DEK_60_40_testi_z_pedagogiki_-_kopia_1

Тестові завдання з педагогіки й історії педагогіки
(Японська – англійська)

1. Яке з понять „найширше”, що вбирає в себе інші?
а) освіта;
б) виховання;
в) навчання;
г) самоосвіта.

2. Які східці розвитку педагогічної свідомості? (Вкажіть правильну послідовність).
а) народне, нормативне, теоретичне;
б) народне, теоретичне, нормативне;
в) народне, світське, релігійне, нормативне;
г) теоретичне, нормативне, народне, релігійне.

3. Соціальні інститути, що забезпечують навчання й виховання людини, – це:
а) освітня система;
б) педагогіка;
в) структура Міністерства освіти;
г) педагогічний процес.

4. Методи педагогічного дослідження – це:
а) способи пізнання об’єктивної реальності;
б) способи формування особових якостей;
в) способи закріплення вивченого матеріалу;
г) способи рішення проблемних завдань.

5. Метод дослідження об’єктів, що вивчаються, на заступниках, які є зменшеним або збільшеним зразком, що відбиває в спрощеному вигляді структуру, властивості, зміст, стосунки і зв'язки між елементами реального об’єкту, – це:
а) проектування;
б) конструювання;
в) планування;
г) моделювання.

6. Виховання на ранніх стадіях розвитку людства було злите з:
а) соціалізацією;
б) адаптацією;
в) персоналізацією;
г) індивідуалізацією.

7. Визначте, в якій групі вказані основні методи науково-педагогічного дослідження, спрямовані на вивчення педагогічного досвіду:
а) спостереження, експеримент, бесіда, моделювання;
б) аналіз, синтез, дедукція, індукція, експеримент;
в) тести, анкети, складання алгоритмів, узагальнення досвіду;
г) соціометричні виміри, інтерв’ювання, аналіз.

8.Що сприяє об’єктивному вивченню колективу класу?
а) педагогічна діагностика;
б) покарання й заохочення;
в) переконання і примус;
г) психологічна корекція.

9. Поняття „особистість” характеризує
а) громадську суть людини;
б) індивідуальні особливості людини;
в) природні завдатки і здібності;
г) інтерес в процесі навчання.

10. До якого поняття відноситься визначення: узгодженість розвитку усіх компонентів внутрішньої структури особистості, відповідності її потреб і можливостей:
а) гармонійний розвиток;
б) різнобічний розвиток;
в) взаємозв’язаний розвиток;
г) індивідуальний розвиток.

11. За характеристикою визначте напрям людинознання: в центр ставиться проблема розвитку людини як індивіда, що має певні антропологічні властивості:
а) біогенетична орієнтація;
б) персоногенетична орієнтація;
в) соціогенетична орієнтація;
г) психогенна орієнтація.

12. Основною ознакою ефективності процесу виховання є:
а) поведінка школяра;
б) знання, уміння і навички;
в) успішність;
г) пристосування до умов.

13. Сучасні уявлення про мету виховання відбиває твердження:
а) виховання особистості, що саморозвивається, потрібної і корисної в суспільстві, здатної досягти успіху;
б) виховання вільної, творчої особистості, що не терпить насильства над собою і прагне до особистого успіху;
в) виховання гуманізму, колективізму, громадянськості;
г) виховання людини, що розуміє значення праці в житті, що любить і уміє працювати.

14. Чинники, що впливають на постановку мети виховання:
а) потреби суспільства в людських ресурсах;
б) можливості навчально-виховних закладів;
в) ідеали батьків відносно дітей;
г) прагнення учнів придбати професію.

15. Головною рушійною силою виховання є:
а) протиріччя між наявним рівнем розвитку і новими, вищими потребами;
б) протиріччя громадського розвитку;
в) протиріччя індивідуальної моральної свідомості;
г) протиріччя між розумовою та фізичною працею.

16. Сукупність знань, переконань, навичок, звичок, якостей і рис особистості, які повинні придбати вихованці:
а) зміст виховання;
б) виховна система;
в) завдання виховання;
г) засоби виховання.

17. Суб’єктивні чинники виховання:
а) вплив сімейних стосунків;
б) вплив засобів масової інформації;
в) рівень розвитку науки і техніки;
г) особливості прояву спадковості.

18. Принцип ... припускає включення вихованців у ситуації, що вимагають вольового зусилля для подолання негативної дії соціуму:
а) створення виховуючого середовища;
б) індивідуалізації виховання;
в) соціального гартування;
г) самостійності й активності.

19. Поняття, що не є принципом виховання:
а) проблемність навчання;
б) особовий підхід;
в) опора на позитивне;
г) свідомість вихованців.

20. Важливою ознакою результативності процесу виховання є:
а) формування умінь і навичок спілкування;
б) розуміння суті процесу виховання вихователями;
в) знання вихованцями відповідно до їх віку норм і правил поведінки;
г) вдосконалення знань в практичній діяльності.

21.Організована взаємодія вихованця з об’єктами навколишнього світу з метою формування соціально-ціннісних стосунків до них – це:
а) формувальна діяльність;
б) громадська діяльність;
в) повчальна діяльність;
г) виховна діяльність.

22. Форми виховання:
а) варіанти організації конкретного виховного акту;
б) система доцільної організації колективної та індивідуальної діяльності вихованців (способи);
в) очікувані результати виховання;
г) об’єм виховної роботи.

23. Визначите, до якої групи компетенцій відносяться якості особистості випускника школи:

Група
компетенцій

Якості особи

1.
Комунікативні компетенції.
1.
Уміння діяти в щоденних ситуаціях сімейно-побутової сфери

2.
Соціокультурні компетенції.
2.
Володіння різними видами мовної діяльності

3.
Природознавські і здоров’яберігаючі компетенції.
3.
Уміння ставити мету і організовувати її досягнення

4.
Навчально-пізнавальні компетенції
4.
Знання і застосування правил поведінки в екстремальній ситуації

Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 1-2, 2-1, 3-4, 4-3;
б) 1-4, 2-2, 3-1, 4-3;
в) 1-4, 2-3, 3-2, 4-1;
г) 1-3, 2-2, 3-1 4-4.

24. Самовиховання – це:
а) свідома, цілеспрямована, самостійна діяльність, що веде до вдосконалення;
б) перетворення негативних способів поведінки, що ускладнюють процес формування особи;
в) цілеспрямована діяльність як результат активної взаємодії особи із середовищем;
г) усунення обставин, що сприяють формуванню правопорушної поведінки.

25. Процесуальний системотворний компонент педагогічного процесу також є:
а) змістовним;
б) діяльнісним;
в) результативним;
г) оцінним.

26. Системотворчими компонентами педагогічного процесу є:
а) результативний;
б) планування;
в) цільовий;
г) індивідуальний.

27. Принцип виховання, що відбиває закономірність: успішність виховного процесу залежить від сукупної дії безлічі чинників:
а) єдність виховних дій;
б) громадської спрямованості виховання;
в) особистого підходу у вихованні;
г) гуманізації виховання.

28. Принцип зв’язку виховання з життям, працею припускає:
а) обов’язкова участь усіх дітей і підлітків у посильній продуктивній праці;
б) засвоєння змісту освіти;
в) взаємозв’язок методів, засобів і форм виховання;
г) злагодженість дій вихователів і батьків.

29. Що було справжньою, а не декларуючою метою традиційної (радянського) освіти?
а) передача учням суми знань;
б) розвиток особистості;
в) естетичний розвиток;
г) моральна чистота й чесність.

30. Назвіть культурну функцію освіти.
а) гуманітарна;
б) інформаційна;
в) когнітивна;
г) розвиваюча.

31.Ідеєю якого підходу є думка про те, що гарантією культури є сама людина, її діяльність; людина – творець культури?
а) діяльнісного;
б) аксиологічного;
в) системного;
г) особистісного.

32. Криза сучасної сім’ї характеризується:
а) різкою зміною соціального фону й повільної адаптації сім’ї до нових соціально-економічних умов;
б) переважанням цивільних браків;
в) звуженням кругозору батьків;
г) різким падінням авторитету батьків і росту конфліктності з дітьми.

33. Яке визначення найбільше підходить для традиційного педагогічного процесу?
а) формуючий;
б) синергетичний;
в) психологічний;
г) особисто орієнтований.

34. Освітня система – це:
а) соціальні інститути, що забезпечують навчання і виховання людини;
б) інспекція у справах неповнолітніх і школа;
в) педрада і методичне об’єднання вчителів;
г) Міністерство освіти й обласне управління освітою.

35. Розташуйте рівні представлення змісту освіти в порядку його зовнішнього виявлення: 1. Зміст циклів навчальних курсів. 2.Зміст навчального курсу. 3. Зміст освіти за ступенями і галузями освіти. 4. Концепція змісту освіти. 5. Зміст навчальної дисципліни всередині курсу. Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 3, 4, 1, 2, 5;
б) 4, 3, 1, 2, 5;
в) 4, 1, 3, 5, 2;
г) 2, 4, 3, 5, 1.

36.Яке з висловлювань є коректнішим з точки зору інноваційної (особисто орієнтованої) моделі освіти?
а) зміст освіти включає не лише систему ЗУНів, але й досвід творчої діяльності й емоційно-ціннісних стосунків;
б) зміст освіти включає сталий набір знань, умінь і навичок;
в) особи, що навчаються, вивчають тільки ті навчальні предмети, які знаходять безпосереднє застосування в практичній діяльності;
г) процес навчання конструюється виключно виходячи з інтересів студентів.

37. Побудуйте рівневу структуру змісту освіти як педагогічної моделі соціального досвіду: 1. Рівень навчального предмета. 2. Рівень структури особистості учня. 3. Рівень загального теоретичного уявлення. 4. Рівень навчального матеріалу. 5. Рівень процесу навчання. Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 2, 3, 4, 1, 5;
б) 3, 2, 4, 1, 5;
в) 3, 1, 2, 5, 4;
г) 3, 1, 4, 5, 2.

38. Який принцип модернізації загальноосвітньої школи припускає орієнтацію на інтелектуальний розвиток учнів через оволодіння ними способами мислення й діяльності?
а) розвиваючий характер освіти;
б) гуманітаризація;
в) демократизація освіти;
г) диференціація й індивідуалізація навчання.

39. Правильна характеристика взаємозв’язку навчання і розвитку:
а) навчання веде за собою розвиток, спираючись на вже досягнутий рівень;
б) розвиток цілком залежить від навчання;
в) навчання зумовлюється розвитком;
г) розвиток і навчання – процеси, що протікають паралельно, поза всяким зв’язком один з одним.
40. З позицій педагогіки навчати – значить:
а) домагатися отримання особами, що вчаться, знань, умінь, навичок;
б) контролювати правильність засвоєння предмета;
в) дохідливо викладати навчальний матеріал;
г) домагатися накопичення наукових знань.

41. Дидактика – це:
а) розділ педагогіки, що вивчає навчання й освіту;
б) наука про закономірності розвитку особистості;
в) теорія формування особистості;
г) розділ педагогіки, що вивчає виховання.

42. Навчання – це:
а) двосторонній процес діяльності вчителя й учнів, спрямований на свідоме й міцне оволодіння системою знань, умінь і навичок, в ході якого здійснюється розвиток розумових здібностей і пізнавальних інтересів, оволодіння методами пізнавальної діяльності, формується науковий світогляд;
б) передача знань від учителя до учнів з метою підготовки їх до життя організація самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння знаннями, уміннями і навичками;
в) процес діяльності учителя, спрямований на передачу учням знань, умінь і навичок, підготовку до життя;
г) спілкування учителя з учнями, в ході якого відбувається передача й засвоєння знань, умінь і навичок.

43. Індивідуальний показник швидкості та якості засвоєння людиною знань, умінь і навичок у процесі навчання є:
а) здатність навчатись;
б) вихованість;
в) вченість;
г) обдарованість.
44. Викладацька діяльність учителя і керована ним пізнавальна діяльність учня – це :
а) навчання;
б) виховання;
в) освіта;
г) вчення.

45. Яка з класифікацій методів навчання найбільш відповідає особисто орієнтованому підходу?
а) за рівнем включення в творчу діяльність;
б) за організацією навчання;
в) за джерелами отримання знань;
г) за рівнем уважності учнів.

46. Розташуйте методи навчання в логіці зростання міри самостійності осіб, що навчаються: 1. Частково-пошуковий метод. 2. Дослідницький метод. 3. Репродуктивний метод. 4. Інформаційно-рецептивний метод. 5. Метод проблемного викладу. Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 4, 3, 5, 1, 2;
б) 4, 5, 1, 2, 3;
в) 1, 3, 4, 5, 2;
г) 1, 5, 3, 4, 2.

47. Підберіть пари: метод навчання і відповідна дидактична мета:

Метод навчання

Дидактична мета

1.
Пізнавальний метод
1.
Виявлення якості засвоєння знань, умінь і навичок, їх корекція

2.
Контрольний метод
2.
Сприйняття, осмислення, запам’ятовування нового матеріалу

3.
Перетворюючий метод
3.
Узагальнення й систематизація знань

4.
Систематизуючий метод
4.
Творче застосування умінь і навичок

Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 1-2, 2-1, 3-4, 4-3;
б) 1-4, 2-2, 3-1, 4-3
в) 1-4, 2-3, 3-2, 4-1;
г) 1-3, 2-2, 3-1, 4-4.


48. Поставте у відповідність кожній формі навчання її сутнісну характеристику:

Форма навчання

Характеристика

1.
Індивідуальна
1.
Організація спільної діяльності школярів на різних підставах

2.
Фронтальна
2.
Взаємодія педагога з класом на основі розподілу праці і принципу індивідуальної відповідальності кожного за загальний результат

3.
Колективна
3.
Робота педагога з усім класом в єдиному темпі із загальними завданнями

4.
Групова
4.
Взаємодія учителя з одним учнем

Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 1-4, 2-3, 3-2, 4-1;
б) 1-4, 2-3, 3-2, 4-1;
в) 1-2, 2-3, 3-4, 4-1;
г) 1-3, 2-2, 3-1, 4-4.

49. Поставте у відповідність функції оцінки її характеристику:

Функція оцінки

Характеристика функції

1.
Мотиваційна
1.
Визначення міри успішності учня в освоєнні навчального матеріалу

2.
Діагностична
2.
Формування адекватної самооцінки учня

3.
Виховна
3.
Заохочення і стимулювання навчальної діяльності

4.
Інформаційна
4.
Виявлення причин освітніх результатів

Виберіть правильну послідовність відповідей:
а) 1-3, 2-4, 3-2, 4-1;
б) 1-4, 2-2, 3-1, 4-3;
в) 1-2, 2-1, 3-4, 4-3;
г) 1-4, 2-3, 3-2, 4-1.

50. Формування культурно-освітніх цінностей, взаємодії різних етносів у багатонаціональному культурному середовищі, адаптація до інших культурних цінностей – це:
а) інтернаціональне виховання;
б) полікультурне виховання;
в) мультикультурна освіта;
г) етнокультурне виховання.

51. Процес і результат активного освоєння морального досвіду, соціально-моральних цінностей, що забезпечує розвиток особистості це:
а) моральна поведінка;
б) моральне виховання;
в) моральна свідомість;
г) моральний розвиток.

52. Уточніть тип завдання „як з’єднати слова правого й лівого стовпчиків, щоб отримати нові”?
а) завдання на перетворення;
б) завдання на розподіл;
в) завдання на виведення структури;
г) завдання на усвідомлення дедуктивного підходу.

53. Чи потрібна в сучасному загальноосвітньому процесі школи орієнтація на „середнього учня”, уніфікацію методів навчання й виховання?
а) орієнтація суперечить принципам індивідуалізації і диференціації навчання;
б) орієнтація потрібна, оскільки в умовах масовості освіти діє принцип загального навчання і не представляється можливим навчити кожну дитину;
в) орієнтація не є важливою, оскільки згідно з принципом гуманізації необхідно навчити кожного з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей;
г) орієнтація відповідає принципу розвиваючого характеру освіти.

54. Чи актуально з точки зору сучасних принципів модернізації освіти вдосконалення навчально-виховного процесу школи на основі визнання особистості учня і педагога вищою життєвою цінністю?
а) так, згідно з принципом гуманізації;
б) так, згідно з принципом гуманітаризації;
в) так, згідно з принципом демократизації освіти;
г) ні, це суперечить принципам модернізації освіти.

55. Форми організації навчальної діяльності – це:
а) способи організації навчального процесу, який здійснюється в певному порядку;
б) засвоєння учнями під керівництвом учителя знань, умінь і навичок, розвиток у них пізнавальних здібностей, культури навчальної праці, якостей виховання;
в) початкові, керівні положення, що визначають діяльність учителя і характер пізнавальної діяльності учнів;
г) впорядковані способи взаємної діяльності учителя й учнів, спрямованої на рішення завдань утворення виховання, розвитку.

56. Які форми навчання найбільш доцільні (відповідають особистісно орієнтованому підходу)?
а) залежно від педагогічної ситуації;
б) масові;
в) групові;
г) індивідуальні.

57. Послідовність кроків (алгоритм) практичної реалізації педагогічної теорії називається:
а) педагогічна технологія;
б) педагогічна творчість;
в) суб’єктність;
г) дидактика.

58. Суть проблемного навчання полягає в:
а) управлінні пізнавальною діяльністю учнів;
б) постановці перед учнями навчальної проблеми;
в) постановці проблеми і засвоєнні готових висновків;
г) організації самостійної пошукової діяльності учнів.

59. Вчення є однією із сторін навчання, а друга сторона – це:
а) сприйняття;
б) викладання;
в) засвоєння;
г) осмислення.

60. Розвиваюча функція позакласної роботи полягає в:
а) виявленні прихованих здібностей, розвитку схильностей, інтересів дитини;
б) формуванні потреб в самовдосконаленні;
в) ефективності індивідуальної роботи;
г) розумінні внутрішнього світу дитини.

61. Як називається наука, яка вивчає ретроспективне становлення та розвиток освітніх і виховних систем від найдавніших часів до наших днів?
а) історія педагогіки;
б) археологія;
в) педагогіка.

62. Яка риса із зазначених не була притаманна вихованню у первісному суспільстві?
а) гармонійність;
б) колективність;
в) стихійність;
г) рівність.

63. Що означало поняття „ініціація” у первісному вихованні?
а) комплекс випробувань на дорослість;
б) рольова гра;
в) участь у полюванні на звірів.

64. Якій системі виховання Стародавньої Греції був притаманний гармонійний розвиток особистості як мета виховання?
а) афінській;
б) спартанській.

65. Хто з давньогрецьких філософів змалював у своєму творі нову систему виховання молоді в рабовласницькій державі?
а) Платон;
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Сократ.

66. У чому полягає обмеженість усіх виховних систем Середньовіччя?
а) релігійна спрямованість;
б) військово-фізична спрямованість;
в) світська спрямованість.

67. Система навчання в середньовічних школах називалася:
а) сім вільних мистецтв;
б) класно-урочна;
в) лекційно-семінарська.

68. Який факультет не входив до складу середньовічного університету?
а) історичний;
б) медичний;
в) богословський;
г) артистичний;
д) юридичний.

69. Хто з названих педагогів не належить до діячів епохи Відродження?
а) Я.А.Коменський;
б) Т.Мор;
в) Ф.Рабле;
г) В. да Фельтре;
д) Т. Кампанелла.

70. Кого з видатних просвітителів називають засновником педагогічної науки?
а) Я.А.Коменський;
б) Дж.Локк;
в) Й.Г. Песталоцці;
г) Ж.-Ж. Руссо.

71. Де навчалися дівчата із заможних сімей в епоху середньовічного феодалізму?
а) у монастирях;
б) у кафедральних школах;
в) вдома;
г) у приходських школах.

72. Кому з видатних педагогів належить твердження: „У здоровому тілі – здоровий дух”?
а) Дж.Локк;
б) Ф.Рабле;
в) Ж.-Ж. Руссо;
г) Й.Г. Песталоцці.

73. Якою була основа освіти в Київській Русі в період X-XI ст.?
а) релігійна;
б) природовідповідна;
в) трудова;
г) народна.

74. Автором якого твору є Володимир Мономах?
а) Повчання дітям;
б) Домострой;
в) Громадянство звичаїв дитячих;
г) Ізмарагд.

75. Як називалася перша братська школа, створена на Україні?
а) Острозька;
б) Львівська;
в) Київська.

76. Якою була особливість системи освіти на українських землях в період XIX ст.?
а) русифікація освіти;
б) поява нових шкіл;
в) підкорення церкві.

77. Кому належить ідея „сродної праці”?
а) Г.С.Сковорода;
б) Г.І.Ващенко;
в) С.Ф. Русова;
г) Х.Д.Алчевська.

78. Як називався вчитель у часи Давньої Русі?
а) майстер грамоти;
б) книжник;
в) мандрівний монах;
г) толмач.

79. Яку форму навчання розробив Я.А.Коменський?
а) класно-урочна форма;
б) індивідуальне навчання;
в) лекційно-семінарська форма.

80. Кому належить ідея покласти в основу шкільного навчання вікову періодизацію дітей?
а) Я.А.Коменський;
б) Ж.-Ж. Руссо;
в) Д.Дідро;
г) Дж.Локк.

81. Хто є автором теорії управління дітьми?
а) Й.Ф.Гербарт;
б) А.Дистервег;
в) М.Монтень.

82. З чим об’єднав навчання Й.Г.Песталоцці у романі „Лінгард і Гертруда”?
а) з продуктивною працею;
б) з наочністю;
в) з моральним вихованням.

83. Автором книги „Настанова до освіти німецьких вчителів” є
а) А.Дистервег;
б) Р.Оуен;
в) Й.Ф. Гербарт.

84. Хто з названих педагогів відстоював ідеї вільного виховання?
а) Ж.-Ж. Руссо;
б) Й.Г. Песталоцці;
в) А.С.Макаренко;
г) В.О.Сухомлинський.

85. Хто є автором теорії виховання джентльмена?
а) Дж. Локк;
б) А.Дистервег;
в) Й.Г. Песталоцці;
г) Й.Ф.Гербарт.

86. На думку Й.Г. Песталоцці елементарне навчання – це:
а) сходження від простого до складного;
б) спрощення навчання;
в) наочність навчання;
г) мінімальність знань (вміння вимірювати, рахувати, говорити).

87. Хто з педагогів називав наочність навчання „золотим правилом дидактики”?
а) Я.А.Коменський;
б) С.Т.Шацький;
в) Л.М.Толстой;
г) А. Дистервег.

88. Яка ідея лежить в основі педагогічної системи К.Д. Ушинського?
а) народності;
б) полікультурності;
в) природовідповідності.

89. Кому з видатних педагогів належить думка „Педагогіка не наука, а мистецтво”?
а) А.С.Макаренко;
б) Л.М.Толстой;
в) К.Д.Ушинський;
г) М.Г.Пирогов.

90. Ідеї якого виховання відстоював М.Г. Пирогов?
а) загальнолюдського;
б) вільного;
в) інтернаціонального.

91. Хто з вказаних діячів освіти не належав до засновників „реформаторської педагогіки”?
а) Я. Корчак;
б) А. Лай;
в) Д.Дьюї;
г) Г.Кершенштейнер.

92. Хто із зазначених педагогів є автором твору „Народна педагогія”?
а) О.В.Духнович;
б) С.Ф.Русова;
в) М.П.Дрогоманов;
г) Б.Д.Грінченко.

93. Хто з цих педагогів мріяв створити „школу без покарань”?
а) В.О.Сухомлинський;
б) М.Г.Пирогов;
в) Й.Ф.Гербарт.

94. Який з названих творів належить А.С.Макаренку?
а) „Книга для батьків”;
б) „Бадьоре життя”;
в) „Дитячий світ”.

95. Кому з названих педагогів належить пріоритетна розробка теорії виховання особистості в колективі?
а) А.С.Макаренко;
б) П.П.Блонський;
в) С.Т.Шацький;
г) К.Д.Ушинський.

96. Хто із зазначених педагогів жив і працював раніше?
а) А.С.Макаренко;
б) В.О.Сухомлинський.

97. Який період у розвитку вітчизняної освіти називають часом „українізації школи”?
а) 1921-1931 рр.;
б) 1961-1971 рр.

98. Кому з цих педагогів значну частину свого життя довелося займатися перевихованням малолітніх злочинців та безпритульних дітей?
а) А.С.Макаренко;
б) Я.Корчак;
в) К.Н. Вентцель;
г) С.Т.Шацький.

99. Директором якого навчального закладу був В.О.Сухомлинський?
а) Павлиська школа;
б) Сахновська школа;
в) Яснополянська школа.

100. Яка книга зробила В.О.Сухомлинського всесвітньо відомим педагогом?
а) „Серце віддаю дітям”;
б) „Педагогічна поема”;
в) „Школа і суспільство”;
г) „Людина як предмет виховання”.


15

Приложенные файлы

  • doc 18403470
    Размер файла: 115 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий