏͘ ˈ ̨̯́ ̼̍ ϭϬ ͕ ̌ ̏ ̛̖̣̖̔̌ ϮϬ͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̵̛ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̥̦͍̐ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̸̦̦̖̥̌ ̨̛̛̦̣̬̯̌̌̏̌̽̚ ̭ ̛̥̏̌ ̨̭̪̬̭͕ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̙̖̯ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̵̼̬̦̦̼̏̍̌ ̛̥̏̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̱̙̖͕ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̦̖ ̛̥̖̯̀ ̨̭̪̬̭̌ ;̨̪̬̹̘̣ ̯̬̖̦̔Ϳ͕ ̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̵̨̨̨̬̹ ̪ ̨̬̯̭̔̌̏̌̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̵̯̖ ̵̨̡̪̣̺͕̌̔̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̱̥̖̯̔̌̏̌̀̚ ̨̬̯̱̌̍ ̭ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ̴̡̨̛̯̬̥̌ ;̛̯̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯͕ ̛̭̖̬̭̼̏ ̨̡̬̭̭̼̣͕̌ ̡̬̖̣̥̌̌ ̏ ̵̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌ ̏ ̶̨̭ ̭̖ ̵̯́ ̛ ̯̔͘ . ⤀ . ʪ̜̯̖̌̏̌ ̯̖̪̖̬̽ ̬̖̬̖̥̭̌̍́̚ ̭ ̛̭̥̥̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̥̔ ̴̡̛̯̬̌̌ ̛ ̨̖̐ ̛̛̥̏̔̌͘ Т̴̡̛̬̌ ʹ ̨̯̾ ̛̣̀̔ ; ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̖̌̽ ̡̛̣̖̦̯̼ ⤀ , ̨̛̪̪̹̖̌̏ ̏ ̹̏̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ;̦̌ ̹̏̌ ̨̛̭̜̯̻̣̖̦̖̬̱̪̪̱̌ͬ̍́̏ͬ̐ ̏ ̶̨̭ ̛̭̖̯ ̛ ̯̔͘ . ⤀ . Т̴̡̛̬̌ ̼̖̯̍̏̌ ͨ ̯̖̪̣̼̥ ͩ ̛ ͨ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ͩ . ͨ Т̘̪̣̼̜ ͩ ̴̡̛̯̬̌ ʹ ̨̯̾ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̖̌̽ ̡̛̣̖̦̯̼ , ̱̙̖ ̛̛̦̯̖̬̖̭̱̺̖̭̀́ ̛̹̥̏̌ ̨̨̯̬̥̏̌ ̨̔ ̸̛̭̯̬̖̏ ̭ ̛̥̏̌ ;̛̹̥̏̌ ̛̦̯̖̬̦̖ ̯ - ̨̛̥̦̥̌̐̌̚Ϳ ̛ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̛̺̱̺̖ ̨̖̐ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̣̔́ ̨̡̡̛̪̱̪͘ ͨˈ̨̨̣̦̼̜̔ͩ ̴̡̛̯̬̌ ʹ ̨̯̾ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̖̌̽ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̥̱̯̐ ̦̖ ̦̯̌̽̚ ̨ ̹̖̥̏̌ ̨̯̬̖̏̌ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̦̖ ̱̥̯̔̌̀ ̨ ̨̖̐ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌͘ Ч̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̪̦̯̦̖̖͕́ ̜̯̖̔̌̏̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖͘ В̥̌ ̨̔ ̛̖̱̥̍́̚ ̌̚ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̭̻̖̭̯̽ ̛̪̖̣̭̦̌̽͘ В̼ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̏ ̛̥̦͕̌̐̌̚ ̵̨̛̛̪̬̯̖̔ ̛ ̨̡̪̱̪̖̯̖̌ ̨̖̐͘ В̼ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̦̖̯̖͕̌̚ ̸̨̯ ̵̨̛̯̯̖͕ ̦̖̯̖͕̌̚ ̖̐̔ ̨̯̾ ̡̛̭̯̌̽ ̛ ̨̨̱̣̖̯̬̖̯̖̔̏̏́ ̨̭̏̀ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍̽͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̼̏ ̣̖̯̖̭́̏́̽ ̛̯̖̪̣̼̥ͨͩ ̛̛̣ ̸̨̛̬̥ͨ̐́ͩ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̣̔́ ̨̡̨̨̨̪̬̱̯̔̏̐ ̛̥̦̌̐̌̌̚͘ ʿ̶̨̛̬̺̖̔̌̏ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̥̏̌ ̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̽̚ ̨̪̬ ̛̪̖̣̭̦̼͕̌̽ ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̨̺̖͕̏̍ ̛̦̙̥̯̌̌̽ ̦̌ ̛̯̬̖̬̼̐̐ ;̨̡̹͊ ̶̡̛̌́͊ К̛̱̪ ̡̐ ̨̛̪̖̣̭̦̌̽̏ ̌̚ ϲϬ ̬̱̍ ̨̥̖̭̯̏ 1720 ̬̱̣̖̜̍͊Ϳ ̛ ̯̔͘͘ В̼ ̭̖̏ ̦̖̯̖̌̚ ̛ ̖̍̚ ̦̖̘͘ ʰ ̬̱̔̐̌́ ̶̛̛̭̯̱̌́͘ В̼ ̵̨̛̦̯̖̭̌̔̽ ̱ ̭̖̍́ ̨̥͕̔̌ ̛ ̏ ̖̬̔̏̽ ̥̏̌ ̨̛̦̯̏̚ ̨̨̨̥̣̜̔ ̸̨̡̖̣̖̏ , ̨̛̪̬̺̜̔̌̀ ̡̡̛̖̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̨̦̦̌ - ̡ ̌ ̛̭̯̬̣̀͘ В̼ ̏ ̨̯̯̾ ̨̥̥̖̦̯ ̸̛̛̯̣̌ ̡̡̛̦̙̱ ̛̛̣ ̛̛̭̯̬̣̌ ̖̣̘͕̍̽ ̌ ̯̱̯ ̶̍̌ ̛ ̨̦̦̌ - ̡ ̌ ̛̭̯̬̣̀͘ В̨̨̨̥̙̦͕̚ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̦̖̯ ̨̛̦̭̯̬̖̦̌́ ̨̺̯̭̍̌̽́ ̛̛̣ ̱̙̖ ̨̛̭̯̯ ̛ ̖̍̚ ̨̨̯̐ ϮϬ ̡̭̯̬̣̌̀̽ ̼̏ ̭̬̱̌̚ ̨ ̡̯̙̖̯̖̌ ̨̨̨̥̣̥̱̔ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̛ ̖̬̦̖̯̖̭̏̽ ̡ ̨̛̭̥̏ ̖̣̥̔̌͘ А ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̛ ̡̛̱̪̯̖ ̱ ̨̦̖͕̐ ̨̦ ̣̔́ ̨̨̯̾̐ ̖̥̱ ̖̺̘ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̪̯̖̯̽͗ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̥̏̌ , ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̨̺̖̏̍ ̡̯̌̌́ ̌̚ ̡̭̯̬̣͕̌̀́ ̡̡̱̌̀ ̨̪̣̱̽̚ ̨̦̌ ̥̏̌ ̛̪̬̦̖̭̖̯͕ ̛̱̖̯̍̔̽ ̭̏̌ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̦̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̸̡̖̭̯̖̦̦̌̏ ̌́ ̛ ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐͘ Т̖͘͘ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̼̏ ̛̼̣̍ ̵̨̨̣̦̼̥ͨ̔ͩ ̨̛̦̖̦̯̖̬̖̭̦̦̼̥̌̏̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̛ ̨̨̨̥̣̜̔ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̣̙̖̦̔ ̨̪̭̯̬̯̭̌̌̽́ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̯͕̌ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̛̭̯̣̌ ̸̨̛̬̥͕ͨ̐́ͩ ̯̖͘͘ ̨̛̪̦̣͕́ ̸̨̯ ̯̾̌ ̡̭̯̬̣̌̀́ ̥̏̌ ̦̱̙̦̌ ̛ ̵̨̛̯̖̣̌̚ ̖̘ ̡̛̱̪̯̽͘ 43 К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̛̚ ̨̨̨̬̭̭̥̯̬̖̦̦̌̐ ̛̪̬̥̖̬͕̌ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ̴̡̨̛̯̬̥̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̨̬̖̭̱̬̭̯̬̯̦̌̌̌́̚͘ В̥̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̣̔́ ̸̦̣̌̌̌ ̶̛̖̪̯̌̽̚ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̯͕̌̏̌̽̚ ̛̛̱̭̣̯̽ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̦̭̯͕̌̏̌̽̚ ̭̖̣̯̔̌̽ ̴̴̨̖̬ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔Ϳ ̛ ̦̙̯̌̌̽ ̦̌ ̛̯̬̖̬̼̐̐ ;̛̪̬̖̥̼͕ ̛̛̛̭̯̥̱̣̬̱̺̖̀ ̶̨̨̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̐ ̡̣ ̛̖̦̯̌ ̡ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌Ϳ , ̨̥̖̭̯̏ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̨̨̪̬̭̯ ̭̖̣̯̔̌̽ ̵̨̨̛̬̹̜ ̴̴̨̖̬ ̏ ̸̭̣̱̖̌ , ̛̖̭̣ ̨̛̬̯̣̌̍̌ ̼̍ ̭ ̯̖̪̣̼̥ͨͩ ̴̡̨̛̯̬̥̌͘ Т̖̪̖̬̽ ̨̨̪̬̭̏͘ ʰ̚ ϭϬ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̵̛̙̖̣̺̌̀ ̡̛̱̪̯̽ ̨̛̪̖̣̭̦̌̽̏ ̛ ̵̛̛̪̬̹̖̹̔ ̏ ̛̥̦͕̌̐̌̚ ̡̨̡̨̭̣̽ ̏ ̨̛̯̖̐ ̵̛ ̡̱̪̯́ ̛̪̬ ̨̛̛̱̭̣͕̏ ̸̨̯ ̛̪̖̣̭̌̽ ̦̼ ̵̨̨̛̬̹̖ ̛ ̨̪ ̡̨̖̯̦̜̌̔̏̌ ̶̖̦̖͍ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̭̖̏ ϭϬ ̸̨̡̖̣̖̏͘ ʰ̚ ϭϬ ̡̛̬̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̜̖̯̍̔ ̨̨̨̥̣̜̔ ̸̨̡̖̣̖̏ ̭ ̨̦̦̌ - ̡̛̭̯̬̣̥̌̀́ ̙̖̔̌ ̛̪̬ ̨̛̛̱̭̣͕̏ ̸̨̯ ̖̥̱ ̖̖̏̔̚ ̨̡̨̯̬̯̀ ̛ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̨̨̪̬̯͕̐̏́ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̦ ̭̖̣̖̯̔̌ ̨̪̬̙͍̔̌ О̸̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̛̖̭̣ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̦̱̔͘ Т̨̬̼̏̌ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̨̨̛̭̪̭̯̥̼̖͕̌̏ ̨̦ , ̱̥̔̌̀ , ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̸̨̯ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̦̱̔ ̛ ̯̱ ̙̖ ̛̪̬̼̣͕̍̽ ̨̪̬̔̌̏̌́ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̵̨̨̛̪̙̖ ̨̯̬̼͕̏̌ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̭ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ̴̡̨̛̯̬̥̌ ̦̥̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̨̛̜̯̍ ̏ ϭϬ ̬̌̚ ̨̣̹̖̍̽ ̡̛̬̯̬̏̌͘ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̨̨̛̪̥̥ ̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̜ ̶̛̛̛̬̖̣͕̌̌̚ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ϭ ̡̛̣̖̦̯̌ ̱ ̦̭̌ ̼̬̭̯̖̯̏̌̌ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌͘ ʿ̛̛̬̦̥̌́ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̭̘̏ ̡̨̼̹̖̭̦̦̖͕̏̌̌̚ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̭̜̏ ̸̛̣̦̼̜ ̨̪̼̯͕ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̥̏̌ ̏ ̨̭̥̥̌ ̸̦̣̖̌̌ ;̔̌ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̭̖̏̐̔̌Ϳ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̡̛̪̣̺̥͕̌̔̌ ̔ ̛̛̺̥̌̀ ̯̖̪̣̼̜ͨͩ ̴̡̛̯̬̌ . ͨТ̘̪̣̼̜ͩ ̴̡̛̯̬̌ ̨̛̪̬̦̭̯́ ̯̖ ̨̡̛̪̣̺͕̌̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̔̌̀ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̭̥̥̱̌ ̡̨̛̯̦̌̏ ̡̛̭̯̌̽ ̦̱̙̦̼̜ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̱̭̣̱̱̐͘ Л̸̨̨̛̦̐ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯͕̔̽ ̸̨̯ ̡ ̛̥̏̔̌ ̡̬̖̣̥̼̌ ;̨̡̪̣̺̥̌̔̌Ϳ͕ ̛̺̥̔̌̀ ̯̖̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯ ̯̖͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̯̀ ̨̛̛̥̖̜̭̯̖̏̌̔̏̚ ̶̨̨̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̐ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̭ ̨̡̨̭̯̬̜ ̨̡̛̪̭̌͘ О̨̛̭̦̦̼̥̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̡̨̛̪̭̼̖̏ ̛̭̭̯̖̥̼ ˔̡̦̖̭̔ ̛ Google ;̡̨̡̦̯̖̭̯̦̌́ ̡̬̖̣̥͕̌̌ ̡̬̖̣̥̦̼̖̌ ̛̭̖̯͕ seo - ̨̛̛̪̬̙̖̦̖̔̏Ϳ͕ А̨̛̯͕̏ ̏К̨̡̦̯̯̖̌ ;̨̛̛̪̬̥̖̦̯̖̣̦̽ ̡ ̸̨̛̪̣̱̖̦̀ ̨̡̨̨̨̛̪̭̏̐ ̴̡̛̯̬̌̌ ̛̪̬ ̨̼̖̏̏̔ ̬̱̪̪̼̐ ̏ ̨̯̪Ϳ . ʪ̣́ ̨̛̛̛̯̖̭̯̬̦̏̌ ̨̭̪̬̭̌ ̥̼ ̱̖̥̍̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ А̨̛̯̏ ̛ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯ ;̡̬̖̣̥̦̼̖̌ ̛̭̖̯ ̡̦̖̭́̔̌Ϳ . ʪ̌ ̖̥ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ А̏ ̨̛̯ Т̖ ̛̭̯̬̱̖̯̖ ̛̣ ̼̏ ̨̭̪̬̭͕ ̛̛̣ ̱̙̖ ̨̏ ̭̏̀ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̦̌ А̨̛̯̏ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̭̖̏̐̔̌͘ ʪ̯̌̽ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ʹ ̨̯̾ ̨̪̖̬̖̏ , ̸̨̯ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̦̼̍́̌̚ ̭̖̣̯̔̌̽͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̥̏̌ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̛̭̯̯ ͕ ̨̦ ̨̛̛̪̬̦̭̯ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̯̖̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̵̨̛̥̌̔̚ ̦̌ ̨̛̯̌̏ https://www.avito.ru/ ͕ ̛̛̬̖̭̯̬̬̱̖̥̐ ̭́ ̛ ̸̖̬̖̚ ̸̛̣̦̼̜ ̡̛̦̖̯̌̍ ̼̭̯̣̖̥̏̌̏́ ̭̖̏ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̨̨̛̯̬̣̍̌ ̣̔́ ̯̖̭̯̌͘ ʿ ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̼̭̯̣̯̏̌̏́̽ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̯̬͕̏̌ ̏̍ ̖̜ ̯ ̖ ̨̖̐ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̏ ̨̡̛̪̭̖ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̛ ̨̨̪̭̥̯̬ ̛ ̯ ̖ , ̖̭̯̽ ̛̣ ̨̨̺̖̏̍ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̛ ̨̨̦̌̔̚ ̨̨̪̭̥̯̬ ̛ ̯ ̖ ̦̌ ̵̨̛̭̏ ̡̨̦ ̡̨̱̬̖̦̯̏͘ 44 Е̛̭̣ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̜̔ ̦̖̯ ̛̛̣ ̸̨̖̦̽ ̨̥̣̌ , ̛ ̥̏̌ , ̨̨̪̯̥̱̾ , ̡̙̖̯̭͕̌́ ̸̨̯ ̨̭̪̬̭̌ ̦̖̯͕ ́ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̯̬̏̌͘ О̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̯̾ ̥̏̌ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̛̭̯̯͕ ̨̦ , ̯̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ , ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̵̨̛̛̪̬̖̭̯̯̖̔̏ ̯̬̖̦̔͘ Н ̌ ̣̼̖̀̍ ̡̨̭̖̦̦̼̖̏ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̡̡̌ ̨̯ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̏ ̛̦̹̖͕ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̨̪̬̭̥̯̬̏ ̛ ̯̔͘͘ ̸̡̨̨̦̖̦ ̨̦̱̙̦ ̨̬̺̯̍̌̌̽ ̛̛̦̥̦̖͕̏̌ ̨̦ ̦̖ ̨̛̭̯̯ ̨̪ ̨̛̱̖̦̦̥̱̏̔ ̖̣̯̔̌̽ ̨̼̼̏̏̔ ̨ ̨̭̪̬̭̖ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̏ ̶̨̖̣̥͘ Т̨̡̨̣̽ ̸̛̛̦̣̖̌ ̛̛̣ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̡̌́̏̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̼̥ ̨̡̪̯̖̣̖̥̌̌̚͘ Е̛̭̣ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ ̖̭̯͕̽ ̨̯ ̸̛̛̱̯̖̚ ̵̛͘ В̨̪̣̦̖ ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯͕ ̸̨̯ ̛̹̏̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̼ ̛ ̨̭̖̏̏ ̥̏̌ ̡̡̛̛̦̖̌ ̦̖ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̼͘ ˔ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̡̯̱̌̀ ̶̛̛̭̯̱͕̌̀ ̡̨̐̔̌ ̛̚ ϭϬ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̨̡̼̖̯̭͕̌̏̌́̚ ̸̨̯ ϯ ̨̪̬̯̔̌̀ ̍ / ̱ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̶̱̖̦̖̦̦̼̜͕ ̖̺̘ ϯ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̪̬̯̔̌̀ ̛̚ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̨̬̐̔̌ ̛ ̖̺̘ ̱ Ϯ - ̵̛ ̨̯̬̏̌̌ ̦̖̯ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̛ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̀ ̡̼̌̌̚̚ ̨̛̦ ̛̚ К̛̯̌́ ;̨̛̬̪̹̪̪̖̬̼̔Ϳ͘ ʰ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̛̹̥̏̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̥ ̱̖̯̍̔ ̣̯̭́̏́̽́ ̨̭̖̏̐ ϭ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̚ ϭϬ͘ В ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̵̣̐̌̏̌ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨ ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̪̦̬̦̏̌̚ ̛ ̶̨̨̨̛̛̖̦̬̦͕̍̌̏̌̚ ̨̦ ̨̡̪̌ ̨̨̪̬̭̯ ̼̭̯̣̏̌̏́́ ̨̯̬̼̏̌ , ̛̛̪̬̥̯̖ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̨̭̖̯̼̏͗ 1) В̼̭̯̣̜̯̖̌̏́ ̨̨̪̣̹̖̍̽ ̵̬̦̼̌̚ ̴̴̨̨̛̯̬̜̐̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̨̯ ̴̴̨̨̛̯̬̜̐̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ . В ̛̖̣̖̔̌ ͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̦̱̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̨̛̭̏ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̴̴̨̨̛̛̯̬͕̐̌ ̨̦ ̨̡̪̌ ̱ ̭̏̌ ̦̖̯ ̨̯̬̏̌̌ , ̨̨̥̙̦ ̡̨̣̖̐ ̨̨̛̜̯̭̍̽ ̛ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̀ ̡̡̛̛̱̣̬̯̦̐̐̌͘͘ ʧ̨̣̦̖͕̌̏ ̦̖ ̼̭̯̣̜̯̖̏̌̏́ ̡̛̯̖̌ ̙̖ ̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌ ̡̡̌ ̱ ̵̛̹̏̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏͘ В̼̭̯̣̌̏́́ ̨̦̱̔ ̛ ̯̱ ̙̖ ̴̨̡̯̱͕ ̸̨̯ ̨̛̭̯̯ ̱ ̵̭̖͕̏ ̼̏ ̛̭̣̖̯̖̭̏̌̽ ̏ ̥̭̭̖̌ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̛ ̛̭̥̌ ̭̖̍́ ̛̣̹̖̯̖ͨ̌ ̶̛̣̌ͩ ̛ ̨̛̪̦̙̖̯̖̌ ̡̨̛̦̖̬̭̏̀ ̖̔̏̌ ̛̣ ̦̖ ̨̖̏̔̏͘ ʺ ̨̨̦̐ ̵̵̨̨̛̬̹ ̴̨̨̡̯͕ ̡̛̭̯̯͕̌ ̨̨̥̙̦ ̛̦̜̯̌ ̏ ̛̦̭̯̬̥̥̖̌̐̌͘ 2) ˉ̖̦̱ ̼̭̯̣̜̯̖̏̌̏́ ̭̬̖̦̔̀̀ ̨̪ͨ ̡̬̼̦̱ͩ ̛̛̣ ̨̨̦̖̥̦̐ ̼̹̖͕̏ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̦̖ ̥̖̦̹̖͕̽ ̸̖̥ ̯̌ ̭̱̥̥͕̌ ̌̚ ̡̨̨̯̬̱̀ ̼̏ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̨̯̼̐̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ ʿ̨̭̦́̀͘ ʿ̸̡̡̛̛̬̯̖̭̌ ̏ ̡̨̙̜̌̔ ̛̦̹̖ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̖̭̯̽ ̨̛̛̯̬̺͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̯̼̐̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̌̚ ϭϬϬ ̬̱̣̖̜̍͘ ʪ̣́ ̵̛̦ ̨̛̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯ ̦̖ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̨̡̬̯͕̌̌̍̌̚ ̌ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽͘ О̛̦ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̀̚ ̡̯̌ ̭̖̖̍ ̏ ̶̥̖̭́ ̦̌ ̨̛̦̔ ̵̨̨̪̔ ̏ ̡̨̛̦ ̛ ̸̨̡̱̯̼̣̱̍ ̡̨̡̌ - ̡̨̣̼ ̛ ̬̱̯̭̌̔̀́͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̦̥̖̬̖̦̼̌ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̛̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯ ̨̨̭̦̦̼̥̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̵̨̨͕̔̔̌ ̨̯ ̨̯̾ ̦̖ ̦̹̌ ̪̱̯̽͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̭̬̖̦̔́́ ̶̖̦̌ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̱̖̯̍̔ ϭϬϬϬ ̬̱͕̍ ̛̭̬̖̔ ̵̡̨̨̯̬̼ ̥̬̙̌̌ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̭̖̏̐ ϭϬϬ ̬̱͕̍ ̨̯ ̏̌ ̥ ̭̣̖̱̖̯̔ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̶̖̦̱ ̨̨̬̐̌̔̚ ̼̹̖̏ ; ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̯ 1300 ̛ ̨̔ ͙͘ ̏ ̛̌̏̚ ̨̛̛̭̥̭̯ ̨̯ ̨̨̯̐ ̌̚ ̡̨̡̨̭̣̽ ̼̏ ̨̨̯̼̐̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽Ϳ͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̥̖̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̱ ̭̏̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̡̌́̏̚ ̛̚ - ̌̚ ̨̼̹̖̦̦̜̌̏̚ ̶̖̦̼͕ ̨̯ ̼̏ ̨̛̹̖̯̖̭̍̌̽͘ Н̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̦̬̌̔ ̭ ̨̛̯̌̏ ̸̨̨̼̦̍ ̛ ̨̛̭̥̯̬̯ ̦̌ ̶̖̦̱ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̨̦ ̛̪̬ ̨̛̪̬̣̦̥̌̏̽ ̵̨̨̪̖̔̔ ;̶̨̛̛̪̚ ̨̨̛̛̛̦̬̦͕̏̌ ̨̛̭̣̦̥̽ ̨̛̛̪̬̖̣̙̖̦̔Ϳ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ , ̸̱̯̽ ̛̣ ̦̖ ̨̖̏̔̏ ̨̨̬̙̖̔ ̨̪̬̔̌̏̌́ ̨̯̬̏̌ , ̖̣̯̔̌̽ ̨̣̹̖̍̽ ̨̪̬̙̔̌͘ 3) В ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̨̯̬̏̌̌ ˁНАЧАЛА ̛̪̹̖̯̖ ̸̛̛̪̬̦̼ : ʿОЧЕʺ˄ КЛʰЕНТ ʪОЛЖЕН К˄ʿʰТЬ ˄ ВАˁ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̌ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̨̯̬̏̌̌͘ ʿ̨̱̥̜̯̖̔̌ ̛̭̥̌͗ ̡̛̣̖̦̯ ̱̙̖ ̦̖̯͕̌̚ ̸̨̯ ̵̸̨̖̯ ̛ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̱̙̖ ̸̛̯̣̌͘ Е̥̱ ̴̛̦̌̐ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̏ ̸̯̼̭̦̼̜́ ̬̌̚ ̨̡̪̼̯̌̏̌̽̚ ̨̨̬̦̦̼̜̏̏̌ ̬̱̔̐ ̱ ̬̱̔̐̌ ̡̯̖̭̯͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̦ ̱̭̪̖̣ ̸̛̛̱̯̽̚ ̛̦̱̭̯̌̽̚͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ̭̬̱̌̚ ̨̡̛̪̙̯̖̌ ̖̥̱͕ ̌̚ ̸̨̯ ̼̏ ̨̛̪̬̭̯̖ ̨̣̖̖̍ ̨̡̼̭̱̏̀ ̶̖̦̱ ̛ ̸̨̪̖̥̱ ̭̖̏ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̡̨̯̣̽ ̱ ̏̌ ̭͘ - В̖̭̽ ̨̯̬̏̌ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̏ Ύ̹̖̥̏̌ͺ̨̨̬̖̐̔Ύ 45 - ʿ̸̨̛̣̱̯̽ Ύ̨̯̬̏̌Ύ ̨̨̥̙̦ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϮϬ ̛̥̦̱̯ ̨̪̭̣̖ ̨̡̦̏̌͊̚ - Е̭̯̽ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̪ ̨̨̬̱̐̔͗ ϳ ̦̖̜̔ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̭ ϭϬ͘ϬϬ ̨̔ ϮϬ͘ϬϬ͊ - ˁ̡̡̛̔̌ ̦̌ ̨̨̯̬̜̏ Ύ̨̯̬̏̌Ύ ϭϬй͕ ̦̌ ̛̯̬̖̯̜ ϭϱй - Н̌ ̖̭̏̽ ̨̯̬̏̌ ̨̡̭̌̏̔̌́̚ ̛̬̦̯̐̌̌́ ϭ ̨̐̔ - ʪ̖̥̌ ϭϰ ̦̖̜̔ ̯̖̭̯ - ̬̜̔̌̏̌ ̛͙ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ В ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̹̖̏̌ ̜ ̛̛̦̹ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̱̱̯̍̔ ̸̨̛̯̣̯̭͕̌̽́ ̨̦ ̨̯̾ ̨̨̛̬̦̯̬̦̦̐̌̌̏̌ ̸̡̬̱̖ ̨̬̯̖̯͕̌̍̌ ̸̖̥ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̨̯̬̏̌̌͘ ˈ̨̯́ ̛ ̨̛̛̪̭̦̖̥̌ ̨̯̬̏̌̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̪̬̖̦̖̬̖̯͕̍̐̌̽ ̨̦ ̖̣̯̔̌̽ ̨̖̐ ̨̦̱̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̛̛̪̭̦̌́ ̸̵̡̣̖̼̀̏ ̨̼͕̏̐̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̛̪̣̱̯ ̡̛̣̖̦̯͘ ʪ̖̣̖̯̖̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̵̛̯̾ ̵̯̬̘ ̵̨̪̬̭̯̼ ̛̪̬̣̌̏ ̛ ̼̭̯̣̖̯̖̏̌̏́͘ Н̌ ̯̪̖̾̌ ̯̖̭̯̌ ̛̪̬̥̖̦̯́̽ ̪̣̯̦̼̖̌ ̛̱̭̣̱̐ ̛̪̬ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̛̛̣ ̭̬̖̦̖̜̔ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦ ́ ̦̖ ̨̭̖̯̱͕̏̀ ̬̖̌̏̚ ̸̨̯ ̨̡̨̯̣̽ ̛̼̖̣̖̦̖ͨ̏̔ͩ ̛ ̨̯ ̦̌ ̹̖̏̌ ̨̛̱̭̥̯̬̖̦̖͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̼̏ ̛̚ ʺ̨̡̭̼̏ ̛̛̣ ʿ̛̯̖̬̌ ̖̐̔ ̡̙̱̌̔̀ ̛̥̦̱̯̱ ̼̭̯̣̯̭̏̌̏́̀́ ̨̪ ̨̨̦̥̱̔ ̨̨̦̥̱̏ ̨̛̻̣̖̦͕̍́̏̀ ̨̯ ̨̛̭̯̯ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̨̪̱̥̯̔̌̽ ̦̌̔ ̸̖̥ - ̨̯ ̨̪̭̖̬̘̦̖̖͕̽̚ ̸̖̥ ̨̨̪̬̭̯ ̛̼̖̣̖̦̖̏̔  ʪ̣̹̖̌̽ ̙̘̯̖̔ ̨̡̌́̏̚͘ К̡̨̖̌ ̵̛ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̛̭̯̯ ̸̛̭̯̯̌̽ ̌̚ ̨̡̯̥̹̱̌ ̡ ̡̡̱̪̖̌̚ ̨̯̬̏̌̌ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̭̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̛̬̖̹̯̽ ̭̥̌͘ В ̨̯̥̾ ̨̨̪̬̭̖̏ ̨̨̥̦̖̐ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̵̛̹̏̌ ̶̛̛̥̜̌̍ ̛ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̛̥̬̙̌ ̡ ̨̨̛̛̭̖̖̭̯̥̭̯̍ ̨̯̬̏̌̌͘ Н̛̭̯̬̖̥̌̌̏̌ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯ О̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̨̭̪̬̭̌ , ̨̛̯̌̏ ̛ ̡̨̡̦̯̖̭̯̦̌́ ̡̬̖̣̥̌̌ ̏ ̡̦̖̭̖́̔ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̪̙ ̏ ̨̯̥ ̭̥̼̭̣̖͕ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̛̱̯̔ ̡̛̌́̏̚ ̭ ̨̛̯͕̌̏ ̨̯ ̐̌ ̨̨̛̬̦̯̬̦̦̌̏̌ ̱̱̯̍̔ ̡̛̌́̏̚ ̛ ̭ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯́̔̔̌͘͘ О̡̨̦̔̌ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̡̌́̏̚ ̭ ̨̛̯̌̏ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̵̛ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̦̌ ̡̦̖̭̖́̔͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ́ ̙̖̔̌ ̦̖ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖ ̴̡̛̯̬̌̌ ̭ ̡̦̖̭́̔̌ ̛̚ ̨̭̥̖̙̦̜ ̡̛̛̯̖̥̯̌ ̦̖ ̨̭̦̦̜̏́̌̚ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̭ ̛̹̥̏̌ ̨̨̯̬̥̏̌͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸ ̨̯ ̙̖̔̌ ̸̭̖̜̭̌ ̖̭̯̽ ̛̣͕̀̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̦̯̌̀̚ ̨̍ ̨̛̯̌̏ ̛̛̣ ̱̥̯̔̌̀ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̯̥̌ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̸̡̛̛̭̣̯̖̣̀̽ ̨̦ ̍ / ̱ ̨̯̬̼̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̏ ̨̡̌́̏̚ ̭ ̨̛̯͕̌̏ ̭̖̏̐̔̌ ̖̭̯̽ ̭̥̼̭̣ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̨̛̭̏ ̛̭̣̼ ̏ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯̖́̔̔͘͘ Н̨ ̪̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̡̬̖̣̥̦̱̌̀ ̡̛̥̪̦̌̌̀ ̨̪̣̖̦̚ ̨ ̣̦̱̯̌̐́̽̚ ̏ ̛̭̖̬̭̏ ̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ̡̦̖̭́̔̌ ʹ ̨̬̭̯̯̏̔̌ ⠀ https://wordstat.yandex.ru/ ⤀ ͕ ̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ̥̼ ̱̙̖ ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̏ ̣̖̐̌̏ ̨̡̛̪̭ͨ ̨̯̬̏̌̌ͩ͘ В̨̬̭̯̯̔̌ ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̨̪̬̭̼̌̚ ̨̨̪̣̯̖̣̖̜̽̏̌̚ ̌̚ ̨̛̪̭̣̖̦̜̔ ̶̥̖̭́ ̛ , ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ , ̛̏̍̏ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̨̦̹̖̌̐ ̨̯̬̏̌̌ ̏ ̡̭̖̏́̚ ̭ ̨̣̹̖̦̼̥̏̍ ̨̨̭̣̥̏ ̡̛̱̪̯ͨ̽ͩ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̣̖̜̔ ̨̨̛̖̬̯̦̭̯̏́ ̪̬̖̱̯̔̐̌̔̌̽ , ̨̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̛̣ ̨̦ ̨̨̭̪̬̭̥ ̛̛̣ ̦̖̯ ;̸̨̯̦̖̖ ̱̖̯̍̔ ̡̭̯̌̌̽̚ : ̦̯̌̀̚ ̛̣ ̨ ̦̘̥ ̛ ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̺̱̯Ϳ͘ О̡̨̦̔̌ ̖̭̔̽̚ ̖̭̯̽ Ϯ ̸̨̖̦̽ ̵̨̡̛̯̦ ̨̥̥̖̦̯̌͘ ϭ ̨̥̥̖̦̯͘ В̨̬̭̯̯̔̌ ͕ ̡̡̌ ́ ̱̙̖ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖͕̏ ̸̛̱̯ ̼ ̖̯̏̌ ̡̛̭̯̯̭̯̱̌ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̨̡̨̯̣̽ ̌̚ ̛̪̬̖̼̱̺̜̔̔ ̶̥̖̭́͘ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ , ̣̖̯̭́̏́́ ̨̭̖̦̦̼̥͕̚ ̨̯ ̼̏ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̡̨̯̱̣̦̜̌̌̽ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌ ̨ ̨̖̐ ̨̨̨̥̙̦̥̏̚ ̨̭̪̬̭̖͘ 46 Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̏ ̴̖̬̣̖̏̌ ̨̘̯̖̏̍̽ ̨̪̬̭̌̚ ̶̨̛̭̣̦̖̺̯̦̼̖ͨ̌̚ ̸̨̡̛͕ͩ ̨̯ , ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯ , ̼̏ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̛̛̱̯̖̏̔ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̛̛̣ ̵̛ ̱̖̯̍̔ ̸̨̖̦̽ ̨̥̣͕̌ ̸̨̯ ̛̦ ̏ ̡̨̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̦̖ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̨̛̦ ̦̖ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̨̨̭̪̬̭̥͘ ʿ̨̣̱̯̭̽̀́̚͘ Е̺̘ ̡̡̌͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̣̖̯̥͘ Ϯ ̨̥̥̖̦̯͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̛̣̯̖̏ ̨̣̦̱̏ ̯̬̖̦̔̌ ̏ ̨̭̥̥̌ ̖̘ ̸̦̣̖͕̌̌ ̨̯ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̥̏ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̨̬̭̯̯̏̔̌̌ ̱̱̯̍̔ ̡̛̛̥̣̖̦̥͕̌̽ ̛̖̭̣ ̨̨̺̖̏̍ ̱̱̯̍̔ ̡̡̌ ̡̨̯̼̖̌̏͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̨̯̬̏̌ ̦̖ ̨̭̖̦̦̼̜̚ ̛ ̨̬̖̏̔ ̡̡̌ ̛̖̭̯̦̼̜̏̚ ̨̦͕̔̌̏ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̨̪̬̭͕̏ ̡̡̨̖̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̱̖̯̍̔ ̣̯̭́̏́̽́ ̯̖̥ ̨̛̥̖̬̣̥͕ ̨̛̛̬̖̦̯̬̱̭́̽ ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̥̙̦ ̱̖̯̍̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̼̏̏̔ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̦̌ ̨̯̬̖̏̌ ̨̨̥̙̦ ̵̨̨̨̬̹ ̨̬̯̯͍̌̌̍̌̽͊̚ О̸̨̨̨̦̦̦̔̌̐̚ ̨̯̖̯̏̌ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ̦̖̯͘ ʯ̛̛̭̯̌̏ ̨̯ ̨̬̥̖̬̌̏̚ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̬̐̔̌ ̛ ̸̛̛̦̣̌́ ̏ ̦̖̥ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦͘ В ̸̦̣̖̌̌ ̣̖̯̌ ̨̨̨̪̬̹̣̐ ̨̐̔̌ ̨̬̭̯̯̏̔̌ ̨̡̪̼̣̌̏̌̚ ̨̡̪̬́̔̌ ϯϱϬ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̨ͨ̐ ̨̛̬̺̜̏́ ̵̨̡̥́ ̡̛̱̪̯̽ͩ ̨̪ В̨̨̬̦̖̙̱͕ ̸̨̯ ̛̪̬ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̭̣̜̌̍ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦ ̨̨̨̪̣̣̏́̚ ̥̦̖ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̨̯ ϭ ̨̔ ϱ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̖̦̔̽ ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ ̨̡̯̬́̍́͘ Е̛̭̣ ̛̯̏̍̽ ̨̯̯ ̙̖ ̨̪̬̭̌̚ ̸̭̖̜̭͕̌ ̨̯ ̨̨̥̙̦ ̛̱̖̯̏̔̽ ̨̭̖̏̐ ϲϭ ̨̪̬̭̌̚͘ Т̬̖̦̔ ̨̪̬̹̘̣ ̛ , ̦̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̡̨̯ - ̨̯ ̸̭̖̜̌ ̭ ̛ ̛̦̯̖̬̖̭̱̖̯̭́ ̨̯̜̾ ̡̨̛̬̱̹̜̐ , ̨̛̪̬̙̔̌ ̱̱̯̍̔ ̡̬̜̦̖̌ ̥̣̼͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̖̘ ̨̨̥̙̦ ̛̦̜̯̌ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̱̣̱̐͘ В̭̘ ̨̦̱̙̦ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̨̪ ̶̛̛̛̭̯̱̌͘ Т̖̪̖̬̽ ̨ ̨̭̥̜̌ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̦̜ ̡̬̖̣̥̖̌͘ К ̨̡̦̯̖̭̯̦̌́ ̡̬̖̣̥̌̌ ́ ̡̦̖̭̔̌ ̼̖̯̍̏̌ Ϯ ̨̛̏̔̏͗ ̦̌ ̨̡̛̪̭ ̖ ;̨̯̾ ̡̨̐̔̌ ̏ ̨̡̨̡̛̛̪̭̖̏ ̼̏ ̛̖̯̖̏̍̏̌ ̨̪̬̭̌̚ ̛ ̸̨̪̣̱̖̯̖̌ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̏ ̛̖̏̔ ̡̛̭̪̭̌ ̨̭̜̯̌̏Ϳ ̛ ̡̬̖̣̥̦̼̖̌ ̛̭̖̯ ;̨̯̾ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̛̣̏̍ ̨̪̬̭̌̚ ̏ ̨̡̛̪̭ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬͕̌̚ ̡̦̖̭́̔ ̨̯̾ ̨̛̪̥̦̣̌̚ ̛ ̭̪̱̭̯́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̨̭̌̏ ̛̛̣ ̦̖̜̔ ̸̦̣̌̌ ̨̡̪̼̯̌̏̌̽̚ ̥̏̌ ̦̦̖̬̼̍̌ ̭ ̡̨̬̖̣̥̜̌ , ̸̨̯̖̏̌ ̺̖̜̀ ̛̹̥̏̌ ̨̪̬̭̥̌̌̚ , ̦̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̭̜̯̌̌ - ̵̪̬̯̦̖̬̌̌Ϳ . ʯ̨̛̪̥̦̯̖͕̌ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̜̯̖̔̌̏̌̚ ̨̯̖̣̦̱̔̽̀ ̡̬̖̣̥̦̱̌̀ ̡̛̥̪̦̌̌̀ ̣̔́ ̨̡̛̪̭̌ ̛ ̨̯̖̣̦̱̔̽̀ ̣̔́ ̵̡̬̖̣̥̦̼̌ ̭̖̯̖̜͘ ˀ̡̖̣̥̌̌ ̦̌ ̨̡̛̪̭̖ ̨̥̙̖̯ ̨̡̪̼̯̭̌̏̌̽́̚ ̏ ̡̯̌ ̨̦̼̖̥̥̌̏̌̚ ̶̛̛̭̪̖̬̥̖̺̖̦ͨ̌ͩ̚ ;̵̛̖̬̦̖̏ ϯ ̸̨̡̛̭̯̬ ̏ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̵̌ ̸̛̼̏̔̌Ϳ ̛ ̛̛̬̦̯ͨ̐̌̌ͩ ;̛̛̦̙̦̖ ϭ - ϱ ̨̡̭̯̬ ̦̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̸̛̼̏̔̌Ϳ͘ Е̛̭̣ ̬̯̍̌̽ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̡̬̖̣̥̱̌ ̦̌ ̨̡̛̪̭̖͕ ̨̯ ̦̭̌ ̭ ̛̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̛̦̯̖̬̖̭̯̏̌̽ ̭̖̏̐̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̶̛̭̪̖̬̥̖̺̖̦̖͕̌̚ ̡̯̌ ̨̨̦ ̛ ̘̯̔̌ ̖̭̏̽ ̴̡̛̯̬̌͘ К̡̌ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̶̛̭̪̖̬̥̖̺̖̦̖ͨ̌ͩ̚ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̱̖̯̏̔̽ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖ ̦̌ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ;̵̛̖̬̦̖̏ ̛̯̬ ̭̜̯͕̌̌ ̛̛̥̖̺̖̀ ̸̨̡̬̣̼́ ̡̬̖̣̥ͨ̌̌ͩͿ͘ 47 А ̡̯̌ ̱̙̖ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̛̬̦̯ͨ̐̌̌́ͩ ̦̌ ̨̡̛̪̭̖ 48 А ̨̯̾ ͨˀ̡̖̣̥̦̼̖̌ ̛̭̖̯ ̡̦̖̭́̔̌ͩ͘ Н̡̨̨̨̖̯̬̖ ̬̖̥̏́ ̦̌̌̔̚ ́ ̡̛̭̣̌ ̡̛̥̱̙̭̖ ̸̭̼̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̙͕̔̌ ˔ ̡̦̖̭̔ ̨̛̪̥̦̣̌̚ ̨̛̥ ̨̪̬̭̼̌̚ ̛ ̡̨̐̔̌ ́ ̹̖̣̌̚ ̡ ̭̖̖̍ ̏ ̸̨̪̯̱ , ̨̦ ̥̦̖ ̨̡̪̣̌̌̚ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ ̏ ̛̦̙̦̖̥ ̨̣̖̥̏ ̱̣̱̐͘ К̡̌ ̬̌̚ ̣̔́ ̨̛̛̯̖̭̯̬̦̏̌́ ̨̯̬̏̌̌ ́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̡̬̖̣̥̦̱̌̀ ̡̛̥̪̦̌̌̀ ̏ ̵̡̬̖̣̥̦̼̌ ̵̭̖̯́ ̡̦̖̭́̔̌͘ Н̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̱ ̵̡̬̖̣̥̦̼̌ ̭̖̯̖̜ ̖̭̯̽ ̬́̔ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̪̖̬̖̔ ̨̡̨̛̪̭̥͕ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̣̔́ ̸̨̡̛̦̏̌͘ К ̛̯̥̾ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯͗ ϭͿ ʥ̨̣̖̖ ̡̣̖̱̐̀ ̨̡̦̭̯̬̜̱̌ ̡̨̬̖̣̥̦̜̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̨̡̨̛̪̭̥͖ ϮͿ ̸̦̖̖̭̯̦̼̥ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̥̌ ̯̙̖̣̖̖́ ̨̛̦̭̯̬̯̌̽ ̨̨̯̍̏ ̣̔́ ̡̡̛̛̛̭̣̦̏̌́ ̹̖̜̏̌ ̡̬̖̣̥̼͖̌ ϯͿ ̡̬̖̣̥̦̼̖̌ ̛̭̖̯ ̨̡̪̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̯̖̥ ̡̛̣̖̦̯̥͕̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̙̖ ̛̦̯̖ ̨̛̬̖̭̣̭̏̌̽ ̛̹̥̏̌ ̨̨̯̬̥̏̌͘ ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̡̛̣̖̦̯̼ , ̵̨̛̪̖̬̖̺̖̔́ ̨̪ ̹̖̥̱̏̌ ̡̨̬̖̣̥̦̥̱̌ ̦̦̖̬̱̍̌ ̏ ̵̭̖̯́ ̡̦̖̭́̔̌ , ̱̱̯̍̔ ̸̱̯̽ ̨̣̖̖̍ ̛̯̖̪̣̼̥͕ͨͩ ̛̦̖̙̖̣ ̦̌ ̨̡̛̪̭̖͘ ʰ̡̯͕̌ ̡̡̌ ̙̖ ̦̥̌ ̯̔̌̽ ̡̬̖̣̥̱̌ ̏ ̡̦̖̭̖́̔͘ ϭ͘ ʪ̣́ ̸̦̣̌̌̌ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̛̖̭̯̌̏̚ ̸̨̨̪̯̼̜̏ ̡̛̺́ ̦̌ ̡̦̖̭̖͕́̔ ̖̭ ̛̣ ̡̨̨̨̯̌̏̐ ̱ ̭̏̌ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̦̖̯͘ ʿ̵̨̛̖̬̖̥̔ ̦̌ ̭̜̯̌ ̡̦̖̭́̔̌ http://www.yandex.ru/ ʪ̣̖̖̌ ̏ ̨̪̬̥̌̏ ̵̖̬̦̖̥̏ ̱̣̱̐ ̙̥̖̥ ̛̖̭̯ͨ̌̏̚ ̡̛̺́ͩ 49 В ̨̡̯̬̼̹̖̥̭̏́ ̨̡̦̖ ̨̪̣̦̖̯̖̌́̚ ̭̖̏ ̨̪̣́ ̡̡̌ ̨̨̯̐ ̯̬̖̱̖̯̍ ̡̦̖̭́̔͘ ʪ̖̣̯̌̽ ̨̯̖̣̦̼̜̔̽ ̡̨̛̭̬̦̹ ̯ ́ ̦̖ ̱̱͕̍̔ ̡̯̌ ̡̡̌ ̭̖̏ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̨̨̪̬̭̯ ̛ ̨̨̪̦̯̦́͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̣̭̌̐̏̌̽̚ ̛ ̛̼̣̍ ̪̖̬̖̦̪̬̣̖̦̼̌̌̏ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̪̯̱͕ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̵̖̬̱̏̏ ̼̬̯̏̍̌̽ ̛̼̪̺̜̏̌̔̌̀ ̨̡̛̭̪̭ ̖̺̘͕ͨͩ ̯̖̥̌̚ ̦̙̯̌̌̽ ̭̖ͨ̏ ̛̭̖̬̭̼̏ͩ Т̡̌ ̙̖ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̖̬̖̚ ̣̦̱̐̌̏̀ ̶̛̭̯̬̦̱̌ ̡̦̖̭́̔̌͘ ʪ̣̖̖̌ ̏ ̨̡̯̬̼̹̖̥̭̏́ ̨̡̦̖ ̵̨̛̦̥̌̔ ̏ ̨̡̣̖̍ ͨВ̭̖ ̛̭̖̬̭̼̏ͩ ̵̨̛̦̥̌̔ ̡̪̱̦̯ ͨʪ̡̛̬̖̯ͩ͘ 50 Н̛̙̥̖̥̌̌ ̦̌ ͨʪ̡̛̬̖̯ͩ ̛ ̏ ̨̡̯̬̼̹̖̥̭̏́ ̨̡̦̖ ̛̦̙̥̖̥̌̌ ͨˀ̛̥̖̭̯̯̌̽̚ ̡̬̖̣̥̱̌ͩ ;̨̣̹̍̽̌́ ̙̖̣̯̌́ ̡̨̡̦̪̌ ̨̪ ̶̖̦̯̬̱Ϳ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̏ ̵̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̨̨̨̦̏̐ ̨̨̪̣̯̖̣̽̏̌́̚ ̛̼̬̖̥̏̍̌͗ ˁ̯̬̦̌̌ ʹ ˀ̨̛̭̭́ В̹̌ ̛̬̦̯̏̌̌ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯̌ ʹ ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̼̜̌̽ . ʯ̨̛̪̥̦̯̖̌͊ ВˁЕʧʪА ̛̼̬̖̥̏̍̌ ̨̡̨̯̣̽ ʿˀОˇЕˁˁʰОНАЛЬНˏʱ ВАˀʰАНТ͘ ̛ ̛̦̙̥̖̯̖̌̌ ̸̦̯ͨ̌̌̽ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̛̭̖̬̭̥̏ͩ ̡̡̌ ̨̡̨̪̦̌̌̚ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖͘ ʰ ̣̹̖̔̌̽ ̥̼ ̱̙̖ ̨̪̪̖̥̌̔̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̦̌ ̛̭̯̬̦̌ ̶̱ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̨̨̦̜̏ ̡̨̬̖̣̥̦̜̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌͘ ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̦̱̏̀ ̡̬̖̣̥̦̱̌̀ ̡̛̥̪̦͕̌̌̀ ̦̥̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̭̬̯̍̌̽ ̸̡̣̖̼̖ͨ̀̏ ̨̭̣͕̏̌ͩ ̨̪ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̨̪̣̯̖̣̽̏̌̀̚ ̱̱̯̍̔ ̨̡̪̼̯̭̌̏̌̽́̚ ̛̦̹̌ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́͘ В̥̖̭̯̖ ̭ ̸̡̛̣̖̼̥̀̏ ̨̛̭̣̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̬̯̔̍̌̽ ̡̯̌ ̦̼̖̥̼̖̌̏̌̚ ̛̥̦̱̭ͨ - ̨̭̣̏̌ͩ͘ ʺ̛̦̱̭ - ̨̭̣̏̌ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̶̖̣̖̼̖̏ ̨̭̣͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̥̌ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̦̱̙̦ ̡̱̼̯͕̌̏̌̽̚ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̛̭̣̯̽ ̨̭̜̏ ̡̬̖̣̥̦̼̜̌ ̙̖̯̍̀̔͘ К ̡̛̯̥̌ ̶̦̖̖̣̖̼̥̏ ̨̭̣̥̏̌ ̨̨̯̦̭̯̭́́ ʹ ̴̨̨̯͕ ̨̯̼̼͕̏̚ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱́ ͕ ̨̛̖͕̏̔ ̨̖̭̪̣̯̦̍̌ ̛ ̯̔͘͘ Т̖͘͘ ̯̖ ̨̭̣͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̡̱̼̯̌̏̌̀̚ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̦́̏ ̦̖ ̦̥̖̬̖̦̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̡̪̱̪̯̌̽ , ̛̏̍̏̌́ ̨̪̬̭̌̚ ̏ ̡̛̭̏́̚ ̭ ̛̛̯̥̾ ̨̛̭̣̥̏̌͘ ˀ̛̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̏ ̡̛̦̖̐ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̭̬̍̌ ̸̵̡̣̖̼̀̏ ̨̨̪̬̭̌̏̚ ̛ ̨̛̭̦̖̔̌̚ ̡̨̬̖̣̥̦̜̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̏ ̨̥̱̯ ̨̬̦͕ ̔̌ ̛ ̡ ̨̯̥̱ ̙̖ ̨̯̾ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̸̨̛̛̱̖̣̣̏ ̼̍ ̖̘ ̨̻̖̥̍͘ А ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̱ ̦̭̌ ̭̘̏ ̙̖ К̬̥̦̦̼̜̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̏̔̽ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́ ́ ̛̬̖̹̣ ̭̦̯́̽ Ϯ ̨̛̖̏̔ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̭̘̏ ̨̯̾ ̭̖̣̯̔̌̽͘ В̨̛̖̔ ̛̱̯̔ ̏ ̵̛̬̖̌̏ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̨̛̦̜̐͘ ˁ̸̦̣̌̌̌ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ͨ ϭ͘ ʿ̨ ̛̬̖̥̔̍̌ ̸̡̛̣̀ ̣̔́ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯ ͩ ʿ̨̨̯̥ ͨ Ϯ͘ ˁ̨̛̦̖̔̌̚ ̡̨̬̖̣̥̦̜̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̏ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯ ͩ Е̛̭̣ ̨̡̛̦̦̱̯̏̚ ̣̼̖̀̍ ̨̨̪̬̭̼̏ , ̛̛̪̹̯̖ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̦̌ ˁ̸̡̡̛̣̖̌̔  51 ʝ˄ Ч ˔˕ˑ˚ЬЧˍ Т˘ ˕˓Т˗ЧˍТǤ ʞ˓ˈЧˏ˖˜ˈ˔˕˅Т Ч Ьˈˇˑ˔˕Т˕ˍЧ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̭̖̬̙̔̌ ̛̦̀Ϳ К̙̼̜̌̔ ̵̛ ̸̨̛̭̯ ̦ ̡̨̛̏ ̴̯̬̌ ̛ ̡̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̛̬̭̭̥̯̬̖̦̌́ ̏ ̨̨̯̖̣̦̜̔̽ ̡̛̦̖̐͘ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯͕ ʧ̱̣̐͘ˑ̨̬̭͕̔̏̔ ˁЕО͕ ˁ ̶̨ ̛̭̖̯ ʹ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̵̛̦ ̶̖̣̌́ В̭̖̣̖̦̦̌́ ̛ ̨̛̪̭̯̌̽ ̭̖̏ ̨̡̨̛̯̦̭̯ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̛̛̦̥ ̨̼̣̍ ̼̍ ̖̭̥̏̽̌ ̛ ̖̭̥̏̽̌ ̨̯̬̱̦̔͘ Н̨ ̡̨̯̜̌ ̶̛̖̣ ́ ̛ ̦̖ ̪̬̖̭̣̖̱̔̀͘ ʪ̣́ ̥̖̦́ ̨̣̦̖̐̌̏ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̥̏̌ , ̡̡̌ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̪̖̬̼̖̏ ̡̛͕̌́̏̚ ̌ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̛̛̦̥ ̛ ̪̖̬̼̖̏ ̨̛̪̬̙̔̌ ̛ ̱̙̖ ̣̹̖̔̌̽ ̛̭̥̥̌ , ̵̨̛̭̔́ ̛̚ ̵̨̬̭̪̣̖̥̼̌̌̐̌ ̛̥̏̌ ̬̖̭̱̬ ̭ ̨̏ , ̛̬̖̹̯̽ ̛̚ ̡̡̨̨̌̐ ̸̨̡̛̛̭̯̦̌ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̴̡̛̯̬̌͘ В ̨̯̜̾ ̣̖̐̌̏ ́ ̭̖̣̔̌̀ ̛̣̹̽ ̡̡̛̬̯̜̌ ̨̨̬̍̚ ̵̯̖ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ ̴̡̛̯̬͕̌̌ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̨̬̯̌̍̌̀ ̭̥̌͘ Ч̨̯̼̍ ̼̏ ̛̛̥̖̣ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̺̖̖̍ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̵̪̣̭̀̌ ̛ ̵̛̥̦̱̭̌ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̛̛̦̥͘ ϭͿ ʪ̨̡̛̭ ̨̻̣̖̦̍́̏ ̛̜͘ А̨̛̯̏͘ ʪ̯̌̽ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ А̨̛̯̏ ʹ ̨̯̾ ̨̪̖̬̖̏ ̸̨̯ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛ ̨̣̙̦̼̔ ̖̣̯̔̌̽ ̭̖̏̐̔̌ ͕ ̡̨̐̔̌ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽͘ ˑ̨̯ ̨̨̬̥̦̼̜̐ ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̨̯̖̪̣̐ ̴̡̛̯̬̌̌͘ ʪ͕̌ ̦̖ ̖̍̚ ̨̭̖̜̏ ̶̴̡̛̛̛̭̪̖͘ Ч̺̖̌ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̵̨̛̪̬̯̔́ ̛̣͕̀̔ ̛̙̖̣̺̖̌̀ ̡̨̨̛̭̦̥̾ ̯͕̽ ̛ ̛̖̭̣ ̹̏̌̌ ̶̖̦̌ ̦̖ ̨̛̭̣̦̽ ̼̹̖̏ ̭̬̖̦̖̜̔ ̨̪ ̡̬̼̦̱͕ ̨̦ ̨̛̭̣̦̽ ̼̹̖̏ ̵̨̪̬̖̣̙̖̦̦̼̔ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛̭̬̖̔ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ̌̚ ϭϬϬ ̬̱̍ , ̥̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̨̪̱̥̯̔̌̽ , ̡̡̌ ̨̛̭̖̥̖̦̯̬̯̭̌̐̏̌̽́̚ ̛ ̶̨̨̨̛̛̛̪̦̬̯̏̌̽̚ ̭̖̍́͘ Н̌ ̨̛̯̌̏ ̨̙̦̏̌ ̼̯̍̽ ̏ ̨̯̪̖ ̸̛̼͕̏̔̌ ̯̖͘͘ ̸̨̯ ̼̍ ̹̖̏̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̨̼̣̍ ̼̹̖̏ ̵̨̭̯̣̦̼̌̽͘ ʪ̨̛̯̭̍̽́ ̨̨̯̾̐ ̨̨̥̙̦ Ϯ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌͗ ̸̨̪̣̖̦̦̼̖̌ ̛̱̭̣̱̐ ̨̛̯̌̏ ̛ ̛̪̖̬̖̼̭̯̣̖̦̖̏̌̏ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̸̨̪̔̌̌ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ ̭ ̬̦̼̥̌̚ ̨̛̛̪̭̦̖̥̌ ̛ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̨̡̛̣̥̌̐̏̌̚͘ ˁ̬̱̌̚ ̡̭̙̱͕̌ ̸̨̯ ̌̚ ̨̨̯̬̜̏ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦̯̍̌́͘ Н̖ ̭̖̏̐̔ ̌ ̭̬̱͕̌̚ ̨̦ ̦̯͕̍̌́ ̨̨̪̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̨̨̯̼̐̏ ̛̪̣̯̯̌̽ ϱϬ - ϭϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ̨̛̪̦̯̖̔́ ̏ ̡̛̭̪̭̖ , ̛̪̭̯̖̭̌̌̽̚ ̸̨̨̛̪̯̼̥̏ ̡̛̛̺̥́̌ ̛ ̦̌ ̡̛̭̜̏́ ̸̭̣̱̜̌ ̛̭̥ - ̡̛̬̯̥̌̌ ;̨̔ ̦̍̌̌ ̨̪ ̨̦̥̖̬̱ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̱ ̥̖̦́ ̦̖ ̵̨̨̨̛̣͕̔̔ ̨̦ ́ , ̏ ̶̨̖̣̥ , ̛ ̦̖ ̡̱̣̖̭̏̌̀̽ ̡̛̛̯̥̌ ̨̛̥̖̯̥̔̌Ϳ͘ В ̨̨̨̡̣̌̐̏̚ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̵̛̪̦̱̯̏̽ ̨̨̪̣̹̖̍̽ ̸̵̡̣̖̼̀̏ ̨̭̣͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̥̱̯̐ ̛̯̏̍̏̌̽ ̛̹̏̌ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̖̌̽ ̡̛̣̖̦̯̼͘ О̍ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̛ ̵̨̛̭̏ ;̦̖ ̵̵̨̨̛̪̙ ̦̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏Ϳ ̴̴̵̨̨̛̯̬̐̌́ ̥̼ ̭ ̛̥̏̌ ̱̙̖ ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̏ ̣̖̐̌̏ ͨТ̛̖̭̯̬̱̖̥ ̨̭̪̬̭ͩ͘ В̨̬̺̭̏̌̌́̽̚ ̡ ̡̪̖̯̥̌̌ ̱̭̣̱͕̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̪ ̬̖̣̖̯̔̌̐̌ ̨̛̯̌̏͘ Н̌ ̵̯̖ ̵̨̯̬͕̏̌̌ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̦̥̭̌̌̀̽̚ ́ ʹ VIP ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̖ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̸̣̱̹̖͕ ̸̖̥ ̨̨̪̬̭̯̖ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏͘ Н̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̨̨̪̬̭̥̯̬̏ ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̣̹̖̍̽ ̭ ̛̪̏ ̨̛̻̣̖̦̖̥͕̍́̏ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̛̯̾ ̨̨̪̬̭̥̯̬̼ ̸̡̛̦̬̱̯̭̌̏̌̀́ ̦̖ ̶̖̣̖ ̼̥̏ ̴̡̨̛̯̬̥̌͘ Т̖͘͘ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̨̡̪̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̭̖̥͕̏ ̡̨̯ ̙̖̔̌ ̦̖ ̛̺̖̯ ̦̹̌ ̨̯̬̏̌͘ ˈ̨̯́ ́ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̸̭̯̬̖̏̌̀ ̨̭̣̏̌ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̬̖̯̍́ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̱ ̵̛̦ ̨̛̪̬̙̔̌ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌ ̸̛̛̱̖̣̯̭̏̏̌̀́ ̭ ̛̪̏ - ̨̛̻̣̖̦̖̥͕̍́̏ ̨̭̯̣̌̏̀ ̦̌ ̹̖̏̌ ̨̛̱̭̥̯̬̖̦̖ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̨̖̐ ̱ ̭̖̍́ ̛̛̣ ̦̖̯͘ В̨̯ ̸̨̯ ́ ̭̥̌ ̨̭̖̯̱͕̏̀ ̡̯̌ ̨̯̾ ̱̭̣̱̱̐ ̛̼̖̣̖̦̖ͨ̏̔ͩ͘ В̹̖̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̱̖̯̍̔ ̸̨̨̪̭̖̖̦̔̏ ̙̖̣̯̼̥ ̶̨̖̯̥͕̏ ̸̨̯ ̏ ̡̱̪̖ ̭ ̵̨̨̛̛̦̖̪̙̥ ̦̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̴̴̨̨̛̯̬̥̐̌́ ̛ ̨̛̭̣̦̽ ̨̛̪̼̭̯̏ ̡̡̨̛̣̖̣̦̭̯̌̍̽̽ ̨̹̖̏̌̐ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́͘ ˑ̨̯ ̸̛̣̱̹̥ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̛̯̬̯̭̌́̚ ̦̌ ̵̨̪̬̙̔̌̌͘ ʿ̨ ̨̨̪̱̏̔ ̨̭̯̌ ̵̣̦̼̽ ̨̨̡̭̔ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏͘ Н̌ ˁ̸̡̡̛̣̖̌̔ ̦̖ ̬͕̌̚ ̨̦̖̬̦͕̌̏ ̥̏̌ ̵̨̨̛̛̪̬̣̭̔̽ ̡̦̯̼̯̭̌̌̽́ ̦̌ ̸̡̛̭̣̦̼̌̔ ͨϭϱϬ ̨̨̡̭̔ ̨̛̻̣̖̦̜̍́̏ͩ ;̖̐̔ ̨̯ ̨̛̦ ̨̛̥̣̐ ̛̛̯̔ ̨̨̦̱̭̥̍Ϳ͘ ˔ ̼̭̯̣̣̭̏̌̏́́ ̦̌ ̵̡̛̯̌ ̵̨̡̭͕̔̌ ̖̐̔ ̨̯̾ ̨̼̣̍ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̛ ̡̡̨̨̌̐ - ̨̯ ̨̨̭̖̬̘̦̽̐̚ ̴̡̛̯̬̌̌ ̛̛̣ ̨̡̌́̏̚ ̦̖ ̸̨̪̣̱̣̌͘ ˑ̨̯ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̸̨̯ ̨̛̦ ̦̖ ̨̬̯̯͕̌̍̌̀ ̨̨̨̥̙̦̏̚ , ̡̯̌ ̨̼̣̍ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̥̖̥ ̸̭̣̱̖͕̌ ̨̡̨̦̔̌ ̡̡̌ ̼̍ ̨̯ ̛̦ ̨̼̣̍ ̨̨̪̭̖̺̖̥̭̯̌̽ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̡̭̔ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ 52 ̥̖̦̹̖͕̽ ̸̖̥ ̱ ̨̛̯̌̏͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̨̡̛̣̐̌ ̡̯̌̌́͗ ̛̖̭̣ ̨̡̭̔̌ ̖̭̪̣̯̦̍̌̌́ ʹ ̼̭̯̣̖̥̭͕̏̌̏́́ ̛̖̭̣ ̦̖̯ ʹ ̨̯ ̱̥̖̥̔̌  В̨̯ ̸̨̯ ̸̨̨̯̦ ̵̨̨̨̬̹ ̨̬̯̖̯͕̌̍̌ ̡̯̌ ̨̯̾ ̡̬̱̪̦̼̖ ̨̨̡̛̬̭̖̐̔ ̴̨̬̱̥̼͘ Н̌ ̵̛̦ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̖̭̯̽ ̬̖̣̌̔̚ ʹ ̡̱̪̣̀ / ̨̪̬̥̔̌ ̛ ̛̛̭̯̔ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̣̖̜̀̔͘ ʿ̬̌̏̔̌ ̨̛̦̐̔̌ ̦̌ ̵̡̛̯̌ ̴̵̨̬̱̥̌ ̸̣̱̹̖ ̡̛̛̪̬̼̯̭̔̏̌̽́ ̸̭̯̦̼̥̌ ̶̨̛̣̥ ̛ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̬̖̏̔ ̡̡̌ ϭ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯ ̬̼̜ ̡̨̼́̍ ̨̛̛̪̬̣ͨ̔̌ ̡̨̯̜̌ ̙̖͕ ̛̬̖̹̣ ̨̪̬̯̔̌̽ ̨̨̯̬̜̏ Ύ̹̏̌ͺ̨̯̬̏̌Ύ ̨̪ ̨̨̛̛̭̖̖̭̯̥̭̯͕̍ͩ ̦̖ͨ ̨̛̪̦̬̣̭̌̏́ ̶̖̯̏ / ̦̖ ̨̨̪̹̖̣̔ ̬̥̖̬̌ͩ̚ ̛ ̯̔͘͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̦̌ ̴̵̨̬̱̥̌ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̛̥̬̦̣̼̌̐̌ , ̛̭̯̬̹̖̌́̏̚ ̏ ̨̣̯̥̀ ̶̨̛̛̭̣̥̖̌̚ ̛ ̸̛̛̭̯̺̖͕̌̀ ̸̨̯ ̡̙̼̜͕̌̔ ̡̨̯ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ̦̌ ̨̛̯̬̺̖ͨ̏̌ͩ - ̨̯̾ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ̬̏̌̐ ̛ ̨̪̭̣̖̦̖̖̔ ̸̨̥͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̼̔̌̍ ̸̱̖̬̖̍̽ ̨̭̏̀ ̯̖̥̱ ̦̌ ̴̨̬̱̥̖ ̨̯ ̵̭̣̦̼̌̽ ̨̯̬̣̣̖̜ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̭̯̱̪̯̽ ̡̡̌ ́ ̥̏̌ ̛ ̡̭̣̌̌̚͘ ͨʿ̣̭̼̀ͩ А̨̛̯̏ ̛ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̡̭̔͗ н ̨̨̬̥̦̐̌́ ̨̨̪̭̖̺̖̥̭̯͖̌̽ н ̯̘̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬͖̌ н ̼̭̯̬̼̜̍ ̚ ̡̪̱̭͖̌ н ̨̖̭̪̣̯̦̍̌ ̛̛̣ ̨̛̭̣̦̽ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̸̖̥ ̱ ̵̛̬̱̔̐ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦͖̏ н ̨̛̛̛̪̯̥̬̱̯̭̀́̚ ̏ ̨̭̖͘ Е̛̭̣ ̭̖̣̖̯̖̔̌ ̨̭̘̏ ̡̨̛̱̦̣̦̖̌̽ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̭ ̸̡̛̣̖̼̥̀̏ ̨̛̭̣̥̏̌ ̏ ̡̯̖̭̯̖͖ н ̸̨̯̼̍ ̯̔̌̽ ̡̬̖̣̥̱̌ ̦̖ ̦̱̙̖̦ ̛̦ ̭̜̯͕̌ ̛̦ ̛̣̖̦̦̔̐͘ ͨʺ̛̦̱̭̼ͩ͗ - ̨̡̼̭̏̌́ ̨̨̪̣̯̦̭̯̽ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏͘ Н̨̱̙̦ ̱̥̖̯̽ ̼̖̣̯̭̏̔́̽́͗ ̨̛̭̖̥̖̦̯̬̯̭̐̏̌̽́ ̛ ̶̨̨̨̛̛̛̪̦̬̯̏̌̽̚ ̭̖̍́͘ ϮͿ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯ О ̡̡̛̦̖̭̬̖̯̖́̔̔͘ ́ ̡̯̌ ̙̖ ̛̪̭̣̌ ̬̦̖̖̌͘ ˀ̛̌̏̏̌́̚ ̸̦̯̱̌̌̀ ̏ ̵̛̪̬̖̼̱̺̔̔ ̵̣̐̌̏̌ ̥̼̭̣͕̽ ̸̨̯̥̖̱͕ ̸̨̯ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯́̔̔͘ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̛̬̥̔̐ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̡̬̖̣̥̼̌͘ ʰ̨̦̐̔̌ ̵̨̌̔̚ ̛̯̽ ̦̌ ̨̯̯ ̙̖ ̨̡̛̪̭ ˔̡̦̖̭̔̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̭̥̼̭̣̌ ̛̚ - ̌̚ ̨̡̨̼̭̜̏ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦ ̛ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̨̨̨̛̬̦̼̔̐̏̚ ̡̡̛̣̌͘ В ̨̨̡̔̍̌̏ ̡ ̨̯̥̱͕̾ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̡̦̯̦̱̯̭̌̽́ ̦̌ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̸̵̖̭̯̦̼ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̨̦̥̖̬̖̦̦̌ ̡̡̛̛̭̣̯̏̌̽ ̹̏̌ ̙̖̯̍̀̔͘ О̡̨̦̔̌ ̡̦̖̭́̔ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥ ̱ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̭̥̼̥̌ ̣̦̼̥̐̌̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̴̡̛̯̬̌̌ ̏ ̛̭̣̱ ̨̖̐ ̨̯̖̪̣̯̼ ̛ ̨̨̨̬̥̦̜̐ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̱̙ ̛̛̬̖̹̣̭̽ ̡̨̛̬̖̣̥̬̯̭͕̌̏̌̽́ ̜̯̖̔̌̏̌ ̡̬̖̣̥̱̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̏ ˀ̵̡̖̣̥̦̼̌ ̵̭̖̯́ ˔̡̦̖̭̔̌ ̛ ̨̨̪̯̥ ̱̙̖ ̦̌ ̨̡̛̪̭̖͘ ͨʿ̣̭̼̀ͩ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̡̛̬̖̯̌ н ̨̨̬̥̦̐̌́ ̨̨̪̭̖̺̖̥̭̯͖̌̽ н ̯̘̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬͖̌ 53 н ̼̭̯̬̼̜̍ ̡̪̱̭̌̚ ;̴̡̛̯̬̌ ̛̘̯̔ ̭̬̱̌̚ ̨̪̭̣̖ ̡̪̱̭̌̌̚ ̡̛̛̥̪̦̌̌Ϳ͖ ͨʺ̛̦̱̭̼ͩ͗ - ̨̨̨̛̬̦͖̔̐̏̌̚ - ̨̦̱̙̦ ̱̥̖̯̽ ̛̦̭̯̬̯̌̌̏̌̽ ̡̛̥̪̦͖̌̌̀ - ̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̛̦̥̖̯̌̌̚ ̬̖̥͖̏́ - ̦̱̙̖̦ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̖̦̦̔̐͘ ;ʺ̨̨̙̦͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̡̨̛̬̖̣̥̬̯̌̏̌̽ ̨̭̏̀ ̬̱̪̪̱̐ ̏К̨̡̦̯̯̖̌ ͕ ̨̦ ̨̯̾ ̛̛̬̺̖̦̖̏̌̚Ϳ ϯͿ ̏К̨̡̦̯̯̖̌ Н̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̯̾ ̭̥̌̌́ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̦͕̏̌́ ̡̬̱̯͕̌́ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̖̭̥̏̽̌ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̏̏̌́ ̨̡̪̣̺̌̔̌ ̭ ̨̨̛̛̥̣̣̦̥ ̨̦̦̭̀̌̏͘ К̨̬̱̯̭̯̽ ̛ ̡̨̛̪̖̬̭̪̖̯̦̭̯̏̽ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̶̨̭ ̛̭̖̯ ̬̭̯̱̯̌ ̨̨̛̛̬̥̖̦̦̖̜̹̥̐ ̛̯̖̥̪̥̌ ̛ ̨̛̭̬̯̍̌̀ ̛̦̱̯̬̏ ̭̖̍́ ̭̘̏ ̍О̣̹̱̽̀ ̛̙̱̏̀ ̡̛̯̦̱̌̏̀ ̨̛̱̯̬̌̔̀͘ В ̡̦̖̭̖́̔ ̼̏ ̨̡̨̯̣̽ ̴̨̡̪̭̯̯̱̥̌ ̏ ̨̛̖̬̖̏̍̏̚ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̖̣̣̔̌ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̨̛̪̭̖̯̯̖̣̽ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̨̛̯̥̐̌ ̨̖̐ ̨̛̪̭̖̺̖̦́ ̱̙̖ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̨̼̼̏̏̔ ̨̪ ̸̛̱̣̱̹̖̦ ̀ ̨̨̭̖̏̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦͕̌̐̌̌̚ ̛̪̬ ̸̖̥ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̭̖̣̔ ̯̌̽ ̦̖̖̬̦̼̖̏ ̨̼̼̏̏̔  В ̶̨̭ ̵̭̖̯́ ̏ ̨̯̥̾ ̪̣̦̖̌ ̭̖̏ ̨̨̬̐̌̔̚ ̛̦̯̖̬̖̭̦̖̖͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̨̛̛̱̯̬̖̜͕̌̔ ̛̱̭̯̬̯̌̏̌̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̨̪̬̭̼͕ ̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̶̡̛̛̌͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̨̛̬̱̭̦̏̐ ̡̨̦̯̖̦̯̌ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̨ ̭̖̖̍ ̛ ̛̼̖̭̯̏̏ ̨̦̼̜̏ ̨̯̬̏̌ ̦ͨ̌ ̨̡̬̼̦ͩ͘ ʺ̨̦̖̦̦̼̜̐̏ ̨̡̡̛̯̣ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̴̡̛̯̬̌ ̛̭̥̼̥̌ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ : ̨̯ ̵̖̣̼̍ ̨̔ ̵̭̖̬̼ , ̛ ̛̪̬ ̨̛̪̬̣̦̜̌̏̽ ̨̨̡̪̭̯̦̖̌̏ ̖̣͕̔̌ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̨̯̾̐ ̴̡̛̯̬̌̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̬̭̯ ̸̡̨̨̪̖̖̦̜ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̯̖̥ ̙̖ ̡̡̨̛̦̖̭̬̖̯̥́̔̔͘͘ А ̨̯̏ ̸̨̨̨̛̛̪̬̯̬̖̭̯̏̏̽ ̡̡̌ ̬̌̚ ̡̛̯̌ ̛̱̪̬̖̯̭̌́ ̏ ̨̨̡̯̯̖̦ ̨̨̭̪̭̍̌ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̴̡̛̯̬̌̌ ;̖̣̼̜̍ ̛̛̣ ̭̖̬̼̜Ϳ ̛ ̱̙̖ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̨̖̐ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̨̡̨̨̛̪̭̜̏ ̴̡̛̯̬̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̼̏̏̔̌ ̬̱̪̪̼̐ ̏ ̨̯̪͘ ʪ̖̣̯̌̽ ̨̯̾ ̛̖̣̼̥̍ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̸̨̖̦̽ ̛ ̸̨̖̦̽ ̨̨̭̣̙̦͗ ̨̦̱̙̦ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̛̬̬̯̭̌̍̌̽́̚ ̏ ̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̛̛̛̦̙̖̦̖̬͕ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̨̛̦̭̯̬̖̦̌́ ̡̛̛̪̱̣͕̍ ̱̥̖̯̽ ̭ ̦̖̜ ̨̬̯̯͕̌̍̌̽ ̖̣̯̔̌̽ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̜̌̏ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̜ ̡̛̱̦̣̦̼̜̌̽ ̡̨̦̯̖̦̯͕ ̨̨̛̬̯̭̔̐̏̌̏̌̽́ ̨ ̡̨̨̛̬̭̭̪̭̯̦̖̐ ̛ ̛̛̬̥̖̺̖̦̌̚ ̨̨̪̭̯̏ ̏ ̵̛̬̱̔̐ ̵̬̱̪̪̐̌ ̛ ̵̡̛̪̣͕̌̍̌ ̛̭̣̖̯̔̽ ̌̚ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌ ̬̣̌̚ ̸̵̛̦̼ ̛̪̬̣̌̏ ̡̨̡̦̯̯̌̌ ̸̡̛̛̱̭̯̦̥̌̌ ̬̱̪̪̼̐ ̨̏ ̛̛̖̙̦̖̍̌̚ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̥̖̬ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ̶̛̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌ ВК ̛ ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐͘ ʿ̨̨̛̥̥ ̵̛̹̏̌ ̵̭̖̬̘̦̼̽̚ ̡̨̦̼̌̏̏ ̭̘̏ ̨̯̾ ̯̬̖̱̖̯̍ ̖̺̘ ̛ ̵̛̥̯̖̬̣̦̼̌̌̽ ̨̛̣̙̖̦̜̏͘ ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̪̭̯̬̯̭̌̌̽́ ̛̼̖̭̯̏̏ ̨̭̏̀ ̬̱̪̪̱̐ ̏ ̨̯̪ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̴̴̨̨̖̬̦̜ ̡̡̛̦̬̱̯̌͘ ʺ̨̖̯̔ ̭̖̬̼̜ ̛ ̨̯̾ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̣̖̜̔ ̨̨̛̖̬̯̦̭̯̏́ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̦̍̌͘ В̭̘ ̡̡̌ ̛ ̏ ̛̛̙̦̚ ʹ ̨̪̬̖̬̖̦̦̼̖̏ ̦̖̙̦̼̖̌̔ ̨̥̖̯̼̔ ̨̨̨̬̔̐ ̨̭̯̯͕́ ̭̖̬̼̖ ̨̭̯̯́ ̨̖̹̖͕̔̏ ̨̦ ̦̖̭̱̯ ̨̛̣̹̖̍̽ ̡̛̛̬̭͘ ʰ ̨̯̾ ̥̼ ̭ ̛̥̏̌ ̨̨̨̛̛̪̬̣̐̏ ̨̡̨̯̣̽ ̨ ̨̼̖̏̏̔ ̬̱̪̐ ̪̼ ̏ ̨̯̪͘ Е̭̯̽ ̖̺̘ ̛̛̦̜̯̦͕̏̌̐ ̡̬̖̣̥̌̌ ̏ ̵̨̨̭̺̖̭̯͕̍̏̌ ̛̯̖̬̦̌́̚ ̡̬̖̣̥̌̌ ̡̨̡̦̯̯̏̌̌ ̛ ̡̨̙̖̌̔ ̛̚ ̵̛̯̾ ̛̦̪̬̣̖̦̜̌̌̏ ̡̯̌ ̙̖ ̛̥̖̖̯ ̥̭̭̱̌ ̵̨̛̭̏ ̨̡̨̯̦̭̯̖̜͘ ˀ̛̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̭̘̏ ̨̯̾ ̦̖ ̨̛̪̣̦̬̣̭̌̏̌̌̽ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̛̦͕̐ ̨̨̪̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̭̏̌ ̨̨̛̦̯̖̬̖̭̣̌̏̌̚ ̨̦̦̖̔̌ ̛̦̪̬̣̖̦̖͕̌̌̏ ̛̛̪̹̯̖ ̥̦̖ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏͘ ˀ̛̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̪̣̭̼̀ ̛ ̛̥̦̱̭̼ ̡̡̌ ̨̪ ̛̪̬̖̼̱̺̥̔̔ ̱̥̔̏ ̸̨̡̛̛̭̯̦̥̌ 54 ̦̖ ̱̱͕̍̔ ̨̛̍ ̵̛ ̸̨̖̦̽ ̱̙ ̨̨̥̦̐͘ Е̨̛̦̭̯̖̦̦̖͕̔̏ ̡̭̙̱̌ ̖̺̘ ̬͕̌̚ ̸̨̯ ̸̛̭̯̌̀ ̶̨̭ ̛̭̖̯ ̛ ̏К̨̡̦̯̯̖͕̌ ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯͕̌ ̭̥̼̥̌ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̦̼̥̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̸̡̨̨̖̭̯̖̦̦̌̏̐ ̴̡̛̯̬̌̌͘ ϰͿ ˁ ЕО͘ ˁ̨̖ - ̨̛̛̪̬̙̖̦̖͕̔̏ ̨̨̪̣̺̏́̀̚ ̖̖ ̼̯̭̏̔̌̏̌̽́ ̏ ̸̼̖̏̔̌ ̨̡̨̡̨̛̛̪̭̏̏ , ̡̨̯̜̌ ̙̖ ̡̣̭̭̦̼̜̌ ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̴̡̛̯̬̌̌ ̡̡̌ ̛ ̶̨̭ ̛̭̖̯͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̵̯̖̪̣̼ͨͩ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̌̚ ̨̨̬̐̌̔̚ ̛̥̖̦̹̖̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̛̦̖̙̖̣ ̛̚ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̦̜ ̡̬̖̣̥̼̌͘ Н̨ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̏ ̸̨̛̛̯̣ ̖ ̨̯ ̶̨̭ ̭̖̯̖̜͕ ˁЕО ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̼̖̯̍̏̌ ̼̭̯̬̼̥̍͘ ʪ̨̨̣̙̦ ̨̛̪̬̜̯ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̬̖̥̖̦̏ ;̨̯ ϭ ̨̔ ϯ ̶̥̖̭̖́̏Ϳ ͕ ̛̭̺̖̖̌̏́̚ ̨̯ ̨̨̯̐ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̼̏ ̨̛̛̪̬̪̭̣̌ ̯̜̯̣̼̌ ̛ ̨̨̡̛̣̌̐̏̚ ̦̌ ̭̜̯̖͕̌ ̡̨̡̨̭̣̽ ̵̨̛̙̖̦̜̏̔ ̸̡̨̨̣̖̀̏̐ ̨̭̣̏̌ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̶̛̭̯̬̦̼̌ ̛ ̨̨̨̥̦̐̐ ̨̨̬̱̔̐̐͘ ʿ̛̬ ̨̯̥ ̖̺̘͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̸̨̯ ̹̏̌ ̭̜̯̌ ̛̥̖̖̯ ̨̛̬̖̦̣̦̱̐̌̽̀ ̡̛̪̬̱̏́̚ ;̖̣̖̯̭̔̌́ ̡̛̪̬̏́̌̚ ̸̖̬̖̚ ̛̭̖̬̭̏ ̖̥̭̯̖̬̏̍̌ ̡̦̖̭́̔ ̛ ̖̥̭̯̖̬̏̍̌ ̱̣̐̐Ϳ͘ В ̨̭̖ - ̨̛̛̛̪̬̙̖̦̔̏ ̥̏̌ ̨̛̭̣̦̽ ̨̥̱̯̐ ̸̨̨̪̥̽ ̔̏̌ ̛̭̖̬̭̏̌͗ http://www.rookee.ru/ ̛̛̣ https://seopult.ru ˁ ̵̛ ̨̨̪̥̺̽̀ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̡̛̭̭̼̣͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̹̏̌ ̭̜̯̌ ̨̛̪̬̣̭̔̏̐̌́ ̏ ̨̯̪͘ ˔ ̦̖ ̣̭́̏́̀̽ ̨̛̣̹̥̍̽ ̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̥̌ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̭̖ - ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏́ . ʪ ̙̖̌ ̸̣̱̹̖ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ́ ̨̨̯̦̹̱̭ ̽ ̡ ̯̖̥͕ ̡̨̯ ̸̨̯ͨ - ̨̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̭̣̼̹̣̌ͩ . Т ̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ , ̣̔́ ̵̨̛̭̏ ϰ ̨̭̜̯̌̏ , ̪̣̯̌́ ̨̭̖̏̐ ϭϰϬϬ - ϭϱϬϬ ̬̱̍ ̏ ̶̥̖̭́ , ́ ̸̨̪̣̱̌̀ ̨̯ ϲϬϬ ̨̔ ϭϮϬϬ ̡̛̱̦̣̦̼̜̌̽ ̨̛̪̭̖̯̯̖̣̖̜͕ ̸̨̯ ̏ ̭̬̖̦̖̥̔ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̯ ϭ͕ϱ ̨̔ ϯ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ Н̌ ̴̨̦̖ ϮϬ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ̡̡̛̣ ̏ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯̖͕́̔̔͘ ̨̛̭̣̭̯̖̭̐̌̽ - ̨̯̾ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̛̦̖̪̣̖ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚͘ К̸̨̨̦̖̦ , ̨̪̼̯̦̼̖ ̨̡̛̛̭̖̹̦ ̦̖̬̦̌̏ ́ ̡̌ ̱̣̼̦̱̯̭̍́ ̨̛̥̥ ̨̛̛̭̯̙̖̦̥͕̔́ ̨̡̨̦̔̌ ́ ̸̛̭̯͕̌̀ ̸̨̯ ̣̔́ ̵̯̖ ̛̖̜̭̯̜͕̔̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̨̭̖̬̹͕̏̌̀ ̨̯̾ ̨̪̣̦̖̏ ̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚͘ ʧ̨̣̦̖͕̌̏ ̸̨̯ ̨̦ ̨̛̛̪̬̦̭̯ ̛̖̦͕̔̽̐ ̌ ̸̱̣̱̹̯̌̽ ̭̖̏̐̔̌ ̖̭ ̯̽ ̸̨̯͘ ˁ̨̔̌̏̚ ̭̜̯̌ , ́ ̖̣̔̌̀ ̨̛̬̖̦̣̦̱̐̌̽̀ ̡̛̪̬̱̏́̚ ̏ ̖̥̭̯̖̬̖̏̍̌ ̡̦̖̭́̔̌ ̛ ̱̣̐̐̌ ;̸̨̯̼̍ ̛̥̖̯̽ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̪̖̬̖̔ ̛̯̖̥͕ ̡̨̯ ̨̛̪̬̖̯̭̔̏̐̌́ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭Ϳ͘ ʯ̯̖̥̌ ̨̛̪̬̪̭̼̏̌̀ ̦̌ ̡̨̙̜̌̔ ̨̖̐ ̸̡̛̭̯̬̦̖̌ ̯̜̯̣̼̌ ̛ ̨̨̡̛̣̌̐̏̚ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̛̭̥̼̥̌ ̡̡̛̛̣̖̣̦̼̥̌̍̽ ̨̪̬̭̌̚ ̛̥̌ ̏ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯̖́̔̔͘ ;̭̬̖̦̖̔ - ̛ ̸̨̡̨̨̼̭̭̯̯̦̼̖̏̌ ̨̪̬̭̼̌̚Ϳ ;̸̭̖̜̭̌ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ́ ̱̙̖ ̨̛̪̬̭̔̏̐̌̀̽ ̨̣̖̖̍ ̨̨̨̭̦̦̌͗̚ ̸̖̬̖̚ ̡̨̛̦̚ ̛ ̸̨̭̬̖̦̖̭̯̯̦̼̖̔̌ ̨̪̬̭̼͕̌̚ ̦̪̬̭̖̦̦̼̖̌̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ KeyCollector , ̨̡̨̦̔̌ ̭ ̨̨̛̬̖̦̣̦̜̐̌̽ ̡̨̛̪̬̜̏́̚ ̦̌ ̵̨̦̼̏ ̵̨̯̬̏̌̌ ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̪ ̸̨̡̨̨̼̭̭̯̯̏̌ ̦̼̥ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̵̨̨̨̬̹ ̨̛̪̬̯̭̔̏̐̌̽́Ϳ͘ ʯ̯̖̥̌ ̨̣̔̍̌̏́̀ ̸̡̣̖̼̖̀̏ ̴̬̼̌̚ ̛̚ ̨̯̜̯̣̌̏ ̛ ̨̨̡̨̣̌̐̏̏̚ ̏ ̨̡̪̬̖̯ ̨̭̖̪̱̣̯̽̌͘ О̦ ̛̪̬̭̼̣̖̯̌ ̥̦̖ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̔̌ ̨̪ ̵̨̛̙̖̦̏̔̀ ̏ ̡̯̖̭̯ ̸̡̡̨̛̣̖͕̀̏̏ ́ ̛̪̹̱ ̡̯̖̭̯ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̥̔̌́ ̛ ̭̘̏͘ ʯ̌ ϭ ̸̡̣̖̱̀̏̀ ̴̬̌̚ ̱ ̸̪̣̱̌ ̨̭̖̏̐ Ϯϱ ̬̱̣̖̜̍ ̏ ̶̥̖̭́͘ ͨʿ̣̭̼̀ͩ ˁЕО - ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏́͗ н ̨̣̹̍̽̌́ ̨̨̪̭̖̺̖̥̭̯͖̌̽ н ̯̘̪̣̼̜ ̴̡̛̯̬͖̌ н ̛̖̹̖̦͖̔̏̌̚ ͨʺ̛̦̱̭̼ͩ͗ 55 - ̸̨̖̦̽ ̨̨̣̔̐ ̙̯̔̌̽ ̬̖̱̣̯̯͖̽̌̌̚ - ̨̦̱̙̦ ̱̥̖̯̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̭̖͖ - ̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̛̦̥̖̯̌̌̚ ̬̖̥͖̏́ - ̦̱̙̖̦ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̖̦̦̔̐͘ 5) YouTube . Н̖ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̼̯̍̽ ̛̖̭̯̦̼̥̏̚ ̨̨̣̖̬̥͕̍̐̐ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̭̏̀ ̨̣̔̀ ̴̡̛̯̬̌̌͘ В̨̨̺̖̍ ̦̖ ̦̌́̚ ̸̨̛̦̖̐ ̨ ̨̛̛̛̪̬̙̖̦̔̏ ̦̌ youtube , ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̯̯̱̔̌ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̨̨̪̬̭̯ ̛̪̭̌̌̏̚ ̨̛̖̏̔ ̡ ̨̛̭̥̏ ̨̯̬̥͕̏̌̌ ̛̣̌̏̚ ̵̛ ̦̌ ̭ ̨̜̏ ̡̦̣̌̌ ̛ ̨̛̔̍̌̏̏ ̏ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̛ ̏ ̛̯̖̐ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̨̭̏ ̨̖̐ ̨̨̬̐̔ ̌ ̛ ̨̣̹̖̦̼̖̏̍ ̨̭̣̏̌ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱͕ͨ́ͩ ̨̨̬͕ͨ̍ͩ̚ ̨̯̼̼ͨ̏ͩ̚ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̨̯̬̏̌̌ ̛ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̨̡̛̬̣̌͘ ʯ̯̖̥̌ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̨̡̛̬̣ ̦̌ ̨̭̜̏ ̭̜̯̌ ̛ ̏ ̨̭̏̀ ̬̱̪̪̱̐ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌͘ Ч̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ̨̖̐ ̱̱̯̍̔ ̨̭̥̯̬̖̯͕̽ ̯̖̥ ̼̭̯̬̖̖̍ ̨̦ ̨̥̙̖̯ ̼̣̖̯̏̽̚ ̦̌ ̪ ̖̬̼̖̏ ̸̨̡̛̭̯̬ ̏ ̵̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ ̸̛̼̏̔̌ Google . ʧ̱̣̐ ̸̨̖̦̽ ̛̣̯̀̍ ̨̛̖͕̏̔ ̡̡̌ , ̏ ̨̺̖̥̍ , ̛ ̬̱̪̪̼̐ ̏К̨̡̦̯̯̖̌͘ ˔ , ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ , ̏ ̨̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̪̬̣̔̌ ̦̖ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̬̺̖̐̏́̐ ̵̨̡̥́̌͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̛̪̭̯̌̌̽̚ ̨̛̖̏̔ ̙̖̔̌ ̦̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̛ ̸̱̯̽ ̛̣ ̦̖ ̦̌ ̴̨̦̖ ̡̨̬͕̏̌ ̖̣̔̌́ ̨̨̬̍̚ ̨̯̬̏̌̌͘ В̭̖ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̨̬̹ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ ˁ ̡̨̨̬̥̏ ͕́ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̛̪̹̱̯̣ͿͿͿ . Е̛̭̣ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ , ̛ ̼̏ ̱̥̖̖̯̖ ̖̣̯̔̌̽ ̨̣̖̖̍ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̨̛̖͕̏̔ ̨̯ ̖̺̘ ̸̣̱̹̖͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̨̡̨̯̣̽ ̦̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̛̚ ̭̖̍́ ̨̛̬̙̯̍̌̌̽̚ ̵̯̖ , ̡̖̥ ̦̖ ̣̖̯̖̭́̏́̽ , ̛ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̦̖ ̖̣̜̯̖̔̌ ̴̡̨̖̜̼̖̏ ̨̛̖̏̔ - ̨ ̯̼̼̏̚͘ ˑ̨̯ ̭̬̱̌̚ ̨̬̭̪̦̘̯̭̌̌́̚ , ̛ ̨̥̖̭̯̏ ̴̡̛̯̬̌̌ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̛̣̹̽ ̸̡̛̭̬̭̯̦̼̖̌̌ ̡̛̱̭̥̖̹ ̵̛̛̱̖̹̏̔̏ ̹̖̏̌ ̨̛̖̏̔͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ́ ̛̪̭̼̌̏̌̀̚ ̨̛̖̏̔ ̦̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̴̨̭̥̬̯̦͕̌ ̸̛̦̦̌̌̀ ̨̭ ̨̭̣̏ ͨВ̭̖ ̥ ̛̪̬̖̯͕̏ ̨̯̾ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ΎΎΎΎΎ , ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̏ ̨̯̾ ̨̛̖̏̔ , ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ Ύ̡̨̱̪̦ ̦̌ ̡̡̛̭̱̔ ̱ ̦̭̌Ύ͕ Ύ̦̜̖̯̖̌̔ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̀Ύ͕ Ύ̱̦̖̯̖̌̚ ̨ ̵̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌ ̨̯̬̏̌̌Ύͩ ̛ ̣̹̖̔̌̽ ̨̡̪̼̌̏̌̀̚ ̨̯̬̏̌͘ ʿ̨̨̦̯̦͕́ ̸̨̯ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̬͕̐̔̌ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦ ̛ ̸̡̨̛̣̖̭̯̱̏ ̵̵̨̨̛̪̙ ̨̛̖̏̔ ̥̏̌ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̱̭̯̭̔̌́ ̡̯̌ ̨̯̏ ̨̨̪̬̭̯ ̛̣̯̌̽̚ ̨̛̖̏̔ ̛ ̭̬̱̌̚ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̴̡̛̯̬̌͘ К ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̭̖̏ ̦̖ ̡̯̌ ̨̬̱̙̦̌̔͘ О̡̨̦̔̌ ̸̛̱̯̼̏̌́ ̨̯̯ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̯̱̀̍ ̭ ̭̏̌ ̖̦̖̔̐ ̌̚ ̛̬̥̖̺̖̦̖̌̚ ̨̛̖̏̔ ̦̖ ̖̬̘̯͕̍ ̨̯ ̸̨̪̖̥̱ ̼̍ ̦̖ ̨̨̨̪̪̬̯͍̍̏̌̽͊ ͨʿ̣̭̼̀ͩ ˓̯̱̍̌͗ н ̨̖̭̪̣̯̦̍̌ ϲͿ Т̛̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯ ;̛̪̬̥̖̬͗ ⤀ ʯ̦̖̯̖̌ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̡̦̦̖̬̬̖͍̍̌̌̚ Adblock ? Е̛̭̣ ̦̖̯͕ ̨̯ ̨̯̐̔̌ ̼̏ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̸̭̯̬̖̖̯̖̏̌ ̦̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̭̜̯̌̌ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ ̨̬̖̏̔ ͨ ˌОК͊ ˀ̡̭̬̼̯̌ ̡̭̖̬̖̯ ̸̨̖̦̜̏ ̨̨̨̛̥̣̭̯̔͘ А̡̛̛̦̣̜̭̖̐ ̸̱̖̦̼̖͙ ̱̦̜̌̚ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ � ͩ ˑ̨̯ ̛ ̖̭̯̽ ̛̯̖̬̼͕̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̭̯̭̔̌̀́̚ ̏ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̵̭̖̯́ ;̡̡̌ ̼̍ ̨̯̾ ̨̭̯̬̦̦̌ ̦̖ ̸̨̱̣̏̌͗̚ͿͿͿ . Ж̡̥́̌́ ̦̌ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ , ̼̏ ̨̛̪̖̬̖̦̭̯̖̭̽ ̦̌ ̪̖̬̖̬̱̙̖̦̦̼̜̐ ̨̨̛̭̖̥̙̦̼̥̏̏̚ ̶̡̛̛̥̌́ ̛ ̛̯̜̥̖̬̥̌̌ ̛̣̦̦͕̾̔̐ ̡̨̨̯̬̼̜ ̪̬̖̣̖̔̌̐̌ ̯ ̥̏̌ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̡̛̱̪̯̽ ̨̱̭̣̦̼̖̏ ̨̼́̐̔ ̨̛̙̐̔ ̨̭̖̏̐ ̌̚ 1000 ̬̱̍ ̨̥̖̭̯̏ 4718223 ̬̱̣̖̜̍͊ ʰ ̨̨̭̯̣̭̌̽ ̨̭̖̏̐ ϯ ̡̨̡̛̱̪̌̏͊ Н̨̱̙̦ ̨̪ ̨̣̥̱̀̍ ̱̭̪̖̯̽ ̦̙̯̌̌̽ ̡̛̱̪̯ͨ̽ͩ͘ ʿ̶̛̛̬̦̪ ̨̬̯̼̌̍ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̭̖̯̖̜ ̨̪̬̖̖̣̦̔̽ ̨̪̬̭̯͗ ̸̛̪̬̣̖̏̽ ̛̛̦̥̦̖̏̌ 56 ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛̛̣̥̼̥̀̍ ̨̨̭̪̭̥̍̌ ̛ ̛̪̖̬̖̦̪̬̯̌̌̏̽ ̦̌ ̛̣̦̦͕̾̔̐ ̡̨̨̯̬̼̜ ̦̖ ̭̯̔̌ ̖̥̱ ̨̨̛̪̥̦̯̭ͨ̽́ͩ ̛ ̸̛̭̱̯̏ ̡̨̡̱̪̱̌̏ ̡̡̨̜̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̴̛̛̦̐ , ̛̛̣ ̡̡̱̌̀ - ̛̦̱̍̔̽ ̡̡̛̯̜̭̱̌̀ ̖̹̖̱̔̏̀ ̨̡̪̖̣̱̔̔ ͘ ʥ̼̯̏̌̀ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̡̛̬̖̖̔ ̸̡̛̛̭̣̖̦̀́ ̛ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̨̯̬͕̏̌ ̨̦ ̭̱̯̽ ̨̛̯̖̬̏̚ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̥̖̦̖̯̭́́͘ Л̸̛̱̹̥ ̛̭̬̦̖̦̖̥̌̏ ̭ ̨̨̬̯̜̌̍ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̭̖̯̖̜ ̏ ̴̴̨̣̜̦̖̌ ̱̖̯̍̔ ̨̬̯̌̍̌ ̨̪̬ ̨̨̥̱̯̖̬̏ , ̵̛̬̺̌̔̌̀̚ ̨̡̛̛̣̭̯̏ ̦̌ ̶̛̱̣̖͘ ʿ̨̦̯́̽ , ̨̨̛̯̦̭̯̭́ ̛̣ ̡ ̨̯̖̜̏ ˉА ̵̨̨̛̪̬̺̜̔́ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ , ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̦̱̙̦ ̬̯̌̔̌̽̚ ̡̨̛̥̭̥̣̦̖̌̌̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̡̛̣̭̯̏͘ ʿ̨̛̥̦̯̖ ̛̪̬̥̖̬ ̭ ̨̦̦̌ - ̡̛̭̯̬̣̥̌̀́ ̛̚ ̣̼̐̌̏ ͨТ̛̖̭̯̬̱̖̥ ̨̭̪̬̭͍ͩ͊ Т ̡̨̜̌ ̴̡̛̯̬̌ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̣̦̼̥̔ ͘ В̖̥̍̌ ̭̯̖̬̌ ̨̪ - ̨̬̱̥̱̔̐ ̨̖̐ ̖̺̘ ̦̼̯̌̏̌̀̚ ̨̦̐̌̏ - ̴̡̛̯̬̌͘ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̸̨̛̦̖̐ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̡̛̯̥̌ ̛̦̦̖̥̌̏̌̚ ̦̖ ̨̦̱̯̌̏̚ .  В ̛̭̣̱ ̨̨̯̐ ̡̨̨̛̦̐̚ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̴̡̛̯̬̌̌ ̨̭̘̏ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̬̯̍̌̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏͘ Ч̨̯ ̨̯̬̙̖̯̭̌̌́ ̦̌ ̶̖̦̖ ̌̚ ϭ ̡̛̣̖̦̯̌͘ О̦ ̨̥̙̖̯ ̥̏̌ ̨̛̭̯̯̽ ̛ ϰϬϬ ̛ ϱϬϬ ̛ ϲ ϬϬ ̛ ̨̣̹̖̍̽ ̬̱̣̖̜̍͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ - ̨̯ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚ ̛ ̨̪̬̘̯̭̔̌́ ̡̨̭̖̏́ ̡̡̨̛̯̜̭̖̌ ͨʧ͕ͩ ̨̨̛̭̖̖̭̯̥̭̯̍̽ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̸̨̨̛̦̯̙̦ ̥̣͕̌̌ ̸̨̯ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̛̪̬̼̣̍̽ ̙̖̔̌ ̛̪̬ ̡̨̯̜̌ ̨̡̨̼̭̜̏ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̛̣̔̌ ;̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̨̛̭̯̹̖̌̏̏̐ ̡̱̌́̏̚Ϳ͘ ˁ ̛̛̯̖̬̥̌̚ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̙̦̼̖̏̌ ̦ ̦̭̼̀̌͘ 1. Н̨̱̙̦ ̱̥̖̯̽ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̽ ̶̛̖̪̣̺̖́̀ ̨̨̡̛̣̌̐̏̚ ̡ ̛̯̖̬̥̌̚ ̛ ̨̛̪̬̯̔̍̌̽ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀ ̦̖̖̙̖̦̦̼̖̌̚̚ ̡̡̛̛̬̯̦̌͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ́ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̡̛̯̖̬̱̚ ;̵̨̯́ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ́ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̭̼̯̭̏́̏̌̽́̚ ̭ ̛̛̯̖̬̥̌̚Ϳ͘ ʿ̛̬ ̨̨̛̛̪̪̣̦̖̦ ̣̦̭̍̌̌̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̖ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̦̌ 100$ ̭ ̛̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪̖̬̭̦̣̦̼̜̌̽ ̥̖̦̖̙̖̬̔ ̛ ̡̬̖̣̥̦̼̜̌ ̨̯̖̣̔ ̡̛̥̬̖̯͕̌̐̔̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̖̣̯̔̌̀ ̨̛̻̣̖̦̍́̏́ ̌̚ ̭̏̌ ;̖̣̯̔̌̀ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̡̯̌ ̡̡̌ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̼̌̏̌̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̛̭̯̣̣̌̏́ ̱ ̵̛̦ ̛̖̦̔̽̐ ̖̺̘ ̛ ̖̺̘ ̛ ̖̺̘Ϳ . 2. Н̨̱̙̦ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̸̨̡̯̣̯̀̌̽ ̸̡̦̖̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̨̡̛̪̣̺̌̔ ⠀ ̨̨̪̪̣̦̯́̽ black list ⤀ ̛ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̽ ̨̭̜̏ ̨̡̛̭̪̭ ̸̵̡̖̭̯̖̦̦̼̌̏ ⠀ white list ⤀ ͘ В̭̘ ̨̯̾ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̭̦ ̨̖̏ ̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ̨̪ ̛̯̖̬̥͕̌̚ ̡̨̨̯̬̌́ ̱ ̭̏̌ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̪̯̬̯̯̖̌ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̛̭̏ ̖̦̖̔̐ . ϯ͘ О̸̖̦̽ ̶̴̸̛̛̭̪̖̦ͨ̌́ͩ ̶̖̣̖̏̌́ ̨̛̛̱̯̬̌̔́͘ ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽ ̭̖̖̍ ̭̯̖̪̖̦̽ ̨̨̨̛̭̦̦̦̭̯̌̚ ̸̨̡̖̣̖͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̖̘̯̭̏̔́ ̦̌ ̨̨̡̛̣̌̐̏̚ ͨˑ̛̯ ̸̭̼̌ ̭̖̣̔ ̯̌̀ ̛̚ ̯̖̍́ ̨̨̦̭̯̺̖̌́̐ ̬̖̜̭̖̬̌ͩ ̛̛̣ ͨˁ̨̬̭̍̽ ϰϬ ̡̐ ̌̚ Ϯ ̦̔́ ̖̍̚ ̸̵̡̛̛̪̣̭̯̖̭̌ ̶̨̛̪̖̬̜̌ ͙ͩ ̛ ̯̔͘͘ ˁ̛̬̖̔ ̵̡̛̯̌ ̣̖̜̀̔ ̱̱̯̍̔ ̨̪̪̯̭̌̔̌̽́ ̛ ̵̨̨̛̬̹̖ ̡̖̯̦̼̖͕̌̔̏̌ ̙̖̔̌ ̛̪̬̯̦̼̖́ ̛̣͕̀̔ ̨̦͙ʺ̦̖ ̦̖ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̼̍ ̡̨̨̛̦̐ ̨̛̙̯͕̍̌̽ ̨̨̪̯̥̱̾ ̡̭̙̱̌ ̡̯̌͗ ̡̨̐̔̌ ́ ̛̦̥̣̭̌̌́̚ ̏ ̨̭̖̏ ̬̏ ̖̥́ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̸̨̭̌̏ ͨˁ̨̨̛̪̥̖̯̬̔̏ͩ ̏ ̸̣̱̹̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̯̾ ̛̼̣̍ ̨̨̪̬̭̯ ̸̛̥̱̙̦̼ ̵̛̭̬̖̦̔ ̣̖̯͕ ̦̖̜̯̬̣̦̼̖̌̽ ̏ ̨̛̛̺̖̦͕̍ ̏ ̵̱̹̖̥̔ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̸̨̭̯͕̌ ̨̯̾ ̨̼̣̍ ̨̡̨̨̯̬̖̦̦̖̏ ̨̼̣̍̔͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̡̨̯̦̜ ̨̱̹̖̦̜̔̏ ̶̨̛̛̛̬̦͕̐̌̌̚ ̨̨̨̪̦̖̔̍ ̨̛̺̖̦̖̍ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̛̪̬̦̖̭̘̯ ̥̏̌ ̨̨̛̱̣̭̯̔̏̽̏́͘ А ̨̺̯̭̍̌̽́ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̨̪ ̦̦̭̱̀̌ ζϰ ̏ ̨̯̥̾ ̡̛̭̪̭̖͘ ϰ͘ ʥ̨̨̣̹̜̽ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̦̖̼̱̪̏̏ ̨̨̡̪̭̼̣͘ ʿ̨̙̖̚ ̏ ̡̛̦̖̐ ́ ̥̔̌ ̥̏̌ ̪̬̱̌ - ̨̡̯̬̜̱ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̵̨̨̛̪̣̺̏́̀̚ ̵̛ ̨̡̛̭̬̯̯͕̌̽ ̨̡̨̦̔̌ ̨̛̭̯̯ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̭̥̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̯̖̬̏̚ ̨̪ ̬̱̥̖̺̔̌̏̌̀̌́̚ ̛̥̪̱̣̭̦̼̖̽ ̨̡̡̛̪̱̪ ̭̖̏̐̔̌ ̨̪̬̖̪̣̖̯̔̌̐̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̡̛̼̭̜̏ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̦̖̼̱̪͕̏̏ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̛̪̣̯̏́̽͘ Н̌ ̨̯̾ ̨̨̪̬̭̯ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̡̣̼̯̭̌̌̔̏̌̽́̚ ̏ ̶̖̦̖ ̨̯̬̏̌̌͘ 57 ˄ ̵̛̯̖̬̦̼̚ ̭̖̯̖̜ ̥̭̭̌̌ ̨̡̨̦̖̭̯̯̔̌̏ ̛ ́ ͕ ̏ ̨̭̖̏ ̬̖̥͕̏́ ̨̡̯̣̭̌̌́̚ ̨̯ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̛̛̦̥ ̱̙̖ ̭̪̱̭̯́ Ϯ ̶̥̖̭͕́̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛ ̡̬̼̣̭ͨ̌́ͩ̚ ̏ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̵̨̨̦̖̪̣̥ ̪̣̭̖̀ . О̡̨̦̔̌ ̱ ̵̛̦ ̖̭̯͕̽ ̨̪̙̣̱̜͕̌ ̨̛̦̔ ʹ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̜͕̔̏ ̨̦ ̭̖̏ ̙̖ ̸̨̖̦̽ ̨̥̺̦̼̜ ̪̣̭͕ͨ̀ͩ ̡̨̨̯̬̼̜ ̛ ̛̭̯̣̌̌̏̚ ̥̖̦́ ̛̱̖̣̯̔̽ ̛̥ ̨̣̹̖̍̽ ̛̛̦̥̦͕̏̌́ ̸̖̥ ̛̬̱̥̔̐ ̛̭ ̸̨̡̛̯̦̥͕̌ ̛ ̡̨̨̯̬̼̜ , ̨̪ ̛̭̱̯ , ̛ ̭̯̣̖̯̌̌̏́̚ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̛̛̦̥͘ ˑ̨̯ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̖̺̘ ̡̨̦̖̦̥̼̜̌̚ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔ ̨̯̬͕̏̌ ̨̛̼̯̏̏̔̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̨̦̖̏ ̦̌ ̨̡̬̼̦ ͘ К̸̨̨̦̖̦͕ ̨̯̯̾ ̨̯̬̏̌ ̨̨̣̙̦̔ ̛̥̖̯̽ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̡̪̯̖̭̯͕̔ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̨̪̦̯̦̼̥͕́ ̡̡̌ ̛̥ ̨̨̪̣̽̚ ̯̭̏̌̽́ ̛ ̯͕̔͘͘ ̨̦ ̨̛̥̖̦̦ ̏ ̵̛̯̖̬̌̚ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̨̪̬̘̯̭̔̌́ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̪̬̯̔̌̽ ̛̦ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̛̦ ̏ ̡̦̖̭̖́̔͘ Н̌ ̯̪̖̾̌ ̨̡̛̪̭̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̛̖̭̣ ̨̛̪̥̦̯̖͕ ́ ̸̨̭̯̌ ̡̱̼̣̌̏̌̚ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̛̥̦̖̐ ̨̡̛̪̣̺̌̔ ̸̨̯̖̦̼̌̚ ̡̡̌ ̬̌̚ ̨̪̔ ̨̪̬̙̱̔̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚͘ ʿ̨ ̨̛̥̥ ̨̛̺̱̺̖̦̥́ , ̵̡̛̯̌ ̨̨̡̪̣̺̌̔ ̛ ̨̨̯̬̏̌̏ ̨̡̪̬́̔̌ ϱϬ - ϲϬй͘ ˀ̨̯̯̌̍̌̽ ̭ ̛̛̦̥ ̛̛̣ ̦̖̯ - ̬̖̹̯̌̽ ̥͕̏̌ ̨̦ ́ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̼ ̨̨̨̪̭̖̯̣̏̏̌ ̼̍ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̸̦̯̌̌̽ ̭ ̸̨̖̐ - ̨̯ ̨̨̬̱̔̐̐͘ ˁ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̡̛̯̥̌ ̨̨̯̬̥͕̏̌ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̱̙̖ ̖̭̯̽ ̨̭̪̬̭ ;̖̭̯̽ ̯̖̪̣̼̖ͨͩ ̡̛̣̖̦̯̼Ϳ͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̪̬̺ ̖ ͕ ̌ ̦̌ ̸̨̦̣̦̥̌̌̽ ̯̪̖̾̌ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̦̖ ̨̛̭̯̯ ̡̛̭̯̌̽ ̵̯̬̱̦̼̔ ̪̱̯̖̜͘ В ̨̯̜̾ ̣̖̐̌̏ ́ ̦̖ ̡̬̭̭̣̌̌̌̚ ̥̏̌ ̖̺̘ ̨ ̡̨̡̨̦̯̖̭̯̦̜ ̡̬̖̣̥̖̌ Google Adwords , ̨̦ ̦̖ ̭̖̣̣̔̌ ́ ̨̨̯̾̐ ̨̨̭̦̯̖̣̦̌̽̚͘ ʿ̛̬̦̯̭͕̌̽́̚ ̦̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ́ ̛ ̵̨̨̛̪̬̣̔ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̨̬̯̦̼̜̔̍ ̡̱̬̭ ̨̪ ̨̯̜̾ ̯̖̥̖ , ̨̨̛̪̣̺̜̏́̀̚ ̥̦̖ ̭̖̬̘̏̽̚ ̱̥̯͕̔̌̽ ̸̨̯ ̨̭̣̔̌̏̌̚ ́ ̨̛̭̏ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏ ͕ ́ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̣ ̨̨̯̐ ̡̨̦̖̬̯̏̌ ̛̚ ̨̛̪̭̖̯̯̖̣̖̜ ̏ ̡̛͕̌́̏̚ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̛̬̭̭̯̼̣̌̏̌͘ Т̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ , ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ʧ̱̣̐ ̨̨̯̭̯̜ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̨̡̨̦̖̬̬̖̯̦ ̭ ̨̥̖̜ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̦̌ ̴̨̦̖ ̥ ̸̵̨̨̛̦̭̣̖̦̦̼̐ ̡̨̬̭̭̌̌̏̚ ̵̛̬̱̔̐ ̬̖̯̍́ ̨ ̵̨̛̭̏ ̵̵̨̨̛̬̹ ̵̨̡̪̯̖̣̌̌́̚͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̨̛̭̯̥̌̏ ̯̱̾ ̯̖̥̱ ̨̡̨̯̬̼̯̜͕ ̸̨̛̪̭̯͕̌̏ ̸̨̯ ́ ̭̖̏ ̙̖ ̖̣̣̔̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̦̖ ̡̯̌ ̛ ̥̦̖ ̨̨̥̦̥̱̐ ̨̦̱̙̦ ̸̛̦̱̯̭̌̽́͘ Т̡̌ ̙̖ ́ ̦̖ ̭̯̣̌ ̛̯̬̯̌̌̐̏̌̽̚ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̭̖̬̼̖ͨͩ ̯̖̥̼͕ ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ ̭̪̥̌ ̛̛̣ ̨̛̬̖̔̏͘ ʪ ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̥̖̯̀ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ̛ ̨̦̦̭̀̌̏ , ̛̦̖̙̖̣ ̨̣̜̀̍ ̛̚ ̵̖̣̼̍ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ ̴̡̛̯̬̌̌ ͘ К̨̐̔̌ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̨̯̼̐̏ , ̛ ̥̏̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̯̾ ̨̨̛̪̦̯̭͕̌̔̍́ ̼̏ ̛̭̥̌ ̭̖̏ ̱̦̖̯̖̌̚͘ Н̸̛̦̯̌̌̽ ̙̖ ̭̘̏ ̸̣̱̹̖ ̭ ̨̨̖̣ͨ̍̐ͩ ̛̣̭̯ͨ̌ͩ  58 ʙТˍ ЧˎЧ ˆˇˈ ˔ˇˈˎТ˕˟ ˔Тˌ˕ , ˎˠЬˇЧЬˆ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ˁ ̸̨̡̛̛̛̭̯̦̥̌ ̴̡̛̯̬̌̌ ̨̬̖̏̔ ̨̛̬̬̣̭̌̍̌̽̚ , ̛ ̱ ̦̭̌ ̨̡̛̦̏̚ ̨̬̖̦̦̼̜̚ ̨̨̪̬̭̏͗ ̦̌ ̸̨̯ ̡̪̱̭̯̌̌̽̚ ̴̡̛̯̬͍̌ К̡̌ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̖̦̦͍̔̐ ˁ̨̥̌ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̣̼̐̌̏ ̨̨̖̺̣̍̌ ̼̍ ̖̭̔̽̚ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̖̺̘ ̨̭̯̦͕̀ ̌ ̨̯ ̛ ̬̱̱̔̐̀ ̡̨̨̨̛̬̱̪̭̦̐ ̡̯̖̭̯̌ , ̛̭̯̣̌̏ ̼̍ ́ ̶̖̣̽̀ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̥̏̌ ̨ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̌̚ ̦̌ OpenCart . О̡̨̦̔̌ ̨̖̣̔ ̨̯̾ ̸̨̨̨̥̬̖̦̦̖̌̚ ̛ ̦̖ ̡̨̯̖̌ ̱̙ ̨̨̪̬̭̯̖ ;̸̨̯ ̨̛̭̦̖̔̌̚ ̭̜̯̌̌ ̦̌ Opencart ͕ ̸̨̯ ̛̛̦̪̭̦̖̌̌ ̨̪ ̦̖̥̱ ̥̦̱̣̌̌ ̌ ⤀⤀⤀. ʿ̨̨̯̥̱̾ ́ ̼̬̣̏̍̌ ̨̣̖̖̍ ̡̛̣̖̜̐ ̡̡̌ ̣̔́ ̭͕̏̌ ̡̯̌ ̛ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̨̭̥̌̐ ̪̱̯͕̽ ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ́ ̸̛̦̦̣̌̌ ̭̥͕̌ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̪̣̱̭̽̀̽̚ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̛ ̡ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̪̬̖̦̱̯̍̐̽ ̛ ̥̏̌͘ ʪ̣́ ̸̦̣̌̌̌ ̦̥̌ ̨̦̱̙̦ ̨̛̪̬̖̖̣̯̭̔̽́ ̖̣̖̥̔̌ ̛̣ ̥̼ ̭̜̯̌ / ̛̣̦̦̾̔̐ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛̛̣ ̸̨̪̬̱̌ ̖̥ ̨̯̾ ̖̣̯̔̌̽ ̛̬̱̥̔̐ ;̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̦̱̙̦̌ ̨̦̖̣̹̍̽̌́ ̭̱̥̥̌ ̖̦̖̔̐Ϳ͘ ʪ̖̣̖̥̌ ̭̜̯̌ ̛̭̥̌͘ ʺ̨̛̦̖̐ ̨̪̼̯̦̼̖ ̖̥̭̯̖̬̏̍̌̌ ̸̭̖̜̭̌ ̨̨̨̦̖̣̦̔̏̽ ̼̍ ̨̨̛̛̪̥̬̺̣̭͕̽ ̨̦ ́ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̥̏̌ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̡̨̡̨̨̦̭̯̬̱̯̬̥ ̨̭̜̯̌̏͘ В ̨̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ̛ ̸̭̖̜̭̌ ̱ ̥̖̦́ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̛̦̔ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ̦̌ ̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬̖ ͨТ̨̨̨̪̬̦͕ ̨̖̙̖̦̦̌̚̚ ͕ ̨̦̣̦͕̍̌̌̽ ̦̖ ̨̭̖̬̘̦̽ͩ̚ - ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̱̭̣̼̹̯̌̽ ̨ ̵̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬̌ ̨̯ ̵̙̖̥̦̦̼̌ ̨̨̛̭̜̯̭̯̬̯̖̣̖̜̌ ̭ ̴̨̨̬̱̥̏͘ ʪ͕̌ ̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬̼ ̨̭̜̯̌̏ ̦̖ ̡̛̯̖̌ ̡̛̛̖̐̍ ̏ ̵̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̡̡̌ О̡̪̖̦̬̯͕̌ ̦̌ ̦̖̥ ̦̖̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̛̬̖̣̯̌̏̌̽̚ ̭̘̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̱̥̣̌̔̌̚ , ̛ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̭̯̖̭̦̖̦̼ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̸̡̨̨̛̛̬̪̦̐ ̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦̌́ ̨̡̨̣̍̏͘ В̭̘ ̡̯̌͘ Н̨ ̯̖̪̖̬̽ ̦̌ ̛̥̦̱̯̱ ̪̬̖̭̯̯̖͕̔̌̏̽ ̸̨̯ ̛̹̏̌ ̛̛̱̭̣́ ̛ ̛̦̦̌́̚ ̛̥̖̯̀ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̡̨̦̖̖ ̨̖̦̖̙̦̖̔ ̛̼̬̙̖̦̖̏̌ , ̛ ̼̏ ̛̥̖̖̯̖͕ ̡̭̙̖̥͕̌ ϱϬϬ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜̍͘ ʰ ̱ ̭̏̌ ̨̼̬̏̍͗ ̡̛̱̪̯̽ ̌̚ ̛̯̾ ̛̖̦̔̽̐ Л̱̌̔ К̛̣̦̱͕̌ ̸̨̯̼̍ ̖̺̘ ̨̨̭̯̣̭̌̽ ̛̛̣ ʺ̖̬̭̖̖̭̔ ˉЛˁ ̌̚ ϯ ̥̣̦ ̬̱̣̖̜͍̍ ʺ̖̬̭̖̖̭̔ ̏ ̸̯̼̭̱́ ̬̌̚ ̸̡̬̱̖͕ ̡̨̯ ̙̖ ̨̛̭̪̬̯͍͊ Н̨ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̥̏̌ ̨̖̐ ̡̛̱̪̯͕̽ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̖̺ ̘ ̵̨̛̦̖̣ ̸̨̪̦̪̬̭̔̌́̽́ ̛ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ̨̦̖̭̯̺̱̔̌̀̀ ̭̱̥̥̱͘ Ч̛̯̜͕̌ ̨̛̪̖̬̖̣̪̯̯̌̽ ̵̨̯́ ̼̍ ̪̬̱̌ 59 ̵̵̨̨̛̬̹ ̨̥̦̱̣̌̌̏ ̛ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̦̖ ̨̛̦̔ ̖̦̔̽ ̛ ̙̖̔̌ ̦̖̖̣̔̀ ̦̌ ̨̡̦̭̯̬̜̱̌ ̭̜̯̌̌͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̨̛̪̯̬̯̯̖̌ ̸̡̱̱ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̛̭̣ ̼̏ ̏ ̨̛̯̖̐ ̨̬̯̖̯̖̌̌̍̌̚ ̦̌ ʺ̖̬̭̖̖̭̔͘ Н ̨ ̛̖̭̣ ̶̖̣̽ ̛̣̹̽ ̛̪̖̬̖̥̖̺̖̦̖ ̛̚ ̡̪̱̦̯̌ А ̏ ̡̪̱̦̯ ʥ͕ ̨̯ ̨̦ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̡̡̌ - ̨̯ ̨̨̦̖̖̬̯̦̏́ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̨̯ Л̼̌̔ К̛̣̦̼̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̸̦̣̖͕̌̌ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̯̖̭̯̌ ̨̯̬̏̌̌ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̡̨̡̨̨̦̭̯̬̱̯̬̥ ̨̭̜̯̌̏͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ̸̨̪̣̱̯̌ ̽ ̡̛̌́̏̚ ̛ ̨̨̪̣̯̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̨̯̬̥͕̏̌ ̨̯ ̭̖̣̖̯̖̔̌ ̭̖̖̍ ̭̜̯̌ ̦̌ ̨̯̥ ̡̛̙̖͕̔̏ ̦̌ ̡̡̨̥̌ ̵̨̛̯̯̖̌̚͘ ˈ̨̯́ ̨̛̥̦̖̐ ̛̚ ̭̏̌ ̨̭̯̦̱̯̭̌́ ̛ ̦̌ ̵̦̖̯̱̭̖̌͘ ˄ ̨̦̖̐ ̖̭̯̽ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̪̣̭̀̏͗ - ̨̨̪̬̭̯̯̌ ̨̡̦̭̯̖̌ ̛ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚͘ В ̦̘̥ ̸̨̖̦̽ ̡̨̣̖̐ ̨̬̬̯̭͕̌̍̌̽́̚ ̛ ̔ ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̛̯̖̏̔ ̨̯̯̾ ̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬ ̪̖̬̼̖͕̏̏ ̨̯ ̨̛̪̭̯̏́̏ ̖̥̱ ̨̭̖̏̐ ̛̣̹̽ ̪̬̱̌ ̦̖̜̔ , ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̡̨̣̖̐ ̯̏̌́̽ ̭̜̯̼̌͘ - ̖̭̪̣̯̦̼̜̍̌͘ ʿ̬̌̏̔̌ ̸̭̖̜̭̌ ̛̪̬̣̦̖̖̌̏̽ ̨̼̣̍ ̼̍ ̦̯̌̏̌̽̚ ̵̦̖̯̱̭̌ ̨̨̱̭̣̦̏ ̖̭̪̣̯̦̼̥̍̌ ̨̭̜̯̥͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̡̛̪̣̯̔̀̽ ̨̭̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̨̥̖̦̔ ̨̦̱̙̦ ̨̪̣̌ ̛̯̯̽ ̡̪̖̯̌ ͨʥ̛̦̖̭͕ͩ̚ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̭̯̯ ϮϬϬ ̬̱̍ ̏ ̶̥̖̭́͘ О̡̨̦̔̌ ̛̖̭̣ ̭̏̌ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌ ̨̨̪̥̖̦̔̔ ̨̯̬̖̯̖̽̐ ̨̱̬̦̏́ ;̹̏̌ͺ̭̜̯̌͘ . ru ⤀ ͕ ̨̯ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̛̯̬̯̯̌̽ ̛̦ ̡̨̡̛̪̖̜͘ - ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̬̹̜ ̴̨̬̱̥͕ ̖̐̔ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̨̯̖̯̼̏ ̦̌ ̣̼̖̀̍ ̨̨̪̬̭̼̏͘ - ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̣̯̖̙̌͘ ʿ̸̨̣̱̖̦̦̼̖ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̼̯̭̏̏̔́́ ̦̌ ̸̭̖̯ ̏ ʿˁКʥ ̡̦̖͕̍̌ ̨̡̯̱̔̌ ̱̙̖ ̯̱͕̔̌ ̡̱̔̌ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦͘ ʰ̨̨̯̐̏̌́ ̡̨̛̛̥̭̭́ ϱй͘ - ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̵̨̨̬̹̖̖ ̛̛̛̣̯̀̌̍̚ ;̨̨̱̭̯̔̍̏ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̭̜̯̌̌ ̨̛̪̭̖̯ ̛̯̖̣̥́Ϳ . ˁ̯̦̬̯̦̼̖̌̔̌ ̨̹̣̦̼̌̍ ̸̣̱̹̖ ̵̨̛̥̦̐ ̵̨̭̦̦̼̔̌̚ ̯̖̥ ̣̔́ О̡̪̖̦̬̯͕̌ В̨̬̪̬̖̭̭̔ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ Е̭̯̽ ̖̺̘ ̬́̔ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̸̵̛̦̯̖̣̦̼̌̽̚ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯͕̏ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ́ ̦̖ ̱̱̍̔ ̨̭̯̬̯̌́̚ ̽ ̛̛̦̥̦̖̏̌͘ ˁ̨̡̨̨̪̜̦ ̛̛̬̖̭̯̬̬̱̜̯̖̭̐̽ ̛ ̸̛̦̦̜̯̖̌̌ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̭̜̯̌͘ ʪ̣́ ̸̦̣̌̌̌ ʹ ̨̯̾ ̸̣̱̹̖̖ ̛̬̖̹̖̦̖͘ ʪ̖̣̖̥̌ ̛̣̖̦̦̔̐͘ ʪ̣́ ̥̖̦́ ̡̡̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̭ ̛̛̱̥̦̯̬̦̼̥̐̌̌ ̨̛̥̥̐̌̚ ̣̀̍̌́ ̵̛̯̖̦̬̺̦̌̌ ̨̦̦̖̯̌̐́ ̨̛̦̖̼̦̭̥̱̏̀ ̨̡̯̭̱͘ Html , css , c + ͍ О̨̛̭̯̦̯̖̌̏ ̨̪̖͕̔̚ ́ ̨̭̜̱̔͊ ʿ̨ ̛̯̥̾ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̏ ̨̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̨̭̯̬ ̭̯̣̌ ̨̨̪̬̭̏ ̨ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̛̣̦̦͕̾̔̐̌ ̸̛̪̬̖̥ ̦̌ ̨̦̖̖̙̖̦̦̥̌̚̚ ̨̹̣̦̖̌̍͘ ˀ̛̖̹̖̦̖̥ ̭̯̣̌̌ ̡̬̱̯̌́ ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ Adobe Muse ̨̛̬̖̣̦̦̌̏̌̌́̚ ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪̱ Drag and Drope ;̛̯̦́ ̛ ̨̬̭̜̍̌Ϳ͘ Н̨̖̖̬̯̦̏́ ̨ ̨̱̦̔̍̌́ ̨̪̬̐̌ ͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̖̣̯̔̌̽ ̦̱ ̸̨̖̦̽ ̡̣̭̌ ̭̦̼̖ ̨̣̦̭̼̾̔͊ В̭̖̥̱͕ ̸̨̯ ́ ̱̥̖̀ ̖̣̯̔̌̽ ̏ ̦̖̜ ͕ ́ ̸̛̦̱̣̭̌́ ̛̚ ̵̨̛̪̯̬̭̺́̌̀ ̡̨̱̬̭̏ ̴̸̡̨̨̛̦̯̭̯̖̭̌̌̐ ̨̯̬̌̏̌ А̬̭̣̦̌̌ А̵̨̥̖̔̏̌ ͘ ˔ ̡̬̜̦̖̌ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̭̖̏ ̨̖̐ ̨̡̪̬̱̯̼̔͘ ʥ̖̚ ̸̡̛̛̭̣̖̦̀́͘ А̬̭̣̦̌ А̵̨̥̖̔̏ ̛ ̨̖̐ ͨ Т̨̱̬̥̍̽̀̚ ͩ - ̨̯̾ ̸̣̱̹̖̖͕ ̸̨̯ ̸̨̭̣̱̣̭̌̽ ̭ ̶̨̛̛̭̯̦̦̦̼̥̔̌ ̸̨̛̱̖̦̖̥̍ ̦̌ ̵̨̨̪̬̭̯̬̌ ̬̱̦̖̯̌͘ Н̌ ˁ̸̡̡̛̣̖̌̔ ̨̨̛̛̪̬̣̭̏̔̽ ̸̡̛̭̣̦̼̌̔ ̦̌ ̭̖̏ ̨̖̐ ̡̱̬̭̼͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ͨˁ̨̛̦̖̔̌̚ ̛̣̦̦̪̖̜̙̾̔̐̔ ̌̚ ϴϬ ̛̥̦̱̯ͩ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̪̣̦̖̏ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̨̭̯̔̌̽̚ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̜̌̏ ̸̨̨̡̛̛̦̭̯̬̦̦̔̌͘ К̸̨̨̦̖̦͕ ̦̖ ̌̚ ϴϬ ̛̥̦̱̯͕ ̨̦ ̌̚ ϭ - Ϯ ̦̔́ ̏ 60 ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̹̖̜̏̌ ̨̡̨̨̛̪̦̦̭̯̔̏̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̭̯̔̌̽̚ ̸̨̯ - ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬̱̯̖͘ ʿ̛̬ ̸̖̥ ̭ ̦̱̣ͨ́ͩ͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̱̙̖ ́ ̨̥̐ ̱ ̛ ̭̥̌ В̥̌ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ʺ̽̀̚ ͕ ̨̦ ̛̚ ̛̱̙̖̦̏̌́ ̡ А̬̭̣̦̱̌ А̵̨̥̖̱̔̏ ̛ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̦ ̖̣̖̯͕̔̌ ́ ̛̬̖̹̣ ̡̯̌ ̨̯̏ ̨̡̨̛̪̬̬̖̣̥̬̯̌̏̌̽ ̨̖̐ ̨̡̪̬̱̯̼̔͘ Л̸̱̹̖ ̭̖̏ ̱̦̌̏̚ ̯̌̽ ̨̯ ̸̨̨̡̛̛̪̖̬̭̯̦̏̌͘ ʿ̛̬̦̯̭͕̌̽́̚ ̨̦ ̼̣̍ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏ ̨̨̯̬̥͕̌̏ ̸̖̜ ̨̡̪̬̱̯̔ ̥̦̖ ̨̼̣̍ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̭̯̼̦̔ ̨̡̪̱̪̯̌̽ ̏ ̸̡̛̭̣̦̱̌̔͘ Н̨̡̨̭̯̣̌̽ ̨̦ ̡̬̱̯͕ ̸̨̯ ̨̦̖̪̬̖̥̖̦̦ ̛̭̣̱̙̖̯̌̏̌̚ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̛̪̭̼̯̭̌̏̌̽́̚ ̨̪ ̨̨̪̣̦̥̱ ̪̬̜̭̱̌͘ ʧ̖̔ ̭̖̣̯̔̌ ̽ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̦̾̔ ̦ ̐ ̡̨̐̔̌ ̨̭̥̥̱̌ ̦̖ ̵̨̨̯͍̌ О̯̖̯̏ ̨̪̬̭̯͘ ʥ̛̬̙̌ ̴̛̬̣̦̭̌̌͘ ˁ̨̖̯̱̏̀ http://work - zilla.com/ Л̛̀̔ ̦̌ ̨̯̜̾ ̛̬̙̖̍ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ͨ̌̚ ̖̱͕̔ͩ ̌ ̨̛̦̐̔̌ ̛ ̖̹̖̣̖̔̏ ;̛̖̭̣ ̴̛̬̣̦̭̖̬̌ ̛̚ К̵̭̯̦̌̌̌̌̚ ̛̛̣ ʥ̨̛̛̖̣̬̱̭̭Ϳ͘ К̸̨̨̦̖̦͕ ̭̖̏ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̛̭̣̙̦̭̯ ̨̡̪̬̖̯̌ ̛ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̦̱̙̖̦ ̭̜̯̌ ̭ ̯̼̭ ́ ̸̖̜ ̵̨̯̬̦̼̏̌ ̸̡̨̡̬̯̖͕̌ ̨̯ ̛̪̯̭̯̥́̽̀̌ ̬̱̣̍ ̖̜ ̼̏ ̦̖ ̨̯̖̣̖̯̖̭̔̌̽͘ Н̨ ̨̹̣̦̦̼̜̌̍ ̨̣̦̭͕̾̔ ̵̡̨̛ ̨̨̪̣̦ ̏ ̵̛̯̖̬̌̚ ̨̨̥̙̦ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̌̚ ϯϬϬ - 500 ̬̱̣̖̜̍͘ ʥ̛̬̙̌ ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̸̨̖̦̽ ̨̪̬̭̯̼̥͕ ̨̪̦̯̦̼̥́ ̛ ̨̱̦̼̥̔̍ ̴̨̛̦̯̖̬̖̜̭̥͘ Е̛̭̣ ̸̨̯͕ ̨̯ ̖̭̔̽̚ ̖̭̯̽ ̨̯̖̯̼̏ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̦̌ ̭̖̏ ̨̨̪̬̭̼̏ http://work - zilla.com/Pages/Help.aspx ˈ̸̨̱ ̨̛̭̖̯̯̏̽ ̨̡̨̯̣̽ ̔̏̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̵̙̦̼̏̌ ̨̥̥̖̦̯̌͘ ϭ͘ О̺̯̭̍̌̽́ ̭ ̶̨̛̪̯̖̦̣̦̼̥̌̽ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̖̥ ̛̦̌̔̌́̚ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽ ̨̨̛̪̪̣̦̯̖ ̣̦̭̍̌̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̖ ̦̌ ̯̱ ̭̱̥̥̱͕ ̡̨̯ ̨̬̱̀ ̼̏ ̨̖̺̖̯̖̍̌ ̴̛̬̣̦̭̖̬̱̌ ̌̚ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̖ ̨̹̖̏̌̐ ̡̌̌̌̚̚͘ ˁ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̼̏ , ̨̨̨̥̙̦̏̚ , ̦̖ ̵̨̛̯̯̖̌̚ ̡̛̼̯̌̔̏̌̽̚ ̯̱̔̌ ̨̨̥̦̐ ̖̦̖̔̐ , ̦̖ ̸̛̱̱̍̔ ̛̱̖̬̖̦̦̼̥̏ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̱̖̯̖̍̔ ̏ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̨̛̭̖̬̭̥̏͘ А ̛̼̖̭̯̏̏ ̛̖̦̔̽̐ ̛̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̨̡̨̯̣̽ ̭ ̨̣̹̍̽ ̨̜ ̡̨̛̛̥̭̭̖̜͘ ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̼̏ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̦̖ ̦̖̯̖̌̚ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̛̭̯̯ ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̨̹̖̏̌̐ 61 ̛̦̌̔̌́̚ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̖ ̦̖̯̖̌̚ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̖̦̖̔̐ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̪̣̙̯̽͘ Ч̨̯ ̖̣̯̔̌̽ ̏ ̡̨̯̜̌ ̶̛̛̛̭̯̱͍̌ В̭̘ ̨̨̪̬̭̯͘ ʯ̡̛̼̖̯̖̌̔̏̌ ̛̪̬̥̖̬̦̱̀ ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀ ̭̱̥̥̱͕ ̡̭̙̖̥̌ , ϯϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̌̚ ̛̣̖̦̦̔̐ , ̛ ̨̛̭̥̯̬̥ , ̖̭̯̽ ̛̣ ̨̡̡̛̛̯̣ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̖̜͘ Е̛̭̣ ̨̡̡̨̛̯̣̏ ̦̖̯͕ ̨̡̛̼̖̯̖̔̔̏̌ ̖̺̘ ̨̭̯ ̬̱̣̖̜̍ ̛ ̪̖̬̖̼̭̯̣̖̯̖̏̌̏́ ̛̦̖̌̔̌̚͘ В̥̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̥̱̯̐ ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̪̭̯̌̽ ̴̛̬̣̦̭̖̬̼̌ ̛ ̨̨̛̬̯͕̐̏̽ ̸̨̯ ̹̖̏̌ ̛̦̖̌̔̌̚ ̯̦̖̯́ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̦̌ ϭϱϬϬϬ ̬̱̍ , ̛ ̖̹̖̣̖̔̏ ̼̏ ̛̦ ̱ ̡̨̨̐ ̦̖ ̭̖̣̖̯̖̔̌ ʹ ̦̜̯̖͕̌̚ ̨̯̾ ̛̣̹̽ ̖̹̖̔̏̌́ ̨̡̪̪̼̯̌ ̨̪̬̯̔̌̽ ̭̖̍́ ̨̨̨̪̬̙̖̔͘ ʥ̱̯̖̔̽ ̱̖̬̖̦̼͕̏ ̸̨̯ ̨̬̦̌ ̛̛̣ ̨̨̪̦̔̚ ̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ̨̨̖̦̍̔̐ ̨̨̨̣̦̖̐̔ ̭̯̱̖̦̯͕̔̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̼̪̣̦̯̏ ̨̬̯̱̌̍ ̌̚ ̨̨̬̐̌̔̚ ̛̥̖̦̹̖̽ ̛̖̦̔̽̐͘ 2 ͘ ˔ ̸̭̯̬̖̣̏̌ ̵̭̥̼̌ ̵̬̦̼̌̚ ̣̖̜̀̔͗ ̵̱̥̦̼ ̛ ̵̨̛̛̪̯̱̪̣̺͕̔̏̌̀ ̡̭̥̖ ̵̛̣̭̯̼̌ ̛ ̦̖ ̸̨̖̦͕̽ ̛̯̣̦̯̣̼̌̌̏ ̵ ̛ ̖̬̖̜͕̍̔̌̚ ̨̦ ̖̺̘ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̸̭̯̬̖̣̏̌ ̨̨̯͕̐ ̡̨̯ ̼̍ ̱̥̖̣ ̸̛̯̯̌̽ ̛̥̼̭̣͘ ˑ̨̯ ́ ̡ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̭̯̯̌̏̽ ̨̛̪̬̣̦̖̌̏̽ ̨̨̪̣̦̖ ̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̖ ̛̦̖͕̌̔̌̚ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̛̥̖̦̦ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖͕ ̌ ̦̖ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̨̱̦̔̍ ̴̛̬̣̦̭̖̬̌ ̱͘ ʰ ̼͕̏ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̨̥̙̖̯̖ ̦̖ ̦̯̌̽̚ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̨̨̥̥̖̦̯̏ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̛̦̌̔̌́̚͘ Ч̨̯ ̖̣̯͍̔̌̽͊ О̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̭̘̏ ̨̨̪̬̭̯͘ ʥ̖̬̘̯̖ ̭̜̯̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̥̏̌ ̨̛̪̦̬̣̭͕̌̏́ ̏ ̛̛̦̌̔̌̚ ̘̯̖̔̌ ̦̌ ̨̯̯̾ ̭̜̯̌ ̡̭̭̼̣̱ ̛ ̛̛̪̹̯̖ ̨̦̱̙̦ͨ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̜̯̌ ̸̨̯̽ - ̏ - ̸̨̯̽͘ Т̨̡̨̣̽ ̸̨̯̼̍ ̌̚ ̡̼̌̚ ̵̨̛̛̛̪̬̣̔ ̦̌ ̨̥̜ ̾ ̥̖̜̣͕ ̨̪̥̖̦̯́̽ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̛ ̯̔ͩ͘͘ ʪ̣̹̖̌̽ ̱̙̖ ̛̪̬ ̨̛̛̺̖̦̍ ̨̨̛̬̖̯̖̭̔̐̏̌̏̌̽ ̭ ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̖̥ ̨ ̵̡̛̭̏́ ̴̴̵̡̛̛̦̯̣̹͕̀̌ ̛̖̭̣ ̨̛̦ ̥̏̌ ̦̱̙̦̼͘ Н̛ ̏ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̨̭̜̯̌̏ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̵̨̛̪̭̦̦̼̌ ̨̨̨̭̪̭͕̍̏ ̛̦ ̏ ̸̨̪̖̔̌ ̛̦̌̔̌́̚ ̦̌ ̨̡̛̬̣̣̖̏̚ ̦̖̯ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̭̣̙̦̐͘ Н̨̱̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ̸̱̯̽ - ̸̱̯̽ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̸̨̯̼̍ ̨̬̬̯̭̌̍̌̽́̚͘ 62 ʞˑ˔˕Т˅˜ЧˍЧ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В ̨̯̜̾ ̣̖̐̌̏ ͕ ́ ̡̬̭̭̙̱̌̌ ̥̏̌ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̨̯̬̏̌ ̡̡̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̡̯̌ ̛ ̭̬̱̌̚ ̏ К̛̯̖͕̌ ̨̡̨̦̔̌ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̱̱̍̔ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̭̖̜̏ ̡̛̛̦̐ ̡̨̨̬̖̥̖̦̯̔̏̌̽ ̥̏̌ ̡̱̪̯̭̌̌̽́̚ ̱ ̦̭̌ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̛̖̦̭̯̖̦̦̥̔̏ ̸̭̣̱̖̌ ʹ ̡̨̐̔̌ ̨̯̬̏̌̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̦̜̯͕̌ ̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̏ К̛̯̖̌͘ ˄ ̥̖̦́ ̡̯̌ ̨̼̹̣̏ ̭ ̴̨̛̱̯̣̦̼̥̍̽ ̛̙̖̬̭̔ ̛ ̡̨̨̛̦̖̯̬̼̥ ̖̣̀̏ ̛̛̬̦̼̥ ̡̛̛̱̬̹̖̦̥͕̌́ ̨̦ ̨̔ ̵̛̯̾ ̨̨̯̬̏̌̏ ́ ̨̹̘̣ͨ̔ͩ ̨̭ ̬̖̥̖̦̖̥͕̏ ̌ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬͕̌ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̏ ϵϵй ̸̭̣̱̖̌̏ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̸̖̥ - ̨̯ ̨̨̪̪̬̺̖ͨͩ , ̭̘̏ ̨̨̥̙̦ ̱̖̯̍̔ ̛̦̜̯̌ ̱ ̦̭̌͘ ˁ̥̌̌́ ̣̦̐̌̏̌́ ̸̛̛̪̬̦͕̌ ̸̨̪̖̥̱ ́ ̥̏̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̖̣̯̔̌̽ ̨̛̥̖̦̦ ̡̯̌ ʹ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̥̏̌ ̦̱̙̦̌ ̼̭̯̬̍̌́ ̸̨̨̨̛̬̖̥̭̯̍̌̏̌̽ ̖̦̖̔̐ , ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̬̦̹̖̌̽ ̸̨̨̪̱̭̯̯̏̏̏̌̽ ̡̱̭̏ ̛̛̪̬̼̣̍͘ ʪ͕̌ ̏ К̛̯̖̌ ̨̯̬̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ̏ 1,5 - Ϯ ̬̌̌̚ ̖̹̖̣̖̔̏ ̙̖̔̌ ̭ ̸̨̱̖̯̥ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̪ К̛̯̌̀ ̨̔ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ ̡̨̛̛̛̥̭̭ ̨̨̭̥̌̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ ̨̪̣̯̼̌ ̱̭̣̱̐ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̛ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ТК ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̯ ̡̨̬̌̐ ̨̔ ̭̏̌͘ Н̨ К̛̯̜̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̼̖̯̍̏̌ ̼̭̯̬̼̥̍͘ Т̸̨̦̖̖ ̼̖̯̍̏̌ ʹ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̡̼̖̯̖̌̌̏̌̚̚ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̻̖̥̍ ̛ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̨̭̥̣̖̯̥̌ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̭ ̴̡̛̛̬̌̍ ̏ ʺ̨̡̭̱̏ ̛̛̣ ʿ̛̯̖̬͕ ̨̦ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̭̭̖̥̏ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̡̪̬́̔ ̶̴̛̬ ;̏ ϰ - ϴ ̬̌̚ ̨̨̬̙̖̔Ϳ ̛ ̦̥̌ ̡̨̯̜̌ ̛̬̦̯̏̌̌ ̦ ̖ ̵̨̨̛̪̯̔̔͘ А ̌̚ ϯϬ - ϱϬ ̦̖̜̔ ̏ ̨̛̛̛̙̦̔̌ ̨̯̬̏̌̌ ̼̏ ̱̭̪̖̖̯̖ ̡̛̭̭̦̱̯̽͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̡̱̪̖̥̭̌̌́̚ ̏ К̛̯̖̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̨̭̭̖̥̏ ̨̪̬̥́ ̦̖̯ ̛̦̖̐̔ ̨̯̬̏̌̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̛̛̣ ̱̙̖ ̭̪̱̭̯́ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̬̖̥̏́ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̨̛̪̬̙̥͕̔̌̌ ̼̏ ̸̡̨̖̯ ̦̖̯̖̌̚ ̨̭̜̏ ̨̻̖̥̍ ̛ ̛̪̣̦̬̱̌ ́ ̛̱̱̺̖̍̔ ̡̡̛̱̪̌̚ ̛̬̖̹̯̖ ̨̛̛̛̛̥̦̥̬̯̏̌̽̚ ̨̛̭̏ ̡̛̛̖̬̙̔̚͘ Т̨̡̨̣̽ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̛̦̖̌͘ ʿ̨̡̛̭ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ʰ̡̯̌ ͕ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̥̼ ̨̨̛̛̪̬̯̖̭̯̬̣̏̌ ̨̭̪̬̭ ̛ ̸̨̛̛̪̣̱̣ n - ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̌́̏̚ ̨̦̭̯̣̌̌ ̨̭̥̖̌ ̬̖̥̏́ ̨̪̱̥̯̔̌̽ ̨ ̨̯̥͕ ̖̐̔ ̙̖ ̯̏́̽̚ ̨̯̬̏̌ ̛ ̛̦̜̯̌ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ ˁ ̨̦̔̌̏ ̸̡̬̭̬̱̖̦̦̼̥̌ ̨̨̯̬̥͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̪̬̘̯̭̔̌́ ̦̌ ̡̬̼̦̖ ̨̣̖̖̍ ϭ ̨̐̔̌ ̭̏ ̘͕ ̏ ̨̺̖̥̍ - ̨̯ , ̨̨̪̦̯̦́ ʹ ̖̭̯̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̖ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̣̖̖̍ - ̥̖̦̖̖ ̵̨̛̭̣̦̼̔ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏ ̭ ̨̪̖̬̜̏ ̶̛̭̯̬̦̼̌ ̸̛̼̏̔̌ ̡̦̖̭́̔̌ ̛ ̱̣̐̐̌ ̨̪ ̨̪̬̭̱̌̚ ̨̯̬ͨ̏̌ͩ ̨̨̪̯̥ͩ͘ ʿ̬͕̌̏̔̌ ̶̖̦̼ ̱ ̵̡̛̯̌ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̸̨̨̼̦̍ ̦̌ ϭϬ - ϮϬй ̼̹̖̏ ̨̪ ̡̬̼̦̱͘ ʪ̌ ̛ ̨̨̺̖͕̏̍ ̸̨̯ ̖̣̯̔̌̽ , ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̛̣̥ͨ̏ ̯̬̖̦̔ͩ ̛ ̨̪̬̖̥̔̌ ̡̨̯̜̌ ̨̯̬͕̏̌ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̖̺̘ ̦̖ ̛̱̭̪̖̣ ̨̨̛̯̬̖̬̯̌̐̏̌̽ ̡̬̱̪̦̼̖ ̨̨̡̛̛̪̯͍̏͊ ʰ̛̣ ̙̖ ̦̥̌ ̏ ̛̭̣̱ ̸̨̨̛̛̬̦̖̦̦̭̯̐̌ ̙̖̯̍̀̔̌ ̦̱̙̖̦ ̡̛̥̖̣̜ ̨̪̯ , ̛ ̥̼ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̥̙̖̥ ̨̨̛̪̣̯̏̽̚ ̭̖̖̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̡̱̪̱̌̚ ̙̖̔̌ ̏ 3 ϬϬϬϬ ̬̱͍̍͊͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̦̥̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̛̥̖̯̽ ̨̖̣̔ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̙̖ , ̡̡̌ ̥̼͕ ̸̛̛̛̦̦̺̥̌̌̀ ̨̨̡̛̛̪̯̥̏̌ ̛̛̣ ̨̛̛̦̖̣̹̥ͨ̍̽ͩ ʰʿ͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̣̖̖̍ ̨̛̥̣̦̼̍̽ ̛ ̨̨̬̐̌̔̚ ̸̣̱̹̖ ̛̬̖̬̱̯̌̐̀ ̦̌ ̨̯̬̖̦̼̖̔̏ ̨̡̛̛̦̦̏͘ ʪ̌ ̛ ̨̛̱̭̣̏́ ̱ ̵̛̦ ̸̨̨̼̦̍ ̨̣̖̖̍ ̡̛̛̖̐̍͘ ʰ̡̭̯̌̽ ̵̡̛̯̌ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̱̖̥̍̔ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̏К ̨̡̦̯̯̖̌ . ʪ̣̖̖̌ ́ ̡̬̭̭̙̱̌̌ ̨̛̣̬̯̥̌̐ ̨̯̭̖̏̌ ̨̡̨̛̪̭̯̺͕̌̏̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̪̬̭̯͕ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̥̦̖ ̵̨̛̦̯̌̔̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̴̡̨̨̥̬̯̦̼̖ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̛̱̭̣̏́ ̨̬̯̼̌̍͘ ʿ̸̛̬̖̥ ̛̯̾ ̨̪̬̭̯̼̖ ̶̛̛̪̬̦̪̼ ̱̱̯̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̯̌̏ ̛̛̣ ̡̨̡̦̯̯͕̏̌̌ ̨̦ ̛ ̭ ̨̡̛̛̪̭̯̺̥̌̏̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̬̦̌̐̚ ̥̭̹̯͕̌̌̍̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̽́ ̦̌ ̹̖̥̏̌ ̛̪̱̯͘ Н̸̦̖̥̌ ̭ ̨̛̯̌̏͘ 63 ʿ̸̛̖̬̦̼̜̏ ̨̯̭̖̏͘ 1) ʰ̖̜̯̖̍̐̌̚ ̨̨̛̬̪̹̪̪̖̬̔̏͊ Е̛̭̣ ̦̖ ̦̖̯̖̌̚ , ̡̨̯ ̾ ̨̯ ʹ ̨̯̾ ̡̛̯̖̌ ̨̛̯̬̺̏̌ ̛ ͕ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̡̨̡̛̛̹̣̦͕̽ ̡̨̨̯̬̼̖ ̖̬̱̯̍ ̱ ̭̏̌ ̛̖̦͕̔̽̐ ̏ ̵̱̹̖̥̔ ̸̭̣̱̖̌ ̵̨̯̌̔́̚ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̛̛̣ ̏ ̸̣̱̹̖̥ ̦̌ dx . com ̛ ̖̣̯̔̌̀ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̹̏̌ ̬̖̭̌̔ , ̖̬̍́ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̡̨̛̛̥̭̭̀ ̨̯ ϱ ̨̔ ϭϱй ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̦̣̭̯̌̐͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̵̡̛̯̌ ̡̨̬̌̔̏ ̨̦̱̙̦ ̛̚ ̖̯̍̐̌̽͗ - В̨ - ̵̪̖̬̼̏ ͕ ̱̥̔̏́ ̨̛̛̪̬̖̣̙̖̦̥̔́ ̼̹̖̏ ́ ̱̙̖ ̥̏̌ ̛̦̪̭̣͕̌̌ ̖̐̔ ̨̨̥̙̦ ̡̯̌̌̌̽̚̚ ̨̯̬̏̌ ̨̭̥̥̱̌ ⠀ http :// www . dx . com / ru / ̛ http://ru.aliexpress.com/ru_home.htm Ϳ͘ В̥̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̛̪̣̯̯̌̽ ̡̨̛̦̥̱ ̡̨̛̛̥̭̭̀͘ - ̨̏ - ̵̨̯̬̼͕̏ ̏ ̛̭̣̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̬̼́̔ ̨̨̛̬̪̹̪̪̖̬̔̏ ̸̱̯̽ ̥̖̦̹̖̽ ̸̖̥ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̨̭̭̯̯́ ̛̚ ̡̨̡̨̛̹̣̦͕̽̏ ̨̯ ̡̡̛̦̱̌̀ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏̽ ̦̌ ̭̖̍́ ̨̛̦ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̬̯̍̌̽ ̦̖ ̱̱̯̍̔ ̛ ̸̛̭̣̱̭̽ ̸̨̯͕ ̌ ̸̨̯ͨͩ ̸̭̣̱̖̯̭̌́ ̸̨̨̼̦̍ ̸̨̭̯̌ ̭ ̨̯̬̏̌ ̛̥̌ ̛̚ К̛̯̌́ , ̛̪̖̬̖̭̼̣̖̥̼̥̌ ̨̪ ̸̨̪̯̖͕ ̨̯ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̥̙̖̯̖ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̛̖̦̔̽̐͘ - ̛̯̬̖̯̜ ̡̪̱̦̯ ̨̪̣̦̌̏ ̡̼̯̖̖̯̏̌ ̛̚ ̨̨̨̯̬̏̐͘ Т̨̬̏̌ ̛̚ К̛̯̌́ , ̨̯̪̬̣̖̦̦̼̜̌̏ ̨̪ ʿ̸̨̯̖ ̛̥̖̖̯ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̭̖̏ ̹̦̭̼̌ ̼̯̍̽ ̏ ͨ ̨̥̭́ ͩ ̨̪̥̯̼̥́ ̏ ̨̨̬̖̔̐ ;̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ http://www.youtube.com/watch?v=wOe3eloICT4 ͕ ̵̡̛̯̌ ̨̛̖̏̔ ̨̨̥̙̦ ̛̦̜̯̌ over ϵϬϬϬͿ͕ ̌ ̡̯̙̖̌ ̖̬̙̦̦̼̥̌̔̌̚ ̨̯̥̙̦̖̜̌ , ̏ ̸̭̣̱̖̌ , ̛̖̭̣ ̱̖̯̍̔ ̛̪̬̦̦̌̚ ̸̡̨̡̨̥̥̖̬̖̭̜ ̛̪̬̯̖̜̌͘ ʰ ̛̖̭̣ ̸̨̯ - ̨̯ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ̸̛̭̣̱̯̭͕́ ̨̯͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̡̡̨̨̛̦̌̐ ̨̛̥̖̺̖̦̏́̚ ̱̺̖̬̍̌ ̛̦ ̨̯ ̡̨̨̐ ̼̏ ̦̖ ̨̙̖̯̖̭͕̔̔̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̡̨̡̛̹̣̦̽ ̨̛̭̏ ϱй ̱̙̖ ̨̛̪̯̬̯̣̌ ̦̌ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̛̬̼̐ ̛ ̖̥̱ ̨̪̬̺̖ ̛̭̥̖̦̯̽ ̡̡̱̦̯̌̌ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̛̛̣ ̦̌ ̨̛̯̌̏ , ̛̦̖̙̖̣ ̭ ̸̖̥ - ̨̯ ̯̥̌ ̛̬̬̯̭̌̍̌̽́̚͘ Т̵̛̣̦̯̣̼̌̌̏ ̵̦̼̀ ̨̨̛̬̪̹̪̪̖̬̔̏ ̸̛̛̼̭̣̯̏̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̨̣̖̐ ͘ В ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̨̛̣̬̯̥̌̐̌ ̨̭̏ ̖̜ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̦ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ͨʺ̼ ̨̬̯̖̥̌̍̌ ̭ ̴̡̨̛̬̜̌̍ ̏ К̛̯̖̌ ̦̪̬̥̱͕̌́̀ͩ ͨʪ̨̡̭̯̌̏̌ ̭ ̨̦̹̖̌̐ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̡̭̣̌̔̌ ̏ ʧ̸̨̱̦̙̱̌ͩ ̛ ̯̔͘͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̛̣̀̔ ̨̥̱̯̐ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̴̡̨̛̬̜̌̍ ̦̪̬̥̱̌́̀ ;̱ ̥̖̦́ ̼̣̍ ϭ ̡̨̯̜̌ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏ ̛̪̬ ̸̖̥ ̦̖̙̦̼̜̌̔ ̛ ̵̨̨̛̬̹̜Ϳ͕ ̨̦ ̨̡̪̌ ̼̏ ̦̖ ̸̦̦̖̯̖̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̛̛̯̥̾ ̛̣̥͕̀̔̽ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̼̏ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̵̨̭̯̬̦̼̌̌̏̌̚ ̨̯ ̡̨̨̹̣̯̼͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖̏̐̔̌ ̛̺̖̯̖ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̛ ̸̨̱̯̦̜̯̖́ ̱ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̨̡̯̱̔̌ ̨̦ ̱̖̯̍̔ ̥̏̌ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̯̬̏̌͘ ʺ̨̡̭͕̏̌ ʿ̛̯̖̬ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̡̛̛̬̭̭̜̭̖ ̨̨̬̐̔̌ ʹ ̵̨̨̨̬̹͖ ̴̡̛̬̌̍̌ ̏ К̛̯̖͕̌ ̡̭̣ ̌̔ ̏ ʿ̡̛̖̦̖͕ ʧ̸̨̨̱̦̙̱̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̦̖ ̵̨̡̛̛̬̭̭̜̭ ̨̨̨̬̐̔̏ ʹ ̵̨̨̪̣͘ 64 2) ˄ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̵̨̯̽ ̛ ̡̡̨̬̯͕̌ ̨̦ ̭̖̏̐̔̌ ̸̡̨̖̯ ̨̛̣̙̖̦̼̚ ̨̛̱̭̣̏́ ̨̬̯̼̌̍ ͗ ̶̖̦̼ ̛ ̨̻̖̥̍ ̡̡̛̱̪̌̚ ͕ ̡̡̛̛̥̌ ТК ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̏ ̨̛̬̖̦̼̐ ̛ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̬̯̌̍̌̽̚ ̨̯̬̏̌ ̏ ̨̖̐ ̨̨̬̖̐̔͘ ʿ̨̛̬̥̖̬̦ ̡̯͕̌ ʰ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̛̖̭̣ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̵̱̔̏ ̸̨̡̭̯̬̖ ̏ ̛̭̯̣̖ ̨̪ͨ ̣̼̥̀̍ ̨̨̪̬̭̥̏̌ ̨̛̦̯̖͕̏̚ ̛̛̪̹̯̖͕ ̛̹̣̯̖ ̸̵̨̨̪̯̼̏ ̨̣̱̖̜̐̍ͩ ̱ ̥̖̦́ ̭̬̱̌̚ ̨̡̛̦̯̏̌̀̚ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨ ̨̛̦̖̙̦̭̯̌̔ ̡̨̨̯̌̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͗ ̛̦̖̱̙̖̣͕ ̛̖̭̣ ̯̼ ̬̯̼̖̹̌̌̍̌̏̌̽̚ ̛̯̥̾ ̡̯̌ ̨̯̬̱̦̔ ̸̦̪̬̭̌́̽́ ̛ ̛̦̪̭̯̌̌̽ ̨̛̱̭̣̏́ ̨̬̯̼̌̍ ̭̬̱͍̌͊̚ К̡̌ ̴̨̛̬̥̬̱̖̯̭́ ̶̖̦̌͗ ̣̔́ ̵̨̛̦̔ ̨̦͕̔̌ ̌ ̣̔́ ̵̛̬̱̔̐ ̬̱͍̔̐̌́͊ Ч̨̭̯̌ ̡̯̌ ̖̣̯̔̌̀ ̨̨̡̛̛̪̯̏ - ̨̛̯̬̹ͨ̐̌ ̭ ̡̬̼̦͕̌ͩ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̖̬̖̦̼̏ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̡̨̡̛̛̥̥̱̦̯̦̼̌̏ ̵̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍́ ̛ ̸̛̭̯̯͕̌̀ ̸̨̯ ̨̭̥̱̯̐ ̭̏̌ ̨̛̪̬̯ͨ̔̌̏̽ͩ ̨̪ ̨̛̱̭̣̥̏́ , ̛̛̣ ̨̪̬̯̔̌̽ ̥̏̌ ̨̣̹̖̍̽ ̸ ̖̥͕ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̨̡̙̖̯̭̌́ ̸̖̭̯̦̼̜ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̖̯̍̐̌̽̚ ̵̡̛̯̌ ̨̡̨̛̪̭̯̺͕̌̏̏ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̨̨̣̦̜̐̏ ̨̛̣̍ ̭ ̛̛̦̥ ̱̖̯̍̔ ̸̨̨̨̪̬̖̭̯̯̦͕̔̌ ̨̨̛̬̦̯̬̦̐̌̌̏̌͘ 3) О̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̸̛̛̦̣̖̌ ̱ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̨̨̭̖̏̐ ̭̜̯̌̌ . Н̡̨̨̖̯̬̼̖ ̶̨̪̬̼̔̌̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛̬̖̐ ̛̭̯̬̬̱̯̭̀́ ̡̡̌ ̛̥̦̌̐̌̚͘ О̛̦̥̔ ̛̚ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̨̦̦̜̔̌ ̶̨̛̛̪ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̡̱̼̯̌̏̌̽̚ ̪̬̥̱́̀ ̡̭̭̼̣̱ ̦̌ ̨̭̜̏ ̭̜̯̌͘ ˁ̨̨̛̯̥̭̯̽ 65 ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛̥̦ͨ̌̐̌̌ͩ̚ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̯ ϯϯ ϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̏ ̨̐̔ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̛̯̖̏̔ ̏ ̨̛̛̻̣̖̦̍́̏ ̪̬̥̱́̀ ̡̭̭̼̣̱ ̦̌ ̭̜̯͕̌ ̨̯ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̨̨̭̪̣̣̭̏̽̏̌́̚ ̨̦̦̜̔̌ ̨̱̭̣̱̜͕̐ ̌̚ ̡̨̨̯̬̱̀ ̛̪̣̯̣̌̌̚ ̭̱̥̥̱ ̦̖ ̨̭̯̱̪̦̱̔̀ ̡̨̨̹̣̯̖ ̛ ̨̛̣̹̦̭̯̱̍̽̏ ̵̛̬̱̔̐ ̵̥̱̯̦̼ ̴̨̨̪̬̦̔̌̏̌͘ Т̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ , ̦̖ ̭̖̏ ̸̖̭̯̦̼̖ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̭̯̬̖̥̯̭́́ ̡ ̨̡̛̯̬̼̯̀ ̛̥̦̌̐̌̌̚ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̨̥̱̯̐ ̨̪̣̦̖̏ ̭̖̖̍ ̯̔̌̽ ̨̛̱̣̬̦̌̏̌̏̌̚ ̦̱̀ ̡̭̭̼̣̱ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌͘ А̨̛̯̏ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̏ ̨̯̥̾ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̸̡̛̬̱̖̯̌̏̌̚ ̡̛̜̐̌ ̛ ̛̖̭̣ ̖̺̘ ̨̨̪̣̯̬̌ ̨̐̔̌ ̦̌̌̔̚ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̡̙̼̜̌̔ ̨̥̐ ̯̔̌̏̌̽ ̪̬̥̱́̀ ̡̭̭̼̣̱ ̦̌ ̨̭̜̏ ̭̜̯̌ ̨̖̭̪̣̯̦͕̍̌ ̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̸̨̡̛̪̣̯̔̀̽ ̴̛̦̯̌̌̀̚͘ ʰ̚ ̖̺̘ ̵̨̭̯̱̪̦̼̔ ̡ ̛̭̖̬̖̦̖̔ ̴̖̬̣̏̌́ ϮϬϭϱ ̐ ̨̔̌ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̭̯̖̯̭̌́͗ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̭̜̯̌̌ ̏ ̛̛̥̖̦ ̶̨̪̬͕̔̌̏̌ ̡̛̱̦̖̌̌̚ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̭̜̯̌̌ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̖̍̚ ̸̨̡̛̯ ̛ ̨̨̥̖̦̦̜̔ ̨̦̼̚ ̭̜̯̌̌ ̛ ̡̨̛̭̬̦̹̯ ̭ ̨̬̖̭̥̌̔ ̭̜̯̌̌͘ В̼ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̖̺̘ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̨̨̭̪̭̍͘ Е̭ ̛̣ ̼̏ ̨̛̛̦̬̱̙̣͕̍̌ ̸̨̯ ̱ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̖̭̯̽ ̨̭̜̏ ̭̜̯͕̌ ̛̪̖̬̖̜̯̖̔ ̦̌ ̨̦̖̐ ̛ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̭̜̯̌̌ ⠀ ̨̦ ̭̖̣̦̔̌ ̦̌ ̨̖̭̪̣̯̦̥̍̌ ̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬̖ ̛̛̣ ̦̖̯Ϳ , ̨̭̪̖̯̏̌̔̌ ̛̣ ̨̦̥̖̬ ̶̨̪̬̔̌̏̌ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̦̌ ̨̖̐ ̭̜̯̖͕̌ ̖̭̯̽ ̛̣ ̛̬̱̖̔̐ ̨̦̥̖̬̌ ;̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ , ̱ ̨̦̖̐ ̖̭̯̽ ̖̭̪̣̯̦̼̜̍̌ ̨̦̥̖̬ ϴ - ϴϬϬ͕ ̨̦̪̣̌̍̌ ̯̌ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̯ ϰϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̏ ̶̥̖̭́ ͕ ̸̨̯ ̨̣̖̯̔̍̌̏́ ̨̛̖̬̔̏́ Ϳ͘ ʯ̛̦̥̖̯̭̌̌́ ̛̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̛̯̬̥͕̏̌̌ ̖̭̯̽ ̛̣ ̨̯̼̼̏̚ ̨ ̦̖̥ ;̨̯̼̼̏̚ , ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ , ̨̦̱̙̦ ̨̭̥̯̬̖̯̽ ̦̖ 66 ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̭̜̯̖̌ ̏ ̬̖̣̖̌̔̚ ̨̯̼̼͕̏̚ ̌ ̵̨̯́ ̼̍ ̛̏̍̏ ̏ ̱̣̐̐ ̭̜̯ͨ̌ ̨̨̡̛̪̯̬̱̏̌ͩ͘ ̨̯̼̼̏ͩ̚ ⤀ . 4) ͨʿ̨̬̖̜̯̖̍ͩ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̪̬̭̯͕ ̸̨̯ ̙̌ ̨̨̯̹̦͕ ̨̦ ̸̨̪̖̥̱ ̨̯ ̛̥ ̡̨̬̖̔ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚͘ ˁ̡̨̛̪̬̱̜̯̖ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏ ̨̡̛̪̭ ʧ̱̣̐̌ ̛̛̣ ˔̡̦̖̭̔̌ ̛ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖͕ ̸̨̯ ̨̛̦ ̼̱̯̏̔̌̔͘ Е̛̭̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̬̙̖̦̌́̚ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍ ͕ ̨̯ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̨̦ ̼̭̯̣̖̯̭̏̌̏́́ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̌ ̖̐̔ - ̛̦̱̍̔̽ ̖̺̘͗ ̴̨̬̱̥̼͕ ̛̬̱̖̔̐ ̨̡̛̭͕̔ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̛ ̯̔͘͘ Н̨̥̖̬̌ ̴̨̨̯̖̣̖̦̏ ̡̛̛̦̖̭̬̱̯̭̔̀́ ̨̡̨̡̛̛̛̪̭̥̏̌ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ;̛̪̬ ̸̨̨̯̦̥ ̵̨̛̛̙̖̦̏̔ ̨̪̬̭̌̌̚Ϳ , ̨̡̨̯̬̜̯̖ ̭̖̏ ̡̡̛̣̏̌̔ ̛ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̱̖̯̏̔̽ ̨̣̖̖̍ ̨̪̣̦̱̀ ̡̛̬̯̦̱̌ ̨ ̨̬̯̖̌̍ ̔ ̨̨̦̦̌̐ ̨̨̡̛̪̯̏̌͘ В̨̪̣̦̖ ̨̥̙̖̯ ̸̛̭̣̱̯ ̽ ̭͕́ ̸̨̯ ̼̏ ̡̦̯̦̖̯̖̭̌̽ ̦̌ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̴̨̬̱̥͕ ̖̐̔ ̡̛̦̱̯̼̜ ̡̛̣̖̦̯ ̛̯̖̪̣̼̥ͨͩ ̨̛̭̣̥̏̌ ̨̛̱̪̥̦̖̯̌ ̨̹̖̏̌̐ ̶̨̨̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̛̛̣͕ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̵̛̣̯̏̌͘ ʺ̨̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛ ̡̨̯̖͕̌ ̸̨̯ ̛̦̼̦̖̹̦̥ ̨̨̯̬̥̏̌ ;̨̛̱̭̣̦̼̥̏ ̛̱̯̥̀̐̌Ϳ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̌̚ ̛̦̥̖̯̭̌́ ̨̭̖̏̐ ϭ ̶̥̖̭͕́ ̌ ̨̔ ̨̨̯̾̐ Ϯ ̨̐̔̌ ̨̪̬̣̔̌̏̌ ̨̪̖̬̙̦̦̼̖̔̔̌ ̡̛̛̦̐ ̦̌ ̵̨̡̬̣̖̍̌̌͘ ˄̙̖ ̨̨̪̏̔ ̱̥̯̭̌̔̌̽́̚͘ В̨̨̨̥̙̦͕̚ ̨̪ ̨̦̥̖̬̱ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ̸̛̣̦̱̀ ̸̡̛̭̯̬̦̱̌ ̡̨̡̦̯̯̖͕̏̌ ̴̡̖̜̭̱̖̍ ̛̛̣ ̵̨̨̡̡̛̦̣̭̭̦̔̌̌ ʹ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̣̖̦̚ ̖̘ ̸̛̛̱̯͕̽̚ ̨̛̪̣̭̯̯̌̽ ̴̨̨̯͕ ̨̛̦̥̔ ̨̭̣̏ ̨̥͕ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̨̨̭̜̍ ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́ ̸̨̡̖̣̖̏͘ Е̺̘ ̨̛̦̔ ̨̥̥̖̦̯ ̖̭̔̽̚ - ̨̨̪̪̬̱̜̯̖̍ ̡̛̭̯̌̽ ̨̛̦̔ ̛ ̨̯̯ ̙̖ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̨̪ ̨̬̦̥̱̌̚ ̴̨̬̥̯̱̌ ̨̦̬͕̌̍̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̸̛̼̏̔̌ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̸̨̖̦̽ ̛̬̦̼̥̌̚͘ Т̖͘͘ ̴̨̯̖̣̖̦ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̡̨̯̜̌ : 8 ⠀900⤀ 900 - 90 - ϵϬ͘ В̖̜̯̖̍ ̏ ̱̣̐̐ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̖͕̐ ̨̨̪̯̥ ϴϵϬϬϵϬϬϵϬϵϬ͕ ̨̨̪̯̥ нϳ ⠀ 900 ) 900 - 90 - 90, +79009009090, ̨̨̪̯̥ нϳ - 900 - 900 - 90 - 90 ̛ ̯̔͘͘ ˁ̨ ̡̨̡̛̭̥̍̌ ̛ ̖͕̍̚ ̭ ̴̛̛̖̭̥̔̌ ̛ ̖̍̚ ͕ ̭ ̨̛̪̬̖̣̥̍̌ ̥̖̙̱̔ ̶̴̛̛̬̥̌ ̛ ̖̍̚ ̵̛̦͘ ʿ̨ - ̨̬̦̥̱̌̚͘ Н̖ ̛̣̖̦̯̖̭̽͘ ʿ̨̯̬̌ ̛̯̏ ̵̛̛̣̹̦ ̪̬̱̌ ̛̥̦̱̯ , ̼̏ , ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯ , ̡̨̨̛̭̦̥̯̾ ̖ ̸̨̨̪̬̦̱́̔̀ ̭̱̥̥̱ ̖̦̖̔̐͘ ʰ̨̭̪̣̱̽́̚ ̵̡̼̹̖̱̦̦̼̏̌̌̚ ̸̖̯̼̬̖ ̵̨̪̬̭̯̼ ̨̨̭̪̭̍̌ ̨̯̭̖̜̯̖ ̵̭̖̏ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏ - ̨̨̛̬̪̹̪̪̖̬͕̔̏ ̭ͨ ̛̬̥̼̯̼̥̌̚ ̨̛̛̱̭̣̥͕̏́ͩ ̡̛̣͕̔̌ ̵̛̛̭̪̣̹̭̌̏́ ̨̪ ̨̦̥̖̬̱ ̴̨̯̖̣̖̦̌ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̦̖ ̵̨̨̛̪̯̔̔ ̥̏̌ ̨̪ ̶̖̦̖ - ̨̻̖̥̥̍̌ ̨̪̭̯̌̏ ̡̛͘ Т̵̖͕ ̸̨̯ ̨̛̭̯̣̭̌̽ , ̱̖̥̍̔ ̴̨̛̣̯̬̯̽̏̌̽ ̣̹̖̔̌̽͘ В̸̨̛̯̬̦̼̜ ̨̯̭̖̏͘ 1) ʿ̛̬ ̸̨̛̪̖̬̦̥̏ ̡̨̡̦̯̯̖̌ ̏ ̨̨̭̪̣̱̜̯̖̭̽̽̚ ̭̥̼̥̌ ̨̛̣̥ͨ̔̐ͩ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̛̭̏́̚͘ ʿ̨̔ ̨̛̣̥̔̐ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̛̭̏́̚ ́ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̀̚ ̡̨̯̜̌ ̨̨̭̪̭͕̍ ̛̪̬ ̡̨̨̨̯̬̥ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̯̙̖̣̖̖́ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̛̭̬̖̬̯̌̐̏̌̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̭̣ ́ ̥̏̌ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̨̨̪̦̏̀̚ ̦̌ ̨̨̭̯̼̜͕̏ ̨̯ ̏ ϵϱй ̸̭̣̱̖̌̏ ̼̏ ̼̭̯̬̖̖̍ ̨̛̯̖̯̯̖̏ ̦̌ ̨̥̜ ̨̨̡̦͕̏̚ ̛̦̖̙̖̣ ̛̖̭̣ ́ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̥̏̌ ̛̦̪̹̱̌ e - mail , ̛ ̼̏ ̨̛̯̖̯̯̖̏ ̦̌ ̨̦̖̐͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̨̭̯̼̜̏ ̸̭̖̜̭̌ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̦̭̌ ̨̛̦̭̯ ̭ ̨̨̭̜̍ Ϯϰ ̸̭̌̌ ̏ ̡̛̭̱̯ , ̡̡̌ ̦̯̖̣̦̼̜̌̽ ̡̡̛̬̖̭̯ ͕ ̌ ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̖̯̯̏̽ ̦̌ e - mail , ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̼̯̍̽ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̪̖̬̖̔ ̡̨̨̥̪̯̖̬̥̽̀ ̛̛̣ ̵̨̯́ ̼̍ ̴̛̭̖̬̯̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ̸̖̬̖̚ ̴̨̯̖̣̖̦ ̏ ̨̯̾ ̬̖̥̏́͘ Е̛̭̣ ̛̬̭̭̥̯̬̯̌̌̏̌̽ ̨̛̯͕ͨ̌̏ͩ ̨̯ ̛̚ ̵̱̔̏ ̵̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̔̌̏ ̛̭̥̥̌ ̨̛̯̌̏ ̨̨̨̭̪̭̍̏ 67 ̭̯̭̏́̌̽́̚ ̭ ̶̨̨̪̬̥̔̌̏ ̱̖̯̍̔ ̛̦̪̭̯ͨ̌̌̽ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ͩ ʪ̣́ ̸̨̖̐ ̦̥̌ ̭̖̏ ̛̯̾ ̵̨̛̛̯̬̭̪̣̖̯̖̦́ ̛ ̸̨̪̖̥̱ ̼̍ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̨̛̪̦̯͍̏̽͊̚ Т̡̛̥̌ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̥̼ ̨̪̬̖̬̖̥̏́ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̨̼̭̯̬̍ ̨̛̬̖̬̯̌̐̏̌̽ ̛ ̨̬̙̖̦̦̭̯̌́̽̚ ̦̌ ̨̬̯̱̌̍͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̬̯̌̍̌́ ̨̨̪̯̥͕ ̨̣̜̀̍ ̛̚ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏ ̼̭̼̣̖̯̏̌ ̡̛̛̬̖̯̼̏̚ ̡̛̣̖̦̯̥͕̌ ̛ ̖̣̖̯̭̔̌́ ̨̯̾ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ;̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̖̏̐̔̌Ϳ ̸̖̬̖̚ e - mail . ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ e - mail ̨̣̙̖̦̔ ̨̪̬̖̬̯̭̏́̽́ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̛ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̦̖ ̨ ̸̯̖̯̏̌̀ ̨̨̺̖̏̍ ̛̛̣ ̸̨̯̖̯̏̌̀ ̸̖̬̖̚ ̨̱̭̣̦̼̖̏ 5 ̦̖̜͕̔ ̨̯ ̨̯̾ ̨̨̪̏̔ ̱̥̯̭̌̔̌̽́̚ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̦̦̼̜̔̌ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛ ̨̦̱̙̦ ̛̣ ̥̏̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̛̦̥͘ Е̛̭̣ ̭̖̏ ̙̖ ̬̖̹̖̯̖̭̌̽ ̨̬̯̯͕̌̍̌̽ ̨̯ ̦̖ ̛̱̣̜̯̖̭̔̏́̽ ̨̨̪̯̥͕ ̸̨̪̖̥̱ ̨̯̯̾ ̭̥̼̜̌ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̸̨̛̯̖̺̜̏̌̀ ϱ ̦̖̜̔ ̦̌ ̹̏̌ e - mail , ̨̨̪̯̥ ̖̺̘ ϱ ̦̖̜̔ ̨̪̯̖̬̙̖̯̔̏̔̌ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖ ̨̹̖̏̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌ ̛ ̖̺̘ ϭϬ ̦̖̜̔ ̨̨̪̯̥ ̴̨̛̬̥̬̱̖̯ ̹̏̌ ̡̌̌̚̚ ̛ ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̨̖̐͘ ʪ̣́ ̥̖̦́ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̡̛̯̣̌ ̛ ̨̬̯̼̌̍ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̙̦̼̏̌ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̛̖̭̣ ̙̖ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̯̾ ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̡̛̛̬̯̦̼̥͕ ̨̯ ̨̛̛̭̪̬̦̏ ̥̜̯̖̌ ̦̦̼̜̔̌ ̨̭̖̯͕̏ ̡̡̌ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̨̨̬̙̖̥̼̜̏̍̌̌ ̡̛̪̣̭̀ ̦̌ ̵̨̪̣́ ̨̨̨̬̙̖̥̜̏̍̌̌ ̛̯̖̯̬̌̔ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌  ʥ̨̼̭̯̬ ̸̨̯̖̖̹̏̌̽ ʹ ̸̨̛̪̣̱ ̡̛̪̣̭͖̀ ̨̨̣̔̐ ʹ ̨̨̜̖̥̭̍̔́ ̖̍̚ ̵̛̦͘ А ̨̥̙̖̯ ̼̯͕̍̽ ̸̨̯ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ В̥̌ ̭̥̌ ̛̪̖̬̖̦̖̯̏̌̏̌̚ ̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̏ ̛̪̭̥̖̽ ̡̨̦̯̌ ̡̯̦̼̜ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦͍̌͊ Ч̨̯ ̙͕ ̨̯̾ ̖̺̘ ϭ ̡̛̪̣̭̀ ̦ͨ̌ ̵̨̪̣́ͩ͘ В̨̙̦̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̸̬̖̽ ̸̭̖̜̭̌ ̹̣̌ ̨ ̸̨̛̪̖̬̦̥̏ ̡̨̡̦̯̯̖͕̌ ̯̖͘͘ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏ ̖̺̘ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̡̨̦̥̼̌̚͘ В ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̨̺̯̭̍̌̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̸̖̬̖̚ e - mail ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̦̖ ̨̨̱̦̔̍ ̥̏̌ ̛̭̥̥̌͘ 2) ˄̦̜̯̖̌̚ ̛̛̣ ̸̨̛̱̯̦̯̖ ̭̖̏ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ̨̛̱̭̣̜̏ ̨̬̯̼̌̍ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̛̛̬̖̹̣ ̨̨̨̭̪̣̯̏̽̏̌̚ ̭̽́ ̛̪̬̖̼̱̺̥̔̔ ̨̨̭̖̯̥͕̏ ̨̯ ̘̌̔̌̚ ̯̖ ̨̨̪̬̭̏ ̼ ̏ ̨̪̖̬̥̏ ̛̪̭̥̖͕̽ ̛̖̭̣ ̛̛̬̖̹̣ ̨̨̛̪̦̯͕̏̽̚ ̨̯ ̌̔̌̚ ̘ ̯̖ ̵̛ ̨̪ ̴̨̯̖̣̖̦̱͘ ʪ̣́ ̸̦̣͕̌̌̌ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̬̭̯̖̬̯̭͕̌́̽́ ̛̛̼̪̹̯̖̏ ̦̌ ̡̛̛̣̭̯ ̭̖̏ ̡̪̱̦̯ ̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̣̔́ ̭̏̌ ̙̦̼̏̌͘ ˔͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̭̖̏̐̔̌ ̛̭̪̬̹̌̏̌̀ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀͗ - ̡̱̦̦̌̌̌́̚ ̶̖̦̌ ̡̯̱̣̦̌̌̽̌ ́ ? Ч ̡̨̭̯̖̦̌̽ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̵̛̯̬̯́ ̛ ̭̯̯̌̏́ ̛̦̙̖̦̦̼̜̌̚ ̶̡̛̖̦̦͕ ̸̨̯̼̍ ̼̯̭̏̔̌̏̌̽́ ̼̹̖̏ ̏ ̨̡̛̪̭̖ ̨̛̯̌̏ ̛̪̬ ̨̨̡̛̭̬̯̬̖̏ ̨̪ ̶̖̦̖͕ ̸̨̯̼̍ ̸̣̖̌̏̽̚ ̭̏̌ ̨̣̖̖̍ ̨̨̼̦̜̏̐̔ ̶̨̖̦̜͘ А ̪ ̨ ̴̡̯̱̌ ̨̨̪̯̥ ̼̭̦̖̯̭͕̏́́́ ̸̨̯ ̨̯̾ ̶̖̦̌ ̨̪ ̨̭̯̬̥̱̌ ̡̱̬̭̱͕ ̡̨̐̔̌ ̨̣̣̬̔̌ ̨̛̭̯̣ ̦̌ Ϭ͕ϬϬϭϳ ̬̱̣̖̜̍ ̖̹̖̣̖͖̔̏ ̛̛̣ ̸̨̯ ̨̯̾ ̶̖̦̌ ̛̪̬ ̨̡̡̪̱̪̖ ̨̯ ϭϬϬϬϬϬϬϬϬ ̶̛̛̖̦̔ ̨̯̬̏̌̌ ̨̥̖̭̯̏ ̵̡̱̦̦̼̌̌̚ ϭϬ ̛ ̯̔͘͘ - ̨̯̬̏̌ ̱ ̭̏̌ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ ;̛̛̣ ̨̬̱̥̔̐ ̡̨̱̦̦̥̌̌̚ ̨̨̬̖̐̔Ϳ͍ ʥ ̼̖̯͕̏̌ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̛ ̡̛̯̖͕̌ ̡̨̯ ̛̪̹̖̯ ̏ ̨̛̛̻̣̖̦̍́̏ ̭̖ͨ̏ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̏ ʺ̨̡̭̖͕̏ͩ ̌ ̨̨̪̯̥ ̼̭̦̖̯̭͕̏́́́ ̸̨̯ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ ̨̭̖̏̐ ϭϬ ̶̛̛̖̦̔ ̨̯̬̏̌̌ ̛̛̣ ̨̨̺̖̏̍ ϭ ̶̨̬̖͕̍̌̚ ̡̨̨̯̬̼̜ ̥̏̌ ̨̬̖̏̔ ̡̡̌ ̨̥̱̯̐ ̼̭̣̯̏̌̽ ̣̔́ ̨̡̛̪̬̖̬̏ ̸̡̖̭̯͕̌̏̌ ̌ ̱̙ ̪̖̬̱̏̀ ̛̪̬̯̌̀ ̥̏̌ ̨̪̭̯̯̌̏́ ̦̪̬̥̌́ ̱̀ ̭ ̴̡̛̛̬̌̍ ̏ К̛̯̖̌͘ 68 - ̡̡̌̌́ ̥ ̛̛̦̥̣̦̌̽̌́ ̛̪̬̯̌́ ̣̔́ ̡͍̌̌̌̚̚ ˔ ̨̭̖̯̱̏̀ ̡̼̯̌̌̏̌̽̚̚ ̨̯̬̏̌ ̛̛̛̥̦̥̣̦̼̥̌̽ ̛̛̣ ̨̡̨̨̣ - ̛̛̛̥̦̥̣̦̼̥̌̽ ̛̛̪̬̯̥̌́ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̨̪̖̬̜̏ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥͕̌̏ ̨̦ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̭̖̏̐̔̌ ̨̡̪̌ ̹̏̌ ̨̨̨̬̯̍ ̨̨̯̐ ̦̖ ̯̬̖̱̖̯̍͘ Л̨̡̛̐̌ ̸̨̖̦̽ ̨̪̬̭̯̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̦̖ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̭ ̨̨̛̛̪̬̯̖̣̖̥͕̏̔̚ ̸̛̦̯̌̚ , ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̭ ̨̛̪̖̬̖̪̬̺̥̔̌̀ ̨̯̬̏̌ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏ ;̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̖̏̐̔̌Ϳ͕ ̡̦̣̼̌̌ ̨̨̡̪̭̯̌̏ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̼̏ ̦̖ ̦̖̯̖̌̚ ̛ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̯̬̏̌̌ ̱ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̥̙̖̯ ̨̛̭̣̦̽ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̏ ̵̬̦̼̌̚ ̵̛̪̬̯̌́͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥ , ̨̦̖̦̔̌̏ ̼̏ ̡̛̣̌̌̌̚̚ ϯϬ ̸̨̭͕̌̏ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̸̨̨̛̯̣̦̖͕ ̨̛̪̬̣̔̌ ̵̛ ̛ ̛̛̬̖̹̣ ̡̯̌̌̌̽̚̚ ̭̬̱̌̚ ϮϬϬ͘ ʪ̨ ̨̨̯̐ ̨̥̥̖̦̯̌ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̬̭̪̬̣̌̔̌ ̛̪̬̖̼̱̺̖̔̔ ϯϬ ̡̹̯̱͕ ̹̏̌ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̛̭̥̖̦̣ ̨̨̭̖̏̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ;̨̨̛̛̪̬̯̖̣̏̔́̚Ϳ ̛ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̱̙̖ ̦̖ ̨̯͘ А ̼̏ ̡̛̣̌̌̌̚̚ ϮϬϬ ̡̹̯̱ ̛ ̨̛̛̬̭̭̯̬̣̌ ̭̽͘ ʿ̛̬ ̸̖̥ , ́ ̨̨̬̐̏̀ ̦̖ ̨̍ ̨̡̨̨̯̬̖̦̦̥̏ ̡̬̖͕̍̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̣̜̀̍ ̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̣̙̖̦̔ ̛̥̖̦̯͕̌̽̚ ̌ ̨̛̥̖̦̦ ̨ ̸̡̖̭̯̖̌̏͘ К̨̐̔̌ ̛̥̯̖̬̣̌̌ ̸̨̭̌̏ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̨̯̯ ̙̖͕ ̨̦ ̡̣̖̭̍ ̦̖ ̨̯̯ ̱ ̬̭̣̖̯͕̍̌̌ ̨̨̦̜̌̏̔̚ ̵̛̥̖̦̥̌̚ ̭̖̣̦̔̌ ̵̨̪̱̙̖ ̛ ̡̨̭̯̖̣ ̶̴̛̖̬̣̯̍̌̌ ̸̱̯̽ ̥̱̯̦̖ ̖͘ ʥ̡̬̌ ̣ ̛ ̨̯̾ ͍ Н̖̯͘ Н̨ ̛̹̏̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̛ ̼̏ ̛̭̥̌ ̱̙̖ ̦̖ ̏ ̨̨̭̯̬̖̏̐͘ О̦̙̼̔̌̔ ́ ̡̦̯̦̱̣̭̌́ ̦̌ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̦̥̖̬̖̦̦̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̛̪̬̯̌̀ ̨̨̛̪̣̙̣ ̸̨̛̯̣̦̼̜ ̨̪ ̸̡̖̭̯̱̌̏ ̨̯̬͕̏̌ ̌ ̨̨̪̯̥ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̨̦̼̥̏ ̡̨̥̌̌̚̚ ̨̼̣̍ ̭̖̏ ̵̱̙̖ ̛ ̵̱̙̖ ;̨̪̙̖̚ ̏ ̨̨̦̜̔ ̬̱̪̪̖̐ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ́ ̦̹̖̣̌ ̦̌ ̸̨̛̣̦̼̖̌̐ ̨̯̼̼̏̚ ̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̣̖̜̀̔Ϳ͘ Т̡̨̖̌ ̨̯̙̖ ̼̖̯̍̏̌ ̛ ̨̯̾ ̨̦̌̔ ̛̥̖̯̽ ̏ ̛̱̏̔͘ Е̺̘ ̨̛̦̔ ̪̣̭̀ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̛̪̬̯̜̌ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̦̌ ̸̭̣̱̜̌ ̵̛̦̖̪̬̖̖̦̦̼̔̏̔ ̵̛̦̖̯̦̼̐̌̏ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚ ̦̌ ̡̬̼̦̖ ̼̏ ̦̖ ̨̭̯̦̖̯̖̭̌̽ ̭ ̸̡̱̖̜ ̨̨̨̦̖̬̭̪̬̦̦̌̔̌̐ ̨̯̬̏̌̌͘ ʯ̡̱̪̯̭̌̌̽́ ̸̣̱̹̖ ̥̖̦̹̖͕̽ ̨̦ ̸̺̖̌ ͕ ̸̖̥ ̭̬̱̌̚ ̛ ̨̨̪̯̥ ̦̖ ̦̯͕̌̽̚ ̸̨̯ ̭ ̛̯̥̾ ̖̣̯̔̌̽͘ - ̡̡̌ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̏ ̨̥̜ ̨̨̬͍̐̔ Л̨̜̀̍ ̡̖̯̦̼̜̌̔̏̌ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏ ̛̖̭̣ ̼̏ ̡̼̖̯̖̌̌̏̌̚̚ ̦̖ ̛̭̖̬͕̍ ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̼̥̌ ̡̨̛̛̥̪̦̥̌́ ;ТКͿ͘ К̡̛̛̥̌ ̨̛̥̖̦̦ ТК ʹ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̪̬̭̏ ̛ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̬̯̔̍̌̽ ̣̔́ ̭̖̍́ ̸̣̱̹ ̛̜ ̛̬̦̯̏̌̌͘ В ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̣̖̐̌̏ ́ ̭̖̣̔̌̀ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̨̨̬̍̚ ТК ʹ ̛̱̭̣̱̥̐̌ ̵̡̡̛̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̨̪̣̯̭͕̽̏̌̽́̚ ̌ ̵̡̡̛̌ ̦̖̯͘ О̡̨̦̔̌ ̛̖̭̣ ̨̪ ̡̡̛̥̌ - ̨̛̣̍ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̥̏̌ ̦̖ ̨̨̪̜̱̯̔̔ ̨̛̥ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦͕̔̌ ̨̯ ̸̣̱̹̖ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̱̦̼̜̔̍ ̛̚ ̵̪̬̖̣̖̥̼̔̌̐̌ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ʹ ̣̱ ̸̹̖̖ ̨̨̨̛̭̯̦̹̖̦̖ ̶̖̦̼ ̛ ̨̡̨̭̬̏ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ ̨̛̣̭̯̍̽̚ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̸̛̼̏̔̌ ̬̱̐̌̚ ̡ ̥̏̌͘ - ̖̭̯̽ ̛̣ ̡̡̛̖̌ - ̨̛̣̍ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̭̬̼̍ ̛̪̬ ̨̡̯̪̬̖̌̏ ̬̱̐̌̚ ? ˑ̨̯ ̖̭̥̏̽̌ ̡̯̱̣̦̼̜̌̌̽ ̨̨̪̬̭̏ ̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̦̖ ̨̯̜ ТК͕ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̏ ̵̨̛̯̖̣ ̼̍͘ ʰ̨̦̐̔̌ ТК ̔ ̣́ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̦̖ ̛̬̖̯̐̌ ̨̛̬̣ ʹ ̨̦ ̨̨̯̐̏ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̣̜̀̍ ̖̍̚ ̨̪̔ ̪̣̯̼͕̌ ̨̦ ̸̨̭̯̌ ̼̖̯̍̏̌ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̌̚ ̨̨̡̛̯̬̦̭̪̬̯̬̱̌̏ ̨̔ ̨̦̱̙̦̜ ̥̏̌ ТК ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̸̨̛̪̣̯͕̔̌̏̌̽ ̨̛̣̍ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̨̺̖̏̍ ̨̡̯̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̨̛̯̯̏̽̚ ̏ ̦̖̘ ̬̱̐̚ ̛ ̪̬̖̣̖̯̔̌̐̌ ̨̼̏̏̚ ̡̱̬̖̬̽̌ ТК ̣̔́ ̨̬̌̍̌̚ ̨̯̬̏̌̌͘ К̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖͕̔̏ ̨̯̾ ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̀ ̸̡̨̦̖̦̱̀ ̸̡̨̱̪̦̱̌̀̚ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̯̬͕̏̌̌ ̸̨̯ ̨̦̱̙̦ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽͘ К̛̭̯̯͕̌ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̬̖͕̔ ̨̦ ̭̖̏ ̙̖ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̡̛̯̖̌ ̨̬̖̐ - ̨̨̡̛̛̪̯͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ , ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ , ̦̖ ̨̬̯̌̏́̚̚ ̬̱̐̚ ̨̪ ТК ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦͕̌́̽ ̌ ̼̼̯̏̏̌̀̚ ̡̨̱̬̖̬̽̏ ТК ̣̔́ ̨̬̌̍̌̚ ̬̱̐̌̚ ̛̚ ̵̛ ̴̨̛̭̌ ̛ ̪̬̖̣̯͕̔̌̐̌̀ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̨̯̾ ̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̽̏ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̥̏̌͘ ˁ ̡̛̛̯̥̌ ̨̛̛̯̬̺̥̏̌̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̦̖ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ ʿ̨̬ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̭ ̭̏̌ ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̔̽ ̵̸̨̖̯ ̯̏́̽̚ ̛̖̦̔̽̐ ̌̚ ̡̨̡̱̪̱̌̏ ̬̱̐̌̚ ;̛̖̭̣͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̼̏ ̛̭̥̌ ̦̖ ̨̛̪̬̭̯̖ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̱̔̽̀ ̡̙̖̭̯̱̀ ̡̨̡̱̪̱̌̏Ϳ ́ ̨̨̏ ̺̖̍ ̸̨̥̣̱͘ Т̵̡̛̌ ̡̯̌ ̙̖ ̸̣̱̹̖ ̛̖̯̍̐̌̽̚͘ - ̡̡̌ ̡̨̨̭̬ ̭ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̪̣̯̼̌ ̼̏ ̨̛̯̪̬̯̖̌̏ ̬̱̐̚ ͍ О̛̦̔ ̨̨̡̛̛̪̯̏ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̀ ̬̱̼̐̚ ̨̖̙̖̦̖̦͕̔̏ ̛̬̱̖͕̔̐ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̨̡̛̯̬̦̥̏̌ ̛ ̶̛̪̯̦̥͕́̌ ̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̏ ̪̯̱́̀ 69 ̨̭̱̯̱̍̍ ̨̪̭̣̖ ̨̨̪̣̦̜ Л ̱̦̼ , ̡̨̐̔̌ ʺ̬̭̌ ̛̛̭̣̯̍̚ ̭́ ̭ В̖̦̖̬ ̨̜ ̏ ̴̖̌̚ Ϭ͕Ϭϳ͘ ˑ̨̯ ̡̯̌ ̙̖ ̨̦̱̙̦ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽ ̦̌ ̸̭̣̱̜̌ ̡̨̐̔̌ ̖̭̯̽ ̨̛̬̺̖̐́ ̡̛̌́̏̚ ̛ ̨̯̬̏̌ ̦̱̙̖̦ ̖̺̘ ̸̖̬̏̌͘ А ̦̌ ̸̨̦̣̦̥̌̌̽ ̯̪̖͕̾̌ ̨̡̪̌ ̼̏ ̦̖ ̨̛̛̪̬̖̖̣̣̔ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̛̪̯̥̣̦̼̖̌̽ ̨̻̖̥̼̍ ̛̪̬ ̨̛̭̣̙̹̖̥̭̏́ ̨̭̪̬̭̖͕ ̡̛̯̖̌ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̱̱̯̍̔ ̨̡̛̦̯̏̌̽̚ ̨̨̨̪̭̯̦̦́͘ - ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̬̱̐̚ , ̛ ̡̡̌ ̨̼̭̯̬̍ ̼̏ ̨̪̬̖̬̖̯̖̏́ ̪̣̯̘̙̌ ? В̨̨̪̬̭ ̛̚ ̨̯̜ ̙̖ ̛̛̭̖̬͕ ̸̨̯ ̛ ̛̪̬̖̼̱̺̜̔̔͘ ˄ ϵϵй ̶̨̨̪̬̖̦̯̏ ̖̭̯̽ ̡̬̯̌̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ ̛ ̖̺̘͕ ̨̦̖̬̦͕̌̏ ̱ ϵϬй ̛̚ ̵̛̯̾ ϵϵй ̸̨̡̪̣̖̦̔̀ О̦ - ̣̜̦̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌͘ ˑ̨̯ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ̪̣̯̖̙̌ ̵̨̨̛̪̬̯̔ ̛̚ ̨̣̜̀̍ ̏ ̣̱̀̍̀ ̸̨̡̯̱ ˀ̨̛̭̭̀ ̌̚ 10 - ϯϬ ̛̥̦̱̯ ;ˁ̡̖̬̦̍̍̌ ̪̬̌̏̔̌ ̼̖̯̍̏̌ ̸̡̨̛̭̯͕́ ̨̦ ̨̯̾ ̭̖̏ ̙̖ ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̀ ̛̚ ̛̪̬̣̌̏Ϳ͘ В̨̙̦̌͊ ˁ̛̣̖̱̺̖̔̀ ̨̨̪̬̭̏ ̼ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̯̌̔̌̏̌̽̚ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚ ̨̪ ̴̨̯̖̣̖̦̱͕ ̡̯̌ ̡̡̌ ̙̖̦̏̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̭̥̌ ̨̯̖̯͕̏ ̨̦ ̛ ̶̡̛̬̖̌́ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̖̣ ̽́̚ ̯̔̌̏̌̽ ̬̖̥̏́ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̪̱̥̯̔̌̽ ̛ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̭̖̍́ ̭ ̸̣̱̹̖̜ ̨̨̭̯̬̦̼ . О̨̨̭̖̦̦̍ ̨̯̾ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̨̡̨̛̪̭̯̺͕̌̏̏ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̡̡ͨ̌ ̱ ̣̯̼̹͕̌̌ ̵̬̖̦ ̔̌ ̱̹̔̌ͩ ;̸̛̯̜͕̌ ̛̦ ̭̜̯͕̌̌ ̡̡̨̛̦̜̌ ̨̬̱̜̔̐ ̴̛̦̼Ϳ͘ - ̡̡̌ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̭ ̡̨̬̥̍̌ ? ʿ̨̛̬̙̥̔̌̌ ̡̡̨̨̌̐ ̼̍ ̨̯̬̏̌̌ ̼̏ ̦̖ ̛̛̬̖̹̣ ̦̯̭͕̌́̽́̚ ́ ̭̏̌ ̱̖̬͕̏́̀ ̱̖̯̍̔ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̜̔ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̬̍̌̌͘ ˑ̨̯ ̨̨̦̬̥̣̦̌̽ ̛ ̦̌ ̨̯̾ ̨̛̭̯̯ ̡̣̼̯̭͕̌̌̔̏̌̽́̚ ̡̡̌ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̭̣̖ ̴̖̬̣̏̌́ ̨̪̭̣̖̱̖̯̔ ̥̬̯͕̌ ̨̪̭̣̖ ̥̬̯̌̌ ̱̖̯̍̔ ̪̬̖̣̌̽ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̛̛̪̬̥̯̖ ̨̯̾ ̡̡̌ ̨̦̦̭̯̔̌̽͘ Е̛̭̣ ̙̖̔̌ ̦̖ ̭̥̌ ̨̯̬̏̌ ̱̖̯̍̔ ̡̨̬̦͕̍̌̏̌ ̨̯ ̱̖̯̍̔ ̱̹̯̦̌̌̌ ̏ ̨̥̭́ ̡̨̡̱̪͕̌̏̌ ̱̖̯̍̔ ̦̖ ̵̯̯̏̌̌̽ ̵̡̡̛̌ - ̨̯ ̖̯̣̖̜̔̌ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̨̨̭̭̯̦̜̌̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ В̹̌̌ ̶̖̣̽ ʹ ̱̦̯͕̌̽̚ ̡̡̌ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̭ ̶̛̛̛̭̯̱̥̌́ ̡̨ͨ̐̔̌ ̨̖̬̥̔̽ ̸̭̣̱̖̯̭̌́ͩ͘ Е̛̭̣ ̥̏̌ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̽̚ ̨̪̬ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱̙̖ ̦̖̭̥̖̯̦̼̥ ̸̯̼̭̥́̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̏ ̨̯̬̏̌ ̨̛̯̪̬̣̣̌̏́ ̛ ̭̖̏ ̡̡̌ ̨̛̦̔ ̛̼̣̍ ̨̨̣̦̼͕̔̏̽ ̸̨̯ ̡̬̍̌̌ ̱ ̵̛̦ ̦̖̯͕ ̸̨̯ ̡̙̼̜̌̔ ̨̯̬̏̌ ̨̪̬̖̬̖̯̭̏́́ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏ ̸̨̛̣̦ ̪̖̬̖̔ ̨̡̨̯̪̬̜̌̏ ̛ , ̨̨̺̖̏̍ , ̱ ̵̛̦ ̨̪ ̴̨̛̭̱ ̖̖̯̍̐̌ ̨̨̛̖̦̬̔̐ ̛̛̪̯̺̜̭̌̀́ ̨̬̱̜̌̔̐ ̛ ̡̡̛̺̜̌̌̀ ̸̨̡̛̥͕̍̌̍̌ ̦̖ ̖̬̯̖̏̽͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̡̨̭̪̜̦̼̥ ̨̨̨̣̭̥̐ ̨̯̏ ̖̯̯̖̽͗ - ʪ͕̌ ́ ̥̏̌ ̵̨̨̨̯̦ ̖̬͕̏̀ ̨̦ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̛̣͗ ʺ̖̬̭̖̖̭̼̔ ̨̯̙̖ ̨̛̦̐̔̌ ̨̣̥̯̭̌̀́͘ Т̡̌ ̡̡̌ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̭ ̡̨̬̥͍̍̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̛ ̨̏ ̨̨̯̬̜̏ ̬̌̚ ̦̖ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̸̡̨̨̖̯̐ ̨̯̖̯͕̏̌ ̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̭̯̯̖̌̏̽ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̦̌ ̵̨̨̬̙̖̥̼̏̍̌̌ ̵̨̪̣́ ̨̨̨̬̙̖̥̜̏̍̌̌ ̛̯̖̯̬̌̔ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̛̥̦̱̭͘ А ̖̺̘ ̸̣̱̹̖ ̦̖̱̔ ̛ ̨̛̛̪̺̯̖ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̨̡̛̪̯̏̌͘ - ̨̥̙̖̥ ̛̣ ̥̼ ̭ ̛̥̏̌ ̸̡̛̣̯̌̀̽̚ ̨̨̨̬̔̐̏ ̦̌ ̨̡̪̭̯̱͍̌̏ О̴̨̛̬̥̥ ̡̡̌ ̨̨̨̬̔̐̏ ̵̱̔̏ ̴̸̵̡̛̛̛̖̭̚ ̶̛̣ ;̛̖̭̣ ̨̨̡̛̪̯̏ ̸̨̭̯̦̖̌ ̶̨̛̣Ϳ͍ ʯ̜̯̖̌̔̌ ̛̯̾ ̔̏̌ ̨̨̪̬̭̏̌ ̛ ̨̪̭̣̱̹̜̯̖͕̌ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̛̯̖̯̯̏ ̛ ̡̡̨̌̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̖̐ ̶̡̛̬̖̌́͘ Ч̨̖̣̏ ̡̖ ̨̥̙̖̯ ̬̭̯̖̬̯̭̌́̽́ ̨̯ ̨̨̨̛̦̖̙̦̦̔̌̐ ̨̨̪̬̭͕̏̌ ̨̦ ̛̖̭̣ ̨̖̐ ̨̨̯̖̯̥̏ ̱̖̯̍̔ ̨̥̙̖̥ͨ ̛ ̸̡̛̣̯̌̀̽ͩ̚ - ̨̯̾ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̖̥̱ ̪̣̭̀͘ Е̛̭̣ ̨̡̯̼̖̯̭͕̌̏̌́̚ ̦̖ ̨̪̭̯̖̭̦̜̯̖̭́̽ ̨̛̭̪̬̭̯̽ , ̸̨̪̖̥̱ ̨̡̯̼̖̯̭̌̏̌́̚͘ ʰ ̯̱̯ ̨̪̯́̽ ̙̖͕ ̛̖̭̣ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̖̍̚ ̵̦̖̬̦̼̏ ̨̨̡̦̯ ̛ ̨̨̡̪̪̼̯ ̭̏̌ ̡̡̌ - ̨̯ ̱̖̙̯̍̔̌̽ ̨̛̯̖̯̯͕̏ ̸̨̯ ̖̥̱ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̵̸̨̖̯̭́ ̨̛̯̭̏̽́̚ ̭ ̨̨̨̛̬̥̔̐̏̌ ̛ ̯̪͕͘͘ ̨̯ ̨̯̾ ̖̺̘ ̨̨̦̬̥̣̦̌̽͘ ʪ̨̬̱̖̐ ̨̖̣͕̔ ̛̖̭̣ ̨̦ ̸̦̦̖̯̌ ̛̪̣̖̭̯ ̡̡̱̌̀ - ̛̦̱̍̔̽ ̵̛̦̖̌̀ ̛ ̪̼̯̯̭̌̽́ ̥̏̌ ̦̖̹̯̌̏̌̽ ̣̪̌ ̹̱ ̦̌ ̛̱̹ ̣̌́ ̼ͨ̔ ́ ̦̖̹̌̽̚ ̡̨̡̭̌ ̏ ̛̦̖̭̖̍̚ ̣̖̯͍͊ ʪ̼ ̥̖̦́ ̏ К̨̡̨̨̦̽̏ ̭̖̏ ̦̯͕̌̀̚ ́ ̸̡̖̯ ̨ ̨̬̯̌̍̌̀ ̛ ̛̦ ̬̱̌̚ ̡̨̨̛̦̐ ̦̖ ̡̛̦̱̣͕̔̌ ̦̖ ̭̭̼͕ ̭̖̏ ̱̖̯̍̔ ̨̨̬̦͕̏ͩ ̨̯ ̨̛̭̯̯ ̱̥̯̭̌̔̌̽́̚͘ - ̡̡̛̖̌ ̛̛̬̦̯͕̐̌̌ ̸̨̯ ́ ̨̨̺̖̏̍ ̸̨̪̣̱̱ ̨̯̬͍̏̌ В̨̨̪̬̭ ̨̖̱̥̦̍̚ ̛̦̦̼̜̌̏ , ̛ ̡̨̣̖̐ ̨̬̯̼̍̌̍̌ ̖̥̼̜̏̌ ̨̪̬̭̯̼̥͗ ̦̱ͨ ̨̥̙̖̯̖ ̵̛̪̬̖̯̌̽ ̡ ̦̥̌ ̨̏ В̨̨̡̛̣̭̯̌̔̏ ̛ ̛̱̖̯̭͕̍̔̽́ ̸̨̯ 70 ̥̼ ̨̛̦̭̯̺̖̌́ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ͩ͘ О̡̨̦̔̌ ̯̌̔̌̽̚ ̨̖̐ ̛̛̣̹̦̥ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̦̖ ̱̖̯̍̔ . В ̡̱̪̖ ̭ ̛̛̪̬̖̼̱̺̥̔̔ ̱̥̔̏́ ̨̨̛̪̬̭̥̏̌ ̨̯̾ ̨̡̪̙̖̯̌ ̨̨̡̛̪̯̱͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̨̨̯̹̦̼̜̔ ̨̨̖̥̬̬̜̦̼̜̐ ̦̱̌̔̌̚ ̛ ̨̛̦̭̯̬̯̌ ̨̖̐ ̦̌ ̛̪̬̣̦̼̜̌̏̽ ̸̨̛̬̜̌̍ ̣͕̌̔ ̡̨̨̯̬̼̜ ̦̖ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̖̥̱ ̡̛̦̯̌̔̌̽ ̥̏̌ ̏ ̡̨̨̡̬̱̍ ̵̡̨̬̦̦̼̍̌̏̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̨̣̹̖̍̽ ̨̭̬̖̦̖̔̐ ̶̨̪̬̖̦̯͕̌ ̛̯̯̌́̐̏̌̽̚ ̭ ̨̡̨̯̪̬̜̌̏ ̛ , ̨̨̺̖̏̍ , ̪̼̯̯̭̌̽́ ̭̏̌ ̡̡̌ - ̨̯ ̦̱̯̌̔̽ ʹ ̼̏ ̙̖ ̛̚ ̨̦̖̐ ̱̹̱̔ ̨̨̪̯̥ ̛̼̯̬̭̯̖̏́  ВАЖНО͊ К̸̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̨ ̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̭̦̭̯́̽ ̛ ̸̡̨̖̯̭̯̽ ̨̨̯̖̯̏̏ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ Н̌ ̡̙̼̜̌̔ ̨̭̜̏ ̸̡̨̖̯ ̴̨̨̛̭̬̥̱̣̬̦̦̼̜̏̌ ̨̨̪̬̭̏ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̨̯̜̌ ̙̖ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨̣̖̖̍ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̬̖̬̦̱̯̼̜̌̏̚ ̸̨̪̬̬̦̼̜̌̚ ̨̯̖̯̏͘ ʪ̨̛̣̌̐ ̨̣̙̖̦̔ ̼̣̖̯̏̐́̔̽ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌͗̚ ̼̏ ʹ ͨˁ̡̨̡̨̣̽ ̱̖̯̍̔ ϮнϮ͍͕ͩ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̸̨̯̖̖̏̌ ̯ ʹ ͨϰͩ͘ ̼̏ ʹ ͨˁ̶̨̛̯̣̌ ˀ̨̛̛̭̭͍͕ͩ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̸̨̯̖̖̯̏̌ ʹ ͨʺ̨̡̭̏̌ͩ͘ В̭̘͘ ʰ ̵̡̡̛̛̦̌ ̯̥̌ ͨˁ̡̨̡̨̣̽ ̱̖̯̍̔ ϮнϮ͍͕ͩ ̦̱ͨ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̼̏ ̛̥̖̖̯̖ ̏ ̛̱̏̔ ̛ ̡̨̡̨̭̣̽ ̥̏̌ ̨̦͕̌̔ ̥̼ ̨̬̯̖̥̌̍̌ ̨̪ - ̨̬̦̥̱͕̌̚ ̣̔́ ̵̨̨̭̖̦̦̼̍ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ϮнϮ ̱ ̦̭̌ ϭ͕ϳϴ͕ ̨̦ ̣̔́ ̵̯̖ ̭ ̡̖̥ ̬̌ ̨̯̖̥̍̌ ̪̖̬̼̖̏̏ ̱ ̦̭̌ ϮнϮ ̨̬̦̌̏ ϱ͕ ̨̦ ̨̨̪̯̥ ̛̪̬ ̭̣̖̱̺̖̥̔̀ ̡̖̌̌̚̚ ̥̼ ̭̖̣̖̥̔̌ ̸̡̨̡̛̭̱̔ ̛̛̣ ̸̯̖̥̌̚ ̥̏̌ ̖̣̯̱̔̽ ̶̛̬̦̼̌̚ ̨̯ ̡̡̛̛̭̔ ̣̔́ ̵̨̨̭̖̦̦̼̍ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̪̬ ̭̣̖̱̺̖̥̔̀ ̡̖̌̌̚̚ ̦̌ ̭̱̥̥̱ ̪̬̖̼̹̺̱̏̌̀̀ ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀ ̸̡̨̱̪̦̱͕̌̀̚ ̨̱̭̯̦̣̖̦̦̱̌̏̀ ̨̪ ̨̭̯̬̥̱̌ ̡̱̬̭̱͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ̥̦̖ ̨̦̱̙̦ ̖̺̘ ̬̌̚ ̸̨̛̱̯̦̯̽ ̱ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̸̨̯̼̍ ̦̯̌̏̌̽̚ ̸̨̯̦̼̜ ̪̬̜̭̌ͩ ͘ ʿ̨̨̦̼̜̔̍ ̬̖̍̔ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̏ ̨̨̦̥̔ ̸̭̣̱̖̌͘ ˔ ̦̖ ̬́̚ ̛̪̬̖̣̏ ̛̪̬̥̖̬ ̭ ͨϮнϮͩ ̛ ̶̨̛̭̯̣̖̜ͨ ˀ̨̛̛̭̭ͩ͘ В̨̛̭̪̥̦̯̖ ̭̖̍́ ̏ ̡̨̹̣̖͘ К̨̐̔̌ ̼̏ ̛̼̣̍ ̨̨̯̼̐̏ ̡ ̨̡̱̬̱͕ ̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̸̡̨̖̯ ̛̦̣̌̚ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̡̙̼̜̌̔ ̨̪̭̯̣̌̏ ̖̦̦̼̜ ̸̛̱̯̖̣̖̥ ̨̨̪̬̭̏͘ ʰ ̨̛̦̪̬̯͕̌̏ ̛̖̭̣ ̛̛̣̌̍̚ ̦̌ ̨̛̥̹̦̖̔̌ ̛̦̌̔̌́̚ ̛ ̦̖ ̛̦̣̌̚ ̨̯̖̯͕̏̌ ̨̯ , ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̼̏ ̛̪̼̯̣̭̌̽ ̛̦̪̣̖̭̯̌ ̸̛̱̯̖̣̀ ̣̱̀̍̀ ̶̨̡̨̛̣̖̭̱͕ ̭̘̏ ̸̨̯ ̨̛̛̭̪̥̦̣͕̏ ̸̨̯ ̨̛̭̥̣̐ ̱̭̣̼̹̯̌̽ ̨̯ ̵̨̡̛̪̭̼̺̔̌̏̌̀̚ ̨̨̡̡̨̛̦̣̭̭̦͕̔̌̏ ̸̨̛̛̛̬̣̭̏̌̏̌̽̚ , ̡̡̌ ̨̛̥̣̐ ̛̣̹̽ ̼̍ ̦̖ ̨̡̜̱̔̏ ̸̨̛̪̣̱̯̽͘ ˁ ̨̡̛̛̪̭̯̺̥͕̌̏̌ ̔̌ ̛ ̨̨̺̖͕̏̍ ̭ ̛̣̼̥̀̍ ̛̣̥̀̔̽ ̏ ̨̣̜̀̍ ̴̭̖̬̖ ̛̛̙̦̚ ̭̖̏ ̨̛̦̔ ̏ ̨̛̦̔ , ̡̡̌ ̏ ̡̨̹̣̖͘ Т̨̯ , ̡̨̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̬̯̖̯̌̍̌ / ̱̥̖̖̯ / ̛̬̬̖̯̭̌̍̌́̚ ̏ ̨̭̖̜̏ ̯̖̥̖ , ̭̖̏̐̔̌ ̭̯̔̌ ̨̪̬̖̖̣̦̔̽ ̭̦̼̜́ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̨̣̜̀̍ ̹̏̌ ̨̨̪̬̭̏͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̨̨̡̛̪̯̏ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̛̣̯̀̽ ̨̯̾ ̨̥̙̖̯ ̸̨̦̯̌̌̽̚ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀͗ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̏ ̛̦̹̖ ̸̨̖̦̽ ̡̨̥̣̖̦̖̌̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̛̥̖̖̯ ̡̡̛̖̌ - ̨̛̣̍ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̭̦̦̼̖̏́̌̚ ̭ ̛̹̥̏̌ ̨̨̨̪̬̭̥͕̏ ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̪̭̯̺̌̏ ̡̨̥͘ Л̀̍̌́ ̛̚ ̵̛̯̾ ̸̛̛̪̬̦ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̸̨̨̭̯̯̦̔̌̌ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̛̥̖̯̽ ̵̡̡̛̛̦̌ ̖̣̔ ̭ ̡̛̯̥̌ ̨̛̯̬̺̖̥ͨ̏̌ͩ͘ ϯͿ К̡̨̖̌ ̹̖̏̌ ̨̺̖̖̍ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖̏̌ ̨ ̨̡̛̪̭̯̺̖̌̏͘ Ч̨̯ ̥̏̌ ̨̡̪̭̼̖̯̔̌̏̌̚ ̶̭̖̬̖̔͘ ʥ̛̣̦ , ̨̪̖̬̯̖͕̏̽ ́ ̦̌̀̚ , ̡̡̌ ̸̛̱̯̏̚ ̨̯̯̾ ̨̭̖̯̏ ̏ ̡̛̦̖̐ ̨̪ ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̯̱̔̌̽̏ ͕ ̨̦ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ̨̯̾ ̸̨̖̦̽ ̙̦̼̜͕̏̌ ̌ ̨̥̙̖̯ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̙̦̼̜̏̌ ̨̭̖̯͕̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ́ ̨̥̱̐ ̯̔̌̽͘ К ̨̛̭̙̣̖̦̌̀ ̛̛̣ ̸̭̭̯͕̌̽̀ ̨̦ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ ̛̦̖̭̍̚ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̶̴̛̬̼͕ ̸̨̯̖̯̼ ̛ ̡̨̛̛̦̖̬̭͕̏ ̨̦ ̛ ̸̱̯̘͕̽ ̛̱̥̖̦̖ ̭̣̼̹̯̌̽ ̨̡̪̯̖̭̯̼͕̔ ̸̛̯̯̌̽ ̥̖̙̱̔ ̨̡̭̯̬͙ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̨̛̯̬̣̍̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̡̨̛̪̭̯̺͕̌̏̏ ̭̱̥ ̵̛̖̹̏ ̨̛̪̬̣̦ͨ̌̏̽ͩ ̨̛̯̖̯̯̏̽ ̦̌ ̭̖̏ ̛̹̏̌ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̛̯̬̯̭̏́ ̱ ̭̏̌ ̛̦̱̯̬̏͘ К̡̨̨̌̐ ̨̡̛̪̭̣̖̱̭̖ͨ̏ͩ ̨̯ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚͘ ˄ ̥̖̦́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚ ̸̨̭̣̱̣̭̌̽ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̪ ̭̖̥̏ ̡̛̛̬̯̖̬̥́ ̥̦̖ ̵̨̨̛̪̣͕̔̔ ̼̣̖̣̏̐́̔ ̨̦̬̥̣̦̼̥̌̽ ̡̖̯̦̼̥̌̔̏̌ ̸̨̡̨̖̣̖̥͕̏ ̨̦ ̱ ̥̖̦́ ̡̡̌ 71 ̨̨̛̬̯̭̐̏́ ̦̖ͨ ̣̖̙̣̌̌ ̱̔ ̹̌ ͩ ̭ ̛̛̦̥ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ ˔ ̶̨̨̛̬̦̣̦̌̌̽ ̪̖̬̖̱̖̙̣̍̔̌ ̭̖̍́ ̏ ̨̨̬̯̦̥̍̌ ̛ ̏ ̨̛̯̖̐ ̸̛̭̣̱̣̭̌̽ ̨̨̪̬̭̯ ̛̭̱̥̭̹̖̹̖̌̔ ̡̨̡̛̭́ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ̵̛̯̾ ̣̖̜̀̔ . 4 Ϳ О̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̸̡̨̖̯̭̯̽ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̵̦̦̼̔̌ ̨̛̖̺̦̜̍̌ ̛ ̵̨̛̭̯̦̱̯̼̔̐ ̔ ̨̨̨̨̬̖̦̦̭̯̖̜̐̏͘ ʯ̌ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̡̡̌ ̛ ̌̚ ̨̨̣̀̍̐ ̸̨̡̖̣̖͕̏̌ ̨̣̙̦̼̔ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨̖̐ ̖̣̔̌͘ ʰ ̛̖̭̣ ̦̌ ̵̨̭̣̏̌ ̭̖̏ ̨̼̣̍ ̸̨̥̖̯̖̣̦͕̌̌̽̚ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̨̯͕ ̡̡̌ ̨̼̪̣̦̯̭̏́̀́ ̨̛̭̯̦̱̯̼̖̔̐ ̨̨̨̨̛̬̖̦̦̭̯̔̐̏͘ ˁ̡̛̦̱̣ ̛̣ ̨̨̡̛̪̯̏ ̡̛̛̬̖̯̼̏̚ ̨̬̖̥̏̏́ , ̡̡̌ ̛ ̨̨̛̛̬̣̭͕̔̐̏̌̏̌̽ ̨̛̯̖̯̣̏ / ̪̖̬̖̏̚ ̨̛̦̣ ̛̣ ̥̏̌ , ̡̡̌ ̛ ̨̖̺̣̍̌ , ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̦̱̙̦̼ ̛̼̣̍ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̸̨̛̱̯̦̖̦͕́ ̛̪̬̭̣̣̌ ̛̣ ̥̏̌ ̡̭̦̌ ̸̭̖̯ - ̴̡̯̱̬̼̌ ̨̍ ̨̡̯̪̬̖̌̏ ̬̱̐̌̚ ̏ ТК ̛ ̯̔͘͘ ʿ̨̨̦̯̦͕́ ̸̨̯ ̨̨̥̦̖̐ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̱̙̖ ̴̨̡̪̭̯̯̱̥͕̌ ̯̖͘͘ ̡̨̐̔̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̪̖̬̦̱̯̏̽ ̦̌̚ ͕̌̔ ̨̦ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̼̼̏̏̔ ̦̌ ̱̱̺̖̖̍̔ . О̸̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̛̖̭̣ ̦̖ ̦̯͕̌̽̚ ̨̯ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̨̨̛̪̬̦̬̯̐̏̌̽̚ ̦̪̖̬̘͕̌̔ ̸̨̯ ̙̯̔̌̽ ̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̏ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽͘ ʰ̚ ̨̨̭̖̯̏̏ ̨̪ ̨̼̬̱̏̍ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̨̪̙̣̱̜͕̌ ̭̘̏͘ Е̛̭̣ ̱̖̯̖̍̔ ̡̛̭̯̌̽ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏К̨̡̦̯̯̖͕̌ ̨̯ ̨̨̛̪̥̥ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̵̯̖ ̙̖ ̵̭̥̼̌ ̨̨̭̖̯̏̏ ̸̨̯ ̛ ̣̔́ ̨̛̯͕̌̏ ̭̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯̏ ̖̺̘ ̸̨̯͗ - ̨̨̛̪̬̭̥̯̬̯̖ ̭̖̏ ̨̯̼̼̏̚ ̏ ̨̡̛̯̪̖ ̨̨̯̼̏̏̚ ̨ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̥̌̏͘ ʿ̨̨̛̬̭̥̯̬̯̖ ̡̡̱̦̯̼̌̌ ̵̯̖ ̣̖̜͕̀̔ ̡̨̯ ̨̛̭̯̣̌̏ ̨̯̼̼̏̚͘ ˀ̖̣̦̼̖̌̽ ̛̣ ̨̯̾ ̡̛̣̖̦̯̼ ̛̛̣ ̡̨̨̹̣̯̌ ̭ ̥̥̖̜̣͍̏͊ Е̛̭̣ ̛̣̀̔ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̪̙ ̦̌ ̨̥̏̚ ̵̨̙̦̼ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̨̯ ̨̛̦̥̯̖̣̦̏̌̽ ̸̨̛̪̬̯̜̯̖͕̌ ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̪̹̱̯ ̛ ̖̭̯̽ ̛̣ ̛̭̬̖̔ ̨̨̯̼̏̏̚ ̵̨̯̽ ϭ ̛̦̖̯̦̼̜̐̌̏ ̛̛̣ ̦̖̜̯̬̣̦̼̜͖̌̽ ̘̯̔̌ ̛̣ ̡̡̛̖̌ - ̨̛̣̍ ̡̛̪̣̹̀ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̌̚ ̨̯̼̼̏̚ ̏ ̨̭̖̜̏ ̬̱̪̪̖̐͘ ʪ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̖̍̚ ̶̨̛̛̛̥̯͕̏̌ ̨̦̬̌̔ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̔ ̨̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̯̼̼̏̚ ̛ ̛̖̭̣ ̸̭̣̱ ̖̯̭̌́ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̨̨̯̼̏̏̚ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̛ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̏ ̨̡̛̯̪̖ ̦̖̯ ̴̬̼̌̚ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̛̯̪̌ ̨̛̛̭̯̹̥ͨ̌̏̏ ̨̯̼̏̚ ϱй ̡̡̛̭̔̌ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̡̌̌ͩ̚̚ ;̨̡̛̥̯̹̏̌̌Ϳ͕ ̨̯ ̭̘̏ ̨̯̾ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̸̨̖̦̽ ̨̪̔ ̨ ̛̬̯̖̣̦̼̥̽̚͘ - ̛̛̦̪̹̯̖̌ ̯̖̥͕ ̡̨̯ ̨̛̭̯̣̌̏ ̨̯̼̼̏̚ , ̛ ̜̯̖̌̔̌̚ ̛̛̦̯̖̬̖̭̱̺̖̀ ̭̏̌ ̨̨̪̬̭̼̏ : ̌ ̨̼̭̯̬̍ ̛̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̛̯̪̬̣͕̌̏ ̼̣̍ ̛̣ ̡̬͕̍̌ ̡̡̌ ̨̦ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̭ ̡̨̬̥̍̌ ̛ ̯̔͘͘ В̭̖ ̨̨̪̬̭̼̏ ̱̙̖ ̨̬̭̭̥̯̬̖̦̼̌ ̛̼̣̍ ̼̹̖̏͘ ʧ̨̨̛̬̯̏̽ ̨ ̵̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̭ ̨̪̖̬̜̏ ̶̛̭̯̬̦̼̌ ̸̛̼̏̔̌ ̱̣̐̐̌ ̛̛̣ ̡̦̖̭́̔̌ ̦̖ ̛̙̱̏ ̨̨̨̭̍ ̭̥̼̭̣͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̭ ̛̛̦̥ ̸̨̨̼̦̍ ̭̖̏ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̪̬̺̖ ̛ ̨̬̭̭̥̯̬̖̦̌ ̨̨̦̐ ̨̥̦̜ ̨̛̣̬̯̥̌̐̌ ̥̏̌ ̵̛̯̯̏̌ ̭ͨ ̨̨̨̣̜̐̏ͩ͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ́ ̼̍ ̵̨̯̖̣ ̥̏̌ ̯̔̌̽ ̖̺̘ ̸̨̡̪̬̱̌ ̨̨̭̖̯̏̏ ̨̨̭̥̌̐ ̨̨̺̖̍̐ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌́ ̨̪ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̡̛̛̪̭̯̺̥̌̏̌͘ 1. ʥ̱̯̖̔̽ ̸̛̛̛̪̬̬̼̔̏ ̛ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̭̯̯̖̌̏̽ ̭̖̍́ ̡̡̌ ̨̦͕̌̔ ̦̖ ̜̯̖̔̌̏̌ ̡̭̪̱̭̱͘ ˑ̨̯ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̨̭̖͕̏̐ ̨̦ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̡̬̍̌̌͘ Е̛̭̣ ̭̏̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̦̖ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌ ̏ ̸̡̖̭̯̖͕̌̏ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̨̭̣̥̦̌ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨̨̪̬̭̯ ̡̭̣̖̐̌ ̨̪̥̣̭́̌̽ ̡̨̡̱̪͕̌̏̌ ̨̨̭̺̜̯̖̍̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̡̛̪̭̯̺̱̌̏͘ ʿ̡̛̬̬̖̪̣̜̯̖́ ̴̨̨̯ ̨̨̨̪̬̖̙̖̦̦̏̔̐ ̡̖̥̪̣̬̾́̌̚ ̛ ̛̦̯̖̬̖̭̱̜̯̖̭̽ , ̡̡̌ ̨̦ ̨̛̭̬̖̯̭̍̌́ ̱ ̛̣̯̌̔̽ ̨̨̨̪̦̖̔̍ ̨̛̦̖̬̱̥̖̦̖̔̌̚͘ ˑ̨̯ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̭̯̌̔̌̚ ̨̨̬̼̖̔̏̚ ̨̖̣̼̖̔̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦́͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̡̙̖̯̭͕̌́ ̸̨̯ ̸̛̭̣̱̣̭̌̽ ̡̡̌̌́ - ̨̯ ̸̨̥̖̣̽ ̛ ̥̏̌ ̏ ̛̭̣̱ ̨̨̭̖̏̐ ̨̨̛̛̦̯̖̣̣̖̦̯̦̐̐ ̵̡̬̯̖̬̌̌̌ ̛ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̛̛̭̪̯̦̏̌́ ̦̖ ̵̸̨̖̯̭́ ̨̡̨̛̖̭̪̯̍̽ ̨̨̱̙̖̥̏̌̌̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̪ ̛̭̱̺ ̥ ̡̪̱̭̯̥͕́̌ ̼̏ ̨̦̖̥̖̯̦̌̚ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̥̙̖̯̖ ̨̪̪̭̯̌̽ ̏ ̶̛̛̭̯̱͕̌̀ ̡̨̐̔̌ ̬̱̏̔̐ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̨̡̣̭̌̌́̚ ̸̛̛̯̪̦̼̥ ̨̼̣̦̥̍̔̌ ̡̛̯̬̯̱̺̥̌̀ ̹̖̏̌ ̨̡̨̨̭̪̜̦̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡̡̌ ̨̭̣̭̯̌̍̽͘ ʰ ̏ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ 72 ̬̌̚ ̨̥̖̭̯̏ ϭ ̡̭̣̖̐̌ ̨̨̪̥̯̜́ ̡̨̡̛̱̪̌̏ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ϭϬ ̵̨̨̪̣̱̬̬̦̦̼̌̏̌̚͘ Е̥̱ ̙̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̡̱̔̌ - ̨̯ ̵̛̭̪̦̱̯̽ ̨̭̜̏ ̸̨̨̪̪̬̖̦̦̼̜ ̨̯̬̏̌ ?! Л̛͕̀̔ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̬̦̼̖̌̚ ̛ ̵̨̨̪̦̼̔̍ ̡̨̥̱̔̌̏ , ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ , ̡̬̜̦̖̌ ̨̥̣̌ ͕ ̨̦ ̸̣̱̹̖ ̼̯̍̽ ̭̬̱̌̚ ̨̛̭̯̬̥̐ ̡̨̜̔́̔̽ ̛ ̱̙̖ ̨̨̪̯̥ ̨̛̼̭̯̬̯̏̽ ̵̨̨̛̬̹̖ ̨̖̣̼̖̔̏ ̨̛̖̬̯̖̣̦̼̖̔̏̽ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̨̪̬̖̬̖̦̦̼̖̏ ̬̖̥̖̦̖̥̏ ͕ ̛̦̖̙̖̣ ̨̡̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̨̨̨̪̦̜̔̍ ̶̛̛̛̭̯̱̌͘ 2. Ќ̸̨̭̯̌ ̭̖͕̏ ̨̦ ̭̖̏ ̨̪ - ̨̬̦̥̱̌̚ ̛̬̬̱̣̯̌̏̌̀̚ ̡̨̡̛̭́ . ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̛̪̬̣̙̖̦̖̥̔ ̨̪̬̖̼̱̺̖̔̔̐͘ ʯ̌ Ϯ ̨̐̔̌ ̨̬̯̼̌̍ ̥̦̖ ̵̨̨̛̛̪̬̣̭̔̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̛̣̹̥̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏͘ ˁ ̡̖̥ - ̨̯ ̦̹̖̌ ̸̨̨̛̭̯̬̱̦̖̭̯̔̏ ̨̨̛̦̭̣ ̨̬̼̜̌̏̚ ̵̡̬̯̖̬͕̌̌ ̭ ̡̖̥ - ̨̯ ̨̬̯̌̍̌̀ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬͘ Н̨ ̌̚ ̭̖̏ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̦̖ ̨̼̣̍ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̍ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̸̡̨̛̦̭̣̌́͘ ʥ̡̬͕̌ ̡̨̡̱̪̌̏ ͕̌ ̪̖̬̖̪̱̯̯̌̽ ̡̦̦̼̖̌̌̌̚̚ ̨̛̥̖̣͕̔ ̛̭̣̦̽̌́ ̡̖̬̙̌̔̌̚ ̏ ̨̡̯̪̬̖͕̌̏ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̭ ̨̨̬̯̥̏̏̌̚ ̖̦̖͕̔̐ ̦̖ ̨̨̛̣̙̯̔̽ ̨̯̬̏̌̌ ʹ ̸̨̖̐ ̨̡̨̯̣̽ ̦̖ ̨̼̣̍͘ Н̨ ̛̪̬ ̨̯̥͕̾ ̭̖̏ ̨̪ - ̨̬̦̥̱̌̚ ̵̨̛̛̼̣̏̔ ̛̚ ̵̨̛̛̭̣̙̹̭̏́ ̶̛̛̭̯̱̜̌ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̭ ̡̖̥ - ̨̯ ̛̦̹̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̸̡̛̛̦̣̭̌̌̏̌̽̚ ̱̙̖ ̨̪̭̣̖ ̨̪̖̬̏ ̜ ̡̛̭̖̣͕̔ ̌ ̭ ̡̖̥ - ̨̯ ̨̬̯̌̍̌̀ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̦̔̌̏͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̬̖̦̼̏ ̏ ̡̨̡̭̖́ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ , ̛ ̨̦ ̦̖̯͕̌̚ ̸̨̯ ̸̡̨̛̦̭̣͕̌́ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̪̬̣̖̯́̏́ ̣̼̖̀̍ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̨̨̦̖̣̭̯̔̏̽̏̌ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ʹ ̥̖̦̜̯̖́ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̭̖̣̖̯̖͕̔̌ ̨̨̪̣̙̖̦̦̼̖̔ ̛̭̦̏ ̛̽ ̱̱̯̍̔ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏̽́ ̛̙̬̦̖̖ ̛ ̬̦̖̖̐́̚ ̨̭ ̬̖̥̖̦̖̥̏͘ 3. В̭̖̐̔̌ ̛̥̖̜̯̖ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏͘ ВˁЕʧʪА͘ НЕˁКОЛЬКО͘ ʥ̨̣̖̖ ̸̖̥ ̸̨̛̖̦̼̜̏̔ ̛ ̸̨̛̣̦̼̜̐ ̨̭̖̯̏ ̏ ̭̖̯̖̏ ̨̭̖̏̐ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ́ ̥̏̌ ̨̛̪̭̣̌ ̼̹̖̏͘ К ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̨̥̱̯̐ ̨̨̛̪̣̙̯ͨ̔̽ ̛̭̦̏̽̀ͩ ̨̣̔̍̌̏̀ ̖̺̘ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱ ̵̛̦ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̡̭̣̖̌̔ ;̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̏ ̭̥̼̜̌ ̵̨̨̛̦̖̪̺̜̔̔́ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̥̥̖̦̯Ϳ͕ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̵̛̦ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̛̪̦̥̯̔̌̽ ̶̖̦̼ ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̨̬̖̯͕̍̽̚ ̡̨̯ - ̨̯ ̪̖̬̖̭̯̖̯͕̌ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̭̖̏̐ ̭ ̨̛̦̥̔ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏ ̨̨̡̨̛̪̯̥͕̏ ̼̏ ̛̭̥̌ ̭̖̍́ ̛̭̯̯̖̌̏ ̏ ̨̨̦̖̼̦̖̏̐̔ ̛ ̸̨̖̦̽ ̡̨̹̯̖̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖͘ ˀ̖̣̜̯̖̌̔́̚ ̡̛̛̬̭ ̛ ̭̖̏̐̔̌ ̛̥̖̜̯̖ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ Ϯ ̨̡̨̛̪̭̯̺͕̌̏̏ ̌ ̖̺̘ ̸̣̱̹̖ ϯ ̛̛̣ ϰ͘ В ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ , ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ , ̬̱̏̔̐ , ̨̪ ̡̡̛̥̌ - ̨̛̣̍ ̸̛̛̪̬̦ ̥̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̥̏̌ ̨̛̯̬̱̯̐̽̚ ̨̯̬͕̏̌ ̼͕̏ ̡̯̌ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̖̍̚ ̵̨̨̛̪̬̭̯̖̦̦̼ͨ̏̔̏̚ ̨̪̯̖̬̽ͩ ̡̼̖̯̖̌̌̏̌̚̚ ̱ ̨̨̬̱̔̐̐ ̛ ̨̨̪̬̣̙̖̯̖̔̌ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̛̖̦̔̽̐ , ̨̥̖̭̯̏ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̡̱̭̯̌̽ ̨̡̛̣̯ ̛ ̡̛̭̯̌̽ , ̖̐̔ ̯̏́̽̚ ̨̯̬͕̏̌ ̸̨̯̼̍ ̵̨̯̽ ̡̡̌ - ̨̯ ̵̨̛̛̛̱̯̥̬̯̽ ̵̛̖̭̦̱̺̭̍̀́ ̡̨̛̣̖̦̯̏  ʯ̡̱̪̖̌̌ ̥ ̨̯̬̏̌ ̏ К̛̯̖̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̛̛̬̖̹̣ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̨̯̬̏̌ ̏ К̛̯̖͕̌ ̨̯ ̏ ̨̯̜̾ ̣̖̐̌̏ ́ ̡̡̨̬̯̌ ̡̬̭̭̙̱͕̌̌ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̛ ̖̐̔͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̡̨̥̖̣ ̛ ̡̨̬̱̪̦ ̵̨̨̪̯̼̏ ̨̨̡̪̣̺͕̌̔ ̨̦ ̭ ̸̨̡̛̯ ̛̬̖̦́̚ ̴̡̨̨̨̛̥̬̯̦̭̯ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̬̭̭̥̯̬̥̌ ̨̡̨̯̣̽ ̖̔̏ ʹ ̭̖̏ ̥ ̛̖̭̯̦̼̖̏̚ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̛ ̨̨̯̌̍̌͘ ʺ̖̙̱̔ ̛̛̦̥ ́ ̛ ̨̪̬̖̱̏̔ ̛̭̬̦̖̦̖̌̏͘ 1. А̡̛̣̭̪̬̖̭̭̾ http:/ /ru.aliexpress.com/ Т̨̬̏̌̌ ̦̌ ̨̦̦̜̔̌ ̨̡̪̣̺̖̌̔ ̡̨̛̖̣̖̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏͘ ˉ̖̦̼ ̦̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̯̬̼̏̌ ̼̹̖͕̏ ̸̖̥ ̦̌ ̨̨̯͕̌̍̌ ̦̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̦̙̖͘ О̡̨̦̔̌ ̵̸̨̱ ̛̥̖̯̯͕̌̽̚ ̸̨̯ ̯̖͕ ̨̯̬̼͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̡̱̪̣͕̌̌̚ ̏ 73 ̸̨̛̭̯̦̭̯͕̌ ̴̨̱̯̣̦̼̖̍̽ ̛̙̖̬̭͕̔ ̌̚ ̯̖ ̙̖ ̛̖̦̔̽̐ ̨̪ ̸̡̖̭̯̱̌̏ ̸̣̱̹̖ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌͘ ʯ̡̱̪̭̌̌́̽ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̖̌̾ , ̥̏̌ ̨̦̖̪̬̖̥̖̦̦ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̛̥̖̯̽ ̨̖̣̔ ̭ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ͕ ̌ ̸̛̦̯̌̚ ̛ ̭ ̨̯̥̙̦̖̜̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̨̙̦͕̏̌ ̸̨̯̼̍ ̹̏̌ ̡̌̌̚̚ ̦̖ ̼̣̍ ̛̪̬̦̦̌̚ ̸̡̨̡̨̥̥̖̬̖̭̜ ̛̪̬̯̖̜̌͘ В ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ , ̦̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̴̵̨̬̱̥̌ , ̛̣̀̔ ̨̛̪̭̼̯̏̌̀ ̨̭̜̏ ̨̪̼̯ ̵̨̨̛̛̙̖̦̍̔ ̛̛̣̥̯̌ ̏ ϭ ϬϬϬ ̨̖̬̏ ̏ ̶̥̖̭́ ̣̔́ ̴̛̚ ̶̛̣̌ ̏ ˀˇ , ̛ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̛̭̱̙̖̦̜͕̍̔ ̖̐̔ ̙̖ ̯̌ ̬̦͕̐̌̽ ̛̪̖̬̖̭̯̱̪̏ ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̨̥̙̦ ̨̪̪̭̯̭̌̽́ ̨̡̛̯̥̙̖̦̦̱̌ ̛ ̨̯̬̏̌ ̱̖̯̍̔ ̛̪̬̦̦̌̚ ̸̡̨̡̛̥̥̖̬̖̭̥ ̛̛̣ ̛̪̬̖̼̹̺̥̏̌̀ ̛̛̣̥̯͘ Т̨͕ ̸̨̯ ̨̯̬̏̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̭̣̯̌̽ ̡̛̛̥̖̣̥ ̸̛̭̯̥̌́ ̦̌ ̬̦̼̖̌̚ ̬̖̭̌̔̌ ̨̯̙̖ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̨̦ ̭̯̖̯̏̌ ̨̯̐̔̌ ̨̨̪̬̭̏ ̡̡̨̖̌ ̡̨̛̥̭̥̣̦̖̌̌̽ ̨̨̛̪̱̭̯̥̖̔ ̡̨̣ ̸̨̛̖̭̯̏ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̦ ̌ ̨̛̦̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̬̖̭̌̔ ?! О̸̨̨̨̦̦̦̔̌̐̚ ̨̯̖̯̏̌ ̦̌ ̦̦̼̜̔̌ ̨̨̪̬̭̏ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯͕̏ ̡̯̌ ̡̡̌ ̶̨̡̖̦̱ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̚ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̦̖̣̖̦̦̼̜̌̔ ̡̛̭̱̻̖̯̦̼̥̍̏ ̨̛̛̭̪̬̯̖̥͕̏́ ̌ ̦ ̖ ̛̥̹̦̌̌͘ ʺ̨̱̐ ̛̣̹̽ ̡̭̯̌̌̽̚ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̨̬̥̱̌̏̚ ̨̪̼̯̱ ;̦̌ ̬̖̌̚ ̵̸̨̥̖́̽ ̱̥̍̌ ̡̼̣̌̌̏̌̚̚ ̭ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾̌ Ϯϱ ̵̨̨̛̬̺̐̏́ ̵̨̡̨̥͕́̏ ̸̨̯ ̡̡̌ ̼̍ ̛̚ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̡̦̥̖̖̯̌̌ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̯̬̏̌ ̛̦ ̬̱̌̚ ̛̦ ̏ ̸̨̛̣̦̖ ̨̨̛̪̣̦̖̽̏̌̚ ̨̡̪̱̪̣̭̌́Ϳ ̛ ̨̪̼̯̱ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̬̖̯͕̍́ ̸̨̯ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ , ̡̡̌ ̡̨̨̯̖̌̏ , ̦̖ ̛̬̖̯̐̌ ̨̛̬̣ . В ̨̙̦̌ , ̸̨̯̼̍ ̭̥̌ ̬̱̐̚ ̦̖ͨ ̯̦̱̣́ͩ ̦̌ ̨̣̹̖̍̽ ͕ ̸̖̥ ϭϬϬϬ ̨̖̬̏͘ ʿ̸̛̬̖̥ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̴̸̡̡̛̯̖̭͕̌̌́ ̌ ̦̖ ̣̖̦̦̌́̏̌́̚͘ Т̖͘͘ ̛̖̭̣ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖ ̡̛̱̪̯̌̽̚ ϭϬ ̨̡̨̦̱̯̱̍̏ ̭ ̨̨̻̣̖̦̦̜̍́̏ ̶̨̖̦̦̭̯̽̀ ̏ ϭϬϬ ̨̖̬̏ , ̥̏̌ ̬̏́̔ ̛̣ ̱̭̯̭̔̌́ ̨̛̪̬̜̯ ̨̯̥̙̦̌̀͘ ˁ̛̣̖̱̺̥̔̀ ̨̡̨̦̖̭̯̯̥̔̌ ̡̌̌̌̚̚ ̨̯̏̌ ̬̌ ̭ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ʿ̸̨̯̌ ˀˇ͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̪̥̦̘̯ ̥̏̌ ̭̏̀ ̡̨̡̱̪̱͕̌̏ ̸̨̯ ̣̔́ ̨̪̬̙̔̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̙̦̼̥̏̌ ̨̨̥̥̖̦̯̥͘ ʰ ̦̖ ̦̖̜̯̖̭͕̌̔̽ ̸̨̯ ̶̨̪̬̖̔̌̏ ̭ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̵̨̨̨̬̹ ̡̱̪̌ ̱̖̯ ̨̯̬͕̏̌ ̸̨̯ ʿ̸̨̯̌ ̨̖̐ ̦̖ ̱̹̯̖̯̌̌ ͘ К̶̛̯̜̥̌̌ ̬̏́̔ ̛̣ ̨̨̖̥̏̔ ̡̡̌ ̨̯̾ ̡̨̐̔̌ ̨̡̪̭̼̣̱ ̛̪̦̯̌̀ ̨̛̦̥͕̐̌ ̹̼̬̯̏́̀ ̭ ̨̣̜̀̍ ̨̼̭̯̼̏ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̖̣̯̔̌̀ ̭ ̦̖̜͕ ̸̨̯ ̨̨̱̦̐̔͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̛̚ ̨̖̙̼͕̔̔ ̣̔́ ̭͕̏̌ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̨̯̾ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̨̣̹̜̍̽ ̛̯̬̖̖̜͕̌̐̔ ̨̦ ̨̯̏ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̨̥̙̦ ̨̭̣̥̯̌̽ ̛̛̣ ̨̪̥̯́̽ ̡̨̡̱̪̱͕̌̏ ̨̯ ̡̛̛̬̭ ̡̛̛̣̍̚ ̡ ϭϬϬй͘ ʰ̚ ̨̪̣̭̀̏ ̡̡̛̱̪̌̚ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̥̖̯̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̜̌́̽ ̨̡̛̪̬̖̬̏ ̨̯̬̏̌̌ ̨̪ ̸̨̛̪̣̱̖̦̀ ̛ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̖̬̦̱̯̏̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̨̛̛̪̭̦̌̀͘ ʿ̨̬́ ̨̡̔ ̨̬̯̼̌̍ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̡̨̯̌̏͗ ̌Ϳ ˀ̛̛̖̭̯̬̬̱̖̯̖̭̐̽ ̦̌ ̭̜̯̖͖̌ ̍Ϳ В ̸̨̛̣̦̥ ̡̛̦̖̯̖̌̍ ̏ ̬̖̣̖̌̔̚ Shipping Address ̨̣̖̯̖̔̍̌̏́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̬̖̭̌̔̏ ̨̡̛̭̯͖̔̌̏ ̏Ϳ ʰ̺̖̯̖ ̛ ̡̼̖̯̖̌̌̏̌̚̚ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̬̦̼̖̌̚ ̬̖̭̌̔̌͘ К̙̌̔̌́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̦̖ ̨̣̙̦̔̌ ̯̦̱̯́̽ ̦̌ ̨̣̹̖̍̽ ̸̖̥ ϭϬϬϬ ̨̖̬̏͘ ʿ̛̬ ̶̛̦̪͗ ̸̖̥ ̥̖̦̹̖͕̽ ̯̖̥ ̸̣̱̹̖͘ ̐Ϳ ʿ̶̨̬̖̔̌̏ ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̨̯̬͕̏̌ ̸̨̪̣̱̖̯̖̌ ̨̖̐ ̦̌ ̸̵̨̨̪̯̼̏ ̵̨̛̯̖̣̖̦͕̔́ ̵̨̛̛̭̣̱̙̺̍̏̌̀ ̡̱̦̦̼̖̌̌̚ ̬̖̭̌̔̌͘ В̭̘͘ ʿ̣̭̼̀͗ ̨̨̥̙̦ ̨̭̥̥̱̌ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̨̯̬̏̌ ̨̪ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦͖ ̨̨̥̙̦ ̖̬̦̱̯̏̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̛̖̭̣ ̨̯̬̏̌ ̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̨̛̛̪̭̦̌̀ ̛̛̣ ̡̨̬̦̍̌̏̌ͬ ̨̨̪̣̥̦̌ . ʰ̴̦̯̖̬̖̜̭ ̭̜̯̌̌ ̦̌ ̡̨̬̱̭̭̥ ;̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐Ϳ͘ 74 ʺ̛̦̱̭̼͗ ʿ̸̨̯̌ ˀˇ ;̥̯́̌́ ̡̨̡̱̪̌̏̌ , ̡̦̖̪̬̖̭̱̖̥̼̖̔̌̚ ̨̡̛̭̬ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ ̨̡̪̭̼̣̌ ̨̥̙̖̯ ̨̪̯̖̬̯̭́̽́Ϳ , ̨̯̥̙̦̌́ ;̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̨̛̥̬̯̌̚ ̽ ̭́ ̭ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̛̬̖̭̥͕̌̔̌ ̌ ̸̛̦̯̌̚ , ̦̪̬̯̌́̐̌̽ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̛ ̬̱̖̜̔̚Ϳ ͕ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̯̬̏̌̌ ̌̚ ̯̱ ̙̖ ̶̖̦̱ ̵̱̙̖͕ ̸̖̥ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌ ;̡̨̛̭̱̻̖̯̦̍̏Ϳ 2. Т̨̨̌̍̌ http://www.taobao.com/market/global/index_new.php ʰ̚ ̨̛̛̪̭̦̌́ ̡̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾̌ ̨ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̨̨̯̌̍̌ ̼̏ ̱̙̖ ̦̖̯̖̌͗̚ ̨̣̖̖̍ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̜̌̏ ̨̯̬̏̌ ̌̚ ̯̖ ̙̖ ̛̖̦͕̔̽̐ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̼̬̏̍͘ ʪ̨̣̍̌̏̀ ̡ ̪̣̭̥̀̌ ̡̯̌ ̙̖ ̨̯͕ ̸̨̯ , ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̴̛̦̯̖̬̖̜̭ ̦̌ ̡̡̨̛̯̜̭̥̌ ̡̼̖͕́̚ ̡ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̭ ̬̖̥̖̦̖̥̏ ̨̨̥̙̦ ̡̛̪̬̼̦̱̯̏̽ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̨̨̭̯̬̖̦̦̏̐ ̏ ̬̱̖̬̍̌̚ ̸̨̡̛̪̖̬̖͕̏̔̌ ̡̛̭̯̌̽ ̨̯̬̼̏̌ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌ ̨̪̬̺̖͘ Н̌ ̨̨̯̌̍̌ ̨̥̙̦ ̨ ̡̛̱̪̯̽ , ̡̡̌ ̨̛̛̬̦̣̦̱̐̌̽̀ ̶̨̡̛̪̬̱͕̔̀ ̡̯̌ ̛ ̸̨̖̦̽ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̡̛̛̬̖̪̣ ̛ ̴̡̛̖̜͘ ;̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̦̖ ̸̛̬̣̯̌̌̀̚ ̶̛̬̦̼̌̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̛̪̦̯̥́́ ̡̛̬̖̪̣̌ ̛ ̴̡̖̜ ⤀ ͘ ˀ̡̛̖̪̣̌ ʹ ̨̯̾ ̵̨̛̭̙̜ ̨̪ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌ ̭ ̨̨̛̛̬̦̣̥̐̌ ̨̯̬͕̏̌ ̭̖̣̦̦̼̜̔̌ ̸̨̯̽ - ̏ - ̸̨̯͕̽ ̨̦ ̨̼̪̣̦̖̦̦̼̜̏ ̛̚ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̔ ̵̼̏ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏͘ ˇ̡̖̜ ʹ ̨̯̾ ̡̨̐̔̌ adidas ̛̥̱̯̬̱̖̯ ̏ abibas , ̵̨̨̪̣̖ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̛̦̏̔ ̙̖̔̌ ̦̖ ̨̡̨̨̪̦̦̥̱̔̏̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ͘ ʰ̚ ̨̛̥̦̱̭̏ ʹ ̶̨̪̬̼̔̌̏ ̨̨̯̌̍̌ ̦̖ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̀ ̨̯̬̏̌ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̏ ˀ̨̛̭̭͕̀ ̸̨̯ ̼̦̱̙̖̯̏̔̌ ̦̭̌ ̛̪̬̖̯̍̐̌̽ ̡ ̱̭̣̱̥̐̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ ̱ ̦̭̌ ̦̖̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̛ ̏ ̨̯̥̾ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̪̣̯̭̌̐̌̽́ ̡̯̌ ̙̖ ̦̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌͘ О̡̨̦̔̌ ̨̣̜̀̍ ̙̖̔̌ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̬̹̜ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ ̥̏̌ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̛̱̭̣̱̥̐̌ КАˀʧО - ̡̨̛̥̪̦̜͕̌ ̸̨̯ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̛̭̦̥̖̯̌ ̭ ̭̏̌ ̨̨̪̬̭̏ ̭ ̨̯̥̙̦̖̜̌͘ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̛ ̨̯̾ ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̛̛̦̥̺̖̭̌̌̀́̚ ̨̨̡̨̛̯̬̦̭̪̬̯̬̜̌̏ ̨̯̬̏̌̌ ̛̚ ̵̬̱̖̙̦̼̌̍̚ ̭̯̬̦̌ ̏ ̹̱̏̌ ̭̯̬̦̱̌͘ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̛̪̬ ̡̡̱̪̖̌̚ ̨̯̬̏̌̌ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌ ̵̛̬̙̦̱̌̏̌̀ ̨̬̣̽ ̛̬̖̯̐̌ ̼̬̦̦̼̜̏̍̌ ̛̥̏̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔͘ О̦ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̦̖̙̦̼̥͕̌̔ ̸̖̭̯̦̼̥ ̸̨̡̨̖̣̖̥̏ ;̴̨̛̬̥̜Ϳ ̭ ̵̨ ̨̬̹̖̜ ̶̛̬̖̪̱̯̖̜̌͘ ʰ̡̭̯̌̽ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̦̌ ̴̨̬̱̥̖ ͨК̡̛̛̯̜̭̜̌ ̡̨̨̥̪̯ͩ http://sinocom.ru/ ˄̨̛̭̣̏́ ̨̬̯̼̌̍ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̸̨̛̯̣̯̭̌̀́ ̨̪ ̛̛̥̦̥̣̦̼̥̌̽ ̨̻̖̥̥̍̌ ̡̡̛̱̪̌̚ ̛ ̬̥̖̬̱̌̚ ̡̨̛̛̛̥̭̭͕ ̡̨̣̖̣̺̖̜̭̍̀́ ̨̯ ϱ ̨̔ ϭϱй͘ В̛̛̦̥̦̖̌͊ ʪ̣́ ̵̯̖ , ̡̨̯ ̡̛̱̪̣ ̨̥̀ ̡̛̦̱̐ ̦̌ https://skladchik.com/ ͕ ̌ ̦ ̖ ̸̡̭̣̌̌ ̏ ̡̛̪̣̖̌̍ , ̛̛̣ ̦̬̼̣̌ ̦̌ ̵̡̡̛̌ - ̨̯ ̵̨̛̭̥̦̯̖̣̦̼̽ ̵̣̖̼̏ ̵̬̖̭̱̬̭̌ , ̱ ̥̖̦́ ̖̭̯̽ ̛̪̬̯̦̼̜́ ̨̦̱̭̍͘ Н̛̛̪̹̯̖̌ ̏ ̦̹̖̜̌ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̨̛̭̱̙̖̦̍̔́ , ̛̛̣ ̥̦̖ ̏ ̣̭ , ̛ ́ ̥̔̌ ̥̏̌ ̡̨̡̦̯̯̼̌ Ϯ ̵̨̪̬̖̬̖̦̦̼̏ ̵̦̖̙̦̼̌̔ ̵̵̨̨̛̬̹ ̨̡̨̛̪̭̬̖̦̔̏͘ ʿ̨̨̡̬́̔ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̨̨̯̌̍̌ ̡̨̯̌̏͗ ̌Ϳ ʰ̺̖̯̖ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ О̶̛̖̦̖̯̖̏̌ ̨̖̐ ̨̛̱̭̣̏́ ̨̬̯̼͖̌̍ ̍Ϳ В̛̼̬̖̯̖̍̌ ̨̯̬̏̌ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌ ̵̨̛̭̔́ ̛̚ ̨̨̨̛̭̯̦̹̖̦́ ̶̖̦̼ ̛ ̶̛̛̬̖̪̱̯̌ ̶̨̪̬̔̌̏ ͖̌ ̏Ϳ В ̨̯̥ ̴̨̬̥̯̖͕̌ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̯̬̖̱̖̯̍ ̨̨̯̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔ , ̡̛̭̼̖̯̖̔̏̌ ̖̥̱ ̡̣̦̍̌ ̡̌̌̌̚̚ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̨̭̖̬̙̔ ̛̺̜̌ ̡̛̭̭̼̣ ̦̌ ̼̬̦̦̼̖̏̍̌ ̨̯̬̼̏̌ ; ̐Ϳ ʿ̨̛̖̬̖̯̖̏̔ ̛̖̦̔̽̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦̱̔͘ ˁ̱̥̥̌ ̡̌̌̌̚̚ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̨̯̬̏̌̌ н ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̯̬̏̌̌ ̨̯ ̶̨̪̬̔̌̏̌ ̨̨̯̌̍̌ ̨̔ ̡̭̣̌̔̌ ̨̪̭̬ ̡̛̖̦̔̌ ̏ К̛̯̖̌ н ̡̨̛̛̥̭̭́ ̶̨̪̬̔̌̏̌ ;̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̨̛̣̬̯̥̌̐ ̨̥̙̖̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̨̛̯̣̯̭͕̌̽́ ̨̦ ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̬̯̼̌̍ ̨̡̨̛̦̼̜̔̌̏ ̱ ̵̭̖̏ ⤀ . 75 ̔Ϳ ʿ̨̡̛̭̬̖̦̔ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̨̯̬͕̏̌ ̨̪̬̖̬̖̯̏́ ̨̖̐ ̦̌ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̨̛̛̪̭̦̌̀ ̛ ̸̛̛̦̣̖̌ ̡̬͕̍̌̌ ̖̣̖̯̔̌ ̨̥̖̦̍ - ̨̬̯̏̏̌̚ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔͘ ̖Ϳ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̖̭̏̽ ̬̱̐̚ ̸̨̪̣̱̖̦͕ ̼̏ ̨̛̪̖̬̖̯̖̏̔ ̛̖̦̔̽̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦̱̔ ̌̚ ̛̱̭̣̱̐ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̛̭̯̯̔̌̏ ̬̱̐̚ ̨̯ ̡̭̣̌̔̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̏ К̛̯̖͕̌ ̨̔ ̡̭̣̌̔̌ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͘ ̙Ϳ КАˀʧО - ̡̨̛̥̪̦̌́ ̖̣̖̯̔̌ ̨̡̬̭̯̥̙̱̌̌ ̛ ̨̯̬̏̌ ̛̪̬̼̍ ̖̯̏̌ ̦̌ ̡̭̣̌̔ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͘ ̚Ϳ ˁ̨ ̡̭̣̌̔̌ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̬̱̐̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ТК ;̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̜̌ ̡̨̛̛̥̪̦̌Ϳ ̼̭̼̣̖̯̭̏̌́ ̱̙̖ ̏ ̹̏̌ ̨̨̬͕̐̔ ̡ ̥̏̌͘ ˄̛̖̏̔̏ ̯̱̾ ̨̣̖̖̍ ̨̭̣̙̦̱̀ ̶̸̨̡̖̪̱ , ̛̦̖̙̖̣ ̛̪̬ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾ ̱ ̭̏̌ ̨̥̙̖̯ ̨̛̭̣̙̯̭̽́ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖͕̏̌ ̸̨̯ ̡̱̌̚ ̡̪̌ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌ ̨̣̖̖̍ ̨̭̣̙̦̼̜ ̛ ̯̬̯̦̼̜̌̌̚ ̶̨̪̬̖̭̭͕ ̨̡̨̦̔̌ ̨̯̾ ̦̖ ̡̯̌͘ Н̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̭̖̏ ̡̨̛̛̛̥̭̭͗ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̛ ТК ̸̡̨̱̪̦̌̌́̚ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̯̬̏̌̌ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̵̨̛̼̯̏̔ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̸̖̥ ̦̌ ̡̛̣̭̪̬̖̭̭̌̾͘ Н̨ ̛ ̨̨̪̯̬̭̏̀̽ ̸̨̨̖̬̖̦̜̔ ̬̌̚ ʹ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦͕̏̌ ̸̯ ̨̼̍ ̱ ̭̏̌ ̼̣̍ ̵̨̨̛̬̹̜ ̦̖̙̦̼̜̌̔ ̸̖̭̯̦̼̜ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔ ̨̯̐̔̌ ̨̏ ̭̖̥̏ ̨̯̥̾ ̦̖̯ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̭̣̙̦̐͘ ʿ̣̭̼̀͗ ̼̏ ̦̖ ̱̥̖̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥̙̦̖̌ ̨̨̺̖͕̏̍ ̨̨̥̙̦ ̡̛̱̪̯̌̽̚ ̨̣̖̀̍ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̯̬̏̌̌ ̖̍̚ ̨̪̬̣̖̥̍ ; ̸̡̖̭̯̖̦̦̖̖̌̏ ̨̯̬͖̏̌ ̨̣̖̖̍ ̛̭̯̣̦̼̖̌̍̽ ̨̨̛̪̬̦̬̱̖̥̼̖̐̚ ̨̡̛̭̬ ̨̡̭̯̔̌̏ ̛ ; ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̼̦̖̖̏̐̔ ̨̪ ̶̖̦̖͖ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̦̹̣̌ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦͕̔̌ ̨̯ ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽ ̨̥̯̜́ ̡̨̡̛̱̪̌̏ ̛̛̣ ̡̬̍̌̌ ̡̬̜̦̖̌ ̥̣̌̌͘ ʺ̛̦̱̭̼͗ ̣̔́ ̸̦̣̌̌̌ , ̨̦̱̙̦ ̖̺̘ ̛̦̜̯̌ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̡̛̪̭̬̖̦͖̔̌ ̭̜̯̌ ̦̌ ̡̡̨̛̯̜̭̥̌ . ˁ̥̌ ́ ̡̱̪̌̌̀̚ ̨̯̬̏̌ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̦̌ ̨̨̯̌̍̌͘ ʧ̖̔ ̱̖̯̖̍̔ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̼͕̏ ̬̖̹̯̌̽ ̥̏̌ ̙̖͘ Н̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̨̛̭̥̏ ̡̡̛̬̯̖̦̥̌̽ ̨̨̨̬̥̍̚ ́ ̨̭̥̐ ̵̨̯́ ̼̍ ̏ ̵̨̛̺̍ ̸̵̖̬̯̌ ̨̛̪̭̯̌̽ ̨̬̯̱̌̍ ̭ ̨̡̛̛̪̭̯̺̥̌̏̌ ̛̚ К̛̯̌́͘ А ̌̚ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̥̔̍́ ̛ ̡̨̡̛̦̯̯̥̌̌ ̨̡̨̛̪̭̬̖̦̔̏ ̛̛̪̹̯̖ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̦̌ ͨˁ̸̡̡̛̣̌̔ ̖ ͩ  76 ʝ˄ˊˑ˓ ˕˓ТЬ˔˒ˑ˓˕ Ь˞˘ ˍˑˏ˒ТЬЧˌ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ Н̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ Ϯ ̣̖̯͕ ̸̨̯ ̛̦̥̭̌̌̀̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̏ ̛̭̖̯ , ̥̦̖ ̵̨̨̛̛̪̬̣̭̔̽ ̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̛̱̭̣̱̥̐̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ТК ̛ ̏ ̨̯̜̾ ̣̖̐̌̏ ́ ̨̛̪̹̱ ̯̖͕ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̭̯̯ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̛ ̯̖͕ ̸̖̜̽ ̨̨̬̯̜̌̍ ́ ̦̖ ̼̣̍ ̨̨̣̖̦̔̏ ̛ ̡̨̨̐ ͕́ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̦̖ ̨̭̖̯̱̏̀͘ ʿ̨̡̨̡̭̣̱̽ ̥̦̖ ̨̱̦̖̖̔̍ ̨̭̖̏̐ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̬̱̐̚ ̭ ̨̡̨̭̯̜̔̌̏ ̨̔ ̖̬̖̜͕̔̏ ̏ ̵̨̛̭̏ ̶̵̨̡̖̦̌ ́ ̱̱̍̔ ̨̡̛̯̯̣̯̭̌̏̌̽́ ̨̯ ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̨̡̪̯̖̣̖̜̌̌͗̚ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ;̨̪ ̸̨̱̥̣ ̛̦͕̌̀ ̥̬̹̬̱̯̌ ʺ̨̡̭̏̌ ʹ В̨̨̬̦̖̙Ϳ͕ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ ;̭̖̏ ТК ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̬̱̐̚ ̨̔ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ̹̖̥̏̌ ̨̨̬̖͕̐̔ ̌ ̱̙̖ ̨̯̯̱̔̌ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏Ϳ͕ - ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ - ̸̛̛̦̣̖̌ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭͕ - ̨̨̱̦̖̔̍ ̬̖̥̏́ ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦ ́ ̬̱̐̌̚ ;̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ТК ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̡̨̐̔̌ ̛̪̬̖̖̯̔ ̡̱̬̖̬̽ ̛ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̶̖̣̼̜ ̖̦̔̽ ̸̨̯̬̯̌̽ ̨̥̔̌ ̏ ̨̛̛̛̙̦̔̌Ϳ͕ - ̨̨̛̪̖̺̖̦̖̏ ;̨̦̯̏́̚ ̛̣ ̥̦̖ ̛̛̣ ̹̣̯̀ ̭̥̭Ϳ͕ - ̡̨̖̯̦̭̯̌̔̏̌̽ ̛ ̨̛̖̙̣̭̯̏̏̽ ̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏ ̛ ̡̨̱̬̖̬̽̏͘ О̶̡̛̖̦ ̼̭̯̣̏̌̏́̀ ̨̪ ϭϬ ̨̣̦̜̍̌̽ ̡̹̣̖̌͘ К̨̨̐ ̬̖ ̡̨̥̖̦̱̔̀͗ 1 - ̨̥̖̭̯ ͘ ͨʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̛̖̬̭̏ͩ http://www.baikalsr.ru/ ʺ̨́ ̛̣̥̀̍̌́ ТК͕ ̡̨̨̨̯̬̜ ́ ̨̪̣̱̭̽̀̽̚ ̭̖̏̐̔̌ , ̡̨̐̔̌ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚͘ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ϭϬ ̛̚ ϭϬ . ̛̖̭̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̱̭̪̖̖̯̏̌ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̬̱̐̚ ̨̔ ϭϲ͘ϬϬ ̭ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ʺ̨̡̭̖͕̏ ̨̯ ̱ ̭̖̍́ ̏ В̨̨̬̦̖̙̖ ́ ̸̨̪̣̱̌̀ ̨̯̬̏̌ ̏ ̭̬̖̦̖̥̔ ̌̚ ϮϬ - Ϯϱ ̸̨̭̌̏͘ ʥ̼̭̯̬̖̖ ̛̚ ТК ́ ̡̨̨̛̦̐ ̦̖ ̸̭̯̬̖̣̏̌ . - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ ϭϬ ̛̚ ϭϬ . О̸̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̬̬̱̙̯̌̐̌̀̚ ̴̱̬̼ ̛ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̬̱̐̚ ̏ ̨̯̯ ̙̖ ̖̦̔̽͘ ˇ̱̬̌ ̛̪̬̖̙̖̯̌̚ ̏ ϭϭ - 12 ̸̨̭̌̏ ̦̔́ ̛ ̱̙̖ ̏ ϭϰ͘ϬϬ - ϭϱ͘ϬϬ ́ ̸̨̪̣̱̌̀ ̨̭̜̏ ̨̯̬̏̌͘ - ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ϭϬ ̛̚ ϭϬ . ʺ̨́ ̶̨̡̖̦̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̨̛̪̬̖̯̭̌́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̬̦̹̖̌̽ ̱ ʥ̡̜̣̌̌̌ ̏ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̼̣̍̌ ̱̙̖ ̸̡̣̖̦̏̀̌ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ ̣̔́ ̵̛̬̯̦̼̐̌̍̌ ̨̬̱̐̏̚͘ О̸̨̼̦̍ ̡̨̨̡̬̍̌ ̨̭ ̭̖̥̏ ̨̛̥̥ ̨̨̯̬̥̏̌ ̡̨̬̖̔ ̡̨̐̔̌ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ Ϭ͕ϭ̥ϯ ̛ ϭϬ ̡̐ ̖̭͕̏̌ ̸̨̯ ̨̭̭̯̣̌̏́ ̨̣ ̨̭̖̏̐ ϰϱϬ ̬̱̍ ̌̚ ̨̡̪̖̬̖̱̏̚͘ Т̖̪̖̬̽ ̖̺̘ ϭϱϬ ̬̱̍ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̪ ̨̨̬̱̐̔ . Н̨ ̾ ̨̯ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̸̖̥ ̱ ̵̨̛̥̦̐ ТК͕ ̭ ̡̨̨̯̬ ̛̼̥ ́ ̡̨̐̔̌ - ̨̛̣̍ ̨̬̯̣̌̍̌͘ - ̸̛̛̦̣̖̌ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̭ ̛̛̭ 7 ̛̚ ϭϬ͘ ˑ̨̯ ̨̛̖̦̭̯̖̦̦̖̔̏ ̨̭̣̖̌̍ ̨̥̖̭̯ ̱ ʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̛̖̬̭̏̌͘ ˁ̥̌̌ ТК ̣̖̯̭́̏́́ ̨̡̪̌ ̨̨̦̖̣̹̜͕̍̽ ̨̦ ̸̨̖̦̽ ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̬̺̖̜̭̌̏̏̌̀́̚͘ В ̨̨̪̬̹̣̥ ̨̱̐̔ ̨̛̦ ̨̛̬̯̣̌̍̌ ̨̪ ̨̨̬̥̐̔̌ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̛ ̨̙̦̜̀ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̸̭̖̜̭̌ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̡̯̬̼̯̏̌̽ ̴̛̛̣̣̼̌ ̛ ̦̌ В ̨̨̡̭̯̖͘ ˄̙̖ ̨̬̖̏̔ ̡̡̌ ̨̛̛̪̣̭́̏̽ ̴̛̛̣̣̼̌ ̏ ˄̴̖ ̛ ʥ̨̡̣̖̺̖̦̭̖̌̐̏ ʹ ̵̨̨̭̦̦̼̏ ̵̨̨̬͕̐̔̌ ̖̐̔ ̵̨̦̯̭̌̔́́ ̡̭̣̼̌̔ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ КАˀʧО - ̡̨̛̥̪̦̜͕̌ ̵̨̛̭̯̣̺̔̌̏́̀ ̬̱̼̐̚ ̛̚ К̛̯̌́͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̱̙̖ ̡̨̨̭̬ ̨̥́ ̶̨̡̖̦̌ ̛̛̥̖̦̯̭́̚ ̦̌ ϭϬ ̛̚ ϭϬ  - ̨̨̱̦̖̔̍ ̬̖̥̏́ ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̬̱͕̐̌̚ ̨̨̪̖̺̏ ̛̖̦̖͕ ̡̨̖̯̦̭̯̌̔̏̌̽ ̛ ̨̛̖̙̣̭̯̏̏̽ ̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏ ̛ ̡̨̱̬̖̬̽̏ ʹ ̭̘̏ ̨̯̾ ϭϬ ̛̚ ϭϬ͘ В̭̖̐̔̌ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̛̦̯̏̚ ̖̱̹̔̏ ̡ ̌ ̛̚ ̡̨̣ - ̶̖̦̯̬̌ ̛ ̨̨̭̺̖̯̍̌ ̨ ̛̛̛̪̬̼̯̍ ̬̱͕̐̌̚ ̨̛̛̯̖̣̏̔ ̌̚ ̸̭̌ ̛̛̣ ̨̪̣ - ̸̭̌̌ ;̡̡̌ ̨̨̛̪̪̬̭̹̽Ϳ ̨̦̯̏́̚ ̛ ̪̬̖̱̪̬̖̙̯̔̔̌̀ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̪̻̖̱̯͕̔̔ ̭̖̏ ̭̖̏̐̔̌ ̛̖̙̣̼̏̏ ̛ ̛̛̪̬̖̯̣̼̏̏͘ О̛̦̥̔ ̨̨̭̣̥͕̏ ̛̖̭̣ ̭ ̡̖̥ ̛ ̨̬̯̯͕̌̍̌̽ ̨̯ ̭ ʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̨̛̖̬̭̥̏͘ 77 2 - ̨̥̖̭̯͘ К̡̱̬̖̬̭̽̌́ ̭̣̱̙̍̌ ͨ DPD ͩ http://www.dpd.ru/dpd/home.do2 ˑ̨̯̜ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜̽ ̨̭̣̱̙̜̍ ̨̭̖̯̱̏̀ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̬̱̼͕̐̚ ̨̦ ̛ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̛̭̥̏ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭͘ Е̨̛̦̭̯̖̦̦͕̔̏ ̵̸̨̱ ̭̬̱̌̚ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̛̛̦̥̦̖͕̏̌ ̸̨̯ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̽ ̸̣̱̹̖ ̨̭̖̏̐ ̨̛̬̦̯̥̏̌̌ ͨ DPD CLASSIC Parcel ͕ͩ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̱̱̯̍̔ ̱̙̖ ̨̛̭̣̦̽ ̨̨̬̙̖̔͘ Н̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖ ̨̡̪̼̌̚ ̛̪̬̥̖̬ ̸̬̭̖̯̌̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̛ ̨̡̨̭̬̏ ̨̡̛̭̯̔̌̏͘ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ϭϬ ̛̚ ϭϬ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ 8 ̛̚ ϭϬ . Н̖ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̏ ̖̦̔̽ ̛̛̪̬̼̯̍́ ̬̱̐̌̚ ̦̌ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̛̯̖̬̥̦̣̌͘ - ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ 10 ̛̚ ϭϬ . Е̛̭̣ ̼̏ ̛̛̥̖̯̣͕̌̚ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖ ̡̱̦̌̌̚ ̛̬̦̯̏̌̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̨̔ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̛ ̨̛̭̯̯ ̨̯̾ ϯϭϵ ̬̱̣̖̜̍͘ ʪ̨̡̭̯̌̏̌ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ϰϳϮ ̬̱̣͕̍́ ̸̨̯ ̖̺̘ ̖̹̖̣̖̔̏ ̙̖̔̌ ͕ ̸̖̥ ̱ ʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̛̖̬̭̏̌ ! - ̸̛̛̦̣̖̌ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭ 10 ̛̚ ϭϬ͘ ʧ̬̱̼̚ ̸̨̪̣̱̌̀ ́ ̦̖ ̡̯̌ ̸̨̭̯̌ ̸̖̬̖̚ DPD , ̨̯̌̚ ̨̯̪̬̣̌̏́̀ ̨̡̛̪̭̼̣ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̪̭ ̨̨̯̦̦͕́ ̛ ̨̡̪̌ ̦̖ ̨̼̣̍ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̡̨̨̬̱̪̦̐ ̨̨̬͕̐̔̌ ̖̐̔ ̼̍ ̛̦ ̨̼̣̍ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̛̯̖̬̥̦̣̌̏ ̨̯̜̾ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜̽ ̭̣̱̙̼̍͘ 78 - ̨̨̱̦̖̔̍ ̬̖̥̏́ ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̬̱͕̐̌̚ ̨̨̛̪̖̺̖̦̖͕̏ ̡̨̖̯̦̭̯̌̔̏̌̽ ̛ ̨̛̖̙̣̭̯̏̏̽ ̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏ ̛ ̡̨̱̬̖̬̽̏ ʹ ̭̘̏ ̨̯̾ ϭϬ ̛̚ ϭϬ͘ Е̛̭̣ ̡̡̨̬̯͕̌ ̡̡̱̬̖̬̭̽̌́ ̭̣̱̙̍̌ DPD ̨̯̙̖ ̸̨̖̦̽ ̡̬̱̯̌́ , ̛ ́ ̥̏̌ ̖̘ ̡̯̌ ̙̖ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̣̔́ ̨̡̛̯̪̬̌̏ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭͘ В̭̖̐̔̌ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̯ ̪̬̣̯̌̏́̽ ͨʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̨̛̖̬̭̥̏ͩ ̛̛̣ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜̽ ̨̭̣̱̙̜̍ ͨ DPD ͩ͘ Е̛̭̣ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏ ̦̖ ̨̯̪̬̣̖̯̌̏́ ̛̛̥ , ̛̛̣ ̨̛̪̬̭̯ ̌̚ ̨̯̾ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̨̭̬̍ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̔ ̵̛ ̛̯̖̬̥̦̣͕̌̌ ̨̯ ̨̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ТК ̛̚ ̬̖̣̌̔̌̚ ͨН̛ ̯̱̔̌ , ̛̦ ̭̀̔̌ͩ ʹ ̯̥̌ ̨̯̙̖ ̖̭̯̽ ̛̬̦̯̼̏̌̌ . Н̡̨̛̐̔̌ ̛ ̛̦ ̌̚ ̸̨̯͗ В ̡̛̭̪̭̖ ТК͕ ̡̨̨̯̬̼ ̵ ́ ̱̱̍̔ ̥̏̌ ̨̨̭̖̯̯̏̏̌̽ ̛̖̯̍̐̌̽̚ , ̱̖̯̍̔ ̨̭̖̏̐ ϭ ̡̛̹̬̹̦̌̌̌ ̡̨̨̦̯̬̌͘ ˑ̨̯ ͨА̨̛̯̯̬̖̜̦̏̔ ̐ͩ http://www.ae5000.ru/ В̭́ ̨̛̛̬̦́ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̏ ̨̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̥̦̖ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̨̛̬̖̥̖̦̣̔̏̌ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̛̱̭̣̱̥̐̌ ̨̦̦̜̔̌ ТК ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̡̨̛̪̯͕̏̏ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ́ ̨̬̯̣̌̍̌͘ ʰ ̏ ̨̛̦̔ ̨̥̥̖̦̯͕ ̡̨̐̔̌ ̥̦̖ ̨̦̱̙̦ ̨̼̣̍ ̨̛̭̯̯̔̌̏̽ ̨̯̬̏̌ ̨̭ ̡̭̣̌̔̌ КАˀʧО - ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̦̌ В̨̨̡̭̯̖ , ́ ̛̬̖̹̣ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̵̛ ̛̱̭̣̱͕̐ ̡̯̌ ̡̡̌ ̡ ͨ ʪ̨̖̣̼̥̏ Л̛̛̦̥́ ͩ ͕ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ́ ̨̯̐̔̌ ̨̯̪̬̣̣̌̏́ , ̱ ̥̖̦́ ̛̼̣̍ ̡̛̦̬̖̦̌̌́͘ ʰ ̨̯̾ ̼̣̍ ̨̨̪̬̭̯ ̵̛̛̯̜ ̱̙̭̌͘ ˁ̨̡̛̬ ̛̼̣̍ ̦̬̱̹̖̦̼̌ ̨̣̹̖̍̽ ̸̖̥ ̦̌ ̦̖̖̣̔̀ ;͕̔̌ ̨̯̾ ̸̡̨̨̦̖̦ ̦̖ ̬̭̌ ̛̭̥̯̬̖̥̼̜̌̏̌ ̛̦̥̌ ̥̬̹̬̱̯͕̌ ̨̦ , ̯̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖͕ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̖̬̯̖͕̏̽ ̨̯̾ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̛̭̣̦̖̽ ̨̡̨̛̯̣̦̖̦̖ ̨̯ ̨̡̨̭̬͕̏ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̬̱̐̚ ̬̦̦̖̜̌ ̨̖̭̦̜͕̏ ̡̨̐̔̌ ̡̬̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̨̨̭̦̦̼̖̏ ̯̬̭̭̼̌ ̛̚ - ̌̚ ̛̬̥̼̯̌́̚Ϳ . Н̵̡̡̛̛̌ ̨̡̨̦͕̏̏̚ ̵̡̡̛̛̦̌ ̭̥̭ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̬̱̐̚ ̛̪̬̹̖̣͘ К̨̐̔̌ ́ ̪̼̯̣̭̌́ ̛̼̭̦̯͕̏́̽ ̸̨̪̖̥̱ ̥̖̦́ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̴̨̨̨̛̛̛̪̬̦̬̥̬̣͕̏̌ ̡̨̥́̐ ̨̨̬͕̐̏́ ̵̨̥̯̌̏̌̌́ ̡̖̱̹̔̏̌ ̨̛̯̖̯̣̏̌ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀͗ ̥̼ͨ ̭̖̥̏ ̹̣̘̥ ̭̥̭͕ ̱ ̭̏̌ ̸̛̦̯̌̚ ̸̖ ̨̯ ̦̖ ̡̯̌ ̭ ̛̹̥̏̌ ̴̨̨̯̖̣̖̦̥ͩ͘ ʰ , ̪̬̌̏̔̌͊ ˔ ̖̺̘ ̬̌̚ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̣ ̡̛̭̥̭ ̛ ̨̛̦̬̱̙̣̍̌ ̏ ̭̪̥̖̌ ̛̯̱ͨ̍̀ ͩ ̭̥̭ ̭ ̨̨̨̦̖̪̦̯̦́̐ ̨̦̥̖̬̌ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̨̨̦̖̪̦̯̦́ ̨̯ ̡̨̨̐ ʹ ̭̥̭ ̨̬̼̣̭̍̏̌̌̽ ̨̪̭̣̖ ϯ ̨̭̣̏͗ ̱̙̖̥̼ͨ̏̌̌ ̡̛̣̖̦̯͕ ̹̏̌ͩ͘͘͘ ˁ̨̨̛̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̱ ̬̖̯̍́ ̦̖ ̭̥̌̌́ ̖̹̖̔̏̌́ ̛ ́ ̛̬̖̹̣ ̬̯̌̍̌̽̚ ̬̱̐̚ ̭ ̵̛ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽͘ ʿ̨̬ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̏ ΎΎΎΎ ̛̥̬̌ ̛ ̦̖ ̯ ̡̡̨̛̦̜̌ ̶̛̛̛̦͕̌̏̐̌ ̸̨̯̼̍ ̨̖̐ ̛̦̜̯͕̌ ́ ̱̙ ̨̡̭̬̱̹̯̭̌̽́ ̦̖ ̱̱̍̔ ʹ ̥̼ ̙̖ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̖̐̔ ̦̌ ̵̨̥̔̌ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̨̯̭̱̯̭̯̱̯̏̀ ̸̡̛̛̯̣̌̍ ̭ ̨̛̦̥̖̬̥̌͘ Н̨ ̨̯̾ ̨̣̦̌̔͘ ʰ̡̛̭̣̌ ̨̥̀ ̡̨̨̡̬̱͕̍ ̨̦̖̬̦̖͕̌̏ ̶̖̣̼̜ ̸̭̌ ̪̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̼̯̏̔̌̽ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̵̨̦̖̪̦̯̦̼́ ̥̼̯̬̭̯̌̏ ̛ ̛̬̬̯̌̍̌̚ ̖̣̭̯̽̏ ́ ̸̨̛̪̣̱̣ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̭̜̏ ̬̱̐̚ . К̨̣̭̌̌̽̚ ̼͕̍ ̪̣̦̀̽ ̦̌ ̨̯̾ ̭̖̏ ̛ ̱̌̍̔̽̚ ̨̪̬ ̵̛̦͘ Н̨ ́ ̦̖ ̡̨̯̜̌  ˁ̪̱̭̯́ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̬̖̥͕̏́ ̛̬̖̹͕̏ ̸̨̯ ̭̖̏ ̛̥̖̯̀ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̨̡̛̹̱̍ ̛ ̦̱ͨ ̦̖ ̨̛̥̣̐ ̙̖ ̥̖̦́ ̡̯̌ ̨̥̦̼̯̍̌̏̌̽ ̨̛̥ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̥͍̔̌́͊ͩ ́ ̨̨̨̭̪̣̏̽̏̌̚ ̣̭́ ̵̛ ̛̱̭̣̱̥̐̌ ̖̺̘ ̬̌̚  . ˀ̖̱̣̯̯̽̌̚ ̼̣̍ ̸̨̯̽ - ̏ - ̸̨̯̽͘ ʰ ̯̱̯ ́ ̖̺̘ ̬̌̚ ̛̱̖̣̭̍̔́ ̏ ̸̛̛̦̖̦̌̚ ̛̼̬̙̖̦̏̌́ ̨̛̭̯̣̦̭̯ͨ̌̍̽̽ - ̡̛̪̬̦̌̚ ̥̭̯̖̬̭̯̌̏̌ͩ͘ ˄̖̣̯̔́̽ ̨̣̹̖̍̽ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̡̨̯̜̌ ̵̨̨̪̣̜ ТК ̏ ̡̨̯̜̌ ̵̨̨̬̹̖̜ ̡̛̦̖̐ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̨̪̬̭̯ ̖̺̘ ̬̌̚ ̨̭̖̏ ̯̱̀ ̥̏̌ ̛̖̯̍̐̌̽̚ ͨА̨̛̯̯̬̖̜̦̏̔̐ͩ  79 Н̛ ̯̱̔̌ , ̛̦ ̭̀̔̌͗ Е̭̯̽ ̖̺̘ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ТК͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̦̖ ̱̱̍̔ ̛̦ ̨̨̭̖̯̯͕̏̏̌̽ ̛̦ ̬̱̯̐̌̽͘ ʪ̖̏ ̛̚ ̵̛̦ ̣̯̭́̏́̀́ ̸̨̖̦̽ ̡̛̬̱̪̦̼̥ ̛ ̨̛̪̪̱̣̬̦̼̥͕́ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̨̨̡̨̛̪̯̏̏ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̀ ̨̛̥̖̦̦ ̛̛̥͕ ̨̦ ̡ ̛̦̥ ̖̭̯̽ ̛̛̪̬̖̯̖̦͕̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̛̪̖̬̖̖̹̯̏̏̌̀ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌͘ ͨʿˑКͩ http://pecom.ru/ru/ ʿ̨̙̣̱̜͕̌ ̨̯̾ ̨̦̔̌ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̨̛̣̹̍̽ ̛ ̵̨̪̪̱̣̬̦̼́ ̵̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͘ ʿ̸̡̡̛̛̬̯̖̭̌ ̭̖̏ ̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̨̛̥̖̦̦ ̭ ʿˑК̨̥ ̛ ̱̱̯̍̔ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̬̱̐̚ ̨̔ ̭̏̌ ̨̛̥̖̦̦ ̛̥͘ О̡̨̦͕̔̌ ̨̛̛̥̏̔ ̏ ̛̭̣̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̡̨̛̥̪̦̌́ ̸̨̖̦̽ ̡̬̱̪̦̌́ ̛ ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̨̯̺̯̖̣̦̌̽ ̨̛̯̭̣̖̙̯̏̌̽ ̭̖̏ ̵̨̨̛̪̬̥̼̖̔ ̛̦̱̯̬̏ ̨̭̥̜̌ ̭̖̍́ ̶̨̪̬̖̭̭̼͕ ̖̭̯̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔ ̡̛̦̬̖̦̌̌́ ̏ ̖̘ ̨̬̯̖̌̍͘ К ̨̭̣̱̏ ̨̛̦ ̨̥̱̐ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̨̛̛̹̯̭̍̽́ ̛ ̛̦̪̬̌̌̏ ̯̽ ̹̏̌ ̬̱̐̚ ̏ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̬̐̔͘ В̨̥̖̭̯ В̨̨̬̦̖̙̌ , ̛̦̪̬̥̖̬̌ , ̏ К̨̬̭̦̬̌̔̌ ̛̛̣ ˀ̨̨̭̯̏͘ А ̸̨̯͍ Н̛̦̌̏̌́̚ ̨̯ ̵̨̨̛̪̙̖͕ ̨̛̛̹̯̭̍̽́ ̡̨̣̖̐ ;̡̭̬̥̌̌̚Ϳ . - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ 6,5 ̛̚ ϭϬ . ʿ̨ ̦̹̖̥̱̌ ̥̬̹̬̱̯̱̌ ʺ̨̡̭̏̌ ʹ В̨̨̬̦̖̙ ̛̦̥̖̯̌̌̚ ̭̖̏̐̔̌ ̨̪ - ̨̬̦̥̱̌̚ ̨̯ ϭ ̨̔ Ϯ ̨̡̭̱̯͕ ̼̖̯̍̏̌ ̛ ̯̬ ̨̖͘ Е̛̭̣ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̦̖ ̨̛̹̱̯̭̍́ ̭ ̨̨̨̬̥̐̔͘ - ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ 6 ̛̚ ϭϬ . В̭̖̐̔̌ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̖̦̔̽ ̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̼̯̍́ ̬̱̐̌̚ ̦̌ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̛̯̖̬̥̦̣̌ ̏ В̹̖̥̌ ̨̨̬̖̐̔͘ ˀ̶̛̦̌̌̚ ̭ ͨʥ̡̜̣̌̌ - ˁ̨̛̖̬̭̥̏ͩ ̏ ̨̛̯̖̐ ̨̥̙̖̯ ̨̛̭̭̯̯̌̏̽ ̙̌ ϯ ̨̡̭̱̯͊ - ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ 7 ̛̚ ϭϬ . ʪ̨̡̭̯̌̏̌ ̨̔ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̡̨̨̡̛̬̍ ̨̨̻̖̥̥̍ Ϭ͕ϭ̥ϯ ̛ ̨̖̭̥̏ ̏ ϭϬ̡̐ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̭̯̦̬̯̦̼̖̌̔̌ ϯϬϬ ̬̱͕̍ ̨̦ ̨̯̏ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̦̱̙̦̌ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̔ ̖̬̖̜͕̔̏ ̨̯ ̨̯̾ ̖̺̘ ϯ ϱϬ ̬̱̍͘ - ̸̛̛̦̣̖̌ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭ 10 ̛̚ ϭϬ . ˇ̛̛̣̣̼̌ ̖̭̯̽ ̡̪̬̌ ̸̡̛̛̯̖̭ ̖̖̏̔̚͘ - ̨̨̱̦̖̔̍ ̬̖̥̏́ ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̬̱̐̌̚ ϱ ̛̚ ϭϬ͘ ˁ ̛̯̥̾ ̱ ʿˑК̌ ̖̣̔̌ ̨̨̭̯̯̍́ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̨̪̣̦̖̏ ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̯̬̯̌̽ ̖̭̏̽ ̖̦̔̽ ̨̥̔̌͘ - ̨̨̛̪̖̺̖̦̖̏ ϱ ̛̚ ϭϬ͘ О ̛̛̛̪̬̼̯̍ ̬̱̐̌̚ ̏ ̹̏̌ ̨̨̬̐̔ ̥̏̌ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̨̭̺̯͕̍̌ ̨̦ ̨̯̏ ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̖̣̏̔̽ ̨̨̛̪̦̣̏̚ ̥̏̌ ̌̚ ̸̭̌ ̛̛̣ ̨̪̣ - ̸̭̌̌ ̨̔ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̨̛̭̯̯̔̌̏̽ ̨̔ ̨̹̖̏̌̐ ̨̪̻̖̔̔̌̚ ̬̱̐̚ ʹ ̨̯̾ ̡̡̌ ̨̪̖̘̯̏̚͘ - ̡̨̖̯̦̭̯̌̔̏̌̽ ̛ ̨̛̖̙̣̭̯̏̏̽ ̨̥̖̦̖̙̖̬̔̏ ̛ ̡̨̱̬̖̬̽̏ 2 ̛̚ ϭϬ . ʪ̡̛̖̱̹̏ ̛̚ ̴̨̛̭̌ ̦̖ ̨̭ ̨̨̍ ̬̱̌̔ ̹̦̼͕ ̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̵̨̥̯̼̌̏̌ ̛ ̖̱̯̏̔ ̭̖̍́ ̡̡̌ ̸̡̡̛̛̣̭̭̖̭̜̌ ̛̦ ̸̖̥ ̦̖ ̨̨̛̛̥̯̬̦̦̼̜̌̏̏̌̚ ̴̨̛̭̦̼̜ ̡̨̪̣̦̯̦̌ ;̨̛̛̯̪̬̣̌̏ ̬̱̐̚ ̦̖ ̯̱͍̔̌ ʿ̨̛̥̣́ ̡̨̨̡̬̱͍̍ Н̱ ́ - ̨̯ ̥̏̌ ̨̹̯͍ Н̛ ́ ̙ ̨̯̪̬̣̣̌̏́̌ ̭̥̌̌Ϳ . ˁ ̨̛̛̯̖̣̥̏̔́ ̨̨̨̨̪̣̦̐̏ ̖̍̔̌͘ ˈ̨̯́ ̪ ̨̛̭̣̖̦̖̔ ̬̖̥̏́ ̱ ʿˑК̌ ̵̨̨̛̬̹̖ ̌̔ ̡̖̯̦̼̖̏̌ ̡̱̬̖̬̼̽ ;̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ , ̛̥ ̨̨̪̭̯̱̪̣̌ ̨̨̥̦̐ ̨̙̣̌̍ ̛ ̨̛̦ ̛̛̪̬̖̪̬̦̣̔́ ̥̖̬̼͍͊Ϳ͕ ̨̦ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚ ̥̦̖ ̨̨̪̪̣̭̌̔̌̽ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̨̨̯̬̦̖̍ ̨̼̣͕̍̔ ̸̨̯ ̯̖̪̖̬̽ ̡̨̛̦̐̔̌ ̛̦ ̏ ̡̡̨̥̌ ̛̬̖̜̯̦̖̐ ́ ̦̖ ̨̪̭̯̣̌̏̀ ʿˑК̱ ̶̨̡̖̦̱ ̌̚ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̼̹̖̏ ̸̖̥ ̵̨̨̪̣ͨͩ͘ 80 ͨʪ̨̖̣̼̖̏ Л̛̛̛̦ ͩ http://www.dellin.ru/ ʺ̨̛̦̖̐ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̛̱̭̣̱̥̐̌ ̨̦̦̜̔̌ ТК , ̛ ̨̨̦̔ ̬̖̥̏́ ́ ̼̣̍ ̛̚ ̵̛ ̸̛̭̣̌͘ О̛̦ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̛̪̙ ̭ ʿˑК̨̥͕ ̨̦ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̸̨̛̛̯̣́ ̏ ̵̱̹̱̔̀ ̨̨̭̯̬̦̱ ͗ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ;̼̖̯͕̍̏̌ ̸̨̯ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̛̬̖̥̖̦̏Ϳ͖ ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏ ;̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜͕̔̀ ̌ ̨̯ ̛ ̸̖̬̖̚ Ϯ ̦̔́ ̨̪̭̣̖ ̛̛̪̬̼̯̍́ ̬̱̐̌̚ ̦̌ ̛̯̖̬̥̦̣̌ ̏ ̹̖̥̏̌ ̨̨̬̖̐̔Ϳ͖ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̡̯̌̌́ ̙̖ , ̡̡̌ ̱ ʿˑК̌ ;ϲϲϬ ̬̱̍ ̨̔ ̖̬̖̜̔̏Ϳ͘ ʰ̚ ̨̛̛̪̯̚ ̵̦̼̏ ̸̨̛̛̯̣̜ ̨̯ ʿˑКА͗ ̨̡̪̌ ̖̺̘ ̦̖ ̛̪̱̯̣̌ ̨̨̬̐̔̌ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ ̥̖̦̖̙̖̬̼̔ ̛ ̨̛̛̯̖̣̏̔ , ̏ ̶̨̖̣̥ , ̨̦̖̜̯̬̣̦̌̽ - ̵̨̨̪̬̣̦̌̔ ̨̺̯̭̍̌̀́ ̭ ̸̨̡̛̛̛̛̪̖̬̖̭̥̔ ̨̡̨̛̯̣̦̖̦̥́ ̏ ̯̱ ̛̛̣ ̛̦̱̀ ̨̨̭̯̬̦̱ ̨̯ ̨̯̜̾ ̨̦̬̥̼ͨͩ . Н̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̼̹̖̱̪̥̦̱̯̼̖̏́ ̛̥̦̱̭̼͕ ̬̦̹̖̌̽ ̱ ͨʪ̵̨̖̣̼̏ Л̛̛̦̜ͩ ̼̣̍̌ ̨̦̔̌ ̸̨̖̦̽ ̡̬̱̯̌́ ̱̭̣̱͕̐̌ ̛̚ - ̌̚ ̡̨̨̨̯̬̜ ͕́ ̏ ̨̺̖̥̍ - ̨̯͕ ̛ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ̨̯̜̾ ТК͘ ˄̭̣̱̐̌ ̦̼̣̭̌̏̌̌̽̚ ͨˀ̨̖̯̬ - ̨̦̱̭̍ͩ͘ ˀ̨̯̣̌̍̌̌ , ̨̛̪̬̥̖̬̦ , ̡̡̌ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌͗ ̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̨̖̬̖̯̖̔̏́ ̨̡̛̪̭̯̺̱͕̌̏ ̼̏ ̖̣̖̯̖̔̌ ̨̪̖̬̖̏̔ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̛̯̖̬̥̦̣̌ ̨̛̯̪̬̯̖̣̌̏́ , ̛ ̨̦ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̵̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̨̛̯̪̬̯̌̏ ̬̱̐̚͘ Т̖͘͘ ̛̖̦̔̽̐ ̡̡̌ ̼̍ ̛̣̖̙̣̌ ̨̨̛̥̬̙̖̦̦̼̥̌̚ ̦̌ ̛̯̖̬̥̦̣̖̌ ̨̛̯̪̬̯̖̣̌̏́͘ Н̨ ͨʪ̨̖̣̼̖̏ Л̛̛̛̦ͩ ̏ ̨̨̪̬̹̣̥ ̨̱̐̔ ̨̡̛̯̣̭̌̌̽̚ ̨̯ ̨̯̜̾ ̛̱̭̣̱̐ ̛ ̨̭̣̱̙̖̦̦̌̚ ̨̛̪̪̣̌ ̏ ̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̛̦ͨ ̯̱̔̌ , ̛̦ ̭̀̔̌ͩ͘ ͨ ˁʪˑК ͩ http://www.edostavka.ru/ ʧ̣̦̼̥̌̏ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̏ ̨̯̜̾ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜̽ ̭̣̱̙̼̍ ̣̖̯̭́̏́́ ̴̨̖̦̥̖̦̣̦̌̽̌́ ̡̨̨̭̬̭̯̽͘ ʰ̚ О̡̥̭̌ ̏ В̨̨̬̦̖̙ ̨̦̖̣̹̍̽̌́ ̸̡̨̨̨̡̬̍̌ ;̨̬̥̖̬̥̌̚ ̭ ̨̡̛̯̥ Т̨̨̣̭̯̏̌ ͨВ̨̜̦̌ ̛ ʺ̛̬ͩͿ ̨̭̖̏̐ ̌̚ ϰ ̦̔́͊ ʯА ϰ ʪН˔͊ Т̨̡̨̣̽ ̱̥̜̯̖̭̏̔̌̽ ̏ ̯̱̾ ̶̴̛̬̱͊ ˁ̡̨̨̬̭̯̽ ̨̭̯̔̌ ̡̛̏ ̛ ̪̬̌̏̔̌ ̨̪̯̬̭̺͕́̌̀̌́ ̨̡̨̦̔̌ , ̨̯̾ ̡̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̦̌ ̶̖̦̖ ;̸̡̨̨̨̡̬̱̍ ̛̚ О̡̥̭̌ ́ ̛̬̌̍̌̀̚ ̦̌ ̛̯̖̬̥̦̣̖̌ ̛ ̸̪̣̱̌ ̌̚ ̨̯̾ ϯϲϬ ̬̱̍Ϳ͘ Е̛̭̣ ̛̬̭̭̥̯̬̯̌̌̏̌̽ ̦̹̌ ̭ ̛̥̏̌ ̨̱̭̣̦̼̜̏ ̥̬̹̬̱̯̌ 81 ̨̯ ̵̨̛̼̯͕̏̔ ̸̨̯ ̬̱̐̚ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̦̌ ̛̯̖̬̥̦̣̖̌ ̸̖̬̖̚ Ϯ ̦̔́ ̌̚ ϯϬϬ ̬̱͕̍ ̛̛̣ ̌̚ 1 ̖̦͕̔̽ ̨̦ ̌̚ ϲϬϬ ̬̱͕̍ ̌ ̨̔ ̛̖̬̔̏ ̛ ̨̏ ̭̖̏ ̙̌ ̌̚ ϭϭϲϬ ̬̱͕̍ ̸̨̯ ̸̨̛̪̯ ̨̖̏̔̏ ̨̨̬̙̖̔ ̛ ̡̯̌ ̵̨̨̛̬̔̐ ͨʪ̵̨̖̣̼̏ Л̛̛̦̜ͩ ̛ ʿˑК̌ . В̵̨̛̼̯̔ ̨̼̭̯̬͕̍ ̨̦ ̨̨̨̬̔̐͘ Н̌ ̨̯̥̾ ̨̪ ̨̨̬̱̍̚ ТК ̭̘̏͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̯͕̏̀ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̡̨̛̛̥̪̦͕̌ ̛̛̦̥̺̖̭̌̌̀́̚ ̨̡̛̪̖̬̖̥͕̏̌̚ ̨̦ ́ ̨̛̪̭̣̌ ̯̖͕ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̨̬̯̣̌̍̌ ̭̥̌ ̛͕ ̵̡̨̨̯̬̼ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̪̣̦̖̏ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ - ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̭̜̏ ̬̱̐̚ ̛̚ ̨̣̜̀̍ ̏ ̣̱̀̍̀ ̸̨̡̯̱ ˀ̨̛̛̭̭͘ Т̖̪̖̬͕̽ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̦̹̣̌ ̨̯̬̏̌ ̣̔́ ̨̬̯̼͕̌̍ ̨̨̛̛̪̬̯̖̭̯̬̣̏̌ ̨̭̪̬̭ ̛ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̡̛͕̌́̏̚ ̛̦̹̣̌ ̨̡̛̪̭̯̺͕̌̏̌ ̡̛̛̱̪̣̌̚ ̛ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̨̯̬͕̏̌ ̨̦̭̯̣̌̌ ̨̭̥̖̌ ̬̖̥̏́ ̨̨̨̛̪̬̯̐̏̽ ̨ ̵̨̪̬̙͕̔̌̌ ̡̡̌ ̵̡̨̯̼̌̏͘ 82 ʞ˓ˑˇТˉЧ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ Н̶̡̨̦̖̌ ̥̼ ̨̨̛̪̹̣̔ ̭ ̛̥̏̌ ̡ ̨̭̥̥̱̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̥̱͘ К ̨̪̬̙̥̔̌̌͘ В ̨̨̪̦̖̐ ̌̚ ̨̛̦̼̥̏ ̸̨̡̛̛̛̭̯̦̥̌ ̴̡̛̯̬͕̌̌ ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖̥ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̡̛̯̖̦ ̨̛̺̖̦̍́ ̭ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ ̛ ̛̦̖̬̖̦̖̥̏̔ ̵̨̨̭̖̥̙̦̼̏̏̚ ̵̡̨̛̥̬̖̯̦̼̌̐̏ ̴̡̛̹̖ ̸̨̡̛̛̦͕̏ ̔̌ ̛ ̯̖͕ͨ ̡̨̯ ̱̙̖ ϭϬ ̣̖̯ ̏ ̛̦̖̭̖̍ͩ̚ ̨̨̪̬̜ ̼̯̌̍̏̌̀̚ ̭̥̱̌ ̭̱̯̽ ̨̣̜̀̍ ̨̛̪̬̙͕̔̌ ̼̯͕̌̍̏̌̀̚ ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̨̺̖̏̍ ̡̨̯̖̌͘ Л̀ ̍̌́ ̨̪̬̙̔̌̌ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̸̨̯ ̨̛̦̖͕ ̡̡̌ ̨̥̖̦̍ ̛̣̥̍̌̐̌͘ Н̛ ̨̣̹̖̍̽ ̛ ̦̖ ̥̖̦̹̖̽͘ ˄ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̖̭̯̽ ̛̖̦̔̽̐ , ̛ ̨̦ ̵̸̨̖̯ ̨̡̣͕́̍ ̼̏ ̙̖ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̨̡̛̣́̍ ̛ ̵̨̛̯̯̖ ̖̦̖͕̔̐ ̛̛̭̯̬̖̯̣̭͕̏̽ ̨̛̥̖̦̣̭͕̍́̽ ̭̖̏ ̸̛̭̭̯̣̼̌̏  . О̡̯̬̼̣ ̛̣ ́ ̥̏̌ А̡̛̥̖̬̱͍ В̬́̔ ̛̣͘ Н̨ ̭̘̏ ̨̯̾ ́ ̛̪̹̱ ̦̖ ̣̔́ ̨̯ ̨͕̐ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̱̥̦̯̌̽͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̯̖̪̖̬̽ ̨̛̬̭̭̥̯̬̥̌ ̨̱̭̣̙̦̖̦̦̱̀ ̬̖̣̦̱̌̽̀ ̶̸̨̡̖̪̱ ̨̥̖̦̍̌ ̛̣̥̍̌̐̌ ;̨̪̬̙̔̌Ϳ : ̌Ϳ ˄ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̖̭̯̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̌́ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̍̽ ̛̛̣ ̨̪̬̣̖̥͕̍̌ ̌̚ ̛̬̖̹̖̦̖ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̦ ̨̨̯̐̏ ̨̯̯̔̌̽ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̖̦̖͕̔̐ ̡̨̨̨̯̬̖͕ ̦̌ ̨̖̐ ̡̛̭̱̻̖̯̦̼̜̍̏ ̏ ̣͕̐́̔̚ ̡̨̛̣̖̦̯̦̾̏̏̌ ̨̯̜ ̨̪̣̖͕̽̚ ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̦ ̏ ̨̛̯̖̐ ̸̨̛̪̣̱̯͘ ̍Ϳ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̪̬̦̣̭̌́̚ ̭̖̖̍ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̱ ̨̦̖̐ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̯̾̌ ̭̥̌̌́ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯͕̍̽ ̨̦ ̸̛̦̦̖̌̌ ̯ ̡̛̭̯̌̽ ̛̪̱̯ ̖̘ ̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̔̏̏́ ̏ ̶̛̣̖ ̶̨̨̪̬͕̔̌̏̏ ̵̨̨̯̼̐̏ ̛̬̖̹̯̽ ̨̖̐ ̨̪̬̣̖̥̱̍͘ ̏Ϳ ̛̖̭̣ ̨̪̬̔ ̶̖̌̏ ̪̬̖̣̖̯̔̌̐̌ ̨̛̥̖̦̦ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̺̖̯ ̡̛̣̖̦̯ ̌̚ ̯̱ ̭̱̥̥̱͕ ̭ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̦ ̨̨̯̐̏ ̬̭̭̯̯̭͕̌̌̽́ ̨̭̖̬̹̖̯̭̏̌́ ̡̭̖̣̔̌ ;̨̪̬̙̔̌̌Ϳ͘ ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̛̖̭̣ ̭̖̏ ̛̯̬ ̨̛̱̭̣̏́ ̨̨̦̬̥̣̦̌̽ ̨̼̪̣̦̯̭͕̏́̀́ ̨̯ ̨̭̖̬̹̖̯̭̏̌́ ̨̪̬̙̔̌̌͘ ʺ̼ ̪̬̖̣̖̥̔̌̐̌ ̨̭̜̏ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̱̭̣̱̱̐ ̨̯̥̱͕ ̡̨̯ ̏ ̦̖̜ ̦̱̙̖̯̭͕̔̌́ ̦̹̌ ̨̯̬̏̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̨̛̛̙̦̥̔̌́ ̶̨̨̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̐ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛ ̦̹̌̌ ̶̖̦̌ ̡̱̣̼̖̯̭̌̔̏̌́ ̏ ̡̛̬̥̌ ̨̯̜ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̯̐̏ ̛̪̣̯̯̌̌̽̚ ̵̨̛̭̔́ ̛̚ ̡̨̨̛̭̱̻̖̯̦̍̏̐ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́ ̨ ̨̪̣̖̦̚ ̨̛̭̯ ̨̯̬̏̌̌ ;̨̛̣̍ ̨̦ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̖̦̽ ̵̸̨̖̯ ̦̦̼̜̔̌ ̨̯̬̏̌Ϳ͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̦̹̌̌ ̡̨̛̦̖̬̭̏́ ;̶̨̪̬̖̦̯ ̨̪̬̙̔̌Ϳ ̱̖̯̍̔ ̡̛̣̍̌̚ ̡ ϭϬϬй͘ ʰ̵̨̭̔́ ̛̚ ̨̨̬̯̦̜̍̌ ̨̡̛̛̣͕̐ ̨̥̙̖̥ ̨̭̥̖̣ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯͕̔̽ ̸̨̯ ̡̭̖̣̔̌ ̦̖ ̨̭̖̬̹̖̯̭̏̌́ ̛̖̭̣͗ - ̱ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̦̖̯ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ ͕ ̦̖̯ ̨̦̜́̏ ̦̱̙̼̔ ;̵̨ ̨̣̦̼̜̔ ̴̡̛̯̬̌Ϳ ̛̛̣ ̦̹̌ ̨̯̬̏̌ / ̱̭̣̱̐̌ ̖̜ ̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ͘ Е̥̱ ̦̱̙̖̦ ̡̡̛̬̭̦̖̦̜̌̽ ̴̨̣̥̌ ̭̯̖̬͕ ̌ ̱ ̦̭̌ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̙̖̣̯̖̦̖̽ . ʰ ̛̣ ̙̖ ̦̹̌ ̡̬̭̦̼̜̌ ̴̨̣̥̭̯̖̬̌ ̦̱̙̖̦ ̖̥̱ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̭ ̨̡̨̭̯̜̔̌̏ ̦̌ ̨̥̔ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭͕̌ ̌ ̱ ̦̭̌ ̦̖̯ ̡̨̯̜̌ ̛̱̭̣̱̐ . - ̸̨̡̖̣̖̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̦̭̌ ̛̦̜̯̌͘ ʺ̼ ̡̛̬̖̣̥̬̱̖̥̭̌́ ̦̖ ̏ ̨̯̥ ̥̖̭̯̖ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̡̪̼̖̥̌̏̌̚ ̡̬̖̣̥̱̌ ̦̖ ̯̖̥ ̣̥̀̔́͘ - ̡̛̣̖̦̯ ̶̨̛̖̦̖̯̏̌ ̸̨̪̣̱̖̥̱̌̀ ̨̪̣̱̽̚ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̸̖̥ ̥̼ ̨̨̯̼̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽͘ В̭̘ ̨̯̾ ́ ̛̪̹̱ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̨̛̛̪̦̥̣͕̌ ̸̨̯ ̨̛̪̬̙̔̌ ʹ ̨̯̾ ̶̖̣̼̜ ̶̨̪̬̖̭̭͕ ̡̨̨̯̬̼̜͕ ̡ ̨̭̣̱͕̏ ̛̭̥̥̌ ̴̡̨̯̥̌ ̨̍ ̥̖̦̌ ̨̯̬̏̌̌ ̦̌ ̛̖̦̔̽̐ ̖̺̘ ̦̖ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚͘ ʰ ̸̖̥ ̸̣̱̹̖ ̼̏ ̨̨̪̬̬̯̖̯̖̌̍̌ ̡̨̙̖̌̔ ̨̖̦̏̚ ̨̯̜̾ ̶̸̨̡̛̖̪͕ ̯̖̥ ̼̹̖̏ ̱̖̯̍̔ ̹̏̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̨̪̬̙̔̌͘ ʰ ̛̖̭̣ ̏ 83 ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯ ̛̹̏̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̨̭̯̣̯̌̏́̀ ̙̖̣̯̌̽ ̸̨̣̱̹̖͕̐ ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̪̦̯́̽ ̛ ̛̦̜̯̌ ̨̭̣̖̌̍ ̨̖̦̏̚͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̦̖̯ ̨̡̌́̏̚ ̨̨̺̖͕̏̍ ̨̯̾ ̖̺̘ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ̹̏̌ ̨̯̬̏̌ ̡̨̛̦̥̱ ̦̖ ̦̱̙̖̦͕ ̨̨̪̬̭̯ , ̨̨̨̥̙̦̏̚ , ̼̏ ̡̛̬̖̣̥̬̱̖̯̖̭̌̽ ̦̖ ̏ ̨̯̥ ̥̖̭̯̖ , ̛ ̡̛̣̖̦̯̼ ̭̏̌ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̛̦̜̯̌ , ̛̛̣ ̨̯̬͕̏̌ ̦̌ ̵̛ ̣͕̏̐́̔̚ ̦̖ ̨̛̭̯̯ ̵̯̖ ̖̦̖͕̔̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̨̛̪̬̭̯̖͘ ʰ̛̣ ̡̛̣̖̦̯̼ ̨̦̯͕̏́̚ ̸̨̯ - ̨̯ ̱̦̯͕̌̀̚ ̨̦ ̦̖ ̨̭̖̬̹̯̏̌̀ ̨̡̨̡̪̱̪͕ ̸̛̦̯̌̚ , ̼̯̍̽ ̨̥̙̖̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̦̖ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̖̏̏ ̵̛ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́͘ ʰ̥ , ̨̨̨̥̙̦̏̚ , ̸̨̖̦̽ ̦̱̙̦̌ ̨̡̭̯͕̔̌̏̌ ̌ ̼̏ ̖̘ ̦̖ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌ ̛ ̯̔͘͘ Л̛̀̔ ʹ ̦̖ ̛̥̹̦̼͕̌ ̱ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̦̭̌ ̖̭̯̽ ̨̛̭̏ ̵̛̭̯̬͕̌ ̨̛̭̥̦̖̦͕́ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̦̔ ́ ̛ ̸̨̛̪̬̖ ̡̯̬̦̼ͨ̌̌̌ ̏ ̨̨̣̖̐̏ͩ ͘ А ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̨̛̪̬̙̔̌ ʹ ̨̯̾ , ̪̬̖̙̖̔ ̨̭̖̏̐ , ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̛̣̥͕̀̔̽ ̨̯ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̭ ̭̖̥̏ ̛̯̥̾͘ Н̸̛̱̯̭̌̽́ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̵̛ ̨̛̛̬̙̖̦̥͕̏̌́̚ ̨̡̪̼̯̌̏̌̽̚ ̍О̣̹̱̽̀ ̨̨̪̣̖̦̭̯̽̚ ̨̯ ̨̯̬͕̏̌̌ ̛̦̖̙̖̣ ̨̡̪̱̪̯̖̣̌̽ ̭̥̌ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̬̌ ̣̖̯̐́̔̽̚ ͕ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̨̬̺̯̍̌̌̽ ̦̌ ̭̖̍́ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̭̬̖̔ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̛ ̨̨̥̦̖̐ - ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐ ͘ Е̛̭̣ ̭̏̌ ̪̱̖̯̐̌ ̯̾̌ ̥̼̭̣̽ ̛ ̨̛̪̬̙̔̌ ̡̙̱̯̭̌́ ̸̖̥ - ̨̯ ̨̨̦̖̖̬̯̦̏́ ̨̭̣̙̦̼̥͕ ̨̯ ̭̪̖̹̱ ̭̏̌ ̨̡̨̛̱̭̪̯̽͗ ̭̖̏ ̛̣͕̀̔ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̭̏̀ ̡̙̱̺̱̭̌̀́ ̡̨̛̱̦̣̦̭̯͕̌̽̽ ̨̔ ̨̛̣̍ ̵̨̨̪̙ ̛ ̬̱̔̐ ̦̌ ̬̱͕̔̐̌ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̵̭̯̬̌̌ ̛ ̵̛̙̖̣̦̌́͘ В̭̖̐̔̌ ̯̭̌̔̌̀́̚ ̨̛̦̔ ̛ ̯̖ ̙̖ ̨̨̪̬̭̼̏ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̼̬̦̦̏̍̌̐ ̛̥̏̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̨̨̪̬̭̯ ̴̨̨̡̛̬̥̱̣̬̏̌ ̵̛̯̾ ̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨̛̦̐̔̌ ̬̦̌̌́̚ . Н̌ ̨̭̥̥̌ ̨̪̖̬̥̏ ̯̪̖̾̌ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̦̯͕́̽ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌ ̛̚ ̭̖̍́ ̪̬̖̭̯̔̌ ̣̖̯̖̏́͘ ʿ̨̦̯́̽ ̨̭̘̏ ͨ˔ͩ͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̨̣̜̀̍ ̨̛̣̔̌̐ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̱̖̯̍̔ ̭̯ ̨̛̬̯̭̽́ ̡̡̌ ̨̪ ̨̦̯̥̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̐ ̨̨̬̏́ ̨̪̬ ̨̭̘ͨ̏ ˔͕ͩ ̦̖ ̛̥̖̀ ̏ ̛̱̏̔ ̸̨̦̖̯ ̸̨̡̨̛̯̖̬̖̭̖͕̾̚ ̵̨̨̱̦̖̔̏͘ ʿ̨̔ ͨ ̨̪̦̯́̽ ̨̭̘̏ ͨ˔ͩ ́ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̀̚ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̵̨̨̨̬̹ ̦̖̯̖̌̚ ̨̭̘̏ ̨̥̖̭̯ ̏ ̨̯̥̾ ͨ ̛̥̬̖ ̛̍ ̦̖̭̌ͩ̚ ͕ ̦̖̯̖̌̚ : ̌Ϳ ̨̭̏̀ ̶̖̣̖̱̏̀ ̨̛̛̱̯̬̌̔̀ ;̡̨̯ ̯̖ ̛̣͕̀̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̱ ̭̏̌ ̨̡̪̱̪̯̌̽Ϳ͕ ̍ Ϳ ̨̭̜̏ ̨̯̬̏̌ ;̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌Ϳ͕ ̏ Ϳ ̨̭̘̏ ̨̥̖̭̯ ̛̭̬̖̔ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ;̹̏̌̌ ̶̖̦̌ ̨̪ ̡̬̼̦̱͕ ̨̪̔ ̛̱̭̣̱̐ ʹ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̖̏̌̚Ϳ͘ ˑ̛̯ ̡̪̱̦̯̼ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̼̌ ̏ ̨̡̪̬̖́̔ ̨̭̖̜̏ ̨̙̦̏̌ ̛̭̯͕ ̨̦ ̖̭̏̽ ̨̡̪̬̭̌̌̔ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̡̡̌ ̬̌̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̛̪̬ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̦̼̥̏ ̨̨̯̬̥̏̌ ̼̏ ̵̨̨̪̣ ̦̖̯̖̌̚ ̨̭̏̀ ̶̖̣̖̱̏̀ ̨̛̛̱̯̬͕̌̔̀ ̨̯̬̏̌ ̸̛̱̖̯̖̌̚ ̨̼̭̯̬̍ ;̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̛̦̖̖̣̔Ϳ͕ ̌ ̨ ̵̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌ ̛ ̨̭̖̥̏ ̥̖̭̯̖ ̛̭̬̖̔ ̵̛̦ ̱̦̖̯̖̌̚ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̬̱̌̚ , ̖̺̘ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̼̬̏̍̌ ̨̯̬̏̌̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍͘ О̪̯́̽ ̙̖͕ ̦̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̭̖̏ ̨̯̾ ̦̯̌̽̚ ̨̡̨̨̭̦̣̦͕̔̌̽ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̭̯̬̹̦̌̐ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̦̌ ̸̨̦̣̦̥̌̌̽ ̯̪̖̾̌ ̏ ̸̖̥ - ̨̯ ̼̏ ̖̺̘ ̦̖ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̛̬̬̖̯̖̭̌̍̌̽̚͘ В̭̖ ̥̼ ̸̛̱̥̭́͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬̌̔ , ̨̯ ̏ ̨̙̦̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̌̚ ̸̨̡̖̣̖̏ ̪̖̬̖ͨ̔ͩ ̛̥̏̌ ̛ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̱̙̖ ̛̼̭̯̬̯̏̌̏̌̽ ̨̛̺̖̦̖̍͘ О̍ ̨̯̥̾ ̏ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̣̖̐̌̏͘ 84 ʡЧ˒˞ ˍˎЧˈЬ˕ˑ˅ . ʠ ˍˈˏ ˓Т˄ˑ˕Т˕ ˟ǡ Т ˍˑˆˑ ˎ˖˚˛ˈ ˔ˎЧ˅Т˕˟ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ʯ̦̖̯̖̌ ̼̏ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̨̦ ̏ ̛̭̖̬̖̦̖̔ ϭϵ ̡̖̏̌ ̏ ʿ̛̬̙̖̌ ̨̛̬̣̭̔́ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬̱̯̜ ̡̔́̔̽̌ ̨̪ ̛̛̥̖̦ В̴̨̛̣̬̖̽̔ ʿ̨̬̖̯̌ ͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̪̬̣̔̌ ̛̥̬̱ ̨̛̦̥̖̦̯̖̌̚ ̨̛̪̬̣ͨ̌̏ ϴϬ /20 ͕ͩ ̨̪̙̖̚ ̨̦̦̦̖̌̏̌̚ ̏ ̨̖̐ ̸̖̭̯̽ ͨʿ̶̛̛̬̦̪ ʿ̨̬̖̯̌ͩ ̛̛̣ ʿ̨̬̖̯̌ - ̛̬̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔͘ ʰ̸̨̦̣̦̌̌̽̚ ̶̛̛̪̬̦̪ ̸̱̣̏̌̚ ̭̣̖̱̔ ̛̺̥̀ ̨̨̬̥̍̌͗̚ ͨʯ̯̬̯̼̌̌ ̛̬̖̥̖̦̏ ̦̌ ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̪̣̦̌̌͗ ϮϬй ̯̬̱̔̌ ̛̬̖̣̱̯̌̀̚ ϴϬй ̬̖̱̣̯̯͕̽̌̌̚ ̨̦ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ϮϬй ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ ̯̬̖̱̯̍̀ ϴϬй ̵̨̛̺̍ ̯̬̯̌̌ͩ̚ ;̨̯̏́̚ ̛̚ ̡̛̛̛̛̪̖̏̔Ϳ . ʧ̨̛̖̦̣̦̭̯̌̽̽ ̨̨̯̾̐ ̶̛̛̪̬̦̪̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̦ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̯̭̌̌́́ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̦̌ ̭̖̏ ̴̭̖̬ ̼ ̛̛̙̦̚ ̛ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̼̏ ̨̛̥̣̐ ̱̙̖ ̖̐̔ - ̨̯ ̭̣̼̹̯̌̽ ̡̯̱̌̀ ̴̬̱͕̌̚ ̸̨̯ ϴϬй ̵̨̛̥̬̼̏ ̨̯̭̯̍̐̌̏ ̬̭̪̬̖̖̣̖̦̼̌̔ ̥̖̙̱̔ ϮϬй ̛̦̭̖̣̖̦̌́͘ Е̛̭̣ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨̍ ̛̛̱̪̬̣̖̦̌̏ ̸̡̨̖̭̯̥̌̏ ̨̡̪̬̱̯͕̔̌ ̨̯ ̛̱̭̯̬̦̖̦̖̌ ϮϬй ̡̬̍̌̌ ̨̪̼̹̖̯̏̌ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̡̪̬̱̯̔̌ ̦̌ ϴϬй͘ ʰ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ ˑ̯ ̨̯ ̶̛̛̪̬̦̪ ̛̱̦̖̬̭̣̖̦̏̌͘ К ̸̖̥̱ ̨̯̾ ́ ͍ ʿ̨ ̨̭̖̥̱̏ ̨̪̼̯̱͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖ , ̭ ̨̡̨̪̪̬̜̌̏ ̦̌ ̨̪̬̖̥̼̜̔̌̏̌ ̛̥̏̌ ̨̯̬͕̏̌ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ϴϬй ̛̛̪̬̼̣̍ ̨̛̪̬̦̭̯́ ϮϬй ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛͕ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̨̛̭̯̹̖̭̌̏́ ϮϬй ̛̛̪̬̼̣̍ ̯̔̌̀ ̛̬̱̖̔̐ ϴϬй ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ ˄ ̡̨̨̙̌̔̐ ̶̨̪̬̔̌̏ ̌ ̨̭̜̏ ̵̨̨̪̔̔ ̡ ̨̪̬̙̥̔̌̌͘ К̨̯ - ̨̯ ̭̯̬̖̯̭̌̌́ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ̭̖̏ ̛̖̦̔̽̐ ̛̥̬̌ ̛ ̨̪ ̡̛̥̭̥̱̥̱̌ ̸̨̡̛̱̯ͨ̽ͩ ̡̨̨̙̌̔̐ ̶̨̨̨̛̪̯̖̦̣̦̌̽̐ ̛ ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̡̛̣̖̦̯̌͘ ͨʿ̨̛̬̯͕̔̌̏̽ ̨̛̯͕̔̔̌̏̽ ̛̯̌̔̌̏̽̚ ̡̛̣̖̦̯̌ͩ ʹ ̨̯̾ ̭̖̏ ̨̡̱̣̬̏̌̍́ ̵̡̛̯̌ ̨̯̏ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏͘ К̡̌ ̼̏ ̱̙̖ ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̨̛̪̦̣́ ̛̚ ̨̨̭̥̌̐ ̛̭̯̣́ ̨̛̣̙̚ ̛̖̦́ ̨̥̖̜ ̡̛̛̦͕̐ ́ ̦̖ ̨̨̯̦̹̱̭̽ ̡ ̨̨̨̪̦̥̱̔̍ ̛̯̪̱ ̛ ̭̯̬̭̌̌̀̽ ̖̣̯̔̌̽ ̭̖̏ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦͕ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̣̔́ ̨̨̭̥̌̐ ̙̖ ̭̖̍́͘ ˔ ̸̛̭̯͕̌̀ ̸̨̯ ̨̣̖̀̍ ̨̖̣̔ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̏ ̴̡̜͕̌ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̛̪̬̙̔̌͘ ʰ̸̦̖̌ ̨̛̦ ̪̬̖̬̺̯̭̏̌̌̀́ ̏ ̛̬̱̯̦̦̱̀ ̨̨̨̥̦̯̦̦̱̀ ̨̬̯̱͕̌̍ ̱ ̭̏̌ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̬̬̙̯̖̣̦̭̯̌̔̌̽̽̚ ̛ ̨̯͕ ̸̨̯ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̨̬̣͕̌̔̏̌ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̡̨̹̥̬̦̼̥̌ ̨̭̦̥͘ В ̨̭̖̜̏ ̨̬̯̖̌̍ ́ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̏̌ ̨̛̥̖̦̦ ̦̌ ̯̖ ϮϬй ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̔̌̀ ϴϬй ̛̛̪̬̼̣̍ , ̛ ̦̖ ̛̙̱̏ ̭̥̼̭̣̌ ̬̯̏̌̽ ̭̖̖̍ ̛̙̣̼ ̛ ̯̬̖̪̯̌̽ ̦̖̬̼̏ ̭ ̨̛̭̯̣̦̼̥̌̽ ϴϬй͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̣̹̖̍̽ ̨̪̪̯̽̀ ̥̏̌ ̡̨̛̬͕̏ ̸̖̥ ̛̪̬̦̖̭̱̯ ̖̦̖̔̐͘ ˑ̨̯ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ́ ̸̨̯̖̏̌̀ ̦̌ Ϯ ̨̡̦̏̌̚ ̛̚ ϭϬ͕ ̛̛̣ ̨̬̯̼̍̌̍̌̏̌̀ Ϯ ̡̛̌́̏̚ ̛̚ ϭϬ͘ ʿ̨ ̸̨̛̱̥̣̦͕̌̀ ̡̨̙̌̔ ̥̱ ̡̛̣̖̦̯̱ ́ ̱̖̣̔́̀ ̡̡̨̖̌ - ̨̯ ̬̖̥͕̏́ ̨̦ ̦̖ ̨̣̖̖̍ ̨̨̯͕̐ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̦ ̛̭̣̱̙̖̯̌̏̌̚͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ́ ̛̙̱͕̏ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̨̯̬̖̯̍̏̌̽ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̨̨̯̐̏ ̌̚ ̨̯̾ ̛̪̣̯̯͕̌̌̽̚ ́ ̨̨̪̬̭̯ ̨̖̐ ̛̭̣̏̌̀͘ ʺ̦̖ ̨̨̬̐̌̔̚ ̴̡̨̨̥̬̯ ̦̖ ̖ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ϭ ̸̭̌ ̏ ̖̦͕̔̽ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̛̪̬ ̨̯̥̾ Ϯ Ϭ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜̍ ̏ ̶̥̖̭́ ̦̌ ̨̯̬̖̏̌ , ̛ ̨̬̯̭̌̔̏̌̽́ ̛̛̙̦͕̚ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̛̭̥̏ ̛̖̣̥͕̔̌ ̱̣̯͕̐́̽ ̸̛̯̯̌̽ ̡̡̛̛̦̙ ̛ ̯͕̔͘͘ ̸̖̥ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪ ϲ ̸̨̭̌̏ ̏ ̖̦͕̔̽ ̯̖̬̪̖̯̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̡̛̪̬̼̌̚ ̛ ̨̼̦̭̼ͨ̏ ̨̥̐̌ͩ̚ ̨̯ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̛̪̬ ̨̯̥̾ Ϯϱ ̸̯̼̭́͘ Н̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̨̥́ ̴̴̨̨̛̣̭ ̛́ ̥̏̌ ̡̛̣̍̌̚ ̛ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̸̭̖̜̭̌ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̛̱̭̯̬̖̥̣̖̦̖ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ̭̖̏ ̛̖̦̔̽̐ ̨̨̯̾̐ ̛̥̬͕̌ ́ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̡̨̨̭̬ ̼̏ ̖̬̦̘̯̖̭̏̽ ̡ ̴̨̬̥̱̣̖ ϮϬ /80 . Н̨ ̛ ̪̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̛̪̖̬̖̜̯ ̡ ̸̛̛̪̖̬̖̭̣̖̦̀ ̨̛̯̪̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ;́ ̼̖̣̏̔̀ ϰ ̛̯̪̌Ϳ͕ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̥̏̌ ̨̡̛̪̬̦̦̱̯ ̽ ̭́ ̶̸̛̛̦̦̼̥͕ ̨̦ ̸̨̖̦̽ ̡̛̥̖̯̥ ̨̨̨̛̖̥̯̯̬̥̔̏̌ ̦̌ ̯̱̾ ̯̖̥̱ ͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ̦̌ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̶̛̭̯̬̦̖̌  85 ʰ̡̯̌ , Т̛̪ ϭ͘ ͨК̡̌ ʥ̨̭̭ͩ ˁ̥̼̜̌ ̸̛̣̱̹̜͕ ̭̥̼̜̌ ̡̨̬̱̯̜ ̛̯̪ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ́ ̨̛̥̖̦̦ ̡̯̌ ̦̼̌̏̌̀̚ ̛̚ - ̌̚ ̛̭̯̣́ ̨̡̡̛̪̱̪ ̨̯̬̏̌̌ ʹ ̡̡̌ ʥ̨̭̭͘ ʥ̖̚ ̛̣̹̦̖̜ ̭̱̖̯̼ ̛ ̶̵̡̛̱̬̔̌ ̨̨̨̪̬̭̏̏͘ ͨК̱̔̌ ̥̏̌ ̛̪̖̬̖̖̭̯̏ ̖̦̖͍̔̐ К̡̌ ̬̯͍̌̍̌̽ͩ̚ - ̨̨̪̬̭̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̭̱̺̖̭̯̱̏͘ Н̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̨̥̙̦ ̨̪̱̥̯͕̔̌̽ ̸̨̯ ̡̡ͨ̌ ʥ̨̭̭ͩ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̡̨̯̣̽ ̯̖ ̛̣͕̀̔ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̛̖̦̔̽̐ ;̛̭̬̖̦̜̔ ̡̣̭̭̌ ̛ ̼̹̖̏Ϳ͘ ʪ͕̌ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̛̭̬̖̔ ̨̣̖̖̍ ̸̵̨̖̭̪̖̖̦̦̼̍ ̣̖̜̀̔ ̶̨̪̬̖̦̯ ̵̡̛̯̌ ̨̣̹̖͕̍̽ ̨̡̨̦̔̌ ̨̨̯̾̐ ̛̯̪̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̛ ̛̭̬̖̔ ̣̖̜̀̔ ̭ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̭̬̥̦̼̥ ̨̡̨̭̯̯̥̔̌͘ В ϵϬй ̸̭̣̱̖̌̏ ̨̯̾ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱ ̭̏̌ ̨̭̯̣̯̌̏́̀ ̖̦̖̔̐ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̛̬̱̖͕̔̐ ̨̦ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̖̦̽ ̛̪̬̯̦̼̖́ ̵̨̨̛̬̹̖ ̛̣̀̔͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̛̪̬ ̨̛̛̺̖̦̍ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ ʹ ̦̖ ̨̪̥ ̖̹̯̌̽ ̛̥ ̨̛̭̖̬̹̯̏̽ ̨̡̡̪̱̪̱͘ Т̖͘͘ ̹̏̌ ̭̜̯̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̬̯̯͕̌̍̌̽ ̹̏̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̸̡̣̖̦̏̀͘ В̭̘͘ ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̛̚ ̵̛̦͕ ̛̪̬ ̨̛̛̱̭̣͕̏ ̸̨̯ ̹̏̌ ̨̯̬̏̌ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̜͕̌̏ ̨̭̯̦̯̭̌̏́́ ̨̨̛̪̭̯̦̦̼̥́ ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̥̌́͘ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ ̛̪̬̯̦̖̖́ ̨̭̖̏̐ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̛ ̨̛̥̖̦̦ ̌̚ ̵̛̦ ̨̛̭̯̯ ̭̖̏̐̔̌ ̶̖̪̣̯̭́̽́͗ ̨̣̜̯̖̔̍̌̏́ ̡ ̭̖̖̍ ̏ ̱̍̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̨̪̬̣̜̯̖̔̌̏́̚ ̵̛ ̭ ̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̡̛̛̪̬̦̥̌̔̌̚ ̨̪ ̭̥̭͕ ̴̨̛̛̦̬̥̬̱̜̯̖ ̨̍ ̶̵̡̛̌́ ̛ ̵̡̡̛̭̔̌ ̏ ̨̭̖̥̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̖̌̐̌̚͘ О̛̦̥̔ ̨̨̭̣̥̏ ̨̭̯̬̜̯̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ , ̛ ̨̛̦ ̱̱̯̍̔ ̭̏̌ ̡̨̛̬̥ ̯̽ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔ ̖̺̘ ̦̖ ̬̌̚͘ ˔ ̸̛̭̯͕̌̀ ̸̨̯ ̨̛̥̖̦̦ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̯̪̌ ϭ ͨК̡̌ ʥ̨̭̭ͩ ̛ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̡̪̯̖̣̖̥̌̌̚ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̨̹̖̏̌̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̌̚͘ Ч̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ̵̛ ̱ ̭͕̏̌ ̯̖̥ ̼̏ ̸̡̬̱̖͘ Т̛̪ Ϯ͘ ͨ ˀ̶̨̛̦̣̦̼̖̌̌̽ ͩ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̛̚ ̨̨̭̥̌̐ ̛̦̦̌̏̌́̚ , ̨̯̯̾ ̛̯̪ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̵̨̨̛̪̯̔̔ ̡ ̨̡̡̪̱̪̖ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̶̨̨̛̬̦̣̦̌̌̽ . В̹̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̱̙̖ ̨̭̯ ̪̖̬̼̥̏ ̨̪ ̸̭̖̯̱ ̛̚ ̵̯̖͕ ̸̨̯ ̡̨̯̜̌ ̡̛̣̖̦̯ ̱̙̖ ̨̨̪̬̭̥̯̬̖̣͘ Н̨̱̙̦ ̛̦̜̯̌ ̸̣̱̹̖̖ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̨̪ ̨̨̨̛̭̯̦̹̖̦̀ ̶̖̦̌ - ̸̡̨̖̭̯̌̏ / ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̛̭̖̬̭̏̌ . ʯ̯̭̌̔̌̀́ ̨̨̪̬̔̍ ̦̼̖ ̨̨̪̬̭̼͕̏ ̡̡̌ ̨̪ 86 ̨̯̬̱͕̏̌ ̡̯̌ ̛ ̨̪ ̛̬̦̯̥̐̌̌́͗ ̌ ̸̖̥ ̸̨̛̯̣̖̯̭̌́ ̛̯̾ ̸̭̼̌ ̨̯ ̨̦̏ ̵̯̖͍ А ̡̡̛̖̌ ̸̣̱̹̖͍ К̨̐̔̌ ̨̛̯̪̬̯̖̌̏ ̨̯̬͍̏̌ К̡̛̖̌ ̛̛̬̦̯͕̐̌̌ ̸̨̯ ̨̦ ̨̜̖̯̔̔ ̨̬̖̥̏̏́ ̛ ̨̜̖̯̔̔ ̛̣ ̨̨̺̖͍̏̍ В̨̨̨̪̬̭̏ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̣̹̖͕̍̽ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̥̖̦̹̖͕̽ ̨̦ ̭̖̏ ̨̛̦ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̱̱̯̍̔ ̨̪ ̖̣̱̔ , ̛ ̏ ̨̛̛̺̖̦̍ ̭ ̡̛̛̯̥̌ ̛̣̥̀̔̽ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̸̨̯ ̨̛̦ ̵̛ ̯̌̔̌̀̚ ̦̖ ̨̯ ̸̨̦̖̖̐ ̖̣̯͕̔̌̽ ̌ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̛̦̱̯̬̏ ̛̖̯̔ ̨̛̣̔̌̐ ʹ ̛̖̹̯̭̏̏̏̌̀́̚ ̭̖̏ ͨ̌ͩ̚ ̛ ̨̛̪̬̯ͨ̏ͩ ̨̡̡̛̪̱̪͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̭ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̛̛̬̺̖̦̍̌ ̡ ̥̏̌ ̨̔ ̨̛̪̬̙̔̌ ̨̥̙̖̯ ̨̛̪̬̜̯ ̡̡̌ ̪̬̱̌ ̛̥̦̱̯͕ ̡̯̌ ̛ ̪̬̱̌ ̥̖̭ ̶̖́̏͘ Ч̨̡̖̣̖̏ ̨̥̐ ̨̭̥̦̖̯̭͕̏̌̽́ ̸̨̯ ̖̥̱ ̨̨̺̖̏̍ ̨̯̬̏̌ ̦̱̙̖̦͕ ̨̯̐̔̌ ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̭̖̏ ̬̱̦̣̌̌̏̌̚̚ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̏ ̸̭̖̜̭̌ ̭̪̱̭̯́ ̬̖̥̏́ ̛̬̖̹̣ ̡̛̱̪̯̽ ̖̺̏̽͘ К ̡̨̯̥̱̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̯̦̭̯̭̽́ ̨̡̨̨̭̪̜̦͘ ˑ̨̯ ̨̦̬̥̣̦̼̖̌̽ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̪̬̦̭̯́ ̵̨̨̬̹̱̀ ̛̪̬̼̣̍̽ ̛ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̦ ̨̖̪̬̖̥̖̦̦ ̨̦̱̙̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ Т̡̛̖̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̀́̚ ̣̔́ ̵̨̨̪̯̬̦̼̏ ̨̡̨̡̪̱̪ ̛ ̸̨̨̼̦̍ ̱̙̖ ̦̖ ̯̌̔̌̀̚ ̵̨̨̪̯̬̦̼̏ ̨̨̨̪̬̭͕̏̏ ̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̡̨̨̭̪̜̦̜ ̨̡̪̱̪̯̌̀͘ ʿ̸̨̛̯ ̡̡ͨ̌ ʥ̨̭̭ͩ͘ Т̛̪ ϯ͘ ͨ ʿ̶̛̬̦̖̭̭̼ ͩ ˁ̬̱̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̦̦̼̜̔̌ ̛̯̪ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̨̨̨̪̣̜̏ ̛̪̬̦̌ ̨̛̣̖̙̦̭̯̔͘ ʿ̶̛̛̬̦̖̭̭̥̌ ̼̯̍̏̌̀ ̡̡̌ ̸̛̥̱̙̦̼͕ ̡̯̌ ̛ ̛̙̖̦̺̦̼͘ ˑ̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̛̱̹͕̔ ̨̨̨̭̦̦̦̖̏̌ ̦̌ ̨̨̨̦̖̬̥̔̏̚ ̨̾̐͘ Т̡̛̖̌ ̡̛̣̖̦̯̼ͨͩ ̛̛̪̬̖̬̙̯̭̔̏̌̀́ ̛̥̦̖̦͕́ ̸̨̯ ̛̥̬ ̡̛̬̱̯̯̭́ ̨̡̬̱̏̐ ̵̛̦͕ ̭̖̏ ̛̥ ̨̣̙̦̼̔ ̱̙̖ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̵̛ ̨̛̬̙̖̦̔́͘ В̼ ̨̼̭̯̬̍ ̸̛̛̼̭̣̯̖̏ ̵̡̛̯̌ ̨̪̖̬̭̦̙̌ ̖̜ ̨̪ ̨̛̪̬̖̦̖̬̖̙̯̖̣̦̥̱̍̽ ̨̛̺̖̦̍̀ ̛ ̛̪̬̖̯̖̦̖̜̚ ̦̌ ̸̛̣̱̹̜ ̛̭̖̬̭̏ ̌̚ ̯̖ ̙̖ ̛̖̦̔̽̐͘ К̨̡̦̯̖̭̯ ̨̛̣̔̌̐̌ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̡̯̌͗ ͨˑ̜ , ̯̼͕ ́ ̯̖̖̍ ̯̱̯ ̯̼̺̱ ;͊͊͊Ϳ ̬̱̣̖̜̍ ̨̨̯̐̏ ̛̪̣̯̯͕̌̌̽̚ ̱ ̯́ ̖̭̯̽ ̡̨̡̱̪̌̏̌ ̡̛̬̭͕̌̏̌́ ̸̨̯̼̍ ̭̖̏ ̖̬̦̱̯͍̌̏̽̚ К̡̌ ̌̚ ̦̖̘ ̖̺̘ ̛ ̛̪̣̯̯͍̌̽͊ Н̖ ̦ ̱ ̨̯̾ ̺̺̖̖̏̌͊ Ч̖ ̛ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̛̪̣̯̯̌̽ ̨̦͍̌̔ Н̱ ̶̛̪̪̖͕ ́ ̵̡̛̯̌ ̡̡̌ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̏ ̛̛̙̦̚ ̦̖ ̸̭̯̬̖̣̏̌;̌Ϳ͘ Л̨̦̌̔ ̡̛̱̙͙̭̙̌ ̨̯̐̔̌ ̨̹̯̣̽ ̡̡̨̜̌ ̡̛̛̬̦̯̏̌̌ ̸̣̱̹̖͕ ̸̨̯ ̱ ̭̏̌ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̖̬̱̯̍ ̸̨̡̖̥̔̏̌ ̦̌ ̖̦̔̽ ̨̛̬̙̖̦͍̔́ Н̱ , ̸̨̡̖̖̔̏ ̨̥̖̜ Ϯϵ ̣̖̯͕ ̥̦̖ ̨̦̌̔ ̸̨̯ - ̛̦̯̽ ̡̨̯̖͕̌ ̚ ̦̖̹͕̌̽ ̸̨̯̍ ̨̼̣̍ ̡̡̌ ̼̍ ̭ ̡̨̦̥̖̥̌ ̦̌ ̨̡̛̬̥̦̯͕̌ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̭̖̏ ̡̯̌ ̸̡̛̛ - ̡̛̪̱ ̡̡̌ ̼̍ ̏ ̵̡̬̥͕̌̌ ̦̱ ̨̛̪̦̥̖̹͕̌̽ ̦̖͍ͩ О̸̯̖̖̯̖̏̌ ̡̛̯̥̌ ̨̪̖̬̭̦̙̥̌̌ ̦̌ ̭̖̏ ̵̛ ̛̖̣̦̼̖̔̍̽ ̨̨̪̬̭̼͕̏ ̨̨̪̯̥ ̨̛̦ ̡̨̬̖̚ ̨̪̬̪̯̌̔̌̀ ̛ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̨̪̣̯̭́̏́̀́ ̸̖̬̖̚ n - ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̥̦̱̯ ̛̛̣ ̸̨̭̌̏ ̛ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̛̣̯̔̍̽ ̨̛̦̔ ̛ ̯̖ ̙̖ ̨̨̪̬̭̼̏ ̨̪ ̡̬̱̱͕̐ ̨̡̨̯̣̽ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̛̭̣̥̏̌͘ Л̯̀̍́ ̛̛̦̥̦̖͕̏̌ ̸̨̯̼̍ ̭ ̛̛̦̥ ̨̨̛̛̪̣̭̏̽̚͘ ʥ̣̙̦̼̖̌ ̡̛̯̖̌͘ ˁ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̡̛̛̣̖̦̯̥ͨ̌ͩ ̸̣̱̹̖ ̦̖ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̺̖͕̏̍ ̨̨̪̬̭̯ ̵̛ ̛̭̣̯͕̏̌̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̪̼̯̱ ̨̥̱̐ ̭ ̡̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̛̦ ̸̨̖̦̽ ̨̥̣͕̌ ̨̦ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̨̛̯̦̥̯̌̀ ̛̬̖̥̖̦̏͘ Е̛̭̣͕ ̸̡̨̨̦̖̦͕ ̱ ̭̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̵̨̨̬̹̖̖ ̨̛̦̭̯̬̖̦̖͕̌ ̨̯ ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̨̪̺̯̭̍̌̽́ ̭ ̡̛̛̯̥͕̌ ̸̨̯̼̍ ̨̨̪̯̥ ̨̨̪̬̭̯ ̭ ̡̨̱̣̼̜̍ ̨̨̛̪̭̪̥̦̯̏̌̽ ̡̡̛̖̌ ̙̖ ̼̯̍̏̌̀ ̛̣̀̔ ̦̌ ̨̯̥̾ ˁ̖̯̖͕̏ ̨̡̨̦̔̌ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̯̾ ̖̭̥̏̽̌ ̨̨̛̭̥̦̯̖̣̦̖̽ ̛̦̯̖̌́̚͘ Т̛̪ ϰ͘ ͨ ˈ ̡̛̛̣̺̌́̏ ͩ В̖̭̥̽̌ ̨̪̪̱̣̬̦́̌́ ̦̌ ˀ̛̱̭ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̬̙̦̐̌̔̌͘ ˁ̡̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̵̡̛̯̌ ̪̬̥́ ̨̨̪̣̦ ̦̖̣͕̽́̚ ̨̛̍ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̭̖̏ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̹̖̏̌̐ ̨̯̬͕̏̌̌ ̨̪̬̱̥̖̺̱̔̌̏̌̀̀̚ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̱̔̀ ̶̖̣̖̱̏̀ ̨̛̛̱̯̬͕̌̔̀ ̨̦ ̛ ̖̍̚ ̵̛̦ ̦̖ ̨̍ ̵̨̛̯̭̔́͘ Н̸̛̦̯̌̌̀ ̨̭̜̏ ̨̛̣̔̌̐ ̵̡̛̛̣̺ͨ̌́̏ͩ ̭ ̨̛̣̣̖̦̦̜̀̍̚ ̴̬̼̌̚ ͨ̌ ̯̥̌ - ̨̯ ́ ̛̖̣̏̔ ̖̹̖̣̖̔̏͊ͩ͘ ʿ̸̨̣̱̌́ ̏ ̨̯̖̯̏ ̨̪̣̦̖̏ ̡̨̨̨̦̥̖̬̦̖̌̚ ̸̨̪̖̥̱ͨ ̙̖ ̼̏ ̨̯̐̔̌ ̯̥̌ ̛ ̦̖ ̡̛̛̱̪̣͍͕ͩ ̨̨̨̭̍ ̵̛̯̬̼̖ ̵̡̛̛̣̺̌́̏ ;̌ ̵̛̛̯̬̼̥ ̨̛̦ ̭̖̍́ ̛̭̥̌ ̛ ̸̛̭̯̯̌̀Ϳ ̛̪̬̬̱̯̌̀ ̨̯̾ ̴̨̬̜̌̚ ̨̨̨̥̣̜ͨ̔ ̸̖ ̨̡̣̖͕̏ ̼̏ , ̸̨̯ ̦̖ ̵̨̛̯̯̖ ̥̦̖ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ , 87 ̬̌̚ ̡̯̌ ̨̺̖̯̖̭͍̍̌̽ͩ ̛ ̪̼̯̯̭̌̀́ ̨̪ - ̨̨̦̜̏ ̛̼̯̏̍̽ ̡̡̛̭̱̔ ͘ ʿ̛̬ ̸̖̥ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̵̡̨̛̣̺̌́̏̏ ̡̡̛̭̔̌ ̦̖ ̶̨̭̥̖̣͕̌̽ ̌ ̨̨̭̖̬̦̼̜̏̍̌̚ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̭̭̯̦͕́̌́̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̡̨̨̨̨̯̬͕̐ ̵̨̨̪̙̖͕ ̨̛̦ ̨̛̪̦̥̯̔̌̀ ̨̭̏̀ ̶̨̨̡̭̥̖̦̱̌͘ ˈ̡̨̛̣̺̌́̏̏ ̨̨̥̙̦ ̨̛̭̪ ̨̣̯̽̏̌̽̚ ̡̡̌ ̸̨̛̯̣̦̼̜ ̯̬̖̦̙̘̬̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̥͕̏̌́̚ ̨̡̨̦̔̌ ̏ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̸̨̪̱̭̯̱̖̯̖͕̏̏ ̸̨̯ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̛̪̱̭̯̣͕̔̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̥̏̌ ̵̛ ̛̭̣̯̏̌̽͘ ʪ̖̦̖̐ ̨̛̦ ̥̏̌ ̦̖ ̛̪̬̦̖̭̱̯͘ В ̸̨̨̖̬̖̦̜̔ ̬̌̚ ̵̸̨̱ ̨̛̯̥̖̯̯͕̽ ̸̨̯ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̯̬͕̏̌̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̪̬̔ ̯͕̌̏̌̽ ̌ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏ ̛ ̹̖̜̏̌ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬͕̌̔ ̨̛̦̔ ̛̯̪̼ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̱̱̯̍̔ ̨̪̪̯̭̌̔̌̽́ ̸̺̖͕̌ ̛̬̱̖̔̐ ̬̖̙̖͕ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̖̏̐̔̌ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̡̛̭̯̣̯̭̌̏̌̽́ ̭ ̛̛̦̥ ̨̭ ̛̭̖̥̏͘ ʿ̨̨̦̯̦͕́ ̸̨̯ ̏ ̭̬̖̦̖̥̔ ̛ ̨̨̨̬̥̔̐ ̭̖̥̖̦̯̖͕̐ ̖̐̔ ̛̣̀̔ ̦̖ ̪̬̯̭̌́́ ̨ ̵̖̦͕̔̽̐̌ ̛̯̪ ϭ ̛ Ϯ ̱̖̯̍̔ ̛̛̪̬̖̣̬̱̺̥͕̏̌̀ ̨̡̨̦̔̌ ̔ ̙̖̌ ̛̭̬̖̔ ̵̛̦ ̱̱̯̍̔ ̛ ̶̛̪̬̦̖̭̭̼ . В̼̖̣̔́́ ̛̯̪̼ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ́ ̦̖ ̭̯̬̭̌̌̀̽ ̛̛̪̬̦̖̭̯̏ ̏ ̡̨̨̡̛̦̥̱̾ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̨̦̼̖̏ ̨̛̪̦̯́́  . ʧ̣̦̌̏̌́ ̨̥́ ̶̖̣ ̽ ʹ ̯̔̌̽ ̥̏̌ ̨̛̺̜̍ ̨̪̬̯̬̖̯͕ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̛̺̖̦̍́ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̸̡̨̖̯ ̨̛̛̪̦̥̣͕̌ ̭ ̡̖̥ ̛̥̖̖̯̖ ̨̖̣̔ ̛ ̦̖ ̛̛̬̭̭̯̬̣̭̌̌̏̌̽ ̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛̖̭̣ ̨̪̬̙̔̌̌ ̨̭̬̣̭̏̌̌̽͘ ʪ̨̖̣ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̏ ̭̏̌ ̛̛̣ ̹̖̥̏̌ ̨̯̬̖͕̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̡̛̣̖̦̯ ̨̥̐ ̼̯̍̽ ̦̖ ̹̏̌͘ ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̥̦̯̽ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̛ , ̨̨̭̖̦̦̍ ̨ ̏ ̵̯̖ ̸̵̭̣̱͕̌́ ̡̨͕̐̔̌ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̥̏̌ ̨̪̬̔́̔ ̨̪̪̯̭̌̔̌̀́ ̛̯̬ ̵̡̛̣̺ͨ̌́̏̌ͩ ̖̏ ̺̌ ̵̛̺̀ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̱ ̭̏̌ ̍ ̌ ̨̨̭̦̭̣̦̏̌́ ̶̖̦͕̌ ̌ ̼͕̏ ̨̬̦̱͕̔̐̏ ̱̙̖ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̖̘ ̛̛̭̦̯̽̚͘ ϭϬϬй ̡̨̛̦̖̬̭̏́ ̏ ̨̛̪̬̙̔̌ ̛̪̬ ̵̯̖ ̸̵̨̡̛̛̭̯̦̌ ̴̡̛̯̬͕̌̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̥̼ ̛̬̭̭̥̯̬̖̥͕̌̌̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̦̖̥̙̦̏̌̚ ͕ ̨̨̪̯̥̱̾ ̭̬̱̌̚ ̛̛̪̬̥̯̖ ̥̼̭̣̽ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̡̛̣̖̦̯̼ ̛̹͕̏̌ ̌ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̦̖̯ , ̛ ̨̨̛̯̦̭̯̖̭̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̨̡̨̨̭̪̜̦͘ В ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̣̖̐̌̏ ́ ̥̔̌ ̥̏̌ ϱ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̵̛̭̯̹̌̏ ̨̛̥̥ ̡̨̬̖̔͘ О̛̦ ̨̨̪̥̱̯̐ ̥̏̌ ̴̨̨̛̭̬̥̬̯̏̌̽ ̨̛̪̬̣̦̖ͨ̌̏̽ͩ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡̨ ̭̖̥̱̏ ̶̨̪̬̖̭̭̱ ̨̪̬̙̔̌ ̛ ̨̨̭̯̯̔̌ ̸̨̦ ̡̨̣̖̐ ̨̡̯̭̖̯ͨ̌̽ ̯̱̏̌ͩ ;̯̖͘͘ ̛̣̹̦ ̛̖ ̨̨̪̬̭̼͕̏ ̨̛̯̦̥̺̖̖̌̀ ̬̖̥̏́ ̛ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̦̖ ̵̨̨̯̼̐̏ ̨̡̪̱̪̯̌̽Ϳ͘ 88 ͷ ˔ˑ˅ˈ˕ˑ˅ Ǽ ˒˓ˑˇТ˅ˈ˙ - ˑ˓ЧˈЬ˕Ч˓ˑ˅ТЬЬ ˑˆˑ ǽ ˔ˈ˓˅Ч˔ Т ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ʰ̡̯͕̌ ̏ ̨̯̜̾ ̣̐̌̏ ̖ ́ ̵̸̨̱ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̖̺̘ ̨̪̬̜̌ - ̨̡̨̯̬̜̜ ̨̨̭̖̯̏̏ ̛ ̛̦̣̖̦̜̌̍̀̔ ̛̚ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̪̼̯̌͘ ʪ̨ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̦̯̭̌́̽́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ;̏ ̛̭̖̯͕ ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌Ϳ ́ ̼̣̍ ̨̛̦̭̯̺̥̌́ ̨̡̨̛̬̥̦̯̥͕̌ ̵̨̛̛̭̺̺̥̭̏̌̀́ ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̥̌̌ ̨̛̭̖̬̭̥͕̏ ̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ̭̣̼̹̣̌ ̨̯ ̵̡̡̛̌ - ̨̯ ̵̡̨̦̥̼̌̚ ̵̨̛̪̼̹̍̏̌̏ ̏ ˁˌА͕ ̨̨̪̬̭̯ ̛̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌ ̛ ̛̖̣̏̔ ̏ ̴̵̛̣̥̽̌ - ̵̛̭̖̬̣͕̌̌ ̸̛̯̣̌ ̏ ̵̡̡̛̦̙̌͘ ʺ̦̖ ̡̨̣̭͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̴̴̨̨̛̛̣̭́ ̡̛̣̖̦̯ͨ ̭̖̏̐̔̌ ̪̬̌̏ͩ ̸̨̖̦̽ ̡̬̱̯̌́ ̛ ̨̯̯ , ̡̨̯ ̖̜ ̭̣̖̱̖̯̔ , ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦ , ̸̨̬̖̖̦̍ ̦̌ ̵̱̭̪̖͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̙̖ ́ ̸̛̭̯̌̀ ̸̛̦̖̌͘ Н̖ ̨̯ ̸̨̯̼̍ ́ ̨̬̯̌̍̌̀ ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪̱ ̶̨̪̬̖ͨ̔̌̏ ̭̖̏̐̔̌ ̪̬͕̌̏ͩ ̨̦ ̨̥̜ ̛̭̖̬̭̏ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̏̌ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̦̌ ̥̖̦́ ̨̨̭̥̌̐ ̛ ̣̹̖̔̌̽ ́ ̥̏̌ ̡̬̭̭̙̱͕̌̌ ̸̨̪̖̥̱ ́ ̥̏̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̛̪̬̖̬̙̯̭̔̏̌̽́ ̨̨̯̐ ̙̖ ̡̱̬̭̌͘ Н̖̯͕ ̨̯̾ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ́ ̬̱̣̐̍̀ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̛ ̨̨̯̦̹̱̭̽ ̡ ̛̦̥ ̡̛̦̪̣̖̯̖̣̭͕̌̏̌̽ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̨̯̾ ̦̖ ̸̛̦̯͕̌̚ ̸̨̯ ́ ̵̛ ̨̛̭̪̣̱ͨ̽̀ͩ̚͘ Н̨ ̡̡̌ ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̡̡̛̪̬̯͕̌̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̶̨̪̬̖̔̌̏ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̡̛̯̥̌ ̙̖͕ ̌ ̨̯ ̛ ̍О̛̣̹̥̽ ̶̡̨̛̛̦̥͕ ̸̖̥ ̸̛̬̏̌ ̛̛̣ ̶̨̡̛̛̪̣̖̜̭̖͘ ʰ ̣̹̖̔̌̽ ̸̬̖̽ ̨̪̜̖̯̔ ̨ ̨̯̥ ̶̛̛̦̥̖͕̚ ̖̍̚ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̛̣̥̖̀̍ ̛̦̯̖̌́̚ ̨̥̙̖̯ ̛̪̬̖̬̯̯̭̏̌̽́ ̏ ̸̨̖̬̖̦̱̔̀ ̦̖̥̦̱̌̀ ̨̬̯̱̌̍ ̏ ̭̌ ̨̥̥ ̵̨̨̪̣̥ ̭̥̼̭̣̖ ̨̭̣̏̌͘ ˁ̨̖̯̏ ϭ͘ ͨʿ̨̡̛̙̌ ̥̦̖ ̸̭̦̣̌̌̌ ̛̖̦̔̽̐ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥ ́ ̨̡̪̙̱̌ ̨̯̬̏̌ͩ͘ К̸̨̨̦̖̦ ̙̖ , ̯̱̾ ̴̬̱̌̚ ̨̛̭̯̯ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽ ̦̖ ̏ ̡̨̱̣̦̥̍̏̌̽ ̭̥̼̭̣̖͕ ̌ ̡̯̌ ̸̨̯͗ ̡ ̨̯ - ̨̛̣̍ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̛̹̥̏̌ ̡̨̛̣̖̦̯̥͕ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̥̏̌ ̛̪̣̯̯̌̌̚ ̛̛̣ ̸̨̛̖̬̯̯ ̭̏ ̨̛ ̛̦̥̖̬̖̦̌́ ̨ ̨̡̡̪̱̪̖ ̏ ̭̥̼̖̌ ̨̭̖̥̼̖́̌̚ ̴̨̬̥̼ ;̱ ̭̏̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̨̪̯̖̬̙̖̦̦̔̏̔̌́ ̡̌́̏̌̚ ̭ ̡̨̣̯̖̦̦̜́̏ ̸̪̖̯̌̽̀ ̡̨̬̏̽̀  ⤀. ʪ̨ ̨̨̯̾̐ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̣̜̀̍ ̸̨̡̖̣̖̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̨̼̦̼̥̍ ̡̨̖̜͕̏̌̚ ̸̭̣̱̜̦̼̥̌ ̵̨̨̛̪̬̙̥͘ ʿ̡̨̬̖̬̭̦̌ ̨̪̥̦̀ ̨̪ ̭̖̖͕̍ ̡̡̌ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̨̣̜͕̀̍ ̡̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̥̏̌ ̨̨̛̪̦̯̏̚ ̛̛̣ ̛̦̪̹̖̯̌ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ , ̭̬̱̌̚ ̶̛̬̭̖̦̖̯̭̌̏̌́ ̡̡̌ ̡̛̣̖̦̯͕ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̦̱̙̦ ̨̨̨̛̪̬̖̥̦̭̯̬̬̯̔̏̌̽ ̸̛̣̱̹̜ ̛̭̖̬̭͕̏ ̭̖̏ ̨̨̨̪̬̦̔̍ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̛ ̛̬̭̪̭̯̌̌̽͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̏ ̨̛̪̖̬̼͕̔ ̡̨̐̔̌ ̨̡̌́̏̚ ̡̨̡̨̛̬̣ͨ̔ ̡̦̪̣̣̌̌̌ͩ͘ ʰ ̛̖̭̣ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬͕̌ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̨̡̨̯̣̽ ̚ ̛̦̣̭̌́̽ ̨̦̼̥̏ ̨̨̯̬̥̏̌ ̡̨̯̖̌ ̨̛̺̖̦̖ͨ̍ͩ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̙̖̔̌ ̨̨̪̣̖̦̚ ̣̔́ ̭̏̌ ̏ ̨̯̜ ̨̡̨̛̪̣̭̭̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̸̛̱̯̖̭̽ ̨̛̭̯̬̯̽ ̨̛̣͕̔̌̐ ̦̬̯̼̖̯̖̌̌̍̌̏̌ ̨̭̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̡̛̭̬̪̯̼ ̨̪̬̙͕̔̌ ̸̛̱̯̖̭̽ ̨̬̯̼̯̍̌̍̌̏̌̽ ̨̛̬̙̖̦͕̏̌́̚ ̨̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̜̔ ̨̪̼̯͕ ̨̯ ̨̯̜̾ ̨̱̬̦̔ ̜ ̸̡̛̛̪̬̼̏ ̨̦̱̙̦ ̡̨̭̬̖̖ ̛̣̯̭̍̌̏́̽́̚͘ В̼ ̨̣̙̦̼̔ ̛̭̯̬̖̥̯̭̽́ ̡ ̡̨̦̖̜ ̨̛̥̖̣͕̔ ̖̐̔ ̼̏ ̨̪̼̯̦̼̜ ̵̛̬̱̬͕̐ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̸̨̨̭̬̦ ̛̛̪̬̖̣̏̚ ̶̛̪̖̦̯̌̌ ̏ ̵̨̨̪̣̥ ̨̨̛̛̭̭̯̦́͘ В̼ ̨̖̐ ̨̼̭̯̬̍ ̨̛̭̥̯̬̖̯̖̌̏̌ ; ̸̛̯̜̌ - ̱̖̙̯̖̭͕̍̔̌̽ ̸̨̯ ̡̛̣̖̦̯ ̨̪ ̹̖̜̏̌ ̸̛̭̯̌ Ϳ͕ ̨̼̭̯̬̍ ̖̣̖̯̖̔̌ ̦̱̙̦̼̖ ̡̛̛̭̦̥ ⠀ ̸̛̯̜̌ ʹ ̼̣̖̯̖̏́̏́ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ Ϳ ̛ ̨̛̪̖̬̬̱̖̯̖ ̸̡̨̖̯͕ ̨̱̖̬̖̦̦͕̏ ̨̯̖̬̜̏̔ ̡̨̬̱̜͕ ̖̍̚ ̨̛̭̦̯̥̖̦̯̌̏ ; ̸̛̯̜̌ ʹ ̨̪̬̖̯̖̔̌ Ϳ͘ ʺ̡̨̛̭̥̣̦̌̌̽ ̵̨̭̱͕ ̨̪ ̖̣̱̔͘ К ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̡̡̛̖̌ ̼̍ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼ ̨̛̪̼̹̖̦̏́ ̡̨̛̛̦̖̬̭̏ ̼̏ ̦̖ ̨̨̛̛̭̪̣̣͕̽̏̌̚ ̭̖̏̐̔̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̖̏̌̚ ͕ ̡̨̨̯̬̼̖͗ ̨̨̪̬̭̯ ̱̦̯͕̌̀̚ ̸̨̯ ̨̯̾ ̌̚ ̨̯̬̏̌ ̡̨̯̜̌ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̜͖ ̛̺̱̯ ̨̨̡̪̬͕̔̌ ̨̦ ̨̡̪̌ ̦̖ ̨̛̛̪̬̖̖̣̣̭͕̔̽ ̸̨̯ ̨̛̥̖̦̦ ̨̛̪̬̯̔̌̽ ̭̖̭̯̬̖ ̨̭̖̜̏ ̡̛̱̹̍̌̍ ̦̌ ϰϴ - ̱̀ ̨̨̛̺̦̱̐̔̏ ̭̼͖̏̌̔̽̍ ̸̡̭̱̯̌̀ ̛ ̱̥̯̔̌̀ , ̡̡̌ ̭̖̍́ ̸̬̣̖͖̌̏̽̚ ̨̨̬̙̯̏̍̌̌̀ ̨ ̵̨̡̡̪̱̪̌ ;̸̡̨̭̯̖̦̌̽ ̛̯̥̾ ̛̦̥̯̭̌̌̀́̚ ̥ ̡̛̣̖̦̖̌̽ ̶̡̨̛̹̣̦̼̽Ϳ ̛ ̯̔͘͘ В̼ 89 ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̛̪̣̯̏̽̚ ̭̖̖̍ ̸̛̬̭̯̬̯̌̌̏̌̽ ̨̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̛ ̛̭̣̼ ̦̌ ̵̭̖̏͘ ˑ̨̯ ̡̡̌ ̪̼̯̯̭̌̽́ ̨̨̨̛̪̬̪̖̬̬̯̏̌̽ ̵̭̖̏ ̣̖̜̀̔ ̏ ̶̨̛̣̦̖͕̍̽ ̸̡̣̏̀̌́ ̨̛̪̭̖̯̯̖̣̖̜ ̵̨̣̦̼̍̽͘ ʧ̨̣̱̪͕ ̨̦ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̼̖̯̭̌̍̏̌́̚ ;̨̯̾ ̦̖ͨ ̨̛̪̦̥̖̯̭̌́ͩͿ͘ ˁ̨ ̖̯̏ Ϯ͘ ͨʯ̖̭̔̽ ̨̭̭̍ В̼͕ ̌ ̦̖ ̡̛̣̖̦̯ͩ В̼ ̣̦̼̜͕̐̌̏ ̼̏ ̖̯̖̌̔̌̚ ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ̛ ̦̪̬̣̖̯̖̌̌̏́ ̡̛̣̖̦̯̌ ̯̱͕̔̌ ̡̱̔̌ ̨̦̱̙̦ В̥̌͘ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ́ ̨̬̣̙̱̌̚ ̦̌ ̖̔̏ ̸̛̭̯̌͘ ʿ̖̬̏̌́ ̸̭̯̌̽ ʹ ͨВ̼ ̣̦̼̜͕̐̌̏ ̼̏ ̖̯̖̌̔̌̚ ̛̦̪̬̣̖̦̖͙̌̌̏ͩ͘ К̡̌ ̼̍ ̥̦̖ ̦̖ ̛̦̬̣̭̌̏̌̽ ̭̏́ ̯̾̌ ̸̨̛̣̦̦̍̽̌́ ̡̛̯̖̥̯͕̌̌ ̨̦ ̭̬̦̌̏̀ ̭̏̌ ̨̪̯́̽ ̙̖ ̭ ̸̨̬̥̏̌͘ В̼ ̣̦̼̜͕̐̌̏ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̨̯̾ ̼̏ ̖̭̔̽̚ ̨̡̨̯̬͕̔ ̨̯̾ ̡ ̥̏̌ ̵̨̛̛̪̬̯̔ ̶̛̪̖̦̯͕̌ ̨̯̾ ̼̏ ̬̖̹̖̯̖̌ ̨̪̬̣̖̥̱̍ ̶̛̪̖̦̯̌̌ ̛ ̨̯̾ ̼̏ ̖̥̱ ̸̦̦̖̯̖̌̌̌̚ ̸̛̣̖̖̦̖͘ ˄ ̶̛̪̖̦̯̌̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̖̭̯̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̌́ ̨̪̬̣̖̥̍̌ , ̛ ̨̦ ̦̖ ̦̖̯͕̌̚ ̡̡̌ ̖̘ ̛̬̖̹̯͕̽ ̨̪̯̾ ̨̥̱͕ ̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏ ̨̨̬͕̐̏́ ̨̦ ̛ ̨̬̺̖̯̭̍̌̌́ ̡ ̥̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̭ ̶̨̛̛̛̪̚ ̨̨̣̦̐̌̏̐ ̛ ̦̪̬̣̯̌̌̏́̽ ̡̛̣̖̦̯̌ ̣̔́ ̨̖̐ ̙̖ ̣̍̌̐̌ ;̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̣̔́ ̣̍̌̐̌ ̭̏̌ ̵̨̨̛̍Ϳ͘ Т̖͘͘ ̼̏ ̪̖̬̼̥̏ ̖̯̖̌̔̌̚ ̨̨̪̬̭̼͕̏ ̼̏ ̙̖ ̪̖̬̼̥̏ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌ ̛̬̖̹̖̦̖͘ Е̛̭̣ ̨̯̯̾ ̨̥̥̖̦̯ ̵̨̨̪̣ ̨̪̦̯̖̦͕́ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̪̬̖̭̯̣̜̯̖̔̌̏́ ̭̖̍́ ̏ ̨̛̬̣ ̸̬̏̌̌͘ К ̥̏̌ ̏ ̡̛̦̖̯̌̍ ̵̨̛̯̌̔̚ ̸̨̡̖̣̖̏ ;̨̛̦̯̏̚ ̨̪ ̴̨̯̖̣̖̦̱͕ ̛̪̹̖̯ ̡̨̡̦̯̯̖͕̏̌ ̴̨̨̬̥̣̖̯́ ̡̱̌́̏̚ ̦̌ ̨̣̦̭̖̾̔Ϳ ̛ ̨̨̭̺̖̯͕̍̌ ̸̨̯ ̱ ̨̦̖̐ ̨̛̣̯̍ ;̡̡̌̌́ ̨̥̖̣̔̽ ̸̨̭͕̌̏ ̴̨̡̱̯̣̍̌ ̡̡̨̨̌̐ ̶̖̯̏̌ ̖̥̱ ̦̱̙̦̌Ϳ͘ В̼ ̨̖̐ ̛̼̭̣̱̹̖̯̖͕̏̏̌ ̡̬̭̭̼̖̯̖͕̌̌̏̌̚ ̸̖̥ ̸̛̣̖̯̭̽́ ;̨̨̛̬̯̖͕̐̏ ̸̨̯ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̖̭̯̽ ̙̖̣̯̌́ ̛ ̡̬̭̦̌̌́ ̴̨̡̱̯̣̍̌ ̬̥̖̬̌̌̚ ʺ͕ ̌ S ̨̭̯̣̭̌̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̶̖̯̏̌Ϳ ̛ ̛̼̪̭̼̖̯̖̏̏̌ ̸̛̣̖̖̦̖ ;̡̛̭̼̖̯̖̔̏̌ ̡̛̛̬̖̯̼̏̚ ̣̔́ ̨̪̣̯̼̌Ϳ͘ Т̨̡̨̣̽ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̛̦̖̌͘ ˁ̥̌ ̸̨̡̖̣̖̏ ̖̍̚ ̭̏̌ ̦̖ ̭̪̬ ̛̯̭̌̏́͘ Е̛̭̣ ̨̪̬̖̣̙̖̦̦̼̖̔ ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̨̖̐ ̦̖ ̛̱̭̯̬̯͕̌̏̌̀ ̨̯ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌ ̛̬̱̖͕̔̐ ̛̖̭̣ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̦̖ ̛̱̭̯̬̯͕̌̏̌̀ ̸̛̦̯̌̚ ̨̯̾ ̦̖ ̹̏̌ ̶̛̪̖̦̯̌͘ Т̖̪̖̬̽ ̨̯̬̏̌́ ̸̭̯̌̽ ̨̭̖̯̏̌ ̛͙ͨ ̦̪̬̣̖̯̖̌̌̏́ ̡̛̣̖̦̯̌ ̯̱͕̔̌ ̡̱̔̌ ̨̦̱̙̦ В̥̌ͩ ʰ̨̦̐̔̌ ̼̖̯͕̍̏̌ ̸̨̯ ̡̛̣̖̦̯ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̪̬̖̔ ̛̖̣̯̭͕̽́ ̸ ̨̯ ̖̥̱ ̨̦̱̙̦͘ Т̡̨̜̌ ̨̯̏ ̨̪̣̱ˀ̶̨̛̦̣̦̼̜̌̌̽ - ̨̪̣̱ʿ̶̛̬̦̖̭̭̌ ̥̏̌ ̨̪̪̣̭̌́͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̦̖ ̦̖̯̌̚ ̼̬̯̏̍̌̽ ̖̥̱ ̸̭̼̌ ̦̌ ̸̡̨̨̛̬̦̖̥̏ ̡̬̖̥̖̹̖ ̛̛̣ ̦̌ ̸̨̖̬̦̥͘ ʰ̛̣ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̦̖̯̖̌̚ ̙̖̔̌ ̨̨̯͕̾̐ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̬̭̯ ̨̨̪̬̯̔̍̌̽ ̖̥̱ ̡̡̛̖̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̸̭̼͕̌ ̸̨̯̼̍ ̨̼̣ͨ̍ ̡̨̬̱̯ͩ ̛ ̨̨̡̏̔̍̌̏ ̡ ̨̯̥̱̾ ̨̦ ̖̺̘ ̦̪̣̖̯̖̯̌ ̸̡̛̱ ̵̡̛̭̏́ ̨̛̪̙̖̣̦̜̌ ̡ ̨̯̬̱͕̏̌ ̡̡̌ ̼̍ ̖̥̱ ̵̨̯̖̣ ̨̭̽ ̏ ̨̖̐ ̵̨̨̬̼̏̚ ̵̭̦͕̌ ̛̪̬ ̨̯̥͕̾ ̦̖ ̦̼̌̏̌́̚ ̸̨̛̦̖̐ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐͘ Е̭̯̽ ̡̛̯̖̌ ̨̯̏ ̛̛̣̯̖̣̀̍ ̛̛̦̥̦̏̌́͘ В ̵̛̯̾ ̸̵̭̣̱̌́ ́ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̭̖̏̐̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̼̦̼̜̏̐̔ ̣̔́ ̥̖̦́ ̛̬̦̯̏̌̌͘ Е̛̭̣ ̱ ̥̖̦́ ̵̨̨̪̣ ̛̱̯̔ ̸̭̼̌ ̦̌ ̸̨̖̬̦̥ ̡̬̖̥̖̹̖͕ ̸̛̦̯̌̚ ̭̥̼̖̌ ̸̛̣̱̹̖͕ ̭̥̼̖̌ ̡̬̱̯̼̖ ̸̭̼͕̌ ̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̦̦̼̜̔̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̭̥̙̖̯ ̨̛̪̬̯̌̽̚ ̵̭̖̏ ̵̨̛̭̏ ̬̱̖̜̔̚ ̛ ̨̪̬̱̔̐ ̱̱̯̍̔ ̨̛̥̖̦̦ ̦̌ ̸̨̖̬̦̥ ̡̬̖̥̖̹̖͘ ʰ ̛̖̭̣ ̨̯̯̾ ̸̖̬̦̼̜ ̨̡̬̖̥̖̹ ̡̨̛̖̣̯̏̏̌ ̡̛̣̖̦̯̱͕ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̭̯̬̹̦̌̐͊ ʰ̨̥̖̦̦ ̡̯̌ ̨̦̭̯́ ̸̭̖̜̭̌ ̏ Л̨̨̦̦̖̔ ̛ ʿ̛̬̙̖̌͊ Ч̨̖̭̯̦ ̨̨̬͕̐̏́ ̣̼̖̀̍ ̡̭̪̖̯̼͕̌ ̡̛̭̺̖̭̌̌̀́ ̾ ̸̡̨̨̛̭̯̖̯̖̭̐ ̨̛̛̭̪̬̯̏́́ ̖̺̖̜̏ ̏ ̛̭̣̱ ̨̭̖̜̏ ̡̨̛̛̭̱̻̖̯̦̭̯̍̏ ̨̭̯̣̯̌̏́̀ ̨̛̛̭̯̦̱̏ ̛̭̱̥̭̹̖̹̜̌̔ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̥̭̹̯̥̌̌̍̌ ̨̨̪̬̭̯̬ ̣̔́ ̵̡̛̯̌ ̨̯̏ ̸̨̛̛̦̬̦̜̌̏̌̏̌͘ ʰ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯ ̭̏̌ ̡̱̪̬̖̦̱̯̽ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ В̼ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̸̛̭̯̖̯̖͕̌ ̸̨̯ ̨̨̡̛̛̪̣̱̯̦̍ ̏ ̸̨̛̛̭̖̯̦̌ ̨̭ ̨̛̭̪̬̯̦̼̏ ̛̥ ̛̹̯̦̥̌̌ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̦̼̥̏ ̨̯̬̖̦̥̔ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̵̛ ̨̦̱̙̦ ̨̪̬̯̔̌̽ ̨̡̨̪̭̬̖̖͘ Т̨ ̙̖ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̬͕̏̌̌ ̨̦ ̛ ̨̼̬̏̍̌ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̪̣̯̼̌ ̛̛̣ ̨̡̛̭̯̔̌̏͘ Е̛̭̣ ̥̏̌ ̛̭̥̥̌ ̨̱̦̖̖̔̍ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̣̯̖̙͕̌ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̦̌ ̡̬̯̱̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ ̛ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̨̯̣̽ 90 ̡̱̬̖̽ ̡̨̬̭̜ ̨̭̣̱̙̜͕̍ ̨̯ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̯̾ ̡̯͕̌ ̨̱̯̍̔ ̛ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̨̱̦̖̖̔̍ ̨̭̖̏̐͘ Н̛̛̪̹̯̖͕̌ ̸̨̯ ̡̭̖̬̦̍̍̌ ̖̭̯̽ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̱̣̱͕̐ ̸̨̯ ̨̖̐ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̪̣̦̯́̽ ̛ ̸̖̬̖̚ ̡̛̭̭̬͕̌̌ ̛ ̸̖̬̖̚ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̛ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̥̦̣̌ ̛ ̭̘̏ ̨̯̾ ̭ ̨̛̛̥̦̥̣̦̜̌̽ ̡̨̛̛̥̭̭̖̜ ̛̛̣ ̨̭̖̏̏ ̖̍̚ ̦ ̖̘͊ ʿ̨̬ ̡̡̱̬̖̬̭̱̽̀ ̭̣̱̙̱̍ ̛̛̦̪̹̯̖͕̌ ̡̡̛̖̌ ̨̛̦ ̡̣̭̭̦̼̖̌ ̛ ̡̡̌ ̨̼̭̯̬̍ ̨̭̯̯̔̌̏́ ̨̡̪̭̼̣̱ ̡̛̣̖̦̯̱ ̛ ̯̔͘͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̖̭̔̽̚ ̖̭̯̽ Ϯ ̵̙̦̼̏̌ ̨̥̥̖̦̯̌͘ ВАЖНО ϭ͘ Н̖ ̨̛̭̣̦̽ ̛̦̭̯̜̯̖̌̌̏̌ ̦̌ ̦ ̨̱̙̦̥ ̥̏̌ ̛̬̦̯̖͕̏̌̌ ̨̦ ̪̬̖̣̜̔̌̐̌ ̯̖ ̨̖̐ ̡̛̯̦̖̖͕̌̏ ̪̬̖̣̜̯̖̔̌̐̌ ̨̖̐ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽͘ ʯ̖̭̔̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̭̣̭̯̍̀ ̬̦̐̌̽ ̥̖̙̱̔ ̛̦̼̦̖̥̌̏́̏̌̚ ̛ ̶̡̨̛̛̖̦̯̬̦̖̥̌̏̌͘ Е̛̭̣ ̯̏́̽̚ ̡̡̱̬̖̬̭̱̽̀ ̭̣̱̙̱͕̍ ̨̯ ̨̥̙̖̯ ̨̪̣̦̖̏ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̱ ̡̛̣̖̦̯̌ ̏ ̨̖̐ ̨̨̬̖̐̔ / ̖̬̖̦̖̔̏ / ̱̣̖̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖̯ ̛̯̖̬̥̦̣̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̭̣̱̙̼̍͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̛̖̣̯̖̬̦̯̦̍̌̽̌̏̚ ̱̖̯̖̍̔ ̛̯̍̽ ̏ ̨̦̱̔ ̸̨̡̯̱͕ ̨̯ ̡̛̣̖̦̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̭̣̘̯̭̽́͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̡̨̐̔̌ ̨̦ ̨̛̭̪̬̭̯ ̨̪̬ ̨̡̭̯̱͕̔̌̏ ̱̦̜̯̖̌̚ , ̖̭̯̽ ̛̣ ̡̡̱̬̖̬̽̌ ̏ ̨̖̐ ̨̨̬̖͕̐̔ ̛̖̭̣ ̖̭̯͕̽ ̨̯ ̨̛̪̬̖̣̙̯̖̔ ̸̭̦̣̌̌̌ ̖̘ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥ ʿ̸̨̯̱͘ ВАЖНО Ϯ͘ Н̖ ̭̯̣̜̯̖̌̌̏́̚ ̡̛̣̖̦̯̌ ̱̥̯̔̌̽͘ ˑ̨̯ ̨̬̖̦̏̔͘ ʰ ̨̬̖̦̏̔ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̣̔́ ̏̌ ̹̖̜ ̙̖ ̛̛̪̬̼̣̍͘ В̼ ̨̣̙̦̼̔ ̯̔̌̽ ̡̛̣̖̦̯̱ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̛̚ ̨̨̨̪̬̖̣̙̖̦̦̔̐ ̛̥̏̌ ̡̛̭̪̭̌ ̨̛̬̦̯͕̏̌̌̏ ̛̪̬ ̨̯̥͕̾ ̦̖ ̭̯̌̏́ ̪̖̬̖̔ ̛̦̥ ̵̨̡̯̬̼̯̼ ̨̨̨̪̬̭͕̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̥̱̯̐ ̛̱̖̭̯̏ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̯ ̶̛̖̣ ̨̛̬̺̖̦̍̌́ ̡ ̥̏̌͘ Ч̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̨̪̦̯̦́ ̜̯̖̔̌̏̌ ̭̬̱̌̚ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖͘ ʿ̵̨̨̣̜ ̨̛̣̔̌̐ ;̡̛̣̖̦ ̯Ϳ - ˔ ̛̚ А̵̡̬̦̖̣̭͕̌̐̽̌ ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̭̜̏ ̡͍̌̌̚̚ ;̼͕̏ ̵̨̦̭̌̔́̽ ̏ ˀ̨̨̭̯̖̏ - ̦̌ - ʪ̨̦̱Ϳ - ˁ̛̥̌ ̥̼ ̵̨̛̦̥̭̌̔́ ̏ ˀ̨̨̭̯̖̏͘ ʺ̨̙̖̥ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̪ - ̨̬̦̥̱͕̌̚ ̡̡̌ ̼̍ ̼̏ ̵̨̛̯̖̣͕ ̸̨̯̼̍ ̥̼ ̨̛̛̯̪̬̣̌̏ ̡͍̌̌̚̚ ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̪̣̜ ̨̛̣̔̌̐ ̛ ̨̯̏ ̸̨̪̖̥̱͘ К̛̣̖̦̯ ̨̥̙̖̯ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̦̯̌̚ ̽ ̡̡̌ ̖̥̱ ̱̖̯̍̔ ̸̣̱̹̖͕ ̨̦ ̦̖ ̸̨̪̣̱̣̌ ̬̦̹̖̌̽ ̨̨̡̪̭̼̣ ̛̚ ˀ̨̨̭̯̏̌ ̛ ̦̖ ̦̖̯̌̚ ̡̡̌ ̱̖̯̍̔ ̼̭̯̬̖̖̍ ̛ ̦̖̙̦̖̖̌̔ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̡̪̭̼̣̱͘ К̨̐̔̌ ̼̏ ̖̯̖̌̔̌̚ ̖̥̱ ̨̨̪̦̼̜̔̍ ̨̡̯̬̼̯̼̜ ̨̨̪̬̭͕̏ ̨̛̪̬̱̥̖̺̜͕̔̌̏̌̀̚ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̣̙̖̦̔ ̭̥̌ ̛̦̜̯̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̼̏ ̏ ϵϱй ̸̭̣̱̖̌̏ ̨̪̯̖̬̖̯̖́ ̡̛̣̖̦̯ ̌ ;̛̖̭̣ , ̸̡̨̨̦̖̦ , ̼̏ ̦̖ ̨̨̨̛̥̦̪̣̭̯ ̨̪ ̨̪̬̙̖̔̌ ̛̛̦̭̱̣̦̌ ̣̔́ ̡̨̛̛̖̯̔̌̍̏Ϳ͘ Л̛̀̔ ̛̣̖̦̼̏ ̛ ̛̥ ̦̖ ̛̦̬̯̭̌̏́ ̦̪̬̯̭̌́̐̌̽́ ͕ ̨̨̪̯̥̱̾ ̡̛̣̖̦̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̬̯̯̍̌ ̭́ ̡ ̨̬̱̥̱̔̐ ̶̨̪̬̱͕̔̌̏ ̦̺̖̥̱͕̌̀̚ ̸̨̯ ̱̖̯̍̔ ̣̔́ ̨̦̖̐ ̸̣̱̹̖͘ Л̨̛̍ ̙̖ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̣̪̦̖̯̌̚ ̦̌ ̨̪̬̣̖̥̖̍ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ ̸̦̦̖̯̌ ̡̨̪̯̌̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ ̴̛̦̱ , ̛ , ̨̡̛̯̣̖̹̭̏̽ , ̱̖̯̌̍̔̚ ̨ ̶̛̖̣ ̨̛̬̺̖̦̍̌́ ̡ ̥̏̌ , ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̨̡̯̙̖̯̭̌́ ̨̯ ̛̛̖̔ ̨̡̡̛̪̱̪ , ̸̛̛̦̯̹̭͕̌̌̏̽ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̛̛̭̯̬̜ ̨ ̡̨̨̹̥̬̦̜̌ ̨̬̯̖̌̍ ̸̨̪̯̼͘ ˈ̨̨̛̬̹̜ ̨̛̣̔̌̐ ;̡̛̣̖̦̯Ϳ - ˔ ̛̚ А̵̡̬̦̖̣̭͕̌̐̽̌ ̡̡̌ ́ ̨̥̱̐ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̭̜̏ ̡̌̌̚̚ ͍ ;̼͕̏ ̵̨̦̌̔́ ̭̽ ̏ ˀ̨̨̭̯̖̏ - ̦̌ - ʪ̨̦̱Ϳ - ˁ̛̥̌ ̥̼ ̵̨̛̦̥̭̌̔́ ̏ ˀ̨̨̭̯̖̏͘ В А̵̡̬̦̖̣̭̌̐̽ ̨̥̙̖̥ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ ;̨̜̖̯̔̔ ̌̚ ϳ - ϴ ̦̖̜̔Ϳ͕ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜̽ ̨̭̣̱̙̜̍ ;̨̜̖̯̔̔ ̌̚ Ϯ - ϯ ̦̔́Ϳ͕ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̱ ̦̭̌ ̖̭̯̽ ̯̥̌ ̡̪̱̦̯ ̸̛̼̏̔̌ ̨̯̬͕̏̌̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̬̯̌̍̌̽̚ ̨̭̜̏ ̡̌̌̚̚ ̏ ̦̖̥ ̸̖̬̖̚ Ϯ ̦̔́͘ К̡̨̜̌ ̛̚ ̵̛̯̾ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̥̏̌ ̵̨̨̛̪̯͍̔̔ 91 О̺̭̍̌́̽ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̨̨̪̦̼̥̔̍ ̨̨̬̥̍̌̚ , ̼̏ ̨̪̬̖̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ ̖̥̱ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̜̔ ̨̼̬̏̍ ̛ ̖̯̖̌̔̌̚ ̡̬̼̯̼̜̌̚ ̨̨̪̬̭̏ ʹ ̡̡̨̜ͨ̌ ̛̬̦̯̏̌̌ ̛̚ ̵̨̪̬̖̣̙̖̦̦̼̔ ̵̯̬̖ ̖̥̱ ̵̨̨̛̪̯̔̔ͩ͘ ˁ̨̖̯̏ ϯ͘ ͨʪ̜̯̖̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̼̬̏̍ ̛ ̛̛̪̬̥̯̖ ̛̬̖̹̖̦̖ ̌̚ ̨̦̖̐ͩ Н̡̨̛̯ ̛̚ ̦̭̌ ̦̖ ̛̣̯̀̍ ̦̪̬̯̭͕̌́̐̌̽́ ̨̯̾ ̨̨̪̬̭̯ ̡̛̯̌ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̜̔ ̴̡̯̌͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̦̪̬̯̌́̐̌̽ ̨̛̭̏ ̨̛̥͕̐̚ ̸̨̯ - ̨̯ ̱̥̯͕̔̌̽ ̨̛̛̦̣̬̯̌̌̏̌̽̚͘ В̭̖̥ ̦̥̌ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̸̨̯̼̍ ̛̦̹̌ ̛̙̖̣̦̌́ ̛ ̛̥̼̭̣ ̛̱̼̣̭̐̌̔̏̌̽ ̦̪̖̬̘̌̔ , ̛ ̥̼ ̸̨̛̪̣̱̣̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̵̨̛̯̥ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̼̭̯̬̼̥̍ ̛ ̨̱̦̼̥̔̍ ̨̨̨̭̪̭̥̍͘ Ч̖̥ ̴̡̨̨̥̬̯̦̖̖ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̏ ̦̹̖̥̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̖͕̌̐̌̚ ̯̖̥ ̛̣̙̖̍ ̥̼ ̡ ̨̪̬̙̖̔̌͘ К̛̣̖̦̯̱ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̱ ̦̭̌ ̡͕̌̌̚̚ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ̨̖̐ ̨̛̪̣̯̯͕̌̽ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦ ̨̖̐ ̨̨̪̯̥ ̸̨̛̪̣̱̯̽͘ Н̨ ̡̯̌ ̡̡̌ ̭̖̏ ̥̼ ̬̦̼̖͕̌̚ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̨̭̖̏̐ ̨̛̦̔ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̥̱ - ̨̯ ̛̚ ̡̣ ̨̛̖̦̯̏ ̨̯̬̏̌ ̦̱̙̖̦ ̱̖̯̍̔ ̸̨̨̭̬̦͕ ̌ ̡̨̥̱ - ̨̯ ̦̖̯͖ ̡̨̯ - ̨̯ ̛̙̖̯̏ ̏ ̨̬̱̥̔̐ ̶̡̨̦̖ ̭̯̬̦̼͕̌ ̌ ̡̨̯ - ̨̯ ̏ ̨̭̭̖̦̖̥̔ ̨̥̖̔ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖͕̔̌ ̡̙̼̜̌̔ ̸̭̣̱̜̌ ̱̖̯̍̔ ̛̛̛̦̱̣̖̦̔̏̔̌͘ ʰ ̏ ̨̯̥̾ ̭̥̼̭̣̖ ̴̡̨̨̥̬̯ ̸̨̖̦̽ ̨̯̖̭̦ ̨̭̪̬̙̖̦́ ̭ ̸̛̛̦̣̖̥̌ ̨̼̬̏̍̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̸̨̡̖̣̖̏ ̦̖ ̦̖̯͕̌̚ ̸̨̯ ̸̣̱̹̖ ̣̔́ ̨̦̖̐ ̛ ̦̖ ̛̣̯̀̍ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ʹ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̬̖̹̖̦́͘ В̨̯ ̡̨̯̜̌ ̨̯̏ ̨̡̪̬̭̌̌̔͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̯̪̖̾̌ ̨̛̛̥̖̜̭̯̏̌̔̏́̚ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̨̨̛̪̬̖̥̦̭̯̬̬̯̔̏̌̽ ̸̛̛̦̣̖̌ ̨̼̬͕̏̍̌ ̨̪̦̯́̽ ̡̡̨̜̌ ̛̚ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̸̣̱̹̖ ̨̭̖̏̐ ̵̨̨̛̪̯̔̔ ̣̔́ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̸̨̡̖̣̖̏ ̌ ̛ ̏ ̨̛̯̖̐ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ ̨̛̥̖̦̦ ̨̖͕̐ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̸̛̱̯̼̏̌́ ̛̹̏̌ ̛̦̯̖̬̖̭̼  В ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̱ ̭̏̌ ̭̖̏̐̔̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̥̦̐ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̪̣̯̼̌ ̣̔́ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̴̡̨̨̨̨̥̬̯̦̐ ̛̬̭̭̯̦̌̌̏̌́ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̖̦̥̔̽̐̌ .  В ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̹̖̜̏̌ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬͕̌̔ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̪̪̱̣̬̦̼̥́ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̭̥̼̖̌ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̨̭̪̭̼̍ ̨̪̣̯̼̌ ̨̯ ̨̪̖̬̖̏̔̌ ̦̌ ̡̬̯̱̌ ̨̔ , ̖̔̏̌ ̛̣ , ̦̖ ̡̨̨̛̖̯̦̍̏͘ Т̡̌ ̙̖ ̖ ̛̭̣ ̱̖̯̖̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥͕̌ ̡̨ ̭̖̥̱̏ ̸̨̪̬̖̥̱ ̭̀̔̌ ̨̛̯̭̔̍̌̏́ ̖̺̘ ̸̨̨̪̯̼̜̏ ̨̪̖̬̖̏ ͕̔ ̨̦ ́ ̥̏̌ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̛̭̯̬̯̽ ̨̭̏̀ ̨̬̯̱̌̍ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̸̨̯̼̍ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ̼̣̍ ̭̥̼̥̌ ̨̛̪̭̣̖̦̥̔ ̨̛̬̦̯̥͕̏̌̌ ̡̨̨̯̬̼̥ ̡̛̣̖̦̯ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚͘ О ̍ ̨̯̥̾ ̥̼ ̖̺̘ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̏ ̣̖̐̌̏ ͨʿ̛̬̖̥ ̪̣̯̖̙̖̜̌ͩ . Е̛̭̣ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̱̙̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̨ ̨̡̭̯̖͕̔̌̏ ̨̯ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̨̯̣̽ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ͕ ̛ ̖̭̔̽̚ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏͗ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙͕̌ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ϭ ̡̣̭̭͕̌̌ ̨̨̪̬̭̯̖ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ̛ ̯̔͘͘ ʰ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̛̚ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̖̣̯̔̌̽ ̨̭̖̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̣̔́ ̡̛̣̖̦̯̌͘ О ̔ ̨̡̭̯̖̌̏ ̡̯̌ ̙̖ ̱̍̔ ̖̯ ̨̯̖̣̦̔̽̌́ ̣̐̌̏̌ . В ̭̘ ̸̨̨̱̖̦̦̖̏̚ ̡̭̖̯̭̌̌́ ͕ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̛ ̵̨̪̬̖̥̼̔̌̏̌ ̛̥̏̌ ̨̨̯̬̏̌̏͘ К̛̭̯̯͕̌ ̖ ̛̭̣ ̼̏ ̦̖ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̨̪̬̙̖̜̔̌ ̨̨̥̦ - ̨̯̬̏̌̌ ;ϭ ̨̯̬͕̏̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̨̼̦̍ ̨̪̬̖̯̭̔̌́ ̸̖̬̖̚ ̛̛̣̦̦̾̔̐Ϳ͕ ̨̯ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̨̪̣̹̖̍̽ ̨̯̬̏̌ ̨̏ ̦̌ ̹̖̥̏̌ ̭̜̯̖̌͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̼̏ ̛̛̭̼̥̯̬̱̖̯̖ ̭̖̬̘̦̼̜̽̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ̭ ̵̨̨̛̬̹̥ ̨̨̼̬̥͕̏̍ ̸̨̯ ̨̛̯̬̯̭̌́̚ ̦̌ ̨̛̛̖̬̔̏ ̡ ̥̏̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛ ̡̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̦̌ ̵̛̹̏̌ ̵̨̪̬̙̔̌̌͘ ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̼͕̏ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̨̡̨̯̬̖̯̖ ̣̔́ ̭̖̍́ ̛̬̱̖̔̐ ̨̪̪̱̣̬̦̼̖́ ̨̛̥̖̣̔͘ О̡̨̦̔̌ ̖̭̔̽̚ ̦̖ ̨̛̭̯̯ ̨̪̖̬̖̱̭̖̬̭̯̯̔̏̏̌̽ ̛ ̼̭̯̣̯̏̌̏́̽ Ϯϭϯϭϲ ̨̨̯̬̏̌̏͘ ˑ̨̯ ̨̥̙̖̯ ̯̔̌̽ ̨̬̯̦̼̜̍̌ ̴̴̡̖̯̾ ʹ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̦̖ ̨̨̨̭̍ ̛̦̺̜̌̀̚ , ̸̨̖̐ ̵̸̨̖̯ , ̨̥̙̖̯ ̛̬̭̪̣̯̭̌̌̽́ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̛ ̏ ̨̛̯̖̐ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̼̬̯̏̍̌̽͘ 92 Е̛̭̣ ̸̭̖̜̭̌ ̥̏̌ ̦̖ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̖̐̔ ̯̾̌ ̬̦̐̌̽ ̨̨̨̛̪̱̭̯̥̔̐ ̵̬̥̌̌̌̚ ̨̼̬͕̏̍̌ ̦̖ ̛̪̖̬̖̙̜̯̖͕̏̌ ̨̭ ̬̖̥̖̦̖̥̏ ̼̏ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̭̘̏ ̨̯̾ ̸̨̪̬̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̛ ̱̖̯̖̍̔ ̖̣̯̔̌̽ ̦̌ ̨̨̛̯̪̣̯̖̌̏͘ ˁ̨̖̯̏ ϰ͘ ͨˀ̡̭̣̼̜̯̖̌̌̔̏̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̨̪ ̡̪̖̯̥̌̌͘ К̨̨̙̌̔̐ ̡̛̣̖̦̯̌ ̏ ̨̭̜̏ ̡̪̖̯̌ͩ͘ ˑ̯̱ ̴̡̛̹̱ ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̴̨̛̦ - ̛̦̖̭̥̖̦̼͕̍̚ ̨̛̪̬̺̔̌̀ ̖ ̨̛̭̏ ̨̡̪̬̱̯̼̔ ̡̪̖ͨ̌ ̛̯̥̌ͩ - ̡̨̨̦̥͕̾ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̛ ̛̪̏͘ Л̨̡̛̐̌ ̨̪̬̭̯̌ . Т ̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ , ̼̏ ̛̬̖̯̖̌̍̏̌̚ ̨̭̏̀ ˉА ̦̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̡̨̛̯̖̬̜̌̐ ̛ ̣̔́ ̡̨̙̜̌̔ ̛̚ ̵̛̦ ̖̣̖̯̖̔̌ ̸̣̱̹̖̖ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔͘ ˁ̨̛̥̯̬̯̖ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̶̖̦̱ ̛ ̥̏̌ ̭̖̏̐̔̌ ̨̦̱̙̦ ̨̪̖̹̖̣̖͍̔̏ ʿ̨̙̣̱̜̭̯͕̌̌ ̨̯̏ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̪̖̯̌ ̡̨̨̦̥ͨ̾ͩ͘ ˀ̶̨̛̦̌̌ ̨̣̦̽ ̵̨̨̛̪̯̖̔̔ ̡ ̨̡̡̪̱̪̥̌ ̛ ̛̣̯̖̀̍ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̸̣̱̹̖̖ ̸̨̛̭̖̯̦̌ ̖ ̶̖̦̼ ̛ ̸̡̖̭̯͍̌̏̌ Т̨̐̔̌ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̦̬̌̍ ̭̯̦̬̯ͨ̌̔̌ͩ͘ ˉ̛̖̦̯̖ ̴̡̨̨̥̬̯ ̛ ̡̛̛̪̬̼̣̏ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̭̖̏ ̨̭̥̖̌ - ̨̭̥̖͍̌ ʪ̣́ ̵̨̨̭̖̦̦̼̍ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̱ ̦̭̌ ̖̭̯̽ ̨̨̭̖̦̦̼̜̍ ̡̪̖̯̌ ̛̪ͨ̏ͩ͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̯̬̏̌ , ̡̡̌ ̖̭̯͕̽ ̨̯ , ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̱̖̯̖̍̔ ̯̖̬̯́̽ ̸̭̯̌̽ ̡̨̛̣̖̦̯̏͗ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̱ ̭̏̌ ̡̛̱̪̯͕̽ ̨̦ ̦̖ ̵̸̨̖̯ / ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̸̛̪̖̬̖̪̣̯̌̏̌̽ ̌̚ ̦̖̦̱̙̦̱ͨ̀ͩ ̱̭̣̱̱̐ ̛̛̣ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̦̱̙̦ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̨̨̪̬̭̯ ̨̯̬̏̌ ̛ ̨̛̦ ̨̨̯̼̐̏ ̌̚ ̨̯̾ ̛̪̣̯̯͕̌̌̽̚ ̌ ̼̏ ̦̖ ̨̪̬̖̭̔ ̯̣̖̯̖̌̏́ ̛̥ ̡̨̯̜̌ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚͘ Ч̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̣̖̖̍ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̜̯̖̔̌̏̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̡̡̨̨̌̐ - ̨̛̣̍ ̨̯̬̏̌̌͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̼̏ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̶̡̬̖̼̖̏̌̏ ̡̛̛̬̖̪̣ ̸̨̭̌̏ Ulysse N ardin ̨̪ ϮϬϬϬ ̬̱̍ ;̸̭̼̌ ̛̱̯̔ ̏ ̸̡̨̨̨̡̬̖̍Ϳ . ʿ̨ ̸̨̛̱̥̣̦͕̌̀ ̼̏ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌ ̭̖̥̏ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̨̭̯̦̬̯̦̖ͨ̌̔̌ͩ ̨̪̬̖̣̔ ̛̙̖̦̖ ʹ ̸̭̼̌ ̭ ̸̡̨̨̨̡̨̬̜̍ ̌̚ ϮϬϬϬ ̬̱̍͘ ʪ̣́ ̵̯̖͕ ̱ ̡̨̨̐ ̦̖̯ ̖̦̖͕̔̐ ̨̦ ̸̨̖̦̽ ̵̸̨̖̯ ̛̯̾ ̸̭̼̌ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̡̨̨̦̥ͨ̾ͩ - ̸̭̼̌ ̌̚ ϭϳϬϬ ̬̱͕̍ ̨̦ ̱̙̖ ̖̍̚ ̡̨̨̡̛̬̍͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̭̥̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̼̍ ̦̖ ̡̛̛̱̪̣ ̸̭̼̌ ̖̍̚ ̡̨̨̡̛̬͕̍ ́ ̭̏̌ ̱̖̬͕̏́̀ ̖̭̯̽ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̣̖̜͕̀̔ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̦̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̦̱̙̦͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̸̭̼̌ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̣̔́ ̭̖̍́ ̛ ̨̨̨̭̍ ̦̖ ̨̦̯̭̌̐́̀́̚ ̦̌ ̸̭̖̯ ̸̵̨̛̪̬ ̨̛̯̬̱̯̌̍̏ ʹ ̸̭̼̌ ̖̭̯͕̽ ̌ ̨̨̭̯̣̦̖̌̽ ̖̬̱̦̔̌͘ ʿ̨̛̬̖̣̙̖̦̖̔ ̛̪ͨ̏ͩ ̨̥̙̖̯ ̼̯͕̍̽ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̨̛̪̥̥ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̭̌̏ ̭ ̸̡̨̨̨̡̨̬̜̍ ̼̏ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̖̣̔ ̖̺̘ ̡̨̱̪̼̖̯̖̌̏̏̌ ̏ ̸̛̪̬̦̦̱̌̔̀̚ ̡̪̣̖̦̱ ̭ ̦̍̌ ̡̨̛̯̥ ;̣̔́ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̨̡̪̱̪̖̯̌ ̏ ̨̨̡̪̬̔̌Ϳ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̛̪̪̭̼̖̯̖̔̏̌ ̨̡̡̯̬̼̯̱ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ ̡ ̡̨̱̦̦̜̌̌̚ ̯̖̔̌͘ В ̨̺̖̥͕̍ ̖̭̔̽̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯͕̍̽ ̸̨̯ ̨̨̱̦̐̔ ̛ ̱̙̖ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̨̨̯̾̐ ̸̨̖ͨ̐ ̨̨̱̦̐̔ͩ ̭ ̹̖̜̏̌ ̶̡̨̦̖̦̜̌ ̱̖̯̍̔ ̡̭̣̼̯̭̌̔̏̌̽́ ̶̖̦̌ ̨̹̖̏̌̐ ̛̪ͨ̏ͩ ̪̬̖ ̨̛̣̙̖̦̔́͘ Т̡̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̸̛̛̱̖̣̯̏̽ ̨̛̭̏ ̨̛̪̬̙̔̌͘ ʿ̨̛̬̖̣̙̖̦̖̔ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̡̨̪̖̯ͨ̌̏ͩ ̸̨̖̦̽ ̡ ̨̬̱̯ ̨̬̯̖̯͕̌̍̌ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̪ ̛̭̱̯ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̡̛̱̦̣̦̼̥̌̽ ̨̨̯̬̼̥̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̥̔ ̛̛̣ ̡̡̨̬̯̌ ˄Тʿ͘ ˄Тʿ ʹ ̨̯̾ ̨̯͕ ̸̨̪̖̥̱ ̡̛̣̖̦̯̼ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̱ ̭͕̏̌ ̌ ̦̖ ̱ Т̥̬̼̌̌ К̨ ̨̛̦̭̯̦̯̦̦̼̌̏ ̏ ̡̪̣̯̖̌̌ ̌̚ ̨̱̣̥̐ . ˁ̨̖̯̏ ϱ͘ ͨЛ̨̜̀̍ ̡̛̪̬̌̚ ̌̚ ̛̹̏̌ ̛̖̦̔̽̐ͩ ˁ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̨̡̯̼̜̯̖̏̌ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̦̖̯ͨͩ͘ Н̌ ̨̣̜̀̍ ̵̛ ̨̨̪̬̭̏͗ - ʺ̨̙̖̯̖ ̛̣ ̼̏ ̨̛̭̯̯̔̌̏̽ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̬̖̭̌̔ ̨̨̥̖̐ ̛̔́̔ ̦̌ ̨̨̭̯̬̖̏ ʿ̵̛̭͍̌ - А ̨̨̥̙̦ ̛̣ ̡ ̡̱̌̌̚̚ ̨̛̪̪̭̯̔̌̽ ̛ ̨̨̛̪̣̙̯̽ ̨̡̡̯̬̼̯̱͕ ̡̨̨̡̬̱̍ ̴̡̨̦̖̯͕ ̡̱̯̼̣̱̍ ̡̨̨̹̥̪̦̭̌̌̐ ̛ ̨̨̛̙̏̐ ̨̪̪̱͕̐̌́ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̭̪̘̯ ͨ Stand By me ͩ ˁ̥̾̌ ˁ̛̥̯̯͍̌ 93 - ˄ ̥̖̦́ ̸̭̖̜̭̌ ̛̥̹̦̌̌ ̨̭̣̥̣̭̌̌̽ ̦̌ ̯̬̭̭̖̌ ̏ ϭϳ ̡̥ ̌̚ ̨̨̨̬̥͕̐̔ ̨̥̐ ̼̍ ̡̱̬̖̬̽ ̛̛̪̬̖̯̏̚ ̡̌̌̚̚ ̭̀̔̌ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̨̨̱̯̬̥͍̾̏̌̌ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖͙̔̌ В̼ ̭̖̏̐̔̌ ̸̨̯̖̖̯̖̏̌͗ ͨʪ͕̌ ̨̥̙̖̥͕ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̥̏̌ ̨̛̭̯̯̽ ͙;̱̦̖̯̖͕̌̚ ̡̨̯ ̛ ̌̚ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̯̐̏ ̨̯̾ ̭̘̏ ̭̖̣̯͕̔̌̽ ̛̪̬̣̖̯̖̍̌̏́ ̨̭̏̀ ̨̦̖̣̹̱̍̽̀ ̶̡̦̖̦̱̌ ̌̚ ̨̪̔ ̱̭̣̱̱̐ ̛ ̦̼̖̯̖̌̏̌̚ ̸̡̨̦̖̦̼̜ ̶̡̛̖̦̦ ̡̛̣̖̦̯̱Ϳ͘ Т̨̡̨̣̽ ̖̭̔̽̚ ̖̺̘ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̥̦̯̽ ̨̪̬ ̨̭̖̯̏ ζϭ ͨʿ̨̡̛̙̌ ̥̦̖ ̸̭̦̣̌̌̌ ̖̦̔̽ ̛̐ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥ ́ ̨̡̪̙̱̌ ̨̯̬̏̌ͩ͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̭̣ ̨̱̭̣̦̼̜̏ ̡̨̡̛̹̣̦̽ ̛̛̣ ̭̯̱̖̦̯̔ ̭ ̸̯̼̭̖̜́ ̬̱̣̖̜̍ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̥̏̌ ̨̛̼̦̭̯̏̽ ̨̥͕̐̚ ̪̼̯̭̌́̽ ̨̛̛̪̬̖̭̯̏̚ ̦̌ ̡̨̨̐ - ̨̯ ̸̛̪̖̯̣̖̦̖͕̏̌ ̛ ̵̸̨̖̯ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̛̭̖̬̭̏ ̦̌ ϭϬ ϬϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̯ ̡̨̨̯̌̐ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̥̼ ̛̭̣̖̥̏̌͘ Е̭ ̛̣ ̙̖ ̼̏ ̛̛̯̖̏̔ ̶̨̛̪̯̖̦̣̌ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̡ ̥̏̌ ̨̬̺̖̯̭̍̌̌́ ̹̏̌ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ̡̛̣̖̦̯͕ ̨̯ ̨̛̭̪̥̦̖̥̏̌ ̴̛̣̥̽ ̭ ʪ̨̛̙̥̥ К̛̖̬̬ ͨВ̭̖̐̔̌ ̨̨̛̬̐̏ ʪА͊ͩ ̛ ̖̣̖̥̔̌ ̛̦̖̭̍̚  Ч̨̯ - ̸̨̯͕ ̌ ̯ ̡̛̖̌ ̛̖̺̏ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬̱̯ ̼̖̣̯̏̔́ ̭̏̌ ̦̌ ̴̨̦̖ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏͘ 94 ʥˈЬ ˑˑ˄˓Тˊˑ˅ТЬЧˈ Ч ˒ˑˊЧ˙ЧˑЬЧ˓ˑ˅ТЬЧˈ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ˁ ̶̨̖̦̜ ̦̌ ̨̯̬̏̌ ̭̖̏ ̨̪̬̖̖̣̦̔̽ ̨̨̪̬̭̯͘ О̦̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̦̖ ̥̖̦̹̖̽ ̨̯̜ ̭̱̥̥̼͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̨̡̪̬̼̖̯̏̌ ̭̖̏ ̛̹̏̌ ̡̛̛̖̬̙̔̚ ;̨̯̬͕̏̌ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̯̬̏̌̌ ТК ̨̔ ̭̏̌ ̌̚ ̶̛̛̖̦̱͕̔ ̡̬̖̣̥͕̌̌ ̡̨̡̱̪͕̌̏̌ ̸̨̨̪̯̏̌́ ̡̨̡̱̪͕̌̏̌ ̨̪̣̯̌̌ ̨̥̖̦̔̌ ̛ ̵̨̛̭̯̦̐̌ ̛ ̬̔͘Ϳ ̛ ̨̪̬̱̥̖̖̯̔̌̏̌̚ ̛̪̬̼̣͕̍̽ ̌̚ ̡̨̨̯̬̱̀ ̥̏̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̵̛̖̬̦̜̏ ̪̬̖̖̣̔ ̶̖̦̼ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̱̙̖ ̵̨̛̭̔́ ̛̚ ̨̨̯̐ ̨̡̪̬̱̯͕̔̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̪̬̖̣̖̯̖̔̌̐̌ ̡̛̣̖̦̯̥̌͘ ʿ̨̔ ̨̡̨̪̬̱̯̥̔ ́ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̀̚ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̭̥̌ ̨̯̬͕̏̌ ̨̦ ̛ ̛̱̭̣̱͕̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̖̐ ̨̨̨̭̪̬̙̯̏̔̌̀͘ Е̛̭̣ ̹̏̌̌ ̶̖̦̌ ̼̹̖̏ ̭̬̖̦̖̜̔ ̸̨̨̬̼̦̦̜ ̦̌ ϭϬй - ϮϬй͕ ̨̯ ̨̬̱̐̍ ̨̨̬͕̐̏́ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̜̯̭ͨ̍̽ͩ ̛ ̖̍̚ ̨̛̻̭̦̖̦̜̍́͘ Е̛̭̣ ̏ ̹̌̌ ̶̖̦̌ ̼̹̖̏ ̸̨̨̬̼̦̦̜ ̦̌ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ϮϬй , ̨̯ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̯̔̌̽ ̛ ̶̨̨̛̬̦̣̦̖̌̌̽ ̛ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̖̾̌̽ ̨̛̻̭̦̖̦̖̍́ ̡̛̣̖̦̯̱ ̌̚ ̸ ̨̯ ̼̏ ̖̬̘̯̖̍ ̡̛̯̖̌ ̛̖̦̔̽̐͘ ʰ ̨̯̏ ̖̭̔̽̚ ̦̌ ̛̪̖̬̖̦̜̔ ̪̣̦̌ ̵̨̼̯̏̔́ ̡̛̯̖̌ ̨̛̪̦̯͕́́ ̡̡̌ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̖̏̌̚ ̏ ̨̺̖̥͕̍ ̛ ̡̨̛̱̦̣̦̖̌̽ ̨̨̨̯̬̖̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ;˄ТʿͿ ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌͘ Н̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖͕̔ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̹̏̌̌ ̶̖̦̌ ̡̯̌̌́ ̙̖ , ̡̡̌ ̱ ̵̭̖͕̏ ˄Тʿ ̱ ̭̏̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̭̖͕̏̐̔̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀͘ Т̖̪̖̬̽ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔͘ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̬̦̖͕̏̌̚ ̨̯̾ ̯̼ ̡̡̌ ̼̏ ̛̭̯̯̖̌̏ ̭̖̍́ ̦̌ ̡̬̼̦̖ ̨̯̬̏̌̌͘ Н̌ ̡̡̱̌̀ ̶̖̣̖̱̏̀ ̨̛̛̱̯̬̌̔̀ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̛ ̸̨̯ ̖̜ ̪̬̖̣̖̯̖͕̔̌̐̌ ̸̨̯̼̍ ̨̦̌ ̛̼̬̣̏̍̌̌ ̨̛̥̖̦̦ ̭͕̏̌ ̌ ̦̖ В̭̌̀ ̭ ̨̛̯͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̌̚ ϭϬϬ ̬̱̣̖̜̍͘ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̬̦̖̏̌̚ - ̨̯̾ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̴̶̨̡̛̛̛̛̭̥̖̦̯̌̔̌́ ̨̹̖̏̌̐ ̛̦̖̭̍̌̚ ̏ ̛̥̬̖ ̶̡̨̡̛̛̦̱̬̖̦͘ О̨̦ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̴̴̨̨̖̬̏ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̜̔Ϳ͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̖̣̖̯̖̔̌ ̨̛̭̥̏ ̡̛̣̖̦̯̥̌ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̯̪̖̾̌ ̡̨̡̨̛̛̦̯̯̬̦̌̏̌́ ̭ ̛̥̏̌͘ ʺ̼ ̦̌ ̛̭̏́̚ Ϯϰ ̸̭̌̌ ̏ ̡̛̭̱̯ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̏ ̨̯ ̥͕ ̸̨̯ ̭ ̛̦̥̌ ̏ ̸̨̛̛̛̯̣ ̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̥̙̦ ̭̯̭̏́̌̽́̚ ̡̨̐̔̌ ̨̨̱̦̐̔Ϳ͕ ̨̯̪̬̣̖̥̌̏́ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̛ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̖̬̣̥̍̌̔́ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ;̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̥ ̼ ̭̯̬̖̥̭̌̌́ ̏ ̸̨̛̛̯̣ ̖ ̨̯ ̵̛̬̱͕̔̐ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̨̭̏̀ ̨̡̪̭̼̣̱ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̼̭̯̬̍Ϳ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ Н̨ ̛̭̬̖̔ ̵̭̖̏ ̵̛̯̾ ̵̡̛̥̖̣ ̨̪̬̖̣̔ ̛̙̖̦̜ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̦̔ ̨̭̥̖̌ ̨̣̦̖̐̌̏͘ ˑ̨̯ ̛ ̖̭̯̽ ̡̨̛̱̦̣̦̖̌̽ ̨̨̨̯̬̖̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔͘ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖̌ ̛̚ ̨̨̭̥̌̐ ̛̦̦͕̌̏̌́̚ ̨̯̾ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̡̛̱̦̣̦̼̥͕̌̽ ̯̖͘͘ ̡̛̯̥̌ , ̡̡̨̖̌ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̨̛̪̯̬̯̏̽ ̛̹̏̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̼͘ О̛̦ ̖̏̔̽ ̡̯̌ ̙̖ ̨̥̱̯̐ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̛̪̭̼̣ ϭ ̡̨̣̭̭̥͕̌ ̼̯̍̽ Ϯϰ ̸̭̌̌ ̏ ̡̛̭̱̯ ̦̌ ̛̭̏́̚ ʹ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̡̡̨̛̦̜̌ ̡̨̛̛̱̦̣̦̭̯̌̽ ̦̖̯͘ Н̨ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̛̥̖̦̦ ̼̏ ̖̣̖̯̖̔̌ ̖̭̪̍ ̣ ̯̦̱̌̀ ̡̡̱̬̖̬̭̱̽̀ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̪ ̨̨̬̱̐̔ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ϯ ̸̨̭̌̏ ̛̪̬ ̡̖̌̌̚̚ ̦̌ ̭̱̥̥̱ ̨̣̹̖̍̽ n ̬̱̣̖̜̍͘ ˄ ̵̛̹̏̌ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̦̖̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̛̭̱̺̖̭̯̯̏̽ ̯ ̨ ̙̖ ̨̭̥̖̌ ̛ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̹̖̏̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̡̨̛̱̦̣̦̖̌̽͘ Н̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̛̥̦̖̐ ̛̥̦̼̌̐̌̚ ̏ ̴̴̨̣̜̦̖̌ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̨̪ ̖̯̥̌̏̌̚ ̡̖̱̹̖̔̔ ̖̍̚ ̵̡̛̭̏́ ̸̵̨̨̥̬̖̦̦̼̌̚ ̛ ̵̨̦̖̪̦̯̦̼́ ˄Тʿ͕ ̱ ̭̏̌ ̨̨̦ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̭̖̏̐̔̌͘ ʿ̨̨̯̬̭̏́̀̽ ̖̺̘ ̬̌̚͘ Т̡̛̖̌ ̛̖̺̏ ̛̪̹̱̯̭́ ̦ ̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̭̜̯̌̌ ̛̛̣ ̛̣̦̦̾̔̐̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̛̦̥̏̔ ̥̖̭̯̖͘ ˑ̨̯ ̨̯ ̹̖̏̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖͕̔ ̨̯ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̨̡̯̯̭̌̌̽́̚͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̡̨͕̐̔̌ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̱ ̥̖̦́ ̸̨̨̛̪̣̱̣̭̽ ̨̛̖̭̯̏̏̚ ̨̙̦̭̯̏̌̽ ̵̛̯̾ ̖̺̖̜̏ ̏ ̵̛̹̏̌ ̵̱̥̌ ̨̔ ̪̬̖̖̣͕̔̌ ̜̯̖̔̌̏̌ ̨̡̱̦̖̥̭́ ̏ ̦̹̱̌ ̸̨̬̱̌̍̀ ̬̖̣̦̌̽ ̨̭̯̽͘ Ч̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̸̭̣̱̖̯̭̌́ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̹̏̌ ̨̯̬̏̌ ̖̬̘̯̭̍́ ̛̚ ̨̨̨̦̔̐ ̡̨̯̣ͨ̌ͩ ̛ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̼̏ ̨̖̐ ̛̭̬̖̔ ̵̡̛̯̌ ̙̖ , ̡̡̌ ̛ ̼̏͗ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̏ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯̖́̔̔͘͘ О̡̯̱͕̔̌ ̨̛̭̪̬̭̯̖ ̼̏ ͕ ̯̱̯ ̯̭̏́̽́̚ ̡̨̛̛̱̦̣̦̭̯͍̌̽ К̡̌ ̭̖̍́ ̶̨̨̨̛̛̛̪̦̬̯̌̏̌̽̚̚ ̛̭̬̖̔ ̡̖̭̯̔́̌ ̵̡̛̯̌ ̙̖ ʧ̡̨̛̬̌̏̏ , ̡̡̌ ̛ ̼͍̏ 95 Ч̨̯ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦͕̏̌́̚ ̨̯ ̛̖̭̣ ̼̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̡̡̛̦̌ ̛̼̖̣̯̭̏̔̽́ ̨̪ ̨̛̭̖̬̙̦͕̔̌̀ ̼̖̣̜̯̖̭̏̔́̽ ̨̪ ̴̨̬̥̖͊ ˑ̛̯̥ ̛̦̥̯̭̌̌̀́̚ ϵϬй ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̖̜̔̌ ˀ̨̛̛̭̭ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖͘ ʿ̨ ̴̨̬̥̖ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̱ ̭̏̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̸̨̛̯̣̦̌́ ̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̡̣̙̍̌͘ ˑ̯̱ ̯̖̥̱ ̥̼ ̱̙̖ ̭ ̛̥̏̌ ̛̛̯̬̣͕̌̌̐̏̌̚ ̨̨̬̐̏́ ̨̪̬ ̨̛̛̯̖̭̯̬̦̖̏̌ ̨̭̪̬̭̌ ̦̌ ̨̛̯̌̏͘ ˁ̛̬̖̔ ̨̭̯̖̦ ̵̭̖̬̼ ̡̨̡̹̖͕ ̥̏̌ ̨̦̌̔ ̭̯̯̌̽ ̨̨̬̦̙̖̜̌̏  . ˁ̛̬̖̔ ̡̖̭̯̔́̌ ̵̨̡̨̛̦̼̔̌̏ ̴̴̨̨̛̯̬̜̐̌ ̨̯̬̏̌̌ ̱ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯͕̏ ̭̖̣̜̯̖̔̌ ̨̛̭̏ ̡̛̱̦̣̦̼̖̌̽ ̴̨̨̯͊ Н̖̭͕̌̔̀̽ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̸̨̯ ̸̨̛̯̣̯̭̌̽́ ̨̦̱̙̦ ̏ ̸̣̱̹̱̀ ̨̨̭̯̬̦̱͘ Е̛̭̣ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̥̖̙̱̔ ̨̡̨̛̛̦̼̥͕̔̌̏ ̨̦ ̨̛̦̬̥̣̦̼̥̌̽ ̴̨̡̛̯̥̌ ̛ ̛̯̖̥͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̖̣̣̔̌ ̦̌ ̨̭̜̏ ̨̡̣̖̦͕̏̌ ̨̯ ̸̣̱̹̖ ̼̯̍̽ ̡̡̌ ̭̖̏͘ ˈ̨̯́ ̨̛̦̐̔̌ ̪̯̙̾̌̌ ̭̬̯̼̖̯̌̍̌̏̌ ̖̺̘ ̸̡̬̱̖͘ Н̨̌̔ ̨̛̯̖̭̯̬̯̏̌̽  . Т̨ ̙̖ ̨̭̥̖̌ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̛ ̡̨̯̖̭̯̏ ̏ ̨̛̛̛̪̭̦̌ ̨̯̬̏̌̌ ̛ ̨̨̡̣̌̐̏̚ ̨̏͘ В̨̯ ̛̖̬̯̖̍ ̛̪̬̥̖̬ ̭ ̨̨̦̭̯̺̖̌́̐ ̱̬̱̐  К̨̣̭̌̌̽̚ ̼̍ , ̦̱ ̡̡̌ ̛̭̬̖̔ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̨̣̯̏ , ̵̨̛̪̬̺̔̌̀ ̯̖ ̙̖ ̭̥̼̖̌ ̛̥̦̬̦̼̌̔̌ , ̭̱̥̖̯̽ ̛̼̖̣̯̭͍̏̔̽́͊͗ͿͿͿ ˁ ̡̛̱̦̣̦̼̥̌̽ ̨̨̯̬̼̥̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̥̔ ̨̨̦̖̥̦̐ ̬̱̔̐̌́ ̨̛̛̭̯̬́͘ Е̛̭̣ ̦̖̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̛̪̬̱̥̯̔̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̨̛̛̬̦̣̦̖͕̐̌̽ ̨̯ ̸̛̼̪̜̯̖̏́̏̌ ̨̡̦̪̌̌̚ ̦̣̦̼̖̍̌̌̽ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯͕̏̌ ̸̨̯ ̛ ̱ ̵̭̖͕̏ ̨̦ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯̾ ̪̖̬̼̥͕̏ ̸̨̯̼̍ ̨̔ ̭̏̌ ̡̨̛̦̯ ̱̙̖ ̦̖ ̨̨̛̭̪̣̣̽̏̌̚ ̨̨̨̪̦̖̔̍͘ ˄ ̵̭̖̏ ̶̨̨̪̬̔̌̏̏ ̨̯̬̏̌ ̛̘̯̔ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̏ ̡̨̡̱̪̖̌̏͘ ˁ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯̾ ̨̛̭̥̏ ̡̛̱̦̣̦̼̥ͨ̌̽ͩ ̨̨̯̬̼̥̐̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̥̔͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ͨТ̨̡̨̣̽ ̱ ̦̭͕̌ ̨̯̬̏̌ ̏ ̨̨̛̛̬̦̣̦̜̐̌̽ ̴̨̛̬̥̖̦̦̜ ̡̨̡̱̪̖̌̏ ̌̚ ̯̱ ̙̖ ̶̖̦̱͊ О̸̛̯̣̦̼̜ ̨̨̡̪̬̔̌ ̭̖̖̍ ̛ ̡̛̛̣̥̍͊ͩ̚ ͘ Е̛̭̣ ̨̪̬̘̯̖̔̌ ̡̛̛̬̖̪̣ ̸̨̖̐ - ̛̦̱͕̍̔̽ ̨̨̥̙̦ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̡̦̪̌̌̚ ̛ ̨̯̾ ʹ ͨТ̨̡̨̣̽ ̱ ̦̭̌ ̡̛̛̬̖̪̣ ̭ ̨̛̛̬̦̣̦̼̥̐̌̽ ̸̡̨̖̭̯̥̌̏ ̨̪ ̶̖̦̖ ̨̨̭̯̱̪̦̜̔ ̡̨̙̥̱̌̔͊ͩ͘ ʿ̛̬̱̥̯̔̌̽ ̨̨̥̙̦ ̸ ̨̯ ̨̨̱̦̐̔͘ А ̨̨̺̖̏̍ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬̱̯ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̨̛̪̭̯̬̖̦̖ ˄Тʿ ̨̡̬̱̏̐ ̵̱̔̏ ̖̺̖̜̏͘ О̦̔̌ ̛̚ ̵̛̯̾ ̖̺̖̜̏ ʹ ̨̭̥̖̌ ̨̨̣̹̖̍̽ ̛̙̖̣̦̖̌ ̨̨̭̜̭̯̖̦̦̖̏̏ ϵϵй ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̬̱̔̐̌́ ʹ ̭̥̼̜̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̵̛ ̵̭̯̬̌͘ ˈ̨̛̯̯̖ , ̨̪̖̣̭̔̀̽ ̭ ̛̥͕̏̌ ̸̨̯ ̨̯̾ ̌̚ ̛̖̺͍̏ К̸̨̨̦̖̦͕ ̵̨̛̯̯̖͊ ʯ̦̌̀ .  ⤩ 96 ˁ̨̥̖̌ ̨̣̍ ̨̹̖̽ ̛̙̖̣̦̖̌ ̵̭̖̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̨̯̬̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌͘ Ч̖̬̖̚ ̛̥̦̱̯̱ ̛̛̣ ̥̖̦̹̖̽͘ Т̨͕ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̥̙̖̯ ̛̙̯̽ ̦̌ ̵̨̡̬̌̔̏̌̚ ̛̥̬͕̌ ̡̱̔̌ ̖̱̔ ̨̯ ̨̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̭̪̭̯̖̣̦̼̖̌̌̽ ̨̖̬̯̣̖̯̼̏ ̨̖̐ ̦̖ ̨̣̦̱̖̯̏͘ ʿ̨̜̔̌ ̥̦̖ ̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̛ ̛̦ ̡̭̖̱ ̨̦̜̔ ̨̪̙̖̚ ! Н̖ ̜̔̌ ʥ̨̐ ̱ ̭̏̌ ̸̡̨̛̦̣̭̌́̚ ̨̯̬̏̌ ̛ ̙̯̔̌̽ ̨̖̐ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̖̺̘ ̶̖̣̼̜ ϭ ̖̦̔̽͊ Ч̨̯ ̯̼͊ ˔ ̨̪̜̱̔ ̛ ̡̱̪̣̀ ̱ ̨̨̬̱̔̐̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̪̱̭̯̽ ̛ ̨̨̬̙̖͕̔ ̨̦ ˁЕʱЧАˁ . Л̛͕̀̔ ̡̡̌ ̡̨̦̬̥̦̼̌̌ ̭ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̜̏ ̨̡̨̣̥̜͕ ̛̥ ̨̦̌̔ ̭̘̏ ̨̼̭̯̬͕̍ ̙̯̔̌̽ ̦̖̯ ̛̭̣͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̸̨̖̦̽ ̨̨̨̬̔̏̚ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̭̘̏ ˄Тʿ ̨̡̬̱̏̐ ̡̨̨̯̌̐ ̛̙̖̣̦̌́͗ ͨВ̭̖ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̏ Ύ̹̖̥̏̌ͺ̨̨̬̖̐̔Ύ͊ ʪ̨̭̯̣̖̥̌̏́ ̏ ̨̯̯ ̙̖ ̖̦̔̽͊ Т̨̬̏̌ ̨̨̥̙̦ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϯϬ ̛̥̦̱̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̡̱̌́̏͊ͩ̚͘ ˁ̥̼̜̌ ̙̖ ̨̨̣̹̜̍̽ ̵̭̯̬̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̸̨̛̦̖̖̬̼̔̏̏ ̛ ̦̖̖̬̏ ̨̨̯̦́ ̨̛̭̣̦̽ ̨̯̭̍́́ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̨̯̭͕̍́́ ̸̨̯ ̼̏ ̵̛ ̨̥̦̖̯̖̍̌͘ ˑ̨̯̯ ̵̭̯̬̌ ̨̪̣̦̌̏ ̡̪̖̬̖̯̖̖̯̌ ̏ ̛̙̖̣̦̖̌ ̭̖̏ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦͗ ̡̱̬̬̱͕̽ ̸̨̪̯̖ ʹ ̦̖ ̨̙̦͕̏̌ ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̱̖̯̭̍̔́́ ̨̛̛̭̥̏ ̨̛̬̦̥̐̌̌ ̸̱̭̯͕̏̏ ̸̨̯ ̨̯̬̏̌ ̱ ̵̛̦ ̏ ̵̡̬̱̌ ̛ ̨̨̥̙̦ ̱̙̖ ̨̯ ̨̬̯̏̌̽ ̨̯ ̶̭̖̬̔̌ ̡̯̱̌̀ ̨̬̦̱̔̀ ̯̼ˍ̱ ̬̱̣̖̜̍͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̪̬̌ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̨̬̱͕̐̔ ̨̯ ̡ ̯̖̥ ̨̣̱̦̥͕̐̌̚ ̸̨̯ ́ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̪̬̖̼̱̺̖̥̔̔ ̶̖͕̌̍̌̚ ̨̼̣̍ ̼̍ ̵̨̨̦̖̪̣ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ͨО̪̣̯̌̌ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦͊ͩ͘ Е̛̭̣ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̖̺̘ ̛ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̨̯ ̏ ̭̖ - ̡̛̯̌ ̨̭̯̬̜̯̖ ̨̭̏̀ ̨̬̯̱̌̍ ̖̍̚ ̨̡̦̣̙̖̌͘ ʪ̖̣̜̯̖͕̌ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ˄Тʿ ̨̡̬̱̏̐ ̨̖̭̪̣̯̦̜̍̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̣̔́ ̵̨̛̦̭̺̏́ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱̔̌͘ В ̨̺̖̥̍ ̛ ̶̨̖̣̥͕ ̏ ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̪̦̬̦̏̌̚ ̛ ̨̭ ̚ ̛̛̦̔̌ ̨̨̭̖̏̐ ˄Тʿ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̭̣̙̦̐͘ Е̛̭̣ ̱̙ ̥̏̌ ̨̨̺̖̏̍ ̏ ̨̨̣̱̐̏ ̦̖ ̣̖̖̯̚ ̛̦ ̨̦̔̌ ̛̖͕̔́ ̨̯ ̵̨̛̭̯̖̔ ̦̌ ̥̖̭̯̦̼̜ ̨̡̬̼̦͕ ̸̣̱̹̖ ̯̱͕̔̌ ̖̐̔ ̨̨̪̣̹̖̍̽ ̬̥̦̌́ ̛ ̡̛̛̪̬̦̯̖̭̽̽ ̨̡̪̱̪̯̖̣̖̥̌͘ В̥̌ ̌̚ ̨̪̣ - ̸̭̌̌ ̨̪̬̖̱̯̏̔ ̡̨̯̜̌ ̥̭̯̖̬̌ - ̡̣̭̭͕̌ ̸̨̯ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̪̖̬̖̖̙̯ͨ̌̽ͩ̚ ̵̨̛̭̏ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̨̛̦̥̔ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̡̨̣̥̌̐̏̚  97 ʟТ˄ˑ˕Тˈˏ ˔ ˅ˑˊ˓ТˉˈЬЧˢˏЧǤ ʓˈˎТ ˈˏ ˔˅ˑЧ ˔ˎТ˄˞ˈ ˔˕ˑ˓ˑЬ˞ ˔Чˎ˟Ь˞ˏЧ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В ̭̥̌ ̨̥ ̸̦̣̖̌̌ ̡̛̛̦̐ ́ ̱̙̖ ̡̭̣̭̌̌́ ̡̨̨̯̌̐ ̛̪̬̖̥͕̌ ̡̨̐̔̌ ̨̦̔̌ ̛ ̯̌ ̙̖ ̖̺̏̽ , ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̱̣̐̌ ̨̨̬̍̌̚ , ̛̚ ̨̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̜̽ ̪̬̖̬̺̖̯̭̏̌̌́ ̏ ̶̨̛̯̬̯̖̣̦̱̌̽̀ ̛ ̨̨̨̦̬̯̌̍͘ ʿ̛̬̥̖̬͗ ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̣̯̀̍ ̨̨̨̛̪̬̯̐̏̽ ̛ ̨̯̾ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̛̦̖̥ ̛̖̭̪̬̭̯̬̭̯̦̼̥̍̌ ̴̡̨̯̥̌͘ В ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̥̼ ̨̨̛̯̦̭̥̭́ ̡ ̨̯̥̱̾ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̯̔̌̽ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̏ ̬̦̼̖̌̚ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̜̾̌̽ ̨̡̡̬̭̖̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́ ̡̨̯̜̌ ̨̖̐ ̸̖̬̯̼͘ ʥ̨̛̣̯̣̼̜̏ ʹ ̛̖̭̣ ̨̦ ̦̥̌ ̦̖ ̛̦̬̯̭͕̌̏́ ̸̨̨̛̬̬̼̜̌̐̏̏̚ ʹ ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̦̭̯̬̖̦̼̌ ̨̨̣̙̖̣̯̖̣̦̍̌̐̌̽͘ В̨̯̬̼̥ ̙̦̼̥̏̌ ̨̨̥̥̖̦̯̥͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̨̪̦̯́̽ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̛̭̦̦̖̌̚ ̨̨̯̐ ̴̡̯͕̌̌ ̸̨̯ ̨̣̖̀̍ ̹̖̏̌ ̨̨̨̛̭̯̦̭̯̔̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̛̪̬̣̙̖̦̖̥̔ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̌ ̛ ̨̨̨̦̬̯̌̍͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̼̯̍̽ ̖̭̥̏̽̌ ̛̛̥̪̱̣̭̦̼̥̽̏ ̸̨̡̨̖̣̖̥͕̏ ̨̯̾ ̡̨̭̬̖̖ ̨̨̡̦̖̭̯̯͕̔̌ ̸̖̥ ̨̨̨̛̭̯̦̭̯͕̔̏ ̨̦ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̛̥̪̱̣̭̦̼͕̽̏ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̡̯̌ ̙̖ ̖̺̘ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̣̖̖̍ ̶̨̨̛̥̦̣̦̼̜̾̌̽ ̛ ̸̨̛̛̛̭̪̬̥̼̜̏̏ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̸̨̯ ̱̙̖ ́ ̼̍ ̨̯̦̘̭ ̡ ̨̨̛̭̯̦̭̯̥̔̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̦̌ ̹̖̏̌ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯ ̨̬̱̜̔̐ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̨̦ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̼̭̯̣̖̦̏̌̏ ̡̡̌ ̏ ̨̨̛̛̪̯̦̥͕̏̚ ̡̯̌ ̛ ̨̛̦̖̯̦̥̐̌̏ ̸̡̣̖̀͘ Ч̨̯ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̨̬̯̼̌̍ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚ ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ В̨̛̬̙̖̦̖̌̚ ʹ ̨̯̾ ̨̭̖̏̐ ̛̣̹̽ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̛̦̖̯̦̖̐̌̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ;̨̛̭̥̦̖̦̖͕ ̵̭̯̬̌Ϳ ̡̛̣̖̦̯̌ ̡ ̹̖̥̱̏̌ ̨̯̬̱̏̌ / ̛̥̦̱̌̐̌̚ / ̥̏̌ ̸̨̛̣̦͘ ʰ ̹̏̌̌ ̨̬̯̌̍̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̨̯̾ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̨̨̛̛̪̯̦̖̏̚ , ̛̪̬̖̭̯̔̌̏̏ ̨̯̯ ̙̖ ̭̥̼̜̌ ̵̭̯̬̌ ̨̪̔ ̛̬̱̥̔̐ ̨̱̣̥̐ ̨̨̬̍̌̚͘ ʯ̖̭̔̽ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̨̛̦̔ ̸̨̖̦̽ ̙̦̼̜̏̌ ̨̥̥̖̦̯͘ Н̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̬̙̜̯̖̏̌̌̚ ̡̛̣̖̦̯̱͕ ̦̖ ̶̨̛̯̬̜̯̖̌ ̨̖̐ ̨̛̬̙̖̦̖̏̌̚ ̛ ̦̖ ̨̨̛̬̯̖̐̏ ̦̖̯ͨͩ͘ В̭̖̐̔̌ ̸̛̦̦̜̯̖̌̌ ̨̭̖̏ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̭ ̛̦̔̌ ̛̱̙̖̦̏̌́ ̡ ̨̖̐ ̵̭̯̬̱̌ ;̨̛̦̐̔̌ ̭ ̨̛̭̣̭̐̌́ ⤀ ̛ ̵̨̛̪̖̬̖̯̖̔ ̡ ̨̭̖̥̱̏ ̛̛̖̦̏̔̀ ̶̛̛̛̭̯̱̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ , ̡̨̐̔̌ ̱̖̯̖̍̔ ̨̡̪̼̯̌̏̌̽̚ ̨̭̘̏ ̛̛̖̦̖̏̔ , ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̛̣̖̦̯̱ ̯̖ ̣͕̍̌̐̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̦ ̸̨̪̣̱̖̯̌͘ Н̨̱̙̦ ̛̼̭̯̯̏̌̏̽ ̨̭̜̏ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̏ ̛ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̛̣̖̦̯̱͕ ̸̨̯ ̨̦ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̏ ̨̛̯̖̐͘ Т̡̌ ̙̖ ̸̨̖̦̽ ̡̨̬̱̯ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̛̪̬̖̥͕ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̵̨̛̪̬̖̭̺̖̯̖̔̏̌ ̨̨̪̬̭̏ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛ ̨̡̨̭̪̜̦̼̥ ̸̡̖̦̦̼̥̌ ̨̨̨̣̭̥̐ ̡̬̭̭̼̖̯̖̌̌̏̌̚ ̖̥̱ ̨ ̨̯̥ , ̡̡̌ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ / ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̨̡̛̪̭̼̣ / ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̭ ̡̨̬̥̍̌ ̛ ̯̔͘͘ ʪ̜̯̖͕̌̏̌ ̸̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖͘ ˄̨̛̭̣̙̦̥ ̶̛̛̭̯̱̌̀ ̛ ̨̛̪̱̭̯̥͕̔ ̸̨̯ ̼̏ ̨̪̬̖̯̖̔̌ ̡̛̛̬̖̪̣ ̸̡̨̡̨̛̣̖̯̬̜̦̾̌̏ ̖̍̚ ̴̨̛̭̌ ̛̪̬ ̸̨̛̣̦̜ ̸̭̯̬̖̖͕̏ ̡̡̌ ̸̨̭̯̦̖̌ ̶̨̛̣͕ ̦̖ ̼̏̔̌̏̌́ ̵̡̡̛̛̦̌ ̵̛̬̦̯̜̦̼̐̌̌ ̯ ̨̨̣̦͕̌̏ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̱́̚ ̭̖̍́ ̡̡̌ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ̥̭̹̯̦̼̜̌̌̍ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚͘ ʿ̛̬ ̡̨̯̥̌ ̡̬̭̣̖̌̌̔ ̱ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̱̱̯̍̔ ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̵̛̭̯̬̌͗ К͘ - ʧ̖̔ ̥̦̖ ̬̯̌̍̌̽̚ ̨̭̜̏ ̸̡̛̜̦͍̌ ;̸̛̯̖̥͕̌ ̖̐̔ ̴̨̛̭ ̦̹̖̜̌ ̨̭̖̬̘̦̜̽̚ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚Ϳ В̼ . ʹ ʺ̼ ̨̬̯̖̥̌̍̌ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̌̚ ̖̍̚ ̴̨̛̭̌ ͕ ̸̨̯ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̦̥̌ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ ̥̏̌ ̸̣̱̹̱̀ ̶̖̦̱ ;͕̔̌ ̱ ̦̭̌ ̦̖̯ ̴̨̛̭͕̌ ̨̦ ̦̖ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̨̦̖͕̐ ̌ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̵̨̛̯̥ ̥̏̌ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̣̱̹̱̀ ̶̖̦̱͊ ʺ̼ ̨̛̬̥̭̐̔́ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̥̏ ̴̨̛̭̌Ϳ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̯̬̏̌ ̨̨̥̙̦ ̱̖̯̍̔ ̬̯̌̍̌̽̚ ̛̪̬ ̸̨̛̣̦̜ ̭̏ ̸̯̬̖̖ ̭ ̡̨̱̬̖̬̥̽ ̛̛̣ ̭ ̨̡̨̭̯̜̔̌̏ ̦̌ ̨̥̔͘ 98 К͘ ʹ В̼ ̘̯̖̔̌ ̛̬̦̯̜̦̼̜̐̌̌ ̨̯̣̦̌ ͍ ;̸̛̯̖̥͕̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̛̯̭͕̍́ ̸̨̯ ̸̡̛̜̦̌ ̨̭̣̥̖̯̭͕̌́ ̌ ̥̼ ̖̥̱ ̨̖̐ ̨̨̪̯̥ ̦̖ ̨̥̖̦̖̥̍́ ̛̛̣ ̦̖ ̸̨̛̛̪̦̥ ⤀ В̼ . ʹ ʺ̼ ̨̡̛̯̣̭̌̌̽̚ ̨̯ ̸̵̨̼̦̼̍ ̵̱̥̙̦̼̍̌ ̵̛̬̦̯̜̦̼̐̌̌ ̨̯̣̦͕̌̌̏ ̡̯̌ ̡̡̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̵̛ ̨̥̱̯̐ ̨̪̯ ̖̬̯́̽͘ В̭̘ ̱ ̦̭̌ ̵̛̬̦̯̭̌́ ̏ ̖̍̌̚ ̵̦̦̼͕̔̌ ̨̨̪̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̭̣̥̖̯̭̌́ , ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̨̪̬̭̯ ̦̥̌ ̨̨̛̪̦̯̏̽̚ , ̛ ̥̼ ̭̖̏ ̖̍̚ ̨̪̬̣̖̥̍ ̥̏̌ ̨̥̖̦̖̥̍́ / ̸̨̛̛̪̦̥ ;͕̔̌ ̥̼ ̦̖ ̘̥̔̌ ̵̛̬̦̯̜̦̼̐̌̌ ̨̨̯̣̦͕̌̏ ̨̦ ̖̣̖̥̔̌ ̨̯̾ , ̦̖ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̱ ̦̭̌ ̵̛ ̦̖̯͕ ̌ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̥̼ ̵̨̛̯̥ ̨̛̱̪̬̭̯̯̽ ̹̱̏̌ ̛̙̦̽̚ ̛ ̥̖̦̹̖̽ ̨̭̖̏̐ ̦̌ ̭̖̯̖̏ ̵̨̛̯̖̣ ̼̍ ̭̏̌ ̭̯̣̯̌̌̏́̽̚ ̡̛̭̯̌̽ ̨̨̪̯̥ ̨̯̯̾ ̶̡̛̱̬̜̔̌ ̨̯̣̦̌Ϳ ʪ̛̬̱̥̐ ̸̨̖̦̽ ̡̣̭̭̦̼̥̌ ̨̛̪̬̖̥̥ ̛̪̬ ̨̬̯̖̌̍ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̦̖ ̶̡̨̨̛̖̦̯̬̦̦̖̌̏̌ ̸̨̛̦̖̦̖̌̏́̏̚ ̼̪̏́ ̸̛̛̦̖̏̌ ̵̨̛̭̏ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ ̡̡̌ ̼̍ ̥̖̙̱̔ ̨̖̣̥̔͘ ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̛̦̱̥̦̦̼̥͕̌̔̌ ̨̣̦̖͕̐̌̏ ̸̨̯̼̍ ̨̛̦ ̵̨̯́ ̼̍ ̡̨̨̭̖̦̦̏ ̨̛̬̯̼̣̍̌̍̌̏̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̨̛̬̙̖̦̖̏̌̚ ̡̛̣̖̦̯̌͘ ʿ̨̨̬̣̙̔̌́ ̦̹̌ ̨̛̣̔̌̐ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥͕ ̛̙̖̣̺̥̌̀ ̨̛̛̪̬̬̖̭̯̍ ̱ ̦̭̌ ̸̡̛̜̦͕̌ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̨̨̨̪̬̭̥̏ ̨̪̭̣̖ ̬̐̌̌ ̡̛̛̦̯̜̦̌ ̱̖̯̍̔ ̸̛̛̦̣̖̌ ̸̡̖̌ ̨ ̨̡̡̪̱̪̖͘ К͘ ʹ В̼ ̘̯̖̔̌ ̡̡̨̜̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̸̡̖ ͍ ;̸̛̯̖̥͕̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̛̯̭͕̍́ ̸̨̯ ̥̼ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̸̛̭̖̦̖̥̚ ̛ ̦̖ ̛̱̥̍̔ ̸̨̯̖̯̏̌̽ ̦̌ ̨̖̐ ̨̡̛̦͕̏̚ ̛̖̭̣ ̬̱̏̔̐ ̸̨̯ ̸̛̭̣̱̯̭́ ̭ ̸̡̨̛̜̦̥̌ ⤀ В̼ . ʹ Н̭̌ ̙̖ ̥̏̌ ̡̨̯ - ̨̯ ̨̨̨̪̭̖̯̣͍̏̏̌ ;̛̯̥̾ ̨̨̨̪̬̭̥̏ ̥̼ ̭̥̖̺̖̥̌ ̛̛̦̥̦̏̌ ̖ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̨̬̯̼̍̌̍̌̏̌ ̖ ̥ ̵̭̯̬̌ ͘ ˁ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̡̨̨̭̖̦̦̏ ̡̦̥̖̌̌́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱ ̦̭̌ ̛ ̖̍̚ ̨̦̖̐ ̨̨̪̣̦ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̌ ̭ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼͕ ̸̨̯ ̥̼ ̡̬̱̯̼̖͕ ̬̌̚ ̦̭̌ ̨̨̺̖̏̍ ̨̭̖̯̱̯̏̀ ͘ Т̨͕ ̸̨̯ ̵̛̬̱̔̐ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̨̨̥̣̐ ̖̺̘ ̦̖ ̼̯̍̽ ̨̨̺̖̏̍ ʹ ̦̖ ̨̙̦̏̌ ⤀ . К̛̣̖̦̯ ̸̨̯̖̖̯̏̌ : ͨ ̦̖̯͕ ́ ̦̹̖̣̌ ̏ ̹̌ ̭̜̯̌ ̏ ̡̦̖̭̖́̔ ͩ ͘ В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̥̼ ̖̥̌̔̌̚ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̨̨̪̬̭̏ ʹ ˁ̡̨̡̨̣̽ ̬̌̚ ̼̏ ̛̼̣̍ ̱ ̦̭̌ ̦̌ ̭̜̯̖͍̌ ;̛̯̥̾ ̨̨̨̪̬̭̥̏ ̥̼ ̨̨̛̬̥̐̏ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̬̌̚ ̥̼ ̛̼̣̍ ̏ ̡̦̖̭̖́̔ ̦̖̖̣̔̀ ̦͕̌̌̔̚ ̨̯ ̱̖̥̍̔ ̯̥̌ ̛ ̯̬̌̏̌̚ ̛ ̸̖̬̖̚ ̨̐̔Ϳ . К̛̣̖̦̯ ̸̨̯̖̖̯̏̌͗ ͨО̛̦̔ ̬͕̌̚ ̨̭̖̦̐̔́ ̨̡̨̯̣̽ ̛̱̖̣̏̔ͩ͘ ʹ Т̨̐̔̌ ̨̥̱̐ ̛̣̹̽ ̥̏̌ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ ̨̡̯̯̭̌̌̽́̚ ̨̯ ̨̡̡̛̪̱̪ ̸̭̖̜̭̌ ̛ ̨̛̬̯̯̭̍̌̽́ ̡ ̦̥̌ ̸̖̬̖̚ ̦̖̖̣̔̀ ̛̛̣ ̶̥̖̭͕́ ̛̱̖̯̭͕̍̔̽́ ̸̨̯ ̥̼ ̡̛̦̱̔̌ ̦̖ ̛̖̣̭̔̽ ̛ ̛̖̭̣ ̸̡̛̛̜̦̌ ̖̺̘ ̱̱̯̍̔ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ , ̥̼ ̭ ̨̨̛̱̣̭̯̖̥̔̏̽̏ ̨̛̪̬̥̔̌̔ ̥̏̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̦͘ ;ˑ̯̌ ̴̬̌̌̚ ʹ ̨̡̦̱̯̌ ̛ ̹̏̌̌ ̸̨̨̨̨̖̬̦̍̐̏̌́̚ ̨̪̖̍̔̌͘ В̨ - ̵̪̖̬̼͕̏ ̼̏ ̨̡̪̼̖̯̖̌̏̌̚ ̨̭̏̀ ̸̨̖̭̯̦̭̯̽ ̛ ̨̪̬̥̯̱͕́ ̖̣̔̌́ ̡̨̯̖̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖͖̔ ̨̏ - ̵̨̯̬̼͕̏ ̼̏ ̨̛̖̥̦̭̯̬̬̱̖̯̖͕̔ ̨̭̏̀ ̨̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽ ̛ ̏ ̨̯̬̖̏̌ ̛ ̏ ̭̖̖̍ ʹ ̛̖̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̨̭̣̘̯̭͕̽́ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̭̯̬̹̦͕̌̐ ̱ ̏ ̭̌ ̖̺̘ ̨̛̭̯̦ ̵̛̬̱͕̔̐ ̡̨̯ ̙̙̖̯̌̔ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̸̡̛̜̦̌ ̛̚ ̵̛̹̏̌ ̡̬̱͘ Е̺̘ ̛̦ ̨̛̦̔ ̦̖ ̨̱̭̯̣́ ̪̖̬̖̔ ̡̛̯̥̌͘ ʰ ̼̏ ̦̖ ̨̜̯̖̭̍̽ ̖̣̯̔̌̽ ̵̡̛̯̌ ̛̣̖̦̜̌́̏̚͘ ʯ̖̭̔̽ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀͗ ̡̛̣̖̦̯̱ ̦̱̙̖̦ ̨̯̬̏̌ ̱̙̖ ̸̭̖̜̭̌ ̬̌̚ ̨̦ ̵̛̪̬̖̣̌ ̡ ̥̏̌ ̦̌ ̸̭̯̬̖̱̏ ̛̛̣ ̼̣̏̏̌̚ ̡̱̬̖̬̽ ͕̌ ̨̦ ̱̙̖ ̨̛̣̙̣̭̏́ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̾̌̽ , ̨̛̬̬̌̐̏̌̏̌́̚ ̭ ̛̥͕̏̌ ̸̨̨̛̪̬̯̏̌̏̌̽ ̦̌̌̔̚ ̱̖̯̍̔ ̨̨̛̦̍̔ ͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̬̱̏̔̐ ;̱ ̥̖̦́ ̡̨̨̯̌̐ ̖̺̘ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̨̼̣̍Ϳ ̨̦ ̏ ̨̛̯̖̐ ̨̡̯̙̖̯̭̌́ ̨̯ ̨̡̡̛̪̱̪͕ ̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̛̪̣̬̯̖̍̌̐̔̌ ʥ̨͕̐̌ ̸̨̯ ̨̦ ̛̛̣̍̌̏̚ ̭̏̌ ̨̯ ̨̨̦̖̬̖̣̦̌̽̐ ̨̨̖̥̬̬̐́ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔͘ ˁ ̡̛̛̯̥̌ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌ ̸̣̱̹̖ ̦̖ ̛̥̖̯̽ ̖̣̔Ϳ͘ В̥̖̭̯̖ ̭ ̛̯̥̾ ̨̛̪̬̖̥̥ ̱̖̯̍̔ ̖̺̘ ̸̨̖̦̽ ̨̨̨̬̔̏̚ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̯̭̼̣ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡ ̨̖̐ ̨̡̛̣̖̐ ̛ ̨̛̬̥̼̭̣̔̌̏̀̚͘ ʿ̨̨̬̣̙̖̥̔̌ ̯̖̥̱ ̸̡̨̛̜̦̌̏͘ 99 К͘ ʹ ʧ̖̔ ̛̬̦̯͕̐̌̌́ ̸̨̯ ̸̡̛̜̦̌ ̦̖ ̨̭̣̥̖̯̭̌́ ̸̖̬̖̚ ̖̦̔̽ ? ;̸̛̯̖̥͕̌ ̡̛̣̖̦̯̱ ̵̸̨̖̯̭́ ̨̖̹̖͕̔̏ ̨̦ ̸̨̯̍ ̨̛̛̬̦̐̌ ̨̣̦̽ ̛ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̌̏͘ ʥ ̨̛̯̭́ ̨̦ ̨̭̣̏̌ ̡̛̬̖̪̣ͨ̌ͩ ⤀ В̼ . ʹ ʿ̨̛̦̥̌̀ ̹̏̌ ̨̛̭̥̦̖̦͕́ ̨̦ ́ ̥̏̌ ̨̭̬̱͕̏ ̛̖̭̣ ̡̭̙̱͕̌ ̸̨̯ ̸̡̛̜̦̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̣̥̖̯̭̌́͘ К ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̙̖̔̌ ̡̛̯̦̌ ̨̛̦̐̔̌ ̵̨̼̯̏̔́ ̛̚ ̨̭̯̬͕́ ̨̦ ̨̛̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ̥̼ ̖̥̔̌ ̣̔́ ̵̨̛̭̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̐̌ ̛̬̦̯̌̀ ΎΎ ̶̥̖̭̖́̏ , ̛ ̼̏ ̖̍̚ ̨̪̬̣̖̥̍ , ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̸̨̖̐ , ̨̥̙̖̯̖ ̦̥̌ ̨̨̛̪̦̯̏̽̚ ̛ ̨̥̖̦̯̍́̽ ̸̡̛̜̦̌͘ ; Н̸̨̛̯ ̦̖ ̸̨̖̦̏ ̛ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̨̥̙̖̯ ̬̖̌̏̚ ̸̨̯ ̨̭̭̖̥̏ ̨̡̬̖̘̦̍͘ О̍ ̨̯̥̾ ̼̏ ̨̛̖̙̣̏̏ ̛ ̡̦̥̖̖̯̖̌̌ ̡̛̣̖̦̯̱ , ̨̨̬̐̏́ ̨ ̵̡̯̦̌̌ .  ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВАЖНО ̦̖ ̨̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̏ ̭ ̨̘̥̏ ̨̛̣̖̔̌̐ ̦̌ ̨̯̜̾ ̸̨̪̖̣̦̜̌̽ ̛̥̼̭̣ ̛ ̨̡̨̛̱̭̪̯̽ ̡̛̣̖̦̯̌ , ̡̬̭̭̌̌̌̏̚ ̨̪̬ ̛̬̦̯̐̌̌̀ ̛ ̨̯ , ̡̡̌ ̡̨̣̖̐ ̱ ̭̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̥̖̦̯̍́̽ ̨̯̬̏̌ ̛̖̭̣ͨ ̸̨̯ͩ͘ ʰ̸̦̖̌ , ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̥̙̖̯ ̬̱̭̯̦̱̯̏̐̽̚ ̨̯ ̨̛̬̖̦̦̭̯̍ ̛̥̬̌ ̛ ̨̡̯̯̭̌̌̽́̚ ̨̯ ̨̡̡̛̪̱̪ ⤀ К͘ ʹ ʧ̖̔ ̛̬̦̯͕̐̌̌́ ̸̨̯ ̼̏ ̛̖̜̭̯̯̖̔̏ ̣ ̨̦̽ ̛̼̹̣̯̖̏ ̥̦̖ ̨̥̜ ̸̡̛̜̦̌ ;̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̵̛ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭Ϳ ? ;̸̛̯̖̥͕̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̛̯̭͕̍́ ̸̨̯ ̼̏ ̨̡̛̥̹̖̦̦ ̛ , ̵̱̏̍̌̏ ̸̡̱̱ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̨̛̛̪̬̙̖̦̖̔̏ ̛ ̡̬̖̣̥̱̌ , ̨̛̬̭̯̖̍ ̭̘̏ ̛̬̌̔ 5 ϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̨̯ ̸̨̨̖̭̯̦̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌͊Ϳ В̼͘ ʹ ʿ̨̛̦̥̌̀ ̛̹̏̌ ̨̛̪̭̖̦͕̌́ ̨̦ ̛̖̭̣ ̭̏̌ ̦̖ ̛̱̖̣̍̔ ̛ ̛̦̹̌ ϭϴϵϬϭϮ ̨̨̯̼̏̏̚ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌ ̨̯̬̏̌̌ ̦̌ ̴̨̦̖ ̡̛̛̣̭̯̌ ̭ ̛̹̥̏̌ ̛̥̖̦̖̥͕ ̵̨̦̺̭̌̔́̌́́ ̏ ̨̯̪̖ ̏К̨̡̦̯̯̌̌ ̬̱̪̪̐̌ ̛ ̭̜̯̌ , ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̦̼̜̌ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̨̡̭̯̬̌ ̸̛̼̏̔̌ ̡̦̖̭́̔̌ ̛ ̱̣̐̐̌ , ̨̛̖̦̭̯̖̦̦̖̔̏ ̛̬̖̹̖̦̖͕ ̡̨̨̨̯̬̖ ́ ̨̥̱̐ ̨̛̪̬̖̣̙̯̔̽ - ̨̯̾ ̵̛̪̬̖̯̌̽ ̏ Ύ̦̹̌ͺ̨̨̬̐ ̔Ύ ̛ ̨̛̛̪̬̬̖̭̯̍ ̨̯̬̏̌ ̱ ̦̭̌ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽͘ ;ʯ̖̭̔̽ ̥̼ ̨̨̨̨̥̦̯̦̦ , ̵̨̦̖̯́ ̸̛̪̖̬̖̭̣̖̥́ ̭̖̏ ̛̦̹̌ ̨̨̛̭̯̦̭̯̔̏̌ ̛ ̨̨̪̯̥ ̶̡̛̖̦̯̬̱̖̥̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̛̛̪̬̖̣̙̖̦͕̔ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̯̭̼̣̖̯̭̌́ ̡ ̨̬̥̱̔̌̏̚ ̭̥̼̭̣̱ ̛ ̨̡̛̣̖̐͘ ʪ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦͕̏̽ ̸̨̯ ̭̯̔̌ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ ̛̬̦̯̜͕̐̌̌ ̸̖̥ ̨̨̭̥̭̯̯̖̌́ ̣̦̽̌́ ̨̡̡̪̱̪̌ ̛̪̬ ̸̭̯̬̖̖͍̏Ϳ ʿ̨̨̬̣̙̯̔̌̽ ̛̪̬̥̖̬̼ ̨̨̥̙̦ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̱̦̐̔ ̨̨̣͕̔̐ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̨̪̦̯́̽ ̶̛̛̪̬̦̪͘ ʿ̨̛̬̜̯̖̐̌ ̏ ̨̨̨̨̬̙̖̥̏̍̌̌̐ ̨̡̯̌̔̏̌̌ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̡̨̖̱̹̜̔̏ / ̨̙̖̦̜ ;̪̬̦̖̥̌ / ̥̱̙̖̥ ⤀ , ̛̖̯̥͕̔̽ ̛̬̱̥̔̽́̚ ̛ ̯̔͘͘ ̛ ̸̨̨̛̪̼̬̜̯̖̏̏̌̏̌ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̏ ̨̭̏̀ ̨̪̣̱̽̚͘ ˑ̨̯ ̦̖ ̡̯̌ ̨̨̭̣̙̦͕ ̡̡̌ ̨̥̙̖̯ ̨̡̪̯̭̌̌̽́̚͘ Н̨̨̖̥̦̐ ̨̨̛̛̪̯̬̖̦̬̹̭̏̌̏̽ , ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̭̖̏ ̸̨̨̛̯̣̦ ̸̨̪̣̱̯̭̌̽́͘ В̨̙̦̌ ̖̺̘ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̨̛̬̙̖̦̏̌́̚ ̡̛̣̖̦̯̌ , ̡̡̌ ̛ ̣̼̖̀̍ ̛̬̱̖̔̐ ̵̛̭̯̬̌ , ̛̥̖̯̀ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̖̭̥̱̏̀ ̶̨̛̛̬̬̦̣̦̱̌̌̽̀ ;̶̨̨̛̥̦̣̦̱̾̌̽̀Ϳ ̨̭̭̯̣̺̱̌̏́̀̀͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨̱̖̬̖̦̦̏͘ ˀ̨̥́̔ ̭ ̱̖̬̖̦̦̼̥̏ ̨̡̨̭̪̜̦̼̥ ̸̨̡̨̖̣̖̥̏ ̵̛̭̯̬̌ ̸̛̱̣̖̯̱̯̭̏̌̀́ ̛̭̥̌ ̨̨̭̜̍͘ Ч̨̯̼̍ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨̱̖̬̖̦̦͕̏ ̨̺̭̍̌́̽ ̭ ̡̨̛̣̖̦̯̥ , ̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̺̖̯̖̭̍̌̽ ̭ ̵̨̨̛̬̹̥ ̛̭̯̬̹̥̌ ̨̬̱̥̔̐ ;̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̬̼̥̔̍ ̨̪̬̖̪̯̖̣̖̥̔̌̏̌ ̛̚ ̛̱̦̖̬͕̏̌ ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̛̦̐̔̌ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬ ̸̨̭̣̱̜̦̜̌ ̸̭̯̬̖̖̏ ̡̛̪̖̬̖̦̱̯̭̽́ ̨̪̬̜̌ ̴̬̌̚Ϳ ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̪̬̼̜̯̖̭̏́̏̌̽̚ ̡ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ʹ ̦̖ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̪̬̯̔̌̽ ̭̖̥̏ ̭̘̏ ̦̌ ˁ̖̯̖̏͘ 100 ʞ˓Чˈˏ ˒ˎТ˕ˈˉˈˌ . ʞ˓ˈˇˑ˒ˎТ˕Т Ч Ь ТˎˑˉˈЬЬ˞ˌ ˒ˎТ˕ˈˉ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ʪ̨ ̯̖ ̵ ̨̪̬ ̨̡̪̌ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̍̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̨̬̱̐̔ ̭̥̼̥̌ ̨̪̪̱̣̬̦̼̥́ ̛ , ̨̪ ̛̭̱̯ , ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏ ̨̛̬̦̯̥̏̌̌ ̛̪̬̖̥̌ ̪̣̯̖̙̖̜̌ ̱̖̯̍̔ ̸̛̛̦̣̦̼̥̌ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦͘ Н̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̬̱̖̔̐ ̛̣̀̔ ̨̭̣̹̯̭̐̌̌̀́ ̨̨̬̐̌̔̚ ̥̖̦̖̖ ̵̨̨̨̯̦͕ ̔̌ ̛ ̣̔́ ̵̭̖̏ ;̛ ̭̏̌ ̛ ̡̨̛̣̖̦̯̏Ϳ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̱̦̼̜̔̍ ̨̨̭̪̭̍͘ О̡̨̦̔̌ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖̌̚ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̨̭̜̏ ̨̯̬̏̌ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̱ ̭̏̌ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̨̪̬̭̏ ʹ ͨ ̡̡̌ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̣̯̖̙̌ ̨̯ ̣̖̜̀̔ ̛̚ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̨̬̐̔̏ ͍ͩ . ʰ ̖̭̔̽̚ ̱̙̖ Ϯ ̛̬̦̯̏̌̌̌͗ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̌ ̛̛̣ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ;̡̨̐̔̌ ̸̨̡̖̣̖̏ ̸̨̛̪̣̖̯̌̏̌ ̡̌̌̚̚ ̛̪̬ ̸̨̛̛̪̣̱̖̦ ̦̌ ̸̨̪̯̖Ϳ . ʯАʿОʺНʰТЕ͊ В̭̖̐̔̌ ̨̛̛̥̯̬̱̜̯̖̏ ̣̖̜̀̔ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱̔̌ ̛ ̛̪̣̯̯̌̽ ̌̚ ̨̯̬̏̌ ̪̖̬̘̏̔ . Н̨̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ʹ ̨̯̾ ̨̣̚͘ ʿ̸̨̛̣̱̏ ̛̖̦̔̽̐ ̭̬̱̌̚ , ̼̏ ̱̙̖ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̛̌̏̚ ̭̖̯̽ ̨̯ ̨̛̦̭̯̬̖̦̜̌ ̡̛̣̖̦̯̌ . К ̨̐̔̌ ̨̔ ̨̦̖̐ ̨̜̖̯̔̔ ̨̡̪̭̼̣͕̌ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̛̪̬̯̭̌̽́ ̦̌ ̸̭̘̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̨̦ ̨̥̐ ̡̯̌̌̌̽̚̚ ̭̬̱̌̚ ̖̺̘ ̏ ϱ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̵̛̥̦̌̐̌̌̚ ̨̯̬̏̌ ̛ ̛̬̖̹̯ ̡̛̼̱̪̯̏̽ ̯̱ ̨̡̪̭̼̣̱͕ ̡̨̨̯̬̌́ ̛̪̬̘̯̔ ̨̪̖̬̜͖̏ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̛̯̯̭̌̍̽́̚ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̨̦ ̦̖ ̛̬̭̯̬̯̣̌̌ ̭̏̀ ̨̭̏̀ ̬̪̣̯̱̌̌̚ ̨̔ ̨̨̯̐ ̨̥̥̖̦̯̌ , ̡̨̐̔̌ ̛̪̬̖̯̔ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛ ̖̥ ̱ ̱̖̯̍̔ ̸̦̖̖̥ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̖̘ ̡̼̱̪͕̏ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̛̪̬̯̭̌̽́ ̦̌ ̸̭̖̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̹̏̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̭̖̏̏ ̦̖ ̡̛̣̖̦̯͕ ̌ ̵̨̨̛̯̬̙̪̼̜ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̥̏̌ ̵̨̯̽ ̡̡̌ - ̨̯ ̡̨̛̦̪̭̯̯̌̌̽͘ В̥̌ ̏ ̨̨̺̖̍ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̛̦ ̨ ̸̖̥ ̛̪̬̯̭̌̽́͘ Н̨ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̸̨̭̯̌ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̥̏̌ ̱̱̯̍̔ ̨̪̪̯̭̌̔̌̽́ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̱̯̍̔ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̛̦̭̯̯̌̌̏̌̽ ̨̛̥̖̦̦ ̦̌ ̨̨̦̣̙̖̦̦̥̌ ̪̣̯̖̙̖̌͘ Т̡̌ ̡̡̌ ̼̯̍̽ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̛ ̡̡̌ ̭̖̏ ̙̖ ̨̨̛̛̥̯̬̯̌̏̏̌̽̚ ̵̛ ̨̛̦̭̯̏̽ ̨̪̬̖̪̣̯̱͍̔̌ В̭̘ ̨̨̪̬̭̯ . В ̵̨̛̭̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̵̛̥̦͕̌̐̌̌̚ ̡̛̣̖̦̯̥͕̌ ̨̛̦̭̺̥̏́ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱͕̔̌ ́ ̨̯̪̬̣̌̏́̀ ̨̯̬̏̌ ̌̚ ̨̭̜̏ ̸̭̘̯͘ Ж̛̛̬̦̼̥ ̡̛̱̥̍̏̌ ̏ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ́ ̨̛̪̬̪̭̼̏̌̀͗ ͨК̨̛̣̖̦̯̏ , ̵̨̛̖̬̺̔̏́̀ ̦̥̌ ̛ ̨̛̦̭̺̥̏́ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱͕̔̌ ̥̼ ̶̛̖̦̥ ̨̨̨̭̖̦̦̍ , ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̡̨̛̥̪̣̥̖̦̯̌ ̌̚ ̹̖̏̌ ̨̛̖̬̖̔̏ , ̥̼ ̛̬̥̔̌ ̥̏̌ ʥЕˁʿЛАТН˄˓ ʪОˁТАВК˄ ! ͩ . ˁ ̵̯̖ ̙̖͕ ̡̨̥̱ ̦̱̙̦̌ ̨̡̦̣̙̌̌ ́ ̖̬̱̍ ϮϱϬ ̬̱̍ ̌̚ ̨̡̭̯̱͕̔̌̏ ̡̨̨̯̬̌́ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̸̨̛̪̣̖̯̭̌̏̌́ ̭̬̱̌̚͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ , ́ ̬̖̹̌̀ ̭̬̱̌̚ Ϯ ̸̛̌̔̌͗̚ 1) ̦̖̣̽́̚ ̛̦ ̏ ̡̨̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̬̦̼̥̌̚ ̛̯̪̥̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ̨ ̛̦̔ ̛ ̯̖ ̙̖ ̨̛̱̭̣̏́ . ʪ̨̛̪̱̭̯̥͕ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̯̐̏ ̛̦̖̭̯̏ ̨̪̬̖̪̣̯̱͕̔̌ ̨̦ ̱ ̥̖̦́ ̏ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̦̖̯ ̡̡̨̛̦̜̌ ̶̛̬̦̼̌̚ ̥̖̙̱̔ ̨̨̪̬̖̪̣̯̜̔̌ ̛ ̨̡̨̦̣̙̜̌ ;͕̔̌ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ̨̦ ̖̺̘ ̛̪̣̯̯̌̌̚ ̡̨̛̛̥̭̭̀ ̸̨̪̯̼ ̌̚ ̨̪̖̬̖͕̏̔ ̸̨̯ ̼̜̖̯̏̔ ̣̔́ ̨̦̖̐ ̨̨̬̙̖͕̔ ̨̦ ̸̨̭̯̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̡̛̣̖̦̯̼ ̦̖ ̱̥̼̯̭̌̔̏̌̀́̚ ̛̛̣ ̨̭̖̏̏ ̦̖ ̦̯̌̀̚Ϳ͘ Н̨̡̣̙̌̌ ̴̡̨̨̥̬̯̦̖̖ ̣̔́ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̖̯̔̌ ̛̛̣̣̀̀̚ ̨̛̛̺̺̖̦̦̭̯̌̚ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̥̖̭̯̏ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̛̦̖̭̯̏ ̛̖̦̔̽̐ ̭̬̱̌̚ ̨̦ ̛̼̬̖̯̏̍̌ ̨̡̦̣̙̱̌͘ А ̥̼ , ̨̥̖̭̯̏ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̛̖̦̔̽̐ ̛ ̭̬̱̌̚ ̵̛ ̛̪̱̭̯̯̽ ̏ ̨̨̨̬̯̍ , ̙̖̥̔ ̖̺̘ ̨̯ ̛̦̖̖̣̔ ̨̔ ̶̥̖̭́̌ , ̨̡̪̌ ̸̨̛̪̣̱̥ ̛̖̦̔̽̐ ̌̚ ̨̯̬̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖͕̏̐̔̌ ʯАʿОʺНʰТЕ - ВˁЕʧʪА͕ ̨̛̛̥̯̬̱̜̯̖̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̡̡̨̜̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̡̨̪̣̹̜̀ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̱̦̼̖̔̍ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̛̱̭̣̏́͘ В̼ ̨̥̙̖̯̖ , ̡̡̌ ̛ ́ , ̖̣̯̔̌̽ ̣̔́ ̵̛̦ ̖̭̪̣̯̦̱̍̌̀ ̨̡̭̯̱͕̔̌̏ ̯̔̌̏̌̽ ̨̦̖̣̹̱̍̽̀ 101 ̭ ̡̡̛̱͕̔ ̖̣̯̔̌̽ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ ̨̨̡̪̬͕̔̌ ̯̔̌̽ ̡̡̨̜̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̨̦̱̭̍ ̛̛̣ ̛̪̬̱̥̯̔̌̽ ̸̨̯ - ̛̦̱̍̔̽ ̖̺̘͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̨̨̨̛̪̬̖̥̦̭̯̬̬̯̔̏̌̽ ̨̭̖̏ ̵̨̨̬̹̖̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̵̨̨̛̬̹̥ ̡̛̣̖̦̯̥̌͘ Л̸̱̹̖ ̨̭̖̏̐ ̸̡̨̨̦̖̦ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̭̖̥̼̖́̌̚ ̛ ̨̪̦̯̦̼̖́ ̛̖̺̏ ̡̡̌ ̨̯ ̖̭̪̣̯̦̍̌̌́ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̛̛̣ ̡̡̛̭̔̌ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̨̡̪̬̔̌ ̨̥̙̖̯ ̦̖ͨ ̛̜̯̌ͩ̚ ̡̛̣̖̦̯̱͕ ̡̡̛̭̔̌ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̡̼̌̌̚̚ ̡̭̯̬̯̦̌̍̌̌ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̡̛̣̖̦̯ ̦̖ ̱̖̬̖̦̏ ̖̺̘ ̱̖̯̍̔ ̛̣ ̡̼̯̌̌̏̌̽̚̚ ̖̺̘͕ ̌ ̨̯̏ ̡̨̨̭̦̥̣̖̦̦̼̖̾ ϭϬϬ - ϭϱϬ ̬̱̣̖̜̍ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ʹ ̨̯̾ ̨̪̦̯̦̼̜́ ̛̪̬̯̼̜́ ̨̥̥̖̦̯͘ 2) ˁ̨̙̱̏ ̡ ̨̨̭̣̯̦̥̱̌̍̀ ̛̛̥̦̥̱̥̱ ̦ ̡̖̼̱̪̼̏ ̨̯̬̏̌̌ ̌̚ ̸̭̖̯ ̨̯̭̖̏̌ ̵̨̨̦̖̪̣̯̖̙̖̭̪̭̦̼̌̍ ̛̛̣ ̵̦̖̬̙̖̦̦̼̌́̚ ̦̌ ̨̡̡̪̱̪̱ ̡̨̛̣̖̦̯̏ . ʯ̖̭̔̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̛̛̛̪̬̥̯̦̱̏̀ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀ ̨̨̨̦̣̙̖̦̦̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌͘ ʿ̨̣̺̖̖̔̌̏́̀ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̨̡̛̦̣̙̌ ̨̨̥̙̦ ̛̬̯̌̍̽̚ ̦̌ ϯ ̬̱̪̪̼̐ ̡̨̛̣̖̦̯̏͗ ̌Ϳ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̦̖ ̯ ̸̭̖̜̭̌ ̖̦̖̔̐ ͘ ʯ̡̼̯̌̌̏̌̀̚ ̭ ̶̨̛̪̬̖̣̥ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̱̭̣̦̏̐ ϭϬ ̸̛̭̣̌ ̶̥̖̭͕́̌ ̼̱̯̏̔̌̔ ̬̪̣̯̱̌̌̚ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ , ̛ ̨̛̦ ̡̼̱̪̯̏́ ̨̡̪̭̼̣̱͘ К ̸̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̦̖ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̦̦̜̔̌ ̡̨̛̯̖̬̖̜̌̐ ̣̖̜̀̔͘ ˄ ̡̨̨̐ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ̸̭̖̜̭͕̌ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̦̜̖̯̌̔ ̵̛ ̨̨̪̯̥ , ̛̛̣ ̦̖ ̛̬̖̹̯̽ ̛̛̥ ̨̛̬̭̪̬̯̭̌́̔̽́ ̨̪ - ̨̬̱̥̱̔̐͘ ʿ̣̭̀ ̛̭̬̖̔ ̵̡̛̯̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̡̨̡̨̛̹̣̦̽̏ ̛ ̨̭̯̱̖̦̯͕̔̏ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼͕ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̛̖̦̔̽̐ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̼̯̍̏̌̀ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̬̖̔͘ ̍Ϳ ͨН̖̬̙̖̦̦̼̖͕̌́ͩ̚ ̨̛̭̥̦̖̺̖̭̏̌̀́ ͕ ̡̛̭̯̖̺̖ͨ̌̀ ̨̪ ̬̖̱̔̏ͩ . Л̛̀̔ ̦̖ ̱̖̬̖̦̼͕̏ ̸̨̯ ̵̨̯́ ̯ ̡̯̌̌̌̽̚̚ ̨̯̬͕̏̌ ̸̨̯̦̖̖ ̛̥ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̌ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̦̖̯͖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̯̌ ̨̥̖̣͕̔̽ ̌ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̦̖̯͖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̭̖̏̐̔̌ ̡̨̨̙̖̣̯̖̦̽̐ ̶̖̯͕̏̌ ̌ ̯̱̯ ̡̡̨̜̌ - ̨̯ ̬̼̙̖̯̼̜̏̌ ̨̨̡̯̯̖̦ ̖̭̯̽ ̛ ̨̯̏ ̦̖ ̦̌̀̚ , ̨̨̪̜̖̯̔̔ ̛̣͕ ̌ ̬̱̏̔̐ ̦̖̯͍͊ Н̱ , ̬̌̚ ̛̖̦̔̽̐ ̛̪̣̯̯̌̽ ̪̖̬̘̏ ̔ ̦̖ ̨̦͕̌̔ ̡̙̱̌̌̚ - ̡̌ ́ ̨̡̨̦̣̙̜͕̌ ̨̡̪̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̨̜̘̯̔̔ , ̨̥̙̖̯ ́ ̛ ̨̪̬̖̖̣̭͕̔̀̽ ̌ ̨̥̙̖̯ ̛ ̦̖̯͍͊ Н̖̭̌̔̀̽ , ̼̏ ̥̖̦́ ̸̭̖̜̭̌ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̨̛̪̦̣́͘ Т̡̌ ̙̖ ̡̡̌ ̛ ̭ ̨̪̖̬̜̏ ̨̬̱̪̪̜͕̐ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̦̖ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌͘ ̏Ϳ Н̖ ̨̛̖̬̺̖̔̏́̀ ̥̏̌ ̛ ̹̖̥̱̏̌ ̛̥̦̱̌̐̌̚͘ В̨̯ ̭ ̨̯̜̾ ̡̨̛̯̖̬̖̜̌̐ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̡̡̌ ̬̌̚ ̡̛̯̌ ̨̦̱̙̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽ . ˑ̨̯ ̛̣̀̔ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨ ̸̖̦̽ ̨̯̭͕̍́̽́ ̸̨̯ ̼̏ ̵̛ ̡̛̦̖̯̖͘ О ̯̼̥̏̌̚ ̛̹̥̏̌ ̦̖ ̨̖̬̯͕̔̏́̀ ̨̯ , ̸̨̯ ̦̌ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯́̔̔͘ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̼̏ ̛̯̬̯̯̖̌ ̏ ϮϬ ̬̌̚ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̨̛̭̯̯ ̵̛ ̡̌̌̚̚ ̨̦ ̛ ̦̖ ̦̯͕̌̀̚ ̸̨̖̐ ̥̏̌ ̨̨̛̭̯̣ ̡̛̬̭̬̱̯̯̌̽ ̬̱̪̪̱̐ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̨̛̦ ̦̖ ̨̼̯̭̔̐̌̔̏̌̀́ , ̛ , ̨̨̺̖̏̍ , ̸̛̖̖̬̥̏̌ ̨̪ НТВ ̨̡̨̯̣̽ ̛ ̖̣̯͕̔̌̀ ̸̨̯ ̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̀̚ ̨̪̬ ̵̬̦̼̌̚ ̨̡̨̛̥̹̖̦̦̏͘ Н̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚ ̶̨̨̛̬̦̣̦̌̌̽͘ ˑ̨̯ ̸̡̨̨̦̖̦ ̨̨̥̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̼̏ ̛̱̖̯̖̍̔ ̡̨̨̐ - ̨̯ ̛̦̖̭̯̏ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̨̪̬̖̪̣̯̱͕̔̌ ̨̦ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̼̏ ̪̱̭̯̱̏̀ ̨̛̪̯̬̯̯̖̌ ̛̭̣̼ ̛ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̨̭̣̘̯̖̽ ̡̛̣̖̦̯̌͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ̨̛̭̣̭̯̖̭̐̌̽ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̖̥̱ ̨̡̨̦̣̙̜͕̌ ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̨̦ ̨̛̪̣̯̯̌ ̥̏̌ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ К̡̌ ́ ̱̙̖ ̨̨̛̬̣͕̐̏ ̱ ̨̦̦̜̔̌ ̐ ̬̱̪̪̼ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̨̡̛̦̣̙̌ ̖̭̯̽ ̛̖̦̔̽̐ , ̛ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̛̛̭̦̏̚ ̨̛̭̏ ̡̛̛̬̭ͨͩ ̨̛̦ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́͘ Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̦̯̬̖̌̚ ̨̡̯̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̸̦̖̭̭̯̦̼̖̌ ϮϬϬ - ϯϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̯ ̸̛̦̯̌̚ ̨̯̾ ̨̛̯̬̺̏̌ ̛̚ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ͨ̌Ϳ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̸̭̖̜̭̌ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ͕ͩ ̨̛̣̍ ̨̡̛̪̬̦̌̌͘ ˁ ̡̛̛̯̥͕̌ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̸̣̱̹̖ ̦̖ ̭̼̯̭̏́̏̌̽́̚͘ ʰ̡̯͕̌ ̭ ̨̛̪̬̖̣̯̥̔̌̌ ̛ ̨̡̛̦̣̙̥̌̌ ̥̼ ̨̬̖̏̔ ̨̛̬̬̣̭͕̌̍̌̽̚ ̯̖̪̖̬̽ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̣̯̖̙̌ ̌̚ ̨̪̣̦̱̀ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̡̌̌̌̚̚ ̛̛̣ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ 102 ˁ̛̬̖̔ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̖̏̍ - ̨̥̭̯̖̬̌̏ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̶̣̖̣̖̏̌̔̽̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̨̛̥̦̌̐̌̏̚ ̼̯̱̖̯̍ ̛̥̦̖̦̖͕ ̸̨̯ ̱ ̨̨̣̀̍̐ ̨̱̙̺̖̏̌̌̀̐ ̭̖̍́ ̭̜̯̌̌ ̨̪̬̖̦̖̪̬̖̥̖̦̦ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̸̡̛̪̬̬̱̖̦ͨ̌ͩ ̪̣̯̖̙̦̌̌́ ̛̭̭̯̖̥̌͘ Т̖͘͘ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̡̌̌̚̚ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̛ ̼̭̼̣̯̏̌̽ ̡̛̛̬̖̯̼̏̚ ̦̌ ̸̨̪̯̱ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̨̭̖̬̘̦̽̚ ̛ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̱̬̖̦̏̽ ̡̨̨̹̣̯̼͘ Н̖ ̵̸̨̱ ̼̯̭̏̏́̏̌̽́̚ ̏ ̯̱̾ ̨̡̛̪̣̖̥̱ ̛ ̡̭̙̱̌ ̛̣̹̽ ̨̯͕ ̸̨̯ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽ ̏ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̪̣̯̼̌ ̡̌̌̌̚̚ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̛̛̣ ̛̼̭̼̣̦̖̏̌ ̡̨̛̛̬̖̯̏̏̚ ̣̔́ ̨̪̣̯̼̌ ̦̌ ̸̨̪̯̱ ̡̛̣̖̦̯̌ ̦̪̬̥̱̌́̀ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯͕̐ КТО ВАˌА ˉЕЛЕВА˔ А˄ʪʰТОˀʰ˔ . Н̛̪̬̥̖̬̌ , ̱ ̥̖̦́ ̦̌ ̨̔ ̨̦̥ ̛̚ ̨̭̜̯̌̏ ̵̨̯̽ ̛ ̨̛̬̖̣̦̌̏̌̌̚ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̪̣̯̼̌ ̡̌̌̌̚̚ ̨̦ - ̣̜̦̌ , ́ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̼̭̼̣̏̌̀ ̡̛̬̖̏̚ ̛̯̼ ̦̌ ̸̨̪̯̱ ̛̛̣ ̏ ̣̭ ̏ ̶̨̭ ̵̭̖̯́ ͘ ʰ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̨̡̯͕̌̌̚ ̭̖̏ ̭̘̏ ̭̖̏̐̔̌ ̖̍̚ ̨̛̥̱̺̖̦̜̏̚ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̀͘ В̭̘ ̨̨̪̬̭̯ , ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̥́ ˉА ̦̌ 80% ʹ ̨̯̾ ̡̛̖̱̹̔̏ ̛ ̙̖ ̛̦̺̦̼ ̨̯ ϭϴ ̨̔ ϰϬ ̣̖̯͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̖̥ ̭̯̬̹̖͕̌ ̯̖̥ ̵̱̙̖ ̨̛̛̬̖̦̯̬̱̯̭̀́ ̏ ̵̡̨̥̪̯̖̬͕̽̀̌ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̛ ̏ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̵̪̣̯̖̙̌̌ ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌͘ ʺ̦̖ ̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̨̦̱̙̦ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̛̛̛̬̖̯̥̏̌̚ ̼̭̼̣̯̏̌̽ ̛̥ ̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌ ̡̨̨̦̥̯̍̌̌̏ ̛ ̨̛̯̖̬̥̦̣̌̏ ̭ ̨̨̨̪̬̦̜̔̍ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̖̜ ̨ ̨̯̥ , ̡̱̔̌ ̛ ̦̌ ̸̨̯ ̛̦̙̥̯͕̌̌̽ ̌ ̼̏ ̯̱̯ ̨̍ ̨̪̣̯̖̌ ̨̦ - ̣̜̦̌  Н̵̡̡̛̛̌ ̡̨̡̨̹̖̣̽̏ ̡̦̖̭̖̦̖́̔̔̐͘ ̛̛̣ webmoney ̱ ̵̛̦ ̦̖̯͕ ̔̌ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̛̭̣̼̹̣̌ ̨ ̵̛̦ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̭̖̏ ̛̚ ̡̖̱̹̖̔̏͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̖ ̛̭̣ ́ ̸̦̦̱̌ ̛̥ ̯̔̌̏̌̽ ̨̨̪̬̭̯ ̡̭̭̼̣̱ ̦̌ ͨˀ̨̨̡̭̭̱͕̍̌ͩ ̨̯ , ̨̭̍̀̽ , ̨̥́ ̛̪̬̼̣̍̽ ̱̪̣̌̌ ̼̍ ̦̌ ϵϵй͘ ʰ ̨̛̦̪̬̯͕̌̏ ̛̖̭̣ ̼̍ ͕́ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̛̦̥̣̭̌̌́̚ ̨̪̬̙̖̜̔̌ ̡̡̨̨̌̐ - ̛̦̱̍̔̽ ̴̨̭̯̌ ̛̛̣ ̵̨̡̨̛̬̭̦̌̔̏ ̣͕̔́ ̨̡̨̛̬̖̜̺̔̏̏ ̛̛̣ ̨̭̪̥̥̖̬͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̏ ̵̛̯ͨ̾ ̵̛̹̏̌ ̵̛̦̯̖̬̦̖̯̌ͩ ̡̡̌ ̬̼̍̌ ̏ ̨̖̏̔ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̣̱̪̐ ̭ ̨̥̖̜ ̨̨̭̯̬̦̼ ̨̯̭̼̣̯̌̽ ̵̛ ̡ ̛̯̖̬̥̦̣̱̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌͘ Т̱̯ ̱̙ ̖̍̚ ̨̦ - ̣̜̦̌ ̛̪̬̖̥̌ ̪̣̯̖̙̖̜̌ ̡̛̦̱̔̌͘ В ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪ ̨̯̥̱ ̙̖ ̶̛̛̪̬̦̪̱ ̸̨̯ ̛ ͕́ ̨̯ ̛̚ ̨̛̬̦̯̏̌̌̏ ̨̪̣̯̼̌ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̛̥̖̯̽ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀͗ 1) К̬̯̌̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌͘ К ̨̭̥̥̱̌ ̡̦̱̍̌ ̨̨̥̙̦ ̨̨̛̯̦̭̯̭̽́ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̱̦̐̔ ̵̨̨̪̣͕ ̨̦ ̨̖̐ ̛̯̖̬̥̦̣̼̌ ̛ ̨̛̯̖̣̖̦̔́ ̖̭̯̽ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̱̣̱̐ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̨̡̱̣̖̐ ̭̯̬̦̼̌͘ Е̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̱̙̖ ̖̭̯̽ ̡̬̯̌̌ ˁ̡̖̬̦͕̍̍̌̌ ̨̯ ̨̯̾ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̛̖̭̣ ̦̖̯͕ ̨̯ ̨̭̖̯̱̏̀ ̖̘ ̭̖̣̯̔̌̽͘ ʿ̨̨̛̦̯̖̏̚ ̏ ̸̨̬̱̐́̀ ̛̛̣̦̀ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ 8 800 555 - 55 - 50 ̛ ̱̦̜̯̖̌̚ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̛̭̯̯ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̨̭̥̜̌ ̨̪̬ ̨̭̯̜ ̡̬̯̼̌͘ В̥̌ ̨̨̪̜̖̯̔̔ ̣̀̍̌́͘ ʪ̨̨̣̖̐ ̬̖̥̏́ ˁ̡̖̬̦̍̍̌ ̡̼̪̱̭̣̏̌ ̡̬̯̼̌ Momentum ̭ ̖̭̪̣̯̦̼̥̍̌ ̨̨̼̥̐̔̏ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̥̍̏̌͘ Т̡̌̌́ ̨̯̙̖ ̨̨̪̜̖̯̔̔͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̦̖ ̱̯̖̌̍̔̽̚ ̸̨̡̛̪̣̯̔̀̽ ˁ̡̖̬̦̍̍̌ О̦ - ̣̜̦̌ ͕ ̸̨̯̼̍ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̡̨̣̖̐ ̛ ̨̼̭̯̬̍ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̨̛̪̭̯̱̪̣̖̦̖ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̸̭̖̯͘ ʿ̬̖ ̨̛̥̱̺̖̭̯̏ ̡̬̯̼̌ ̡̭̖̬̦̍̍̌̌ ̪̖̬̖̔ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̖ ̦̌ ̡̬̯̱̌ ̛̖̦̔̽̐ ̼̏ ̖̍̚ ̡̨̛̛̛̥̭̭ ̨̭̥̙̖̯̖ ̸̨̛̛̦̣̯̍̌̽ ̏ ̨̣̥̀̍ ̡̨̦̥̯̖̍̌̌ ˁ̖̬͕̍̌ ̸̛̬̭̪̣̯̭̌̌̏̌̽́ ̏ ̵̛̥̦̌̐̌̌̚ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̛̯̪̌ ̡̬̯̼̌͘ 2) QIWI - ̡̨̡̹̖̣̖͘ https://visa.qiwi.com/ . ˑ̨̯ ̏ ̨̨̯̬̜ ̨̪ ̨̨̛̪̪̱̣̬̦̭̯́ ̨̨̭̪̭̍ ̨̪̣̯̼̌ , ̨̪̭̣̖ ̡̬̯̼̌ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌͘ ʿ̸̡̡̛̛̬̯̖̭̌ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̛̯̖̬̥̦̣̖̌ ̨̪̣̯̼̌ ̱̭̣̱̐ ̨̨̨̪̖̬̯̬̌̏ ̨̨̨̭̯̜̏ ̛̭̏́̚ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̨̛̪̪̣̦̖̦́ qiwi - ̡̨̡̹̖̣͕̽̌ ̌ ̵̡̛̯̌ ̨̛̯̖̬̥̦̣͕̌̏ ̨̪̙̣̱̜͕̌ ̙̖̔̌ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̴̨̛̛̣̣̌̏ ̛ ̨̛̯̖̬̥̦̣̌̏ ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌͘ О̡̨̦̔̌ ̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ qiwi - ̡̨̡̹̖̣̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̖̬̖̦̦̼̜ͨ̔̏́ͩ͘ Н̖ ̡̯̌ ̨̨̥̦̐ ̱̭̣̱̐ 103 ̨̨̥̙̦ ̛̥ ̨̛̪̣̯̯͕̌̽ ̨̨̪̯̥̱̾ ̭̬̱̌̚ ̨̪̭̣̖ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̨̨̭̖̏̐ ̡̨̡̹̖̣̽̌ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̛̼̪̱̭̯̯̏̽ ̡ ̦̖̥̱ ̡̬̯̱̌ QIWI . ʧ̨̨̨̖̔̏ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̨̖̭̪̣̯̦̖͕̍̌ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̡̬̯̼̌ ̨̔ ̭͕̏̌ ̸̨̯ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ϭϬϬ ̬̱̍͘ О̸̛̛̦̣̯̍̌̽ ̛̖̦̔̽̐ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̨̡̨̯̣̽ ̭ ̡̨̛̛̥̭̭̖̜͕ ̡̨̨̯̬͕̌́ ̡̛̭̯̯͕̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̦̖ ̡̨̥̣̖̦̜͕̌̽ ̨̦ ̨̯̌̚ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̡̨̣̖̐ ̸̛̬̭̪̣̯̭̌̌̏̌̽́ ̖̜ ̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̛̥̦̌̐̌̌̚ ̛ ̵̡̛̪̖̬̥̬̖̯̐̌̌ ͕ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌ ̽ ̯̖ ̛̱̭̣̱̐ ̨̦ - ̣̜̦͕̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̨̭̯̱̪̦̼̔ ̣̔́ ̨̪̣̯̼̌ qiwi - ̡̨̡̨̹̖̣̥͕̽ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̡̨̬̯̜̌ Visa ̛̛̣ Mastercard . ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̼̏ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̡̬̯̱͕̌ ̨̼̣̍ ̼̍ ̵̨̨̦̖̪̣ ̴̶̨̛̛̛̛̖̦̯̬̯̔̏̌̽ ̨̭̜̏ ̸̭̖̯͘ ʪ̣́ ̥̖̦́ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̱̦̼̥̔̍ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̴̶̡̛̛̛̛̛̖̦̯̔̌ ̼̣̍ ̸̖̬̖̚ ̛̭̭̯̖̥̱ ̨̪̖̬̖̏̔̌ Contact . К̡̨̜̌ ̱̖̯̍̔ ̨̱̦̖̖̔̍ ̣̔́ ̭̏̌ , ́ ̦̖ ̦͕̌̀̚ ̛̬̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̏ ̨̭̖̜̏ ̡̛̦̖̐ ̛̯̾ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ̦̖ ̛̙̱̏ ̭̥̼̭̣͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̭̖̏ ̨̨̭̯̱̪̦̔ ̨̨̛̣̙̖̦̚ ̦̌ ̭̜̯̖̌ QIWI . 3) ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̛̖̦̽̐͘ ˑ̨̯ ̱̙̖ ̥̖̦̖̖ ̨̪̪̱̣̬̦̼̜́ ̨̨̭̪̭̍ ̨̪̣̯̼̌ ̛̭̬̖̔ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̨̦ ̨̦̖̬̖̣̦̌̽ ̨̱̦̔̍̌́ ̡̹̯̱̌ ̣̔́ ̭̏̌ ̵̛̭̥̌͘ ʿ̨̨̪ ̣ ̛̦̯̽ ̡̨̡̹̖̣̖ ̨̨̥̙̦ ̡̡̌ ̭ ̨̨̬̱̔̐̐ ̡̨̡̹̖̣͕̽̌ ̡̯̌ ̛ ̸̖̬̖̚ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̛̯̖̬̥̦̣̼̌ ̭ ̡̨̛̛̥̭̭̖̜ ̛ ̖̍̚͘ К̡̌ ̛ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̭ qiwi - ̡̨̡̨̹̖̣̥͕̽ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̥̏̌ ̡ ̹̖̥̱̏̌ ̡̨̹̖ ̡̣̱̽ ̖̺̘ ̛̼̪̱̭̯̯̏̽ ̡̬̯̱͕̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̣̖̯̭́̏́́ , ̡̛̭̯̯̌ , Mastercard Gold ! О̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̡̬̯̼̌ ̨̖̭̪̣̯̦̖͕̍̌ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̖̘ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ ʺ̨̨̙̦ ̸̨̡̛̪̣̯̔̀̽ ̭̥̭ - ̨̛̱̖̥̣̖̦̏̔́ ̨ ̵̨̬̭̖̌̔ - ̵̨̛̪̬̖̔ ̭̬̖̭̯͕̔̏ ̸̨̯ ̨̛̭̯̯ ̨̭̖̏̐ ϮϰϬ ̬̱̍ ̌̚ ̨̐̔͘ ˔̡̦̖̭̔͘ʪ̖̦̽̐ ̛̥̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̸̭̖̜̭̌ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̭̘̏͗ ̸̛̦̦̌̌́ ̨̯ ̹̖̜̏̌ ̡̨̬̖̣̥̦̜̌ ̡̛̛̥̪̦̌̌ ̛͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̨̔ ̸̭̘̯̌ ̌̚ ̡̨̛̣̖̯̬̦̖̬̾̾̐̀͘ К̛̭̯̯͕̌ ̡̨̡̹̖̣̖ ̡̦̖̭̖̦̖́̔̔̐͘ ̖̍̚ ̡̨̛̛̛̥̭̭ ̨̨̪̪̣̦̖̯̭́́ ̸̖̬̖̚ ˁ̡̖̬̦̍̍̌ О̦ - ̣̜̦̌͘ ˔ ́ ̣̭̏́̀̽ ̨̛̣̹̥̍̽ ̴̨̦̯̥̌̌ ̡̦̖̭̖̦̖́̔̔̐͘ ̛ ̨̭̖̯̱̏̀ ̥̏̌ ̖̭̌̏̚ ̛̯ ̵̛ ̡̨̹̖̣ ̖ ̡ ̛ ̡̬̯̱̌ ̨̨̨̛̖̯̦̭̯̖̣̦̍̽̚ ̨̨̯̐ , ̱̖̯̖̍̔ ̛̣ ̼̏ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̦̌ ̵̛̦ ̛̪̣̯̖̙̌ ̛̛̣ ̦̖̯͘ 4) Webmoney . ˀ̌̚ ̼̏ ̸̛̯̖̯̖̌ ̨̯̯̾ ̥̦̱̣͕̌̌ ̨̯ ̭̥̖̀ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯͕̔̽ ̸̨̯ ̡̨̡̹̖̣̖ ̛̖̥̦̏̍̌ ̱ ̭̏̌ ̱̙̖ ̖̭̯̽  . ʿ̛̬̦̯̭͕̌̽́̚ ̌̚ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̖̺̘ ̦̖ ̨̼̣̍ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛̚ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̛̪̬̖̼̱̺̥̔̔ ̯̬̖̥ ̨̨̭̪̭̥̍̌ ̸̨̪̬̖̪̖̣̔ ̼̍ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̡̌̌̚̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̛̖̥̦̏̍̌͘ О̡̨̦̔̌ ̣̔́ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̚ ʥ̨̛̛̖̣̬̱̭̭͕ К̵̭̯̦̌̌̌̌̚ ̛ ˄̡̛̬̦̼̌ ̛̖̥̦̏̍̌ ̨̭̥̖̌ ̨̨̦͘ ˑ̵̛̯ ̸̵̖̯̼̬̖ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̛̪̬̖̥̌ ̪̣̯̖̌ ̙̖̜ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̍ ̸̨̖̦̽ ̵̨̯̖̣͕ ̨̦ ̦̖ ̨̭̥̐ ̥̏̌ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̨̭̜̏ ̡̌̌̚̚͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̡̛̣̖̦̯ ̨̛̪̣̯̯̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̭̜̏ ̡̌̌̚̚ ̛̛̣ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̖̥̱ ̨̡̪̭̼̣̱ ̛ ̥̼ ̨̪̣̦̌̏ ̭ ̛̥̏̌ ̵̨̪̖̬̖̔ ̛̥ ̡ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̣̖͙̐̌̏ 104 ʝ˕˒˓Т˅ˎˢˈˏ ˒ˑ ˔˞ˎˍЧǤ ʞˑ˚˕Тǡ ˍ˖˓˟ˈ˓˔ˍТˢ ˔ˎ˖ˉ˄Т ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ Н̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ʿ̸̨̯ ̨̜ ˀˇ ̨̪ - ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̭̥̼̥̌ ̨̪̪̱̣̬̦̼̥́ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̏ ̛̭̣̱ ̛̛̪̬̭̱̯̭̯̏́ ̖̘ ̨̛̯̖̣̖̦̜̔ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̙̖̔̌ ̨̭̥̥̌ ̨̱̣̖̦̦̥̔̌ ̨̡̱̣̖̐ ̦̹̖̜̌ ˀ̨̛̦̼͕̔ ́ ̨̨̦̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̪ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̛̖̯̍̐̌̽̚ ̵̡̡̛̌ - ̨̛̣̍ ̭ ̦̖̜ ̡̨̡̨̦̯̯̌̏ . Н̨̛̖̼̦̭̥̼̖̏ ̸̨̛̖̬̖̔ ̭ ̛̛̦̖̯̦̼̥̐̌̏ ̭ ̡̛̯̬̱̹̥͕̌̌ ̵̨̥̭̯͕̌̏ ̨̛̪̯̬̭̺̖́̌̀ ̡̛̖̬̙̌̔̚ ̏ ̨̡̭̯̖͕̔̌̏ ̨̪̯̖̬́ ̛ ̛̱̹̯̼̦̖̌̏̌ ̨̨̡̪̭̼̣͕ ̨̡̛̛̹̍ ̭ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̨̨̖̦̖̙̦̔̐ ̨̪̖̬̖̏̔̌ ̦̌ ̹̖̏̌ ̛̥́ ̛ ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐ ̨̨̪̬̙̖̯̔̌ ̨̦̖̣̦̼̖̏̽ ̛̥̼̭̣ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ʿ̸̨̯̌ ˀˇ ʹ ̨̯̾ ̨̨̭̖̬̦̼̖̏̍̌̚ ̴̛̛̣̣̼̌ ̌̔̌ ̦̌ ʯ̖̥̣̖͕ ̨̡̯̬̼̯̼̖ ̨̛̥̖̦̦ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̼̔̌̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̛̦̪̥̦̯̌̌̽ ̦̥̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̙̦̽̚ ̨̯̾ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̬̭̯̌̔̽ ̛ ̸̭̭̯̖͕̌̽ ̨̦ ̡̯̙̖̌ ̯̣̖̦͕ ̨̣̍̽ ̛ ̸̨̨̛̬̬̦͙̌̌̏̌́̚ 105 ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ , ̪̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̨̭̪̭̍ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̛̪̦̯̖̬̖̭̱̜̯̖̭̽ ̱ ̡̛̣̖̦̯ ̌ ̛ ̚ ̡̡̨̨̌̐ ̨̦ ̨̨̬̐̔̌ ̛ ̦̱̙̖̦ ̛̣ ̖̥̱ ̚ ̡̌̌̚ ̡ ̡̡̨̥̱̌ - ̨̯ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̥̱̔ ̨̥̥̖̦̯̱ ̛̛̣ ̦̖̯ ;̛̛̬̱̥̔̐ ̨̛̭̣̥̏̌͗ ̨̦̱̙̦ ̸̨̨̭̬̦ ̛̛̣ ̖̭̯̽ ̬̖̥̏́ ̨̨̪̙̯̔̔̌̽Ϳ͘ К̡̱̬̖̬̭̱̽̀ ̭̣̱̙̱̍ ;̏ ̦̹̖̥̌ ̸̭̣̱̖̌ ́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̭̣̱̙̱̍ ͨ DPD ͩ ̛̛̣ ˁʪˑК ʹ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̣̱̐̌̏ ͨ ̨̨̬̍̚ ТК ͩ ⤀ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣ , ̨̡̨̯̣̽ ̛̖̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̨̨̯̐̏ ̨̛̦̭̯̏̽ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱̔̌ ̌̚ ̨̯̬̏̌ ;̱ ͨ DPD ͩ ̖̭̯̽ ̱̭̣̱̐̌ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙͕̌ ̨̦ ̨̦̌ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̸̵̡̛̛̛̬̖̭̀̔ ̶̛̣ ̛ ʰʿͿ ̛ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̭̖̏̐̔̌ ̡̨̐̔̌͗ - ̡̛̣̖̦̯̱ ̦̱̙̦̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̖̺̘ ̸̖̬͖̏̌ - ̡̛̣̖̦̯ ̛̚ ̡̨̨̬̱̪̦̐ ̨̨̬͕̐̔̌ ̖̐̔ ̖̭̯̽ ̴̛̛̣̣̌ ̡̱̬ ̡̨̖̬̭̜̽ ̭̣̱̙̼̍͘ ʰ̸̦̖̌ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̨̨̥̙̦̏̌̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̔ ̖̬̖̜͕̔̏ ̸̨̯ ̸̛̛̱̖̣̖̯̏̏̌ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ̨̖͕̏̔̏ ̦̌ ̸̨̯ ̨̛̭̣̭̯̭̐̌́ ̱̙̖ ̦̖ ̡̙̼̜̌̔ ̛̛̣ ̨̯̯͕ ̡̨̥̱ ̨̡̪̭̼̣̌ ̦̱̙̦̌ ̨̼̣̍ ̖̺̘ ̸̨̪̖̬̌̏̌̚  ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬̐̏́͗ ̛̭̪̬̹̖̯̖̌̏̌ ̛̚ ̡̡̨̨̌̐ ̨̨̬̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯͕ ̨̛̪̱̭̯̥̔ ̨̦ ̛̚ В̨̨̣̐̐ ̬̌̔̌͘ ʯ̵̨̛̯̖̌̔ ̦̌ ̭̜̯̌ ͨ DPD ͩ http://www.dpd.ru/ ͕ ̨̡̯̬̼̖̯̖̏̌ ̡̡̣̱̏̌̔ ͨК̨̡̦̯̯̼̌ͩ ʪ̣̖̖͕̌ ̛̖̯̖̏̍̏̌ ͨВ̨̨̣̬̐̐̌̔ͩ ;̨̨̬̐̔ ̡̛̣̖̦̯̌Ϳ В ̨̡̯̬̼̹̖̥̭̏́ ̨̡̦̖ ̛̱̬̖̯̖̍̌ ̸̨̡̣̱̐̌ ̭ ̸̡̨̡̖̭̍̌ ͨʿ̡̛̬̯̦̖̬̭̖̌ ̡̪̱̦̯̼ ̛̪̬̖̥̌ ̨̨̡̪̭̼̣ͩ ̛ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̬̖̭̌̔̌ ̨̛̯̖̬̥̦̣ͨ̌̏ͩ ̛ ̡̨̪̱̦̯ͨ̏ ̛̪̬̖̥̌ ̛ ̸̛̼̏̔̌ ̨̨̡̪̭̼̣ͩ ;̭̥͘ ̡̨̛̭̬̦̹̯ ̦̌ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̶̛̭̯̬̦̖̌Ϳ . ˁ̛̪̬̹̖̯̖̌̏̌ ̱ ̡̛̣̖̦̯̌ , ̨̨̱̦̔̍ ̛̣ ̱̖̯̍̔ ̖̥̱ ̬̯̌̍̌̽̚ ̨̡̪̭̼̣̱ ̨̪ ̨̣̥̱̀̍ ̛̚ ̵̨̪̬̖̣̙̖̦̦̼̔ ̨̭̜̯̥̌ ͨ DPD ͩ ̨̬̖̭̌̔̏͘ В ̦̹̖̥̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̭ В̨̨̨̣̬̥͕̐̐̌̔ ̡̛̯̥̌ ̨̬̖̭̥̌̔ ̱̖̯̍̔ ̣̯̭́̏́̽́ - ϰϬϬϬϳϰ͕ ˀ̨̛̭̭͕́ ̨̣̍ В̨̨̡̣̬̭͕̐̐̌̔̌́ ̐ В̨̨̣̬͕̐̐̌̔ ̱̣ К̨̨̡̣̭͕̏̌́̚ ̨̥̔ ϱϰ͕ ̴̨̛̭ Ϯϭϭ ̡̭̣̌̔ ζϮ . Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯̌ ̭̖̏ ̛̱̭̯̬̖̯͕̌̏̌ ̸̛̬̭̭̯̼̖̯̖̌̏̌ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯͕̔̌̏ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̨̦̌ ̱ ̭̏̌ ̪̣̯̦̌̌́ ̛̪̬ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̖̔̌͘ О̸̨̼̦͕̍ ̛̖̭̣ ̱̖̯̖̍̔ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̯̬̥̏̌̌ ̦̖ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̥̹̦̖̔̌̐ ̨̪̼̣̖̭̭͕̌ ̨̯ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̱̖̯̍̔ ̖̔̏̌ ̛̣ ̨̨̬̙̖͕̔ ̸̖̥ ̱ ʿ̸̨̯̼ ˀˇ͘ Ч̨̯ , ̏ ̨̺̖̥̍ ̨̯ , ̛ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̽ ̦̥̌ ̖̭̪̣̯̦̱̍̌̀ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ 106 К̡̌ ̬̌̚ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̨̪̼̣̖̭̭̌ , ̥̼ ̛ ̸̛̬̭̭̌ ̯̖̥̌ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̏ В̨̨̣̬̐̐̌̔͘ Н̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̭̜̯̌̌ ̏ ̨̪̬̜̌̏ ̡̨̨̡̣̦̖ ̛̼̬̖̥̏̍̌ ͨК̡̨̣̱̣̯̬̌̽́ͩ ʪ̨̛̪̱̭̯̥͕ ̪ ̼ ̨̣̖̭̭ ̦̹̌ ̱̖̯̍̔ ̛̖̭̯̏̽ ϴ ̡̐ ̛ ̛̥̖̯̽ ̪̬̥̖̯̬̼̌̌ ̡̨̨̡̛̬̍ ϲϬ x 50 x 50 ̭̥ ;Ϭ͕ϭϱ̥ϯͿ͘ ʿ̸̨̣̱̖̯̭͕̌́ ̸̨̯ ̨̯̪̬̣̌̏́́ ̦̹̌ ̭̣̦̼̜̌̏ ̨̨̡̛̪̥̺̦ ̨̪ ̨̥̱̔ ̛̚ В̨̨̬̦̖̙̌ ̏ В̨̨̣̬̐̐̌̔ , ̥̼ ̛̪̣̯̥̌̌̚ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̨̭̖̏̐ ϯϵϲ ̬̱̣̖̜̍ ̭ ̸̨̱̖̯̥ ̨̨̻̣̖̦̦̜̍́̏ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̏ ϱϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍͘ ʿ̛̬ ̨̯̾ ̥ ̡̛̣̖̦̯ ̸̨̛̪̣̱̯ ̨̭̜̏ ̡̌̌̚̚ ̱̙̖ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̖̦̔̽͊ В̙̦̼̜̌ ̨̥̥̖̦̯͗ DPD ̼̖̯̏̔̌ ̡̨̡̱̪̱̌̏ ̣̔́ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̨̨̯̬̏̌̏ ;̡̨̛̪̣̭̯̼̖̌̏ ̡̪̖̯̼̌Ϳ ̛ ̍ ̱̥̙̦̼̜̌ ̡̪̖̯̌ ̣̔́ ̨̡̨̱̥̖̦̯̔̏ ̨̖̭̪̣̯̦̍̌͊ К̬̱̪̦̼̖ ̛̖̺̏ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̦̌̀̚ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̏ ̵̛ ̨̨̬̦̜̔ ̡̨̡̱̪̖̌̏ - ̡̨̨̡̬̖̍͘ 107 К ̨̭̣̱͕̏ ̛̖̭̣ ̥̼ ̼̍ ̨̛̯̪̬̣̣̌̏́ ̨̪̼̣̖̭̭ ̵̯̖ ̙̖ ̨̪̬̥̖̯̬̌̌̏ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ͕ ̨̯ ̦̥̌ ̨̛̪̬̹̣̭̽ ̼̍ ̛̪̣̯̯̌̌̽̚ ϱϴϲ ̬̱̣̖̜̍ ̛ ̛̥̖̯̽ ̨̨̣̦̱̐̏̀ ̨̣̍̽ ̭ ̡̨̡̨̱̪̜͕̌̏ ̡̨̨̯̬̌́ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̭̯̯ ̖̦̖͕̔̐ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̪ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ ̸̨̪̯̼ ˀ̨̛̛̭̭ ̭̖̏ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̛̣̍ ̏ ̴̨̛̬̥̖̦̦̜ ̸̨̨̨̪̯̜̏ ̡̨̡̱̪̖̌̏ ̨̛̣̍ ̏ ̸̨̨̼̦̜̍ ̡̨̨̡̬̖̍ ;̴̨̨̡̨̨̬̬̖̐̍Ϳ ̖̍̚ ̵̨̨̪̦̯̖̣̦̼̌̏̌̽̚ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̵̡̬̖̣̥̦̼̌ ̡̨̦̌̏̚͘ А ̨̯̾ ̖̺̘ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̔̽ ̯̬̯̼̌͘ ˀ̸̭̖̯̌ ̨̨̛̭̯̥ ̛̭̯ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ̡̡̨̱̬̖̬̭̜ͨ̽ ̨̭̣̱̙̜̍ DPD ͩ 108 ˀ̸̭̖̯̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ К̡̌ ̼̏ ̛̛̯̖͕̏̔ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̥̼ ̦̖ ̱̖̥̍̔ ̵̨̭̯̬̯̌̏̌̽ ̨̡̪̭̼̣̱ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ;̭̖̣̖̥̔̌ ̨̻̣̖̦̦̱̍́̏̀ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̨̬̦̜̌̏ ϭ ̬̱̍͘Ϳ͕ ̨̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̸̨̪̯̌ ̨̨̜̖̯̭̍̔́ ̦̥̌ ̖̹̖̣̖̔̏ ̨̭̖̏̐ ̦̌ ϭϬ ̬̱̣̖̜̍ ̛ ̨̯̾ ̖̍̚ ̸̱̖̯̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̡̨̡̛̱̪̌̏ ̛ ̨̨̨̨̬̥̦̐̐ ̡̛̬̭̌ ̦̌ ̨̪̯̖̬̀ ̨̡̛̪̭̼̣͘ ʰ ̛̖̭̣ ͨ DPD ͩ ̨̛̭̯̯̔̌̏ ̨̡̪̭̼̣̱ ̏ В̨̨̣̬̐̐̌̔ ̱̙̖ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̖̦͕̔̽ ̨̯ ̨̡̪̭̼̣̌ , ̨̯̪̬̣̖̦̦̌̏̌́ ʿ̸̨̨̯̜ ˀˇ , ̸̖̬̖̚ Ϯ - ϯ ̦̔́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̡̛̪̦̖̯ ̸̨̨̨̛̭̬̯̬̦̼̜̏ ̶̖̦̯̬ ̏ В̨̨̬̦̖̙̖ , ̛ ̨̨̦̥̱̔ ʥ̨̱̐ ̨̛̖̭̯̦̏̚ , ̡̨̐̔̌ ̛̪̬̱̖̯̍̔ ̏ В̨̨̣̬̐̐̌̔ ̛ ̛̪̬̱̖̯̍̔ ̛̣ ̨̨̺̖̏̍͘ ʥ̨̣̖̖ ̡̛̥̖̣̖ ̨̡̛̪̭̼̣ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ DPD ̱̖̯̍̔ ̖̺̘ ̖̹̖̣̖̔̏ . Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ̡̛̱̬̹̖̦̌́ ́ ̨̯̪̬̣̌̏́̀ ̏ ̭̬̖̦̖̥̔ ̌̚ ϭϱϬ - ϮϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ;̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̡̪̱̦̯̌ ̸̛̦̦̖̦̌̌́̚Ϳ͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̛̙̖̯̖̏ ̏ ̨̨̬̖͕̐̔ ̖̐̔ , ̡ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀ , ̦̖̯ ̡̱̬̖̽ ̡̨̬̭̜ ̭̣̱̙̼̍ DPD ͕ ̨̯ ̨̯̪̬̣̜̯̖̌̏́ ̨̪ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̼̥̌ ̡̨̛̛̥̪̦̥̌́͘ ʿ̬̌̏̔̌ ̱ ̵̛̦ ̖̭̯̽ ̨̛̦̔ ̦̦̭̀̌ ʹ ̛̛̥̦̥̣̦̼̜̌̽ ̨̨̪̬̐ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̨̛̯̪̬̣̖̦͕̌̏́ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̨̼̦̍ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̯ ϮϱϬ ̨̔ ϯϬϬ ̬̱̣̖̜̍͘ Т̖͘͘ ̸̨̯ ̼̏ ̨̛̯̪̬̯̖̌̏ ̨̪̼̣̖̭̭͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̛̯̪̬̯̖̌̏ ̨̦̖̣̹̱̍̽̀ ̡̥́̐ ̱̀ ̡̛̬̱̹̱̐ , ̛̪̣̯̯̖̌̌̚ ̼̏ ̨̡̨̨̛̦̔̌̏͘ ˈ̨̯́ ̨̪̯́̽ ̙̖ ̨̦̱̙̦ ̸̛̬̭̭̯̼̯̌̏̌̽ ̭̖̏ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̨̼̬̦̦̜̏̍̌ ̛̥̏̌ ТК͘ Н̱ ̛ ̛̖̭̣ ̡̯̌ ̱̙ ̨̨̛̭̣̙̣̭͕̽ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌ ̛̙̖̯̖̏ ̏ ̥̖̭̯̖͕ ̖̐̔ ̦̖̯ ̛̦ ̵̡̡̛̱̬̖̬̭̽ ̭̣̱̙͕̍ ̛̦ ̵̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ̛̛̣ ̏ ̡̨̯̥̌ ̥̖̭̯̖ ̛̙̖̯̏ ̡̛̣̖̦̯͕ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̦̱̙̦ ̨ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̡̪̭̼̣̱͕ ̨̯ ̵̸̨̖̹̽ - ̦̖ ̵̸̨̖̹͕̽ ̨̦ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̸̨̨̪̯̜͘ 109 ʿ̸̨̯̌ ˀˇ Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̨̛̦̭̯̏ ϭϬϬй ̨̪̬̖̪̣̯̱̔̌ ͕ ̭̖̏̐̔̌ ̨̪ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̯̪̬̣̜̯̖̌̏́ ̨̡̪̭̼̣̱ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌ ̭ ̨̨̻̣̖̦̦̜̍́̏ ̶̨̖̦̦̭̯̽̀ ʹ ϭ ̬̱̍͘ ʿ̨̔ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̀̚ ̖̭̔̽̚ ́ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̀̚ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ ʿ̸̨̯̼ ̡ ̨̛̯̪̬̣̖̦̥̌̏́ ϭ ̡̣̭̭̌̌ : * ̬̥̖̬̌̚ ̦̖ ̨̣̖̖̍ ϯϲϬ ̥̥ ̏ ̨̨̦̥̔ ̛̚ ̵̯̬̖ ̛̛̥̖̬̖̦̜͕̚ ̭̱̥̥̌ ̵̯̬̖ ̛̛̥̖̬̖̦̜̚ ̦̖ ̨̣̙̦̔̌ ̪̬̖̼̹̯̏̌̽ ϳϬϬ ̥̥͕ ̛̛̥̦̥̣̦̼̜̌̽ ̬̥̖̬̌̚ ϭϭϬ̵ϭϵϬ ̥̥͘ ʿ̬̖̖̣̦̔̽̌́ ̥̭̭̌̌ - Ϯ͕ϱ ̡̐ . ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬͕̐̏́ ̨̣̦̖͕̐̌̏ ̸̨̯̼̍ ̹̏̌̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̱̥̖̺̣̭̌̌̽ ̏ ̡̨̨̡̬̱̍ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ;̖̭̯̽ Ϯ ̛̏̔̌Ϳ ̛ ̛̖̭̣̏̌ ̦̖ ̨̣̖̖̍ Ϯ͕ϱ ̡̐͘ В̨̯ ̡̯̌ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̡̨̨̡̬̍̌͘ ʿ̸̨̖̥̱ ϭ ̡̨̣̭̭̥͍̌ Н̌ ̛̣̦̖̔̌̽ ̨̛̬̭̭̯̦̌́́ ̯ ̡̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̵̨̨̛̯̔̔ ̼̭̯̬̖̖͕̍ ̛̦̖̙̖̣ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̦̖̥̦̼̥̌̚ ̨̨̨̭̪̭̥̍͘ В ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̬̜̦̼̌ ˀ̨̛̛̭̭ ʹ К̸̡̥̯͕̌̌̌ ʪ̛̣̦̜̌̽ В̨̨̡̭̯͕ К̛̬̜̦̜̌ ˁ̖̖̬͕̏ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̬̜̦̼̌ ˁ̛̛̛̬̍ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̡̪̭̼̣̱ ̨̨̥̙̦ ̨̡̨̯̣̽ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̭̭̖̥̏ ̨̨̦̖̣̹̖͕̍̽ ̨̯ ̖̺̘ ̛ ̼̜̖̯̏̔ ̖̹̖̣̖̔̏͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̨̻̣̖̦̦̍́̏̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̨̭̖̏̐ ϭ ̬̱͍̍ О̻̣̖̦̦̍́̏̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ - ̨̯̾ ̭̱̥̥̌ , ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̣̙̦̔̌ ̱̖̯̍̔ ̨̛̥̖̭̯̯̏̽̚ ̸̨̪̯̌ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̛̱̯̖̬ ̨̡̛̪̭̼̣͘ ʰ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̶̖̦̦̼̖ ̨̯̬̼̏̌ , ̛ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̦̖̯̏̚ ̛̙̖̣̦̖̌ ̵̨̪̖̬̖̭̯̬̯̭̌̏̌̽́ ̦̌ ̡̛̭̜̏́ ̸̭̣̱̜̌ ̛ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̻̣̖̦̦̱̍́̏̀ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̬̦̱̌̏̀ ̭̱̥̥̖ ̡͕̌̌̌̚̚ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̦̖ ̖̣̯̔̌̽ ̨̨̯̾̐͘ ʪ ̨̖̣ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̸̨̪̯̌ ̨̪̯̖̬̖̯́ ̨̡̪̭̼̣̱ ̡̛̣̖̦̯̌ ̪̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̖̬̦̱̯̏̽ ̥̏̌ ̭̱̥̥̱ ̨̨̻̣̖̦̦̜̍́̏ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̥̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̸̨̖̦̽ - ̸̨̖̦̽ ̨̨̣̔̐ ̨̨̪̙̯̔̔̌̽ ;̌ ̸̨̯ ̱ ʿ̸̨̯̼ ̼̖̯̍̏̌ ̨̼̭̯̬͍̍͊Ϳ͘ ʯ̛̣̖̦̖̌́̏ ̦̌ ̨̡̬̼̭̚ ̨̡̛̪̭̼̣ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̦̪̭̯̌̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̖̦̔̽ ̨̪̭̣̖ ̦ ̛̬̱̹̖̦̌́ ̡̨̨̨̨̦̯̬̣̦̽̐ ̨̛̦̬̥̯̌̏̌ ̵̨̨̛̪̬̙̖̦̔́ ̨̨̡̪̭̼̣ ̨̪ ̨̦̦̥̱̌̔̌̚ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏̀͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥ , ̨̛̦̬̥̯̌̏ ʿ̸̨̯̼ ̛̪̬ ̨̛̛̯̪̬̣̖̦̌̏ ̛̚ ˁ̥̬̼̌̌ ̏ Е̡̛̯̖̬̦̱̬̌̍̐ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ϱ - ϴ ̸̵̨̛̬̌̍ ̦̖̜͕̔ ̸̛̦̯̌̚ , ̛̦̪̭̯̌̌̽ ̛̣̖̦̖̌́̏̚ ̦̌ ̨̡̬̼̭̚ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ϵ - ̼̜ ̸̨̛̬̜̌̍ ̖̦̔̽͘ ʿ̛̬ ̯̾ ̨̥ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ , ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖̏̐ , ̖̺̘ ̨̛̬̦́̔̚ ̨̪̬̱̯̭̐̌̽́ ̭ ̨̨̛̦̖̣̦̼̥̔̏̽ ̶̨̛̛̭̯̬̱̦̥̔̌ ̨̯̖̣̔̌ ̨̪ ̨̡̬̼̭̱̚ ̨̨̡̪̭̼̣ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ʹ ̣̔́ ̵̛̦ ϵ ̸̵̨̛̬̌̍ ̦̖̜̔ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̨̡̭̬ ̛ ̸̨̯̼̍ ̥̏̌ ̯̥̌ ̦̖ ̨̨̛̛̦̬̣̌̐̏ ̥̏̌ ̏ ̸̨̬̖̜ͨ̐́ ̛̛̛̣̦ͩ ̨ ̵̨̡̭̬̌ ̵̨̨̛̪̬̙̖̦̔́ ̨̨̡̪̭̼̣͕ ̨̛̦ ̸̣̱̹̖ ̦̌̀̚ ̯ , ̡̡̌ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̸̨̪̯̌ ̛ , ̨̨̺̖̏̍ , ̨̛̦ ̭̖̏ ̛̚ ̭̖̍́ ̦̯̼̖̌́̚͘ К̛̭̯̯͕̌ ̨ ̵̨̡̭̬̌ ̵̨̨̛̪̬̙̖̦̔́ ̛ ̡̱̔̌ ̨̛̦̯̏̽̚ ̛ ̸̨̯ ̛̪̭̯̌̽ ̛̖̭̣ͨ ̸̨̯ͩ ̥̏̌ ̡̬̭̭̙̱̯̌̌ ̨̪ ̨̦̥̖̬̱ 8 - 800 - 2005 - 888 . ˈ̨̯̽ ́ ̨̯̬̦̱̌̚ 110 ̛̯̾ ̨̥̥̖̦̯̼ ̣̹̖͕̔̌̽ ̛̖̭̣ ̨̛̭̬̖̯̖̭̍̌̽ ̭̖̬̘̏̽ ̚ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̛̪̭̼̣ ̸̨̨̪̯̜͕ ̨̯ ̨̥̙̖̯̖ ̭̬̱̌̚ ̛̪̭̯̌̌̽̚ ̨̯̯̾ ̨̦̥̖̬ ̴̨̯̖̣̖̦̌͘ В̼ ̱̖̯̖̍̔ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̸̨̭̯̌ ̛̥ ̨̛̦̯̏̽̚͘ Т̡̌ ̨̯͕̏ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̛̛̦̪̹̯̖̌ ̛̣̖̦̖̌́̏̚ ̦̌ ̨̡̬̼̭̚ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̦̖̖̣̔̽ ̸̨̪̯̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̦̱̯̬̖̦̦̖̖̏ ̨̛̬̭̭̣̖̦̖̌̔̏̌ ̛ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̪̬̭̼̌̚ ̏ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̪̱ ̦ ̡̯̼ ̨̛̭̣̖̦̔̏̌́ ̨̡̛̪̭̼̣͘ В ̸̭̣̱̖̌ , ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̭̯̔̌ ̬̖̱̣̯̯͕̽̌̌̚ ̌ ̨̯̾ ̦̖ ̭̯̔̌ ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚ , ̛̖̭̣ ̨̡̪̭̼̣̌ ̨̪̯̖̬̦͕́̌ ̨̯ ʿ̸̨̯̌ ̸̦̦̖̯̌ ̖̣̯̔̌̽ ̨̛̛̥̬̹̬̱̯̬̦̖͕̌̏̌ ̡̨̨̨̯̬̖ ̜̥̖̯̌̚ ̖̺̘ ̨̔ ̶̥̖̭́ ̌ ͘ ʿ̨ ̨̖̐ ̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̖̺̘ ̨̯ ϭ ̨̔ ϯ ̶̥̖̭̖́̏ ̱̖̯̍̔ ̨̭̦̏̌̌̚ ̡̨̛̛̥̭̭͕́ ̡̨̯ ̨̬̌́ ̛ ̛̪̬̥̖̯ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨ ̛̛̛̪̬̦̦̌̚ ̨̡̛̪̭̼̣ ̨̱̯̖̬̦̦̜́ ̛ ̼̪̣̯̖̏̌ ̥̏̌ ̶̡̨̛̛̥̪̖̦̭̌͘ ʰ̨̨̯̐ ̨̯ ϯ ̨̔ ϲ ̶̥̖̭̖́̏͘ Е̨̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̛̦ ̨̛̦̔ ̡̛̣̖̦̯ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̨̡̨̭̯̣̽ ̙̯̔̌̽ ̨̬̯̏̏̌̌̚ ̵̨̛̭̏ ̖̦̖͕̔̐ ̨̨̪̯̥̱̾ ̥̏̌ ̏ ̨̣̥̀̍ ̸̭̣̱̖̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̡̡̌ - ̨̯ ̬̖̹̯̌̽ ̭ ̛̛̦̥ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏͘ В ̨̛̣̹̦̍̽ ̭̯̖̏ ̸̭̣̱̖̌̏ ̱̖̯̍̔ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̪̬̺̖ ̼̭̣̯̏̌̽ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̦̼̜̏ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̖̬̦̱̯̏̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̌ ̨̪̬ ̨̪̬̹̣̱̀ ̨̡̪̭̼̣̱ ̼̯̌̍̽̚͘ Н̖̬̼̏ ̨̨̬̙̖̔͘ ʪ̨̖̣ ̖̭̔̽̚ ̖̺̘ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̽̏ ̦̖ ̨̖̭̪̣̯̦̖̍̌͘ ˁ̨̨̛̯̥̭̯̽ ̨̹̖̏̌̐ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ̸̛̛̱̖̣̯̭̏́ ̦̌ ϰй ̨̯ ̨̨̛̭̯̥̭̯ ̛ ̨̨̻̣̖̦̦̜̍́̏ ̶̨̛̖̦̦̭̯͘ Т̖͘͘ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̭̖̥̱̏ ̨̯̬̱̏̌ ̛̪̹̖̯̖ ̨̻̣̖̦̦̱̍́̏̀ ̶ ̨̖̦̦̭̯̽ ̏ ̬̥̖̬̖̌̚ ϭϬϬϬ ̬̱͕̍ ̨̯ ̭̱̥̥̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̸̛̛̱̖̣̯̭̏́ ̦̌ ϰϬ ̬̱̍͘ ʿ̨̡̛̭̼̣ ̯̖̬̯̭́̀́ ̦̖ ̡̯̌ ̸̨̭̯̌ ;̨̛̦ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̵̨̛̪̬̯̔́ ̭ ̨̨̛̪̦̖̥̔̌̚Ϳ͕ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̌ ̶̛̛̛̭̯̦̔̌ ̼̏ ̨̪̯̖̬̖̯́ ̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̖̔̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̖̦̖̔̐͘ ʿ̛̬ ̨̛̛̯̪̬̣̖̦̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌ ̡̡̛̛̦̖̌ ̡̛̣̦̍̌ ̨̪̣̦̯̌́̽̚ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̛̛̪̹̯̖ ̦̌ ̡̨̨̡̬̖̍ ̛̛̣ ̡̨̨̛̪̣̭̯̥̌̏ ̡̪̖̯̖̌ ̨̭̜̏ ̬̖̭̌̔ ̛ ̬̖̭̌̔ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́͘ Е̺̘ ̨̨̦̔ ̸̨̛̱̯̦̖̦̖ ͘ ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̥̔́ ̸̨̪̯̼ ˀˇ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌ ̨̨̥̙̦ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̭̥̽̌ ̛ ̨̛̦̖̬̣̍̌̔͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̛̪̭̥̽̌ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̱̥̙̦̼̖̍̌ ̨̡̛̯̦̖ ̛̪̭̥͕̽̌ ̨̦ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ , ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̡̨̥̖̣̖͕ ̡̨̣̖̖̐ ̨̪ ̖̭̱̏͘ Н̛̪̬̥̖̬͕̌ ́ ̡̛̦̼̥̌̌̚̚ ̛̛̪̭̥̥̽̌ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ̨̯̪̬̣̌̏́̀ ̡̛̱̬̹̖̦̌́ ;̪̬͕̌̏̔̌ ̨̯̾ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̭ ʧ̣̌̏ʿ̸̨̯̥̯̌̌Ϳ͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̨̛̦̖̬̣̍̌̔ ʹ ̨̯̾ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̪̖̯̦̼̖̌ ̛̛̦͕̔̌́̚ ̡̛̛̦̐ ̛ ̙̱̬̦̣̼͕̌ ̌ ̨̨̺̖̏̍ ̭̖̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̥̖̺̖̯̭̌́ ̏ ̡̨̨̡̬̱̍ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ;̡̨̨̨̡̬̍ ̖̭̯̽ Ϯ ̛̬̦̯̏̌̌̌ Ϳ ̡̡̌ ́ ̱̙̖ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖̏ . ʯ̖̭̔̽ ̨̨̪̬̦̖̖̔̍ ̨ ϭ ̡̣̭̭̖̌ : http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=RP/SERVISE/RU/Home/postuslug/1class Е̛̭̣ ̖̭̏ ̨̹̖̏̌̐ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ Ϯ͕ϱ ̡͕̐ ̨̯ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌ ̱̙̖ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̛ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̶̨̖̦̦̜ ̨̡̨̪̭̼̣̜͘ ʿ̨̨̛̥̥ ̨̬̖̭̌̔̏ ̦̌ ̡̨̨̡̬̖̍ ̭ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̨̛̪̣̦̯̌̽̚ ̖̺̘ ̴̨̬̥̱ ˇ͘ϭϭϲ͘ В ̴̨̬̥̖ ̨̦̱̙̦ ̨̪̣̦̯̌́̽̚ ̭̖͕̏ ̸̨̯ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̛̦̱̯̬̏ ̨̨̨̖̖̦̦̍̏̔̐ ̨̛̙̬̦̜ ̛̛̣̦̖̜ ̨̨̨̡̛̥̦̱̣̦̐̐̽̌ ̏ ̵̨̡̣̍̌ ̵̨̖̖̦̦̼̍̏̔ ̡̬̭̦̼̥̌ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̶̨̛̣̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̖͕ ̡̡̌ ̨̡̪̌ ̨̦̌̚ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖͘ 111 Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̱ ̦̱̙̖̦ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ̛ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̦ ̛̙̖̯̏ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̡̨̣̖̥̔̌ ̨̯ ̨̹̖̏̌̐ ;̦̖ ̏ ̨̭̭̖̦̖̜̔ ̨̛̣̭̯̍̌Ϳ͕ ̨̯ ̸̣̱̹̖ ̡̯̌ ̙̖ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̡̌̌̚̚ ϭ ̡̨̣̭̭̥̌ ̛̪̬ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ ʿ̸̨̯̼ ̡ ̨̦̖̬̣̥̍̌̔́ ϭ ̡̣̭̭͕̌̌ ̨ ̵̡̨̨̯̬̼ ́ ̱̙̖ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖̏ . ˁ̬̱̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̥̏̌ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̛̪̬ ̨̛̛̯̪̬̣̖̦̌̏ ̨̨̦̣̙̖̦̦̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌ , ̡̱̯̌̌̽̚ ̨̻̣̖̦̦̱̍́̏̀ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̬̦̱̌̏̀ ϭ ̬̱̣̍̀ ̥̏̌ ̱̙̖ ̦̖ ̱̭̯̭̔̌́ ͘ О̻̣̖̦̦̍́̏̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̛̪̬ ̨̡̦̣̙̖̌ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̦̖ ̥̖̦̹̖̽ ̭̱̥̥̼ ̨̨̭̥̌̐ ̨̨̨̦̣̙̖̦̦̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̡̛̣̖̦̯̱ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̭̱̥̥̱ ϮϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ͕ ̨̯ ̨̻̣̖̦̦̍́̏̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ϮϬϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̛̛̣ ̨̣̖̖̍ . Е̺̘ ̥̏̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̪̣̦̯̌̽̚ ̴̨̬̥̱ ˇ͘ ϭϭϮˑʿ Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯̱ ̦̱̙̖̦ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ̛ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̦ ̛̙̖̯̏ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ̡̨̛̣̥̍̚ ̹̖̥̱̏̌ ;̏ ̨̭̭̖̦̖̜̔ ̨̛̣̭̯̍̌Ϳ͕ ̨̯ ̏ ̶̵̖̣́ ̡̨̨̛̛̦̥̾ ̦̌ ̨̡̭̯̖̔̌̏ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̡̌̌̚̚ ̶̨̖̦̦̜ ̨̡̨̪̭̼̣̜ ̦̖̥̦̼̥̌̚ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ;ϭ ̡̣̭̭̌ ̸̛̭̯̖̯̌ ̡̨̱̭̬̖̦̦̼̥͕ ̡̯̌ ̙̖ ̭̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̛̌̏̌ ̛ ̡̨̨̛̛̥̦̬̦̦̼̜̍̏̌ ̨̨̭̪̭̍Ϳ ͘ Н̌ ̡̨̨̛̭̬̭̯ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̨̯̾ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̛̯̬̯̭͕̌́̚ ̌ ̨̛̦̐̔̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̙̖̔̌ ̵̨̛̛̪̬̯̔ ̼̭̯̬̖̖͕̍ ̨̦ ̨̯̾ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̥̏̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽͘ Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯̱ ̦̱̙̖̦ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ ̛ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̹̏̌̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̦̖ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́ , ̪̬̖̻̣̖̥̼̥̔́̏́ ̡ ̨̦̖̬̣̥̍̌̔́ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ͕ ̨̯ ̥̏̌ ̡̯̌ ̙̖ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̡̌̌̚̚ ̶̨̖̦̦̜ ̨̡̨̪̭̼̣̜ ̦̖̥̦̼̥̌̚ ̨̨̨̭̪̭̥̍ . ʪ̨̣̙̖̦ ̭̬̱̌̚ ̥̏̌ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̛̪̬ ̨̛̛̯̪̬̣̖̦̌̏ ̱̥̔̏́ ̡̛̼̹̖̱̦̦̼̥̏̌̌̚ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ ;̶̖̦̦̌́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̭ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌Ϳ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̱̖̯̍̔ ̏ ̸̛̪̬̱̔̌ ̡ ̴̨̬̥̖ ˇϭϭϲ ̨̛̪̣̦̯̌̽̚ ̖̺̘ ̴̨̬̥̱ ˇϭϭϮˑʿ͘ К̡̌ ̨̪̣̦̯̌́̽̚ ̴̨̬̥̱ , ̨̡̨̪̦̌̌̚ ̦̌ ̡̨̛̭̬̦̹̯̖͘ 112 ʧ̨̣̦̖̌̏ ̦̖ ̪̖̬̖̪̱̯̜̯̖͕̌ ̏ ̨̪̣̖ ͨ К̨̥̱ ͩ ̛ ͨ К̱̔̌ ͩ ̏ ̨̯̥̾ ̡̣̦̖̍̌ ̼̏ ̱̙̖ ̛̛̪̹̯̖ ̨̛̭̏ ̦̦̼̖̔̌ ͕ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̦ ̸̨̨̦̯̍̌̌̀̚ ̨̨̯̐ ̡̨̥̱ ̸̪̬̖̦̦̖̦̔̌̌̚ ̪̣̯̖̙͕̌ ̌ ̏ ̨̪̣ ̖ ̨̯ͨ ̡̨̨̐ͩ ̛ ̬̖̭ͨ̌̔ ̨ ̛̯̪̬̯̖̣̌̏́ͩ ̛̛̪̹̯̖ ̦̦̼̖̔̌ ̛ ̬̖̭̌̔ ̡̛̣̖̦̯͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̥̏̌ ̖̣̖̯̔̌ ̨̪̖̬̖̏̔ . Ч̨̯̼̍ ̼̏ ̦̖ ̛̪̱̯̣̭̌̌̽̚ ̖̺̘ ̬̌̚ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔ , ̡̡̛̖̌ ̡̛̣̦̍̌ ̦̱̙̦̼ ̛̪̬ ̵̡̡̛̌ ̵̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́͗ ΎО̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ̖̍̚ ̨̨̨̦̣̙̖̦̦̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌ ʹ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̣̦̖̯̖̌́̚ ̡̨̨̡̬̱̍ ̛̛̣ ̡̪̖̯̌ ̛ ̭̘͕̏ ̵̡̡̛̛̦̌ ̡̨̣̦̍̌̏͘ ΎО̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ϭ ̡̣̭̭̌̌ ̭ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌ ʹ ̨̪̣̦̖̦̦̌̌́̚ ̡̨̨̡̬̍̌ н ̴̨̬̥̌ ˇ͘ϭϮϮˑʿ Ύˉ̖̦̦̌́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̖̍̚ ̨̨̨̦̣̙̖̦̦̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌ ʹ ̨̪̣̦̖̦̦̌̌́̚ ̡̨̨̡̬̍̌ н ̴̨̬̥̌ ˇ͘ϭϭϲ Ύˉ̖̦̦̌́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̭ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌ ʹ ̨̪̣̦̖̦̦̌̌́̚ ̡̨̨̡̬̍̌ н ̴̨̬̥̌ ˇ͘ϭϭϲ н ̴̨̬̥̌ ˇ͘ϭϭϮˑʿ 113 ʿ̸̨̯̌ ʹ ̨̯̾ ̖̭̥̏̽̌ ̨̛̬̱̯̦̦̖ ̨̖̣͕̔ ̨̛̯̦̥̺̖̖̌̀ ̨̨̥̦̐ ̛̬̖̥̖̦̏͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ́ ̵̸̨̱ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̡̨̨̛̦̖̯̬̼̥ ̡̭̖̬̖̯ͨ̌ ̛̥͕ͩ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̣̖̯̍̐̌ ̥̏̌ ̛̙̦̽͗̚ 1) Ч̨̯̼̍ ̦̖ ̛̱̯ͨ̍̽ͩ ̶̖̣̼̜ ̖̦̔̽ ̦̌ ̨̛̭̯̦̖́ ̏ ̸̵̨̖̬̖͕̔́ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̯̪̬̣̯̌̏́̽ ̨̡̛̪̭̼̣ ̨̭ ̨̨̭̖̏̐ ̸̨̨̨̨̪̯̏̐ ̨̯̖̣̖̔ ̛̦́ , ̛̪̬̔́ ̛̣̙̖̍ ̡ ̨̖̐ ̡̛̬̼̯̌̀̚ ͘ Н̌ ̸̨̪̯̖ ̴̨̛̬̥̬̱̯̀ ̨̨̬̥̦̼̖̐ ̨̡̛̪̬̍ ̛ ̡̛̛̦̯̭̖̐̐̌ ̸̨̛̖̬̖̔ Ϯ ̬̱̪̪̼̐ ̣̖̜̀̔͗ ̡̛̱̹̍̌̍ ̛͕ ̡̡̌ ́ ̵̛ ̦̼͕̌̏̌̀̚ ̨̛̪̭̥̥ͨ̽ ̘ ̸̡̛̛̯ͩ - ̨̯̾ ̡̯̌̌́ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̵̦̖̥̦̼̌ ̨̡̨̛̬̯̦͕̌̍̏ ̖̭̏̽ ̨̭̜̏ ̸̨̛̬̜̌̍ ̖̦̔̽ ̨̪̭̺̺̏́̌̀̌́ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏̀ ̨̯̦̦ ̛̪̭̖̥ ̨̯ ̨̭̏ ̵̛ ̡̨̨̨̡̦̯̬͘ ʿ̸̨̯̌ ̡̬̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̸̨̨̼̦̍ ̏ ϮϬ͘ϬϬ͕ ̌ ̏ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̭̖̏ ̡̛̱̹̍̌̍ ̱̙̖ ̛̭̯̔́ ̪̖̬̖̔ ̨̨̛̯̖̣̖̬̥̏̚ ̏ ̨̛̛̛̙̦̔̌ ̨̨̦̭̯̖̜̏ ̛̛̣ ̵̛̣̥̼̀̍ ̨̛̭̖̬̣͕̌̏ ̱ ̸̨̡̨̛̛̪̭̥̥̘̯͕̽̏ ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦͕̏̏ ̡̨̡̛̛̦̖̭̣̥̽ ̸̛̭̥̌̌ ̬̦̖̖̌ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̸̨̛̬̜̌̍ ̖̦̔̽ ͕ ̨̨̪̯̥̱̾ ̱ ̭̏̌ ̨̪̣̖̯̭́̏́́ ̹ ̦̭̌ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̡̛̪̭̼̣ , ̦̖ ̨̪̪̌̏ ̏ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̪̹̱̏̌̏̀ ̏ ̨̛̦̌̌̍̚͘ Е̛̭̣ ̸̨̛̭̣̱̣̭̽ ̡̯͕̌ ̸̨̯ ̛̣̙̜̹̖̖̍̌ ̡ ̥̏̌ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ̨̛̭̣̱̙̖̯̍̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̣̹̜̍̽ ̸̨̡̱̭̯̌ ̛ ̨̨̛̛̪̣̭̯̍̚ ̖̺̘ ̬̱̏̔̐ ̨̡̛̣̭̌̌̽̚ ̨̬̦̼̐̌ ˓̶̛̛̛̭̯͕ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̖̌̔̌̏ ̛̦̔̌́̚ ;̏ ̨̺̖̥͕̍ ̭̖̏ ̛̣̖̜̹̖̚ ̡̛̛̬̭̭̦̌̌̔ ̛̪̭̽ ̸̨̡̨̛̥̥̖̯̏Ϳ͕ ̨̯ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̛̦̜̯̌ ̨̬̱̖̔̐ ̨̛̯̖̣̖̦̖͕̔ ̛̦̪̬̥̖̬̌ ̏ ̡̡̨̥̌ - ̛̦̱̍̔̽ ̦̖ ̡̨̯̥̌ ̡̨̣̖̥͕̔̌ ̨̦ ̨̭̪̣̦̥̌̽ ̨̬̜̦̖̌͘ Ч̡̨̭̯̖̦̌̽ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣ ̵̨̪̬̖̯̭̌̽́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̨̡̭̯̦̌̏ ̛ ̖̍̚ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̨̡̛̪̭̼̣ ̭ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̛̯̖̣̖̦͕̔́ ̛̦̖̙̖̣ ̨̼̭̯̯̏́̽ Ϯ - ϯ ̸̭̌̌͘ 2) ʰ̨̭̪̣ ̱̜̯̖̽̚ ̛̭̖̬̭̼̏ ̨̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌́ ̨̨̡̪̭̼̣ ͘ ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̨̱̦̔̍͘ ˄ ̭̏̌ ̏ ̨̨̦̥̔ ̥̖̭̯̖ ̱̱̯̍̔ ̨̭̬̦̼̍̌ ̨̦̥̖̬̌ ̣̔́ ̨̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌́ ̵̭̖̏ ̨̛̯̪̬̣̖̦̜͕̌̏ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̭̖̏̐̔̌ ̦̯͕̌̽̚ ̸̽́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̱̙̖ ̛̪̬̼̣̍̌ ̏ ͨ ̨̥̖̭̯ ̸̛̬̱̖̦̏́ ͕ͩ ̛ ̡̨̥̱ ̨̛̭̯̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̛̦̪̥̦̯̌̽ ;̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̐̔̌ ̸̬̖̽ ̛̖̯̔ ̨ ̨̨̦̣̙̖̦̦̥̌ ̪̣̯̖̙̖̌Ϳ͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̛̭̖̬̭͕̏̏ ̨̦ ́ ̭̥̌ ̨̛̭̪̣̱̽̀̚ ̛ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̯̯̾ ˁ̛̖̬̭̏ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̖̭̪̣̯̦̼̜̍̌ ;̛̖̭̣ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̭̥̭ ̨̛̱̖̥̣̖̦͕̏̔́ ̨̯ ̨̯̾ ̱̙̖ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ̖̦̖̔̐Ϳ , ̨̨̪̬̭̯̜ ̛ ̨̪̦̯̦̼̜́ ̴̛̦̯̖̬̖̜̭͕ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̡̭̭̼̣̱ ̛̛̣ ̦̌ ̡̦̦̼̜̌̌̌̚̚ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̦̌ ̸̡̛̭̯̬̦̱̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̏ ̶̨̭ ̛̭̖̯͕ ̸̨̯̼̍ ̏ ̸̡̱̖ ̨̨̛̣̔̌̐̏ ̦̖ ̨̪̯̖̬̯́̽ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛ , ̡̨̣̖̐ ̨̖̐ ̦̜̌̔́ , ̛̦̪̭̯̌̌̽ ̖̥̱ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛̪̬̼̣̍̌͘ 114 К̨̐̔̌ ̨̛̪̣̦̯̖̌̚ ̭̖̏ ̦̱̙̦̼ ̖ ̥̏̌ ̦̦̼̖͕̔̌ ̦̖ ̱̯̖̌̍̔̽̚ ̸̡̛̣̯̏̀̽ ̨̛̱̖̥̣̖̦̏̔́ ̨̪ e - mail . В ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̨ ̵̣̼̀̍ ̵̛̛̙̖̦̔̏́ ̨̡̛̪̭̼̣ ̱̖̯̍̔ ̵̨̛̛̪̬̯̔̽ ̡ ̥̏̌ ̦̌ ̸̨̪̯̱͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ̼̏ ̡̛̱̣̌̌̚ ̛̪̬ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌͘ ʪ̨̣̙̖̦ ̛̥̖̯̯͕̌̽̚ ̸̨̯ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̦̌ ̛̭̖̬̭̖̏ ̨̨̯̬̙̖̯̭̍̌̌́ ̭ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̡̨̖̬̙̜̌̔̚ ̨̪ ̛̭̬̦̖̦̌̏̀ ̭ ̨̭̜̯̥̌ ̸̨̪̯̼ ˀˇ͕ ̨̦ , ̯̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ , ̨̯̾ ̡̡̛̦̌ ̨̨̨̭̍ ̦̖ ̡̭̙̖̯̭̌́ ̦̌ ̹̖̜̏̌ ̨̬̯̖̌̍͘ 3) ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̨̨̯̬̙̖̯̭̍̌̌́ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̸̨̪̯̼ ˀˇ͕ ̨̨̛̪̪̬̭̯̖ ̡̛̣̖̦̯̌ ̛̜̯̌̚ ̦̌ ̨̭̖̏ ̸̨̨̨̪̯̖̏ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ̛ ̱̦̯͕̌̽̚ ̦̖ ̛̪̬̹̣̌ ̛̣ ̨̡̪̭̼̣͕̌ ̏ ̭̣̱ ̸̖̌ ̛̖̭̣ ̱̙̖ ̨̨̣̖̔̐ ̬̖̥̏́ ̦̖̯ ̵̡̡̛̛̦̌ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚͘ О̸̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ;̸̛̭̯̜̌ ̡̨̙̖̌̔ ̯̬̖̯̖̽ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏Ϳ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̶̛̛̭̯̱͕̌́ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̡̛̭̼̖̯̖̔̏̌ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̦̥̖̬ ̣̔́ ̨̛̛̯̭̣̖̙̦͕̏̌́ ̨̡̪̭̼̣̌ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛̙̖̯̭͕̔̏́ ̌ ̨̨̪̯̥ ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̛̥̬̖̯̌̌̚ ̛ ̭̘̏͘ Н̵̡̡̛̛̌ ̛̛̥̖̦̖̦̜̚ ̏ ̭̯̯̱̭̖̌ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́͘ Н̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ̨̡̪̭̼̣̌ ̱̙̖ ̨̦̔̌̏ ̛̪̬̼̣̍̌ ̏ ̨̥̖̭̯ ̸̛̬̱̖̦̏́ ̬̖̭̯͕̌̔̌̌ ̨̦ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̨̨̭̣̙̦̖̯̭́́ ̖̺̘ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̦̌ ̸̨̨̨̪̯̥̏ ̨̛̛̯̖̣̖̦̔ ̨̹̖̏̌̐ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̥̱̯̐ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̛̬̦̭̯̌̽̚ ̛̛̖̺̖̦̏́̚ ̨ ̨̛̛̪̭̯̱̪̣̖̦ ̨̡̛̪̭̼̣ ̦̌ ̛̥́ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ;̨̣̖̣̌̍̚ ̸̨̨̪̯̣̦̌̽ ̛̛̣ ̱̹̖̣ ̏ ̨̡̯̪̱̭ ̛ ̯̔͘͘Ϳ . Н̌ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̶̛̭̯̬̦̖͕̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̱̖̯̏̔̽ ̡̨̯̜̌ ̛̪̬̥̖̬ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̵̨̛̥ ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ ˁ̡̨̛̬̦̹̯ ̭̖̣̦̔̌ ϮϬ ̴̖̬̣͕̏̌́ ̨̡̪̭̼̣̱ ̡̖̱̹̔̏̌ ̬̣̌̍̌̌̚ ̱ ̭̖̍́ ̏ ˔̣̯̖ ̖̺̘ ϭϴ ̴̖̬̣͕̏̌́ ̌ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̸̨̪̯̼ ˀˇ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̨̛̭̯̯ ̭̯̯̱̭̌ ̨̯ ϭϳ͘ϬϮ ̨̡̨̛̪̦̱̣ͨ ̸̨̨̨̛̭̬̯̬̦̼̜̏ ̶̖̦̯̬ͩ ̏ ˁ̴̨̨̛̥̖̬̪̣̖͘ ʰ ̡̛̯̖̌ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̨̡̛̦̯̏̌̀̚ ̸̸̨̬̖̼̜̦̏̌̚ ̸̨̭̯̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̪̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̛̪̭̯̌̽ ̛̣̖̦̖̌́̏̚ ̦̌ ̨̡̬̼̭̚ ̨̡̛̪̭̼̣ ̛ ;̛̛̣Ϳ ̨̬̺̯̏̏̌̌̽̚ ̡̛̣̖̦̯̱ ̛̖̦͕̔̽̐ ̨̨̛̪̪̬̭̯̖ ̨̖̐ ̛̛̪̬̜̯ ̦̌ ̨̭̖̏ ̸̨̨̨̪̯̖̏ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ̭ ̛̼̪̭̦̦̼̥̏̌ ̦̌ ̡̛̛̣̭̯ ̨̨̦̥̖̬̥ ̣̔́ ̨̛̛̯̭̣̖̙̦̏̌́ , ̛ ̱̦̯̌̽̚ , ̦̖ ̨̛̪̬̹̣ ̛̣ ̣̔́ ̨̦̖̐ ̸̨̖̐ - ̛̦̱̍̔̽  115 4 ) ʯ̨̪̣̦̜̯̖̌́ ̭̖̏ ̨̡̛̪̭̼̣ ̛ ̴̨̬̥̼ ̣̔́ ̵̛̦ ̬̦̖̖̌̌̚ ̨̥̔̌͘ ʿ̛̬̔́ ̦̌ ̸̨̪̯̱ ̱ ̭̏̌ ̱̙̖ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̭̖̏ ̨̨̨̯̐̏ ̡ ̨̡̯̪̬̖̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣͘ Е̛̭̣ ̱ ̭̏̌ ̨̛̦̖̣̹̖̍̽ ̨̻̖̥̼̍ ̨̛̯̪̬̣̖̦̜͕̌̏ ̨̯ ̨̭̖̯̱̏̀ ̬̦̖̖̌̌̚ ̡̛̱̪̯̭̌̽́̚ ̸̨̨̨̪̯̜̏ ̡̨̡̨̱̪̜̌̏ ;̡̨̨̡̛̬̥̍̌ ̛̛̣ ̡̨̛̛̪̣̭̯̼̥̌̏ ̡̛̪̖̯̥̌̌ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦Ϳ ̛ ̛̪̭̯̭̌̌̽̚ ̡̛̣̦̥̍̌̌ ̴̨̬̥ ˇ͘ϭϭϲ ̛ ˇ͘ϭϭϮˑʿ͕ ̨ ̵̡̨̨̯̬̼ ́ ̱̙̖ ̛̪̭̣̌ ̼̹̖̏͘ ʿ̨̨̛̥̥ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̌̚ ̨̪̣̦́́ ̭̘̏ ̨̨̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̔̏ ̦̌ ̥̖̭̯̖ , ̼̏ ̡̛̬̭̱̖̯̖ ̛̱̪̱̭̯̯̽ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̛̛̣ ̨̛̪̬̪̱̭̯̯̽ ̡̡̨̨̌̐ - ̛̦̱̍̔̽ ̵̨̨̛̦̬̪̭̯̌̌̐ ̨̪̖̬̭̦̙͕̌̌ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̸̭̣̱̖̯̭͕̌́ ̸̨̯ ̦̌ ̸̨̪̯̖ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̦̱̙̦̌́ ̥̏̌ ̡̨̡̱̪͕̌̏̌ ̌ ̨̨̪̬̜ ̙̖̔̌ ̛ ̡̛̣̦̍̌͘ Е̛̭̣ ̨̻̖̥̼̍ ̵̛̹̏̌ ̨̛̯̪̬̣̖̦̜̌̏ ̨̨̭̯̯̔̌ ̸̨̦ ̡̛̛̖̣͕̏ ̨̭̥̖̌ ̬̖̥̏́ ̨̪̱̥̯̔̌̽ ̨̍ ̶̨̛̛̛̯̥̯̌̏̌̌̚ ̶̨̪̬̖̭̭̌ ̨̛̪̣̦̖̦̌́̚ ̨̨̡̪̭̼̣ ̛ ̶̛̛̛̛̛̥̦̥̌̚ ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̦̌ ̨̡̯̪̬̱̌̏͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̡̯̌ ̙̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̨̱̭̣̦̏ - ̵̖̭̪̣̯̦̼̍̌ ̨̛̭̖̬̭͕̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̥̱̯̐ ̥̏̌ ̭ ̛̛̥̖̦̹̥̽ ̨̛̯̬̱̯̬̯̥̔̌̌̌̚ ̛̭̪̬̯̌̏̽ ̭́ ̭ ̨̛̪̣̦̖̦̖̥̌̚ ̵̨̨̭̖̥̙̦̼̏̏̚ ̡̨̣̦̍̌̏͘ ʿ̨̛̬̥̖̬̥ ̡̨̨̯̌̐ ̛̭̖̬̭̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯̯̾ http://pbrf.ru/ Ч̨̯ - ̨̯ ̛̬̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̨̍ ̨̯̥̾ ̛̭̖̬̭̖̏ ̦̖ ̱̱͕̍̔ ̨̨̪̯̥̱ ̡̡̌ ̦̱ ̸̨̨̨̖̦̽ ̨̨̪̬̭̯̜ ̛ ̨̪̦̯̦̼̜́͘ Н̌ ϯ ̛̦̖̖̣̔ ̥̏̌ ̨̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́ ̖̭̪̣̯̦̼̜̍̌ ̯̬̌ ̴̛ ʥ͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̸̬̭̪̖̯̼̯̌̌̏̌̽ ̨̔ Ϯϱ ̡̨̣̦̍̌̏ ̏ ̡̛̭̱̯͕ ̸̨̡̪̣̯̔̀̌̽ ̨̪ Аʿʰ ̨̭̜̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̌̐̌̚ ̛ ̨̨̥̦̖̐ - ̨̨̥̦̖̐ ̨̬̱̖̔̐͘ Ч̨̯ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̶̛̛̛̛̛̥̦̥̌̚ ̡̛̖̬̙̖͕̔̚ ̨̯ ̨̨̛̪̥̥ ̨̭̪̭ ̨̍̌ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̦̌ ̨̭̥̜̌ ̨̡̭̯̖͕̔̌̏ ̦̌ ̡̛̛̣̖̍̚ ̨̛̬̭̭̯̦̌́́ ̨̯̪̬̣̌̏́́ ̨̡̛̪̭̼̣ ̸̨̨̼̦̜̍ ̶̨̖̦̦̜ ̨̡̨̪̭̼̣̜ ̦̖̥̦̼̥̌̚ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̨̥̖̭̯̏ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́ ϭ ̡̣̭̭͕̌̌ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̦̌ ̡̨̡̱̪̖̌̏ , ̡̛̱̪̌̏̚ ̖̘ ̨̨̪̯̥͘ К̛̱̪̯̽ ̡̨̡̱̪̱̌̏ ̨̪ ̵̨̨̛̬̹̥ ̶̖̦̥̌ ̨̨̥̙̦͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̖̭̔̽̚ http://tara - tovara.ru/ ʪ̣́ ̛̭̬̦̖̦̌̏́ ͕ ̡̨̨̡̬̍̌ ϭ ̡̣̭̭͕̌̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ́ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̯̪̬̣̌̏́̀ , ̨̛̭̯̯ ̖̭̔̽̚ ϵϮ ̬̱̣̍́ ̌̚ ϭϬ ̹̯ ;̨̪ ϵ͕Ϯ ̬̱̣̍́ ̌̚ ϭ ̡̨̨̡̬̱̍Ϳ͘ Н̌ ̸̵̨̨̪̯̼̏ ̵̨̛̯̖̣̖̦̔́ ̨̨̥̖̐ ̨̨̬̐̔̌ ̡̯̌̌́ ̡̨ ̨̡̬̍̌ ̨̛̭̯̯ ϮϮ ̬̱̣͕̍́ ̸̨̯ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̏ ̔̏̌ ̬̌̌̚ ̨̨̬̙̖̔͘ 116 5 Ϳ ̨̭̖̯̏ ̡̭̯̬̯̦̼̜̌̍̌ ̛ ̭̘̏ ̙̖ ʹ ̛̬̱̙̯̖̔ ̭ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦̥̔̌ ̸̨̨̨̨̪̯̏̐ ̨̛̯̖̣̖̦͕̔́ ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̨̡̛̪̭̼̣ . К̨̐̔̌ ́ ̨̡̨̯̣̽ ̸̛̦̦̣̌̌ ̨̨̪̣̯̦ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ , ́ ̼̣̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̬̬̙̖̦̌̔̌̚͘ ʥ̸̡̨̖̭̦̖̦̼̖ ̨̨̯̥̯̦̼̖́̐ ̸̨̛̖̬̖͕̔ ̦̖ ̨̨̨̭̍ ̬̱̙̖̣̦̼̖̔̀̍ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦͕̔ ̨̡̛̬̬̯͕̍̀̌́ ̡̛̖̬̙͙̌̔̚˔ ̬̱̣̭͕̐̌́ ̛̪̭ ̣̌ ̨̙̣̼͕̌̍ ̣̏̌̚ ̡̨̨̨̛̬̱̯̖̣̖̜͙̦̏̔ ̨̨̪̯̥ ̨̨̪̬̭̣̖̣̏̚͘ К ̸̨̪̯̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̯̦̭̯̭̽́ ̡̡̌ ̡ ̶̨̨̛̛̯̬̦̦̜̌̔ ̖̭̖̦̦̖̜̏ ̛ ̨̭̖̦̦̖̜ ̛̬̐́̚ ̦̌ ̵̨̨̪̬̭̯̬̌ ̦̹̖̜̌ ̨̛̣̥̜̀̍ ˀ̨̛̦̼̔͘ ʪ͕̌ ̨̯̾ ̨̱̙̭̦̌ ̨̛̦̖̪̬̯̦͕́ ̨̦ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̡̛̦̱̔̌ ̦̖ ̖̯̭̔̽́ ̛ ̨̦̱̙̦ ̛̪̬̦̯́̽ ̨̯̾ ̡̡̌ ̨̦̦̭̯̔̌̽͘ ˁ̨̛̛̥̏ ̙̖ ̛̭ ̡̛̛̯̖̬̥̌ ̼̏ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̖̯̖̭̔̍̽̽͗ ̱ ̨̡̨̛̭̯̬̱̦̔̏ ̛̥̖̬̦̌́̚ ̬̪̣̯͕̌̌̌̚ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̨̛̦ ̛̼̭̣̱̹̯̏̏̌̀ ̸̡̨̖̭̦̖̦̼̜̍ ̨̨̡̪̯ ̛̦̖̯̐̌̏ ̌ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̭̘̏ ̵̨̨̪̣ ̛ ̸̨̯ ̨̦̌̔ ̥̖̦̯́̽ ̏ ̨̯̜̾ ̭̯̬̦̖̌͘ ʰ̨̚ ̦̔́ ̏ ̖̦̔̽ ̨̨̦̔ ̛ ̨̯ ̙̖͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯͕̾̐ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̛̦̣̯̌̌̔̽ ̭ ̛̛̦̥ ̵ ̨̨̛̬̹̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̼̏ , ̨̨̨̥̙̦̏̚ , ̨̡̭̯̣̦̖̯̖̭̽ ̭ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̨̛̦̐̔̌ ̱ ̭̏̌ ̛̪̬̥̱̯ ̨̡̛̪̭̼̣ ̙̖̔̌ ̏ ̸̭̼̌ ̨̨̨̖̖̦̦̍̔̐ ̪̖̬̖̬̼͕̏̌ ̨̨̛̪̣̏̏̚ ̵̛ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̏ ̨̡̦̖ ̛̪̬̖̥̌ ̛ ̛̛̪̬̜̯ ̨̨̪̪̙̖͕̚ ̸̨̯̼̍ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̨̛̯̪̬̣̖̦͖̌̏́ ̛̛̣ ̦̖ ̨̪̯̬̖̱̯̍̀ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̖̬̦̱̹̱̭̏̏̀́ ̨̯ ̡̛̦̖̼̱̪̹̏̏ ̨̖̐ ̨̡̦̣̙̱̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̡̪̭̼̣̱͘ ˁ̥̌ ́ ̦̖ ̣̭́̏́̀̽ ̡̡̛̥̌ - ̨̯ ̱̙ ̨̡̨̹̜͕̍̌́ ̛̱̥̖̺̥̀ ̡̯̌ ̵̨̭̱̔ ̨̬̭̪̣̯̌̌̐̌̽ ̡ ̭̖̖̍ ̣̖̜̀̔͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ , ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̭̪̼̯̼̖̯̖̏̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̏ ̶̡̨̡̛̛̛̥̥̱̦̌ , ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̨̛̥̥ ̨̨̥̖̯̥̔͘ О̦ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̶̛̖̪̯̭̌̽́̚ ̌̚ ̥̣̖̜̹̖̖̌ ̨̡̨̦̦̖̌̌̚ ̥̏̌ ̨̨̛̣̙̖̦̖̔ ̛ ̵̨̯̽ ̡̡̌ - ̨̯ ̨̨̛̯̣̬̯̍̌̐̔̌̽ ̌̚ ̨̯̾ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥͕ ̶̨̨̡̛̛̪̖̬̦̭̯̌̌ Т̯̦̌̽́̌ В̨̛̛̣̥̬̦̌̔̏̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱ ̦̖̘ ̸̦̣̭̌̌́ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̜ ̪̖̬̖̬̼̏ ̛̬̖̹̣̌ ̭̖̏ - ̡̛̯̌ ̭̏̌ ̨̛̭̣̱̙̯͕̍̽ ̨̨̛̯̣̬̯̖̍̌̐̔̌ ̖̘ ʹ ̡̛̱̪̯̖ ̨̡̨̡̹̣̱̌̔ ͖ ̛̛̣ ̨̪̥ ̨̣̐̌ ̥̏̌ ̡̨̱̪̯̌̏̌̽ ̸̡̱̱ ̨̨̡̪̭̼̣ ̛̛̣ ̨̡̪̭̣͕̔̌̌̌̚ ̡̡̛̥̌ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̦̌ ̨̡̭̯̖̔̌̏ ;̡̛̭̯̯͕̌ ̨ ̵̭̖̏ ̴̵̡̛̹̌ ́ ̱̦̣̌̚ ̡̡̌ ̬̌̚ ̨̯ ̶̨̛̭̯̬̱̦̼̔ ̸̨̪̯̼Ϳ͕ ̨̨̛̯̣̬̯̖̍̌̐̔̌ ̖̘ ʹ ̡̛̱̪̯̖ ̨̡̨̡̹̣̱̌̔ ̛̛̣ ̡̨̨̡̬̱̍ ̴̡̨̦̖̯͘ Н̖ ̨̛̙̣̯̖̭͕̍̽ ̨̯ ̭̏̌ ̦̖ ̱̱̖̯̍̔͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦̔ ̦̱ ̛̦ ̏ ̡̡̱̌̀ ̦̖ ̯̔̌̀ ̥̏̌ ̨̨̨̪̏̔̏ ̡̛̱̪̯̽ ̛̥ ̡̡̱̌̀ - ̛̦̱̍̔̽ ̨̭̣̭̯͕̌̔̽ ̨̨̪̬̭̯ ̛̱̣̼̦̯̖̭͕̍̽ ̨̨̛̬̯̖̐̏ ̬̭̯̱̜̯̖͕ͨ̔̌̏̏ͩ̚ ̨̛̭̪̭͕ͨ̌̍ͩ ̨ͨ̔ ̛̛̭̦̏̔̌́ͩ͘ ˔ ̱̖̬͕̏́̀ ̛̭̬̖̔ ̨̭̪̣̹̽ ̵̨̦̭̯̬̖̦̦̼̌ ̦̌ ̛̦̖̯̐̌̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̭̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̨̪̥̦̯̌́̚͘ ʰ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̛̪̬̦̖̭̘̯ ̥̏̌ ̵̨̛̺̱̯̥̼ ̵̛̥̯̖̬̣̦̼̌̌̽ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̨̼͕̏̐̔ ̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̬̔̌̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̯̖̪̣̌ ̨̡̛̬̱̙̺̥̌̀ , ̼̏ ̦̖ ̵̨̛̣ ̸̨̛̛̪̭̯̯̖ ̭̖̖̍ ̡̬̥̱̌͘ В̭̘ ̭̖̏̐̔̌ ̶̨̛̭̯̬̖̜ ̡ ̦̥̌ ̨̬̺̖̯̭̏̏̌̌́̚͘ ˁ ̛̦̙̖̥̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏ ̨̏ ̨̡̦̣̙̖̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏ ̨̯̥ ̴̨̬̥̯̖͕̌ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̨̬̯̌̍̌̀ ́ ̛ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̦̭̯̣̦̌̽ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱͕̔̀ ̨̯ ̨̪̬̣̖̥̍ ̭ ̡̨̦̖̼̱̪̥̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̪̪̬̭̯̱ ̦̖ ̱̖̯̍̔͘ Л̸̨̛̦ ̱ ̥̖̦͕́ ̌̚ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̦̦̔̌ ̨̜ ̵̭̖̥̖ ̼̣̍ ̨̭̖̏̐ ϭ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̡̦̖̼̱̪̏͘ Н̛ ̨̣̹̖̍̽ , ̛̦ ̥̖̦̹̖͕̽ ̨̭̖̏̐ ОʪʰН͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̨̪ ̡̡̛̥̌ - ̨̛̣̍ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̭̏̌ ̦̖ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌ ̨̪̬̖̣̙̖̦̦̔̌́ ̨̥̦̜ ̵̭̖̥̌ ̭ ̨̨̪̣̯̜̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̛̛̣ ̼̏ ̡̛̛̬̭̦̱̣ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̭̖̍́ ̏ ̨̪̬̙̖̔̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯͕ ̡̨̨̯̬ ̼̖ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̨̪̬̱̥̖̯̔̌̏̌̀̚ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̖̍̚ ̨̪̬̖̪̣̯͕̔̌ ̨̯ ́ ̵̸̨̱ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̸̨̡̨̪̬̜̌ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̛̛̪̬̥̖̦̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̨̛̛̪̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏̌͘ О̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̨̨̥̦̐ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̹̖̜̏̌ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬͕̌̔ ̨̦ ͕́ 117 ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̏ ̨̯ ̬̖̥͕̏́ ̡̨̐̔ ̌ ̛̦̥̣̭̌̌́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̸̨̭̌̏ - ̨̨̛̭̪̥̖̯̬̔̏ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚ ̨̭̥̐ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̛̛̭̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏̌ ̭ ϯϬй ̨̔ ϮϬй͘ 1) В̭̖̐̔̌ ̨̪̭̣̖ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̡̌̌̌̚̚ ʯВОНʰТЕ ̡̛̣̖̦̯̱ ̣̔́ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́ ̛̥ ̡̌̌̌̚̚ ̛ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯̾ ̭̪̱̭̯́ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̬̖̥̏́ ;́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̼̙̯̏̔̌̽ ̨̪̣̦̔́ ̛̛̣ ̖̦̔̽Ϳ͘ ˔ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̛̼̖̣̣̏̔ ̨̨̭̣̏ ͨ ʯВОНʰТЕ ͕ͩ ̸̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ʿОʯВОНʰТЬ ͕ ̌ ̦̖ ̛̦̪̭̯̌̌̽ e - mail , ̭̥̭ ̛̛̣ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̸̨̛̣̦̖ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ ̏ ̶̨̭ ̛̭̖̯͘ Т̖̪̖̬̽ ̨̨̨̪̪̬̦̖̖̔̍͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̨̦̱̙̦ ̨̛̥̖̦̦ ̨̛̦̯̏̽̚ ? ʿ̵̡̛̛̭̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡̯̌ ̨̱̭̯̬̖̦͕̌ ̸̨̯ ̛̪̬ ̨̨̬̬̖̌̐̏̚ ̖̥̱ ̨̨̬̐̌̔̚ ̯̙̖̣̖̖́ ̨̭̬̯̏̌̽ ̥͕̏̌ ̛̦̖̙̖̣ ̨̛̪̭̥̖̦̦̽ ; email , ̭̥̭͕ ̶̨̭ ̛̭̖̯Ϳ͘ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̸̨̡̖̣̖̏ ̪̖̬̖̱̥̣̔̌ ̖̣̯̔̌̽ ̡͕̌̌̚̚ ̨̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̦ ̡̨̭̬̖̖ ̛̪̬̦̖̯̭̌́̚ ̨̪ ̴̨̯̖̣̖̦̱͕ ̛̦̖̙̖̣ email . Н̖ ̛̱̣̜̯̖̭͕̔̏́̽ ̖̭ ̯̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̛̖̱̹͕̔̏ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̨̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̪̬̥́ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̪̖̬̖̱̥̣̔̌͘ ʿ̨̛̥̦̯̖͕ ̏ ̣̖̐̌̏ ̨̪̬ ̨̡̛̪̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏ ́ ̡̬̭̭̼̣̌̌̏̌̚ ̨̪̬ ̼̭̯̬̼̖ͨ̍ͩ ̛ ̨̛̣̖ͨ̔̐ͩ ̨̨̭̪̭̼̍ ̛̭͍̏́̚ Т̴̨̖̣̖̦ ̭̥̼̜̌ ̼̭̯̬̼̜̍ ̨̨̭̪̭̍ ̛ ̸̨̡̖̣̖̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̯̖̯̯̏ ̥̏̌ ̦̌ ̨̨̡̦̏̚ ;̛̖̭̣ ̦̖ ̸̨̯̖̖̯͕̏̌ ̨̯̾ ̨̨̪̏̔ ̱̥̯̭̌̔̌̽́̚ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̦̖ ̼̭̼̣̯̏̌̽ ̖̥̱ ̨̡̪̭̼̣̱Ϳ͘ Email ̙̖ ̨̥̙̖̯ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̱̖̯̏̔̽͘ ʿ̣̭̀ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̼̏ ̦̖̬̖̯̖̭̌̍̽ ̨̪̼̯̌ ̛ ̱̖̯̖̍̔ ̨̪ ̨̨̣̭̱̐ ̱̙̖ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̡̨̯ ̭ ̨̣̹̖̜̍̽ ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽̀ ̡̛̼̱̪̯̏ ̨̡̪̭̼̣̱͕ ̌ ̡̨̯ ̦̖̯͘ ˄ ̨̥̖̜̣̾̏ ̛ ̭̥̭ ̦̌ ̸̨̪̬̽ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̡̯̌̌́ ̙̦̏̌̌́ ̨̭̭̯̣̺̌̏́̀̌́ ̨̨̬̬͕̌̐̏̌̚ ̡̡̌ ̡̛̦̖̖̬̣̏̍̌̌͘ ˁ̬̱̌̚ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̨̪̬̭͕̏ ̡̡̌ ̨̛̦̯̏̽̚ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̨̨̦̖̬͍̔̐ ʰ̚ ̵̯̖ ̨̨̨̭̪̭͕̍̏ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ́ ʹ ̨̡̛̪̪̭̔̌ Skype ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̴̛̯̬̼̌ ̨̨̥̙̦ ̖̭̔̽̚ http://www.skype.com/ru/rates/ Н̭̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̯̀ ̨̡̛̦̏̚ ̦̌ ̨̛̥̣̦̼̖̍̽ ̛ ̶̨̛̭̯̦̬̦̼̖̌̌ ̴̨̯̖̣̖̦̼ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭ К̡̨̜̌ ̨̛̥̖̦̦ ̴̛̯̬̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̬̖̹̯̌̽ ̥͕̏̌ ́ ̭̖̏̐̔̌ ̛̼̬̣̏̍̌ ϭϮϬ ̛̥̦̱̯͘ О̡̨̦̔̌ ̭̬̱̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̨̨̨̛̬̯̭̐̏̽́͗ ̴̛̯̬̼̌ Skype ̖̬̖̦̦̼̖ͨ̔̏́ͩ͘ О̴̨̛̬̥̏ ̨̡̛̪̪̭̱̔ ̦̌ ̶̥̖̭́ , ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̨̨̛̪̬̬̯̖̐̏ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̛̥̦̱̯̼ ̨̭̬̯̐́ ̛ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̶̥̖̭́ ̦̖ ̪̖̬̖̦̖̭̱̯̭́͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̼̏ ̨̨̛̼̬̯̖̏̐̏ ̭̖̏ ̛̥̦̱̯̼͕ ̨̯ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̴̨̨̛̬̥̯̽ ̖̺̘ ̨̦̱̔ ̨̡̛̪̪̭̱̔ ̦̌ ̨̯̯ ̙̖ ̡̡̱̦̯̌̌ ̱ ̭̏̌ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭͕́ ̨̦ ̏̌́ ̨̡̛̪̪̭̔̌ ̸̦̦̖̯̌ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̸̨̡̨̛̦̦̌́ ̨̡̨̭̬̏ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̪̬̖̼̱̺̖̜̔̔͘ ʿ̨ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ , ̡̯̌ ̨̼̣̍ ̨̐̔ ̦̌̌̔̚͘ ˑ̨̯ 118 ̡̨̙̱̯ ̨̦̖̱̦̼̜̔̍ ̨̥̥̖̦̯͕ ̨̦ ̖̹̖̣̖̔̏ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ́ ̦̖ ̦̹̖̣̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̪̖̬̼̜̏ ̶̥̖̭́ ̨̬̯̼̌̍ ̨̭̖̯̱̏̀ ̯̏́̽̚ ̴̛̯̬̌ ̭ ̨̪̭̥̌̌̚ ̛̛̣ ̏ ̛̦̖̭̯ ̨̡̪̱̹̱ͨ̔ͩ ̏ ̬̥̖̬̖̌̚ ϱ ̨̖̬͕̏ ̡̨̨̯̬̌́ ̏ ̸̭̣̱̖̌ , ̛̖̭̣ ̛̥̦̱̯̼ ̸̡̨̦̯̭̌̌́̚ , ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̥̏̌ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̽ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̨̡̛̦̏̚ ̣̹̖̔̌̽͘ Т̖̪̖̬̽ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̪̖̥̱ ̨̦̱̙̦ ̨̛̦̯̏̽̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̪͍̐̔́ О̸̨̼̦̍ , ̸̖̬̖̚ ̨̪̣̦̔́ ̛̛̣ ̖̦̔̽͘ Е̛̭̣ ̛̬̭̭̥̯̬̖̥̌̌̏̌ ̨̯̬̼͕̏̌ ̨̪̬̖̥̼̖̔̌̏̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯ ̖̬̼͕̚ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̛̛̣̦̦̾̔̐ , ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̯̔̌̏́ ̦̌ ̶̨̛̛̥̾ ̛ ̛̦̙̥̯̌̌̀ ̦̌ ̨̨̭̖̥̙̦̼̖̏̏̚ ̛̯̬̖̬̼̐̐ ͘ Т̖͘͘ ̸̨̡̖̣̖̏ ̖̣̖̯̔̌ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̶̵̨̛̥̾́͘ О̦ ̛̱̖̣̏̔ ̡̬̖̣̥̱̌ , ̖̐̔ ̖̥̱ ̨̖̺̯͕̍̌̀ ̸̨̯ ̡̛̱̪̏ ̸̭̼̌ ˁ̨̛̪̥̖̯̬̔ , ̨̦ ̭̯̦̖̯̌ ̨̦̯̐́̽ ̡̡̌ ˌ̵̱̥̖̬̌ . ʯ ̹̖̣̌ ̦̌ ̛̣̦̦̾̔̐ , ̖̐̔ ̦̌ ̨̨̛̛̯̪̬̖̖̦̖̌̏̏̔̚ ̸̡̨̛̣̣̭̏̀̽ ̨̨̬̖̍̔ ̨̛̖̏̔ ̭ ̡̨̣̭̭̦̜̌ ̸̡̨̥̱̼̜͕̚ ̌ ̯̱̯ ̖̺̘ ̛ ̶̡̛̌́ ̨̭̖̏̐ ϭϰϵϵ ̬̱̣̖̜̍ ̨̥̖̭̯̏ ̵̛̪̬̖̙̦ ϭϯϮϵϴϭϮϵ ̬̱̣̖̜̍͊ ʰ ̨̨̭̯̣̭̌̽ ̨̯ ̨̭̖̏̐ Ϯ ̡̛̹̯̱ ̦̌ ̭̏̀ ˀ̨̛̭̭̀͊ Н̨̱̙̦ ̱̭̪̖̯͕̽ ́ ̵̛ ̵̸̨̱͕ ̨̯̾ ̡̬̱̯̼̖ ̸̭̼͕̌ ̨̯̏ ̨̦̌ ̨̣̹̍̽̌́ ̸̱͕̔̌̌ ̸̨̯ ́ ̦̹̘̌ ̣ ̡̯̱̌̀ ̡̬̱̯̱̀ ̖̺̏̽͊ ʯАКАʯˏВА˓ ̌ - ̌ - ̌ - ̌͊͊͊ Ч̨̡̖̣̖̏ ̏ ̴̨̛̛̜̬͕̾ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̯ ̨̦ ̴̨̨̛̬̥̣ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̭̥̼̖̌ ̡̬̱̯̼̖ ̸̭̼͕̌ ̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̵̨̯̔́ ̨̡̨̯̣̽ ̛̬̦̦̼̖̍̌̚͘ ˄̙̜̯̖̏̌̌ ̨̖̐ ̶̨̛̛̥̾ ̛ ̜̯̖̔̌ ̖̥̱ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̭̯̼̯͕̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̙̖̯ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̛̪̬̔́ ̏ ̸̱̭̯̏̏̌ , ̨̦ ̨̪̜̥̖̯͕ ̸̨̯ ̱ ̨̦̖̐ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̡̼̱̪̏ ̵̡̛̯̌ ̵̙̖̣̦̦̼͕̌ ̨̦ ̭̖̏ ̙̖ ̵̨̨̛̬ͨ̔̐ͩ ̸̨̭̌̏͘ А ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ , ̨̪̭̣̖ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̡̌̌̌̚̚ ̨̦ ̨̪̪̖̯̌̔ ̦̌ ̨̛̭̭̖̦̜̔ ̨̣̦̭͕̾̔ ̖̐̔ ̸̭̼̌ ̱̱̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ̱̙̖ ̦̖ ϭϰϵϵ ̬̱̣̖̜̍ ̡̡̌ ̱ ̭͕̏̌ ̌ ϭϰϵϴ͕ϳϱ ̡̨̡̪̖̖͊ Е̺̘ ̖̹̖̣̖̔̏͊ В̨̯ ̨̯̾ ̸̱̔̌̌͊ О̯̖̣̍́̌̚ ̭̯̽̏ ̙̖ ̦̖̯̱ ̵̡̡̛̛̦͕̌ ̨̨̪̯̥̱̾ ̡̙̱̌̌̚ ̯̥̌ ̖̐̔ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̨̪̱̥̣̔̌ ̦̹̌ ̸̛̭̭̯̣̼̜̌̏ ̨̡̛̦̺̐ ̛ ̡̦̯̼̣̌̌ ̡̌̌̚̚ ̱ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ , ̵̣̏̌́ ̭̖̍́ ̌̚ ̛̦̖̙̦̦̱̔̀̀ ̨̖̣̱̔̏̀ ̵̡̯̱͕̏̌ ̨̨̛̪̣̹̱̏̏̀̚ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ Ϯϱ ̡̨̡̪̖̖͊ А ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ , ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̪̬̭̯ ̼̣̍ ̪̦̽́ ̛̛̣ ̡̦̱̬̖̦̌ ̛ ̡̣̌̌̌̚̚ ̸̭̼̌ ͨ ̨̪ ̡̨̛̪̬̣̱ͩ͘ ˄ ̥̖̦́ ̛̼̣̍̏̌ ̛ ̡̛̯̖̌ ̡̛̣̖̦̯̼͘ ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬͕̐̏́ ̖̭̔̽̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̖̺̘ ̸̯̼̭́̌ ̸̛̛̪̬̦͕ ̯̭̏̔̌̏̌̽́ ̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣̌͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̨̛̪̥̦̯̖̌̚ ʹ ̜̯̖̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̯̼̯̽͘ Н̖ ̨̜̯̖̭͕̍̽ ̸̨̯ ̌̚ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̨̡̪̌ ̼̏ ̖̥̱ ̦ ̛ ̨̛̦̯̖̏̚ , ̨̦ ̴̨̨̛̬̥̯ ̡̌̌̚̚ ̐̔ ̖ - ̛̦̱̍̔̽ ̖̺̘͕ ̸̨̪̯̌ ˀˇ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̦̖ ̨̛̭̯̯̔̌̏ ̖̥̱ ̨̡̪̭̼̣̱ ̬̦̹̖̌̽ ̨̨̦̜̔ ̛̦̖̖̣͕̔ ̖̐̔ ̼̍ ̨̦ ̦̖ ̛̙̣͕ ̛ ̼̏ ̡̯̌ ̛ ̡̯̌ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̵̨̭̯̬̦̼̌̌̏̌̚ ̨̯ ̨̨̯̾̐͘ 2) ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̨̨̛̪̦̯͕̏̽̚ ̨̪̬̖̜̯̖ͨ̍ͩ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̪ ͨˇ̨̖̖̬̣̦̜̔̌̽ ̖̍̌̚ ̵̨̦̖̣̦̘̙̦̼̍̌̐̌̔ ̨̡̪̱̪̯̖̣̖̜̌ͩ ͘ ˁ̡̭̼̣̌ ̦̌ ̭̖ ̛̬̭̏ - http://www.fbnp.ru/ В ̯̱̾ ̱̍̌̚ ̨̦̭̯̭̏́́ ̭̖̏ ̨̦̖̣̦̖̙̦̼̖̍̌̐̌̔ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̛̦̖̼̱̪̺̖̏̌̀ ̨̡̛̪̭̼̣ , ̛̛̣ ̡̡̛̥̌ - ̨̛̣̍ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̛̬̖̺̖̏̔́ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̥̦̥̌̐̌̌̚͘ ʿ̨̨̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̖̜ ̸̨̖̦̽ ̨̨̪̬̭̯͗ ̨̛̯̖̏̏̔ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̛̚ ̨̪̬̥̖̯̬̌̌̏ ʹ ̴̨̯̖̣̖̦ ̛ ;̛̛̣Ϳ ˇʰО ̛ ̨̛̭̥̯̬̯̖ , ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̣ ̹̏̌ ̸̡̡̛̬̭̌̌̏ ̏ ̵̨̦̖̭̯̬̜̦̼ ̵̬́̔̌ ̨̯̜̾ ̼̍̌̚͘ Е̛̭̣ ̭̖̏ ̸̨̛̭̯ - ̨̡͕ ̛̖̭̣͕ ̡̡̌ ̨̨̛̬̯̭͕̐̏́ ̨̭̪̣̼̣͕̏ ̸̛̭̯̜̯̖̌ , ̥̏̌ ̨̨̪̖̣̏̚͘ ʿ̛̬̦̯̭͕̌̽́̚ ̥̦̖ ̯̾̌ ͕̍̌̌̚ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̌̚ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̖̺̘ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̨̨̪̥̣̐̌͘ Н̨ ̭̥̌ ́ ̨̨̛̪̪̣̦̣ ̖̘ ̸̨̨̪̬̦̼̥́̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏ ̸̡̨̛̬͕ͨ́̍̏ͩ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̖ ̛̣̖̦̯̖̭͕̽ ̛̜̯̖͕̏̍̏̌ ̱̦̜̯̖̌̏̌̚͘ ʯ̜̥̖̯̌ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̖̣̔ ̪̬̱̌ ̛̥̦̱̯ ̡̛̥̭̥̱̥͕̌ ̨̦ ̨̯̌̚ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾ ̥̏̌ ̖̦̖͕̔̐ ̛̭̣ ̛ ̨̦̖̬̏̏͘ 3) ˄̦̜̯̖͕̌̚ ̦̱̙̦̌ ̛̣ ̨̡̪̭̼̣̌ ̡̛̣̖̦̯̱ ̡ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̜̔ ̯̖̔̌ ;̸̨̨̭̬̦Ϳ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ˑ̨̯ ̡̨̣̖̐ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯͕̔̌̽ ̌̔̌̏̚ ̨̪̣̦̖̏ ̛̦̖̦̦̼̜̏ ̨̨̪̬̭̏͗ ̼ͨ̏ ̭̖̖̍ ̨̡̪̱̪̖̯̖̌ ̛̛̣ ̏ ̨̨̡̪̬͍̔̌ͩ͘ К̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̨̬̯̌̍̌ ̸̨̪̯̼ ̡̦̖̪̬̖̭̱̖̥͕̔̌̌̚ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̨̨̨̛̭̪̬̦̬̯̐̏̌̽̚ ̨̪̭̼̣ ̡̌ 119 ̛̖̬̙̯̭̌̔́̚ ̦̌ ϭ ̖̦̔̽ ̛̛̣ ̦̌ ϭϬ͘ ʰ ̛̖̭̣ ̼̭̦̖̯̭͕̏́́́ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̛̪̬̙̏̌́ ̨̏ В̨̨̡̛̣̭̯̖͕̌̔̏ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̼̏ ̏ ˁ̴̨̨̛̥̖̬̪̣̖͕ ̸̛̬̭̭̯̼̖̯̌̏̌ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̡̪̭̼̣̱ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϱ ̦̖̜͕̔ ̡̯̌ ̡̡̌ ̱ ̬̱̔̐̌ / ̨̛̪̬̱̔̐ ̏ ̨̯̯̾ ̖̦̔̽ ʪ̖̦̽ ˀ̨̛̙̖̦͕̔́ ̖̭̯̽ ̭̥̼̭̣ ̨̛̖̙̣̏̏ ̨̡̯̯̌̌̽̚ ̡̛̣ ̖̦̯̱ ̏ ̡̖̌̌̚̚ , ̨̛̭̭̣̹̭͕̌̏̽ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̦̌ ̨̬̖̥̖̦̦̖̏ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̯̬̏̌̌ ̦̌ ̡̭̣̖̌̔͘ В ̨̨̛̪̬̯̦̥̏ ̸̭̣̱̖̌ ̼̏ ̡̛̬̭̱̖̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̛̭ͨ̏́ͩ͘ 4) ʿ̨̨̨̭̯̦̦́ ̨̛̦̪̥̦̜̯̖̌̌ ̨ ̭̖̖̍͘ В̨̙̦͕̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̛̪̥̦̣ ̨̪̬ ̭̏̌ ̛ ̨̭̜̏ ̡͕̌̌̚̚ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̼̣̍ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̦̌ ̭̏́̚ ̛͘ ˁ̥̼̜̌ ̸̛̣̱̹̜ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̦̪̥̦̯̌̽ ̨ ̭̖̖̍ ʹ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̴̨̨̛̛̦̬̥̬̯̏̌̽ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̍ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̭̯̯̱̭̌̌ ̨̖̐ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́͘ В̨̯ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̨̥̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̛ ̨̪ email , ̛ ̨̪ ̭̥̭͕ ̛ ̸̖̬̖̚ ̸̛̣̦̼̖ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̏ ̶̨̭ ̵̭̖̯́͘ ʿ̨̡̭̼̣̌ ̨̯̪̬̣̖̦̌̏̌ ʹ ̛̛̦̪̭̣̌̌ ̨̍ ̨̯̥͖̾ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛̪̬̼̣̍̌ / ̨̡̛̪ ̦̱̣̌ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̸̨̨̨̛̭̬̯̬̦̼̜̏ ̶̖̦̯̬͕ ̨̪̯́̽ ̨̛̛̦̪̥̦̣̌ ̨ ̭̖̖͖̍ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛̪̬̼̣̍̌ ̏ ̨̥̖̭̯ ̸̛̛̬̱̖̦̏ ʹ ̦̖ ̵̬̖̐ ̛ ̨̨̛̪̦̯̏̽͊̚ Е̛̭̣ ̭ email ̛ ̶̨̭ ̛̭̖̯̥́ ̭̖̏ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̨̯ ̣̔́ ̨̨̱̦̜̔̍ ̨̡̛̯̪̬̌̏ ̭̥̭ ̥̏̌ ̨̨̛̪̦̯̭̌̔̍́ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̭̖̬̭̏͘ ʰ̵ ̖̭̯̽ ̏ ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏͘ ˁ̥̌ ́ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ̛ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̯̯̾ http://mainsms.ru/ В̨̨̨̥̙̦̚ , ̖̭̯̽ ̛ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̼̖̔̏ ̭̖ ̛̬̭̼͕̏ ̨̦ mainsms ̸̨̖̦̽ ̨̛̭̣̦̽ ̨̡̪̱̪̖̯̔̌ ̨̭̖̜̏ ̨̨̨̪̬̭̯̯̜ ̛ ̨̨̱̭̯̥̔̍̏ ̨̨̛̛̭̪̣̦͕̽̏̌́̚ ̴̛̦̯̖̬̖̜̭ ̨̛̛̛̦̯̱̯̦̏ ̨̪̦̯̦̼̜͕́ ̨̨̥̙̦ ̡̨̣̖̐ ̬̱̙̯̌̐̌̽̚ / ̼̬̱̙̯̏̐̌̽ ̱̍̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̯̔͘͘ К̡̌ ̼̏ ̱̙̖ ̨̛̥̣̐ ̨̪̦̯͕́̽ ̏ ̨̬̯̖̌̍ ́ ̪̬̖̼̹̖̏ ̨̭̖̏̐ ̶̖̦̀ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̛ ̨̨̪̬̭̯̯̱  ˑ̵̛̯ ̨̪̬̭̯̼ ̵ ̸̵̖̯̼̬̖ ̛̪̬̣̌̏ ̨̪̣̦̖̏ ̱̖̯̍̔ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̛̛̭̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̦̖ ̼̏ ̵̡̱̪̣̖̦̦̼ ̨̨̡̪̭̼̣͘ ˁ̛̖̭̯̏ ̵̛ ̡ ̨̨̭̣̯̦̥̱̌̍̀ ̛̛̥̦̥̱̥̱ ̖̍̚ ̛̦̖̭̖̦̏́ ̵̨̯̽ ̡̡̨̜̌ - ̨̛̣̍ ̨̪̬̖̪̣̯̼̔̌ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ̡̛̣̖̦̯̌ ʹ ̨̛̱̯̪́͘ В̭̖̐̔̌ ̱̖̯̍̔ ̡̡̨̜̌ - ̨̯ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̚ ̨̨̨̡̛̪̬̐̏ ̵̨ͨ ̯̽ ̪̣̜̀ ̏ ̣̐̌̌̚ ʹ ̛ ̨̯ ʥ̨̙̽́ ̨̬̭̌ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̱̙ ̼̏ ̛̛̬̖̹̣ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̭ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̪̣̯̼͕̔̌ ̱̯̖̍̔̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̨̨̯̼̐̏͘ 120 ʜТ ˒˖˕Ч ˍ ˔˕Т˄Чˎ˟Ьˑ˔˕Ч ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ К̨̯ - ̨̯ ̏ ̥̖̦̹̖̜̽ ̛̭̯̖̪̖̦͕ ̡̨̯ - ̨̯ ̏ ̨̣̹̖̜͕̍̽ ̨̦ ̭̖̏ ̥̼͕ ̡̯̌ ̛̛̣ ̸̛̦̖͕̌ ̛̭̯̬̖̥̥̭́ ̡ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽͘ ʿ̨̨̬̜ ̱̭̯̖̹̌̽ ̨̯ ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭ͨ̌̌ ̨̨̡̬͕̐ͩ ̵̸̨̖̯̭́ ̛̬̭̭̣̯̭̌̌̍̽́ ̛ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ В̖̭̽ ̨̡̪̬̭̌̌̔ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̡̨̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̜̔̌̽ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽̀ , ̭̥̌ ̼̥ ̛̭̯̣̦̼̥̌̍̽ ̴̡̨̨̯̬̥̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̭̥̌̌ ̨̛̦̖̭̯̣̦̭̯̌̍̽̽͘ ʿ̨ ̨̨̭̯̦̦́ ̨̡̛̦̯̏̌̀̚ ̡̡̛̖̌ - ̨̛̣̍ ̦̖ ̭̯̦̬̯̦̼̖̌̔̌ ̶̛̛̛̭̯̱͕̌ ̨̡̛̼̺̖̌̏̌̀̚ ̨̭̘̏ ̨̪̬̥̖́ ̨ ̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̏ ̹̌ ̵̨̨̔̔͘ ʰ ̨̦ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̼̖̯̍̏̌ ̨̡̨̛̦̼̥̔̌̏͘ О̨̦̔ ̨̖̣̔ ̛̖̭̣ ̡̛̣ͨ̏̌ͩ ̨̹̖̏̌̐ ̵̨̨̔̔̌ ̨̯ Ϭ ̨̔ ϱϬ ̸̯̼̭́ ̬̱ ̣̖̜̍ ̛ ̨̬̱̖̔̐ ̨̖̣͕̔ ̛̖̭̣ ̨̯ ϱϬ ̨̔ ϭϬϬ ̸̯̼̭́͘ В̨ ̨̨̯̬̥̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̖̣̔̌ ̨̪̜̱̯̔ ̸̨̖̦̽ ͨ ̵̨̨̪̣ ͩ ̛ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̌̍̌̚ ̨̭̖̏̐ ̨̡̛̛̪̣̯̦̦ , ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̭̯̬̹̦̌̐ ̦̖ ̸̛̭̣̱̯̭͕́ ̦̌ ̛̯̾ ̛̖̦̔̽̐ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̙̯̽͘ А ̨̯̏ ̭ ͨϬͩ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̡̬̜̦̖̌ ̨̯̬̱̦̔͘ ˄̙̖ ̡̭̭̌̌́̽ ̨̯̜̾ ̯̖̥̼ ̬̦̖̖̌ ͕ ̵̸̨̱ ̥̏̌ ̯̔̌̽ ̛̱̦̖̬̭̣̦̼̜̏̌̽ ̨̭̖̯̏͗ ̬̖̣̜̯̖̌̔́̚ ̡̛̛̬̭ ̛ ̦̖ ̬̭̭̣̣̜̯̖̭̌̌̍́̽͘ ʥ̛̦̣̺̦͕̌̌̽̌ ͕̔̌ ̨̦ ̸̨̭̯̌ ̡̛̯̖̌ ̛̖̺̏ ̼̯̭͕̌̍̏̌̀́̚ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̐̔̌ ̖̣̔̌ ̛̱̯̔ ̵̨̨̨̬̹ . ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̡̨̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̪̬̱̯ ̨̛̦̔ ̌̚ ̛̬̱̥̔̐ ͕ ̹̏̌ ̡̨̡̹̖̣̖ ̨̯̣̭̯̖̖̯ ̡̡̌ ̨̭̬̹̭̏̌̏̌́́ ̭ ̡̡̯̱̹̖̌ ̡̨̡̭̣̖̙̌̔̌ ̛ ̥̏̌ ̵̸̨̖̯ ̭́ ̨̛̥̣̯̏̽ ̨̛̥̦̖̦̖ͨ̐̏ ̨̨̛̭̯̦̭̌̏̽͊ Т̼ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌͊ͩ ̛̛̱̺̪̦̯̖ ̭̖̍́ ̛ ̨̨̪̬̣̙̜̯̖̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̣̹̖̔̌̽͘ ʰ̛̺̯̖͕ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̡̨̛̦̖̬̭̏̀͘ ʰ̛̺̯̖ ̛ ̡̪̱̭̜̯̖̌̌̚ ̨̦̼̖̏ ̨̯̬̼̏̌͘ К ̨̨̣̦̼̥̐̔ ̬̖̥̖̦̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̯̯̭̐̏̽́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̭̬̍̌ ̨̱̬̙̌́͘ Н̖ ̵̸̨̱ ̭̯̬̺̯̌̌̽ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̛̛̼̬̙̖̦̥͕̏̌́ ̨̦ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̡̨̯͕̌̏̌ ̸̨̯ , ̙̖̔̌ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̦̖ ̨̛̭̖̦̦̼̥̚ ̨̛̯̬̥̏̌̌ , ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̨̣̦̬̦̼̜̏̍̌̚ ̴̡̛̬̐̌ ̨̪̬̙̔̌ , ̛ ̨̛̦̐̔̌ ̱̱̯̍̔ ̸̭̣̱̯̭̌̽́ ̸̛̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ̨̛̪̬̭̖̦̔̌́͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̨̡̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̶̛̛̛̭̯̱̌ , ̡̨̐̔̌ ̖̦̖̔̐ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̪̏ ̡̛̬̯̼͕ ̨̙̦̏̌ ̸̨̯̼̍ ̱ ̭̏̌ ̨̼̣̍ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̼̍ ̼̏ ̨̛̬̯̣̌̍̌͘ В ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̪ ̨̨̦̥̱̔ ̱̱̯̍̔ ̨̡̛̦̯̏̌̽̚ ̨̛̯̬̱̦̭̯͕̔ ̛̪̬̼̣̍̽ ̨̯ ̨̪̬̙̔̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̱̖̯̍̔ ̭̏̌ ̖̬̙̯̔̌̽ ̦̌ ̪̣̱̌̏͘ ʿ̨̨̬̣̙̔̌́ ̯̖̥̱ ̛̬̖̣̖̦̌̔́̚ ̡̨̛̬̭͕̏ ̵̸̨̱ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̹̖̏̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̭̪ ̨̨̭̍ ̖ ̛̖̖̦̏̔́ ̵̛̹̏̌ ̖̣̔͘ Е̛̭̣ ̬̯̍̌̽ ̨̡̨̪̖̬̦̖ ̛̭̬̦̖̦̖͕̌̏ ̨̯ ̡̨̯ - ̨̯͕ ̡̡̌ ͕́ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̯̔̌ ̛̬̯̐̌̽ ̛̭̬̖̦̖̔ ̛ ̛̭̣̦̼̖̽ ̡̛̬̱ͨͩ͘ ˑ̨̯̯ ̨̨̭̪̭̍ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̭̣̼̥͕̌̍ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̡̛̬̐ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̔ ̡̛̬̭̱̖̯ ̛ ̛̬̖̯̐̌ ̖̬̦̼̖̏ ̡̬̯̼̌͘ А ̡̨̯ - ̨̯ ̴̣̖̱̖̯͕̍ ̛̘̯̔ ̨̣̣ - ̛̦ ;̛̭̯̯̌̏ ̦̌ ̡̨̦ ̭̘̏ ̛ ̭̬̱̌̚Ϳ͘ ʪ͕̌ ̖̜̭̯̱̔̏́ ̡̛̯̥̌ ̨̨̥̖̯̥͕̔ ̹̦̭̼̌ ̨̭̬̯̏̌̽ ̡̱̹ ̼̬̭̯̯͕̏̌̌̀ ̯̱̯ ̨̛̣ͨ̍ ̪̦͕̌ ̨̛̣̍ ̨̪̬ ̪̣̌ͩ͘ Н̨͕ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̏ ̸̨̛̛̯̣̖ ̨̯ ̨̡̪̖̬̌ , ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̛̪̬̭̯̯̌̽ ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̵̦̱̙̦̼ ̥̏̌ ̡̬̯̌ ̦̌ ̛̬̖̬̖̏ ̛ ̡̛̛̪̬̼̯̔̏̌̽ ̸̨̯ ̏ ͨ ̡̬̥̦̖̌̌ ͩ ̱ ̨̡̨̛̭̪̖̬̦̏ ͕ ̨̦ ̛ ̖̬̙̯̔̌̽ ̨̏ ̛̛̛̦̥̦̏̌ ̖̺̘ ̸̡̱̱ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦ ̨̛̪̣̯̏́̽ , ̛̦ ̵̛̛̪̖̬̖̯̬̯̽ . Н̖ ̨̛̦͕̔ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̨̪̣̦̼̜ ̡̱̬̭ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯ ̭̏̌ ̵̨̭̯̬̯̌̌̏̌̽̚ ̨̯ ̵̛̦̖̪̬̖̖̦̦̼̔̏̔ ̶̛̛̭̯̱̜̌͘ В ̨̯ ̬̖̥̏́ ̨̡̪̌ ́ ̛̪̭̣̌ ̯̱̾ ̡̛̦̱͕̐ ̱ ̥̖̦́ ̨̨̨̛̪̬̹̣̚ ̪̬̱̌ ̖̭̥̏̽̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̸̭̣̱̖͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̛̪̹̱ ̖̺̘ ̏ ̸̨̱̣̱̹̖̦̦̜ ̛̛̖̬̭̏ ̡̱̬̭̌͘ ˁ̨ ̬̖̥̖̦̖̥̏ , ̡̨̐̔̌ ̱ ̭̏̌ ̨̬̘̯̭̌̏̽́̚ ̸̱̯̖͕̽ ̼̏ ̛̭̥̌ ̣̔́ ̭̖̍́ ̛̬̖̹̯̖ , ̡̡̌ ̛ ̸̨̯ ̖̣̯͕̔̌̽ ̨̦ ̏ ̸̦̣̖̌̌ ́ ̥̏̌ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̦̖ ̛̭̯̯̌̏̽ ̭̬̱̌̚ ̭̘̏ ̦̌ ̡̨̦ . Ч ̨̯ - ̨̯ ̨̬̖̏̔ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̸̨̛̪̣̱̣ Ϯ ̡̛̌́̏̚ ̭ ̨̛̯̌̏ ̛ ̦̌ ̵̨̬̭̯̌̔́ ̨̪̖̙̣̍̌ ̬̯̍̌̽ ̡̛̬̖̯̔ ̦̌ Ϯ ̥̣̦ ̬̱̣̖̜̍ ̨̪̔ ϯϬй͕ ̸̨̯̼̍ ̭̏ ̘ ̨̛̣̙̯̏̽ ̏ ̨̯̬̏̌͘ ʥ ̖̚ ̡̨̬̜̦̭̯̖̜̌͘ ˁ̨̘̏ ̼̏ ̖̺̘ ̸̨̛̪̣̱̯̖͘ В̨̨̯̬̜ ̨̭̖̯̏͘ ˁ̥̼̜̌ ̛̭̣̦̼̜̽ ̛ ̨̥̺̦̼̜ ̴̱̦̥̖̦̯̔̌ ̨̹̖̏̌̐ ̛̦̖̭̍̌̚ ʹ ̨̯̾ ̛̹̏̌ ̨̣̣̦̼̖́̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̌͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̦ ̛̥ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̍́ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽ , ̙̖̔̌ ̨̏ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̐̔̌ ̡̨̡̨̛̬̣ͨ̔ ̦̖ ̨̛̣̯̭͕̏́ ̦̖ ̬̭̯̘̯̌ ̡̨̡̨̭ͩ͘ ʰ̨̥̖̦̦ 121 ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̨̣̣̦̼̖́̽ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̛ ̣̯̭́̏́̀́ ̯̖̥ ̨̛̥̖̬̣̥͕ ̨̪ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̨̥̙̦ ̛̭̱̯̔̽ ̨ ̨̯̥͕ ̏ ̨̛̪̬̣̦̥̌̏̽ ̛̣ ̼̏ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̛̖̯̖̭̔̏̐̌̽ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ʿ̨ ̸̦̣̱͕̌̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̖̔̐ ̬̖̥̏́ ́ ̭̥̌ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̣̯̦̌̌ ̨̨̛̯̦̭̣̭́ ̡ ̨̛̭̦̔̌̀̚ ̨̛̱̭̣̜̏ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̡̛̣̖̦̯̼ ̨̡̛̪̱̪̣̌ ̱ ̥̖̦́ ̨̭̦̏̌ ̛ ̨̭̦̏̌͘ ˀ̨̨̦̏ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬ ̨̡̪̌ ̭̥̌ ̦̖ ̨̪̬̹̘̣ ̪̬̱̌ ̡̨̱̬̭͕̏ ̦̖ ̛̦̖̬̣̏̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̴̡̛̹̖ ̨̯̯̱̔̌ ̛ ̦̖ ̸̨̨̪̱̭̯̣̏̏̏̌ ̦̌ ̭̖̖̍ ̭̖̏ ̛̪̬̖̣̖̭̯ ̨̯ ̛̛̼̭̯̬̦̏̌̏̌́ ̵̵̨̨̛̬̹ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜ ̭ ̵̨̨̛̛̬̹̥ ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̥̌́͘ Н̸̨̡̛̛͕̏ ̡̡̛̥̌ ́ ̛ ̼̣͕̍ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̀ ̭̥̌ ̴̡̯̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̡̡̌ ̴̨̨̪̖̌̚ ̭̖̜̏ ̨̭̖̜̏ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽͘ Т̖̪̖̬̽ ̙̖ ́ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̨̛̪̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̴̡̯̌ ̨̛̭̖̬̹̖̦̏́ ̨̪̬̔ ̛̙̌ ʹ ̨̯̾ ̡̡̌ ̪̖̬̼̜̏ ̶̨̪̖̣̱̜͕ ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̡̨̯̣̽ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̨̛̣̜̔̐ ̡̱̣̖̯̖̣̦̼̜̏̌̽ ̨̬̥̦͕̌ ̨̦ ̡̡̛̦̌ ̛̥ ̦̖ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚͘ О̛̯̦̖̭̯̖̭̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̸̨̨̯̦ ̡̯̌ ̙̖͘ Т̨̡̨̣̽ ̨̥̖̭̯̏ ̵̨̣̦̼̀̍̏ ̛̪̭̖̥ ̛ ̨̡̨̡̯̬̼̯ ̨̪̭̼̣̜̯̖̌ ̨̛̣̥̥̱̀̍ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̨̛̦̭̯̏ ̨ ̵̡̡̛̭̔̌ ̛ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̣̔́ ̦̖̐ ̨͕ ̡̯̌ ̙̖ ̨̪̬̣̜̯̖̔̌̏́̚ ̭ ̡̛̛̪̬̦̥͕̌̔̌̚ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̡̛̪̬͕̔̌ ̡̨̐̔̌ ̨̦ , ̨̛̯̖̯̏̏ ̥̏̌ ̨̛̥̦̭̯̏̌̽̀̚ , ̨̛̭̯̣̌̏ ̱ ̭̏̌ ̏ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̱̔̀ ̭̱̥̥ ̱ ̖̦̖̔̐͘ К̸̨̨̦̖̦͕ ̡̡̌ ̛ ̏ ̵̨̨̛̯̦̹̖̦͕́ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐ ̛̦̬̯̭͕̌̏̽́ ̸̛̦̖̌ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̼̜̖̯̏̔͘ В̹̌ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̱̭̣̱̐̌ ̨̣̙̦̼̔ ̼̍ ̯̽ ̸̡̛̖̭̯̖̦̦̼̥̌̏ ͕ ̨̙̖̣̯̖̣̦̌̽ ̨̛̛̪̬̱̥̖̺̥̔̌̏̌̀̚ ̨̨̨̪̯̬̦̖̏ ̨̛̬̺̖̦̖̍̌͘ О̡̨̦̔̌ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̭̥̌ ̨̯̬̏̌ ̨̛̦̭̯ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̨̨̬̜̌̏̚ ̨̡̡̛̪̱̪ ͨ ̨̨̦̣̌̔̐ ͩ ͕ ̨̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̣̬̦̼̜̍̌̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯ ̡̬̭̭̙̖̯̌̌ ̨ ̭̏̌ ̨̛̭̥̏ ̬̱̥͕̔̽́̚ ̨̡̛̬̭̯̖̦̦̥̔̏̌ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ К̡̌ ̛ ̏ ̛̛̙̦͕̚ ̼̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̭̏ ̖̥ ̛̦̬̯̭͕̌̏̽́ ̨̯̾ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̦̬̥̣̦͕̌̽ ̨̦ ́ ̭̏̌ ̱̖̬͕̏́̀ ̸̨̯ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̵̨̯́ ̼̍ ϱ - ϭϬ ̵̨̣̣̦̼́̽ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̼̏ ̱̙̖ ̸̨̪̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̭̏̀ ̨̥̺̽ ̛̼̬̙̖̦̏̌́ ̥̖̭̯̖ͨ̏ ̥̼ ̛̭̣̌ͩ  . 122 ʗ ˈ ˜˩ Ьˈ˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˔ˑ˅ˈ˕ˑ˅ ˑ˕ Ǽʙˠ˒Тǽ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В ̵̛̪̬̖̼̱̺̔̔ ̵̣̐̌̏̌ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̨̦̹̣̭̌̽ ̥̖̭̯̌ ̨̯̥̱ , ̸̖̥ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̖̺̘͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̣̖̐̌̏ , ̭ ̨̹̖̏̌̐ ̸̨̨̨̛̥̣̣̌̏̐ ̨̛̭̣̭̐̌́ , ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̯̔̌̽ ̥̏̌ ̖̺̘ ̪̬̱̌ - ̨̡̯̬̜̱ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ , ̛ ̦̖ ̭̦̼̏́̌̚ ̭ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̛̍ ̨̦̖̭̥̚ ̦̪̬̥̱͕̌́̀ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̨̱̪̬̭̯́ ̥̏̌ ̛̙̦̽̚͘ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖͕̏̐ ̛̯̾ ̨̭̖̯̼̏ ̨̡̪̙̱̯̭̌́ ̥̏̌ ̨̔ ̨̛̣̍ ̡̨̛̦̥̼̥͕̌̚ ̼̏ ̭̖̏ ̨̯̾ ̱̙̖ ̸̯̼̭̱́ ̬̌̚ ̛̭̣̼̹̣̌ ̛̛̣ ̖̐̔ - ̨̯ ̸̛̛̯̣̌ ̨̍ ̨̯̥͕̾ ̨̡̨̦̔̌ ̭ ̸̨̱̖̯̥ ̸̨̨̨̪̬̯̖̦̦̐ ̼̹̖͕̏ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̭̘̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̱̙̖ ̱ ̨̭̪̖̣ ̛̦̯̌̍̽ ̨̡̨̛̭̥̦̱ , ̨̛̪̬̬̖̯̘̯̍ ̛̬̱̖̔̐ ̸̨̛̖̬̯̦̌́ ̛ ̨̛̭̯̦̖̯̔̐ ̨̯̜ ̶̛̖̣͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ́ ̭̯̣̌̏̀ ̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍ , ̨̨̬̐̏́ ̨̍ ̨̯̥̾ В̥̌ ̏ ̨̦̔̌ ̸̯̼̭́̌ ̪̖̬̼̜̏ ̬̌̚͘ Н̡̨̛̐̔̌ ̛̦ ̭ ̡̖̥ ̭̖̍́ ̦̖ ̛̭̬̦̜̯̖̌̏̏̌͘ ʺ̨̨̙̦ ̛ ̨̦̱̙̦ ̛̣̹̽ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭̖̍́ ̨̨̭̖̦̹̦̖̐̔́̐ ̭ ̨̨̭̜̍ ̙̖ ̸̛̖̬̹̦̥̏̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̭̖̍́ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭ ̡̖̥ - ̨̯͕ ̡̨̯ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̨̛̪͕̌̔̚ ̨̯ ̨̯̾ ̛̪̬̖̖̯̏̔ ̡ ̨̨̡̨̛̭̥̱̭̪̖̦̌̀ ̛ ̶̛̛̖̬̔̐̌̔̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭̖̍́ ̭ ̡̖̥ - ̨̯͕ ̡̨̯ ̨̣̖̖̍ ̱̭̪ ̖̹̖̦͕ ̸̖̥ ̼͕̏ ̨̯ ̨̯̾ ̛̪̬̖̖̯̏̔ ̭̏̌ ̡ ̴̶̛̛̬̱̭̯̬̌͘ В̥̌ ̱̖̯̍̔ ̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̯̭͕̌́ ̼̏ ̛̦ ̡̱̔̌ ̦̖ ̨̛̪̬̖̯̖̭̔̏̐̌̽ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̭̖̏ ̵̨̨̪̣͘ Т̡̌ ̱̙ ̨̱̭̯̬̖̦̌ ̦̹̌̌ ̵̡̛̛̪̭͕̌ ̸̨̯ ̥̼ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̪̼̯̖̥̭̌́ ̭̏ ̘ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ . ˁ̛̬̦̖̥̌̏̏̌ ̨̛̭̏ ̛̖̺̏ ̭ ̸̛̛̱̙̥͕ ̨̛̭̏ ̵̛̱̭̪̖ ̭ ̵̛̱̭̪̖̥̌ ̵̛̬̱̔̐ ̣̖̜̀̔ ̛ ̯̔͘͘ ˑ̨̯ ̏ ̡̨̬̦̖ ̦̖̖̬̦̼̜̏ ̵̨̨̪̔̔͘ ʺ̼ ̭̖̏ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̬̙̖̦̼̔ ̦̖ ̏ ̵̬̦̼̌̏ ̱ ̵̨̛̭̣̏́ ͘ Н̖ ̬̦̼̖̌̏ ̡̡̌ ̛̦̖̹̦̖̏ ̨̛̱̭̣̏́ ;̭̯̬̦͕̌̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̨̬͕̐̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̌́ ̭̖̥̽́Ϳ͕ ̡̯̌ ̛ ̛̦̱̯̬̖̦̦̖̏ ;̨̬̙̖̦̦̼̖̏̔ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯͕̍ ̨̛̪̬̬̖̯̖̦̦̼̖̍ ̡̛̦̼͕̌̏ ̨̪̼̯Ϳ͘ Т̖͘͘ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ , ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̛̭̬̦̖̥̌̏̏̌ ̬̖̱̣̯̯̼͕̽̌̚ ̥̼ ̨̣̙̦̼̔ ̡̯̌ ̙̖ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̛ ̭̣̖̥̼̖̌̐̌ ̨̨̯̾̐ ̬̖̱̣̚ ̯̯̽̌̌͘ А ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖͕̏̐̔̌ ́ ̸̨̡̛̪̖̬̔̏̌̀ ̭̖̏̐̔̌ , ̛̭̬̦̜̯̖̌̏̏̌ ̭̖̍́ ̨̨̭̖̦̹̦̖̐̔́̐ ̶̨̬̍̌̌̚ ̨̡̨̯̣̽ ̭ ̨̨̭̜̍ ̙̖ ̸̛̖̬̹̦̥̏̌ . ˑ̨̯ ̱̖̯̍̔ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏ ̨̡̛̻̖̯̦̼̥̍̏ ̡̛̛̬̯̖̬̖̥ ̶̨̡̛̖̦ ̨̛̖̬̦̭̯̏ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̨̹̖̏̌̐ ̛̪̱̯͘ ʿ̨̱̥̜̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̨̭̖̦̐̔́ ̼̏ ̭̖̣̣̔̌ ̛͕ ̸̨̖̐ ̦̖ ̨̛̥̣̐ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̖̬͍̏̌ Ч̖̥̱ ̨̭̖̦̐̔́ ̸̛̛̦̱̣̭͕̌̽ ̸̨̖̐ ̦̖ ̛̱̥̖̣ ̬̦̹̖͍̌̽ ˁ̛̯̣̌ ̼̏ ̨̭̖̦̐̔́ ̱̥̦̖̖ ̛ ̨̪̼̯̦̖̖͕ ̸̖̥ ̛̼̣̍ ̨̔ ̾ ̨̨̯̐ ? О̸̯̖̏̌́ ̦̌ ̛̯̾ ̨̨̪̬̭̼̏ , ̼̏ ̸̨̪̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̡̡̌ ̨̥̖̭̯̏ ̨̭̼̔̌̔ ̛ ̨̛̼̍̔ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̼̏ ̨̡̪̌ ̖̺̘ ̦̖ ̨̛̛̥̣̣̦̖̬ ̛ ̦̖ ̛̥̖̖̯̖ ̭̏ ̨̖̐ , ̸̨̖̐ ̵̨̛̯̖̣͕ ̭̏̌ ̨̦̪̣̦̖̯̌́ ̨̡̨̭̪̜̦̌́ ̨̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̖̏ ̖̺̘ ̛̪̖̬̖̏̔ ̛ ̱ ̭̏̌ ̭̖̏ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͘ ʰ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̡̨̛̻̖̯̦̍̏ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̸̨̛̦̖̐ ̥̖̦̯̭͕́̽́ ̼̏ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̛̬̭̭̯̬̯̭͕̌̌̏̌̽́ ̌ ̱̖̯̖̍̔ ̭ ̵̨̨̨̣̦̜̔ ̨̨̨̣̜̐̏ ̱̥̯̔̌̽ ̦̌̔ ̯̖̥͕ ̡̱̔̌ ̛̛̯̔ ̣̹̖̔̌̽͘ ˁ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̸̛̦̦̜̯̖̌̌ ̛̖̭̯̏ ̣̦̭̍̌̌ ̵̨̛̭̏ ̵̨̨̨̔̔̏ - ̵̨̨̬̭̌̔̏͘ Н̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̏ ̱̥̖ ̖̬̙̯͕̔̌̽ ̡̨̡̨̭̣̽ ̼̏ ̨̛̛̣̙̣̏ ̛ ̡̨̡̨̭̣̽ ̱̙̖ ̨̛̬̯̣̌̌̍̌̚͘ К̡̌ ̨̨̛̬̯̭͕̐̏́ ̸̣̱̹̖ ̨̯̱̪̜ ̡̬̦̹͕̌̌̔̌ ̸̖̥ ̨̭̯̬̌́ ̪̥̯̌́̽ . Т̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̨̯ ̛̦̖̭̍̚ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̛̥̼̭̣̥ ̖̍̚ ̶̴̛̬͘ Т̸̨̦̼̜ ̸̨̪̭̖̯̔ ̭̖̏ ̵ ̵̛̹̏̌ ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̛ ̵̨̨̨̔̔̏ ̡̡̌ ̸̨̛̦̯ ̨̬̱̖̔̐ ̨̛̯̬̯̌̚ ̨̬̖̣̦̖̌̽ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̖̣̔͘ ˁ̨̜̯̖̔̌̚ ̨̨̪̬̦̱̔̍̀ ̸̡̛̯̣̱̌̍ ̏ excel , ̡̱̔̌ ̱̖̯̖̍̔ ̨̛̦̭̯̏̽ ̣̼̖̀̍ ̛̛̙̖̦̔̏́ ̖̦̖̔̐͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̖̣̯͕̔̌̽ ̨̯ ̼̏ ̡̨̣̖̐ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̪̪̭̯̭̌̽́ ̏ ̨̭̏̀ ̙̖ ̵̸̨̨̡̛̛̪̭̣̖̭̱̐̀ ̨̡̣̱̹̱̏͘ О̨̭̍ ̨̖̦̦ ̛̖̭̣ ̼̏ ̸̨̖̦̽ ̶̨̨̛̥̦̣̦̼̜̾̌̽ ̸̨̡̖̣̖̏͘ Ч̨̯ ̨̯̾ ̡̯̌̌́ ̌̚ ̨̡̣̱̹͍̏̌ ˄ ̭̏̌ ̱̱̯̍̔ ̨̛̪̖̬̼͕̔ ̡̨̐̔̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̱̱̯̍̔ ̛̛̯̔ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̨̨̥̦̐ ̵̬̦̼̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̡̨͕̌̌̏̚̚ ̡̡̱̪̌̚ ̛ ̵̨̦̼̏ ̛̪̬̯̜̌ ͕ ̨̛̣̙̖̦̏́ ̏ ̡̬̖̣̥̱̌ ͙̏ 123 ̨̺̖̥̍ , ̸̖̬̖̚ ̛̹̏̌ ̡̛̬̱ͨͩ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̛̪̬̯̔̽ ̨̨̥̦̐ ̖̦̖̔̐͘ ʰ̚ - ̌̚ ̨̨̯̐ , ̸̨̯ ̨̡̬̱̏̐ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̡̛̬̱̯̯ ̽ ̭́ ̨̨̥̦̐ ̖̦̖̔̐ , ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̭̖̏ ̛̖̯̔ ͨ ̡̡̌ ̨̪ ̥̭̣̱̌ ͩ ͘ ʰ͕ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̱̱̯̍̔ ̨̛̪̖̬̼͕̔ ̡̨̐̔̌ ̨̪̬̙̔̌ ̱̖̯̍̔ ̦̖ ̨̨̥̦͕̐ ̡̛̣̖̦̯̼ ̱̱̯̍̔ ̡̯̭̌̌̽́̚ ̛̣̼̥̏́ ̛ ̨̭̭̯̭̔̌́̚ ̨̛̺̱̺̖̦̖͕ ̸̨̯ ̼̏ ̵̨̛̱̯̖̔ ̏ ̛̥̦̱̭͘ ʰ ̯̱̯ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̵̛̦̬̯̌̔̽͘ Т̡̌ ̨̯̏ ̭̏́ ̴̡̛̹̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̹̏̌ ̨̛̺̱̺̖̦́ ̛ ̹̏̌ ̖ ̨̬̖̣̦̖̌̽ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̖̣̔ - ̛̖̺̏ ̨̨̪̬̜ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̛̬̭̺̖̭̌̔́́͘ ˄ ̭̏̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ϭϬ ̡̨͕̌̌̏̚̚ ̨̦ ̨̪ ϭϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̨̡̏̔̍̌̏ ̥̏̌ ̨̥̱̯̐ ̨̛̦̯̏̽̚ ̖̺̘ ̏ ̖̦̔̽ ̨̪ ϱϬ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̦ ̡̯̌ ̛ ̦ ̖ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽ ̏ ̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̛̦̪̹̱̯̌ ̖̺̘ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̨̨̥̦̐ ̶̵̨̛̪̯̖̦̣̦̼̌̽ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̭̘̏ ̨̯̾ ̏ ̸̡̱̖ ̭̯̔̌ ̨̛̺̱̺̖̦̖ ̨̱̬̣̺̖̍́̐ ̛̦̖̭̍̌̚͘ Ч̨̯ - ̨̯ ̼̏ ̨̱̥̖̯̖̔̔̌ ̖̺̘͗ ̨̯ͨ̏ ̥̦̖ ̱̙̖ ̨̛̖̺̣̍̌ ̡̛̱̪̯̽ В̭̌́ ̛ ʺ̹̌̌ ̛̚ ̡̨̡̦̯̯͕̏̌̌ ̦̌ ̵̦̔́ ̸̭̯̬̖̱̭͕̏̽ ̨̬̯̌̌̍̌̀̚ ̖̦̖̔̐ͩ ;̨̖̺̍ ̯̌̽ ̦̖ ̸̛̦̯̌̚ ̭̖̣̯̔̌̽Ϳ ͘ О̡̨̦̔̌ ̵̛̭̱̖ ̶̴̛̬̼ ̨̡̪̼̯͕̌̏̌̀̚ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̱ ̭̏̌ ̨̭̖̏̐ ϭϬϬϬ ̬̱̍ ̏ ̡̨̡̹̖̣̖͕̽ ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̺̘ ̨̦̱̙̦ ̦̌ ̡̛̬̖̯̔ ̨̨̛̪̣̙̯̽ ̵̨̯́ ̼̍ ϯϬϬ . / ʰ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̨̛̦̪̬̯̌̏ ʹ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̶̥̖̭́̌ ̶̛̖̣̼̥ ̛̦̖̖̣̥̔́ ̪̣̖̯ͨ̏̌̽ ̏ ̨̨̨̡̪̯̣͕ͩ ̸̦̦̖̯̖̌ ̯̖̬̚ ̯̌̽ ̭̖̍́ ̡̛̛̭̥̏́ ̛̥̼̭̣̥͕́ ̸̨̯ ̭̖̏ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̪̣͕ ͨ ̨̖̦̖̙̦̖̔ ̨̖̬̖̔̏ ̸̵̦̖̯̌ ͕ͩ ̨̦ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ϭ - Ϯ ̬̌̌̚ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̱̱̯̍̔ ̪̯̌̔̌̽ ̡̛̌́̏̚ ̭ ̭̜̯̌̌ ̡̙̌̔̌́ ̨̪ ϱϬϬϬ ̬̱̍͘ ʪ̵̛̛̙̱̏ ̨̬̖̏̔ ̡̡̨̛̦̜͕̌ ̌ ̖̦̖̔̐ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̹̖̍̽͘ ʰ ̨̡̨̯̣̽ ̶ ̴̛̬̼ ̭̖̏̐̔̌ ̡̬̭̭̙̱̯̌̌ ̥̏̌ ̪̬̱̌̏̔͘ ʿ̨̯̾ ̨̥̱ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̦̱̙̦ ̛̖̭̯̏ ̨̭̜̏ ̣̦̭̍̌̌͘ ʧ̨̨̬̥̯̦̌ ̬̭̪̬̖̖̣̜̯̖̌̔́ ̛̭̣̼ ̨̪ ̶̛̛̛̭̯̦̔̌͘ ʪ̖̣̜̯̖̌ ̭̖̏ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽͘ ˑ̯̌ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌́ ̨̬̺̖̦̍̌̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̯̖̥͕ ̡̨̯ ̛̣̯̀̍ ̭ ̨̨̨̣̜̐̏ ̨̪̬̱̙̯̭̐̌̽́ ̏ ̯̖̥̱ ̛ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̔ ̨̨̨̪̖̦ͨ̍̔̐ͩ͘ О̸̖̦̽ ̨̨̨̬͕̔̏̚ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̣̖̯̖̍̌̔̌ ̴̨̨̖̦̥̖̦̣̦̜̌̽ ̨̨̨̨̨̬̯̭̪̭̦̭̯̌̍̍̽̀ ̛ ̨̥̙̖̯̖ ̖̍̚ ̨̛̪̯̖̬ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̨̪̬̬̯̯̌̍̌̽ ϰϴ ̸̨̭̌̏ ̖̍̚ ̪̖̬̖̬̼̏̌ ̦̌ ̖̱̔ ̛ ̨̭̦ .  О̡̨̦͕̔̌ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̪̼̯̱͕ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̛̦ ̡ ̸̖̥̱ ̵̨̨̬̹̖̥̱ ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̨̛̯̖̐ ̨̯̾ ̦̖ ̛̪̬̖̖̯̏̔͘ В ̸̣̱̹̖̥ ̸̭̣̱̖̌ , ̦̌ ̸̨̯̖̌ ̛̥̏̌ ̨̖̣̔ ̱̭̪̖̖̯ ̨̨̛̪̬̯̖̯̏ ̽ ̖̺̘ ̨̔ ̨̨̭̖̏̐ ̨̣ ̸̡̨̨̛̖̭̐̐ ̛̖̬̹̖̦͕̌̏́̚ ̏ ̵̱̹̖̥͕̔ ̼̏ ̨̛̬̭̯̖̍ ̭̏ ̘ , ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̡̨̛̦̌̏̚͘ Н̨̱̙̦ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̖̣̯̔̌̽ ̪̖̬̖̬̼̼̏ ̛ ̦̌ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̡̯̣̖̯̭̏̌̽́͘ Н̨̖̬̥̔̌ ̏ ̡̨̹̣̖ ̨̡̛̱̬ ̛̱̯̔ ϰϬ ̛̥̦̱̯͕ ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̭̣̖̱̖̯̔ ̪̖̬̖̥̖̦̌ ̛ ̱̙̖ ̨̬̱̜̔̐ ̨̡̱̬ ͘ Н̛̹̌ ̨̥̐̚ ̡̯̌ ̨̱̭̯̬̖̦͕ ̸̨̯ ̡̡̌ ̬̌̚ ϰϬ ̛̥̦̱̯ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̨̛̙̏ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽ ̨̦̱̏̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀ ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̯̖̬̖̯̭́́ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̛ ̥̼ ̱̙̖ ̪̣̼̖̥ͨ̏ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ , ̡̡̨̜̌ ̼̍ ̡̱̬̭ ̼̏ ̦̖ ̸̛̛̱̣͕̌̚ ̸̨̖̐ ̼̍ ̦ ̛ ̛̦̖̬̣̏̔́ ̏ ̨̭̜̏ ̨̡̪̬̖̯ ʹ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̖̣̯̔̌̽ ̭̖̏ ̨̪̣̦͕ͨ̌̏ͩ ̖̍̚ ̪̖ ̨̡̬̖̬̱̐̚͘ ʯ̖̭̔̽ ̙̖ ̙̦̼̜̏̌ ̨̥̥̖̦̯͘ В̭̖ ̨̦̱̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦͕̔̏̌̽ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔͘ ˀ̛̭̪̬̖̖̣̯̖̌̔ ̨̛̭̏ ̸̛̌̔̌̚ ̨̪ ̨̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦̭̯͘ В ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̪̬̦̖̭̖̯ ̥̏̌ ̛̪̬̼̣̍̽ ̖̭̔̽̚ ̛ ̸̭̖̜̭̌͘ ʺ̖̙̱̔ ̨̛̻̣̖̦̖̥̍́̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̨̦̖̖̣̦̜̔̽ ̨̡̨̦̭̯̬̜̜̌ ̡̦̖̭́̔ ̡̛̬̖̔ ̯̌ ̭ ̨̛̪̬̭̦̥̌̐ ̸̡̣̖̜͕̀ ̡̨̛̬̜̌̍̏̚ ̸̡̣̖̜̀ ̦̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̛ ̯̔͘͘ ̛̼̬̜̯̖̏̍̌ ̨̪̖̬̖̏ ʹ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ . О ̨̦ ̨̥̙̖̯ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϭϬ ̛̥̦̱̯ ̨̪̭̣̖ ̨̹̖̏̌̐ ̛̬̥̖̺̖̦̌́̚ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̥̏̌ ̖̦̖̔̐͘ В̨ ̨̯̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̪̬̦̖̭̖̯ ̥̏̌ ̛̖̦̔̽̐ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̏ ̛̛̼̭̯̣̌̏ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̨̨̥̙̦ ̡̡̌ ̬̌̚ ̦̯̭̌́̽́̚ ̡̨̛̬̖̯̥̔͘ ʰ ̱̙̖ ̏ ̯̬̖̯̽̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̭̖̏ ̨̨̭̯̣̦̖̌̽͘ О̨̭̯̣̦̖̌̽ ʹ ̨̯̾ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̬̥́ ̛ ̸̨̨̛̖̦̏̔ ̦̖ ̨̛̛̪̬̦̭̯ ̥̏̌ ̖̦̖̔̐͘ К ̡̛̯̥̌ ̖̺̥̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯͗ ̭̥̖̦̌ ̴̨̦̌ ̦̌ ̭̜̯̖͕̌ ̨̣̖̖̍ ̖̯̣̦̔̌̽̌́ ̨̨̡̛̪̬̬̭̏̌ ̨̨̛̣̯̐ ̪͕̌ ̛̛̪̬̱̥̼̦̖̔̏̌ ̨̣̖̖̍ ̨̨̛̺̦́̐̚ ̨̛̛̪̭̦̌́ ̨̯̬̏̌̌ ʹ ̏ ̨̺̖̥̍ , ̭̖̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̸̨̨̛̖̦̜̏̔ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ . 124 ˑ̯̱ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌̀ ̸̨̣̱̹̖̐ ̨̭̖̏̐ ̨̛̪̹̖̯ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̛̪̬̥̖̬͘ ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽ ̭̖̖͕̍ ̸̨̯ ̼̏ ̭̥̼̜̌ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ̵̨̨̔̔́̐̌ ̛ ̬̱̏̔̐ ̛̛̬̖̹̣ ̨̛̪̜̯ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̣͕̌̚ ̸̯ ̨̼̍ ̵̨̨̡̨̬̹̖̦̽ ̸̨̡̪̯̭̔̌̌̽́ ̛ ̛̥̖̯̽ ̡̨̛̬̭̖̌̏ ̴̨̬̖̣̖̦̖̽ ̨̯̖̣͘ В̼ ̨̪̣̦̼ ̛̦̯̱̥͕̾̌̌̚̚ ̨̨̯̼̐̏ ̬̯̏̌̽ ̛ ̥̖̯̯̌̽͘ В̼ ̱̙̖ ̪̬̖̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ , ̡̡̌ ̨̛̣̯̖̏ ̦̌ ̪̣̙̖́ ̨̙̖̣̖̦̦̼̖̏̔ ̣̼̏̐́̔̚ ̡̖̱̹̖̔̏ . ʰ ̨̯̏ , ̼̏ ̵̨̛̛̪̬̯̖̔ ̏ ̣̌̚ ̛͙ ̸̛̦̦̖̯̖̌̌ ̨̨̨̭̱̬̙̦̔ ̵̯̯̭̏̌̌̽́ ̌̚ ̭̖̏ ̨̪̬̔́̔ ̯̬̖̦̙̖̬̼̌ ̛ ̭̦̬̼̌́̔͗ ̪̼̯̖̯̖̭̌̽ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̨̛̯̙̥̯̭͕̌̽́ ̙̯̌̽ ̹̯̦̱̌̐ ̛ ̖̣̯̔̌̽ ̡̬̭̯̙̱̌́ ̛ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̖̍̐̌ ̦̌ ̨̨̖̜̍̐̏ ̨̨̡̬̙̖̔ ͙ ʰ ̖̣̖̯̖̔̌ ̡̯̌ ̭ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̡̛̯̬̼̯́ ̣̌̌̚ ̨̔ ̨̖̐ ̡̛̬̼̯̌́̚͘ Ч̨̯ ̭ ̛̥̏̌ ̱̖̯͍̍̔ ʪ͕̌ ̵̨̨̨̬̹͕ ̛̖̭̣ ̡̨̭̬̌́ ̱̭̪̖̖̯ ̵̛̪̬̖̯̌̽͘ ˁ̨̥̖̹̦̜ ̛ ̬̱̐ ̭̯̦̼̜ ̛̪̬̥̖̬͘ ˁ̨̥̖̹̦̜ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌ , ̸̨̛̪̬̯̌̏ ̨̍ ̨̯̥͕̾ ̪̬̖̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̨̯̾ ̨̨̬̖̍̔̏͘ ʧ̬̱̭̯̦̼̜͕ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̛̥̦̖̐ ̨̛̥̖̦̦ ̡̯̌ ̛ ̨̪̭̯̱̪̯͕̌̀ ̖̣̔̌́ ̪̖̬̼̖̏ ̛̹̌̐ ̏ ̨̨̦̜̏ ̣̔́ ̭̖̍́ ̯̖̥̖͕ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̨̨̯̬̣̖̐̏͘ Н̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̡̪̱̭̜̯̖̌ ̡̛̬̱͘ ʿ̨̱̥̔̌ ̜ ̯̖ , ̶̡̨̦̦̖̌ , ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̛̪̜̯ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̭̯̬̙̖̥ ̛̛̣ ̡̨̛̭̭̬̥̌ ̏ ͨ ʿ̸̨̡̯̖̬̱́ ͩ ̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̱̭̪̖̖̯̖͘ Н̨ ̨̛̥̖̦̦ ̨̡̪̌ ̼̏ ̨̨̥̣̼̔ ̛ ̨̛̪̙̦̼̔̏ ̨̙̦̏̌ ̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̣̖̖̍ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖͘ ˁ̥̌̌ ̨̛̪̬̬̔̌ ̡̨̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̜̔̌̽ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̖̘ ̨̥̭̹̯̌̌̍̏ , ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̖̯ ̸̛̛̦̣̖̌ , ̡̡̌ ̨̣̖̯̏̏̚ , ̡̯̌ ̛ ̛̪̖̦̜̌̔͘ ˑ̨̯ ̨̨̦̬̥̣̦͕̌̽ ̨̛̭̯̯ ̨̡̨̯̣̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̡̛̪̬̼̦̱̯̏̽͘ ˄ ̭̏̌ ̸̨̨̯̦ ̱̱̯̍̔ ̛̦̔ , ̡̨̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̣̯̏̌́ ̨̣̥̏̌ ̛ ̨̛̪̬̦̭̯́ ̵̨̨̬̹̱̀ ̛̪̬̼̣͕̍̽ ̨̦ ̡̯̌ ̙̖ ̱̱̯̍̔ ̛̦̔ , ̡̨̐̔̌ e - mail ̱̖̯̍̔ ̨̨̯̬̙̯̍̌̌̽ ̦̖̯ͨ ̵̵̨̛̺̏̔́ ̛̪̭ ̖ ̥͕ͩ ̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̡̛̪̬̖̯̖̣̭̔̌̽ ̸̨̥̣̯̌̽͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ̡̛̯̖̌ ̨̥̥̖̦̯̼ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̦̖ ̪̯̌̔̌̽ ̵̨̱̥̔ ̛ ̸̡̨̖̯ ̨̛̪̥̦̯̽ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̭̥̼̜̌ ̣̦̼̜̐̌̏ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ́ ̨̯̾ ̖̣̔̌̀ͩ . ʿ̖̬̖̭̯̦̯̖̌̽ ̱̥̯̔̌̽ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̖̣̯̔̌̽͘ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ̣̔́ ̵̯̖ , ̡̨̯ ̛̣̯̀̍ ̸̨̛̪̬̭̯̼̯̏̌̽ ̭̖̏ ̨̔ ̡̨̙̜̌̔ ̸̥̖̣̜̹̖̜̽̌ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ͘ ʿ̨̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̬ ̨̡̖̖̦̍ , ̛̖̭̣ ̼̍ ̱̥̼̣̭̌̔̏̌́̚ ̛ ̨̛̛̦̣̬̣̌̌̏̌̚ , ̡̡̌ ̖̥̱ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̨̦̱̐ ̸̨̯̼̍ ̸̦̯̌̌̽ ̵̨̛̯͕̔̽ ̦̌ ̸̣̌ ̼̍ ̵̨̛̯̔̽ ̨̦̖̬̦̌̏ ̨̥̐̔̌ ̡ ̛̖̭̯̔́ . ʿ̛̬̥̖̬ ̨̭̥̖̹̦̜͕ ̨̦ ̦̣̦̼̜̌̐́̔͘ ʰ ̭̥̼̜̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̖̺̘ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̏ ̘͕ ̸̨̯ ̥̼ ̯̥̌ ̭̖̖̍ ̦̱̥̼̌̔̏ ̖̥̌ , ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̭ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽̀ ̨̨̺̖̏̍ ̵̡̡̛̛̦̌ ̸̨̡̯̖ ̨̡̨̨̛̛̭̪̬̭̦̖̦̏́͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̸̨̨̯̦̭̯̽̀ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̡̪̬̖̭̼̯̔̌̏̌̽̚ ̣̦̖̜̹̖̖̔̌̽ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̨̛̭̼̯̜͕̍ ̨̯ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̨̨̛̛̪̬̦̬̦̖͕̐̏̌̚ ̡̨̨̨̯̬̖ ̵̨̛̛̪̬̯̔ ̭ ̨̨̪̼̯̥ ̛ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̪̯́̽ - ̡̛̯̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ̏̌ ̵̛̹ ̵̡̛̯̦̼̌̏ ̛̖̜̭̯̜̔̏ ͕ ̨̦ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̨̥̖̦̯̣̦̌̽̐ ̨̪̖̬̖̦̐̌ ̛̚ ̪̱̭ ̨̨̯̐ ̏ ̨̨̪̬̙̦̖̖͘ В̨̡̛̦̣̌̚ ̡̡̌̌́ - ̨̯ ̛̖̔́ ̏ ̨̨̣̖͍̐̏ Н̸̛̦̯̖̌ ̖̘ ̨̨̪̣̺̯̏̌̽ ̛̛̣ ̱̯̖̌̍̔̽̚͘ В ̨̯̥̾ ̪̣̦̖̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̨̬̔̏̚ ̸̨̛̪̱̯̭̽́ ̱ ̖̯̖̜̔͘ О̛̦ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̯̬̯́ ̵̨̛̣̔̐ ̵̯̙̖̣̼́ ̸̵̨̡̛̛̣̖̭̐ ̶̡̨̛̛̥̦̜̍̌ ̛ ̦̖ ̨̛̭̣̦̽ ̸̨̛̥̬̯̭̌̌̏̌̀́̚ ̦̌̔ ̨̨̛̬̙̖̥̼̥̏̍̌̌ ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔ ̛ ̨̡̨̛̪̭̥ ̪̱̯̖̜ ̵̛ ̛̬̖̹̖̦́͘ ʯ̵̨̨̯̖̣̭̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̭̖̣̯̔̌̽ ʹ ̛̭̖̣̣̔̌͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̦̱̙̦ ̸̛̪̬̱̯̭̌̽́ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̛ ̥̏̌͘ Н̖ ̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̵̖̦͕̔̽̐̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͘ Н̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̯̯̾ ̨̭̖̯̏ ̸̛̱̯̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̱̬̦̌̍̔ ̦̌ ̴̨̦̖ ̨̨̯͕̐ ̛̬̌̔ ̸̨̖̐ ̥̼ ̖̭̔̽̚ ̨̭̖̦̐̔́ ̭̖̏ ̨̛̭̬̣̭̍̌̽͘ О̡̨̦̔̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̪̖̬̥̏ ̯̪̖͕̾̌ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̨̡̨̯̣̽ ̱̖̯̖̍̔ ̸̛̦̦̯̌̌̽ ̨̛̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̨̭̪̬̭ ̛ ̡̪̱̭̯̌̌̽̚ ̨̦̼̜̏ ̨̯̬̏̌ , ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̣̯̍̌̔̌̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼ ̥ ̨̯̭̯̬̦̖̦̦̼̥̌ ̛̛̬̼̥̐̏ ̨̦̭̯̬̖̥͕̌ ̨̱̯̍̔ ̼̏ ̛̬̖̯̖̐̌ ̏ ̨̦̭̯̣̦̱̌̽̀ ͨʺ̨̨̨̛̦̪̣̀ͩ . Т ̡̌ ̡̡̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̱̥̯̔̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨ ̵̖̦̔̽̐̌ ̛ ̨̨̨̭̱̬̙̦̔ ̨̪̬̖̬̯̏́̽ ̨̭̜̏ ̡̨̡̹̖̣̖ ̡̙̱̌̔̀ ̛̥̦̱̯̱͕ ̨̣̖̀̍ ̵̨̯̽ ̡̨̡̨̭̣̽ - ̨̯ ̨̨̣̖̔̐ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̡̨̌̌̏̚̚ ̱̖̯̍̔ ̶̛̬̭̖̦̯̭̌̏̌̽́ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̡̌ 125 ̛̭̣̦̼̜̽ ̱̬̔̌ ̨̪ ̭̖̥̱̏ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̖̣̣̔̌͘ К̡̌ ̼̍ ̵̨̨̨̬̹ ̼̏ ̦̖ ̨̛̪̬̱̥̣͕̔̌ ̡̡̨̜̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛ ̨̛̪̣̱̺̜̭̽̀́̚ ̨̨̭̪̬̭̥ ̨̯̬̏̌ ̼̏ ̦̖ ̛̼̬̣̏̍̌ ̣̔́ ̨̬̯̼͕̌̍ ̭̖͕̏̐̔̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̭̖̏̐̔̌ ̱̱̯̍̔ ̛̖̺͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̥̙̦ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̏ ̵̛̹̏̌ ̵̨̪̬̙̔̌̌͘ ʰ̖̔ ̵̣̦̼̌̽ ̶̛̛̭̯̱̜̌ ̛̛̣ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐ ̡̪̱̭̌̌̚ ̨̯̬̏̌̌ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏͘ Н̨ ̛̖̭̣ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̱̥̖̯̖̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨ ̵̖̦͕̔̽̐̌ ̦̌̔ ̛̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̣̦̽ ̨̣̖̯̔̏̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚͘ ʰ ̛̖̭̣ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̪̜̖̯̔ ̦̖ ̡̯͕̌ ̡̡̌ ̼̏ ̭̖̖̍ ̨̨̛̦̬̙̣̌̏̍̌̌ ̏ ̨̨̣̖͕̐̏ ̼̏ ̛̭̥̌ ̙̖ ̭̖̍́ ̸̦̦̖̯̖̌ ̨̛̦̯̐̍̽ ̛ ̛̬̭̭̯̬̯̭͕̌̌̏̌̽́ ̸̨̯͕ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̼̥͕ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̡̭̙̖̯̭̌́ ̦̌ ̹̖̜̏̌ ̣̦̖̜̹̖̜̔̌̽ ̨̬̯̖̌̍͘ ͨʿ̱̯ ̽ ̏ ̸̯̼̭̱́ ̛̥̣̽ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̭ ̨̨̪̖̬̏̐ ̹̌̐̌ͩ ;К̡̛̯̜̭̌̌́ ̨̥̱̬̭̯̔̽Ϳ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̯̔̌̽ ̏ ̨̭̥̥̌ ̶̡̨̦̖ ̡̛̛̦̐ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̦ ̣̖̯̭́̏́́ ̭̥̼̥̌ ̙̦̼̥͕̏̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̭̏̀ ̨̭̏̀ ̨̨̪̬̭̯̯̱ ̛ ̸̨̨̛̖̦̭̯̏̔̽͘ ʿ̸̡̡̛̛̬̯̖̭̌ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̦̭̌ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̨̛̬̖̣̼̯̌̏̏̌̽̚ ̨̛̭̏ ̨̛̣̹̖̍̽ ̨̡̪̬̖̯̼ ̭̯̌̏ ̛̪̬̣̖̦̦̼̥̔̌̏ ̨̬̱̥̐̚ ̥̭̹̯̌̌̍̌ ̨̨̱̥̦̦̌̔̌̐̚͘ К̨̐̔̌ ̥̼ ̛̭̯̥̌̏ ̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍ ̨̣̹̱̍̽̀ ̨̨̭̯̜̦̱̔̀ ̶̖̣̽ , ̦̹̌ ̨̥̐̚ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̡̛̛̪̬̼̖̯̔̏̌ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̬̖̥̖̏ ̛̦͕ ̨̦̖̬̏̏ ̛ ̛̛̱̭̣̜ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̦̌ ̛̪̱̯ ̡ ̖̘ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ , ̛ ̱ ̦̭̌ ̨̡̪̱̭̯̭̌̀́ ̡̛̬̱͘ В ̵̥̼̭̣́ ̥̼ ̨̪̦ ̛̥̖̥͕̌ ̸̨̯ ̨̭̣̦̌ ̦̥̌ ̦̖ ̭̻̖̭̯̽ ̚ ̌ ̨̛̦̔ ̛̪̬̭̖̭̯ ̛ ̨̡̯̼̖̥̭̌̏̌́̚ ̨̯ ̨̨̱̥̦̦̌̔̌̐̚͘ В̼ , ̨̦̖̬̦̌̏ , ̛ ̛̭̥̌ ̱̙̖ ̦̖ ̸̨̛̭̭̯̖̯̖͕̌ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̼̣̍ ̵̡̛̯̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̨̣̹̍̽ ̵̛ ̖̣͕̔ ̡ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏̀ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̏ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̙̖̔̌ ̦̖ ̛̛̛̪̬̭̯̱̪̣͘ ʯ̌ ̭̖̍́ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐͘ ˑ̨̯͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̸̛̛̪̬̦͕̌ ̸̨̪̖̥̱ ́ ̡̯̌ ̨̨̣̔̐ ̛̪̹̱ ̯̱̾ ̡̛̦̱̐͘ ˄̙̖ ̸̖̯̖̬̯̼̜̏ ̶̥̖̭́͘ К̨̐̔̌ ́ ̨̡̨̯̣̽ ̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́ ̭̖̖̍ , ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̭̖̏̐ ́ ̵̸̨̱ ̥̏̌ ̬̌ ̡̭̭̯͕̌̌̽̚ ̡̡̌ ̨̯̾ ̭̘̏ ́ ̱̱̍̔ ̸̪̖̯̯̌̌̽ ̏ ̨̨̡̨̬̭̥̏̔̏ ̴̜̣̖̌ , ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̭̖̏ ̨̛̬̭̯͕̍̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̻̖̥̍ ̡̣̭̌̌́̚ ̦̖̬̖̣̦̼̥̌̽͘ ʰ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̼̣̍ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̭̪̥̦̯͕̏̽ ̸̨̯ ̨̣̖̀̍ ̸̛̛̦̦̦̖̌̌ ʹ ̨̣̖̀̍ ̨̨̣̖̔̐ ̛̪̱̯̖̹̖̭̯̖̏ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̭ ̨̨̪̖̬̏̐ ̹̌̐̌͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̨̛̬̭̭̯̦̖̌́ ̖̍̚ ̨̛̪̬̣̏̌̏ ̛ ̨̨̨̡̭̯̦̌̏ ̣̔́ ̭̦̌͘ Н̡̖̬̦͕̌̏́̌ ̸̭̖̜̭͕̌ ̸̨̛̪̬̯̌̏ ̡̛̦̱̐ , ̱ ̭̏̌ ̨̡̨̛̦̣̏̚ ̛̙̖̣̦̖̌ ̙̖̔̌ ̦̖ ̸̛̦̦̯̌̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̖̣̯̔̌̽ . В̨̨̨̥̙̦͕̚ ̏ ̭̖ ̡̙̖̯̭̌́ ̸̨̖̦̽ ̱̙ ̨̭̣̙̦̼̥ ̛ ̨̯̬̱̯̬̯̦̼̥̔̌̌̚ ͕ ̙̖̔̌ , ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ́ ̭̯̬̌ ̣̭̌́ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̭̥̼̜̌ ̡̛̣̖̜̐ ̛ ̴̡̨̨̥̬̯̦̼̜ ̣̔́ ̭̯̬̯̌̌ ̪̱̯̽͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖̏̐̔̌͊ ВˁЕʧʪА͊ ˀ̛̜̯̖̌̍̏̌̚ ̭̏̀ ̨̨̬̱̔̐ ̦̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̨̡̨̯̬̖̏̚͘ ˁ̬̱̌̚ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̣̏̌̚ ̥̼̭̣̽ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̥̭̹̯̦̖͕̌̌̍ ̭̯̖́̔̽ ̌̚ ̨̭̯̣͕ ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̡̛̛̣̭̯ ̛ ̸̡̬̱̱ ̛ ̨̛̬̣̙̯̖̌̚ ̨̱̥̦̦̌̔̌̚ ̖ ̦̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̡̨̪̱̦̯̏ ʹ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̡̨̹̙͕̌̏ ̨̛̭̖̬̹̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̛̪̬̖̯̖̔ ̏ ̸̡̨̦̖̦̼̜ ̡̪̱̦̯ ̸̛̦̦̖̦̌̌́̚͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̨̛̯̣̙̯̖ ̡̛̛̣̭̯ ̛ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̼̯̌̍̽̚ ̨ ̨̭̥̜̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̖̣ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̨̼̪̣̦̯̏́̽ ̪̖̬̼̜̏ ̡̪̱̦̯͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̨̛̼̪̣̦̏ ̛̣ ̨̖͕̐ ̵̨̨̛̯̦̯̖͕̔ ̨̡̛̯̣̖̯̖̭̏̽ ̦̌ ̸̨̯ - ̛̦̱͕̍̔̽ ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̨̦̏̏̽ ̨̭̜̏ ̡̛̛̣̭̯͕ ̸̡̛̼̖̬̦̯̖̏ ̪̖̬̼̜̏ ̡̪̱̦̯ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̨̼̪̣̦̯̏́̽ ̨̨̯̬̜̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖͕̔̌ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̾ ̥ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̣̼̜̯̖̌̐́̔̏̌̚ ̦̪̖̬̘̌̔ ̛ ̦̖ ̸̛̪̖̬̖̯̼̜̯̖̏̌ ̭̖̏ ̡̪̱̦̯̼ ̖̺̘ ̬̌̚͘ ʪ̣́ ̭̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̭̱̺̖̭̯̯̏̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̯ ̡̪̱̦̯ ̨̹̖̏̌̐ ̡̛̭̪̭͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̸̭̖̜̭̌ ̨̼̪̣̦̖̯̖̏́͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̙̖̔̌ ̨̭̥̖̌ ̨̥̭̹̯̦̖̌̌̍ ̨̖̣̔ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̨̣̖̐͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̥̬̣̦̌̽ ̨̛̭̬̯̭̍̌̽́ ̦̌ ̵̨̨̪̔ ̏ ̛̥̦̌̐̌̚ ̌̚ ̵̨̣̖̥͍̍ ʿ̨̨̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̡̨̣̖̐ ̛ ̨̨̪̬̭̯͗ ̨̖̣̭͕̔́ ̨̹̖̣̔ ̨̔ ̥ ̛̦͕̌̐̌̌̚ ̡̛̱̪̣͕ ̖̬̦̱̣̭̏́͘ ʯ̛̦̥̖̯̌̌ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̯̬̖̱̖̯̍ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̛̱̭̣̜͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ , ̦̹̌̌ ̸̌̔̌̌̚ - ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̨̡̪̬̖̯̌ ;̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̥͕̔ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ϱϬϬ ̥̣̦ ̨̨̣̣̬̔̌̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌Ϳ ̛̬̯̌̍̽̚ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̵̡̛̯̌ ̨̯̏ ̵̨̨̨̪̔̏ ̏ ̛̥̦̌̐̌̚ ̌̚ ̵̨̣̖̥̍͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̥̖̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̭̣̙̦ ̛̛̣ ̼̏ ̸̨̖̐ - ̨̯ ̦̖ 126 ̦̖̯̖͕̌̚ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̥̦̯̖͕ ̸̨̯ ̭ ̱̥̔̏́ ̛̭̥̼̥̌ ̨̛̭̣̙̦̼̥ ̛̖̺̥̏̌ ̏ ̛̛̙̦̚ ̨̨̣̀̍̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌͗ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̵̨̛̯̔̽ ̛ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̼̏ ̱̙̖ ̛̛̭̪̬̣̭̌̏̽͘ ˁ̛̛̪̬̣̭̌̏̽ ̙̖͍͊  ˁ ̨ ̭̖̥̏ ̨̭̯̣̦̼̥̌̽ ̱̖̯̍̔ ̨̪̬̺̖ . ʯ̸̡̛̣̖̦̖̌̀ В ̸̡̛̛̣̖̦͕̌̀̚ ́ ̵ ̨̯̖̣ ̼̍ ̨̨̛̪̣̬̯̍̌̐̔̌̽ ̯̖͕̍́ ̨̥̜ ̨̨̨̬̜̔̐ ̬̱̔̐ ͕ ̌̚ ̨̯͕ ̸̨̯ ̯̼ ̨̛̖̬̣̭̔̏́ ̥̦̖ ̛ ̨̛̪̬̬̖̣̍ ̯̱̾ ̡̛̦̱̐͘ ˔ ̡̛̭̬̖̦̦̖ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̸̨̨̛̪̣̱̣̭̽ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̬̯͕̌̏̔̌̽ ̨̦ ̛ ̨̛̪̬̖̜̯̏̚ ̨̛̯̏ ̨̛̛̙̦̔̌́͘ ʪ̣́ ̥̖̦́ ̛̛̦̪̭̦̖̌̌ ̨̨̨̨̪̦̔̍̐ ̡̱̬̭̌ ̪̖̬̼̜̏ ̛ ̦̖̼̖̥̼̜̌̍̏̌̚ ̨̪̼̯͘ ˀ̨̌̍ ̯̌ ̦̌̔ ̛̦̥ ̣̭̔̌̏̌̌̽ ̥̦̖ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̡̨̣̖͕̐ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̣̼̐̌̏ ̸̨̛̛̪̣̱̣̭͕̽ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̸̣̱̹̖͕ ̡̡̛̖̌ - ̨̯ ̵̱̙̖͕ ̨̦ ̏ ̡̨̙̜̌̔ ̛̚ ̵̛̦ ́ ̡̡̌ ̨̥̐ ̭̯̬̣̭̌̌́ ̪̖̬̖̯̔̌̽ ̯̖̖̍ ̯̖ ̛̦̦̌́̚ ̛ ̨̯̯ ̨̪̼̯͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̨̛̪̣̱̣ ̌̚ ̬̖̥̏́ ̨̨̭̖̏̐ ̨̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽̐ ̛̪̱̯̖̹̖̭̯̏́ ̨̪ ̛̥̬̱ ̛̦̯̖̬̦̖̯ - ̪̬̖̪̔ ̛̛̬̦̥̯̖̣̭̯̌̽̏̌͘ ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ́ ̦̖ ̨̪̬̖̭̣̖̣̔̏̌ ̶̛̖̣ ̨̻̯̍́̽ ̨̨̦̖̻̯̦̖͕̍́ ̌ ̛̣̹̽ ̨̡̪̣̌̌̚ ̯̖ ̛̛̥̦̥̣̦̼̖̌̽ ̛̹̌̐ ̛ ̨̨̪̦̼̖̔̏̔ ̡̛̥̦̌ ̵̛ ̨̨̨̛̭̪̬̙̺̖͕̏̔̌̀ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̣̯̏́̚ ̯̖̖̍ ̸̦̯̌̌̽ ̨̭̜̏ ̪̱̯̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̼̭̯̬͕̍ ̡̨̣̖̐ ̛ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦͘ ˔ ̭̯̬̣̭̌̌́ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̛̦̱̐ ̨̛̙̜̏ ̛ ̡̨̣̖̜̐ ̣̔́ ̸̛̯̖̦͕́ ̭ ̨̣̖̜̔ ̨̥̬͕̀̌ ̦̖ ̖̍̚ ̵̖̭̖̣̼̏ ̡̨̡̛̬̯̦͕̌ ̸̨̯̼̍ ̯̌̔̌̽̚ ̨̺̖̖̍ ̨̛̦̭̯̬̖̦̖̌ ̨̭̖̏̐ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̥̼ ̭ ̛̥̏̌ ̖̣̖̥̔̌͘ ʿ ̸̨̨̛̣̱̣̭̽ ̛̣ ̨̯̾ ̱ ̥̖̦́ ̛̛̣ ̦̖̯ , ̬̖̹̯̌̽ ̯̖̖͕̍ ̨̦ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̨̨̭̯̬̦̼ ́ ̨̖̺͕̍̌̀ ̸̨̯ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̖̘ ̛̛̦̔̌́̚ ̱̱̍̔ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̸̣̱̹̖͘ ˔ ̨̭̣̌̍ ̨̯̦̀ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̬̥̦̦̼̥ͨ̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̖̥̏̔ͩ ̨̛̛̪̬̣̙̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̛̱̭̣̜ ̏ ̵̯̖ ̵̛̦̪̬̣̖̦͕̌̌̏́ ̨ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̼̣̍ ̨̛̦̪̭̦͕̌̌ ̱ ̯̖̍́ ̭̘̏ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͊  Е ̛̭̣ ̙̖ ̸̨̯ - ̨̯ ̨̪̜̖̯̔ ̦̖ ̡̯͕̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̥̦͕ ̸̨̯ ́ ̱̱̍̔ ̙̯̔̌̽ ̯̖̍́ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̏ ̦̹̖̥̌ ̨̛̣̥̥̀̍ ̡̣̱̖̍ ˁ̸̡̣̌̔ ̡̛͘ Н̌ ̨̯̥̾ ̭̘̏ . Joey Barton , ˉʪˁ ͨˁ̸̡̡̛̣̌̔ͩ ̴ ̖̬̣̏̌̽ ϮϬϭϱ͘ ��126 . - - - , ��125 ̛̭̣̦̼̜̽ ̱̬̔̌ ̨̪ ̭̖̥̱̏ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̖̣̣̔̌͘ К̡̌ ̼̍ ̵̨̨̨̬̹ ̼̏ ̦̖ ̨̛̪̬̱̥̣͕̔̌ ̡̡̨̜̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛ ̨̛̪̣̱̺̜̭̽̀́̚ ̨̨̭̪̬̭̥ ̨̯̬̏̌ ̼̏ ̦̖ ̛̼̬̣̏̍̌ ̣̔́ ̨̬̯̼͕̌̍ ̭̖͕̏̐̔̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̭̖̏̐̔̌ ̱̱̯̍̔ ̛̖̺͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̥̙̦ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̏ ̵̛̹̏̌ ̵̨̪̬̙̔̌̌͘ ʰ̵̖̣̦̼̔̌̽ ̶̛̛̭̯̱̜̌ ̛̛̣ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐ ̡̪̱̭̌̌̚ ̨̯̬̏̌̌ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏͘ Н̨ ̛̖̭̣ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̱̥̖̯̖̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̵̖̦͕̔̽̐̌ ̦̌̔ ̛̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̣̦̽ ̨̣̖̯̔̏̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚͘ ʰ ̛̖̭̣ ̸̨̯ ̨̯ ̨̪̜̖̯̔ ̦̖ ̡̯͕̌ ̡̡̌ ̼̏ ̭̖̖̍ ̨̨̛̦̬̙̣̌̏̍̌̌ ̏ ̨̨̣̖͕̐̏ ̼̏ ̛̭̥̌ ̙̖ ̭̖̍́ ̸̦̦̖̯̖̌ ̨̛̦̯̐̍̽ ̛ ̛̬̭̭̯̬̯̭͕̌̌̏̌̽́ ̸̨̯͕ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̥͕̏ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̡̭̙̖̯̭̌́ ̦̌ ̹̖̜̏̌ ̣̦̖̜̹̖̜̔̌̽ ̨̬̯̖̌̍͘ ͨʿ̱̯ ̏ ̸̯̼̭̱́ ̛̥̣̽ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̭ ̨̨̪̖̬̏̐ ̹̌̐̌ͩ ;К̡̛̯̜̭̌̌́ ̨̥̱̬̭̯̔̽Ϳ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̯̔̌̽ ̏ ̨̭̥̥̌ ̶̡̨̦̖ ̡̛̛̦̐ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̦ ̣̖̯̭́̏́́ ̭̥̼̥̌ ̙̦̼̥͕̏̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̭̏̀ ̨̭̏̀ ̨̨̪̬̭̯̯̱ ̛ ̸̨̨̛̖̦̭̯̏̔̽͘ ʿ̸̡̡̛̛̬̯̖̭̌ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̦̭̌ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̨̛̬̖̣̼̯̌̏̏̌̽̚ ̨̛̭̏ ̨̛̣̹̖̍̽ ̨̡̪̬̖̯̼ ̭̯̌̏ ̛̪̬̣̖̦̦̼̥̔̌̏ ̨̬̱̥̐̚ ̥̭̹̯̌̌̍̌ ̨̨̱̥̦̦̌̔̌̐̚͘ К̨̐̔̌ ̥̼ ̛̭̯̥̌̏ ̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍ ̨̣̹̱̍̽̀ ̨̨̭̯̜̦̱̔̀ ̶̖̣̽ ̦̹̌ ̨̥̐̚ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̡̛̛̪̬̼̖̯̔̏̌ ̡̨̡̨̭̣̽ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̨̦̖̬̏̏ ̛ ̛̛̱̭̣̜ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̦̌ ̛̪̱̯ ̡ ̖̘ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ ̛ ̱ ̦̭̌ ̨̡̪̱̭̯̭̌̀́ ̡̛̬̱͘ В ̵̥̼̭̣́ ̥̼ ̨̛̪̦̥̖̥͕̌ ̸̨̯ ̨̭̣̦̌ ̦̥̌ ̦̖ ̭̻̖̭̯̽ ̌̚ ̨̛̦̔ ̛̪̬̭̖̭̯ ̛ ̨̡̯̼̖̥̭̌̏̌́̚ ̨̯ ̨̨̱̥̦̦̌̔̌̐̚͘ В̼ ̨̦̖̬̦̌̏ ̛ ̛̭̥̌ ̱̙̖ ̦̖ ̸̨̛̭̭̯̖̯̖͕̌ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̼̣̍ ̵̡̛̯̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̵̨̛̣̹̍̽ ̖̣͕̔ ̡ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏̀ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̏ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̙̖̔̌ ̦̖ ̛̛̛̪̬̭̯̱̪̣͘ ʯ̌ ̭̖̍́ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐͘ ˑ̨̯͕ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̸̛̛̪̬̦͕̌ ̸̨̪̖̥̱ ́ ̡̯̌ ̨̨̣̔̐ ̛̪̹̱ ̯̱̾ ̡̛̦̱̐͘ ˄̙̖ ̸̖̯̖̬̯̼̜̏ ̶̥̖̭́͘ К̨̐̔̌ ́ ̨̡̨̯̣̽ ̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́ ̭̖̖̍ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̭̖̏̐ ́ ̵̸̨̱ ̥̏̌ ̡̬̭̭̯͕̌̌̌̽̚ ̡̡̌ ̨̯̾ ̭̘̏ ́ ̱̱̍̔ ̸̪̖̯̯̌̌̽ ̏ ̨̨̡̨̬̭̥̏̔̏ ̴̜̣̖̌ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̭̖̏ ̨̛̬̭̯͕̍̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̻̖̥̍ ̡̣̭̌̌́̚ ̦̖̬̖̣̦̼̥̌̽͘ ʰ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̼̣̍ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̭̪̥̦̯͕̏̽ ̸̨̯ ̨̣̖̀̍ ̸̛̛̦̦̦̖̌̌ ʹ ̨̣̖̀̍ ̨̨̣̖̔̐ ̛̪̱̯̖̹̖̭̯̖̏ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̭ ̨̨̪̖̬̏̐ ̹̌̐̌͘ ʿ̨̨̬̭̯ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̨̛̬̭̭̯̦̖̌́ ̖̍̚ ̨̛̪̬̣̏̌̏ ̛ ̨̨̨̡̭̯̦̌̏ ̣̔́ ̭̦̌͘ Н̡̖̬̦͕̌̏́̌ ̸̭̖̜̭͕̌ ̸̨̛̪̬̯̌̏ ̡̛̦̱̐ ̱ ̭̏̌ ̨̡̨̛̦̣̏̚ ̛̙̖̣̦̖̌ ̙̖̔̌ ̦̖ ̸̛̦̦̯̌̌̽ ̸̨̯ ̖̣̯̔̌̽ . В̨̨̨̥̙̦͕̚ ̭̖̏ ̡̙̖̯̭̌́ ̸̨̖̦̽ ̱̙ ̨̭̣̙̦̼̥ ̛ ̨̯̬̱̯̬̯̦̼̥͕̔̌̌̚ ̙̖̔̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ́ ̭̯̬̣̭̌̌́ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̭̥̼̜̌ ̡̛̣̖̜̐ ̛ ̴̡̨̨̥̬̯̦̼̜ ̣̔́ ̭̯̬̯̌̌ ̪̱̯̽͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖̏̐̔̌͊ ВˁЕʧʪА͊ ˀ̛̜̯̖̌̍̏̌̚ ̭̏̀ ̨̨̬̱̔̐ ̦̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̨̡̨̯̬̖̏̚͘ ˁ̬̱̌̚ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̣̏̌̚ ̥̼̭̣̽ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̨̯ ̨̯ ̨̥̭̹̯̦̖͕̌̌̍ ̭̯̖́̔̽ ̌̚ ̨̭̯̣͕ ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̡̛̛̣̭̯ ̛ ̸̡̬̱̱ ̨̛̬̣̙̯̖̌̚ ̨̱̥̦̦̖̌̔̌̚ ̦̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̡̨̪̱̦̯̏ ʹ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̡̨̹̙͕̌̏ ̨̛̭̖̬̹̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̛̪̬̖̯̖̔ ̏ ̸̡̨̦̖̦̼̜ ̡̪̱̦̯ ̸̛̦̦̖̦̌̌́̚͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̨̛̯̣̙̯̖ ̡̛̛̣̭̯ ̛ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̼̯̌̍̽̚ ̨ ̨̭̥̜̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̖̣ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̨̼̪̣̦̯̏́̽ ̪̖̬̼̜̏ ̡̪̱̦̯͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̨̛̛̼̪̣̦̣̏ ̨̖͕̐ ̵̨̨̛̯̦̯̖͕̔ ̨̡̛̯̣̖̯̖̭̏̽ ̦̌ ̸̨̯ ̛̦̱͕̍̔̽ ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̨̦̏̏̽ ̨̭̜̏ ̡̛̛̣̭̯͕ ̸̡̛̼̖̬̦̯̖̏ ̪̖̬̼̜̏ ̡̪̱̦̯ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̨̼̪̣̦̯̏́̽ ̨̨̯̬̜̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖͕̔̌ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̣̼̜̯̖̌̐́̔̏̌̚ ̦̪̖̬̘̌̔ ̛ ̦̖ ̸̛̪̖̬̖̯̼̜̯̖̏̌ ̭̖̏ ̡̪̱̦̯̼ ̖̺̘ ̬̌̚͘ ʪ̣́ ̭̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̭̱̺̖̭̯̯̏̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̯̯ ̡̪̱̦̯ ̨̹̖̏̌̐ ̡̛̭̪̭͕̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̸̭̖̜̭̌ ̨̼̪̣̦̖̯̖̏́͘ Т̡̛̥̌ ̨̨̬̥͕̍̌̚ ̙̖̔̌ ̨̭̥̖̌ ̨̥̭̹̯̦̖̌̌̍ ̨̖̣̔ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̨̣̖̐͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̥̏̌ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̥̬̣̦̌̽ ̨̛̭̬̯̭̍̌̽́ ̦̌ ̵̨̨̪̔ ̏ ̛̥̦̌̐̌̚ ̌̚ ̵̨̣̖̥͍̍ ʿ̨̨̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̡̨̣̖̐ ̛ ̨̨̪̬̭̯͗ ̨̖̣̭͕̔́ ̨̹̖̣̔ ̨̔ ̛̥̦͕̌̐̌̌̚ ̡̛̱̪̣͕ ̖̬̦̱̣̭̏́͘ ʯ̛̦̥̖̯̌̌ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̯̬̖̱̖̯̍ ̨̨̦̖̥̦̐ ̛̛̱̭̣̜͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̦̹̌̌ ̸̌̔̌̌̚ - ̨̛̼̪̣̦̖̦̖̏ ̨̹̖̏̌̐ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̨̡̪̬̖̯̌ ;̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̥͕̔ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ϱϬϬ ̥̣̦ ̨̨̣̣̬̔̌̏ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌Ϳ ̛̬̯̌̍̽̚ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̵̡̛̯̌ ̨̯̏ ̵̨̨̨̪̔̏ ̏ ̛̥̦̌̐̌̚ ̌̚ ̵̨̣̖̥̍͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̥̖̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̭̣̙̦ ̛̛̣ ̼̏ ̸̨̖̐ ̨̯ ̦̖ ��124 ˑ̯̱ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌̀ ̸̨̣̱̹̖̐ ̨̭̖̏̐ ̨̛̪̹̖̯ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̛̪̬̥̖̬͘ ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽ ̭̖̖͕̍ ̸̨̯ ̼̏ ̭̥̼̜̌ ̨̛̦̭̯̺̜̌́ ̵̨̨̔̔́̐̌ ̛ ̬̱̏̔̐ ̛̛̬̖̹̣ ̨̛̪̜̯ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̣͕̌̚ ̸̨̯̼̍ ̵̨̨̡̨̬̹̖̦̽ ̸̨̡̪̯̭̔̌̌̽́ ̛ ̛̥̖̯̽ ̡̨̛̬̭̖̌̏ ̴̨̬̖̣̖̦̖̽ ̨̯̖̣͘ В̼ ̨̪̣̦̼ ̛̦̯̱̥͕̾̌̌̚̚ ̨̨̯̼̐̏ ̬̯̏̌̽ ̛ ̥̖̯̯̌̽͘ В̼ ̱̙̖ ̪̬̖̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ ̡̡̌ ̨̛̣̯̖̏ ̦̌ ̪̣̙̖́ ̨̙̖̣̖̦̦̼̖̏̔ ̣̼̏̐́̔̚ ̡̖̱̹̖̔̏ . ʰ ̨̯̏ ̼̏ ̵̨̛̛̪̬̯̖̔ ̏ ̣̌̚ ̸̛̛͙̦̦̖̯̖̌̌ ̨̨̨̭̱̬̙̦̔ ̵̯̯̭̏̌̌̽́ ̌̚ ̭̖̏ ̨̪̬̔́̔ ̯̬̖̦̙̖̬̼̌ ̛ ̭̦̬̼̌́̔͗ ̪̼̯̖̯̖̭̌̽ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ ̨̛̯̙̥̯̭͕̌̽́ ̙̯̌̽ ̹̯̦̱̌̐ ̛ ̖̣̯̔̌̽ ̡̬̭̯̙̱̌́ ̛ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̖̍̐̌ ̦̌ ̨̨̖̜̍̐̏ ̨̨̡̬̙̖͙̔ʰ ̖̣̖̯̖̔̌ ̡̯̌ ̭ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̡̛̯̬̼̯́ ̣̌̌̚ ̨̔ ̨̖̐ ̡̛̬̼̯̌́̚͘ Ч̨̯ ̭ ̛̥̏̌ ̱̖̯͍̍̔ ʪ͕̌ ̵̨̨̨̬̹͕ ̛̖̭̣ ̡̨̭̬̌́ ̱̭̪̖̖̯ ̵̛̪̬̖̯̌̽͘ ˁ̨̥̖̹̦̜ ̛ ̬̱̭̯̦̼̜̐ ̛̪̬̥̖̬͘ ˁ̨̥̖̹̦̜ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌ ̸̨̛̪̬̯̌̏ ̨̍ ̨̯̥͕̾ ̪̬̖̭̯̣̖̯̖̔̌̏́ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̨̯̾ ̨̨̬̖̍̔̏͘ ʧ̬̱̭̯̦̼̜͕ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̛̥̦̖̐ ̨̛̥̖̦̦ ̡̯̌ ̛ ̨̪̭̯̱̪̯͕̌̀ ̖̣̔̌́ ̪̖̬̼̖̏ ̛̹̌̐ ̏ ̨̨̦̜̏ ̣̔́ ̭̖̍́ ̯̖̥̖͕ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̨̯̬̣̖̐̏͘ Н̡̨̛̐̔̌ ̦̖ ̨̡̪̱̭̜̯̖̌ ̡̛̬̱͘ ʿ̨̱̥̔̌ ̶̡̨̦̦̖̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̛̪̜̯ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̭̯̬̙̖̥ ̛̛̣ ̡̨̛̭̭̬̥̌ ̏ ʿ̸̨̡̯̖̬̱́ ̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̱̭̪̖̖̯̖͘ Н̨ ̨̛̥̖̦̦ ̨̡̪̌ ̼̏ ̨̨̥̣̼̔ ̛ ̨̛̪̙̦̼̔̏ ̨̙̦̏̌ ̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̸̨̯ ̨̯ ̨̣̖̖̍ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖͘ ˁ̥̌̌ ̨̛̪̬̬̔̌ ̡̨̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̜̔̌̽ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̯ ̖̘ ̨̥̭̹̯̌̌̍̏ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̖̯ ̸̛̛̦̣̖̌ ̡̡̌ ̨̣̖̯̏̏̚ ̡̯̌ ̛ ̛̪̖̦̜̌̔͘ ˑ̨̯ ̨̨̦̬̥̣̦͕̌̽ ̨̛̭̯̯ ̨̡̨̯̣̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̡̛̪̬̼̦̱̯̏̽͘ ˄ ̭̏̌ ̸̨̨̯̦ ̱̱̯̍̔ ̛̦̔ ̡̨̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̣̯̏̌́ ̨̣̥̏̌ ̛ ̨̛̪̬̦̭̯́ ̵̨̨̬̹̱̀ ̛̪̬̼̣͕̍̽ ̨̦ ̡̯̌ ̙̖ ̱̱̯̍̔ ̛̦̔ ̡̨̐̔̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̯̬̙̯̍̌̌̽ ̦̖̯ͨ ̵̵̨̛̺̏̔́ ̛̪̭ ̥͕ͩ ̌ ̴̨̯̖̣̖̦ ̡̛̪̬̖̯̖̣̭̔̌̽ ̸̨̥̣̯̌̽͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ̡̛̯̖̌ ̨̥̥̖̦̯̼ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̦̖ ̪̯̌̔̌̽ ̵̨̱̥̔ ̛ ̸̡̨̖̯ ̨̛̪̥̦̯̽ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̭̥̼̜̌ ̣̦̼̜̐̌̏ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ́ ̨̯̾ ̖̣̔̌̀ͩ ʿ̖̬̖̭̯̦̯̖̌̽ ̱̥̯̔̌̽ ̛ ̸̛̦̦̯̖̌ ̖̣̯̔̌̽͘ ˑ̨̯̯ ̨̭̖̯̏ ̣̔́ ̵̯̖ ̡̨̯ ̛̣̯̀̍ ̸̨̛̪̬̭̯̼̯̏̌̽ ̭̖̏ ̨̔ ̡̨̙̜̌̔ ̸̥̖̣̜̹̖̜̽̌ ̨̨̨̛̪̬̦̭̯̔̍ ͘ ʿ̨̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̬ ̨̡̖̖̦̍ ̛̖̭̣ ̼̍ ̱̥̼̣̭̌̔̏̌́̚ ̛ ̨̛̛̦̣̬̣̌̌̏̌̚ ̡̡̌ ̖̥̱ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̨̦̱̐ ̸̨̯̼̍ ̸̦̯̌̌̽ ̵̨̛̯͕̔̽ ̦̌ ̸̣̌ ̼̍ ̵̨̛̯̔̽ ̨̦̖̬̦̌̏ ̨̥̐̔̌ ̡ ̛̖̭̯̔́ ʿ̛̬̥̖̬ ̨̭̥̖̹̦̜͕ ̨̦ ̦̣̦̼̜̌̐́̔͘ ʰ ̭̥̼̜̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̖̺̘ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̏ ̸̨̯ ̥̼ ̯̥̌ ̭̖̖̍ ̦̱̥̼̌̔̏ ̖̥̌ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̭ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽̀ ̨̨̺̖̏̍ ̵̡̡̛̛̦̌ ̸̨̡̯̖ ̨̡̨̨̛̛̭̪̬̭̦̖̦̏́͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̸̨̨̯̦̭̯̽̀ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̡̪̬̖̭̼̯̔̌̏̌̽̚ ̣̦̖̜̹̖̖̔̌̽ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̨̛̭̼̯̜͕̍ ̨̯ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̨̨̛̛̪̬̦̬̦̖͕̐̏̌̚ ̡̨̨̨̯̬̖ ̵̨̛̛̪̬̯̔ ̭ ̨̨̪̼̯̥ ̛ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̪̯́̽ ̡̛̯̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ̏̌ ̵̛̹ ̵̡̛̯̦̼̌̏ ̛̖̜̭̯̜̔̏ ͕ ̨̦ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̨̥̖̦̯̣̦̌̽̐ ̨̪̖̬̖̦̐̌ ̛̚ ̪̱̭ ̨̨̯̐ ̏ ̨̨̪̬̙̦̖̖͘ В̨̡̛̦̣̌̚ ̡̡̌̌́ ̨̯ ̛̖̔́ ̏ ̨̨̣̖͍̐̏ Н̸̛̦̯̖̌ ̖̘ ̨̨̪̣̺̯̏̌̽ ̛̛̣ ̱̯̖̌̍̔̽̚͘ В ̨̯̥̾ ̪̣̦̖̌ ̸̨̖̦̽ ̨̨̨̬̔̏̚ ̸̨̛̪̱̯̭̽́ ̱ ̖̯̖̜̔͘ О̛̦ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̯̬̯́ ̵̨̛̣̔̐ ̵̯̙̖̣̼́ ̸̵̨̡̛̛̣̖̭̐ ̶̡̨̛̛̥̦̜̍̌ ̛ ̦̖ ̨̛̭̣̦̽ ̸̨̛̥̬̯̭̌̌̏̌̀́̚ ̦̌̔ ̨̨̛̬̙̖̥̼̥̏̍̌̌ ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔ ̛ ̨̡̨̛̪̭̥ ̪̱̯̖̜ ̵̛ ̛̬̖̹̖̦́͘ ʯ̵̨̨̯̖̣̭̌̽ ̸̨̯ ̭̖̣̯̔̌̽ ̛̭̖̣̣̔̌͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̦̱̙̦ ̸̛̪̬̱̯̭̌̽́ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̛ ̥̏̌͘ Н̖ ̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̵̖̦͕̔̽̐̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯͕̽ ̸̨̯ ̛̚ ̨̨̯̾̐ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͘ Н̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣͕̏̐́̔̚ ̨̯̯̾ ̨̭̖̯̏ ̸̛̱̯̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̱̬̦̌̍̔ ̦̌ ̴̨̦̖ ̨̨̯͕̐ ̛̬̌̔ ̸̨̖̐ ̥̼ ̖̭̔̽̚ ̨̭̖̦̐̔́ ̭̖̏ ̨̛̭̬̣̭̍̌̽͘ О̡̨̦̔̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̪̖̬̥̏ ̯̪̖͕̾̌ ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̨̡̨̯̣̽ ̱̖̯̖̍̔ ̸̛̦̦̯̌̌̽ ̨̛̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̨̭̪̬̭ ̛ ̡̪̱̭̯̌̌̽̚ ̨̦̼̜̏ ̨̯̬̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̣̯̍̌̔̌̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼ ̨̯̭̯̬̦̖̦̦̼̥̌ ̛̛̬̼̥̐̏ ̨̦̭̯̬̖̥͕̌ ̨̱̯̍̔ ̼̏ ̛̬̖̯̖̐̌ ̏ ̨̦̭̯̣̦̱̌̽̀ ͨʺ̨̨̨̛̦̪̣̀ͩ . Т̡̌ ̡̡̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̱̥̯̔̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨ ̵̖̦̔̽̐̌ ̛ ̨̨̨̭̱̬̙̦̔ ̨̪̬̖̬̯̏́̽ ̨̭̜̏ ̡̨̡̹̖̣̖ ̡̙̱̌̔̀ ̛̥̦̱̯̱͕ ̨̣̖̀̍ ̵̨̯̽ ̡̨̡̨̭̣̽ ̨̨̣̖̔̐ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̡̨̌̌̏̚̚ ̱̖̯̍̔ ̶̛̬̭̖̦̯̭̌̏̌̽́ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̡̌ ��123 ̨̺̖̥̍ ̸̖̬̖̚ ̛̹̏̌ ̡̛̬̱ͨͩ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̛̪̬̯̔̽ ̨̨̥̦̐ ̖̦̖̔̐͘ ̌̚ ̨̨̯̐ ̸̨̯ ̨̡̬̱̏̐ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̡̛̬̱̯̯̭̽́ ̨̨̥̦̐ ̖̦̖̔̐ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̭̖̏ ̛̖̯̔ ̡̡ͨ̌ ̨̪ ̥̭̣̱̌ͩ͘ ʰ͕ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̱̱̯̍̔ ̨̛̪̖̬̼͕̔ ̡̨̐̔̌ ̨̪̬̙̔̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̦̖̥̦͕̐ ̡̛̣̖̦̯̼ ̱̱̯̍̔ ̡̯̭̌̌̽́̚ ̛̣̼̥̏́ ̛ ̨̭̭̯̭̔̌́̚ ̨̛̺̱̺̖̦̖͕ ̸̨̯ ̼̏ ̵̨̛̱̯̖̔ ̏ ̛̥̦̱̭͘ ʰ ̯̱̯ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̵̛̦̬̯̌̔̽͘ Т̡̌ ̨̯̏ ̭̏́ ̴̡̛̹̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̹̏̌ ̨̛̺̱̺̖̦́ ̛ ̹̖̏̌ ̨̬̖̣̦̖̌̽ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̖̣̔ - ̛̖̺̏ ̨̨̪̬̜ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̛̬̭̺̖̭̌̔́́͘ ˄ ̭̏̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ϭϬ ̡̨͕̌̌̏̚̚ ̨̦ ̨̪ ϭϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̨̡̏̔̍̌̏ ̥̏̌ ̨̥̱̯̐ ̨̛̦̯̏̽̚ ̖̺̘ ̏ ̖̦̔̽ ̨̪ ϱϬ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̦ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽ ̏ ̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̛̦̪̹̱̯̌ ̖̺̘ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̨̨̥̦̐ ̶̵̨̛̪̯̖̦̣̦̼̌̽ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̭̘̏ ̨̯̾ ̏ ̸̡̱̖ ̭̯̔̌ ̨̛̺̱̺̖̦̖ ̨̱̬̣̺̖̍́̐ ̛̦̖̭̍̌̚͘ Ч̨̯ ̨̯ ̼̏ ̨̱̥̖̯̖̔̔̌ ̖̺̘͗ ̨̯ͨ̏ ̥̦̖ ̱̙̖ ̨̛̖̺̣̍̌ ̡̛̱̪̯̽ В̭̌́ ̛ ʺ̹̌̌ ̛̚ ̡̨̡̦̯̯͕̏̌̌ ̦̌ ̵̦̔́ ̸̭̯̬̖̱̭͕̏̽ ̨̬̯̌̌̍̌̀̚ ̖̦̖̔̐ͩ ;̨̖̺̯̍̌̽ ̦̖ ̸̛̦̯̌̚ ̭̖̣̯̔̌̽Ϳ͘ О̡̨̦̔̌ ̵̛̭̱̖ ̶̴̛̬̼ ̨̡̪̼̯͕̌̏̌̀̚ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̱ ̭̏̌ ̨̭̖̏̐ ϭϬϬϬ ̬̱̍ ̏ ̡̨̡̹̖̣̖͕̽ ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̺̘ ̨̦̱̙̦ ̦̌ ̡̛̬̖̯̔ ̨̨̛̪̣̙̯̽ ̵̨̯́ ̼̍ ϯϬϬ . ʰ ̶̛̛̭̯̱̌́ ̨̛̦̪̬̯̌̏ ʹ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̶̥̖̭́̌ ̶̛̖̣̼̥ ̛̦̖̖̣̥̔́ ̪̣̖̯ͨ̏̌̽ ̏ ̨̨̨̡̪̯̣͕ͩ ̸̦̦̖̯̖̌ ̯̖̬̯̌̽̚ ̭̖̍́ ̡̛̛̭̥̏́ ̛̥̼̭̣̥͕́ ̸̨̯ ̭̖̏ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̪̣͕ ̨̖̦̖̙̦̖ͨ̔ ̨̖̬̖̔̏ ̸̵̦̖̯͕̌ͩ ̨̦ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ϭ Ϯ ̬̌̌̚ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̱̱̯̍̔ ̪̯̌̔̌̽ ̡̛̌́̏̚ ̭ ̭̜̯̌̌ ̡̙̌̔̌́ ̨̪ ϱϬϬϬ ̬̱̍͘ ʪ̵̛̛̙̱̏ ̨̬̖̏̔ ̡̡̨̛̦̜͕̌ ̌ ̖̦̖̔̐ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̹̖̍̽͘ ʰ ̨̡̨̯̣̽ ̶̴̛̬̼ ̭̖̏̐̔̌ ̡̬̭̭̙̱̯̌̌ ̥̏̌ ̪̬̱̌̏̔͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̦̱̙̦ ̛̖̭̯̏ ̨̭̜̏ ̣̦̭̍̌̌͘ ʧ̨̨̬̥̯̦̌ ̬̭̪̬̖̖̣̜̯̖̌̔́ ̛̭̣̼ ̨̪ ̶̛̛̛̭̯̦̔̌͘ ʪ̖̣̜̯̖̌ ̭̖̏ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽͘ ˑ̯̌ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌́ ̨̬̺̖̦̍̌̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̯̖̥͕ ̡̨̯ ̛̣̯̀̍ ̭ ̨̨̨̣̜̐̏ ̨̪̬̱̙̯̭̐̌̽́ ̏ ̯̖̥̱ ̛ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̔ ̨̨̨̪̖̦ͨ̍̔̐ͩ͘ О̸̖̦̽ ̨̨̨̬͕̔̏̚ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̣̖̯̖̍̌̔̌ ̴̨̨̖̦̥̖̦̣̦̜̌̽ ̨̨̨̨̨̬̯̭̪̭̦̭̯̌̍̍̽̀ ̛ ̨̥̙̖̯̖ ̖̍̚ ̨̛̪̯̖̬ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̨̪̬̬̯̯̌̍̌̽ ϰϴ ̸̨̭̌̏ ̖̍̚ ̪̖̬̖̬̼̏̌ ̦̌ ̖̱̔ ̛ ̨̭̦ . О̡̨̦͕̔̌ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏ ̨̪̼̯̱͕ ̨̥̱̐ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̛̦ ̡ ̸̖̥̱ ̵̨̨̬̹̖̥̱ ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̨̛̯̖̐ ̨̯̾ ̦̖ ̛̪̬̖̖̯̏̔͘ В ̸̣̱̹̖̥ ̸̭̣̱̖̌ ̸̨̯̖̌ ̛̥̏̌ ̨̖̣̔ ̱̭̪̖̖̯ ̨̨̛̪̬̯̖̯̏̽ ̖̺̘ ̨̔ ̨̨̭̖̏̐ ̸̨̡̨̨̛̣̖̭̐̐ ̛̖̬̹̖̦͕̌̏́̚ ̏ ̵̱̹̖̥͕̔ ̼̏ ̨̛̬̭̯̖̍ ̭̘̏ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̸̡̨̛̦̌̏̚͘ Н̨̱̙̦ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̖̣̯̔̌̽ ̪̖̬̖̬̼̼̏ ̛ ̦̌ ̸̨̯ ̨̯ ̨̡̯̣̖̯̭̏̌̽́͘ Н̨̖̬̥̔̌ ̏ ̡̨̹̣̖ ̨̡̛̱̬ ̛̱̯̔ ϰϬ ̛̥̦̱̯͕ ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̭̣̖̱̖̯̔ ̪̖̬̖̥̖̦̌ ̛ ̱̙̖ ̨̬̱̜̔̐ ̨̡̱̬͘ Н̛̹̌ ̨̥̐̚ ̡̯̌ ̨̱̭̯̬̖̦͕ ̸̨̯ ̡̡̌ ̬̌̚ ϰϬ ̛̥̦̱̯ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̨̛̙̏ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽ ̨̦̱̏̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀ ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̯̖̬̖̯̭́́ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̛ ̥̼ ̱̙̖ ̪̣̼̖̥ͨ̏ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ , ̡̡̨̜̌ ̼̍ ̡̱̬̭ ̼̏ ̦̖ ̸̛̛̱̣͕̌̚ ̸̨̖̐ ̼̍ ̛̦ ̛̦̖̬̣̏̔́ ̏ ̨̭̜̏ ̨̡̪̬̖̯ ʹ ̭̯̬̜̯̖̭̌̌̽ ̖̣̯̔̌̽ ̭̖̏ ̨̪̣̦͕ͨ̌̏ͩ ̖̍̚ ̨̡̪̖̬̖̬̱̐̚͘ ʯ̖̭̔̽ ̙̖ ̙̦̼̜̏̌ ̨̥̥̖̦̯͘ В̭̖ ̨̦̱̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦͕̔̏̌̽ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔͘ ˀ̛̭̪̬̖̖̣̯̖̌̔ ̨̛̭̏ ̸̛̌̔̌̚ ̨̪ ̨̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦̭̯͘ В ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̪̬̦̖̭̖̯ ̥̏̌ ̛̪̬̼̣̍̽ ̖̭̔̽̚ ̛ ̸̭̖̜̭̌͘ ʺ̖̙̱̔ ̨̛̻̣̖̦̖̥̍́̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ ̛ ̨̦̖̖̣̦̜̔̽ ̨̡̨̦̭̯̬̜̜̌ ̡̦̖̭́̔ ̡̛̬̖̯̔̌ ̭ ̨̛̪̬̭̦̥̌̐ ̸̡̣̖̜͕̀ ̡̨̛̬̜̌̍̏̚ ̸̡̣̖̜̀ ̦̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̛ ̯̔͘͘ ̛̼̬̜̯̖̏̍̌ ̨̪̖̬̖̏ ʹ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯̌̏ О̨̦ ̨̥̙̖̯ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϭϬ ̛̥̦̱̯ ̨̪̭̣̖ ̨̹̖̏̌̐ ̛̬̥̖̺̖̦̌́̚ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̥̏̌ ̖̦̖̔̐͘ В̨ ̨̯̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̪̬̦̖̭̖̯ ̥̏̌ ̛̖̦̔̽̐ ̏ ̱̱̺̖̥̍̔͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̛̛̼̭̯̣̏̌̏ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̨̨̥̙̦ ̡̡̌ ̬̌̚ ̦̯̭̌́̽́̚ ̡̨̛̬̖̯̥̔͘ ʰ ̱̙̖ ̏ ̯̬̖̯̽̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̖̣̜̯̖̔̌ ̭̖̏ ̨̨̭̯̣̦̖̌̽͘ О̨̭̯̣̦̖̌̽ ʹ ̨̯̾ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̬̥́ ̛ ̸̨̨̛̖̦̏̔ ̦̖ ̨̛̛̪̬̦̭̯ ̥̏̌ ̖̦̖̔̐͘ К ̡̛̯̥̌ ̖̺̥̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯͗ ̭̥̖̦̌ ̴̨̦̌ ̦̌ ̭̜̯̖͕̌ ̨̣̖̖̍ ̖̯̣̦̔̌̽̌́ ̨̨̡̛̪̬̬̭̏̌ ̨̨̛̣̯̪͕̐̌ ̛̛̪̬̱̥̼̦̖̔̏̌ ̨̣̖̖̍ ̨̨̛̺̦́̐̚ ̨̛̛̪̭̦̌́ ̨̯̬̏̌̌ ʹ ̨̺̖̥̍ ̭̖̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̸̨̨̛̖̦̜̏̔ ̛̭̏́̚ ̭ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ . ��122 ʗ ˈ ˜˩ Ьˈ˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˔ˑ˅ˈ˕ˑ˅ ˑ˕ Ǽʙˠ˒Тǽ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В ̵̛̪̬̖̼̱̺̔̔ ̵̣̐̌̏̌ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̨̦̹̣̭̌̽ ̥̖̭̯̌ ̨̯̥̱ ̸̖̥ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̖̺̘͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̣̖̐̌̏ ̭ ̨̹̖̏̌̐ ̸̨̨̨̛̥̣̣̌̏̐ ̨̛̭̣̭̐̌́ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̯̔̌̽ ̥̏̌ ̖̺̘ ̪̬̱̌ ̨̡̯̬̜̱ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ , ̦̖ ̭̦̼̏́̌̚ ̭ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̦̖̭̥̚ ̦̪̬̥̱͕̌́̀ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̨̱̪̬̭̯́ ̥̏̌ ̛̙̦̽̚͘ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖͕̏̐ ̛̯̾ ̨̭̖̯̼̏ ̨̡̪̙̱̯̭̌́ ̥̏̌ ̨̔ ̨̛̣̍ ̡̨̛̦̥̼̥͕̌̚ ̼̏ ̭̖̏ ̨̯̾ ̱̙̖ ̸̯̼̭̱́ ̬̌̚ ̛̭̣̼̹̣̌ ̛̛̣ ̖̐̔ ̨̯ ̸̛̛̯̣̌ ̨̍ ̨̯̥͕̾ ̨̡̨̦̔̌ ̭ ̸̨̱̖̯̥ ̸̨̨̨̪̬̯̖̦̦̐ ̼̹̖͕̏ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̭̘̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̥̏̌ ̱̙̖ ̨̱̭̪̖̣ ̛̦̯̌̍̽ ̨̡̨̛̭̥̦̱ ̨̛̪̬̬̖̯̘̯̍ ̛̬̱̖̔̐ ̸̨̛̖̬̯̦̌́ ̛ ̨̛̭̯̦̖̯̔̐ ̨̯̜ ̶̛̖̣͕ ̡̨̨̯̬̱̀ ́ ̭̯̣̌̏̀ ̪̖̬̖̔ ̨̨̭̜̍ ̨̨̬̐̏́ ̨̍ ̨̯̥̾ В̥̌ ̏ ̨̦̔̌ ̸̯̼̭́̌ ̪̖̬̼̜̏ ̬̌̚͘ Н̡̨̛̐̔̌ ̛̦ ̭ ̡̖̥ ̭̖̍́ ̦̖ ̛̭̬̦̜̯̖̌̏̏̌͘ ʺ̨̨̙̦ ̛ ̨̦̱̙̦ ̛̣̹̽ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭̖̍́ ̨̨̭̖̦̹̦̖̐̔́̐ ̭ ̨̨̭̜̍ ̙̖ ̸̛̖̬̹̦̥̏̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̸̦̦̖̯̖̌ ̭̖̍́ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭ ̡̖̥ ̨̯͕ ̡̨̯ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̨̛̪͕̌̔̚ ̨̯ ̨̯̾ ̛̪̬̖̖̯̏̔ ̡ ̨̨̡̨̛̭̥̱̭̪̖̦̌̀ ̛ ̶̛̛̖̬̔̐̌̔̌͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̭̖̍́ ̭ ̡̖̥ ̨̯͕ ̡̨̯ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̦͕ ̸̖̥ ̼͕̏ ̨̯ ̨̯̾ ̛̪̬̖̖̯̏̔ ̭̏̌ ̡ ̴̶̛̛̬̱̭̯̬̌͘ В̥̌ ̱̖̯̍̔ ̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̸̨̪̣̱̖̯̭͕̌́ ̼̏ ̡̛̦̱̔̌ ̦̖ ̨̛̪̬̖̯̖̭̔̏̐̌̽ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̭̖̏ ̵̨̨̪̣͘ Т̡̌ ̱̙ ̨̱̭̯̬̖̦̌ ̦̹̌̌ ̵̡̛̛̪̭͕̌ ̸̨̯ ̥̼ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̪̼̯̖̥̭̌́ ̭̘̏ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ . ˁ̛̬̦̖̥̌̏̏̌ ̨̛̭̏ ̛̖̺̏ ̭ ̸̛̛̱̙̥͕ ̨̛̭̏ ̵̛̱̭̪̖ ̭ ̵̛̱̭̪̖̥̌ ̵̛̬̱̔̐ ̣̖̜̀̔ ̛ ̯̔͘͘ ˑ̨̯ ̏ ̡̨̬̦̖ ̦̖̖̬̦̼̜̏ ̵̨̨̪̔̔͘ ʺ̼ ̭̖̏ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̬̙̖̦̼̔ ̦̖ ̏ ̵̬̦̼̌̏ ̵̨̛̱̭̣̏́͘ Н̖ ̬̦̼̖̌̏ ̡̡̌ ̛̦̖̹̦̖̏ ̨̛̱̭̣̏́ ;̭̯̬̦͕̌̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̜ ̨̨̬͕̐̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̌́ ̭̖̥̽́Ϳ͕ ̡̯̌ ̛ ̛̦̱̯̬̖̦̦̖̏ ;̨̬̙̖̦̦̼̖̏̔ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯͕̍ ̨̛̪̬̬̖̯̖̦̦̼̖̍ ̡̛̦̼͕̌̏ ̨̪̼̯Ϳ͘ Т̖͘͘ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̛̭̬̦̖̥̌̏̏̌ ̬̖̱̣̯̯̼͕̽̌̚ ̥̼ ̨̣̙̦̼̔ ̡̯̌ ̙̖ ̛̭̬̦̯̌̏̏̌̽ ̛ ̭̣̖̥̼̖̌̐̌ ̨̨̯̾̐ ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚͘ А ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̭̖͕̏̐̔̌ ́ ̸̨̡̛̪̖̬̔̏̌̀ ̭̖̏̐̔̌ ̛̭̬̦̜̯̖̌̏̏̌ ̭̖̍́ ̨̨̭̖̦̹̦̖̐̔́̐ ̶̨̬̍̌̌̚ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̭̜̍ ̙̖ ̸̛̖̬̹̦̥̏̌ ˑ̨̯ ̱̖̯̍̔ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏ ̨̡̛̻̖̯̦̼̥̍̏ ̡̛̛̬̯̖̬̖̥ ̶̨̡̛̖̦ ̨̛̖̬̦̭̯̏ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ̨̹̖̏̌̐ ̛̪̱̯͘ ʿ̨̱̥̜̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̨̭̖̦̐̔́ ̼̏ ̛̭̖̣̣͕̔̌ ̸̨̖̐ ̦̖ ̨̛̥̣̐ ̭̖̣̯̔̌̽ ̸̖̬͍̏̌ Ч̖̥̱ ̨̭̖̦̐̔́ ̸̛̛̦̱̣̭͕̌̽ ̸̨̖̐ ̦̖ ̛̱̥̖̣ ̬̦̹̖͍̌̽ ˁ̛̯̣̌ ̼̏ ̨̭̖̦̐̔́ ̱̥̦̖̖ ̛ ̨̪̼̯̦̖̖͕ ̸̖̥ ̛̼̣̍ ̨̔ ̨̨̯̾̐ О̸̯̖̏̌́ ̦̌ ̛̯̾ ̨̨̪̬̭̼̏ ̼̏ ̸̨̪̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̡̡̌ ̨̥̖̭̯̏ ̨̭̼̔̌̔ ̛ ̨̛̼̍̔ ̨̯ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̼̏ ̨̡̪̌ ̖̺̘ ̦̖ ̨̛̛̥̣̣̦̖̬ ̛ ̦̖ ̛̥̖̖̯̖ ̨̭̖̏̐ ̸̨̖̐ ̵̨̛̯̖̣͕ ̭̏̌ ̨̦̪̣̦̖̯̌́ ̨̡̨̭̪̜̦̌́ ̨̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̖̏ ̖̺̘ ̛̪̖̬̖̏̔ ̛ ̱ ̭̏̌ ̭̖̏ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͘ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̡̨̛̻̖̯̦̍̏ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̸̨̛̦̖̐ ̥̖̦̯̭͕́̽́ ̼̏ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̛̬̭̭̯̬̯̭͕̌̌̏̌̽́ ̌ ̱̖̯̖̍̔ ̭ ̵̨̨̨̣̦̜̔ ̨̨̨̣̜̐̏ ̱̥̯̔̌̽ ̦̌̔ ̯̖̥͕ ̡̱̔̌ ̛̛̯̔ ̣̹̖̔̌̽͘ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̸̛̦̦̜̯̖̌̌ ̛̖̭̯̏ ̣̦̭̍̌̌ ̵̨̛̭̏ ̵̨̨̨̔̔̏ ̵̨̨̬̭̌̔̏͘ Н̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̏ ̱̥̖ ̖̬̙̯͕̔̌̽ ̡̨̡̨̭̣̽ ̼̏ ̨̛̛̣̙̣̏ ̛ ̡̨̡̨̭̣̽ ̱̙̖ ̨̛̬̯̣̌̌̍̌̚͘ К̡̌ ̨̨̛̬̯̭͕̐̏́ ̸̣̱̹̖ ̨̯̱̪̜ ̡̬̦̹͕̌̌̔̌ ̸̖̥ ̨̭̯̬̌́ ̪̥̯̌́̽ Т̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̨̯ ̛̦̖̭̍̚ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̛̥̼̭̣̥ ̖̍̚ ̶̴̛̬͘ Т̸̨̦̼̜ ̸̨̪̭̖̯̔ ̵̭̖̏ ̵̛̹̏̌ ̵̨̨̬̭̌̔̏ ̛ ̵̨̨̨̔̔̏ ̡̡̌ ̸̨̛̦̯ ̨̬̱̖̔̐ ̨̛̯̬̯̌̚ ̨̬̖̣̦̖̌̽ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̖̣̔͘ ˁ̨̜̯̖̔̌̚ ̨̨̪̬̦̱̔̍̀ ̸̡̛̯̣̱̌̍ ̏ excel ̡̱̔̌ ̱̖̯̖̍̔ ̨̛̦̭̯̏̽ ̣̼̖̀̍ ̛̛̙̖̦̔̏́ ̖̦̖̔̐͘ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̖̣̯͕̔̌̽ ̨̯ ̼̏ ̡̨̣̖̐ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̪̪̭̯̭̌̽́ ̏ ̨̭̏̀ ̙̖ ̵̸̨̨̡̛̛̪̭̣̖̭̱̐̀ ̨̡̣̱̹̱̏͘ О̨̭̍ ̨̖̦̦ ̛̖̭̣ ̼̏ ̸̨̖̦̽ ̶̨̨̛̥̦̣̦̼̜̾̌̽ ̸̨̡̖̣̖̏͘ Ч̨̯ ̨̯̾ ̡̯̌̌́ ̌̚ ̨̡̣̱̹͍̏̌ ˄ ̭̏̌ ̱̱̯̍̔ ̨̛̪̖̬̼͕̔ ̡̨̐̔̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̱̱̯̍̔ ̛̛̯̔ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹͕ ̨̨̥̦̐ ̵̬̦̼̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̡̨͕̌̌̏̚̚ ̡̡̱̪̌̚ ̵̨̦̼̏ ̛̪̬̯̜̌ ͕ ̨̛̣̙̖̦̏́ ̏ ̡̬̖̣̥̱̌ ��2 ;ʯ̨̨̡̛̣̌̐̏ ̡̡̛̣̖̣̦̼̖͕̌̍̽ ̛̦̙̥̯̖̌ , ̸̨̯̼̍ ̛̪̖̬̖̜̯ ̡ ̣̖̐̌̏ ) В̨̥̖̭̯ ̨̛̛̪̬̖̭̣̔̏́ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 3 ˇ̱̦̥̖̦̯̣̦̼̜̔̌̌̽ ̨̨̪̬̭̏ ͨʯ̸̖̥͍̌ͩ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 9 О̡̛̯̯̣̖̥̭̌̏̌́ ̨̯ ̭̖̍́ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ Ч̨̯ ̛̣̀̔ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖͍̔ ..................................................................................... 15 В̛̼̬̖̥̍̌ ̨̯̬̏̌ ̣̔́ ̨̬̯̼̌̍ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Т̛̖̭̯̬̱̖̥ ̨̭̪̬̭ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ О̍ ̸̵̨̡̛̛̭̯̦̌ ̴̡̛̯̬̌̌͘ ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̛ ̨̡̛̦̖̭̯̯̔̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ К̡̌ ̛̛̣ ̖̐̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̜̯̌ ̛̛̣ ̛̣̦̦̾̔̐ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ʿ̨̡̛̛̭̯̺̌̏ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʿ̨̡̛̭ ̨̡̛̪̭̯̺̌̏̌ ̏ ˀ̨̛̛̭̭͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ʯ̡̱̪̖̥̌̌ ̨̯̬̏̌ ̏ К̛̯̖͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙̌͘͘ О̨̬̍̚ ̵̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʿ̨̛̬̙̔̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ Т̛̪̼ ̡̨̛̣̖̦̯̏͘ О̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̯̪̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ϱ ̨̨̭̖̯̏̏ ̶̨̪̬̖ͨ̔̌̏ ̨̨̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̦̏̌̐ͩ ̛̭̖̬̭̏̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ˉ̨̨̨̛̖̦̬̦̖̍̌̏̌̚ ̛ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̖̏̌̚ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ˀ̨̯̖̥̌̍̌ ̭ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚͘ ʪ̖̣̖̥̌ ̨̛̭̏ ̭̣̼̖̌̍ ̨̨̭̯̬̦̼ ̛̛̭̣̦̼̥̽ 97 ʿ̛̬̖̥ ̪̣̯̖̙̖̜̌͘ ʿ̨̬̖̪̣̯̔̌̌ ̛ ̨̦̣̙̖̦̦̼̜̌ ̪̣̯̖̙̌ О̯̪̬̣̖̥̌̏́ ̨̡̛̪̭̼̣͘ ʿ̸̨̯͕̌ ̡̡̱̬̖̬̭̽̌́ ̭̣̱̙̍̌ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ˁ̛̦̙̖̥̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̦̖̼̱̪̏̏ ̨̡̦̣̙̖͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙̌ Н̌ ̛̪̱̯ ̡ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ʰ ̖̺̘ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̭̖̯̏̏ ̨̯ ͨК̪̾̌ͩ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ��11 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̛̦̦̭̥̀̌̌ ̡̨̭̏̽̚ ̛̪̬̥̱̚ ̵̨̛̭̏ ̵̨̥̬̣̦̼̌̽ ̶̨̖̦̦̭̯̖̜ ̛ ̵̨̭̯̱̪̦̼̔ ̨̬̖̭̱̬̭̏ ̼̏ ̨̪̣̦̌̏ ̵̨̨̛̪̯̖̔̔ ̡ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̨̛̪̯̥̣̦̥̱̌̽ ̨̨̭̪̭̱̍ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̨̨̙̖̣̖̥̌̐͘ ʿ̨̭̣̖ ̡̨̨̯̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̥̙̖̯ ̨̪̣̦̖̏ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̥͕̏̌ ̏ ̨̺̖̥̍ ̨̯͕ ̛ ̦̖ ̦̱̙̖̦ ̡̡̨̛̦̜̌ ̛̦̖̭͕̍̚ ̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯͕̍̽ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̨̯̾ ̹̏̌ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̹̦̭̌ ̨̛̛̭̪̣̦̯̽ ̸̥̖̯̱͘ О̸̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̏ ̨̯̥̾ ̨̬̬̯̭̌̍̌̽́̚ ̛ ̨̯̾ ̨̛̪̦̥̯̌̽͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̨̙̦͍̏̌ ʪ̙̖̌ ̭̥̼̜̌ ̼̖̬̖̦̦̼̜̏̏ ̛̦̖̭̍̚ ̭ ̸̡̛̖̯̥ ̛̦̖̭̍̚ ̨̪̣̦̥̌ ̛ ̨̪̬̖̖̣̦̔̽ ̭̦̼̥́ ̨̪̣̦̥̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ʹ ̨̯̾ ̨̨̭̖̏̐ ̨̬̔̌ ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̖̌̌ ̨̡̛̬̐͘ ˈ̨̛̯̯̖ ̼̏ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̨̦ ̡̡̌ ̼̍ ̼̏ ̦̖ ̛̭̯̬̣̭̌̌̽ ̱ ̭̏̌ ̱̱̯̍̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̣̖̯̼͕̏̚ ̨̦ ̛ ̛̪̖̦̌̔́͘ О̨̨̭̖̦̦̍ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̯̪̾̌̌͘ В ̨̭̖̜̏ ̡̛̦̖̐ ́ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̭̥̏ ̨̨̪̼̯̥ ̛̪̖̦̜͕ͨ̌̔ͩ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̨̛̥̣̐ ̡̡̛̖̌ ̨̯ ̨̡̛̛̹̍ ̨̨̛̜̯̍ ̨̨̨̭̯̬̦̜͘ О̡̨̦̔̌ ̸̨̛̦̯͕ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̨̪̣̦̼̜ ̛ ̸̛̣̱̹̜ ̸̨̱̙̜ ̨̪̼̯͕ ̦̖ ̨̨̪̥̙̖̯ ̥̏̌ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̽ ̣̼̖̀̍ ̛̪̬̖̪̯̭̯́̏́ ̦̌ ̨̭̖̥̏ ̛̪̱̯͕ ̡̡̌ ̸̖̭̯̦̼̜ ̛ ̸̡̛̖̯̜ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̼̜̔̌̌̽ ̨̨̪̬̭̏͗ ̸̖̥̌̚ ̥̏̌ ̭̘̏ ̨̯͍̾ В ̨̯̖̯̖̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ̡̨̬̖̯̭́ ̯̌ ̭̥̌̌́ ̛̙̱̺̔̏̌́ ̛̥̏̌ ̛̭̣͕̌ ̏ ̨̯̖̯̖̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̸̖̬̪̯̌̽ ̶̨̛̛̥̯͕̏̌̀ ̡̨̨̯̬̌́ ̦̖ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̥̏̌ ̨̛̪̱̭̯̯̽ ̡̛̬̱͘ ��10 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;̖̦̖̔̐ ̌̚ ̴̨̯̖̣̖̦͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̪ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̥̔ ̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌ ̱̭̯̱̪̖̯̌ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̼̥̔̏ ̨̦̣̥̌̌̐̌ ̖̍̌̚ ̨̛̦̬͍̌̔̔͊ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖̏̐ ̼̏ ̭̬̱̌̚ ̛̱̭̣̼̹̯̖ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̨̜̌ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̜̦̔̌̚ Apple ͕ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̦ ̦̖ͨ ̛̯̱̪̯ͩ ̛ ̨̯̥̱ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̸̨̭̯̌ ̖̭̥̏̽̌ ̡̛̭̱̻̖̯̦̼̖̍̏ ̛̖̺̏͘ ʺ̨̣̌ ̡̨̯ ̛̪̬̦̖̯̭͕̌́̚ ̸̨̯ ̡̛̱̪̣ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̯̾ ̨̨̥̦͕̔ ̨̨̪̯̥̱ ̵̸̨̖̯ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̭̖̥͕̏ ̸̨̯ ̨̦ ̨̨̭̪̭̖̦̍ ̛̯̬̯̯̌̽ ̡̛̯̖̌ ̛̖̦̔̽̐ ;̶̛̛̛̥̯̌́ ̨̯̭̯̍̐̌̏̌ ͕ ̡̡̌ ̨̨̭̪̭̍ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̡̨̯ ̯̱̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̣̦̼̜̐̌̏ ). Т̨̡̨̣̽ ̦̖ ̨̪̱̥̜̯̖͕̔̌ ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̡̡̛̖̌ ̛̛̪̬̖̯̖̦̚ ̡ ̡̨̛̛̥̪̦̌ Apple ̛ ̯̖̥͕ ̱ ̡̨̨̐ ̖̭̯̽ ̵̛ ̵̡̛̯̖̦̌ Т̵̡̛̖̦̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̵̨̨̬̹̌́͘ ʺ̨̜ ̨̪̭̼̣ ̏ ̨̬̱̥̔̐͘ Е̛̭̣ ̼̍ ̯̖ ̙̖ ̨̨̛̬̖̔̐ ̡̨̣̭̼̖̀̏ ̛̥̹̦̼̌ ̨̡̛̪̱̪̣̌ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̶̛̛̖̦̯̖̣ ̨̯͕̌̏ ̛̛̬̬̺̖̭̌̍̌̀́̚ ̏ ̵̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̵̨̣̹ͨ̌̔́ͩ ̛ ̸̵̨̛̪̬ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦̖̭ ̵̡̹̯̱͕̌ ̨̭̍̀̽ ̡̨̛̥̪̦̌́ ʥ̛̦̯̣̾ ̛ ̛̥ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̡̛̬̼̣̭̌̽̚ ̼̍ ̸̖̬̖̚ ̪̬̱̌ ̣̖̯ ̨̪̭̣̖ ̨̐̔̌ ̨̨̛̭̦̦͕̏̌́ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̖̣̔̚ ̼̍ ̦̌ ̵̛ ̵̛̥̹̦̌̌ ̭̖̏̐ ̨ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̦ ̨̯̌̚ ̵̨̛̦̭̯̺̌́ ̶̛̖̦̯̖̣̖̜͘ ̨̡̪̱̪̯̌̀ ̨̯͕ ̸̨̯ ̛̥ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̌ ̵̛ ̛̙̖̣̦͕̌́ ̏ ̛̭̣̱ ̵̛ ̙̖ ̸̡̛̛̪̬̼̏ ̛̥̼̭̣̯̽ ̨̪ ̨̹̣̦̥͕̌̍̌ ̴̨̛̬̥̬̱̯̀ ̡̨̨̛̥̬̖̯̣͕̌̐ ̡̨̛̣̖̍̚ ̨̡̛̬̱̙̖̦̖ ʿ̵̨̨̣ ̨̯̾ ̛̛̣ ̵̨̨̨̬̹ ʹ ̦̖ ̨̣̦̖͕̐̌̏ ̨̙̦̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̯̾ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̛ ̨̯̯̔̌̏̌̽ ̭̖̖̍ ̏ ̨̯̥̾ ̸̨̯̖̯͘ В̨̛̭̪̥̦̯̖͕ ̨̼̣̍̏̌ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̡̨̯̖͕̌ ̸̨̯ ̼̏ ̨̨̣̔̐ ̸̨̖̐ ̨̯ ̵̨̛̯̖̣͕ ̌ ̡̨̐̔̌ ̸̨̛̪̣̱̣͕̌ ̨̯ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌́ ̶̖̣̽ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̨̨̦̖̣̔̐ ̛̛̣ ̦̖ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̨̨̺̖͍̏̍ ˄̖̬̖̦̏ ̦̌ ϭϬϬй͕ ̸̨̯ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̨̦̱̔ ̡̯̱̌̀ ̨̛̛̭̯̬̀ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̥̦̖ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚͘ А ̦̖ ̨̬̣̌̔̏̌̌ ̭̏̌ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌́ ̶̖̣͕̽ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̦̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̼̣̍̌ ̨̪ ̨̦̭̯̺̖̥̱̌́ ̹̖̜̏̌͘ ˁ̡̨̬̖̖ ̨̭̖̏̐ ̯̾̌ ̶̖̣̽ ̛̪̬̦̣̖̙̣ͨ̌̔̌̌ͩ ̛̹̥̏̌ ̨̛̬̯̖̣̖̥͕̔ ̙̖̦̖̭̱̪̬̱̱͕ͬ̐ ̨̦ ̦̖ ̥̏̌͘ О̸̨̼̦̍ ̨̪̭̣̖ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̡̛̯̌ ̶̖̣̖̜ ̦̭̯̱̪̖̯̌̌ ̡̨̨̦̖̯̬̌́ ̨̪̱̭̯̯̌ ̛̦̱̯̬͕̏ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨̦̖̣̹̍̽̌́ ̛̖̪̬̖̭̭̔́͘ Т̡̌ ̣̔́ ̸̨̖̐ ́ ̖̭̔̽̚ ̖̣̌̏̚ ̯̱̾ ̵̸̨̨̡̛̛̪̭̣̖̭̱̐̀ ̡̹̬̥̦̱͍̌̌͊ О̸̯̖̏̌́ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌ͩ̚ ̼̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̡̨̪̯̭̔̌̽́ ̨̔ ̛̭̱̯ ̨̨̯͕̐ ̨̦̱̙̦ ̛̣ ̥̏̌ ̨̯̾ ̛̛̣ ̦̖̯͘ В̹̌̌ ̯̾̌ ̶̖̣̽ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ʪ̣́ ϵϵй ̣̖̜̀̔ ̛̦̖̭͕̍̚ ̨̪ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ ̦̌ ̵̪̖̬̼̏ ̵̯̪͕̾̌̌ ̨̯̾ ̛̣̹̽ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̨̛̭̏ ̵̛̬̱̔̐ ̶̖̣̖̜ ;̡̛̬̯̬͕̏̌̌ ̛̥̹̦͕̌̌ ̵̯́̌ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ̛ ̛̣̹̽ ̣̔́ ϭй ̨̯̾ ̨̨̭̪̭̍ ̶̨̛̛̛̭̥̬̖̣̌̌̌̚ ̸̖̬̖̚ ̨̛̛̭̦̖̔̌̚͘ ʿ̛̬̦̜̯̖̭͕̌̽̚ ̱̍̔̽ ̱ ̭̏̌ ̨̣̹̖̦̏̍̌́ ̣̥̪̌̌ ̭ ʪ̨̛̙̦̥͕ ̛̭̯̣̌ ̼̍ ̼̏ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̦̖̭̥͍̍͊̚ Е̛̭̣ ̛̭̯̣̌ ̼͕̍ ̨̯ ̡̨̬̜̯̖̌̚ ̯̱̾ ̡̡̛̦̙̱͕ ̨̦̌ ̨̪̪̣̌̌ ̡ ̥̏̌ ̨̪ ̨̛̦̖̥̼̭̣̥̥̱ ̸̛̭̯̖̖̦̀ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯͕̍́̽̏ ̨̦̌ ̥̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̦̱̙̦̌͘ А ̡̨̯͙̪̌ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̸̛̛̪̬̭̣́́ ̦̭̌ ̭ ̛̥̏̌ ̡ ϵϵй͕ ́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̛̪̬̖̖̣̯̭̔̽́ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̛̛̭̯̦̦̼̥ ̶̛̖̣̥͕́ ̌ ̬̥̼̹̣̌́́̚ ̦̌̔ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̛̯̾ ̶̖̣̖̜ ̼͕̏ ̡̨̭̬̖̖ ̨̭̖͕̏̐ ̨̛̯̖̯̯̖̏ ̭̖̖̍ ̛ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ̥̏̌ ̦̱̙̖̦ ̛̦̖̭̍̚ ̏ ̛̭̖̯͍ͩ ̛ ̦̱̙̖̦ ̛̣ ̨̦ ̥̏̌ ̨̨̺̖̏̍͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖͕ ̸̨̯̼̍ ̨̼̣̍ ̨̪̦̯̦̖̖́͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥ ̹̏̌̌ ̛̛̭̯̦̦̌́ ̶̖̣̽ ʹ ̡̛̬̯̬̏̌̌͘ ʿ̸̨̛̣̱̯̽ ̖̘ ̨̨̥̙̦ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̨̛̭̪̭̥̍̌͗ ̨̨̥̙̦ ̭̏̀ ̛̙̦̽̚ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̸̛̼̪̣̏̌̏̌́ ̨̡̛̪̯̖̱͕ ̨̙̦ ̙̯̔̌̽ ̦̭̣̖̭̯͕̌̔̏̌ ̨̨̥̙̦ ̨̥̖̭̯̏ ̡̛̬̯̬̼̏̌ ̡̛̱̪̯̽ ̭̖̖̍ ̡̨̡̱̭ ̛̖̥̣̚ ̌̚ ̨̨̨̬̥̐̔ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̭̜̏ ̨̭̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̨̥̔ ̨̨̭̥̥̱͙̪̬̌ ̡̛̭̖̏́ ̭̖̬̼̖ ̛ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̖̬̦̼̖ ̨̨̭̪̭̼̍ ̛̪̭̯̌̽ ̙̖̔̌ ̦̖ ̵̸̨̖̯̭́͘ ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̶̛̖̣͘ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚ ̵̛̦ ̖̭̯̽ ̨̛̭͕̏ ̡̭̙̖̥̌ ̡̯͕̌ ̦̦̭̼͕̀̌ ̛ ̛̛̦̣̬̱̌̌́̚ ̭̖̏ ̛̯̾ ̨̨̭̪̭̼̍ ̭ ̵̛ ��9 ʣ˖ЬˇТˏˈЬ˕Тˎ˟Ь˞ˌ ˅ˑ˒˓ˑ˔ ǼʖТ˚ˈˏǫǽ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ В̨̯ ̱̙̖ ̡̡̌ ̔̏̌ ̨̐̔̌ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̨̯̬̏̌̏ ̏ ̛̭̖̯͕ ́ ̭̖̏ ̛̭̣̦̖̖̽ ̱̖̙̭̍̔̌̀̽ ̏ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̵̨̛̦̙̖̦̌̔́ ̨̯̖̯̏̌ ̦͕̌ ̡̨̣̭̌̌̽̚ ̼͕̍ ̡̨̯̜̌ ̨̨̪̬̭̯̜͕ ̨̦͕ ̨̪ ̛̭̱̯͕ ̭̥̼̜̌ ̙̦̼̜̏̌ ̨̨̪̬̭̏ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̏ ̨̣̥̀̍ ̖̣̖̔͘ О̯̖̯̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥͍ͨ̌ͩ̚͘ ʯ̸̖̥̌ ̥̦̖ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦͍ ̸̖̥̌̚ ̥̦̖ ̦̱̙̖̦ ̛̦̖̭̍̚ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖͍ ̸̖̥̌̚ ́ ̸̛̯̌̀ ̯̱̾ ̡̡̛̦̙̱ ʰ ̖̺̘ ̸̛̯̼̭́ ̵̡̛̯̌ ̨̨̨̪̬̭͕̏̏ ̸̵̛̛̦̦̺̭̌̌̀́ ̭ ̸̖̥ͨ̌ͩ̚ . ʯ̸̖̥̌ - ̨̯̾ ̸̛̣̱̹̜ ̨̨̪̬̭͕̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̖̍ ̯̌̔̌̽̚͘ О̯̖̯̏ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̨̪̬̭̏ ʹ ̸̣̱̹̖̖͕ ̸̨̯ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦̜̯̌ ̏ ̵̨̡̛̪̭̌ ̭̖͕̍́ ̨̨̭̖̏̐ ̖̣͕̔̌ ̵̨̼̏̔̌ ̛̚ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̶̛̛̛̭̯̱̌͘ ʺ̦̖ ̨̯̬̱̦̔ ̛̼̬̯̏̌̽̚ ̭̏̀ ̨̙̦̭̯̏̌̽ ̨̨̯̾̐ ̡̭̪̖̯̌̌ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̯̱̾ ̣̱̐̌̏ ̨̨̛̭̯̣ ̼̍ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̏ ̶̡̨̦̖ ̡̛̛̦̐͘ О̡̨̦̔̌ ̏ ̨̛̯̖̐ ́ ̛̬̖̹̣ ̨̛̪̭̯̯̌̏̽ ̖̘ ̏ ̸̦̣̖͕̌̌ ̸̨̯̼̍ ̯̌̔̌̽̚ ̨̛̺̜̍ ̨̯̦ ̨̨̛̪̖̭̯̦̏̏̏̌́͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̥̖̭̯̖̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̛̪̬̱̥̭̐́̚ ̏ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀ ̛ ̶̨̨̡̛̛̛̭̦̥̱̔̌͘ ʿ̨̛̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̨̯̾ ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̨̯͕ ̛̬̌̔ ̸̨̖̐ ̼̏ ̨̡̛̯̬̼̣ ̨̯̯̾ ̴̜̣͕̌ ̨̦ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦ ̭̖̣̯̔̌̽ ̣̔́ ̵̛̦̹̌ ̙̖ ̶̖̣̖̜ В̬́̔ ̛̣ ́ ̥̏̌ ̨̡̨̯̬̀ А̡̛̥̖̬̱͕ ̡̭͕̌̌̏̚ ̸̨̯ ̡̛̥̣̖̦̖̌̽ ̛̖̯̔ ̏ ̨̭̖̥̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̡ ̛̥̬̱ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̨̛̪̬̯̭̌̀́ ̦̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̨̯̥̱̾ ̛̥̬̱ ̵̨̛̭̏ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔͘ ʿ̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̡̡̌ ̨̛̣̍ ̨̛̭̬̖̬̯̌̐̏̌̽ ̦̌ ̨̯ ̛̛̣ ̨̛̦̖ ̨̛̭̼̯̖̍ ̥̣̼̹̌ ̨̛̭̥̯̬̯ ̦̌ ̨̯͕ ̡̡̌ ̛̬̖̬̱̖̯̌̐ ̦̌ ̨̯̾ ̨̛̭̼̯̖̍ ̥̥̌̌ ̛ ̪̪̌̌ ̛ ̨̨̪̯̥ ̡̨̛̪̬̱̖̯ ̵̛ ̶̡̛̬̖̌̀͘ ˄ ̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ ̡̬̖̖̦̍̌ ̨̡̪̌ ̖̺̘ ̦̖ ̴̨̨̨̛̭̬̥̬̦̏̌ ̨̨̭̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̛̥̬̱ ̛ ̨̛̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ̸̖̬̖̚ ̛̪̬̥̱ͨͩ̚ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔ ̡̣̼̯̭̌̌̔̏̌̀́̚ ̨̖̐ ̨̼̖̍̌̏̚ ̶̨̛̖̦̦̭̯͕ ̨̛̛̭̪̯̦̖͕̏̌ ̨̛̺̖̍ ̣̼̏̐́̔̚ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̵̨̨̨̬̹͕ͨͩ ̌ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̵̨̨̪̣ͨͩ͘ В̥̖̭̯̖ ̭ ̨̛̼̥̍̌̏̚ ̶̨̛̖̦̦̭̯̥́ ̦̌ ̯̪̖̾̌ ̨̛̬̭̣̖̦̏́̚ ̨̛̛̬̯̖̣̥̔́ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̡̯̌ ̙̖ ̪̖̬̖̯̭̔̌̀́ ̶̛̖̣ ̦̌ ̛̙̦̽̚ ̛ ̨̨̭̪̭̼̍ ̵̛ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́ ̵̨̛̭̔́ ̱̙̖ ̛̚ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̪̼̯̌ . ˑ̨̯ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̶̨̪̬̖̭̭̼ ̛ ̏ ̵̛̦ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̵̨̨̨̪̣̐͘ ʿ̨ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ ϳ ̣̖̯ ̦̭̌ ̨̯̯̔̌̀ ̏ ̡̨̹̣̱͕ ̖̐̔ , ̏ ̨̺̖̥̍ ̛̚ ̦̭̌ ̨̨̯̯̐̏́ ̵̨̨̭̯̜̦̼̔ ̸̨̣̖̦̏ ̨̺̖̭̯̍̏̌ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̸̨̛̱̖̦̖̥̍ ̛̛̪̬̏̏̌́ ̨̪̬̣̣̖̣̦̌̌̽ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔ ̛̪̬̣̌̏̌ ̨̛̪̖̖̦̏̔́͘ В ̨̯̥̾ ̨̯̙̖͕ ̡̛̭̯̯͕̌ ̦̖̯ ̸̨̛̦̖̐ ̵̨̨̨̪̣̐ , ̡̨̬̥̖ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̯̪̖̾̌ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̬̭̣̖̦̏́̚ ̦̹̖̌ ̛̥̼̹̣̖̦̖ ̛̖̯̭ͨ̌̍̏̌́ͩ̚ ̨̨̛̭̖̥̙̦̼̥̏̏̚ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌ ̛ ̨̛̹̣̦̥͕̌̍̌ ̡̯̌ ̛̛̣ ̸̛̦̖̌ ̵̛̯̬̱̦̺̌̔́̀̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̸̡̡̨̨̛̛̬̯̖̭̐ ̛̥̼̹̣̖̦́ . ʺ̼ ̸̛̦̦̖̥̌̌ ̭̖̏ ̸̺̖̌ ̖̣̯̔̌̽ ̨̯͕ ̸̨̯ ̖̣̯̔̌̀ ̭̖͕̏ ̦̖ ̱̥̼̭͕̌̔̏̌́̽̚ ̸̖̥ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̨̼̣̍ ̨̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏ ̦̹̖̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̖̣̯̔̌̽ ̡̯̌ ̙̖͘ Н̖̭̌̔̀̽ ́ ̭̏̌ ̦̖ ̪̱̯̣̌̌̚ . ʪ̛̖̥̭̏̐̌́ ̣̹̖̔̌̽͘ В̬́̔ ̛̣ ̡̯̌ ̙̖ ̡̨̯ ̱̖̯̍̔ ̨̛̭̪̬̯̽ ̭ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̥ ̛̙̖̥̏ ̏ ̸̨̖̦̽ ̨̛̭̣̦̽ ̨̪̖̬̖̬̱̙̖̦̦̜̐ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̨̛̬̖̣̦̭̯̌̽͘ ˁ ̵̯̖ ̨̪̬͕ ̡̡̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̭̯̣̌ ̨̨̺̖̭̯̱̪̖̦͕̍̔ ̦̌ ̦̭̌ ̛̼̣̖̯̭̏̏̌́ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̨̥̬̖ ̨̨̨̭̖̥̙̦̜̏̏̚ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̸̨̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̨̨̭̦̦̌̚ ̛ ̸̡̡̛̛̛̬̯̖̭ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̯̺̯̖̣̦̌̽ ̴̨̛̣̯̬̯̽̏̌̽ ̭̏̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥͕̌̀ ̖̘ ̨̻̖̥̍ ̡̨̯͕̌̏ ̸̨̯ ̨̥̐̚ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̛̼̖̬̙̯̏̔̏̌̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ̭̯̬̖̭̭ ̴̨̨̛̛̯̣̯̬̼̦ͨ̽̏̏̌́ͩ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̴̛̦̼͘ ˁ ̨̨̪̥̺̽̀ ̸̡̨̨̨̖̭̦̖̦̍̐ ̨̨̡̪̯̌ ̨̦̜ ;̦̦̖̬̼͕̍̌ ̡̛̼̖̭͕̏̏ ˁʺʰͿ ̛ ̡̨̭̬̼̯̜ ;̴̛̣̥̼͕̽ ̨̡̪̬̱̯̔ ̪̣̖̜̭̥̖̦̯ ̏ ТВ ̸̵̪̖̬̖̔̌̌ ̛ ̵̡̦̣̌̌̌ ̯̱̀̍̌Ϳ ̡̬̖̣̥̼̌ ̦̌̔ ̛̦̥̌ ̡̙̱̌̔̀ ̛̥̦̱̯̱ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̡̨̨̛̥̬̖̯̣̌̐ ̨̭ ̨̭̖̏̐ ̛̥̬̌͘ ˁ̨̛̪̬̭̯̖ ̨̨̣̀̍̐ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌ Iphone ̸̖̥̌̚ ̨̦ ̨̛̯̣̣̏̌ ̨̡̨̭̯̣̽ ��8 ̛ ̛̬̭̪̭̼̯̌̏̌̽ ̭̖̏ ̨̨̥̙̦̼̖̏̚ ̛̬̦̯̼̏̌̌ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̛̭̼̯̜̍ ;̵̛̹̏̌ ̨̨̨̪̬̭̏̏Ϳ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̛̦̐͘ Т̖̥ ̨̣̖̖̍ ̸̨̯ ̨̣̜̀̍ ̨̪̖̬̭̦̣̦̼̜̌̽ ̨̭̖̯̏ ̱̖̯̍̔ ̨̨̬̐̌̔̚ ̴̴̡̛̖̯̦̖̖̾̏ ̙̖̔̌ ̨̨̭̥̌̐ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̨̨̛̱̦̖̬̭̣̦̏̌̽̐͘ ̸̜̭͕̌ ̡̨͕̐̔̌ ́ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̥̼ ̨̨̍ ̭̖̥̏ ̭ ̛̥̏̌ ̨̨̨̛̛̬̣̭̔̐̏̽ ̛ ̵̨̨̨̬̹ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌ ̨̛̪̦̥̖̥͕̌ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̸̡̨̛̦̯̌̽̚ ̛̣̯ͨ̽ ̨̱̏̔ͩ ̛ ̛̛̪̬̭̯̱̪̯̽ ̱̙̖ ̡ ̨̛̛̣̙̖̦̀̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌͘ ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̵̣̐̌̏̌ ̨̪ ̨̡̪̬̱́̔ ̨̛̣̙̖̦̼̚ ̯̖ ̛̥̼̭̣ ̛ ̛̹͕̌̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̥̦̖ ̨̨̛̪̥̣̐ ̸̨̛̭̯̔̽ ̨̙̖̣̖̥̜̌ ̶̛̖̣ ̛ ̡̨̨̯̬̼̖͕ ́ ̱̖̬̖̦͕̏ ̨̨̪̥̱̯̐ ̛ ̥̏̌͘ ˔ ̡̛̭̬̖̦̦̖ ̦̖̭͕̌̔̀̽ ̸̨̯ ̦̦̔̌̌́ ̡̛̦̐̌ ̭̯̦̖̯̌ ̣̔́ ̭̏̌ ̡̬̥̦̦̼̥ͨ̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̖̥̏̔ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́ͩ͘ ʰ̡̯͕̌ ̌̚ ̨̖̣̔͊ ��7 ̨̨̛̛̥̣̣̦̖̬̏ ̨̪ ̭̖̜̏ ̭̯̬̦̖̌͘ О̍ ̨̯̥̾ ̙̖ ̨̨̬̯̐̏́ ̭̖̏ ̴̨̛̛̦̦̖̭̥̖̦̼̍̚͘ Н̨ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̨̼̦̍ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̯̼ ̡̬̼̖̹̌̏̌̽̚ ̨̨̡̛̬̭̜̏̔̏ ̴̡̛̜̣̌ ̛̛̣ ̙̥̖̹̽ ̦̌ ̪̱̱̌̚ ̨̛̖̏̔ ̭ ̛̯̬̖̦̦̐̌ ̭̏́ ̨̯ ̶̨̨̨̛̥̦̣̦̖̾̌̽ ̨̨̛̱̹̖̣̖̦̖̏̔̏ ̨̭̦̦̖̏́̌̚ ̭ ̡̛̪̬̖̱̹̖̦̖̥̔̏ ̨̨̨̖̭̪̺̦̍̌̔̐ ̨̛̬̱̣̍̏̌ ̡̪̱̭̯̼ͨ̌ͩ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̨̨̪̖̬̖̪̣̺̖̯̭̏̌́ ̏ ̨̭̯̱̪̬͘ О̡̯̬̼̖̹̏̌̽ ̨̬̭̯̯͕̏̔̌ ̨̛̭̥̯̬̹͕̽ ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̛̺̱̯ ̏ ̡̭̖̏́̚ ̨̭ ̨̨̭̣̥̏ ̡̛̱̪̯ͨ̽ͩ ̛ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̛̛̹̏̔̽ ̛̖̺͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖͗ ̌Ϳ ̭̥̌ ̦̖ ̨̪̯̦̖̹́̽ ̨̡̪̱̪̯̌̽ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ;̨̯̌̏ ̛ ̡̛̬̯̬̼̏̌Ϳ͕ ̍Ϳ ̨̥̣̌ ̸̨̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̦̖̹̌̽̚ ;̸̛̪̭̯̌̌̚ ̦̌ ̯̖ ̙̖ ̨̯̌̏Ϳ͕ ̏Ϳ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̨̏ ̭̏̀ ̛̭̖̬̘̦̼̥̽̚ ̡̛̛̪̖̬̥̬̖̯̥͕̐̌̌ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̯̯̭́̐̌̽́ ̡̙̖̯̭̌́ ̨̦̖̖̬̯̦̼̥̏́ ;̴̨̜̦̼͕̌ ̡̨̥̪̯̖̬̼̽̀ ̛ ̯̔͘͘Ϳ͘ ʰ ̨̯̏ ̨̨̨̪̦̔̍ ʯ̨̡̣̱̹̖ ̦̌ ̨̯̥ ̨̭̥̥̌ ̣̖̍̌ ̛̚ ̨̨̱̖̬̖̦̦̏̐ ̏ ̨̨̭̭̯̖̦̦̥̍̏ ̵̱̭̪̖̖ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̖̭̥̖̦̍̌̚ ̯̼ ̪̬̖̬̺̖̹̭̏̌̌̽́ ̨̨̬̯̦̍̌ ̏ ͙̥̖̦̖̙̖̬̔̌ ̨̪ ̨̪̬̙̥͕̔̌̌ ̡̨̡̨̨̦̭̍̌̏̐ ̨̭̣̱̙̺̖̌̐ ̛ ̯̔͘͘ ̛ ̯̪͘͘ В̭̖ ̨̯̾ ́ ̸̨̨̪̬̱̭̯̣̏̏̏̌ ̦̌ ̭̖̖̍ . Н̨ ̨̥̜ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ ̵̱̭̪̖͕ ̨ ̡̨̨̨̯̬̥ ́ ̛̦̪̭̣̌̌ ̏ ̨̭̥̥̌ ̸̦̣̖̌̌ ̨̦̦̜̔̌ ̣̼͕̐̌̏ ̡̡̌ ̬̌̚ ̛ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̥́ ̛̙̦̽̚ ̛ ̖̭̯̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́ ̣ͨ̍̌ͩ ́ ̱̹̖̣ ̭ ̨̨̪̭̣̖̦̖̔̐ ̥̖̭̯̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌ ̛ ̸̭̖̜̭̌ ̬̯̼̌̌̍̌̏̌̀̚ ̭̖̖̍ ̦̌ ̛̙̦̽̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̏ ̛̭̖̯͕ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ̱̙̖ ̨̣̖̖̍ ̨̨̪̣̱̐̔̌͘ Н̖ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̡̨̨̐ ̨̯ ̸̨̨̬̬̼̯̌̌̏̏̌̽̚ , ̦̖ ̨̪̬̌̏̔̌̏ ̵̨̣̙̦̼ ̨̛̛̙̦̜̔̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̡̭̙̱̌ ̭̬̱̌̚͘ В ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̦̖̐ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̵̛̱̦̖̬̭̣̦̼̏̌̽ ̨̡̛̥̖̯̔ ̨̪ ̨̛̛̭̯̙̖̦̔̀ ̡̨̨̭̯̬̯̦̌̍̌̐ ̛̛̣ ̨̡̨̡̨̨̹̖̦̬̖̯̦̏̌̐̐ ;̨̛̦̥̔ ̨̨̭̣̥̏Ϳ ̵̱̭̪̖̌ . Н̌ ̨̯̾ ̖̭̯̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̛̛̪̬̦͘ ʿ̨̖̬̖̏ ̨̯̾ ̨̯͕ ̸̨̯ ̵̡̛̯̌ ̨̡̛̥̖̯͕̔ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖͕ ̦̖ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̏ ̨̛̪̬̬̖̔͘ К̙̼̜̌̔ ̪̱̯͕̽ ̡̙̌̔̌́ ̨̛̛̭̯̬͕́ ̡̙̼̜̌̔ ̡̖̜̭ ̛̛̛̦̱̣̖̦̔̏̔̌ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̙̖͕ ̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̛̛̛̦̱̣̦̼̔̏̔̌̽ ̸̨̡̛̯̪̖̯̌ ̶̪̣̖̌̽̏ ̨̨̣̀̍̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ В̨̨̯̬̖ ̨̭̥̌ ̨̛̪̦̯̖́ ̵̱̭̪̖ͨ̌ͩ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̛̭̱̻̖̯̦̍̏͗ ̣̔́ ̡̨̨̐ ̨̯ ̨̯̾ Ϯ ̥̣̦͘ ̬̱̣̖̜̍ ̸̨̛̭̯̜ ̛̛̪̬̼̣̍ ̏ ̶̥̖̭́ ͨ̏ ̡̬̥̦͕̌̌ͩ ̌ ̣̔́ ̡̨̨̐ ̨̯ ̛̛̣̹̦̖ͨͩ ϱ ̯̼̭͘ ̬̱̍͘ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̬̪̣̯̖̌̌̚ ̱̖̯̍̔ ̱̙̖ ̨̯ͨ ̸̨̯ ̨̦̌̔ͩ͘ ʯ̖̭̔̽ ̙̖ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̖̺̘ ̨̦̱̔ ̸̨̖̦̽ ̨̪̬̭̯̱̀ ̖̺̏̽͘ Ч̨̭̯͕̌ ̦̌ ̸̡̡̛̭̣̖̌̔ ̙̖͕ ̏ ̨̛̛̭̱̙̖̦̍̔ ̨̨̯̐ ̛̛̣ ̨̨̛̦̐ ̨̡̨̨̯̬̭̌̏̐ ̥̦̱̣̌̌̌ ;̡̖̜̭̌Ϳ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̬̖̯̍́̌ ̛ ̡̛̖̱̹̔̏ ;̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̬̖̯̍́̌ ) ̛̭̪̬̹̯̌̏̌̀͗ ͨ̌ ̦̌ ̡̡̨̜̌ ̴̨̛̪̬̯ ́ ̼̜̱̏̔ ̛̖̭̣ ̱̱̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̪ ̵̭̖̥̖ ϭ ̸ Ϯϳ ̛̥̦̱̯ ̏ ̖̦͍̔̽ͩ ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̏ ̨̯ ̵̯̖͕ ̡̨̯ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̣̱̐̍ ̡̨̦̥̌̚ ̭ ̨̨̛̭̦̥̏̌ ̶̨̛̖̣̖̪̣̦̌̐̌́ : ̨̯̬͕ͨ̌̏ ̥̦̖ ̨̦̱̙̦ ϬϬϬ ̬̱̍ ̏ ̶̥̖̭͕́ ̨̛̣̙̯̏̽ ̨̥̱̐ ϭϬϬ ̬̱͕̍ ̸̖̬̖̚ ̡̡̨̜̌ ̨̡̭̬ ̨̪ ̨̯̖̜̏ ̨̥̖̯̖̔ ́ ̼̜̱̏̔ ̦̌ ̦̱̙̦̼̜ ̴̨̛̪̬̯͍ͩ͘ ˁ̛̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̨̦̬̥̣̦̼̖̌̽ ̨̨̪̬̭̼̏͘ Н̨ ̏ ̵̛̦ ̸̛̱̯̼̖̯̭̏̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̣̍ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̭̣͕ ̨̛̣̍ ̛̬̖̥̖̦͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̯̐̏ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̦̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̖̔ ̵̱̭̪̖ͨ̌ͩ͘ А ̨̨̛̪̥̥ ̨̨̯̾̐ ̖̭̯̽ ̖̺̘ ̨̡̖̭̯̔́ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖͕ ̨̪̙̣̱̜͕̌ ̖̺̘ ̨̣̹̖̍̽ ̸̖̥ ̛̖̦̔̽̐ ̛ ̬̖̥͕̏́ ̛̣̯̏́̀ ̦̌ ̨̯ ̭̯̦̖̹̌̽ ̛̣ ̯̼ ̯̖̥͕ ̨ ̡̨̥ ̨̨̬̯̐̏́ ̦̱ͨ ̼̏ ̶̪̦̼̌̌ ̺̖̏̌ ̬̖̯͕̍́̌ ̱̥̖̖̯̖͕ ̨̥̘̯̖͕̐ͩ ̨̛̣̍ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̖̬̖̦̼̥̔ ̨̭̯̬̯̪̖̬̥̌̌ ̭ ̸̛̖̭̯̯̼̭̦̼̥̔́́ ̨̪ ̸̭̖̯̱ ̨̡̨̪̬̖̯̥͘ Т̡̌ ̨̯͕̏ ̨̍ ̵̛̯̾ ̴̵̡̨̯̬͕̌̌ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ́ ̛ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̨̨̪̣̦ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̭ ̨̼̭̯̼̏ ̨̭̖̜̏ ̡̨̨̡̨̛̣̣̦ͨ̽ͩ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̡̛̦̖̐ ʿ̨̭̯̬̭̌̌̀̽ ̨̛̭̖̯̯̏̽ ̨̖̼̖̍̏ ̛̱̦̍̔ ̸̨̡̛̦͕̏̌ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̨ ̵̯̖ ̸̵̛̦̖̦̯̖̣̦̼̌̽̚ ̵̨̨̪̦̼̔̏̔ ̵̡̥̦͕̌́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̨̨̛̦̖̪̼̯̦̭̯ ̸̨̛̣̦ ̱ ̥̖̦́ ̛̭̻̖̣ ̸̡̱̱ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̨̦̖̬̏̏͘ ʥ̱̖̯̔ ̨̣̹̖̍̽ ̨̨̭̖̺̖̦̏ ̸̵̨̨̨̡̛̛̥̖̯̣̖̭̔̐ ̛ ̵̸̵̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐ ̡̨̭̪̖̯̌̏ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯͕ ̸̛̭̣̱̌ ̛̚ ̨̥̖̜ ̡̡̛̛̪̬̯̌͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̦̦̖̯̏̚ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̜̌ ̨̨̪̬̭͕̏ ̨̪̙̣̱̜̭̯͕̌̌ ̛̛̪̹̯̖ ̥̦̖ ̏ ̡̨̬̼̯̜̌̚ ̡̖̯̖̏ ̦̌ ̸̡̡̛̭̣̖̌̔ ̛ ́ ̨̪̭̯̬̭̌̌̀̽ ̥̏̌ ̸̨̨̪̥̽͘ К̙̼̜̌̔ ̸̭̣̱̜̌ ̛̛̛̦̱̣̖̦̔̏̔̌ ��6 В̛̍̏ ̏ ̱̣͕̐̐ ̸̨̯ ̨̯̾ ̡̨̯̜̌ ̌̚ ̨̨̛̬̺̜̐̏́ ̵̨̡̥͕́ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̏ ̨̯̯ ̙̖ ̖̦̔̽ ́ ̣̔̌ ̨̛̻̣̖̦̖̍́̏ ̦̌ ̨̛̯͕̌̏ ̸̨̯̼̍ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̖̭̯̽ ̛̣ ̦̌ ̵̛̦ ̨̭̪̬̭ ;̨̣̍̌̐ ʥ̛̦̖̭̚ ̨̨̨̥̣̭̯̔̽ ̱̙̖ ̱̭̪̖̣̌ ̥̦̖ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̏ ̵̨̡̛̬̣̌ ̦̌ ̯̱̖͕̀̍ ̸̨̯ ̪̬̖̙̖͕̔ ̸̖̥ ̡̱̪̯̌̌̽̚ ̨̯̬̏̌ ̨̦̱̙̦ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̯̏̌̽ ̨̭̪̬̭ ʪ̖̏ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̖ ̡̛̌́̏̚ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̙̖ ̖̦̔̽ ̛̭̯̣̌ ̸̨̦̣̥̌̌ ̨̨̯̐ ̸̡̛̛̪̬̣̖̦͕̀́ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́ ̛ ̨̪ ̭̖̜ ̖̦̔̽ ̛ ̨̨̪̼̯̥ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ́ ̵̸̨̱ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̭ ̛̥̏̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̭̖̜̏ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̡̛̛̦͙̐ ʿ̬͕̌̏̔̌ ̭̬̱̌̚ ́ ̵̨̯̖̣ ̼̍ ̨̨̨̛̬̯̭̐̏̽́͘ ˑ̯̌ ̡̛̦̐̌ - ̦̖ ̡̖̜̭ ̨̪ ̨̡̬̯̱̌̌̍̚ ̨ ̨̯̥ ̡̡ͨ̌ ̌̚ ϯϱ ̦̖̜̔ ̨̬̯̯̌̌̍̌̽̚ ϮϳϯϭϵϮ ̬̱̣̖̜̍ ̦̌ ̨̪̬̙̖̔̌ ̨̨̨̡̺̖̬̖̏ͩ̚ . ˔ ̦̖ ̣̭́̏́̀̽ ̛̦ ̴̨̨̛̛̦̦̖̭̥̖̦̥͕̍̚ ̛̦ ̸̡̨̨̱̖̬̥ ̵̡̨̛ ̸̭̖̜̭̌ ̛ ̡̯̌ ̵̯̖̯̏̌̌ ̭ ̡̨̛̼̯̥̍̚͘ ʰ̥̖́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̥̦͕̌̐̌̏̚ ́ ̨̪ ̪̬̖̙̦̖̥̱ ̭̏̀ ̨̬̯̱̌̍ ̖̣̔̌̀ ̭̥̌ ̥̖̭̯̖̏ ̨̭ ̨̭̖̜̏ ̡̨̖̱̹̜̔̏ ʹ ̨̡̛̦͕̏̚ ̸̛̭̯̬̖̏ ̭ ̡̛̛̣̖̦̯̥͕̌ ̨̛̪̬̙͕̔̌ ̨̡̯̪̬̌̏̌ ̨̨̡̪̭̼̣͕ ̨̡̦̭̯̬̜̌̌ ̡̬̖̣̥̼̌ ̛ ̯̔͘͘ ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̛̚ ̭̏̌ ̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ̭̯̭̌̔̌́̚ ̨̬̖̦̦̼̥̚ ̨̨̨̪̬̭̥̏͗ ̛ͨ ̡̡̱̌̀ ̨̪̣̱̽̚ ̨̯̐̔̌ ̨̨̺̖̏̍ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̨̯̏́ ̡̡̛̦̙͍̌ͩ В̭̘ ̨̨̪̬̭̯ . ˔ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̦͕̌̀̚ ̸̨̯ ̨̛̯̬̯̭̏́ ̏ ̨̨̣̖̐̏ ̱ ̸̨̡̨̛̦͕̏̏ ̵̛̛̬̖̹̹̏ ̭̯̯̏̌̽ ̦̌ ̪̱̯̽ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̯͕̔̌̽̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̭̥̌ ̖̺̘ ̸̖̬ͨ̏̌ͩ ̼̣̍ ̡̛̯̥̌ ̸̨̡̨̛̦̥̏͘ ʯ̦̌̀ ̯̖ ̵̛̭̯̬̌ ̛ ̨̛̭̥̦̖̦͕́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̣̯̭ͨ̔́́ ̡̡̌ ̡̨̡̛̛̬̣ͩ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̨̨̨̪̬̭̥̏ ̨̬̖̭̦̦̼̥̌̔̏̌ ̭̖̖̍ : ͨ̌ ̨̭̥̱̐ ̛̣ ͍͕́ͩ ͨ̌ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭͍͕́ͩ ̡̡ͨ̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̨̯̬͍͕̏̌ͩ ̖ͨ̐̔ ̨̨̪̯̥ ̛̦̜̯̌ ̨̯̬͍͕̏̌ͩ ͨ̌ ̡̡̌ ́ ̱̱̍̔ ̨̯̾ ̨̪̬̯̔̌̏̌̽ ̖̍̚ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛̪͕ ̭̜̯͕̌̌ ̡̨̦̼̌̏̏ ̨̪̬̙͕̔̌ ̖̍̚ ̨̯̬̏̌̌ ̛ ̯͍̔ͩ͘͘ ;̨̦̱̙̦̖ ̸̨̡̪̖̬̦̱̯̔̽Ϳ О̨̍ ̭̘̥̏ ̨̯̥̾ ̸̡̨̨̦̖̦ ̡̬̭̭̼̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̏ ̸̵̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̐ ̵̡̱̬̭̌ ̭ ̡̛̛̬̥́ ̛ ̨̨̨̛̛̥̦̖̺̺̥̐̍̌̀ ̨̡̛̛̪̬̙̦̥̔̌̌͘ ʿ̬͕̌̏̔̌ ̨̡̪̬́̔̌ ̨̨̛̪̣̦̼̏ ̡̨̱̬̭̏ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̀ ̛̚ ̨̨̭̜̍ ̨̨̭̪̣̹̦̜ ̨̱͕̏̔ ̛̚ ̡̨̨̨̯̬̜ ̡̛̛̥̣̖̦̥̌̽ ̶̡̛̛̬̱̪̥̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̛̼̣̣̯̏̌̏̏̌̽ ̸̨̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̨̪̣̖̦̖̚͘ Н̨ ̙̖̔̌ ̦̖ ̏ ̨̯̥̾ ̭̱̯̽͘ О̸̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̼̣̍ ̨̛̪̖̬̯̏̽ ̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̯ͨ̏ ̨̛̥̖̦̦ ̱ ̥̖̦́ ̸̨̛̪̣̱̯̭͕́ͩ ̖̏̔̽ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̵̨̨̛̛̪̬̣̭̔̽ ̭̖̍́ ̨̨̯̙̖̭̯̣̯̔̏́̽ ̭ ̛̛̯̥̾ ̛̭̥̼̥̌ ̨̛̯̬̥̌̏̌ ̡̨̱̬̭͕̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱̙̖ ̨̛̛̣̭̔̍̽ ̵̱̭̪̖̌ ̛̛̣ ̨̪ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ , ̨̡̨̣̏ ̨̖̐ ̨̛̛̛̛̥̯̬̣̏̌͘ В ̱̥̖ ́ ̨̛̪̦̥̣͕̌ ̸̨̯ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̼̯̍̽ ̡̡̛̥̌ ̨̯ ̨̨̭̖̦̦̼̥͕̍ ̨̬̖̦̦̼̥͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̯ ̙̖ ̨̭̥̖̌͘ Н̨ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̖̐̔ ̨̯ ̏ ̨̨̛̛̪̭̦̦̔̌̚ ̥̼̣̭̏̏̌́̚ ̵̛̬̏̽ ̨̨̨̨̡̯̬̐̏ ̛ ̨̛̪̬̦̜̌̏̔̌ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ̨̯̬̌̏ ̡̱̬̭̌ ̨̭̥͕̐ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̦ ̛̙̖̯̏ ̏ ʺ̨̡̭̖̏ ̌ ́ ̶̨̛̛̛̪̬̦̏ ; ̱ ̨̦̖̐ ̱̙̖ ̼̣̍ ̡̡̨̜̌ ̨̪̼̯ , ̌ ́ ̨̨̺̖̏̍ ̭ ̦̱̣́ ; ̱ ̨̦̖̐ ̖̭̯̽ ̡̨̦̥̼̖̌̚ ̛̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌ ̱ ̥̖̦́ ̵̛ ̦̖̯ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̨̦ ̖̭̏̽ ̡̨̯̜̌ ̛̚ ̭̖̍́ ̱̖̬̖̦̦̼̜̏ ̏ ̵̨̨̬̹̖̥ ̨̨̨̬̥̔̐ ̡̨̭̯̥̖͕̀ ̌ ́ ̛̭̙̱ ̨̥̔̌ ̏ ̵̡̛̯̬̖̦̌ Adidas ͘ ʺ̡̨́̐ ̨̨̬͕̐̏́ ̵̡̡̛̛̦̌ ̸̨̡̯̖ ̨̡̨̨̛̛̭̪̬̭̦̖̦̏́͘ Е̺̘ ̨̛̦̔ ̸̨̖̦̽ ̨̡̛̯̦̜ ̨̥̥̖̦̯ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̖̏ ̏ ̨̯̜̾ ̛̛̙̦̚ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̨̨̪̬̭̯͕ ̛ ̏ ̨̯̙̖ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̯ ̨̨̭̣̙̦͘ В̼̬̣̍̌ ̨̯̬̏̌ ʹх ̛̯̖̭̯̣̌̚ ̨̭̪̬̭ ʹх ̸̨̛̪̣̱̣ ̡̛̌́̏̚ ʹх ̡̛̱̪̣̌̚ ̨̯̬̏̌ ʹх ̨̪̬̣̔̌ ʹх ̴̨̛̪̬̯͙ ̛ ̡̯̌ ̨̪ ̡̬̱̱̐͘ ˁ̵̖̥̌ ̭̖̥̏ ̛̖̭̯̦̏̌̚͘ В̭̖ ̨̨̪̬̭̯͍ Н̖ ̨̯ ̨̨̭̣̏ К̛̦̱̐ ̨̨̥̙̦ ̱̙̖ ̡̬̼̯̌̽̚ ̛ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ̡̛̪̬̥̦̱̯̽ ̡ ̨̨̨̬̥̦̜̐ ̥̭̭̖̌ ��5 ̨̡̬̯̌̌̍̌̚ ̨̛̪̥̖̭̯̣̭̌̽ ̛̣̹̽ ̨̦̔̌ ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̨̨̭̯̜̦̔̌́ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛̣̯̖̬̦̯̌̽̌̏̌ ̨̬̯̖̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌͘ ˑ̨̯ ̛̦̖̭̍̚͘ ʿ̨̬̖̏̔́ ̯̺̯̖̣̦̱̌̽̀ ̛̛̬̖̏̀̚ ̵̯̖ ̨̬̖̭̱̬̭͕̏ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ́ ̨̣̣̍̌̔̌ ̦̌ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̨̨̛̦̬̱̙̣̭͕̍̌̽ ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̖̭̯̽͗ ́ ̭̥͕̌ ̨̭̯̱̪̔ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯͕ ̨̨̥̦̐ ̨̨̨̨̭̦̏̍̔̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̨̭̖̏̐ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜͕̍ ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̨̥̐ ̨̛̪̯̬̯̯͕̌̽ ̸̨̯ ̦̼̖̯̭͕̌̏̌́̚ ̦̌ ̨̨̨̪̪̬̯ͨ̍̏̌̽ ̸̦̯̌̌̽ ̛̦̖̭̍ͩ̚ ˁ̡̙̖̥̌ ̨̪̬̥́ - ̸̨̖̦̽ ̨̯ ̛ ̨̱̭̯̐͘ О̡̨̦̔̌ ̦̜̌̔́ ̏ ̨̛̦̖̯̦̥̐̌̏ ̨̪̼̯̖ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱̌ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̏ ̸̖̥ͨ̌̚ ̥̦̖ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦͍͕ͩ ́ ̭̯̣̌ ̶̖̪̣̯̭́̽́ ̌̚ ̭̥̱̌ ̛̖̔̀ ̛̦̖̭ͨ̍̌ͩ̚ ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̥̐͘ В̭̘ ̨̥̖ ̨̡̛̬̱̙̖̦̖ ̨̼̣̍ ̨̨̛̭̪̯̦̏̌ ̏ ̵̱̖̔ ̨̛̛̦̱̭̯̬̣̦̜̔̌̽ ̵̨̛̪̾͗ ̵̨̨̨̬̹ ̸̛̱̭̽ ̏ ̡̨̹̣̖ ̛ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̙̖̹̽ ̨̛̪̭̯̱̪̯̽ ̏ ̵̨̨̛̬̹̜ В˄ʯ͕ ̵̨̨̨̬̹ ̸̛̱̭̽ ̏ В˄ʯ̖ ̛ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̙̖̹̽ ̛̦̜̯̌ ̵̨̨̬̹̱̀ ̨̬̯̱͕̌̍ ̵̨̨̨̬̹ ̛̯̬̱̭̔̽ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̛ ̨̨̪̯̥͙̌ ̸̨̯ ̡̛̭̯̯̌ ̨̨̪̯̥͍ ʪ̨̣̐̌́ ̛ ̛̦̖̦̯̖̬̖̭̦͕̌́ ̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̦̖ ̛̥̖̺̀̌́ ̸̡̡̨̨̛̪̬̯̖̭̌̐ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́ ̶̸̨̡̖̪͕̌ ̭ ̦̖ ̭̖̏̐̔̌ ̡̛̛̼̯̖̺̥̏̌̀ ̬̱̔̐ ̛̚ ̬̱̔̐̌ ̛̖̦̥̏̽́̚͘ Н̖ ̱̱̍̔ ̣̹̖̔̌̽ ̬̥̼̹̣̯̌́̽̚ ̦̌ ̯̱̾ ̯̖̥̱͕ ̨̍ ̨̯̥̾ ́ ̛̦̪̭̣̌̌ ̡ ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ̨̛̭̪̬̭̯̽ ̨̭̖̯̏̌ ̭ͨ ̸̨̖̐ ̸̦̯̌̌̽ ̨̭̜̏ ̪̱̯̽ ̭̥̱̬̌̌́ ͩ ̥̦̖ ̨̼̣̍ ̦̖ ̱ ̡̨̨̐ , ̛ ́ ̛̬̦̱̣̭́ ̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯͘ Л̨̥̭́̽ ̨̏ ̭̖̏ ̛̖̬̔̏ ̭̜̯̼͕̌ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̼̍ ̨̨̛̱̪̥̦̣̭̌̽ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̸̦̯̌̌̽ ̬̯̼̯̌̌̍̌̏̌̽̚ ̏ ̛̭̖̯ ̭̪̱̭̯́ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̖̔ ̬̖̥̏́ ̨̡̨̛̪̭̏ ̸̨̭̣̱̜̦̌ ̬̖̣̌̍̚ ̦̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̖̭̪̣̯̦̼̍̌ ̛̖̦̬̏̍̌ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯̖ . ̛̖̦̬̖̏̍̌ ;̨̯̾ ̼̣̍ ̥̬̯̌ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌Ϳ ̨̯ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ́ ̱̭̣̼̹̣̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̸̭̖̜̭̌ ̨̨̪̬̭̯ ̬̼̖̯̏̏̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̦̼̜̏ ̯̬̖̦̔ ̨̨̛̬̺̜ͨ̐̏́ ̵̨̡̥́ͩ͘ ��4 ̨̯̥̱͕ ̸̨̯ ́ ̦̖ ̨̥̐ ̖̬̙̯̭̌̔̌̽́̚ ̦̌ ̡̡̨̥̌ ̨̛̣̍ ̥̖̭̯̖ ̨̣̖̖̍ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̶̥̖̭̖́̏͘ Н̖ ̵̸̨̖̯̭́ ̸̨̖̬̦̯́̽ ̡̡̨̖̌ ̨̛̣̍ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̖ ̛̛̪̬̖̪̬̯̖͕̔́ ̨̬̯̱̌̍ ̦̌ ̡̨̙̥̌̔ ̛̚ ̵̛̦ ̏ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̛̭̯̖̪̖̦ ̨̨̛̻̖̦̣̍̔́ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ ̨̨̨̨̥̦̯̦̦̭̯̽ ̛ ̛̬̱̯̦̌ ̨̬̯̼̌̍͘ ʿ̨̖̬̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̼̣̍ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦͕ ̨̦ ̪ ̨̛̛̪̬̹̖̭̯̏ ̡̨̨̨̨̦̖̯̬̐ ̛̬̖̥̖̦̏ ̙̖̔̌ ̭̥̌̌́ ̨̨̬̦̬̦̌̍̌̌́̚̚ ̨̬̯̌̍̌ ̪̬̖̬̺̣̭̏̌̌̌̽ ̏ ̛̬̱̯̦̦̱̀ . ˁ̨̨̛̯̦̣̭̌̏̽ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̏ ̸̡̨̭̱̦͘ ̵̨̥̬̼̜ͨ̌̏ͩ ̡̬̍̌̔̌ ̸̨̛̪̯ ̖̖̏̔̚͘ ʺ̖̦́ ̡̨̛̔ ̦̪̬̣̌́̐̌ ̨̯̯ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̛̦ ̏ ̨̨̦̜̔ ̡̨̛̛̥̪̦̌ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̼̭̯̬̖̦̏̌ ̛̦̖̭̍̚ ̛̭̭̯̖̥͕̌ ̌ ̨̥́ ̨̬̯̌̍̌ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̖̖̏̔̚ ̼̣̍̌ ̦̌̏́̌̌̚̚ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̡̨̣̣̖͕̐ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̨̛̭̥̏ ̛̦̱̯̬̖̦̦̥̏ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̪̪̬̭̯̱ ̦̖ ̵̨̛̯̖̣͘ К ̛̦̖̙̖̣̦̌̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̨̨̥̙̦ ̖̺̘ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̨̯̯̣̦̱̌̽̀ ̨̨̖̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̍̏̏̽̚͘ В ̨̺̖̥͕̍ ̏ ̸̛̪̬̱̔̌ ̡ ̨̨̡̪̖̏̚ ̯̦̱̯́̽ ̦̌ ̭̖̖̍ ̖̺̘ ̵̛̭̪̺́ ̛ ̵̡̛̬̼̺̭̍̌̀́ ̨̬̥́̔ ̏ ̨̨̦̜̔ ̡̱̪̬̙̖́ ̨̣̹̌̔ ̥̖̦́ ̦̖ ̨̛̱̭̯̬̣̌̏̌͘ ̨̛̣̍ ̛ ̨̭̖̏̏ ̨̯̭̱̯̭̯̱̺̏̀̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̶̨̛̛̛̥̯̏̌͘ Т̱̯ ̦̖ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̙̖̔̌ ̸̨̯ ̖̺̘ ̡̨̨̛̥̥̖̦̯̬̯̏̌̽͘ ̨̨̪̣̦̖ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̸̨̨̛̣̦̐ ̨̨̨̨̭̦̏̍̔̐ ̛̬̖̥̖̦̏͘ К̡̌ ̼̍ ̛̦ ̨̼̣̍ ̨̬̱̭̯̦͕̐ ̨̦ ̨̯̐̔̌ ́ ̸̨̖̦̽ ̨̭̦́ ̨̨̭̦̣͕̌̚ ̸̨̯ ̡̨̨̬̖̪̭̯̦̖ ̨̪̬̌̏ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̏ ϭϴϲϭ ̨̱̐̔ ̨̛̛̯̥̖̦̣ ̛̣̹̽ ̦̌ ̱̥̖̍̌̐ В̭̖ ̙̖ ̛̯̬̱̯̼̌̍ ̬̭̯̌̍̏̌ ̨̛̭̯̣̭̌̽ ̶̨̛̦̣̌͘ ʿ̨̻̖̥̔ ̦̌ ̬̭̭̖̯̖̌̏ ;̨̛̥̜̚ ̙̖̔̌ ̨̔ ̬̭̭̖̯̌̏̌Ϳ ̛ ̨̬̯̌̍̌ ̨̔ ̡̯̌̌̌̚͘ ͨˁ̨̛̪̭̌̍ͩ ̨̨̬̯̐̏́ ̌̚ ̨̯̾ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖͕̔ ̨̦ ̪̦̱̯̽ ̡̨̪̣̜̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̱̪̱̭̯̯́ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚͘ ʪ̨̥̌ ̛̭̣ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̛̣̹̽ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯̼̍ ̨̪̖̭̯͕̽ ̨̛̪̣̯̐̌̔̽ ̪̬̱̌ ̡̬̱̹̖̍̌ ̛ ̸̣̖̽ ̭̪̯̌̽͘ ʺ̨̨̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̭ ̡̨̣̖̭̯̐̽̀ ̡̛̦̯̌̔̌̽ ̖̺̘ ̭ ̨̛̪̣̙̦̼̔̀ ̡̨̪̱̦̯̏͘ Т̨̐̔̌ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̼̣̖̣̏̐́̔ ̸̨̖̦̽ ̨̬̱̭̯̦͕̐ ̸̭̖̜̭̌ ̙̖ ́ ̨̖̱̥̦̍̚ ̨̣̬̖̦̍̌̐̔̌ ̨̯̥̱ ̛̬̖̥̖̦̏͘ Т̖̪̖̬̽ ́ ̨̛̪̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̨̯̾ ̭̥̌̌ Ж̛̦̽̚ ̦̪̬̣̣̌̌̏́̌ ̥̖̦́ ̨̭̖̜̏ ̡̨̬̱̜ ̦̌ ̦̱̙̦̼̜ ̪̱̯̽͘ Н̨ ̭̘̏ ̨̯̾ ̨̨̛̭̦̦̖̌̚ ̨̛̪̬̹̣ Т̨̐̔̌ ̙̖ ̨̪̭̣̖ ̵̨̡̛̭̯̣̽ ̵̖̱̭̪̖̹̦̼̍̚ ̨̨̡̪̪̼̯ ̛̦̜̯̌ ̨̬̯̱ͨ̌̍ ̸̥̖̯̼ͩ ̨̪̦̣́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̖̺̖̜̏͘ ʿ̨̖̬̖̏͘ Ч̨̯̼̍ ̯̖̬̪̖̯̽ ̖̭̏̽ ̨̯̯ ̬̖͕̍̔ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̛̯̬̯̭̏́ ̭ ̛̥̏̌ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̨̪ ̦̜̥̱͕̌ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̛̖̬̙̥̼̔ ̨̛̭̥̏ ̨̖̣̥̔͘ ʰ ̨̯̾ ̨̖̣̔ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̛̣̥̼̥̀̍͘ К̛̭̯̯͕̌ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̛̦̥̖̯̖̭̌̌̽̚ ̼̏ ̯̖̥ͨ ̛̛̣ ̦̖ ̯̖̥ͩ ̸̨̖̦̽ ̡̨̣̖̐͘ Ч̨̖̭̯̦ ̨̯̖̯̯̖̏̽ ̭̖̖̍ ̦̌ Ϯ ̸̨̖̦̽ ̵̨̪̬̭̯̼ ̨̨̪̬̭̏̌͗ ̙̖̯̖̔ ̛̣ ̼̏ ̵̵̨̼̦̼͍̏̔ ̙̖̯̖̔ ̛̣ ̼̏ ̸̨̨̨̖̬̖̦̔̐ ̨̡̯̪̱̭͍̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̨̛̛̯̖̯̣̏ ͨ̔̌ͩ ̵̨̯́ ̼̍ ̦̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̯̾ ̨̨̨̪̬̭͕̏̏ ̼̏ ̛̖̯̖̔ ̦̖ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̨̨̬̖̔̐͘ Н̌ ̸̭̣̱̜͕̌ ̛̖̭̣ ̥̏̌ ̵̸̨̖̯̭̌́̚ ̨̨̛̪̭̪̬̯̽ ̭ ̛̯̥͕̾ ̨̛̭̪̥̦̯̖̏ ̭̖̍́ ̏ ̖̯̭̯̖̔̏ , ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̛̬̣̐̌ ̭ ̸̡̨̛̥̥͕́ ̛̖̣̍̐̌ ̭ ̛̬̱̥̔̽́̚ ̨̏ ̨̬̖̔̏͘ Н̱̙̦̼ ̛̣ ̥̏̌ ̛̼̣̍ ̨̯̐̔̌ ̵̨̼̦̼̖̏̔ ̛ ̨̡̯̪̱̭ ? В̥̌ ̛̭̥̥̌ ̦̖ ̡̙̖̯̭̌́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̱̬̦̜̌̍̔ ̛̖̔́ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̨̭̖̜̏ ̨̬̯̖̌̍ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̨̯̥ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̨̬̯̌̌̍̚ ̨̦̖ ̦̌ ̵̨̯̼̔ ̨̯ ̨̯̜̾ ̨̭̥̜̌ ̨̬̯̼͍̌̍ ̵̨̯̬̼͕̏ ́ ̨̪̦̣͕́ ̸̨̯ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̨̯̦̹̱̭̽ ̡ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̸̸̡̨̛̛̭̭̯̣͕̌̏̏ ̵̛̦̺̌̀̚ ̨̭̖̏ ̸̛̪̬̖̦̦̖̦̖̔̌̌̚͘ А ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̽́̚ ̦̌ ̸̨̖̬̖̦̱̔̀ ̸̨̼̦̱̍̀ ̨̬̯̱̌̍ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̨̛̦̖̼̦̭̥̏ ̸̛̥̱̯̖̣̦̼̥̽͘ В ̨̥̖̥ ̙̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̨̱̥̚ ̡̨̨̬̱̬̖̐̚ ̨̪ ̨̨̭̪̭̥̍̌ ��3 ʑˏˈ˔˕ˑ ˒˓ˈˇЧ˔ˎˑ˅Чˢ ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̭̖̥̏ ̛̪̬̣̥̌̏̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̸̦̯̌̌̽ ̨̭̏̀ ̡̛̦̱̐ ̥̦̖ ̼̍ ̨̨̛̭̯̣ ̭ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯ ́ ̨̣̙̖̦̔ ̥̏̌ ̛̦̭̯̱̪̯̌̽ ̦̌ ̨̨̥̣ͨ̽̚ - ̨̛̦̪̥̦̯̌̽ ̸̨̪̖̥̱ ̼̏ ̖̘ ̛̛̬̖̹̣ ̡̛̱̪̯͕̽ ̛̬̯̌̏̽̚ ̯̱̾ ̨̪̬̣̖̥̱̍ : ̵̨̛̯̯̖ͨ ̨̛̬̭̯̍̽ ̦̖̥̦̱̌̀ ̨̬̯̱̌̍ ̛ ̸̦̯̌̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̭̖͍̍́ ̛̛̣ ̵̨̛̯̯̖ͨ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̜̏ ̡̛̛̪̬̍̌̏ ̡ ̬̪̣̯̖̌̌̚ , ̦̖ ̨̨̨̭̍ ̦̪̬̭͍̌́̐̌́̽ͩ͘ Ч̨̖̭̯̦ ̨̨̬͕̐̏́ ́ ̨̥̱̐ ̨̼̯̭͕̔̐̌̔̏̌̽́ ̵̨̯̽ ̛ ̦̖ ̦̌̀̚ ̡̦̖̬̦͕̌̏́̌ ̸̨̯ ̛̥̏̌ ̛̙̖̯̔̏͘ ʪ̣̹̖̌̽ ̥̦̖ ̼̍ ̨̨̛̭̯̣ ̛̬̭̯̖̬̖̯̌̍̽ ̨̛̪̭̣̦̖̖̽ ̹̱̏̌ ̨̣͕̍̽ ̸̨̯̼̍ ̦̌ ̡̡̨̖̌ ̨̯ ̨̛̥̦̖̦̖̐̏ ̼̏ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̛̦̖̦̖̣̏̌̏̔̚ ̯̖ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯͕̍́̽̏̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̛̭̯̣̌̌̏̚ ̭̏̌ ̯̭̏́̽́̚ ̌̚ ̸̨̛̪̬̯̖̦̖ ̸̨̨̨̖̬̖̦̔̐ ;̡̡̨̨̌̐ , ̡̛̭̯̯̌ ̨̪ ̸̭̖̯̱͍Ϳ ̥̦̱̣̌̌̌ ̡̛̛̦̐ ̡̱̬̭̌͘ ʰ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̯̥͕ ̡̨̐̔̌ ̬̱̭̐̌̔ ̱̖̯̍̔ ̵̨̨̨̬̹ ̨̪̦̯͕̔́ ̨̨̨̪̦̔̍ ̨̡̨̣̥̱̏ ̨̛̛̛̣̣̦̭̯̱̀̚ ̨̦̖̥̖̯̦̌̚ ̣̔́ ̭̏̌ ́ ̨̣̙̖̦̔ ̼̣̍ ̼̍ ̸̦̯̌̌̽ ̨̡̛̪̬̼̯̔̏̌̽ ̨̛̭̏ ̛̪̱̯ ̵̨̼̏̔̌ ̛̚ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̨̭̯̬́ ̛̚ ̭̖̍́ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌̌ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̪̪̱̯̦ ̨̨̪̬̔̔̌̏̌́ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̭̏ ̡̱̬̭̼ ̛ ̥̦̱̣̼̌̌͘ ̱̼͕̏ ̵̛̬̱̔̐ ̡̨̱̬̭̏ ̱ ̥̖̦́ ̦̖̯ ̛ ̨̣̦̱̺̏̀̌́ ̱̥̼ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̴̨̛̦ ̨̛̦̖̭̥̖̦̍̏̚ ̶̖̣̽ ̨̯ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̱̙̖ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌͘ В ̵̨̯̼̏̌̚ ̡ ̨̦̦̥̱̔̌ ̡̱̬̭̱ ̼̏ ̨̣̦̼̏̽ , ̨̨̪̦̼̔̍ ̶̛̪̯̥̌ ̏ ̵̦̖̖̭̍̌ ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ́ ̨̭̯̣̌̏̀ ̭̖̏ ̯̱̾ ̛̬̱̯̦̱ ̏ ̨̨̭̯̬̦̖ ̛ ̛̪̬̣̹̱̐̌ ̭̏̌ ̨̨̪̬̭̯ ̡ ̖̭̖̖̍̔ ̨̪ ̱̹̥̔̌͘ Н̵̡̡̛̛̌ ̵̨̡̛̬̥̐ ̛̣̖̦̜̌́̏̚ ̛ ̨̛̖̺̦̜͕̍̌ ̨̨̪̬̭̯ ̶̡̨̨̛̭̦̖̦̯̬̬̦̦̼̖̏̌ ̛ ̭̙̯̼̖̌ ̨̔ ϭϬϬ ̵̨̨̛̬̭̏̔̏ ̶̛̭̯̬̦̌ ̔̏̌ ̨̐̔̌ ̨̪̼̯̌ ̨̪̬̙̔̌ ̏ ̛̭̖̯͘ ʰ̘̯͍̔ ˄̙̖ ̛̙̱̏ ̡̡̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̏ ̨̨̨̦̖̣̦̔̏̽ ̛̭̙̣̌ ̨̡̛̱̣̐ ̵̨̛̭̏ ̱̐̍ ̸̨̪̬̯́ ̛̯̾ ̨̡̛̭̯̬͘ ʪ͕̌ ́ ̼̍ ̨̥̦̱̣̍̌ ̭͕̏̌ ̡̭͕̌̌̏̚ ̸̨̯ ̡̙̼̜̌̔ ̸̨̛̛̪̬̯̹̜̌̏ ̡̛̦̱̐ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪ ̴̡̯̱̌ ̸̨̛̪̬̯̖̦́ ̭̬̱̌̚ ̨̬̯̖̖̯̌̍̐̌̚ ̛ ̛̬̖̹̯ ̭̖̏ ̨̛̭̏ ̦̭̱̺̦̼̖̌ ̨̨̪̬̭̼̏͘ Т̡̌ ̦̖ ̼̖̯̍̏̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̨̥̖̭̯̏ ̵̨̨̨̛̥̦̖̺̺̐̍̌̀ ̴̬̌̚ ̨̏ ̛̛̭̯̱̪̣̖̦̏ ́ ̛̬̖̹̣ ̡̡̨̬̯̌ ̨̛̪̭̯̌̽ ̨̛̛̭̯̬̀ ̨̨̭̖̏̐ ̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ ̵̱̭̪̖͕̌ ̡̨̨̯̬ ̛ ̛̣̖̙̯ ̏ ̨̨̭̦̖̏ ̨̨̦̦̔̌̐ ̯̬̱̔̌͘ ʺ̨́ ̨̛̛̭̯̬͕́ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̸̛̪̬̥̖̯̖̣̦̌̽̌ ̨̭̖̜̏ ̸̨̛̦̖̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̌̽̽̀͘ ˔ ̭̥̼̜̌ ̨̡̨̼̦̖̦̦̼̜̍̏ ̪̬̖̦͕̌̽ ̵̡̨̛ ̖̭̯̽ ̨̛̛̥̣̣̦̼ ̏ ̦̹̖̜̌ ̭̯̬̦̖̌͘ ʿ̨̛̭̯̱̪̏ ̏ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̏ ϮϬϬϱ ̨̱̐̔ ̨̪ ̨̭̯̣̽ ̨̨̨̭̯̬̖̦̦̜̏̍̏̌ ̨̯̐̔̌ ̶̨̛̛̭̪̖̣̦̭̯̌̽ ̡̨̨̛̦̥̭̯͕̾̌ ̸̡̨̛̦̣̌̚ ́ ̨̯̯̾ ̭̥̼̜̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̏ ϮϬϭϬ ̨̱̐̔͘ ʿ̨ ̭̯̬̦̖̌ ̱̙̖ ̱̣̣̐́ ̡̛̛̬̭̚ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̡̛̛̼̪̱̭̦̏ ̨̱̏̏̚ ̖̍̚ ̡̡̨̨̌̐ ̨̛̣̍ ̨̪̼̯̌ ̨̬̯̼̌̍ ̡̨̛̦̥̱ ̛̼̣̍ ̦̖ ̦̱̙̦̼͘ ʿ̨ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖͕ ̏ ̨̥̖̥ ̶̨̨̛̛̪̬̦̣̦̥̏̌̽ ̨̨̬̖̐̔͘ ˁ̶̛̛̯̱̌́ ̨̨̭̣̙̦̣̭́̌̽ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̭̖̜ͨ̏́̚ ̱ ̥̖̦́ ̦̖ ̨̼̣͕̍ ̡̡̛̥̌ ̨̛̣̍ ̡̛̬̥́ ̨̯̣̦̯̥͕̌̌ ̨̨̭̪̭̦̼̥̍ ̵̨̭̱̔ ̨̡̨̛̪̬̯̽ ̶̭̖̬̔̌ ̨̨̬̯̯̖̣̖̜̌̍̔̌ ̦̌ ̨̣̖̖̍ ̥̖̦̖̖ ̵̛̪̬̖̭̯̙̦̼ ̵̥̖̭̯̌ ̨̬̯̼͕̌̍ ́ ̨̯̙̖ ̦̖ ̨̣̣̍̌̔̌͘ Ч̨̯ ̙͕ ́ ̸̦̣̌̌ ̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̨̛̭̏ ̛̭̣̼ ̯̥̌ , ̖̐̔ ̨̥͕̐ ̛̱̭̯̬̣̭̌̏̌́ ̦̌ ̯̱ ̨̬̯̱͕̌̍ ̡̨̨̯̬̌́ ̼̣̍̌ ̥̦̖ ̨̭̯̱̪̦̔̌͘ ʯ̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ Ϯ Ϯ͕ϱ ̨̐̔̌ ̨̪ ̖̭̦̱̏ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌ ́ ̱̭̪̖̣ ̛̭̥̖̦̯̽ ϳ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̥̖̭̯ ̨̬̯̼̌̍͘ ̨̨̪̬̯̣̌̍̌ ̛ ̏ ̴̭̖̬̖ ̸̡̨̡̨̥̥̖̬̖̭̜ ̨̛̛̛̦̖̙̥̭̯͕̔̏ ̛ ̶̵̡̨̡̛̛̯̖̣̖̥̥̱̦͕̌́ ̛ ̵̡̛̯̦̼̌̏ ̵̨̪̬̙̔̌̌ ̨̨̡̥̖̯̣̣̪̬̯͕̌̌̌ ̸̨̡̨̛̛̣̭̯̖̭̜̐ ̡̨̛̛̥̪̦̌͘ ˔ ̸̨̖̭̯̦ ̭̯̬̣̭̌̌́ ̛̦̜̯̌ ̨̬̯̱͕̌̍ ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̼̣̍ ̨̪̣̖̖̦̚ ̛̬̱̥͕̔̐ ̖̣̣̔̌ ̸̨̯ ̨̯ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̨̨̪̣̖̦̖̚ ̣̔́ ̨̺̖̭̯͕̍̏̌ ̨̥̐ ̼̍ ̨̛̬̖̣̯̭̌̏̌̽́̚͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ̥̖̦́ ̨̨̛̪̭̯̣̐̌ ̨̨̪̣̦̖ ̸̨̨̛̬̬̦̖͕̌̌̏̌̚ ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̨̛̛̪̬̣̏̔ ̡ ��1 К̬̥̦̦̼̜̌̌ ̨̛̪̱̯̖̯̖̣̏̔̽ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́ ̨̦̬́̍̽ ϮϬϭϰ ʹ ̴̖̬̣̏̌̽ ϮϬϭϱ ̐͘ ��120 ʜТ ˒˖˕Ч ˍ ˔˕Т˄Чˎ˟Ьˑ˔˕Ч ;̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̡ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌̀Ϳ ̏ ̥̖̦̹̖̜̽ ̛̭̯̖̪̖̦͕ ̡̨̯ ̨̯ ̏ ̨̣̹̖̜͕̍̽ ̨̦ ̭̖̏ ̥̼͕ ̡̯̌ ̛̛̣ ̸̛̦̖͕̌ ̛̭̯̬̖̥̥̭́ ̡ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽͘ ʿ̨̨̬̜ ̱̭̯̖̹̌̽ ̨̯ ̵̡̡̛̛̥̖̬̦̭ͨ̌̌ ̨̨̡̬͕̐ͩ ̵̸̨̖̯̭́ ̛̬̭̭̣̯̭̌̌̍̽́ ̛ ̨̡̨̨̭̪̜̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽͘ В̖̭̽ ̨̡̪̬̭̌̌̔ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̡̨̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̭̜̔̌̽ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽̀ ̭̥̼̥̌ ̛̭̯̣̦̼̥̌̍̽ ̴̡̨̨̯̬̥̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̭̥̌̌ ̨̛̦̖̭̯̣̦̭̯̌̍̽̽͘ ̨̨̭̯̦̦́ ̨̡̛̦̯̏̌̀̚ ̡̡̛̖̌ ̨̛̣̍ ̦̖̭̯̦̬̯̦̼̖̌̔̌ ̶̛̛̛̭̯̱͕̌ ̨̡̛̼̺̖̌̏̌̀̚ ̨̭̘̏ ̨̪̬̥̖́ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̹̏̌ ̵̨̨̔̔͘ ʰ ̨̦ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̼̖̯̍̏̌ ̨̡̨̛̦̼̥̔̌̏͘ О̨̦̔ ̨̖̣̔ ̛̖̭̣ ̡̛̣ͨ̏̌ͩ ̨̹̖̏̌̐ ̵̨̨̔̔̌ ̨̯ Ϭ ̨̔ ϱϬ ̸̯̼̭́ ̬̱̣̖̜̍ ̛ ̨̬̱̖̔̐ ̨̖̣͕̔ ̛̖̭̣ ̨̯ ϱϬ ̨̔ ϭϬϬ ̸̯̼̭́͘ В̨ ̨̨̯̬̥̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̖̣̔̌ ̨̪̜̱̯̔ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̪̣ͨͩ ̛ ̼̏ ̨̬̯̖̯̖̌̌̍̌̚ ̨̭̖̏̐ ̨̡̛̛̪̣̯̦̦ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̭̯̬̹̦̌̐ ̦̖ ̸̛̭̣̱̯̭͕́ ̦̌ ̛̯̾ ̛̖̦̔̽̐ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̙̯̽͘ А ̨̯̏ ̭ ͨϬͩ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̡̬̜̦̖̌ ̨̯̬̱̦̔͘ ˄̙̖ ̡̭̭̌̌́̽ ̨̯̜̾ ̯̖̥̼ ̬̦̖̖͕̌ ̵̸̨̱ ̥̏̌ ̯̔̌̽ ̛̱̦̖̬̭̣̦̼̜̏̌̽ ̨̭̖̯̏͗ ̬̖̣̜̯̖̌̔́̚ ̡̛̛̬̭ ̛ ̦̖ ̬̭̭̣̣̜̯̖̭̌̌̍́̽͘ ʥ̛̦̣̺̦͕̌̌̽̌ ͕̔̌ ̨̦ ̸̨̭̯̌ ̡̛̯̖̌ ̛̖̺̏ ̼̯̭͕̌̍̏̌̀́̚ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̐̔̌ ̖̣̔̌ ̛̱̯̔ ̵̨̨̨̬̹ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯͕ ̡̨̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯̼ ̪̬̱̯ ̨̛̦̔ ̌̚ ̛̬̱̥͕̔̐ ̹̏̌ ̡̨̡̹̖̣̖ ̨̯̣̭̯̖̖̯ ̡̡̌ ̨̭̬̹̭̏̌̏̌́́ ̭ ̡̡̯̱̹̖̌ ̡̨̡̭̣̖̙̌̔̌ ̛ ̥̏̌ ̵̸̨̖̯ ̨̛̥̣̯̏̽ ̨̛̥̦̖̦̖ͨ̐̏ ̨̨̛̭̯̦̭̌̏̽͊ Т̼ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌͊ͩ ̛̛̱̺̪̦̯̖ ̭̖̍́ ̛ ̨̨̪̬̣̙̜̯̖̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̣̹̖̔̌̽͘ ʰ̛̺̯̖͕ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̡̨̛̦̖̬̭̏̀͘ ʰ̛̺̯̖ ̛ ̡̪̱̭̜̯̖̌̌̚ ̨̦̼̖̏ ̨̯̬̼̏̌͘ К ̨̨̣̦̼̥̐̔ ̬̖̥̖̦̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̯̯̭̐̏̽́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̭̬̍̌ ̨̱̬̙̌́͘ Н̖ ̵̸̨̱ ̭̯̬̺̯̌̌̽ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̛̛̼̬̙̖̦̥͕̏̌́ ̨̦ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̡̨̯͕̌̏̌ ̸̨̯ ̙̖̔̌ ̛̦̥̭̌̌́̽̚ ̦̖ ̨̛̭̖̦̦̼̥̚ ̨̛̯̬̥̏̌̌ ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̨̣̦̬̦̼̜̏̍̌̚ ̴̡̛̬̐̌ ̨̪̬̙̔̌ , ̛ ̨̛̦̐̔̌ ̱̱̯̍̔ ̸̭̣̱̯̭̌̽́ ̸̛̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ̨̛̪̬̭̖̦̔̌́͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̸̨̯̼̍ ̦̖ ̨̡̯̭̌̌̽́̚ ̏ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̡̨̐̔̌ ̖̦̖̔̐ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̡̛̪̬̯̼͕̏ ̨̙̦̏̌ ̸̨̯̼̍ ̱ ̭̏̌ ̨̼̣̍ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̯̬͕̏̌̏ ̭ ̡̨̨̛̯̬̼̥ ̼̍ ̼̏ ̨̛̬̯̣̌̍̌͘ В ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̪ ̨̨̦̥̱̔ ̱̱̯̍̔ ̨̡̛̦̯̏̌̽̚ ̨̛̯̬̱̦̭̯͕̔ ̛̪̬̼̣̍̽ ̨̯ ̨̪̬̙̔̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̱̖̯̍̔ ̭̏̌ ̖̬̙̯̔̌̽ ̦̌ ʿ̨̨̬̣̙̔̌́ ̯̖̥̱ ̛̬̖̣̖̦̌̔́̚ ̡̨̛̬̭͕̏ ̵̸̨̱ ̨̛̬̯̯̍̌̽ ̹̖̏̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̨̭̪̭̖̍ ̛̖̖̦̏̔́ ̵̛̹̏̌ ̖̣̔͘ Е̛̭̣ ̬̯̍̌̽ ̨̡̨̪̖̬̦̖ ̛̭̬̦̖̦̖͕̌̏ ̨̯ ̡̨̯ ̨̯͕ ̡̡̌ ͕́ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̯̔̌ ̛̬̯̐̌̽ ̛̭̬̖̦̖̔ ̛ ̛̭̣̦̼̖̽ ̡̛̬̱ͨͩ͘ ˑ̨̯̯ ̨̨̭̪̭̍ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̭̣̼̥͕̌̍ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̡̛̬̐ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̔ ̡̛̬̭̱̖̯ ̛ ̛̬̖̯̐̌ ̖̬̦̼̖̏ ̡̬̯̼̌͘ А ̡̨̯ ̨̯ ̴̣̖̱̖̯͕̍ ̛̘̯̔ ̨̣̣ ̛̦ ;̛̭̯̯̌̏ ̦̌ ̡̨̦ ̭̘̏ ̛ ̭̬̱̌̚Ϳ͘ ʪ͕̌ ̖̜̭̯̱̔̏́ ̡̛̯̥̌ ̨̨̥̖̯̥͕̔ ̹̦̭̼̌ ̨̭̬̯̏̌̽ ̡̱̹ ̼̬̭̯̯͕̏̌̌̀ ̯̱̯ ̨̛̣ͨ̍ ̪̦͕̌ ̨̛̣̍ ̨̪̬̪̣̌ͩ͘ Н̨͕ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̏ ̸̨̛̛̯̣̖ ̨̯ ̨̡̪̖̬̌ , ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̸̨̛̪̬̭̯̯̌̽ ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̵̦̱̙̦̼ ̥̏̌ ̡̬̯̌ ̦̌ ̛̬̖̬̖̏ ̛ ̡̛̛̪̬̼̯̔̏̌̽ ̸̨̯ ̏ ̡̬̥̦̖ͨ̌̌ͩ ̱ ̨̡̨̛̭̪̖̬̦͕̏ ̨̦ ̛ ̖̬̙̯̔̌̽ ̨̏ ̛̛̛̦̥̦̏̌ ̖̺̘ ̸̡̱̱ ̴̡̨̨̯̬͕̌̏ ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̡̡̛̦̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̛̦ ̨̛̪̣̯̏́̽ , ̛̦ ̵̛̛̪̖̬̖̯̬̯̽ Н̖ ̨̛̦͕̔ ̙̖̔̌ ̭̥̼̜̌ ̨̪̣̦̼̜ ̡̱̬̭ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯ ̭̏̌ ̵̨̭̯̬̯̌̌̏̌̽̚ ̨̯ ̵̛̦̖̪̬̖̖̦̦̼̔̏̔ ̶̛̛̭̯̱̜̌͘ В ̨̯ ̬̖̥̏́ ̨̡̪̌ ́ ̛̪̭̣̌ ̯̱̾ ̡̛̦̱͕̐ ̱ ̥̖̦́ ̨̨̨̛̪̬̹̣̚ ̪̬̱̌ ̖̭̥̏̽̌ ̵̛̦̯̖̬̖̭̦̼ ̸̭̣̱̖͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̛̪̹̱ ̖̺̘ ̏ ̸̨̱̣̱̹̖̦̦̜ ̛̛̖̬̭̏ ̡̱̬̭̌͘ ˁ̨ ̬̖̥̖̦̖̥̏ ̡̨̐̔̌ ̱ ̭̏̌ ̨̬̘̯̭̌̏̽́̚ ̸̱̯̖͕̽ ̼̏ ̛̭̥̌ ̣̔́ ̭̖̍́ ̛̬̖̹̯̖ ̡̡̌ ̛ ̸̨̯ ̖̣̯͕̔̌̽ ̨̦ ̏ ̸̦̣̖̌̌ ́ ̥̏̌ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̦̖ ̛̭̯̯̌̏̽ ̭̬̱̌̚ ̭̘̏ ̦̌ ̡̨̦ . ̨̯ ̨̬̖̏̔ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̸̨̛̪̣̱̣ Ϯ ̡̛̌́̏̚ ̭ ̨̛̯̌̏ ̛ ̦̌ ̵̨̬̭̯̌̔́ ̨̪̖̙̣̍̌ ̬̯̍̌̽ ̡̛̬̖̯̔ ̦̌ Ϯ ̥̣̦ ̬̱̣̖̜̍ ̨̪̔ ϯϬй͕ ̸̨̯̼̍ ̭̘̏ ̨̛̣̙̯̏̽ ̏ ̨̯̬̏̌͘ ʥ̖̚ ̡̨̬̜̦̭̯̖̜̌͘ ˁ̨̘̏ ̼̏ ̖̺̘ ̸̨̛̪̣̱̯̖͘ В̨̨̯̬̜ ̨̭̖̯̏͘ ˁ̥̼̜̌ ̛̭̣̦̼̜̽ ̛ ̨̥̺̦̼̜ ̴̱̦̥̖̦̯̔̌ ̨̹̖̏̌̐ ̛̦̖̭̍̌̚ ʹ ̨̯̾ ̛̹̏̌ ̨̣̣̦̼̖́̽ ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̌͘ ʰ̨̥̖̦̦ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̛̦̥ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̍́ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽ ̙̖̔̌ ̨̏ ̬̖̥̖̦̏̌ ̡̨̐̔̌ ̡̨̡̨̛̬̣ͨ̔ ̦̖ ̨̛̣̯̭͕̏́ ̦̖ ̬̭̯̘̯̌ ̡̨̡̨̭ͩ͘ ʰ̨̥̖̦̦ ��119 ̛̖̬̙̯̭̌̔́̚ ̦̌ ϭ ̖̦̔̽ ̛̛̣ ̦̌ ϭϬ͘ ʰ ̛̖̭̣ ̼̭̦̖̯̭͕̏́́́ ̸̨̯ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̛̪̬̙̏̌́ ̨̏ В̨̨̡̛̣̭̯̖͕̌̔̏ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̼̏ ̏ ˁ̴̨̨̛̥̖̬̪̣̖͕ ̸̛̬̭̭̯̼̖̯̌̏̌ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̡̪̭̼̣̱ ̱̙̖ ̸̖̬̖̚ ϱ ̦̖̜͕̔ ̡̯̌ ̡̡̌ ̱ ̬̱̔̐̌ ̨̛̪̬̱̔̐ ̏ ̨̯̯̾ ̖̦̔̽ ʪ̖̦̽ ˀ̨̛̙̖̦͕̔́ ̖̭̯̽ ̭̥̼̭̣ ̨̛̖̙̣̏̏ ̨̡̯̯̌̌̽̚ ̡̛̣̖̦̯̱ ̏ ̡̖̌̌̚̚ ̨̛̭̭̣̹̭͕̌̏̽ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̦̌ ̨̬̖̥̖̦̦̖̏ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̯̬̏̌̌ ̦̌ ̡̭̣̖̌̔͘ В ̨̨̛̪̬̯̦̥̏ ̸̭̣̱̖̌ ̼̏ ̡̛̬̭̱̖̯̖ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̛̭ͨ̏́ͩ͘ ʿ̨̨̨̭̯̦̦́ ̨̛̦̪̥̦̜̯̖̌̌ ̨ ̭̖̖̍͘ В̨̙̦͕̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̛̪̥̦̣ ̨̪̬ ̭̏̌ ̛ ̨̭̜̏ ̡͕̌̌̚̚ ̌ ̡̯̌ ̙̖ ̼̣̍ ̱̖̬̖̦͕̏ ̸̨̯ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̦̌ ̭̏́̚ ̛͘ ˁ̥̼̜̌ ̸̛̣̱̹̜ ̨̨̭̪̭̍ ̨̛̦̪̥̦̯̌̽ ̨ ̭̖̖̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̴̨̨̛̛̦̬̥̬̯̏̌̽ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̍ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̭̯̯̱̭̌̌ ̨̖̐ ̨̛̯̪̬̣̖̦̌̏́͘ В̨̯ ̨̯̾ ̱̙̖ ̨̨̥̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̛ ̨̪ email ̛ ̨̪ ̭̥̭͕ ̛ ̸̖̬̖̚ ̸̛̣̦̼̖ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̏ ̶̨̭ ̵̭̖̯́͘ ̨̯̪̬̣̖̦̌̏̌ ̛̛̦̪̭̣̌̌ ̨̍ ̨̯̥͖̾ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛̪̬̼̣̍̌ ̦̱̣̌ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̸̨̨̨̛̭̬̯̬̦̼̜̏ ̶̖̦̯̬͕ ̨̪̯́̽ ̨̛̛̦̪̥̦̣̌ ̨ ̭̖̖͖̍ ̨̡̪̭̼̣̌ ̛̪̬̼̣̍̌ ̏ ̨̥̖̭̯ ̸̛̛̬̱̖̦̏ ̦̖ ̵̬̖̐ ̛ ̨̨̛̪̦̯̏̽͊̚ email ̛ ̶̨̭ ̛̭̖̯̥́ ̭̖̏ ̨̨̪̦̯̦͕́ ̨̯ ̣̔́ ̨̨̱̦̜̔̍ ̨̡̛̯̪̬̌̏ ̭̥̭ ̥̏̌ ̨̨̛̪̦̯̭̌̔̍́ ̵̨̨̛̬̹̜ ̛̭̖̬̭̏͘ ʰ̵ ̖̭̯̽ ̏ ̦̦̼̜̔̌ ̨̥̥̖̦̯ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏͘ ˁ̥̌ ́ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ̛ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̯̯̾ http://mainsms.ru/ В̨̨̨̥̙̦̚ ̖̭̯̽ ̛ ̨̣̖̖̍ ̖̹̖̼̖̔̏ ̛̭̖̬̭̼͕̏ ̨̦ mainsms ̸̨̖̦̽ ̨̛̭̣̦̽ ̨̡̪̱̪̖̯̔̌ ̨̭̖̜̏ ̨̨̨̪̬̭̯̯̜ ̛ ̨̨̱̭̯̥̔̍̏ ̨̨̛̛̭̪̣̦͕̽̏̌́̚ ̴̛̦̯̖̬̖̜̭ ̨̛̛̛̦̯̱̯̦̏ ̨̪̦̯̦̼̜͕́ ̨̨̥̙̦ ̡̨̣̖̐ ̬̱̙̯̌̐̌̽̚ ̼̬̱̙̯̏̐̌̽ ̱̍̌̚ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛ ̯̔͘͘ К̡̌ ̼̏ ̱̙̖ ̨̛̥̣̐ ̨̪̦̯͕́̽ ̏ ̨̬̯̖̌̍ ́ ̪̬̖̼̹̖̏ ̨̭̖̏̐ ̶̖̦̀ ̨̨̱̭̯̔̍̏ ̛ ̨̨̪̬̭̯̯̱ ˑ̵̛̯ ̵̨̪̬̭̯̼ ̸̵̖̯̼̬̖ ̛̪̬̣̌̏ ̨̪̣̦̖̏ ̱̖̯̍̔ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̛̛̭̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̦̖ ̵̡̱̪̣̖̦̦̼ ̨̨̡̪̭̼̣͘ ˁ̛̖̭̯̏ ̵̛ ̡ ̨̨̭̣̯̦̥̱̌̍̀ ̛̛̥̦̥̱̥̱ ̖̍̚ ̛̦̖̭̖̦̏́ ̵̨̯̽ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̨̪̬̖̪̣̯̼̔̌ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ̡̛̣̖̦̯̌ ʹ ̨̛̱̯̪́͘ В̭̖̐̔̌ ̱̖̯̍̔ ̡̡̨̜̌ ̨̯ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̛̚ ̨̨̨̡̛̪̬̐̏ ̵̨̯ͨ̽ ̪̣̜̀ ̏ ̣̐̌̌̚ ʹ ̛ ̨̯ ʥ̨̙̽́ ̨̬̭̌ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̱̙ ̼̏ ̛̛̬̖̹̣ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̭ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̨̦̣̙̖̦̦̼̥̌ ̨̪̣̯̖̙̥̌ ̖̍̚ ̨̪̬̖̪̣̯̼͕̔̌ ̱̯̖̍̔̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̨̨̯̼̐̏͘ ��118 ̡̨̙̱̯ ̨̦̖̱̦̼̜̔̍ ̨̥̥̖̦̯͕ ̨̦ ̖̹̖̣̖̔̏ ̛̬̦̯̏̌̌̌ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ́ ̦̖ ̦̹̖̣̌͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̏ ̪̖̬̼̜̏ ̶̥̖̭́ ̨̬̯̼̌̍ ̨̭̖̯̱̏̀ ̯̏́̽̚ ̴̛̯̬̌ ̭ ̨̪̭̥̌̌̚ ̛̛̣ ̛̦̖̭̯̏ ̨̡̪̱̹̱ͨ̔ͩ ̏ ̬̥̖̬̖̌̚ ϱ ̨̖̬͕̏ ̡̨̨̯̬̌́ ̏ ̸̭̣̱̖̌ , ̛̖̭̣ ̛̥̦̱̯̼ ̸̡̨̦̯̭̌̌́̚ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̥̏̌ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̽ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̨̡̛̦̏̚ ̣̹̖̔̌̽͘ Т̖̪̖̬̽ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̪̖̥̱ ̨̦̱̙̦ ̨̛̦̯̏̽̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̨̪͍̐̔́ О̸̨̼̦̍ ̸̖̬̖̚ ̨̪̣̦̔́ ̛̛̣ ̖̦̔̽͘ Е̛̭̣ ̛̬̭̭̥̯̬̖̥̌̌̏̌ ̨̯̬̼͕̏̌ ̨̪̬̖̥̼̖̔̌̏̌ ̸̖̬̖̚ ̛̯ ̖̬̼͕̚ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̸̨̯ ̛̛̣̦̦̾̔̐ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̯̔̌̏́ ̦̌ ̶̨̛̛̥̾ ̛ ̛̦̙̥̯̌̌̀ ̦̌ ̨̨̭̖̥̙̦̼̖̏̏̚ ̛̯̬̖̬̼̐̐ ͘ Т̖͘͘ ̸̨̡̖̣̖̏ ̖̣̖̯̔̌ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̶̵̨̛̥̾́͘ О̦ ̛̱̖̣̏̔ ̡̬̖̣̥̱̌ ̖̐̔ ̖̥̱ ̨̖̺̯͕̍̌̀ ̸̨̯ ̡̛̱̪̏ ̸̭̼̌ ˁ̨̛̪̥̖̯̬̔ ̨̦ ̭̯̦̖̯̌ ̨̦̯̐́̽ ̡̡̌ ˌ̵̱̥̖̬̌ ̹̖̣̌ ̦̌ ̛̣̦̦̾̔̐ ̖̐̔ ̦̌ ̨̨̛̛̯̪̬̖̖̦̖̌̏̏̔̚ ̸̡̨̛̣̣̭̏̀̽ ̨̨̬̖̍̔ ̨̛̖̏̔ ̭ ̡̨̣̭̭̦̜̌ ̸̡̨̥̱̼̜͕̚ ̌ ̯̱̯ ̖̺̘ ̛ ̶̡̛̌́ ̨̭̖̏̐ ϭϰϵϵ ̬̱̣̖̜̍ ̨̥̖̭̯̏ ̵̛̪̬̖̙̦ ϭϯϮϵϴϭϮϵ ̬̱̣̖̜̍͊ ʰ ̨̨̭̯̣̭̌̽ ̨̯ ̨̭̖̏̐ Ϯ ̡̛̹̯̱ ̦̌ ̭̏̀ ˀ̨̛̭̭̀͊ Н̨̱̙̦ ̱̭̪̖̯͕̽ ́ ̵̛ ̵̸̨̱͕ ̨̯̾ ̡̬̱̯̼̖ ̸̭̼͕̌ ̨̯̏ ̨̦̌ ̨̣̹̍̽̌́ ̸̱͕̔̌̌ ̸̨̯ ́ ̦̹̘̌ ̣ ̡̯̱̌̀ ̡̬̱̯̱̀ ̖̺̏̽͊ ʯАКАʯˏВА˓ ̌ ̌͊͊͊ Ч̨̡̖̣̖̏ ̏ ̴̨̛̛̜̬͕̾ ̨̡̨̯̣̽ ̸̨̯ ̨̦ ̴̨̨̛̬̥̣ ̡̌̌̚̚ ̦̌ ̭̥̼̖̌ ̡̬̱̯̼̖ ̸̭̼͕̌ ̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̵̨̯̔́ ̨̡̨̯̣̽ ̛̬̦̦̼̖̍̌̚͘ ˄̙̜̯̖̏̌̌ ̨̖̐ ̶̨̛̛̥̾ ̛ ̜̯̖̔̌ ̖̥̱ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̭̯̼̯͕̽ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̪̣̦̖̏ ̨̥̙̖̯ ̨̡̯̭͕̌̌̽́̚ ̸̨̯ ̛̪̬̔́ ̏ ̸̱̭̯̏̏̌ ̨̦ ̨̪̜̥̖̯͕ ̸̨̯ ̱ ̨̦̖̐ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ̦̌ ̡̼̱̪̏ ̵̡̛̯̌ ̵̙̖̣̦̦̼͕̌ ̨̦ ̭̖̏ ̙̖ ̵̨̨̛̬ͨ̔̐ͩ ̸̨̭̌̏͘ А ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̡̌̌̌̚̚ ̨̦ ̨̪̪̖̯̌̔ ̦̌ ̨̛̭̭̖̦̜̔ ̨̣̦̭͕̾̔ ̖̐̔ ̸̭̼̌ ̱̱̯̍̔ ̨̛̭̯̯̽ ̱̙̖ ̦̖ ϭϰϵϵ ̬̱̣̖̜̍ ̡̡̌ ̱ ̭͕̏̌ ̌ ϭϰϵϴ͕ϳϱ ̡̨̡̪̖̖͊ Е̺̘ ̖̹̖̣̖̔̏͊ В̨̯ ̨̯̾ ̸̱̔̌̌͊ О̯̖̣̍́̌̚ ̭̯̽̏ ̙̖ ̦̖̯̱ ̵̡̡̛̛̦͕̌ ̨̨̪̯̥̱̾ ̡̙̱̌̌̚ ̯̥̌ ̖̐̔ ̖̹̖̣̖͕̔̏ ̨̪̱̥̣̔̌ ̦̹̌ ̸̛̭̭̯̣̼̜̌̏ ̨̡̛̦̺̐ ̛ ̡̦̯̼̣̌̌ ̡̌̌̚̚ ̱ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̏ ̵̣̏̌́ ̭̖̍́ ̌̚ ̛̦̖̙̦̦̱̔̀̀ ̨̖̣̱̔̏̀ ̵̡̯̱͕̏̌ ̨̨̛̪̣̹̱̏̏̀̚ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ Ϯϱ ̡̨̡̪̖̖͊ А ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̨̪̬̭̯ ̼̣̍ ̪̦̽́ ̛̛̣ ̡̦̱̬̖̦̌ ̛ ̡̣̌̌̌̚̚ ̸̭̼̌ ͨ ̨̪ ̡̨̛̪̬̣̱ͩ͘ ˄ ̥̖̦́ ̛̼̣̍̏̌ ̛ ̡̛̯̖̌ ̡̛̣̖̦̯̼͘ ʿ̨̬̺̖ ̨̨̬͕̐̏́ ̖̭̔̽̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̖̺̘ ̸̯̼̭́̌ ̸̛̛̪̬̦͕ ̯̭̏̔̌̏̌̽́ ̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̭̥̼̭̣̌͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̨̛̪̥̦̯̖̌̚ ̜̯̖̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̯̼̯̽͘ Н̖ ̨̜̯̖̭͕̍̽ ̸̨̯ ̌̚ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̨̡̪̌ ̼̏ ̖̥̱ ̦ ̨̛̦̯̖̏̚ ̨̦ ̴̨̨̛̬̥̯ ̡̌̌̚̚ ̐̔ ̛̦̱̍̔̽ ̖̺̘͕ ̸̨̪̯̌ ˀˇ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̦̖ ̨̛̭̯̯̔̌̏ ̖̥̱ ̨̡̪̭̼̣̱ ̬̦̹̖̌̽ ̨̨̦̜̔ ̛̦̖̖̣͕̔ ̖̐̔ ̼̍ ̨̦ ̦̖ ̛̙̣͕ ̛ ̼̏ ̡̯̌ ̛ ̡̯̌ ̦̖ ̱̖̯̖̍̔ ̵̨̭̯̬̦̼̌̌̏̌̚ ̨̯ ̨̨̯̾̐͘ 2) ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ̨̨̛̪̦̯͕̏̽̚ ̨̪̬̖̜̯̖ͨ̍ͩ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̪ ͨˇ̨̖̖̬̣̦̜̔̌̽ ̖̍̌̚ ̵̨̦̖̣̦̘̙̦̼̍̌̐̌̔ ̨̡̪̱̪̯̖̣̖̜̌ͩ ͘ ˁ̡̭̼̣̌ ̦̌ ̭̖ ̛̬̭̏ http://www.fbnp.ru/ В ̯̱̾ ̱̍̌̚ ̨̦̭̯̭̏́́ ̭̖̏ ̨̦̖̣̦̖̙̦̼̖̍̌̐̌̔ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̡̛̦̖̼̱̪̺̖̏̌̀ ̨̡̛̪̭̼̣ ̛̛̣ ̡̡̛̥̌ ̨̛̣̍ ̛̬̱̥̔̐ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̛̬̖̺̖̏̔́ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̥̦̥̌̐̌̌̚͘ ʿ̨̨̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̖̜ ̸̨̖̦̽ ̨̨̪̬̭̯͗ ̨̛̯̖̏̏̔ ̡̡̨̜̌ ̨̛̣̍ ̛̚ ̨̪̬̥̖̯̬̌̌̏ ʹ ̴̨̯̖̣̖̦ ̛ ;̛̛̣Ϳ ˇʰО ̛ ̨̛̭̥̯̬̯̖ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̣ ̹̏̌ ̸̡̡̛̬̭̌̌̏ ̏ ̵̨̦̖̭̯̬̜̦̼ ̵̬́̔̌ ̨̯̜̾ ̼̍̌̚͘ Е̛̭̣ ̭̖̏ ̸̨̛̭̯ - ̨̡͕ ̛̖̭̣͕ ̡̡̌ ̨̨̛̬̯̭͕̐̏́ ̨̭̪̣̼̣͕̏ ̸̛̭̯̜̯̖̌ , ̥̏̌ ̨̨̪̖̣̏̚͘ ʿ̛̬̦̯̭͕̌̽́̚ ̥̦̖ ̯̾̌ ͕̍̌̌̚ ̡ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̌̚ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̖̺̘ ̛̦ ̬̱̌̚ ̦̖ ̨̨̪̥̣̐̌͘ Н̨ ̭̥̌ ́ ̨̨̛̪̪̣̦̣ ̖̘ ̸̨̨̪̬̦̼̥́̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏ ̸̡̨̛̬͕ͨ́̍̏ͩ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̖ ̛̣̖̦̯̖̭͕̽ ̛̜̯̖͕̏̍̏̌ ̱̦̜̯̖̌̏̌̚͘ ʯ̜̥̖̯̌ ̭̖̏ ̨̯̾ ̨̖̣̔ ̪̬̱̌ ̛̥̦̱̯ ̡̛̥̭̥̱̥͕̌ ̨̦ ̨̯̌̚ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾ ̥̏̌ ̖̦̖͕̔̐ ̛̭̣ ̛ ̨̦̖̬̏̏͘ ˄̦̜̯̖͕̌̚ ̦̱̙̦̌ ̛̣ ̨̡̪̭̼̣̌ ̡̛̣̖̦̯̱ ̡ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̜̔ ̯̖̔̌ ;̸̨̨̭̬̦Ϳ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ˑ̨̯ ̡̨̣̖̐ ̨̨̥̙̦ ̭̖̣̯͕̔̌̽ ̌̔̌̏̚ ̨̪̣̦̖̏ ̛̦̖̦̦̼̜̏ ̨̨̪̬̭̏͗ ̼ͨ̏ ̭̖̖̍ ̨̡̪̱̪̖̯̖̌ ̛̛̣ ̏ ̨̨̡̪̬͍̔̌ͩ͘ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̨̬̯̌̍̌ ̸̨̪̯̼ ̡̦̖̪̬̖̭̱̖̥͕̔̌̌̚ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̨̨̨̛̭̪̬̦̬̯̐̏̌̽̚ ̨̪̭̼̣ ̡̌ ��117 ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̏ ̨̯ ̬̖̥͕̏́ ̡̨̐̔̌ ̛̦̥̣̭̌̌́̚ ̨̛̪̬̙̥̔̌̌ ̸̨̭̌̏ ̨̨̛̭̪̥̖̯̬̔̏ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̼̚ ̨̭̥̐ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̛̛̭̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏̌ ̭ ϯϬй ̨̔ ϮϬй͘ 1) В̭̖̐̔̌ ̨̪̭̣̖ ̴̨̨̛̬̥̣̖̦́ ̡̌̌̌̚̚ ʯВОНʰТЕ ̡̛̣̖̦̯̱ ̣̔́ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́ ̛̥ ̡̌̌̌̚̚ ̛ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̯̾ ̭̪̱̭̯́ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̬̖̥̏́ ;́ ̨̭̖̯̱̏̀ ̼̙̯̏̔̌̽ ̨̪̣̦̔́ ̛̛̣ ̖̦̔̽Ϳ͘ ˔ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̛̼̖̣̣̏̔ ̨̨̭̣̏ ͨ ʯВОНʰТЕ ͕ͩ ̸̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ʿОʯВОНʰТЬ ͕ ̌ ̦̖ ̛̦̪̭̯̌̌̽ ̭̥̭ ̛̛̣ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̸̨̛̣̦̖ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ ̏ ̶̨̭ ̛̭̖̯͘ Т̖̪̖̬̽ ̨̨̨̪̪̬̦̖̖̔̍͘ ʿ̸̨̖̥̱ ̨̦̱̙̦ ̨̛̥̖̦̦ ̨̛̦̯̏̽̚ ʿ̵̡̛̛̭̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡̯̌ ̨̱̭̯̬̖̦͕̌ ̸̨̯ ̛̪̬ ̨̨̬̬̖̌̐̏̚ ̖̥̱ ̨̨̬̐̌̔̚ ̯̙̖̣̖̖́ ̨̭̬̯̏̌̽ ̥͕̏̌ ̛̦̖̙̖̣ ̨̛̪̭̥̖̦̦̽ ; email ̭̥̭͕ ̶̨̭ ̛̭̖̯Ϳ͘ ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯͕̌̌̚ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̸̨̡̖̣̖̏ ̪̖̬̖̱̥̣̔̌ ̖̣̯̔̌̽ ̡͕̌̌̚̚ ̨̯ ̨̍ ̨̯̥̾ ̨̦ ̡̨̭̬̖̖ ̛̪̬̦̖̯̭̌́̚ ̨̪ ̴̨̯̖̣̖̦̱͕ ̛̦̖̙̖̣ email Н̖ ̛̱̣̜̯̖̭͕̔̏́̽ ̖̭ ̯̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̛̖̱̹͕̔̏ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̨̖̦̽ ̨̯̙̖̣́ ̨̪̬̥́ ̡̭̯͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̪̖̬̖̱̥̣̔̌͘ ʿ̨̛̥̦̯̖͕ ̏ ̣̖̐̌̏ ̨̪̬ ̨̡̛̪̭ ̨̡̨̛̪̭̯̺̌̏̏ ́ ̡̬̭̭̼̣̌̌̏̌̚ ̨̪̬ ̼̭̯̬̼̖ͨ̍ͩ ̛ ̨̛̣̖ͨ̔̐ͩ ̨̨̭̪̭̼̍ ̛̭͍̏́̚ Т̴̨̖̣̖̦ ̭̥̼̜̌ ̼̭̯̬̼̜̍ ̨̨̭̪̭̍ ̛ ̸̨̡̖̣̖̏ ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̯̖̯̯̏ ̥̏̌ ̦̌ ̨̨̡̦̏̚ ;̛̖̭̣ ̦̖ ̸̨̯̖̖̯͕̏̌ ̨̯̾ ̨̨̪̏̔ ̱̥̯̭̌̔̌̽́̚ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̦̖ ̼̭̼̣̯̏̌̽ ̖̥̱ ̨̡̪̭̼̣̱Ϳ͘ Email ̙̖ ̨̥̙̖̯ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̛̱̖̯̏̔̽͘ ʿ̣̭̀ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̼̏ ̦̖̬̖̯̖̭̌̍̽ ̨̪̼̯̌ ̛ ̱̖̯̖̍̔ ̨̪ ̨̨̣̭̱̐ ̱̙̖ ̨̛̪̦̥̯͕̌̽ ̡̨̯ ̭ ̨̣̹̖̜̍̽ ̨̨̖̬̯̦̭̯̏́̽̀ ̡̛̼̱̪̯̏ ̨̡̪̭̼̣̱͕ ̌ ̡̨̯ ̦̖̯͘ ˄ ̨̥̖̜̣̾̏ ̛ ̭̥̭ ̸̨̦̪̬̌̽ ̨̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̡̯̌̌́ ̙̦̏̌̌́ ̨̭̭̯̣̺̌̏́̀̌́ ̨̨̬̬͕̌̐̏̌̚ ̡̡̌ ̡̛̦̖̖̬̣̏̍̌̌͘ ˁ̬̱̌̚ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̨̪̬̭͕̏ ̡̡̌ ̨̛̦̯̏̽̚ ̨̪ ̭̖̜̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̨̨̦̖̬͍̔̐ ʰ̚ ̵̯̖ ̨̨̨̭̪̭͕̍̏ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̨̪̣̣̭̽̏̌́̚ ́ ʹ ̨̡̛̪̪̭̔̌ Skype ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̴̛̯̬̼̌ ̨̨̥̙̦ ̖̭̔̽̚ http://www.skype.com/ru/rates/ Н̭̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̯̀ ̨̡̛̦̏̚ ̦̌ ̨̛̥̣̦̼̖̍̽ ̛ ̶̨̛̭̯̦̬̦̼̖̌̌ ̴̨̯̖̣̖̦̼ ̨̪ ˀ̨̛̛̭̭ К̡̨̜̌ ̨̛̥̖̦̦ ̴̛̯̬̌ ̼̬̯̏̍̌̽ ̬̖̹̯̌̽ ̥͕̏̌ ́ ̭̖̏̐̔̌ ̛̼̬̣̏̍̌ ϭϮϬ ̛̥̦̱̯͘ О̡̨̦̔̌ ̭̬̱̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̨̨̨̛̬̯̭̐̏̽́͗ ̴̛̯̬̼̌ Skype ̖̬̖̦̦̼̖ͨ̔̏́ͩ͘ О̴̨̛̬̥̏ ̨̡̛̪̪̭̱̔ ̦̌ ̶̥̖̭́ ̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̨̨̨̛̪̬̬̯̖̐̏ ̼̏ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̛̛̣ ̦̖̯͕ ̛̥̦̱̯̼ ̨̭̬̯̐́ ̛ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̶̥̖̭́ ̦̖ ̪̖̬̖̦̖̭̱̯̭́͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̼̏ ̨̨̛̼̬̯̖̏̐̏ ̭̖̏ ̛̥̦̱̯̼͕ ̨̯ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̴̨̨̛̬̥̯̽ ̖̺̘ ̨̦̱̔ ̨̡̛̪̪̭̱̔ ̦̌ ̨̯̯ ̙̖ ̡̡̱̦̯̌̌ ̱ ̭̏̌ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭͕́ ̨̦ ̏̌́ ̨̡̛̪̪̭̔̌ ̸̦̦̖̯̌ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̸̨̡̨̛̦̦̌́ ̨̡̨̭̬̏ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̪̬̖̼̱̺̖̜̔̔͘ ʿ̨ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖ ̡̯̌ ̨̼̣̍ ̨̐̔ ̦̌̌̔̚͘ ˑ̨̯ ��116 Ϳ̨̭̖̯̏ ̡̭̯̬̯̦̼̜̌̍̌ ̛ ̭̘̏ ̙̖ ̛̬̱̙̯̖̔ ̭ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦̥̔̌ ̸̨̨̨̨̪̯̏̐ ̨̛̯̖̣̖̦͕̔́ ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̯̪̬̣̖̯̖̌̏́ ̨̡̛̪̭̼̣ К̨̐̔̌ ́ ̨̡̨̯̣̽ ̸̛̦̦̣̌̌ ̨̨̪̣̯̦ ̛̦̥̯̭̌̌̽́̚ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̥̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ́ ̼̣̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̬̬̙̖̦̌̔̌̚͘ ʥ̸̡̨̖̭̦̖̦̼̖ ̨̨̯̥̯̦̼̖́̐ ̸̨̛̖̬̖͕̔ ̦̖ ̨̨̨̭̍ ̬̱̙̖̣̦̼̖̔̀̍ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦͕̔ ̨̡̛̬̬̯͕̍̀̌́ ̡̛̖̬̙͙̌̔̚˔ ̬̱̣̭͕̐̌́ ̛̪̭ ̣̌ ̨̙̣̼͕̌̍ ̣̏̌̚ ̡̨̨̨̛̬̱̯̖̣̖̜͙̦̏̔ ̨̨̪̯̥ ̨̨̪̬̭̣̖̣̏̚͘ К ̸̨̪̯̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̛̯̦̭̯̭̽́ ̡̡̌ ̡ ̶̨̨̛̛̯̬̦̦̜̌̔ ̖̭̖̦̦̖̜̏ ̛ ̨̭̖̦̦̖̜ ̛̬̐́̚ ̦̌ ̵̨̨̪̬̭̯̬̌ ̦̹̖̜̌ ̨̛̣̥̜̀̍ ˀ̨̛̦̼̔͘ ʪ͕̌ ̨̯̾ ̨̱̙̭̦̌ ̨̛̦̖̪̬̯̦͕́ ̨̦ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̡̛̦̱̔̌ ̦̖ ̖̯̭̔̽́ ̛ ̨̦̱̙̦ ̛̪̬̦̯́̽ ̨̯̾ ̡̡̌ ̨̦̦̭̯̔̌̽͘ ˁ̨̛̛̥̏ ̙̖ ̛̭ ̡̛̛̯̖̬̥̌ ̼̏ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̖̯̖̭̔̍̽̽͗ ̱ ̨̡̨̛̭̯̬̱̦̔̏ ̛̥̖̬̦̌́̚ ̬̪̣̯͕̌̌̌̚ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̨̛̦ ̛̼̭̣̱̹̯̏̏̌̀ ̸̡̨̖̭̦̖̦̼̜̍ ̨̨̡̪̯ ̛̦̖̯̐̌̏ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̭̘̏ ̵̨̨̪̣ ̛ ̸̨̯ ̨̦̌̔ ̥̖̦̯́̽ ̏ ̨̯̜̾ ̭̯̬̦̖̌͘ ʰ̨̚ ̦̔́ ̏ ̖̦̔̽ ̨̨̦̔ ̛ ̨̯ ̙̖͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯͕̾̐ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̸̨̛̪̣̱̯̭́ ̛̦̣̯̌̌̔̽ ̭ ̛̛̦̥ ̵ ̨̨̛̬̹̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̼̏ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̡̭̯̣̦̖̯̖̭̽ ̭ ̯̖̥͕ ̸̨̯ ̨̛̦̐̔̌ ̱ ̭̏̌ ̛̪̬̥̱̯ ̨̡̛̪̭̼̣ ̙̖̔̌ ̏ ̸̭̼̌ ̨̨̨̖̖̦̦̍̔̐ ̪̖̬̖̬̼͕̏̌ ̨̨̛̪̣̏̏̚ ̵̛ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̏ ̨̡̦̖ ̛̪̬̖̥̌ ̛ ̛̛̪̬̜̯ ̨̨̪̪̙̖͕̚ ̸̨̯̼̍ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̨̛̯̪̬̣̖̦͖̌̏́ ̛̛̣ ̦̖ ̨̪̯̬̖̱̯̍̀ ̸̨̛̪̣̯̌̏̌̽ ̖̬̦̱̹̱̭̏̏̀́ ̨̯ ̡̛̦̖̼̱̪̹̏̏ ̨̖̐ ̨̡̦̣̙̱̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̨̡̪̭̼̣̱͘ ˁ̥̌ ́ ̦̖ ̣̭́̏́̀̽ ̡̡̛̥̌ ̨̯ ̱̙ ̨̡̨̹̜͕̍̌́ ̛̱̥̖̺̥̀ ̡̯̌ ̵̨̭̱̔ ̨̬̭̪̣̯̌̌̐̌̽ ̡ ̭̖̖̍ ̣̖̜̀̔͘ ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̖̭̣ ̼̏ ̛̭̪̼̯̼̖̯̖̏̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̏ ̶̡̨̡̛̛̛̥̥̱̦̌ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̨̨̨̭̪̣̯̭̏̽̏̌̽́̚ ̨̛̥̥ ̨̨̥̖̯̥̔͘ О̦ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥͕ ̸̨̯̼̍ ̶̛̖̪̯̭̌̽́̚ ̌̚ ̥̣̖̜̹̖̖̌ ̨̡̨̦̦̖̌̌̚ ̥̏̌ ̨̨̛̣̙̖̦̖̔ ̛ ̵̨̯̽ ̡̡̌ ̨̯ ̨̨̛̯̣̬̯̍̌̐̔̌̽ ̌̚ ̨̯̾ ̸̨̡̖̣̖̏̌͘ ʪ̨̛̪̱̭̯̥͕ ̶̨̨̡̛̛̪̖̬̦̭̯̌̌ Т̯̦̌̽́̌ В̨̛̛̣̥̬̦̌̔̏̌ ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̱ ̦̖̘ ̸̦̣̭̌̌́ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̜ ̪̖̬̖̬̼̏ ̛̬̖̹̣̌ ̭̖̏ ̡̛̯̌ ̭̏̌ ̨̛̭̣̱̙̯͕̍̽ ̨̨̛̯̣̬̯̖̍̌̐̔̌ ̖̘ ʹ ̡̛̱̪̯̖ ̨̡̨̡̹̣̱͖̌̔ ̛̛̣ ̨̨̪̥̣̐̌ ̥̏̌ ̡̨̱̪̯̌̏̌̽ ̸̡̱̱ ̨̨̡̪̭̼̣ ̛̛̣ ̨̡̪̭̣͕̔̌̌̌̚ ̡̡̛̥̌ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̡̨̨̛̭̦̥̯̾̽ ̦̌ ̨̡̭̯̖̔̌̏ ;̡̛̭̯̯͕̌ ̨ ̵̭̖̏ ̴̵̡̛̹̌ ́ ̱̦̣̌̚ ̡̡̌ ̬̌̚ ̨̯ ̶̨̛̭̯̬̱̦̼̔ ̸̨̪̯̼Ϳ͕ ̨̨̛̯̣̬̯̖̍̌̐̔̌ ̖̘ ʹ ̡̛̱̪̯̖ ̨̡̨̡̹̣̱̌̔ ̛̛̣ ̡̨̨̡̬̱̍ ̴̡̨̦̖̯͘ Н̖ ̨̛̙̣̯̖̭͕̍̽ ̨̯ ̭̏̌ ̦̖ ̱̱̖̯̍̔͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̨̡̛̛̭̯̬̱̦̔ ̦̱ ̛̦ ̏ ̡̡̱̌̀ ̦̖ ̯̔̌̀ ̥̏̌ ̨̨̨̪̏̔̏ ̡̛̱̪̯̽ ̛̥ ̡̡̱̌̀ ̛̦̱̍̔̽ ̨̭̣̭̯͕̌̔̽ ̨̨̪̬̭̯ ̛̱̣̼̦̯̖̭͕̍̽ ̨̨̛̬̯̖̐̏ ̬̭̯̱̜̯̖͕ͨ̔̌̏̏ͩ̚ ̨̛̭̪̭͕ͨ̌̍ͩ ̨ͨ̔ ̛̛̭̦̏̔̌́ͩ͘ ̱̖̬͕̏́̀ ̛̭̬̖̔ ̨̭̪̣̹̽ ̵̨̦̭̯̬̖̦̦̼̌ ̦̌ ̛̦̖̯̐̌̏ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̭̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̼̭̯̬̍ ̨̪̥̦̯̌́̚͘ ʰ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̨̯̾ ̦̖ ̛̪̬̦̖̭̘̯ ̥̏̌ ̵̨̛̺̱̯̥̼ ̵̛̥̯̖̬̣̦̼̌̌̽ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̨̼͕̏̐̔ ̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̬̔̌̏ ̨̨̦̖̥̦̐ ̯̖̪̣̌ ̨̡̛̬̱̙̺̥̌̀ ̼̏ ̦̖ ̵̨̛̣ ̸̨̛̛̪̭̯̯̖ ̭̖̖̍ ̡̬̥̱̌͘ В̭̘ ̭̖̏̐̔̌ ̶̨̛̭̯̬̖̜ ̡ ̦̥̌ ̨̬̺̖̯̭̏̏̌̌́̚͘ ̛̦̙̖̥̌ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏ ̨̡̦̣̙̖̌ Е̛̭̣ ̼̏ ̱̖̯̖̍̔ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̏ ̨̯̥ ̴̨̬̥̯̖͕̌ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̨̬̯̌̍̌̀ ́ ̛ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̦̭̯̣̦̌̽ ̥̏̌ ̡̨̬̖̥̖̦̱͕̔̀ ̨̯ ̨̪̬̣̖̥̍ ̭ ̡̨̦̖̼̱̪̥̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̪̪̬̭̯̱ ̦̖ ̱̖̯̍̔͘ Л̸̨̛̦ ̱ ̥̖̦͕́ ̌̚ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̬̯̼̌̍ ̨̪ ̨̦̦̜̔̌ ̵̭̖̥̖ ̼̣̍ ̨̭̖̏̐ ϭ ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̡̦̖̼̱̪̏͘ Н̛ ̨̣̹̖̍̽ ̛̦ ̥̖̦̹̖͕̽ ̨̭̖̏̐ ОʪʰН͘ Е̛̭̣ ̙̖ ̨̪ ̡̡̛̥̌ ̨̛̣̍ ̸̛̛̪̬̦̥̌ ̭̏̌ ̦̖ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌ ̨̪̬̖̣̙̖̦̦̔̌́ ̨̥̦̜ ̵̭̖̥̌ ̭ ̨̨̪̣̯̜̌ ̨̡̛̭̯̔̌̏ ̡̨̛̣̖̦̯̥ ̛̛̣ ̼̏ ̡̛̛̬̭̦̱̣ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̭̖̍́ ̏ ̨̪̬̙̖̔̌ ̨̨̯̬̏̌̏ ̸̖̬̖̚ ̛̯̖̬̦̼̖̚ ̛̭̖̯͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪ ̸̨̛̱̥̣̦̌̀ ̨̪̬̱̥̖̯̔̌̏̌̀̚ ̨̛̯̪̬̣̖̦̖̌̏ ̨̨̡̪̭̼̣ ̖̍̚ ̨̪̬̖̪̣̯͕̔̌ ̨̯ ́ ̵̸̨̱ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̸̨̡̨̪̬̜̌ ̨̨̭̖̯͕̏̏ ̛̛̪̬̥̖̦̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̨̛̛̪̦̯̽̚ ̶̨̪̬̖̦̯ ̡̦̖̼̱̪̏̌͘ О̪̯́̽ ̡̛̯̌ ̨̨̥̦̐ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̹̖̜̏̌ ̶̨̖̣̖̜̏ ̨̛̛̛̱̯̬͕̌̔ ̨̦ ͕́ ��101 ̡̡̛̭̱͕̔ ̖̣̯̔̌̽ ̡̛̥̣̖̦̜̌̽ ̨̨̡̪̬͕̔̌ ̯̔̌̽ ̡̡̨̜̌ ̛̦̱̍̔̽ ̨̦̱̭̍ ̛̛̣ ̛̪̬̱̥̯̔̌̽ ̸̨̯ ̛̦̱̍̔̽ ̖̺̘͘ ʧ̨̣̦̖̌̏ ̨̨̨̛̪̬̖̥̦̭̯̬̬̯̔̏̌̽ ̨̭̖̏ ̵̨̨̬̹̖̖ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̵̨̨̛̬̹̥ ̡̛̣̖̦̯̥̌͘ Л̸̱̹̖ ̨̭̖̏̐ ̸̡̨̨̦̖̦ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̭̖̥̼̖́̌̚ ̛ ̨̪̦̯̦̼̖́ ̛̖̺̏ ̡̡̌ ̨̯ ̖̭̪̣̯̦̍̌̌́ ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̛̛̣ ̡̡̛̭̔̌ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭͕̌ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̨̡̪̬̔̌ ̨̥̙̖̯ ̦̖ͨ ̛̜̯̌ͩ̚ ̡̛̣̖̦̯̱͕ ̡̡̛̭̔̌ ̦̌ ̛̭̣̖̱̺̖̔̀ ̡̼̌̌̚̚ ̡̭̯̬̯̦̌̍̌̌ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̡̛̣̖̦̯ ̦̖ ̱̖̬̖̦̏ ̖̺̘ ̱̖̯̍̔ ̛̣ ̡̼̯̌̌̏̌̽̚̚ ̖̺̘͕ ̌ ̨̯̏ ̡̨̨̭̦̥̣̖̦̦̼̖̾ ϭϬϬ ϭϱϬ ̬̱̣̖̜̍ ̨̪̬̥́ ̸̭̖̜̭̌ ʹ ̨̯̾ ̨̪̦̯̦̼̜́ ̛̪̬̯̼̜́ ̨̥̥̖̦̯͘ ˁ̨̙̱̏ ̡ ̨̨̭̣̯̦̥̱̌̍̀ ̛̛̥̦̥̱̥̱ ̦ ̡̖̼̱̪̼̏ ̨̯̬̏̌̌ ̌̚ ̸̭̖̯ ̨̯̭̖̏̌ ̵̨̨̦̖̪̣̯̖̙̖̭̪̭̦̼̌̍ ̛̛̣ ̵̦̖̬̙̖̦̦̼̌́̚ ̦̌ ̨̡̡̪̱̪̱ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ʯ̖̭̔̽ ̨̙̦̏̌ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̛̛̛̪̬̥̯̦̱̏̀ ̵̨̨̛̛̪̭̣̐̀ ̨̨̨̦̣̙̖̦̦̌̐ ̪̣̯̖̙̌̌͘ ʿ̨̣̺̖̖̔̌̏́̀ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̨̡̛̦̣̙̌ ̨̨̥̙̦ ̛̬̯̌̍̽̚ ̦̌ ϯ ̬̱̪̪̼̐ ̡̨̛̣̖̦̯̏͗ ̌Ϳ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̦̖̯ ̸̭̖̜̭̌ ̖̦̖̔̐͘ ʯ̡̼̯̌̌̏̌̀̚ ̭ ̶̨̛̪̬̖̣̥ ̦̌ ̨̯͕ ̸̨̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̱̭̣̦̏̐ ϭϬ ̸̛̭̣̌ ̶̥̖̭͕́̌ ̼̱̯̏̔̌̔ ̬̪̣̯̱̌̌̚ ̦̌ ̨̬̯̖̌̍ ̛ ̨̛̦ ̡̼̱̪̯̏́ ̨̡̪̭̼̣̱͘ К̸̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̦̖ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̦̦̜̔̌ ̡̨̛̯̖̬̖̜̌̐ ̣̖̜̀̔͘ ˄ ̡̨̨̐ ̦̖̯ ̖̦̖̔̐ ̸̭̖̜̭͕̌ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̴̡̯͕̌ ̸̨̯ ̦̜̖̯̌̔ ̵̛ ̨̨̪̯̥ , ̛̛̣ ̦̖ ̛̬̖̹̯̽ ̛̛̥ ̨̛̬̭̪̬̯̭̌́̔̽́ ̨̪ ̨̬̱̥̱̔̐͘ ʿ̣̭̀ ̛̭̬̖̔ ̵̡̛̯̌ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̸̨̖̦̽ ̨̨̥̦̐ ̡̨̡̨̛̹̣̦̽̏ ̛ ̨̭̯̱̖̦̯͕̔̏ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼͕ ̡̡̌ ̼̏ ̨̛̪̦̥̖̯̖͕̌ ̛̖̦̔̽̐ ̏ ̶̛̛̪̬̦̪̖ ̼̯̍̏̌̀ ̖̭̥̏̽̌ ̡̨̬̖̔͘ ̍Ϳ ͨН̖̬̙̖̦̦̼̖͕̌́ͩ̚ ̨̛̭̥̦̖̺̖̭͕̏̌̀́ ̡̛̭̯̖̺̖ͨ̌̀ ̨̪ ̬̖̱̔̏ͩ Л̛̀̔ ̦̖ ̱̖̬̖̦̼͕̏ ̸̨̯ ̵̨̯́ ̡̯̌̌̌̽̚̚ ̨̯̬͕̏̌ ̸̨̯̦̖̖ ̛̥ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̌ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̦̖̯͖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̯̌ ̨̥̖̣͕̔̽ ̌ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̛ ̦̖̯͖ ̨̬̖̏̔ ̼̍ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̭̖̏̐̔̌ ̡̨̨̙̖̣̯̖̦̽̐ ̶̖̯͕̏̌ ̌ ̯̱̯ ̡̡̨̜̌ ̨̯ ̬̼̙̖̯̼̜̏̌ ̨̨̡̯̯̖̦ ̖̭̯̽ ̛ ̨̯̏ ̦̖ ̦̌̀̚ ̨̨̪̜̖̯̔̔ ̛̣͕ ̌ ̬̱̏̔̐ ̦̖̯͍͊ Н̱ ̬̌̚ ̛̖̦̔̽̐ ̛̪̣̯̯̌̽ ̪̖̬̘̏̔ ̦̖ ̨̦͕̌̔ ̡̙̱̌̌̚ ̡̌ ́ ̨̡̨̦̣̙̜͕̌ ̨̡̪̌ ̨̡̪̭̼̣̌ ̨̜̘̯̔̔ ̨̥̙̖̯ ́ ̛ ̨̪̬̖̖̣̭͕̔̀̽ ̌ ̨̥̙̖̯ ̛ ̦̖̯͍͊ Н̖̭̌̔̀̽ ̼̏ ̥̖̦́ ̸̭̖̜̭̌ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̨̛̪̦̣́͘ Т̡̌ ̙̖ ̡̡̌ ̛ ̭ ̨̪̖̬̜̏ ̨̬̱̪̪̜͕̐ ̸̡̨̡̛̛̯̖̬̖̭̌̐ ̦̖ ̨̭̖̯̱̏̀ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̡̛̛̣̖̦̯̥̌͘ ̏Ϳ Н̖ ̨̛̖̬̺̖̔̏́̀ ̥̏̌ ̛ ̹̖̥̱̏̌ ̛̥̦̱̌̐̌̚͘ В̨̯ ̭ ̨̯̜̾ ̡̨̛̯̖̬̖̜̌̐ ̡̨̛̣̖̦̯̏ ̡̡̌ ̬̌̚ ̡̛̯̌ ̨̦̱̙̦ ̨̬̯̯̌̍̌̽ . ˑ̨̯ ̛̣̀̔ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̖̭̯̽ ̛̖̦͕̔̽̐ ̨̦ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̨̖̦̽ ̨̯̭͕̍́̽́ ̸̨̯ ̼̏ ̵̛ ̡̛̦̖̯̖͘ О̯̼̥̏̌̚ ̛̹̥̏̌ ̦̖ ̨̖̬̯͕̔̏́̀ ̨̯ ̸̨̯ ̦̌ ̡̡̛̦̖̭̬̖̯́̔̔͘ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̼̏ ̛̯̬̯̯̖̌ ̏ ϮϬ ̬̌̚ ̨̣̹̖͕̍̽ ̸̖̥ ̨̛̭̯̯ ̵̛ ̡̌̌̚̚ ̨̛̦ ̦̖ ̦̯͕̌̀̚ ̸̨̖̐ ̥̏̌ ̨̨̛̭̯̣ ̡̛̬̭̬̱̯̯̌̽ ̬̱̪̪̱̐ ̡̨̡̦̯̯̖̏̌ ̨̛̦ ̦̖ ̨̼̯̭̔̐̌̔̏̌̀́ ̨̨̺̖̏̍ , ̸̛̖̖̬̥̏̌ ̨̪ НТВ ̨̡̨̯̣̽ ̛ ̖̣̯͕̔̌̀ ̸̨̯ ̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̀̚ ̨̪̬ ̵̬̦̼̌̚ ̨̡̨̛̥̹̖̦̦̏͘ Н̖ ̪̼̯̜̯̖̭̌̽ ̨̬̯̯̌̍̌̽ ̭ ̨̨̛̪̦̼̥̔̍ ̨̛̛̬̙̖̦̥̏̌́̚ ̶̨̨̛̬̦̣̦̌̌̽͘ ˑ̨̯ ̸̡̨̨̦̖̦ ̨̨̥̙̦ ̖̣̯̔̌̽ ̛ ̨̨̨̥̙̦̏̚ ̼̏ ̛̱̖̯̖̍̔ ̡̨̨̐ ̨̯ ̛̦̖̭̯̏ ̭̖̏ ̡̛̯̌ ̨̪̬̖̪̣̯̱͕̔̌ ̨̦ ̸̺̖̌ ̨̭̖̏̐ ̼̏ ̪̱̭̯̱̏̀ ̨̛̪̯̬̯̯̖̌ ̛̭̣̼ ̛ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̨̨̨̦̬̯͕̌̍ ̨̭̣̘̯̖̽ ̡̛̣̖̦̯̌͘ В̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ̨̛̭̣̭̯̖̭̐̌̽ ̨̛̯̪̬̯̌̏̽ ̖̥̱ ̨̡̨̦̣̙̜͕̌ ̨̦ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯͕̐ ̡̡̌ ̨̦ ̨̛̪̣̯̯̌ ̥̏̌ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ К̡̌ ́ ̱̙̖ ̨̨̛̬̣͕̐̏ ̱ ̨̦̦̜̔̌ ̬̱̪̪̼̐ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̨̡̛̦̣̙̌ ̖̭̯̽ ̛̖̦̔̽̐ ̛ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̵̨̯́ ̼̍ ̨̡̭̯̱̔̌̏ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̛̛̭̦̏̚ ̨̛̭̏ ̡̛̛̬̭ͨͩ ̨̛̦ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́͘ Е̛̭̣ ̡̛̣̖̦̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̦̯̬̖̌̚ ̨̡̯̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̛̪̣̯̯̌̽ ̸̦̖̭̭̯̦̼̖̌ ϮϬϬ ϯϬϬ ̬̱̣̖̜͕̍ ̨̯ ̸̛̦̯̌̚ ̨̯̾ ̨̛̯̬̺̏̌ ̛̚ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ͨ̌Ϳ ̱ ̵̡̨̨̯̬̼ ̸̭̖̜̭̌ ̦̖̯ ̖̦̖͕̔̐ͩ ̨̛̣̍ ̨̡̛̪̬̦̌̌͘ ˁ ̡̛̛̯̥͕̌ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦͕̏ ̸̣̱̹̖ ̦̖ ̭̼̯̭̏́̏̌̽́̚͘ ʰ̡̯͕̌ ̭ ̨̛̪̬̖̣̯̥̔̌̌ ̛ ̨̡̛̦̣̙̥̌̌ ̥̼ ̨̬̖̏̔ ̨̛̬̬̣̭͕̌̍̌̽̚ ̯̖̪̖̬̽ ̨ ̨̯̥͕ ̡̡̌ ̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̣̯̖̙̌ ̌̚ ̨̪̣̦̱̀ ̨̨̛̭̯̥̭̯̽ ̡̌̌̌̚̚ ̛̛̣ ̌̚ ̨̡̭̯̱̔̌̏͘ ��121 ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̨̣̣̦̼̖́̽ ̡̛̣̖̦̯̼͕ ̦̌ ̨̥̜ ̣͕̏̐́̔̚ ̛ ̣̯̭́̏́̀́ ̯̖̥ ̨̛̥̖̬̣̥͕ ̨̪ ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̨̨̥̙̦ ̛̭̱̯̔̽ ̨ ̨̯̥͕ ̏ ̨̛̪̬̣̦̥̌̏̽ ̛̣ ̼̏ ̛̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏ ̛̖̯̖̭̔̏̐̌̽ ̛̛̣ ̦̖̯͘ ʿ̨ ̸̦̣̱͕̌̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̨̣̖̔̐ ̬̖̥̏́ ́ ̭̥̌ ̖̭̥̏̽̌ ̵̨̣̯̦̌̌ ̨̨̛̯̦̭̣̭́ ̡ ̨̛̭̦̔̌̀̚ ̨̛̱̭̣̜̏ ̣̔́ ̨̨̯͕̐ ̸̨̯̼̍ ̡̛̣̖̦̯̼ ̨̡̛̪̱̪̣̌ ̱ ̥̖̦́ ̨̭̦̏̌ ̛ ̨̭̦̏̌͘ ˀ̨̨̦̏ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬ ̨̡̪̌ ̭̥̌ ̦̖ ̨̪̬̹̘̣ ̪̬̱̌ ̡̨̱̬̭͕̏ ̦̖ ̛̦̖̬̣̏̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̴̡̛̹̖ ̨̯̯̱̔̌ ̛ ̦̖ ̸̨̨̪̱̭̯̣̏̏̏̌ ̦̌ ̭̖̖̍ ̭̖̏ ̛̪̬̖̣̖̭̯ ̨̯ ̛̛̼̭̯̬̦̏̌̏̌́ ̵̵̨̨̛̬̹ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜ ̭ ̵̨̨̛̛̬̹̥ ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̥̌́͘ Н̸̨̡̛̛͕̏ ̡̡̛̥̌ ́ ̛ ̼̣͕̍ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̀ ̭̥̌ ̴̡̯̌ ̨̛̪̬̙̔̌ ̡̡̌ ̴̨̨̪̖̌̚ ̭̖̜̏ ̨̭̖̜̏ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽͘ Т̖̪̖̬̽ ̙̖ ́ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̨̛̪̦̥͕̌̀ ̸̨̯ ̴̡̯̌ ̨̛̭̖̬̹̖̦̏́ ̨̛̪̬̙̔̌ ʹ ̨̯̾ ̡̡̌ ̪̖̬̼̜̏ ̶̨̪̖̣̱̜͕ ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̡̨̯̣̽ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̨̛̣̜̔̐ ̡̱̣̖̯̖̣̦̼̜̏̌̽ ̨̬̥̦͕̌ ̨̦ ̡̡̛̦̌ ̛̥ ̦̖ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚͘ О̛̯̦̖̭̯̖̭̽ ̡ ̨̯̥̱̾ ̸̨̨̯̦ ̡̯̌ ̙̖͘ Т̨̡̨̣̽ ̨̥̖̭̯̏ ̵̨̣̦̼̀̍̏ ̛̪̭̖̥ ̛ ̨̡̨̡̯̬̼̯ ̨̪̭̼̣̜̯̖̌ ̨̛̣̥̥̱̀̍ ̡̛̣̖̦̯̱ ̨̨̛̦̭̯̏ ̨ ̵̡̡̛̭̔̌ ̛ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔́ ̣̔́ ̨̦̖͕̐ ̡̯̌ ̙̖ ̨̪̬̣̜̯̖̔̌̏́̚ ̭ ̡̛̛̪̬̦̥͕̌̔̌̚ ̖̣̜̯̖̔̌ ̨̡̛̪̬͕̔̌ ̡̨̐̔̌ ̨̦ ̨̛̯̖̯̏̏ ̥̏̌ ̨̛̥̦̭̯̏̌̽̀̚ ̨̛̭̯̣̌̏ ̱ ̭̏̌ ̏ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̱̔̀ ̭̱̥̥̱ ̖̦̖̔̐͘ К̸̨̨̦̖̦͕ ̡̡̌ ̛ ̏ ̵̨̨̛̯̦̹̖̦͕́ ̼̏ ̨̣̙̦̼̔ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐ ̛̦̬̯̭͕̌̏̽́ ̸̛̦̖̌ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̼̜̖̯̏̔͘ В̹̌ ̨̯̬̏̌ ̛̛̣ ̱̭̣̱̐̌ ̨̣̙̦̼̔ ̯̽ ̸̡̛̖̭̯̖̦̦̼̥͕̌̏ ̨̙̖̣̯̖̣̦̌̽ ̨̛̛̪̬̱̥̖̺̥̔̌̏̌̀̚ ̨̨̨̪̯̬̦̖̏ ̨̛̬̺̖̦̖̍̌͘ О̡̨̦̔̌ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̭̥̌ ̨̯̬̏̌ ̨̛̦̭̯ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̨̨̬̜̌̏̚ ̨̡̡̛̪̱̪ ̨̨̦̣͕ͨ̌̔̐ͩ ̨̯ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̨̣̬̦̼̜̍̌̐̔̌ ̡̛̣̖̦̯ ̡̬̭̭̙̖̯̌̌ ̨ ̭̏̌ ̨̛̭̥̏ ̬̱̥͕̔̽́̚ ̨̡̛̬̭̯̖̦̦̥̔̏̌ ̛ ̡̯̌ ̣̖̖̔̌͘ К̡̌ ̛ ̏ ̛̛̙̦͕̚ ̼̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̭̖̥̏ ̛̦̬̯̭͕̌̏̽́ ̨̯̾ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̦̬̥̣̦͕̌̽ ̨̦ ́ ̭̏̌ ̱̖̬͕̏́̀ ̸̨̯ ̙̖̔̌ ̛̖̭̣ ̱ ̭̏̌ ̱̖̯̍̔ ̵̨̯́ ̼̍ ϱ ϭϬ ̵̨̣̣̦̼́̽ ̡̨̛̣̖̦̯͕̏ ̼̏ ̱̙̖ ̸̨̪̱̭̯̱̖̯̖̏̏ ̭̏̀ ̨̥̺̽ ̛̼̬̙̖̦̏̌́ ̥̖̭̯̖ͨ̏ ̥̼ ̛̭̣̌ͩ .

Приложенные файлы

  • pdf 18469041
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий