mekhanizm_provedennya_pervinnogo_publichnogo_ro..


1 – для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій емітент подає до реєструвального органу ДКЦПФР відповідні документи;
2 – реєструвальний орган протягом 30 днів після отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (випуску акцій) здійснює реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій (випуску акцій) або відмовляє в реєстрації;
3 – після реєстрації випуску акцій при публічному розміщенні акцій акціям присвоюється міжнародний ідентифікаційний номер;
4 – емітент публікує проспект емісії акцій після його реєстрації в реєструвальному органі. Зареєстрований проспект емісії публікується в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку публічного розміщення акцій;
5 – Торговець цінними паперами 1 відкриває рахунок у цінних паперах у Зберігача 1;
6 – після реєстрації випуску цінних паперів емітент укладає договір про обслуговування емісії акцій з обраним депозитарієм та депонує глобальний сертифікат;
7 – після депонування глобального сертифіката випуску акцій емітент подає андеррайтеру копії договору про обслуговування емісії цінних паперів та іншої документації з депозитарію;
8 – андеррайтер надає депозитарію письмове розпорядження про переказ акцій з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах Зберігача 1, з яким андеррайтер – Торговець цінними паперами 1 уклав договір про відкриття рахунка у цінних паперах;
9 – після отримання розпорядження від андеррайтера депозитарій здійснює операцію переказу акцій з рахунка емітента на вказаний рахунок у цінних паперах зберігача;
10 – депозитарій надає Зберігачу 1 розпорядження про виконання облікової операції – зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, відкритий андеррайтеру;
11 – після отримання від депозитарію розпорядження Зберігач 1 зараховує цінні папери на рахунок, відкритий андеррайтеру;
12 – емітент надає торговцю, який його обслуговує, розпорядження продати акції в ході первинного публічного розміщення акцій; покупець-інвестор, відповідно, надає розпорядження торговцю придбати цінні папери;
13 – торговець цінними паперами – продавець та Торговець цінними паперами 1 – покупець укладають угоди купівлі-продажу цінних паперів на біржі;
14 – реєстр з укладеними угодами направляється до депозитарію;
15 – Торговець 1 надає розпорядження Зберігачу 1 на списання (поставку) цінних паперів проти оплати та договір купівлі-продажу;
16 – Торговець 2 надає своєму Зберігачу 2 розпорядження на зарахування (одержання) цінних паперів проти оплати та договір купівлі-продажу цінних паперів;
17 – Зберігач 1 – постачальник цінних паперів – отримує та перевіряє розпорядження на поставку акцій від торговця та відправляє депозитарію електронний наказ на поставку акцій проти оплати;
18 – Зберігач 2 – отримувач цінних паперів – отримує і перевіряє розпорядження на отримання акцій від Торговця 2 та відправляє до депозитарію електронний наказ на отримання акцій проти оплати;
19 – депозитарій здійснює звірку параметрів електронних наказів зберігачів;
20 – якщо параметри наказів не збігаються, депозитарій повідомляє про це зберігачів, які, у свою чергу, до 12.00 дня, що передує дню розрахунків, повинні відправити до депозитарію надіслані електронні накази;
21 – депозитарій присвоює кожній парі наказів проти оплати унікальний реєстраційний номер та надає зберігачам повідомлення “про проведену звірку”;
22 – зберігачі надають копію повідомлення “про проведену звірку”, отриману від депозитарію, торговцям цінними паперами;
23 – на підставі повідомлення “про проведену звірку” Торговець 2 або сам покупець доручає банкам, які їх обслуговують, зробити перерахування грошових коштів Зберігачу 2 для подальшого їх перерахування останніми на спеціальний рахунок депозитарію в НБУ. В платіжному дорученні обов’язково зазначається реєстраційний номер угоди, що надає депозитарій;
24 – на підставі повідомлення Торговець 1 надає Зберігачу 1 розпорядження на блокування цінних паперів із зазначенням реєстраційного номера угод;
25 – Зберігач 1 повідомляє депозитарій про проведення блокування цінних паперів на рахунку емітента;
26 – на день розрахунків депозитарій перевіряє наявність заблокованих цінних паперів на рахунку у цінних паперах зберігача – постачальника і наявність грошових коштів, які надійшли від покупця на спеціальний рахунок депозитарію в НБУ;
27 – якщо достатня кількість акцій не заблокована або інвестором-покупцем не перерахована необхідна кількість грошових коштів, депозитарій скасовує виконання угоди. Зберігачі отримують повідомлення про неможливість виконання угоди, в якому зазначають причини виникнення проблем з розрахунками: відсутність грошових коштів або акцій;
28 – якщо кількість цінних паперів та грошових коштів, які є у наявності, збігаються з параметрами угоди, то депозитарій переказує цінні папери з рахунка Зберігача 1 на рахунок Зберігача 2 і надає розпорядження НБУ переказати кошти на кореспондентський / поточний рахунок зберігача – постачальника цінних паперів;
29 – після здійснення переказу цінних паперів та грошових коштів депозитарій інформує зберігачів про проведення угоди шляхом передачі підтвердження про поставку / отримання проти оплати;
30 – після отримання Зберігачем 1 підтвердження про поставку акцій проти оплати він списує з рахунка емітента та зараховує отримані від депозитарію грошові кошти на поточний рахунок емітента або торговця цінними паперами – андеррайтера;
31 – після одержання Зберігачем 2 підтвердження про отримання цінних паперів проти оплати він зараховує цінні папери на рахунок покупця та надає йому про це повідомлення;
32 – для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій емітент подає до реєструвального органу ДКЦПФР відповідні документи;
33 – реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати публічного розміщення здійснює реєстрацію звіту про результати публічного розміщення або відмовляє в реєстрації;
34 – емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій;
35 – розкриття інформації, що міститься в звіті про результати публічного розміщення акцій.

Приложенные файлы

  • docx 18468031
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий