dnevnik_na_praktiku


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.03
МИКОЛАЇВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
студента
(прізвище, ім'я, по батькові)
відділення зуботехнічного
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
напрям підготовки Медицина
спеціальність 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
ІІ курс, група 202
Студент
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прибув на підприємництво, організацію, установу
Печатка
Підприємництва, організації, установи «___» _____________ 20__ року
___________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної людини)
Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка
Підприємництва, організації, установи «___» _____________ 20__ року
___________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної людини)
Календарний графік проходження практики

з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1 2 Керівники практики:
Від вищого навчального закладу ________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Від підприємства, організації, установи _________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Робочі записи під час практики
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
________________________________________________________
(назва підприємництва, організації, установи)
Керівник від підприємства, організації, установи
_______________ ___________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка
«___» _____________ 20__ року
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дата складання заліку «___» _____________ 20__ року
Оцінка: ____________________________________________________________
(цифрами і словами)
Керівник практики від вищого навчального закладу
_______________ ___________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Приложенные файлы

  • docx 18451961
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий