Plani_Sem

ПЛАНИ СЕМІНАРІВ З ПСИХОЛОГІЇ
для студентів факультету германських мов
на Пй семестр 2011-12 навч.року


Семінар 8. Діяльність. Особистість.

План семінару
Загальна характеристика діяльності; психологічний зміст діяльності; психологічна структура діяльності та її смисл.
Основні види діяльності та їх характеристика.
Поняття особистості; структура особистості
Розвиток особистості; основні теорії особистості.
Стадії соціалізації особистості; соціальні ролі; соціальні установки.
Активність особистості та її джерела.
Потреби й мотиви. Класифікація мотивів поведінки.
Основні поняття
Активність. Діяльність. Дії. Операції. Потреби. Мотиви. Цілі. Завдання. План (програма) діяльності. Інтеріоризація. Екстеріоризація. Уміння. Навички. Звички. Гра. Навчання. Праця. Педагогічна діяльність. Людина. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Спрямованість. “Я” особистості. Свідомість. Підсвідоме. Цінності особистості. Соціалізація. Соціальні ролі. Установки. Життєвий сценарій. Психологічний захист.
Література
Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., 1980.
Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.
Белявский И.Г. Психология личности. Ростов-на-Дону, 1975.
Гончарук П.А.Психологія навчання. К., 1985.
Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти. За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.:Либідь, 1999.
Гордеева,Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. М., 1982.
Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Ленинград, 1988.
Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань, 1969.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.


Семінар 9. Група та міжособистісні стосунки.

План семінару
Загальна характеристика групи та міжособистісних стосунків.
Види груп та рівні їхнього розвитку.
Поняття про групову динаміку та її механізми.
Закономірності функціонування малих груп.
Феномен конформізму; керівництво і лідерство у малій групі.
Типи міжособистісних стосунків.

Основні поняття
Група. Види груп. Референтна група. Випадкова група. Асоціація. Корпорація. Міжособистісні стосунки. Групова згуртованість. Конформізм. Керівництво і лідерство.
Література
Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.
Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти. За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.:Либідь, 1999.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. Москва, 1982.
В.В.Бойко Социально-психологический климат коллектива и личность. Москва, 1983.
Казмиренко В.П.Социальная психология организаций. Киев.1993.
Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990.
Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. Москва, 1978.
Скотт Дж. Конфликты и пути их преодоления. Киев, 1991.
Социальная психология. История, теория эмпирические исследования/Под ред.Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. Ленинград, 1979.
Юсупов И.М.Психология взаимопонимания. Казань, 1991.


Семінар 10. Комунікація.

План семінару

1.Загальна характеристика комунікації.
2.Механізми сприйняття людини людиною та ефекти соціальної перцепції.
3.Функції спілкування. Спілкування як комунікація.
4. Невербальна та вербальна комунікація.
5. Спілкування як інтеракція. Соціально-психологічний клімат групи.
4.Маніпуляція та психологічні засоби захисту від неї. .
Основні поняття
Комунікація. Вплив. Автентична комунікація. Соціальна перцепція. Ефективність комунікації. Маніпуляція.
Література
Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.
Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти. За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.:Либідь, 1999.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. Москва, 1982.
В.В.Бойко Социально-психологический климат коллектива и личность. Москва, 1983.
Семиченнко В.А. Психология социальных отношений. – Киев, 1999.


Семінар 11. Загальні закономірності психічного розвитку.

План семінару
1.Загальне поняття про психічний розвиток. Періодизація вікового розвитку, її принципи. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна..
2.Закономірності психічного розвитку; критерії вікового періоду.
3.Теорії розвитку:
- Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини.
- Психоаналітичні теорії дитини розвитку З. Фрейда та Е. Еріксона.
- Теорія соціального научіння (біхевіоризм, гештальтпсихологія).
-Учіння Ж. Піаже про інтелектуальний розвиток дитини.
- Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С. Костюка.
- Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського.
4. Поняття про кризу та критичні періоди.
Література

Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М., 1995.
Сапогова Е.Е. Психология развития человека.: Уч. Пособие. – М., 2001. – 460 с.
Психология развития. Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М., 2001. – 349 с.
Вікова та педагогічна психологія.: Навч. посібник/ О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська та ін. – К., 2001. – 416 с.
Немов Р.С. Психология. Учеб для студ. внеш. Пед. уч. Завед. В 2 кн. Кн. 2. Психология образования. – М., 1994. – 496 с.
Г. Крайг Психология развития. – СПб. – 2000.
Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – К., 1998.
Психология человека от рождения до смерти. Под редакцией члена-корреспондента РАО А.А.Реана. – СПб.: “прайм-ЕВРОЗНАК”, 2003. – 416 с. – (Серия “Психологическая энциклопедия”).
Вікова та педагогічна психологія: Навч.посібник. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. – 416 с.
Обухова Л.Ф. Детская психология: факты, комментарии. – М. – 1995 г.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1999 г.
Вікова психологія: Підручник для вузів. За ред. Г.С.Костюка. – К. – 1976.
Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К.: 2004. – 260 с.

Питання для обговорення
Поняття факторів психічного розвитку.
Закономірності психічного розвитку.
Принципи психічного розвитку.
Механізми психічного розвитку та їх характеристика.


Семінар 12. Психічний розвиток дитини від народження до шкільного віку.

План семінару
Психічний розвиток дитини від народження до року; криза 1-го року.
Психічний розвиток дитини від року до трьох років; криза 3-х років.
Психічний розвиток дитини від трьох років до шести-семи. розвиток ігрової діяльності як провідної.
.Психічний розвиток дитини в молодшому шкільному віці.

ЛІТЕРАТУРА

Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. М., 1922.
Бондаренко С. Почему детям трудно учиться в школе. М., 1975.
Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1889.
Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. К., 1993.
Данильченко М. Психологический воззрения П.Блонского. К., 1970.
Блонский П.П. Избранные психологические произведения. М., 1964. Бехтерев В. Личность, условия её развития и здоровье. СПб., 1905.
Бендлер Р. Из лягушек – в принцы. Воронеж, 1994.
Ковалевский П. Основы психологии человека. СПб., 1902.
Моргун В.Ф., Ткачёва Н.Ю. Проблема периодизации личности в психологии. М., 1961.
Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асиметрии человека. М., 1988.
Костюк Г.С. Здібності та праця людини. К., 1963.
Лейтес Н.С. Психология одарённости и способности человека. М., 1997.
Запорожец А.В. Развитие произвольных движений. М., 1960.
Томатис Альфред. 9 месяцев в раю. Истории из предродовой жизни. К., 1995.
Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Левши. М., 1994.
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967.
Чурбанов В.В. В чьих ранцах маршальские жезлы. М., 1994.
Фукин А., Курбацкая И. Определение психологической готовности детей 6-летнего возраста к школе. Элабуга, 1990.
Валлон А. Психическое развитие ребёнка. М., 1967.
Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994.
Басов М.Я. Методика психологического наблюдения над детьми. М., 1926.
Фриман Д. Как развить таланты ребёнка от рождения до 5 лет. М., 199..
Т.Бауэр. Психическое развитие младенца. М., 1979. Брусиловський А.А. Жизнь до рождения. М., 1984
Дольто Ф. На стороне ребёнка. СПб., 1997.
Оклендер Вайолет. Окна в мир ребёнка. М., 1997.
Оклендер Вайолет. Окна в мир ребёнка. М., 1997.

Семінар 13.
Психічний розвиток дітей підліткового віку. Психічний розвиток в юнацькому віці.

План семінару
Особливості формування психічних процесів у підлітковому та ранньому юнацькому віці.
Вікова криза підліткового віку.
Основні тенденції розвитку здібностей в підлітковому віці.
Психосексуальний розвиток підлітка.
Конфлікти, їх види в підлітковому віці.
Акцентуація характеру в підлітковому віці.
Юність: загальна характеристика вікового періоду.
Психологічна специфіка поведінки та стосунків у період ранньої юності.
Психічні процеси та стани у студентському віці; формування світогляду як стрижнева перспектива особистісного розвитку.


Література

И. Медведева, Т. Шишова. Книга для трудных родителей. М. – 1994.
Воспитание детей в неполной семье. М. – 1980.
В.Н.Соколова, Г.Я.Юзефова. Отцы и дети в меняющемся мире. М. – 1991.
Снайдер М., Снайдер Р. Ребёнок как личность. М. – 1995
М.Раттер. Помощь трудным детям. М. – 1984.
Ненси Самалин. Вашим детям нужна не только любовь. К. – 1995.
Психическое развитие воспитанников детского дома. Под ред. Н.Дубровиной. М. – 1990.
Л.М.Фридман. Психологический справочник учителя. М. – 1991.
Ю.М.Орлов. Восхождение к индивидуальности. М. – 1991.
Ди Снайдер. Курс выживания для подростков. М. – 1995.
Роберт Т. Байярд, Джин Байярд. Ваш беспокойный подросток. М. – 1991
В.В.Зеньковский. Психология детства. М. – 1996
Т.С.Гурлєва. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності. М. – 1997.
В.Д.Шадриков. Психология деятельности и способности человека. М. – 1996.
И.С.Кон. Психология ранней юности. М. – 1989.
И.С.Кон Психология ранней юности. М., 1989.


Семінар 14. Психологічні проблеми та етапи життя дорослої людини

План семінару
1.Визначення поняття „дорослість”; специфіка психічних процесів у період дорослості.
2.Життєві задачі та кризи дорослого періоду.
3.Похилий вік, загальний потенціал людини.
ЛІТЕРАТУРА
Наврузов С. Человеческие способности. Душанбе, 1990.
Петровський Н.В. Опыт исследования умственной одарённости взрослых в Америке. М., 1925.
Рудык П.А. Умственная одарённость и её измерение. М., 1927.
Александрова М.Д. Очерки психофизиологии старения. Л. 1965.
Висьневска-Рошковска. Новая жизнь после 60-ти. М., 1989.
Возрастная психология взрослых. Л. 1971.
Проблемы современной психофизиологии. М., 1989.
Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика. Пермь, 1993.
Ананьєв В.Г. Возрастные аспекты онтопсихологии. СПб., 1993.
Возрастные особенности психофизиологии взрослых в период зрелости 41-46 лет / под ред. Б.Г.Ананьєва. М., 1984.
Толстых А.В. Возрасты жизни. М., 1988.
Возрастные изменения памяти взрослых людей под ред. Я.И.Петрова Л., 1977.
Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека. Л., 1970.
Возрастные аспекты онтопсихологии (Под ред. Б. Ананьєва СПб., 1993).
Развитие психических функций взрослых людей под ред. Б. Ананьева М., 1972.
Возрастная психология взрослых (Под ред. Б.Г.Ананьєва. М., 1972).
Александрова М.Д. Проблемы социальной и психической геронтологии. Л., 1974.
Проблемы возрастной психологии ЛГПИ, 1979.
Фролькис В.В. Регулирование, приспособление и старенне. Л., 1970.


Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18418944
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий