TESTY_Ekonomika_otrasli_kaz_-_kopia


1. Кәсіпорын қызметінің мақсаттары:
А) қоғамның қажетін қанағаттандыру, таза табыс алу
В) сұранысы бар өнімді өндіру
С) өнімнің жеке түрлері бойынша тұрғындардың қажетін қанағаттандыру
D) жұмыстарды атқару ж/е қызмет көрсету
Е) өзін-өзі қаржыландыру жағдайында өнім өндіру
2. Акционерлік қоғамды басқарудың жоғарғы органы:
А) акционерлердің жалпы жиналысы
В) директорлар кеңесі
С) бақылаушы және тексеру комиссиясы
Д) тексеру комиссиясы
Е) кәсіпорын басшылығы
3. Айналым капиталының айналымдылығын жеделдету және оларды пайдалануды жақсарту іс-шаралары:
А) кәсіпорынның бір қалыпты жұмысын ұйымдастыру
В) нақты бір өнім түрін өндірумен байланысты экономикалық бір текті шығын
С) нарық бағасымен алынған өндіріс факторларының нақты шығыны
Д) экономикалық дамуды бюджеттендіру
Е) мамандардың кәсіптік-техникалық деңгейінің дамуын ұйымдастыру
4. Айқын емес шығындар:
А) өндірісте кәсіпорын иесіне тиесілі ресурстарды пайдаланудағы шығындар
В) нарық бағасымен алынған өндіріс факторларының нақты шығындары
С) материалдар мен аяқталмаған өндірісті көптеп жұмсау
Д) қысқа мерзімді кезеңдегі өндіріс көлеміне және қүрылымына тәуелсіз шығындар
E) нақты бір өнім түрін өндірумен байланысты әкономикалық бір текті шығыстар
5. Қосымша құнға салықтың пайызы:
А) 12 %
В) 10 %
С) 20 %
Д) 16 %
Е) 15 %
6. Корпоративті салықтың пайызы:
А) 20 %
В) 10 %
С) 30 %
Д) 35 %
Е) 15 %
7. Айналым капиталын мөлшерлеу қажеттілігі:
A) дайын өнім дайындауға қажетті айналым капиталының көлемін анықтау
B) материалдар мен аяқталмаған өндірісті кљптеп жұмсау
C) жеке қосалқы шаруашылыққа арналған
D) кезеңдік, тұрақты, айнымалы және шекті шығындарын өтеудің жолдарын және әдістерін табу
E) жоғары сұранысқа ие және ұсыныс көлемін арттыратын өнім көлемін анықтау және өндіру
8. Өтелу мерзімі – бұл........ қатынасы
А) күрделі шығынның шартты-жылдық үнемге
В) күрделі шығынның өткізу көлеміне
С) күрделі шығындардың жыл соңындағы үнемділікке
Д) щығындардың тауарлы өнім көлеміне
С) щығындардың жалпы өнім көлеміне
9. Салынған салымдар құнының шеңберінде, олар жетіспеген жағдайларда салымдарға тең болатын қосымша өзінің мүлігімен жауап беретін серіктестік:
А) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік
В) коммандитті серіктестік
С) жауакершілігі шектеулі серіктестік
Д) өндірістік кооперативтер және фазендалар
Е) ашық акционерлік қоғамдар
10. Роялтидің төлеушілері:
А) пайдалы қазбаларды пайдаланушылар
В) сүт өнімдерін өндіретін шаруа қожалықтары
С) спирт, арақ-шарап өнімін өндіретін кәсіпкерлер
Д) зергерлік бұйымдарды өндіретін кәсіпкерлер
Е) мұнай өндіретін және өңдейтін ірі кәсіпкерлер
11. Салынған салымдардың шеңберінде оның қызметімен байланысты зыян тәуекелділігін сақтайтын шаруашылық серіктестік:
А) жауакершілігі шектеулі серіктестік
В) қосымша жауакершілігімен серіктестік
С) коммандитті серіктестік
Д) толық серіктестік
Е) өндірістік кооператив
12. Мүлік жетіспеген жағдайда серіктестіктің міндеттері бойынша оларға тиісті барлық мүлікпен жауап беретін серіктестік:
А) толық серіктестік
В) жауакершілігі шектеулі серіктестік
С) қосымша жауакершілігімен серіктестік
Д) коммандитті серіктестік
Е) өндірістік кооператив
13. Жауапкершілігі салынған салымдардың сомасымен шектелетін ж/е кәсіпкерлік қызметтің іске асырылуына қатыспайтын серіктестік:
А) коммандитті серіктестік
В) өндірістік кооператив
С) толық серіктестік
Д) жауакершілігі шектеулі серіктестік
Е) қосымша жауакершілігімен серіктестік
14. Электрэнергиясын өндіруде негізгі қорлардың қандай тобы өте маңызды ?
А) машиналар мен жабдықтар
В) өндірістік ғимарат мен құрылыстар
С) құрылыс саласы
Д) құрал-саймандар
Е) көлік шаруашылығы
15. Жабдықтың қалдық құнын анықтау, егер жабдықтың бастапқы құны 1200 мың тг, амортизациялық төлемдердің мөлшері 10 %. Жабдық 3 жыл жұмыс істеді.
А) 840 тыс. тг
В) 480 тыс. тг
С) 240 тыс. тг
Д) 360 тыс. тг
Е) 420 тыс. тг
16. Негізгі қорлардың бастапқы құны 1200 мың тг. Дайын өнімге негізгі қорлар құнының 85 % өткізілген. Негізгі қорлардың қалдық құнын анықтау.
А) 180 тыс. тг
В) 980 тыс. тг
С) 1210 тыс. тг
Д) 1100 тыс. тг
Е) 1080 тыс. тг
17. Акциялардың курсын есептеу, егер дивидендтер 820 мың тг, акциялардың пайызы 20 %.
А) 4100 тг
В) 1640 тг
С) 2000 тг
Д) 1820 тг
Е) 4000 тг
18. Өнеркәсіптік- өндірістік персоналдар атқаратын міндетттеріне байланысты қандай категорияларға бөлінеді ?
А) жұмысшылар, жетекшілер, мамандар, қызметшілер
В) негізгі жұмысшылар, көмекші жұмысшылар, қызмет көрсетушілер
С) негізгі жұмысшылар, жетекшілер, қызметкерлер
Д) қызмет көрсетуші, көмекші жұмыскерлер
Е) жетекшілер, көмекші жұмысшылар
19. Уақыт бірлігінде өндірілетін өнімнің көлемі немесе өнімнің данасына кеткен еңбек шығындары- бұл...
А) өнімділік
В) өнім көлемі
С) еңбек шығындары
Д) еңбек сыйымдылығы
Е) интенсивтілік
20. Мамандардың саны қалай анықталады ?
А) штаттық кестеге сәйкес
В) кәсіпорын жұмысының режиміне байланысты
С) жұмыстардың сомалық көлеміне байланысты
Д) күзетілетін нысандардың санына байланысты
Е) қызмет көрсетуші персоналға байланысты
21. Төмендегілердің қайсысы еңбек өнімділігін арттыру факторына жатпайды ?
А) жұмыскерлер санының көбеюі
В) өндіріс көлемі мен құрылымының өзгерісі
С) еңбектің ұйымдастырылуын жетілдіру
Д) өндірістің техникалық деңгейін арттыру
Е) өндірістің ұйымдастырылуын жетілдіру
22. Тарифтік тор ........ өзгеруін сипаттайды.
А) жұмысшының біліктілігіне байланысты тарифтік мөлшерлеменің
В) еңбек жағдайларына байланысты тарифтік торлардың және мөлшердің
С) еңбек жағдайларына байланысты тарифтік мөлшерлемелердің
Д) еңбектің сипатына байланысты тарифтік мөлшерлемелердің
Е) жұмыстың интенсивтілігіне байланысты тарифтік торлардың
23. Белгілі бір разрядтың тарифтік мөлшерлемесі 1-ші разрядтың тарифтік мөлшерлемесінен қанша үлкен екендігін қандай көрсеткіш сипаттайды?
А) тарифтік коэффициент
В) өнімнің бағалануы
С) оклад және тарифтік тор
Д) тарифтік қор
Е) жалақы
24. Тарифтік-біліктілік анықтамада ненің тізімі мен сипаттамасы көрсетіледі ?
А) күрделілігі бойынша атқарылатын жұмыстардың
В) дәлдігі бойынша атқарылатын жұмыстардың
С) тарифтік қордың, тарифтік мөлшерлеменің
Д) еңбек жағдайын сипаттайтын нормативті құжаттардың
Е) жұмыстарды орындауда жұмыскерлер білімдерінің
25. Жоспарланған жылы ЕҒҰ-дың енгізілуі машинаның өзіндік құнын 550 мың тг 499 мың тг дейін төмендетеді. 500 машинаның өзіндік құнының төмендеуін табу керек.
А) 30 млн. тг
В) 25 млн. тг
С) 35 млн. тг
Д) 10 млн. тг
Е) 28 млн. тг
26. Өзіндік құнның қай статьясы цехтік өзіндік құнға кірмейді ?
А) жалпы зауыттық шығындар
В) шикізат пен материалдардың құны
С) цех шығындары
Д) көмекші жұмысшылардың еңбек ақысы
Е) цехтік персоналдың еңбек ақысы
27. Экономикалық элементтер бойынша шығындардың топтастырылуының мақсаты :
А) өндіріс көлеміне өнімнің өзіндік құнын анықтау
В) тірі және өткен еңбектің құнын анықтау
С) материалдарды жеткізілуінің көлемін анықтау
Д) өндірістік запастарды анықтау
Е) бағаны қалыптастырудың негізін анықтау
28. Қандай көрсеткіш пайданы сипаттайды ?
А) жұмыскерлермен жасалған қосымша өнімнің бағасы
В) өнім өткізуден түскен табыс
С) бюджетке төленетін төлемдердің мөлшеріне азайтылған ТӨ құны
Д) қалдықтардың құнына азайтылған ТӨ құны
Е) өнім бірлігінің құны
29. Бағыттардың қайсысы табыстардың өсуіне ықпал етпейді?
А) жоғары сұранысы бар өнім үлесінің қысқаруы
В) өндіріс көлемдерінің көбеюі
С) өнім бірлігіне тұрақты шығындардың төмендеуі
Д) прогрессивті жабдықтың еңгізілуі
Е) өнім бірлігіне материалдық шығындардың төмендеуі
30. Маркетингтік шығындар калькуляцияның қай бабында жоспарланады ?
А) коммерциялық шығындар
В) жалпы шаруашылық шығындар
С) цехтық шығындар
Д) басқа да шығындар
Е) қайтарылатын қалдықтар
31. Шығындардың өтелу мерзімін анықтау, егер күрделі қаржылар 650 мың тг, шартты-жылдық үнемділік 325 мың тг.
А) 2 жыл
В) 0,5 жыл
С) 4 жыл
Д) 3 жыл
Е) 1/2 жыл
32. Шығындардың экономикалық тиімділігінің коэффициентін анықтау, егер шығындардың өтелу мерзімі 5 жылға тең болса.
А) 0,2
В) 5,0
С) 0,5
Д) 0,4
Е) 1,5
33. Өнімнің бірлігіне кеткен келтірелген шығындарды анықтау, егер өнімнің өзіндік құны 1500 тг, күрделі қаржылар 1200 тг тең болса ?
А) 1680 тг
В) 1425 тг
С) 1540 тг
Д) 1690 тг
Е) 2010 тг
34. 350 машиналардың өзіндік құнының төмендеуін анықтау, егер бір ескі машинаның өзіндік құны 480 мың тг, жаңа машинаның өзіндік құны 450 мың тг.
А) 10500 мың тг
В) 15020 мың тг
С) 11800 мың тг
Д) 13200 мың тг
Е) 14200 мың тг
35. Өткізілген өнімнің көлемін анықтау, тауарлы өнімнің жоспарланған көлемі 1450 мың тг, жыл басындағы өнімнің қалдығы 120 мың тг, жыл соңына 160 мың тг.
А) 1410 мың тг
В) 1490 мың тг
С) 1730 мың тг
Д) 1180 мың тг
Е) 1200 мың тг
36. Операциялардың расценкасын анықтау, егер өнімнің бірлігіне кеткен уақыттың мөлшері 0,25 сағат, тарифтік мөлшерлеме 180 тг.
А) 45 дана
В) 720 дана
С) 360 дана
Д) 90 дана
Е) 125 дана
37. Шығындар сметасының қай бабынан қайтарылатын қалдықтар алынып тасталады?
А) негізгі шикізат пен материалдар
В) сырттан әкелінген отын және энергия
С) сырттан әкелінген энергия
Д) басқа да шығындар
Е) цехтық шығындар
38. Шығындар сметасының қай бабында жарықтандыруға кеткен шығындар жоспарланады ?
А) сырттан әкелінген энергия
В) сырттан әкелінген отын
С) басқа да шығындар
Д) цехтық шығындар
Е) амортизациялық төлемдер
39. Шығындар сметасының қай бабында кезекті және қосымша демалыстар жоспарланады ?
А) өндірістік персоналдың жалақысы
В) әлеуметтік қажеттіліктерге төлемдер
С) басқа да шығындар
Д) амортизациялық төлемдер
Е) цехтық шығындар
40. Шығындар сметасының қай бабында көп жылдық еңбегі үшін бір жолғы сыйлықтар жоспарланады
А) өндірістік персоналдың жалақысы
В) әлеуметтік қажеттіліктерге төлемдер
С) басқа да шығындар
Д) амортизациялық төлемдер
Е) цехтық шығындар
41. Өнімнің рентабельділігін анықта, өнімді өткізуден түскен пайда 15000 тг, өзіндік құн 75000 тг.
А) 20 %
В) 18 %
С) 50 %
Д) 15 %
Е) 25 %
42. Табыстар мен түсімдер шығындар мен төлемдер бюджетпен өзара қатынастар - бұл қай жоспардың тараулары:
А) қаржы жоспарының
В) еңбек және жалақы бойынша жоспардың
С) өзіндік құн б/ша жоспардың
Д) бизнес-жоспардың
Е) өнімді өндіру мен өткізу жоспары
43. Ақша каражатының есептен шығу себептері:
A) ұзақ мерзімді несиелерді өтеу
B) ұзақ мерзімді несиелердің түсуі
C) негізгі қорлардың амортизациясы
Д) қысқа мерзімді несилердің түсуі
E) құрылтайшылардьщ салған салымдарының табысы
44. Амортизацияны есептеу әдістері:
A) өндірістік әдіс
B) өндірістік емес әдіс
C) салыстыру әдісі
Д) интегралдық әдіс
E) трендік әдіс
45. Жұмыс бастылықты мемлекеттік реттеу бағыттары:
A) кәсіби дайындық бағдарламаларын әзірлеу
B) еңбек ақы мөлшерін реттеу
C) өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың санын анықтау
Д) еңбек өнімділігінің артуы бойынша тапсырманы анықтау
E) еңбекақының мөлшерін анықтау
46. Жалпы пайданың негізгі жиынтық элементтері:
A) негізгі қорларды, сол сияқты басқа да кәсіпорынның мүліктерін сатудан түсетін пайда
B) негізгі өндірістік қорлардың құны
C) бір түрін өндіруге кеткен материалдык шығындар
Д) объектінің халық шаруашылығы, кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер санын есептеуден
E) кәсіпорын активтерін, бағалы қағаздарды және сатудан түскен пайда
47. Жаппай өндіріс:
A) әртүрлі өнімдер бір уақытта үзіліссіз шығарылатын өндіріс үлгісі
B) шығарылуы ұзақ уақыт бойы қайталанатын ұқсас өнімдерді дайындау
C) кез-келген кәсіпорындағы өнім бағасын анықтайды
Д) біртектес өнімдерді партиялармен бір уақытта тұрақты шығару
E) өнім сапасын бақылау автоматизациясының жоғары деңгейі
48. Еқбек өнімділігін өсірудің маңызды факторлары:
A) еңбекті ынталандыру
B) қор қайтарымы
C) қор сиымдылығы
Д) айналымдылық коэффиценті
E) тыныштықты күзету
49. Еңбек ақы қоры:
A) кәсіпорынның қызметкерлерінің жалақыларының жиынтығы
B) кәсіпорынның өз қаражатының негізгі көзі
C) инвестордың бағалы қағаздарға салған ақша қаражаттары
Д) кәсіпорынның дамуы бойынша маңызды міндеттерді шешеді
E) пайдадан бөлінген ақша қоры және ол шығындарды жабуға бағытталған
50. Еңбек ресурстарының сапалық көрсеткіштері:
A) біліктілік деңгейі
B) жұмысшылардың орташа тізімдік саны
C) еңбекті ынталандыру
Д) кадрлар ағымы
E) жұмысшылардың еңбек демалыстары
51. Еңбекақының мотивациялық функциясы:
A) еңбектің сапасьн арттыруға ықпал етеді
B) елдің мақсаттарына сәйкес жоспар жасауға ыкпал етпейді
C) кәсіпорынның дамуы бойынша маңызды міндеттерді шешеді
Д) жүмысшыгың жұмысқа деген ьштасын темендетеді
E) еңбекақы, сыйақы, бонустар, материалдық көмекті қажет етпейді
52. Инвестиция түрлері:
A) тікелей
B) лизинг
C) дивидент
Д) диверсификация
E) факторинг
53. Инвестициялық жобаларды салыстыруда, қолданылатын көрсеткіштер:
A) табыстылықтық ішкі нормасы
B) брутто- инвестициялар
C) тікелей және портфельді инвестициялар
Д) мемлекетгік, жеке, шетелдік
E) нетго-инвестициялар, реновациялық, реинвестициялық, брутто- инвестициялар
54. Инвестиция формасы бойынша жіктеледі:
A) ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттері
B) тікелей және жанама инвестициялар
C) мемлекетгік, жеке, шетелдік
Д) техникалық құралдар, қайта жөндеу, жаңа құрылыс
E) нетто, реновациялық, жалпы инвестициялар
55. Индустриалды-инновациялық саясаттың негізгі мақсаты:
A) экономиканы әртараптандыру
B) мұнай - газ саласын дамыту
C) еңбек өнімділігін көтеру
Д) өнеркәсіп өндірісінің көлемін ұлғайту
E) жұмысшылардың жалақысын көбейту.
56. Инновация:
A) ғылым мен техниканың жетістіктеріне негізделген жаңа тәсілі
B) инвестициялық жобаның тәуекелділігі туралы түсінік береді
C) экономиканы әртараптандыру
Д) негізгі қорларды жаңалау ұдайы өндіру бойынша – пайданың штестицияларға қатынасы
E) инвестиция табыстылығын бағаламайды
57. Инвестициялардың сипаты:
A) ұзақ мерзімге салынатын капитал
B) акция түріне байланысты дивиденттер төленеді
C) табыстылықтық ішкі нормасы
Д) инвестициялық жобалар кәсіпорын үшін маңызды рөл атқарады
E) сатылу құны арқылы реттеледі
58. Кәсіпорынның ішкі қаржыландыру көздері:
A) амортизациялық бөлулер мен бөлінбеген пайда түріндегі түсімдер
B) кәсіпорын дамуының негізі
C) олар әр түрлі жеке ішкі резервтерден тұрады
Д) кәсіпорынды қайта құруға, жұмыс бағытын кеңейту бағытталмайды
E) жаңалық енгізуіне керекті құралдарды жинақтап алуына қажетті
59. Кәсіпорынның қаржылық қызметі қаржылық басқарудың келесі негізгі аспектілерін қосады:
A) қаржылық жоспарлауды, қаржы қаражаттарды тиімді пайдалануды
B) қаржылық ұйымға сақтауға берілген ақша сомасын, айналым қорларын
C) қаржылық ұйымға сақтауға берілген ақша сомасы, айналым қорларын
Д) кәсіпорынның жоспарлау түрлерін
E) кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын
60. Кесімді еңбекақы:
A) шығарылған өнімнің саны мен сапасына байланысты болады
B) өнім бағасы және оны өндіруге кететін шығындар
C) кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын
Д) қызметкерлерге еңбекақы белгіленген тарифтік мөлшерлемеге беріледі
E) жұмыскерге оның еңбегі үшін шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілетін төлемақы
61. Кәсіпорында шығындар құрылымын жүйелі талдау кәсіпорынға мүмкіндік береді:
A) шығындарды төмендету бойынша негізгі резервтерді анықтауға
B) акционерлік капиталдың пайда және шығын деңгейін анықтауға
C) өндіріс көлемінің төмендеуіне
Д) еңбек сыйымдылғын арттыруға
E) өнімнің өзіндік құнын төмендетеді
62. Кәсіпорынның айналым капиталы:
A) өндірістік айналым қоры мен айналыс қорының ақшалай қаражаты
B) нім бағасы және оны өндіруге кететін шығындар
C) Машиналар, тракторлар, құрылыс орындары
Д) ғимараттар мен құрылыстар, қондырғылар, инвентарлар, приборлар
E) зәулім үйлер, қондырғылар, инвентарлар
63. Тұрақты шығындар неге байланысты өзгермейді?
А) өндіріс көлемінің өсуіне
В) өндіріс көлемінің төмендеуіне
С) еңбек өнімділігінің өсуіне
Д) еңбек өнімділігінің төмендеуіне
Е) кәсіпорын мүлігінің өсуіне
64. Заңды тұлға құқығымен, өзінің жарғысының негізінде шаруашылық-коммерциялық қызметін іске асыратын дербес субъект:
А) кәсіпорын
В) кәсіпкерлік
С) меншік иесі
Д) жеке кәсіпкер
Е) жеке тұлға
65. Нарық жағдайында баға немен реттеледі ?
А сұраныс пен ұсыныс заңдарымен
В) ақша айналымы мен құндылықтар заңдарымен
С) құн ж/е ақша айналымының заңдарымен
Д) құндылықтар ж/е құн заңдарымен
Е) өндіріс шығындары ж/е құн заңдарымен
66. Айнымалы шығындар неге байланысты өседі ?
А) өнім көлемінің өсуіне
В) өнім көлемінің төмендеуіне
С) еңбек өнімділігінің өсуіне
Д) еңбек өнімділігінің төмендеуіне
Е) өзіндік құнның төмендеуіне
67. Салынған салымдардың шеңберінде оның қызметімен байланысты зыян тәуекелділігін сақтайтын шаруашылық серіктестік:
А) жауакершілігі шектеулі серіктестік
В) қосымша жауакершілігімен серіктестік
С) коммандитті серіктестік
Д) толық серіктестік
Е) өндірістік кооператив
68. Саланың негізгі белгілері:
А) өндірістік-техникалық, ұйымдық, экономикалық бірлік
В) өндірістік-техникалық, ұйымдық, қаржылық бірлік
С) экономикалық, қаржылық, техникалық бірлік
D) өндірістік-техникалық, қаржылық, экономикалық бірлік
Е) өндірістік-техникалық, экономикалық бірлік
69. Қандай өндіріс факторларын білесіз:
А) өндірістік қорлар, жұмыс күші, ақпарат
В) негізгі қорлар, жұмыс күші, ақпарат
С) негізгі ж/е айналым қорлары, жұмыс күші
Д) ынталандыру, негізгі ж/е айналым қорлары
Е) ақпарат, негізгі ж/е айналым қорлары
70. Өзіндік құнның түрлері:
A) нормативті
B) шаруашылық емес
C) өндірістік
Д) қайта есептік
E) өндірістік емес
71. Өндіріс тиімділігін арттыру жолдары:
A) жаңа құрал-жабдықтарды пайдалану
B) салықтарды өз уақытында төлеу
С) еңбек сиымдылығын арттыру
Д) ескірген кұрал-жабдықтарды қолдану
E) еңбек өнімділігін төмендету
72. Корпоративті табыс салығы- бұл
А) пайдаға салынатын салық
В) жер салығы
С) айналымның салығы
Д) көлік құралдарына салық
Е) мүлікке салық
73. Өндірістік емес негізгі қорларға жататындар:
А) клубтар, тұрғын үйлер, бала бақшалар, дәмханалар
В) клубтар, тұрғын үйлер, өндірістік ғимарат
С) клубтар, тұрғын үйлер,құрылыстар, дәмханалар
Д) клубтар, құрылыстар, машиналар, ғимараттар, бала бақшалар
Е) клубтар, өндірістік ғимарат, машиналар
74. Негізгі қорлардың тозу түрлері:
А) моральды ж/е физикалық
В) табиғи ж/е қалпына келтіру
С) моральды ж/е қалпына келтіру
Д) моральды ж/е бастапқы
Е) табиғи ж/е бастапқы
75. Негізгі қорларды бағалаудың түрлері:
А) натуралды, ақшалай
В) натуралды, ақшалай, бастапқы
С) натуралды, еңбектік, бастапқы
Д) ақшалай, еңбектік, бастапқы
Е) натуралды, ақшалай, қалдық
76. Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың түрлері:
А) бастапқы, қалпына келтіру, қалдық
В) бастапқы, қалпына келтіру,натуралды
С) бастапқы, қалдық, натуралды
Д) бастапқы, қалдық, толық
Е) бастапқы, қалпына келтіру, толық
77. Қор қайтарымы неге тең, егер жалпы өнімнің көлемі 850 мың тг, негізгі қорлардың ортажылдық құны 1700 мың тг.
А) 0,5 тг
В) 2,4 тг
С) 2,0 тг
Д) 2,5 тг
Е) 2,8 тг
78. Өнімнің қор сыйымдылығы неге тең болады, егер қор қайтарымы 8,0 тг болса ?
А) 0,125
В) 0,800
С) 0,120
Д) 0, 135
Е) 0, 160
79. Өнімнің қор сыйымдылығы неге тең, егер жалпы өнімнің көлемі 850 мың тг, негізгі қорлардың ортажылдық құны 1700 мың тг болса.
А) 2,0
В) 0,5
С) 2,5
Д) 2,4
Е) 1,0
80. Өнімнің қор қайтарымын анықтау, егер қор сыйымдылығы 5 тг болса
А) 0,2 тг
В) 2,0 тг
С) 2,5 тг
Д) 1,0 тг
Е) 0,9 тг
81. Негізгі қорлар - бұл өзінің заттық формасын сақтайтын....
А) өндіріске ұзақ уақыт бойы қатысатын еңбек құралдары
В) өндіріске бір рет қатысатын еңбек құралдары
С) дайын өнімге құнын тікелей өткізетін еңбек құралдары
Д) өндіріске бірнеше рет қатысатын еңбек заттары
Е) өндіріске бір рет қатысатын еңбек заттары
82. Өнеркәсіптік-өндірістік персоналдар атқаратын міндетттеріне байланысты қандай категорияларға бөлінеді ?
А) жұмысшылар, жетекшілер, мамандар, қызметшілер
В) негізгі, көмекші, қызмет көрсетуші
С) негізгі жұмысшылар, жетекшілер, қызметкерлер, көмекшілер
Д) қызмет көрсетуші, көмекші жұмыскерлер
Е) жетекшілер, көмекші жұмысшылар
83. Амортизация дегеніміз не ?
А) НҚ тозуының ақшалай өтелуі
В) айналым қорлар тозуының ақшалай өтелімі
С) еңбек құралдарының тозуының ақшалай өтелімі
Д) кәсіпорын активтерінің тозуының ақшалай өтелімі
Е) мүлік бөлігі тозуының ақшалай өтелімі
84. Сапа жүйесі:
A) өнім сапасын басқаруға қажетті ұйымдық құрылым, әдістемелер, ресурстардың жиынтығы
B) технологияның даму деңгейіне сапаның сай болуы
C) өнім, жұмыстар және қызметтер жатады
Д) міндетті талаптарды бекіту бойынша іс
E) өндірісті үйымдастыру және техника мен технологияның белгілі деңгейінде максималды пайда алу
85. Еңбек өнімділігін өлшеу әдістерін атаңыз:
А) натуралды, құндық, еңбектік
В) натуралды, құндық, бағалау
С) натуралды, уақыттық, еңбектік
Д) құндық, бағалау, ақшалай
Е) еңбектік, уақыттық, натуралды
86. Еңбек өнімділігінің құндық көрсеткіші:
А) өнім құнының жұмыскерлер өртатізімдік санына қатынасы
В) өнім көлемінің көмекші жұмысшылардың санына қатынасы
С) өнімн бірлігіне жұмсалатын уақыт шығыны
Д) жабдық бірілігіне келетін өнімнің құны
Е) бір жұмысшыға келетін материалдардың құны
87. Еңбек ақының негізгі формаларын атаңыз:
А) мерзімді және кесімді
В) нақты және атаулы
С) атаулы табыс және нақты
Д) есептелген және төленген
Е) мерзімді және нақты
88. Белгіленген тарифтік мөлшерлеме бойынша немесе нақтылай атқарылған уақытқа төленетін еңбек ақы, бұл ... еңбек ақы
А) мерзімді
В) кесімді
С) премиалды
Д) жай
Е) есептелген
89. Өндірілген өнімнің көлемімен байланыстыру үшін еңбек ақының қандай түрін қолдану қажет ?
А) кесімді
В) мерзімді
С) окладтық
Д) келісім-шарттық
Е) тарифтік
90. Жергілікті салықтарға жататындар:
А) көлік салығы
В) бағалы қағаздардың операцияларына салық
С) жер байлықтарын пайдалану салығы
Д) корпоративті салық
Е) қосымша құнға салық
91. Таза табыстың мөлшері неге байланысты ?
А) өзіндік құнның төмендеуіне
В) инвестициялардың соммасына
С) жұмыскерлер санына
Д) жалақы мөлшеріне
Е) жаңа материалды сатып алуына
92. Кәсіпорын қызметіне тәуелді шығындар:
А) шикізат пен материал шығындары
В) амортизация шығындары
С) әлеуметтік салыққа төлемдер
Д) медициналық сақтандыру
Е) жарықтандыруға кеткен шығындар
93. Кәсіпорын қызметіне тәуелді шығындар:
А) жұмысшылардың жалақысы
В) амортизация шығындары
С) әлеуметтік салыққа төлемдер
Д) зейнет ақы қорына төлемдер
Е) қосымша құнға салық
94. Кәсіпорын қызметіне тәуелсіз шығындар:
А) амортизация
В) шикізат пен материалдар шығындары
С) көмекші материалдар
Д) технологиялық қажеттіліктерге кеткен отын мен энергия
Е) ҚҚС
95. Кәсіпорын қызметіне тәуелді шығындар:
А) технологиялық қажеттілікке кеткен энергия
В) амортизация
С) әлеуметтік салықтарға жұмсалған төлемдер
Д) зейнет ақы қорына төлемдер
Е) ҚҚС
96. Кәсіпорын қызметіне тәуелді шығындар:
А) технологиялық қажеттілікке кеткен отын
В) әлеуметтік салықтарға жұмсалған төлемдер
С) әлеуметтік салыққа төлемдер
Д) зейнет ақы қорына төлемдер
Е) ҚҚС
97. Кәсіпорын қызметіне тәуелді шығындар:
А) қосалқы материалдар
В) амортизация
С) әлеуметтік салыққа төлемдер
Д) зейнет ақы қорына төлемдер
Е) ҚҚС
98. Кәсіпорын қызметіне тәуелсіз шығындар:
А) әкімшілік-басқару персоналының жалақысы
В) шикізат пен материалдар шығындары
С) көмекші материалдар
Д) технологиялық қажеттіліктерге кеткен отын мен энергия
Е) жұмысшылардың жалақысы
99. Кәсіпорын қызметіне тәуелсіз шығындар:
А) жабдықты ағымдағы жөндеу
В) жұмысшылардың жалақысы
С) қосалқы материалдар
Д) технологиялық қажеттіліктерге жұмсалған отын
Е) технологиялық қажеттіліктерге жұмсалған энергия
100. Кәсіпорын қызметіне тәуелсіз шығындар:
А) кеңсе шығындары
В) жұмысшылардың жалақысына кеткен шығындар
С) көмекші материалдар шығыны
Д) технологиялық қажеттіліктерге жұмсалған отын
Е) технологиялық қажеттіліктерге жұмсалған энергия
101. Калькуляциялық баптар бойынша топтастырудың мақсаты
А) өнім бірлігінің өзіндік құнын анықтау
В) ағымдық шығындардағы қажеттілікті анықтау
С) өнімнің өзіндік құнының құрылымын анықтау
Д) өнім бірлігінің шығындарына үлестік қатысуды анықтау
Е) өзіндік құнды төмендету жоспарын жасау
102. Пайдага әсер ететiн iшкi факторлар қандай түрге бөлiнедi.
А) өндiрiстiк, өндiрiстен тыс
В) экстенсивтi, интенсивтi
С) өндiрiстiк емес, өндiрiстiк
Д) жәй және күрделi
Е) технологиялық және өндiрiстiк
103. Инвестиция дегенiмiз не?
А) пайда табу мақсатында салынатын күрделi қаржы
В) кәсiпорынның айналымда жүрген қаржысы
С) кәсiпорынның өнiмiн өткiзуден түскен түсiм мөлшері
Д) кәсiпорынның қарызы мен пайдасы
Е) кәсiпорынның банкке салған ақшалай қаражаты
104. Инновация дегенiмiз не?
А) жаңа бұйымдарды, ұйымдық формаларды құруға, өндiруге, дамытуға және сапалық жетiлдiруге багытталған процесс
В) өндiрiстi дамытуды зерттейтiн процесс
С) өндiрiстi тиiмдi орналастыру, жетілдіру, дамыту және бәсекелестiктi жеңу үшiн нарықтық экономиканы зерттейтiн процесс
Д) жаңа бұйымдарды өткiзуге арналған процесс
Е) нарық коньюктурасын зерттейтiн процесс
105. Күрделi қаржының құралу көздерi
А) кәсiпорын пайдасы, шет ел капиталы, тұргындардың қаржысы, кәсiпорын амортизациясы
В) кәсiпорынның пайдасы, тұргындардың қаржысы, сатудан тыс түскен пайда, сатудан түскен пайда
С) кәсiпорынның өнiмдi өткiзуден түскен түсiмi
Д) кәсiпорынның пайдасы, шет ел капиталы, банк несиесi
Е) мемелекеттiк және жергiлiктi бюджет қаржылары
106. Өнімнің рентабельділігін анықтаңыз:

107. Жабдықтың қалдық құнын анықтау, егер жабдықтың бастапқы құны 1200 мың тг, амортизациялық төлемдердің мөлшері 10 %. Жабдық 5 жыл жұмыс істеді.
А) 600 тыс. тг
В) 480 тыс. тг
С) 240 тыс. тг
Д) 360 тыс. тг
Е) 420 тыс. тг
108. Акциялар бойынша дивидендтерді есептеу, егер акциялардың курсы 4100 тг, дивидендтерді есептеу пайызы 20 %.
А) 820 тг
В) 4100 тг
С) 1820 тг
Д) 4200 тг
Е) 1640 тг
109. Қор қайтарымы неге тең, егер жалпы өнімнің көлемі 4800 мың тг, негізгі қорлардың ортажылдық құны 600 мың тг.
А) 8,0 тг
В) 2,4 тг
С) 2,0 тг
Д) 2,5 тг
Е) 0,125 тг
110. Негiзгi қорларды ақшалай есепке алу не үшiн қажет.
А) тозу деңгейi мен амортизациялық аударым мөлшерiн анықтау үшiн
В) жабдықтардың санын, қуатын, өнiмдiлiгiн анықтау үшiн қажет
С) Негiзгi қордың техникалық құрамын анықтау үшiн қажет
Д) өндiрiс резервтерi мен пайдалану жолдарын анықтау үшiн қажет
Е) негiзгi қордың көлемiн, құрамын, динамикасын анықтау үшiн қажет
111. Негiзгi қордың бастапқы құны дегенiмiз.
А) Жабдықты сатып алуга, жеткiзуге, монтаждауга, кеткен шыгындардың қосындысы
В) жабдықты демонтаждауға және оны тасымалдауга кеткен шыгындардың қосындысы
С) қазiргi жагдайда негiзгi қорды ұдайы өндiру шыгыны
Д) қолдануга енгiзер алдындагы құны
Е) Негiзгi қордың сатылу құны
112. Негiзгi қордың қалдық құны ненi көрсетедi.
А) Негiзгi қор құнының дайын өнiмге өткiзiлмеген бөлiгiн көрсетедi
В) Негiзгi өндірістік қор құнының дайын өнiмге өткiзiлген бөлiгiн көрсетедi
С) Негiзгi қордың тозу құнын көрсетедi
Д) Негiзгi қордың сатылу құнын көрсетедi
Е) Жабдықтың өз құнын қаншага жогалтқандыгын көрсетедi
113. Экстенсивтi қолдану коэффициентi.
А) жабдықтың уақыт бойынша қолданылу деңгейiн көрсетедi
В) жабдықтың қуаты бойынша қолданылу деңгейiн көрсетедi
С) жабдықтың тозу деңгейін көрсетеді
Д) жабдықтың, уақыты бойынша да, қуаты бойынша да қолданылу деңгейiн көрсетедi
Е) жабдықтың жаңару деңгейін көрсетеді
114. Интенсивтi қолдану коэффициентi.
А) жабдықтың қуаты бойынша қолданылу деңгейiн көрсетедi
В) жабдықтың уақыт бойынша қолданылу деңгейiн көрсетедi
С) жабдықтың тозу деңгейін көрсетеді
Д) жабдықтың смена бойы қолданылу деңгейiн көрсетедi.
Е) жабдықтың, уақыты бойынша да, қуаты бойынша да қолданылу деңгейiн көрсетедi
115. Әрбiр айналымда айналым қаржысы қандай сатылардан өтедi?
А) ақша, өндiрiс, товар
В) ақша, өндiрiс, ақша
С) ақша, өндiрiс, айналыс
Д) айналыс, өндiрiс, айналыс
Е) ақша, шикiзат, өндiрiс, ақша
116. Өндiрiстiк процеске қатынасу белгiсiне қарай негiзгi қорлар қандай түрге бөлiнедi?
А) өндiрiстiк, өндiрiстiк емес
В) жәй және күрделі
С) тiке, жанама
Д) мөлшерленетiн, мөлшерленбейтiн
Е) экстенсивтi, интенсивтi
117. Өндiрiстiк процеске қатынасу деңгейiне қарай негiзгi қорлар қандай түрге бөлiнедi?
А) белсендi, белсендi емес
В) экстенсивті, интенсивті
С) тiке, жанама
Д) жәй және кешендi.
Е) материалдық игiлiктердi өндiретiн және өндiрмейтiн.
118. Негiзгi қордың орташа жылдық құны келесi формула арқылы анықталады.
А)
В)
С)
Д)
Е)
119. Негізгі қордың интегралдық коэффициенті ненi сипаттайды.
А) жабдықтың уақыт пен қуаты бойынша қолданылуын сипаттайды
В) жабдықтың қуаты бойынша қолданылуын сипаттайды
С) жабдықтың уақыт бойынша қолданылуын сипаттайды
Д) жабдықтың тозу деңгейін сипаттайды
Е) кәсiпорынның техникалық ескіру және жаңару деңгейiн сипаттайды
120. Өндiрiстiк негiзгi қордың құрылымы деп ненi айтамыз?
А) негiзгi қордың әр тобының жалпы құндағы проценттiк ара қатынасын айтамыз
В) қолданылу багыты бойынша топтастырылуын айтамыз
С) жалпы құндагы негiзгi қордың белсендi бөлiгiнiң үлес салмагын айтамыз
Д) Негiзгi қордың өндiрiстiк процеске қатысу белгiсi бойынша жiктелуiн айтамыз
Е) жалпы құндагы негiзгi қордың белсендi емес бөлiгiнiң үлес салмагын айтамыз
121. Өнiмнiң рентабелдiлiгi қалай анықталады.
А) өнiмдi сатудан түскен пайданың, өнiмдi өндіру шығындарына қатынасы арқылы
В) баланстық пайданың, сатылган өнiм көлемiне қатынасы арқылы
С) баланстық пайданың кәсiпорын мүлкiнiң орташа құнына қатынасы арқылы
Д) баланстық пайданың, негiзгi қор мен айналым қаржысы қосындысының орташа құнына қатынасы арқылы
Е) сатудан түскен түсiмнiң сатудан түскен пайдага қатынасы арқылы
122. Кәсiпорынның рентабельдiлiгi дегенiмiз
А) пайданың негiзгi қор мен айналым қаржысының қосындысына қатынасы
В) кәсiпорынның алатын пайдасының негізгі қорға қатынасы
С) сатылган өнiм көлемінің, сатылған өнімнің өзіндік құнына қатынасы
Д) кәсіпорынның негізгі қоры мен айналым қаржысының пайдаға қатынасы
Е) салыстырмалы табыстылық
123 Амортизациялық аударым қалай есептеледі
А)
В)
С)
Д)
Е)
124. Жабдықтың уақыт бойынша жұмыспен қамтылу деңгейiн сипаттайтын көрсеткiш.
А) сменалық коэффициент
В) материалдарды қолдану коэффициентi
С) өнiмнiң материал сыйымдылыгы
Д) еңбек сыйымдылыгы
Е) қор қайтарымы
125. Сапасыз өнiмдi нарықтан шығаратын объективтi процесс, бұл:
А) бәсекелестiк
В) техникалық бақылаудың ұтымды ұйымдастырылуы
С) өнiм сапасының арттырылуы
Д) шагын өнiм өндiрушiлер арасындагы күрес
Е) монополистер арасындагы тартыс
126. Еңбек өнімділігі дегеніміз
А) Белгілі бір уақытта өндірілген өнім, істелінген жұмыс көлемі
В) Өндіріс процесінде бір рет қолданылатын еңбек заттары
С) Өндіріс процесінде ұзақ уақыт қолданылатын құрал-жабдықтар
Д) Өндірістік запастар, аяқталмаған өндіріс
Е) Тез тозатын арзан бұйым және негізгі қаржы
127. Орташа күндiк тұтыну мен жеткiзу интервалының көбейтiндiсi бiзге
А) агымдагы запасты бередi
В) сақтандыру запасын бередi
С) дайындық запасын бередi
Д) технологиялық запасты бередi
Е) мезгiлдiк запасты бередi
128. Кімдер мамандар тобына жатады
А) бухгалтер, экономистер, техниктер, механиктер, психологтар
В) бухгалтер, экономистер, кассир, іс-қағаздарын жүргізушілер
С) бас мамандар, директорлар, экспедиторлар
Д) кассир, экономист, механик, психолог
Е) экспедиторлар, механиктер, техниктер, бухгалтер
129. Кімдер басшылар тобына жатады
А) директорлар, бас мамандар
В) бухгалтерлер, экономистер
С) кассирлер, экспедиторлар
Д) бухгалтер, директор
Е) директор, экономист
130. Рентабельділік деңгейінің өлшем бірлігі
А) процент
В) центнер
С) дана
Д) адам-сағат
Е) 5 сағат
131. Инфляция дегеніміз
А) ақшаның құнсыздануы
В) қаржының ұзақ мерзімге жұмсалуы
С) жеке, мемлекеттік ақша қаражаты
Д) кесімді, мерзімді еңбек ақы
Е) бәсекелесуге қабілетті өнім
132. Өнімнің бір данасын өндіруге кеткен уақыт шығыны-бұл
А) өнімнің еңбек сиымдылығы
В) өнімнің рентабельділігі
С) жұмыскердің еңбек өнімділігі
Д) төлем қабілеттігі
Е) өтімділігі
133. Өнімді өткізумен байланысты шығындар – бұл
А) Ккммерциялық шығындар
В) өндірістік шығындар
С) материалдық шығындар
Д) әлеуметтік шығындар
Е) басқалай шығындар
134. Еңбек өнімділігі нені сипаттайды
А) Кәсіпорынның еңбек ресурстарының қолдану тиімділігін
В) Кәсіпорынның материалдық ресурстарының сқолдану тиімділігін
С) Өндірілетін өнім көлемін, мөлшерін
Д) Өнімді өндіруге кеткен уақыт шығынын
Е) Кәсіпорындағы қаржы мөлшері
135. Егер тауарға деген сұраным өсетін болса, онда
А) Тауар көлемі артады
В) Баға өзгеріссіз қалады
С) Өзіндік құн өседі
Д) Өнімнің сапасы жақсарады
Е) Еңбек өнімділігі төмендейді
136. Мемлекеттің тікелей әсерінсіз, нарық коньюктурасы негізінде қалыптасатын баға-бұл
А) Еркін нарықтық баға
В) Реттелетін баға
С) Еркін бөлшек сауда бағасы
Д) Еркін көтерме баға
Е) Өнімнің өзіндік құны
137. Өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары
А) Өндірістің техникалық денгейін көтеру
В) Өндірістің техникалық денгейін төмендету
С) Шығарылатын өнімнің көлемі мен құрылымын өзгерту
Д) Жұмысшылардың жалақысын төмендету
Е) Материалдық шығындарды қысқарту
138. Рентабельділік деңгейін анықта, Өнімнің өзіндік құны 100 мың тг, кәсіпорын пайдасы 20 мың тг
А) 20%
В) 10%
С) 5%
Д) 2 %
Е) 0,2%
139. Өнімді сатудан түскен түсім 250 мың тг, өнімнің өзіндік құны 200 мың тг. Өнімді сатудан түскен пайданы анықта
А) 50 мың тг
В) 50 тг
С) 300 мың тг
Д) 450 мың тг
Е) 0,8 мың тг
140. Өндірістік қордың рентабельділігін анықта, пайда 40 мың тг, негізгі қордың орташа құны 200 мың тг, айналым қаржылардың орташа қалдығы 50 мың тг
А) 16%
В) 16 м.тг
С) 10%
Д) 20%
Е) 40%
141. Жалпы шығарылған өнім көлемі 800 мың тг, жұмысшылар саны 40 адам. Еңбек өнімділігін табу керек.
А) 20 мың тг
В) 320 мың тг
С) 5%
Д) 840 мың тг
Е) 50%
142. Жұмысшының бір сағаттық тарифтік ставкасы 30 тенге, өнімділік мөлшері 10 дана. Бір айда жұмысшының шығарған өнім көлемі 2500 дана. Жұмысшының жалақысын тап.
А) 7500 тг
В) 5700 тг
С) 75000 мың тг
Д) 25000 мың тг
Е) 8400 тг
143. Бір жұмысшының еңбек өнімділігін анықтаңдар, егер тауарлы өнім көлемі 500 мың тг, жұмысшылар саны 100 адам
А) 5 мың тг
В) 5 тг
С) 5 сағат
Д) 50 %
Е) 8 тг
144. Кәсіпорынның еңбек ақы қоры 400 мың тг, Жұмысшылар саны 5 адам, бір жұмысшының орташа жылдық еңбек ақысын табыңдар
А) 80 мың тг
Б) 8 мың тг
В) 100 мың тг
Г) 20 мың тг
Д) 405 мың тг
145. Сұраныстың өсуі неге әкеледі
А) Бағаның өсуіне және ұсыныстың кеңеюіне
В) Бағаның жоғарлауына және өндіріс тиімділігінің төмендеуіне
С) Бағаның төмендеуіне,ұсыныстың қысқаруына
Д) Өнім сапасының төмендеуіне
Е)Өзіндік құнның төмендеуіне
146. Белгілі уақыт ішінде белгілі бағамен сатып алынатын тауар мен қызмет көлемі не деп аталады
А) Сұраныс
В) Табыс
С) Өндіріс көлемі
Д) Өнімнің шегі
Е) Ұсыныс
147. Белгілі уақыт ішінде белгілі бағамен өндірушілер сатуға дайын тауар мен қызмет көлемі не деп аталады
А) Ұсыныс
В) Сұраныс
С) Табыс
Д) Өндіріс көлемі
Е)Өнімнің шегі
148. Егер тауарға деген сұраным артатын болса, баға қалай өзгереді
А) Жоғарылайды
В) Кемиді
С) Өзгеріссіз қалады
Д) Түсім азаяды
Е) Рентабельділік төмендейді
149. Кәсіпкерлік қызметтің субъектісі қандай
А) Тұтынушы
В) Сатушы
С) Кәсіпкер
Д) Ұсыныс
Е) Таза табыс
150. Бәсеке дегеніміз
А) Тауар өндірушілер арасындағы күрес
В) Екі адамның бір-біріне көзқарасы
С) Тауардың бағасына қойылатын бәсеке
Д) Тауар құнының ақшалай көрінісі
Е) Өнімге жұмсалған шығындар жиынтығы
151. Монополия дегеніміз
А) Жеке дара өндіруші немесе қызмет көрсетуші
В) Сатып алушылардың сатушыларға қатынасы
С) Тауар құнының ақшалай көрінісі
Д) Өнімге қойылатын бағаның түрлері
Е) Сатуға арналған қоймадағы дайын өнім
152. Монополиялық баға
А) Жеке дара өндіруші немесе қызмет көрсетуші қоятын бағасы
В) Сатып алушылар мен сатушылар тауарының айырмасындағы баға
С) Өнімге қойылған баға жиынтығы
Д) Өнімнің өзіндік құны
Е) Жұмсалған шығын мөлшері
153. Серіктестік қай кезден бастап заңды ұйым болып табылады
А) Мемлекет тіркеуге алған кезден бастап
В) Құрылтайшылар келісім шартқа қол қойғаннан кейін
С) Құрылтай жиналысынан кейін
Д) Директорлар кеңесінен кейін
Е) Негізгі қордың көлеміне байланысты
154. Бағаның қалыптасуына келесі факторлар әсер етеді
А) Өнімнің сапасы және тұтыну қасиеті
В) Салықты мемлекеттік реттеу
С) Негізгі қорлардың жылдық орташа құны
Д) Сатуға арналған дайын өнім
Е) Кәсіпорындағы қаржы мөлшері
155. Бағаның қалыптасуына келесі факторлар әсер етеді
А) Өнімнің өзіндік құны
В) Салық түрлері
С) Кәсіпорынның пайдасы
Д) Жұмысшылардың жалақысы
Е) Дивидент мөлшері
156. Еңбек сиымдылығы нені көрсетеді
А) Өнім бірлігін өндіруге кеткен уақыт шығыны
В) Өнім бірлігін өндіруге кеткен материал шығыны
С) Қандай да бір уақыт аралығында өндірілген өнім көлемі
Д) Барлық өндірілген өнімнің мөлшерін
Е) Сатуға арналған қоймадағы дайын өнім
157. Еңбек өнімділігі нені сипаттайды
А) Кәсіпорыннның еңбек ресурстарының қолдану тиімділігін сипаттайды
В) Кәсіпорынның материалдық ресурстарының қолдану тиімділігін сипаттайды
С) Өндірілген өнім көлемін сипаттайды
Д) Өнімді өдіруге кеткен уақыт шығыны
Е) Кәсіпорындағы қаржы мөлшерін
158. Еңбек өнімділігінің негізгі көрсеткіштері
А) Өнімділік және еңбек сиымдылығы
В) Қор қайтарымы және қор сиымдылығы
С) Қор сиымдылығы және өнімділік
Д) Аяқталмаған өндіріс
Е) Өндірістік запастар
159. Айналым қаржысының 1 теңгесіне келетін сатылған өнім көлемі
А) Айналым коэффициенті
В) Бір айналымның ұзақтығы
С) Айналым қаржысын жүктеу коэффициенті
Д) Қор қайтарымы
Е) Қор сыйымдылығы
160. Қарастырылғын мезгілдегі күндер санын айналым коэффициентіне бөлу арқылы анықталатын
А) Бір айналым ұзақтығы
В) Айналым коэффициенті
С) Материал қайтарымы
Д) Қор қайтарымы
Е) Қор сыйымдылығы
161. Материал, шикізат, еңбек ақы шығындары
А) Тікелей шығындар
В) Жанама шығындар
С) Өндірістен тыс шығындар
Д) Тұрақты шығындар
Е) Әлеуметтік шығындар
162. Акциоионерлік қоғам түрлері
А) Ашық және жабық
В) Жабық және толық
С) Ашық
Д) Жәй және артықшылықты
Е) Бәсекелестік
163. Акция түрлері
А) Жәй және артықшылығы бар акция
В) Ашық және жабық акция
С) Жабық және артықшылығы бар акция
Д) Серіктестік
Е) Кооперативтік
164. Бағаның қалыптасуына келесі факторлар әсер етеді
А) Өнімнің сапасы және тұтыну қасиеті
В) Салықты мемлекеттік реттеу
С) Негізгі қорлардың жылдық орташа құны
Д) Сатуға арналған дайын өнім
Е) Кәсіпорындағы қаржы мөлшері
165. Бағаның қалыптасуына келесі факторлар әсер етеді
А) Өнімнің өзіндік құны
Б) Салық түрлері
В) Кәсіпорынның пайдасы
Г) Жұмысшылардың жалақысы
Д) Дивидент мөлшері
166. Өнімнің бағасы келесі көрсеткіштерге байланысты болады
А) Өзіндік құн, сұраным мен ұсыным, өнім сапасы
В) Жұмысшылар саны, орташа жалақы, өзіндік құн
С) Қосымша құн салығы, заттай түрде өнім көлемі
Д) Айналым уақытының мөлшеріне
Е) Айналым коэффициентіне
167. Аналым қаржысының 1 теңгесіне келетін сатылған өнім көлемі
А) Айналым коэффициенті
В) Бір айналымның ұзақтығы
С) Айналым қаржысын жүктеу коэффициенті
Д) Қор қайтарымы
Е) Қор сыйымдылығы
168. Қарастырылғын мезгілдегі күндер санын айналым коэффициентіне бөлу арқылы анықталатын
А) Бір айналым ұзақтығы
В) Аналым коэффициенті
С) Материал қайтарымы
Д) Қор қайтарымы
Е) Қор сыйымдылығы
169. Егер сатылған өнім көлемі 10 млн тг, айналым қаржыларының орташа қалдығы 2 млн тг, айналым коэффициенті тең
А) 5 айналым
В) 6 айналым
С) 10 айналым
Д) 0,2 айналым
Е) 5 айналым
170. Егер айналым коэффициенті 10 айналым болса, бір айналым ұзақтығы
А) 36,5 күн
В) 10 күн
С) 30 күн
Д) 90,5 күн
Е) 20 күн
171. Моралдық тозу дегеніміз
А) Техникалық прогреске байланысты тозуы
В) Каррозияға байланысты төзуы
С) Құралдардың сынуына байланысты тозуы
Д) Баға ауқымы, мөлшері, шегі
Е) Өнімнің сапасы және саны
172. Өнiм көлемiнiң өзгеруiне тәуелсiз шығындар дегенiмiз қандай шығындар?
А) шартты тұрақты
В) шартты өзгермелi
С) жанама
Д) жеке
Е) тіке
173. Өнiм көлемiнiң өзгеруiне пропорционалды өзгеретiн шығындар дегенiмiз не?
А) шартты өзгермелi
В) шартты тұрақты
С) жанама шығындар
Д) жеке
Е) тіке
174. Дайындық запасы не үшiн қажет?
А) кәсiпорынга түскен шикiзат, материалдарды өндiрiске дайындау мезетiнде қажет.
В) материалдарды жеткiзушiлердiң кiнәсiне байланысты өндiрiстiң тоқтап қалуын болдырмау үшiн қажет
С) ешқандай кедергiлерге байланыссыз өндiрiстi үздiксiз жүргiзу үшiн қажет
Д) материалды жеткiзудiң кезектi екi аралыгындагы үздiксiз өндiрiс процесiн қамтамасыз ету үшiн қажет
Е) технологиялық процестiң үздiксiз жүргiзiлуiн қамтамасыз ету үшiн қажет
175. Орташа күндiк тұтыну мен жеткiзу интервалының көбейтiндiсi бiзге.
А) ағымдағы запасты бередi
В) сақтандыру запасын бередi
С) дайындық запасын бередi
Д) технологиялық запасты бередi
Е) мезгiлдiк запасты бередi
176. Құжаттарын дайындап тұтынушыга жеткiзгенше кететiн күндер санын, материалдың орташа күндiк шыгынына көбейту арқылы анықталатын запас түрi.
А) сақтандыру запасы
В) мезгiлдiк запас
С) технологиялық запас
Д) дайындық запасы
Е) агымдагы запас
177. Өнiмдi сатудан түскен пайда қалай анықталады.
А) өнiмдi сатудан түскен түсiмнен өнiмдi өндiруге және сатуға кеткен шығынды алады
В) өнiмдi сатудан түскен түсiмге, өнiмдi өндiру мен өткiзуге кеткен шыгынды қосу арқылы
С) өнiмдi сатудан түскен түсiмнен еңбек ақыны шегеру арқылы
Д) сатудан түскен түсiмнен акциз салыгын шегеру арқылы
Е) өнiмдi сатудан түскен түсiмнен қосымша құн салыгын шегеру арқылы
178. Сатудан тыс түскен пайда дегенiмiз, қандай пайда
А) Мүлiктi, артықбас машина жабдықтарды, өндiрiс үйлерiн жалға беру нәтижесiнде түсетiн пайда
В) жаңа технологияны қолдану, шикiзатты үнемдеу арқылы алынган пайда
С) өнiмнiң өзiндiк құнын төмендететiн резервтердi жүзеге асыру нәтижесiнде алынатын таза пайда
Д) өзге кәсiпорындарга өндiрiстiк емес қызмет көрсету арқылы түсiретiн пайдасы
Е) қосымша шаруашылықтарды жүргiзу арқылы алынатын пайда
179. Сауда орнының пайдасы мен шығыны келесi бағаларға кiредi.
А) бөлшек сауда бағасына
В) кәсiпорынның көтерме бағасына
С) өнеркәсiптiң көтерме бағасына
Д) сатып алу бағасына
Е) дүние жүзiлiк бағаға
180. Айнымалы шығын:
A) Шикізат шығындары
B) Жетекшілердің әлеуметтік қажеттіліктеріне бөлінулер
C) Сатылу құны мемлекетпен реттеледі
D) Цех шығындары
E)Негізгі қорлардың амортизациясы
F)Арендаға кететін шығындар
181. Баға дегеніміз не ?
А) құнның ақшалай өлшемі
В) еңбек шығындарымен сипатталатын экономикалық категория
С) ақшалардың үздіксіз қозғалысы
Д) өнім өткізу құралы
Е) өнім өндіру құралы
182. Нарық жағдайында баға немен реттеледі ?
А) сұраныс пен ұсыныс заңдарымен
В) ақша айналымы мен құндылықтар заңдарымен
С) құн ж/е ақша айналымының заңдарымен
Д) құндылықтар ж/е құн заңдарымен
Е) өндіріс шығындары ж/е құн заңдарымен
183. Коммандитті серіктестік:
А) сенімділікке негізделген серіктестік
В) жауапкершілігі шектеулі серіктестік
С) қосымша жауапкершілікті серіктестік
Д) толық серіктестік
Е) өндірістік серіктестік
184. Қосымша құнға салық:
А) қосымша құнға жанама салық
В) қосымша құнға тікелей салық
С) бюджетке төленетін қосымша құнға тікелей салық
Д) импортты тауарларға салынатын жанама салық
Е) ҚР өндірілген тауарларға салынатын жанама салық
185. Еңбек ақының тарифтiк жүйесi деп.
А) жалақы деңгейiн дифференциалды түрде анықтайтын нормативтер жиынтыгын айтамыз
В) еңбек жагдайына байланысты төленетiн еңбек ақы мөлшерiн айтамыз
С) негiзгi жұмысшыларга өндiрген өнiмнiң көлемiне байланысты төленетiн ақы мөлшерiн айтамыз
Д) еңбек өнiмдiлiгiн арттыргандыгы үшiн төленетiн ақы мөлшерiн айтамыз
Е) жұмысшының мамандыгына тәуелдi төленетiн жалақы мөлшерiн айтамыз
186. Тарифтiк жүйеге кiретiн элементтер.
А) тарифтiк сетка, тарифтiк ставка, тарифтiк-квалификациялық анықтағыш
В) сагаттық тарифтiк ставка, тарифтiк сетка айлық тарифтік ставка, күндік тарифтік ставка
С) сагаттық, күндiк, айлық тарифтiк ставка, тарифтік квалификациялық анықтағыштар
Д) тарифтiк разряд, тарифтiк коэффициенттер, тарифтiк сетка, тарифтік квалификациялық анықтағыштар
Е) тарифтiк ставка, тарифтiк сетка, аудандық коэффициенттер
187. Тарифтiк тор дегенiмiз.
А) әрқайсына еңбекке ақы төлеу коэффициентi көрсетiлген разрядтар шкаласы
В) белгiлi разряд бойынша алынган жұмысшы еңбек ақысының бiрiншi разряд бойынша алынган жұмысшы еңбек ақысынан қанша есе көп екендiгiн көрсететiн коэффициенттер жиынтыгы
С) жұмыстың күрделiлiгiне байланысты, жұмысшыларга тагайындалатын разрядтар қатары
Д) квалификациясына сәйкес жалақысы көрсетiлген разрядтар қатары
Е) белгілі уақыт аралығына төленетін еңбек ақы
188. Тарифтiк ставка дегенiмiз.
А) жұмысшылардың қандай да бiр уақыт бiрлiгiнде атқарган жұмысына төленетiн еңбек ақы
В) жұмысшылардың 1 сагат iшiнде атқарган жұмысына алатын еңбек ақысы
С) негiзгi және көмекшi жұмысшылардың атқарган жұмыс уақытысына байланысты төленетiн еңбек ақы
Д) өнiмнiң бiр данасына төленетiн ақы мөлшерi.
Е) жұмысшының өндiрiс барысында жұмсаган жұмыс күшiне төленетiн ақы мөлшерi
189. Расценка дегенiмiз
А) өнiмнiң бiр данасына төленетiн ақы мөлшерi
В) уақыт бiрлiгiне төленетiн ақы мөлшерi
С) өнiмнiң саны мен сапасына байланысты төленетiн ақы мөлшерi
Д) қандай да бiр уақыт аралыгында өндiрiлген өнiм көлемiне төленетiн ақы мөлшерi
Е) жұмысшының нақтылай сiңiрген еңбегiне төленетiн ақы мөлшерi
190. Мерзiмдi еңбек ақының негiзгi екi жүйесi.
А) жәй мерзiмдi, мерзiмдi-сыйлықтық
В) мерзiмдi жанама, мерзiмдi тура
С) мерзiмдi тура, мерзiмдi прогрессивтiк
Д) мерзiмдi аккордтық, мерзiмдi жанама
Е) аккордты, мерзiмдi прогрессивтi
191. Жыл басында сатылған өнімнің қалдықтары 1000 дана, тауарлы өнім көлемі 8000 дана, жыл соңында сатылған өнімнің қалдықтары 200 дана. Сатылған өнімнің көлемін анықта
А) 8800
В) 7800
С) 9200
Д) 6800
Е) 9000
192. Өндірістік қордың рентабельділігін анықта, пайда 40 мың тг, негізгі қордың орташа құны 200 мың тг,айналым қаржылардың орташа қалдығы 50 мың тг
А) 16%
В) 16 м.тг
С) 10%
Д) 20%
Е) 40%
193. Жалпы шығарылған өнім көлемі 800 мың тг, жұмысшылар саны 40 адам. Еңбек өнімділігін табу керек.
А) 20 мың тг
В) 320 мың тг
С) 5%
Д) 840 мың тг
Е) 50%
194. Жұмысшының бір сағаттық тарифтік ставкасы 30 тенге, өнімділік мөлшері 10 дана, Бір айда жұмысшының шығарған өнім көлемі 2500 дана. Жұмысшының жалақысын тап.
А) 7500 тг
В) 5700 тг
С) 75000 мың тг
Д) 25000 мың тг
Е) 8400 тг
195. Бір жұмысшының еңбек өнімділігін анықтаңдар, егер тауарлы өнім көлемі 500 мың тг, жұмысшылар саны 100 адам
А) 5 мың тг
В) 5 тг
С) 5 сағат
Д) 50 %
Е) 8 тг
196. Кәсіпорынның еңбек ақы қоры 400 мың тг, Жұмысшылар саны 5 адам, бір жұмысшының орташа жылдық еңбек ақысын табыңдар
А) 80 мың тг
В) 8 мың тг
С) 100 мың тг
Д) 20 мың тг
Е) 405 мың тг
197. Бірінші разрядтың сағаттық тарифтік ставкасы 25 тг, үшінші разрядтың тарифтік ставкасын табыңдар, егер 3-ші разрядтың тарифтік коэффициенті 1,15
А) 28,75 тг
В) 21,74 тг
С) 23,85 тг
Д) 26 тг
Е) 45 тг
198. Жұмысшы бір айда 22 күн 8 сағаттан жұмыс істейді, оның сағаттық ставкасы 41 тг, Жұмысшының жалақысын табыңдар
А) 7216 тг
В) 6800 тг
С) 5800 тг
Д) 6200 тг
Е) 3280тг
199. Жұмысшының сағаттық тарифтік ставкасы 40 тг, бір өнімнің уақыт мөлшері 0,2 сағат, бір айдағы жұмысшының өнімділігі 1000 дана, Жұмысшының жалақысын табу керек
А) 8000 тг
В) 4000 тг
С) 20000 тг
Д) 40000 тг
Е) 32000 тг
200. Пайдаға әсер ететiн iшкi факторлар қандай түрге бөлiнедi.
А) өндiрiстiк, өндiрiстен тыс
В) экстенсивтi, интенсивтi
С) өндiрiстiк емес, өндiрiстiк
Д) жәй және күрделi
Е) технологиялық және өндiрiстiк
Тест тапсырмасын құрастырған _________________ _____Блялова А.Қ._______
/қолы/ /аты-жөні/
Тест тапсырмасы _____________Экономика____________ кафедра мәжілісінде бекітілген
/кафедра атауы/
№ _______ хаттама «_______» __________________ 20_16_ ж.
Кафедра меңгерушісі ___________________ _________Кенжебаева М.Т.
/қолы/ /аты-жөні/
Тест тапсырмасы ТО қабылданды
БӨМ сектор жетекшісі ____________________ _________________________
/қолы/ /аты-жөні/
«_____» ___________________ 20___ ж.

Приложенные файлы

  • docx 18400881
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий