Ekonom_pred_2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки та завдання до виконання
контрольних робіт з дисципліни „Економіка підприємства ”
для студентів 3 курсу заочної форми навчання
спеціальності “Економіка підприємства”
(спеціалізація "Економіка підприємства" та “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг”)
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
економіки підприємства
Протокол № від р.
Одеса ОДЕУ 2015
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАВДАННЯ
та методичні вказівки до виконання
контрольних робіт з курсу „Економіка підприємства”
для студентів 3 курсу заочної форми навчання
спеціальності “Економіка підприємства”
(спеціалізація "Економіка підприємства" та “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг”)
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
економіки підприємства
Протокол № від рОдеса ОДЕУ 2015
Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Економіка підприємства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності “Економіка підприємства” (спеціалізація "Економіка підприємства" та “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг”) /Відп. за випуск Танасюк І.М.. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт,2015р.- с.)
Укладачі: Ю.А.Єгупов, канд. екон. наук, доцент
В.С.Малишко, канд. екон. наук, доцент
В.Г. Семенова, канд.екон.наук, доцент
І.М. Танасюк , канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск І. М. Танасюк, канд. екон. наук, доцент

Рецензенти:Коректор:
Передмова

Методичні вказівки підготовлені для студентів заочного факультету спеціальності „Економіка підприємства” з метою вдосконалення вивчення базової дисципліни „Економіка підприємства”.
В сучасних умовах, коли так гостро постає проблема подальшого удосконалення методів управління господарством до управлінських кадрів висувається обов’язкова вимога – оволодіння знаннями в області економіки підприємства. Керівник підприємства, цеху, ділянки повинен оволодіти навичками й знаннями, які дозволяють визначити оптимальні організаційні методи реалізації розроблених технічних рішень, сферу їхнього використання та економічний ефект від їхнього впровадження.
Економічну підготовку студентів необхідно розглядати як початкову стадію придбання мінімальних теоретичних знань, які будуть значно розширені у процесі подальшої практичної роботи.
Відповідно до навчального плану за курсом “Економіка підприємства” студенти 3 курсу заочного факультету спеціалізації “Економіка підприємства” виконують за даною навчальною дисципліною курсову роботу та роблять реферативний огляд літератури із запропонованих тем, які винесені на самостійне вивчення. Студенти спеціалізації “Економіка підприємства на ринках товарів та послуг” виконують контрольну роботу.
Виконання контрольної роботи студентами заочного факультету є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів, а також формою контролю отриманих знань і навичок студентів.
Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, в умінні самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і обґрунтовані висновки відносно економічних питань діяльності підприємств.
У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко викласти зміст визначеної теми, показати добрі знання відповідних нормативних актів та літературних джерел.
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної – 1 питання, та практичної, яка містить 5 завдань. Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують діяльність промислових підприємств в умовах розвитку ринкових відносин.
В практичній частині потрібно вирішити 5 завдань з різних розділів курсу „Економіка підприємства”. Для їх виконання необхідно користуватись літературними джерелами, конспектом лекцій з курсу „Економіка підприємства” та методичними рекомендаціями по виконанню практичних завдань.
Контрольна робота може бути надана як в письмовій, так і надрукованій формі.
При рішенні завдання необхідно дати не тільки його підсумкові показники, але і необхідні пояснення змісту й послідовності виконання.
Обсяг контрольної роботи - 18-24 стор. шкільного зошита.
Роботу варто виконувати акуратно, не скорочуючи слова, наприкінці її обов’язково навести список використаної літератури.Наведені дані в задачах умовні.
Номер варіанту визначається як сума останніх двох цифр залікової книжки. Наприклад, номер варіанту студента, залікова книжка якого має номер 901276, складе 7 + 6 = 13

1. Варіанти контрольних робіт для студентів спеціалізації “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг”

Варіант 1

Теоретична частина

Поняття і відмітні ознаки підприємств. Організаційно-правові основи функціонування підприємств в Україні.

Практична частина

Задача 1
У базовому році верстатобудівний завод випустив продукції на 36.7 тис. грн., у тому числі фрезерних верстатів - на 10.5 тис. грн., шліфувальних - на 2.5 тис. грн., токарських - на 11,7 тис.грн., іншої продукції на 10 тис. грн. Планом передбачається, що підприємство випустить фрезерних верстатів на 45 тис. грн., іншої продукції на 20 тис. грн. Загальний парк устаткування на підприємстві за цей період часу збільшиться з 800 до 1200 од., у тому числі спеціальних верстатів і машин - із 400 до 850 од., устаткування встановленого в потокових лініях із 45 до 60 од. Номенклатура продукції, яка виробляється зменшується з 56 до 21 видів. Визначити рівень спеціалізації, використовуючи можливі показники.

Задача 2
Розрахувати загальний фонд заробітної плати персоналу на плановий період, якщо відомо, що розцінка за одиницю продукції складає 18,5 грн., випуск продукції – 10000 шт. Кількість погодинних робітників складає 28 з середньогодинною тарифною ставкою 2, 87 грн. Корисний фонд часу одного погодинного робітника складе 1738 годин. Премії складуть: погодинникам – 20%, відрядникам – 25%. Інші доплати до прямого фонду заробітної плати складуть - 45 тис. грн. На підприємстві працюють інші категорії працівників в кількості 20 чоловік із середньомісячним окладом 670 грн., премії їм встановлені у розмірі 15 %.
Визначити: загальний фонд заробітної плати.

Задача 3
У базисному році обсяг товарної продукції підприємства склав 14236 тис. грн., чисельність ПВП - 806 чол. У плановому році передбачається зростання обсягу виробництва на 5,8%. З березня планового року передбачається впровадження свердла нової конструкції для свердління отворів на деталі (на кожній деталі по 4 отвору). Трудомісткість свердління одного отвору свердлом старої конструкції 12 хвилин, нової – 8 хвилин. Річний план випуску деталей 15730 шт. У звітному році одним робочим відпрацьовано у середньому 1785 годин. Базисний процент виконання норм виробітку 114 %.
Визначити економію чисельності ПВП та зростання продуктивності праці (в абсолютному та відносному відображені) за рахунок підвищення технічного рівня виробництва.
Задача 4
На основі даних про наявність та рух основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства за звітний рік (табл. 1) необхідно: 1) визначити коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту ОВФ в цілому і в розрізі окремих видових груп ОВФ; 2) визначити зміну частки активної частини ОВФ; 3) зробити відповідні висновки.
Таблиця 1
Видові групи основних виробничих фондів
На початок звітного року, тис. грн.
Поступило у звітному році, тис. грн.
Вибуло у звітному році, тис. грн.

Будівлі
2362
-
-

Споруди
536
34
41

Машини та обладнання

1963

187

36

Транспортні засоби
720
139
87

Інструмент
164
38
21

Виробничий та господарчий інвентар

112

52

13

Всього основних виробничих фондів
5857
450
198


Задача 5
Виручка від реалізації товарної продукції підприємства в звітному році становила 46530 тис. грн.., у тому числі: ПДВ – 7752 тис. грн..; акцизний збір – 1864 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції – 29063 тис. грн..
У звітному році прибуток від реалізації основних фондів і нематеріальних активів склав відповідно 3610 тис. грн. і 1698 тис. грн.. Збитки від позареалізаційної діяльності підприємства становили 1233 тис. грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 55363 тис. грн.., середньорічний залишок нормованих оборотних коштів - 10850 тис. грн..
Визначити: 1) прибуток від реалізації товарної продукції (валовий);
2) операційний прибуток;
3) рентабельність реалізованої продукції;
4) рентабельність виробничих фондів.


Варіант 2

Теоретична частина
Об’єднання підприємств: мета створення, види , особливості функціонування та ефективність діяльності .

Практична частина

Задача 1
Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) консервного заводу на початок звітного року склала 816 тис. грн. Протягом звітного року введені ОВФ: у червні на суму 114 тис. грн., у жовтні на суму 46 тис. грн. В серпні вибули ОВФ на суму 24 тис. грн. Визначити: 1) середньорічну вартість введених основних виробничих фондів; 2) середньорічну вартість основних виробничих фондів, які вибувають; 3) середньорічну вартість усіх основних виробничих фондів підприємства; 4) вартість основних фондів на кінець звітного року.

Задача 2
Визначити рівень спеціалізації та кооперування промислового підприємства.
Випуск продукції підприємства характеризується наступними даними, наданими в таблиці:
Таблиця 46.
№ п/п
Найменування продукції
Ціна од товару, тис. грн.
Випуск продукції у звітному році, шт.
Збільшення випуску в плановому році, %

1.
Електровоз, 70 т.
35
200
110

2.
Тепловоз ТЕ-1
56
150
105

3.
Маневровий електровоз, 50 т.
72
100
120

4.
Вагони
15
265
129

5.
4-осна платформа
5,5
15
115

6.
2-осна платформа
6,5
10
107

Витрати на 1 гривню товарної продукції в звітному році склали 96 коп., в плановому році – 87 коп. В звітному році вартість купованих напівфабрикатів склала 1,2 млн. грн; в плановому році обсяг кооперованих поставок становитиме 2,1 млн. грн.
Визначити: 1). коефіцієнт спеціалізації звітного та планового років;
2). коефіцієнт кооперування звітного та планового років;
3). зробити висновки щодо змін коефіцієнтів в спеціалізації, кооперування


Задача 3
Визначити відрядні розцінки і місячну тарифну заробітну платню токаря-відрядника за умови, що за місяць він обробив деталі, які тарифікуються по 4 розряду, в наступній кількості: 250 втулок (норма штучного часу - 10 хв.), 300 шестерень (норма штучного часу – 18 хв.), тарифна ставка робочого першого розряду за годину – 2,45грн. Тарифний коефіцієнт 4 розряду – 1,33.

Задача 4
На підприємстві на виготовлення продукції витрачається 45 кг чавуну за ціною 780 грн. за 1 т. Виріб обробляється у двох цехах: ливарному й механічному. Основна заробітна платня виробничих робочих (розцінка): в ливарному цеху – 3,2 грн.; в механічному – 2,8 грн. Допоміжна заробітна платня складає 20% від основної, нарахування на зарплату – 37,5%. Річна сума загально виробничих витрат – 2 млн. грн.; адміністративних витрат - 700 тис. грн. Фонд оплати праці основних виробничих робочих – 1 млн. грн.. Витрати на збут – 4% від виробничої собівартості. Прибуток – 15 % повної собівартості.
Визначити собівартість та гуртову ціну.

Задача 5
На підприємстві є можливість здійснити декілька варіантів заходів, які передбачають використання нової техніки. За попередніми розрахунками очікуваний випуск продукції за допомогою нової техніки складатиме 2000шт.
Використовуючи дані таблиці визначити:
найбільш ефективний варіант здійснення технічних заходів;
річний економічний ефект від практичної реалізації найбільш ефективного варіанту.
Показники
Базовий варіант
1 варіант
2 варіант
3 варіант

Собівартість, одиниці продукції, грн..
1900
1500
1250
1150

Питомі капітальні вкладення, грн..
2600
2000
3000
4000

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,15

0,15

0,15

0,15Варіант 3

Теоретична частина
Сутність, функції та методи процесу управління. Організаційні структури управління підприємствами: сфери застосування і тенденції раціоналізації.

Практична частина

Задача 1
Визначення рівня кооперування промислового підприємства. Собівартість товарної продукції в звітному році становила 215 млн. грн., планом передбачається збільшити собівартість до 247 млн. грн.. Вартість купованих напівфабрикатів, отриманих підприємством від інших підприємств, в звітному році становила 57 млн. грн, в плановому році збільшиться до 74,8 млн. грн. В звітному році п’ять підприємств працювало з дослідним підприємством в межах кооперування, в плановому році чисельність підприємств збільшилась до 12.
Визначити: 1) рівень кооперування у звітному та плановому роках; 2). зробити висновки щодо зміни рівня кооперування.

Задача 2
На основі матеріалів таблиці, яка наведена нижче таблиці розрахувати: 1. Темпи росту обсягу виробництва; 2. Галузеву структуру промисловості; 3. Коефіцієнти випередження по галузевим комплексам.
Обсяги виробництва ( млн.грн.)
Галузі промисловості
2008рік
2010рік

1. Топлівна
120
125

2. Металургійна
172
250

3. Машинобудівн
355
480

4. Хімічна
85
98

5.Промисловість будівних матеріалів
62
240

6.Легка
131
125

7. Харчова
215
234Задача 3
За місяць (192 год.) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь - 20 хв., годинна тарифна ставка даного розряду – 2,6 грн. за виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1,5% за кожен процент перевиконання норми.
Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

Задача 4
У звітному році витрати на випуск товарної продукції по машинобудівному заводу склали 49300 тис. грн.., товарна продукція в гуртових цінах підприємства - 58900 тис. грн.. В наступному році заплановані витрати на товарну продукцію в сумі 52400 тис. грн., а товарна продукція в гуртових цінах підприємства 61200 тис. грн..
Визначити: 1) витрати на 1 грн. ТП фактичні і планові;
2) зміну рівня витрат на 1 грн. ТП в плановому році в (%).

Задача 5
При будівництві нового підприємства капітальні вкладення склали:
а) проектні роботи – 200 тис. грн.;
б) будівничо-монтажні роботи – 1100 тис. грн.;
в) технологічне устаткування - 3500 тис. грн.
На підприємстві передбачається виробляти 200 тис. од., продукції за ціною одиниці – 17 грн. Собівартість одиниці продукції складатиме 13 грн. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень – 0,15.
Розрахувати: а) абсолютну ефективність проекту;
б) термін окупності капітальних вкладень;
в) коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Варіант 4

Теоретична частина
Поняття і сучасна класифікація персоналу підприємства. Методичні основи організації, нормування і планування труда на підприємстві.
Практична частина

Задача 1
Річна витрата алюмінієвих труб на підприємстві 620 т. Труби надходять на підприємство від двох постачальників: 1 - партіями по 45 т. з інтервалом 60 днів; 2 - партіями по 35 т. з інтервалами 50 днів. Для оформлення документів на поставку партії матеріалу необхідно 3 дн.; для відвантаження даного матеріалу постачальником необхідно 1 дн.; час знаходження матеріалу в дорозі - 2 дн.; час приймання матеріалу на складі підприємства - 1 дн.
Визначити: 1) середній і максимальний поточний запас алюмінієвих труб; 2) норму страхового запасу алюмінієвих труб; 3) норму виробничого запасу алюмінієвих труб на підприємстві.

Задача 2
Визначення економічної ефективності поширення кооперованих поставок підприємства.
На машинобудівному підприємстві в плановому році зростають кооперовані поставки і становлять 1050 готових вузлів, які раніше виготовлялись на підприємстві. Собівартість одного вузла складала 195 грн., оптова ціна вузла, якій буде виготовлений на спеціалізованому підприємстві становитиме 153 грн. Транспортно-заготівельні витрати на 1 комплект готових вузлів становить 9 грн. Визначити економію в разі поширення кооперованих поставок.

Задача 3
Розподілити колективну премію між працівниками бригади на підставі КТУ за липень місяць, виходячи з наступних даних: тарифна зарплата бригади складає 1757,6 грн.; розмір премії у відсотках від тарифу 25%; решта даних наведена в таблиці:

Прізвище, ініціали
Відпрацьовано годин
Годинна тарифна ставка
КТУ

Ємельянов О.С.
160
3,25
0,8

Зайченко С.І.
176
3,50
1,1

Стороненко І.І.
168
3,70
0,9


Задача 4
Обсяг товарної продукції верстатобудівного заводу в звітному році складе в оптових цінах - 8749 тис. грн. Витрати на виробництво і реалізацію товарної продукції в звітному році склали 8000 тис. грн. Темп росту обсягу товарної продукції в плановому році складе 108,4%.
З метою зниження собівартості продукції в плановому році передбачається впровадження заходу щодо заміни алюмінієвого лиття на сталеве при виготовленні деталі №12 до верстатів 2А554, що дозволить знизити собівартість продукції в плановому році на 3 %.
Визначити: 1. Зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок даного заходу (у %).

Задача 5
Виробнича собівартість фрезерного верстату за звітний рік склала 9000 грн. Витрати по реалізації верстату складають 5% від виробничої собівартості. Відпускна ціна верстату 11800 грн. За рахунок заміни деяких деталей (високолегованих сталей средньолегованими) передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1%. Відпускна ціна верстату в плановому році становитиме 11950 грн.
Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстату.

Варіант 5

Теоретична частина
Ефективності використання основних засобів в сучасній практиці підприємств України: оцінка й напрямки підвищення.

Практична частина

Задача 1
Підприємство, маючи розмір випуску продукції 150 тис.штук/рік із витратами на її виробництво 135000 грн., провело захід щодо поглибленню процесу спеціалізації, у результаті чого знизилася собівартість одиниці виробу на 9%. Одночасно в зв'язку зі зміною постачальників підвищилися транспортні витрати в розрахунку на одиницю продукції з 0,22 грн. до 0,25 грн. Потрібно визначити розмір економії поточних витрат від проведених заходів у майбутньому періоді при збільшенні випуску продукції на 10%.

Задача 2
В базисному році обсяг реалізованої продукції склав 3000 тис. грн., середній залишок оборотних коштів - 600 тис. грн. В плановому році передбачено знизити тривалість одного обороту оборотних коштів на 10 днів при зростанні обсягу реалізованої продукції на 5.2%.
Визначити: 1) кількість оборотів оборотних коштів та їхню тривалість у базисному та плановому роках; 2) абсолютну економію оборотних коштів за рахунок прискорення оберненості оборотних коштів.

Задача 3
Розрахувати середньорічну, середньоденну і середньогодинну заробітну плату одного працівника, виходячи з таких даних: у плановому періоді чисельність працівників складає 58 чоловік; тарифний фонд оплати праці – 145 тис. грн..; доплати до тарифної заробітної плати складають 20% годинного фонду; 0,8% денного фонду; 1,2% річного фонду заробітної плати. Календарний фонд часу - 366 днів, у тому числі святкових та вихідних – 114 днів. Планові невиходи – 31 день. Середня тривалість робочого дня 7,9 години.

Задача 4
Визначення економічної ефективності поширення комбінованого виробництва бавовняної тканини.
Пропонується два варіанта організації виробництва бавовняної тканини, в складі якого прядильне, ткацьке, обробне виробництво. Комбіноване виробництво використовує прядильно-крутильне устаткування. Другий варіант передбачає організацію прядильної фабрики, на якій використовується стрічкове устаткування.
Основні показники використання устаткування різних варіантів наведені в таблиці.1


Таблиця 1.
№ п/п
Показники
Один. вим.
Прядильна фабрика
Комбіноване виробництво

1.
Річний обсяг виробництва пряжі
т.
75000
75000

2.
Кількість устаткування
шт.
250
220

3.
Ціна одиниці устаткування
грн.
15000
16200

4.
Продуктивність одиниці устаткування
кг.
50
58

5.
Виробнича площа, яку займає устаткування

14
12

6.
Потужність електродвигуна машини

0,7
0,9

7.
К використання потужності електродвигуна
-
0,65
0,89

8.
Ціна кВт електроенергії
грн.
0,90
0,90

9.
Річний фонд робочого часу машини
годин
5900
5900

10.
Кількість працівників
чол.
750
672

11.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
грн.
650
782

12.
Норма амортизаційних відрахувань
%
10
10

За умов організації прядильної фабрики пряжа постачається з відстані в середньому 100 км. Вартість перевезення 1 т. пряжі на відстань 100 км складає 5 грн.
Визначити економічну ефективність організації комбінованого виробництва.

Задача 5
На основі нижченаведених даних визначте рівень рентабельності продукції, рентабельності виробничих фондів, рентабельності власного капіталу. У звітному році виручка від реалізації продукції склала 110.5 тис. грн..; податок на додану вартість – 20.8 тис. грн..; акцизний збір – 16.3 тис. грн..; повна собівартість реалізованої продукції - 58.340 тис. грн..; прибуток від позареалізаційних операцій – 1.68 тис. грн..; прибуток від фінансових операцій – 3.16 тис. грн..; збиток від іншої реалізації – 0.54 тис. грн..
Первісна вартість основних фондів 94.86 тис. грн.. Оборотні кошти – 22.32 тис. грн.. Інші активи - 12.22 тис. грн..
Статутний фонд – 96 тис. грн..; засоби фонду цільового фінансування – 8.1 тис. грн. Балансовий прибуток - 16.4 тис. грн.


Варіант 6

Теоретична частина
Поняття амортизації, сучасні методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Сучасні проблеми амортизаційної політики підприємства.

Практична частина

Задача 1
Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства на початок звітного року становила 34860 тис. грн. Протягом року введене ОВФ:
у квітні на суму 780 тис. грн.;
у березні - 570 тис. грн.
Виведено ОПФ:
у липні - на суму 460 тис. грн.
у листопаді - на суму 100 тис. грн.
Випуск товарної продукції у звітному році склав 31728 тис. грн.
Визначити: 1) вартість ОВФ підприємства на кінець звітного року; 2) середньорічну вартість ОПФ; 3) фондовіддачу й фондомісткість ОПВ.

Задача 2
Протягом місяця підприємство повинно виготовити 180 виробів А і 350 виробів Б. Тривалість робочого дня 8 год. Трудомісткість виробів і тарифні ставки наведені в таблиці. Додаткова заробітна плата 20 % від тарифної.
Робітники

Розряд
Годинні тарифні ставки, грн./год
Трудомісткість виробу, н-год
А
Б

Штампувальник
III
3,45
2
1

Токар
IV
4,32
3
6

Шліфувальник
V
4,81
4
2

Електрозварник
III
3,45
2
1

Монтажник
V
4,81
7
6

Розрахувати розцінки по виробам і фонд заробітної плати.

Задача 3
На машинобудівному заводі в плановому році в результаті збільшення кооперованих постачань буде отримано 1500 шт. готових вузлів, що раніше виготовлялися на підприємстві. Собівартість одного вузла в звітному році складала 8ООгрн. , оптова ціна по якій ці вузли будуть надходити від спеціалізованого підприємства - 627грн. Транспортно-заготівельні витрати на 1 вузол складають 95 грн. Визначити економію в результаті розширення кооперованих постачань

Задача 4
Обсяг товарної продукції верстатобудівного заводу в звітному році складе: в оптових цінах - 8749 тис. грн., собівартість товарної продукції - 8120 тис. грн.. Темп росту обсягу товарної продукції в плановому році складе 104%.
З метою зниження собівартості продукції в плановому році передбачається впровадження заходу щодо зниження норм витрат чавунного лиття при виготовленні деталі №16 до верстатів 2А576. Вихідні дані для розрахунку економії витрат за рахунок упровадження зазначеного заходу приведені в таблиці:
Показники
До впровадження
Після впровадження

Норма витрати чавунного лиття на виготовлення детали№16, кг
4,25
3,41

Ціна 1 кг чавунного лиття, грн
2,68
2,72

Програма виробництва деталей у плановому році №16
шт

2814

Визначити: 1. Річну економію витрат за рахунок зниження норм витрати матеріалів; 2. Зниження рівня витрат на 1 грн. товарної продукції за рахунок даного заходу (у %).

Задача 5
Розрахувати: 1)величину оподаткованого прибутку;
2) суму податку на прибуток;
3) чистий прибуток підприємства;
4) суму реінвестованого прибутку (на розвиток виробництва) та його долю в оподаткованому прибутку підприємства
Вихідні дані:
1) Виручка від реалізації продукції - 53400 тис. грн..;
2) валові витрати на виробництво товарної продукції - 46500 тис. грн..;
3) Податок на прибуток - 25%;
4) Дивіденди - 1940 тис. грн.


Варіант 7
Теоретична частина
Нематеріальні активи і нематеріальні ресурси підприємства: поняття, оцінка, проблеми формування і напрямки підвищення ефективності використання.

Практична частина

Задача 1
Бригада робітників-складальників складається з 4 чоловік, двоє з яких мають IV розряд, один - V розряд, один - VI розряд. Виробіток бригади за місяць складає 34 виробів. Відрядна розцінка за кожен виріб 25,2 грн. Тарифні коефіцієнти і час, відпрацьований кожним робітником, приведені в таблиці:

Розряд робітника
Тарифний коефіцієнт
Відпрацьовано годин

IV
IV
V
VI
1,48
1,48
1,72
2.00
176
180
200
196

Розрахувати місячний заробіток членів бригади за допомогою коефіцієнто-годин.

Задача 2
Обсяг готової продукції профілю підприємства в звітному році складе в порівнянних і діючих цінах відповідно 28554 тис. грн. й 31578 тис. грн. Продукція побічних цехів, що випускають ТНП, запланована в обсязі 7930 тис. грн. й 8905 тис. грн. у порівнянних і діючих цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановане в обсязі 5114 тис. грн., у т.ч. 24 % буде спожито у власному виробництві. Вартість робіт промислового характеру, виконаних стороннім організаціям і непромисловим підрозділам свого підприємства, складе відповідно 1287 тис. грн. й 1098 тис. грн.
Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах на початок і кінець звітного року складуть відповідно 2158 тис. грн. й 3280 тис. грн. Залишки спеціального технологічного оснащення власного виготовлення в оптових цінах на початок і кінець планованого року складуть відповідно 435 тис. грн. й 215 тис. грн. У планованому році залишки нереалізованої продукції знизяться на 5490 тис. грн.
Розрахувати планові обсяги товарної, валової й реалізованої продукції машинобудівного підприємства.

Задача 3
Первісна вартість токарно-гвинторізного верстата 34500 грн. Вартість нового верстата аналогічного призначення на момент переоцінки 40000 грн. Годинна продуктивність старого й нового верстата становить відповідно 15 й 20 шт. виробів.
Верстат прослужив на підприємстві 6 років. Залишковий термін експлуатації верстата за висновком експертів складе 4 роки. Нормативний строк експлуатації верстата - 15 років.
Визначити: 1) відновну вартість верстата;
2) коефіцієнти морального зношування I й II виду;
3) коефіцієнт фізичного зношування верстата (двома способами).

Задача 4
Визначити виробничу собівартість дитячого шерстяного костюму, якщо відомо:
Прямі витрати:
Статті витрат
Одиниці виміру
Норма витрат
Ціна за одиницю (грн./кг)

1. Сировина, основні матеріали
Кг
0,54
37,0

2. Зворотні відходи
Кг
0,05
2,8

3. Допоміжні матеріали
Грн.

2,0

4. Основна зарплата
Грн.

12,3

5. Допоміжна зарплата
%.

25

6. Нарахування на зарплату
%

37,5

Загальновиробничі витрати за кошторисом складають 248,0 тис. грн.. Фонд заробітної платні основних робітників підприємства складає 165 тис. грн..

Задача 5
Визначити річний економічний ефект у виробника побутових комбайнів покращеної моделі, термін окупності та коефіцієнт ефективності додаткових капітальних вкладень за даними таблиці. Зробити висновки.
Показники
Стара модель
Нова модель

Річний випуск, тис. шт.
80
80

Додаткові капітальні вкладення, пов’язані із освоєнням нової моделі, тис. грн
-
400

Собівартість комбайна, грн
365
405

Роздрібна ціна комбайна, грн
385
430

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень 0,15.Варіант 8
Теоретична частина
Сутнісна характеристика та нормування обігових коштів. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів підприємства.

Практична частина

Задача1 У цеху встановлено 189 одиниць ткацького устаткування. Місячний ефективний однозмінний фонд часу одиниці устаткування 170 годин. За даними обліку використання устаткування встановлено, що протягом місяця устаткування відробило: у першу зміну - 42500 верстато-годин, а в другу - 24300 верстато-годин. Середньогодинна продуктивність верстата: фактична - 4,5 погонних метри; нормативна (по паспорті) - 5.
Визначити: 1) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;
2) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;
3) коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

Задача 2
Визначити ефективний річний фонд часу роботи одиниці устаткування і потужність групи устаткування в умовах його предметної спеціалізації, якщо

Показники
Од.виміру
Значення
показника

1. Кількість календарних днів
дні
365

2. Вихідні і святкові
дні
101

3. Режим роботи (кількість змін/тривалість зміни)
змін/годин
2/8

4. Витрати часу на планово-попереджувальний ремонт
%
6

5. Норма виробітки устаткування в одиницю часу
шт./год.
30

6. Кількість одиниць устаткування
шт.
10


Задача 3
Розрахувати загальний фонд заробітної плати персоналу на плановий період, якщо відомо що розцінка за одиницю продукції складає 20.3 грн., випуск продукції - 25000 шт. Кількість погодинних робітників складає 31 з середньогодинною тарифною ставкою 2.20 грн.. Корисний фонд часу одного погодинного робітника складе 1836 годин. Премії складуть: погодинним 22%; відрядникам - 28%. Інші доплати до прямого фонду заробітної плати складуть 62 тис. грн.. На підприємстві працюють інші категорії працівників в кількості 15 чоловік із середньомісячним окладом 512 грн., премії їм встановлені у розмірі 15%.
Визначити загальний фонд заробітної плати.

Задача 4
Підприємство, що має обсяг випуску продукції 2000 тис. штук у рік і витратами на її виробництво 18000 тис. грн., впровадило заходи з поглиблення спеціалізації, в результаті чого знизилась собівартість одиниці продукції на 9%. Водночас, у зв’язку із змінами постачальників, збільшились транспортні витрати у розрахунку на одиницю продукції з 2 до 2,2 грн.
Визначити розмір річної економії від впровадження заходів щодо поглиблення спеціалізації у наступному періоді, якщо випуск продукції зросте на 5%.

Задача 5.
Виручка від реалізації товарної продукції підприємства в звітному році становила 58640 тис. грн.., у тому числі: ПДВ – 9773 тис. грн..; акцизний збір – 2805 тис. грн.. Собівартість реалізованої продукції – 32060 тис. грн..
У звітному році прибуток від реалізації основних фондів і нематеріальних активів склав відповідно 5230 тис. грн. і 698 тис. грн.. Збитки від позареалізаційної діяльності підприємства становили 7433 тис. грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 65765 тис. грн.., середньорічний залишок нормованих оборотних коштів - 15950 тис. грн..
Визначити: 1) прибуток від реалізації товарної продукції (валовий);
2) операційний прибуток;
3) рентабельність реалізованої продукції;


Варіант 9
Теоретична частина
Поняття і класифікація продукції. Методика визначення показників обсягу продукції. Конкурентоспроможність продукції: складові та сучасні шляхи зростання
Практична частина
Задача 1
Річний обсяг реалізованої продукції швейної фабрики склав: у базисному році 25000 тис. грн., у звітному році 32000 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів: у базисному році 2900 тис. грн., у звітному році 3100 тис. грн.
Визначити: 1) коефіцієнти оборотності й закріплення оборотних коштів у базисному і звітному році; 2) середню тривалість одного обороту в базисному і звітному році; 3) відносну економію оборотних коштів у звітному році.

Задача 2
У цеху працює 123 верстатів. Норма часу на обробку одиниці виробу 1.2 год. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8 годин, кількість робочих днів - 222 за рік. Регламентовані простої устаткування - 6% від режимного фонду часу. Коефіцієнт використання виробничої потужності устаткування дорівнює 0.83. Визначити виробничу потужність цеху і розмір обсягу виробництва.

Задача 3
Розрахувати середньорічну, середньоденну і середньогодинну заробітну плату одного працівника, виходячи з таких даних: у плановому періоді чисельність працівників складає 45 чоловік; тарифний фонд оплати праці – 405 тис. грн..; доплати до тарифної заробітної плати складають 25% годинного фонду; 0,95% денного фонду; 1,25% річного фонду заробітної плати. Календарний фонд часу - 365 днів, у тому числі святкових та вихідних – 114 днів. Планові невиходи – 28 днів. Середня тривалість робочого дня 8 годин.

Задача 4
У цеху працює 27станков. Норма часу на обробку одиниці виробу 0.3 години. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8 годин, при кількості робочих днів рівному 230 в рік. Регламентовані простої устаткування – 6%от режимної фонду часу. Коефіцієнт використовування виробничої потужності устаткування рівний 0.9. Визначити виробничу потужність цеху і розмір об'єму виробництва.

Задача 5
Собівартість одиниці продукції на підприємстві до впровадження заходів з поглиблення спеціалізації складала 55 грн., а після їх впровадження – 30 грн. Транспортні витрати на доставку продукції до споживача в середньому підвищились з 2 до 3 грн. Капітальні витрати в основні виробничі засоби та на поповнення обігових коштів підприємства у зв’язку з впровадженням заходів щодо поглиблення спеціалізації виробництва, склали 1200 тис. грн, водночас в результаті спеціалізації вивільнилась певна частка основних засобів підприємства загальною вартістю 200 тис. грн. Річний випуск продукції після спеціалізації підвищився з 45 тис. штук до 80 тис. штук.
Визначити: 1) річну економію поточних витрат в результаті впровадження заходів з поглиблення спеціалізації виробництва; 2) термін окупності капітальних вкладень.

Варіант 10

Теоретична частина
Мале підприємство, його місце і значення в економіці країни. Мале підприємство й велике виробництво. Характер та види взаємозв'язків.

Практична частина

Задача 1
На початок планового року в механічному цеху верстатобудівельного заводу встановлено 14 радіально-свердлильних верстатів. Відповідно до плану технічного розвитку підприємства в плановому році передбачено вибуття 2-х верстатів 1.02 та введення 4-х одиниць устаткування з 1.04. Кількість календарних днів у році – 365, в т.ч., 12 святкових та 104 вихідних дні. Режим роботи механічного цеху – двозмінний, тривалість зміни – 8 годин. Простій одиниці устаткування в плановому ремонті становитиме 12 днів.
Необхідно розрахувати: 1) середньорічну кількість радіально-свердлильних верстатів; 2) річний номінальний та ефективний фонд часу роботи одного верстату (годин); 3) річний ефективний фонд часу роботи групи верстатів (годин).

Задача 2
Річний обсяг реалізованої продукції швейної фабрики склав: у базисному році 25000 тис.грн., у звітному році 32000 тис.грн. Середньорічний залишок оборотних коштів: у базисному році 2900 тис.грн., у звітному році 3100 тис.грн.
Визначити: 1) коефіцієнти оборотності й закріплення оборотних коштів у базисному і звітному році; 2) середню тривалість одного обороту в базисному і звітному році; 3) відносну економію оборотних коштів у звітному році.

Задача 3
Вихідні дані:
1. Обсяг товарної продукції в базисному році - 69819 тис. грн..
2. Приріст товарної продукції в плановому році - 4 %.
3. Чисельність ППП у базисному році – 1200 чол.
4. Планована економія чисельності за рахунок впливу техніко-економічних факторів складе - 80 чол., у т.ч. за рахунок структурних зрушень у виробництві 30 чол.
Визначити: 1. Середньорічний виробіток товарної продукції на одного працівника ППП у базисному й плановому році. 2. Планову чисельність працюючих. 3. Загальний приріст виробітку в плановому році (в %). 4. Зміна виробітку в плановому році за рахунок структурних зрушень у виробництві.

Задача 4
Річний випуск виробу А - 1420 шт., виробу Б - 2560 шт. Виробнича собівартість одиниці виробу А - 192 грн., Б - 341 грн. Первісні матеріальні витрати для виробу А - 50% виробничої собівартості виробу, для виробу Б - 30%. Тривалість виробничого циклу виготовлення виробу А - 15, виробу Б - 19 календарних днів.
Визначити нормативну величину незавершеного виробництву за виробами і у цілому по підприємству.

Задача 5
Визначити операційний прибуток і показники рентабельності продукції та виробничих фондів за даними таблиці:
Показники
Сума, тис. грн.

1. Обсяг реалізованої продукції
490,00

2. Повна собівартість реалізованої продукції
350,00

3. Прибуток від іншої реалізації
100,00

4. Інші позареалізаційні доходи
1,25

5. Позареалізаційні збитки
5,34

Середньорічна вартість:
основних фондів;
нормованих оборотних коштів

880,00
180,00
Варіант 11
Теоретична частина
Організаційна структура управління підприємством: поняття і типи, сучасні напрямки розвитку.

Практична частина

Задача 1

Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства на початок звітного року становила 34860 тис. грн. Протягом року введене ОВФ:
у квітні на суму 780 тис. грн..;
у березні - 570 тис. грн.
Виведено ОПФ:
у липні - на суму 460 тис. грн.
у листопаді - на суму 100 тис. грн.
Випуск товарної продукції у звітному році склав 31728 тис. грн.
Визначити: 1) вартість ОВФ підприємства на кінець звітного року; 2) середньорічну вартість ОПФ; 3) фондовіддачу й фондомісткість ОПВ.

Задача 2
Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний рік склала 9000 грн. Витрати по реалізації верстата складають 5% виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11800 грн. За рахунок заміни деяких деталей (високолегованих сталей середньо легованими) передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1%.
Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

Задача 3
Розподілити колективну премію між працівниками бригади на підставі КТУ за липень місяць та розрахувати заробіток кожного працівника, виходячи з наступних даних: тарифна зарплата бригади складає 1903,4грн.; розмір премії у відсотках від тарифу 30%; решта даних наведена в таблиці:
Прізвище, ініціали
Відпрацьовано годин
Годинна тарифна ставка
КТУ

Ємельянов О.С.
170
3, 50
0,8

Зайченко С.І.
176
3,65
1,1

Стороненко І.І.
180
3,70
0,9


Задача 4
Обсяг річної продукції профілю підприємства складе в порівняних і діючих цінах відповідно 35810 тис. грн. і 43214 тис. грн. Продукція побічних цехів, що випускають ТНП, запланована в обсязі 8530 тис. грн і 11218 тис. грн. у порівняних і діючих цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановано в обсязі 7114 тис. грн., у т.ч. 40% буде спожито у власному виробництві. Вартість робіт промислового характеру, виконаних стороннім організаціям і непромисловим підрозділам свого підприємства, складе відповідно 2237 тис. грн. і 1108 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах на початок і кінець планового року складуть відповідно 3118 ти. грн. і 4020 тис. грн.
Розрахувати обсяги товарної і валової продукції машинобудівного підприємства.

Задача 5
Визначити економічний ефект від спеціалізації, а також зміну рівня спеціалізації за наступних даних:
Показники
До спеціалізації
Після спеціалізації

1. Річний обсяг виробництва, шт.
40000
42000

2. Собівартість виробу, грн..
48,0
40,0

3. Ціна виробу. грн..
58,5
58,5

4. Капітальні вкладення тис. грн..
110,0
160,0

5. Транспортні витрати на одиницю, грн..
8,0
12,0

6. Річний обсяг виробництва профільної продукції, тис. грн..
1300,0
1864,0

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень – 0,15

Варіант 12

Теоретична частина
Об’єктивна необхідність планування діяльності підприємства. Особливості поточного, оперативного і стратегічного планування.

Практична частина
Задача 1
Виробнича потужність хлібозаводу на початок звітного року становить 35000 тонн хлібопродуктів.
Введено потужність протягом звітного року:
у лютому - 8250 тонн
у травні - 3470 тонн
Виведено потужність протягом звітного року:
у травні 4000 тонн
Річний випуск валової продукції - 33200 тонн хлібопродуктів.
Визначити: 1) середньорічну виробничу потужність заводу; 2) виробничу потужність заводу на кінець року; 3) коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства.
Задача 2
Первісна вартість радіально-свердлильного верстата 22000 грн. Термін служби (період корисної експлуатації) верстата становить 8 років, по закінченню яких він може бути проданий за 1000 грн.
Необхідно визначити 1) амортизуєму вартість; 2) суму нарахованої амортизації за 3 роки експлуатації верстата при використанні кумулятивного методу (суми цифр років).

Задача 3
Визначити балансовий прибуток і показник загальної рентабельності виробництва за даними таблиці 1.
Таблиця 1.
Показники
Сума, тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції
Повна собівартість реалізованої продукції
Прибуток від реалізації іншої продукції
Інші позареалізаційні доходи
Позареалізаційні збитки
Середньорічна вартість: - основних фондів
- нормативних
- оборотних засобів
490,00
350,00
100,00
1,25
5,34
880,00

180,00


Задача 4
На підприємстві на виготовлення продукції витрачається 58 кг чавуну за ціною 884 грн. за 1 т. Виріб обробляється у двох цехах: ливарному й механічному. Основна заробітна платня виробничих робочих (розцінка): в ливарному цеху – 3,8 грн.; в механічному – 3,48 грн. Допоміжна заробітна платня складає 23% від основної, нарахування на зарплату – 37,5%. Річна сума загальновиробничих витрат – 1.8 млн. грн.; адміністративних витрат - - 652 тис. грн. Фонд оплати праці основних виробничих робочих – 1.2 млн. грн.. Витрати на збут – 3 % від виробничої собівартості. Прибуток – 7 % повної собівартості.
Визначити собівартість та гуртову ціну.

Задача 5
Показники
До підвищення якості
Після підвищення

Річний випуск, тис. шт.
50
50

Додаткові кап. вкладення, тис. грн..
-
20

Прибуток на од. продукції, грн..
135
350

Нормативний коеф. Ефективності

0,15

Визначити: 1) річний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості; 2) термін окупності додаткових капітальних вкладень.


Варіант 13

Теоретична частина
Продукція підприємства: поняття і класифікація. Якість і конкурентоспроможність продукції. Види систем управління якістю на підприємствах.
Практична частина
Задача 1
Вихідні дані:
№ п/п
Назва роботи
Одиниці виміру
Обсяг (штуки)
Ціна (грн.)
Вартість (тис.грн.)

Незмінна
Діюча
Незмінна
Діюча

1
Готова продукція:
А
шт.
100
450
495
Б
шт.
250
255
310
В
шт.
400
1050
1140
Г
шт.
1000
375
4202
Інша продукція
тис. грн.
-----
-----
-----
50,0
55,0

3
Послуги промислового характеру
тис. грн.
------
------
------
105,0
125,0

4
Залишки НЗВ:

на початок року
тис.грн.
--------
--------
--------
140,0
------


на кінець року
тис.грн.
--------
--------
--------
190,5
------

5
Залишки готової
продукції на складі:
на початок рокутис.грн---------------------------------45,0


на кінець року
тис.грн
--------
--------
--------
---------
30,0

Розрахувати показники: 1) товарна продукція; 2) валова продукція, 3) реалізована продукція.

Задача 2
Чисельність ППП у базисному році 2240 чол., у т.ч. чисельність основних виробничих робітників 1170 чол. Обсяг товарної продукції в порівнянних цінах: у базисному році 22700 тис. грн., у плановому році 25920 тис. грн. Планований темп приросту чисельності умовно-постійного персоналу 3,8%. Економію умовно-постійного персоналу за рахунок росту обсягу виробництва 5 чоловік
Визначити: приріст продуктивності праці за рахунок даного фактору.

Задача 3
Визначити планове зростання продуктивності праці , а також розрахувати відрядну зарплату основних виробничих робітників, зробити висновки щодо співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати в плановому періоді на підставі наступних даних:
Продукція
Обсяг виробництва, т
Трудомісткість од. продукції, н-год
Відрядна розцінка за 1т


Звітн. рік
План. рік
Звітн. рік
План. рік
Звітн. рік
План. рік

1. Печиво
120
135
70
65
6,80
6,84

2. Карамель
60
64
118
118
4,20
4,58

3. Ірис
100
108
146
139
5,15
5,20

4. Мармелад
38
30
101
99
6,00
6,40

В основному виробництві у звітному році було зайнято 152 чоловік, в плановому – 144 робітники.

Задача 4
У звітному році обсяг товарної продукції підприємства в гуртових цінах становив 36554 тис. грн.., собівартість товарної продукції – 27875 тис. грн.. Темп росту товарної продукції у плановому році складе 109%. Зниження собівартості продукції в плановому році за рахунок впливу основних техніко-економічних чинників становитиме 2170 тис. грн.. Збільшення обсягу товарної продукції за рахунок зміни цін в плановому році складе 850 тис. грн.. Збільшення собівартості товарної продукції за рахунок зміни цін на окремі види сировини, матеріалів, комплектуючих становитиме 390 тис. грн..
Визначити: зміну рівня витрат на 1 грн. товарної продукції в плановому році (в %).

Задача 5
Розрахуйте узагальнені прямі і зворотні показники продуктивності і ефективності оборотних виробничих фондів підприємства, виходячи з нижченаведених даних. Обсяг товарної продукції за квартал склав 97364 тис. грн.., її повна собівартість - 78118 тис. грн.., в т.ч. матеріальні витрати – 32844 тис. грн.. Величини оборотних фондів: на початок кварталу – 285600 тис. грн., на початок другого місяця кварталу – 292720 тис. грн..; на початок третього місяця - 314200 тис. грн.; на кінець кварталу (початок наступного кварталу) - 308420 тис. грн..


Варіант 14

Теоретична частина
Сучасні підходи до формування внутрішньофірмової політики оплати праці.

Практична частина
Задача 1
У цеху встановлено 175 одиниць ткацького устаткування. Місячний ефективний однозмінний фонд часу одиниці устаткування 168 годин. За даними обліку використання устаткування встановлено, що протягом місяця устаткування відробило: у першу зміну - 41800 верстато-годин, а в другу - 31100 верстато-годин. Середньогодинна продуктивність верстата: фактична - 4,5 погонних метри; нормативна (по паспорті) - 5.
Визначити: 2) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;
3) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;
4) коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

Задача 2
Показники
Од. виміру
Цех № 1
Цех № 2

1. Виробництво маргарину
2. Ціна 1 т. маргарину
3. Виробництво майонезу
4. Ціна 1 т. майонезу
5. Середньорічна чисельність робітників
т. на рік
грн.
т. на рік
грн.
чол.
1500
4300
-
-
105
-
-
2200
3700
160

Середньорічна чисельність працівників підприємства (ППП) у звітному році 360 чол.
Визначити: 1) середньорічний виробіток одного робітника в натуральному виразі в розрізі окремих цехів; 2) середньорічний виробіток товарної продукції на одного працюючого (ППП) по підприємству в цілому.

Задача 3
Робочий крановик, який обслуговує групу зварників (6 чоловік) в цеху зварних каркасів ЗБЗ, відпрацює за планом 176 годин. Годинна тарифна ставка крановика становить 3.25 грн. Годинна норма виробітку одного зварника 4 виробу в годину. Протягом місяця зварники планують виготовити 4980 каркасів.
Визначити (двома способами) місячну заробітну плату крановика при використанні непрямої відрядної системи.

Задача 4
Розробити планову калькуляцію виробничої собівартості установки для обробки плівки на підставі наступних даних:
Матеріальні витрати:
Найменування матеріалів
Норма витрати матеріалів (кг)
Середня ціна за 1т., грн

1. Прокат чорних металів
625,0
504,5

2. Кольорові метали
56,5
698,0

3. Пластмаси і смоли
78,9
476,0

4. Гумовотехнічні вироби
4,5
351,0

Зворотні відходи на одиницю складають 58,6 грн.
Трудомісткість виготовлення установки – 238,5 н-год. Середня тарифна ставка за годину 5,89 грн. Доплати до основної заробітної платні - 28%. Нарахування на зарплату 37,5%.
Основна заробітна платня виробничих робітників підприємства складає 1384 . грн..
Загальновиробничі витрати – 4758 . грн..

Задача 5
Розрахувати показники рентабельності по пекарні за даними таблиці.
Таблиця 92.
Показники

Асортимент
Річний обсяг реалізації, т
Повна собівартість виробу, грн.
Відпускна ціна, грн.
Вага виробу, кг

Хліб пшеничний
70
0,63
0,75
0,9

Хліб житній
62
0,49
0,55
1,0

Батон тернопільський
35
0,43
0,50
0,5

Булка українська
10
0,23
0,30
0,2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 145 тис. грн. і нормованих оборотних засобів 20,5 тис. грн.

Варіант 15

Теоретична частина
Проблеми формування собівартості продукції підприємства. Фактори і шляхи її зниження.

Практична частина

Задача 1
На основі даних про наявність та рух основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства за звітний рік (табл. 1) необхідно: 1) визначити коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту ОВФ в цілому і в розрізі окремих видових груп ОВФ; 2) визначити зміну частки активної частини ОВФ; 3) зробити відповідні висновки.
Таблиця 1
Видові групи основних виробничих фондів
На початок звітного року, тис. грн.
Поступило у звітному році, тис. грн.
Вибуло у звітному році, тис. грн.

Будівлі
9362
-
-

Споруди
536
23
51

Машини та обладнання

1963

18

36

Транспортні засоби
720
149
87

Інструмент
264
38
21

Виробничий та гос-подарчий інвентар

112

52

13

Всього основних виробничих фондів
12957
280
208Задача 2
За місяць (185 год.) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь - 20 хв., годинна тарифна ставка даного розряду – 2,85 грн. за виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 20% відрядного заробітку і 1,6% за кожен процент перевиконання норми.
Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

Задача 3
Чисельність промислово-виробничого персоналу (ППП) підприємства в базисному році 1500 чол. У плановому періоді намічене збільшення чисельності ППП до 1765 чоловік. Обсяг виробництва товарної продукції в базисному році склав 18758 тис.грн. Планований приріст товарної продукції становить 2842 тис.грн.
Визначити: 1) рівень продуктивності праці в базисному й плановому році; 2) приріст продуктивності праці в плановому році (в %).

Задача 4
В базисному році обсяг товарної продукції АТ “Стальканат” становив 32199 тис. грн.. Собівартість товарної продукції базисного року – 27316 тис. грн. Темпи росту обсягів товарної продукції в гуртових цінах підприємства у плановому році складуть 104,5%.. Зниження собівартості продукції в плановому році за рахунок впливу основних техніко-економічних чинників становитиме 370 тис. грн.
Визначити: 1) собівартість товарної продукції в плановому році;
2) витрати на 1 грн. ТП в базисному та плановому роках;
3) зниження рівня витрат на 1 грн. ТП в плановому році в (%).

Задача 5
На підприємстві є можливість здійснити декілька варіантів заходів, які передбачають використання нової техніки. За попередніми розрахунками очікуваний випуск продукції за допомогою нової техніки складатиме 4000шт.
Використовуючи дані таблиці визначити:
1)найбільш ефективний варіант здійснення технічних заходів;
2)річний економічний ефект від практичної реалізації найбільш ефективного варіанту.
Показники
Базовий варіант
1 варіант
2 варіант
3 варіант

Собівартість, одиниці продукції, грн
2100
1700
1350
1150

Питомі капітальні вкладення, грн
2750
2100
2600
4000

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,15

0,15

0,15

0,15Варіант 16.

Теоретична частина
Поняття і склад інвестицій. Методика визначення ефективності виробничих інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

Практична частина
Задача 1
Взуттєва фабрика має 2 предметно-спеціалізовані цехи. Виробництво взуття здійснюється на потокових лініях.
Найменування показника
Цех №1
Цех №2

Річний ефективний фонд часу роботи потокової лінії, годин
4020
4020

Такт потокової лінії. хв.
12
10

Плановий випуск взуття, пар/ рік
19300
23500

Визначити: 1) планову величину виробничої потужності 1-го та 2-го цеху;
2) плановий рівень використання виробничої потужності кожного цеху.

Задача 2
Річний обсяг реалізованої продукції кондитерської фабрики становив 38424 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів 1710 тис. грн.
Визначити: 1) коефіцієнти оборотності і закріплення оборотних коштів;
середню тривалість одного обороту (у календарних днях).

Задача 3
За місяць (192 год.) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь - 20 хв., годинна тарифна ставка даного розряду – 2,6 грн. за виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1,5% за кожен процент перевиконання норми.
Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

Задача 4
По машинобудівному заводу на рік планується:
Таблиця .
Назва продукції
Випуск готової продукції, шт.
Оптова ціна, грн.
Собівартість одиниці продукції, грн.

Втулки
550
75,0
52,0

Шестерні
90
610,0
340,0

Великі
240
320,0
160,0

Визначити витрати на 1 грн. товарної продукції.

Задача 5
На основі нижченаведених даних визначте рівень рентабельності продукції, рентабельності виробничих фондів, рентабельності власного капіталу. У звітному році виручка від реалізації продукції склала 110.5 тис. грн..; податок на додану вартість – 20.8 тис. грн..; акцизний збір – 16.3 тис. грн..; повна собівартість реалізованої продукції - 58.340 тис. грн..; прибуток від позареалізаційних операцій – 1.68 тис. грн..; прибуток від фінансових операцій – 3.16 тис. грн..; збиток від іншої реалізації – 0.54 тис. грн..
Первісна вартість основних фондів 94.86 тис. грн.. Оборотні кошти – 22.32 тис. грн.. Інші активи - 12.22 тис. грн..
Статутний фонд – 96 тис. грн..; засоби фонду цільового фінансування – 8.1 тис. грн. Балансовий прибуток - 16.4 тис. грн.


Варіант 17
Теоретична частина
Поняття собівартості і класифікація витрат на виробництво Калькулювання собівартості окремих видів продукції.

Практична частина

Задача 1
Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства на початок звітного року становила 34860 тис. грн. Протягом року введене ОВФ:
у квітні на суму 780 тис. грн.;
у березні - 570 тис. грн.
Виведено ОПФ:
у липні - на суму 460 тис. грн.
у листопаді - на суму 100 тис. грн.
Випуск товарної продукції у звітному році склав 31728 тис. грн.
Визначити: 1) вартість ОВФ підприємства на кінець звітного року; 2) середньорічну вартість ОПФ; 3) фондовіддачу й фондомісткість ОПВ.Задача 2
Обсяг готової продукції профілю підприємства в звітному році складе в порівнянних і діючих цінах відповідно 28554 тис. грн. й 31578 тис. грн. Продукція побічних цехів, що випускають ТНП, запланована в обсязі 7930 тис. грн. й 8905 тис. грн. у порівнянних і діючих цінах відповідно. Виробництво напівфабрикатів заплановане в обсязі 5114 тис. грн., у т.ч. 24 % буде спожито у власному виробництві. Вартість робіт промислового характеру, виконаних стороннім організаціям і непромисловим підрозділам свого підприємства, складе відповідно 1287 тис. грн. й 1098 тис. грн.
Залишки незавершеного виробництва в оптових цінах на початок і кінець планованого року складуть відповідно 2158 тис. грн. й 3280 тис. грн. Залишки спеціального технологічного оснащення власного виготовлення в оптових цінах на початок і кінець планованого року складуть відповідно 435 тис. грн. й 215 тис. грн. У планованому році залишки нереалізованої продукції знизяться на 5490 тис. грн.
Розрахувати планові обсяги товарної, валової й реалізованої продукції машинобудівного підприємства.

Задача 3
Розрахувати загальний фонд заробітної плати персоналу на плановий період, якщо відомо що розцінка за одиницю продукції складає 20.3 грн., випуск продукції - 25000 шт. Кількість погодинних робітників складає 31 з середньогодинною тарифною ставкою 2.20 грн.. Корисний фонд часу одного погодинного робітника складе 1836 годин. Премії складуть: погодинним 22%; відрядникам - 28%. Інші доплати до прямого фонду заробітної плати складуть 62 тис. грн.. На підприємстві працюють інші категорії працівників в кількості 15 чоловік із середньомісячним окладом 512 грн., премії їм встановлені у розмірі 15%.
Визначити загальний фонд заробітної плати.

Задача 4
На верстатобудівному заводі в базисному році для виготовлення детале-комплектів до радіально-свердлильних верстатів 2А576 використовується сталеве лиття власного виробництва. У таблиці приведені дані для розрахунку планової калькуляції собівартості 1 т сталевого лиття, що виготовляється в ливарному цеху підприємства:
Показники
Плановий рівень витрат

1. Вартість сировини і матеріалів, грн.
2. Основна зарплата виробничих робітників, грн.
3. Додаткова зарплата виробничих робітників, грн.
4. Відрахування на соціальні заходи, %
5. Коефіцієнт віднесення загальвиробничих витрат на собівартість 1 т лиття, частка од.
569,80
75,16
32,51
37.5

1,16

Обсяг споживання сталевого лиття в плановому році - 2049 т. У плановому році є можливість одержання сталевого лиття по кооперації від місцевого сталеливарного заводу за ціною 891 грн. за тонну. Питомі транспортні витрати (у розрахунку на 1 тонну) складають 9,45 грн.
Визначити: 1. Виробничу собівартість 1 тонни сталевого лиття; 2. Суму річної економії витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і кооперування виробництва.

Задача 5
Визначити операційний прибуток і показники рентабельності продукції та виробничих фондів за даними таблиці:
Показники
Сума, тис. грн.

1. Обсяг реалізованої продукції
490,00

2. Повна собівартість реалізованої продукції
350,00

3. Прибуток від іншої реалізації
100,00

4. Інші позареалізаційні доходи
1,25

5. Позареалізаційні збитки
5,34

Середньорічна вартість:
основних фондів;
нормованих оборотних коштів

880,00
180,00Варіант 18

Теоретична частина
Поняття і класифікація продукції. Методика визначення показників обсягу продукції. Конкурентоспроможність продукції: складові та сучасні шляхи зростання.

Практична частина

Задача 1
Підприємство в звітному році реалізовало продукції на суму 2000 тис.грн., залишки оборотних коштів склали 250 тис.грн. В плановому році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 12,5 %, тривалість одного обороту збільшиться на 5 днів. Визначити: 1) коефіцієнт оборотності в звітному, плановому роках; 2) коефіцієнт завантаження в звітному, плановому роках; 3) тривалість одного обороту в звітному, плановому роках.

Задача 2
За місяць (192 год.) робітник виготовив 600 деталей. Норма часу на одну деталь - 20 хв., годинна тарифна ставка даного розряду – 2,6 грн. за виконання місячної норми нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1,5% за кожен процент перевиконання норми.
Обчислити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці.

Задача 3
Визначити планове зростання продуктивності праці, а також розрахувати відрядну зарплату основних виробничих робітників, зробити висновки щодо співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати в плановому періоді на підставі наступних даних:
Продукція
Обсяг виробництва, т
Трудомісткість од. продукції, н-год
Відрядна розцінка за 1т


Звітн. рік
План. рік
Звітн. рік
План. рік
Звітн. рік
План. рік

1. Печиво
120
135
70
65
6,80
6,84

2. Карамель
60
64
118
118
4,20
4,58

3. Ірис
100
108
146
139
5,15
5,20

4. Мармелад
38
30
101
99
6,00
6,40

В основному виробництві у звітному році було зайнято 152 чоловік, в плановому – 144 робітники.

Задача 4
Розробити планову калькуляцію виробничої собівартості установки для обробки плівки на підставі наступних даних:
Матеріальні витрати:
Найменування матеріалів
Норма витрати матеріалів (кг)
Середня ціна за 1т., грн

1. Прокат чорних металів
625,0
504,5

2. Кольорові метали
56,5
698,0

3. Пластмаси і смоли
78,9
476,0

4. Гумовотехнічні вироби
4,5
351,0

Зворотні відходи на одиницю складають 58,6 грн.
Трудомісткість виготовлення установки – 238,5 н-год. Середня тарифна ставка за годину 2,89 грн. Доплати до основної заробітної платні - 28%. Нарахування на зарплату 37,5%.
Загальновиробничі витрати – 4758 грн..

Задача 5
На підприємстві є можливість здійснити декілька варіантів заходів, які передбачають використання нової техніки. За попередніми розрахунками очікуваний випуск продукції за допомогою нової техніки складатиме 4000шт.
Використовуючи дані таблиці визначити:
1)найбільш ефективний варіант здійснення технічних заходів;
2)річний економічний ефект від практичної реалізації найбільш ефективного варіанту.
Показники
Базовий варіант
1 варіант
2 варіант
3 варіант

Собівартість, одиниці продукції, грн
2100
1700
1350
1150

Питомі капітальні вкладення, грн
2750
2100
2600
4000

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

0,15

0,15

0,15

0,15
2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Продукція як основний результат діяльності підприємства

1. Обсяг товарної продукції розраховується в діючих і порівняльних цінах і включає:
а) вартість готової продукції (ГП), яка міститься на складі підприємства:

ГП = ( Аi х Цi,

де Аi - річний випуск продукції i-го найменування;
Цi - діюча ціна i-го найменування продукції.
б) вартість напівфабрикатів, комплектуючих, вироблених основними цехами і призначених для постачання на сторону;
в) вартість запчастин, пристосувань, інструментів власного виробництва для свого капітального будівництва і капітального ремонту, а також необхідних для постачання на сторону;
г) вартість капремонту і модернізації устаткування;
д) вартість виготовлення тари;
е) послуги допоміжних цехів на сторону, своєму капітальному будівництву або непромисловим господарствам свого підприємства;
ж) вартість продукції, що випускається побічними цехами підприємства (тобто тими, які випускають не профільну продукцію, наприклад, цех товарів широкого вжитку);
з) роботи промислового характеру, зв'язані з освоєнням і впровадженням нової техніки.
2. Обсяг валової продукції (ВП) розраховується в порівняльних цінах за формулою:

ВП = ТП - НЗВп + НЗВк - Іп + Ік,

де НЗВп, НЗВк - залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду;
Іп, Ік - залишки інструментів і пристосувань власного виробництва на початок і кінець планового періоду;
Залишки незавершеного виробництва на початок періоду приймаються на фактичному рівні, на кінець періоду - на нормативному рівні.
3. Обсяг реалізованої продукції (РП) розраховується в діючих цінах за формулою:

РП = ТП + ГПсп - ГПск + ГПвп - ГПвк,

де ГПсп, ГПск - залишки готової продукції на складі на початок і кінець планового періоду;
ГПвн, ГПвк - залишки готової продукції відвантаженої, але не реалізованої на початок і кінець планового періоду.
4. Виконання плану з номенклатури і асортименту:


13 EMBED Equation.3 1415

де Вф(п)і – фактичний випуск продукції і-го виду в межах плану (не більше плану);
Впі - плановий випуск продукції і-го виду.

Фінансові результати діяльності підприємства

Порядок розрахунку фінансового результату від операційної та звичайної діяльності визначається П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.
Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображає загальний доход (виторг) від реалізації продукції, тобто без віднімання наданих знижок та непрямих податків (ПДВ та акцизного збору).
Чистий доход (виторг) від реалізації продукції визначається шляхом віднімання від доходу від реалізації продукції податку на додану вартість та акцизного збору.
Собівартість реалізованої продукції визначається відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”.
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції.
До витрат, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, відносяться адміністративні витрати та витрати на збут продукції. Вони розраховуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.
Інші операційні доходи включають доходи від операційної оренди активів, від реалізації оборотних активів та ін.
Інші операційні витрати включають витрати відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних доходів та витрат.
Доход від участі в капіталі включає доходи від інвестицій у асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі у капіталі.
Інші фінансові доходи включають дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій (за винятком доходів, які враховуються методом участі в капіталі).
Інші доходи включають доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; доходи від не операційних курсових різниць; інші доходи, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані із операційною діяльністю підприємства.
Склад фінансових витрат, збитків від участі у капіталі та інших витрат визначається відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших витрат та доходів.
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається відповідно до П(С)БО 17 “Податок на прибуток”.
Чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.
Розрахунки із визначення операційного прибутку рекомендовано здійснювати за кожним різновидом продукції окремо. В результаті чого можливо оцінити рентабельність окремих різновидів продукції та сформувати раціональну виробничу програму підприємства.
1. Річна норма прибутку на вкладений капітал
13 EMBED Equation.3 1415,
де: Е –– норма прибутку на вкладений капітал, %;
П –– чистий прибуток, грн;
К –– вкладений капітал, який забезпечує отримання прибутку, грн.;
Ц –– річний обсяг виробництва продукції у цінах продажі, грн.;
С –– повна собівартість річного випуску продукції, грн.;
Норма прибутку може змінюватись залежно від структури капіталу, рівня цін на продукцію, що прогнозуються, обсягу попиту та інших факторів.

2. Період окупності вкладеного капіталу
13 EMBED Equation.3 1415,
де: Т –– період окупності капітальних вкладень, років;
П –– чистий прибуток за рік, грн.;
К –– капітальні вкладення, грн..
Ефективність –– ступінь реалізації цілей організації при мінімальних, але необхідних витратах. Це відношення результатів діяльності організації до витрат на її якісне досягнення. При цьому результат (Р) та витрати (З) можуть співвідноситися у різних комбінаціях
13 EMBED Equation.3 1415 результат на одиницю витрат;
13 EMBED Equation.3 1415 витрати на одиницю продукції;
13 EMBED Equation.3 1415 питомий розмір ефекту на одиницю отриманих результатів.
Ці співвідношення є базовими при розробці показників ефективності.
3. Показники економічної ефективності виробництва:
3.1. Рентабельність підприємства в цілому (Рп)
13 EMBED Equation.3 1415,
де: 13 EMBED Equation.3 1415валовий прибуток;
13 EMBED Equation.3 1415 середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів і нормованих обігових коштів
3.2. Рентабельність продукції (Рпрод)
13 EMBED Equation.3 1415,
де: Пртп –– прибуток від реалізації товарної продукції;
Стп –– собівартість товарної продукції.
3.3. Рентабельність продажів (Рпродажів)
13 EMBED Equation.3 1415,
де: ВПР –– валовий прибуток від реалізації продукції;
ЧД –– чистий дохід від реалізації продукції.
Це дуже важливий показник. Обсяг продажу говорить про масштаби діяльності фірми. Він дає можливість визначати темпи зростання виробництва фірми, визначає обіговість активів підприємства
13 EMBED Equation.3 1415,
де: 13 EMBED Equation.3 1415 обсяг продажу;
13 EMBED Equation.3 1415загальні активи.
та обіговість основного капіталу
13 EMBED Equation.3 1415,
де: 13 EMBED Equation.3 1415 обсяг продажу;
13 EMBED Equation.3 1415 основний капітал

Економічна ефективність виробництва

1. Для відбору найкращого відносно інших варіанту господарського рішення (за наявності більше двох варіантів) застосовується формула приведених витрат. Критерієм ефективності в цьому випадку служить мінімум приведених витрат, які являють собою сумарну величину поточних і одночасних витрат, приведених до одного тимчасового періоду (одного року або нормативного терміну окупності капітальних вкладень).
У разі приведення витрат до одного року їх формула має наступний вигляд:

В = С + Ен х Ку,

де В - приведені витрати на одиницю продукції;
С - собівартість одиниці продукції;
Ку - питомі (на одиницю продукції) капітальні вкладення;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Ен - характеризує мінімально допустиму величину ефекту, що приходиться на 1 грн. капітальних вкладень. Величина, зворотна Ен, являє собою нормативний термін окупності капітальних вкладень (Тн), який дорівнює 6,66 років.
Коефіцієнт ефективності і термін окупності додаткових капітальних вкладень:

С1 - С2
·С К2 - К1
·К
Ед = ---------- = -----; Тд = ----------- = -----,
К2 - К1
·К С1 - С2
·С

де С1, С2 - собівартість одиниці продукції при базовому і новому варіантах відповідно;
К1, К2 – питомі капітальні вкладення при базовому і новому варіантах відповідно.
Новий варіант, для реалізації якого потрібні додаткові капітальні вкладення, є економічно ефективним, якщо:

Ед
· Ен, або Тд
· Тн

У іншому випадку більш ефективним є базовий (менш капіталомісткий) варіант.
3. Для вирішення ряду виробничих задач (наприклад, підвищення якості продукції, що виробляється) потрібні додаткові як одноразові, так і поточні витрати. У цьому випадку позитивний результат (ефект) буде полягати не в зниженні собівартості продукції, а у підвищенні прибутку.
Розрахунок Ед і Тд потрібно проводити за формулами:П2 - П1
· П К2 - К1
·К
Ед = ----------- = -------; Тд = ------------- = ------,
К2 - К1
·К П2 - П1
· П

де П1, П2 - питомий (на одиницю продукції) прибуток при базовому і новому варіантах.
4. Сума річного економічного ефекту може розраховуватись наступним чином:

Е = ( В1 - В2 ) А2 = (
·С - Ен
·К ) А2;
Е = (
· П - Ен
·К) А2,

де В1, В2 - приведені витрати на одиницю продукції при базовому і новому варіантах; А2 - річний обсяг при новому варіанті.


Основні фонди і виробничі потужності підприємства
Узагальнюючим показником використання ОПВФ підприємства є показник фондовіддачі (ФВ). Він визначається відношенням обсягу виробленої продукції (В) до середньорічної вартості ОПВФ (Ф):

13 EMBED Equation.3 1415
Інший узагальнюючий показник використання ОПВФ на підприємстві - фондомісткість продукції визначається відношенням середньорічної вартості ОПВФ до обсягу випущеної продукції в грошовому, натуральному або трудовому вираженні (В), тобто:

13 EMBED Equation.3 1415

Коефіцієнт використання парку наявного обладнання (Кно) визначається відношенням кількості (потужності) діючого обладнання (Nд) до кількості всього обладнання, що є в наявності на підприємстві (Nно):

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Коефіцієнт використання парку встановленого обладнання визначається відношенням кількості діючого обладнання до загальної кількості встановленого на підприємстві обладнання:

13 EMBED Equation.3 1415

Коефіцієнт використання ефективного (або планового) фонду часу обладнання (Ке) визначається таким чином:


13 EMBED Equation.3 1415

Відносно окремих одиниць обладнання цей коефіцієнт прийнято називати коефіцієнтом екстенсивного завантаження і визначати діленням Тф на Те.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання:

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
де Твт-з - фактично відпрацьоване число верстато-змін;
Тдн - число робочих днів у періоді;
Те (зм)- ефективний фонд часу встановленого обладнання при роботі в одну зміну.
Основним з них є коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання (Кі.з.), який характеризує використання обладнання за продуктивністю в одиницю часу:

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
Інтегральний коефіцієнт завантаження (використання) обладнання (Кі) дозволяє дати загальну оцінку рівня його використання, як за продуктивністю, так і за часом. Він визначається множенням коефіцієнтів екстенсивного (Ке.з.) і інтенсивного завантаження (Кі.з.), тобто:

Кі = Ке.з. х Кі.з.

Узагальнюючим показником використання виробничої потужності є коефіцієнт використання виробничої потужності (КП), що визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415

де Q - річний обсяг виробництва продукції;
ВП - величина середньорічної виробничої потужності. Даний коефіцієнт може розраховуватися як по окремих видах продукції, дільницях, цехах, так і по підприємству загалом.
Вихідна потужність (Пвих) розраховується за формулою:

Пвих = Пвх + Пвв - Пвив,

де Пвх, Пвв, Пвив - вхідна потужність, що вводиться і потужність, що виводиться відповідно.
Середньорічна потужність:

13 EMBED Equation.3 1415

де К1, К2 - кількість місяців відповідно з моменту введення і виведення до кінця року.
Календарний фонд часу:

а) в днях: Фк(д) = 365 (366) днів;
б) в годинах: Фк(г) = 365 * 24 = 8760 годин.

Режимний фонд часу. Для підприємств з безперервним процесом виробництва режимний фонд часу рівний календарному, для підприємств з перервним виробництвом він визначається на основі наступних формул:

а) в днях: Фр(д) = Фк(д) - Дс - Дв;
б) в годинах Фр(г ) = (Фк(д) - Дс - Дв)х З х Тз),

де Дс, Дв - кількість святкових і вихідних днів протягом розрахункового періоду (рік, квартал);
З – кількість змін роботи;
Тз – тривалість зміни.
Ефективний (корисний) фонд часу являє собою максимально можливий фонд часу роботи обладнання (агрегату, лінії) при заданому режимі роботи підприємства (виробничого підрозділу) з урахуванням витрат часу на планово-попереджувальний ремонт.
Для підприємств з безперервним процесом виробництва ефективний фонд часу роботи обладнання рівний:
а) в днях: Фе(д) = Фр(д) - Др = Фк(д) - Др;
б) в годинах: Фе(г) = Фе(д) * 24 = (Фр(д) - Др) * 24,

де Др - кількість днів простою обладнання в плановому ремонті.
Для підприємств з перервним процесом виробництва ефективний фонд часу роботи обладнання рівний:

а) в днях: Фе(д) = Фр(д) - Др = Фк(д) - Дс Дв - Др;
б) в годинах: Фе(г) = Фе(д) * З * Тз = (Фр(д) - Др)* З * Тз = (Фк(д) - Дс - Дв - Др)* З * Тз

Виробнича потужність агрегатів безперервної дії (автоклави, хімічні агрегати) визначається за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
де Q - місткість агрегату;
kв - коефіцієнт корисного виходу;
tц - тривалість циклу, година.;
Фе - ефективний річний фонд часу роботи агрегату, година.
Виробнича потужність групи предметно спеціалізованого технологічно однорідного обладнання (наприклад, групи ткацьких верстатів):

13 EMBED Equation.3 1415

де Nоб - кількість обладнання;
tод - нормативна трудомісткість одиниці продукції, нормо-години;
kнв - коефіцієнт виконання норм вироблення;
Нв -годинна норма виробітку.
ВП цехів масового і великосерійного виробництва визначається потужністю ведучих конвеєрів, потокових ліній механічної обробки і збирання продукції:

13 EMBED Equation.3 1415
де
· - такт потокової лінії, виражений в годинах.
Виробнича потужність складального виробництва (цеху, дільниці) при стендовому збиранні виробів:


13 EMBED Equation.3 1415

де So, Sу - розмір виробничої площі складального цеху (дільниці) і питомої площі, що займається одним стендом, м2;
Фр - річний режимний фонд часу роботи складального виробництва, години.;
tод - трудомісткість збирання одного виробу, нормо-години.
За технологічною спеціалізацією обладнання розрахунок виробничої потужності зводиться до розробки і аналізу балансу завантаження обладнання ведучого цеху (дільниці) в розрізі окремих його груп. З цією метою для кожної групи обладнання розраховується фактичний і потрібний фонд часу. Фактичний фонд часу визначається множенням середньорічної кількості обладнання і ефективного річного фонду часу одиниці обладнання. Потрібній фонд часу розраховується виходячи з обсягів виробництва продукції (відповідно до проекту виробничої програми підприємства), що плануються і нормованих верстато-годин за групами обладнання на одиницю виробу.
На основі зіставлення фактичного і потрібного фондів часу за кожною групою обладнання роблять висновки: 1) про збільшення виробничої програми (при наявності надлишків фонду часу обладнання за всіма групами); 2) про скорочення виробничої програми (при дефіциті часу за всіма (або більшої частини) групами обладнання); 3) про наявність «вузьких місць» (при нестачі наявного фонду часу за однією або декількома групами обладнання).

Оборотні кошти підприємства
Нормування оборотних коштів
До оборотних коштів, що нормуються відносяться оборотні кошти, що знаходяться в
- виробничих запасах;
- незавершеному виробництві;
- витратах майбутніх періодів;
- запасах готової продукції на складі.
а) Нормування оборотних коштів у виробничих запасах
Виробничі запаси поділяються на поточні, підготовчі і страхові.
Поточним запасом називається частина виробничого запасу, призначена для забезпечення нормального ходу виробничого процесу в зв'язку з неспівпаданням термінів надходження матеріальних ресурсів на склади підприємства-споживача від постачальників з ритмом їх виробничого споживання. Планову величину поточного запасу рекомендується встановлювати на основі визначення планового інтервалу постачання, тобто тривалість часу між двома черговими постачаннями, і величини середньодобової витрати даного виду матеріальних ресурсів:

Максимальний поточний запас:

Зпот.мак. = Вс х Т;
Середній поточний запас:
Зпот.ср. = Вс хТ/2,

де Зпот.(мак) і Зпот.(ср.) - величина максимального і середнього поточного запасу відповідно;
Вс - середньодобова витрата, в натуральних одиницях;
Вс = ПР/Дк; ПР - загальна потреба в матеріальних ресурсах;
Дк - число календарних днів в періоді, що планується;
Т- інтервал постачання (дн.);
При надходженні матеріалу від декількох постачальників інтервал постачання визначається як середня арифметична зважена величина інтервалів постачання (t) матеріалу від різних постачальників:

13 EMBED Equation.3 1415
де t - інтервали постачання в днях;
n - розміри поступаючих партій відповідно інтервалам постачання t в натуральних одиницях вимірювання.
Потреба в підготовчому запасі матеріалів виникає при необхідності здійснення підготовчих операцій (сушка, очищення, рихтування, комплектування і т.і.) для підготовки матеріалів, що поступили від постачальників і передачі їх у виробництво. Величина підготовчого запасу в натуральному вираженні визначається множенням середньодобової витрати матеріалу на норму цього запасу в днях.
Страховим запасом називається частина виробничого запасу, призначена для забезпечення виробництва матеріальними ресурсами у разі витрати всіх видів запасів. Величина страхового запасу визначається з урахуванням конкретних виробничих умов на кожний вид матеріальних ресурсів на основі наступної формули:

Зс = Вс х Нд,

Нд = T1 + T2 + T3 + T4,

де Зс - величина страхового запасу;
Вс - середньодобова витрата;
Нд - норма страхового запасу в днях;
T1 - час, необхідний для оформлення необхідних документів на постачання партії матеріалу;
T2 - час, необхідний для відвантаження даного матеріалу постачальником;
T3 - час знаходження матеріалу в дорозі;
T4 - час приймання матеріалу на складі підприємства-споживача.
Загальна величина виробничого запасу рівна сумі поточного, підготовчого і страхового запасів.
б) Нормування оборотних коштів в незавершеному виробництві
Найбільш простий метод, що застосовується в серійному виробництві передбачає розрахунок НЗВ загалом для виробу з подальшим підсумовуванням отриманих результатів за всіма видами продукції, що випускається підприємством:

НЗВj = Адj х Сj х Тц.j х kн.в.j ,

де Ад.j - середньоденний випуск j-тої продукції у плановому періоді;
Сj - виробнича собівартість j-го виробу;
kн.в.j - коефіцієнт наростання витрат.
За рівномірного наростання витрат:

13 EMBED Equation.3 1415

де Смj - вартість основних матеріалів, що затрачуються на початку виробничого циклу (первинні матеріальні витрати);
Сп.в.j величина подальших витрат в собівартості одиниці j-ой продукції;
Сj - виробнича собівартість готового виробу;
Умj - питома вага первинних матеріальних витрат в собівартості j-го виробу;
Уп.в.j питома вага подальших витрат в собівартості одиниці j-ої продукції.
У разі нерівномірного наростання витрат для визначення даного коефіцієнта тривалості виробничого циклу виготовлення виробу потрібно розбити на інтервали часу (дні, тижні, місяці), протягом яких витрати наростають рівномірно, і розрахунок вести за такою формулою (середньозважена):

13 EMBED Equation.3 1415
де m - кількість інтервалів часу, на які розділений цикл виготовлення j-го виробу; Свіj - витрати на виготовлення j-го виробу в і-му інтервалі часу; tij - час від середини і-го інтервалу часу до кінця виробничого циклу виготовлення j-го виробу.
в) Нормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодів
Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (ВМПн) розраховується на основі суми залишків витрат майбутніх періодів на початок планового року (ВМПо), суми витрат майбутніх періодів, що планується протягом року (ВМПв) і величини цих витрат, що погашається в плановому році (ВМПп):

ВМПн = ВМПо + ВМПв - ВМПп

г) Нормування оборотних коштів в запасах готової продукції на складі
Нормативна величина оборотних коштів у запасах готової продукції на складі розраховується як сума множення вартості одноденного випуску j-тої продукції на норму її запасу на складі в днях:

ГПс =
· Вд.j х Тс.j,

де Вд.j - повна собівартість середньоденного випуску j-тої продукції у плановому періоду;
Тс.j - норма складського запасу j-тої продукції, тобто нормативний час знаходження продукції на складі, необхідний для підготовки до її відвантаження (час комплектування, накопичення виробів до певних партій, упаковки, очікування встановлених термінів відвантаження).


2. Показники використання оборотних коштів підприємства
а) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб):

Коб = РП / ОКс,

де РП - обсяг реалізованої продукції за певний період;
ОКс - середній залишок оборотних коштів за відповідний період.
б) Коефіцієнт завантаження оборотних коштів (Кз):

Кз = ОКс / Коб

в) Середня тривалість одного обороту (То):

То = 365 / Коб


Персонал та продуктивність праці
Визначення економії чисельності за рахунок впливу техніко-економічних чинників:
Економія чисельності за рахунок підвищення технічного рівня виробництва
а) економія за рахунок зниження трудомісткості одиниці продукції:

13 EMBED Equation.3 1415

де t0, t1 - трудомісткість одиниці продукції до і після впровадження заходу щодо її зниження, н-год.;
Qп - обсяг продукції в плановому році, од.;
М - кількість місяців від дня впровадження заходу до закінчення року;
Фе - річний ефективний фонд часу одного робітника в плановому році, годин.;
kнв - коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками в плановому році.
б) економія за рахунок модернізації і оновлення обладнання:

13 EMBED Equation.3 1415
де О- загальна кількість обладнання, од.;
Оо, Он, Ом - кількість обладнання, що не підлягає технічному удосконаленню; нового і модернізованого обладнання відповідно, од.;
Пн, Пм - приріст продуктивності нового і модернізованого обладнання, %;
Кн, Км - коефіцієнти, що враховують термін дії протягом планового року відповідно нового і модернізованого обладнання (питом. од.);
Ч'вих.р. - початкова чисельність робітників, скоректована на величину зміни чисельності робітників за рахунок структурних зсувів у виробництві;
Дв - питома вага робітників-верстатників у загальній чисельності робітників у базисному році (питом. од.)
Економія чисельності працюючих за рахунок зміни обсягу виробництва (Еов):

13 EMBED Equation.3 1415
де Чп - чисельність ПВП без основних виробничих робітників у базисному періоді, чол. ;
Q - відсоток росту обсягу виробництва;
Ч - відсоток росту чисельності працюючих, крім основних виробничих робітників;
Економія чисельності за рахунок розширення зон обслуговування (Ез):
13 EMBED Equation.3 1415
де Ноп, Ноб - норми обслуговування устаткування відповідно в плановому і базисному періоді;
О - загальна кількість одиниць устаткування в плановому періоді;
Кд – коефіцієнт строку дії заходу в плановому році, що визначається діленням числа місяців тривалості заходу на 12.
Взаємозв'язок росту продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції:

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
де Пп - приріст продуктивності до базисного рівня, %;
Пт - зниження трудомісткості продукції в порівнянні з базисним рівнем, %.

Розрахунок планового рівня продуктивності праці і його абсолютного і відносного приросту:
1) Середньорічне виробництво товарної продукції (виробіток) на одного працюючого в базисному році (Вб):

13 EMBED Equation.3 1415
де ТПб - обсяг товарної продукції базисного року; Чб - середньорічна чисельність працівників у базисному році.
2) Плановий обсяг товарної продукції в базисних цінах (ТПбп):

13 EMBED Equation.3 1415
де Qiп - плановий обсяг i-ої продукції в натуральному вираженні; Цiб - оптова ціна i-ої продукції в базисному році.
3) Вихідна чисельність промислово-виробничого персоналу (Чвих):

13 EMBED Equation.3 1415

де Iтп - індекс товарної продукції, що планується.
4) Економія чисельності працівників в плановому році за рахунок впливу техніко-економічних чинників (Е):

Е =
· Еi,

де Еi - економія чисельності за рахунок i-го чинника, чол. При цьому знак (-) означає економію чисельності, а знак (+) додаткову потребу в працівниках.
5) Планова чисельність працівників (Чп):

Чп = Чвих + Е

6) Середньорічний виробіток товарної продукції на одного працюючого у плановому році (Вп):

13 EMBED Equation.3 1415
7) Приріст продуктивності праці в плановому році (%):

13 EMBED Equation.3 1415

Відносний приріст продуктивності праці за рахунок впливу техніко-економічних чинників можна розрахувати і більш простим способом, що включає наступні етапи:
а) вихідна чисельність працівників (Чвих);
б) економія чисельності (Е);
в) приріст продуктивності праці у плановому році (
· В).

У випадку визначення впливу окремих чинників (груп чинників) на динаміку продуктивності праці дана формула приймає наступний вигляд:


13 EMBED Equation.3 1415
де
· Вi - приріст виробітку за рахунок i-го чинника ( i-ої групи чинників).
Розрахунок частки приросту обсягу виробленої продукції (у відсотках) за рахунок підвищення продуктивності праці (
· ВПпп):

13 EMBED Equation.3 1415

де Тп(ч), Тп(вп) – темп приросту (%) відповідно чисельності працівників та обсягу валової продукції у звітному (плановому) періоду.

Розрахунок планової чисельності працівників
1. Розрахунок планової чисельності основних робітників-відрядників і допоміжних робітників (Чп), зайнятих на роботах, обсяг яких можна визначити в нормованих годинах (за трудомісткістю):
13 EMBED Equation.3 1415

де Твр - нормативна трудомісткість виробничої програми, н/год;
Фе - плановий річний ефективний фонд часу робітника, год.;
Квн - коефіцієнт виконання норм часу за планом.
2. Якщо в цеху обсяг виробництва продукції можна визначити в натуральному виразі, то планова чисельність основних робітників розраховується за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
де А - плановий обсяг роботи в натуральному виразі;
Нв- годинна норма виробітку за планом.
3. Розрахунок чисельності робітників за нормами обслуговування застосовується на виробництвах з апаратурним процесом, де робітники виконують функції контролю, спостереження за ними (хімічна, металургійна, нафтопереробна і ін.). Розрахунок проводиться за формулами:
а) при багатоверстатному обслуговуванні:

13 EMBED Equation.3 1415
де О - планова кількість одиниць устаткування;
З - число змін;
Но - норма обслуговування, тобто кількість одиниць устаткування, що обслуговується одним робітником;
Коб - коефіцієнт приведення явочної чисельності допоміжних робітників до облікової, обчислюється як відношення номінального фонду часу одного робітника до ефективного планового фонду одного робітника, або за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415

де f - плановий відсоток невиходів на роботу.
б) при бригадному обслуговуванні:

Чп = О * З * Н" * Коб ,

де Н"- норма обслуговування, тобто число робітників, необхідне для обслуговування одного агрегату.
4. За робочими місцями визначається чисельність допоміжних робітників (Чп), у яких виконувана робота пов'язана з обслуговуванням конкретного об'єкта і не залежить від обсягу робіт (крановики, комірники):

Чп = М * З * Коб,

де М - число робочих місць.
5. Чисельність і склад управлінського й інженерно-технічного персоналу за планом визначаються штатним розкладом, де зазначено перелік посад, кількість штатних одиниць і оклади. Роботу з удосконалення планування чисельності ІТР і службовців роблять галузеві НДІ, відповідні відділи міністерств і відомств.
6. Планування чисельності молодшого обслуговуючого персоналу здійснюється з застосуванням збільшених норм обслуговування або за кількістю місць обслуговування (наприклад, прибиральники - за площею помешкань, що прибираються; гардеробники - за кількістю людей, що обслуговуються гардеробом ).
7. Середньоспискова чисельність воєнізованої охорони визначається за кількістю постів і змін чергування з урахуванням планових невиходів і чергувань у вихідні і неробочі дні.
8. Чисельність пожежної охорони визначається за кількістю пожежних машин, нормами їхнього обслуговування і режиму роботи.
9. Чисельність облікова включає загальне число всіх працівників підприємства (постійних, сезонних, тимчасових), у тому числі працівників фактично працюючих, що знаходяться у відрядженнях, у чергових відпустках і за вагітністю (пологами), працівників, які не прийшли на роботу в зв'язку з виконанням суспільних і державних обов'язків і через хворобу, а також із дозволу адміністрації і працівники, що зробили прогули.
10. Явочна кількість робітників у зміну - це їхня мінімальна кількість, необхідна для виконання планового завдання з виробництва продукції в зміну і визначається за формулою:


13 EMBED Equation.3 1415 ; 13 EMBED Equation.3 1415
де Nз - змінне завдання з випуску продукції в натуральному виразі;
Вн - норма змінного виробітку продукції на одного робітника-відрядника;
Квн - плановий коефіцієнт виконання норм виробітку;
tн - норма часу на одиницю продукції;
Фз - фонд часу одного робітника за зміну.


Собівартість продукції підприємства

Розрахунок впливу техніко-економічних чинників на зміну собівартості продукції в плановому році

Відносна економия за рахунок змін обсягу виробництва.
а) відносна економія амортизаційних відрахувань:

Ап Аб
Е = ( ------ - ------ ) kА * ТПп ,
ТПп ТПб

де Аб, Ап – сума амортизаційних відрахувань у базисному і плановому роках;
ТПб, ТПп – обсяг товарної продукції в базисному і плановому роках;
kА – коефіцієнт, що враховує величину амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартіст продукції в базисному році.
б) відносна економія умовно-постійних витрат (без амортизації):
визначаємо питому вагу умовно-постійних витрат (заробітна плата АУП, робітників на погодинній оплаті; витрати на освітлення і обслуговування будівель і споруджень, на пожежну і вартову охорону і т.і.) у собівартості товарної продукції базисного року (Пб);
визначаємо питому вагу приведених (до постійних) умовно-постійних витрат у собівартості товарної продукції базисного року (Ппб) :

Пб ( ТбТП - ТбУПВ )
Ппб = ---------------------------------- ,
ТбТП

де ТбТП , ТбУПВ - темпи приросту (в %) товарної продукції умовно-постійних витрат в базисному році;
визначаємо економію умовно-постійних витрат в плановому році (Е):


Ппб х Сб х ТпТП
Е = --------------------------- ,
100 х 100

де Сб - собівартість товарної продукції базисного року;
ТпТП  - темп приросту товарної продукції в плановому році.

2. Відносна економія витрат за рахунок структурних зсувів у
виробництві.
Зміна питомої ваги окремих видів продукції в плановому році в порівнянні з базисним роком:

n

· Сбі х Qпі
і =1
Е = ( --------------------- - Зб ) х ТПбп
n

· Цбі х Qпі
i = 1

де n - кількість видів продукції; що випускається;
Сбі - собівартість одиниці продукції і-го виду в базисному році;
Цбі - оптова ціна одиниці продукції і-го виду в базисному році;
Qпі - обсяг виробництва продукції і-го виду (в натуральному вимірі) в плановому році;
Зб - витрати на 1 грн. товарної продукції в базисному році;
ТПбп - обсяг товарної продукції планового року в базисних цінах.

3. Економія витрат за рахунок підвищення технічного рівня
виробництва.
а) економія від застосування нових видів сировини і матеріалів:

Е = ( Н1Ц1 - НоЦо ) х Q1,

де Но, Н1 - норма витрат старого і нового матеріалу;
Цо, Ц1 – ціна натуральної одиниці матеріалу (відповідно старого і нового);
Q1 – кількість одиниць продукції, що випускається з початку впровадження заходу до кінця планового року.
б) економія від зниження норм витрат сировини і матеріалів:
Е = ( Н1Цо - НоЦо ) х Q1 ,

де Но, Н1 - норма витрат сировини і матеріалів до і після впровадження заходів з її зниження;
Цо, – ціна натуральної одиниці сировини і матеріалів у базисному році.
в) економія витрат за рахунок зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції (економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи):
Д С
Е = [ ( Т1Сг1 - ТоСг0 ) * ( 1 + ---- ) * ( 1 + ---- ) ] * Q1,
100 100

де То, Т1 - трудомісткість виробництва одиниці продукції в нормо-годинах до і після впровадження заходу;
Сг0,Сг1 - середньогодинна тарифна ставка робочого до і після впровадження заходу;
Д – середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників;
С - встановлений відсоток відрахувань на соціальні заходи.

4. Економія витрат за рахунок удосконалення організації виробництва і праці.
а) економія витрат за рахунок поглиблення спеціалізації виробництва і расширення кооперованих зв’язків (передача виробництва окремих вузлів, деталей, лиття на інші підприємства):

Е = (( С - (Ц + Тр) * Q1

де С – виробнича собівартість вузла, деталі, лиття, що передається для виробництва іншим підприємствам;
Ц - ціна, за якою вузол, деталь чи лиття буде поступати за кооперацією від інших підприємств;
Тр – транспортні витрати на один вузол, деталь які будуть поступати за кооперацією від інших підприємств;
Q1 - кількість вузлів, деталей, лиття, яка буде отримана за кооперацією від інших підприємств до кінця року.
б) економія витрат за рахунок вивільнення працівників, які знаходяться на погодинній оплаті праці:

С
Е = Л х Ф ( 1 + ------ ) х М,
100

де Л - кількість працівників, що вивільнюються;
В - середньомісячна заробітна плата одного працівника даної категорії;
С - установлений процент відрахувань на соціальні заходи;
М – кількість місяців роботи від початку введення заходу до кінця року.

Зведений розрахунок змін витрат на гривну товарної
продукції за техніко-економічними чинниками.
Після розрахунків впливу техніко-економічних чинників складається зведений розрахунок зниження витрат на гривну товарної продукції. Цей процес підрозподіляєтся на ряд етапів.
Витрати на 1 грн. ТП в базисному році (Вб):

Вб = Сб / ТПб

Собівартість товарної продукції планового року в цінах і умовах базисного року:

Сбп.б. = Вб * ТПбп

Сума економії від зниження собівартості в плановому році під впливом окремих техніко-економічних чинників:

Езаг =
· Еі,

де Еі – економія (збільшення)собівартості під впливом і-го чинника.
Собівартість товарної продукції планового року в умовах планового року і базисних цінах:

Сбп.п. = Сбп.б. - (+) Езаг

Собівартість товарної продукції планового року в умовах і цінах планового року:

Сп = Сбп.п. +(-)
·С(ц)

5. Товарна продукція планового року в планових цінах:

ТПп = ТПбп +(-)
·ТП(ц)

6. Витрати на 1 грн. ТП в плановому році (з урахуванням впливу техніко-економічних чинників і змін цін на готову продукцію і матеріальні ресурси):
Вп = Сп / ТПп

7. Зміна витрат на 1 грн. ТП в плановому році:

Вб - Вп

·З = -------------- х 100%
Вб

Методика калькуляції собівартості окремих видів продукції
Калькуляція собівартості продукції заключається у відношенні прямих та непрямих витрат (згрупованих за калькуляційними статтями) на собівартість одиниці окремих видів продукції. Для складення планових калькуляцій необхідно підготувати специфікації на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, а також ряд кошторисів комплексних непрямих витрат.
Порядок віднесення прямих витрат
1. Прямі матеріальні витрати розподіляються на собівартість окремих видів продукції (одиниці продукції) на основі планових норм витрат, специфікацій, тарифів і цін з урахуванням усіх витрат щодо заготовки і доставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів і палива ( що йде на технологічні цілі) на склад підприємства. Зворотні відходи (відходи матеріалів, які ще можуть бути використані самим підприємством в якості матеріалів, палива, на інші виробничі потреби або реалізовані на сторону) виключаються із вартості прямих матеріальних витрат.
2. У статтю «Основна заробітна плата виробничих робітників» включається заробітна плата виробничих робітників, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції. Дані витрати відносяться на собівартість методом прямого рахунку, виходячи з технологічної трудомісткості продукції, погодинних тарифних ставок виробничих робітників, індивідуальних і комплексних відрядних розцінок.
3. У статтю «Додаткова заробітна плата виробничих робітників» включаються виплати, передбачені законодавством про працю і колективними угодами. Дані витрати включаються в собівартість окремих виробів пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.
4. Відрахування на соціальні заходи визначаються у відповідності з встановленою нормою у відсотках до витрат на основну і додаткову заробітну плату виробничих робітників.
5. Кошторис витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції складається для кожного виду продукції, що освоюється. Сюди включаються частини витрат на проектування продукції, технологічну підготовку виробництва, проведення дорозвідкових робіт (в добувній промисловості), що відносяться на собівартість продукції. Дані витрати називають витратами майбутніх періодів. Друга частина витрат на освоєння виробництва продукції покривається із фонду розвитку виробництва.
Витрати майбутніх періодів включаються в собівартість продукції методом прямого рахунку протягом встановленого строку їх покриття з початку їх серійного або масового випуску, виходячи з кошторису цих витрат і кількості продукції, що випускається в цьому періоді.
Порядок розподілу непрямих витрат
6. Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання (ВУЕМО) можуть розподілятися 3-ма способами.
а) на спеціалізованих виробництвах, що випускають тільки один вид продукції, ВУЕМО розподіляються методом прямого рахунку;
б) на підприємствах, що випускають продукцію з однаковими (приблизно рівними) рівнями механізації виробництва і структурою машиноемності продукції, ВУЕМО можуть розподілятися у відповідності з рекомендаціями СБО 16 «Витрати»:
пропорційно сумі основної зарплати виробничих робітників;
пропорційно прямим витратам на оплату праці;
пропорційно прямим матеріальним витратам;
пропорційно всій сумі прямих витрат на одиницю продукції.
в) на підприємствах, що випускають продукцію з різним рівнем механізації виробництва і/чи різноманітною структурою машиноємності продукції ВУЕМО повинні розподілятися на основі кошторисних ставок. Останні розраховуються на основі:
- машинного часу (в розрізі окремих груп обладнання), що витрачається на виготовлення одного виробу;
вартості однієї машино-години (верстато-години) відповідного обладнання.
7. Загальновиробничі витрати. Якщо підприємство (цех) випускає один вид продукції, то ЗВВ будуть прямими витратами і не потребують розподілу за видами продукції. В інших випадках необхідно вибрати базу розподілу (СБО 16 «Витрати»).
8. Адміністративні витрати розподіляються аналогічно загальновиробничим витратам.
9. Витрати на збут. Частина витрат, пов’язаних із збутом продукції, є прямими (тобто можуть бути віднесені до конкретних видів продукції) і розподіляються методом прямого рахунку. Друга частина, яка відноситься до непрямих витрат, розподіляється пропорційно виробничій собівартості одиниці продукції.

Складення кошторису витрат на виробництво
Кошторис витрат на виробництво складається з ціллю визначення загальної суми всіх планових витрат підприємства (за економічними елементами) і взаємного зв’язку плану собівартості з іншими розділами техніко-економічного плану підприємства.
В кошторис витрат на виробництво включаються: 1) витрати всіх структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у випуску промислової продукції; 2) витрати на виконання робіт та послуг нормативного характеру як для господарств свого підприємства (капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство), так і для інших організацій.
Не включаються в кошторис витрат на виробництво: 1) витрати окремих підрозділів підприємства, що відносяться до інших галузей народного господарства (будівництво, сільське господарство і т.і.); 2)вартість продукції власного виробництва, яка споживається всередині підприємства на промислово-виробничі потреби (внутрішньозаводський обіг).
Виключення становлять підприємства текстильної, шкірно-взуттєвої, хутряної, м’ясної, цукрової, маслобійно-жирової, мукомольної, тютюново-махорочної промисловості.
Порядок розрахунку, що проводиться у звідному кошторису витрат на виробництво, може бути представлений такою схемою:
1. Приводяться и підсумовуються дані за статтями калькуляції на основі розроблених окремих кошторисів витрат за цими статтями (позавиробничих витрат). Сума величин за цими статтями є сумою витрат на виробництво.
2. Для визначення виробничої собівартості валової продукції необхідно зкорректувати величини, розраховані в попередньому пункті.
2.1. Вирахувати витрати на роботи і послуги, які не включаються до складу валової продукції (будівельно-монтажні роботи, що виконуються промисловим персоналом підприємства для капітального будівництва житлово-комунального господарства; послуги транспорту підприємства, що надаються стороннім організаціям і невиробничим господарствам підприємства; лабораторні, проектні та науково-дослідницькі роботи, які виконуються для сторонніх організацій; роботи, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, що відшкодовуються за рахунок коштів фонду розвитку виробництва чи спеціальних асигнувань.
2.2. Врахувати зміни залишків витрат майбутніх періодів: якщо залишок на кінець періоду зростає в порівнянні з початком періоду, сума збільшення відраховується із витрат на виробництво, якщо зменшується то сума зменшення додається до витрат на виробництво.
2.3. Врахувати зміни залишків резервів майбутніх платежів: приріст додається, зменшення віднімається.
Отримана сума є виробничою собівартістю валової продукції.
3. Для визначення виробничої собівартості товарної продукції необхідно виробничу собівартість валової продукції скоректувати на величину змін собівартості залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів, оснащення власного виробництва за період, що планується: приріст віднімається, зменшення додається.
Отримана сума є виробничою собівартістю товарної продукції.
4. Додавання до розрахованої суми позавиробничих витрат формує повну собівартість товарної продукції.
Коректування повної собівартості товарної продукції на величину зміни собівартості залишків нереалізованої продукції формує собівартість реалізованої продукції (приріст віднімається, зменшення додається).

Мотивація та оплата праці

Загальний фонд заробітної плати складається з годинного, денного і річного (місячного) фонду оплати праці. Годинний фонд заробітної плати включає пряму заробітну плату (оплата відрядників по відрядним розцінкам; оплата почасовиків за відпрацьований час по тарифних ставках) плюс доплати:
по відрядно і погодинно преміальним системам;
за роботу в нічний час;
незвільненим бригадирам за керівництво бригадами;
за навчання учнів.
Денний фонд заробітної праці визначається виходячи з годинного фонду заробітної плати і доплат:
підліткам за скорочений робочий день;
годуючим матерям.
Річний фонд заробітної плати включає денний фонд оплати праці і доплати:
за відпустку (основну та додаткову);
за виконання державних обов’язків;
за вислугу років;
вихідної допомоги;
інше.

Визначення відрядної розцінки (Р) здійснюється по двох варіантах:

Р = Сг * t
або
Р = Сг/Нв,

де Сг - годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн.;
t - норма часу на одиницю виконуваної роботи;
Нв - годинна норма виробітку, шт.
2. За індивідуальною відрядною системою оплати праці, відрядний заробіток робітника (Зіс) визначається за формулою:

Зів = Р * В,

де В - кількість продукції, зробленої робітником, шт.
3. Колективна відрядна розцінка за бригадною відрядною оплатою праці (Рбр) визначається за формулою:

n
Рбр = ( Cгi * t,
i=1

де Сгi - годинна тарифна ставка i-го члена бригади, грн.;
n - кількість членів у бригаді.
4. Заробітна плата всієї бригади (Збр) визначається за формулою:

Збр = Рбр * Вбр,

де Вбр - фактична кількість продукції зробленою бригадою за розрахунковий період, од..
5. Заробітна плата i-го члена бригади (Зтаpi), що є складовою частиною заробітної плати всієї бригади, розраховується за формулою:

Збр
Зтаpi = ----------- * Сгi * Тi
( Сгi х Тi

Збр
або Зтаpi = ------------- * Ткi * Тi,
(Ткi х Тi

де Тi - час, відпрацьований i-тим членом бригади, годин;
Ткi - тарифний коефіцієнт i-го члена бригади.
6. При перевиконанні норм бригада одержує премію ((З), що розподіляється між членами бригади пропорційно коефіцієнту трудового вкладу. З урахуванням премії заробітна плата члена бригади (Зi) обчислюється таким способом:

(З * КТВi * Зтаpi
Зi = Зтаpi + ----------------------- ,
( КТВi * Зтapi

де КТВi - коефіцієнт трудового вкладу i-го працівника
7. Заробіток за відрядно-преміальної системи оплати праці (Звп) визначається таким способом:


Зів * (Ув+Уп * Ут)
Звп = Зів + -------------------------,
100

де Ув - розмір премії у відсотках до основного відрядного заробітку робітника, встановлений за виконання показників преміювання;
Уп - відсоток премії, встановлений за кожний відсоток перевиконання показників преміювання;
Ут - відсоток перевиконання показників преміювання.

8. Заробіток за відрядно-прогресивної системи оплати праці (З"вп):

Зів * (qн - qб) * qпр
З"вп = Зів + ---------------------------,


де qн - виконання норм виробітку даним робітником, %;
qб - базовий рівень виконання норм виробітку, понад який застосовується оплата за підвищеними розцінками, %;
qпр - коефіцієнт, що показує наскільки збільшується відрядна розцінка за виробіток продукції понад установлену норму.
9. Заробіток за непрямої відрядної оплати праці (Зк) визначається за формулою:

n Ск х Тr х У
Зк = ( Зркi х Вфi або Зк = --------------- ,
i=1 100

де n - кількість основних робітників, що обслуговуються допоміжними робітниками з непрямою відрядною оплатою праці, чол.;
Зркi - непряма відрядна розцінка за одиницю продукції (роботи), виробленої i-м робітником, що обслуговується, грн.;
Вфi - фактична кількість продукції (роботи), зробленої в даному періоді, шт;
Ск - годинна тарифна ставка допоміжного робітника, переведеного на непряму відрядну оплату;
Фг - кількість годин, фактично відпрацьованих даним допоміжним робітником;
У - середньозважений відсоток виконання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються даним допоміжним робітником.
10. Заробіток за погодинної оплати праці (Зп) визначається так:

Зп = Сг х Т,

де Сг - годинна тарифна ставка робітника даного розряду, грн.;
Т - відпрацьований час за розрахунковий період, годин.
11. Заробіток за почасово-преміальною системою (Зпп):
Зп х (Ув + Уп х Ут)
Зпп = Зп + --------------------------,
100

де Уп - відсоток премії, встановлений до погодинного заробітку за тарифом за кожний відсоток перевиконання показників преміювання;
Ув - розмір премії у відсотках до погодинного основного заробітку робітника за тарифом, встановлений за виконання показників преміювання;
Ут - відсоток перевиконання показників преміювання.
11.Зміна відрядної розцінки (у %) за збільшення норми виробітку визначається за формулою:

100 х Ув
Вус = ------------,
100 + Ув

де Ув - підвищення норми виробітку, %.

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна література

Закони України: „Про підприємництво” від 07.02.1991.
„Про підприємства України” від 27.09.1991.
„Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991.
“Про власність” від 07.02.1991.
“Про охорону праці” від 14.10.1992
“Про банкрутство” від 14.05.1992.
“Про захист прав споживачів” від 12.05.1991.
“Про оплату праці ” від 24.03.1995.
“Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”” від 18.02.1997.
“Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”” від 22.04.1997.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р.
Кодекс законів про працю в Україні.
Арбітражний процесуальний кодекс України.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.
Бойчук І.М. та ін. Економіка підприємств: Навчальний посібник – Львів: Сполом, 1998.
Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2000.
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 2001.
Економіка підприємства: підручник / під ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
Економіка підприємства. Збірник конкретних завдань та конкретних ситуацій/ під ред. С.Ф. По кропивного.- К.: 1999.
Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник/ Г.О. Швиданенко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.
Егупов Ю.А., Купинец Л.Е. Бізнес план: методика разработки и анализа. – Одеса: 2001.
Ильин А.Н. Планирование на предприятии: Учебное пособие – Минск: Новое знание, 2000.
Осипов В.І. Економіка підприємства : підручник. – Одеса: Маяк, 2005. – 724с.
Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник – К.: МАУП, 1999.
Шегда А.В. Економіка підприємства: навчальний посібник – К.: Знання-прес, 2002.
Додаткова література
Скворцов Н.Н. Справочник экономиста-плановика. – М.: Высшая шк., 1973.
Смирницкий Е.Е. Экономические показатели промышленности: Справочник, 3-4 изд-е, перераб. и доп. – М.: Экономика, 1989.


Зміст


1. Варіанти завдань контрольної роботи для студентів спеціальності "Економіка підприємства" (спеціалізація " Економіка підприємства" та “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг ".................8
2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темою :.............................36
Продукція як основний результат діяльності підприємства.......................................36
Фінансові результати діяльності підприємства............................................................37
Економічна ефективність виробництва.........................................................................40
Основні фонди і виробнича потужність підприємства................................................41
Оборотні кошти підприємства.......................................................................................41
Персонал та продуктивність праці................................................................................44
Собівартість продукції підприємства............................................................................48
Мотивація та оплата праці..............................................................................................54
3. Список літератури..............................................................................................................58Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Економіка підприємства” для студентів 3 курсу спеціальності “Економіка підприємства” (спеціалізація "Економіка підприємства" та “Економіка підприємництва на ринках товарів та послуг”).


Укладачі: Ю.А.Єгупов, канд. екон. наук, доцент
В.С.Малишко, канд. екон. наук, доцент
В.Г. Семенова, канд.екон.наук, доцент
І.М.Танасюк , канд. екон. наук, доцент
Т.М. Гамма, канд. екон. наук, доцента
А.Т. Никифоренко, доцентВідповідальний за випуск Ірина Михайлівна Танасюк

13PAGE 15


13PAGE 14815
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 18444257
    Размер файла: 575 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий