Pit_dlya_derzh_ekzam_z_teorfiziki_ta_osnov_okho..

Теоретична фізика
1. Принцип відносності Галілея.
2. Закони збереження та зміни імпульсу, момента імпульсу та енергії.
3. Зв’язок законів збереження з однорідністю та ізотропністю простору і однорідністю часу та із симетрією силових полів.
4. Закони Кеплера.
5. Рівняння Лагранжа.
6. Рівняння Гамільтона.
7. Функція Гамільтона. Канонічне рівняння Гамільтона.
8. Теорема Ліувілля про збереження фазового об’єму ансамблю механічних систем.
9. Теорема Якобі.
10. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі при наявності зарядів та струмів.
11. Рівняння Максвелла як узагальнення дослідних фактів.
12. Закони збереження енергії в електродинаміці.
13. Густина енергії електромагнітного поля. Вектор Умова-Пойнтінга.
14. Калібрувальна інваріантність.
15. Рівняння для потенціалів. Запізнюючі потенціали.
16. Електромагнітне поле у вакуумі. Випромінювання електромагнітних хвиль.
17. Реакція випромінювання. Радіаційна ширина спектральних ліній.
18. Основи спеціальної теорії відносності.
19. Ефект Доплера.
20. Рівняння Максвелла для поля в середовищі. Електромагнітні хвилі в середовищі.
21. Випромінювання Вавилова-Черенкова.
22. Хвилі де Бройля. Принцип суперпозиції.
23. Опис стану за допомогою хвильової функції. Рівняння Шредінгера.
24. Власні значення та власні функції ермітових операторів. Ортонормованість і повнота власних функцій.
25. Оператори координати, імпульсу, енергії.
26. Середні значення фізичних величин.
27. Співвідношення невизначеностей для фізичних величин. Умова сумісної вимірюваності динамічних змінних.
28. Зміна станів з часом. Повне рівняння Шредінгера.
29. Тунельний ефект.
30. Гармонічний осцилятор.
31. Рух у центральному полі. Атом водню: енергетичний спектр, власні функції.
32. Теорія збурень для стаціонарних задач. Поправки першого та другого порядків у випадку невироджених рівнів.
33. Теорія збурень при наявності виродження.
34. Ймовірність квантових переходів під дією збурення.
35. Ефект Штарка в атомі водню.
36. Рівняння Клейна-Фока. Рівняння Дірака, матриці Паулі.
37. Ефект Зеемана у слабкому та сильному магнітних полях.
38. Розв’язок рівняння Дірака для вільної частинки. Від’ємні енергії. Позитрон.
39. Принцип нерозрізненності тотожних частинок. Симетричні та антисиметричні хвильові функції; зв’язок зі спіном частинок. Принцип Паулі.


40. Теорія атома гелію.
41. Поняття ентропії. Квантування фазового простору. Фізичний зміст ентропії.
42. Перше начало термодинаміки. Теплоємність системи.
43. Вільна енергія, внутрішня енергія системи, кількість теплоти і робота.
44. Друге начало термодинаміки для квазістатичних процесів..
45. Друге начало термодинаміки для нестатичних процесів. Нерівність Клаузіуса.
46. Мікроканонічний розподіл. Функція розподілу ізольованої термодинамічної системи.
47. Канонічний розподіл Гіббса.
48. Великий канонічний розподіл для термодинамічної системи із змінним числом частинок.
49. Розподіл Максвелла по імпульсах і швидкостях частинок. Розподіл Максвелла-Больцмана.
50. Основні співвідношення квантової статистичної фізики. Квантовий мікроканонічний розподіл, розподіл Гіббса та великий канонічний розподіл.
51. Ідеальні одноатомні квантові гази.
52. Розподіл Фермі-Дірака та розподіл Бозе-Ейнштейна.
53. Фермі-газ при низьких температурах. Теплоємність сильно-виродженого електронного газу.
54. Співвідношення взаємності Онзагера.
55. Адіабатичне наближення.
56. Загальні властивості електронів, що рухаються в періодичному полі.
57. Наближення слабко зв’язаних електронів. Зони Бріллюена.
58. Наближення сильно зв’язаних електронів.
59. Статистичні властивості електронного газу в напівпровідниках, розрахунок хімічного потенціалу.
60. Екситони. Екситони Ваньє-Мотта. Екситони Френкеля.
61. Статистична рівновага вільних електронів у напівпровідниках та металах.
62. Теплоємність вільних електронів у металах та напівпровідниках.
63. Парамагнетизм газів та електронів провідності у металах і напівпровідниках.
64. Діамагнетизм атомів та електронів провідності.
65. Теорія надпровідності.
66. Спінові хвилі у кристалах.
67. Дисперсійні співвідношення для функцій Гріна.
68. Принцип побудови діаграм Фейнмана.
69. Поняття про S-матрицю. Теорема Віка. Рівняння Дайсона.
70. Симетрія кристалів. Приклади кристалічних структур: алмаз, графіт.
71. Коливання кристалічної гратки. Оптичні та акустичні вітки коливань.
72. Гратки Браве. Індекси Міллера.
73. Тензор деформацій та напруг. Закон Гука.
74. Теплоємність твердих тіл. Закон Дюлонга-Пті. Теорія теплоємності Ейнштейна і Дебая.
75. Поняття про групу. Приклади груп.
76. Представлення груп. Незвідні представлення.
77. Основна теорема теорії представлень. Характери.
78. Просторові групи.


79. Принцип еквівалентності в теорії гравітації.
80. Рівняння теорії гравітації Ейнштейна.
81. Сфера Шварцшільда та чорні діри.


Основи охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.
Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.
Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Виробничі джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.
Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння. Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.
13PAGE14315

13PAGE 15


13PAGE 14315
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 18395289
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий