putevoditel_na_70

1.Категорія страхового захисту та її сутність.
2. Страховий фонд суспільства як матеріальна основа страхового захисту та його сутність.
3. Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства.
4. Страхування як економічна категорія та його ознаки.
5.Порівняльна характеристика соціального і комерційного страхування.
6. Функції страхування та їх характеристика.
7. Принципи страхування та їх характеристика.
8. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення.
9. Страхова сума, страховий тариф, страхова премія: сутність і взаємозв`язок цих понять.
10. Класифікація страхування, її значення. Класифікаційні ознаки та їх характеристика.
11. Класифікація страхування за об’єктами. Галузі страхування та їх характеристика.
12. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування.
13. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика.
14. Форми проведення страхування та їх особливості.
15. Обов'язкове страхування в Україні: призначення і види (крім соціального страхування).
16. Виникнення та основні етапи розвитку страхування.
17. Розвиток страхування в стародавньому світі та в епоху Середньовіччя.
18. Розвиток страхування в індустріальному суспільстві.
19. Страхова справа в Росії до Жовтневої революції 1917 р. та в колишньому СРСР.
20. Розвиток страхування в сучасній Україні.
21. Поняття ризику у в страхуванні. Класифікація ризиків.
22. Основні характеристики ризику, придатного для страхування.
23. Методи управління ризиком (скасування ризику, запобігання ризику, власне утримання ризику, страхування).
24. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні.
25. Страхова премія як ціна страхової послуги.
26. Поняття і структура страхового тарифу.
27. Особливості визначення премії за договорами загального страхування.
28. Особливості визначення премії за договорами довгострокового страхування життя.
29. Збитковість страхової суми; рівень виплат: економічний зміст і призначення цих показників.
30. Тарифна політика страховика.
31. Поняття страхового ринку та його економічне значення. Класифікація страхових ринків за територіальною та галузевою ознаками.
32. Інституційна структура страхового ринку. Характеристика суб’єктів страхового ринку.
33. Характеристика сучасного стану страхового ринку України.
34. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку.
35. Нормативно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні.
36. Закон України «Про страхування», його зміст та значення.
37. Напрями регулювання страхової діяльності в Україні.
38. Необхідність і методи державного регулювання страхової діяльності в Україні.
39. Орган державного нагляду за страховою діяльністю в Україні, його функції та завдання.
40. Страхова компанія як необхідний суб’єкт страхового ринку.
41. Основні типи страхових організацій (акціонерне товариство, товариство взаємного страхування, організація типу Lloyds) та їх характеристика.
42. Організаційно-правові форми та спеціалізація страховиків в Україні згідно з Законом України «Про страхування».
43. Порядок створення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні.
44. Структура страхової компанії. Органи управління страховиком.
45. Об’єднання страховиків, їх види і функції.
46. Поняття договору страхування. Законодавчі вимоги до договору страхування.
47. Порядок підготовки, укладання та супроводу договору страхування.
48. Страховик і страхувальник: взаємовідносини між ними. Обов’язки сторін договору страхування відповідно до чинного законодавства.
49. Припинення дії договору страхування та умови визнання його недійсним.
50. Взаємовідносини сторін договору страхування при настанні страхового випадку.
51. Сутність та значення страхування життя.
52. Характеристика ризиків за договорами страхування життя.
53. Особливості договору страхування життя.
54. Сучасний стан страхування життя в Україні.
55. Сутність загального страхування та його зміст.
56. Ринок загального страхування в Україні та його роль у забезпеченні страховим захистом юридичних і фізичних осіб.
57. Майнове страхування: необхідність, сутність та специфічні особливості.
58. Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості.
59. Особисте страхування: необхідність, сутність та специфічні особливості.
60. Сутність перестрахування та його значення.
61. Суб’єкти перестрахування та їх характеристика.
62. Методи перестрахування (факультативне, облігаторне), їх характеристика, переваги та недоліки.
63. Форми проведення перестрахувальних операцій.
64. Договори пропорційного перестрахування: види та їх характеристика.
65. Договори непропорційного перестрахування: види та їх характеристика.
66. Поняття платоспроможності страховика. Вимоги до платоспроможності страховиків відповідно до законодавства України.
67. Власний капітал страховика та його характеристика.
68. Страхові (технічні) резерви: призначення, склад і особливості формування.
69. Фактичний і нормативний запас платоспроможності: економічний зміст і порядок обчислення.
70. Вимоги до платоспроможності страховиків відповідно до Директив Європейського Союзу.


Приложенные файлы

  • doc 18468459
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий