satan_6_punkt


6. Роторды таңдау және оның тұтынатын қуатын есептеу
Роторлы бұрғылау кезінде ротор жетегінің қуаты бұрғылау тізбегінің бос жүрісті айналуға және ұңғы түбін талқандауға қажетті қашауға түсетін күштерге жұмсалады. Бұрғылау кезіндегі роторды таңдау үшін ротордың параметрлері ұңғы құрылымына тізбекті құрастыру бұрғылау технологисясының ұңғыны бекітуге байланысты анықталады. Ротор столының тесігінің диаметрі қашау мен шегендеу құбырларының өтуіне жеткілікті болуы тиіс.
D=Dбағ,құб+δ=408+40=448 мммұндағы, Dбағ,құб – ұңғының бағыттаушы құбырының диаметрі
δ – геометиялық саңылау, δ=30...50мм
Анықталған ротор слотыны тесігінен ГОСТ 4938-78 бойынша УР-950 роторын таңдаймыз.
Ротордың бос жүрісі кезіндегі тұтынатын қуаты көптеген факторларға тәуелді: ұңыма терендігі, диаметрі, көлбеулігі, жуу сұйықтығының түріне, тау жыныстарының құрылымына, т.с.с. Осынған сәйкес, көлбеулігі 750 градуска дейінгі ұңғыманы практикалық есептеулерде келесі формуланы қолданады:
Nбос жүр = 55,8∙10-4k1k2k3 (1+0,44cosβ(0,9+20∙δ))k4qdn1,83L0,75 (8.3)
мұндағы, к1 – бұрғылау құбырларының байланысу түрін ескеретін коэффициент, (k1=1,3 муфталы-құлыпты байланысқа);
k2 – жуу сұйықтығының типін ескеретін коэффициент, k2=1,1÷1,3;
k3 – ұңғыма оқпанының сипатын ескеретін коэффициент, учитывающий характер стенок скважины (қарапайым геологиялық құрылымды ұңғымаға k3=1; күрделі геологиялық құрылымды шарттарда k2=1,5÷2);
k4 – бұрғылау қбырарының материалын ескеретін коэффициент, (ОБҚ үшін k4=1; ЖБҚ үшін k4=0,75);
d – бұрғылау құбырларын диаметрі, м;
q - 1 м бұрғылау құбрының массасы, кг/м;
n – тізбектің айналу жиілігі, с-1;
L – ұңғыма тереңдігі, м;
cosβ – ұңғыма көлбеулігінің косинусы;
Nбос жүр=55.8∙10-4∙1.3∙1.2∙1.51-0.44∙10.9+20∙0.04∙1∙26,2∙0.127∙60000.75∙4.161.83=9,5 кВтРотордың бұрғылау тізбегі мен қашауға түсіретін жүктемеге кететін қуаты:
Nқаш=10-5∙μ∙Pқаш1,3∙n∙D0.4=10-5∙2.3∙(0.19∙106) 1,3∙250∙1900.4=341,6кВтРотордың толық қуаты:
Nротор=Nқаш+Nбос жүрη=341,6+9,50.87=403,6 кВт

Приложенные файлы

  • docx 18468995
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий