Perelik_pitan_do_ekzamenu_z_osnov_prirodi_bak

Перелік питань до екзамену
з основ природознавства (бакалавр)

Ботаніка і об’єкти її вивчення. Коротка історія ботаніки.
Система органічного світу та система рослин.
Значення рослин у природі та практичній діяльності людини.
Класифікація рослин по відношенню до основних екологічних факторів.
Структура фітоценозу.
Ареали рослин. Флористичні області. Особливості флори України.
Охорона рослинного світу в Україні.
Будова і функції рослинної клітини. Поділ рослинної клітини.
Типи тканин рослин, їх будова і функції.
Класифікація органів вищих рослин.
Будова та функції кореня. Типи кореневих систем.
Спеціалізація та метаморфози кореня.
Будова, функції елементів системи пагона: стебла, бруньок та листків.
Спеціалізація та метаморфози пагонів і їх складових.
Походження та будова квітки. Типи суцвіть.
Морфолого-екологічна та морфогенетична класифікація плодів.
Будова насінини.
Форми та способи розмноження рослин.
Ріст і розвиток та рухи рослин пов’язані з цими процесами.
Чергування ядерних фаз у життєвому циклі рослин.
Тривалість життя рослин. Поняття про ефемери та ефемероїди; озимі та ярові; монокарпні та полікарпні рослини.
Причини сезонних змін. Організація фенологічних спостережень за рослинами.
Царство Дроб’янки. Бактерії та ціанобактерії. Особливості будови та життєдіяльності. Основні представники. Значення бактерій та синьозелених водоростей у природі та житті людини.
Загальна характеристика царства рослини.
Підцарство Нижчі рослини. Коротка характеристика будови та розмноження представників таких відділів: Зелені, Діатомові, Бурі та Червоні водорості. Значення у природі та практичне значення для людини.
Царство Гриби. Загальна характеристика царства.
Відділ Слизовики. Особливості будови та розмноження. Поширення та значення.
Відділ Гриби. Екологічні групи грибів Різноманітність грибів. Особливості будови та розмноження представників класів: Хітридіоміцети, Ооміцети, Зигоміцети, Дейтероміцети, Аскоміцети, Базидіоміцети.
Значення грибів у природі та практичній діяльності людини.
Відділ Лишайники. Особливості будови та розмноження лишайників як симбіотичних організмів. Різноманітність, значення лишайників.
Особливості організації вищих рослин. Походження вищих рослин.
Особливості будови, розмноження, різноманітність представників відділу Мохоподібні (класи Печіночники та Листостеблові мохи).Значення у природі та житті людини.
Особливості будови, розмноження, різноманітність представників відділу Плауноподібні (класи Плауновидні та Молодильниковидні).
Особливості будови, розмноження, різноманітність представників відділу Хвощеподібні (клас Хвощевидні).
Особливості будови, розмноження та різноманітність представників відділу Папоротеподібні. Значення у природі та житті людини.
Значення насіння для розселення рослин на Землі.
Відділ Голонасінні. Загальна характеристика відділу.
Особливості будови та розмноження основних представників класів Саговникові, Гнетові, Гінкговидні, Хвойні та ін.
Різноманітність голонасінних. Значення у природі та практичній діяльності людини.
Загальна характеристика відділу Покритонасінні.
Загальні риси класу Дводольні.
Особливості будови вегетативних та генеративних органів родин: Магнолієві, Жовтецеві, Розові, Бобові, Хрестоцві, Гарбузові, Зонтичні, Айстрові, Пасльонові, Губоцвіті, Лободові.
Загальна характеристика класу Однодольні.
Особливості будови вегетативних та генеративних органів родин Лілійні та Злакові. Значення у житті та практичній діяльності людей.
Різноманітність однодольних та дводольних рослин своєї місцевості та їх значення.
Культурні рослини, які вирощують на Україні.
Рослини занесені до Червоної книги України. Рідкісні рослини своєї місцевості.
Кімнатні рослини. Визначення. Паспортизація. Догляд.
Зоологія та об’єкти її вивчення. Основні відомості про систему тваринного світу. Практичне значення зоології.
Підцарство Одноклітинні, або Найпростіші. Загальна характеристика підцарства.
Особливості будови та життєдіяльності представників типу Саркомастігофори (підтип Саркодові, класи Справжні амеби та Зернятосітчасті; Підтип Джгутикові, класи Рослинні та тваринні Джгутикові). Значення представників в природі та житті людини.
Тип Війконосні. Загальна характеристика типу. Різноманітність війконосних, вільноживучі та паразитичні представники.
Тип Апікомплекси (клас Споровики). Загальна характеристика, характерні ознаки у зв’язку зі способом життя. Різноманітність представників. Паразитичні представники.
Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Особливості будови та розмноження представників класу Гідроїдні, Сцифоїдні, Коралові поліпи. Різноманітність, значення.
Тип Плоскі черви. Підвищення рівня організації у порівнянні з кишковопорожнинними. Різноманітність плоских червів (клас Війчасті, клас Стьожкові черви).
Тип Первинопорожнинн або Круглі черви. Загальна характеристика типу. Клас Нематоди.Найпоширеніші паразити людини,рослин, тварин.
Особливості будови та розвитку паразитичних червів у зв’язку із способом життя. Поняття про гельмінтози і біологічні основи їх профілактики.
Тип Кільчасті черви. Прогресивні риси кільчастих червів. Класи Малощетинкові та Багатощетинкові. Особливості будови та розвитку у зв’язку з способом життя. Різноманітність представників. Значення червів у грунтоутворенні.
Тип Молюски. Загальна характеристика типу. Різноманітність молюсків. Клас Черевоногі, підкласи Передньозяброві та Легеневі; клас Стулкові, клас Головоногі. Основні представники, їх біологія, значення.
Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Прогресивні риси організації. Пристосування до різних умов середовища.
Особливості організації підтипу Ракоподібні або Зябродишні як первинноводних членистоногих. Різноманітність ракоподібних. Класи Вищі або Зяброві раки, Щелепоногі. Будова, розмноження, спосіб життя, поширення. Значення у природі та житті людини.
Підтип Хеліцерові. Клас Павукоподібні. Особливості павукоподібних як наземних членистоногих. Різноманітність павукоподібних: ряди Скорпіони, Павуки, Кліщі. Будова, розмноження, значення. Профілактика хвороб, які передаються кліщами.
Підтип Трахейні. Особливості організації типу. Викопні трахейні. Коротка характеристика класів Губоногі, Двопарноногі, Внутрішньощелепні.
Клас Зовнішньощелепні або Комахи. Комахи як вищі членистоногі, які найкраще пристосувалися до життя на Землі. Сезонні зміни у житті комах. Значення у природі та житті людини. Охорона корисних комах.
Тип Хордові. Загальна характеристика типу як найбільш організованих тварин. Систематика хордових.
Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Особливості організації на прикладі ланцетника, риси схожості з безхребетними.
Підтип Черепні або Хребетні. Особливості їх організацій як прогресивної гілки хордових.
Надклас Риби. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, примітивні та прогресивні риси будови. Різноманітність хрящевих риб. Підклас Пластинчастозяброві: надряди Акули та Скати. Клас Кісткові риби. Будова, розмноження, різноманітність.
Особливості організації представників різних рядів кісткових риб: Осетрові, Оселедцеподібні, Короподібні, Окунеподібні. Екологія риб. Екологічні групи риб. Життєвий цикл, живлення, розмноження, турбота про потомство.
Господарське значення риб. Негативний вплив забруднення Світового океану на видовий склад та чисельність промислових риб.
Надклас Чотириногі. Загальна характеристика надкласу.
Клас Земноводні. Основні риси організацій у зв’язку із земноводним способом життя. Різноманітність земноводних: ряди Хвостаті, Безхвості. Особливості будови, розмноження, розвитку різних представників.
Екологія земноводних. Живлення, розмноження, турбота про потомство. Сезонні зміни. Значення та охорона земноводних.
Клас Плазуни. Основні риси організації у зв’язку з виходом на сушу. Різноманітність плазунів. Підклас Лепідозаври, ряд Лускаті, підряди Ящірки та Змії; підклас Анапсиди, ряд Черепахи; Підклас Архарозаври, надряд Крокодили. Коротка характеристика основних представників.
Екологія плазунів. Екологічні групи. Живлення, отруйний аппарат у змій. Яйцекладні та живородні форми. Рідкісні види.
Клас Птахи. Будова і процеси життєдіяльності у зв’язку з пристосуванням до повітряного середовища.
Різноманітність птахів. Підклас Віялохвості або Нові птахи, надряди Пінгвіни та Безкілеві; Надряд Кілегруді, ряди Гусеподібні, Соколоподібні,Журавлеподібні, Горобцеподібні, Голуби, Дятли, Куроподібні, Лелекоподібні.
Екологія птахів. Живлення, розмноження, турбота про потомство. Сезонні зміни. Значення та охорона птахів.
Клас Ссавці або Звірі. Загальна характеристика класу. Особливості будови, спосіб життя, поширення.
Різноманітність ссавців підклас Яйцекладні або Першозвірі, ряд Однопрохідні. Особливості будови, розмноження , поширення. Підклас Сумчасті. Особливості будови, розмноження, онтогенезу.
Підклас Плацентарні, ряди: Комахоїдні, Рукокрилі, Зайцеподібні, Гризуни, Китоподібні, Ластоногі, Хижаки, Парно- та Непарнокопитні. Основні представники, пристосування до способу життя.
Екологія ссавців. Живлення і способи добування їжі. Особливості розмноження, турбота про потомство. Сезонні зміни. Значення в природі та для людини. Охорона ссавців.
Свійські тварини. Тварини живого куточка в школі. Особливості догляду за ними
Класифікація геосфер нашої планети. Сучасні уявлення про біосферу на основі концепції В.І.Вернадського.
Роль води у природі, колообіг води. Повітряна оболонка Землі.
Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер. Погода і спостереження за нею.
Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.
Мінерали, гірські породи та їх властивості.
Корисні копалини. Роль живих організмів у розвитку атмосфери, гідросфери, літосфери, педосфери.
Пристосованість живих організмів до дії різних екологічних факторів.
Грунт. Грунтоутворюючий процес. Роль живих організмів, мінеральної речовини, клімату і рельєфу в утворенні грунту.
Класифікація грунтів за механічним складом. Грунти території України.
Диференціація географічної оболонки географічні пояси та природні зони. Фактори, що зумовлюють та порушують зональність.
Флористичні та фауністичні області нашої планети.
Класифікація природних зон України.
Характеристика природних зон України: географічне положення, особливості рельєфу і клімату, зональний тип грунтів, загальна характеристика флори та фауни, проблеми раціонального використання і охорон природних ресурсів зон у процесі господарської діяльності.
Завдання і зміст краєзнавства. Географічне краєзнавство.
Фізико-географічна характеристика природи Хмельницької області: географічне положення, геологічна будова і рельєф, корисні копалини, клімат і погода, ріки і озера, грунти, рослинний і тварин ний світ.
Населення Хмельницької області. Головні галузі промисловості, їх стан та перспективи розвитку.
Стан навколишнього середовища та заходи по охороні природних ресурсів Хмельницької області.


Приложенные файлы

  • doc 18393985
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий