osnov_fondi

#5
Управлiння матерiально-технiчним постачанням торговельного пiдприемства
!1
Яким термiном визначаються матерiальнi активи пiдприємства, що використовуються у процесi господарської та соцiальної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк)?
Основнi засоби.
Необоротнi активи.
Матерiально-технiчна база пiдприємства.
Довгостроковi (капiтальнi) вкладення.
!2
Зазначте критерiй, за яким вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, матерiальнi активи пiдприємства належать до основних засобiв?
Усi зазначенi критерiї.
Строк корисного використання (експлуатацiї).
Тривалiсть операцiйного циклу пiдприємства.
Вартiсть активу.
!3
Чи розрiзняються поняття "основнi засоби торговельного пiдприємства" та "матерiально-технiчна база торговельного пiдприємства"?
Так, перше поняття є вужчим i входить до складу другого.
Нi, не розрiзняються - данi поняття iдентичнi.
Так, друге поняття є вужчим i входить до складу першого.
Спiввiдношення даних понять може бути рiзним i залежить вiд особливостей дiяльностi пiдприємства.
!4
Що крiм основних засобiв складає матерiально-технiчну базу пiдприємства?
Запаси сировини, палива та матерiалiв, а також iншi матерiальнi ресурси пiдприємства.
Решта необоротних активiв (крiм основних засобiв), якi вiддзеркаленi у першому роздiлi бухгалтерського балансу.
Трудовi ресурси пiдприємства.
Усi зазначенi елементи.
!5
Що вiдбувається з вартiстю основних засобiв пiдприємства протягом термiну їх використання?
Питання є некоректним, оскiльки для оцiнки основних засобiв iснує декiлька видiв вартостi, що змiнюються з часом.
Вартiсть основних засобiв поступово зменшується, внаслiдок їх амортизацiї.
Вартiсть основних засобiв залишається незмiнною, якою була зафiксована в облiку на момент зарахування на баланс.
Вартiсть основних засобiв зростає за результатами перiодичного проведення iндексацiї даних активiв.
!6
Який вид витрат пiдприємства не враховується пiд час визначення первiсної вартостi основних засобiв у випадку їх придбання?
Витрати на сплату вiдсоткiв за кредит, що залучався для придбання основних засобiв.
Витрати на установку, монтаж та налагодження основних засобiв.
Витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв.
Реєстрацiйнi збори, державне та ввiзне мито, суми непрямих податкiв, сплаченi у зв'язку з придбанням основних засобiв.
!7
Що вiдбувається з первiсною вартiстю окремого об'єкта основних засобiв пiдприємства протягом термiну його використання?
Залишається незмiнною, крiм випадку проведення полiпшення або часткової лiквiдацiї та переоцiнки даного об'єкта.
Безумовно залишається незмiнною, якою була зафiксована на момент зарахування даного об'єкта на баланс пiдприємства.
Поступово знижується, як наслiдок амортизацiї даного об'єкта основних засобiв.
Якщо проводиться полiпшення даного об'єкта (наприклад, ремонт), то дана вартiсть зростає, якщо нi - знижується.
!8
Що вiдбувається iз сукупною первiсною вартiстю основних засобiв (ОЗ) пiдприємства у процесi його функцiонування?
Зростає або зменшується у рiзнi перiоди, залежностi вiд спiввiдношення обсягiв введення та вибуття ОЗ та iнших факторiв.
Залишається незмiнною, крiм випадку проведення полiпшення або часткової лiквiдацiї та переоцiнки ОЗ.
Поступово знижується, внаслiдок амортизацiї основних засобiв.
Якщо проводиться полiпшення ОЗ (наприклад, капремонт), то дана вартiсть зростає, якщо нi - знижується.
!9
Який метод оцiнки основних засобiв враховує можливу доходнiсть вiд використання у процесi дiяльностi пiдприємства?
Жоден iз наведених.
За вiдтворювальною вартiстю.
За залишковою вартiстю.
За первiсною вартiстю.
!10
Як спiввiдносяться мiж собою первiсна та залишкова (бухгалтерська) вартiсть основних засобiв пiдприємства?
Залишкова менше первiсної на величину зносу, але для нововведених основних засобiв у перший мiсяць експлуатацiї вони рiвнi.
Залишкова завжди менше первiсної на величину зносу, що нараховується iз самого початку експлуатацiї основних засобiв.
Залишкова та первiсна вартiсть основних засобiв рiвнi мiж собою, крiм випадкiв, коли проводиться переоцiнка первiсної вартостi.
Залишкова менше або бiльше первiсної залежно вiд способу амортизацiї ОЗ, що використовує пiдприємство.
!11
Який вид вартостi основних засобiв пiдприємства вiддзеркалює суму витрат, що необхiдно здiйснити пiдприємству за сучасних умов у випадку придбання даних основних засобiв?
Вiдновлювальна вартiсть.
Первiсна вартiсть.
Залишкова вартiсть.
Усi зазначенi види.
!12
Що вiдбувається iз залишковою вартiстю окремого об'єкту основних засобiв протягом строку його експлуатацiї, якщо пiдприємство не проводить переоцiнку та полiпшення даного об'єкта?
Залишкова вартiсть зменшується, що обумовлюється нарахуванням амортизацiї.
Залишкова вартiсть зростає, оскiльки вона вiддзеркалює накопичений знос даного об'єкта основних засобiв.
Залишкова вартiсть залишається незмiнною, якою була зафiксована в облiку на момент зарахування на баланс.
Залишкова вартiсть може зростати або зменшуватись залежно вiд ефективностi використання даного об'єкта.
!13
Як позначається на залишковiй вартостi об'єкта основних засобiв проведення його амортизацiї?
Призводить до зменшення залишкової вартостi.
Призводить до зростання залишкової вартостi.
Нiяк не позначається.
Призводить до зменшення або до зростання залишкової вартостi залежно вiд методу нарахування амортизацiї.
!14
Яким термiном визначається втрата основними засобами пiдприємства своїх технiко-експлуатацiйних властивостей, внаслiдок їх використання та впливу на них природних сил?
Фiзичний знос основних засобiв.
Моральний знос основних засобiв.
Амортизацiя.
Реновацiя.
!15
Моральний знос основних засобiв пiдприємства - це:
Зменшення вартостi аналогiчних основних засобiв пiд впливом науково-технiчного прогресу.
Втрата вартостi через зменшення продуктивностi використання основних засобiв.
Збiльшення вiдтворювальної вартостi основних засобiв при зменшеннi їх споживчої вартостi.
Усi наведенi варiанти вiдповiдей характеризують рiзнi аспекти морального зносу основних засобiв.
!16
Що є причиною морального зносу основних засобiв?
Створення нових або бiльш продуктивних основних засобiв.
Вплив природних сил на основнi засоби.
Висока iнтенсивнiсть використання основних засобiв та недолiки технiчного догляду за ними.
Усi зазначенi причини.
!17
Що є причиною фiзичного зносу основних засобiв?
Усi зазначенi причини.
Вплив природних сил на основнi засоби.
Висока iнтенсивнiсть використання основних засобiв.
Недостатня квалiфiкацiя робiтникiв та неналежна якiсть ремонтного обслуговування основних засобiв.
!18
Як позначиться на рiвнi морального зносу основних засобiв пiдприємства впровадження нових технологiй у сферi основної операцiйної дiяльностi?
Призведе до зростання рiвня морального зносу.
Призведе до зниження (часткового або повного вiдшкодування) рiвня морального зносу.
Нiяк не позначиться.
Призведе до зростання або до зниження рiвня морального зносу залежно вiд конкретних обставин дiяльностi.
!19
Як необхiдно дiяти щодо основних засобiв, фiзичний знос яких не пiдлягає усуненню?
Данi основнi засоби необхiдно замiнити.
Необхiдно провести модернiзацiю даних основних засобiв.
Необхiдно провести капiтальний ремонт даних основних засобiв.
Необхiдно провести поточний ремонт даних основних засобiв.
!20
Що робити з основними засобами, якi повнiстю морально зношенi?
Данi основнi засоби необхiдно замiнити.
Необхiдно провести модернiзацiю даних основних засобiв.
Необхiдно провести капiтальний ремонт даних основних засобiв.
Необхiдно провести поточний ремонт даних основних засобiв.
!21
Яким чином здiйснюється вiдшкодування фiзичного зносу основних засобiв пiдприємства?
Шляхом їх ремонту.
Шляхом їх замiни.
Шляхом їх модернiзацiї.
Усiма зазначеними способами.
!22
Яким чином здiйснюється вiдшкодування часткового морального зносу основних засобiв пiдприємства?
Шляхом їх модернiзацiї.
Шляхом їх поточного ремонту.
Шляхом їх капiтального ремонту.
Усiма зазначеними способами.
!23
Модернiзацiя основних засобiв - це:
Внесення конструктивних змiн в об'єкти основних засобiв iз метою покращання їх технiко-економiчних характеристик.
Вид ремонту основних засобiв, що дає змогу повнiстю усунути їх фiзичний знос.
Вид поточного ремонту основних засобiв, що дає змогу пiдвищити їх продуктивнiсть.
Замiна зношених основних засобiв на новi.
!24
Який вид вартостi основних засобiв та iнших необоротних активiв характеризує суму коштiв, яку пiдприємство очiкує отримати вiд їх реалiзацiї пiсля закiнчення термiну корисного використання за мiнусом витрат, пов'язаних iз продажем?
Лiквiдацiйна вартiсть.
Балансова (залишкова) вартiсть.
Вiдновлювальна вартiсть.
Ринкова вартiсть.
!25
В яких одиницях вимiру здiйснюється облiк, аналiз i планування основних засобiв пiдприємства?
У вартiсних та натуральних одиницях вимiру.
Лише у вартiсних одиницях вимiру.
Лише у натуральних одиницях вимiру.
В умовних одиницях.
!26
Який з наведених факторiв безпосередньо та без застережень зумовлює зростання потреби торговельного пiдприємства щодо торговельної площi?
Зростання потоку покупцiв i збiльшення робочих мiсць торговельно-оперативного персоналу.
Зростання загальної чисельностi працiвникiв пiдприємства.
Зростання товарообороту у фактичних цiнах.
Продовження часу роботи магазину.
!27
За якою ознакою основнi засоби пiдприємства торгiвлi подiляються на активну та пасивну частини?
За характером участi у торговельно-технологiчному процесi.
За рiвнем дохiдностi.
За цiльовим призначенням.
За паспортною продуктивнiстю.
!28
Яким термiном визначається частина основних засобiв пiдприємства, що не використовуються для безпосереднього впливу на предмети працi, але створюють необхiднi матерiальнi умови для господарської дiяльностi даного пiдприємства?
Пасивна частина основних засобiв.
Невиробничi основнi засоби.
Активна частина основних засобiв.
Забалансова частина основних засобiв.
!29
Який вид основних засобiв торговельного пiдприємства належить до пасивної частини основних засобiв?
Складськi споруди.
Пiдйомно-транспортне устаткування.
Контрольно-касовi апарати.
Усi зазначенi види основних засобiв.
!30
Яким термiном визначається група основних засобiв пiдприємства, якi використовуються не для обслуговування господарської дiяльностi, а для вирiшення окремих соцiальних завдань (наприклад, для забезпечення вiдпочинку працiвникiв пiдприємства)?
Невиробничi основнi засоби.
Пасивнi основнi засоби.
Забалансовi основнi засоби.
Дане питання є некоректним, оскiльки окремому пiдприємству немає сенсу утримувати такi основнi засоби.
!31
Як необхiдно дiяти пiдприємству, яке має зайвi основнi засоби, що тимчасово не використовуються?
Обрати одне з рiшень, запропонованих серед варiантiв вiдповiдей, з огляду на економiчну доцiльнiсть.
Забезпечити альтернативне використання зайвих основних засобiв шляхом їх перепрофiлювання.
Здати зайвi основнi засоби в оренду.
Продати зайвi основнi засоби.
!32
Який показник характеризує структуру основних засобiв торговельного пiдприємства?
Питома вага окремих груп основних засобiв у загальному обсязi.
Фондовiддача.
Коефiцiєнт оновлення.
Коефiцiєнт придатностi.
!33
Що характеризує коефiцiєнт оновлення основних засобiв?
Частку нововведених основних засобiв у вартостi основних засобiв пiдприємства на кiнець перiоду.
Суму, на яку збiльшилась вартiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi.
Кiлькiсть введених у дiю нових основних засобiв на пiдприємствi.
Частку нововведених основних засобiв у вартостi основних засобiв пiдприємства на початок перiоду.
!34
Що характеризує коефiцiєнт придатностi основних засобiв пiдприємства?
Частку незношеної частини основних засобiв в їх початковiй вартостi.
Частку основних засобiв, що не потребують ремонту.
Спiввiдношення фактичної та паспортної потужностi основних засобiв.
Спiввiдношення технiчного рiвня основних засобiв даного пiдприємства й пiдприємств-конкурентiв.
!35
Що характеризує коефiцiєнт зносу основних засобiв пiдприємства?
Частку первинної вартостi основних засобiв, що списана у порядку облiку їх зносу на поточнi витрати пiдприємства.
Частину основних засобiв, що замортизована i не може брати участi у господарськiй дiяльностi пiдприємства.
Спiввiдношення коефiцiєнтiв придатностi та вибуття основних засобiв пiдприємства.
Спiввiдношення мiж сумою зносу та залишковою вартiстю основних засобiв пiдприємства.
!36
Як впливає на загальну ефективнiсть використання основних засобiв пiдприємства змiна коефiцiєнта використання власних складських примiщень?
Прямо пропорцiйно.
Не впливає.
Обернено пропорцiйно.
Характер впливу визначити неможливо.
!37
Який показник характеризує ступiнь зносу основних засобiв торговельного пiдприємства?
Коефiцiєнт придатностi основних засобiв.
Фондомiсткiсть товарообороту.
Коефiцiєнт вибуття основних засобiв.
Обсяг товарообороту на 1 кв.м торговельної площi.
!38
Як розраховується показник "фондовiддача" на торговельному пiдприємствi?
Як частка вiд дiлення обсягу товарообороту за перiод на середню вартiсть основних засобiв даного пiдприємства.
Як добуток обсягу товарообороту за перiод на середню вартiсть основних засобiв даного пiдприємства.
Як частка вiд дiлення середньої вартостi основних засобiв даного пiдприємства на обсяг його товарообороту за перiод.
Як сума коштiв вiд продажу основних засобiв, що вибувають iз пiдприємства за певний перiод.
!39
Який показник вартостi основних засобiв пiдприємства застосовується пiд час проведення аналiзу ефективностi використання основних засобiв, зокрема, у розрахунках показника фондовiддачi та прибутковостi основних засобiв?
Середня хронологiчна первiсна вартiсть основних засобiв за аналiтичний перiод.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець аналiтичного перiоду.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок аналiтичного перiоду.
Середня арифметична залишкова вартiсть основних засобiв за аналiтичний перiод.
!40
Який з наведених показникiв розраховується на основi лише натуральних (невартiсних) величин та може використовуватися для оцiнки ефективностi використання складiв торговельного пiдприємства?
Коефiцiєнт використання складського об'єму.
Вiддача складської площi.
Забезпеченiсть витрат на утримання складiв доходами вiд дiяльностi пiдприємства.
Усi зазначенi показники.
!41
Яким термiном визначається промiжок часу, протягом якого вiдбувається процес формування, використання та вiдновлення споживчої вартостi основних засобiв?
Цикл вiдтворення основних засобiв.
Експлуатацiйний перiод основних засобiв (перiод корисного використання).
Операцiйний цикл пiдприємства.
Амортизацiйний цикл.
!42
У чому полягає економiчна сутнiсть амортизацiї основних засобiв пiдприємства?
У систематичному перенесеннi певної частки вартостi основних засобiв на собiвартiсть продукцiї (послуг) пiдприємства.
У зменшеннi споживчої вартостi основних засобiв у процесi експлуатацiї.
У нагромадженнi коштiв для фiнансування вiдтворення основних засобiв.
У замiнi повнiстю зношених основних засобiв новими.
!43
Якi види активiв пiдприємства, крiм основних засобiв, можуть амортизуватися?
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Жоден з iнших видiв активiв пiдприємства, крiм основних засобiв, амортизуватися не може.
Будь-якi необоротнi активи, що вiддзеркаленi у першому роздiлi активу балансу пiдприємства.
Окремi види оборотних активiв за рiшенням органiв управлiння пiдприємства.
!44
Як часто проводиться нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємства вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку?
Щомiсячно.
Раз на рiк.
Щоквартально.
Залежить вiд методу нарахування амортизацiї, групи основних засобiв та обсягiв дiяльностi пiдприємства.
!45
З якою перiодичнiстю проводиться нарахування амортизацiї основних засобiв у податковому облiку пiдприємства вiдповiдно до дiючого законодавства?
Щоквартально.
Раз на рiк.
Щомiсячно.
Залежить вiд методу нарахування амортизацiї, групи основних засобiв та обсягiв дiяльностi пiдприємства.
!46
Яким чином визначається метод нарахування амортизацiї основних засобiв для окремого пiдприємства?
Обирається пiдприємством самостiйно з врахуванням податкового законодавства серед нормативно визначених методiв.
Розробляється пiдприємством вiдповiдно до його економiчних iнтересiв.
Встановлюється у технiчнiй документацiї кожного об'єкта основних засобiв.
Встановлюється мiнiстерствами та вiдомствами окремих галузей, до яких належить дане пiдприємство.
!47
Що є базою для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємства у випадку застосування прямолiнiйного методу?
Первiсна (або переоцiнена) вартiсть основних засобiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi.
Залишкова вартiсть основних засобiв.
Первiсна (або переоцiнена) вартiсть основних засобiв.
Фактичний мiсячний обсяг продукцiї (робiт, послуг) даного пiдприємства.
!48
Що є базою для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємства у випадку застосування виробничого методу?
Фактичний мiсячний обсяг продукцiї (робiт, послуг) даного пiдприємства.
Первiсна (або переоцiнена) вартiсть основних засобiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi.
Залишкова вартiсть основних засобiв.
Первiсна (або переоцiнена) вартiсть виробничих основних засобiв.
!49
Який метод нарахування амортизацiї основних засобiв передбачає визначення рiчної суми амортизацiї шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта основних засобiв?
Прямолiнiйний метод.
Метод прискореного зменшення залишкової вартостi.
Кумулятивний метод.
Виробничий метод.
!50
Який метод нарахування амортизацiї основних засобiв передбачає використання норми амортизацiї, яка обчислюється виходячи зi строку корисного використання об'єкта основних засобiв, i подвоюється?
Метод прискореного зменшення залишкової вартостi.
Прямолiнiйний метод.
Кумулятивний метод.
Виробничий метод.

!51
Який метод нарахування амортизацiї основних засобiв передбачає визначення рiчної суми амортизацiї шляхом множення вартостi, яка амортизується, на коефiцiєнт, що розраховується дiленням кiлькостi рокiв до закiнчення корисного використання об'єкта основних засобiв на суму числа рокiв корисного використання?
Кумулятивний метод.
Метод прискореного зменшення залишкової вартостi.
Прямолiнiйний метод.
Виробничий метод.
!52
Який метод нарахування амортизацiї основних засобiв передбачає використання подвоєної норми амортизацiї, розрахованої, виходячи зi строку корисного використання об'єкта основних засобiв?
Метод прискореного зменшення залишкової вартостi.
Кумулятивний метод.
Прямолiнiйний метод.
Виробничий метод.
!53
Як обчислюється ставка амортизацiї об'єкта основних засобiв пiдприємства у випадку застосування виробничого методу нарахування?
Дiленням вартостi, що амортизується, на обсяг продукцiї, який очiкується виробити з використанням даного об'єкта.
Як величина, обернена до строку корисного використання даного об'єкта основних засобiв.
Множенням питомих витрат на вiдтворення даного об'єкта основних засобiв на запланований обсяг продукцiї.
Нiяк не обчислюється, оскiльки даний метод нарахування не передбачає використання ставки амортизацiї.
!54
Якi шляхи може використати торговельне пiдприємство щодо забезпечення задоволення потреби у приростi основних засобiв?
Може використати будь-який iз зазначених шляхiв, якщо визначить його для себе найбiльш ефективним.
Придбати необхiднi основнi засоби у власнiсть.
Здiйснити капiтальне будiвництво (пiдрядним або господарським способом).
Орендувати необхiднi основнi засоби (у порядку оперативного або фiнансового лiзингу).
!55
Який пiдхiд до проведення ремонтiв основних засобiв на пiдприємствi визначається термiном "аварiйна ремонтна полiтика"?
Що передбачає проведення ремонтiв лише пiд час виходу окремих об'єктiв основних засобiв iз ладу.
Що передбачає проведення планово-попереджувальних ремонтiв.
Що передбачає проведення винятково капiтальних ремонтiв.
Що передбачає проведення ремонтiв лише у випадку масштабних аварiй, якi паралiзують дiяльнiсть пiдприємства.
!56
Яким термiном у податковому законодавствi визначаються матерiальнi цiнностi, що використовуються у господарськiй дiяльностi пiдприємства протягом перiоду, який перевищує 365 календарних днiв з дати введення в експлуатацiю, та вартiсть яких поступово зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом?
Основнi фонди.
Основнi засоби.
Необоротнi активи.
Капiтальнi активи.
!57
До якої групи основних фондiв у податковому облiку пiдприємства належать будiвлi та споруди?
До першої групи.
До другої групи.
До третьої групи.
4. До четвертої групи.
!58
Розмiстити у порядку зростання норми амортизацiї, якi встановлюються у вiдсотках до балансової вартостi кожної з груп основних фондiв, вiдповiдно до податкового облiку пiдприємства. Умовнi позначення: група 1, 2, 3 - норма амортизацiї 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних фондiв вiдповiдно.
Група 1 - група 3 - група 2 - група 4.
Група 1 - група 2 - група 3 - група 4.
Група 3 - група 2 - група 1 - група 4.
Група 2 - група 1 - група 3 - група 4.
!59
Для якої групи основних фондiв податковим законодавством передбачена найбiльша норма амортизацiї (у вiдсотках до балансової вартостi)?
Для четвертої групи.
Для другої групи.
Для третьої групи.
Для першої групи.
!60
Якi види основних фондiв належать до другої групи у податковому облiку пiдприємства?
Усi зазначенi види.
Автомобiльний транспорт.
Меблi.
Офiсне обладнання.
!61
В якому випадку основнi фонди пiдприємства не пiдлягають амортизацiї вiдповiдно до податкового законодавства?
В усiх зазначених випадках.
Якщо основнi фонди придбанi з метою їх подальшого продажу.
Якщо основнi фонди законсервованi.
Якщо основнi фонди належать до невиробничих фондiв.
!62
З якою перiодичнiстю може проводитись iндексацiя основних фондiв торговельного пiдприємства?
Один раз на рiк.
Один раз на мiсяць.
Один раз на квартал.
З будь-якою перiодичнiстю, на розсуд керiвництва пiдприємства.
!63
Який критерiй використовується на пiдприємствi пiд час обґрунтування оптимальної ремонтної полiтики основних засобiв?
Мiнiмiзацiї суми втрат через виробничi паузи та витрат на проведення ремонтних робiт.
Максимiзацiї коефiцiєнта iнтенсивного використання основних засобiв.
Максимiзацiї коефiцiєнта придатностi основних засобiв.
Може використовуватись будь-який iз запропонованих критерiїв, на розсуд керiвництва пiдприємства.
13PAGE 15
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18395321
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий