sayasattanu_c_otvetom


\@@@Саясаттану
$$$1 E
Саясат дегенiмiз не:
A. Қоғамда билiктi жүзеге асыратын қызмет пен қатынастарды зерттеу;
B. Ортақ мүддеге жету үшiн ұлттардың күш бiрiктiруi;
C. Көпшіліктің хұқының құрметтелуi;
D.Ақыл -ойдыңсипаты;
E. Билiктi ұйымдастыру,ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қарым - қатынастар саласындағы әрекеттер жиынтығы.
$$$2D
Саясаттану қандай ғылым:
A. Мемлекет құрылысы туралы пiкiр талас;
B. Саяси қайраткерлердiң өмiрбаяндары;
C. Адамзат биологиялық даму заңдылықтарын зерттейтiн ғылым;
D. Саясат туралы ғылым;
E. бұдан басқа.$$$3A«Политика» еңбегiнiң авторы кiм:
A. Платон
B.Аристотель
C.Әл – Фараби
D.Сократ
E.Демокрит
$$$4AСаясаттанудың негiзгi зерттеу объектiлерi:
A. Саяси билiктiң қалыптасуы мен дамуының, оның мемлекеттi, қоғамды жасау түрлерi мен әдiстерiнiң және қолданылуының заңдылықтары.
B. Адамдар арасындағы қарым - қатынас формаларын зерттеу;
C.Партиялардың, қоғамдық қозғалыстардың қызметтерiн бақылау, қадағалау;
D.Саяси лидерлiкке баулу;
E.Жауаптар дұрыс
$$$ 5 C«Билiк» дегенiмiз не:
A.өз ойын жүйелi түрде айтып жеткiзу қабiлетi;
B. Капитал (ақша);
C. қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру формасы;
D. Мемлекеттi басқаруға қатысты дау - дамай
E. Қарулы күштер мен құқық қорғау органдары.
$$$6A"Тақсыр (государь)" еңбегiнiң авторы кiм:
A.Н. Макиавелли;
B.Әл – Фараби;
C.Ф. Аквинский;
D.Т. Мор;
E.Т. Компанелла.
$$$ 7 AСаясаттың негiзгi мазмұны:
A. Билiк үшiн, күрес;
B. Экономикалық қатынастарды жолға қою;
C. Тұрғындардың өмiр сүру деңгейiн жақсарту;
D.Мәдени қатынастарды жетiлдiру;
E. Бұлардан басқа.
$$$ 8 CХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының саяси - әлеуметтiк ойларына зор үлес қосқан қайраткерлер:
A.Ш. Уалиханов;
B.Әл –Фараби, М. Қашқари;
C.М. Шоқай, А. Байтұрсынов;
D.О. Сулейменов, М. Шаханов;
E.Н. Назарбаев, М. Тажин.
$$$ 9E
Орта ғасырда саясатты түсiнудегi басым көзқарас:
A. Аңыздық көзқарас;
B. ғылыми – жүйелiк көзқарас;
C.Философиялық - этикалық көзқарас;
D. Қарабайыр, қарапайым көзқарас;
E. Дiни - құдайлық көзқарас.
$$$ 10 A"Қоғамдық келiсiм" атты еңбектiң авторы кiм :
A.Ж.-Ж. Руссо;
B.А. Смит;
C.К. Маркс;
D.Платон;
E. Әл-Фараби;
$$$ 11 E
Н. Макиавелли пiкiрiнше саясаттың анықтамасы:
A. саясат қоғамдық өмiрдегi ерекше құбылыс;
B. саясат экономикалық өмiр айнасы;
C. адам қызметiнiң автономды саласы;
D. өмiрдi басқарудың негiзгi әдiсi;
E. билiкке келу, ұстап тұру, пайдалану үшiн қажеттi құралдар мен тәсiлдер жиынтығы.
$$$12B
Аристотель "Саясат" кiтабында алты билеу формаларын көрсеткен, олар қандай:
A.парламенттiк, демократиялық, авторитарлық, тоталитарлық, монархиялық, тираниялық;
B.монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия;
C. авторитарлық, тоталитарлық, әкiмшiлдiк, бюрократиялық, жеке бастық, эстетистiк;
D.құқықтық, азаматтық, көппартиялық, конституциялық, республикалық, демократиялық;
E.аристократиялық, олигархиялық, конституциялық, құқықтық, демократиялық.
$$$13CАристотель өз зерттеулерiнде қандай деректердi пайдаланады:
A. ерте дүние мифтерiн;
B. саяси өмiр грек мемлекеттерiнiң түрлi документтерiн;
C.грек полистерi патшаларының жазбаларын;
D.грек конституцияларын;
E.Платон, т.б. философтар еңбектерiн.
$$$ 14A
Саясаттануда билiк бөлiнiсi теориясын негiздеу қай ойшылдың еншiсiне тидi:
A.К. Маркс;
B.Н. Макиавелли;
C.О. Кант;
D.Ш.-Л. Монтескье;
E.Р. Дарендорф:
$$$ 15 AҚайсы ғылымдар саясаттану ғылымымен тығыз байланысты:
A. Әлеуметтану, философия, құқықтану;
B. Тарих, лингвистика, логика;
C.Психология, дiнтану, статистика;
D.Жүйелеу теориясы, кибернетика;
E.Механика, физика, информатика.
$$$ 16 B
Қай саясаттанушы дәстүрлi, харизматикалық көсемдер туралы айтқан:
A.К. Маркс;
B.М. Вебер;
C.П. Лавров;
D.Е. Вятр;
E. Д. Истон.
$$$ 17 CҚай ойшыл алғаш рет мемлекет түрлерiне классификация жасауға алғаш қадам жасады:
A.Милеттен шыққан Фалес;
B.Конфуций;
C.Платон;
D.Плутарх;
E.Сократ.
$$$18 B
Азаматтық саясат”, “Саясат туралы” еңбектерiнiң авторы:
A. Аристотель;B. Әл-Фараби;
C. М. Қашқари;
D. Демокрит;
$$$19CСаясаттануда «парадигма» ұғымын еңгізген ғалым
A. М. Герберт
B. А. Смит
C. Т.Кун
D. Т Джеферсон
E. Д. Белл
$$$ 20 B
Алғаш рет саясат күрделi құбылыс екендiгi туралы кiмдер айтты:
A. К. Маркс; М. Вебер;
B. Платон, Макиавелли;
C. Ж.Ж. Руссо
D. В. Гегель;
E. Г. Моска, В. Парето.
$$$ 21 B
Қоғамның құрылымы әлемнiң құрылымына сәйкес келедi деген пiкiрдi кiм айтқан:
A. Мартин Лютер;
B. Әл – Фараби;
C. Низами;
D. А. Августин;
E. Т. Мюнцер
$$$ 22CОл қоғамдық меншікті қолдап, жеке меншікке қарсы тұрды. Себебі қоғамдағы қарама-қайшылықтарды тудыратын жеке меншік деген уәжді айтты және мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөлді. Ол кім?
A. Аристотель;
B. Демокрит;
C. Платон;
D. Сократ;
E. Демосфен.
$$$23 C
"Саясат", "Афина политиясы", "Этика", "Риторика" атты еңбектердiң авторы кiм:
A. Платон;
B. Демокрит;
C. Аристотель;
D. Эзоп
E. Зенон
$$$ 24 A«Адам жалғыз өзі саяси тірі жәндік. Сондықтан мемлекет болып бірігіп өмір сүру адамдардың пешенесіне әуел бастан жазылған деп түсіндіреді. Сондықтан патшалық билікке бағыну керек. Яғни аспанда құдай, жерде Рим папасы» деген пікірді айтқан ойшыл.
A. Ф.Аквинский
B. Демокрит
C. А.Августин
D. Д. Скотт
E. Т. Гоббс
$$$25CАристотель анықтаған алты билеу формалары:
A. Парламенттiк, демократиялық, авторитарлық, монархиялық, тираниялық,
республикалық;
B. Құқықтық, азаматтық, көппартиялық, конституциялық, республикалық, демократиялық;
C. Монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия;
D. Авторитарлық, тоталитарлық, әкiмшiл - әмiршiлдiк, бюрократиялық, диктатуралық, атеистiк;
E. Аристократия, олигархия, конституциялық, құқықтық, зайырлы, әлеуметтiк.
$$$ 26 E
Оның ойынша, «мемлекет - қоғамдық келісімнің негінде жалпыға бірдей бейбіт өмір мен қауіпсіздікті сақтау үшін пайда болды және мемлекеттің озық үлгісі монархия» деді. Пікірді айтқан кім?
A. Ф.Аквинский
B. Демокрит
C. А.Августин
D. Д. Скотт
E. Т. Гоббс
$$$27AӘрхалықтыңадамгершілікбейнесін, оныңзаңдарыныңайырмашылығын, қоғамныңдамуынгеографиялықортағабайланыстырғанфранцияғалымы
A.Шарль Луи Монтескье
B. Вольтер
C. П. Сезан
D. Ж.Ж. Руссо
E. Э. Дега
$$$ 28B
Оның әлеуметтік-саяси көзқарастары әрбір адам ар-намысының, шексіз құндылықтың иесі, қандай игілікті жоспар болмасын адам оны жүзеге асырады. Сондықтан қоғамдық өмірде тонау, қорлық, зорлық пен зомбылық, күштеу болмауы керек дегенді айтты.
A.Л. Карл
B. И. Кант
C.Шарль Луи Монтескье
D. А.Дюрер
E. Л. Кранах
$$$ 29 B
Саяси құбылысты мерзімі жағынан дәйекті, заманыны қарай, қазіргі және болашақтың байланысын айқындап отырып қарастыратын, әр түрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді олардың болған уақыт мезгілін еске ала танып-білуді талап ететін саясаттану пәнінің әдіс-тәсілін атаңыз?
A. Социологиялық әдіс
B. Тарихи әдіс
C. Нормативтік әдіс
D. Салыстырмалы әдіс
E. Жүйелеу тәсілі
$$$ 30B
Саясаттану ғылымының, саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға баға беру функциясын (қызметін) атаңыз?
A. Реттеушілік
B. Аксеологиялық
C. Жетілдіру
D. Болжау
E. Танымдық
$$$ 31 B
Ол саясатты әлеуметтік сипаты жоқ табиғи себептермен, атап айтқанда географиялық ортамен, биологиялық және психологиялық ерекшеліктермен түсіндірді. Саясаттану осы парадигмасыын
A.Тиімді- сыни парадигма
B. Натуралистік парадигма
C. Әлеуметтік парадигма
D. Теологиялық парадигма
E. Жанжалдық парадигмасы
$$$ 32 A
Тиімді (рационалды)-сыни парадигма жанжалдық және мәлімеге келу парадигмалары болып екіге бөлінеді. Жанжалдық парадигманың негізін қалаушыларды атаңыз?
A. К.Маркс, А.Бентли, Земмель, Козер және т.б.
B. М.Вебер, Дьюи, Э. Дюргейм, Т.Парсонстар
C. Р.Моор, Дж. Гудмен, Г. Макдональд және т.б.
D. П. Майер, Б. Рассел, Г. Тард және т.б.
E. К Лоренц, Ч.Мерриам, Г Лассуэлл және т.б.
$$$ 33A
«Мемелекет туралы», «Заңдар туралы », «Міндеттер туралы» еңбектің авторы?
A. Марк Туллий Цицерон
B. Аристотель
C. Сенека
D. Фалес
E. Зенон
$$$ 34 B
Тауке хан жазғызған, қазақ әдет-ғұрып заңдарының жинағы қалай аталады?
A. «Яссы»
B. «Жеті жарғы»
C. «Халық кеңесі»
D. «Билер кеңесі»
E. «Нақыл сөздер» жинағы
35C«Сот реформасы жайында хат» атты еңбектің авторы
A. Ә.Бөкейханов
B. С.Қожанов
C. Ш. Уәлиханов
D. С. Көбейов
E. С.Садуақасов
$$$36 ?«Заңдылықтың принциптері», «Конституциялық кодекстің барлық мемлекеттер үшін бастамасы» атты еңбектің авторы?
A. Марк Туллий Цицерон
B. Аристотель
C. Бентам
D. Фалес
E. Зенон
$$$ 37 AХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс елдерінде солидаризмілімі кең өріс алды. Ілімнің негізін қалаушы француз ғалымын атаңыз
A. Л. Дюги
B. А.Парето
C. А. Михельс
D. Дарендоф
E. М.Вебер
$$$ 38C«Жалпы социология жөнідегі трактат» авторы және «элита» ілімінің негізін қалаушылардың бірі
A. Л. Дюги
B.А. Михельс
C.А.Парето
D. Дарендоф
E. М.Вебер
$$$ 39A«Адамның басқа жан-жануарлардан ерекшелігі –ол билік үшін күреседі» деп айтқан ойшыл
A. Ибн-Халдун
B. Т. Гоббс
C. Фалес
D. Ибн-Сина
E. Р.Даль
$$$ 40 B
Биліктің осы түрі бойынша, билік дегеніміз басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негіздеген іс-әрекеттің ерекше түрі деп айтады Биліктің осы түрін айтыңыз?
A.Телеологиялық
B.Бихевиористік
C.Инструменталистік
D.Конфликтік
E. Ықпал етуші
$$$41
Мемлекеттің пайда болуына қатысты, «Қоғамдық келісім» атты теорияның негізін қалаушы?
A. Р.Мартин
B. Т. Гоббс
C. Ж.К. Шевалье
D. П. Моррис
E. Р.Даль
$$$ 42C
«Саяси ілімнің тарихы» атты еңбектің авторы
A. К.Маркс
B. М.Вебер
C.Б.Чичерин
D. П.Майер
E. А.Каплан
$$$ 43 B
Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?
A. Гегель мен Джон Локк
B. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське
C.Ш. Л. Монтеське мен Гегель
D.Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза
E. Б. Спиноза менДжон Локк
$$$ 44 B
Саяси билік-таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін береді. Ал мемлекеттік билік ше? адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
A. билікті мойындау
B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
C. билікті атқару
D. хұқықтық тәртіп орнату
E. Бас бақылушы
$$$ 45 A
Биліктің легитимді типтерін атаңыз?
A. дәстүрлі, харизматикалық және ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.
B. прагматикалық, түсіндірушілік, болжам жасаушылық, аксиологиялық, тәжірибелік
C. салыстырмалық, жүйелік, бихевиористік, әлеуметтанулық, психологиялық, институционалдық, тарихилық
D. антикалық, классикалық, қазіргі. индивидуалистік, коллективистік және плюралистік
E. мақсаттық, міндеттік, функциялық, аристократиялық, клубтық, бұқаралық
$$$ 46 AМемлекеттік биліктің заңдылығы оның легитимдігінен білінеді. Легитимдік дегеніміз не?
A. билікті мойындау
B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
C. билікті атқару
D. хұқықтық тәртіп орнату
E. Бас бақылушы
$$$ 47B
Монархиялық билік нешеге бөлінеді?
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
E. Бөлінбейді
$$$48AКонституциялық монархияға жататын мемлекеті ата?
A. Бельгия
B. АҚШ
C. Италия
D. Албания
E. Үндістан
$$$49AИмпичмент дегенім не?
A. жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тәртіптің түрі.
B.алға қойған мақсатқа іс жүзінде жету үшін ұстаған бағыт.
C.мемлекеттік және қоғамдық құрылыстың негізгі қағидаларын, принциптерін білдіретін негізгі заң.
D.мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты кірісуі
E.адамзаттың еркін жетілуне негізделген мақсатты әлеуметтік қозғалыс.
$$$ 50 C"Саяси жүйенiң" анықтамасы:
А. Билiк;
В. Мемлекет;
С. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы;
D. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;
Е. Қоғамның партиялық жүйесi.
$$$ 51 B
Қазақстандағы басқару түрiн ата.
А. Конституциялық монархия;
В. Президенттiк басқару;
С. Парламенттiк басқару;
D. Аралас басқару түрi;
Е. Хандық билiк жүйесi.
$$$52CМенталитет деген не:
А. Қоғам санасының әр түрiнде – саясатта, құқықта,дiнде көрiнетiн идеялардың,
ұйымдардың жүйесi;
В. Бiрлесу одақтасу;
С. Ойдың бақыты мен тән өзгешелiгi, ақыл шабыты, сана қисындылығы;
D. Рухани өмiрдiң дамуы;
Е. Әлеуметтiк өзгерiстер мен саяси құбылыстар.
$$$53D
"Қазақстан халақ бірлігі» одағы атты партия қашан құрылды?
А. 25-қазан, 1990 ж.;
В. 1-желтоқсан, 1991 ж.;
С. 16-желтоқсан, 1991 ж;
D. 6-ақпан, 1993 ж.;
Е. 4-маусым, 1992 ж.
$$$ 54 CМонархиялық басқарудың ерекше белгiсi:
А. Бiрнеше императордың болуы;
В. Феодалдық меншiк;
С. Жоғарғы мемлекеттiк билiк мұрагер- монархта болатын басқару формасы;
D. Ақсүйек байлардың билiк етуi;
Е. Билiк бұтақтарының болуы, сайлау жүйесiнiң бекiтiлуi.
$$$55AСаяси белсендiлiк дегенiмiз не:
А. Саяси режимдi, институттарды дамытуға немесе өзгертуге тырысқан әлеуметтiк топтардың немесе жеке тұлқалардың әрекеттерi;
В. Билiк үшiн күреспен байланысты тұлғаның қызметi;
С. Қоғам өмiрiне индивидтер мен әлеуметтiк топтардыңқатысуы;
Д. Азаматтардың сайлауға қатысуға тырысулары;
Е. Бұлардан басқа.
$$$56CҚазақстанда 1995 ж. 30 тамызда қабылданған Конституция бойынша парламент екi палаталы:
А. Сенат және Конгресс;
В. Сенат және өкiлдер палатасы;
С. Сенат және мәжiлiс;
D. Ақсақалдар алқасы мен ұлттық Кеңес;
Е. Сенат және Жоғарғы Кеңес.
$$$57AСаяси тәртіп деп...
A. саяси билік, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығын, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің демократиялық дәрежесін айтады.
B.адал, шынайы сайыс арқылы түрде өткізілетін сайлауда айтады.
C.қоғамдық пікір тудыртып, саяси өмірге ықпал етуін айтады
D.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктерін айтады
E.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушыларын айтады.
$$$ 58 D
"Демократия"– бұл …
А. өз ойын дәлелдi түрде айта бiлу қабiлетi;
В. Тапсыз қоғам;
С. Билiктi зорлық немесе күш қолдану арқылы жүзеге
асыратын институттар мен ұйымдар жүйесi;
D. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;
Е. өтпелi кезеңде тиiмдi деп саналатын басқару түрi.
$$$59 AСаяси жүйені «кіріс» және «шығыс» негізінде, талап пен қолдау принциптері арқылы түсіндірген ғалым
A. Д.Истон
B. Т. Парсонс
C. Э. Дюргейм
D. П.Моррис
E. П. Шарон
$$$ 60B
Саяси жүйенің құрлымы неше бөлікке бөлінеді.
A. 6
B. 4
C. 3
D. 7
E. 2
$$$ 61AСаяси сипаты жоғары саяси инситутқа төмендегілердің қайсы жатады.
A. мемлекет
B. кәсіподақ
C. жастар
D. кәсіпкерлер
E. билік
$$$ 62 A
Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?
A. құқтық заң акты
B. хұқықтық норма
C. конститутция
D. ұйымдарды қорғау
E. жарғылық ережелер
$$$ 63 A"Қоғамдық пiкiр"ұғымы ненi бiлдiредi:
А. Қоғамдық - саяси, мәдени, экономикалыққайшылықтар негiзiнде құралатын, адамдардың осы жағдайларға қатынасын көрсететiн көпшiлiк санасының өзектi түрi;
В. Ақпарат құралдары арқылы таралатын пiкiрлер;
С. Қоғамда қалыптасқан ой.
D. Парламенттiк пiкiр –таластар нәтижесiнде қалыптасатын көзқарастар;
Е. Саяси элитаға жағымды саяси пiкiр.
$$$ 64 B
"Егемендiк" деген сөзге ненi сыйғызуға болады:
А. Дербес элитамен басқарылатын мемлекеттiң құрылымы;
В. Мемлекеттiң саяси тәуелсiздiгi, билiктiң халықта, ұлттта болуы;
С. Билiктi нығайтуға арналған мемлекет саясатының желiсi;
D. Бұлардың ешқайсысы емес;
Е. Саяси белсендi президент.
$$$65B
Плюралистiк демократия дегенiмiз не:
А. Негiзгi партиялар мен ұйымдардың ара - қатынасы мен "қарсылықтары"
негiзiнде, пiкiр алуандығы қағидасына сүйенiп құрылған билiк жүйесi;
В. Азаматтарды» өз пiкiрiн еркiн айту мүмкiндiгi;
С. Тұлғаныңөзiн бiреудiң көзқарасы мен әрекетiне қарсы қоюы;
D. Ой құрылысы, ақыл қоры;
Е. Пiкiрлердiң бiтiспес қайшылығы.
$$$ 66 AДемократияның тарихи формалары:
A. антикалық, классикалық және қазіргі.
B. моделдік, теориялық және қазіргі
C. алғашықы қауымдық, өркениеттік, және қазіргі
D. азаматтық, қоғамдық және қазіргі
E. моделдік, азаматтық және қазіргі
$$$67C"Азаматтыққоғам" дегенiмiз не:
А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;
В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;
С. Жеке тұлғаның емін-еркін дамуын қамтамасыз ететін қоғамның күйі
D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;
Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$ 68D
Халық билігін орнату үшін оған жағдай жасау керек. Ондай жағдай теңдік болған жерде ғана болады. Б.з.б. V ғасырда демократия деп теңдікке негізделген мемлекетті деген грек тарихшысы
A. Зенон
B. Гераклит
C. Эзоп
D. Геродот
E. Анаксимандр
$$$69D
Экстремизмнiң анықтамасын көрсетiңiз:
А. Әскери күштiң басымдылығына сүйенетiн мемлекет;
В. Шиеленiстердiңқарулы қақтығыстарға асқынуына себептер
С. Қарсылық көрсету, қорғану.
D. Саяси немесе басқа да мақсаттарға жету үшiн заңсыз, куштеу, зорлау тәсiлдерін пайдаланатын әрекет
Е. Реформалар бақытына наразылық
$$$70A
Биліктің легитимді типтерін көрсет?
A. дәстүрлі, харизматикалық, ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.
B.дәстүрлі, сыни-тиімді, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық.
C.харизматикалық, саяси, партриоттық, қорғаныстық және белсенділік.
D.дәстүрлі, харизматикалық, тиімді-сыни, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық
E.моделдік, теориялық, тиімді- сыни және қазіргі
$$$ 71 D
Легитимділіктің мінсіз үш түрін көрсеткен неміс қоғамтанушысы
A. М. Хайдегер
B. К. Поппер
C. Гегель
D. М.Вебер
E. К. Маркс
$$$ 72 CБиліктің бұл легитимділік түрі бойынша, өзінің ерекше батырлығымен, адалдығымен немесе басқа үлгілі қабілет-қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, халық сол басшының билігіне бас ұрып, соңынан ереді. Легитимділіктің осы түрін айтып беріңіз?
A.тиімді-сыни
B.дәстүрлі
C.харизматикалық
D.азаматтық
E.белсенділік
$$$ 73 D
Әр елде парламентті әр түрлі айтады. Польша мен Финляндияда парламент қалай аталады?
A. Мәжіліс
B. Конгресс
C. Ұлттық жиналыс
D. Сейм
E. Гиксдаг
$$$ 74AФедеративтік мемлекеті көрсетіңіз?
A. Бразилия
B. ГрецияC. Тунис
D. Польша
E. Швеция
$$$ 75CРеспубликалық биліктің үшінші түрі саналатын аралас (оны жартылай президенттік немесе президенттік-парламенттік деп те атайды) республикалық билікке қай мемлекет жатады.
A. Израиль
B. Иран
C. Франция
D. Қазақстан
E. Өзбекстан
$$$ 76 CҚазақстан Республикасының «Ата заңы» (конститутция ) неше тарау және қанша баптан тұрады?
A. 9-тарау, 87 баптан
B. 6-тарау, 38 баптан
C. 9-тарау, 98 баптан
D. 6-тарау, 87 баптан
E. 6-тарау, 98 баптан
$$$ 77E
«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған
A. оқу
B. жеке
C. айқын
D. үстемдік
E. жалпы
$$$ 78 B
Жаңа дәуірдегі демократияның классикалық теориясы бойынша, биліктің өз ерекшелігіне қатысты халық билікке толық араласа алмайды. Сондықтан халық, саяси серкелерді, басшыларды сайлау немесе оларды орнынан алу арқылы демократиялық билікке қол жеткізеді. Осы теорияны негіздеуші австрия социологы
A. И. Каплан
B. И. Шумпетер
C. И. Вангер
D. И. Перкил
E. И. Моррис
$$$ 79B
«Ақпараттық демократия» деген тұжырымдаманы ұсынушы француз саясаттанушы
A. Ж.Ж. Руссо
B. М. Рокар
C. Ф. Ревери
D. Ж.Гудон
E. Ж. Луи Давид
$$$80B
Демократияның тура, плебисцитарлық, өкілдік демократя деп бөледі. Тура демократияның анықтамасын көрсет?
A. билік қатынастарын нарықтық жолмен шешу
B. халық маңызды саяси шешімдерді қабылдауда, билік жүргізуде тікелей қатысады
C. азаматтардың саяси ықпалы кемиді.
D. халықтың еркі депутаттарға және биліктің өкілетті органдарына беріледі.
E. халық өзінің таңдау құқығын ақпарат құралымен бірігіп береді.
$$$ 81A"Теократия"– бұл…
А. Билiктегі дiн иелерi мен шiркеу басшылары қолында болатын басқарудың түрi;
В. Ақсақалдар кеңесiнiң билiгi;
С. Президенттiк билiк;
D. Теоретик - ғалымдардың билiгi;
Е. Құдайдың ғалам үстiнен еткен үстемдiгi.
$$$ 82 CҚұқықтық мемлекеттiң ажырамас бөлiгi:
А. Қарулы күштер, құқық қорғаушы органдар;
В. Идеология, ұлттық сана – сезiм;
С. Азаматтық қоғам, заң үстемдiгi, билiк бөлiнiсi;
D. Стратегиялық жоспар, реформалар;
Е. Бұлардан басқа
$$$83CҚай ағылшын ойшылы мемлекеттің пайда болуы, патриархтық теорияға байланысты, яғни, рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп санады.
A. Т.Гоббс
B. Б. Спиноза
C. Р. Филмер
D. А. Ратцель
E. А. Бентли
$$$ 84B
Мемлекеттің толық анықтамасын айтыңыз?
A. Мемлекет -ол қоғам басшысы, адамдар сол елдің азаматы болуы керек.
B. Мемлекет –ол белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастарымен мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін айтамыз
C.Мемлекет –ол саяси жүйенің басты элементі, негізгі ұйымы, арнаулы күштерді пайдалана отырып, өз аумағындағы азаматтардың мүддесін қорғайды, алғашқы қауымда болған жоқ.
D. Мемлекет –ол экономикаға, салыққа, несие, экономикалық бағдарламаларға, әлеуметтік өмірді ұйымдастыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тәрбиелік салада мемлкет халыққа білім беруге, ғылыммен әдебиет өнерге қамқорлық жасауы.
E.Мемлекет –ол азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құруы идеясы.
$$$ 85B
Саяси режим – бұл…
А. Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;
В. Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты.
С. Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;
Д. Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;
Е. Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.
$$$ 86AТерриториялық - әкiмшiлiк тұрғысынан мемлекеттер қалай жiктеледi:
А. Унитарлық, федеративтiк, конфедеративтiк;
В. Республикалар мен монархиялар;
С. Охлократия, плутократия, олигархиялық;
D. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық;
Е. Егемендi, автономиялық, отарлық.
$$$87AПлутократия – бұл…
А. Байлар билiгi;
В. Ақсақалдар билiгi;
С. Халық, қарапайым бұқара билiгi;
D. Шiркеу, дiн басылар билiгi;
Е. Әскерилер билiгi.
$$$88CСайлау жүйесi– бұл…
А. Құрылымдар мен саяси институттар жиынтығы;
В. Саяси қатынастардыңәдiстерi мен формалары;
С. Заңшығарушы билiк тармағыныңи жұмыс iстеу тәртiбi;
D. Билiк бұтақтары арасындағы тепе – теңдiк жүйесi;
Е. Жауаптар дұрыс
$$$89E
Мемлекеттiң толық белгiлерiқайсы:
А. Белгiлi бiр территориядағы жоғарғы егемендi билiк
В. Құқық және заңдар,нормалар шығару;
С. басқаруға, шешiмдер қабылдауға, жазалауға монополия, D. Жұрттан салық - алымдар жинау құқы
Е. Жоғарыда көрсетiлгендер.
$$$90 E
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша билiк тармақтарыныңжоғарғы органдарының дұрыс құрамы:
А. Парламент, Президент, үкiмет;
В. Соттар, үкiмет; Конституциялық Кеңес, әкiмдер;
С. Парламент, министрлiктер, әкiмдер;
D. Президент, Жоғарғы сот, үкiмет;Е. Парламент, үкiмет, Жоғарғы сот.
$$$91E
Ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдарды қалай атайды?
A.Артистер
B. Апологеттер
C. Аборигендер
D.Анархистер
E.Апатридтер
$$$ 92AАдамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау.
A.Геноцид
B. Генократ
C. Генезис
D. Генполис
E. Гендерлік саясат
$$$93AСаяси билiк дегенiмiз не:
А. Таптың, топтың, жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркiн жүргiзу мүмкiндiгi;
В. Сайланбалы саяси билiк түрi;
С. Халықтың билiкке араласуы;
D. Демократиялық жолмен басқару формасы;
Е. Сот билiгi.
$$$94C"Азаматтыққоғам" дегенiмiз не:
А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;
В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;
С. Мемлекеттік құрлымна тыс қалыптасатын әлеуметтік-эконмикалық және мәдени-рухани қоғамдық қатынастардың жиынтығын айтады.
D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;
Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$95AДемократияны теріс түсінген тобырдың билiгi, ол:
А. Охлократия;
В. Демократия;
С. Плутократия;
D. Олигархия;
Е. Республика.
$$$96CАдам құқығының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды:
А. 1945ж.
В. 1943ж.
С. 1948ж.
D. 1949ж.
Е. 1953ж.
$$$97B
Адамдардың саяси өмірге қызығушылықтары байқалмайтын саяси мәдениеттік тип
А. Патриархальды
В. Поддонистік
С. Активистік
D. жауаптар дұрыс
Е. Рушылдық
$$$98CҚоғамдағы төртiншi билiк…
А. Партия;
В. қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар;
С. Бұқаралық ақпарат құралдары;
D. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы;
Е. Сенат.
$$$99D
БҰҰ - на Қазақстан қай жылы қабылданды:
А. 1945 ж.;
В. 2000 ж.;
С. 1991 ж.;
D. 1992 ж:;
Е. 1995 ж.
$$$100B
К. Маркстiң анықтамасы бойынша мемлекет дегенiмiз…
А. Саяси жүйенiң негiзгi элементi;
В. Үстем таптың төмен тап үстiнен үстемдiк жүргiзуі;
С. Белгiлi бiр территориядағы егемендi билiк;
D. Адамдардыңқоғамдасып өмiр сүру формасы;
Е. ұлттық территория тұтастығы.
$$$101B
Мажоритарлық жүйе…
А. Халық бұқарасының жаппай сайлауға қатысуы;
В. Үмiткерлердiң белгiлi округ бойынша көпшiлiк дауыс алуымен анықталатын сайлау жүйесi;
С. Сайлау кезiнде жеке үмiткерге жасалатын жеңiлдiк;
D. Сайлаушылардың белсендiлiгiн арттыруды мақсат еткен ұйымның жұмыс әдiстерi;
Е. Электорат санын анықтайтын есеп жүйесi.
$$$102B
Парасатты ақсүйектер қалай аталады?
А.интеллегенция
В.аристократия
С,жауаптар дұрыс
D.декабрист
Е.дворян
103. CТоталитаризм терминінің анықтамасы:
А.халық билігі
В.ақсүйектер билігі
С.шектеулі билік
D.монархиялы билік
Е.жауаптар дұрыс емес
$$$104AМемлекет басқару түрімен құрылысына қарай нешеге бөлінеді?
А.3-ке
В.4-ке
С.5-ке
D.6-ға
Е. Бөлінбейді
$$$105CМемлекеттің пайда болуының қоғамдық келісім теориясын қалағандар:
А.А.Августин, Ф.Аквинский
В.Роберт Филмер
С.Т.Гоббс, Г.Гроций, Ж.Ж.Руссо
D.В.Соловьев және т.б.
Е.жауаптар дұрыс емес
$$$106 B
Пропорционалдық сайлау жүйесінің айырмашылығы:
А.абсолютті сайланады
В.жеңіп алынған дауыспен
С.сайлаушылар қолдауымен
D.жауаптар реті жоқ
Е.дауысы 50 пайыздан асса
$$$107B
Сайлау цензі бойынша, президенттікке үміткердің ең төменгі жас мөлшері қаншада болу керек?
A. 20 жаста
B. 40 жаста
C. 26 жаста
D. 35 жаста
E. 30 жаста
$$$ 108B
Немістің көрнекті саясаттанушы М. Вебердің ойынша, саяси партиялардың неше тарихи кезеңі қалыптасқан?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 5
$$$ 109D
Партия сөзінің толық анықтамасын айтыңыз?
A.«Партия» сөзі латын тілінен аударғанда «бөлу», «бөлшек» дегенді білдіреді.
B.Қоғамның қай жігіне партияның ықпалы күшті жүрсе, соны–партия дейміз.
C. Партия –ол саяси өмірдің мәселелсін реттеуші
D. Партия деп мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде, бір идеология негізінде құрылған адамдардың ерікті одағын айтамыз.
E. Партия –деп демократиялық жолмен қабылданған заң үстемдік ететін, оның алдында бәрі де тең саналатын, жеке адамның құқығы жан-жақты қамтамасыз етілетін мемлекеттік құрылысты айтамыз.
$$$110CЕкі палаталы Парламент сайлауы қашан болды?
А.1995 жылы
В.1998 жылы
С.1999 жылы
D.2001 жылы
Е.2005 жылы
$$$111CСыртқы саясат деп:
А.өз ішіндегі саясат
В.әлеуметтік топтар арасындағы саясат
С.жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежедегі саясаты
D.топтық мүдделер саясаты
Е.жауаптар толық емес
$$$112CМемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейдегі қатынас түрі:
А.сыртқы саясат
В.ішкі саясат
С.халықаралық қатынас
D.дипломатиялық байланыс
Е.халықаралық саясат
$$$ 113D
алықаралық саясатпен тығыз байланыстағы ұғым мазмұны қалай аталады?
А.саясат
В.ұлттық мүдде
С.саяси жүйе
D.саяси қатынас
Е.саяси тәртіп
$$$114Ұлттық мүддемен етене байланысты ұғым:
А.ұлттық қауіпсіздік
В.ұлттық мәдениет
С.ұлттық сана
D.ұлттық бейімделу
Е.ұлттық тәрбие
$$$115.B
Сыртқысаясаттыңқалыптасуынаықпалетушімаңыздымәселе:
А.ашық күрес
В.географиялық орналасу
С.табиғи байлығы
D.билігі
Е. Жауаптардың бәрі де
$$$116B
Регресс деген не?
А.алға жылжушылық
В.кері кетушілік
С.реформалар жасау
D.саясаттық байланыстар
Е.жауаптар дұрыс емес
$$$117AБаламасайлау:
А. басқарушыорынғаекiнемесебiрнешеүмiткерлердентұратынсайлаупроцесi;
В. Можаритарлық, пропорционалдық, аралассайлаужүйелердiңтиптерi;
С. Сайлауда көп дауыс жинаған партиялар;
D. Сайлауда бiрдей дауыс жинаған партиялардың жиынтық дауыс саны;
Е. Депутаттардың сайлаушылармен қарым - қатынастары.
118.B
Демократиялық режимдер:
А. Монархия мен конституциялық монархия;
В. Басқарудың президенттiк және парламенттiк түрлерi;
С. Авторитарлық тәртiп;
D. Тоталитарлық тәртiп;
Е. Олигархия, плутократия және диктатура.
$$$119CБірпартиялық жүйе ненің белгісі?
А.авториторлық
В.либералдық
С.тоталитарлық
D.демократиялық
Е.шовинистік
$$$120AӘртүрлі әлеуметтік жүйелердің қосылып, «аралас қоғамға» бірігуге негізделген концепция.
А. Конвергенция
В. Конформизм
С. Лоббизм
D. Легитимділік
Е. Бұдан басқа
$$$124C"Невада - Семей" қозғалысы негiзiнде қандай саяси партия дүниеге келдi:
А. Табиғат;
В. Жасылдар партиясы;
С. Қазақстан Халық Конгресi;
D. Қазақстан Халық Бiрлiгi партиясы;
Е. Азат партиясы.
$$$122.B
Төмендегi партиялардың қайсысы идеологиялың айырмашылық негiзiнде ерекшеленген:
А. Прогрессивтi, демократиялық, революциялық, монархиялық, радикалды;
В. Социалистiк, коммунистiк, буржуазиялық, ұлттық- демократиялық, реформистiк.
С. Басқарушы, оппозициялық, жария, көлеңкелi;
D. Бұқаралық, кадрлық, таптық, парламенттiк;
Е. Дiни, экстремистiк, экологиялық, республикалық.
$$$123.E
Төмендегiбелгiлердiңқайсысымемлекеттiкқұрылымныңфедеративтiкформасынасәйкескеледi:
А. Ортақ конституцияның жоқтығы, ортақ азаматтықтың болмауы;
В. Жекелеген әкiмшiлiк – аймақтық бiрлiктердiң тәуелсiздiгiне сүйенген мемлекеттiк құрылым;
С. Конституциясы бойынша бiртұтас билiк органдары, құқық жүйесi бар, орталықтандырылған мемлекет;
D. Ортақ конституция негiзiнде өз конституцияларын жасайды, билiктiң жоғарғыоргандары мен бiртұтас құқық жүйесi бар;
Е. Территориялық өзiн - өзi басқару принципiне негiзделген субьектiлер арасындағы шарт, билiктiң жоғарғы органдарының кадрлары оның төменгi органдарынан жинақталады.
$$$124CҚазақстанКонституциясыбойыншаүкiметқұрамынанықтап, Президенттiңбекiтуiнекiмұсынады:
А. Парламент спикерi;
В. Мемлекттiк хатшы;
С. Премьер – Министр;
D. Жоғарғы сот;
Е. Конституциялық Кеңес төрағасы.
$$$125AТаптардыңжойылуынабайланыстымемлекеттежойыладыдегенуағыздықайәлеуметтiк–саясиойбағытынасихаттайды:
А. Анархизм;
В. Социал – реформизм;
С. Ленинизм;
D. Марксизм;
Е. Либерализм.
$$$126D
Жариялылық деген не:
А. Барлығына рұқсат барды білдіретін, біздің мәдениетке сырттан келген ұғым
В. Іс-әрекет бостандығы
С. Сөз бостандығы ұғымына жақын, бірақ оған сәйкес емес ашық саяси пікір ұғымы
D. Өз ойын ашық айту, ешқандай шек қойылмау
Е. Бұдан басқа
$$$127AҰлттық сана ұғымын қай сөйлем нақты анықтайды:
А. ұлттық - этникалық қауымдастықтың тарихы, қазiргi жағдайы, болашақ дамуы туралы көзқарастардың, ой – пiкiрлердiң жиынтығы;
В. ұлт тағдырына қатысты пiкiрлердiң демократиялық принциптермен құрылуы;
С. ғасырлар бойы бiрге өмiр сүру нәтижесiнде территориялық, экономикалық және тiл мәселесi жөнiнде қалыптасқан рухани өмiр келбетi;
D. ұлттық тәуелсiздiкке қол жеткiзу үшiн күресуге шақыратын идеялар жиынтығы;
Е. ұлтшылдықтың шектен шыққан түрi.
$$$128CМемлекеттік төңкерісті жүзеге асырудағы заговоршыл топтың әрекеті:
А. Пеокция
В. Терроризм
С. Путч
D. Радикализм
Е. Бұдан басқа
$$$129CЕгемендiмемлекетанықамасынқайсөйлемнақтыбередi:
А. Экономикалықдамудыңбелгiлiбiрсатысынашыққанмемлекет;
В. Демократиялық даму жолын таңдаған мемлекет;
С. Iшкi және сыртқы саясатта дербес, саяси тәуелсiз мемлекет;
D. Күштi армиясы бар, халықаралық саясатта өз орыны бар ел;
Е. Белгiлi бiр этникалық - ұлттық негiзде құрылған республика.
$$$130AСайлау жүйелерiнiң негiзгi түрлерiн атаңыз:
А. Пропорционалды, мажоритарлы;
В. Шетел бақылаушыларының қатысуын құптайтын сайлау жүйесi;
С. Баламалы сайлау жүйесi;
D. Тiкелей немесе жанама сайлау;
Е. Референдум немесе плебисцит:
$$$131D
Саясаттануда идеологияға шектен тыс бағындырылған саяси режим қалай аталады:
А. Демократиялық;
В. Мобилизациялық;
С. Технократиялық
D. Идеократиялық
Е. Популистiк.
$$$132AТөменгiұйымдардыңқайсысыБҰҰ- ныңарнайыбөлiмшеұйымыболып табылады:
А. ЮНЕСКО;
В. НАТО;
С. Саяси ғылымдардың халықаралық ассоцияциясы;
D. ЕҚЫҰ (ОБСЕ);
Е. ОПЕК
$$$133CҚР ұлттық банк төрағасын кiм тағайындайды:А. Премьер-Министр;
В. Парламент;С. Президент;D. Сенат;Е. Мәжiлiс.
$$$134B
Конституция дегенiмiз…
А. Заңдар жинағы;
В. Мемлекеттiк және қоғамдық құрылыстың негiзгi қағидалары, принциптерi бiлдiретiн негiзгi заң;
С. Мемлекеттiк заң;
D. Саяси-экономикалық заңдар жинағы;
Е. Билiктi жүзеге асыру туралы заң.
$$$135D
Қай мемлекетте саяси режим теократиялық сипатта:
А. Ресей;
В. Үндiстан;
С. Пәкстан;
D. Иран;
Е. Түркия.
$$$136B
Саяси шешiмнiң тиiмдiлiгiн не анықтайды :
А. Халық мүддесiнiңөзгеруiне ықпал ету;
В. Саяси мақсатқа жетудiңұтымды жолын таңдай бiлу;
С. Шешiмнiң пiкiр – сайыстардан кейiн барып қабылдануы;
D. Мамандармен, сарапшылармен кеңесе отырып қабылданған шешiм;
Е. Бұлардан басқа өлшеммен анықталады.
$$$137B
Қазақстанда қандай партиялық жүйе қалыптасқан?
А. Қоспартиялық;
В. Көппартиялық;
С. Аралас;
D. Бiрпартиялық;
Е. Қазақстанда партиясыз саяси жүйе.
$$$138AСаяси көсемнiң дұрыс анықтамасы…
А. Қоғамдық, саяси - әлеуметтiк мәселердi шешуде халықтың саяси көзқарасына ықпал ете алатын тұлға;
В. Лауазыма байланысты қонатын қасиет;
С. Қаржылық мүмкiндiгi мол, билiк басындағы тұлға;
D. Күшпен ықпал ете алатын адам;
Е. Мемлекеттi экономикалық дағдарыстан шығара алатын тұлға.
$$$139E
Мемлекет пен құқықтың қажеттiлiгiн қай идеологиялық бағыт жоққа шығарады:
А. Либерализм;
В. Неоконсерватизм;
С. Гандизм;
D. Марксизм;
Е. Анархизм.
$$$140B
Электорат ұғымының нақты анықтамасын табыңыз:
А. Қоғамдағы әлеуметтiк топ;
В. Сайлау құқы бар адамдар тобы;
С. Таптар арасындағы қарым - қатынас әдiсi;
D. Белгiлi бiр партияны жақтайтын қоғам бөлiгi;
Е. Сайлау құқынан ажыратылған адамдар тобы.
$$$141AҚай елде демографиялық саясат халықтыңөсiмiн қолдамайды:
А. Қытай;
В. Қазақстан;
С. Тәжiкстан;
D. Франция;
Е. Өзбекстан.
$$$142E
Билiктiң атқарушы тармағы қайсы:
А. Бұқаралық ақпарат құралдары;
В. Сенат;
С. Мәжiлiс;
D. Үкiмет;
Е. Сот.
$$$ 143 B
Қазақстан қандай халықаралық ұйымға мүше:
А. НАТО;
В. БҰҰ;
С. ЕҚЫҰ (ОБСЕ);
D. ОПЕК;
Е. Араб Елдерiнiң Лигасы:
$$$144 B
Патриотизм дегенiмiз не:
А. өз үкiметiн қолдау;
В. Отанға деген адамгершiлiк және азаматтық сүйiспеншiлiк сезiмi;
С. Халықаралық қатынастардағы жеке адамныңұстанымы;
D. өз елiн жақтау;
Е. Жеке адамның өз мемлекетiнiң әлеуметтiк дамуына үлес қосуы.
$$$145E
Саяси жүйенiң басты элементі қайсы:
А. Мемлекет;В. Саяси партиялар;С. Саяси мүдде;D. Саяси күрес;Е. Саяси режим.
$$$146AДепортация дегенiмiз:
А. Жеке адамдарды халықтарды ерiксiз күшпен жер аудару;В. Халықтардың қоныс аударуы;С. Экономикалық жағдайға байланысты қоныс аудару;
D. Қоныс аударуға табиғи факторлардың ықпалы;Е. Халықтың өз еркiмен қоныс аударуы.
$$$147CПрезидент ҚР Конституциясы бойынша қандай тетiк арқылы билiктен аластатылады:
А. Сенiмсiздiк вотумы;В. Күш қолдану арқылы;С. Парламент тарапынан болатын айыптау-импичмент;D. Үкiмет тарапынан болатын сенiмсiздiк;Е. Референдум арқылы халық еркiмен билiктен ажырату.
$$$148CҚазақстан Республикасының заң шығарушы жоғарғы мемлекеттiк орган:
А. Премьер- министрВ. Үкiмет;С. Парламент;D. Президент;Е. Жоғарғы сот.
$$$149CСенат депутаттарыныңөкiлеттiк мерзiмi:А. 4 жыл;
В. 5 жыл;
С. 6 жыл;
D. 7 жыл;
Е. 3 жыл;
$$$150B
Мәжiлiс депутаттығына неше жастан бастап сайланады:А. 30 жастан;
В. 25 жастан;
С. 40 жастан;
D. 35 жастан;
Е. 20 жастан.
$$$151CАтқарушы билiк дегенiмiз …
А. Демократиялық басқару формасы;В. Билiк бөлiнiсi теориясы негiзiнде қызмет iстейтiн мемлекеттiк органдар жүйесi;С. Үкiмет органдары;D.Билiктi келiсiп жүзеге асыру;Е.Жергiлiктi өкiмет органдары.
$$$152AАльтернатива дегенiмiз:
А. Бiрнеше мүмкiндiктiңiшiнен бiреуiн ғана таңдап алу;В. Жеке дара оқшаулану;С. Демократия принципi;D. Басқару формасы;Е. Бiрлесiп әрекет жасау.
$$$153B
Автономиядегенiмiзне:А. Мемлекеттiкбасқаруформасы;В. Бiрмемлекеттiңшеңберiндеөзiн-¼зiбасқаруғаберiлгенсаяси-ұлттыққұрылым;
С. Жеке дара басқару;
D. Демократиялық басқару формасы;Е. Саяси билiк түрi.
$$$154B
Автократия дегенiмiз не:
А. Бiр адамның жеке дара билiгi;
В. Жеке адамның беделi арқылы басқару;
С. Абсолюттi басқару жүйесi;
D. Монархиялық басқару формасы;
Е. Көсемнiң басқару жүйесi.
155B
ҚР Конституциясы неше бөлiмнен тұрады:
А. 5;
В. 9;
С. 6;
D. 7;
Е. 8.
$$$156AАбсолютизмдегенiмiз:А. Өкiметбилiгiшексiзжекедарабiрадамныңқолындатұрғанмемлекеттiкбасқарудыңтүрi;В. Жалпыхалықтықбасқару;С. Сайлауарқылыбилiкбасынакелуi;D. Келiсiпбасқару
Е. Конституция талабына сай басқару.
$$$157CКонсенсус дегенiмiз не:
А. Нақты шешiм, халықаралық келiсiм, құжаттар әзiрлеу және қабылдау әдiсi;
В. Саяси әлеуметтiк идеялар жиынтығы;
С. Саяси мәселе бойынша тараптардың ортақ шешiмге, ымыраға келуi;
D. Көзқарастардың саяси мәселе бойынша сәйкес келмеуi;
Е. Заңмен бiрiктiрiлген әртүрлi ұйымдасқан күштер мен ықыластар.
$$$158 B
Инагурация дегенiмiз не:
А. Салтанатты мәжiлiс;
В. Мемлекет басшысыныңөз қызметiне салтанатты түрде кiрiсуi;
С. Халықаралық деңгейдегi жиналыс;
D. Мемлекеттiк маңызды оқиғаны жариялау;Е. ұлттық мейрам.
$$$159 CИнтеграция дегенiмiз…
А. Мемлекеттегi заңдар жүйесi;
В. Саяси партиялар одағы;
С. Мемлекетаралық саяси, экономикалық, әскери, мәдени жақындасу;
D. Қоғамдық ұйымдардың одағы;
Е. Жауаптар дұрыс
$$$160AИнфрақұрылым дегенiмiз…
А. Экономикалық немесе саяси құрылымдар бөлiгi;
В. Белгiлi бiр қоғамдық органның сыртқы көрiнiсi;
С. Экономикалық, әлеуметтiк саясат нәтижесiнде болатын өзгерiстер;
D. Қоғамның сыртқы келбетi;
Е. Елдiң жалпы өркениеттiк бейнесi.
$$$161AСаяси қызметтегi күрес жолдары:
А. Революция, контрреволюция, билiк, реформа, саяси төңкерiс;
В. Саяси партиялардың билiкке ұмтылуы;
С. Экономикалық, әлеуметтiк саясаттың нәтижесiнде болатын өзгерiстер;
D. Сыртқы саясат желiсiн қалыптастыру;Е. Жиналыстар, шерулер арқылы көсемдердiң бағдарламаларын азаматтарға бiлдiру.
$$$162A"Элита" түсiнiгiнiң мағынасы:
А. Саясаттағы, рухани өмірдегі таңдаулы адамдар
В. Адамдардың кәсiбiне, мамандығына сай бiрiккен ерекше тобы;
С. Белгiлi бiр саяси мақсатқа жету жолында ортақ бағдарламасы бар топ;
D. ХV ғ.- ғы адамдардың саяси құқығына байланысты оқшауланған топ;
Е. Жоғарғының бәрі дұрыс
$$$163 AДиктатура ұғымын дәл беретiнi:
А. Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік;
В. Демократиялық басқарудың бiр түрi;
С. Заңмен щектелетiн билiк;
D. Байлардың билiгi;
Е. Күштеуге деген мемлекеттiң құқы.
$$$164CКонфедерация дегенiмiз қайсы:
А. Мемлекетердiң экономикалық одағы;
В. Басқару формасы;
С. Белгiлi бiр мақсаттарды (әскери, сыртқы саясаттағы және с.с.) жүзеге асыру үшiн бiрлескен егемендi елдердiң саяси одағы;
D. Мемлекеттердiңшекаралық одағы;
$$$165B
Демографиялық процесс дегенiмiз…
А. Қоғамдағы түрлi топтардың өз мүдделерi үшiн күресi;
В. Туу, өлу, табиғи өсiм, неке , айырылысу, көшi - қон үрдiстерiнiң жиынтық өзгерiстерi;
С. Қоғамның дамуына әсерi бар маңызды оқиалар мен факторлар;
D. Оралмандарға жан – жақты қолдау көрсету;
Е. Қоғамның даму процесi.
$$$166AӘлеуметтiк мәртебе дегенiмiз не:
А. Әлеуметтiк топтың немесе тұлғаның қоғамдағы орынын айқындайтын көрсеткiш;
В.Белгiлi бiр әлеуметтiк субъектiге қалыптасқан көзқарас;
С. Әлеуметтiк дамудың өлшемi;
D. Жеке адамныңқоғамдық белсендiлiгі;
Е. Халықаралық қатынастардағы мемлекеттiң даму деңгейiнiңөлшемi.
$$$167 AОппозиция дегенiмiз…
А. Саясатқа, қайраткерлерге қарсылық ету, кедергі жасау;
В. Саяси, экономикалық, әлеуметтiк мәселелердегi пiкiр алуандығы;
С. Белгiлi бiр топтың, партия мүшелерiнiң жiкке бөлiнуi;
D. Қоғамдық қозғалыстардың саяси басшылығындағы ұстанымдардың сәйкессiздiгi;
Е. ұйымныңөз ұстанымын басқа саяси қатынастар субъектiлерiнiң бағыттарына сәйкестендiру
$$$168B
БҰҰ құруға кiмдер қатысты:
А. Хрущев, Кеннеди;
В. Сталин, Трумен, Черчиль;
С. Брежнев, Брант;
D. Миттеран, Кастро;
Е. Мао Цзе Дун.
$$$169CҚоғамның саяси жүйесінің толық анықтамасын айтып бер.
A. Қоғамның саяси жүйесі деп саяси биліктің пайда болуын қазіргі саясаттануда мемлекеттің пайда болуымен байланыстыруын айтады.
B. Қоғамның саяси жүйесі деп мемлекетті қорғайу, ішкі тәртіпті сақтайу, саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермеуді айтады.
C. Қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін, әлемуметтік топтар, таптар, ұлттар, мемлекеттер арасындағы саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен мекемелердің жиынтығын айтады.
D. Қоғамның саяси жүйесі –қоғамдықпікір тудырып, саяси өмірге ықпал ету жағынан оны 4-ші билік түрін айтады.
E. Қоғамның саяси жүйесі деп адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтауын айтады.
$$$ 170AСайлау жүйесі дегеніміз ...?
A. Өкілетті және басқа мемлекеттің сайланбалы билік органдарын құру жолдарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін анықтайтын, тәртіпке келтірілген нормалар, ережелер жиынтығын айтады.
B. Пропорционалды сайлау
C. Мажоритарлық сайлау
D. Сайлаудың жалпыға бірдей, тең және сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беруі
E.сайлау нәтижесінде үміткердің округ бойынша көпшілік дауыс алуы.
$$$171C
Американдық саясаттанушы Дж. Ла Паломбараның партия неше белгімен сипатталады?
A. 5
B. 8
C. 4
D. 6
E. 7
$$$ 172 AАлғашқы көпшілік партия қашан құрылды?
A. 1861ж
B. 1865ж
C. 1853ж
D. 1867ж.
E. 1864ж.
$$$ 173C
Германиядағы бірінші көпшілік жұмысшы партиясы қашан құрылған?
A. 1861ж
B. 1865ж
C. 1863ж
D. 1867ж.
E. 1864ж.
$$$ 174E
Саяси идеологиясына қарай партиялар неше түрге бөлінеді?
A.3
B.4
C.6
D.8
E.5
$$$ 175 B
Авангардтық партияны ұстанған мемлекеттің партиясын айтыңыз?
A.АҚШ-тағы Ұлттық партия
B. Үндістандағы ұлттық конгресс партиясы
C. Швециядағы жасылдар партиясы
D. Германиядағы халықтық социал партиясы
E. Жапон ұлттық еркін демократиялық партия
$$$ 176A
Саяси өмірдегі алатын орны, билікті жүзеге асыруға қатысуына қарай партия нешеге бөлінеді?
A.4
B.2
C.3
D.6
E.5
$$$ 177B
Бірпатриялық мемлекетті көрсетіңіз?
A. Үндістан
B. Қытай
C. Греция
D.Тунис
E. Сенигал
$$$ 178 A
Коалиция сөзінің анықтасын табыңыз?
A. Жалпы мақсатқа жету үшін партиялар одағын айтады.
B. Партиялардың өзіндік идеологиялық бағытына және саяси тәртіпті қолдауларына қарай өзіндік әрекеттері
C. Саяси партиялардың генезисі
D. Саяси өмірдің мәселелесін реттеуші күштердің болуы
E. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар
$$$ 179D
Егер дербес партия ұзақ уақыт (20-30 жыл бойы) билік етсе, оны....
A. социалистер коалициясы деп айтады
B. коммунистер коалициясы деп айтады
C. өкіметтік коалициясы деп айтады
D. басымдық коалициясы деп айтады
E. бақылау коалициясы деп айтады
$$$ 180 А.
Бөкейханов басқарған «Алаш» партиясы қашан құрылды
A.1917 ж
B.1915ж.
C.1914ж.
D.1918ж
E. 1913ж
$$$ 181B
1917 жылғы «Үш жүз» партиясының көсемі
A. М. Қойшыбаев
B. Қ. Тоғысов
C. Н. Төлеуов
D. Е. Айтов
E. Д. Сәрсембин
$$$ 182B
Қазақстаның социал-демократиялық партиясы қашан құрылды
A. 1996 ж.
B. 1991 ж.
C. 1985 ж.
D. 1995ж.
E. 1990 ж.
$$$ 183A
«Элита» түсінігің негізін қалаушылардың бір Вальфредо Паретоның еңбегі қалай аталады?
A. «Жалпыға бірдей социология трактатты»
B. «Саяси ғылым негіздері»
C. «Элита заңы»
D. «Билеуші элита»
E. «Абсолютік құқық»
$$$ 184C
Саяси элиталарды қалыптастырудың, жоғары лауазымды қызметке іріктеп алудың 2 түрі бар. Соларды көрсет?
A. антрепренерлік және мандаттық
B. бәсекелестік және төзімділік
C. антрепренерлік және гильдия
D. авангардтық және гильдия
E. жетекшілк және гильдия
$$$ 185. D
Элитаның осы түрі бойынша, саяси элитаның басқарушы қызметке үміткердің ерекше қасиеттері, көпшілік жұртқа ұнай білу қабілеті басты орын алады. Мұнда кандидаттың байлығына, кәсібіне, біліміне, мамандығына, т.с.с. онша мән берілмейді. Айтылып отырған элитаның басқарушылқ түрін атап көрсетініңіз?
A.мандаттық
B. төзімділік
C. авангардтық
D. антрепренерлік
E. гильдия
$$$186D
«Элита коэффицентін» ұсынған философ
A. Гегель
B.А. Шопенгауэр
C. К. Маркс
D. Н. А. Бердяев
E. Ф. Энгельс
$$$ 187C
Аймақтық элитаға кімдер жатады?
A. Билік басындағылар
B. Паритялар
C. Облыс әкімдері
D. Сырттан келгендер
E. Бөлім басшылары
$$$ 188 «C
Саяси элита» ілімінің өкілі, «Саяси партиялар, Демократияның олигархиялық үрдістері туралы очерк» атты еңбек жазған және «Олигархияның темірдей заңын» ұсынған ғалым
A. В.Парето
B. Г. Моска
C. Р. Михельс
D. Р. Милсс
E. Т. Парсонс
$$$ 189C
Саяси топ бастаушылар топтастыруға алғаш қадам жасаған неміс ойшылын атаңыз?
A. А. Дюрер
B. И.Кант
C. М. Вебер
D. К. Маркс
E. Э. Дюргейм
$$$190B
Қ.Р. Тудың авторы кім
A. Ш. Наурызбаев
B. Ш. Ниязбеков
C. Ш. Қасымов
D. Ш. Уәлиханов
E. Ш. Базарбаев
$$$ 191C
Қ.Р. ЕҚЫҰ (ОБСЕ) қашан төрағлық етті
A. 2006
B. 2008
C. 2010
D. 2009
E. 2007
$$$192A
Саяси сана деп ...
A. өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, адамдардың бұл саладағы іс-әркеттеріне бағыт-бағдар теретін әлеуметтік сезімдер, түсініктер, көзқарастар жиынтығын айтады.
B.жеке адамдар мен топтарға ауызша және жазбаша түрінде сұрақтар қою жолымен алғашқы саяси- әлеуметтік ақпарат алу тәсілдері
C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
D.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.
E.қоғамның иерархиялық әлеуметтік құрылымындағы негізгі бұқара көпшіліктен белгілі бір ерекшеліктерімен айрықшаланып, жетекшілігі, жеңілдіктері бар және мемлекеттік билікке салмақты ықпал жасайтын немесе оны жүзеге асыратын адамдар тобы, жігі.
$$$ 193A
«Идеология» ұғымы гректің «идея»- бейне және «логос» -білім деген сөздерінен шыққан. Оны ғылыми айналымға, әдебиетке еңгізген француз ғалымын атаңыз?
A. В. Дестют де Тарси
B. А. Дестют де Траси
C. Жан-Жак де Траси
D. В. Дестют да Траси
E. А. Дюшон де Траси
$$$194A
Саяси сана неше деңгейден тұрады?
A.4
B.7
C.5
D.3
E.6
$$$ 195D
Саяси идеология қай дәуірде дүниге келді?
A. Ерте заманда
B. ХХ ғасырда
C. Қайта өрлеу
D. Ағартушылық дәуір
E. Ренессанс
$$$ 196D
Cаяси іс-әрекетті түсіну мен әлеуметтік шиеленістерді бәсеңдету. Осы айтылған сұрақ саяси идеологияның қай қызметіне тән?
A.Танымдық қызметі
B.Бағдарламалық қызмет
C.Жұмылдыру қызметі
D.Амортизациялық қызметі
E.Бағалау қызметі
$$$ 197C
Қоғам өмірінде идеологияның неше қызметі бар.
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
E. 7
$$$198B
Саяси идеология анықтамасын толық айтып бер?
A.адамдар ұжымы мен топтар, таптардың т.б. бірлестіктердің сезімімен мінез-ғұрыптарынан пайда болуын айтамыз.
B. адамдардың үлкен әлеуметтік топтарының іс-әрекетіне бағдар беріп, олардың мақсат-мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жүйесін айтамыз.
C. Әр түрлі-саяси, құқықтық, этикалық, діни, эстетикалық философиялық т.б. болып келуін айтамыз
D.Адамдар өздері қойған мақсатына сәйкес қоғамда саналы тәртіп орнату мүмкіндігін айтатыз
E.Ережелер, рухани байлықтар, бағалы бағыттар жүйесін айтамыз
$$$ 199C
Саясатқа қатысу шамасына қарай саясат субьектілері шеше түрге бөледі.
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
E. 6
$$$200 «Азаматтық мәдениет» атты еңбектің авторы
A. А. Шарон
B. Н. Морисс
C.С. Верба
D. Т. Бентли
E. У. Ростоу
$$$ 201B
Американ саясаттанушысы Г. Лассуэлл БАҚ-тің неше қызметін атап көрсетті
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
E. 3
$$$ 202A
Саяси идеологияның тұңғыш түрлерінің бірі –либерализм. «Либерализм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғаныс
D. шексіз
E. жалпы
$$$203A
Либерализм негізін салушыларды ата?
A. А. Токвиль
B. Э. Берк
C. Меттерних
D. Э. Бернштейн
E. О. Шпенглер
$$$204C
Алғашқы консервативтік партия қашан, қай елде пайда болды
A. 1865ж. Германияда
B. 1875ж. АҚШ-та
C. 1867ж. Англияда
D. 1863ж. Бельгияда
E. 1879ж. Францияда
$$$ 205B
«Фашизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғаныс
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 206C
«Консерватизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғанушы
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 207E
«Коммунизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғаныс
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 208 A
Консерватизм негізін қалаушылардан кімді білесіз?
A. А.Смит
B. Д. Рикардо
C. Э. Берк
D. С. Клозе
E. Э. Дантес
$$$ 209D
Фашистік идеологияның негізін қалаушылардан кімді білесіз?
A. Р. Авинариус
B. Р. Кошто
C. А. Гитлер
D. О. Шпенглер
E. К. Маркс
$$$ 210C
Cоциал-демократиялық идеологияның теориялық негізін салған кім
A. В.И. Ленин
B. Д.Белл
C. Э. Бернштейн
D. Г.Коль
E. Н. Кристолл
$$$ 211A
Саяси мәдениет ұғымы саясаттануға қашан, қай уақытта енді?
A. ХХғ. 50-60 жылдар
B. ХХғ. 30-40 жылдар
C. ХІХғ. 50-60 жылдар
D. ХХғ. 20-40 жылдар
E. ХІХғ. 30-40 жылдар
$$$ 212B
Саяси мәденит ұғымын алғаш қолданып, әдебиетке еңгізген кім
A. Е. Вятр
B. И. Гердер
C. Р. Карр
D. Д. Пай
E. У. Хогард
$$$ 213A
Қай саясаттанушылар саяси мәдениет саяси идеялар мен әлеуметтік практикадан тұрады деді.
A. Р Карр мен М. Бернстайн
B. Р.Такер мен С.Уайт
C. Т.Ваблен мен Парсонс
D. Л.Пай мен Э.Дюргейм
E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 214C
Қай ғалым саяси мәдениетке санамен қатар мінез-құлықты қосады?
A. Е. Шейх
B. С.Уайт
C. Р.Такер
D. У.Хогард
E. Д.Белл
$$$ 215C
Саяси нұсқау дегеніміз не ? Ол..
A. Саяси мәдениеттегі ағымды оқиғалар, құбылыстар және процесстер
B. Адамның, субъектінің саяси құбылыстарға көңіл бөлуі
C. Саясат жайлы нұсқау, фактілермен таныстылығы
D. Саяси мақсаттың сезімге әсер етуі
E. Жоғарғыдағы айтылғандардың барлығы дұрыс
$$$ 216C
Лидерлер туралы волюнтаристік теорияның неігзін қалаушылар кім?
A. Р Карр мен М. Бернстайн
B. Р.Такер мен С.Уайт
C. Т.Карлейь мен Р.У. Эмерсон
D. Л.Пай мен Э.Дюргейм
E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 217D
Саяси лидерді анықтауда адамды социализациялау теориясының негізін салушы ғалымды ата?
A. Е. Шейх
B. С.Уайт
C. Р.Такер
D. Г. Тардан
E. С. Липсет
$$$ 218B
Франкфурт мектебінің ғалымдары Э.Формм, Т.Адорно және т.б. лидерлер арасында тұлғаның төмендегідей қасиеттері басым болады есептеді.
A. қоғамдық пікірмен келісу
B. билік құмарлық
C. ой-өрісі
D. жұртқа ұнау
E. шебе ұйымдстырушы
$$$219C
Американдық прфессор Дж. Херман лидердің образдарын нешеге бөледі?
A. 2
B.5
C.4
D.3
E.6
$$$ 220 B
Саяси лидердің осы образы бойынша, лидер халықты өзіне баурап алатын идеясы, бағдарламасы бар және оған жетудің жолын білетін адам?
A. лидер-қызметші
B. ту ұстаушы
C. лидер-саудагер
D. лидер-өрт сөндіруші
E. лидер-топ бастаушы
$$$ 221C
«Саяси ілімнің негіздері» атты еңбектің авторы және элита ұғымының негізін қалаушы
A. Ортега-Гассет
B. В. Парето
C. Г. Моски
D. Р.Михельс
E. Э. Дега
$$$ 222E
Саяси процесске жатпайтын ірі шешімдер
A. Сайлау
B. Референдум
C. Конститутцияны қабылдау
D. Партияның қалыптасуы
E. Базис
$$$ 223B
Әйгілі араб ойшылы Ибн-Халдуннің еңбегі қалай аталады?
A. «Тарих»
B. «Тарихқа кіріспе»
C. «Тарих және қоғам»
D. «Тарих және араб мәдениеті»
E. «Тарих реформасы»
$$$ 224C
Утопиялық социализмнің өкілі Томмазо Кампанелланың еңбегі қалай аталады?
A. «Утопия»
B. «Ортақ игілік»
C. «Күн қала»
D. «Қоғамдық құрылыс»
E. «Ортақ меншік»
$$$ 225B
«Меншік дегеніміз –ұрлық» афоризмінің автор?
A. Ж.Ж. Руссо
B. П.Ж. Прудон
C. Ж.Л. Давид
D. Т. Гоббс
E. Дж. Локк
$$$ 226B
«Еркіндік заңы» атты еңбектің авторы, ағылшын утописін ата
A. Д. Браун
B. Д. Унистэнли
C. Д. Черчиль
D. И Бентам
E. Б. Констан
$$$ 227B
Саяси- әлеуметтік байланыс анықтамасын айтып бер?
A.жаңа қоғамдық қатынастардың, институттардың, нормалардың, құндылықтардың қалыптасқан өзгерістері
B.адамдардың немесе топтардың тәуелділігін және сәйкестігін көрсететін әлеуметтік әрекет.
C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
D.қоғам дамуындағы сапалық, терең және жоғары прогрессивтісімен алмастыру тәсілі.
E.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.
$$$228C
Түрлі әлеуметтік және саяси жүйелердің біртіндеп жақындасуы қалай айтады?
A. Саяси-әлеуметтік байланыс
B. Саяси-әлеуметтік заңдар
C. Саяси-әлеуметтік конвергенция
D. Саяси-әлеуметтік институттар
E. Саяси-әлеуметтік мүдделер
$$$229D
Саяси-әлеуметтік институттар анықтамасын айтып бер?
A.қоғамның, әлеуметтік топтардың, қауымдастықтардың, субьектілердің әлеуметтік-саяси әрекеттерінің себептері, қайнар көздері, талаптары, мотивтерінің қызметі.
B.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.
C.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.
D.біршама жоғары ұйымдасқан әлеуметтік саяси түзілім.
E.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
$$$230A
Адамдардың әлеуметтік және саяси жағдайларының біркелкі еместігі анықтамасына сәйкес бөлімді көрсет .
A.Саяси теңсіздік
B. Бедел
C. Саяси жағдай
D. Саяси көрсеткіш
E. Саяси институт
$$$231E
«Өзіңді-өзің таны» деген ұранды айтқан грек ойшылы
A Гераклит
B Зенон
C Парменид
D Гигес
E Сократ
$$$232A
«Қарама-қарсылықтар бірінсізі-бірі өмір сүре алмайды. Яки белгілі бір қарама-қарсылық, екінші қарама-қарсылыққа өтеді. Суық жылынады, жылылық суынады, ылғал кебеді, құрғақ ылғалданалды» деген тұжырымды айтқан грек ойшылы
A Гераклит
B Зенон
C Парменид
D Гигес
E Сократ
$$$233D
Саясаттанудың осы функциясы бойынша, саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға береді. Саясаттанудың функциясын ата?
A Реттеушілік
B Зерттеушілік
C Танымдық
D Бағалау
E Болжау
$$$234B
«Зороастризм» діни-ілімі жазылған, Көне Иран еңбегі қалай аталады
A «Жэнь»
B «Авеста»
C «Зорго»
D «Виштаспа»
E «Бактрия»
$$$235E
Ежелгі Қытай ойшылы Конфуций, «адамгершілік», «адамды сүюшілік» түсінігін қалай атайды
A Жэнь-гу
B Жэнь-лю
C Жэнь-тау
D Жэнь-чи
E Жэнь
$$$236E
«Мемлекет», «Заңдар», «Саясатшы және критий» деген еңбектердің авторы
A Конфуций
B Шан-ян
C Лао-цзы
D Хан-фэй
E Платон
$$$237E
«Саясат», «Афина саясаты», «Этика және риторика» деген еңбектердің авторы
AПлатон
B Жан Боден
C Цицерон
D Демокрит
E Аристотель
$$$238C
«Мемлекет туралы», «Заң туралы» деген еңбектердің авторы
AПлатон
B Жан Боден
C Цицерон
D Демокрит
E Аристотель
$$$239C
Адамдардың рухани еркіндігін, олардың қоғамдық тұрмысынан тәуелсіз болын жақтаған рим ойшылы
A Марк Авелии
B Юлий Цезарь
C Анней Сенеки
D Цицерон
E Фома Аквинский
$$$240 E
«Билеушілердің басқаруы туралы», «Теологияның жиынтығы» деген еңбектердің авторы
A Марк Авелии
B Юлий Цезарь
C Анней Сенеки
D Цицерон
E Фома Аквинский
$$$241B
«Азамат туралы», «Левиафан» т.б. еңбектердің авторы
A Джерард Унистэнли
B Томас Гоббс
C Джон Локк
D Томас Мор
E Ульям Хогард
$$$242 C
«Адамның бостандығы адамзат баласының барлық праволарының негізі, егер бостандық жоғалса ол онда өмір сүру мәнінен айырлады» деген пікірді айтқан ағылшын ойшылы
A Джерард Унистэнли
B Томас Гоббс
C Джон Локк
D Томас Мор
E Ульям Хогард
$$$243 E
«Заңдардың рухы туралы» еңбектің авторы және «мемлекет ойына не келгенді емес, заң не істеуге мүмкіндік береді, сонымен ғана шұғылдануды еркіндік» деп санаған француздың саяси ойшылын айтып бер?
A Ш.Л. Монтескье
B Ж.Ж. Руссо
C Э. Дега
D Ж. Боден
E Д. Энгер
$$$244B
«Тәуелсіздік халыққа тән, ол ешбір заңмен шектелмеуге тиіс. Демократия мен бостандық сонда, егер заң шығарушы хылықтың өзі болса» деген пікірді айтқан француздың ойшылын айтып бер?
A Ш.Л. Монтескье
B Ж.Ж. Руссо
C Э. Дега
D Ж. Боден
E Д. Энгер
$$$245B
«Нәсілдер күресі» атты еңбектің авторы
AМакс Вебер
B Людвиг Гумплович
C Гаэтано Моски
D Диметрий Блок
E Дж. Бентли
$$$246 A
«Саясат туралы», «Азаматтық саясат туралы» «Бақытқа жету жолдары» атты еңбектердің авторы
A Әл-Фараби
B Ибн Халдун
C Ибн-Сина
D Әл-Кинди
E Әл-Касии
$$$247E
«Өмір барда өлім бар, өзгеру бар, өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ, бәріде өледі, өзгереді, ұмыт болады, тек мәңгі-бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі» деген қанатты сөзді айтқан ойшыл-философ
A Платон
B Аристотель
C Әл-Фараби
D Ибн-Сина
E Қорқыт баба
$$$248 A
XV-ғасырда өмір сүрген Қазақ хандығын құрған Жәнібек ханның жырауы және ақылшысы болған философ-ақын
A Асан-қайғы
B Бұхар жырау
C Доспамбет жырау
D Шалкиіз
E Марал жырау
$$$249A
Адамды «қоғамдық қатынастардың жемісі», «қағаздың таза парағы» деп түсіндірген ойшыл-философ
A Ж. Баласағұн
B Әл-Кинди
C Дж. Локк
D Томас Мор
E К. Маркс
$$$250B
Әлемдегі демократиялық емес, авторитарлы және тоталитарлы тәртіптердің арасындағы айырмашылықтарды ашқан испан саясаттанушысы
A Хуан Мигель
B Хуан Линдс
C Хуан Родригес
D Хуан Хосе
E Хуан Отоменди
$$$251C
Қазақстанға Президенттік басқару жүйесі қашан еңгізілді?
A 1991 жыл, 25-ақпан
B 1992 жыл, 4-қазан
C 1990 жыл, 24-сәуір
D 1990 жыл, 7-қаңтар
E 1991 жыл, 5-желтоқсан
$$$252C
Мемлекетің пайда болуына қатысты анықтамалардың бірі –патриархалдық теория. Оны алғаш саясаттануға еңгізген ағылшын оушылын ата
A А. Ратцель
B Е.Дюгинг
C Р. Филмер
D М.Вебер
E Т. Гоббс
$$$253C
Маркстық теория бойынша мемлекттік пайда болуы қандай жағдаймен байланысты
A базис пен қондырмаға
B базис пен құнға
C жеке меншік пен таптардың шығуына
D жеке меншік пен қондырмаға
E жеке меншік пен құнға
$$$254D
Конститутциялық монархияға жатпайтын мемлекетті ата
A Бельгия
B Голландия
C Испания
D Франция
E Дания
$$$255A
Президентті жалпыға бірдей, тікелей, құпия сайлау арқылы сайлайтын мемлекттік республикалық басқарудың түрін көрсет?
A Президенттік республика
B Конститутциялық республика
C Аралас республика
D Парламенттік республика
E Супер- президенттік республика
$$$256D
Жартылай президенттік республиканың класикалық үлгісіне жататын мемлектті көрсетініңіз?
A Индия
B Португалия
C АҚШ
D Франция
E Греция
$$$257C
Президенттік республиканың класикалық үлгісіне жататын мемлектті көрсетініңіз?
A Индия
B Португалия
C АҚШ
D Франция
E Греция
$$$258B
Федерациялық мемлекетті атап көрсетіңіз?
A Греция
B Нигерия
C Франция
D Италия
E Польша
$$$259A
«Азаматтық қоғам» термині қашан, қай мемлекете пайда болды?
A 1594ж. Англияда
B1593ж. Англияда
C1580ж. Германияда
D1585ж. Голландияда
E1580ж. Голландияда
$$$260A
«Азаматтық қоғам –бұл әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктен туындаған, жеке адамдардың өз мүдделерін белгілі-бір мөлшерде жүзеге асыратын қоғамның бір бөлігі» деген пікірді атқан неміс философы
A Гегель
B Шопенгауэр
C Фихте
D Кант
E К.Маркс
$$$261D
Құқықтық мемлекетке жетудің шарты нешеу
A 1
B 2
C 6
D 3
E 4
$$$262 A
Макробилік сатысына жататын деңгейді көрсет?
A Президент
B Қоғамдық ұйым
C Үкімет
D Сот
E Саяси процесс
$$$263C
Макросаяси сатысына жататын деңгейді көрсет?
A Президент
B Қоғамдық ұйым
C Үкімет
D Сот
E Саяси процесс
$$$264C
М.Вебер үстемдікті жіктеуді заңдылық (легитимность) негізі бойынша бөліп қарастырды. Олар нешеге бөлінеді?
A 6
B 2
C 3
D 4
E 5
$$$265A
Мемлекеттің қалыптасуына қатысты географиялық теория бар. Мемлекеттің пайда болуы географиялық ортаға (ауа-райы, жер бедері және т.б.) өзгешеліктермен түсіндіріледі. Геогрфиялық теорияның негізін қалаушылардан кімді білесіз?
A А. Ратцель
B Е. Дюринг
C Л. Гумпилович
D К. Каутский
E М.Вебер
$$$266A
Микробилік сатысына жататын деңгейді көрсет?
A жеке адам
B үкімет
C партия
D ұйым
E құқық
$$$267A
Биліктің легитимділік түріне харизматикалық үстемдік жатады. Харизматикаға сәйкес ұғымды көрсет?
A Көсемнің қабілеті мен беделі
B Дәстүрдің қуаттылығы
C Биліктін үстемділігі
D Халықтың билікті мойындауы
E Заңдардың күштілігі
$$$268 A
Биліктің демографиялық ресурсына төмендегілердің қайсы жатады?
A адам
B қоғам
C билік
D экономика
E тұлға
$$$269C
«Кез-келген билік мемлекеттік билік... саяси билік болып табылады. Алайда саяси биліктің бәрі бірдей мемлекттік билік бола алмайды. Саяси билік бұл- үлкен әлеуметтік топтар арасындағы қатынастар жағы да, ал мемлекеттік билік бұл- арнаулы және бөлек аппарат арқылы іске асырылатын билік» -деген пікірді айтқан саясаттанушы
A Д.Белл
B Д. Бенти
C Еж. Вятр
D Д. Робертсон
E Ж. Блокк
$$$270 C
Саяси қозғалыс –ол ...
A Пікірлестердің ұйымдасқан тобы, халықтың мүддесін қорғайтындар
B Қозғалыстың мақсатын, дамуын анықтайтын және бұқара мүдделерін білдіретін тартымды идеологияның болуы
C Өкімет билігін алу жолында күрес арқылы қазіргі жағдайдарды өзгертуге немесе үкіметке ықпал жасай отырып оны нығайтуға тырысқан қоғамдық күштер
D Қоғамның және қозғалыс мүшелерінің мүдделерін білдіретін таптың, топтың саналы өмірінің барлық саласына жаппай қатысушылар
E Мемлекетке бар билік элитасын қолдауға бағдарланған топтар
$$$271A
Бір халықтың өз тілін, мәдениетін, ұлттық сана-сезімін жоғалтып, екінші халыққа сіңіп кетуі.
A Сегерация
B Ассимиляция
C Геноцид
D Бихевиоризм
E Волюнтаризм
$$$272A
Елдің халқын нәсілі бойынша еріксіз топтарға бөлушілікті ғылыми түрде ата?
A Сегерация
B Ассимиляция
C Геноцид
D Бихевиоризм
E Волюнтаризм
$$$273 C
Адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау.
A Сегерация
B Ассимиляция
C Геноцид
D Бихевиоризм
E Волюнтаризм
$$$274B
Альтернатива- ол ..
A жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталған әлеуметтік-саяси ағым.
B бірнеше мүмкіндіктің ішінен мәселенің шешімін таңдап, бірін ғана талғап алу.
C ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдар.
D бір халықтың өз тілін, мәдениетін, ұлттық сана-сезімін жоғалтып, екінші халыққа сіңіп кетуі.
E мәселенің әр түрлі, жан-жақты қаралуы, дамуы, саяси қызметтің көп түрлілігі.
$$$275 A
Анархизм –ол...
A жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталған әлеуметтік-саяси ағым.
B бірнеше мүмкіндіктің ішінен мәселенің шешімін таңдап, бірін ғана талғап алу.
C ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдар.
D бір халықтың өз тілін, мәдениетін, ұлттық сана-сезімін жоғалтып, екінші халыққа сіңіп кетуі.
E мәселенің әр түрлі, жан-жақты қаралуы, дамуы, саяси қызметтің көп түрлілігі.
$$$276 C
Апатридтер- ол...
A жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталған әлеуметтік-саяси ағым.
B бірнеше мүмкіндіктің ішінен мәселенің шешімін таңдап, бірін ғана талғап алу.
C ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдар.
D бір халықтың өз тілін, мәдениетін, ұлттық сана-сезімін жоғалтып, екінші халыққа сіңіп кетуі.
E мәселенің әр түрлі, жан-жақты қаралуы, дамуы, саяси қызметтің көп түрлілігі.
$$$277B
Буржуазиялық-демократиялық партиялар қашан, қай уақытта пайда болды?
A ХХ ғасырда Еуропа мен Солтүстік Америкада
B ХІХ ғасырда Еуропа мен Солтүстік Америкада
C ХІХ ғасырда Еуропада
DХІХ ғасырда Оңтүстік Америкада
E ХХ ғасырда Еуропа мен Оңтүстік Америкада
$$$278 C
Геосаясат дегеніміз -
A бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт.
B Әлемдік саясаттқа бет бұру
C сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат.
D Халықаралық қатынас және әлемдік география
E Әлемдік дамудың жалпы мақсаттраы
$$$280A
Белгілі бір әлеуметтік топтар, таптар, партиялар және т.б. мақсаттары мен мүдделерін бейнелейтін, үстемдік етіп отырған қоғамдық қатынастарды орнықтыруға немесе оларды өзгертуге қызмет ететін тұжырымдардың, пікірлердің, идеялардың жүйесі.
A Идеология
B Импичмент
C Инновация
D Идея жиынтығы
E Прагматиика
$$$281B
Жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тәртіптің түрі қалай аталады?.
A Идеология
B Импичмент
C Инновация
D Идея жинытығы
E Прагматиика
$$$282C
Халықарлық тұрақтылыққа жатпайтын бөлімді көрсетіңіз?
A соғысты болдырмау
B жаппай қарулануды тоқтату
C табысқа жету мүмкіндігі қарау
D әлеуметтік-саяси таңдаудың еркіндігі
E табиғи ортада экологиялық аппаты болдырмау
$$$283B
Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде нешінші орында
A 14-орын
B 9-орын
C 20-орын
D 11-орын
E 25-орын
$$$284B
Автохтон сөзінің анықтамасын айтып бер?
A басқа елден келгендер
B елдің байырғы, алғашқы тұрғындары
C жер аудару нәтижесінен келгендер
D қазіргі тұрғындар
E жауаптар дұрыс емес
$$$285C
Бір елдің жерін күшпен тартып алушылық
A Антагонизм
B Автаркия
C Аннексия
D Брифинг
E Блицкриг
$$$286A
«Саяси лидер- ол қоғамдағы адамдардың тіршілігін қамтамсыз етуші, ондағы тәртіпті кез-келген тәсілдермен іс-жүзіне асыратын барлық билікті иеленуші мемлекет басшысы» деген пікірді айтқан Қайта Өрлеу дәуірінің ойшылы
A. Н.Макиавелли
B. Т.Мор
C. Б.Констан
D. Д. Веласкес
E. Дж. Бруно
$$$287E
Ежелгі Қытай саяси ақыл-ойының атасы кім?
A. Конфуций
B. Шан-Суй
C. Дао-ли
D. Хан-ян
EЧжон-Гоу.
$$$288B
Тоталитаризмның ғылыми негізін қалаған ғалымдардан кімді білесің?
A. Х. Линдс
B. К. Фридрихс
C. Ч. Бросс
D. Д.Истон
E. Г. Алмонд
$$$289B
Саясаттанушы Ж. Брондел бүгінде саяси жүйені неше топқа бөледі.
A. 4
B. 5
C. 7
D. 3
E. 2
$$$290A
Қоғамның саяси жүйе теориясы қашан қалыптасты
A ХХғ. 50-жылдар
B ХХғ. 20- жылдар
C ХІХғ. 50-жылдар
D ХХғ. 30-жылдар
E ХІХғ. 30-жылдар
$$$291B
Қазақстанның Дәуірлеу партиясы қашан құрылды?
A. 1996ж. 5-қазан
B. 1995ж. 1-шілде
C. 1994ж. 14-ақпан
D. 1991ж. 16-желтоқсан
E. 1996ж. 4-қараша
$$$ 292 B
Биліктің осы түрі бойынша, билік дегеніміз басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негіздеген іс-әрекеттің ерекше түрі деп айтады Биліктің осы түрін айтыңыз?
A.Телеологиялық
B.Бихевиористік
C.Инструменталистік
D.Конфликтік
E. Ықпал етуші
$$$293
Мемлекеттің пайда болуына қатысты, «Қоғамдық келісім» атты теорияның негізін қалаушы?
A. Р.Мартин
B. Т. Гоббс
C. Ж.К. Шевалье
D. П. Моррис
E. Р.Даль
$$$ 294C
«Саяси ілімнің тарихы» атты еңбектің авторы
A. К.Маркс
B. М.Вебер
C. Б.Чичерин
D. П.Майер
E. А.Каплан
$$$ 295 B
Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқаруы үшін, әдетте, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп үш тармаққа бөледі. Атқарушы биліктің осы жүйесінің негізін қалаушыларды ата?
A. Гегель мен Джон Локк
B. Джон Локк пен Ш. Л. Монтеське
C.Ш. Л. Монтеське мен Гегель
D.Ш. Л. Монтеське пен Б. Спиноза
E. Б. Спиноза менДжон Локк
$$$ 296 B
Саяси билік-таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін береді. Ал мемлекеттік билік ше? адамдарға міндетті заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
A. билікті мойындау
B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
C. билікті атқару
D. хұқықтық тәртіп орнату
E. Бас бақылушы
$$$ 297 A
Биліктің легитимді типтерін атаңыз?
A. дәстүрлі, харизматикалық және ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.
B. прагматикалық, түсіндірушілік, болжам жасаушылық, аксиологиялық, тәжірибелік
C. салыстырмалық, жүйелік, бихевиористік, әлеуметтанулық, психологиялық, институционалдық, тарихилық
D. антикалық, классикалық, қазіргі. индивидуалистік, коллективистік және плюралистік
E. мақсаттық, міндеттік, функциялық, аристократиялық, клубтық, бұқаралық
$$$ 298 A
Мемлекеттік биліктің заңдылығы оның легитимдігінен білінеді. Легитимдік дегеніміз не?
A. билікті мойындау
B.заңдарды шығару мен ұйымдарды сақтау.
C. билікті атқару
D. хұқықтық тәртіп орнату
E. Бас бақылушы
$$$ 299B
Монархиялық билік нешеге бөлінеді?
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
E. Бөлінбейді
$$$300A
Конституциялық монархияға жататын мемлекеті ата?
A. Бельгия
B. АҚШ
C. Италия
D. Албания
E. Үндістан
$$$301A
Импичмент дегенім не?
A. жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тартуға және ісін сотта қарауға мүмкіндік беретін ерекше тәртіптің түрі.
B.алға қойған мақсатқа іс жүзінде жету үшін ұстаған бағыт.
C.мемлекеттік және қоғамдық құрылыстың негізгі қағидаларын, принциптерін білдіретін негізгі заң.
D.мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты кірісуі
E.адамзаттың еркін жетілуне негізделген мақсатты әлеуметтік қозғалыс.
$$$ 302 C
"Саяси жүйенiң" анықтамасы:
А. Билiк;
В. Мемлекет;
С. Саяси институттардың, қатынастардың, ережелердiң, саяси мәдениет пен сананың бiртұтас реттелген жиынтығы;
D. Сайлау жүйелерiнiң жиынтық бейнесi;
Е. Қоғамның партиялық жүйесi.
$$$ 303 B
Қазақстандағы басқару түрiн ата.
А. Конституциялық монархия;
В. Президенттiк басқару;
С. Парламенттiк басқару;
D. Аралас басқару түрi;
Е. Хандық билiк жүйесi.
$$$304C
Менталитет деген не:
А. Қоғам санасының әр түрiнде – саясатта, құқықта,дiнде көрiнетiн идеялардың,
ұйымдардың жүйесi;
В. Бiрлесу одақтасу;
С. Ойдың бақыты мен тән өзгешелiгi, ақыл шабыты, сана қисындылығы;
D. Рухани өмiрдiң дамуы;
Е. Әлеуметтiк өзгерiстер мен саяси құбылыстар.
$$$305D
"Қазақстан халақ бірлігі» одағы атты партия қашан құрылды?
А. 25-қазан, 1990 ж.;
В. 1-желтоқсан, 1991 ж.;
С. 16-желтоқсан, 1991 ж;
D. 6-ақпан, 1993 ж.;
Е. 4-маусым, 1992 ж.
$$$ 306 C
Монархиялық басқарудың ерекше белгiсi:
А. Бiрнеше императордың болуы;
В. Феодалдық меншiк;
С. Жоғарғы мемлекеттiк билiк мұрагер- монархта болатын басқару формасы;
D. Ақсүйек байлардың билiк етуi;
Е. Билiк бұтақтарының болуы, сайлау жүйесiнiң бекiтiлуi.
$$$307A
Саяси белсендiлiк дегенiмiз не:
А. Саяси режимдi, институттарды дамытуға немесе өзгертуге тырысқан әлеуметтiк топтардың немесе жеке тұлқалардың әрекеттерi;
В. Билiк үшiн күреспен байланысты тұлғаның қызметi;
С. Қоғам өмiрiне индивидтер мен әлеуметтiк топтардыңқатысуы;
Д. Азаматтардың сайлауға қатысуға тырысулары;
Е. Бұлардан басқа.
$$$308C
Қазақстанда 1995 ж. 30 тамызда қабылданған Конституция бойынша парламент екi палаталы:
А. Сенат және Конгресс;
В. Сенат және өкiлдер палатасы;
С. Сенат және мәжiлiс;
D. Ақсақалдар алқасы мен ұлттық Кеңес;
Е. Сенат және Жоғарғы Кеңес.
$$$309A
Саяси тәртіп деп...
A. саяси билік, қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдер жиынтығын, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің демократиялық дәрежесін айтады.
B.адал, шынайы сайыс арқылы түрде өткізілетін сайлауда айтады.
C.қоғамдық пікір тудыртып, саяси өмірге ықпал етуін айтады
D.адамдардың психологиялық және әлеуметтік теңсіздіктерін айтады
E.қоғамға арнайы білімі мен тәжірибелері бар кәсіби басқарушыларын айтады.
$$$ 310 D
"Демократия"– бұл …
А. өз ойын дәлелдi түрде айта бiлу қабiлетi;
В. Тапсыз қоғам;
С. Билiктi зорлық немесе күш қолдану арқылы жүзеге
асыратын институттар мен ұйымдар жүйесi;
D. Халық билiгі,саяси режимнiң түрi;
Е. өтпелi кезеңде тиiмдi деп саналатын басқару түрi.
$$$311A
Саяси жүйені «кіріс» және «шығыс» негізінде, талап пен қолдау принциптері арқылы түсіндірген ғалым
A. Д.Истон
B. Т. Парсонс
C. Э. Дюргейм
D. П.Моррис
E. П. Шарон
$$$ 312B
Саяси жүйенің құрлымы неше бөлікке бөлінеді.
A. 6
B. 4
C. 3
D. 7
E. 2
$$$ 313A
Саяси сипаты жоғары саяси инситутқа төмендегілердің қайсы жатады.
A. мемлекет
B. кәсіподақ
C. жастар
D. кәсіпкерлер
E. билік
$$$ 314 A
Саяси жүйенің құрлымдық бөлігі болып табылатын саяси ережеге жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз?
A. құқтық заң акты
B. хұқықтық норма
C. конститутция
D. ұйымдарды қорғау
E. жарғылық ережелер
$$$ 315 A
"Қоғамдық пiкiр"ұғымы ненi бiлдiредi:
А. Қоғамдық - саяси, мәдени, экономикалыққайшылықтар негiзiнде құралатын, адамдардың осы жағдайларға қатынасын көрсететiн көпшiлiк санасының өзектi түрi;
В. Ақпарат құралдары арқылы таралатын пiкiрлер;
С. Қоғамда қалыптасқан ой.
D. Парламенттiк пiкiр –таластар нәтижесiнде қалыптасатын көзқарастар;
Е. Саяси элитаға жағымды саяси пiкiр.
$$$ 316 B
"Егемендiк" деген сөзге ненi сыйғызуға болады:
А. Дербес элитамен басқарылатын мемлекеттiң құрылымы;
В. Мемлекеттiң саяси тәуелсiздiгi, билiктiң халықта, ұлттта болуы;
С. Билiктi нығайтуға арналған мемлекет саясатының желiсi;
D. Бұлардың ешқайсысы емес;
Е. Саяси белсендi президент.
$$$317B
Плюралистiк демократия дегенiмiз не:
А. Негiзгi партиялар мен ұйымдардың ара - қатынасы мен "қарсылықтары"
негiзiнде, пiкiр алуандығы қағидасына сүйенiп құрылған билiк жүйесi;
В. Азаматтарды» өз пiкiрiн еркiн айту мүмкiндiгi;
С. Тұлғаныңөзiн бiреудiң көзқарасы мен әрекетiне қарсы қоюы;
D. Ой құрылысы, ақыл қоры;
Е. Пiкiрлердiң бiтiспес қайшылығы.
$$$ 318A
Демократияның тарихи формалары:
A. антикалық, классикалық және қазіргі.
B. моделдік, теориялық және қазіргі
C. алғашықы қауымдық, өркениеттік, және қазіргі
D. азаматтық, қоғамдық және қазіргі
E. моделдік, азаматтық және қазіргі
$$$319C
"Азаматтыққоғам" дегенiмiз не:
А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;
В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;
С. Жеке тұлғаның емін-еркін дамуын қамтамасыз ететін қоғамның күйі
D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;
Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$ 320D
Халық билігін орнату үшін оған жағдай жасау керек. Ондай жағдай теңдік болған жерде ғана болады. Б.з.б. V ғасырда демократия деп теңдікке негізделген мемлекетті деген грек тарихшысы
A. Зенон
B. Гераклит
C. Эзоп
D. Геродот
E. Анаксимандр
$$$321D
Экстремизмнiң анықтамасын көрсетiңiз:
А. Әскери күштiң басымдылығына сүйенетiн мемлекет;
В. Шиеленiстердiңқарулы қақтығыстарға асқынуына себептер
С. Қарсылық көрсету, қорғану.
D. Саяси немесе басқа да мақсаттарға жету үшiн заңсыз, куштеу, зорлау тәсiлдерін пайдаланатын әрекет
Е. Реформалар бақытына наразылық
$$$322A
Биліктің легитимді типтерін көрсет?
A. дәстүрлі, харизматикалық, ұтымды, партриархалдық, азаматтық және белсенділік.
B.дәстүрлі, сыни-тиімді, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық.
C.харизматикалық, саяси, партриоттық, қорғаныстық және белсенділік.
D.дәстүрлі, харизматикалық, тиімді-сыни, партриархалдық, қорғаныстық және практикалық
E.моделдік, теориялық, тиімді- сыни және қазіргі
$$$ 323 D
Легитимділіктің мінсіз үш түрін көрсеткен неміс қоғамтанушысы
A. М. Хайдегер
B. К. Поппер
C. Гегель
D. М.Вебер
E. К. Маркс
$$$ 324 C
Биліктің бұл легитимділік түрі бойынша, өзінің ерекше батырлығымен, адалдығымен немесе басқа үлгілі қабілет-қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, халық сол басшының билігіне бас ұрып, соңынан ереді. Легитимділіктің осы түрін айтып беріңіз?
A.тиімді-сыни
B.дәстүрлі
C.харизматикалық
D.азаматтық
E.белсенділік
$$$ 325 D
Әр елде парламентті әр түрлі айтады. Польша мен Финляндияда парламент қалай аталады?
A. Мәжіліс
B. Конгресс
C. Ұлттық жиналыс
D. Сейм
E. Гиксдаг
$$$ 326A
Федеративтік мемлекеті көрсетіңіз?
A. Бразилия
B. Греция
C. Тунис
D. Польша
E. Швеция
$$$ 327C
Республикалық биліктің үшінші түрі саналатын аралас (оны жартылай президенттік немесе президенттік-парламенттік деп те атайды) республикалық билікке қай мемлекет жатады.
A. Израиль
B. Иран
C. Франция
D. Қазақстан
E. Өзбекстан
$$$ 328 C
Қазақстан Республикасының «Ата заңы» (конститутция ) неше тарау және қанша баптан тұрады?
A. 9-тарау, 87 баптан
B. 6-тарау, 38 баптан
C. 9-тарау, 98 баптан
D. 6-тарау, 87 баптан
E. 6-тарау, 98 баптан
$$$ 329E
«Тоталитарлық» саяси тәртіп ұғымы латынның қай сөзінен алынған
A. оқу
B. жеке
C. айқын
D. үстемдік
E. жалпы
$$$ 330 B
Жаңа дәуірдегі демократияның классикалық теориясы бойынша, биліктің өз ерекшелігіне қатысты халық билікке толық араласа алмайды. Сондықтан халық, саяси серкелерді, басшыларды сайлау немесе оларды орнынан алу арқылы демократиялық билікке қол жеткізеді. Осы теорияны негіздеуші австрия социологы
A. И. Каплан
B. И. Шумпетер
C. И. Вангер
D. И. Перкил
E. И. Моррис
$$$ 331B
«Ақпараттық демократия» деген тұжырымдаманы ұсынушы француз саясаттанушы
A. Ж.Ж. Руссо
B. М. Рокар
C. Ф. Ревери
D. Ж.Гудон
E. Ж. Луи Давид
$$$332B
Демократияның тура, плебисцитарлық, өкілдік демократя деп бөледі. Тура демократияның анықтамасын көрсет?
A. билік қатынастарын нарықтық жолмен шешу
B. халық маңызды саяси шешімдерді қабылдауда, билік жүргізуде тікелей қатысады
C. азаматтардың саяси ықпалы кемиді.
D. халықтың еркі депутаттарға және биліктің өкілетті органдарына беріледі.
E. халық өзінің таңдау құқығын ақпарат құралымен бірігіп береді.
$$$ 333A
"Теократия"– бұл…
А. Билiктегі дiн иелерi мен шiркеу басшылары қолында болатын басқарудың түрi;
В. Ақсақалдар кеңесiнiң билiгi;
С. Президенттiк билiк;
D. Теоретик - ғалымдардың билiгi;
Е. Құдайдың ғалам үстiнен еткен үстемдiгi.
$$$ 334 C
Құқықтық мемлекеттiң ажырамас бөлiгi:
А. Қарулы күштер, құқық қорғаушы органдар;
В. Идеология, ұлттық сана – сезiм;
С. Азаматтық қоғам, заң үстемдiгi, билiк бөлiнiсi;
D. Стратегиялық жоспар, реформалар;
Е. Бұлардан басқа
$$$335C
Қай ағылшын ойшылы мемлекеттің пайда болуы, патриархтық теорияға байланысты, яғни, рулардың тайпаға, тайпалардың одан үлкен қауымдастыққа олардың одан әрі мемлекетке дейін бірігуінен деп санады.
A. Т.Гоббс
B. Б. Спиноза
C. Р. Филмер
D. А. Ратцель
E. А. Бентли
$$$ 336B
Мемлекеттің толық анықтамасын айтыңыз?
A. Мемлекет -ол қоғам басшысы, адамдар сол елдің азаматы болуы керек.
B. Мемлекет –ол белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастарымен мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін айтамыз
C.Мемлекет –ол саяси жүйенің басты элементі, негізгі ұйымы, арнаулы күштерді пайдалана отырып, өз аумағындағы азаматтардың мүддесін қорғайды, алғашқы қауымда болған жоқ.
D. Мемлекет –ол экономикаға, салыққа, несие, экономикалық бағдарламаларға, әлеуметтік өмірді ұйымдастыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге, мәдени-тәрбиелік салада мемлкет халыққа білім беруге, ғылыммен әдебиет өнерге қамқорлық жасауы.
E.Мемлекет –ол азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құруы идеясы.
$$$ 337B
Саяси режим – бұл…
А. Ортақ мақсатқа жету үшiн тұлғаның белгiлi бiр әлеуметтiк топты басқаруы;
В. Белгiлi бiр мемлекеттерге тән саяси қатынастар жиынтығы, басқару әдiстерiнiң сипаты.
С. Зорлық күшiмен бiр адамды өз ықпалына көндiру қабiлетi;
Д. Саяси институттар мен индивидтердiң арасындағы байланыстарды реттейтiн заңдар жинағы;
Е. Саяси оқиғалардың белгiлi бiр мерзiмде қайталанып отыруы.
$$$ 338A
Территориялық - әкiмшiлiк тұрғысынан мемлекеттер қалай жiктеледi:
А. Унитарлық, федеративтiк, конфедеративтiк;
В. Республикалар мен монархиялар;
С. Охлократия, плутократия, олигархиялық;
D. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық;
Е. Егемендi, автономиялық, отарлық.
$$$339A
Плутократия – бұл…
А. Байлар билiгi;
В. Ақсақалдар билiгi;
С. Халық, қарапайым бұқара билiгi;
D. Шiркеу, дiн басылар билiгi;
Е. Әскерилер билiгi.
$$$340C
Сайлау жүйесi– бұл…
А. Құрылымдар мен саяси институттар жиынтығы;
В. Саяси қатынастардыңәдiстерi мен формалары;
С. Заңшығарушы билiк тармағыныңи жұмыс iстеу тәртiбi;
D. Билiк бұтақтары арасындағы тепе – теңдiк жүйесi;
Е. Жауаптар дұрыс
$$$341E
Мемлекеттiң толық белгiлерiқайсы:
А. Белгiлi бiр территориядағы жоғарғы егемендi билiк
В. Құқық және заңдар,нормалар шығару;
С. басқаруға, шешiмдер қабылдауға, жазалауға монополия, D. Жұрттан салық - алымдар жинау құқы
Е. Жоғарыда көрсетiлгендер.
$$$342E
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша билiк тармақтарыныңжоғарғы органдарының дұрыс құрамы:
А. Парламент, Президент, үкiмет;
В. Соттар, үкiмет; Конституциялық Кеңес, әкiмдер;
С. Парламент, министрлiктер, әкiмдер;
D. Президент, Жоғарғы сот, үкiмет;Е. Парламент, үкiмет, Жоғарғы сот.
$$$343E
Ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын адамдарды қалай атайды?
A.Артистер
B. Апологеттер
C. Аборигендер
D.Анархистер
E.Апатридтер
$$$ 344A
Адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау.
A.Геноцид
B. Генократ
C. Генезис
D. Генполис
E. Гендерлік саясат
$$$345A
Саяси билiк дегенiмiз не:
А. Таптың, топтың, жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркiн жүргiзу мүмкiндiгi;
В. Сайланбалы саяси билiк түрi;
С. Халықтың билiкке араласуы;
D. Демократиялық жолмен басқару формасы;
Е. Сот билiгi.
$$$346C
"Азаматтыққоғам" дегенiмiз не:
А. Адамдардың бiрлесiп өмiр сүруi;
В. Мемлекет жұртының бiршама ауқатты бөлiгi;
С. Мемлекеттік құрлымна тыс қалыптасатын әлеуметтік-эконмикалық және мәдени-рухани қоғамдық қатынастардың жиынтығын айтады.
D. Саяси билiктi мойындамайтын реакцияшыл топтар;
Е. Бұлардың ешқайсысы азаматтық қоғам мәнiн аша алмайды.
$$$347A
Демократияны теріс түсінген тобырдың билiгi, ол:
А. Охлократия;
В. Демократия;
С. Плутократия;
D. Олигархия;
Е. Республика.
$$$348C
Адам құқығының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды:
А. 1945ж.
В. 1943ж.
С. 1948ж.
D. 1949ж.
Е. 1953ж.
$$$349B
Адамдардың саяси өмірге қызығушылықтары байқалмайтын саяси мәдениеттік тип
А. Патриархальды
В. Поддонистік
С. Активистік
D. жауаптар дұрыс
Е. Рушылдық
$$$350C
Қоғамдағы төртiншi билiк…
А. Партия;
В. қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар;
С. Бұқаралық ақпарат құралдары;
D. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы;
Е. Сенат.
$$$351D
БҰҰ - на Қазақстан қай жылы қабылданды:
А. 1945 ж.;
В. 2000 ж.;
С. 1991 ж.;
D. 1992 ж:;
Е. 1995 ж.
$$$352 B
К. Маркстiң анықтамасы бойынша мемлекет дегенiмiз…
А. Саяси жүйенiң негiзгi элементi;
В. Үстем таптың төмен тап үстiнен үстемдiк жүргiзуі;
С. Белгiлi бiр территориядағы егемендi билiк;
D. Адамдардыңқоғамдасып өмiр сүру формасы;
Е. ұлттық территория тұтастығы.
$$$353A
Либерализм негізін салушыларды ата?
A. А. Токвиль
B. Э. Берк
C. Меттерних
D. Э. Бернштейн
E. О. Шпенглер
$$$354C
Алғашқы консервативтік партия қашан, қай елде пайда болды
A. 1865ж. Германияда
B. 1875ж. АҚШ-та
C. 1867ж. Англияда
D. 1863ж. Бельгияда
E. 1879ж. Францияда
$$$ 355B
«Фашизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғаныс
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 356C
«Консерватизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғанушы
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 357 E
«Коммунизм» сөзінің мағынасын айтып көрсетіңіз
A. еркін
B. бірлестік
C. қорғаныс
D. шексіз
E. жалпы
$$$ 358 A
Консерватизм негізін қалаушылардан кімді білесіз?
A. А.Смит
B. Д. Рикардо
C. Э. Берк
D. С. Клозе
E. Э. Дантес
$$$ 359D
Фашистік идеологияның негізін қалаушылардан кімді білесіз?
A. Р. Авинариус
B. Р. Кошто
C. А. Гитлер
D. О. Шпенглер
E. К. Маркс
$$$ 360C
Cоциал-демократиялық идеологияның теориялық негізін салған кім
A. В.И. Ленин
B. Д.Белл
C. Э. Бернштейн
D. Г.Коль
E. Н. Кристолл
$$$ 361A
Саяси мәдениет ұғымы саясаттануға қашан, қай уақытта енді?
A. ХХғ. 50-60 жылдар
B. ХХғ. 30-40 жылдар
C. ХІХғ. 50-60 жылдар
D. ХХғ. 20-40 жылдар
E. ХІХғ. 30-40 жылдар
$$$ 362B
Саяси мәденит ұғымын алғаш қолданып, әдебиетке еңгізген кім
A. Е. Вятр
B. И. Гердер
C. Р. Карр
D. Д. Пай
E. У. Хогард
$$$ 363 A
Қай саясаттанушылар саяси мәдениет саяси идеялар мен әлеуметтік практикадан тұрады деді.
A. Р Карр мен М. Бернстайн
B. Р.Такер мен С.Уайт
C. Т.Ваблен мен Парсонс
D. Л.Пай мен Э.Дюргейм
E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 364C
Қай ғалым саяси мәдениетке санамен қатар мінез-құлықты қосады?
A. Е. Шейх
B. С.Уайт
C. Р.Такер
D. У.Хогард
E. Д.Белл
$$$ 365C
Саяси нұсқау дегеніміз не ? Ол..
A. Саяси мәдениеттегі ағымды оқиғалар, құбылыстар және процесстер
B. Адамның, субъектінің саяси құбылыстарға көңіл бөлуі
C. Саясат жайлы нұсқау, фактілермен таныстылығы
D. Саяси мақсаттың сезімге әсер етуі
E. Жоғарғыдағы айтылғандардың барлығы дұрыс
$$$ 366 C
Лидерлер туралы волюнтаристік теорияның неігзін қалаушылар кім?
A. Р Карр мен М. Бернстайн
B. Р.Такер мен С.Уайт
C. Т.Карлейь мен Р.У. Эмерсон
D. Л.Пай мен Э.Дюргейм
E. Е.Шейх пен С.Липсет
$$$ 367D
Саяси лидерді анықтауда адамды социализациялау теориясының негізін салушы ғалымды ата?
A. Е. Шейх
B. С.Уайт
C. Р.Такер
D. Г. Тардан
E. С. Липсет
$$$ 368 B
Франкфурт мектебінің ғалымдары Э.Формм, Т.Адорно және т.б. лидерлер арасында тұлғаның төмендегідей қасиеттері басым болады есептеді.
A. қоғамдық пікірмен келісу
B. билік құмарлық
C. ой-өрісі
D. жұртқа ұнау
E. шебе ұйымдстырушы
$$$369 C
Американдық прфессор Дж. Херман лидердің образдарын нешеге бөледі?
A. 2
B.5
C.4
D.3
E.6
$$$ 370B
Саяси лидердің осы образы бойынша, лидер халықты өзіне баурап алатын идеясы, бағдарламасы бар және оған жетудің жолын білетін адам?
A. лидер-қызметші
B. ту ұстаушы
C. лидер-саудагер
D. лидер-өрт сөндіруші
E. лидер-топ бастаушы
$$$ 371C
«Саяси ілімнің негіздері» атты еңбектің авторы және элита ұғымының негізін қалаушы
A. Ортега-Гассет
B. В. Парето
C. Г. Моски
D. Р.Михельс
E. Э. Дега
$$$ 372E
Саяси процесске жатпайтын ірі шешімдер
A. Сайлау
B. Референдум
C. Конститутцияны қабылдау
D. Партияның қалыптасуы
E. Базис
$$$ 373B
Әйгілі араб ойшылы Ибн-Халдуннің еңбегі қалай аталады?
A. «Тарих»
B. «Тарихқа кіріспе»
C. «Тарих және қоғам»
D. «Тарих және араб мәдениеті»
E. «Тарих реформасы»
$$$ 374C
Утопиялық социализмнің өкілі Томмазо Кампанелланың еңбегі қалай аталады?
A. «Утопия»
B. «Ортақ игілік»
C. «Күн қала»
D. «Қоғамдық құрылыс»
E. «Ортақ меншік»
$$$ 375B
«Меншік дегеніміз –ұрлық» афоризмінің автор?
A. Ж.Ж. Руссо
B. П.Ж. Прудон
C. Ж.Л. Давид
D. Т. Гоббс
E. Дж. Локк
$$$ 376B
«Еркіндік заңы» атты еңбектің авторы, ағылшын утописін ата
A. Д. Браун
B. Д. Унистэнли
C. Д. Черчиль
D. И Бентам
E. Б. Констан
$$$ 377B
Саяси- әлеуметтік байланыс анықтамасын айтып бер?
A.жаңа қоғамдық қатынастардың, институттардың, нормалардың, құндылықтардың қалыптасқан өзгерістері
B.адамдардың немесе топтардың тәуелділігін және сәйкестігін көрсететін әлеуметтік әрекет.
C.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
D.қоғам дамуындағы сапалық, терең және жоғары прогрессивтісімен алмастыру тәсілі.
E.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.
$$$378C
Түрлі әлеуметтік және саяси жүйелердің біртіндеп жақындасуы қалай айтады?
A. Саяси-әлеуметтік байланыс
B. Саяси-әлеуметтік заңдар
C. Саяси-әлеуметтік конвергенция
D. Саяси-әлеуметтік институттар
E. Саяси-әлеуметтік мүдделер
$$$379D
Саяси-әлеуметтік институттар анықтамасын айтып бер?
A.қоғамның, әлеуметтік топтардың, қауымдастықтардың, субьектілердің әлеуметтік-саяси әрекеттерінің себептері, қайнар көздері, талаптары, мотивтерінің қызметі.
B.тікелей және қарым-қатынастар мен әлеуметтік және саяси субьектілер арасындағы өзара әрекет актісі мен процесі.
C.қоғамның, мемлекеттің т.б. топтардың даму бағытын анықтайтын әлеуметтік және саяси құбылыстар мен процесстердің арасындағы тұрақты өзара байланыстар.
D.біршама жоғары ұйымдасқан әлеуметтік саяси түзілім.
E.ортақ әлеуметтік белгілердің болуымен біріккен, бірлескен, адамдар жиынтығы.
$$$380A
Адамдардың әлеуметтік және саяси жағдайларының біркелкі еместігі анықтамасына сәйкес бөлімді көрсет .
A.Саяси теңсіздік
B. Бедел
C. Саяси жағдай
D. Саяси көрсеткіш
E. Саяси институт
$$$381 E
«Өзіңді-өзің таны» деген ұранды айтқан грек ойшылы
A Гераклит
B Зенон
C Парменид
D Гигес
E Сократ
$$$382 A
«Қарама-қарсылықтар бірінсізі-бірі өмір сүре алмайды. Яки белгілі бір қарама-қарсылық, екінші қарама-қарсылыққа өтеді. Суық жылынады, жылылық суынады, ылғал кебеді, құрғақ ылғалданалды» деген тұжырымды айтқан грек ойшылы
A Гераклит
B Зенон
C Парменид
D Гигес
E Сократ
$$$383 D
Саясаттанудың осы функциясы бойынша, саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға береді. Саясаттанудың функциясын ата?
A Реттеушілік
B Зерттеушілік
C Танымдық
D Бағалау
E Болжау
$$$384B
«Зороастризм» діни-ілімі жазылған, Көне Иран еңбегі қалай аталады
A «Жэнь»
B «Авеста»
C «Зорго»
D «Виштаспа»
E «Бактрия»
$$$385 E
Ежелгі Қытай ойшылы Конфуций, «адамгершілік», «адамды сүюшілік» түсінігін қалай атайды
A Жэнь-гу
B Жэнь-лю
C Жэнь-тау
D Жэнь-чи
E Жэнь
$$$386 E
«Мемлекет», «Заңдар», «Саясатшы және критий» деген еңбектердің авторы
A Конфуций
B Шан-ян
C Лао-цзы
D Хан-фэй
E Платон
$$$387 E
«Саясат», «Афина саясаты», «Этика және риторика» деген еңбектердің авторы
AПлатон
B Жан Боден
C Цицерон
D Демокрит
E Аристотель
$$$388 C
«Мемлекет туралы», «Заң туралы» деген еңбектердің авторы
AПлатон
B Жан Боден
C Цицерон
D Демокрит
E Аристотель
$$$389 C
Адамдардың рухани еркіндігін, олардың қоғамдық тұрмысынан тәуелсіз болын жақтаған рим ойшылы
A Марк Авелии
B Юлий Цезарь
C Анней Сенеки
D Цицерон
E Фома Аквинский
$$$390 E
«Билеушілердің басқаруы туралы», «Теологияның жиынтығы» деген еңбектердің авторы
A Марк Авелии
B Юлий Цезарь
C Анней Сенеки
D Цицерон
E Фома Аквинский
$$$391 B
«Азамат туралы», «Левиафан» т.б. еңбектердің авторы
A Джерард Унистэнли
B Томас Гоббс
C Джон Локк
D Томас Мор
E Ульям Хогард
$$$392 C
«Адамның бостандығы адамзат баласының барлық праволарының негізі, егер бостандық жоғалса ол онда өмір сүру мәнінен айырлады» деген пікірді айтқан ағылшын ойшылы
A Джерард Унистэнли
B Томас Гоббс
C Джон Локк
D Томас Мор
E Ульям Хогард
$$$393 E
«Заңдардың рухы туралы» еңбектің авторы және «мемлекет ойына не келгенді емес, заң не істеуге мүмкіндік береді, сонымен ғана шұғылдануды еркіндік» деп санаған француздың саяси ойшылын айтып бер?
A Ш.Л. Монтескье
B Ж.Ж. Руссо
C Э. Дега
D Ж. Боден
E Д. Энгер
$$$394B
«Тәуелсіздік халыққа тән, ол ешбір заңмен шектелмеуге тиіс. Демократия мен бостандық сонда, егер заң шығарушы хылықтың өзі болса» деген пікірді айтқан француздың ойшылын айтып бер?
A Ш.Л. Монтескье
B Ж.Ж. Руссо
C Э. Дега
D Ж. Боден
E Д. Энгер
$$$395 B
«Нәсілдер күресі» атты еңбектің авторы
AМакс Вебер
B Людвиг Гумплович
C Гаэтано Моски
D Диметрий Блок
E Дж. Бентли
$$$396 A
«Саясат туралы», «Азаматтық саясат туралы» «Бақытқа жету жолдары» атты еңбектердің авторы
A Әл-Фараби
B Ибн Халдун
C Ибн-Сина
D Әл-Кинди
E Әл-Касии
$$$397 E
«Өмір барда өлім бар, өзгеру бар, өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ, бәріде өледі, өзгереді, ұмыт болады, тек мәңгі-бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі» деген қанатты сөзді айтқан ойшыл-философ
A Платон
B Аристотель
C Әл-Фараби
D Ибн-Сина
E Қорқыт баба
$$$398 A
XV-ғасырда өмір сүрген Қазақ хандығын құрған Жәнібек ханның жырауы және ақылшысы болған философ-ақын
A Асан-қайғы
B Бұхар жырау
C Доспамбет жырау
D Шалкиіз
E Марал жырау
$$$399 A
Адамды «қоғамдық қатынастардың жемісі», «қағаздың таза парағы» деп түсіндірген ойшыл-философ
A Ж. Баласағұн
B Әл-Кинди
C Дж. Локк
D Томас Мор
E К. Маркс
$$$400 B
Әлемдегі демократиялық емес, авторитарлы және тоталитарлы тәртіптердің арасындағы айырмашылықтарды ашқан испан саясаттанушысы
A Хуан Мигель
B Хуан Линдс
C Хуан Родригес
D Хуан Хосе
E Хуан Отоменди

Приложенные файлы

  • docx 18395594
    Размер файла: 135 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий