Testi_z_Osnov_pidpriyemnitstva_textovy_fayl

1.Класифікування ресурсів суб’єкта підприємництва з використанням процесного підходу передбачає їх поділ на:
а) економічні й неекономічні ресурси;
б) довгострокові та короткострокові ресурси;
в) ресурси засобів і предметів праці, трудові й інформаційні ресурси;
г) матеріальні й нематеріальні ресурси.

2.Ресурси як активи бухгалтерського балансу поділяють на такі групи:
а) засоби і предмети праці;
б) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;
в) оборотні й необоротні активи;
г) оборотні та необоротні активи, витрати і доходи майбутніх періодів.

3.Пасиви бухгалтерського балансу поділяють на такі групи:
а) статутний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання;
б) власний капітал, забезпечення наступних витрат та платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів;
в) власний капітал, нерозподілений прибуток, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання;
г) власний капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

4.Підсумок розділу активу балансу “Необоротні активи” містить:
а) первісну вартість нематеріальних активів, незавершене будівництво, первісну вартість основних засобів, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
б) залишкову вартість нематеріальних активів, незавершене будівництво, залишкову вартість основних засобів, фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
в) залишкову вартість нематеріальних активів, незавершене виробництво, залишкову вартість основних засобів, довгострокові фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
г) залишкову вартість нематеріальних активів і основних засобів, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

5.Статутний капітал є оплаченим капіталом, якщо він показує:
а) зафіксовані в установчих документах внески власників;
б) зафіксовані в установчих документах внески власників; при цьому сума за статтею “Неоплачений капітал” дорівнює нулю;
в) фактичні внески власників у випадку, коли в установчих документах не передбачений фіксований розмір статутного капіталу;
г) зафіксовані в установчих документах внески власників; при цьому сума за статтею “Вилучений капітал” дорівнює нулю.

6.У статті активу балансу “Дебіторська заборгованість за розрахунками” відображається:
а) дебіторська заборгованість за товари;
б) дебіторська заборгованість за товари, забезпечена векселем;
в) чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари;
г) дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів.

7.Стаття пасиву балансу “Додатковий вкладений капітал” показує:
а) емісійний дохід підприємства;
б) суму дооцінок необоротних активів підприємства;
в) вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством;
г) внески членів колективного підприємства.

8.Стаття пасиву балансу “Забезпечення виплат персоналу” є статтею:
а) пасиву, що характеризує довгострокові зобов’язання;
б) активу, що характеризує запаси;
в) пасиву, що характеризує майбутні зобов’язання;
г) пасиву, що характеризує поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці.

9.Еквіваленти грошових коштів це:
а) довгострокові фінансові інвестиції;
б) довгострокові фінансові зобов’язання;
в) високоліквідні фінансові інвестиції;
г) поточні фінансові інвестиції.

10.Стаття пасиву балансу “Резервний капітал” утворюється за рахунок:
а) нерозподіленого прибутку підприємства;
б) цільового фінансування;
в) довгострокових кредитів банків;
г) короткострокових кредитів банків.

11.Підприємницькою діяльністю є:
а) господарська виробнича діяльність;
б) господарська комерційна діяльність;
в) господарська організаційна діяльність;
г) внутрішньогосподарська діяльність.

12.До загальних принципів господарювання не належить:
а) свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
б) захист національного товаровиробника;
в) участь у господарських відносинах держави як суб’єкта господарювання;
г) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України.

13.До економічної політики держави у сфері господарювання не належить:
а) інвестиційна політика;
б) політика інституційних перетворень;
в) амортизаційна політика;
г) політика зайнятості населення.

14.Підставою для припинення підприємницької діяльності не може бути:
а) рішення органів державної влади та місцевого самоврядУ' вання;
б) рішення суду у випадках, передбачених законодавством;
в) рішення власників підприємця;
г) рішення органу, правомочного видавати ліцензії на здійснення діяльності.

15.Основи підприємництва: не передбачають:
а) вільного найму підприємцем працівників;
б) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
в) самостійного вибору постачальників та споживачів продукції;
г) залучення без обмежень матеріально-технічних, фінансових та інших ресурсів.

16.Згідно зі Законом У країни “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-ІУ (далі1 Закон 755) реєстраційний збір за державну реєстрацію юридичної особи становить:
а) десять законодавчо встановлених мінімальних заробітних плат;
б) два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;
в) десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) дві законодавчо встановлені мінімальні заробітні плати.

17.Згідно зі Законом 755 реєстраційний збір за державну реєстрацію фізичної особи підприємця становив:
а) десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) дві законодавчо встановлені мінімальні заробітні плати;
в) десять законодавчо встановлених мінімальних заробітних плат;
г) два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

18.За Законом 755 обов’язковій державній реєстрації не підлягають:
а) зміни до установчих документів юридичних осіб;
б) зміна місця проживання засновників (учасників) юридичної особи;
в) зміна місця проживання фізичної особи підприємця;
г) зміна прізвища та/або імені та/або по батькові фізичної особи підприємця.

19.За Законом 755 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи не містить відомості про:
а) місцезнаходження юридичної особи;
б) ідентифікаційний код юридичної особи;
в) прізвище й ініціали керівника юридичної особи;
г) прізвище та ініціали державного реєстратора.

20.За Законом 755 Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця не містить відомості про: а) місце проведення державної реєстрації;
б) місце проживання фізичної особи підприємця;
б) наявність або відсутність у фізичної особи ліцензій;
г) ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.

21.За Законом 755 порядок проведення реєстрації суб’єктів підприємництва державним реєстратором не містить:
а) перевірку ним комплектності й повноти поданих до реєстрації документів;
б) внесення ним відомостей про суб’єктів підприємництва до Єдиного державного реєстру;
в) оформлення та видачу свідоцтва про державну реєстрацію;
г) оформлення і видачу довідки про зареєстровані види підприємницької діяльності.

22.Підприємцем може бути фізична особа, яка:
а) визнана судом недієздатною;
б) обмежена судом у дієздатності;
в) має 16 років та письмову згоду батьків на здійснення нею підприємництва;
г) має вік від 14 до 18 років.

23.Фізична особа підприємець:
а) не відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємництвом, усім своїм майном;
б) не може бути визнана банкрутом у встановленому законом порядку;
в) відповідає за підприємницькими зобов’язаннями часткою у праві спільної власності подружжя, яка належатиме їй під час поділу цього майна;
г) здійснює своє право на підприємництво без будь-яких застережних умов.

24.На підставі установчих документів створюються:
а) юридичні особи приватного права;
б) юридичні особи публічного права;
в) філії й представництва юридичної особи;
г) фізичні особи підприємці.

25.Юридичні особи приватного права можуть створюватись у формі:
а) державних підприємств;
б) комунальних підприємств;
в) товариств;
г) філій та представництв.

26.У випадку ліквідації платоспроможної юридичної особи першочергово задовольняються вимоги:
а) засновників (учасників);
б) податкових органів;
в) працівників з виплати зарофітної плати;
г) кредиторів, забезпечених заставою.

27.Суб’єктами підприємництва в Україні не можуть бути:
а) юридичні особи, зареєстровані за законодавством України;
б) юридичні особи, зареєстровані за законодавством іноземної держави;
в) філії та представництва юридичної особи;
г) іноземці й особи без громадянства, які реєструються згідно зі законом як підприємці.

28.Право юридичної особи на майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, є правом:
а) власності;
б) господарського відання;
в) оперативного управління;
г) оперативно-господарського використання.

29.Установчим документом повного товариства є:
а) статут;
б) засновницький договір між учасниками;
в) установчий договір між учасниками;
г) положення про товариство.

30.Однією особою не може бути засновано:
а) повне товариство;
б) товариство з обмеженою відповідальністю;
в) товариство з додатковою відповідальністю;
г) акціонерне товариство.

31.Одноособова заява (меморандум) може бути установчим документом:
а) повного товариства;
б) командитного товариства;
в) товариства з обмеженою відповідальністю;
г) товариства з додатковою відповідальністю.

32.Вартість вкладів учасників становить статутний капітал:
а) повного товариства;
б) командитного товариства;
в) товариства з додатковою відповідальністю;
г) акціонерного товариства.

33.Вищим органом господарського товариства є:
а) загальні збори товариства;
б) правління товариства;
в) дирекція товариства;
г) наглядова рада товариства.

34.Прибуток розподіляється між учасниками юридичної особи відповідно до їхньої трудової участі у:
а) повному товаристві;
б) командитному товаристві;
в) виробничому кооперативі;
г) державному комерційному підприємстві.

35.Зобов’язання щодо зменшення статутного капіталу (фонду) у випадку, якщо вартість чистих активів виявиться меншою, ніж передбачений статутом розмір статутного капіталу (фонду), не має:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) комунальне комерційне підприємство;
в) акціонерне товариство;
г) виробничий кооператив.

36.До господарсько-торговельної діяльності не належить:
а) оренда майна;
б) енергопостачання;
в) фінансове посередництво;
г) заготівля.

37.Три сторони беруть участь у договорі:
а) фінансового лізингу;
б) прокату;
в) оренди;
г) надання майна в безоплатне користування.

38.Страхування як вид господарської діяльності належить до:
а) зовнішньоекономічної діяльності;
б) фінансової діяльності;
в) перевезення вантажів;
г) торговельного посередництва.

39.До загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) не належить:
а) податок на промисел;
б) податок з реклами;
в) податок з доходів фізичних осіб;
г) податок на нерухомість.

40.Суб єкти малого підприємництва, які сплачують Єдиний податок, не є платниками:
а) податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
б) акцизного збору;
в) комунального податку;
г) рентних платежів.


15

Приложенные файлы

  • doc 18395260
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий