Putevoditel_po_Baklanovoy_doc2003

Путеводитель по Баклановой:
1. Предмет истории экономич.мисли.
2. Метод исследования в ИЭМ.
3. Периодизация ИЭМ.
4. Особливості формування економічних поглядів в країнах стародавнього світу та середньовіччя.
5. Економічні погляди Стародавнього Китаю. Конфуцій та конфуціанство.Легізм та Шан Ян.Трактат Гуань –цзи.
6.Экономическая мысль древней Греции(Ксенофонт, Платон, Аристотель).
7.Экономические взгляды Древнего Рима (Катон, Тиберий та Гай Гракхи,Варрон,Колумелла)
8.Економічні погляди середньовіччя. Вчення каноністів про „справедливу ціну".Фома Аквінський.
9. Економічні ідеї феодалізму в арабських країнах. Ібн Хальдун (1332-1406).
10. Ранній меркантілізм.Теорія грошового балансу В.Стаффорд, Скаруффі.
11. Зрілий меркантилизм. Теория торгового балансу. Т.Мен, Ж,Кольбер, А, Монкретьен
12. В.Петти его роль в формировании английской классической экономической науке.
13. Французьке відгалуження класичної політекономії. П.Буагільбер (1646-1714).
14. Экономические взгляды Р. Кантильйона (1680-1734). Первуй вигляд на оборот общественного капитала.
15. Історичні умови виникнення фізіократизму та його наукові здобудки.Аналіз чистого продукту.
16. Экономическая таблица» Ф.Кэне. ее место в ИЭМ
17. Подальше углубление учения физиократов Ж.Тюрго.
18. А.Сміт (1723-1790) - засновник економічної науки. Вчення про багатство нації та обставини, які його визначають. Структура праці "Дослідження про природу і причини багатства націй" (1776 р.)
19. .А. Сміт (1723-1790) про розподіл праці, причини виникнення та його обмеження, про походження грошей.
20. Вчення Сміта про дійсну і номінальну цінність товару.
21. Сміт про складові частини ціни товару. «Догма» Сміта.
22. А.Смит про природу и рыночную цену товаров.
23. Смит про капітал, його нагромадження та застосування.
24. Д.Рікардо (1772-1823) - економіст епохи промислового перевороту та розвитку капіталу, його праця "Початки політичної економії та оподаткування" (1817). Визначення предмета економічної думки. Вчення про вартість.
25. Вчення Д.Рікардо про земельну ренту, з\п та прибуток.
26. Наукові здобутки Мальтуса: закон народонаселення, розвиток вчення про ренту, перше прогнозування економічних криз.
27. Наукові здобутки Сея. Теорія факторів виробництва. Закон ринку.
28. Дж. Ст. Мілль (1806-1873) - систематизатор та класифікатор вчення класичної школи. Подальше осмислення економічних категорій та шляхів реформування суспільства.
29. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині ( Ф. Ліст.).Етапи розвитку та основні положення історичної школи.
30. Витоки маржиналізму.О.Курно, Й.Тютен,Г.фон Госсен.
31. Австрийская школа маржинализма.К. Менгер,О.Бом-Баверк, Ф.Визер.
32. Лондонська школа маржиналізму. В.Джевонс.
33. Лозанська школа. Теоретичні моделі Л. Вальраса (1834-1910) і В. Парето (1848-1923).
34. Американське відгалуження маржиналізму. Дж. Б. Кларк (1847-1938).
35.”Капитал”К.Маркса як наукове відображення руху капіталістичної системи.Теорія додаткової вартості.
36. Російське відгалуження марксизму. Ленін.
37. Економічні здобутки М.И Тугана-Барановского и продолжение теории циклов в трудах М.Кондратьева
38. Заснування кембриджської школи. «Принципи економікс» (1890) А. Маршалла
(1842-1924 р.р). Нове визначення предмету економічної науки.
39. Розвиток А. Маршаллом (1842-1924 р.р) теорії попиту та пропозиції.
40. ЗРІВНОВАЖЕНА МОДЕЛЬ Маршалла(при зростаючої,незмінної,спадної віддачі.)Механізм встановлення ринкової рівноваги.
41. Розвиток Кембріджської школи.А.Пигу про единство социальной и экономич. сфер общества. Углубление теории общественного благосостояния.
42. Історичні умови виникнення кейнсіанства. Праця Кейнса «Загальна теорія зайнятості, % і грошей». Критика постулатів класичної школи.
43. Задані, залежні і езалежні величини в моделі Дж. М. Кейнса.
44. Соціалізація інвестицій і теорія зайнятості Дж. М. Кейнса. Теорія мультиплікатора Р. Кана та її розповсюдження в економічних дослідженнях Дж. М. Кейнса.
45. Рекомендації Дж.М.Кейнса щодо державного регулювання економіки.
46. Загальна хар-ка інституціоналізму та основні етапи його розвитку.
47. Т.Веблен- основатель американского институционализма и его соц- эконом. Направления.
48. Кон'юнктурно-статистичний напрям в інституціоналізмі. В. Мітчелл(1874-1948 р.р.)
49. Дж. Коммонс (1862-1945 р.р.) - засновник соціально-правового напрямку в інституціоналізмі. Теорія колективних дій.
50. „Нове індустріальне суспільство” ДЖ.К.Гелбрейта.Теорія конвергенції.
51. Критика кенсианства. Наступление консерватизму. Ф.Хайек, Л. Мізес.
52. Причины возникновения монетаризму у 70-х г. 20 ст. М. Фридмен основатель чиказькой школи.
53. Загальні положення та практичні рекомендації сучасного монетаризму
54. Теорія економіки пропозиції. Крива Лаффера.
55. Теорія адаптивних та раціональних передбачень. Лукас
56. Теория экономич. ростаи эконом. развития.Римский клуб.-отменили вопрос
57. Теория социального риночного хозяйства.Реформи Л.Ерхарда
58. П. Самуельсон (1908-2006). Концепція «кейнсіансько-неокласичного синтезу» - отемнили вопрос
59. Неоінституціоналізм. Методологічні особливості та загальні напрямки дослідження.
60. Теорія прав власності та трансакційні витрати.Теорема Коуза.
Путеводитель по Хрисанфовне:
Зарубежные страны:
1. Предмет і метод економічної історії.
2. Періодизація економічної історії.
5. Первісне нагромадження капіталу як основна умова формування капіталістичної системи господарювання. Джерела первісного нагромадження капіталу в Англії (XVІ - XVII ст.)
6. Економічні передумови і наслідки великих географічних відкриттів.
7. Загальна характеристика економіки Західної Європи в умовах розкладу феодалізму.
8. Визначення промислового перевороту. Його відношення до подальших етапів розвитку техніко-економічної бази капіталізму та проблематика.
9. Передумови, хід та наслідки промислового перевороту в Англії.
10. Передумови, хід та наслідки промислового перевороту у Франції (кінець ХУШ ст. -1870 р.).
11. Особливості промислового перевороту в Німеччині ( кінець XVIII ст. – 1870)
12. Соціально-економічні причини та наслідки буржуазної революції в СІІІА.
13. Промисловий переворот у СІП А.
14.Соціально-економічні причини та наслідки громадянської війни в США (1861-1865)
15.Розвиток економіки Англії з 1870 по 1913 рр.
16.Розвиток економіки Франції з 1870 по 1913 р
17.Розвиток економіки Німеччини з 1870-1913 р
18.Розвиток економіки США і 1870 по 1913 рр.
19.Вплив першої світової війни на економіку Англії, Франції, Німеччини та США.
20. Економіка Англії в період 1914-1939 рр.
21. Економіка Франції в період 1914-1939
22.Економіка Німеччини н період 1914-1939
23.Економіка США в період 1914-1939 рр.
24.Криза 1929-1933 та її вплив на господарство Англії, Франції, Німеччини та США.
25. Криза 1929-1933 США. Новий курс Рузвельта.
26. Вплив другої світової війни на економіку США.
27.Розвиток економіки США в 50-60 рр. XX ст.
28. Рочвиток економіки США в 70-% рр. XX ст.
29. Вплив другої світової війни на господарство Англії. Післявоєнні перетворення в економіці.
30. Розвиток економіки Англії в 50-60 рр. XX ст.
31. Розвиток економіки Англії в 70-90 рр. XX ст.
32. Вплив другої світової війни на господарство Німеччини. Післявоєнні
перетворення в економіці. Виникнення ФРІН та її розвиток в 1945-1950 рр.
33. Розвиток економіки ФРН в 50-60 рр. XX ст.
34. Розвиток економіки ФРН в 70-90 рр. XX ст.
35. Вплив другої світової війни на економіку Франції. Розвиток господарства Франції в 1945-1950 рр.
36. Розвиток економіки Франції в 50-60 рр. XX с
37. Розвиток економіки Франції в 70-90 рр. XX с
38. Європейський Союз та його роль в розвитку провідних західноєвропейських
країн (50-90 рр. XX ст.).
39. Інтеграційні процеси в Західній півкулі: США- Латинська Америка (50-90 рр.XX)
Украина:
40. Соціально-економічні передумови формування Київської Русі. Критика норманської теорії.
41. Розвиток сільського господарства, ремесла і торгівлі Київської Русі.
42. Економічні причини та наслідки розпаду Київської Русі.
43. Татаро-монгольське завоювання К.Р. Форми експлуатації безпосередніх виробників.
44. Сільське господарство України в ХІІІ першій половині ХУІІ ст..
45. Довготривалий процес закріпачення українського селянства. Литовські статути.
46. Розвиток ремесла та торгівлі українських земель у ХІІІ першій половині ХУП ст.
47. Соціально-економічні наслідки визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького.
48. Господарство України в другій половині ХУІІ-ХУШ ст.. Сільське господарство. Промисли. Мануфактура, Торгівля.
49. Реформи Петра І та їх вилив на господарський розвиток Лівобережної Укр..
50. Криза феодально-кріпосницької економіки в першій половині ХІХ ст.. Сільське господарство. Промисловість. Торгівля.Фінанси.
51. Початок промислового перевороту в Україні (30-50 рр. XIX ст.).
52. Реформа 1861 р, та її соціально-економічні наслідки.
53. Розвиток господарства України в 60-90 рр. XX ст. Сільське господарство. Промисловість. Транспорт. Торгівля. Фінанси. Соціальні процеси.
54. Розвиток економіки України в кінці XIX ст. на початку XX ст. Сільське господарство. Промисловість. Транспорт. Торгівля. Соціальні процеси.
55. Вплив монополій на розвиток господарств України (1900-1913).
56. Столипінська аграрна реформа. її суть та соціально-економічні наслідки.
57. Вплив першої світової війни на господарство України.
58. Господарство України в роки революції та громадянської війни. Політика "військового комунізму".
59. Розвиток господарства України в 1921-1928 рр. НЕП та її Історико-е коном їчний досвід.
60.Розвиток господарства України в 1928-1941 рр.
61. Індустріалізація. її соціально-економічні наслідки (1928-1941).
62.Колективізація сільського господарства України. Голодомор. Соціально-економічні наслідки колективізації.
63.Господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр,).
64.Відбудова і розвиток господарства України в післявоєнні роки (1945-1950)
65.Розвиток економіки України в 50-60 рр. XX с
66.Господарські реформи 1957 р. та 1965 р., їх суть та соціально-економічні
наслідки.
67.Розвиток економіки України в 70-80 рр. XX ст.
68.Розвиток економіки незалежної України.
Приложенные файлы

  • doc 18468673
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий