zadanie_dlya_otcheta

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
МОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ЗАВДАННЯ НА ПЛАВАЛЬНУ ПРАКТИКУ
ДЛЯ КУРСАНТІВ
2 КУРСУ СУДНОВОДІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Херсон

ПАМ’ЯТКА КУРСАНТУ

Курсанти, які згідно навчального плану повинні бути направлені на плавальну практику, зобовязані не пізніше як за 10 днів до відбуття на практику підготувати і надати до відділу практики наступні документи:
Рапорт-клопотання про направлення на плавальну практику (встановленого зразку);
Виклик з компанії, яка надає місце практики, на ім’я ректора (у вигляді офіційного листа, завіреного “мокрою” печаткою);
Курсант-практикант повинен завчасно (у погоджені з відділом практики терміни) мати наступні документи:
Посвідчення особи моряка;
Закордонний паспорт;
Послужну книжку моряка;
Санітарний паспорт або висновки медичної комісії встановленого зразка;
Сертифікат «НБЖС»;
Сертифікат «Рятувальні засоби»;
Завдання на плавальну практику (отримати на відділенні коледжу);
Record Training Book (Книга реєстрації практичної підготовки курсанта, зареєстрована у відділі практики);
Бланк характеристики (встановленого зразку), яка буде заповнюватися на судні відповідною посадовою особою;
Направлення на практику (видається у відділі практики).
Курсанту-практиканту, за погодженням з керівництвом академії, може бути надана можливість, як виняток, дострокового направлення на плавальну практику та затримуватися після закінчення терміну практики відповідно до графіку навчального процесу.

Під час знаходження на судні курсант-практикант повинен:
вивчити та чітко виконувати судновий розклад;
до початку суднових робіт отримати інструктаж по техніці безпеки;
бути дисциплінованим та дотримуватись встановлених норм етикету та правил поведінки як на судні, так і на березі;
систематично виконувати завдання згідно з програмою практики, щоденно заповнювати Книгу реєстрації практичної підготовки (Record Training Book) та звіт з проходження практики;
у випадку зміни місця проходження практики проінформувати керівництво ХДМА та отримати його дозвіл;
при списанні з судна отримати заповнені та завірені капітаном наступні документи:
Посвідчення особи моряка
Послужну книжку моряка
Record Training Book (Книгу реєстрації практичної підготовки)
Звіт про проходження практики (за завданням, отриманим на відділенні Морського коледжу ХДМА)
Характеристику курсанта-практиканта, підписану капітаном.
Якщо зявляються будь-які перешкоди до своєчасного списання з судна та поверненню до коледжу, курсант-практикант зобовязаний негайно сповістити керівництво коледжу (у вигляді листа, факсу, телеграми, телексу).
Після закінчення терміну практики курсант повинен протягом 3 діб прибути у відділ практики та деканат (відділення) та проінформувати про повернення та результати плавальної практики. У випадку, коли курсант після закінчення терміну плавальної практики протягом 3 діб не зявляється без поважних причин у відділ практики та на відділення, такі дії розцінюється як порушення внутрішнього розпорядку та вимог Статуту ХДМА з усіма витікаючими наслідками аж до відрахування з навчального закладу.

Після закінчення практики курсант повинен звітувати у відділ практики та деканат про виконання програми практики та індивідуального завдання. При цьому курсант надає:
Керівнику плавальної практики:
Звіт про виконання завдання на період практики за підписом капітана завірений судновою печаткою;
Record Training Book (книга реєстрації практичної підготовки), в якому повинні бути відмітки про перевірку знань та навичок курсанта-практиканта. Record Training Book повинен бути підписаний капітаном та завірений судовою печаткою;
Характеристику з судна.
У відділ практики також надаються копії Послужної книжки моряка із відповідними записами, завіреними підписами осіб, які підтверджують записи, та печаткою судна і судноплавної (крюінгової) компанії. Копії Послужної книжки моряка повинні бути завірені підписами керівника плавальної практики.
Після звіту про проходження практики відділенням призначається дата складання іспиту (заліку) з практики.
Курсанти, які не здали іспит (залік) по практиці або які получили незадовільні оцінки за дисципліну та негативні характеристики під час практики відраховуються з коледжу за невиконання навчального плану.

Мета та завдання виробничої плавальної практики
Практика виробнича плавальна є важливим етапом підготовки сучасного бакалавра судноводіння – сучасного вахтового помічника капітана.
Тематика у змістові модулі підбирається та подальший її поділ на частини проводиться відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни.
За час практики виробничої плавальної курсанти повинні вивчити свої обов’язки, придбати навики роботи на судні у якості матроса, практично освоїти всі такелажні роботи, навчитися у досконалості гребти і керувати шлюпкою на веслах, під парусом і під мотором, добре вивчити устрій судна і навчитися робити ескізи окремих вузлів і обладнання.
Головною задачею практики виробничої плавальної курсантів на учбово-виробничих суднах являється прищеплювання їм морських знань, вмінь і навичок в об’ємі кваліфікації матроса 1-го класу, матроса 2-го класу крім того, програма другої навчальної практики передбачає:
закріплення теоретичних знань і придбання початкових навичок у штурманській роботі у межах матеріалу пройденого за період навчання на другому курсі;
загальне знайомство з роботою штурмана на судні.
По закінченню першої частини практики виробничої плавальної практики курсанти здають екзамени в об’ємі вимог до матроса 1-го класу, у відповідності з Міжнародною конвенцією за підготовки і дипломуванню моряків 1978 року та доповненню до неї 1995 року.
Професійна (штурманська) практика проводиться з метою узагальнення і удосконалювання знань і практичних навичок, одержаних курсантами у процесі практичного навчання, ознайомлення безпосередньо на суднах, закріплення знань з охорони праці, придбання навичок організаторської роботи з судноводійною спеціальності.
Головна задача цієї практики – закріплення теоретичних знань і придбання твердих навичок штурманської роботи у межах обов’язків третього і четвертого помічників капітану, у відповідності з вимогами Міжнародної конвенції з підготовки і дипломуванню моряків 1978 року та доповнення до неї 1995 року.
Окремих практикантів, що мають робочі дипломи, можна призначити у встановленому порядку на командні посади при наявності вакансій на судні.
На транспортних суднах практиканти прикріплюються до штурманів із вахт і дублюють вахтових помічників капітана.
У ході плавальної практики курсанти повинні оволодіти виробничими навиками, вивчати сучасні методи праці, ознайомитися з питаннями організації і управління морським судном, механізації і автоматизації виробничим процесом, охорони навколишнього середовища, виявлення резервів підвищення ефективності і виробничої праці, а також освоїти безпечні методи праці.
Однією з головних задач плавальної практики курсантів є фізичне загартовування і перевірка придатності до морської служби, прищеплення морських навичок і знань в об’ємі програми практики навчальної плавальної, у відповідності з вимогою Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 р. і Міжнародної конвенції з підготовки і дипломуванню моряків 1978 року та її доповнення 1995 року.

Практичні завдання курсу:
повністю виконувати завдання, які передбачені програмою практики;
підкорятися діючим на судні, правилам внутрішнього розпорядку;
вивчати и суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
нести відповідальність за виконану роботу і її результати нарівні зі штатними робітниками;
представляти керівникові практики письмовий звіт про виконання всіх завдань із усіх розділів програми практики;
пройти кваліфіковані іспити, здати заліки і екзамени згідно з навчальним планом і програмою практики.
Для практикантів установлюється наступний режим робочого дня:
робота або вахта у складі палубної команди – 4 год.;
заняття з програми практики під наглядом керівника – 3 год.;
складення звіту про практику повинно проводитися у вільний від роботи, вахти і занять час.
Після закінчення практики практикант складає письмовий звіт з усіх розділів програми практики і здає його керівникові практики від коледжу. Цей звіт повинен бути підписаний безпосереднім керівником практики від судна (помічником капітана з навчальної частини). Звіт повинен містити зведення про конкретно виконанні практикантом роботи згідно з програмою практика, а також короткий опис судна і організацію його діяльності, питання охорони праці, висновки і побажання. До звіту додається матеріал про виконання індивідуального завдання, крім того, можуть бути прикладені схеми, креслення і ескізи основного устаткування та інший графічний матеріал.
Звіт ведеться (складається) у процесі всієї практики. Для завершення оформлення звіту практиканту виділяється у кінці практики 2-3 дні.
При проходженні практики на учбовому або учбово-виробничому судні залік проводиться безпосередньо на судні.
При списанні з судна на кожного курсанта складається відгук. При цьому враховується інтерес до вивчення спеціальності, дисциплінованість і відношення до виконання обов’язків.
Програма навчальної плавальної практики

1. Характеристики судна
Основні експлуатаційні характеристики судна.
Робота з судновою документацією.

Загальні відомості і головні розміри судна
Транспортно-експлуатаційні характеристики судна
Характеристики суднового обладнання
Маневрові характеристики і лоцманська картка
Навігаційне обладнання
Рятувальні засоби судна
Протипожежні засоби захисту
Забезпечення непотоплюваності
Баластна система

2. Організація вахтової служби на суднах морського флоту
Організація та виконання вахтової служби на судні, обов’язки кадета, матроса, вахтового помічника капітана. Субординація на судні. Робота з судновою документацією.

Принципи несення навігаційної вахти.
Взаємодії судноводіїв на вахті.
Судновий журнал - основний документ реєстрації суднового життя та забезпечення безпеки судна.
Розклад по судновим тривогам.
Складання обов’язків екіпажу по тривогам відповідно до типу судна та характеру його експлуатаційної діяльності.
Загально-суднова організація при аварійних ситуаціях.

3. Навігація та лоція

Зміст, класифікація та нумерація морських навігаційних карт. Навігаційні посібники та керівництва по мореплавству
Каталоги морських карт та книг, користування ними

4. Морехідна астрономія
Основні положення астрономії, як науки про рух небесних світил. Фундаментальні засади астрономії.
Астрономія та навігація. Історичні передумови виникнення Морехідної астрономії. Астрономія в основі
Основи Морехідної астрономії. Визначення місця судна. Основні практичні задачі розв’язувані морехідною астрономією, як окремою фундаментальною наукою

Небесна сфера, системи сферичних координат, паралактичні трикутники.
Видимий рух світила.Час та його вимірювання.

5. Навігаційна гідрометеорологія
Метеорологія та її місце в навігації. Факсимільні карти, їх використання на судні. Вплив погоди на вибір шляху плавання. Погодні особливості району плавання. Течії. Їх вплив на рух судна.

Проведення метеоспостережень під час несення вахтової служби.
Вивчення впливу погодних умов на безпечне плавання судна.
Урахування метеопрогнозів при плануванні та виконанні рейсу судна.
Суднові метеорологічні прилади.
Запис та передача результатів метеорологічних спостережень.
Читання та аналіз факсимільних карт погоди.
Метеорологічне обслуговування судноплавства.
Баричні утворення над океанами та погода в них. Порядок передачі повідомлень.
Будова циклонів та стадії їх розвитку.
Антициклони та інші баричні утворення.


6. Англійська мова
Практичне використання набутих знань та вмінь у повсякденному спілкуванні з екіпажем та при роботі з судновою документацією.

Формування граматичних та лексичних навичок мовлення на побутову тему.
Формування навичок ведення службового спілкування (швартування, буксирування, постановка судна на якір, зняття судна з якоря, лоцманська проводка, радіозв’язок з береговими станціями) на англійській мові.
Формування навичок читання суднових документів.

Tasks for the shipboard training.
The following points should be included into an English report:
Applying for a job:
company you were working for;
your interview to get the position;
documents necessary for practice.
Your ship:
name and type of a ship:
main particulars;
construction:
type of cargo:
crew's organization.
Daily routine on deck:
preparations for painting;
painting;
tools and materials used for a job;
other operations.
Operations on board you took part in:
mooring, anchoring, cargo operations;
description of one of the gears.
Information about some port you have visited.
Your impressions about your practice.
Plans for the next shipboard training.

This report should be organized as a separate section.

7. Управління судном
Виділення основних факторів, що впливають на рух судна. Вимірювання швидкості судна. Прилади. Маневрені характеристики судна. Виконання основних маневрів при плаванні судна.

1. Конструкцію керма й рушія, як засобу керування судном;
2. Маневрені елементи судна й таблиці маневрених елементів;
3. Рульовий маніпулятор і порядок перемикання з ручного керування на автоматичне;
4. Основні команди на руль й дії при цьому рульвого;
5. Місцеві правила на підході до портів перебування судна;
6. Процес постановки судна на якір; основні команди, що подається з містка на бак і інформація з бака;
7. Підготовка до швартування; дії членів екіпажа на баку й кормі;

8. Суднові та такелажні роботи
Основи виконання основних суднових робіт матросом. Технічні та експлуатаційні характеристики суднового обладнання.

1. Догляд за корпусом судна й судновими приміщеннями;
2. Робота з якірним і швартовним обладнаннями й догляді за ними;
3. Роботі зі шлюпочним обладнанням і догляді за ним;
4. Роботі з вантажним обладнанням і догляді за ним;
5. Догляді за тросами й ланцюгами;
6. Виконання такелажних робіт: в'язання морських вузлів, виготовлення огонів, сплеснів, марок, кнопів і т.ін., ремонт виробів з парусини;
Підготовка й виробництво фарбувальних робіт різними засобами (пензликами, розпилювачами, пульверизаторами й таке ін.).

9. Техніка безпеки на судні
Основні відомості про типи та причини виникнення пожеж. Пожежна безпека на судні. Основні принципи боротьби з пожежами.

Суднові засоби активної боротьби з пожежами.
Вимоги правил Регістру та міжнародних Конвенцій до протипожежної безпеці судна та боротьба з пожежами.
Застосування різних типів вогнегасників. Застосування пожежного спорядження.
Особливості гасіння пожеж в різних суднових приміщеннях (трюми, машинне відділення, каюти, місток, паливні цистерни, танки та інші). Методи відновлювання життєдіяльності.

10. Основи виживання в екстремальних умовах

Надзвичайні ситуації на морі. Дії в екстремальній ситуації. Рятувальні засоби на судні. Дії екіпажу в екстремальних ситуаціях.
Підготовка та спуск на воду рятувальної шлюпки, команди, що подаються при підготовці до спуску шлюпки. Посадка у рятувальну шлюпку, команди, що подаються при посадці до шлюпки.
Відхід рятувальної шлюпки від судна. Висадка людей з рятувальної шлюпки. Керування рятувальною шлюпкою в штиль та при сильному хвилюванні11. Охорона праці та навколишнього середовища
Основи охорони праці та морського права. Заключення трудового договору. Техніка безпеки на судні.
Охорона навколишнього середовища від забруднення.

Нормативні, організаційно-технічні заходи по упередженню забруднення шкідливими речовинами, які перевозяться морем в упаковці, вантажних контейнерах, з’ємних танках, насипом чи у автодорожніх та залізнично-дорожних системах. Правила по упередженню забруднення нафтою навколишнього середовища.
Системи технічного обладнання та організація роботи на судні і у портах по упередженню забруднення моря стічними водами. Системи упередження забруднення світового океану сміттям. Правила упередження забруднення повітряного середовища.
Вимоги техніки безпеки при експлуатації трапів, сходин, штормтрапів. Попереджувальні надписи та знаки.
Засоби індивідуального захисту.Електробезпеченісь.
Міри безпеки при роботі з ручним та пневмоелектроінструментами та переносними електросвітильниками.
Безпека праці при ремонтних роботах на судні.
Правила безпеки при стоянці судна у порту, у доку та у причалів судноремонтних заводів.
Забезпечення безпечної праці при палубних роботах (якірні, швартовні, буксирні та вантажні операції).
Безпека праці при експлуатації суднових технічних засобів.
Забезпечення безпеки при роботах у закритих та погано вентильованих приміщеннях, трюмах.
Сторони і зміст трудового договору. Трудові правовідносини.
Прийняття на роботу. Порядок припинення трудового договору.
Матеріальна відповідальність працівника. Охорона праці. Законодавство про соціальний захист.

Підсумкова тека

Контроль і облік якості виконання програми практики здійснюється керівником практики шляхом:
а) повсякденного нагляду за заняттями, що проводяться, вахтами і роботами;
б) щотижневої перевірки звітних журналів;
в) перевірки і оцінювання роботи, виконаних кожним курсантом на практиці.
Після закінчення практики практикант складає письмовий звіт з усіх розділів програми практики і здає його керівникові практики. Цей звіт повинен бути підписаний безпосереднім керівником практики від судна (помічником капітана з навчальної частини), капітаном судна та закріплений судновою печаткою. Звіт повинен містити зведення про конкретно виконанні практикантом роботи згідно з програмою практики, а також стислий опис судна і організацію його діяльності, питання охорони праці, висновки і побажання. До звіту додається матеріал про виконання індивідуального завдання, крім того, можуть бути прикладені схеми, креслення і ескізи основного устаткування та інший графічний матеріал.
Звіт ведеться (складається) у процесі всієї практики. Для завершення оформлення звіту практиканту виділяється у кінці практики 2-3 дні.
При списанні з судна на кожного курсанта складається відгук (характеристика). При цьому враховується інтерес до вивчення спеціальності, дисциплінованість і відношення до виконання обов’язків.
Практиканти, що не виконали програму практики, а також одержали негативні відгуки про роботу або незадовільну оцінку за звіт, направляються повторно на практику в період відпустки (канікул). В окремих випадках розглядається питання про відрахування курсанта .

Перелік літератури

Основна :
Богданов К.А. Морские навигационные карты. Пособие для судоводителей. – Л: Морской транспорт, 1960.
Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катянин В.А. Навигация и лоция. Учебник для вузов. – ИКЦ «Академкнига», 2004
Витченко А.Г. Навигация и лоция. Учебник среднеспециальных учебных заведений. – М: Пищевая промышленность, 1978.
Задачник по навигации и лоция. Учебное пособие для вузов морского транспорта. – М: Транспорт, 1984.
Задачник по навигации и лоция. Под общей ред. М.И. Гаврюка. Учебное пособие для высших инженерных морских училищ. – М: Транспорт, 1976.
Лесков М.М. Навигация. Учебник для вузов морского транспорта. – М: Транспорт, 1986.
Лесков М.М., Баранов Э.Н., Гаврюк М.И. Навигация. Учебник для высших инженерных морских училищ. – М: Транспорт, 1980.
Ляльков Э.П., Васин А.Г., Навигация. Учебник для мореходных училищ. - М: Транспорт, 1981.
Ляльков Э.П., Васин А.Г., Навигация. Учебник для мореходных училищ. – М: Транспорт, 1975.
Мизерницкий А.И. Навигация. Учебник для заочных отделений судоводительской специальности высших инженерных морских училищ. – М: Морской транспорт, 1963.
Навигация и управление судном: Сборник научных трудов. – Л: Транспорт, 1986.
Ермолаев Г.Г., Морская лоция: Учебник для вузов морского транспорта. - М: Транспорт, 1982.
Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия. Учебник для СПТУ. – М: Транспорт, 1989.
Катенин В. А., Дмитриев В.И. Навигационное обеспечение судовождения. Учебник для вузов морского транспорта. – М: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 372 с.
Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия. Учебник для СПТУ. - М., Транспорт, 1982.
Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия. Учебник для проф.-техн. училищ. - М.: Транспорт, 1977.
Ющенко А.П., Лесков М.М. Навигация. Учебник для высших инж. мор. училищ ММФ. - М., Транспорт, 1972.
Алексишин В.Г. Navigation. - Одесса, Латстар.
Алексишин В. Методика выполнения курсовой работы по навигации. Навигационное планирование перехода. - Одесса, ЛАТСТАР, 2001.
Сергейчик Ю. Методическое пособие по решению задач на маневренном планшете при ограниченной видимости. - Одесса, ЛАТСТАР, 2001.
Дмитриев В.О. и др.Навигация и лоция.- СПб, 2004.
Сидоренко А.В. Правовые последствия посадки судна на мель, 2004.
Ханин М.С. Международное морское судоходство, 2001.
Основы судовождения для матроса. - Одесса, 2005.
Алексишин В.Г. Практическое судоходство. - Одесса, 2005.
Планирование перехода. Принципы.
Планирование перехода практика
Электронная навигация
Bridge procedures Guide
Inter Manager Guidelines on the Implementation of Iso 9001-2000 For Ship and Crew Managers
International shipping
Lloyd’s Maritime Atlas
Shipboard Operational Problems
The ship handlers Guide
Terrestrial Navigation
Судовождение усовершенствованный курс
Порты мира
Electronic Navigation 1
Electronic Navigation 2


Додаткова :

Internationale Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1995 (IMO Sales N 938), and 1997
Amendmens to STCW 95 (IMO Sales N 945)
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), as Amended (IMO Sales N 110)
Ships Routeing (1991, 6-th edition) (IMO Salts N 927)
Assembly Resolution A.529(13) – Accuracy Standarts for Navigation
Assembly Resolution A.429(XI) – Routeing Systems
Assembly Resolution A.575(14) – General Provisions on Ships( Routeing
Assembly Resolution A.528(13) – Recomendation on Weather Routeing
Збірник резолюцій Міжнародної морської організації з питань судноводіння, - М.: В/О Мортехінформреклама, 1989, - 68 с.
Рекомендації по организації штурманської службі (РШС-89)
Резолюція А.823(21), 1999г. “Керівництво по плануванню рейсу13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 18416599
    Размер файла: 125 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий