putevoditel

Які принципи бухгалтерського обліку враховано при формуванні чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку банків. Описати, як це відображено у номенклатурі рахунків за групами.
На прикладі рахунків розділу 20 «Кредити, що надані суб’єктам господарювання» пояснити порядок дії облікових принципів нарахування, зменшення корисності активів та відповідності звітним періодам (стосовно дисконту (премії)). Навести конкретні приклади економічного змісту операцій з відповідною кореспонденцією рахунків.

Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу.
Описати облікову процедуру за операціями з викупу в акціонерів власних акцій банку: за номіналом і за ціною, що перевищує номінал, за ціною нижчою від номіналу. Порядок повторного розміщення акцій та внесення змін до статутного капіталу за необхідності.
Сутність принципу нарахування доходів (витрат). Як у чинному плані рахунків враховано його дію стосовно строкових коштів суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Навести потрібну кореспонденцію рахунків із поясненням змісту операції, що визначається наведеною кореспонденцією.
Описати всі відомі процедурні випадки щодо дії принципу нарахування доходів (витрат). Як це ураховано при формуванні чинного плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Облік фінансових результатів діяльності банку та порядок їх розподілу і відображення напрямів розподілу в обліку.
За змістом яких операцій в обліку використовуються рахунки групи 671, а також рахунки 9601, 9611, 9613. Навести потрібну кореспонденцію рахунків за конкретними операціями із використанням зазначених рахунків.
Навести господарські операції, зміст яких в обліку підтверджується кореспонденцією з використанням рахунків групи 740 «Витрати на утримання персоналу».
Порядок забезпечення банків готівковими коштами і облік операцій з підкріплення банків готівкою. Детально розкрити оформлення первинних документів і регістрів обліку.
Організація касових операцій банків з клієнтами та методика бухгалтерського обліку.
У яких випадках за операціями з цінними паперами в обліковій процедурі використовуються рахунки 9350, 9360, 3811. Навести конкретний цифровий приклад і відповідні бухгалтерські проведення.
Описати порядок обліку операцій з переоцінки цінних паперів у торговому портфелі до їх справедливої вартості після дати первісного визнання.
Облік операцій із продажу боргових цінних паперів з торгового портфеля щодо яких була зафіксована сума уцінки.
Описати облікову процедуру за операцією з викупу емітентом (компанією) у банку боргових цінних паперів у торговому портфелі, за яким на дату викупу обліковується сума дооцінки та сума нарахованих відсотків.
Відображення в обліку операцій з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж на дату операції. Урахувати, що між датою операції і датою розрахунку їх справедлива вартість зросла. БУП придбані із премією.
Облік дисконту та премії за борговими цінними паперами у портфелі до погашення. Сутність операції з амортизації дисконту (премії) .
Облік операцій з придбання акцій у торговий портфель і портфель на продаж на дату операції і дату розрахунку, ураховуючи, що між цими датами їх справедлива вартість знизилася.
За якими операціями в обліку виконуються записи за дебетом (кредитом) рахунків групи 510 «Результати переоцінки». Навести конкретні цифрові приклади і відповідні бухгалтерські проведення.
Порядок визнання зменшення корисності за борговими цінними паперами, що обліковуються у портфелі банку на продаж та до погашення за справедливою вартістю. Навести конкретні цифрові приклади і відповідну кореспонденцію рахунків.
Порядок списання боргових цінних паперів у портфелі на продаж за рахунок резервів, ураховуючи, що на дату списання суми дисконту (премії) ще не були повністю замортизовані, а сума нарахованого резерву менше номіналу цінних паперів. Навести цифровий приклад і відповідну кореспонденцію рахунків.
Облік операцій з реалізації акцій з портфеля на продаж за ціною вищою (нижчою) від номіналу. Урахувати, що дата операції і дата розрахунку не співпадають, а на момент реалізації в обліку відображено сформований резерв під їх знецінення. Навести цифрові приклади і відповідні бухгалтерські проведення.
Облік доходів (витрат) за борговими цінними паперами в портфелі до погашення.
Порядок відображення в обліку інвестицій в асоційовані банки за методом участі в капіталі. Сутність цього методу і причини його використання стосовно фінансових інвестицій.
На прикладі рахунків групи 332 описати варіанти випуску банком короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів. Навести зміст операцій з використанням всіх рахунків цієї групи.
Навести конкретні операції для відображення змісту яких в обліку використовуються рахунки 6203, 6204, 6310.
Поняття дисконту (премії) за кредитами, на поточні потреби, що надані фізичним особам. Порядок відображення в обліку на момент виникнення. Навести всі бухгалтерські проведення за складовими дисконту та премії за операціями з їх амортизації.
У яких випадках за операцією з надання кредитів виконуються записи за рахунками 6390, 7390. Як надалі залишки за цими рахунками закриваються і чи пов’язано це із дією кредитної угоди. (Доходи і витрати першого дня)
Особливості обліку кредитів овердрафт, що надані фізичним особам. Навести зміст повної облікової процедури за операцією.
Бухгалтерський облік отриманих міжбанківських кредитів. Зупинитися на випадках, коли в обліку необхідно виконати записи за рахунками 6398, 7398 (виникають доходи і витрати першого дня).
Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за кредитами та прострочених нарахованих доходів, подальшого їх списання як безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів (на процедурі формування резервів не зупинятись).
Описати зміст повної облікової процедури за кредитуванням овердрафт рахунку 2600 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”, включаючи операції з нарахування доходів та визнання непогашеної суми простроченою.
Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за наданими кредитами. Пояснити економічну сутність рахунків резервів і порядок відображення залишків за ними у балансі банку.
Описати порядок відображення в обліку змісту операцій за рахунками групи 961 «Списана у збиток заборгованість за активами». За кожним рахунком навести конкретну ситуацію, що призвела до необхідності його використання в обліку.
Описати ситуації за настання яких в обліку використовуються рахунки групи 671. Повернення списаних активів за рахунками 6712 та 6717. Навести приклади операцій, які передували подальшій процедурі відображення відповідних сум за наведеними рахунками.
Облік операцій з формування і використання резервів під можливі втрати банків від здійснення кредитних операцій (методика розрахунку резервів і бухгалтерський облік).
Облік операцій з іноземною валютою, що виконуються пунктами обміну валют за ринковим курсом. Облік авансів, що надаються касирам обмінних пунктів.
За змістом яких операцій в обліку використовуються рахунки 3800, 3801. Описати порядок закриття залишків за цими рахунками на кінець операційного дня. Навести конкретні цифрові приклади і відповідну кореспонденцію рахунків.
За якими операціями в обліку необхідно виконати записи за рахунками 9202, 9212,9207, 9217. Чи впливають залишки за цими рахунками на зміну валютної позиції (вказати якої і пояснити як). Навести конкретні приклади і відповідну кореспонденцію рахунків.
Порядок відображення в обліку операцій з придбання іноземної валюти за дорученням клієнта на міжбанківському валютному ринку. Навести всі необхідні бухгалтерські проведення без посилань на умовний цифровий приклад.
Порядок відображення в обліку операцій з продажу іноземної валюти (валютна виручка) за дорученням клієнта на міжбанківському валютному ринку. Навести всі необхідні бухгалтерські проведення за етапами здійснення операції (без посилання на умовний цифровий приклад).
Облік операцій з продажу іноземної валюти клієнту та купівлі іноземної валюти у клієнта (зарахована валютна виручка на його рахунок 2600) в межах нормативу валютної позиції банку. Навести потрібну кореспонденцію рахунків без посилання на умовний цифровий приклад.
Реалізований та нереалізований результат за операціями в іноземній валюті. Порядок відображення в обліку. Навести потрібні бухгалтерські проведення без посилання на умовний цифровий приклад.
.Облік операцій з нарахування процентних доходів за кредитом, наданим клієнту у дол. США та формування резерву за цим кредитом (група 206). Навести потрібні бухгалтерські проведення. Пояснити особливості бухгалтерського обліку зазначених операцій.
Монетарні статті балансу. Порядок їх переоцінки у зв’язку зі зміною офіційного курсу валют. Навести потрібні бухгалтерські проведення.
Валютна позиція банку. Види валютних позицій. Рахунки, призначені для врахування валютних позицій та порядок їх закриття.
Навести конкретні операції для відображення змісту яких в обліку використовуються рахунки 6203, 6204, 6310.
Облік операцій з придбання основних засобів за собівартістю.
Облік операцій з переоцінки основних засобів (дооцінка, уцінка). У яких випадках рахунок 5100 підлягає закриттю і як у подальшому обліковується залишок цього рахунка.
Облік операцій з реалізації основних засобів. Навести приклади операцій, за результатами яких в обліку фіксуються записи за рахунками 6490, 7490.
За якими операціями в обліку виконуються записи за дебетом (кредитом) рахунків групи 510 «Результати переоцінки». Навести конкретні цифрові приклади і відповідні бухгалтерські проведення.
Облік фінансового та оперативного лізингу (оренди) на балансі лізингодавця-банка.
Облік фінансового та оперативного лізингу (оренди) на балансі банка-лізингоодержувача.

Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18469029
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий