Osnovu_bibliogr_opusy


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків. Оксана Кордюкова , Наукова б - ка НаУКМА , 2011 ПЛАН I. Бібліографічний опис. Міжнародні правила складання бібліографічного опису II. Процес складання бібліографічного опису III. Складання бібліографічних списків до наукових робіт:  Загальні правила цитування та посилання на використані джерела при написанні дисертацій та авторефератів дисертацій  Оформлення списку використаних джерел  Складання бібліографічного опису на документи, що мають 1, 2, 3, 4 і більше авторів, не мають автора, збірники)  Складання бібліографічних описів відомчих видань  Складання бібліографічних описів багатотомних видань  Бібліографічний опис нормативно - технічних документів зі стандартизації  Складання бібліографічних описів електронних ресурсів  Складання аналітичного бібліографічного опису I. Бібліографічний опис. Міжнародні правила складання бібліографічного опису • Бібліографічний опис – це записана за певними правилами сукупність бібліографічних даних, що дають можливість ідентифікувати документ. • Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших. • Роль б/г опису винятково велика, адже вся інформація про документи здійснюється за його допомогою. • Б/г опис широко використовується в бібліотечній, бібліографічній і науково - інформаційній діяльності, у книговидавництві, книжковій торгівлі, архівістиці , журналістиці, науковій роботі тощо. • Без б/г опису неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, посилатися на якийсь твір у науковому, навчальному виданні. • Він є основою для створення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи. • Б/г опис виконує функції :  ідентифікації  пошукову  інформаційну  сигнальну  організаційну  обліково - реєстраційну • Для реалізації зазначених функцій б/г опис має задовольнят и певні взаємопов’язані і взаємозумовлені вимоги :  точність  повнота  єдність  стислість  зрозумілість і чіткість • Фактори , що зумовили розвиток правил бібліографічного опису:  потреби міжнародного обміну бібліографічною інформацією  потреби автоматизації інформаційних і бібліотечно - бібліографічних процесів • Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ ІФЛА (1954, 1961, 1973) • Проекти для складання описів:  книг — ISBD (M) ,  серійних видань ISBD (S) ,  загальні принципи складання бібліографічних описів ISBD (G) • ISBD — стандарт ISO 2709 (Міжнародної організації зі стандартизації) • 1976 — стандарти з бібліографічного опису, які затверджуються і використовуються в нашій країні, погоджуються з ISBD • AACR2 (1978) — Англо - американські правила каталогізації — з урахуванням ISBD • Перехід до комп’ютерних технологій зумовив створення особливого апарату для забезпечення введення до автоматизованих ІПС (інформаційно - пошукових систем) бібліографічних описів — формати MARC, UNISMARC • З 1 квітня 2008 р. набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ―Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання‖ . II. Процес складання бібліографічного опису 1. Виявлення бібліографічних відомостей; 2. Визначення необхідного набору елементів опису; 3. Вибір першого елемента бібліографічного запису; 4. Фіксація виявлених відомостей за встановленими правилами з використанням універсальних розділових знаків; 5. Редагування. Виявлення бібліографічних відомостей обкладинка книжки титульна сторінка книжки зворотна сторона титульної сторінки остання сторінка книжки Заголовок бібліографічного запису . Основна назва = Паралельна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Специфічні відомості . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок : Ілюстрації ; Розмір + Супровідний матеріал . — ( Основна назва серії , ISSN ; Номер випуску серії ) . — Примітки . — ISBN : Ціна, Наклад . Визначення необхідного набору елементів опису Зони й елементи бібліографічного опису • Заголовок бібліографічного запису ( для впорядкування і пошуку бібліографічних записів )  Ім’я особи  Найменування організації  Уніфікована назва і т. д. • Зона назви і відомості про відповідальність :  основна назва  паралельна назва  підназва  відомості про відповідальність • Зона видання ; • Зона специфічних відомостей; • Зона вихідних даних :  місце видання  назва видавництва  дата видання • Зона фізичного опису :  кількість матеріальних одиниць  кількість сторінок  кількість ілюстрацій  розміри  супровідний матеріал • Зона серії • Зона приміток • Зона Міжнародного стандартного номера книги  ціна  наклад Зона назви і відомостей про відповідальність Зона видання Зона вихідних даних Заголовок • У зоні фізичного опису вміщують кількісну характеристику документа — кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал. Наприклад: 276 с. : ілюстр . 64 с., 5 арк. портр . + 1грп. • У зоні серії наводять основну назву серії; її паралельну назву; підназву серії; відомості про відповідальність, що стосуються серії; міжнародний стандартний номер серіального видання; номер випуску серії, а також аналогічні відомості про підсерію , якщо серія поділяється на декілька підсерій . Наприклад: (Б - ка журн. ―Пам’ятки України‖ . Сер. 3 : Нар. культура: укр. обряди і звичаї ; № 4) • Зона приміток уміщує додаткову інформацію про документ, яка не увійшла до інших зон. • Зона Міжнародного стандартного номера книги ( ISBN) , ціни і накладу містить Міжнародний стандартний номер книги у формі, наведеній у документі, відомості про наявність оправи, обкладинки тощо, відомості про ціну і наклад. Наприклад: ISBN 966 - 518 - 161 - 0 • Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису , а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами. • Умовні розділові знаки — це знаки пунктуації та математичні символи. Зони бібліографічного опису відокремлюються знаком крапка і тире ( . — ), цей знак відокремлює й окремі групи приміток. Кома ( , ) ставиться перед датою видання, накладом, ISSN у зоні серії; двокрапка ( : ) — перед кожною групою підназв , перед назвою видавництва, перед ціною і відомостями про ілюстрації. Крапку з комою ( ; ) ставлять перед зазначенням розміру документа, номером випуску серії та в межах одного бібліографічного елемента для відокремлення однорідних понять, наприклад, у місці видання: Херсон ; Миколаїв . Знак коса риска ( / ) ставлять перед відомостями про відповідальність, а знак рівності ( = ) — попереду паралельної назви; знак плюс ( + ) — перед відомостями про супровідний матеріал. Зону серії беруть у круглі дужки () . Відомості, одержані для опису не безпосередньо з документа, а запозичені з інших джерел або самостійно сформульовані укладачем опису, беруть у квадратні дужки [] . • Бібліографічні елементи поділяються на:  обов’язкові — дають змогу ідентифікувати документ  факультативні — одержати додаткову інформацію про зміст, призначення, форму документа • Залежно від повноти наведених відомостей про документ бібліографічний опис може бути:  короткий — включає лише обов’язкові бібліографічні елементи  розширений — обов’язкові та деякі факультативні  повний — усі обов’язкові та факультативні елементи в повному обсязі Заголовок бібліографічного запису . Основна назва = Паралельна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Специфічні відомості . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок : Ілюстрації ; Розмір + Супровідний матеріал . — ( Основна назва серії , ISSN ; Номер випуску серії ) . — Примітки . — ISBN : Ціна, Наклад . III. Складання бібліографічних списків до наукових робіт • Найпростіший опис застосовують у бібліографічних посиланнях, які містяться в науковій, навчальній, публіцистичній літературі й головним призначенням яких є ідентифікація документів. • Називати джерела у тексті доводиться двічі: у короткій (вказівній) формі після цитування, назви автора чи публікації, а також у повному вигляді, у вичерпному бібліографічному описі (списку використаних джерел) — наприкінці тексту. • Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних у дослідженні джерел і подається після висновків. • Найчастіше джерела згадуються в алфавітному порядку (спочатку — кирилиця, потім — латиниця). Бібліографічні посилання • Бібліографічне посилання вміщує бібліографічні відомості про цитату, що розглядається або згадується тексті документа, іншому документі (його складової частини чи групи документів), необхідні і достатні для його ідентифікації, пошуку та загальної характеристики. • Об’єктами складання бібліографічного посилання є всі види опублікованих і неопублікованих документів на будь - яких носіях (в т.ч. електронні ресурси локального та віддаленого доступу), а також складові частини документів. • За складом елементів бібліографічне посилання може бути повним або коротким , в залежності від виду посилання, його призначення, наявності бібліографічної інформації в тексті документа. • Повне посилання , що містить сукупність бібліографічних відомостей про документ, призначений для загальної характеристики, ідентифікації і пошуку документа — об’єкта посилання, складають за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ―Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання‖ . • Коротке посилання , призначене тільки для пошуку документа — об’єкта посилання, і складається на основі принципу лаконізму у відповідності до вимог діючого стандарта . • За місцем розташування в документі розрізняють бібліографічні посилання:  внутрішньотекстові — розміщені в тексті документа;  підрядкові — винесені з тексту в низ полоси документу (у виноску)  затекстові — винесені за текст документа або його частини (у виноску) Внутрішньотекстові посилання підрядкові виноски затекстові виноски Загальні правила цитування та посилання на використані джерела при написанні дисертацій та авторефератів дисертацій • Посилання в тексті дисертації на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань , виділеним двома квадратними дужками, наприклад , ―... у працях [1 – 7]...‖ . • Коли в тексті дисертації необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань . • Приклад: Цитата в тексті : ―... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв ’я зку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [13, с. 29] ‖ . • Відповідний опис у переліку посилань : 13 . Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей : навч . посіб . / Дороніна М. С. – К. : КМ A cademia , 1998. – 192 c . • Відповідне подання виноски: _____________________________________ * Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / Дороніна М. С. – К. : КМ A cademia , 1998. – 192 c . • Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці здобувача ( принаймні ті , перелік яких наведено в авторефераті ). • Посилання на ілюстрації дисертації вказують порядковим номером ілюстрації , наприклад , ―рис.1.2‖ . • Посилання на формули дисертації вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад ―... у формулі (2.1)‖ . • На всі таблиці дисертації повинні бути посилання в тексті , при цьому слово ― таблиця ‖ в тексті пишуть скорочено , наприклад : ―... у табл. 1.2" . • У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово ―дивись‖, наприклад : ―див. табл. 1.3‖ . • Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати . Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст , закладений автором. • Загальні вимоги до цитування такі :  текст цитати починається і закінчується лапками ( ―…‖ ) і наводиться в тій граматичній формі , в якій він поданий у джерелі , із збереженням особливостей авторського написання . Наукові терміни , запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку . У цих випадках використовується вираз ―так званий‖ ;  цитування повинно бути повним , без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів , речень , абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками . Вони ставляться у будь - якому місці цитати (на початку, всередині , на при кінці ). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається ;  кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело ;  при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;  якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної праці до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику ( ! ) або знак питання ( ? ) ;  к оли автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс ( . - ) і вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки ( ) . Варіантами таких застережень є : (курсив наш. – М.Х .) , ( підкреслено мною. – М.Х .) , (роз бивка моя. – М.Х . ) . Оформлення списку використаних джерел • Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. • Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків. • Джерела можна розміщувати одним із таких способів : у порядку появи посилань у тексті ( найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій ), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків , у хронологічному порядку. • Відомості про джерела , включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з обов ’ язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ―Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT ) ‖ , ДСТУ 3582 – 97 ― Інформація та документація . Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила ‖ , ГОСТ 7.12 – 93 ― C ИБИД. Библиограф ическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила‖. Складання бібліографічного опису на документи, що мають 1, 2, 3, 4 і більше авторів, не мають автора, збірники) Заголовок бібліографічного запису . Основна назва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний опис на документ, що має одного (1) автора Бібліографічний запис на книгу Ярошенко Т . О . Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т . О . Ярошенко . – К . : Знання , 2010 . – 215 с . Бібліографічний опис на документ, що має двох (2) авторів Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу К ушнаренко Н . М . Наукова обробка документів : підручник / Н . М . Кушнаренко , В . К . Удалова . – 3 - тє вид . , стер . – К . : Знання , 2006 . – 331 с . Бібліографічний опис на документ, що має трьох (3) авторів Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Білозерська Л . П . Термінологія та переклад : навч . посіб . для студ . філолог . напряму підготов . / Л . П . Білозерська , Н . В . Возненко , С . В . Радецька ; М - во науки і освіти України , Херсон . нац . техн . ун - т . – Вінниця : Нова книга, 2010 . – 232 с . Бібліографічний опис на документ, що має чотири (4) автори Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Англійська мова : комунікативний аспект : підруч . для студ . вищ . навч . закл . / Леся Мисик, Анетта Арцишевська , Лілія Кузнєцова, Людмила Поплавська ; за ред . Лесі Мисик . – Л . : Світ, 2007 . – 432 с . Бібліографічний опис на документ, що має п’ять (5) і більше авторів Заголовок бібліографічного запису . Основна назва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / [ В . А . Широков та ін . ] ; НАН України, Укр . мовно - інформац . фонд . – К . : Довіра , 2010 . – 295 с . Бібліографічний опис безавторських творів Заголовок бібліографічного запису . Основна назва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Слово о полку Ігоревім / [ упорядкув . та прим . О . Мишанича ; ілюстр . , макет та художнє оформ . В . Лопати ] . – К . : Рад . шк . , 1986 . – 310 с . Бібліографічний опис на збірники, що мають загальну назву Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : історія, проблеми, перспективи : зб . ст . / [ відп . ред . В . Сминтина ; упоряд . : М . Подрєзова , О Суровцева , І . Шепельська ] ; Одес . Нац . ун - т ім . І . І . Мечникова, Наук . б - ка [ та ін . ] . – О . : Астропринт , 2003 . – 192 с . Бібліографічний опис на збірники, що мають загальну назву (конференції) Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Григорій Кочур у контексті української літератури другої половини XX віку : матеріали Всеукр . наук . конф . , (Львів, 14 - 15 жовт . 2005 р . ) / [ ред . кол . : Р . Зорівчак (голова) та ін . ] ; Львів . нац . ун - т ім . Івана Франка, Київ . нац . ун - т ім . Тараса Шевченка, Літ . музей Григорія Кочура . – Л . : Вид . центр ЛНУ ім . Івана Франка . – 295 с . Бібліографічний опис на збірники, що не мають загальної назви Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Українка Л . Бояриня : драм . поема / Леся Українка . Гетьман Іван Виговський : роман / Іван Нечуй - Левицький . – К . : Наук . думка, 1997 . – 336 с . – (Б - ка школяра) . Складання бібліографічних описів відомчих видань • Твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими. • Завжди під назвою, незалежно від призначення, складають бібліографічні описи на:  інструктивні матеріали (інструкції, правила, пам’ятки);  типові статути;  тематичні збірники законодавчих актів, військових статутів і настанов;  нормативно - технічні документи;  матеріали з обміну досвідом і науково - технічної інформації;  програмно - методичні матеріали;  видання наукових, господарських та інших установ, до назви яких не входить назва колективного автора, якщо ця назва має тематичний характер. Бібліографічний опис відомчого видання (закон України) Бібліографічний запис на книгу Закон України ―Про вибори народних депутатів України‖ : офіц . текст прийнятий Верх . Радою України 25 берез . 2004 р . : із змінами та доп . станом на 1 берез . 2006 р . / М - во юстиції України . – К . : Ін Юре, 2006 . – 196 с . Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний опис багатотомного видання (1) Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Шевченко Т . Г . Повісті й оповідання : Княгиня – Музика – Нещасний – Капітанша / Т . Шевченко ; за ред . Павла Зайцева . – 2 - ге доп . вид . – Чікаго : Вид - во Миколи Денисюка, 1959 . – 326 [ 2 ] с . – (Повне видання творів Тараса Шевченка : [ у 14 т . ] ; т . 7 ) . Бібліографічний запис на книгу Шевченко Т . Г . Повне видання творів Тараса Шевченка : [ у 14 т . ] . Т . 7 : Повісті й оповідання : Княгиня – Музика – Нещасний – Капітанша / Т . Шевченко ; за ред . Павла Зайцева . – 2 - ге доп . вид . – Чікаго : Вид - во Миколи Денисюка, 1959 . – 326 [ 2 ] с . Бібліографічний опис багатотомного видання (2) Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Словник староукраїнської мови XIV - XV ст . : [ у 2 т . ] . Т . 1 : А - М / [ ред . : Л . Л . Гумецька , І . М . Керницький ] ; АН УРСР, Ін - т суспіл . наук . – К . : Наук . думка, 1977 . – 630 с . Бібліографічний запис на дисертацію Георгізов Г . М . Українське селянство доби НЕПу : динаміка політичних настроїв та свідомості : дис . … . канд . іст . наук : 07 . 00 . 01 / Григорій Михайлович Георгізов ; Ін - т історії України НАН України ; наук . кер . Верстюк В . Ф . – К . : [б . в . ], 2008 . – 205 с . Бібліографічний опис дисертації Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на автореферат дисертації Кисільова Е . А . Нарисово - есеїстичне начало прози С . Д . Довлатова : автореф . дис . на здобуття наук . ступеня канд . філолог . наук : 10 . 01 . 02 / Кисільова Евгенія Анатоліївна ; Дніпропетр . нац . ун - т ім . Олеся Гончара . – Д . : [б . в . ], 2011 . - 19 с . Бібліографічний опис автореферату дисертації Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний опис нормативно - технічних документів зі стандартизації Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Специфічні відомості . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок (остання сторінка книжки ) . — ( Основна назва серії ; Номер випуску серії ) . Бібліографічний запис на книгу Інформація та документація . Базові поняття . Терміни та визначення : ДСТУ 2392 - 94 . – Введ . в дію 29 . 03 . 1994 . – К . : Держстандарт України, 1994 . – 53 с . Зона специфічних відомостей • Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи , якщо на них розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів. • При описі картографічних документів в цій зоні вказують наступні відомості, що вміщені в запропонованому джерелі: масштаб, картографічну проекцію, координати, відомості про рівнодення чи епоху в зоряних картах. • При описі нотних документів – наводять відомості про форму викладу нотного тексту: партитурі, партіях (голосах), дирекціонах. • При описі нормативних документів по стандартизації – вказують позначення документа, що діяв раніше, дати введення, строки дії об’єкта бібліографічного опису. • При описі патентних документів – вказують реєстраційний номер заявки на патентний документ, дату її подання (надходження), дату публікації і (або) відомості про офіційне видання, в якому опубліковані відомості про патентний документ; відомості про конвенційний пріоритет: дату подання заявки, номер і назва країни конвенційного пріоритету. Назву країни приводять у круглих дужках. Бібліографічний запис на картографічний документ Вінницька область : фіз . - географ . Карта / Головне упр . геодезії, картографії та кадастру при Каб . Міністрів України . – 1 : 4000000 . – К . , 1993 . – 1 к . : кол . Бібліографічний запис на нотне видання Соневицький І . Концерт для фортепіано з оркестром на народні теми / І . Соневицький ; ред . М . Скорина . – Партитура . – К . : Муз . Україна, 2003 . – 102 с . Бібліографічний запис на нормативний документ зі стандартизації Інформація та документація . Базові поняття . Терміни та визначення : ДСТУ 2392 - 94 . – Введ . в дію 29 . 03 . 1994 . – К . : Держстандарт України, 1994 . – 53 с . Бібліографічний запис на патент Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат . 5647 Україна : МКВ с 01 В 29 / 00 , 29 / 02 , С 21 В 7 / 06 / Зайкова В . В . , Володарська Т . А . ; Діпрококс . – № 942608821 ; заявл . 17 . 08 . 02 ; опубл . 28 . 12 . 03 , Бюл . № 7 . – 2 с . : кресл . • При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і припинення існування серійного документа. Відображають також відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації. • При описі електронних ресурсів зоною специфічних відомостей є зона виду та об’єму ресурса . Бібліографічний зведений опис серійного видання Бібліотечний вісник : наук . - теорет . та практ . журн . / Нац . б - ка України ім . В . І . Вернадського . – 1995 , січень – . – К . , 1995 – 2003 . – Щоміс . Бібліографічний опис ресурсу локального доступу Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [ Электронный ресурс ] : подгот . По 2 - му печ . Изд . 1880 – 1882 гг . / Владимир Даль . – Электрон . дан . – М . : АСТ [ и др . ] , 1998 – 1 электрон . опт . диск ( CD - ROM ) ; 12 см . + рук . пользователя ( 8 с . ) . – ( Электронная книга) . – Систем . требования : ІВМ РС с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц . система Windows ( 3 х, 95 , NT ) ; CD - ROM дисковод ; мышь . – Загл . с экрана . Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу ( Web - сайт ) Національна бібліотека України імені В . І . Вернадського [ Електронний ресурс ] : Web - сайт . – Електрон . дані та прогр . – К . : НБУВ, 1997 – 2011 . – Режим доступу : http : //www . nbuv . gov . ua/ . – Назва з екрану . Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу ( Бібліографічна база даних ) Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [ Електронний ресурс ] : політемат . база даних містить відом . про вітчизн . та зарубіж . кн . , брош . , що надходять у фонд НПБ України . – Електрон . дані ( 222 тис . 507 записів) . – К . : Нац . парлам . б - ка України, 1995 – 2007 . – Режим доступу : http : //catalogue . nplu . org/ . – Дата останнього доступу : 11 . 10 . 2007 . – Назва з екрану . Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу ( Інтернет - портал ) Ukr . [ Электронный ресурс ] : Интернет - портал . – Электрон . дан . и прогр . – К . : Украинский интернет холдинг ООО ―Укрнет‖ , 1998 – 2007 . – Режим доступа : http : //www . ukr . . – Загл . с экрана . Складання ан алітичного бібліографічного опису • Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ). • Аналітичний опис складається з двох частин:  перша містить відомості про складову документа  друга – відомості про документ, у якому вміщено складову • Вони розділяються знаком дві косих риски ( // ). Схема аналітичного бібліографічного опису документа Заголовок бібліографічного запису . Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність (стаття, оповідання, глава, розділ) // (джерело, звідки взято інформацію) Основна назва : Підназва / Відомості про відповідальність . — Відомості про видання . — Специфічні відомості . — Місце видання : Видавництво , Дата видання . — Кількість сторінок . — ( Основна назва серії , ISSN ; Номер випуску серії ) . — Примітки . Аналітичний бібліографічний опис • В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами бібліографічного опису заміняти крапкою. Аналітичний опис на статтю з журналу Брюховецький В . С . Рукописи таки не горять , але ховають загадки! / В'ячеслав Брюховецький // Слово і час . – 2010 . – № 10 . – С . 77 – 7 9 . Аналітичний опис на статтю з газети Ярошенко Т . О . Проєкт сприяння доступові до результатів досліджень в Україні / Тетяна Ярошенко // Свобода . – 2011 . – 14 січ . (ч . 2 ) . – С . 18 . Аналітичний опис на статтю з видання, що продовжується Костюк О . О . Віртуальне підприємство : задачі побудови системи электронного документообігу / О . О . Костюк // Наукові праці Донец . нац . технічн . ун - ту . Сер . " Обчислювальна техніка та автоматизація . – 2010 . – Вип . 19 . – С . 153 – 160 . Аналітичний опис на статтю з журналу (яка продовжується в іншому номері) Дроздовський Д . І . Хамелеон / Дмитро Дроздовський // Кур'єр Кривбасу . – 2011 . – № 254 – 255 . – С . 29 – 107 ; № 256 – 257 . – С . 36 – 127 . Аналітичний опис на статтю з журналу Брюховецький В . С . Рукописи таки не горять , але ховають загадки! / В'ячеслав Брюховецький // Слово і час . 2010 . № 10 . С . 77 – 7 9 . Аналітичний опис на статтю трьох авторів із збірника, що має загальну назву Нападовська Л . А . Ліси і вода – основа безпеки життєдіяльності людини : ефективне природокористування / Нападовська Л . А . , Пашков А . П . , Деркач В . Е . // Культура безпеки та здоров'я : наук . - практ . альманах / [ упоряд . Л . Г . Горяная ] ; Нац . акад . пед . наук України , ДВНЗ " Університет менеджменту освіти ", Міжнар . акад . культури безпеки , екології та здоров'я . – К . : [СПД Веселицька Н . В . ], 2011 . – С . 38 – 42 . Аналітичний опис на статтю із збірника наукових праць (Наукові записки НаУКМА ) Виноградов О . Г . Психометричні характеристики інтегрального індексу загальних умінь та навичок / Виноградов О . Г . , Малиш Л . О . // Наукові записки НаУКМА . – 2010 . – Т . 109 : Соціологічні науки . – С . 13 - 16 . Аналітичний опис на статтю із збірника конференцій Пашков А . П . Природно - заповідний фонд в Києві , Україні та світі / Пашков А . П . // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали наук . - практ . конф . , ( 21 - 22 квіт . 2011 р . ), м . Полтава / [Степаненко М . І . (гол . ред . )] ; М - во освіти і науки, молоді та спорту України , Полтав . нац . пед . ун - т ім . В . Г . Короленка . – [Полтава : Астрая ], 2011 . – С . 155 – 156 . Аналітичний опис на розділ із книги Титаренко В . В . Нові релігійні утворення як форма сучасної маскультури / [В . Титаренко] // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України : кол . моногр . / [ відп . ред . Л . Филипович ] ; Укр . Асоц . релігієзнавців , Від - ня релігієзнавства Ін - ту філософії імені Г . С . Сковороди НАН України . – К . : [б . в . ], 2009 . – Розд . 1 . – С . 27 – 35 . Аналітичний опис на параграф із книги Костенко О . М . Кримінальне покарання в системі засобів протидії злочинності / [О . М . Костенко] // Правова система України : історія , стан та перспективи . У 5 т . Т . 5 : Кримінально - правові науки . Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг . ред . акад . АПрН України В . В . Сташиса ; Акад . правових наук України . – Х . : Право, 2008 . – Розд . 2 , 2 . – С . 171 – 194 . Аналітичний опис на розділ із книги одного автора Чорний Д . М . Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізац ії // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України ( кінець XIX – початок XX ст . ) / Д . М . Чорний . – Х . , 2007 . – Розд . 3 . – С . 137 – 202 . Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу (Локальний доступ) Нормативні акти України [ Електронний ресурс ] // Кадрове діловодство : довідник роботодавця / І . Б . Єрмаков . – 3 - тє вид . , доп . – Електрон . дані та прогр . – К . : Бізнес Сисеми , 2005 . – 1 електрон . опт . диск (CD - ROM) : кол . : 12 см . – Системні вимоги : Microsoft Windiws 95 / 98 / 2000 /XP ; 128 Mb RAM ; SVGA ( 1024 768 ) . – Назва з екрану . – Відом . про вид . з буклету . Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений доступ – стаття з електронного журналу ) Крестецька С . Л . Аутоіндукція та сигнальна трансдукція : комунікаторні системи в мікробних популяціях [ Електронний ресурс ] / С . Л . Крестецька , Н . М . Нестеренко // Анали Мечниковського інституту : наук . журн . / Ін - т мікробіології та імунології ім . І . І . Мечникова . – Електрон . дані . – Х . , 2007 . – № 1 . – С . 4 - 9 . – Режим доступу : http : //www . nbuv . gov . ua/e - journals/AMI/titul . htm . – Назва з титул . екрану . Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений доступ – стаття з Web - сайту ) The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR [Electronic resource] // OpenDOAR : Directory of Open Access Repositories : [SHERPA service] : Web - site / University of Nottingham . – Electronic data and program . – Nottingham : University of Nottingham, 2006 - 2010 . – Mode of access : http : //www . opendoar . org / . – Last updated : 11 - Jul - 2010 . – Title from the screen . Список використаної літератури 1. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582 - 97. – [ Чин. від 4 лип. 1997 р. ] . – К. : Держстандарт України, 1998. – 26 с. – (Державний стандарт України). 2. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1 - 2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [ Чин. від 2007 - 07 - 01 ] . – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України). – Існує електронна версія ( ). 3. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12 - 93. – Переизд . – [ Взамен ГОСТ 7.12 - 77 ; введ . в д. 01.07.1995 г. ] . – М. : Госстандарт России, 2008. – 15 с. 4. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ 7093:2009. – [ Чин. від 2010 - 04 - 01 ] . – (не виданий). 5. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації‖ (ГОСТ 7.88 - 2003, MOD ) : ДСТУ 6095:2009. – [ Чин. від 2009 - 07 - 01 ] . – (не виданий). 6. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук. - метод. посіб . / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б - ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К. : [ НБУВ ] , 2007. – 115 c . 7. К ушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко , В. К. Удалова. – 3 - тє вид., стер. – К. : Знання , 2006. – 331 с. 8. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008 - 95 ―Документи . Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення‖ ) // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9 – 10. – С. 2 – 10. Дякую за увагу. Для особистого інтерактивного навчання, або якщо у Вас виникли питання, звертайтесь : kordukovaom [at] ukma [dot] kiev [dot] ua , або 1 корп . 135 кімн . ―Інформаційно - бібліографічний відділ‖ Наукової б - ки НаУКМА

Приложенные файлы

  • pdf 18395288
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий