biofiz_otvety (1)


Биомембраналар және оларды зерттеу әдістері.
5 сұйық кристалдарға
2. Сұйық кристалдарға тән қасиет
1 тербелмелі қозғалыс
2 бұлануға қабілеттілігі
3 дифракция
4 магниттелуге қабілеттілігі
5 фазалық алмасуға қабілеттілігі
3. Жартылай өткізгішті мембрана арқылы су молекулаларының ерітілген заттың таралымы аз жағынан таралымы көп жағына қозғалысы аталады
1 сүзу
2 диффузия
3 осмос
4 белсенді тасымал
5 дифракция
4. Енжар тасымал жүреді
1 жасушаның метаболизм үрдістерінің энергиясын жұмсауы арқылы
2 жасушаның метаболизм үрдістерінің энергиясын жұмсамай
3 электрохимиялық потенциалдың мәні жоғары жағына
4 электрохимиялық потенциал өзгермей
5 электр энергиясын жұмсау арқылы
5. Диффузия дегеніміз заттың өз еркімен өтуі
1 градиент арқылы
2 концентрация градиентіне қарсы
3 концентрациясы жоғары бөліктен концентрациясы төмен бөлікке
4 концентрациясы төмен бөліктен концентрациясы жоғары бөлікке
5 бірдей бағытта
6. Сүзу дегеніміз
1 жарықтың әсерінен
2 механикалық әсер арқылы
3 атмосфералық қысымның әсерінен
4 гидростатикалық қысымның әсерінен
5 статикалық қысымның әсерінен
7. Рентгенді құрылымды талдау әдісі негізделген
1 препаратты мұздатуға
2 жарықтың сыну құбылысын қолдануға
3 фазалы- контрасты әдісті қолдануға
4 ядролық магнитті резонансты қолдануға
5 рентген сәулесінің дифракциясына
8. Май қышқылдарынан тұратын фосфолипид молекулаларының құйрықтары
1 гидрофильді
2 полярлы емес
3 гидрофобты
4 серпімді
5 созылмалы
9. Тірі жасушаларда биомембрана болады
1 газ күйінде
2 қатты және газ күйінде
3 сұйық кристалды күйде
4 газ және сұйық кристалды күйлерінде
5 қатты, газ және сұйық кристалды күйлерде
10. Фазалық алмасу дегеніміз
1 сұйық кристалдардың газ күйіне түрленуі
2 сұйық кристалдардың қатты күйге ауысуы
3 қатты кристалдардың түрленуі
4 сұйық кристалдардың булануы
5 сұйық кристалдардың қатты күйге ауысып, белгілі бір жағдайларда оның бастапқы қалпына қайта келуі
11. Биофизикада заттың тасымалы дегеніміз
1 ортада заттың орын ауыстыруы
2 заттың жасушаға немесе жасушадан қоршаған ортаға орын ауыстыруы
3 молекулалардың бір бағытта орын ауыстыруы
4 молекулалардың жылулық қозғалысы
5 дененің орын ауыстыруы
12.Енжар тасымалдың негізгі түріне жатпайтын құбылыс
1 диффузия
2 осмос
3 электроосмос
4 сүзу
5 дифракция
13. Мембрана саңылаулары арқылы гидростатикалық қысымның әсерінен сұйықтың (ерітіндінің) қозғалысы аталады
1 сүзу
2 дифракция
3 белсенді тасымал
4 диффузия
5 осмос
14. Биомембрананың қызметіне жатпайды
1 механикалық
2 бөгеттік
3 матрицалық
4 АҮФ-ң түзілуі
5 магниттік
15. Электрондық парамагнитті резонанс (ЭПР) кезінде
1 спиндік таңбалар мен спиндік зондтардан алынатын сигналдар өлшенеді
2 жарықтың сыну құбылысы қолданылады
3 фазалы- контрасты әдіс қолданылады
4 ультрахимия әдісі қолданылады
5 қараңғы өріс әдісі қолданылады
16. Флуоресцентті талдау мынаны зерттеуге мүмкіндік береді
1 ақуыз- ферменттердің субстраттарға салыстырмалы белгілі бір өзара орналасуын
2 мембрананың бөгетті қызметін
3 мембрананың механикалық қызметін
4 жасушаның қоршаған ортамен селективті, реттелетін селқос және белсенді зат алмасуын қамтамасыз етуін
5 мембранадағы фосфолипид молекулаларының қозғалғыштығын
17. Биомембрананың негізгі құрылымы
1 мембраналы ақуыздар
2 липидті бимолекулалық қабат
3 су
4 нуклеин қышқылдары
5 көмірсулар
18. Биомембранадағы липидтердің басым түрі
1 стероидтер, фосфолипидтер
2 фосфолипидтер
3 гликолипидтер
4 фосфолипидтер, гликолипидтер
5 стероидтер
19. Гидрофильді ұштарымен липидтер молекулалары бағытталады
1 центрге қарай
2 жанама бойымен
3 сыртқа
4 бір- біріне
5 центрге қарай және сыртқа
20. Молекулалардың хаосты жылулық қозғалысы нәтижесінде заттың көп мөлшерлі аймағы жағынан аз мөлшерлі аймақ жағына өздігінен өту үрдісі аталады
1 осмос
2 белсенді тасымал
3 дифракция
4 сүзу
5 диффузия
21. Енжар тасымал әруақытта жүреді
1 градиент бағытына қарсы
2 градиент болмаған кезде
3 градиентпен бағыттас
4 жоғары энергетикалық деңгей жағына
5 жасушада ешқандай өзгеріссіз
22. Жасуша мембранасы арқылы заттың диффузиясының жылдамдығы мынадай градиентке тура пропорционал
1 концентрациялық
2 тұтқырлық
3 потенциалдық
4 жылдамдық
5 зарядтың
23. Биомембрананың өткізгіштігі дегеніміз
1 өзі арқылы тек иондарды өткізу қабілеттілігі
2 өзі арқылы тек суды өткізу қабілеттілігі
3 өзі арқылы барлық заттарды өткізу қабілеттілігі
4 өзі арқылы тек ерітілген заттарды өткізу қабілеттілігі
5 өзі арқылы белгілі бір заттарды өткізу қабілеттілігі
24. Мембрана арқылы заттардың тасымалдануының түрі
1 дифракциялы және енжар
2 енжар және белсенді
3 үдемелі, белсенді
4 еркін, еріксіз, енжар
5 қайтымсыз, осмос
25. Қандай да бір градиентте жинақталған энергияның есебінен заттардың тасымалы аталады (метаболизм үрдісінің энергиясы осы тасымалға жұмсалмайды)
1 осмос
2 диффузия
3 белсенді тасымал
4 енжар тасымал
5 сүзу
26.Диффузия дегеніміз
1 мембрана саңылаулары арқылы гидростатикалық қысымның әсерінен сұйықтың (ерітіндінің) қозғалысы
2 молекулалар мен иондардың электрохимиялық градиентке қарсы тасымалы
3 жартылай өткізгішті мембрана арқылы су молекулаларының қозғалысы
4 заттың көп мөлшерлі жағынан мөлшері аз жағына қарай молекулалық қозғалысы
5 меншікті осінің айналасында молекулалардың айналуы
27. Биомембрана арқылы заттың белсенді тасымалы ненің есебінен жүреді
1 жасушаның метаболалық үрдістер энергиясын жұмсауы арқылы
2 ағзада АТФ гидролизі энергиясының
3 ортаның электрлік энергиясы
4 ортаның жылулық энергиясы
5 ортаның механикалық энергиясы
28. Мембрананың құрылысын зерттеуде қолданылатын электрондық микроскоптың ажырату шегі анықталады
1 көрінетін жарықтың толқын ұзындығымен
2 жоғары жылдамдықпен қозғалатын де Бройль толқынының ұзындығымен
3 объективтің ұлғайтуымен
4 окулярдың ұлғайтуымен
5 объективтің фокус аралығымен
29. Ядролық магнитті резонанс құбылысының мәні
1толқынның резонансты жиілігіндегі сыртқы магнит өрісіне енгізілген парамагнитті бөлшектер (спиндері теңгерілмеген электрондар) жүйесінің электромагниттік толқындар энергиясын жұтуының кенет артуы
2 толқынның резонансты жиілігіндегі сыртқы магнит өрісіне енгізілген магнит моменттері бар атом ядролары жүйесінің электромагниттік толқындар энергиясын жұтуының кенет артуы
3 жасушаның қоршаған ортамен селективті, реттелетін селқос және белсенді зат алмасуын қамтамасыз етеді
4 ақуыз- ферменттердің субстраттарға салыстырмалы белгілі бір өзара орналасуы
5 молекулалардың мембрананың бір бетінен екінші бетіне секіруі.
30. Енжар тасымалдың түрлері
1 белсенді, осмос
2 үдемелі, белсенді
3 еркін, сүзу
4 диффузия, дифракция
5 диффузия, осмос, сүзу
31. Мембрананың құрылысын талдауда рентген сәулесін қолдану мынадай шарттарға негізделген
1 сәуле бағытталған объектінің өлшемдері мен осы сәуленің толқын ұзындығын салыстыруға
2 жарықтың дисперсиясына
3 толқын ұзындығы мен толқын жиілігін салыстыруға
4 мембрананың сұйық кристалды құрылысына
5 мембрана құрылысында фосфолипид молекулаларының болуына
32. Мембрананың микротұтқырлығын анықтауға болады
1 мембранадағы фосфолипид молекулаларының қозғалғыштығы бойынша
2 флюоресценция спектрлерінің өзгеруі бойынша
3 фосфолипидтердің биқабатты орналасуымен
4 ақуыз- ферменттердің субстраттарға салыстырмалы белгілі бір өзара орналасуының қамтамасыз етілуімен
5 жасушаның қоршаған ортамен селективті, реттелетін селқос және белсенді зат алмасуын қамтамасыз етуі бойынша
33. Электрондық парамагниттік резонанс құбылысының мәні
1 толқынның резонансты жиілігіндегі сыртқы магнит өрісіне енгізілген парамагнитті бөлшектер (спиндері теңгерілмеген электрондар) жүйесінің электромагниттік толқындар энергиясын жұтуының кенет артуы
2 толқынның резонансты жиілігіндегі сыртқы магнит өрісіне енгізілген магнит моменттері бар атом ядролары жүйесінің электромагниттік толқындар энергиясын жұтуының кенет артуы
3 жасушаның қоршаған ортамен селективті, реттелетін селқос және белсенді зат алмасуын қамтамасыз етеді
4 ақуыз- ферменттердің субстраттарға салыстырмалы белгілі бір өзара орналасуы
5 молекулалардың мембрананың бір бетінен екінші бетіне секіруі
34. Объектінің өте жақын орналасқан екі нүктесінің кескіндерін оптикалық жүйенің бөлек бере алу қасиеті аталады
1 сфералық аберрация
2 хроматты аберрация
3 микроскоптың ұлғайтуы
4 ажырату қабілеттілігі
5 оптикалық жүйенің шегі
35. Микроскоптың ажырату шегі дегеніміз
1 объективке түскен сәулелердің шеткі сәулелері арасындағы бұрыш
2 молекулалардың бір бағытта орын ауыстыруы
3 кескіндері бөлек көріне алатындай екі нүктенің ең кіші аралығы
денені оптикалық құралмен қарағандағы көру бұрышы
5 денені қаруланбаған көзбен қарағандағы көру бұрышы
36. Микроскоптың ажырату шегі анықтайды
1 объективке түскен сәулелердің шеткі сәулелері арасындағы бұрыш
2 молекулалардың бір бағытта орын ауыстыруы
3 кескіндері бөлек көріне алатындай жақын жатқан екі нүктенің ең кіші арақашықтығы
денені оптикалық құралмен қарағандағы көру бұрышы
37. Мембрананың құрылысын зерттеуде қолданылатын электрондық микроскоптың ажырату шегі анықталады
1 көрінетін жарықтың толқын ұзындығымен
2 жоғары жылдамдықпен қозғалатын де Бройль толқынының ұзындығымен
3 объективтің ұлғайтуымен
4 окулярдың ұлғайтуымен
5 объективтің фокус аралығымен
38. Оптикалық микроскоптың ажырату шегі
1 1 нм
2 100 нм
3 200 нм
4 0,1 нм
5 15 нм
Биопотенциалдар.
39. Биопотенциалдар дегеніміз
1.концентрация градиенті бағытымен заттардың өз еркімен тасымалы
2 биоэлектрлік белсенділігін айқындайтын тірі тіннің екі нүктесі арасындағы потенциалдар айырмасы
3 кальций, хлор иондарының жасуша сыртына шығуымен байланысты болатын үрдіс
4 жасушаның қозуы кезіндегі электрлік потенциалдың жалпы өзгерісі
5 мидың биологиялық белсенділігін тіркеу әдісі
40. Мембранада электрлік потенциалдың туындауының басты себебі
1.өзі арқылы белгілі бір заттарды өткізу қабілеті
2.мембрана саңылаулары арқылы сұйықтың қозғалысы
3. хлор ионының жасуша сыртына ағыны
4. ерекше бір иондық арналардың болуы
5.жартылай өткізгішті мембрана арқылы судың қозғалысы
41 Тыныштық потенциалы дегеніміз
1 биомембрананың сыртқы бетінің потенциалы
2 қозбаған жасушаның екі бетінің арасындағы электрлік потенциалдың айырмасы
3 биомембрананың ішкі бетіндегі потенциалы
4 жаңа оң иондардың сыртқа орын ауыстыруын тежейтін потенциалдар айырмасы
5 жасушаның қозуы кезіндегі электрлік потенциалдың жалпы өзгерісі
42 Әрекет потенциалы дегеніміз
1 биомембрананың сыртқы бетінің потенциалы
2 биомембрананың екі бетінің арасындағы қалыптасқан потенциал
3 биомембрананың ішкі бетіндегі потенциалы
4 жаңа оң иондардың сыртқа орын ауыстыруын тежейтін потенциалдар айырмасы
5 жасушаның қозуы кезінде потенциалдар айырмасының жалпы өзгерісі
43. Қозған кезде мембрананың өтімділігі
1 төмендейді
2 негізінен калий иондарын өткізгіштігі натрий иондарын өткізгіштігіне ауысады
3 негізінен натрий иондарын өткізгіштігі калий иондарын өткізгіштігіне ауысады
4 артады
5 суды өткізгіштігі төмендейді
44. Жасуша қозған кезде
1 натрий иондарының жасуша ішіне ағыны төмендейді
2 калий иондарының жасуша ішіне ағыны артады
3 натрий иондарының ағыны өзгермейді
4 суды өткізгіштігі төмендейді
5 натрий иондарының жасуша ішіне ағыны артады
45. Қозған кезде мембрананың екі бетінің арасындағы потенциалдар айырмасы нөлге дейін көтеріліп, артынан оң болуы кезінде
1 мембрана поляризацияланады
2 мембрана қозады
3 мембрана деполяризацияланады
4 мембрананың құрылымы өзгереді
5 мембрана қызметі өзгереді
46. Әрекет потенциалының бірінші фазасы байланысты
1 калий иондарының сыртқа ағынымен
2 хлордың сыртқа ағынымен
3 калий молекулаларының жасуша ішіне ағынымен
4 натрий иондарының жасуша ішіне ағынымен
5 жеке арналардың тәуелсіз жұмыс жасауымен
47. Әрекет потенциалының екінші фазасы байланысты
1 калий иондарының сыртқа ағынымен
2 хлордың сыртқа ағынымен
3 калий молекулаларының жасуша ішіне ағынымен
4 натрий иондарының жасуша ішіне ағынымен
5 жеке арналардың бір- біріне тәуелсіз жұмыс жасауымен
48. Тыныштық потенциалы негізінен туындайды
1 рефрактерлік периодының бар болуының нәтижесінде
2 деполяризацияланатын потенциалдың шекті мәнінің бар болуы нәтижесінде
3 жасушаның іші мен сыртында калий иондары мөлшерінің әртүрлі болуының нәтижесінде
4 натрий иондары мөлшерінің әртүрлі болуының нәтижесінде
5 жасушаның ішіне натрий иондарының ағыны нәтижесінде
49. Әрекет потенциалының деполяризация фазасы байланысты
1.калия иондарының жасуша сыртына ағынымен
2. натрий иондарының жасуша ішіне ағынымен
3. калий иондарының жасуша ішіне
4. натрий иондарының жасуша сыртына
5. кальций иондарының жасуша сыртына
50. Әрекет потенциалының реполяризация фазасы байланысты
1.калия иондарының жасуша сыртына ағынымен
2. натрий иондарының жасуша ішіне ағынымен
3. калий иондарының жасуша ішіне
4. натрий иондарының жасуша сыртына
5. кальций иондарының жасуша сыртына
Датчик
51. Датчик дегеніміз
1 адам ағзасында пайда болған биопотенциалдарды алу үшін қолданылатын құрал
2 адам ағзасындағы электрлік емес параметрлерді электрлік сигналға түрлендіретін құрал
3 адам ағзасына электр сигналдарымен әсер ету үшін қолданылатын құрал
4 жүрек дыбысын жазып алу әдісі
5 рентген сәулесімен емдеуде қолданылатын құрал
52. Эндорадиозондта ортаның қышқылдық датчигі ретінде қолданылады
1 мембранамен байланысқан тербелмелі контурдың индуктивтілік катушкасы
2 екі платиналы электрод
3 сілтілі микроаккумулятор
4 көмір электродтары
5 термистор
53. Асқазан-ішек жолын (температураны, қысымды және қышқылдығын) зерттеу үшін қолданылады
1 электрофотоколориметр
2 микроскоп
3 рефрактометр
4 эндорадиозонд
5 поляриметр
54. Жүрек- қантамырлар жүйесінің қызметін зерттеу әдістерінде қолданылатын датчиктер
1 температуралық
2 оптикалық
3 дыбыстық
4 генераторлық
5 механикалық
55. Диагностикалық эндорадиометрияда мынандай аппаратура қолданылады
1 микроэлектрондық
2 электрлік
3 пьезоэлектрлік
4 дыбыстық
5 механикалық
56. Радиотолқындардың көмегімен физиологиялық ақпаратты диагностикалық алу әдісі
1 радиология
2 радиотелеметрия
3 радиолокация
4 радиотехника
5 радиотерапия
57. Пьезоэлектрлік датчиктің жұмыс істеу принципі датчик жасалған заттың кедергісінің мынадай әсердің нәтижесінде өзгеруіне негізделген
1 созылу мен сығылу
2 қыздыру
3 магниттелу
4 жарықтандыру
5 механикалық қозғалыс
58. Эндорадиозонда қысым датчигі ретінде қолданылады
1 платиналы электродтар
2 тербелмелі контурдың индуктивтілік катушкасы
3 қорғасын электроды бар сілтілі микроаккумулятор
4 транзистор
5 термистор
59. Параметрлік датчикке жатады
1 индукциялық
2 сыйымдылық
3 пьезоэлектрлік
4 термоэлектрлік
5 фотоэлектрлік
60. Пластиналары қозғалмалы болып келетін конденсатор мынадай датчикке жатады
1 индукциялық датчик
2 кедергі датчик
3 сыйымдылық датчик
4 температуралық датчик
5 дыбысты датчик
61. Механикалық датчиктер негізінен мына мүшелердің қызметің зерттеуде қолданылады
1 есту мүшелерінің
2 асқазан-ішек жолының
3 бұлшықет аппаратының
4 жүрек- тамырлар жүйесінің
5 бас миының
62. Қандай датчик генераторлық датчикке жатпайды?
1 пьезоэлектрлік
2 термоэлектрлік
3 индукциялық
4 фотоэлектрлік
5 резистивті
63. Әсер ету принципіне байланысты датчиктер бөлінеді?
1 индукциялық және фотоэлектрлік
2 генераторлық және параметрлік
3 пьезоэлектрлік және термоэлктрлік
4 жай және күрделі
5 терапевиялық және диагностикалық
64. Фотоэлектрлік датчиктің әсер ету принципі оның кедергісінің мына шамаға тәуелділігіне негізделген
1 жарыққа және радиациялық сәулелерге
2 уақытқа
3 ток күшіне
4 кернеуге
5 потенциалдар айырмасына
65. Сыйымдылық датчикте өзгереді
1 индуктивтік кедергі
2 конденсатордың сыйымдылық кедергісі
3 актив кедергі
4 ток күші
5 кернеу
66. Резистивті датчикте қандай параметр өзгереді?
1 индуктивтік кедергі
2 конденсатордың сыйымдылық кедергісі
3 актив кедергі
4 ток күші
5 кернеу
67. Индукциялық датчиктер мынадай құбылысқа негізделген
1. термоэлектрлік эффект
2. электромагниттік индукция
3. фотоэффект
4. Комптон эффект
5. пьезоэлектрлік эффект
Иондаушы сәуле.
68. Тежелу рентген сәулесінің пайда болу механизмі
1 қозғалыстағы электрондардың магнит өрісінің өзгеруімен, электромагниттік толқындардың пайда болуымен анықталады
2 электродтар арасындағы магнит өрісінің артуымен анықталады
3 электронның атомға тереңірек енуімен, ішкі қабаттардан электрондардың ыршып шығуларымен анықталады
4 электрондардың жоғары деңгейден бос орындарға өтуімен анықталады
5 анод бетінен электрондардың ыршып шығуымен
69. Рентген сәулесінің толқын ұзындығы өзгермей шашырауы аталады
1 рентгенолюминесценция
2 Комптон эффект
3 когерентті шашырау
4 дифракция
5 фотоэффект
70. Рентген сәулесінің затпен толық жұтылу құбылысы аталады
1 люминесценция
2 хемилюминесценция
3 фотоэффект
4 когерентті шашырау
5 Комптон- эффект
71. Сипаттамалық рентген сәулесінің пайда болу механизмі
1 электрондардың атомдардың ішкі орбиталарына өтуі кезінде
2 рентген түтікшесіндегі анод арқылы электрондардың тежелуі кезінде
3 рентген түтікшесіндегі анодтан электрондардың ыршып шығуы кезінде
4 термоэлектрондық эмиссия кезінде
5 түтікшедегі жоғары вакуум кезінде
72. Тежеулік рентген сәулесінің спектрі
1 жолақ
2 тұтас
3 үздіксіз
4 сызықты
5 біртекті
73. Өтімділік қабілеті жоғары болатын рентген сәулесі
1 қысқа толқынды
2 ұзын толқынды
3 төменгі жиілікті
4 орташа толқынды
5 жұмсақ
74. Электромагниттік толқындар шкаласындағы рентген сәулесінің орны
1 ультракүлгін мен гамма сәулелер арасында
2 ультракүлгін мен көрінетін жарық арасында
3 көрінетін жарық пен инфрақызыл сәулелер арасында
4 радиотолқындар мен инфрақызыл сәулелер арасында
5 ультракүлгін сәулелер мен радиотолқындар арасында
75. Рентген сәулесінің қасиеті
1 спектрдің көрінетін бөлігінің толқын ұзындығы кіші сәулелері
2 көрінетін сәуле, магнит өрісімен ауытқиды
3 көзге көрінбейді, магнит өрісіне әсер етеді
4 көзге көрінетін сәуле және магнит өрісіне әсер етпейді
5 толқын ұзындығы үлкен, электр және магнит өрісімен ауытқиды
76. Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі
1 жолақ
2 тұтас
3 үздіксіз
4 сызықты
5 біртекті
77. Рентген сәулелерін күшті жұтады
1 қан
2 жұмсақ ұлпалар
3 сүйек ұлпасы
4 жүйке талшықтар
5 қан лимфасы
78. Рентген сәулесінің емдік мақсатта қолданылуы аталады
1 рентгеноскопия
2 рентгенография
3 рентгенотерапия
4 рентгенодиагностика
5 рентгенолюминесценция
79. Тежеулік рентген сәулесі пайда болады
1 атомдардың негізгі деңгейден қозған деңгейге өтуі кезінде
2 атомдардың қозған деңгейден аралық деңгейге өтуі кезінде
3 электрондардың реттік нөмірі жоғары болатын атомдардың ішкі қабаттарына өтуі кезінде
4 анод атомдарының электр өрісімен электрондардың кенет тежелуі кезінде
5 атомдардың қозуы кезінде
80. Тежеулік рентген сәулесінің спектрі
1 жолақ
2 тұтас
3 үздіксіз
4 сызықты
5 біртекті
81. Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі
1 жолақ
2 тұтас
3 үздіксіз
4 сызықты
5 біртекті
82. Толқын ұзындығына байланысты рентген сәулеі бөлінеді
1 резонанстық, сипаттамалық
2 қатты және жұмсақ
3 жұмсақ және лазерлік
4 қатты, резонаннстық
5 жұмсақ және тежеулік
83. Рентген сәулесінің түрлері
1 резонансты, тежеулік
2 тежеулік, сипаттамалық
3 еріксіз, көрінетін
4 сипаттамалық, резонансты
5 өшетін, өтімді
84. Рентген түтікшесі
1 газоразрядты вакуумды шам
2 үш электродты электронды шам
3 бір жағы кеңейтілген шыны вакуумды колба, бір ұшы флюоросцентті затпен қапталған
4 анод пен катодтан тұратын жоғары вакуумды шыны колба
5 катод шамы
85. Рентген сәулесінің когерентті шашырау құбылысы кезінде
1 затпен, рентген сәулесі фотонымен ешқандай өзгеріс болмайды
2 затта өзгеріс болмайды, ал рентген сәулесі өзінің таралу бағытын өзгертеді
3 зат оң ионға айналады, рентген фотоны жойылып кетеді
4 зат оң ионға айналады, ал фотон энергиясы кемиді
5 зат теріс ионға айналады, ал фотон энергиясы кемиді
86. Рентген сәулесінің фотоэффект құбылысы кезінде
1 затпен, рентген сәулесі фотонымен ешқандай өзгеріс болмайды
2 затта өзгеріс болмайды, ал рентген сәулесі өзінің таралу бағытын өзгертеді
3 зат оң ионға айналады, рентген фотоны жойылып кетеді
4 зат оң ионға айналады, ал фотон энергиясы кемиді
5 зат теріс ионға айналады, ал фотон энергиясы кемиді
87. Элемент нөмірі екі бірлікке, атомдық салмағы төрт бірлікке кемісе радиоактивті элементтің ядросынан ыршып шығтын бөлшек
1 альфа- бөлшек
2 нейтрино
3 электрон
4 квант
5 позитрон
88. Егер элементтің нөмірі бір бірлікке артып, оның атомдық салмағы өзгермесе, онда радиоактивті элементтің ядросынан ыршып шығатын бөлшек
1 альфа
2 нейтрино
3 электрон
4 квант
5 позитрон
89. Радиоактивті сәуленің экспозициялық дозасы сәуленің .... иондау әсерімен анықталады
1 заттағы
2 ағзадағы
3 судағы
4 вакуумдегі
5 ауаны
90. Атом ядроларының ыдырау түрі
1 альфа- ыдырау, гамма- сәуле
2 бета- электронды, бета- позитронды ыдырау
3 альфа- және бета- ыдырау
4 бета- позитронды, альфа- ыдырау
5 бета-электронды, бета- позитронды, альфа- ыдырау
91. Егер элементтің нөмірі бір бірлікке кеміп, оның атомдық салмағы өзгермесе, онда радиоактивті элементтің ядросынан ыршып шығатын бөлшек
1 альфа
2 нейтрино
3 электрон
4 квант
5 позитрон
92. Гелий ядросы болып табылатын кинетикалық энергиясы жоғары бөлшектер ағыны аталады
1 бета–сәулесі
2 гамма– сәулесі
3 позитрондар
4 альфа сәулесі
5 рентген сәулесі
93. Радиоактивті заттың белсенділігі дегеніміз
1.бірлік уақытта ыдыраған жалпы ядролар саны
2. ядролардың берілген санының жартысы ыдырайтын уақыт
3. бір ядроның белгілі бір уақыт бірлігінде ыдырау ықтималдығы
4.жартылай ыдырау периодына байланысты шама
5. бірлік уақытта ыдырамаған жалпы ядролар саны
94. Радиоактивті заттың шығаратын қай сәулесінің өтімділік қабілеті жоғары?
1 альфа бөлшек
2 нейтрино
3 электрон
4 гамма сәулесі
5 позитрон
95. Белгілі бір элементтердің орнықсыз ядроларының өздігінен ерекше бір сәулелер шығарып, басқа элементтердің ядроларына айналу қасиеті
1 радиоактивтілік
2 фотоэффект
3 Комптон эффект
4 электролиттік диссоциация
5 эмиссия
96. Радиоактивті элементтің атомынан бір электрон ыршып шықса, элементтің нөмірі мен атомдық салмағы қалай өзгереді?
1 Z бір бірлікке кемиді, А бір бірлікке кемиді
2 Z өзгермейді, А екі бірлікке кемиді
3 Z бір бірлікке кемиді, А өзгермейді
4 Z бір бірлікке артады, А өзгермейді
5 Z екі бірлікке кемиді, А төрт бірлікке кемиді
97. Радиоактивті заттың белсенділігі дегеніміз
1.бірлік уақытта ыдыраған жалпы ядролар саны
2. ядролардың берілген санының жартысы ыдырайтын уақыт
3. бір ядроның белгілі бір уақыт бірлігінде ыдырау ықтималдығы
4.жартылай ыдырау периодына байланысты шама
5. бірлік уақытта ыдырамаған жалпы ядролар саны
ЭКГ.
98. Жүрек қызметінің екі фазасын көрсетіңіз
1. систола, диастола
2. жиырылу, систола
3. босаңсу, диастола
4. перикард, миокард
5. эпикард, эндокард
99. Жүрек циклінің осы фазаларының ұзақтылығы байланысты
1. қанның қысымына
2. қанның жылдамдығына
3. жүректің жиырылу жиілігіне
4.жүректің өлшеміне
5. жүректің тұтқырлығына
100. Жүрек қызметінің көрсеткіштерін көрсетіңіз
1. қанның қысымы мен жылдамдығы
2. систола және диастола
3. қанның көлемдік және сызықтық жылдамдығы
4. жүректің систолалық және минуттық көлемі
5. электрлік биопотенциалдары
101. Жүректің соққы көлемі дегеніміз
1. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен жоғары болуы
2. бір рет жиырылғанда өкпе өзегі мен аортаға жүректен ығыстырылатын қанның мөлшері
3. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен бірде артып, бірде кемуі
4. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен төмен болуы
5. жүректің өкпе өзегі мен аортаға бір минутта ығыстырып шығаратын қанының мөлшері
102. Қанның соққы көлемінің шамасы (мл)
1. 60-70
2. 100-200
3. 3-5
4. 18-20
5. 6 000
103. Әр жиырылғанда аортаға жүректен ығыстырылатын қанның мөлшері аталады
1. пульсты толқын
2. қанның соққы көлемі
3. қанның минуттық көлемі
4. брадикардия
5. биопотенциал
104. Жүректің өкпе өзегі мен аортаға бір минутта ығыстырып шығаратын қанының мөлшері
1. пульсты толқын
2. қанның соққы көлемі
3. қанның минуттық көлемі
4. брадикардия
5. биопотенциал
105. Жүректің минуттық көлемі дегеніміз
1. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен жоғары болуы
2. бір рет жиырылғанда өкпе өзегі мен аортаға жүректен ығыстырылатын қанның мөлшері
3. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен бірде артып, бірде кемуі
4. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен төмен болуы
5. жүректің өкпе өзегі мен аортаға бір минутта ығыстырып шығаратын қанының мөлшері
106. Жүректің автоматиясы дегеніміз
1. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен жоғары болуы
2. жүректе жүріп жатқан үрдістердің әсерінен периодты түрде пайда болатын қозу
3. миокард жасушасының қозғыштығының қалпына келуі
4.жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен бірде артып, бірде кемуі
5. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен төмен болуы
107. Жүрек ырғағы дегеніміз
1. бір минуттағы жүректің жиырылу саны
2. систолалық және диастолалық қысымдардың айырмасы
3. пульсті қысымға тең шама
4. бір рет жиырылғанда аортаға жүректен шығатын қанның мөлшері
5. жүректің соғу жиілігінің қалыпты мәнінен төмен болуы
108. Симпатикалық жүйкелердің қозуы кезінде жүректің жиырылу жиілігінің артуы
1. аритмия
2. тахикардия
3. брадикардия
4. автоматия
5. дифракция
109. Ми қыртысында қозу үрдісі артқанда, жүрек ырғағы
1.төмендейді
2. өзгермейді
3. артады
4.біресе артып, біресе төмендейді
5. төмендеп, артынан артады
110. Жүрек қызметінің көрсеткіштері
1. қанның қысымы мен жылдамдығы
2. систола және диастола
3. қанның көлемдік және сызықтық жылдамдығы
4. жүректің систолалық және минуттық көлемі
5. электрлік биопотенциалдары
111. Кәдімгі жағдайда миокард жасушалары болады
1. белсенді ырғақты күйде
2. тыныштық күйде
3. қозу үрдісінің тежелу күйінде
4. реполяризация күйінде
5. диастола фазасында
112. Миокард жасушасының әрекет потенциалының фазасына жатпайтын фаза
1. бастапқы шапшаң деполяризация
2. баяу реполяризация
3. шапшаң реполяризация
4. тыныштық фазасы
5. баяу деполяризация
113. Миокард жасушаларының тіршілік бойы үздіксіз ырғақты белсенді күйде болуы қамтамасыз етіледі
1 натрий өткізгіштігінің төмендеуімен
2 жасуша мембранасындағы шапшаң натрий арналарының белсенділігімен
3 жасушалардағы иондық насостардың тиімді жұмыс жасауымен
4 натрий өткізгіштігінің артуымен
5 қозу үрдісінің тежелуімен
114. Жүректің өткізгіштік жүйесінің ерекшелігі әр жасушаның
1 өлшемін өзгерту қабілеттілігі
2 қозуды өздігінен өндіру қабілеттілігі
3 бөліну қабілеттілігі
4 қозуды өткізу қабілеттілігі
5 тыныштық күйде қалу қабілеттілігі
115. Жүректің өткізгіштік жүйесінің ерекшелігі- жүректің жасушаларында болуы
1 цитоплазманың
2 мембрананың
3 митохондрияның
4 жасушааралық байланыстың (нексустар) көп болуы
5 лизосомалардың
116. Өткізгіштік жүйесінің болуы жүректің мынадай физиологиялық ерекшелігін қамтамасыз етеді
1 импульстердің ырғақты өндірілуін (әрекет потенциалы)
2 жүрек ұлпаларын қанмен қамтамасыз етілуін
3 жүректің өлшемдерінің өзгеруін
4 жүректің еркін қозғалуын
5 қанмен толған жүректің созылуын
117. Диагностикалық әдіс болып табылатын электрокардиография мүмкіндік береді
1 жүректің өлшемдерін анықтауға
2 жүректің систолалық тонын тыңдап, тіркеуге
3 жүректің диастолалық тонын тыңдап, тіркеуге
4 жүрек қызметінің бұзылуын анықтауға
5 жүректің массасын анықтауға
118. ЭКГ-ны тіркеу үшін тіркелімдер жүргізіледі
1 аяқ-қол мен бас сүйегінен
2 кеуде бетінен
3 аяқ-қолдар мен кеуде бетінен
4 бас сүйегі мен аяқ-қолдардан
5 бас сүйегі мен құлақ сырғалығынан
119. ЭКГ кезіндегі І- ші стандартты тіркелімді көрсетіңіз
1 оң қол- сол қол
2 оң қол- сол аяқ
3 сол қол- сол аяқ
4 оң қол- оң аяқ
5 сол қол- оң аяқ
12. ЭКГ кезіндегі ІІ - ші стандартты тіркелімді көрсетіңіз
1 оң қол- сол қол
2 оң қол- сол аяқ
3 сол қол- сол аяқ
4 оң қол- оң аяқ
5 сол қол- оң аяқ
121. ЭКГ кезіндегі ІІІ - ші стандартты тіркелімді көрсетіңіз
1 оң қол- сол қол
2 оң қол- сол аяқ
3 сол қол- сол аяқ
4 оң қол- оң аяқ
5 сол қол- оң аяқ
122. ЭКГ- да изопотенциалды сызық пайда болады, егер
1 қозған жүйенің бөліктері арасында оң потенциалдар айырмасы болғанда
2 қозған жүйенің бөліктері арасында теріс потенциалдар айырмасы болғанда
3 жүрекшелер қозса
4 қарыншалар қозса
5 барлық жүйе қозбаса немесе керісінше қозса
123. Тіркелген ЭКГ көрсетеді
1 жүрекшелер мен қарыншалардың жиырылғыш миокардының тізбекті қозуын
2 қаңқа бұлшықеттерінің қозу аумағын
3 ми биопотенциалдарын
4 аорта мен ірі артерияларда пульсті толқынның пайда болуын
5 қантамырлар жүйесінде қан жылдамдығының әртүрлі болатындығын
124. ЭКГ-ғы Р тісі жүректің мына бөлігінің қозуын сипаттайды
1 екі жүрекшенің
2 жүректің негізі мен қарыншалардың сыртқы бетінің
3 оң қарыншаның
4 жүрек ұшы мен қарыншалардың ішкі бетінің
5 сол қарыншаның
125. ЭКГ-ғы Q тісі жүректің мына бөлігінің қозуын сипаттайды
1 екі жүрекшенің
2 жүректің негізі мен қарыншалардың сыртқы бетінің
3 оң қарыншаның
4 жүрек ұшы мен қарыншалардың ішкі бетінің
5 сол қарыншаның
126. ЭКГ-ғы R тісі жүректің мына бөлігінің қозуын сипаттайды
1 екі жүрекшенің
2 жүректің негізі мен қарыншалардың сыртқы бетінің
3 оң қарыншаның
4 жүрек ұшы мен қарыншалардың ішкі бетінің
5 сол қарыншаның
127. ЭКГ-ғы Т тісі мына үрдісті сипаттайды
1. деполяризация
2. поляризация
3. электролиттік диссоциация
4. реполяризация
5. ионизация
128. Реполяризация үрдісін дегеніміз
1. қарыншалардың қозумен қамтылу
2. миокард жасушаларының қалыпты мембраналық потенциалының қайта қалпына келуі
3.жүректің негізінің қозу
4. жүрек ұшының қозу
5. екі жүрекшелердің қозу
129. Берілген уақытта потенциалдар айырмасы аса жоғары болатын екі нүктені қосатын шартты сызық аталады
1. күш сызығы
2. жүректің электрлік осі
3. изопотенциалды сызық
4. кернеулік сызығы
5. брадикардия
130. Потенциалдар айырмасы шамасының өзгерісі мен электрлік осінің бағытының өзгерісін біруақытта жазу аталады
1. электрокардиограмма
2. фонокардиограмма
3. векторэлектрокардиограмма
4. электроэнцефолограмма
5. баллистокардиограмма
131. Жүректің қалыпты жиырылу саны
1. минутына 5-10 рет
2. минутына 10-20 рет
3. минутына 40-50 рет
4. минутына 60-80 рет
5. минутына 90-100 және 150- ге жетеді
132. Брадикардия кезіндегі жүректің жиырылу саны
1. минутына 5-10 рет
2. минутына 10-20 рет
3. минутына 40-50 рет
4. минутына 60-80 рет
5. минутына 90-100 және 150- ге жетеді
133. Тахикардия кезіндегі жүректің жиырылу саны
1. минутына 5-10 рет
2. минутына 10-20 рет
3. минутына 40-50 рет
4. минутына 60-80 рет
5. минутына 90-100 және 150- ге жетеді
ЭЭГ.
134. Электроэнцефалография дегеніміз
1 жүректің қызметі кезінде ұлпа импедансының өзгерісін тіркеуге негізделген әдіс
2 заттың деформациясы мен аққыштығы жайындағы ғылым
3 жоғары жиілікті токқа кедергісін өлшеу арқылы ми тамырларының зерттеу әдісі
4 мидың биологиялық белсенділігін тіркеп, биопотенциалдарын жазу әдісі
5 қанағысының жылдамдығын анықтау әдісі
135. Мидың биологиялық белсенділігін тіркеп, биопотенциалдарын жазу құралы аталады
1 электроэнцефалограф
2 электрокардиограф
3 реограф
4 компьютерлік томограф
5 электромиограф
136. Мидың биопотенциалдарының уақытқа тәуелділік графигі аталады
1. электрокардиограмма
2. энцефалограмма
3. реограмма
4. томограмма
5. номограмма
137. Электроэнцефалография мүмкіндік береді
1 әртүрлі қиылысатын бағыттарда объектінің көп рет жарқырауы нәтижесінде оның ішкі құрылымын зерттеуге
2 ісікті , инсульт бөліктерін, гематомаларды, қантамырларының патологиясын және сынықтарды көруге
3 ісіктерді анықтап, мойын лимфа түйіндерінің үлкею себебін зерттеуге
4 бас миының функционалдық күйін және тітіркендіргіштер әсер еткендегі оның реакциясын сапалы және сандық талдауға
5 диск жарығын (грыжасын), жұлын каналының тарылуын анықтауға
138. Электроэнцефалография (ЭЭГ) әдісі биоэлектрлік белсенділігін зерттеу әдісі
1 мидың қызмет барысында пайда болатын
2 жүректің қызмет барысында пайда болатын
3 бұлшықеттің жиырылуы мен созылуы барысында пайда болатын
4 орталық жүйке жүйесінің
5 қантамырлар жүйесінің
139. Электрэнцефалограмма қисығы
1 жүректің қозғанға дейінгі алғашқы күйіне қайта оралуының
2 амплитудалары мен жиіліктері бірдей болатын тістердің қалыптасуының
3 өте көп жүйке жасушаларының қосынды электрлік белсенділігінің жиынтығы
4 І және ІІІ- ші тармақтардағы тістердің алгебралық қосындысы
5 жүректе қозудың таралуының
140. Сау адамның ЭЭГ- да байқалады
1 І және ІІІ- ші тіркелімдердегі электр қозғаушы күштерінің айырмашылығы
2 жүректің жиырылу жиілігінің төмендеуі
3 ісіктер, инсульт бөліктері, гематомалар, патологиялық қантамырлары, сынықтар
4 жақсы ұйымдасқан ырғақты тербелістер
5 сүйек және жұмсақ ұлпалар
141. Электроэнцефалограмманың түрі
1 түзу сызық
2 жиіліктері мен амплитудалары әртүрлі болатын күрделі әрі ұдайы тербелістер
3 бірдей жиілікті синусоидалы тербелістер
4 бірдей амплитудалы синусоидалы тербелістер
5 парболалар
142. Сау адамның ЭЭГ- масының негізгі құраушыларының екі түрлі ырғағы
1 альфа және бета- ырғақтар
2 көлденең және қума
3 тета және дельта- ырғақтар
4 синусоидалы және экспоненциалды
5 дельта және гамма- ырғақтар
143. ЭЭГ- да альфа- ырғақтың шапшаң бета- ырғаққа ауысуы болады
1 қараңғыда немесе тыныштық күйде көзді жапқан кезде
2 адамның белсенді қызметке ауысуы кезінде
3 шекті сезімдік күштену кезінде
4 мидың қыртыс асты бөліктерінің зақымдануы кезінде
5 наркотикалық ұйқы кезінде
144. ЭЭГ- да тета- ырғақ пайда болады
1 қараңғыда, тыныштық күйде
2 адамның белсенді қызметке ауысуы кезінде
3 мидың патологиялық күйлері кезінде
4 тыныштық күйде көзді жапқан кезде
5 интенсивті дене және ойлау еңбегі кезінде
145. ЭЭГ- да дельта- ырғақ пайда болады
1 наркотикалық ұйқы кезінде
2 интенсивті ойлау еңбегі кезінде
3 шекті сезімдік күштену кезінде
4 бағытталған және шартты рефлекстердің жүзеге асуы кезінде
5 қараңғыда немесе тыныштық күйде көзді жапқан кезде
146. Электр күшейткішінің кіріс клеммасының біреуіне мидың үстіңгі бетінде орналасқан электродтан, екіншісіне мидан белгілі бір қашықтықта орналасқан электродтан келетін электрлік потенциалдар берілсе, онда осындай тіркелім аталады
1 қосымша
2 стандартты
3 қарапайым
4 монополярлы
5 биполярлы
147. Электр күшейткішінің оң және теріс ену клеммаларына мидың үстіңгі бетінде орналасқан электродтар жалғанса, осындай тіркелім аталады
1 қосымша
2 стандартты
3 қарапайым
4 монополярлы
5 биполярлы
148. ЭЭГ- ны тіркеу кезінде ми ұлпасынан қашықтықтағы электрод аталады
1 пассивті
2 белсенді
3 анод
4 катод
5 зонд
149. ЭЭГ- ны тіркеу кезінде мидың үстіңгі бетінде орналасқан электрод аталады
1 пассивті
2 белсенді
3 анод
4 индифферентті
5 катод
150. ЭЭГ- ны тіркеу кезінде референтті электродты орналастырады
1 мидың үстіңгі бетіне
2 оң қолға
3 құлақ сырғалығына
4 оң аяққа
5 кеуде бетіне
151. Магнитоэнцефалография денег
1 ашық мидан биопотенциалдарды тікелей тіркеу
2 мидың биоэлектрлік белсенділігімен айқындалатын магнит өрісінің параметрлерін тіркеу әдісі
3 жүректің қызметі барысында ұлпалар импедансының өзгерістерін тіркеу
4 объектінің ішкі құрылымы мен онда жүріп жатқан үрдістерді зерттеу
5 объектінің көлеңкелі кескінін алу
152. Электрокортикография дегеніміз
1 ашық мидан биопотенциалдарды тікелей тіркеу
2 мидың биоэлектрлік белсенділігімен анықталатын магнит өрісінің параметрлерін тіркеу
3 жүрек қызметінің барысында ұлпалар импедансының өзгерістерін тіркеу
4 объектінің ішкі құрылымы мен онда жүріп жатқан үрдістерді зерттеу
5 объектінің көлеңкелі кескінін алу
Спектрофотометрия
153. Зат арқылы өткенде жарық толқыны
1 біртіндеп әлсірейді
2 біртіндеп күшейеді
3 өзгермейді
4 тек беттік қабатта ғана күшейеді
5 тек беттік қабатпен ғана жұтылады
154. Зат арқылы өткенде жарық толқынының әлсіреуі байланысты
1 жарықтың шашырауы мен жұтылуына
2 беттік қабаттардың жарықты күшейтуіне
3 жарықтың дифракциясына
4 интерференцияға
5 диффузияға
155. Біртексіз ортада жарықтың шашырауы мынадай шартта орындалады
1 біртексіздік өлшемдері жарықтың толқын ұзындығынан аса үлкен болғанда
2 біртексіздік өлшемдері жарықтың толқын ұзындығынан аса кіші болғанда
3 біртексіздік өлшемдері жарықтың толқын ұзындығындай болғанда
4 жарық толқынының жиілігі өте кіші болғанда
5 жарық толқынының жиілігі үлкен болғанда
156.Ортаның біртексіздігі ретсіз орналасқан бөгде бөлшектерден құралса, осындай кездегі жарықтың шашырауы аталады
1 Тиндаль құбылысы
2 диффузиялы
3 құрамды
4 дифракция құбылысы
5 интерференция құбылысы
157. Жарық шашырайды
1 тек біртекті емес ортада
2 тек біртекті ортада
3 біртекті және біртекті емес орталарда
4 тек дисперсті ортада
5 тек ерітінділерде ғана
158. Біртексіз ортада жарықтың шашырау интенсивтілігі неғұрлым жоғары болады
1 толқын ұзындығымен салыстырғанда ортаның біртексіздік өлшемдері соғұрлым жоғары болса
2 ортаның біртексіздік өлшемдері толқын ұзындығына соғұрлым жақын болса
3 толқын ұзындығы неғұрлым үлкен болса
4 толқын ұзындығы неғұрлым кіші болса
5 біртексіздік өлшемдері толқын ұзындығымен салыстырғанда соғұрлым кіші болса
159. Біртексіз ортада жарықтың шашырау интенсивтілігі байланысты
1 толқын жиілігіне
2 толқын ұзындығы мен ортаның біртексіздік өлшеміне
3 ортаның тығыздығына
4 ортаның табиғатына
5 ортаның температурасына
160. Жарықтың жұтылуы кезінде энергиясы
1 үлкен мәнге ие болады
2 нөлге тең болады
3 едәуір артады
4 ішкі энергияның басқа түріне айналады
5 өзгермейді
161. Бугер заңы бойынша
1 жарықтың шашырауы кезінде энергиясы өзінің электромагниттік табиғатын сақтайды
2 ортаның қалындығы бірдей әр қабатымен түскен жарық энергиясының бірдей бөлігі жұтылады
3 біртексіз ортада жарықтың энергиясы тұрақты болады
4 шашыраған жарықтың интенсивтілігі түскен жарықтың толқын ұзындығына тең
5 шашырау кезінде жарықтың толқын ұзындығы өзгермейді
162. Жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы салдарынан жарық интенсивтілігінің кемуі аталады
1 жарықтың шағылуы
2 жарықтың жұтылуы
3 жарықтың шашырауы
4 жарықтың дифракциясы
5 жарықтың интерференциясы
163. Бугердің жұтылу заңының дифференциалдық түріндегі «минус» таңбасы білдіреді
1 заттың қалыңдығының өзгергенін
2 жарықтың жұтылмайтындығын
3 зат арқылы өткен жарықтың интенсивтілігінің кемуін
4 жарықтың интенсивтілігінің артуын
5 жарықтың интенсивтілігінің тұрақты болатындығын
164. Бугер заңындағы е саны тең
1 3,7
2 электрон зарядына
3 ондық логарифм негізіне
4 0,7
5 2,7
Қанның реологиялық қасиеттері. Гемодинамика
165. Тұтқырлық дегеніміз
1 сұйық молекулаларының өзара тартылыс күшімен анықталатын ішкі үйкеліс күші
2 бірлік уақытта бірлік аудан арқылы ағатын сұйық көлемі
3 сұйық молекулаларының арақашықтығына байланысты қысымның өзгерісі
4 аққан сұйықтың жылдамдығының өзгерісі
5 сұйықтың ламинарлығы мен турбуленттілігін анықтайтын шама
166. Ағынның үзіліссіздік шартының қате жауабын көрсетіңіз
1 құбырдағы сұйық жылдамдығы мен құбырдың қимасы тура пропорционал болады
2 құбырдың кезкелген қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында көлемі бірдей сұйық ағады
3 сұйықтың жылдамдығының құбырдың көлденең қимасының ауданына көбейтіндісі тұрақты шама
4 ыдыстың қимасы неше есе артса, сұйықтың ағыс жылдамдығы сонша есе кемиді
5 құбырдағы сұйықтың ағыс жылдамдығы мен құбырдың көлденең қимасының ауданы кері пропорционал
167. Әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын сұйық қабаттары арасындағы ішкі үйкеліс күші байланысты болады
1 сұйықтың табиғатына, температурасына, қоршаған ортаның қасиетіне
2 сұйықтың табиғатына, жылдамдық градиентіне, көлемге
3 жасанатын қабаттар ауданына, сұйықтың табиғатына, тұтқырлығына, жылдамдық градиентіне
4 сұйық тұтқырлығына, сұйықтың массасына
5 сұйық массасына, тұтқырлығына, жылдамдық градиентіне
168. Сұйық ньютондық емес деп аталады, егер оның тұтқырлығы тәуелді болса
1 сұйықтың табиғатына, температурасына, қысымына, қоршаған ортаның қасиетіне
2 сұйықтың табиғатына, массасына, қоршаған ортаның қасиетіне
3 сұйықтың табиғатына, температурасына, қысымына, жылдамдық градиентіне
4 сұйықтың тек табиғатына, температурасына ғана байланысты болса
5 температурасына, қысымына, массасына
169. Сұйықтың салыстырмалы тұтқырлығы сұйықтың абсолют тұтқырлығының
1 эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға артық екендігін көрсетеді
2 эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға кем екендігін көрсетеді
3 эталонды сұйықтың тұтқырлығынан неше есе артық екендігін көрсетеді
4 қанның тұтқырлығынан неше есе кем екендігін көрсетеді
5 сандық мәнін көрсетеді
170. Сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау үшін қолданылады
1 тонометр
2 манометр
3 эргометр
4 вискозиметр
5 барометр
171. Сұйықтың ағысы турбулентті болады, егер
1 Рейнольдс санының мәні оның шекті мәнінен кіші болса
2 Рейнольдс санының мәні оның шекті мәнінен үлкен болса
3 сұйықтың тұтқырлығы судың тұтқырлығынан үлкен болса
4 сұйықтың тұтқырлығы судың тұтқырлығынан кіші болса
5 сұйықтың тұтқырлығы мен судың тұтқырлығы тең болса
172. Рейнольдс саны бойынша анықталады
1 сұйық ағынының ламинарлығы және турбуленттілігі
2 сұйық ағының үзіліссіздігі
3 динамикалық қысымның шамасы
4 ішкі үйкеліс коэффициентінің шамасы
5 сұйықтың жұмсалу көлемінің шамасы
173. Реология дегеніміз
1 жүректің қызметі барысында ұлпа импедансының өзгерісін тіркеуге негізделген әдіс
2 заттың деформациясы мен аққыштығы туралы ғылым
3 жоғары жиілікті токқа кедергісін өлшеу арқылы ми тамырларының созылғыштығын зерттеу әдісі
4 капилляр түтікшедегі сұйықтың ағыс жылдамдығын өлшеуге негізделген әдіс
5 қанағысының жылдамдығын анықтау әдісі
174. Қалыпты жағдайдағы қанның салыстырмалы тұтқырлығы
1. 2-3
2. 1,64- 1,69
3. 1,5- 2
4. 4,2- 6
5. 15- 20
175. Анемия кезіндегі қанның салыстырмалы тұтқырлығы
1. 2-3
2. 1,64- 1,69
3. 1,5- 2
4. 4,2- 6
5. 15- 20
176. Полецитемия кезіндегі қанның салыстырмалы тұтқырлығы
1. 2-3
2. 1,64- 1,69
3. 1,5- 2
4. 4,2- 6
5. 15- 20
177. Егер сұйықтың тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына, температурасына ғана байланысты болса, ондай сұйықтар аталады
1 ньютондық емес
2 ньютондық
3 сығылатын
4 идеал
5 сығылмайтын
178. Егер тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына, температурасына, қысымына, жылдамдық градиентіне тәуелді болса, мұндай сұйықтар аталады
1 ньютондық емес
2 ньютондық
3 сығылатын
4 идеал
5 сығылмайтын
179. Қанның тұтқырлығының мен температура өзгерісіне байланыстылығы
1 температура кемігенде, тұтқырлық төмендейді
2 температура кемігенде, тұтқырлық артады
3 өзгермейді
4 температура артқанда, тұтқырлық артады
5 кризистік мәніне дейін артып, артынан температура артқанда, кемиді
180. Қан мынадай сұйыққа жатады
1 идеал
2 ньютондық
3 ньютондық емес
4 сұйық кристалды
5 тұтқырлы емес
181. Сұйықтың ағысы ламинарлы болады, егер құбырдың
1 көп тармақты болса
2 қабырғасы тегіс, көлденең қимасының ауданы өзгермейтін, құбырдың майысуы болмаса
3 көлденең қимасының ауданы кенет өзгерген, құбырдың майысуы болса
4 сұйық бөлшектерінің жылдамдығы жоғары болғанда
5 сұйық бөлшектерінің өзара араласуы кезінде
182. Сұйықтың ағысы турбулентті болады, егер құбырдың
1 көп тармақты болса
2 қабырғасы тегіс, көлденең қимасының ауданы өзгермейтін, құбырдың майысуы болмаса
3 көлденең қимасының ауданы кенет өзгерген, құбырдың майысуы болса
4 сұйық бөлшектерінің жылдамдығы төмен болғанда
5 сұйық бөлшектерінің өзара араласуы кезінде
183. Жүрек шуының себебі
1 қантамырлар жүйесінің тармақталуы
2 қантамырлар жүйесінің әртүрлі бөлігінде қан ағысының бірдей болуы
3 жүрек қақпақшаларының зақымдануы кезінде
4 қанның тұтқырлығы төмендегенде
5 қанның тұтқырлығы өзгермегенде
184. Гемодинамика дегеніміз
1 негізгі гемодинамикалық көрсеткіштер арасындағы байланысты, олардың қанның және қантамырларының физикалық параметрлеріне тәуелділігін тағайындау
2 тамырларға қанның тарапынан әсер ететін күш
3 қантамырлар жүйесімен қанның ағысын зерттейтін биомеханиканың бөлімі
4 заттың деформациясы мен аққыштығы туралы ғылым
5 токқа кедергісін өлшеу арқылы ми тамырларының созылғыштығын анықтау әдісі
185. Гемодинамиканың мақсаты
1 негізгі гемодинамикалық көрсеткіштер арасындағы байланысты, олардың қанның, қантамырларының физикалық параметрлеріне тәуелділігін тағайындау
2 тамырларға қанның тарапынан әсер ететін күш
3 тамырлар жүйесі бойымен қанның ағысын зерттейтін биомеханиканың бөлімі
4 заттың деформациясы мен аққыштығы туралы ғылым
5 ток күші мен кернеудің біршама аз мәнінде токқа кедергісін өлшеу арқылы, бас миы тамырларының созылғыштығын, тонусын анықтау
186. Қан қысымы дегеніміз
1 сұйықтың қысымының ағыс жылдамдығына тәуелділігі
2 тамырларға қанның тарапынан әсер ететін күш
3 тамырлардың бастапқы және соңғы бөліктеріндегі қысымдар айырмасы
4 берілген тамырдың көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта ағатын қанның көлемі
5 бірлік уақытта жүректің жасайтын жұмысы
187. Негізгі гемодинамикалық көрсеткіштерге жатады
1 қанның қысымы мен жылдамдығы
2 қанның көлемдік және сызықтық жылдамдығы
3 оң және сол қарыншалардың жұмысы
4 қанның систолалық және минуттық көлемі
5 жүректің жұмысы мен қанның көлемдік жылдамдығы
188. Гемодинамикадағы қан ағысының жылдамдығының түрі
1 көлемдік және сызықтық
2 пульсті және сызықтық
3 систолалық және диастолалық
4 статикалық және динамикалық
5 орташа және бір систолалық
189. Қантамырлар жүйесінің көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта ағатын қанның мөлшері аталады
1 қан ағысының сызықтық жылдамдығы
2 қан ағысының интенсивтілігі
3 қан қысымы
4 қанның соққы көлемі
5 қанағысының көлемдік жылдамдығы
190. Сызықтық жылдамдық дегеніміз
1 берілген тамырдың қимасы арқылы бірлік уақытта ағатын қанның көлемі
2 қан бөлшектерінің бірлік уақыттағы жүрген жолы
3 бірлік ауданға келетін, қан тарапынан тамырларға әсер ететін күш
4 тамырдың бастапқы және соңғы бөліктеріндегі қысымдар айырмасы
5 сұйықтың қысымының оның ағыс жылдамдығына тәуелділігі
191. Гемодинамика үшін ағынның үзілісіздік шартын былай тұжырымдауға болады
1 қантамырлар жүйесінің кезкелген қимасында қанағысының көлемдік жылдамдығы бірдей
2 тамыр бойымен ағатын қанның жылдамдығы құбырдың осьтік қабатында жоғары болады
3 кезкелген көлденең қима бойымен бірлік уақытта көлемі әртүрлі қан ағады
4 құбыр арқылы ағатын тұтқырлы сұйықтың жылдамдығы құбыр қабырғасына жақын қабатта жоғары болады
5 қанның тұтқырлығы мен құбыр радиусы неғұрлым кіші болса, құбыр арқылы соғұрлым көп сұйық ағады
192. Ығыстырылып шығарылған қосымша қанның көлемінен аортадағы қанның қысымы артып, оның қабырғалары созылады. Осы кезде аортадағы қан қысымы аталады
1 систолалық
2 диастолалық
3 статикалық
4 динамикалық
5 пульсті
193. Жүрек бұлшық етінің босаңсуы кезіндегі қанның қысымы аталады
1 систолалық
2 диастолалық
3 статикалық
4 динамикалық
5 пульсті
194. Пульсті қысым дегеніміз
1 жүрек бұлшықетінің босаңсуы кезіндегі қан қысымы
2 систолалық және диастолалық қысымдардың айырмасы
3 жүрек бұлшықетінің жиырылуы кезіндегі қан қысымы
4 қан ағысына байланысты болатын қысым
5 сұйық бағанының биіктігіне байланысты болатын қысым
195. Қалыпты жағдайдағы қантамырлар жүйесіндегі қанның ағысы
1 хаосты
2 турбуленттік
3 үздікті
4 бірқалыпсыз
5 ламинарлық
196. Қантамырындағы қанның қозғалысы турбулентті қозғалысқа айналады
1 тамыр саңылауы кенет тарылғанда
2 диастолалық қысым артқанда
3 пульсті толқының артқанда
4 қан тұтқырлығы артқанда
5 гидростатикалық қысым артқанда
197. Қан қысымын анықтаудың қазіргі кездегі әдісі
1 Стокс
2 Коротков
3 капиллярлық вискозиметрия
4 тамшының үзілу тәсілі
5 тамырға қуыс инені енгізу
198. Қан қысымын өлшеу барысында манжетадағы қысымның төмендеуі кезінде нақты естілетін тондар аталады
1 алғашқы
2 периодты
3 тізбекті
4 соңғы
5 синусоидалы
199. Қан қысымын өлшеу кезінде қанның турбулентті ағысымен анықталатын шулар өшіп, фонендоскопта қайтадан естілетін тондар аталады
1 бастапқы
2 периодты
3 тізбекті
4 соңғы
5 синусоидалы
200. Қан қысымын өлшеу кезінде бірінші тондардың естілуі кезінде манометрдің көрсетуі сәйкес келеді
1 динамикалық қысымға
2 төменгі қысымға
3 диастолалық
4 пульсті қысымға
5 систолалық қысымға
201. Қан қысымын өлшеу кезінде тізбекті тондардың кенет төмендеуі кезінде манометрдің көрсетуіне сәйкес келеді
1 динамикалық қысым
2 максимал қысым
3 диастолалық қысым
4 пульсті қысым
5 систолалық қысым
202. Артериялық қысымды өлшейтін құрал мынадай бөліктерден тұрады
1 манжета, ауа үрлегіш, манометр, фонендоскоп
2 фонендоскоп, манжета
3 сорғыш, манометр
4 ұшы бар түтікпен жалғанған екі түтікше
5 ауа үрлегіш, манометр
203. Жүрек қызметінің күйін сипаттайтын маңызды көрсеткіштерінің бірі
1 жүрек қарыншасынан бір минутта ығыстырылатын қанның көлемі
2 бір минутта жүректің жасайтын жұмысы
3 жүйедегі қанның жалпы мөлшері
4 пульсті қысым
5 пульсті толқын
204. Жүректің негізі физиологиялық қызметі
1 тамырдың тегіс бұлшықетінің реттелген жиырылуы
2 тамыр тонусының өзгеруі
3 қанайналым жүйесінде қан қысымының белгілі бір деңгейін ұстап тұру
4 тамырлар жүйесіне қанды айдау
5 қанайналым шеңберінде артық қысымды ұстап тұру
Тұрақты токты қолдануға негізделген терапиялық техника.
205. Гальванизация дегеніміз адам ағзасына
1 тұрақты электр өрісімен әсер ету әдісі
2 тұрақты электр тогымен әсер ету әдісі
3 жоғары жиілікті электр тогымен әсер ету әдісі
4 үздікті (импульсты) электр тогымен әсер ету әдісі
5 аса жоғары жиілікті электромагниттік толқынмен әсер ету әдісі
206. Адам ағзасына тұрақты электр тогымен әсер ету әдісі
1 электростимуляция
2 диатермия
3 аэроинонтерапия
4 гальванизация
5 дарсонвализация
207. Электрофорез
1 жоғары жиілікті электр разрядымен нерв рецепторларын тітіркендіру әдісі
2 аұлпаларды жоғары жиілікті электр тогымен дәнекерлеу әдісі
3 жоғары жиілікті магнит өрісімен қыздыру
4 жоғары жиілікті электр тогымен ұлпаларды кесу
5 электр тогының көмегімен дәрілік заттарды ағзаға енгізу
208. Тұрақты токтың көмегімен адам ағзасына дәрілік заттарды енгізу әдісі
1 дарсонвализация
2 электростимуляция
3 электрофорез
4 аэроионотерапия
5 индуктотермия
209. Электр өрісі әсерінен қалықтаған бөлшектердің сұйықтықтағы қозғалысы аталады
1 дарсонвализация
2 электростимуляция
3 электрофорез
4 аэроионотерапия
5 индуктотермия
210.Электрофорез медицинада қолданылады
1 жоғары жиілікті электр разрядымен нерв рецепторларын тітіркендіру үшін
2 аұлпаларды жоғары жиілікті электр тогымен дәнекерлеу үшін
3 жоғары жиілікті магнит өрісімен қыздыру үшін
4 жоғары жиілікті электр тогымен ұлпаларды кесу үшін
5 электр тогының көмегімен дәрілік заттарды ағзаға енгізу үшін
211. Емдік электрофорез әдісінде дәрілік заттар ағзаға енгізіледі
1 ультражоғары жиілікті электр өрісі тудыратын аэроиондар түрінде
2 бір аттас электрод астындағы иондар түрінде
3 анодтан келетін оң, теріс иондар түрінде
4 катодтан келетін оң, теріс иондар түрінде
5 жоғары кернеулі электр өрісі тудыратын аэроиондар түрінде
212. Тұрақты токтың ұлпаларға алғашқы әсері анықталады
1 ұлпалардағы зарядталған бөлшектердің орын ауыстыруымен
2 иондар қозғалғыштығының әртүрлілігімен
3 жасушалардың жартылай өткізгішті мембраналарының кейбір ион түрлерін ұстап қалуымен
4 жасушалар қызметінің қозуымен не тежелуімен
5 биообъектінің функционалдық күйінің өзгерісімен
213. Электр тогының әсерінен бұлшықеттердің еріксіз құрысып, жиырылуына байланысты ағза ұлпасының қозуы аталады
1 электрлік соққы
2 электрлік күйік
3 электролиттік диссоциация
4 ток таңбалары
5 терінің электрлік кедергісі
214. Бір валентті иондар концентрациясының екі валентті иондар концентрациясына қатынасы артқанда ұлпа жасушалары
1 бұзылады
2 қызады
3 тежелу реакциясы жүреді
4 қозу реакциясы жүреді
5 өзгеріс болмайды
215. Гальванизацияда қолданылады
1 импульсті ток
2 тұрақты ток
3 айнымалы ток
4 индукциялы ток
5 түзетілген ток
216. Адамның тұрақты токты сезінуі мынадай шамасында білінеді
1. 1 мА
2. 5 мА
3. 50 мА
4. 1 А
5. 5А
217. Өлшеуіш тізбекті биологиялық жүйемен жалғайтын арнайы пішінді өткізгіштер аталады
1 электродтар
2 түтікше
3 диодтар
4 электрлі сүзгі
5 резисторлар
218. Тұрақты токтың ағзаға әсері байланысты
1 заттың тығыздығына
2 заттың табиғатына
3 заттың температурасына
4 қысымға
5 ток күшіне
219. Жасушалардың токпен жарақаттану дәрежесін анықтайтын негізгі параметр
1 кернеу шамасы
2 кедергі шамасы
3 токтың тегі
4 ток шамасы
5 токтың өту жолдары
220. Электр тогымен ұлпаның жарақаттану дәрежесін анықтайтын негізгі параметр
1 ұлпаның массасы
2 ұлпалар кедергісі
3 ток шамасы
4 жасушалардың электрлік сыйымдылығы
5 токтың өту жолы
221.Токтың денеге енетін және шығатын жерінде пайда болатын дақтар түріндегі терінің жарақаттануы аталады
1 электрлік соққы
2 электрлік күйік
3 ұлпалар кедергісі
4 ток таңбалары
5 дененің электр кедергісі
222. Дәрілік электрофорез кезінде теріс электрод астындағы төсеніштен енгізіледі
1 қышқыл радикалдары
2 сұйық молекулалары
3 металл иондары
4 газ электрондары
5 электрондар және иондар
223. Электрофорездің көмегімен енгізілетін дәрілік заттар өтеді
1 эпидермиске
2 жүрекке
3 бауырға
4 өкпелерге
5 тыныс алу жолдарына
224. Электрофорез арқылы енгізілетін дәрілік заттар жинақталады
1 жүректе
2 бүйректерде
3 бауырда
4 өкпеде
5 дерманың жоғарғы қабаттарында
225. Электрофорез кезінде дәрілік заттар әсер етеді
1 барлық ағзаға
2 аяқ- қолдарға
3 электродтар астындағы ұлпаларға
4 ішкі мүшелерге
5 тек бұлшықет талшықтарына
226. Иондардың қозғалғыштығы байланысты
1 ион табиғатына
2 электр өрісінің кернеулігіне
3 электродтар арақашықтығына
4 иондар арасындағы потенциал айырмасына
5 ионның қозғалуы уақытына
227. Оң иондар аталады
1 аниондар
2 электрондар
3 нейтрон
4 катиондар
5 электродтар
228. Теріс иондар аталады
1 электрондар
2 катиондар
3 аниондар
4 электродтар
5 протондар
229. Электр өрісінің әсерінен сұйықта мына бөлшектер бағытталған қозғалысқа келеді
1. электрондар
2. молекулалар
3. аниондар
4. бөлшектер
5. иондар
230. Оң зарядталған электрод аталады
1 катод
2 диод
3 термистор
4 анод
5 триод
231. Теріс зарядталған электрод аталады
1 триод
2 катод
3 анод
4 диод
5 термистор
232. Электр өрісінің әсерінен электролиттердің оң иондары жылжиды
1 анодқа қарай
2 диодқа қарай
3 катодқа қарай
4 триодқа қарай
5 жылжымайды
233. Электр өрісінің әсерінен электролиттердің теріс иондары жылжиды
1 анодқа қарай
2 диодқа қарай
3 катодқа қарай
4 триодқа қарай
5 жылжымайды
234. Сұйықтарда электр өрісін тудыруға болады
1 электродтар көмегімен
2 диодтың көмегімен
3 электрондық лампының көмегімен
4 транзистордың көмегімен
5 термистордың көмегімен
Терапиялық электронды- медициналық аппараттар.
235. Электромагниттік өрістер мынадай физикалық орталармен ғана өзара әсерлеседі
1. донорлы затттары бар
2. акцепторлы заттары бар
3. бос және байланысқан электр зарядтары бар
4. теріс және оң зарядты байланысқан бөлшектері бар
5. протондармен және нейтрондармен
236. Бос және байланысқан зарядтары бар орталарда электромагниттік өріс тудырады
1. жасанды биопотенциалды
2. өткізгіштік және ығысу токтарын
3. тыныштық биопотенциалын
4. әрекет және ығысу токтарын
5. әрекет потенциалын
237. Радиобиологияда электромагниттік өріс мынадай диапазонға бөлінеді
1. төменгі және жоғары жиілікті
2. жоғары және кіші периодты
3. орташа жиілікті және кіші периодты
4. төменгі және жоғары амплитудалы
5. төменгі және ультражоғары жиілікті
238. Радиобиологияда 100 000 Гц-ке дейінгі ЭМӨ-р аталады
1. жоғары жиілікті
2. аса жоғары жиілікті
3. төменгі жиілікті
4. ультра жоғары жиілікті
5. орташа жиілікті
239. Радиобиологияда 100 000 Гц-тен жоғары болатын электромагниттік өріс аталады
1. аса жоғары жиілікті
2. жоғары жиілікті
3. ультра жоғары жиілікті
4. төменгі жиілікті
5. орташа жиілікті
240. . Индукцияланған өткізгіштік тогына аса сезімтал
1. қанайналым жүйесі
2. сүйек ұлпасы
3. жүйке жүйесі
4. бұлшық ет ұлпасы
5. қан тамырлар
241. Ағзада ток көбінесе ағады
1. қан тамымларының қабырғасымен
2. жасушааралық сұйықтықпен
3. сүйек ұлпаларымен
4. бұлшықет ұлпаларымен
5. жасушаның мембраналарымен
242. Ағзада токтың көбінесе жасушааралық сұйықтықпен өту себебі
1. оның диэлектрлік өтімділігі болады
2. оның кедергісі жасуша мембранасының кедергісінен үлкен
3. онда конденсатордың қасиеттеріндей қасиеттер білінеді
4. оның кедергісі жасуша мембранасының кедергісінен төмен
5. оның кедергісі жасуша мембранасының кедергісіне тең
243. Жоғары жиілікті электр тербелістерінің емдік әсерінің механизмінің негізі олардың мыналарға алғашқы әсері болып табылады
1 ағзаның сүйек ұлпаларына
2 жұмсақ ұлпаларға
3 бұлшықет ұлпаларына
4 мембраналар мен жасуша органоидтеріне
5 ағза ұлпалары құралған заттардың зарядталған бөлшектеріне
244. Ұлпаларды жоғары жиілікті токпен, өрістермен қыздыру мынаның есебінен жүреді
1 тербеліс қуатын жеңіл реттеудің мүмкіндігі
2 дене бетіне жеткізілген жылудың берілуі
3 дененің ішінде орналасқан ұлпалар мен мүшелерде жылудың тікелей бөлінуі
4 тері қабатының жылуды өткізбеуі әсері
5 қанайналым жүйесінің жылуды реттеуі әсері
245. Индуктотермия деп аталатын әдіс ағзаны қыздыру әдісі
1 аса жоғары жиілікті электромагниттік толқындармен
2 төменгі жиілікті магнит өрісімен
3 жоғары жиілікті электр тогымен
4 жоғары жиілікті айнымалы магнит өрісімен
5 ультражоғары жиілікті өріспен
246. Диатермия кезінде
1 дененің ашық бөлігіне лампалы генератордың терапевтік контурымен қосылған екі қорғасын пластинка орнатылады
2 емделуге тиісті дене бөлігін генератордың терапевтік контурымен қосылған соленоидтың орамдары ішіне орналастырады
3 токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия дененің өте кішкене бөлігіне жинақталып, ұлпаларды біріктіру үшін қолданылады
4 токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия капиллярлық қан кетуді болдырмай ұлпаларды кесу үшін қолданылады
5 емделуге тиісті дене бөлігін терапевтік контурдың конденсаторын құрайтын екі электродтың арасына орналастырады
247. Индуктотермия кезінде
1. емделуге тиісті дене бөлігін терапевтік контурдың конденсаторын құрайтын екі электродтың арасына орналастырады
2. токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия дененің өте кішкене бөлігіне жинақталып, ұлпаларды біріктіру үшін қолданылады
3. емделуге тиісті дене бөлігін генератордың терапевтік контурымен қосылған соленоидтың орамдары ішіне орналастырады
4. токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия капиллярлық қан кетуді болдырмай ұлпаларды кесу үшін қолданылады
5. дененің ашық бөлігіне лампалы генератордың терапевтік контурымен қосылған екі қорғасын пластинка орнатылады
248. УЖЖ терапия кезінде
1 дененің ашық бөлігіне лампалы генератордың терапевтік контурымен қосылған екі қорғасын пластинка орнатылады
2 емделуге тиісті дене бөлігін генератордың терапевтік контурымен қосылған соленоидтың орамдары ішіне орналастырады
3 токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия дененің өте кішкене бөлігіне жинақталып, ұлпаларды біріктіру үшін қолданылады.
4 токтың ұлпалар арқылы өтуі кезінде бөлінген энергия капиллярлық қан кетуді болдырмай ұлпаларды кесу үшін қолданылады
5 емделуге тиісті дене бөлігін терапевтік контурдың конденсаторын құрайтын екі электродтың арасына орналастырады
249. Диатермиямен салыстырғанда УЖЖ-ті терапияның маңызды артықшылығы
1. электрод пен дене бетінің арасындағы саңылауда ем шарасын жүргізуге мүмкіндік береді
2. жалаңаштандырылған дене бөлігіне екі қорғасын пластинкаларын орналастыруға мүмкіндік береді
3. жоғары жиілікті ток өтетін катушканың арасына емделуге тиісті дене бөлігін орналастыруға мүмкіндік береді
4. емделуге тиісті дене бөлігін соленоид орамының ішіне орналастыруға мүмкіндік береді
5. бір құралда электрлік және ультрадыбыстық терапия әдістерінің үйлесуі
250. Магнитотерапия дегеніміз
1 емдік мақсатта тұрақты, айнымалы не импульсті төменгі жиілікті магнит өрістерін қолдану
2 емдік мақсатта жоғары жиілікті магнит өрістерін қолдану
3 жарықтың көмегімен ағзаны сауықтандыру әдісі
4 жарықтың элементар бөлшектерінің ағзада үрдістерге әсер етуі арқылы ағзаны сауықтандыру әдісі
5 дененің белгілі бір бөлігіне ультражоғары жиілікті үздіксіз не серпінді электр өрісімен әсер етіп, емдеудің электрлік әдісі

Приложенные файлы

  • docx 18395471
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий