putevoditel

1.1. Національні економіки у сучасному світі
Нац ек-ки та їх систематизація.
Сутність і стр ек-ої системи капіталізму вільної конкур та оцінка причин її еволюції.
Країни-лідери світової ек-ки та їх сучасна роль.
КЩР у світ ек-ці та особл моделей розв окр країн.
Сутність і моделі ек-ої системи соціалізму та якісна..
Хар-ка країн з перех економікою.
Сутн ринк ек-ки, особл ринк реформув східноєвр кр.
Етап перех період та особ ринк трансформ ек-ки У.
Зміш ек-ка: сутність, структура та моделі.
МПП та його форми.
Передумови участі України у МПП.
Сист факторів розв МПП., їх вплив на сучасну зовнішньоек політ Укр.
Питання міжнар ек у теоріях ек-го розвитку.
Наукове знач ек-ї теорії марксизму.
Суть та еволюція маржиналізму.
Ек сутність кейнсіанства та його значення для сучасної ек-ї науки.
Заг хар-ка, еволюція та рекоменда монетаризм.
Виникн і загальна хар-ка неолібералізму.
Школи неолібералі, їх взаємозв з сучасністю.
Інституціоналізм, його сутність та еволюція.
Нова інститут-на ек теорія (мет особл та напрями).
Сутність, критерії та парам відкритої ек-ки.
Світова ек-ка та хар-ика ключових тенд її розвитку.
Критер структуриз світ ек-ки та їх суч пріоритетн.
Ресурси розвитку світової економіки, їх покраїновий розподіл та глоб хар-р викор.
1.2. МЕД МЕД та порівн хар-ка розвитку її форм.
Суб’єк МЕД та визнач їх стат у міжнар та нац зак-вах
Серед МЕД, його особливості і структуриз.
Політ середов, політ стабільн та міжн конфлікти.
Дискримін та преферен режими міжкрх взаємовідн.
Правове середовище та МЕП.
Хар-ка держави як суб’єкта МЕП.
Міжн-правове регул різних форм співр-ва.
МО та їх типізація.
Міжн ек організ, їх прав статус та поряд прийн ріш.
ООН та міжн ек співр-во.
Ек середовище, сутність та основні суб’єкти ринку.
Ек інтереси і потр: сутн та їхня роль у міжн співр-ві.
ВВП і ВНД: їх кількісна визнач та зв’язок з ПБ.
Інфляція: сутність і кільк визнач,види,соц-ек насл.
Монополія та олігополія на міжн ринках.
Соц-культ середов розвитку МЕД.
Склад сучасної інфрастр МЕД та їх загальна хар-ка.
МЕВ їх принц та рівні розвитку.
Інтернац як об’єктивний процес ек розвитку.
Рівень інтернац ек-ки Укра в ключових макропоказн.

2.1. Теорії і моделі МТ
Історична детермінь, сутність та оцінка осн положень, результатів і проблем меркантел теорії.
Співвідн понять “відкрита економіка” і “закрита ек” в сучасній теорії та практиці.
Перед виникн, концепт засади і загальна хар-ка теорії А.Сміта і Д.Рікардо.
Обґрунтування торг спеціалізації країни згідно з теоріями абсо і порівн. переваг.
Сучас методол потенціал теорій абс і порівн переваг.
Модель Хекш-Оліна-Самуел і парадокс Леонт.
Експортна спеціалізація країн світу.
Неофакторні моделі в теорії МТ: основні вихідні полож і сфери застосування.
Неотехнологічні моделі міжнародної торгівлі.
Загальна хар-ка теорій торгової інтеграції.
Приклади ефект реаліз угод про вільну торг та митні союзи.
2.2. Міжнародна торгівля та її регулювання
Показники міжнародної торгівлі та їх систематизація.
Хар-ка видів (форм) МТ.
Оцінка ефектив та практ застос МТх режимів.
Видова структура МТ за специф взаємодії суб’єктів.
Аналіз загальних передум, класифікх ознак і перспектив використ компенсац (зустрічних) угод.
Тенденції, динаміка розвитку та проблеми регулювання світових товарних ринків.
Тенденції та особливості МТ сировин товарами.
Сировинні ресурси в МЕД країн світу.
Світовий ринок пром товарів: структура, тенденції розвитку, особливості торгов механізмів.
Світовий ринок послуг і товарів інтелект власності.
Системат і критерії вибору методів МТ
Специфіка торгівлі через організовані товарні ринки.
Оцінка динам і механ діяльн міжн товарних бірж.
Посер структ на світов тов ринк: клас та сфера діяль.
Аналіз видів, способів і порядку провед аукц торгів.
Системат видів міжнар торгів (тендерів), порядок їх провед, товарна і геогр структура.
Укр в МТ товар і посл: передум та ринкові позиції.
Ціноутворення у МТ.
Специфіка ціноутворення у МТ.
Види цін у МТ.
Оцінка стану і динаміки цінової і нецінової конкуренції на світових товарних ринках.
Загальні підходи до виділення етапів розвитку МТ.
Хар-ка сучасного етапу розвитку МТ
Система регулювання МТх відносин.
Заг оцін ефект тарифн регул та розр митної вартості.
Заг структура, функції митного тарифу.
Визня хар-ру митн оподатк експ-імп операцій в Укр.
Розрахунок митних платежів.
Сучасні інструменти стимулювання експорту.
Визначення напрямків використання субсидій в контексті вимог СОТ.
Сутність, економічна природа та наслідки демпінгу.
Хар-ка етапів та варіантів завершення антидемпінгової процедури.
Хар-ика нетарифних інструментів регул МТ та оцінка рівня їх сучасного використ.
Протекціонізм і його сучасні форми.
Аналіз співвідношення лібералізаційних заходів і протекціонізму в торг політиках країн світу.
СОТ у системі регул МТ.
Оцінка проблем взаємодії України з СОТ.
Система регулювання зовнішньо торг діяльн в Укр.
Оцінка стану розв зовнішньої торгівлі України.
Структура торгов балансу України.
Шляхи раціоналіз структури укр експорту та імп.
Міжнар комерц контр і хар-ика їх осн параметрів.
2.3. Методологія міжнародного маркетингу
Форми ММ.
Спільні риси та відмінності внутр та ММ.
Основні умови та причини виникн глоб маркет.
Правило Тріади у ММ та його застосу в практ діял.
ММ середов: види,структ, вплив на прийн ріш з ММ.
Методи визначення та стратегії зменшення політичного ризику в ММ.
Підходи до вибору цільового зарубіжного ринку та обґрунтування рішення щодо виходу на нього.
Сегментація світового ринку: цілі, умови.
Методологічні підходи та вплив на маркетингові стратегії.
ММД: типи, особливості, стадії проведення.
Стратегії (моделі) виходу фірми на зовнішній ринок: порівняльна хар-ка, чинники вибору.
Міжнар марк комплекс: склад, типи, емпірична послід стандартизації, основні рішення.
Товарна політика та товарна стратегія фірми на зарубіжних ринках.
Міжн марк комунікації: сутн, цілі, метод та інструм.
Міжнар цінова політика фірми.
Міжн канали розпод: типові конфігур, критерії вибо.

3.1. Міжнародні інвестиції та їх мотивація
Спожта заощ: графічна інтерпр їх залежності від доходу, сх до спож та заощ.
Сук
·попит на інвестиції: його чинники, чистий прибуток від інвест, графічна інтерпретація.
Міжн інвестиції в системі руху капіталу, їх ек сутність, види та форми.
Мотивація ПЗІ.
Стратег орієнтація країн базування та прийм країн.
Мікромот ПЗІ.
Теорія ринкових імперф та теорія інтернаціон.
Еклект теорія міжн виробництва Дж.Данінга.
Міжн портф інвестування та його мотивація.
Міжн операції з ЦП на організо та неорганіз ринках.
3.2. Транснаціональні корпорації
Сутність і принц риси ТНК: підходи до визначення, критерії принал та оцінка ек потенціалу в між ек-ці.
Форм ТНК як результат процесу інтернац: дуалістична концепція інтернац, модель EPRG.
Особливості внутрішньоек механізму ТНК та моделі вибору форми транснац діяльн.
Форм і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні стадії та особливості.
Стратегії ТНК, що функц на ринку України.
Серед і специф фіна діяльн ТНК: джерела фінанс, управл гр поток та взаємод ТНК з світовими фін інстит.
Особливості управл виробн діяльн і персонал ТНК.
Проблема взаємодії ТНК і національних економік.
Роль ООН і інших міжн і нац організацій в процесі регул діяльності ТНК.
Специфіка обліку, фінансової звітності, аналізу діяльності ТНК та їх відділень, що функц в Україні.
Злиття і поглинання у міжн бізнесі.
Міжнар СП, їх сутність, механізм функц, стан та перспект розв в Україні.
3.3. Міжнародний інвестиційний ринок
Міжн інвест ринок, його суть, структ, особл розв.
Форм і методи регул між інвест на нац і міжн рівнях.
Осн вимоги і правове забезп діяльн іноз інвест в Укр.
Інвест привабль, інвест клімат, інвест імідж країни.
Оцінка параметрів інвестиційного клімату України.
Масшт, структ, динам прям,портф іноз інв в ек Укр.
ВЕЗ в Україні: визнач, класиф, механізм функц та перспект розвитку.
Масштаби і особл залуч портф інвест в ек-ку Укр.
Офіційна допомога розв: суть, основні донори, реципієнти техн допом та ефективн її використ в Укр.
Пряме і портф інвест підпр Укр зарубіж.

4.1. Валютні системи і операції
Сутність поняття "валюта", її види і конвертованість.
Валютний паритет, валютний курс та його режими.
Нац і міжн валютні системи та їх елементи.
Особливості становлення валютної системи України.
Європейська валютна система.
Еволюція світової валютної системи.
Валютний ринок функції та його структура.
Валютні операції та механізми їх проведення.
Валютний арбітраж та його різновиди.
Міжн валютна ліквідність.
4.2. Міжнародний фінансовий ринок
Структ та ключові тенден розвитку міжн фін ринку.
Міжнар кредитний ринок.
Сутність, функції і різновиди міжнар кредиту.
Фінансові умови міжнародних кредитних умов.
Міжн лізинг, факторинг та форфейтинг.
Міжн кредитув укр ек-ки, насл співр-ва Укр та МВФ.
Міжн фонд ринок та розвиток його структури.
Страх міжн операцій та його особливості в Україні.
Сучасні особливості функц світового ринку золота.
Глобаліз міжн фін потоків, сучас фін інструм і техн.
Міжн фінансові центри, передум формув та порівняльна оцінка розвитку.
Офшор зони, механ і наслідки здійсн офш опер.
Шляхи і проблеми інтеграції України у світову фінансову систему.
4.3. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
Типи, види та форми міжн розрахунків.
Міжн акредитив та його різновиди.
Валютні кліринги та їх форми.
ПБ та фактори, що впливають на його стан.
Класифікація ПБ Укр за методикою МВФ.
Сальдо ПБ та основні шляхи його регулюв в Укр.
Джерела зовнішнього фінанс нац-х економік.
Зовнішня заборгь країни та її показники.
Механізми реструктур зовнішн боргу.
Париз та Лонд клубів у виріш пробл зовн заборг.
Пробл зовнішн заборг Укр та шляхи її розв’яз.
Світборгові та фінанс кризи: аналіз їх прич і насл.
4.4. Методологія міжнародного обліку
Міжнародні і національні стандарти БО.
Фінансова звітність зарубіжних фірм, її склад та зміст.
Облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами в заруб корпораціях.
Облік та оцінка товарно-матер запасів та довгостр активів заруб фірм.
Специфіка обліку коротко- та довгострокових зобов’язань заруб фірм.
Облік власного капіталу і розподілення прибутку заруб товариств і корпорацій.
Хар-ка систем контролю і звітності у міжнар бізнесі.
Стан і проблеми впровадження МСБО та фінансової звітності в Україні.

5.1. Міжнародна економічна інтеграція
Передумови і сутність міжн ек інтеграції.
Політичні, ек, наук-технол, соціокульт і глобальні фактори розвитку міжн ек інтеграції.
Рівні, форми і типи міжн ек інтеграції.
Вертик, горизонт та зміш міжн мікроінтеграція.
Шляхи формув і ефективність створення та розвитку міжнар регіон інтеграц угруповань.
Етапи і перспект розв інтеграц процесів у Півн Амер.
Особливості Латиноамер рег і субрегіон інтеграції.
Інтеграційні процеси у Азійс-Тихоок регіоні.
Специф рег інтеграції арабських і африк країн.
ЄС, етапи формування та перспек розвитку.
Інститути і механізми наднаціон регул в ЄС.
Стан і проблеми інтеграції в межах СНД.
ОЧЕС.
Передум, шляхи і особл інтеграції Укр у сучасну світогосп систему.
Євроінтеграційна політика України.
Участь України в інтеграційних проектах СНД.
Дезінтеграційні та реінтеграційні процеси у сучасному світі.
5.2. Глобалізація економічного розвитку
Глобальні проблеми розвитку та їх типізація.
Проблема народонас та міжн трудова міграція.
Зайн і безроб: види зайн, визн безроб та його види, втрати ек-ки від цикл безробіття.
Сутність і причини міжн трудової міграції.
Хар-ка видів міжн міграції робочої сили.
Позит і негат насл труд мігр для країни-імпортера.
Позит і негат насл труд мігр для країни-експортера.
«Відплив умів» у міжн міграц процесах.
Регул трудової міграції на нац, міжн і наднац рівнях.
МОП, її завдання і напрямки діяльності.
Світ ринок праці, його структ і сучасні особл розв.
Укр в процесах МТМ.
Сучасна сутність глобаліз, її позит та негат прояви.
Технол, інформац, соціок, геоекон, геополіт і цивілізац суперечн та виклики глобаліз.
Ек глобалізація та її сучасні виміри.
Глобаліз кризових явищ і процесів.
Регулятивні механізми глобальної економіки.

13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

  • doc 18468430
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий