Kwestionariusz osob. Ukraina


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
[Особиста анкета кандидата]
Pesel: Miejsce urodzenia[місце народження]:
Imię[ ім´я]: Nazwisko[ прізвище]:
Imiona rodziców[ імена батьків]: Seria i numer dowodu, Paszportu[ серія і номер українського, а також закордонного паспорту]
Nr. Tel. Kontaktowego[ номер телефону]: Ulica[ вулиця]: Kod pocztowy, miejscowość [ індекс,місцевість]: Narodowość [національність]:
Województwo[ область]: Powiat[ район]: E-mail:
Nazwisko rodowe[прізвище дівоче]: Dzieci [Діти]: Tak [Так ] Nie[ Ні]
Czy jest Pan/Pani studentem? (jeśli tak należy okazać zaświadczenie)[Чи Пан/Пані є студентем/студенткою(якщо так,то треба показати посвідчення)] Tak[Так] Nie[Ні] Prywatne ubezpieczenie:(jeśli tak, nałeży podać ostatnie ubezpieczenie)[Чи має Пан/Пані приватне страхування(якщо так,то треба подати підтвердження остатньoї оплати]: Tak [Так] Nie[Ні]
Bank[ назва банку]: Właściciel konta [власник рахунку]:
Numer konta [номер рахунку]:
Rozmiar buta [розмір взуття]: Religia/Wyznanie[ релігія/визнання]: Stan cywilny [сімейний стан]:
Otrzymuje Pan/Pani rentę? (jeśli tak, należy okazać zaświadczenie)
[Чи отримує Пан/Пані пенсію(якщо так, треба показати посвідчення)]? Tak [Так] Nie[Ні] Czy posiada Pan/ Pani uprawnienia na wózki jezdniowe? [Чи має Пан/Пані дозвіл на вантажопідйомники?]
Tak [Так] Nie[Ні] Czy posiada Pan/Pani ważne prawo jazdy?
[Чи має Пан/Пані дійсні водійські права]:
Tak[Так] Nie[Ні]
Kategoria[Категорія]:
Czy posiada Pan/Pani książeczkę sanepidowską ?
[Чи має Пан/Пані медичну книжку?]
Tak [Так] Nie[Ні] Czy posiada Pan/Pani ważną wizę na pobyt i prace w Polsce (jeśli tak należy okazać skan)
[Чи має Пан/Пані дійсну візу на перебування і роботу в Польщі(якщо так,треба показати skan)]
Tak Nie
Znajomość języków obcych [рівень знання іноземних мов]
Język polski
[польської] Słaby [слабкий] Średni [середній] Zaawansowany[високий]
Język angielski
[англійської] Słaby [слабкий] Średni [середній] Zaawansowany[високий]
Język niemiecki
[ німецької ] Słaby [слабкий] Średni [середній] Zaawansowany[високий]
Wykształcenie[ освіта]:
zawodowe [професійна] średnie [середня] wyższe[вища] Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon):
[Дані до контактної особи: ім´я,прізвище,телефон]
Załącznik nr 2 [Додаток 2]
do umowy o współpracy z dnia …………
[до угоди вспівпраці від ...(день,місяць,рік)]...................
Czy odbył Pan służbę w wojsku?/ Чи відбули Ви службу в армії? TAK [Так] NIE[Ні]
Czy był Pan/Pani kiedykolwiek karany/a: TAK [Так] NIE[Ні]
Jeśli tak za co?
[Чи Пан/Пані відбував/ла покарання?]
[Якщо так, то за що?]
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadane, udokumentowane doświadczenie (nazwa firmy, okres zatrudnienia)
[Підтверджений досвід роботи(назва фірми,стаж)]
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe.[Підтверджую,що подані вище дані достовірні]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
[Погоджуюся на обробку моїх персональних даних з особистої анкети кандидата в процесі нобору згідно з законем від 29.08.1997 року про охорону особистих даних(рішення від 2002 нр.101,п.926 зі змінами]
Informacje dodatkowe (inne)[Додаткова інформація]
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________ ________________________ Miejscowość, data Podpis kandydata
[місцевість,дата] [підпис кандидата]

Приложенные файлы

  • docx 18395354
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий