Osoba_M

Особа М. звернулася до КП "Бюро технічної інвентаризації" із заявою зареєструвати право власності на будинковолодіння, однак їй було відмовлено у проведені реєстрації. Особа вважає дії БТІ незаконними. Вона вирішила звернутись з позовом до комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" про скасування відмови в реєстрації права власності та зобов'язання провести реєстрацію права власності на будинковолодіння.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Чи містить зазначений спір ознаки публічно-правового спору? Визначте, якому суду підсудний зазначений спір. Відповідь обґрунтуйте.

В даному випадку спір носить цивільно-правовий характер. Комунальне підприємство не є суб’єктом владних повноважень. Метою її створення є ведення господарської діяльності та надання платних послуг. Насамперед, при кваліфікації тих чи інших відносин слід виходити з того, чи є така юридична особа суб’єктом господарювання, чи наділена вона власником правами щодо розпорядження, господарського використання належного йому певною територією (майном, тощо). Звертатись потрібно у місцевий загальний суд.

2.На керівника ТзОВ «N» центром зайнятості було накладено штраф, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Керівник вирішив оскаржити таке рішення.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Визначте у який суд необхідно звернутись керівнику ТзОВ
«N» для того, щоб оскаржити рішення центру зайнятості про накладення штрафу. Відповідь обґрунтуйте.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Пункт 3 ч. 1 ст. 288 КУпАП передбачає, що постанову у справі про адміністративне правопорушення можна оскаржити в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, встановленими КУпАП.
3. У справі за позовом особи Л. про оскарження дій суб’єкта владних повноважень, суддею було відкрито провадження. Під час судового розгляду справи позивач вирішив змінити предмет та підставу позову та звернувся до суду з відповідною заявою.
Яке рішення має прийняти суд? Який механізм реалізації права позивача на зміну предмету, підстав позову в адміністративному судочинстві. Відповідь обґрунтуйте.

Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Оскільки вже розпочався судовий розгляд справи, суд повинен постановити ухвалу про відмову в задоволенні такої заяви.

4.Пенсіонер М. звернувся до суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного Фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у зв’язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду має бути позовна заява, а не скарга.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Визначте у який суд необхідно звернутись для оскарження названого вище рішення. Назвіть порядок залишення позовної заяви без руху.

В даному випадку має місце публічно-правовий спір, оскільки управління Пенсійного фонду України – суб’єкт владних повноважень. Але згідно з п. 4 ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним підсудні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат». Тобто звертатись потрібно до місцевого загального суду, в порядку визначеному КАС України. Оскільки судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, для оскарження потрібно звернутись у той, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий загальний суд як адміністративний). Суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАС України, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали невідкладно надсилається особі.

5.Міністерство закордонних справ України звернулося до суду з позовною заявою в якій просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівників.
Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що вона подана неналежним позивачем – Міністерством закордонних справ.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Визначте у який суд необхідно звернутись для того, щоб оскаржити рішення про накладення адміністративного стягнення. Який порядок залишення позовної заяви без руху? Відповідь обґрунтуйте.

Відповідно до ст. 287 КУпАП постанову у справі про адміністративне правопорушення можуть оскаржити особа, щодо якої її винесено, а також потерпілий. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Пункт 3 ч. 1 ст. 288 КУпАП передбачає, що постанову у справі про адміністративне правопорушення можна оскаржити в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача у порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, встановленими КУпАП. Суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАС України, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали невідкладно надсилається особі.


6.Фермер К. звернувся до сільської ради із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки для вирощування соняшника, яка би прилягала до земель, що є у його власності. Сільська рада розглянула заяву К. і прийняла рішення про надання прилеглої до сільськогосподарських угідь фермера К. земельної ділянки.
Фермер К. звернувся до суду з позовом, у якому оскаржив рішення сільської ради. Позов він обґрунтував тим, що попередній користувач земельної ділянки використовував її для зберігання отрутохімікатів, внаслідок чого земля стала непридатною для вирощування сільськогосподарських культур.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Визначте у який суд необхідно звернутись для оскарження рішення сільської ради. Чи відповідає вказане рішення сільської ради усім критеріям, що визначені ч. 3 ст. 2 КАС України? Якщо ні, то які критерії були проігноровані?

Даний спір має всі ознаки публічно-правового. Сільська рада – суб’єкт владних повноважень, орган місцевого самоврядування (ЗУ «Про місцеве самоврядування»). Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування Ознаки: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами; з використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; неупереджено; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

7.Кіровоградська обласна рада прийняла рішення про продаж будівель ТОВ «Українська енергетична спілка». Невдовзі ця рада вжила заходи щодо зупинення приватизації згаданих будівель, посилаючись на те, що вона не відповідає інтересам орендарів будівель. Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична спілка» звернулося до суду з позовом до про зобов'язання Кіровоградської обласної ради утриматися від вчинення дій із зупинення процесу приватизації.
Визначте, якому суду підсудний зазначений спір. Чи спосіб захисту, обраний позивачем, є належним у даній справі? Які вимоги може містити адміністративний позов? Відповідь обґрунтуйте.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний органобласна рада. Адміністративний позов може містити вимоги про: скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень; зобов’язання відповідача – прийняти рішення або вчинити певні дії; зобов’язання відповідача – утриматись від вчинення певних дій; стягнення з відповідача – коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю; виконання зупиненої чи не вчиненої дії; встановлення наявності чи відсутності компетенції.
8.При вирішенні спору щодо заборгованості із заробітної плати секретаря місцевої ради, суд поклав обов’язок доведення наявності цієї заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.
Вкажіть за правилами якого виду судочинства належить вирішувати зазначений спір? Визначте якому суду підсудна дана справа. Які особливості доказування в зазначеній справі?

За правилами адміністративного судочинства, оскільки ч. 2 ст. 17 КАС України говорить, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Ч. 2 ст. 71 КАСУ – в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

9.Фізична особа звернулась до ректора державного вищого навчального закладу із позовом про скасування його наказу та протоколу приймальної комісії про зарахування до аспірантури.
За правилами якого виду судочинства слід розглядати цей позов? Чи містить зазначений спір ознаки публічно-правового спору? Чи виступає ректор у наведених правовідносинах суб’єктом владних повноважень? Відповідь обґрунтуйте.

За правилами цивільного судочинства. Справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, оскільки ректор внз не є суб’єктом владних повноважень, ним не здійснювалось владних управлінських функцій та повноважень по відношенню до даного аспіранта.

10.Фізична особа оскаржила протокол засідання конкурсної комісії Заставнівської районної державної адміністрації по наданню згоди на розробку проектів відведення земельних ділянок, їх вибору та обстеження.
Чи належить вирішення зазначеного спору до юрисдикції адміністративного суду? Чи містить зазначений спір ознаки публічно-правового спору? Вкажіть, чи є конкурсна комісія суб’єктом владних повноважень? Відповідь обґрунтуйте.

Вказаний протокол не є нормативно-правим актом чи правовим актом індивідуальної дії, а сама комісія не є суб'єктом владних повноважень. Вказана комісія є дорадчим органом і вона не наділена владними управлінськими функціями. Її рішення носять рекомендаційний характер.

11.Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Х. звернулася до суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки Х. уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.
До юрисдикції якого суду належить вирішення зазначеного спору? Чи містить зазначений спір ознаки публічно-правового спору? Визначте, якому суду підсудний зазначений спір. Відповідь обґрунтуйте.

Відносини у сфері публічної служби винесені з регулювання трудовим правом. В даному випадку ідеться про проходження публічної служби, а відповідно можливо розгляд питання і про оплату публічного службовця за публічно-правовим спором. Місцевим загальним судам як адміністративним підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування

12.16-річний Петро Заїка звернувся до міського відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну прізвища із «Заїка» на «Зайка», оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ реєстрації актів цивільного стану відмовив йому.
П. Заїка не погодився з такою відмовою і звернувся до суду з позовом про зобов’язання відділу реєстрації актів цивільного стану змінити його прізвище. Суд повернув позовну заяву у зв’язку з тим, що П. Заїка не має адміністративної процесуальної дієздатності, оскільки не досяг повноліття.
Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Визначте, якому суду підсудний зазначений спір. В чому полягає зміст адміністративної процесуальної дієздатності?

Адміністративна процесуальна дієздатність – здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові, належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь. В даному випадку, що стосується реєстрації змін імені, прізвища, він мав право виступати стороною у суді. В даному випадку йдеться про публічно-правовий спір. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним або окружним адміністративним за вибором позивача.

13.Громадянин П. звернувся до суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами КАС України, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже відповідно до ч.1, 3 ст.48 КАС України вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.
Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Визначте, якому суду підсудний зазначений спір. В чому полягає зміст адміністративної процесуальної правосуб’єктності? Відповідь обґрунтуйте.

Адміністративна процесуальна правосуб’єктність – здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві. Визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади АРК, органами м/с, їхніми посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями.
Міська рада – орган місцевого самоврядування (ЗУ «Про м/с). Місцевим загальним судам як адміністративним Місцевим загальним судам як адміністративним підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування

14.Громадська організація С. звернулася до адміністративного суду з позовом до Луцької районної ради про скасування рішення тендерного комітету та зобов’язання вчинити певні дії.
Чи поширюється юрисдикція адміністративного суду на вирішення зазначеного спору? Відповідь обґрунтуйте.

Вказаний протокол не є нормативно-правим актом чи правовим актом індивідуальної дії, а сам комітет не є суб'єктом владних повноважень. Вказаний комітет є дорадчим органом і вона не наділена владними управлінськими функціями. Її рішення носять рекомендаційний характер.

15.25 жовтня 2010 року громадянка К. звернулася до Вищого адміністративного суду України з позовом в якому просила скасувати рішення Ленінської районної у м. Луганську ради.
Розглянувши матеріали справи Вищий адміністративний суд України   відмовив у прийнятті позовної заяви.
Чи поширюється юрисдикція адміністративного суду на вирішення зазначеного спору? Визначте у який суд необхідно звернутись громадянці К. для того, щоб оскаржити рішення Ленінської районної у м. Луганську ради. Які справи підсудні Вищому адміністративному суду України. Відповідь обґрунтуйте.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (НПА чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Місцевим загальним судам як адміністративним місцевим загальним судам як адміністративним підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи про встановлення ЦВК результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень нардепа України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВР України, Президента, ВРЮ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
15

Приложенные файлы

  • doc 18395103
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий