punkt_7


7 розрахунок довжини господарських поїздів та розроблення графіка виконання основних робіт у «вікно»
При МВБК (або КРК) роботи у «вікно» використовують із застосуванням спеціалізованих господарських (робочих) поїздів:
- очищення баласту від забруднювачів щебенеочисним поїздом (поїзд №1);
- заняття ланок старої рейко-шпальної решітки колієрозбиральним поїздом (поїзд №2);
- укладання нових ланок рейко-шпальної решітки колієукладальним поїздом (поїзд №3);
- вивантаження в колію щебеневого баласту на ділянці lфр з хопер-дозаторного поїзда (поїзд №4);
- виправлення колії в профілі та плані на ділянці lфр машиною ВПО (поїзд №5);
Розрахунки виконуються при значенні lфр , яке встановлено в задачі в розділі 6.
Довжина поїзда №1 визначається за формулою :
L№1= lлок+ lщом+ lваг (7.1)
Де lлок – довжина локомотива (lлок=30);
Lщом – довжина щебенеочисної машини ( lщом=47м);
Lваг – довжина вагона для персоналу, що обслуговує машину ЩОМ (lваг=25м).
L№1=30+47+25=102 (м)
Довжина поїзда №2 визначається за формулою :
L№2= lлок+ lваг+nnл lnл+ lук, (7.2)
Де lук – довжина колієрозбирального крана (lук=44м);
lnл – довжина платформи для вантаження пакетів ланок рейко-шпальної решітки, що знімається при ремонті колії (lnл=16м);
nnл – кількість платформ у поїзді №2
nnл=lфрlлан nnак k, (7.3)
де lфр – довжина фронту робіт, м;
lлан – довжина рейко-шпальної решітки (lлан =25);
nnак – кількісь ланок рейко-шпальної решітки в одному пакеті (nnак =5);
k - число платформ під один пакет рейко-шпальної решітки (при lлан =25м, k =2).
Результат розрахунку за формулою (7.3) округлюємо у бік більшого числа кратного 2.
Nnпл=174025∙5∙2=27,84≈28;
L№2=30+25+28∙16+44=547 (м)
Довжина поїзда №3 визначається за формулою:
L№3=lлок+lваг+nnл lnл+lук, (7.4)
Де nnл – кількість платформ у поїзді №3 з пакетами рейко-шпальної решітки, що укладається в колію при ремонті.
У випадку, коли конструкція рейко-шпальної решітки до та після ремонту не змінюється, L№3=L№2.
L№3=30+25+28∙16+44=547 (м)
Довжина поїзда №4 визначається за формулою:
L№4=lлок+lваг+nхд lхд, (7.5)
Де lхд – довжина хопер-дозаторного вагона для перевезення щебеневого баласту (lхд=10м);
nхд – кількість хопер-дозаторних вагонів у поїзді №4.
nход=Wкмlфр1000 Wхд, (7.6)
де lфр – довжина фронту робіт, м;
Wхд - обсяг щебеню в одному хопер-дозаторному вагоні (Wхд=30м3);
Wкм - обсяг нового щебеню, що потрібен при ремонті 1км колії
(Wхд=600м3).
nхд=600∙17401000∙30= 35;
L№4=30+25+10∙35=405 (м)
Результат розрахунку за формулою (7.6) округлюємо у бік збільшення до цілої величини.
Довжина поїзда №5 визначається за формулою:
L№5=lлок+lвпо+lваг, (7.7)
Де lлок – довжина локомотива (lлок=30);
lвпо – довжина машини ВПО (lвпо=28 м);
lваг - довжина вагону для персоналу, що обслуговує машину ВПО
(lваг=25 м).
L№5=30+28+25= 83 (м)
Для побудови графіка виконання основних робіт у «вікно» визначається тривалість їх виконання Ti:
Т1=lфрVщом, (7.8)
Де Vщом – робоча швидкість машини ЩОМ, м/хв;
(Vщом=1,5 км/год=25м/хв);
T1=174025=69.6 (хв)
Т2=Т3=lфрlланmα, (7.9)
Де m – норма машинного часу на зняття однієї ланки рейко-шпальної решітки (m=1,9 хв);
α – коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу при при виконанні ремонту колії (величини α приймається такою ж, як задачі у розділі 6);
T2=T3=174025∙1.9∙1.2=158.7 (хв)
Т4=lфрVход, (7.10)
Де Vход – робоча швидкість хопер-дозаторного поїзда, м/хв; (Vход=1,5 км/год=25 м/хв);
T4=174025=69.6 (хв)
Т5=lфрVВПО, (7.11)
Де VВПО – робоча швидкість машини ВПО, м/хв (Vхд=1,5 км/год=25м/хв).
T5=174025=69.6 (хв)
Розрахункова схема графіка виконання основних робіт у «вікно» наведена на рисунку 7.1.
Де t1 – інтервал часу між початком «вікна» й початком роботи машини ЩОМ (при розрахунках приймається t1=25 хв);
t2 – інтервал часу між початком роботи машини ЩОМ і початком роботи поїзда №2
t2=L№1+L№2+LбезVщом, (7.12)
де Lбез – відстань безпеки між поїздами (Lбез=100 м);
t2=102+547+10025= 29,96 (хв)
t3 – інтервал часу між початком роботи поїзда №2 й початком роботи поїзда №3
t3=Lбезlлан m α, (7.13)
t3=10025∙1,9∙1,2=9,12 (хв)
t4 – інтервал часу між закінченням роботи поїзда №4 і закінченням роботи машини ВПО
t4=Lбез+L№4Vхд, (7.14)
t4=100+40525=20,2 (хв)
t5 – інтервал часу між закінченням роботи поїзда №4 і закінченням машини ВПО
t5=Lбез+L№5VВПО, (7.15)
t5=100+8325=7,32 (хв)
t6 – інтервал часу між закінченням роботи машини ВПО й закінченням «вікна» (при розрахунках приймається t6=15хв).
Таким чином, необхідна тривалість «вікна» для виконання основних робіт з МВБК (абоКРК) на ділянці lфр становить
t«вікна»=t1+t2+t3+T3+t4+t5+t6, (7.16)
де t1+t2+t3=tрозг – тривалість періоду розгортання робіт у «вікно»;
t4+t5+t6=tзгор – тривалість періоду згортання робіт у «вікно».
t«вікна»=25+29,96+9,12+158,7+20,2+7,32+15= 265,34 (хв)
За наведеним алгоритмом встановлюємо потрібні розрахункові параметри, на основі яких викреслюємо в певному масштабі (масштаб обираємо самостійно) графік виконання основних робіт у «вікно».

Приложенные файлы

  • docx 18468221
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий