putevoditel


Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання.119
Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. 59
Атестація керівників, професіоналів і фахівців.170
Аудит як інструмент дослідження ефективності управління персоналом.219
Безконфліктна взаємодія в процесі нововведень.201
Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і спорах.200
Безконфліктне спілкування в процесі проведення професійних переговорів і нарад.199
Взаємозв’язки дисципліни „Менеджмент персоналу” з іншими навчальними дисциплінами. 10
Взаємозв'язок між спірною ситуацією, конфліктною ситуацією, інцидентом і конфліктом.194
Вивчення документів та інших письмових джерел. 75
Види лізингових послуг у галузі управління персоналом.89
Види та процедура проведення інтерв’ю. 77
Види, типи та основні причини конфліктів в організації.189
Використання Інтернет-технологій для підбору персоналу.73
Використання інформаційних технологій в управлінні персоналом. 56
Використання комісійних систем оплати праці.183
Використання послуг служб зайнятості, приватних агентств, навчальних закладів у підборі персоналу.68
Відмінності відкритої та закритої політики менеджменту персоналу. 23
Відмінності між технологіями аутсорсінгу, лізингу та аутстафінгу.93
Вірогідні проблеми юридичного та управлінського характеру, пов’язані з виведенням персоналу зі штату організації.96
Гнучкі режими праці.149
Графологічна експертиза як метод оцінювання кандидатів на вакантні посади.82
Групи витрат роботодавців на персонал.218
Документаційне забезпечення руху кадрів. 52
Документи, які належать до науково-методичного забезпечення менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання. 38
Документи, які належать до нормативно-правової бази менеджменту персоналу і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання. 33
Доплати та надбавки до заробітної плати.181
Економічні й соціальні аспекти та напрями розвитку виробничої демократії.188
Етапи процесу оцінювання персоналу.156
Загальні засади ефективності в економіці та управлінні.216
Загальні положення та типовий зміст контракту з аутсорсінгу.87
Закон України „Про оплату праці” та його значення в менеджменті персоналу. 31
Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток.140
Законодавче обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу.142
Законодавче регулювання тривалості відпусток.146
Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації. 27
Зарубіжний досвід використання атестації „3600”.160
Засоби регламентування діяльності першого керівника організації та його заступників.135
Засоби регламентування діяльності посадових осіб.137
Засоби регламентування діяльності структурних підрозділів.136
Зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації. 7
Зміни у структурі мотивів як об’єктивна закономірність.186
Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації. 18
Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.138
Значення ресурсного забезпечення трудової діяльності персоналу для підтримання встановленого ритму виробництва.130
Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації.125
Зовнішні та внутрішні чинники стратегії та політики менеджменту персоналу. 24
Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу. 65
Інструменти, процедури та методи управління конфліктами.195
Інтерв’ю як метод оцінювання претендентів.76
Кадрове та нормативно-правове забезпечення ефективної діяльності персоналу.128
Ключові поняття менеджменту персоналу: менеджмент, персонал, організація. 12
Кодекс законів про працю України та його значення в менеджменті персоналу. 30
Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці. 37
Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.67
Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення.176
Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. 41
Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. 3
Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень. 11
Мета, завдання, предмет і об’єкт навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу”. 9
Метод розподілу працівників усередині групи в межах заданих інтервалів.165
Метод, методологія, методика. 1
Методи аналізу ефективності використання робочого часу.150
Методи визначення потреб організації у персоналі. 60
Методи збору інформації для аналізу робіт.62
Методи збору інформації про працівника.162
Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.187
Методи оброблення інформації (виміру показників).163
Методи подолання опору персоналу організаційним змінам.211
Методи порівняння: ранжирування, парне порівняння, порівняння з еталоном.164
Методи розрахунку втрат від надмірного руху персоналу та звільнення працівників.124
Методи шкалування. Методичні аспекти розробки шкали оцінювання.166
Методичні аспекти розроблення оцінювальних форм.161
Механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу. 25
Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.172
Модель комплексної оцінки персоналу.169
Модель організаційного механізму управління конфліктами.196
Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівників. 121
Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. 34
Ненормований робочий час.145
Номенклатура справ з кадрового діловодства. 50
Нормативно-правова база менеджменту персоналу. 29
Об’єкти та суб’єкти менеджменту персоналу. 5
Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу.152
Об’єктивна необхідність управління спільною працею. 15
Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі. 58
Обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу із штату організації.98
Обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу з допомогою лізингових відносин.91
Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності.132
Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні.143
Організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення ефективної діяльності персоналу.129
Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту. 13
Основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства. 53
Основні етапи розроблення та реалізації аутсорсінг-проекту.86
Основні положення концепції людського капіталу.101
Основні процеси руху персоналу.115
Основні риси програми „Магістр бізнес-адміністрування” (МВА).107
Основні якісні характеристики персоналу. 17
Оцінювання персоналу за ключовими компетенціями.155
Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчальних закладах.104
Первинна професійна підготовка робітників на виробництві.103
Переваги використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату.94
Переваги зайнятості на умовах аутстафінгу для різних категорій персоналу.95
Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу. 66
Передумови використання організаціями аутсорсінгових послуг в управлінні персоналом.84
Передумови використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату (аутстафінгу).92
Передумови використання підприємствами лізингових послуг у практиці управління персоналом.88
Передумови виникнення конфлікту.191
Періодичність та місце проведення оцінювання персоналу.157
Персонал організації та його структура. 16
Підстави для припинення трудової угоди. 120
Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців.106
Позитивні та негативні наслідки плинності персоналу.113
Показники обороту, плинності та стабільності персоналу.114
Показники та критерії оцінювання персоналу.154
Поняття, види та фактори руху персоналу.112
Потреби людини як провідна ланка мотивації персоналу, їх класифікація.173
Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу. 48
Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації.147
Правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників в організації.54
Практика використання нетрадиційних методів оцінювання претендентів на вакантні посади.83
Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних фірмах та компаніях.123
Преміальне положення: структура, вимоги до побудови.180
Призначення міжгалузевих норм та нормативів. 36
Принципи вибору програмного забезпечення для вирішення різних завдань управління персоналом. 57
Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу. 26
Принципи та засоби менеджменту персоналу. 6
Причини опору персоналу організаційним змінам.210
Програми соціального страхування.185
Продукт (результат) менеджменту персоналу. 8
Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу. 49
Профілактика та запобігання виникненню конфліктів.197
Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року.148
Регулювання робочого часу протягом тижня.141
Рекламні оголошення у засобах масової інформації як метод залучення претендентів.72
Рекрутмент як особливий вид послуг у підборі персоналу.69
Робота в надурочний час.144
Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.99
Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу. 40
Розроблення корпоративних стандартів та правил поведінки.214
Розроблення критеріїв підбору претендентів на вакантні посади. 63
Розроблення плану запровадження організаційних змін.209
Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу. 44
Самооцінка, її переваги та недоліки.159
Сертифікація персоналу.171
Система заходів пристосування персоналу до економічних змін.122
Система неперервного навчання персоналу.108
Системи участі в акціях.184
Системи участі персоналу у прибутках компанії.182
Ситуаційне інтерв’ю. 80
Склад кадрової документації та її призначення. 51
Соціально-психологічні резерви колективу та методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації.203
Специфіка діяльності служби персоналу у ринкових умовах. 43
Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. 47
Спільна праця в організації, її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею. 14
Стандартний та прямий пошук персоналу. 70
Статична модель конфлікту.193
Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.111
Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 35
Структура і призначення Класифікатора професій ДК 003-2005. 32
Структура компенсаційного пакету.178
Структура служби персоналу. 45
Суб’єкти оцінювання персоналу.158
Сутність і значення адміністративних, економічних, правових і соціально-психологічних методів управління персоналом.133
Сутність і значення регламентування посадових обов’язків.134
Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці.139
Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку. 2
Сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу.221
Сутність понять „ефект”, „ефективність” та „ефективність менеджменту персоналу”.217
Сутність понять „інформаційне забезпечення” та „інформаційна система менеджменту персоналу”. 39
Сутність поточного обслуговування та оперативного регулювання виробничих і трудових процесів.131
Сутність процесу уведення в посаду.116
Сутність та значення планування діяльності трудового колективу.127
Сутність та показники організаційної, економічної та соціальної ефективності менеджменту персоналу.220
Сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу.55
Сутність та ступені професійно-технічної освіти.102
Сутність, види та етапи адаптації.117
Сутність, значення і взаємозв’язок категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”.174
Сутність, значення та організація планування трудової кар'єри.110
Сутність, призначення та етапи аналізу робіт.61
Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу.100
Сутність, цілі та завдання оцінювання персоналу.153
Сучасні трактування сутності мотивації персоналу.175
Тестові випробовування як метод оцінювання кандидатів на вакантні посади.81
Технології визначення потреби у навчанні.109
Технології використання проективних методик під час проведення інтерв’ю. 79
Технології вирішення конфлікту.198
Технології збору та аналізу інформації про претендентів на вакантні посади. 74
Технології пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади.64
Технології роботи рекрутінгових агентств у підборі персоналу.71
Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі.90
Технологія вибору стратегії змін.208
Технологія виведення персоналу із штату організації.97
Технологія оцінювання персоналу за досягненням поставлених цілей.167
Технологія урахування корпоративної культури під час підбору персоналу.215
Технологія формування корпоративної культури.213
Типи корпоративної культури та їхня характеристика.212
Типи переміщень працівників.118
Типи питань, які використовуються під час інтерв’ю. 78
Умови переростання протиріччя в конфліктну ситуацію.192
Управління персоналом при розробці та реалізації проектів.206
Фактори, які впливають на ефективність групи.205
Фактори, які впливають на поведінку людини.204
Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників. 42
Форми підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників.105
Форми, види та переваги аутсорсінгу.85
Формування позитивного соціально-психологічного клімату.202
Формування проектних груп.207
Фотографія робочого дня.151
Функції та завдання служби персоналу. 46
Функції, учасники та наслідки конфліктів в організації.190
Характеристика активної політики менеджменту персоналу. 22
Характеристика пасивної політики менеджменту персоналу. 19
Характеристика превентивної політики менеджменту персоналу. 21
Характеристика реактивної політики менеджменту персоналу. 20
Характеристика та відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці. 28
Центри оцінки персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу.168
Цілі та функції менеджменту персоналу. 4
Чинники диференціації посадових окладів та тарифних ставок.179
Чинники ефективності діяльності організації.126
Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації.177
15

Приложенные файлы

  • doc 18468444
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий