5__Prokuratura


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРОКУРАТУРУ" (97 ПИТАНЬ)

Питання:

Що є метою діяльності прокуратури?

Відповіді:

1.

швидке і своєчасне розслідування
кримінальних правопорушень;

Правильн
а
відповідь:

2. захист прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства та держави

2. захист прав і свобод людини, загальних
інтересів суспільства та держави;

3. вирішення правових спорів;

4. попередження, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття корупційних
правопорушень.

Пояснення:

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру», прокуратура України становить єдину систему,
яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює
встановлені

Конституцією України

функції з
метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави

Питання:

Чим з переліченого забезпечується єдність системи прокуратури України?

Відповіді:

1. особливим порядком призначення
прокурора на посаду, звільнення з посади,
притягнення до дисциплінарної
відповідальності;

Правильн
а
відповідь:


3. єдиним порядком організаційного
забезпечення діяльності прокурорів

2. можливістю запровадження
спеціалізації прокурорів;

3. єдиним
порядком організаційного
забезпечення діяльності прокурорів
;

4. можливістю делегування повноважень
від одного органу прокуратури іншому

Пояснення:

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», єдність системи прокуратури України
забезпечується


єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів.

Питання:

З якою метою прокуратура здійснює міжнародне співробітництво?

Відповіді:

1. з метою реалізації своїх функцій;

Правильн
а
відповідь:

1. з метою реалізації своїх
функцій.

2. для виконання особливих доручень
Президента України;

3. для гарантування незалежності і
безпеки прокурорів та членів їх сімей;

4. органи прокуратури міжнародне
співробітництво не здійснюють

Пояснення:

Відповідно до ч. 2 ст. 2
Закону України «Про прокуратуру», з метою реалізації своїх функцій
прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

Питання:


На якій засаді ґрунтується діяльність прокуратури?

Відповіді:

1.

територіальності;

Правильн
а
відповідь:

1.

територіальності

2.

спеціалізації;

3. єдності;

4. централізації.

Пояснення:

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру», діяльність прокуратури ґрунтується на
засаді територіальності.

Питання:


Засада поваги до незалежності суддів передбачає:

Відповіді:

1. необхідність сприяти суду у винесенні
судових рішень, що ґрунтуються на
законі;

Правильн
а
відповідь:

2. заборону публічного висловлювання
сумнівів щодо правосудності судових рішень
поза межами процедури їх оскарження у
порядку, передбаченому
процесуальним
законом;2. заборону публічного висловлювання
сумнівів щодо правосудності судових
рішень поза межами процедури їх
оскарження у порядку, передбаченому
процесуальним законом;

3. забезпечення порядку в судовому
засіданні;

4.
забезпечення явки в судове засідання
учасників відповідного провадження.

Пояснення:


Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру», засада поваги до незалежності суддів
передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосуд
ності судових рішень поза
межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом

Питання:


Відкритий і конкурсний порядок зайняття посади прокурора забезпечує реалізацію засади:

Відповіді:

1. незалежності прокурорів;

Правильн
а
відповідь:


4. прозорості діяльності прокуратури.

2. політичної нейтральності прокуратури;

3. справедливості прокурорської
діяльності;

4. прозорості діяльності прокуратури.

Пояснення:


Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про
прокуратуру», засада прозорості діяльності
прокуратури забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора.

Питання:


З якою періодичністю органи прокуратури повинні інформувати суспільство про свою діяльність
шляхом повідомлень у засобах
масової інформації?

Відповіді:

1. не менш як раз на рік;

Правильн
а
відповідь:


2. не менш як двічі на рік;

2. не менш як двічі на рік;

3. не менш як раз на три місяці;

4. без встановленої періодичності.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 6
Закону України «Про прокуратуру», органи прокуратури не менш як двічі на рік
інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації.

Питання:


Які посадові особи можуть здійснювати функції прокуратури України?

Відповіді:


1. виключно особи, які займають
адміністративні посади в органах
прокуратури;

Правильн
а
відповідь:


2. виключно прокурори


2. виключно прокурори;


3. як прокурори, так й інші працівники
прокуратури з числа державних
службовців;


4. як

прокурори, так і посадові особи
інших органів державної влади, яким
функції прокурорів були делеговані у
встановленому законом порядку.

Пояснення:


Відповідно до ст. 5 Закону України «Про прокуратуру», функції прокуратури України здійснюються
виключно прокурорами.

Питання:

На підставі якого документа прокурор має право відвідувати місця тримання затриманих,
попереднього ув’язнення, установи, в яких

засуджені відбувають покарання, установи, де
перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та
будь
-
які інші місця, в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням
адміністративного ор
гану?

Відповіді:


1. рішення слідчого судді, суду;

Правильн
а
відповідь:

4. посвідчення, що підтверджує займану
посаду


2. наказу адміністрації відповідної
установи;


3. доручення Генерального прокурора
України;


4. посвідчення, що підтверджує
займану
посаду

Пояснення:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», прокурор, здійснюючи нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право
у будь
-
який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання
затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, устано
ви, де
перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та
будь
-
які інші місця, в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням
адміністративного органу

Питання:


На правах яких
прокуратур діють військові прокуратури гарнізонів?

Відповіді:


1. на правах структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України;

Правильн
а
відповідь:


3. на правах місцевих


2. на правах регіональних;


3. на правах місцевих;


4. на правах
органів прокуратури зі
спеціальним статусом

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», до військових прокуратур належать
військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих).

Питання:


Який статус має Головна військова прокуратура?

Відповіді:


1. діє на правах самостійного органу
прокуратури зі спеціальним статусом;

Правильн
а
відповідь:


2. діє на правах структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України


2. діє на правах
структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України;

3. діє на правах регіональної прокуратури;

4. діє на правах місцевої прокуратури.

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», до військових прокуратур належить
Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України).

Питання:


За яких умов виконання функцій територіальних органів прокуратури може покладатися на
військові прокуратури?

Відповіді:


1. у разі якщо в силу
виключних обставин
у певних адміністративно
-
територіальних
одиницях не діють органи прокуратури
України, які мають здійснювати там
нагляд, за рішенням Генерального
прокурора України;

Правильн
а
відповідь:


1. у разі якщо в силу виключних обставин у
певних а
дміністративно
-
територіальних
одиницях не діють органи прокуратури
України, які мають здійснювати там нагляд,
за рішенням Генерального прокурора
України.


2. у разі оголошення у певних
адміністративно
-
територіальних
одиницях надзвичайного або воєнного
стану за рішенням Генерального
прокурора України;


3. у разі оголошення воєнного стану на
всій території України або у певних
адміністративно
-
територіальних
одиницях за рішенням Міністра оборони
України;


4. виконання функцій територіальних
органів

прокуратури військовими
прокуратурами не допускається.

Пояснення:


Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», у разі якщо в силу виключних
обставин у певних адміністративно
-
територіальних одиницях не діють органи прокуратури

України,
які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України виконання їх функцій
може покладатися на військові прокуратури.

Питання:

Ким здійснюються утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх
статусу, компетенції, структури і штатів?

Відповіді:


1. Президентом України;

Правильн
а
відповідь:


2. Генеральним прокурором України.


2. Генеральним прокурором України;


3. Міністром оборони України;


4. Головним військовим прокурором.

Пояснення:


Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», утворення, реорганізація та ліквідація
військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються
Генеральним прокурором України

Питання:


У якому порядку здійснюються утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
визначення її структури і штату

Відповіді:


1. Президентом України;

Правильн
а
відповідь:


4. Генеральним прокурором України за
погодженням з Директором Національного
антикорупційного бюро України


2. Генеральним прокурором України;


3. Генеральним прокурором України за
погодженням з Радою прокурорів
України;


4. Генеральним прокурором України за
погодженням з Директором
Національного антикорупційного бюро
України

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру», утворення Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України за
погодженням з Директором Національного а
нтикорупційного бюро України.

Питання:


У яких випадках регіональні прокуратури здійснюють міжнародне співробітництво?

Відповіді:


1. якщо безпосередній порядок
співробітництва під час кримінального
провадження передбачено наказом
керівника регіональної
прокуратури;

Правильн
а
відповідь:


4. якщо міжнародним договором України
передбачено безпосередній порядок
співробітництва під час кримінального
провадження.


2. якщо функції суб’єкта співробітництва
під час кримінального провадження
покладено на них
наказом Генерального
прокурора України;


3. якщо безпосередній порядок
співробітництва під час кримінального
провадження передбачено наказом
Міністра зовнішніх справ України;


4. якщо міжнародним договором України
передбачено безпосередній порядок
співробітництва під час кримінального
провадження.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 92 Закону України «Про прокуратуру», якщо міжнародним договором України
передбачено безпосередній порядок співробітництва під час кримінального провадження,
регіональні
прокуратури здійснюють таке співробітництво у межах своєї компетенції.

Питання:


Яка функція покладається на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру?

Відповіді:


1. здійснення нагляду за додержанням
законів під час проведення досудового
розслідування, яке здійснюється
Національним антикорупційним бюро
України;

Правильн
а
відповідь:


1. здійснення нагляду за додержанням
законів під час проведення досудового
розслідування, яке здійснюється
Національним антикорупційним бюро
України.


2. здійснення нагляду за виконанням
судових рішень у кримінальних
провадженнях щодо корупційних
злочинів;


3. здійснення досудового розслідування
корупційних злочинів;


4. підтримання державного
обвинувачення у кримінальних
провадженнях стосовно
співробітників
Національного антикорупційного бюро
України.

Пояснення:


Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру», на Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру покладається функція здійснення нагляду за додержанням законів під час
проведення
досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України.

Питання:


У яких випадках Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює представництво інтересів
громадянина або держави в суді?

Відповіді:


1. у всіх
випадках, за наявності
визначених Законом України «Про
прокуратуру» підстав представництва;

Правильн
а
відповідь:


2. у випадках, пов’язаних із корупційними
або пов’язаними з корупцією
правопорушеннями, за наявності визначених
Законом України «Про прокурату
ру» підстав
представництва


2. у випадках, пов’язаних із
корупційними або пов’язаними з
корупцією правопорушеннями, за
наявності визначених Законом України
«Про прокуратуру» підстав
представництва;


3. у випадках необхідності захисту
інтересів
держави в особі Національного
антикорупційного бюро України;

4. Спеціалізована антикорупційна
прокуратура представництво інтересів
громадян або держави в суді не здійснює.

Пояснення:


Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру», на Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру покладається представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’яза
ними з корупцією
правопорушеннями.

Питання:


У якому порядку призначаються прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?

Відповіді:


1. у загальному порядку відповідно до
наказу Генерального прокурора України;

Правильн
а
відповідь:


2. на
підставі результатів відкритого
конкурсу відповідно до наказу керівника
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури


2. на підставі результатів відкритого
конкурсу відповідно до наказу керівника
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури;


3. на
підставі результатів відкритого
конкурсу відповідно до наказу керівника
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, погодженого із Директором
Національного антикорупційного бюро
України;


4. на підставі результатів конкурсу
відповідно до наказу керівн
ика
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури на основі подання
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 8
-
1 Закону України «Про прокуратуру», прокурори Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури
призначаються на підставі результатів відкритого конкурсу відповідно до
наказу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Питання:


Який орган виконує функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо
фінансового
забезпечення діяльності прокуратури?

Відповіді:


1. Кабінет Міністрів України;

Правильн
а

3. Генеральна прокуратура України


2. Міністерство фінансів України;


3. Генеральна прокуратура України;

відповідь:


4. Державна судова адміністрація

Пояснення:


Відповідно до ч. 2ст. 89 Закону України «Про прокуратуру», функції головного розпорядника коштів
Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності прокуратури здійснюються
Генеральною прокуратурою України

Питання:

Яку освіту повинен мати кандидат на посаду прокурора?

Відповіді:


1. повну загальну середню освіту;

Правильн
а
відповідь:

4. вищу юридичну освіту за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра.


2. середню спеціальну освіту;


3. вищу
юридичну освіту за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем бакалавра або
спеціаліста;


4. вищу юридичну освіту за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра.

Пояснення:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру»,
вищою юридичною освітою є освіта,
здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо
-
кваліфікаційним рівнем, здобута в

іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом
порядку

Питання:


В якому порядку можуть бути оскаржені накази Генерального прокурора України?

Відповіді:


1. до Ради прокурорів України;

Правильн
а
відповідь:


3. до адміністративного суду


2. до Вищої ради юстиції;


3. до адміністративного суду;

4. накази Генерального прокурора
України оскарженню не підлягають.

Пояснення:


Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про прокуратуру», накази Генерального
прокурора
України або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до
адміністративного суду в порядку, встановленому законом

Питання:


Які підрозділи утворюються у структурі регіональної прокуратури?

Відповіді:


1.
департаменти та відділи;

Правильн
а
відповідь:


2. управління та відділи.


2. управління та відділи;


3. Головні управління, управління і
відділи;


4. у разі необхідності у структурі
регіональної прокуратури можуть
утворюватися відділи

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про прокуратуру», у структурі регіональної прокуратури
утворюються підрозділи
-

управління та відділи.

Питання:


Які підрозділи утворюються у структурі місцевої прокуратури?

Відповіді:


1.
департаменти та відділи;

Правильн
а
відповідь:


4. у разі необхідності у структурі місцевої
прокуратури можуть утворюватися відділи


2. управління та відділи;


3. Головні управління, управління і
відділи;


4. у разі необхідності у структурі
місцевої
прокуратури можуть утворюватися
відділи

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», у структурі місцевої прокуратури в разі
необхідності утворюються такі підрозділи, як відділи

Питання:


Що із переліченого слугує
для забезпечення незалежності прокурора?

Відповіді:


1. єдиний статус прокурорів;

Правильн
а
відповідь:


4. особливий порядок призначення
прокурора на посаду, звільнення з посади,
притягнення до дисциплінарної
відповідальності


2. єдині засади
організації та діяльності
прокуратури;


3. спеціалізація прокурорів;


4. особливий порядок призначення
прокурора на посаду, звільнення з посади,
притягнення до дисциплінарної
відповідальності

Пояснення:


Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 16
Закону України «Про прокуратуру», незалежність прокурора забезпечується
особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної
відповідальності. Інші варіанти слугують забезпеченню єдності системи прокуратури (ч.
5 ст. 7 Закону
України «Про прокуратуру»).

Питання:


Які особливості має початок кримінального провадження стосовно прокурора?

Відповіді:


1. розпочати кримінальне провадження
стосовно прокурора має право лише
Директор Національного
антикорупційного бюро

України;

Правильн
а
відповідь:


2. про початок кримінального провадження
стосовно прокурора негайно повідомляється
Генеральний прокурор України


2. про початок кримінального
провадження стосовно прокурора негайно
повідомляється Генеральний прокурор
України;


3. першочергові слідчі дії стосовно
прокурора можуть проводитися лише в
присутності представника
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів;


4. всі відповіді правильні.

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про
прокуратуру», про початок кримінального провадження
стосовно прокурора негайно повідомляється Генеральний прокурор України

Питання:


У яких межах дозволено критику діяльності прокурора?

Відповіді:


1. у межах, визначених Генеральним
прокурором України;

Правильн
а
відповідь:


3. у межах обґрунтованої критики,
визначених з урахуванням

Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод

та практики Європейського суду з
прав людини


2. у межах, які визначені відповідним
рішенням суду про надання
дозволу на
критику прокурора;


3. у межах обґрунтованої критики,
визначених з урахуванням

Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод

та практики Європейського суду з
прав людини;


4. критика діяльності прокурора законом
не обмежується

Пояснення:


Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру», межі обґрунтованої критики
діяльності прокурора визначаються з урахуванням

Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод

та практики Європейського суду з прав
людини

Питання:


Яке право має прокурор у випадку виникнення загрози його незалежності?

Відповіді:


1. звернутися до керівника органу
прокуратури із клопотанням про
застосування заходів забезпечення його
безпеки;

Правильн
а
відповідь:


3. звернутися до
Ради прокурорів України з
повідомленням про загрозу його
незалежності


2. звернутися до Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів із
заявою про переведення на іншу посаду
або до іншого органу прокуратури;


3. звернутися до Ради прокурорів
України з повідомленням про загрозу
його незалежності;


4. застосувати всі можливі засоби
самозахисту.

Пояснення:


Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру», прокурор має право звернутися з
повідомленням про загрозу його
незалежності до Ради прокурорів України

Питання:


Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь
-
якого незаконного:

Відповіді:


1. впливу;

Правильн
а
відповідь:


4. всі відповіді правильні


2. тиску;


3. втручання;


4. всі
відповіді правильні.

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру», здійснюючи функції прокуратури,
прокурор є незалежним від будь
-
якого незаконного впливу, тиску, втручання.

Питання:

Яка вимога встановлюється до громадян, які
призначаються на посади військових прокурорів?

Відповіді:


1. належність до офіцерів, які проходять
військову службу або перебувають у
запасі;

Правильн
а
відповідь:


1. належність до офіцерів, які проходять
військову службу або перебувають у запасі


2.
знання іноземної мови;


3. досвід участі у миротворчих операціях
за кордоном;


4. стаж роботи у галузі права не менше
трьох років

Пояснення:

Відповідно до ч. 4 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», військовими прокурорами призначаються
громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу
юридичну освіту.

Питання:

Який стаж роботи вимагається для призначення на посаду прокурора регіональної прокуратури?

Відповіді:


1. у галузі права не менше трьох років;

Правильн
а
відповідь:

3. на посаді прокурора не менше трьох років


2. на посаді прокурора не менше двох
років;


3. на посаді прокурора не менше трьох
років;


4. на посадах прокурора або судді не
менше п’яти років.

Пояснення:

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», прокурором регіональної прокуратури
може бути
призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше
трьох років

Питання:

Що з переліченого є обов’язком прокурора?

Відповіді:


1. брати участь у прокурорському
самоврядуванні;

Правильн
а
відповідь:

4. вдосконалювати свій
професійний рівень


2. утворювати громадські організації;


3. бути членом професійної спілки;


4. вдосконалювати свій професійний
рівень

Пояснення:

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний
вдосконалювати
свій професійний рівень та з цією метою підвищувати кваліфікацію.

Питання:

Який щорічний обов’язок покладається на прокурорів?

Відповіді:


1. проходити медичний огляд;

Правильн
а
відповідь:

4. проходити таємну перевірку доброчесності


2.
проходити підготовку у Національній
академії прокуратури України;


3. підвищувати кваліфікацію;


4. проходити таємну перевірку
доброчесності

Пояснення:

Відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний щорічно
проходити
таємну перевірку доброчесності

Питання:


На яку діяльність прокурорів не поширюються вимоги щодо несумісності?

Відповіді:


1. на перебування на державних
виборних посадах;

Правильн
а
відповідь:


4. на участь у діяльності виборних органів
релігійних та громадських організацій


2. на обіймання посади в органі
державної влади;


3. на обіймання посади в органі місцевого
самоврядування;


4. на участь у діяльності виборних
органів релігійних та громадських
організацій

Пояснення:


Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про прокуратуру», вимоги щодо несумісності не
поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних органів релігійних та громадських
організацій

Питання:


Який вид діяльності заборонений прокурору
вимогами щодо несумісності?

Відповіді:


1. наукова діяльність;

Правильн
а
відповідь:


2. участь у політичних акціях


2. участь у політичних акціях;


3. робота у Кваліфікаційно
-
дисциплінарній комісії прокурорів;


4. участь у діяльності виборних
органів
релігійних організацій.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про прокуратуру», прокурор не може належати до політичної
партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Питання:

Що має включати періодична підготовка у Національній академії прокуратури України, яку
зобов’язаний проходити прокурор?

Відповіді:


1. підвищення рівня володіння
державною мовою;

Правильн
а
відповідь:

3. вивчення правил прокурорської етики


2.
опанування тактикою і методикою
розслідування кримінальних
правопорушень;


3. вивчення правил прокурорської етики;


4. засвоєння практичних навичок
складання процесуальних документів.

Пояснення:

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону
України «Про прокуратуру», прокурор періодично проходить
підготовку у Національній академії прокуратури України, що має включати вивчення правил
прокурорської етики.

Питання:

Яка функція прокуратури України полягає у здійсненні процесуальних та інших дій,

спрямованих
на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом?

Відповіді:


1. підтримання державного
обвинувачення в суді;

Правильн
а
відповідь:


2. представництво інтересів громадянина або
держави в суді


2.
представництво інтересів громадянина
або держави в суді;


3. нагляд за додержанням законів
органами, що провадять оперативно
-
розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство;


4. нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на
захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом

Питання:


Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина у випадках, якщо така особа не
спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні
повноваження через:

Відповіді:


1. недосягнення повноліття;

Правильн
а
відповідь:


1. недосягнення повноліття


2. похилий вік;


3. стан здоров’я;


4. скрутне матеріальне становище

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор здійснює представництво в суді
інтересів
громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо
така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати
процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність а
бо обмежену дієздатність, а
законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Питання:


Яку категорію фізичних осіб має право представляти
прокурор у суді?

Відповіді:


1. громадян України;

Правильн
а
відповідь:


4. всі відповіді правильні


2. іноземців;


3. осіб без громадянства


4. всі відповіді правильні

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про
прокуратуру», прокурор здійснює представництво в суді
інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо
така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати
процесуал
ьні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а
законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Питання:


Що з переліченого є складовою підстави представництва прокурором інтересів громадянина у суді?

Відповіді:


1. особа самостійно не захищає свої
порушені чи оспорювані права або не
реалізує процесуальні повноваження;

Правильн
а
відповідь:


2. особа не спроможна самостійно захистити
свої порушені чи оспорювані права або
реалізувати процесуальні повноваження


2. особа не спроможна самостійно
захистити свої порушені чи оспорювані
права або реалізувати процесуальні
повноваження;


3. особа не бажає самостійно захистити
свої порушені чи оспорювані права або
реалізувати процесуальні повноваження;


4. особа неефективно захищає свої
порушені чи оспорювані права або
реалізує процесуальні повноваження.

Пояснення:


Відповідно до ч.

2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор здійснює представництво в суді
інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо
така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані п
рава або реалізувати
процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а
законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежн
им чином здійснюють її захист.

Питання:


У разі нездійснення або неналежного здійснення повноважень щодо захисту інтересів держави, а
також у разі відсутності якого суб’єкта прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів
держави?

Відповіді:


1. законного представника;

Правильн
а
відповідь:


2. суб’єкта владних повноважень


2. суб’єкта владних повноважень;


3. громадської організації;


4. органу самоорганізації населення

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України
«Про прокуратуру», прокурор здійснює представництво в суді
законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист
цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого
самов
рядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні
повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Питання:


У яких правовідносинах не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів
держави?

Відповіді:


1. пов’язаних із земельною сферою;

Правильн
а
відповідь:


4. пов’язаних із виборчим процесом


2. пов’язаних із бюджетною сферою;


3. пов’язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю;


4. пов’язаних із виборчим процесом

Пояснення:


Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», не допускається здійснення
прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у
правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом.

Питання:

Перед яким органом прокурор зобов’язаний обґрунтувати наявність підстав представництва
інтересів громадянина або держави в суді?

Відповіді:


1. перед судом;

Правильн
а
відповідь:

1. перед судом


2. перед Уповноваженим Верховної Ради
України з прав
людини;


3. перед суб’єктом владних повноважень,
до компетенції якого віднесено захист
інтересів громадян або держави;


4. перед Радою прокурорів України.

Пояснення:

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», наявність підстав
для представництва має
бути обґрунтована прокурором у суді.

Питання:

Які особи мають право звернутися до Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів із заявою
про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора?

Відповіді:


1. випускники Національної

академії
прокуратури України, які відповідають
встановленим вимогам до кандидата на
посаду прокурора;

Правильн
а
відповідь:

4. всі особи, які відповідають встановленим
вимогам до кандидата на посаду прокурора


2. колишні співробітники суду і
правоохоронних органів, які відповідають
встановленим вимогам до кандидата на
посаду прокурора;


3. рекомендовані органами
прокурорського самоврядування особи,
які відповідають встановленим вимогам
до кандидата на посаду прокурора;


4. всі особи,
які відповідають
встановленим вимогам до кандидата на
посаду прокурора

Пояснення:

Відповідно до ч. 2ст. 28 Закону України «Про прокуратуру», кожен, хто відповідає встановленим вимогам
до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.

Питання:


Яка можливість надається громадянину чи його законному представнику або суб’єкту владних
повноважень у разі незгоди із наявністю
підстав для представництва прокурором інтересів
громадянина або держави в суді?

Відповіді:


1. заперечення проти наявності підстав
для представництва;

Правильн
а
відповідь:


2. оскарження наявності підстав для
представництва


2. оскарження наявності підстав для
представництва;


3. відкликання згоди на здійснення
прокурором представництва;


4. відводу прокурора, який здійснює
представництво.

Пояснення:


Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 23 Закону України «Про
прокуратуру», наявність підстав для представництва
може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом владних повноважень

Питання:


Який прокурор має право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного,
адміністративного, господарського судочинства?

Відповіді:


1. прокурор Генеральної прокуратури
України;

Правильн
а
відповідь:


4. заступник керівника місцевої прокуратури


2. прокурор регіональної прокуратури;


3. керівник структурного підрозділу
регіональної прокуратури;


4. заступник керівника місцевої
прокуратури

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», право подання позовної заяви (заяви,
подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського
судочинства надається Генеральному
прокурору України, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональних та місцевих
прокуратур, їх першим заступникам та заступникам.

Питання:


Який прокурор має право подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами в цивільній, адміністративній, господарській справі?.

Відповіді:


1. керівник структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України;

Правильн
а
відповідь:


3. керівник регіональної прокуратури


2. прокурор Генеральної прокуратури
України;


3. керівник регіональної прокуратури;


4. заступник керівника місцевої
прокуратури

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», право подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими обставинами в цивільній, адміністративній, господарській справі
надається Генеральному прокурору України, його першому заступни
ку та заступникам, керівникам
регіональних прокуратур.

Питання:


В межах якої функції прокуратури прокурори здійснюють координаційні повноваження?

Відповіді:


1. підтримання державного
обвинувачення в суді;

Правильн
а
відповідь:


3. нагляд за додержанням
законів органами,
що провадять оперативно
-
розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство


2. представництво інтересів громадянина
або держави в суді;


3. нагляд за додержанням законів
органами, що провадять оперативно
-
розшукову діяльність,
дізнання, досудове
слідство;


4. нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру», Генеральний прокурор України, керівники
регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу
обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органам
и, що провадять оперативно
-
розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів відповідного
рівня у сфері протидії злочинності.

Питання:


В межах якої функції прокуратури прокурор має право знайомитися з
матеріалами виконавчого
провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки,
знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність
державного виконавця?

Відповіді:


1. підтримання
державного
обвинувачення в суді;

Правильн
а
відповідь:


4. нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян


2. представництво інтересів громадянина
або держави в суді;


3. нагляд за додержанням законів
органами, що провадять оперативно
-
розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство;


4. нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян

Пояснення:

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», прокурор, здійснюючи нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням о
собистої свободи громадян, має право
знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних
справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення,
дії чи бездіяльність де
ржавного виконавця.

Питання:

Скільки членів входить до складу Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів?

Відповіді:


1. 9;

Правильн
а
відповідь:

2. 11.


2. 11;


3. 13;


4. 15.

Пояснення:

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про
прокуратуру», до складу Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів входять одинадцять членів.

Питання:


Для роботи у якому органі прокурор може бути відряджений за його заявою?

Відповіді:


1. Верховній Раді України;

Правильн
а
відповідь:


3. Вищій
раді юстиції


2. Конституційному Суду України;


3. Вищій раді юстиції;


4. місцевій державній адміністрації

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про прокуратуру», прокурор за його заявою може бути
відряджений для роботи у
Кваліфікаційно
-
дисциплінарній комісії прокурорів, Національній академії
прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках. Можливість відрядження
прокурора до Вищої ради юстиції передбачена п. 1 ч. 1 ст. 64 Закону України «Про прокуратур
у».

Питання:


Яку з перелічених нижче вказівок прокурора вищого рівня прокурор зобов’язаний виконати?

Відповіді:


1. будь
-
яку вказівку, незалежно від її
форми і змісту;

Правильн
а
відповідь:


3. вказівку, що викликає у нього сумнів у
законності, якщо він

отримав її у письмовій
формі;


2. вказівку, що викликає у нього сумнів у
законності, віддану в усній формі;


3. вказівку, що викликає у нього сумнів у
законності, якщо він отримав її у
письмовій формі;


4. вказівку, що викливає

у нього сумнів у
законності, в тому числі явно злочинного
характеру, отриману у письмовій формі.

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», накази адміністративного характеру, а
також вказівки, що прямо стосуються
реалізації прокурором функцій прокуратури, видані (віддані) в
межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання відповідним прокурором.
Згідно із ч. 5 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», прокурор не зобов’язаний виконувати накази та
вказівки прокурора вищого рівня, що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у
письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки.

Питання:


Вказівка якого з перелічених нижче прокурорів є обов’язковою для керівника підрозділу місцевої
прокуратури?

Відповіді:


1. першого заступника керівника
регіональної прокуратури;

Правильн
а
відповідь:


3. Генерального прокурора України


2. керівника
підрозділу Генеральної
прокуратури України;


3. Генерального прокурора України;


4. всіх перелічених прокурорів

Пояснення:


Відповідно до п. 1 абз
. 3 ч. 3 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», прокурором вищого рівня для
прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів місцевої прокуратури є керівник місцевої
прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу о
бов’язків. Згідно із абз.
2 цієї частини статті 17, право давати вказівки прокурору нижчого рівня мають прокурори вищого рівня.
Але Генеральний прокурор України має право давати вказівки будь
-
якому прокурору.

Питання:


Для кого із перелічених посадових
осіб є обов’язковим письмовий наказ адміністративного
характеру, виданий заступником керівника регіональної прокуратури?

Відповіді:


1. керівника регіональної прокуратури,
його першого заступника і заступників,
прокурорів даної прокуратури;

Правильн
а
відповідь:


3. заступника керівника підрозділу
відповідної регіональної прокуратури,
підлеглого заступнику керівника
регіональної прокуратури, який видав наказ,
відповідно до розподілу службових обов’язків


2. керівника місцевої прокуратури, на яку
поширюється територіальна юрисдикція
відповідної регіональної прокуратури;


3. заступника керівника підрозділу
відповідної регіональної прокуратури,
підлеглого заступнику керівника
регіональної прокуратури, який видав
наказ, відповідно до розподілу
службових
обов’язків;


4. прокурорів місцевої прокуратури, на
яку поширюється територіальна
юрисдикція відповідної регіональної
прокуратури

Пояснення:

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру»,

перші заступники та заступники
керівників органів прокуратури відповідно до розподілу обов’язків мають право видавати письмові
накази адміністративного характеру, що є обов’язковими до виконання підлеглими прокурорами
відповідного органу прокуратури. Підлеглим заступнику керівника регіо
нальної прокуратури, який
видав наказ, з числа перелічених осіб є лише заступник керівника підрозділу відповідної регіональної
прокуратури.

Питання:


У яких випадках керівник місцевої прокуратури може здійснювати представництво в суді інтересів
держави в
особі Національного банку України?

Відповіді:


1. в будь
-
яких випадках, за власною
ініціативою або за письмовою вказівкою
або наказом прокурора
ви
щ
ого

рівня;

Правильн
а
відповідь:


4. керівник місцевої прокуратури не може
здійснювати представництво в суді
інтересів
держави в особі Національного банку
України


2. виключно за письмовою вказівкою чи
наказом керівника регіональної
прокуратури;


3. виключно за письмовою вказівкою чи
наказом Генерального прокурора України
або його першого заступника чи
заступника відповідно до компетенції;


4. керівник місцевої прокуратури не може
здійснювати представництво в суді
інтересів держави в особі Національного
банку України

Пояснення:


Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»,
представництво в суді інтересів
держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися
прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою
вказівкою чи наказом Генерального про
курора України або його першого заступника чи заступника
відповідно до компетенції.

Питання:


На яких умовах місцева прокуратура може делегувати здійснення представництва інтересів
держави у суді відповідній місцевій раді?

Відповіді:


1. у разі
необхідності за вмотивованим
рішенням керівника місцевої
прокуратури, погодженим із головою
відповідної місцевої ради;

Правильн
а
відповідь:


4. таке делегування не допускається


2. за виключних обставин на підставі
адміністративного наказу керівника
регіональної прокуратури;


3. на підставі наказу Генерального
прокурора України, прийнятого на основі
подання відповідної місцевої ради;


4. таке делегування не допускається.

Пояснення:


Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
прокуратуру», на прокуратуру покладається функція
представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про прокуратуру», делегування функцій прокуратури, а також
привласнення цих фу
нкцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Питання:

В якому порядку відшкодовується шкода, завдана внаслідок невиконання або неналежного
виконання прокурором особистих цивільно
-
правових зобов’язань?

Відповіді:


1. особисто прокурором у

загальному
порядку відшкодування шкоди;

Правильн
а
відповідь:


1. особисто прокурором у загальному
порядку відшкодування шкоди


2. за рахунок коштів з фондів
загальнообов’язкового державного
соціального страхування;


3. шкода, заподіяна з вини
прокурора,
відшкодовується ним особисто, а та, що
завдана не з його вини


державою;


4. державою незалежно від вини
прокурора в порядку, визначеному
законом.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», шкода, завдана
незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю прокурора, відшкодовується державою незалежно від його вини в порядку,
визначеному законом. Проте Закон не передбачає спеціального порядку відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок невиконання або неналежного в
иконання прокурором особистих цивільно
-
правових зобов’язань. З цього можна зробити висновок, що така шкода відшкодовується у загальному
порядку.

Питання:


Який прокурор є прокурором вищого рівня для керівника регіональної прокуратури?

Відповіді:


1. прокурор Генеральної прокуратури
Правильн

4. заступник Генерального прокурора
України відповідно до розподілу
обов’язків;

а
відповідь:

України відповідно до розподілу обов’язків


2. заступник керівника підрозділу
Генеральної прокуратури України
відповідно до розподілу обов’язків;


3. керівник підрозділу Генеральної
прокуратури України відповідно до
розподілу обов’язків;


4. заступник Генерального прокурора
України відповідно до розподілу
обов’язків.

Пояснення:


Відповідно до п. 4 ч. 3

ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», прокурором вищого рівня для
керівника регіональної прокуратури, його першого заступника та заступників, керівника та заступника
керівника підрозділу, прокурора Генеральної прокуратури України
-

Генеральний прокурор

України чи
його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків.

Питання:


У якій частині прокурори підпорядковуються керівникам?

Відповіді:


1. виключно в частині виконання
письмових вказівок з питань реалізації
прокурорами покладених

на них
повноважень;

Правильн
а
відповідь:


2. виключно в частині виконання письмових
наказів адміністративного характеру,
пов’язаних з організаційними питаннями
діяльності прокурорів та органів
прокуратури.


2. виключно в частині виконання
письмових
наказів адміністративного
характеру, пов’язаних з організаційними
питаннями діяльності прокурорів та
органів прокуратури;


3. як з питань реалізації прокурорами
покладених на них повноважень, так і з
організаційних питань діяльності
прокурорів та
органів прокуратури;


4. прокурори керівникам не
підпорядковуються і є незалежними від
них при здійсненні своїх повноважень.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», прокурори здійснюють свої повноваження
у межах,
визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання
письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями діяльності
прокурорів та органів прокуратури.

Питання:


Яку з перелічених оплачувану
діяльність може вести прокурор, не порушуючи вимоги щодо
несумісності?

Відповіді:


1. вести лекції у юридичному вузі у
вільний від роботи час;

Правильн
а
відповідь:


1. вести лекції у юридичному вузі у вільний
від роботи час


2. обіймати посаду у органі
внутрішніх
справ;


3. вести приватну нотаріальну діяльність;


4. мати представницький мандат
депутата Верховної Ради України.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про прокуратуру», перебування на посаді прокурора
несумісне з обійманням посади в будь
-
якому органі державної влади, іншому державному органі, органі
місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на держа
вних виборних посадах. При цьому
викладацька діяльність не заборонена ані Законом «Про прокуратуру», ані Законом України «Про
запобігання корупції» (відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25, відповідній категорії посад, до яких належать
прокурори, забороняється займ
атися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою
діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України).

Питання:

У якому
із вказаних випадків

здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави не
допускається?

Відповіді:


1. оскарження результатів виборів
Президента України у судовому порядку;

Правильн
а
відповідь:


1. оскарження результатів виборів
Президента
України у судовому порядку


2. оскарження рішення про незаконне
відчуження земель державної форми
власності;


3. відшкодування шкоди, заподіяної
навк
олишньому природному середовищу
;


4. відшкодування шкоди, витраченої на
стаціонарне лікування потерпілої від
злочину особи

Пояснення:

Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», не допускається здійснення
прокурором представництва в суді інтересів держави в особ
і державних компаній, а також у
правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної
Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також
політичних партій, релігійних ор
ганізацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та
інших громадських об’єднань. Оскарження результатів виборів Президента України у судовому порядку
відноситься до правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом

Питання:


Який прокурор має

повноваження координувати діяльність Міністерства внутрішніх справ
України

у сфері протидії злочинності?

Відповіді:


1. керівник органу прокуратури будь
-
якого рівня;

Правильн
а
відповідь:


4. заступник Генерального прокурора
України відповідно до
розподілу обов’язків.


2. керівник місцевої прокуратури;


3. керівник регіональної прокуратури;


4. заступник Генерального прокурора
України відповідно до розподілу
обов’язків.

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про
прокуратуру», Генеральний прокурор України, керівники
регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу
обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно
-
розшукову
діяльність
, дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів відповідного
рівня у сфері протидії злочинності. Оскільки Міністерство внутрішніх справ України належить до
центральних органів виконавчої влади, то координувати його діяльність м
ає право Генеральний
прокурор України, його перший заступник або заступники

Питання:


Яку з перелічених осіб, що подали всі необхідні документи, буде допущено до участі в доборі
кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури?

Відповіді:


1.
громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи в галузі
права три роки та володіє державною
мовою;

Правильн
а
відповідь:

1. громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи в галузі права
три роки та володіє державною мовою;


2. громадянин Грузії, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи в галузі
права два роки та володіє державною
мовою;


3. громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи в галузі
права один рік та володіє державною
мовою;


4.
громадянин України, який має
юридичну освіту освітньо
-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», стаж
роботи в галузі права шість років та
володіє державною мовою.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про прокуратуру», до участі в доборі
кандидатів на посаду
прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам,
установленим до кандидата на посаду прокурора. Згідно із ч. 1 ст. 27 цього Закону, прокурором місцевої
прокуратури може бути призначений громадяни
н України, який має вищу юридичну освіту, стаж
роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою

Питання:


Який документ забороняється вимагати від кандидата на посаду прокурора для участі в доборі
кандидатів?

Відповіді:


1. копію
документів про освіту, науковий
ступінь, вчене звання;

Правильн
а
відповідь:


3. довідку про склад сім’ї


2. копію трудової книжки;


3. довідку про склад сім’ї;


4. довідку про допуск до державної
таємниці (у разі його наявності).

Пояснення:


Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про прокуратуру», вимагати від кандидата на посаду
прокурора надання документів, не передбачених цією статтею, забороняється. Довідка про склад сім’ї
серед цих документів не передбачена.

Питання:


Яка з
перелічених осіб може бути призначена на посаду прокурора за умови відповідності іншим
встановленим законом вимогам?

Відповіді:


1. яка визнана судом обмежено
дієздатною, проте подала необхідні
документи через свого піклувальника;

Правильн
а
відповідь:


4.

яка має судимість за вчинення умисного
злочину, що була погашена в установленому
законом порядку


2. на яку за два роки до дати подання
документів накладалося адміністративне
стягнення за вчинення корупційного
правопорушення;


3. яка є інвалідом дитинства по зору, що
за медичною висновком перешкоджатиме
виконанню обов’язків прокурора;


4. яка має судимість за вчинення
умисного злочину, що була погашена в
установленому законом порядку.

Пояснення:


Відповідно до ч. 5 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», не може бути призначена на посаду
прокурора особа, яка: 1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) має захворювання, що
перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 3) має незняту ч
и непогашену судимість або на яку
накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення. Отже, особа, чия
судимість погашена, може претендувати на посаду прокурора.

Питання:


Який граничний строк перебування особи на тимчасово
вакантній посаді, яка утворилася
внаслідок відрядження прокурора, який займає її на постійній основі, до Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів?

Відповіді:


1. один рік;

Правильн
а
відповідь:


3. три роки.


2. два роки;


3. три роки;


4. п’ять років.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про прокуратуру», Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів за наявності тимчасово вакантних посад прокурорів в органі прокуратури (зокрема, у зв’язку
з відрядженням для
участі в роботі інших органів на постійній основі тощо) оголошує серед осіб, які
перебувають у резерві на заміщення вакантних посад прокурорів та пройшли спеціальну підготовку,
конкурс на зайняття таких посад. Згідно із ч. 3 цієї статті, у разі повернення
на роботу прокурора, який
обіймає відповідну посаду на постійній основі, прокурор, який обіймає тимчасово вакантну посаду,
звільняється з посади та зараховується до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. Відповідно
до ч. 4 ст. 74 цього Закону, ст
рок повноважень члена Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів
становить три роки. Одна і та ж сама особа не може здійснювати повноваження члена комісії два строки
підряд.

Питання:

Якому кандидату при проведенні конкурсу на зайняття вакантних
посад прокурора
Кваліфікаційно
-
дисциплінарною комісією прокурорів надається перевага у разі наявності в
кандидатів однакової кількості балів за рейтингом?

Відповіді:


1. кандидату, який раніше подав заяву на
участь у конкурсі на зайняття вакантної
посади
прокурора;

Правильн
а
відповідь:


2. кандидату, який працював на тимчасово
вакантній посаді прокурора або має більший
стаж роботи в галузі права


2. кандидату, який працював на
тимчасово вакантній посаді прокурора
або має більший стаж роботи в галузі
права;


3. кандидату, який показав кращі знання
за результатами спеціальної підготовки;


4. кандидату, який є старшим за віком.

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про прокуратуру», Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів проводить конкурс на зайняття вакантних посад прокурора на підставі рейтингу кандидатів.
У разі наявності в кандидатів однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який
працював на тимчасово вакантній посаді прокурора або має біл
ьший стаж роботи в галузі права

Питання:


Як має діяти керівник органу прокуратури, якщо він не згодний із поданням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про призначення кандидата на посаду прокурора?


Відповіді:


1. відмовити у призначенні
кандидата на
посаду прокурора, повідомивши про це
Кваліфікаційно
-
дисциплінарну комісію
прокурорів із наведенням мотивів такого
рішення;

Правильн
а
відповідь:


4. своїм наказом призначити кандидата на
посаду прокурора не пізніше 30 днів з дня
отримання подан
ня Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів


2. оскаржити рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про
призначення кандидата на посаду
прокурора до суду;


3. оскаржити рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів
про
призначення кандидата на посаду
прокурора до Вищої ради юстиції;


4. своїм наказом призначити кандидата
на посаду прокурора не пізніше 30 днів з
дня отримання подання Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів

Пояснення:


Відповідно до ст. 35 Закону України «Про прокуратуру», керівник прокуратури своїм наказом
призначає кандидата на посаду прокурора не пізніше 30 днів з дня отримання подання Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів. Можливості незгоди керівника орг
ану прокуратури із таким
поданням не передбачено.

Питання:


Які правові наслідки для прокурора, який обіймає тимчасово вакантну посаду, призначеного на неї
з числа кандидатів на посаду прокурора, має повернення на роботу прокурора, який обіймає
відповідну посаду на постійній основі?

Відповіді:


1. звільняється з

посади;

Правильн
а
відповідь:


2. звільняється з посади та зараховується до
резерву на заміщення вакантних посад
прокурорів


2. звільняється з посади та зараховується
до резерву на заміщення вакантних посад
прокурорів;


3. підлягає переведенню на
іншу
вакантну посаду у тому самому або
іншому органі прокуратури;


4. залишається працювати, а працівник,
який обіймає відповідну посаду на
постійній основі, підлягає переведенню на
іншу вакантну посаду у тому самому або
іншому органі прокуратури.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 37 Закону України «Про прокуратуру», у разі повернення на роботу прокурора,
який обіймає відповідну посаду на постійній основі, прокурор, який обіймає тимчасово вакантну посаду,
звільняється з посади та зараховується до р
езерву на заміщення вакантних посад прокурорів.

Питання:

Який суб’єкт затверджує структуру та чисельність місцевої прокуратури?

Відповіді:


1. Генеральний прокурор України за
погодженням із Радою прокурорів
України;

Правильн
а
відповідь:


1. Генеральний
прокурор України за
погодженням із Радою прокурорів України


2. Генеральний прокурор України
одноосібно;


3. керівник регіональної прокуратури;


4. керівник місцевої прокуратури

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про
прокуратуру», структура та чисельність Генеральної
прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур затверджуються наказом Генерального
прокурора України за погодженням з Радою прокурорів України.

Питання:

У якому із наведених випадків за
результатами дисциплінарного провадження Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення про неможливість подальшого
перебування особи на посаді прокурора?

Відповіді:


1. Генеральний прокурор України вчинив
дисциплінарний проступок,
який має
характер грубого порушення;

Правильн
а
відповідь:

4. дисциплінарний проступок, що не має
характеру грубого порушення, вчинив
прокурор, на якого за п’ять місяців до цього
було накладено дисциплінарне стягнення у
виді догани


2. прокурор допустив
порушення правил
професійної етики, яке не є підставою для
притягнення його до юридичної
відповідальності;


3. дисциплінарний проступок, що не має
характеру грубого порушення, вчинив
прокурор, на якого за два роки до цього
було накладено дисциплінарне
стягнення
у виді заборони протягом одного року на
переведення до органу прокуратури
вищого рівня чи на призначення на вищу
посаду в органі прокуратури, в якому
прокурор обіймає посаду;


4. дисциплінарний проступок, що не має
характеру грубого порушення
, вчинив
прокурор, на якого за п’ять місяців до
цього було накладено дисциплінарне
стягнення у виді догани

Пояснення:


Відповідно до ч. 4 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру», за результатами дисциплінарного
провадження Кваліфікаційно
-
дисциплінарна
комісія прокурорів може прийняти рішення про
неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального прокурора
України) у разі: 1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має характер грубого
порушення; 2) якщо прокурор

вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора,
який притягувався до дисциплінарної відповідальності. Згідно із ч. 2 цієї статті, прокурор протягом
одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення вважається таким, який
пр
итягувався до дисциплінарної відповідальності

Питання:

Які наслідки має встановлення під час дисциплінарного провадження щодо прокурора факту
членства у політичній партії?

Відповіді:


1. Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів пропонує йому
припинити
членство у політичній партії;

Правильн
а
відповідь:

4. Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів ініціює перед Вищою радою
юстиції розгляд питання про порушення

2. Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів має розпочати нове
дисциплінарне провадження за фактом
порушення засади політичної
нейтральності;

прокурором вимог щодо несумісності


3. Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів в межах даного
дисциплінарного провадження має
накласти додаткове стягнення за
порушення
вимог щодо несумісності;


4. Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія
прокурорів ініціює перед Вищою радою
юстиції розгляд питання про порушення
прокурором вимог щодо несумісності

Пояснення:


Згідно із ч. 3 ст. 18 Закону України «Про прокуратуру»

п
рокурор не може належати до політичної
партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках Відповідно до ч. 5 ст. 49 Закону України
«Про прокуратуру», у разі якщо Кваліфікаційно
-
дисциплінарна комісія прокурорів за результатами
дисциплінарного пров
адження щодо прокурора встановила обставини, які свідчать про порушення
прокурором вимог щодо несумісності, передбачених

ст. 18

цього Закону, вона ініціює перед Вищою
радою юстиції розгляд відповідного питання.

Питання:


У якому випадку Генеральний
прокурор України звільняється з посади на підставі подання
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів?

Відповіді:


1. у зв’язку з поданням заяви про
дострокове припинення повноважень на
адміністративній посаді за власним
бажанням;

Правильн
а
відповідь:


4. у разі припинення громадянства України
або набуття громадянства іншої держави


2. у зв’язку із висловленням Верховною
Радою України недовіри Генеральному
прокурору України;


3. у зв’язку із порушенням вимог щодо
несумісності;


4. у

разі припинення громадянства
України або набуття громадянства іншої
держави

Пояснення:

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 42 Закону України «Про прокуратуру», Генеральний прокурор України звільняється
з адміністративної посади Президентом України за згодою
Верховної Ради України на підставі подання
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради юстиції. Відповідно до ч. 2 ст. 57
Закону України «Про прокуратуру», Генеральний прокурор України у разі припинення громадянства
або набуття громадян
ства іншої держави звільняється з посади Президентом України за поданням
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів.

Питання:


У якому випадку прокурор може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності?

Відповіді:


1. розгляд звернення
громадянина
строком 50 днів;

Правильн
а
відповідь:


1. розгляд звернення громадянина строком
50 днів


2. відмова виконувати вказівку прокурора
вищого рівня, яка викликає сумнів у
законності, отриману в усній формі;


3. скасування судом обраного за
участі
прокурора запобіжного заходу, якщо при
цьому прокурор не допустив недбалості
або несумлінності;


4. відмова журналісту у наданні
коментарів з приводу кримінального
провадження з посиланням на таємницю
досудового розслідування.

Пояснення:

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», прокурора може бути притягнуто до
дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстави необґрунтованого
зволікання з розглядом звернення. Відповідно до ч. 1 ст. 20

Закону України «Про звернення громадян»,
звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів

Питання:


Яким чином керівник прокуратури може відреагувати на факти неналежного виконання
підпорядкованим йому прокурором своїх службових обов’язків?

Відповіді:


1. накласти на прокурора дисциплінарне
стягнення;

Правильн
а
відповідь:


4. звернутися із скаргою
(заявою) до
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів


2. звернутися із поданням до прокурора
вищого рівня про притягнення прокурора
до дисциплінарної відповідальності;


3. відсторонити прокурора від виконання
службових обов’язків і призначити

службову перевірку;


4. звернутися із скаргою (заявою) до
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів

Пояснення:


Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», прокурора може бути притягнуто до
дисциплінарної відповідальності у
порядку дисциплінарного провадження з підстав невиконання чи
неналежного виконання службових обов’язків. Відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про
прокуратуру», право на звернення до Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів із скаргою
(заявою)
про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти.

Питання:


Яка підстава для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора є обов’язковою?

Відповіді:


1. скарга (заява) про вчинення
прокурором дисциплінарного
проступку,
подана членом Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів;

Правильн
а
відповідь:


3. заява за результатами проведеної
перевірки доброчесності прокурора,
внаслідок якої встановлено вчинення
дисциплінарного проступку


2. заява прокурора про
вчинення ним
дисциплінарного проступку;


3. заява за результатами проведеної
перевірки доброчесності прокурора,
внаслідок якої встановлено вчинення
дисциплінарного проступку;


4. скарга (заява) про вчинення
прокурором дисциплінарного проступку,
подана керівником органу прокуратури, в
якому він обіймає посаду

Пояснення:

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру»,

заява за результатами проведеної
перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення
дисциплінарного проступку,
є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора.

Питання:


В якому порядку прокурор може бути відсторонений від посади до завершення дисциплінарного
провадження?

Відповіді:


1. рішенням члена
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів, який
проводить перевірку скарги (заяви);

Правильн
а
відповідь:


4. наказом про відсторонення прокурора від
посади до завершення дисциплінарного
провадження, виданим керівником органу
прокуратури, в якому пра
цює прокурор на
основі рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів,
прийнятого за клопотанням члена
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів, який проводить перевірку
скарги (заяви)


2. рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів,
прийнятим за клопотанням члена
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів, який проводить перевірку
скарги (заяви);


3. рішенням керівника органу
прокуратури, в якому він працює;


4. наказом про відсторонення прокурора
від посади
до завершення
дисциплінарного провадження, виданим
керівником органу прокуратури, в якому
працює прокурор на основі рішення
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів, прийнятого за клопотанням
члена Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів,
який проводить
перевірку скарги (заяви).

Пояснення:


Відповідно до ч. 5 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру», член Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів має право звернутися до Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів із
клопотанням про необхідність відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного
провадження. У разі прийняття Кваліфікаційно
-
дисциплінарною комісією прокурорів рішення про
наявність підстав для відсторонення прокурора від посади копія цього р
ішення надсилається керівнику
органу прокуратури, в якому працює прокурор, стосовно якого прийнято таке рішення. Керівник
органу прокуратури, в якому працює прокурор, зобов’язаний невідкладно розглянути рішення про
наявність підстав для відсторонення проку
рора від посади, за результатами якого може видати наказ про
відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження.

Питання:


За яких умов прокурор, на якого було накладено дисциплінарне стягнення у виді догани, може
бути визнаний
таким, який не притягувався до дисциплінарної відповідальності, до закінчення
строку перебування у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності?

Відповіді:


1. за рішенням керівника органу
прокуратури, в якому він працює;

Правильн
а
відповідь:


3. за рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів на
підставі клопотання керівника відповідного
органу прокуратури однак не раніш як через

2. за рішенням Генерального прокурора
України на підставі клопотання керівника
відповідного органу прокуратури;

шість місяців із дня накладення
дисциплінарного стягнення


3. за рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів на
підставі клопотання керівника
відповідного органу прокуратури однак
не
раніш як через шість місяців із дня
накладення дисциплінарного стягнення;


4. за рішенням Ради прокурорів України
на підставі клопотання Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів, однак
не раніш як через рік із дня накладення
дисциплінарного стя
гнення.

Пояснення:

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 49 Закону України «Про прокуратуру», до закінчення річного строку прокурор,
який не допустив порушення законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої службові
обов’язки, може бути визнаний таким,
який не притягувався до дисциплінарної відповідальності, за
рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів на підставі клопотання керівника
відповідного органу прокуратури, однак не раніш як через шість місяців із дня накладення
дисциплінарного
стягнення, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті (догани).

Питання:


У якому випадку оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного
провадження, може зупинити дію такого рішення?

Відповіді:


1. у всіх випадках оскарження до
адміністративного суду або до Вищої ради
юстиції;

Правильн
а
відповідь:


3. оскарження не зупиняє дію такого
рішення, але у випадку оскарження до
адміністративного суду суд у порядку
забезпечення адміністративного позову
відповідною ухвалою може зупинити ді
ю
рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів про притягнення
прокурора до дисциплінарної
відповідальності або про неможливість
подальшого перебування особи на посаді


2. у випадку оскарження до Вищої ради
юстиції, за рішенням не менше ніж
двох
третин від її загального складу;


3. оскарження не зупиняє дію такого
рішення, але у випадку оскарження до
адміністративного суду суд у порядку
забезпечення адміністративного позову
відповідною ухвалою може зупинити дію
рішення
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів про притягнення
прокурора до дисциплінарної
відповідальності або про неможливість
подальшого перебування особи на посаді;

4. оскарження не зупиняє дію такого
рішення за жодних обставин

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру», подання адміністративного позову до суду
на рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення прокурора до
дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого п
еребування особи на посаді
прокурора не зупиняє дію такого рішення, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову
може відповідною ухвалою зупинити дію рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів
про притягнення прокурора до дисциплі
нарної відповідальності або про неможливість подальшого
перебування особи на посаді

Питання:


Рішення Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про неможливість подальшого
перебування особи на посаді прокурора, прийняте в порядку дисциплінарного
провадження, є
підставою для:

Відповіді:


1. звільнення прокурора з посади;

Правильн
а
відповідь:


2. припинення повноважень прокурора


2. припинення повноважень прокурора;


3. зупинення повноважень прокурора;


4. переведення прокурора до іншого
органу прокуратури.

Пояснення:


Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру», повноваження прокурора
припиняються у зв’язку з рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про
неможливість подальшого перебування особи на
посаді прокурора.

Питання:


З якого моменту виникає така підстава звільнення прокурора з посади, як припинення його
громадянства?

Відповіді:


1. з дня подання прокурором заяви про
вихід із громадянства України;

Правильн
а
відповідь:


3. з момент
у

набуття чинності Указом
Президента України про припинення
громадянства такої особи


2. з моменту набуття прокурором
громадянства іншої держави;


3. з дати видання указу Президента
України про припинення громадянства
такої особи;


4. з моменту встановлення у поданні
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів факту втрати прокурором
громадянства України.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 57 Закону України «Про прокуратуру», прокурор не може продовжувати
здійснювати свої
повноваження з моменту припинення громадянства України або встановлення у
поданні Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів факту набуття прокурором громадянства
іншої держави. Згідно із ч. 3 ст. 19 Закону України «Про громадянство України», датою п
рипинення
громадянства України є дата видання відповідного указу Президента України.

Питання:


З якого моменту припиняються повноваження прокурора у зв’язку з рішенням Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді
прокурора, якщо рішення не було оскаржено?

Відповіді:


1. з дня прийняття
рішення
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів про неможливість подальшого
перебування особи на посаді прокурора;

Правильн
а
відповідь:


3. з дня, наступного за днем спливу одного
місяця з дня вручення йому чи отримання
ним поштою копії відповідно
го рішення


2. в останній день місяця з дня вручення
йому чи отримання ним поштою копії
відповідного рішення;


3. з дня, наступного за днем спливу
одного місяця з дня вручення йому чи
отримання ним поштою копії
відповідного рішення;


4. з дня
видання керівником органу
прокуратури наказу про припинення
повноважень такого прокурора.

Пояснення:

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про прокуратуру», повноваження прокурора, крім
Генерального прокурора України, у зв’язку з рішенням
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються з дня,
наступного за днем завершення строку на оскарження цього рішення,
-

якщо рішення не було
оскаржено. Згідно із ч.

1 ст. 50

Закону України «Про прокуратуру», прокурор може оскаржити рішення,
прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради
юстиції протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

Питання:

На який граничний строк прокурор може бути відсторонений від посади під час дисциплінарного
провадження стосовно нього?

Відповіді:


1. один місяць;

Правильн
а
відповідь:


3. три місяці


2. два місяці;


3. три місяці;


4. чотири місяці.

Пояснення:


Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 64 Закону України «Про прокуратуру», повноваження прокурора зупиняються
у разі відсторонення від посади під час дисциплінарного провадження стосовно нього
-

до звільнення з
посади прокурора, скасування рішення про

відсторонення від посади під час дисциплінарного
провадження стосовно нього, закриття цього дисциплінарного провадження або накладення за його
вчинення дисциплінарного стягнення. Згідно із ч. 9 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру», перевірка
відомостей

про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності
проводиться у строк, який не перевищує двох місяців із дня реєстрації скарги (заяви), а в разі
неможливості завершення перевірки протягом цього строку він може бути продовж
ений
Кваліфікаційно
-
дисциплінарною комісією прокурорів, але не більш як на місяць. Отже, гранична
тривалість дисциплінарного провадження встановлена у три місяці. В межах цього строку прокурор
може бути відсторонений від посади.

Питання:


На який час
зупиняються повноваження прокурора у зв’язку із відрядженням його для роботи у
Вищій раді юстиції?

Відповіді:


1. на три роки;

Правильн
а
відповідь:


2. на чотири роки


2. на чотири роки;


3. на шість років;


4. безстроково.

Пояснення:


Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про прокуратуру», повноваження прокурора зупиняються
в разі відрядження його до Вищої ради юстиції


до повернення з відрядження. Згідно із ч. 3 ст. 1 Закону
України «Про Вищу раду юстиції», члени Вищої ради
юстиції, крім тих, які входять до її складу за
посадою, призначаються строком на чотири роки.

Питання:


Яке питання можуть вирішувати органи прокурорського самоврядування?

Відповіді:


1. притягнення прокурора до
дисциплінарної відповідальності;

Правильн
а
відповідь:


4. вжиття заходів щодо забезпечення
незалежності прокурорів


2. надання методичної допомоги у
конкретному кримінальному
провадженні;


3. звернення до Верховного суду України
із заявою про перегляд судового рішення;


4.
вжиття заходів щодо забезпечення
незалежності прокурорів

Пояснення:


Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 65 Закону України «Про прокуратуру», прокурорське самоврядування


це
самостійне колективне вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури
з метою
зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх діяльність. Згідно із ч. 2 цієї статті, до
питань внутрішньої діяльності прокуратури належать питання організаційного забезпечення
прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захис
ту прокурорів та їхніх сімей, а також інші
питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів. До завдань
прокурорського самоврядування, згідно із п. 2 ч. 1 цієї статті, відноситься зміцнення незалежності
прокурорів, захисту від втр
учання в їх діяльність, в межах якого органи прокурорського самоврядування
вживають заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів. Зазначене повноваження прямо
передбачено щодо Ради прокурорів України (п. 2 ч. 9 ст. 71 Закону України «Про прокуратуру»)
, проте
може здійснюватися і всеукраїнською конференцією працівників прокуратури (яка згідно із п. 7 ч. 2 ст.
67 Закону України «Про прокуратуру» розглядає інші питання прокурорського самоврядування та
здійснює інші повноваження відповідно до закону).

Питання:


У якому розмірі, виходячи із встановлених законом розмірів посадових окладів і надбавок
прокурорів, визначається заробітна плата першого заступника керівника регіональної прокуратури
з 1 січня 2016 року?


Відповіді:


1. 11 мінімальних заробітних

плат;

Правильн
а
відповідь:


3. 18,48 мінімальних заробітних плат


2. 17,16 мінімальних заробітних плат;


3. 18,48 мінімальних заробітних плат;


4. 19,8 мінімальних заробітних плат.

Пояснення:


Відповідно до ч. 3 ст. 81 Закону України
«Про прокуратуру», посадовий оклад прокурора місцевої
прокуратури з 1 січня 2016 року становить 11 мінімальних заробітних плат.

Згідно із ч. 4 цієї статті,
посадові оклади прокурора регіональної прокуратури установлюються пропорційно до посадового
окладу п
рокурора місцевої прокуратури з коефіцієнтом 1,2. Згідно із п. 7 ч. 5 цієї статті, посадові оклади
прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах першого заступника керівника регіональної
прокуратури встановлюються у розмірі 1,4 посадового окладу
прокурора регіональної прокуратури.
Таким чином, 11*1,2*1,4=18,48 мінімальних заробітних плат.

Питання:


Яка особа може бути призначена членом Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії прокурорів?

Відповіді:


1. народний депутат України;

Правильн
а
відповідь:


4. представник органу місцевого
самоврядування


2. науково
-
педагогічний працівник
Національної академії прокуратури
України;


3. суддя;


4. представник органу місцевого
самоврядування.

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 74 Закону України
«Про прокуратуру», членом Кваліфікаційно
-
дисциплінарної
комісії прокурорів не може бути призначений народний депутат України, представник Кабінету
Міністрів України, центрального чи місцевого органу виконавчої влади, науковий чи науково
-
педагогічний праців
ник Національної академії прокуратури України, іншого навчального закладу або
наукової установи, що входять до сфери управління органів прокуратури, суддя, працівник
правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває н
а
адміністративній посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково
-
педагогічних
працівників одного і того ж навчального закладу чи наукової установи.

Питання:


Яке з перелічених рішень всеукраїнської конференції працівників прокуратури
приймається
конференцією шляхом таємного голосування?

Відповіді:


1. затвердження

Кодексу професійної
етики та поведінки працівників
прокуратури;


Правильн
а
відповідь:


4. призначення членів Вищої ради юстиції


2. затвердження положення про Раду
прокурорів України;;


3. звернення до Президента України із із
пропозиціями щодо вирішення питань
діяльності прокуратури;


4. призначення членів Вищої ради
юстиції

Пояснення:


Відповідно до ч. 6 ст. 70 Закону України «Про прокуратуру», рішення з питань, зазначених у пунктах
2,

3

частини другої статті 67 цього Закону, приймаються конференцією шляхом таємного голосування. В
свою чергу, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 67 Закону Україн
и «Про прокуратуру», всеукраїнська конференція
працівників прокуратури призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх
повноважень відповідно до

Конституції

і законів України.

Питання:


За якої умови працівникам, яким до набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» було
присвоєно класні чини (працівникам військової прокуратури
-

відповідні військові звання), до
вислуги років, що дає право на прокурорську пенсію за вислугою років,
зараховується час наукової
та викладацької роботи в інших науково
-
навчальних закладах, крім науково
-
навчальних закладів
Генеральної прокуратури України?

Відповіді:


1. якщо вони працювали в цих закладах за
відрядженням з органів прокуратури;

Правильн
а
відповідь:


3. якщо вони мали науковий ступінь чи
вчене звання


2. якщо їхня наукова чи викладацька
діяльність у цих закладах стосувалася
діяльності прокуратури;


3. якщо вони мали науковий ступінь чи
вчене звання;


4. якщо вони поєднували
наукову чи
викладацьку роботу у цих закладах із
роботою в органах прокуратури на
громадських засадах

Пояснення:


Відповідно до абз. 4 ч. 6 ст. 86 Закону України «Про прокуратуру», до вислуги років, що дає право на
пенсію згідно з цією статтею,
зараховується час роботи у науково
-
навчальних закладах Генеральної
прокуратури України працівникам, яким до набрання чинності цим законом було присвоєно класні
чини (працівникам військової прокуратури
-

відповідні військові звання), у тому числі час науков
ої та
викладацької роботи в інших науково
-
навчальних закладах, якщо вони мали науковий ступінь чи вчене
звання.

Питання:


Які відомості входять до предмета спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду прокурора?

Відповіді:


1. факти притягнення до кримінальної
відповідальності членів сім’ї або близьких
родичів такої особи;

Правильн
а
відповідь:


2. наявність в особи корпоративних прав


2. наявність в особи корпоративних прав;


3. загальний стан здоров’я кандидата;


4. знання кандидатом державної мови.

Пояснення:


Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про прокуратуру», відомості про особу, які підлягають
спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення визначаються

Законом України

"Про засади
запобігання і

протидії корупції". Згідно із п. 4 ч. 3 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції»,
спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, зокрема щодо наявності в особи корпоративних
прав.

Питання:


Яким суб’єктом здійснюється призначення прокурора

на адміністративну посаду заступника
керівника підрозділу місцевої прокуратури?

Відповіді:


1. Генеральним прокурором України за
рекомендацією Ради прокурорів України;

Правильн
а
відповідь:


2. керівником регіональної прокуратури


2. керівником
регіональної прокуратури;


3. керівником місцевої прокуратури;


4. керівником підрозділу місцевої
прокуратури.

Пояснення:


Статтею 39 Закону України «Про прокуратуру» суб’єкт призначення прокурора на адміністративну
посаду заступника керівника
підрозділу місцевої прокуратури не визначений, проте з п. 7 ч. 1 ст. 11
Закону України «Про прокуратуру» випливає, що керівник регіональної прокуратури призначає на
посади та звільняє з посад заступників керівників підрозділів місцевої прокуратури в разі с
творення
підрозділів у місцевій прокуратурі.

Питання:


Як визначається строк повноважень Генерального прокурора України?

Відповіді:


1. як 5
-
річний строк перебування на
посаді, не рахуючи часу тимчасової
непрацездатності та перебування
Генерального
прокурора України у
відпустці;

Правильн
а
відповідь:


2. як безперервний визначений у часі період,
перебіг якого починається з моменту
набрання чинності актом про призначення
на посаду Генерального прокурора України і
закінчується зі спливом 5 календарних р
оків


2. як безперервний визначений у часі
період, перебіг якого починається з
моменту набрання чинності актом про
призначення на посаду Генерального
прокурора України і закінчується зі
спливом 5 календарних років;


3. як безстроковий період, перебіг

якого
починається з моменту набрання
чинності актом про призначення на
посаду Генерального прокурора України і
закінчується моментом набрання
чинності актом про звільнення
Генерального прокурора України з
адміністративної посади або
припиненням його повно
важень на
посаді;


4. як визначений актом Верховної Ради
України строк перебування Генерального
прокурора України на посаді
(безперервно чи в сукупності), не рахуючи
часу зупинення його повноважень на
посаді.

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про прокуратуру», строк повноважень Генерального
прокурора України становить п’ять років. Цей строк, згідно з Рішенням Конституційного суду України
від 02.04.2008 № 5
-
рп/2008, необхідно розуміти як безперервний ви
значений у часі період, перебіг якого
починається з моменту набрання чинності актом про призначення на посаду Генерального прокурора
України і закінчується зі спливом 5 календарних років.

Питання:


З якого моменту припиняються повноваження прокурора у
разі оголошення його померлим?

Відповіді:


1. з першого числа місяця, що йде за тим,
у якому були одержані відомості про
вірогідну смерть такої особи;

Правильн
а
відповідь:


2. від дня набрання законної сили рішенням
суду про оголошення цієї особи померлою


2. від дня набрання законної сили
рішенням суду про оголошення цієї особи
померлою;


3. з дня фактичного нез’явлення
прокурора на робочому місці внаслідок
його вірогідної смерті;


4. з моменту, визначеного у поданні
Кваліфікаційно
-
дисциплінарної комісії
прокурорів.

Пояснення:


Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру», повноваження прокурора
припиняються у зв’язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим. Згідно з ч. 3 ст.
46 Цивільного кодексу України, фізична особа оголошується померл
ою від дня набрання законної сили
рішенням суду про це.

Питання:


Що розуміється під укладенням міжнародного міжвідомчого договору України Генеральною
прокуратурою України?

Відповіді:


1. дії щодо підготовки тексту
міжнародного договору, його
прийняття,
встановлення його автентичності,
підписання міжнародного договору та
надання згоди на його обов'язковість для
України;

Правильн
а
відповідь:


1. дії щодо підготовки тексту міжнародного
договору, його прийняття, встановлення
його автентичності, п
ідписання
міжнародного договору та надання згоди на
його обов'язковість для України


2. односторонній акт, яким Генеральна
прокуратура України як сторона
міжнародного договору висловлює своє
тлумачення або розуміння його положень
і з якого для неї не
випливають
міжнародно
-
правові наслідки;


3. розгляд матеріалів, підготовка
висновків і пропозицій, а також
документів, спрямованих на їх реалізацію,
щодо додержання вимог міжнародних
договорів;


4. одностороння письмова заява, зроблена
при
підписанні, ратифікації,
затвердженні, прийнятті міжнародного
договору або приєднанні до нього, якою
висловлюється бажання виключити або
змінити юридичну дію певних положень
договору щодо їхнього застосування до
України.Пояснення:


Відповідно до ст. 93 Закону України «Про прокуратуру», Генеральна прокуратура України в порядку,
передбаченому Законом України «Про міжнародні договори України», укладає міжвідомчі міжнародні
договори України про співробітництво з питань діяльності прокур
атури з відповідними державними
органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що
регулюються договорами. Згідно із абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України»,
укладення міжнародного до
говору України


дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його
прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на
його обов'язковість для України.

Питання:


Які документи, крім тих, якими
обґрунтовується наявність підстав для здійснення такого
представництва, повинен надати прокурор для представництва інтересів громадянина в суді в
порядку цивільного судочинства?

Відповіді:


1. документи, що підтверджують
Правильн

2. документи, що підтверджують
неспроможність особи самостійно
захистити свої порушені або оспорювані
права та інтереси через скрутне
матеріальне становище;

а
відповідь:

недосягнення повноліття, недієздатність або
обмежену дієздатність відповідног
о
громадянина, а також письмову згоду
законного представника або органу, якому
законом надано право захищати права,
свободи та інтереси відповідної особи, на
здійснення ним представництва


2. документи, що підтверджують
недосягнення повноліття,
недієздатність
або обмежену дієздатність відповідного
громадянина, а також письмову згоду
законного представника або органу,
якому законом надано право захищати
права, свободи та інтереси відповідної
особи, на здійснення ним представництва;


3.
документи, що підтверджують
наявність публічного інтересу у захисті
прав даного громадянина у суді з боку
органів прокуратури;


4. документи, що підтверджують
належність особи, чиї інтереси вважає за
необхідне представляти прокурор, до
громадянства Укр
аїни

Пояснення:


Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор здійснює представництво в суді
інтересів громадянина (громадянина

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо
така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати
процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність
, а
законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. Наявність таких обставин
обґрунтовується прокурором у суді. Згідно із абз. 3 ч. 2 ст. 4
5 Цивільного процесуального кодексу
України, прокурор, який звертається до суду з метою представництва інтересів громадянина або
держави в суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво), повинен обґрунтувати
наявність підстав для здійснення

такого представництва, передбачених частинами другою або третьою
статті 23 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва інтересів громадянина в суді
прокурор також повинен надати документи, що підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність
або обмежену дієздатність відповідного громадянина, а також письмову згоду законного представника
або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на
здійснення ним представництва.

Питання:


У якому порядку
прокурор може оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця
у виконавчому провадженні щодо виконання судових рішень у кримінальних справах?

Відповіді:


1. виключно до начальника відділу, якому
безпосередньо підпорядкований
державний
виконавець;

Правильн
а
відповідь:

4. до начальника відділу, якому
безпосередньо підпорядкований державний
виконавець, або до керівника відповідного
органу державної виконавчої служби вищого
рівня чи до суду


2. виключно до керівника відповідного
органу
державної виконавчої служби
вищого рівня;


3. виключно у судовому порядку;


4. до начальника відділу, якому
безпосередньо підпорядкований
державний виконавець, або до керівника
відповідного органу державної виконавчої
служби вищого рівня чи до суду

Пояснення:


Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», прокурор, здійснюючи нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право

знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних
справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати рішення
,
дії чи бездіяльність державного виконавця. Згідно із ч. 1 ст. 82 Закону України «Про виконавче
провадження», рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної
виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншим
и учасниками виконавчого провадження
(крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець,
або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Питання:


Який захід може бути

застосований керівником органу прокуратури до працівника прокуратури за
порушення правил професійної етики та поведінки у разі відсутності підстав для юридичної
відповідальності?

Відповіді:


1. позбавлення премії;

Правильн
а
відповідь:


2. застереження
про припинення неетичної
поведінки з попередженням про можливість
застосування дисциплінарного стягнення


2. застереження про припинення
неетичної поведінки з попередженням
про можливість застосування
дисциплінарного стягнення;


3. публічне
зауваження;


4. передача на поруки колективу
прокуратури

Пояснення:


Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний додержуватися
правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка
дискредитує його як представника
прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури. Згідно із ч. 3 ст. 30 Кодексу професійної
етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнською конференцією працівників
прокуратури 28.11.2012 року та з
атвердженого наказом Генерального прокурора України від 28.11.2012
року № 123, у разі відсутності підстав для юридичної відповідальності працівника прокуратури
керівником органу прокуратури до нього може бути застосований такий захід морального впливу, як
застереження про припинення неетичної поведінки з попередженням про можливість застосування
дисциплінарного стягнення, про що оголошується колективу прокуратури чи відповідного
структурного підрозділу та складається протокол.

Питання:


Який з фактів
стосовно прокурора може вважатися порушенням професійної етики?

Відповіді:


1. декларування майна у розмірі понад
100 мінімальних заробітних плат;

Правильн
а
відповідь:


2. неакуратність у одязі


2. неакуратність у одязі;


3. виявлення своєї
релігійності;


4. виявлення вимогливості і
принциповості по відношенню до
співробітників правоохоронних органів.

Пояснення:


Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний додержуватися
правил
прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його як представника
прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури. Згідно із ч. 2 ст. 17 Кодексу професійної
етики та поведінки працівників прокуратури, схваленого всеукраїнською
конференцією працівників
прокуратури 28.11.2012 року та затвердженого наказом Генерального прокурора України від 28.11.2012
року № 123, працівник прокуратури під час виконання службових обов’язків має дотримуватися
ділового стилю одягу, який відрізняється

офіційністю, стриманістю та акуратністю, а також
встановленого порядку носіння форменого одягуПриложенные файлы

  • pdf 18457619
    Размер файла: 613 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий