putevoditel

1.Охарактеризуйте поняття  „охорона праці”
2. Які основні напрями діяльності міжнародної організації праці (МОП) в галузі охорони праці?
3. На яких основних принципах ґрунтується державна політика в галузі охорони праці?
4. Визначте соціальне та економічне значення охорони праці
5. Які закони належать до законодавчої бази з охорони праці
6. Яка структура Закону України „Про охорону праці”?
7. Які гарантії прав мають громадяни за Законом „Про охорону праці”?
8.Які правила організації праці на підприємстві за Законом „Про охорону праці”?
9. Як здійснюється фінансування охорони праці на підприємстві  та в країні в цілому?
10. Як відбувається стимулювання охорони праці?
12.   Охарактеризуйте основні положення з питань охорони праці у колективному договорі (угоді).
13. Які органи страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"?
14.Визначте сферу дії міжгалузевих та галузевих нормативних актів з охорони праці.
15.   Які державні в Україні здійснюють державне управління охороною праці? 
16.   Які організації та установи здійснюють державний нагляд за охороною праці?
18.Які організації та установи здійснюють громадський контроль за охороною праці?
19. Які завдання вирішує служба охорони праці підприємства?
20.   Які функції управління має служба охорони праці підприємства?
22.   Яка існує відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?
23.   Які види навчання з питань охорони праці передбачені законодавством?

24.   Як проводиться навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів з охорони праці?
25.   Який порядок проведення, оформлення, зміст та мета вступного інструктажу з охорони праці?
26.   Який порядок проведення, оформлення, зміст та мета первинного та повторного інструктажу з охорони праці на робочому місці?
27.   У яких випадках проводять та які питання характерні для позапланового інструктажу з охорони праці?
28.   Мета та порядок проведення цільового інструктажу з охорони праці?
30.   За якими показниками визначаються норми мікроклімату?
32.   Які прилади застосовують для практичного визначення параметрів мікроклімату?
33.   Які заходи та засоби застосовуються для нормалізації мікроклімату?
34.   Охарактеризуйте шкідливі речовини.
35.   Що таке гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини?
36.   Як поділяються шкідливі речовини за ступенем дії на організм людини?
37.   Які знаєте методи боротьби зі шкідливими речовинами, що потрапляють у повітря робочої зони?
38.   Які є види освітлення?
39.   Визначить сутність коефіцієнту природної освітленості.
40.   За якими показниками характеризується шум?
42.   Які існують заходи захисту від шуму?
43.   У чому полягає небезпека для організму людини електромагнітних випромінювань?
44.   Які існують заходи та засоби захисту від електромагнітних випромінювань?
47.   Які виробничі фактори є шкідливими та небезпечними?
48.   Як класифікують нещасні випадки?
49. Поясність сутність статистичного методу дослідження травматизму.
50. У чому полягає сутність монографічного методу дослідження травматизму
51.   Які основні причини виробничого травматизму?
52.   Які заходи попередження травматизму на підприємстві?
53.   Як здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків?
54. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
55. Який склад комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві?
56. Які нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом?.
57. Як здійснюється спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві?.

·58.Які обов’язки покладено на роботодавця при спеціальному розслідуванні нещасного випадку на виробництві?
59. Що таке електробезпека, електротравма, електротравматизм, електроустановка?
60. Як діє електричний струм на організм людини?
61. Які відомі види місцевих електротравм і їх загальна характеристика
62. Які електротравми належать до загальних? Охарактеризуйте їх. ряду факторів.
63. Який механізм ураження людини електричним струмом?
64. Які чинники електричного характеру впливають на тяжкість електротравми?
65. Які чинники неелектричного характеру впливають на тяжкість електротравми
66. Що таке електричний удар?
67. Які порогові значення струму виділяються?
68. Як класифікують приміщення за ступенем ураження електричним струмом?
69. Які чинники підвищення та особливої небезпеки призводять до електротравм?
70. Що таке напруга кроку і від чого залежить її величина?
71. Які технічні причини електротравматизму?
72. Які основні організаційні причини електротравматизму?
73. Назвіть методи і засоби запобігання враження людини електричним струмом.
74. Визначте основні технічні засоби забезпечення електробезпеки при нормальних режимах роботи електроустановок.
75. Що таке захисне заземлення і від чого залежить його ефективність
78. Що таке електрозахисті засоби і як їх класифікують?
81. Який порядок надання першої допомоги при ураженні електричним струмом? Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
82. Що таке горіння? Які чинники необхідні для виникнення горіння?
83. Назвіть форми горіння за походженням.
84. Що таке пожежа та небезпечний фактор пожежі?
85. Які основні причини виникнення пожеж на підприємствах?
86. Які категорії приміщень за вибуховою та пожежною небезпекою виділяють чинні нормативи?
87. Назвіть класи пожежонебезпечних зон у приміщеннях і за їх межами.
88. Якими системами забезпечується пожежна безпека підприємства?
89. Охарактеризуйте систему попередження пожеж на підприємстві.
90. Яким вимогам мають відповідати протипожежні евакуаційні виходи?
91. Охарактеризуйте основні елементи систем пожежної сигналізації
92. Які способи припинення горіння використовуються в реальних виробничих умовах?
94. Охарактеризуйте первинні засоби пожежогасіння, їх види, правила застосування. шанцевий інструмент, ручний пожежний інвентар,вогнегасники.
95.Які вогнегасні речовини застосовуються в дренчерних і спринклерних установках автоматичного пожежогасіння?
96. Які основні складові системи організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки підприємства?
98. Що складає законодавчу й нормативно-правову базу пожежної безпеки?
101. Які види пожежної охорони передбачає Закон України „Про пожежну безпеку”?
102. Хто здійснює державний нагляд за дотриманням чинного законодавства і нормативів з питань пожежної безпеки?
103. Які права та обов’язки осіб державного пожежного нагляду? 104. Як поділяються за пожежонебезпечними властивостями матеріали?
105. На які класи та підкласи поділяють пожежі?
106. Що таке ступені вогнестійкості будівель

Приложенные файлы

  • doc 18468038
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий