CONTR_konst_osnov_rozvt_zakon

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ім. Вадима Гетьмана
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з навчальної роботи______________А.М. Колот
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань
для спеціальності «Правознавство»
дисципліни " Конституційні основи розвитку законодавства України"Укладач: Ст. викл. Тимофєєва Л.Р.


УХВАЛЕНО:
на засіданні кафедри
конституційного та
адміністративного права
Протокол № 12 від 11 квітня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________Крупчан О.Д.


Погоджено:

Начальник навчально-
методичного відділу ___________ Гуть Т.В.


Київ КНЕУ 2011
Перелік питань, що виносяться на ПМК дисципліни “Конституційні основи розвитку законодавства України”
Поняття конституції. Конституція фактична та юридична.
Соціальне призначення, політичне та юридичне значення Конституції України як Основного Закону держави.
Поняття та сутність конституційного процесу.
Основні етапи новітнього конституційного процесу в Україні.
Концепція нової Конституції України, її основні засади.
Зміст загальнометодологічних принципів Концепції нової Конституції України.
Причини призупинення конституційного процесу в Україні.
Відновлення конституційного процесу в Україні.
Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 р.
Причини укладення Конституційного Договору.
Значення Конституційного Договору.
Прийняття Конституції України 1996 р.
Конституція України як політико-правовий документ довгострокової дії. Основні риси Конституції України.
Юридичні властивості Конституції України.
Новели Конституції України.
Основні напрями розвитку законодавства України.
Підстави розробки та прийняття законів.
Питання вдосконалення Конституції України.
Конституційний порядок внесення змін до Основного Закону.
Вимоги до законопроектів про внесення змін до Конституції України.
Умови, що виключають внесення змін до Конституції України.
Положення Конституції України, що потребують вдосконалення.
Прогалини Основного Закону.
Основні напрямки розвитку вітчизняного законодавства з моменту проголошення незалежності України.
Загальні тенденції розвитку законодавства в цілому та окремих його галузей.
Прийняття Конституції України - підґрунтя подальшого розвитку національного законодавства.
Засади і принципи вдосконалення законодавства.
Недоліки чинного законодавства, їх причини.
Чинники впливу на зміст процесу законотворення.
Пріоритетні напрямки законодавчої діяльності.
Структурне вдосконалення системи законодавства.
Процес інтеграції та диференціації законодавства.
Загальносистемні напрямки розвитку законодавства.
Розвиток та вдосконалення галузевого законодавства.
Система базових принципів законотворення.
Механізм забезпечення розвитку законодавства.
Організація та координація законотворчої діяльності.
Законодавча техніка.
Основні засоби наукового забезпечення законотворчості.
Поняття і загальна характеристика законодавства України.
Нестабільність, складність і неоднозначність законодавчої системи України.
Нормативно-правові акти України, що мають силу закону.
Систематизація законодавства та права, взаємозв'язок цих процесів.
Види систематизації законодавства.
Інкорпорація. Консолідація.
Офіційна інкорпорація: хронологічна та системно-предметна.
Кодифікація. Галузева кодифікація. Кодифіковані нормативно-правові акти України. Звід законів.
Ефективність систематизації законодавства. Функції, що забезпечують ефективність процесу систематизації.
Передумови розвитку міжнародних відносин України.
Основні напрями зовнішньої політики України.
Приведення норм Конституції України до міжнародних стандартів.
Положення Основного Закону, гармонізовані з міжнародним правом.
Конституційні норми, що потребують вдосконалення шляхом гармонізації з міжнародно-правовими стандартами.
Міжнародні договори як джерело права України.
Міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України за період незалежності (загальна характеристика).
Набуття чинності міжнародними договорами на території України.
Стан забезпечення процесу гармонізації національного законодавства з нормами і принципами міжнародних договорів.
Пріоритетність гармонізації законодавства України з правовими системами міжнародних організацій.
Види відносин з міжнародними організаціями.
Членство України в міжнародних організаціях системи ООН.
Гармонізація законодавства України з правовими системами регіональних міжнародних організацій.
Реалізація поетапного зближення законодавчих систем України та ЄС.
Вступ України до Ради Європи. Впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи.
Участь України в ОБСЄ.
Гармонізація національного законодавства з правовими системами міжнародних економічних організацій.
Питання приєднання України до Світової організації торгівлі.
Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку).
Проблеми гармонізації законодавства України з правом Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Міжпарламентська Асамблея (МПА) держав-учасниць СНД. Модельні (рекомендаційні) законопроекти МПА СНД.
Міжнародно-правові звичаї.
Імплементація норм міжнародного приватного права в законодавство України.
Питання узгодження міжнародного права з національним законодавством щодо міжнародного звичаю.
Уніфікація правових систем.
Континентальна правова система. Публічне право. Приватне право.
Особливості континентальної системи права.
Система загального права як ядро міжнародно-правової системи.
Європейське право як правова система міждержавного формування - об'єднаної Європи.
Особливості європейського права.
Розвиток європейського напрямку зовнішньої політики України.
Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, його головні завдання.
Програма гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу.
Процес гармонізації законодавства України з Європейським правом.
Загальні передумови та необхідність проведення політичної реформи в Україні.
Мета, завдання та принципи політичної реформи в Україні.
Основні напрями та засади здійснення політичної реформи в Україні.
Законодавче забезпечення політичної реформи.
Парламентська реформа як складова конституційної реформи в Україні.
Актуальні проблеми парламентської реформи в Україні.
Вдосконалення правового статусу Верховної Ради України та її комітетів.
Розвиток та вдосконалення правового механізму взаємодії парламенту з іншими органами державної влади.
Представницька основа українського парламентаризму.
Основні засади парламентського контролю в Україні.
Забезпечення ефективності законотворчої діяльності Верховної Ради України.
Розвиток та особливості парламентаризму в Україні.
Необхідність парламентської реформи в Україні. Основні завдання парламентської реформи в Україні.
Основні напрямки здійснення парламентської реформи.
Адміністративна реформа в Україні - один із основних напрямів державно-правової реформи.
Адміністративна реформа в Україні: мета, завдання, питання реалізації проведення.
Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, її основні завдання.
Першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи.
Концепція адміністративної реформи в Україні.
Проблеми реформування організаційних структур виконавчої влади.
Правове забезпечення адміністративної реформи.
Засади судово-правової реформи в Україні.
Головні завдання судово-правової реформи.
Концепція судово-правової реформи в Україні.
Реформування судової системи в Україні.
Забезпечення в ході судово-правової реформи права громадян на правову допомогу.
Законодавче забезпечення механізму виконання вироків і рішень судів.
Особливості реформи місцевого самоврядування.
Реформування місцевого самоврядування (муніципальна реформа) в Україні.
Система заходів здійснення муніципальної реформи.
Правове забезпечення реформи місцевого самоврядування.
Матеріально-фінансове забезпечення муніципальної реформи.
Інформаційне, науково-методичне та організаційне забезпечення муніципальної реформи.
Кадрове забезпечення реформи місцевого самоврядування в Україні.
Конституційна реформа як необхідна складова здійснення політичної реформи в Україні.
Основні напрями конституційної реформи.

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

Підсумковий контроль знань студентів відбувається у формі заліку за результатами поточно-модульного оцінювання знань студентів

Плани семінарських занять з дисципліни

Контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.
Він здійснюється шляхом:
вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення.
дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми.
обговорення проблемних питань.
виконання письмових самостійних робіт, міні контролів.
активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо)

Семінарське заняття до теми 1:
Конституційний процес в Україні, його основні етапи.
Розробка Концепції Конституції України та проекту Основного Закону: засади, структура, принципи.
Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 р. та його значення.
Конституція України як політико-правовий документ довгострокової дії, основні положення та новели.

Семінарське заняття до теми 2:
Загальна характеристика основних напрямів розвитку законодавства України.
Вдосконалення Конституції України - один із шляхів розвитку національного законодавства.
Конституційний порядок внесення змін до Конституції України.

Семінарське заняття до теми 3:
Концепція розвитку законодавства України: мета, загальні напрямки та пріоритети.
Концептуальні засади розвитку галузевого законодавства України.
Принципи розвитку та вдосконалення національного законодавства.
Механізм забезпечення розвитку законодавства України.

Семінарське заняття до теми 4:
Загальна характеристика національного законодавства як системи законодавчих актів України.
Систематизація законодавства та права, взаємозв'язок цих процесів. Причини, що обумовлюють необхідність систематизації законодавства.
Види систематизації законодавства.
Функції реалізації ефективності процесу систематизації законодавства.

Семінарське заняття до теми 5:
Основні напрями зовнішньої політики України.
Проблема узгодження національного законодавства з нормами міжнародного права та шляхи її вирішення.
Гармонізація законодавства України з правовими системами міжнародних організацій та регіональних міжнародних організацій.
Узгодження національного законодавства з правовими системами міжнародних економічних організацій.
Проблеми гармонізації законодавства України з правом Співдружності Незалежних Держав (СНД). ЄЕП: організаційно-правові засади.
Міжнародні договори як джерело права України. Імплементація норм міжнародного приватного права в законодавство України.

Семінарське заняття до теми 6:
Європейське право як правова система міждержавного формування - об'єднаної Європи.
Проблеми гармонізації національного законодавства з Європейським правом.
Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу.

Семінарське заняття до теми 7:
Політична реформа в Україні як необхідна умова розбудови демократичної, соціальної і правової держави.
Адміністративна реформа - один із основних напрямів політичної реформи в Україні.
Особливості здійснення судово-правової реформи в Україні.
Основні етапи реформи місцевого самоврядування.

Семінарське заняття до теми 8:
Сутність конституційної реформи в Україні.
Парламентаризм в Україні, особливості його розвитку.
Парламентська реформа в Україні: мета, основні напрямки і завдання.

Карта самостійної роботи студентів

Карта самостійної роботи студента
з дисципліни Конституційні основи розвитку законодавства України
для студентів спеціальності “ Правознавство”
Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

3 –й семестр

1. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських та практичних заняттях

підготовка до семінарських занять, що передбачає самостійне опрацювання питань та тем за програмою;
виконання міні – контролів

За розкладом
Активна участь у семінарських заняттях; перевірка правильності виконання міні – контролів (тестових завдань),
Виконання додатку № 3

60

За виконання модульних контрольних завдань


1.2. підготовка до модульних контрольних завдань
За розкладом:
1–й модуль – після опрацювання 1-4 тем;
2 – й модуль – після опрацювання 5 –8 тем
Перевірка правильності виконання модульних контрольних завдань
Модуль складається з 5 питань по 2 бали кожне;
10 балів за один модуль
10 х 2 = 20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. написання реферату за заданою тематикою
Підготовка одного реферату

Захист реферату на семінарському занятті або під час ІКР

10

Разом балів за обов’язкові види СРС 90

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання


2.1. аналіз системи національного законодавства на відповідність Декретів КМУ нормам Конституції України
(Додаток 4)

термін виконання роботи встановлюється викладачем

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР


10

2.1. аналіз системи національного законодавства на відповідність Указів Президента України з економічних питань нормам Конституції України
(Додаток 5)

термін виконання роботи встановлюється викладачем

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР


10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів за СРС 100Карта самостійної роботи студента
з дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України» для студентів спеціальності “Правознавство”

Види самостійної роботи
Планові терміни виконання
Форми контролю та звітності
Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

3 – й семестр

І. Обов’язкові

1.1. підготовка і написання реферату
Подається на кафедру за місяць до початку сесії
Захист роботи на консультації

20


1.2. опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення
(Додаток 3)
За графіком ІКР викладача на кафедрі
захист матеріалу під час ІКР

20

1.3. модульні контрольні завдання
проводяться у період сесії
відповідь студента на питання контрольного завдання

50

Разом балів за обов’язкові види СРС 90

ІІ. Вибіркові


2.1. аналіз системи національного законодавства на відповідність Декретів КМУ нормам Конституції України
(Додаток 4)

Подається на кафедру за місяць до початку сесії

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР


10

2.1. аналіз системи національного законодавства на відповідність Указів Президента України з економічних питань нормам Конституції України
(Додаток 5)
Подається на кафедру за місяць до початку сесії
Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР


10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів за СРС у 3 семестрі 100


Самостійна робота студентів над даною навчальною дисципліною включає:
опрацювання теоретичного лекційного матеріалу;
опрацювання нормативно-правових актів, що передбачені навчальним курсом;
вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
підготовка до семінарських занять;
написання рефератів;
аналітична робота щодо систематизації національного законодавства.

Теми рефератів:
Законодавство України: сучасний стан та шляхи розвитку.
Конституційний процес в Україні.
Історичне значення Конституційного Договору.
Конституція України – політико-правовий документ.
Роль Декларації про державний суверенітет України в розвитку конституційного процесу.
Колізії національного законодавства.
Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України.
Закон у системі нормативно-правових актів України.
Проблеми кодифікації законодавства України.
Правова система України: загальна характеристика.
Питання систематизації національного законодавства.
Вдосконалення конституційних норм: необхідність, можливості, перспективи.
Виконання Україною взятих на себе зобов’язань як члена Ради Європи.
Україна і ОБСЄ: організаційно-правовий аспект.
Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами.
Взаємовідносини України і НАТО.
Проблеми правового врегулювання відносин з міжнародними економічними організаціями.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі.
Міжнародно-правові питання приєднання України до Світової Організації Торгівлі.
Юридичний зміст і напрями розвитку міжнародно-правового принципу рівноправності держав.
Проблеми трансформації Європейського права в законодавство України.
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (правовий аналіз).
Право Європейського Союзу в системі міжнародного права.
Джерела права Європейського Союзу.
Європейський Союз: принципи об'єднання та діяльності.
Правовий статус інститутів Європейського Союзу.
Міжнародне визнання України шляхом права членства в ООН.
Проблеми гармонізації законодавства України з модельними законами МПА СНД.
Міжнародні договори як джерела права України.
Вдосконалення системи законодавства як складова політичної реформи.
Проблеми визначення пріоритетів у процесі політичної реформи.
Вплив правової культури на демократичну трансформацію правової системи України.
Сучасний стан та перспективи розвитку українського парламентаризму.
Реформа державного управління: резерви підвищення ефективності влади.
Конституційно-правові передумови здійснення адміністративної реформи в Україні.
Адміністративна реформа: питання кодифікації адміністративного законодавства.
Концептуальні питання судово-правової реформи в Україні.
Міжнародні норми і судово-правова реформа в Україні.
Теоретико-правові основи реформи місцевого самоврядування в Україні.
Правові засади входження України до ЄЕП.
Особливості конституційної реформи в Україні.
Угода про єдиний економічний простір і перспективи зовнішньоекономічної діяльності України.

Реферат оцінюється за наступною шкалою:
реферат написаний з повним розкриттям теми, логічним викладенням матеріалу, аналізу наукових літературних джерел та нормативного матеріалу; зроблені висновки; при захисті реферату студент володіє тематикою і відповів на всі питання – 10 балів;
реферат написаний грамотно і достатньо глибоко розкриває проблему, але при захисті реферату студент не зміг чітко відповісти на проблемні питання – 5 балів;
реферат не досить повно розкриває обрану тему, відсутня логічна послідовність, системність викладення матеріалу, відсутній або не достатній аналіз наукових джерел та нормативно-правових актів; при захисті реферату студент не відповідає на питання – 0 балів.

Самостійне опрацювання питань:
Проблеми правового забезпечення міжнародного економічного співробітництва України.
Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
Виконання зобов’язань Україною перед Радою Європи.

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

Оцінювання знань студентів здійснюється виключно за результатами поточного контролю.
Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.
Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за такими основними напрямками:
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (що включає результативність роботи на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, винесених на семінарське заняття , виконання завдань для самостійного опрацювання, виконання модульних завдань – 2 модульних контролі по 10 балів за кожний - в сумі 90 балів.
виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання до 10 балів;
( Додатковим заохоченням студентів (максимальна кількість балів - 10) може бути участь в олімпіадах, підготовка доповідей на конференціях. При цьому максимальна сума балів за результатами поточної роботи, що вноситься до екзаменаційної відомості не може перевищувати 100 балів.
Результати поточного модульного контролю оцінюються за чотирьохбальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) та шкалою ECTS, які виставляються поряд із кількістю балів за результати поточного контролю, і вносяться до залікової відомості.
Переведення результатів оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у відповідності до наведеної таблиці:
Оцінка
за
шкалою ECTS


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною
шкалою

А
90-100
відмінно

В
80-89
добре


С
70-79


D
66-69

задовільно

E
60-65


FX
21-59
незадовільно з
можливістю повторного
складання

F
0-20
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліниЗа такого порядку оцінювання система ліквідації академзаборгованостей має наступний вигляд:
Студенти, які за результатами поточного контролю набрали від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати поточно-модульний контроль.
Студенти, які за результатами поточного контролю набрали від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням поточно-модульного контролю.
Результати поточно-модульного контролю оформлюються під час останнього семінарського заняття, а на заочній формі навчання за розкладом екзаменаційної сесії.
Програмні питання, що складають зміст дисципліни "Конституційні основи розвитку законодавства України", доводяться до студентів на початку навчального семестру.

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ .
Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни "Конституційні основи розвитку законодавства України" здійснюється за наступними напрямками:
Написання реферату – 20 балів
опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення - 20 балів;
виконання вибіркової складової самостійної роботи студента (у вигляді письмової роботи з дисципліни) - 10 балів;
виконання модульних завдань в аудиторії під контролем викладача (5 завдань по 10 балів кожне) - 50 балів.

Зразок екзаменаційного білета.

Підсумковий контроль знань студентів відбувається у формі заліку за результатами поточно-модульного оцінювання знань студентів
Основна література
Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР - Відомості Верховної Ради України, 23.07.1996, N 30, стаття 141
Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 р. № 1к/95-ВР - Відомості Верховної Ради України, 03.05.1995, N 18, стаття 133
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. № 1427-XII. - Відомості Верховної Ради України, 17.09.1991, N 38, стаття 502
Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. № 55-XII. - Відомості Верховної Ради України, 31.07.1990, N 31, стаття 429
Закон України „Про Регламент Верховної Ради України” №1861-VI від 10.02.2010 року // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 14-15, № 16-17. - ст.133.
Закон України „Про судоустрій і статус суддів України” №2453-VI від 07.07.2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010р. - №41-42, 43. – ст.529.
Закон України „Про Кабінет Міністрів України” №2591-VI від 07.10.2010р. // Офіційний вісник України. - 2010р. - № 79. – ст. 2792.
Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 р. №11-рп/98 у справі за конституційним поданням Президента України шодо офіційного тлумачення частин другої і третьої ст.84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа шодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України)//Офіційний вісник України.-1998.-№27.-Ст.139.
Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року №6-рп/2003 у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України)// Офіційний вісник України.-2003.-№16.-Стор.55.-Ст.710.
Постанова Верховної Ради України „Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 08.12.2004 року №2222-IV” №2585-VI від 06.10.2010р. // Голос України вiд 14.10.2010р. - № 192.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30.09.2010р. №20-рп/2010 // Вісник Конституційного суду України. - 2010 р. - № 5. - стор. 36.
Регламент Конституційного Суду України в редакції 14.10.2008р. // Офіційний вісник України. - 2010 р. - № 11. - стор. 76. - ст.554.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Президент в Україні: Законодавче забезпечення діяльності. – № 8. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 416 с.
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі - МЗС України від 01.08.1975
Партнерство заради миру: рамковий документ - МЗС України, НАТО від 10.01.1994
Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, Міжнародний договір (994_002), МЗС України від 09.07.1997 - "Голос України", 11 липня 1997 року, N 127 (1627).
Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду, Міжнародний договір (995_010), МЗС України, ООН від 26 червня 1945 р.
Статут Ради Європи - МЗС України, Рада Європи від 05.05.1949
Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Міжнародний договір (998_012), МЗС України від 14.06.1994
Угода про співробітництво між Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і Парламентською Асамблеєю Ради Європи - МЗС України від 09.06.1997
Угода про формування Єдиного економічного простору від 19 вересня 2003 р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України" від 19 грудня 1992 р. № 2886-XII - Відомості Верховної Ради України, 02.03.1993, N 9, ст. 61
Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р. № 1906-N - Відомості Верховної Ради України 2004, N 50, ст. 540.
Закон України "Про порядок застосування Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України" від 21 листопада 1992 р. № 2813-XII - Відомості Верховної Ради України, 12.01.1993, N 2, ст. 7
Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. № 1543-XII - Відомості Верховної Ради України, 12.11.1991, N 46, ст. 617
Закон України "Про приєднання України до Статуту Ради Європи" від 31 жовтня 1995 р. № 398/95-ВР - Відомості Верховної Ради України, 19.09.1995, N 38, ст. 287
Закон України "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" від 28 червня 1996 р. № 254/96-ВР - Відомості Верховної Ради України, 23.07.1996, N 30, стаття 142
Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р.№ 1629-IV ,Відомості Верховної Ради, 2004, N 29, ст.367 , Урядовий кур'єр вiд 20.04.2004 - № 74.
Закон України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу” від 21.11.2002 № 228-IV Відомості Верховної Ради 2003, N 3, ст.12 ,Урядовий кур'єр вiд 18.12.2002 - № 236
Закон України "Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами" від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР - Відомості Верховної Ради України, 15.11.1994, N 46, ст. 415; Голос України, 23.11.1994
Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. № 3018-III - Голос України, 19.03.2002; Офіційний вісник України, рік 2002, 22.03.2002, N 10, ст. 441, стор.1; Урядовий кур'єр, 27.03.2002
Закон України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання" від 18 листопада 1992 р. № 2796-XII - Відомості Верховної Ради України, 12.01.1993, N 2, ст. 6
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") від 9.07.1998 № 12-РП/98 - Офіційний вісник України, рік 1998, 27.08.1998, N 32, стор.59
Указ Президента України "Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи" від 21 липня 2001 р. № 538/2001 - Офіційний вісник України, 10.08.2001, N 30, стор.11
Указ Президента України "Про видання збірників актів законодавства України" від 22 січня 1996 р. № 73/96 - Урядовий кур'єр, 25.01.1996
Указ Президента України "Про Державну програму співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 року" від 4 листопада 1998 р. № 1209/98 - Офіційний вісник України, рік 1998, 26.11.1998, N 45, стор.6
Указ президента України “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки ” від 13.12.2003 р.№ 1433/2003 ,Урядовий кур'єр вiд 25.12.2003 - № 244.
Указ Президента України "Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)" від 24 лютого 1998 р. № 148/98 - Офіційний вісник України, рік 1998, 12.03.1998, N 8, стор.16; Урядовий кур'єр, 21.03.1998
Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22 липня 1998 р. № 810/98 - Офіційний вісник України, рік 1999, 11.06.1999, N 21, стор.32
Указ Президента України "Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 30 серпня 2000 р. № 1033/2000 - Офіційний вісник України, 15.09.2000, N 35, стор.12; Урядовий кур'єр, 20.09.2000
Указ Президента України "Про Представництво України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі)" від 21 квітня 1997 р. № 354/97 - Офіційний вісник України, 1997, N 17, стор.3
Указ Президента України "Про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України" від 26 червня 1996 р. № 467/96 - Урядовий кур'єр, 04.07.1996
Указ Президента України "Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу" від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 - Офіційний вісник України, 13.10.2000, N 39, стор.2
Указ Президента України “Про поліпшення організації законопроектної діяльності” від 26 листопада 2003 року № 1348/2003
Указ Президента України “Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу” від 1 листопада 2003 р. № 1238/2003 // Офіційний Вісник України 2003, N 45, ст. 2348
Розпорядження Президента України “Про підготовку проекту Концепції реформування політичної системи України” від 27 березня 2001 року № 73/2001-рп ,,Урядовий кур'єр 2001, N59 від 03.04.2001
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 16 серпня 1999 р. № 1496 - Офіційний вісник України, рік 1999, 03.09.1999, N 33, стор.168
Постанова Кабінету Міністрів України "Про організаційні заходи, спрямовані на виконання зобов'язань України, передбачених Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 вересня 1995 р. N 190 щодо заявки України на вступ до Ради Європи" від 20 липня 1996 р. № 792
Коментар до Конституції України - К., 1996. - 376 с.
Конституційне право України. За ред. В.Ф.Погорілка - К. "Наукова думка". - 1999. - 736 с.
Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України. - К., 2001. - 212 с.
Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. - К., 2002. - 460 с.
Опришко В.Ф., Онопчук І.Ю. Конституційні основи розвитку законодавства України: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2003. – 132 с.

Додаткова література
Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття. проблеми здійснення в Україні - К., 1997. - 192 с.
Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. - К.: Парламентське вид-во.2004.-519 с.
Копиленко О.Л., Мурашин Г.О. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Цветков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: Монографія.-К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка»,2007.-336 с.
Скрипник О. Демократія. Україна і світовий вимір. Концепції, моделі, суспільна практика.-Логос.-2006.-368 с.
Додаток 1

Технологія викладення
дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України»
для заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни "Конституційні основи розвитку законодавства України" здійснюється за наступними напрямками:
1. Написання реферату – 20 балів
2. Опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення - 20 балів;
3. Виконання вибіркової складової самостійної роботи студента (у вигляді письмової роботи з дисципліни) - 10 балів;
4. Виконання модульних завдань в аудиторії під контролем викладача (5 завдань по 10 балів кожне) - 50 балів.
Результати поточного модульного контролю оцінюються за чотирьохбальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) та шкалою ECTS, які виставляються поряд із кількістю балів за результати поточного контролю, і вносяться до залікової відомості.
Додаток 2

Технологія викладення
дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України»
для заочної форми навчання

Дисципліна забезпечена навчальною літературою та методичними матеріалами.
Загальний обсяг навчального часу на вивчення дисципліни за навчальним планом становить 72 год.:
4 годин – лекції;
6 годин – практичні заняття
46 годин – самостійна робота студентів.
16 годин – індивідуальна робота.

Тематичний план дисципліни згідно з робочою програмою охоплює 8 тем.
На лекційні заняття виносяться теми № 2, 4, 5, 6. Решту тем студенти готують самостійно.
Теми № 1, 3, 7, 8 опрацьовуються самостійно відповідно до тих питань, які містяться у навчальному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України» та захищаються під час ІКР. До кожної теми студент повинен виконати письмове домашнє завдання (Додаток 3). Письмове завдання перевіряється викладачем під час ІКР.
Модульний контроль проводиться під час сесії в години практичних занять, згідно з розкладом.
Розподіл часу на самостійну роботу студента. Кожен студент самостійно визначає час, який йому потрібно для виконання того чи іншого виду самостійної роботи згідно Карти самостійної роботи студента.
Оцінювання знань студентів. Оцінювання знань студентів здійснюється виключно за результатами поточного контролю.
Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за такими основними напрямками:
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (що включає результативність роботи на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, винесених на семінарське заняття - до 20 балів;
виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання до 20 балів;
виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання до 10 балів;
виконання модульних завдань – модульний контроль , що складається із 5 завдань по 10 балів кожне - в сумі 50 балів.
( Додатковим заохоченням студентів (максимальна кількість балів - 10) може бути участь в олімпіадах, підготовка доповідей на конференціях. При цьому максимальна сума балів за результатами поточної роботи, що вноситься до екзаменаційної відомості не може перевищувати 100 балів.
Результати поточного модульного контролю оцінюються за чотирьохбальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) та шкалою ECTS, які виставляються поряд із кількістю балів за результати поточного контролю, і вносяться до залікової відомості.
Додаток 3
Перелік письмових навчальних домашніх завдань
з дисципліни «Конституційні основи розвитку законодавства України»

До теми 1:
Скласти порівняльну таблицю повноважень Президента України на основі Конституції (Основного Закону) України 1978 р., Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Ради України від 8 червня 1995 р., Конституції України 1996 р., Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222, Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30.09.2010р. №20-рп/2010
Скласти порівняльну таблицю повноважень Верховної Ради України на основі Конституції (Основного Закону) України 1978 р., Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Ради України від 8 червня 1995 р., Конституції України 1996 р., Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222, Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30.09.2010р. №20-рп/2010
Проаналізувати трансформацію співвідношення повноважень Президента України та Верховної Ради України на основі Конституції (Основного Закону) України 1978 р., Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Ради України від 8 червня 1995 р., Конституції України 1996 р., Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222, Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30.09.2010р. №20-рп/2010


До теми 2:
Визначити особливості законотворчого процесу щодо внесення змін до Конституції України на кожному із його етапів.
Проаналізувати:
Резолюцію ПАРЕ від 04.10.2010 р. №1753 «Функціонування демократичних інституцій в Україні», зокрема п.6 Тісна співпраця з Європейською комісією за демократію через право (Венеціанською Комісією) має вирішальне значення для гарантування того, що пакети реформ, який наразі розробляються, повністю відповідають європейським стандартам та цінностям. Тому Асамблея закликає органи влади та керівництво Верховної Ради України забезпечити те, щоб остаточні варіанти проектів законів подавалися для отримання висновків Венеціанської Комісії перед їх ухваленням в останньому читанні.
Згідно п.9 Асамблея рекомендує необхідність внесення змін до чинної Конституції замість ухвалення повністю нового тексту Конституції.


Які положення конституційних змін не відповідають принципам демократії і верховенства права? Які існують шляхи забезпечення легітимності конституційних змін та їх відповідності європейським стандартам?

До теми 3:
Проаналізувати ступінь реалізації [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Постанова Верховної Ради України вiд 15.07.1999  № 976-XIV) у сучасному національному законодавстві у вигляді порівняльної таблиці:

№п/п
Назва законопроекту/ Назва Закону України
Рік подання
Дата прийняття
Стан виконання

   Зробити висновки.

До теми 4:
Проаналізувати стан кодифікації національного законодавства та його перспективи на основі формування наступної таблиці даних:

№п/п
Назва кодифікованого акту
Дата прийняття
Внесені зміни
Законопроект та стан його проходження

Зробити висновки.
До теми 5:
Визначити масив конвенцій Ради Європи та ступінь їх ратифікації Україною. Дані представити у таблиці:
№п/п
Конвенція Ради Європи
Номер та дата прийняття
Стан ратифікації Україною (рік)
Назва акту

До теми 7: 1. Концепцією адміністративної реформи згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» № 810/98 від 22 липня 1998 року передбачено як один із напрямків такої реформи – реформування державної служби, зокрема розмежувати дві групи посадових осіб у державних органах - політичних діячів (політиків) і державних службовців.
У чому виявляються особливості статусу посади «політичного діяча» в органах виконавчої влади? Які посади в системі органів виконавчої влади відносяться до посад «політичного діяча»? Яким чином в ході конституційної реформи були створені правові засади розмежування статусу державного службовця від «політичного діяча»?
До теми 8:
1. Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» № 810/98 від 22 липня 1998 року та розпорядженням Кабінету Міністрів України  вiд 25.07.2002  № 416-р «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» визначені засади реформування системи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні.

В чому полягає сутність трансформації правового статусу місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в аспекті проведення адміністративної реформи в Україні?
Додаток 4
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Начальна дисципліна – «Конституційні основи розвитку законодавства України»
Завдання №2
«Аналіз системи національного законодавства на відповідність Декретів КМУ нормам Конституції України»
Свого часу законами України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання" від 18 листопада 1992р., "Про порядок застосування Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України" від 21 листопада 1992 р., "Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей 106, 114-5 і 120 Конституції України" від 19 грудня 1992 р., "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України" від 19 грудня 1992 р. Кабінету Міністрів України були делеговані повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з економічних питань. За цей період Кабінетом Міністрів України ухвалено 83 декрети. Визначити їх місце в системі законодавчих актів України. Чи всі Декрети вступили в дію, втратили свою чинність на підставі прийняття відповідних законів та є чинними досі?

Мета завдання: напрацювання студентами навичок дослідної роботи на основі аналізу національної системи законодавства та її відповідності нормам Конституції України.
Підготовка до виконання завдання вимагає оволодіння матеріалами курсу «Конституційні основи розвитку законодавства України» за рекомендованими посібниками та іншою спеціальною літературою, а також вільного володіння поняттями теорії права і конституційного права, на основі ретельного вивчення норм Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України і вміння їх застосовувати.
Завдання повинно бути виконано у письмовій формі та мати наступну структуру:
І. Мотивувальна частина – визначення місця даних нормативно-правових актів в системі національного законодавства за їх юридичною силою, предметної сфери, органу державної влади, що видавав такі акти, та їх правової регламентації;
ІІ. Аналітична частина - проаналізувати чинність даних нормативно-правових актів та здійснити їх класифікацію за цією ознакою.
ІІІ. Резолютивна частина - зробити висновки щодо відповідності чинних нормативно-правових актів нормам Конституції України та внести свої пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства в цьому аспекті.
Оформлення. Робота виконується на папері формату А4, шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал між рядками 1,5.
Термін виконання. Виконану роботу студент реєструє на кафедрі не пізніше ніж за два тижні до заліку, вказаному у навчальному графіку. Після реєстрації письмова робота через лаборанта кафедри передається викладачеві, який, виходячи з методичних рекомендацій, змісту і оформлення роботи, оцінює її, про що вказує на титульному листі, ставить підпис і дату.
Оцінювання. Робота оцінюється за 10-ти бальною шкалою. Враховуються повнота та якість проведеного аналізу системи законодавства на відповідність нормам Конституції України; відображення у письмовій роботі усіх елементів; оформлення та самостійність виконання.
Додаток 5
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Начальна дисципліна – «Конституційні основи розвитку законодавства України»
Завдання №3
«Аналіз системи національного законодавства на відповідність Указів Президента України з економічних питань нормам Конституції України»

Відповідно до п. 4 Розділу XV "Перехідні положення" Конституції України Президент України протягом трьох років після набуття нею чинності видавав схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України. Всього було видано 144 таких укази. Визначити їх місце в системі законодавчих актів України у відповідності з Конституцією України. Чи всі укази Президента України вступили в дію, втратили свою чинність на підставі прийняття відповідних законів та є чинними досі?

Мета завдання: напрацювання студентами навичок дослідної роботи на основі аналізу національної системи законодавства та її відповідності нормам Конституції України.
Підготовка до виконання завдання вимагає оволодіння матеріалами курсу «Конституційні основи розвитку законодавства України» за рекомендованими посібниками та іншою спеціальною літературою, а також вільного володіння поняттями теорії права і конституційного права, на основі ретельного вивчення норм Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України і вміння їх застосовувати.

Завдання повинно бути виконано у письмовій формі та мати наступну структуру:
І. Мотивувальна частина – визначення місця даних нормативно-правових актів в системі національного законодавства за їх юридичною силою, предметної сфери, органу державної влади, що видавав такі акти, та їх правової регламентації;
ІІ. Аналітична частина - проаналізувати чинність даних нормативно-правових актів та здійснити їх класифікацію за цією ознакою.
ІІІ. Резолютивна частина - зробити висновки щодо відповідності чинних нормативно-правових актів нормам Конституції України та внести свої пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства в цьому аспекті.

Оформлення. Робота виконується на папері формату А4, шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал між рядками 1,5.

Термін виконання. Виконану роботу студент реєструє на кафедрі не пізніше ніж за два тижні до заліку, вказаному у навчальному графіку. Після реєстрації письмова робота через лаборанта кафедри передається викладачеві, який, виходячи з методичних рекомендацій, змісту і оформлення роботи, оцінює її, про що вказує на титульному листі, ставить підпис і дату.

Оцінювання. Робота оцінюється за 10-ти бальною шкалою. Враховуються повнота та якість проведеного аналізу системи законодавства на відповідність нормам Конституції України; відображення у письмовій роботі усіх елементів; оформлення та самостійність виконання.

13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 18395160
    Размер файла: 222 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий