RPND_Psikhol_osob_-_13-14

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Кафедра соціальної роботи та практичної психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________________.М.Коваленко
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Психологія особистості та психодіагностика
(шифр і назва навчальної дисципліни)
галузь знань 1301 – Соціальне забезпечення
(шифр і назва напряму підготовки)
напрям підготовки 6.130102 – Соціальна робота
(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
Факультет соціального управління
(назва інституту, факультету, відділення)

2013 рік


Робоча програма ____психологія особистості та психодіагностика для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки/ спеціальністю 6.130102 – Соціальна робота
(шифр і назва напряму підготовки/ спеціальності)

„31” серпня, 2012 року. - 13 с.


Розробник: кандидат психологічних наук Лукіянчук А.М.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної роботи та практичної психології
Протокол № 1 від. “28” серпня 2012 року

Завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології _____________(Карагодіна О.Г.)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“30”серпня 2012 року

Схвалено науково-методичною радою Академії праці і соціальних відносин ФПУ
Протокол № 1 від “31” серпня 2012 року

“31”серпня 2012 року Голова _______________ (__Коваленко С.М.__)
(підпис) (прізвище та ініціали)


( Лукіянчук А.М., 2013 рік
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань
1301 – Соціальне забезпечення
(шифр і назва)
НормативнаНапрям підготовки
6.130102 – Соціальна робота
(шифр і назва)


Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й
3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 144

5-6-й
5-6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4 (2)
самостійної роботи студента – 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«Бакалавр»
40 год.
24 год.Практичні, семінарські42 год.
6 год.Лабораторнігод.
год.Самостійна робота62 год.
114 год.Індивідуальні завдання: год.Вид контролю:
диференційований залік (5 семестр)
екзамен (6 семестр)


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 82/62
для заочної форми навчання – 30/114

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Психологія особистості та психодіагностика»: створення умов для опанування студентами основних теорій особистості, придатних для пояснення поведінки людини в різних життєвих ситуаціях, зокрема, у складних життєвих обставинах, як основи надання психологічної допомоги особистості у складних життєвих обставинах як складової професійної діяльності фахівців соціальної роботи.
Завдання:
Засвоєння студентами структурованого комплексу знань про сучасні напрями дослідження особистості.
Формування уявлення про основні теорії особистості та можливості їх застосування в соціальній роботі та практичній психології.
Опанування принципів використання психодіагностичного інструментарію в соціальній роботі та практичній психології.
Формування навичок аналізу поведінки людини в різних життєвих ситуаціях на основі теорій особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
загальні принципи побудови сучасних теорій особистості;
основні типи стратегій та методів дослідження особистості;
основні принципи, можливості та форми практичного застосування психодинамічних, диспозиційних, біхевіорально-когнітивних, феноменологічних, гуманістичних зарубіжних теорій особистості;
вітчизняні теорії особистості та основні тенденції розвитку сучасної практичної психології;
вміти:
аналізувати особистість з позиції різних сучасних психологічних концепцій;
застосовувати принципи і методи аналізу особистості для пояснення власних психологічних проблем;
добирати адекватні теоретичні та практичні підходи до аналізу психологічних проблем клієнтів та інтерпретувати результати тестувань, проведених за допомогою психодіагностичних методик (СМДО, методу незакінчених речень, дослідження механізмів психологічного захисту за Р.Плутчиком, методу дослідження рівня тривожності за Дж. Тейлором, методів дослідження екстраверсії-інтроверсії (за К. Юнгом та Г. Айзенком), методу вивчення рівня суб’єктивного контролю за Дж. Роттером, методу багатофакторного дослідження особистості за Р. Кеттелом; Реп-тесту Дж.Келлі, Q-сортування Стеффенсона)
складати схеми самозвітів, які допомагають проаналізувати психологічні проблеми людини з позиції ортодоксального психоаналізу, індивідуальної психології А. Адлера;
- застосовувати головні концепції теорії соціального научіння для передбачення поведінки.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологія особистості та психодіагностика – вступ до дисципліни

Тема 1. Психодіагностика як галузь психологічної науки. Методи дослідження особистості. Загальне поняття про сучасну психодіагностику. Етапи становлення вітчизняної психодіагностики. Загальна характеристика психодіагностичних підходів. Об’єктивний підхід. Суб’єктивний підхід. Проективний підхід. Переваги та обмеження кожного підходу. Умови застосування. Етичні принципи психодіагностики. Принципи психологічної діагностики за Г.Абрамовою. Загальні характеристики методів оцінки особистості. Основні типи стратегій дослідження особистості: спостереження, вивчення персональної історії особистості, кореляційний аналіз, формальні експерименти. Типи тестів (особистісні, інтелекту, спеціальних здібностей, досягнень). Поняття стандартизації. Форми стандартизації. Поняття психодіагностичної норми. Поняття надійності тесту. Методи вимірювання надійності тесту. Поняття валідності психодіагностичної методики. Види валідності психологічних тестів.
Тема 2. Загальна характеристика теорій особистості в психології. Поняття про особистість. Загальні характеристики теорій особистості в психології. Загальні уявлення про природу людини в різних психологічних теоріях особистості. Класифікація сучасних психологічних теорій особистості. Аналіз зарубіжних психологічних теорій особистості. Експериментальні та неекспериментальні теорії особистості. Структурні та динамічні теорії особистостості. Психодинамічні, соціодинамічні та інтеракціоністичні теорії особистості. Порівняльна характеристика основних моделей особистості. Основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній психологічній науці.

Змістовий модуль 2. Психодинамічний напрям у психології особистості.

Тема 3. Психоаналітична теорія З.Фрейда. Ортодоксальний психоаналіз: формування та основні принципи теорії Стисла історія виникнення психоаналітичної теорії особистості. З. Фрейд як автор психоаналітичної теорії особистості. Топографічна модель організації психіки за Фрейдом. Динамічна структура особистості за Фрейдом (ід, его, супер-его: природа та функції). Психоаналітична теорія розвитку особистості. Психосексуальні стадії розвитку особистості (оральна, анальна, фалічна, латентний період, генітальна). Фрустрація та надмірне піклування. Поняття про фіксацію лібідо та залишкову поведінку. Комплекс Едипа (Електри). Типи характеру за Фрейдом. Особистісна тривога (природа, функції). Захисні механізми его.
Тема 4. Основні положення індивідуальної теорії особистості А. Адлера. Витоки індивідуальної психології. А. Адлер як фундатор теорії індивідуальної психології. Основні концепції індивідуальної психології (суб’єктивне сприйняття дійсності, цілісність, неповноцінність та компенсація, соціальний інтерес, стиль життя, фікційний фіналізм). Типи особистості за Адлером. Практичне застосування концепції Адлера. Природа людини згідно з теорією індивідуальної психології. Індивідуальна психологія як теоретичне підгрунтя конструювання психологічних тестів. Дослідження соціального інтересу за Крендаллом. Причини виникнення, симптоматика та загальні принципи лікування неврозів за Адлером.
Тема 5. Аналітична теорії особистості К. Г. Юнга. Витоки аналітичної психології К. Г. Юнга. Юнг як фундатор аналітичної психології. Основні концепції та принципи аналітичної психології: структура особистості (душі); архетипи; его-спрямованість особистості; розвиток особистості як “набуття самості”. Поняття інтроверсії та екстраверсії. Психологічні функції за К. Юнгом: інтуїція, мислення, відчуття та емоції. Сучасне застосування продовження аналітичної теорії. Соціоніка, соціонічні типи.
Тема 6. Витоки та основні положення теорії особистості Е. Еріксона. Загальні уявлення про его-психологію. Е. Еріксон як фундатор его-теорії особистості. Основні концепції теорії Еріксона: епігенетичний принцип розвитку; психосоціальні стадії розвитку особистості (орально-сенсорна, м’язово-анальна, локомоторно-генітальна, латентна, підліткова, рання зрілість, середня зрілість, пізня зрілість). Дослідження его-ідентичності. Життєві кризи. Позитивін та негативні наслідки кризи. Дослідження підліткової кризи Дж.Марсіа. Головна завдання юності. Застосування его-теорії для аналізу та корекції поведінки.
Тема 7. Соціокультурна теорія особистості К. Хорні. К. Хорні: особиста історія. Передумови виникнення теорії К.Хорні. Основні концепції та принципи соціокультурної теорії: потреби дитини, розвиток особистості, базальна тривога; невротичні потреби; орієнтація у спілкуванні за К.Хорні: на людей, від людей та проти людей. Психологія жінки.
Тема 8. Гуманістична теорія особистості Е. Фромма. Е. Фромм як фундатор гуманістичної теорії особистості. Основні концепції та принципи теорії Фромма: втеча від свободи та її механізми; позитивна свобода; екзистенційні потреби людини. Соціальні типи характеру за Е. Фроммом.
Тема 9. Трансактний аналіз особистості Е. Берна. Психодинамічна концепція в інтерпретації Е. Берна. Структура особистості за Берном. Функції “дитини”, “батька” та “дорослого”. Сутність комунікацій і природа міжособистісного конфлікту в теорії Берна. Природа людини з точки зору трансактного аналізу. Трансактний аналіз у практиці індивідуальної та групової терапії. Теорія життєвих сценаріїв.

Змістовий модуль 3. Диспозиційний напрям у теорії особистості.

Тема 10. Диспозиційна теорія особистості Г. Олпорта: концепція рис особистості. Загальне поняття про диспозиційний напрям у теорії особистості. Гордон Олпорт: особиста історія. Основні принципи та концепції теорії Олпорта: структура особистості; особистісні риси; характеристики рис. Типи індивідуальних диспозицій: координільні, центральні та вторинні риси особистості. Поняття пропріуму (самості). Стадії розвитку пропріуму. Поняття про функціональну автономію та зрілість особистості. Погляд Олпорта на мотивацію. Два види функціональної автономії. Поняття про зрілу особистість. Природа людини з точки зору теорії Олпорта. Емпірична валідизація теорії особистісних рис: ідеографічне вивчення структури особистості. Вивчення цінностей людини.
Тема 11. Структурна теорія рис особистості Р. Кеттела. Р. Кеттел: особиста історія. Вивчення особистості за допомогою факторного аналізу. Структурний принцип класифікації особистісних рис. Стратегії дослідження особистості за Р.Кеттелом. Витоки даних для дослідження особистості: L-дані, Q – дані, OT – дані. Особистісний опитувальник 16 – PF.
Тема 12. Теорія типів особистості Г. Айзенка. Ганс Айзенк: особиста історія. основні концепції та принципи теорії типів особистості: незалежні параметри (характеристики) особистості; нейрофізіологічні основи рис та типів; континуум інтроверсія – екстраверсія, емоційна стабільність-нестабільність, психотизм – сила Я. Кроскультурні дослідження. Проблема соціального та біологічного в людині. Особистісний опитувальник Айзенка. П'ятифакторна модель особистісних рис, фактори особистості, що утворюють Велику П'ятірку: нейротизм, екстраверсія, відкритість досвіду, доброзичливість, свідомість. Фундаментальна лексична гіпотеза. Практичне застосування теорії у особистісному опитувальнику NEO-PI. Людина та ситуація.

Змістовий модуль 4. Біхевіорально-когнітивний напрям у теорії особистості.

Тема 13. Теорія оперантного научіння Б. Скіннера. Загальне поняття про біхевіоральний напрям у психології. Б. Скіннер як фундатор теорії оперантного научіння. Особистість з точки зору біхевіоральної теорії: респондентна та оперантна поведінка; режими підкріплення; умовне підкріплення; контроль поведінки через аверсивні стимули. Практичне застосування концепції Б. Скіннера. Природа людини з точки зору теорії оперантного навчання. Емпірична валідізація теорії Скіннера. Лікування, навчання та психокорекції на основі теорії оперантного научіння.

Тема 14. Соціально-когнітивна теорія А. Бандури. Теорія соціального научіння Дж. Роттера. Загальне поняття про когнітивний напрям у психології. А. Бандура: особиста історія. Основні принципи соціально-когнітивної теорії: навчання через спостереження; саморегуляція та пізнання; навчання через моделювання; підкріплення в процесі навчання; саморегулювання та самоефективність. Основні положення Бандури про природу людини. Практичне застосування концепції Бандури. Природа людини з точки зору соціально-когнітивної теорії. Застосування соціально-когнітивної теорії в психокорекції та психотерапії. Навчання самоконтролю. Загальне поняття про теорію соціального навчання. Дж. Роттер: особиста історія. Основні концепції та принципи теорії Дж. Роттера: потенціал поведінки; опікування; підкріплення, психологічна ситуація. Формула прогнозу поведінки. Локус контролю: інтернальність, екстернальність. Діагностика локус контролю. Тест УСК.
Тема 15. Когнітивна теорія Дж. Келлі. Дж. Келлі як фундатор когнітивного напряму психології. Теорія особистісних конструктів (формальні властивості конструктів; мотивація; людина як дослідник). Основні положення теорія Келлі про природу людини. Практичне застосування теорії Келлі: тест рольового конструкту. Психічне здоров’я та його розлади в контексті теорії особистісних конструктів. Стратегія терапії емоційних розладів. Терапія фіксованої ролі.

Змістовий модуль 5. Екзистенціально-гуманістичний напрям у теорії особистості

Тема 16. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу. Гуманістичний напрям – “третя сила” у психології. А. Маслоу: особиста історія. Основні принципи гуманістичної теорії особистості: особа як цілісність; творчий потенціал; ієрархія потреб; дефіцитарна мотивація і мотивація зростання; метапатології. Основні положення Маслоу про природу людини. Практичне застосування концепції Маслоу. Природа людини з точки зору теорії гуманістичної психології. Емпірична валідизація гуманістичної теорії: дослідження самоактуалізації. Характеристика особистостей, які само актуалізуються. Психологічна утопія А. Маслоу.
Тема 17. Основні положення теорії особистості К. Роджерса. Загальне поняття про феноменологічний підхід до вивчення людини. К. Роджерс: особиста історія. Основні принципи та поняття феноменології Роджерса: внутрішня система координат; психологічна реальність; панування суб’єктивного досвіду; Я-концепція; переживання загрози та процес захисту. Практичне застосування концепції К. Роджерса. Природа людини з точки зору теорії Роджерса: позитивна сутність; тенденція актуалізації як керуючий мотив життя. Поняття про повноцінно функціонуючу людину, її п’ять основних характеристик. Точка зору Роджерса на наукові дослідження. Техніка Q-сортування у дослідженні Я-концепції. Терапія, центрована на людині: умови, що дозволяють людині змінитися. Застосування терапевтичних принципів Роджерса в індивідуальному консультуванні та груповій роботі з клієнтами.
Тема 18. Екзистенціальна психологія В. Франка. В.Франкл: особиста історія. Витоки екзистенціального аналізу В. Франкла. Вчення про прагнення до смислу, про смисл життя, про свободу волі. Загальні цінності людини: творчості, переживання, відношення. Логотерапія як практичне застосування екзистенціального аналізу. Техніки логотерапії..

Змістовий модуль 6. Сучасний стан психології особистості.

Тема 19. Вітчизняні концепції особистості.
Дослідження індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей особистості. Психофізіологічний аналіз структури темпераменту за Б.М. Тепловим та В.Д. Небиліциним. Двопланова структура темпераменту за В.М. Русаловим. Поняття інтегральної індивідуальності В.С. Мерліна. Погляди Б.Г. Ананьєва на особистість: індивід, особистість, індивідуальність, суб'єкт. Психологічна структура особистості Особистість у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського. Особистість у теорії С.Л. Рубінштейна. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва та поняття особистості. Концепція особистості К.К. Платонова.
Тема 20. Основні тенденції розвитку сучасної психології особистості.
Проблеми, що розділяють теоретиків в сфері психології особистості: внутрішні та зовнішні чинники поведінки, узгодження поведінки у часі та різних ситуаціях, різні стани свідомості та поняття несвідомого. Структура особистості. Вплив на поведінку минулого, теперішнього та майбутнього. Єдність поведінки та поняття Я. Актуальні питання сучасної психології особистості.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


Денна форма
Заочна форма


Усьго
У тому числі
Усьго
У тому числіл
п
с

л
п
с


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Психологія особистості та психодіагностика – вступ до дисципліни

Тема 1.Психодіагностика як галузь психологічної науки. Методи дослідження особистості
12
2
2
8
8


8


Тема 2.Загальна характеристика теорій особистості в психології.
6
2

4
10
2

8


Разом за змістовим модулем 1
18
4
2
12
18
2

16


Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Психодинамічний напрям у психології особистості

Тема 3.Психоаналітична теорія З.Фрейда
12
2
4
1
6
2

4


Тема 4.Основні положення індивідуальної теорії особистості А. Адлера
8
2
2
1
6
2

4


Тема 5.Аналітична теорія особистості К.Г.Юнга
6
2
2
1
2


2


Тема 6.Основні положення его-психології Е.Еріксона
8
2
2
1
6
2

4


Тема 7.Соціокультурна теорія особистості К. Хорні
8
2
2
1
6
2

4


Тема 8.Гуманістична теорія особистості Е. Фромма
6
2
2
1
6

2
4


Тема 9.Транзактний аналіз Е.Берна та його практичне застосування
6
2
2

4


4


Разом за змістовим модулем 2
36
14
16
6
36
8
2
26


Модуль 3

Змістовий модуль 3. Диспозиційний напрям в психології особистості

Тема 10. Диспозиційна теорія особистості Г. Олпорта: концепція рис особистості.
6
2
2
2
6
2

4


Тема 11. Структурна теорія рис особистості Р. Кеттела
8
2
2
2
6
2

4


Тема 12.Теорія типів особистості Г. Айзенка
6
2
2
2
6

2
4


Разом за змістовим модулем 3
18
6
6
6
18
4
2
12


Модуль 4.

Змістовий модуль 4. Біхевіорально-когнітивний напрям у теорії особистості

Тема 13. Теорія оперантного научіння Б. Скіннера
4
2
2
2
6
2

4


Тема 14. Соціально-когнітивна теорія А. Бандури та теорія соціального научіння Дж.Роттера
8
2
4
1
6
2

4


Тема 15. Когнітивна теорія Дж. Келлі
6
2
2
1
6
2

4


Разом за змістовим модулем 4
18
6
8
4
18
6

12


Модуль 5.

Змістовий модуль 5. Екзистенціально-гуманістичний напрям у теорії особистості

Тема 16.Гуманістична теорія особистості А. Маслоу
12
2
2
8


2
10


Тема 17. Основні положення теорії особистості К. Роджерса
14
2
4
8

2

10


Тема 18. Екзистенціальна психологія В. Франка
10
2
2
6

2

10


Разом за змістовим модулем 5
36
6
8
22
36
4
2
30


Модуль 6.

Змістовий модуль 6. Сучасний стан психології особистості.

Тема 19. Вітчизняні концепції особистості
10
2
2
68


Тема 20. Основні тенденції розвитку сучасної психології особистості.
8
2

6

2

8


Разом за змістовим модулем 6
18
4
2
12
18
2

16


Загальна кількість годин
144
40
42
62
144
24
6
1146. Теми практичних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин д.ф.
Кількість
годин з.ф.

1
Інтегративний підхід до психологічного дослідження особистості Дослідження за допомогою СМДО
2
2

2
Проективні методи дослідження особистості
4


3
Механізми психологічного захисту
2
1

4
Дослідження особистості на основі концепції А.Адлера
2


5
Дослідження особистості на основі концепції Юнга про типи характеру
2


6
Дослідження особистості на основі концепції Еріксона
Поняття кризи у концепції Е.Еріксона.
2
1

7
Розвиток психоаналізу у теоріях К.Хорні та Е.Фромма .
2


8
Дослідження стилів міжособистісного спілкування за Лірі
2


9
Дослідження рівня тривожності за Тейлор
2


10
Дослідження цінностей за М.Рокічем
2


11
Дослідження особистості за опитувальником Р.Кеттела
2


12
Дослідження особистості за опитувальником Г.Айзенка
2


13
Програма самоконтролю за небажаною поведінкою
2
1

14
Дослідження рівня суб’єктивного контролю
2


15
Реп-тест
2


16
Дослідження потреб
2


17
Самоактуалізація особистості
2


18
Q-сортування
2


19
Смисложиттєві орієнтації
2


20
Дослідження самовідношення особистості за Пантелєєвим
2
1


Разом
42
6


8. Самостійна робота


з/п
Назва теми
Кількість
годин д.ф.
Кількість
годин з.ф.

1
Тема 1.Психодіагностика як галузь психологічної науки. Питання для самостійного опрацювання:
Історія розвитку психодіагностики.
Психодіагностичні підходи: об’єктивний суб’єктивний, проективний
Завдання для самостійного виконання:
Скласти порівняльну таблицю щодо переваг та обмежень кожного з психодіагностичних підходів.
8
8

2
Тема 2. Загальна характеристика теорій особистості в психології.
Питання для самостійного опрацювання:
самостійно проаналізувати експериментальні та неекспериментальні теорії особистості.
Порівняльна характеристика основних моделей особистості.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи.
4
4

3
Тема 3. Психоаналітична теорія З.Фрейда
Питання для самостійного опрацювання:
Стисла історія виникнення психоаналітичної теорії особистості
Стадії психосексуального розвитку
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи.
1
6

4
Тема 4. Основні положення індивідуальної теорії особистості А. Адлера
Питання для самостійного опрацювання:
дослідити витоки індивідуальної психології та її основні категорії .
Завдання для самостійного виконання:
Написати конспект з питання причин виникнення, симптоматика та проаналізувати загальні принципи лікування неврозів за Адлером.
1
6

5
Тема 5. Аналітична теорія особистості К.Г.Юнга Завдання для самостійного опрацювання:
Сучасне застосування продовження аналітичної теорії. Соціоніка, соціонічні типи.
1
6

6
Тема 6. Основні положення его-психології Е.Еріксона
Питання для самостійного опрацювання:
Дослідження его-ідентичності.
Життєві кризи.
Позитивні та негативні наслідки кризи.
Завдання для самостійного виконання:
Дослідити ознаки підліткової кризи за Дж.Марсіа.
Визначити вирішення власних завдань юності за Еріксоном.
1
6

7
Тема 7. Соціокультурна теорія особистості К. Хорні
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи.

1
6

8
Тема 8. Гуманістична теорія особистості Е. Фромма
Питання для самостійного опрацювання:
Е. Фромм як фундатор гуманістичної теорії особистості.
Витоки виникнення теорії.
Завдання для самостійного виконання:
Скласти порівняльну таблицю щодо спільного та розбіжного з психоаналізом З.Фрейда.
1
6

9
Тема 9. Транзактний аналіз Е.Берна та його практичне застосування
Питання для самостійного опрацювання:
Природа людини з точки зору трансактного аналізу.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи.

6

10
Тема 10. Диспозиційна теорія особистості Г. Олпорта: концепція рис особистості.
Питання для самостійного опрацювання:
Поняття про функціональну автономію та зрілість особистості.
Погляд Г. Олпорта на мотивацію.
Два види функціональної автономії.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи. Вивчення цінностей людини
2
6

11
Тема 11. Структурна теорія рис особистості Р. Кеттела
Питання для самостійного опрацювання:
Погляд Р.Кеттела на природу людини.
Використання факторного аналізу у дослідженні особистості.
Завдання для самостійного виконання:
Стратегії дослідження особистості за Р.Кеттелом. Опитувальник особистісних рис 16.PF
2
6

11
Тема 12. Теорія типів особистості Г. Айзенка
Питання для самостійного опрацювання:
Проблема співвідношення біологічного і соціального в людині
П'ятифакторна модель особистісних рис,
Завдання для самостійного виконання:
Практичне застосування теорії у особистісному опитувальнику NEO-PI.
2
6

12
Тема 13. Теорія оперантного научіння Б. Скіннера
Питання для самостійного опрацювання:
Історія виникнення біхевіоризму
Б. Скіннер як фундатор теорії оперантного научіння
Режими підкріплення; умовне підкріплення; контроль поведінки через аверсивні стимули.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи
2
6

13
Тема 14. Соціально-когнітивна теорія А. Бандури та теорія соціального научіння Дж.Роттера
Питання для самостійного опрацювання:
Застосування соціально-когнітивної теорії в психокорекції та психотерапії.
Навчання самоконтролю.
Завдання для самостійного виконання:
Скласти порівняльну таблицю підходів до контролю поведінки Скіннером і Бандурою
Виконання лабораторної роботи.
1
3

14
Тема 15. Когнітивна теорія Дж. Келлі
Питання для самостійного опрацювання:
Дж. Келлі як фундатор когнітивного напряму психології.
Психічне здоров’я та його розлади в контексті теорії особистісних конструктів. Детальний огляд методів аналізу ризиків проекту.
Завдання для самостійного виконання:
Практичне застосування теорії Келлі: тест рольового конструкту.
Виконання лабораторної роботи.
1
3

16
Тема 16. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу
Питання для самостійного опрацювання:
Природа людини з точки зору теорії гуманістичної психології.
Характеристика особистостей, які само актуалізуються..
Завдання для самостійного виконання:
Емпірична валідизація гуманістичної теорії: дослідження самоактуалізації
Виконання лабораторної роботи.
8
12

16
Тема 17. Основні положення теорії особистості К. Роджерса
Питання для самостійного опрацювання:
Основні категорії теорії К.Роджерса:
Застосування терапевтичних принципів Роджерса в індивідуальному консультуванні та груповій роботі з клієнтами.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи. Техніка Q-сортування у дослідженні Я-концепції.
8
6

17
Тема 18. Екзистенціальна психологія В. Франкла
Питання для самостійного опрацювання:
Логотерапія як практичне застосування екзистенціального аналізу.
Техніки логотерапії.
Завдання для самостійного виконання:
Дослідження власних смисложиттєвих орієнтацій. Виконання лабораторної роботи.
6
6

18
Тема 19. Вітчизняні концепції особистості
Питання для самостійного опрацювання:
Дослідження індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей особистості вітчизняними дослідниками.
Завдання для самостійного виконання:
Виконання лабораторної роботи.
6
6

19
Тема 20. Основні тенденції розвитку сучасної психології особистості.
Питання для самостійного опрацювання:
Теорія на різних етапах розвитку науки.
Взаємовідносини між теорією, психодіагностикою та дослідженням особистості.
Завдання для самостійного виконання:
Написати конспект за наведеними питаннями
6
6


Разом
62
114


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія особистості та психодіагностика» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ.:
конспект-презентація із теми (модуля) за заданим планом;
конспект-презентація із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно;
розробка блоку тестових завдань з теми за вибором студента
аналіз художнього фільму за психологічною тематикою


10. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

11. Методи контролю

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
Комп’ютерного контролю: тестові програми.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Змістовий модуль № 3


Т1
Т2
МК1
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
МК2
Т10
Т11
Т12
МК3
100

5

10
10
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
15
100


Для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Екзамен
Сума

Змістовий модуль №4
Змістовий модуль № 5
Змістовий модуль №6Т13
Т14
Т15
МК4
Т16
Т17
Т18
МК5
Т19
Т20
МК6
40
100

5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
40
100


Т1, Т2 ... Т20 – теми змістових модулів, МК1, МК2,МК6 – поточний модульний контроль

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену та диференційованого заліку
Оцінка за національною шкалою для заліку

90-100
A
Відмінно
зараховано

80-89
B
Добре (дуже добре)


70-79
C
Добре


60-69
D
Задовільно


50-59
E
Задовільно (достатньо)


35-49
FX
Незадовільно (з можливістю повторного складання)
незараховано

0-34
F
Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)13. Методичне забезпечення

1. Практична психологія та психодіагностика: посібник для лабораторних занять / Укл. Карагодіна О.Г., Шинкаренко О.Д. – К., 2002. – 123с.

опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники;
робоча навчальна програма;
збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Психологія особистості та психодіагностика».

14. Рекомендована література

Основна
Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 752 с.
Ананьев Б.Г. О поблемах современного человекознания. – Спб.: Питер, 2001. – 272 с.
Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків: Фоліо, 1996.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоров’я, 2001.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб) / Л.Ф.Бурлачук, Е.П. Савченко. - К.: А.Л.Д., 1995.-100 с.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – 2-е изд., доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2001. – 528 с.
Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с. – (Библиотека практической психологии).
Иващенко А. В. Теории личности в зарубежной психологии: Учеб. пособ. / А.В. Иващенко, Ж.П. Семинега. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 120 с.
Мадди С. Р. Теории личности: сравнительный анализ: Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2002. – 539 с.
Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.
Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / Пер. с англ. М.С. Жамкочьян; под ред. В.С. Магуна – М.: Аспект пресс, 2001. – 607 с.
Практична психологія та психодіагностика: посібник для лабораторних занять / Укл. Карагодіна О.Г., Шинкаренко О.Д. – К., 2002. – 123с.
Практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - 3-е изд., перераб., доп. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2000. – 336 с.
Проективная психология / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 456 с.
Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – 255 с.
Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.
Сонин В.А. Классики мировой психологии: Биографический энциклопедический словарь / В.А. Сонин, Л.М. Шлионский. – СПб., 2001. – 288 с.
Собчик Л.Н. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. –СПб.: Речь, 2000. – 219 с.
Теория личности / К. Холл, Г. Линдсей; Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 592 с.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

Допоміжна
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Фонд “За эконом. грамотность”, 1995.
Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психологич человеческой судьбы. – СПб.: Лениздат, 1992.
Лейбин В.М. Словарь – справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 192 с.
Носс И.Н Введение в технологию сиходиагностики. М.: Изд-во Института Психотерапии, М.: Издательство Института психотерапии, 2003. 251 с.
Психология личности: Тесты, опросники, методики / Сост.: Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. – М.: Геликон, 1995.
Обозов Н. Н. Типы личности, темперамент и характер. – СПб, 1995.
Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024 с.
Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. – СПб.: Речь, 2001. – 416 с.
Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс – Универс, 1994.
Самосознание и защитные механизмы личности. – Самара: Изд. Дом «БАХРАХ – М», 2000. – 234 с.
Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1989.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. – СПб.: – М., 1997.
Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: Пер. с нем. /Худож. – оформ. И.В. Осипов.- Харьков: Фолио, 2000. – 381 с.
Фрейд А. Психопатологии детства. - М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – 222 с.
Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Сост. и ред. В.М. Лейбина. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
Хорни К. Самоанализ: Психология женщины. Новые пути в психоанализе. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.
Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 с.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.

15. Інформаційні ресурси

Бібліотечний фонд Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.
Українські підручники онлайн [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/psihologiya/Page-5
Бібіліотека онлайн. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://libfree.com/psihologiya/
Бібіліотека онлайн. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Підбірка літератури з психології. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мир книг. Библиотека. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] підручників. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.info-library.com.ua/books-book-147.html
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 18394953
    Размер файла: 282 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий