novomu


А
Ауыл шаруашылық жерлерiн ауыл шаруашылық өнiмiн өндiру, өңдеу және өткiзу үшiн пайдаланумен тiкелей байланысты жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыратын шаруашылық қалай аталады?
крестьяндық шаруашылық
Амортизация -бұл
негiзгi капиталдың тұтыну құнына тең жыл сайынғы аударымдар;
Айналым қорлары дегенiмiз:
бiр өндiрiстiк циклда толыққолданылатын, өз құнын өндiрiлген өнiмге бiрден аударатын құралдар
Айналым қорына не жатады:
шикiзат пен материалдар
Айналым қаражаттарын тиiмдi пайдалануды төмендегi көрсеткiштердiң қайсысы сипаттайды?
Айналым ұзақтығы
Айналым құралдарының орташа жылдық қалдығы 1 млн теңге, өткізілген өнім көлемі 4 млн теңге. Жылдағы бір айналымның ұзақтығын анықтау керек.
90 күн
Айналым қорының орташа жылдық құнын сатылған өнім көлеміне бөлу арқылы қандай көрсеткіш анықталады?
жүктеу коэффициенті
Айналым құралдарының орташа жылдық қалдығы 4 млн. теңгені құрады. Өнімді өткізу көлемі жылына 24 млн. теңге. Айналым коэффициентін есептеу керек.
6
Аталғандардың қайсысы айналым қорларына жатады?
Дайындау цехтарындағы металл запастары
Ағымдағы шығындар айырмасыныңнұсқалар бойынша капиталдың салымдар айырмасына қатынасы:
Салыстырмалы экономикалық тиiмiдiлiк
Аларманның айналым капиталын несиелендiрумен ұштастырылған сауда-комиссиялық операцияның бiр түрi, аларманның дебиторлық бережағын несиелендiрудi және валютаға төнген қауiп-қатерден сақтау кепiлдiгiн қамтиды - бұл...
факторинг
Айналыс қорларына мыналар жатады:
Ақша құралдары
Айналыс қорларының құрамына не кіреді?
дайын өнім, ақша құралдары, дебиторлық бережақ
Б
Басқару процесiн тиiмдi ұйымдастыру үшiн жаппай мәлiмет алу мақсатында керектi көрсеткiштер жинастыру жүйесi маркетингтiң қай құралына жатады?
есеп жүргізу
Басқару процесін тиімді ұйымдастыру үшін жаппай мәлімет алу мақсатында керекті көрсеткіштер жинақтау жүйесі:
маркетинг
Баланстық пайданың негізгі және айналым қорларының құнына қатынасы нені анықтайды?
өндіріс рентабельділігі
Бағалы қағаздар үлесінен дивиденд алу арқылы қаржы каптиалын ұлғайтуға бағытталған инвестиция бұл?
қоржынды инвестиция
Барлық стадиядан өтпеген, өңделмеген, техникалық қабылданбаған бұйымдар мен өнімдер -бұл
аяқталмаған өндіріс
Баға мен өзгермелі шығын айырмасын не деп атаймыз?
маржиналды пайда
Берiлген өндiрiстiк құрылым айқын, нақты технологиялық оқшаулануды сипаттайды:
Технологиялық құрылым
Берілген өндірістік құрылымда жұмыс технологиялық процестің ретіне байланысты орындалады:
Технологиялық құрылым
Берiлген көрсеткiш барлық себептер бойынша жұмыстан шығарылған жұмысшылардың орташа санына қатынасы арқылы анықталады:
Кадрлардың жұмыстан шығу коэффициентi
Берілген көрсеткіш өнім бірлігінің өсіміне күрделі салымдардың көлемін көрсетеді:
Капитал сыйымдылығы
Берілген көрсеткіш өз еркімен жұмыстан шығып кеткен жұмысшылар және еңбек тәртібін бұзған жұмысшылар санының орташа жылдық санына қатынасы арқылы анықталады:
Мамандардың ағымдылық коэффициенті
Белгілі бір кезеңде нақты аймақтағы әлеуметтік-экономикалық, сауда-ұйымдық және басқа өнімді өткізу жағдайларын талдау - ...
нарық конъюнктурасын талдау
Белгiлi бiр төлемдерге мүлiктi келiсiмшарт негiзiнде уақытша пайдалануға, жалға беру - бұл
Аренда
Бекітілген уақытта кәсіпорынның жоғары сапалы өнім шығаруға байланысты процестерінің жиынтығының дайындығы ...
Өндірістің технологиялық дайындығы
Бiр азаматпен меншiк құқығы бойынша оған тиiстi мүлiк негiзiнде және мүлiктi пайдалану мен иемденуге рұқсат беретiн басқа құқық негiзiнде жүзеге асатын кәсiпкерлiк...
өзiндiк кәсiпкерлiк
Бір кәсіпорын құрамына түрлі технологиялық, бірақ өзара байланысқан өндірістерді біріктіру процесі - бұл
өндірісті комбинациялау
Бір машина-сағатта өнімді өндіру 58,02 теңге көлемінде жоспарланған,нақты орындалуы 59,34. Жабдықтың нақты жұмыс істеген уақыты 204,4 мың машина-сағат. Жабдықтың интенсивті қолдану коэффициенті қандай?
1,02
Ғ
Ғылым мен техниканың, технологияның үздіксіз даму, еңбек заттарының, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін жетілдіру процесі:
ғылыми-техникалық прогресс
Ғылым және техника жоспарының көрсеткіштері:
Еңбек және автоматизация, механизация деңгейі
Д
Дебиторлыққарыздарды қайтару коэффициентi қалай анықталады?
Жыл бойындағы қарыздардың сомасы/өткiзудiң жылдық көлемi:360
Е
Еңбек өнiмдiлiгi дегенiмiз не?
уақыт бiрлiгiнде қанша көлемде өнiм өндiрiлгендiгiн көрсететiн көрсеткiш
Еңбек және жалақы жоспарын кәсіпорын келесі бөлімшелер құрамында жасақтайды:
Еңбек өнімділігін, жалақы қорын арттыру
Еңбек ресурсына келесiлер кiредi:
жұмысқа жарамды халық
Еңбек сыйымдылығы қай формуламен анықталады?
Т/Q
Еңбек сыйымдылығы 25% төмендесе, еңбек өнiмдiлiгi қанша көлемде өседi?
25%
Ескі және жаңа жабдықтардың өнімділігін салыстыру арқылы анықталады:
Моральдық тозудың 2 түрi
Енгізілген негізгі қорлар құнының жыл соңындағы негізгі қорлар құнына қатынасы нені анықтайды?
жаңару коэффициенті
Егер жабдықтардың қызмет ету мерзімі 10 жыл, бастапқы құны 110 мың теңге болса, жылдық амортизация сомасы қандай?
11 мың теңге
Егер жылына өнім шығару көлемі 7 млн теңгені, ал айналым құралдарының орташа мөлшері 1 млн теңгені құраса, айналымдылық коэффициенті қанша болады?
7
Егер тауарлы өнімді сатудан түскен табыс 8000 теңге, ал сатылған өнімнің өзіндік құны 6250 теңге болса, өнімді өткізуден түскен пайда қаншаға тең?
1750 теңге
Ж
Жалпы пайда қай формуламен анықталады?
Пж= Табыс-Шығындар
Жаңару коэффициентiн анықтау формуласы:
К=Фенг/Фсоң*100%;
Жабдықтарды интегралды пайдалану коэффициенті қай формуламен анықталады?
Кинтег = Кэкс * Кинт
Жалпы экономикалық тиiмдiлiк келесi формуламен анықталады:
Э = ҰТ / ЖС
Жалақы – бұл:
еңбек бiрлiгiн пайдаланған үшiн төленетiн ақы
Жарғылық капиталы құрылтайшылардың салым үлесiне бөлiнген коммерциялық ұйымдар ненi бiлдiредi?
шаруашылық серiктестiк
Жапппай өндiрiстiң ерекшелiктерi болып табылады:
Өндiрiстi автоматтандырудың жоғары деңгейi
Жалпы өтiмдiлiк коэффициентi қалай анықталады?
Қысқа мерзiмдi активтер / қысқа мерзiмдi мiндеттеме
Жекелеген өнiм шығару туралы тапсырма кәсiпорынның даму жоспарының қай бөлiмiнде қарастырылады?
Өндiрiс өнiмдерiн шығару жоспары
Жоспарды өңдеу, түзету, ықшамдау, болжамды енгізе отырып, түбегейлі негіздеу, сөйтіп шаруашылық субъектісінің жуық не ұзақ мерзімге даму жолын анықтау - бұл
Жоспарлау
Жыл басына негізгі өндірістік қордың құны 25330 мың теңге, есепті жылда енгізілген негізгі қорлар құны 724 мың теңге, Жыл соңындағы негізгі қор құны 21600 мың теңге. Жаңару коэффициенті нешеге тең?
3,35
Жұмыс уақыты - бұл:
жеке еңбек келiсiм шарты бойынша жұмысшының еңбек еткен уақыты;
Жұмысшылардың қайсысы көмекшi жұмысшыларға жатады?
Құрал-жабдық цехы, қойма, көлiк цехы жұмысшылары
Жұмыс күшінің ағымдылығын тоқтату көрсеткіші:
Оқытуды жетілдіру және коммуникацияны, еңбек жағдайын жақсарту,
мамандар саясатын талдау
З
Заңдылық жоспары қандай сұрақтарды қамтиды?
кәсiпорынның заңдылық нысаны қандай?
Зауыттың цехында 190 станок бар. Жыл бойы бір станоктың нақты жұмыс істеген уақыты 4000 сағат, ал жоспарлы жұмыс уақытының қоры 4160 сағат. Жабдықтарды пайдаланудың экстенсивті коэффициентін анықтау керек.
0,96


К
Капитал сыйымдылығының формуласы:
К/∆Q
Кәсiпорын дегенiмiз не?
өнiм өндiру, тұтынуды қанағаттандыру, пайда табуүшiн құрылған дербес шаруашылық жүргiзетiн субъект
Кәсіпорында негізгі өндіріс қорының орташа жылдық құны 180000 мың теңгені құрады,ал өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың орта тізімдік саны 600 адам. Қормен қарулануды анықтау керек.
300 мың
Кәсіпорын экономикасы пәніне не жатады?
нарықтық экономиканың талаптарына сай шаруашылық жүргізудің
жаңа нысандары мен әдістері
Кәсiпорынның экономикалық тиiмдiлiгiн көтерудiң ұйымдастыру-экономикалық факторларына не жатады?
Мамандандыруды жетiлдiру
Кәсіпорын тұтынушының қажеттілігін зерттеу негізінде жоғары пайда табу үшін тауар өндіру және оны өткізу жұмысын ұйымдастыру жүйесі:
маркетинг
Кәсiпорын жағдайын көрсететiн актив және пассив есеп счеттарының барлық таблицалық жинағы-бұл
бухгалтерлік баланс
Кәсiпорын, тұтынушылардың қажетiн зерттеу негiзiнде жоғары пайда табу үшiн тауар өндiру және оны өткiзу жұмысын ұйымдастыру жүйесi - бұл
ұсыныс
Кәсіпорын жыл бойы 198000 мың теңгеге өнім өндірді, ал негізгі қорлардың орташа жылдық құны 180000 мың теңге болды. Қор қайтарымдылығын есептеу керек.
1,1
Кәсіпорын шығарылған 5500 бұйымның әрқайсысын 8 мың теңгеден сатты. Тұрақты шығындар 7000 мың теңге, ал бір бұйымға шаққандағы өзгермелі шығындар 6 мың теңге болды. Пайда көлемін анықтаңыз.
3000 мың теңге
Кәсiпорынның өткiзу көлемiнiң болжамын, ақшалай табыс және түсiмдердiң балансын, табыс және шығын таблицасын, кәсiпорынның активi мен пассивiнiң жинақ балансын, шығынсыздық нүктесiн есептеулердi енгiзетiн жалпылама материалдар қай жоспарда болады?
қаржылық
Кәсіпорынның айналым құралдарының мөлшері 3300 мың теңге, өнімді сату көлемі 19,8 млн теңге. Айналымдылық коэффициенті нешеге тең?
6
Кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу қабілеттілігін көрсететін көрсеткіш:
Өтімділік
Кәсіпорынның даму жоспарының қай бөлімінде өнімді өндірудің жеке түрлерін өндіру тапсырмасы қарастырылады:
Өндірістік өнімді өндіру жоспары
Кәсіпорынның даму жоспарының қай бөлімінде жекелеген өнім түріне байланысты тапсырмалар белгіленеді:
Өнеркәсіптік өнім өндірісінің жоспары
Кәсіпорында өнім көлемі 160 мың теңге, жұмысшылар саны 10 адам болса, еңбек өнімділігі қандай?
16 мың теңге
Кәсiпкерлiк дегенiмiз не?
өзіндік, қарызға алған құралдары мен мүлкі есебінен тәуекелділікпен жүзеге
асатын осы қызметтің барлық қатысушылары үшін өзара тиімді нәтижелер мен табыс табуға бағытталған бастамашылық қызмет
Кәсiпкерлiкке қажет экономикалық жағдайға не жатады?
нарыққа тауар ұсыну, тұтынушылардың сұранысы, т.б.
Кәсiпкердiң барлық шығындарды төлегеннен кейiн, бiрақ салықтарды төлегенге дейiнгi ақша сомасы ненi бiлдiредi?
жалпы пайда
Кәсiпкерлiкке қажет әлеуметтiк жағдайға не жатады?
қоғамның рухани даму дәрежесi, дiни нормалар
Кәсiпкерлiкке қажет құқықтық жағдайға не жатады?
ҚР Азаматтық кодексi, салық туралы заңдар
Кәсiпкердiң таза пайдасы қай формуламен есептеледi?
Пж=Жалпы пайда - Салықтар
Кесімді төлем - бұл
Бір өнімге немесе жұмысқа жалақы көлемі
Келесi шығын түрлерiнiң iшiнен тұрақты шығындарды көрсетiңiз:
Амортизациялық аударымдар
Келесi шығындардың iшiнен тұрақты шығындарды көрсетiңiз:
Займдар бойынша пайыз төлеу
Келесi шығындардың iшiнен өзгермелi шығындарды көрсетiңiз:
Шикізат, материал шығындары
Келесі шығындар түрі кәсіпорынның тұрақты шығындары болып табылады:
Арендалық төлемдер
Крестьяндық шаруашылықтың ортақ бiрiккен меншiгi негiзiнде және жекешелендiрiлген үйге ортақ бiрiккен меншiк негiзiнде жүзеге асатын кәсiпкерлiк:
жанұялық кәсiпкерлiк
Коммерциялық кәсіпкерлікке жататындар:
қор биржасы
Көрсетілгендердің қайсысы негізгі өндірістік қорларға қатысты:
Күш машиналары
Көтерме сауда бағасында өнімді өткізу көлемін, кәсіпорындағы айналым қаражатының орташа қалдығына бөлу арқылы анықталатын көрсеткіш:
Айналымдылық коэффициенті
Қ
Қай көрсеткiш негiзгi қорлардың пайдалану деңгейiнің тиімділігін сипаттайды?
Қор қайтарымдылығы
Қажеттi мерзiмде сапасы талапқа сай, қажеттi өнiм көлемiн нақты өндiруге кәсiпкердiң жағдайы келетiнiн потенциалды әрiптеске және инвесторға сендiрiп айту мiндетi жете зерттелетiн жоспар қалай аталады?
бизнес-жоспар
Қаржы кәсiпкерлiгiнде сату, сатып алу объектiсi не?
бағалы қағаздар
Қаржы кәсiпкерлiгiнiң негiзгi қатысушылары:
банктер
Қаржыландырудың iшкi көзiне мыналар жатады:
Амортизациялық аударымдар түрiндегi түсiмдер
Қысқа мерзiмдi активтер - қысқа мерзiмдi мiндеттемелер формуласы ненi анықтайды?
таза айналым капиталы
Қысқа мерзiмдi активтер / Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер формуласы ненi анықтайды?
жалпы өтiмдiлiк коэффициентi
Қосымша еңбекақыға қандай төлемдер жатады?
демалыс уақытына ақы төлеу
Қоғамның өмiр сүруi, дамуы үшiн қажеттi материалдық игiлiктердi шығару дегенiмiз
Өндiрiс
Қоғамдық қажетті шығындардың қысқаруына байланысты ұдайы өндірістегі машиналар және құрал-жабдықтар бағасының төмендеуі келесіге байланысты:
Моральдық тозудың бірінші формасына
Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің жалпы критерийі?
Еңбек өнімділігі деңгейі
Қоғамдық өндiрiстiң экономикалық тиiмдiлiгiнiң жалпылама көрсеткiштерi болып не табылады?
Еңбек өнiмдiлiгiнiң деңгейi
Қор сыйымдылық көрсеткіші нені көрсететді?
Кәсіпорынның негізгі қорларының 1 теңгеге шаққандағы жалпы өнім көлемі
Қорларды дайындауға немесе алуға, әкелуге және монтаждауға шығындар сомасы - бұл
Негізгі қорлардың бастапқы құны
Қор қайтарымдылығы көрсеткiшi ненi сипаттайды?
Негiзгi қорлардың 1 теңгеге келетiн тауарлы өнiм көлемiн
М
Массалық өндірістің ерекшелігі:
Операциялардың жүру тәртібіне байланысты жұмыс орындарының орналасуы
Материал сыйымдылығының формуласы:
Ш/Q;
Меншікті айналым құралдарына қажеттіліктерді есептеу, олардың айналымдылығы бойынша тапсырмалар қай бағдарламада қарастырылады?
Қаржылық жоспарда
Мына төмендегілердің қайсысы кәсіпорын экономикасы пәнінің анықтамасына жатпайды?
бухгалтерлік есеп ақпараттарын өңдеу

Н
Нарық дегенiмiз не?
тауарлардыңәр түрiн өндiру мен сату әдiстерiн таңдауда еркiндiктi қамтамасыз ететiн ұйымдасқан және балансталған жүйе
Нарықты түбегейлі, жан-жақты зерттеу және оған белсенді түрде ықпал жасап, тұтынушыларды ұйымдастыру, тауарды сатып алу артықшылығын жасау -
маркетинг
Негізгі және айналым қорларын ұлғайту арқылы өндіріс көлемін кеңейтуге бағытталған инвестиция түрі
нақты инвестиция
Негiзгi капиталға не жатады:
станоктар
Негізгі қорлардың тозу коэффициентi:
К=Фж/Фб
Негізгі қорлардың тозуы салдарынан оның құндылығының төмендеуі, осы қорлар құнының өндірілген өнімге бірте-бірте көшуі
амортизация
Негiзгi қорларды дайындау, сатып алу, жеткiзу, монтаждау шығындарының сомасы-
Негiзгi қорлардың бастапқы құны
Негізгі қорларды қолданудың уақыт бойынша деңгейін көрсететін көрсеткіштер:
Негізгі қорларды қолданудың экстенсивті көрсеткіштері
Негізгі қорларды интенсивті пайдалануын қай көрсеткіш сипаттайды?
интенсивті коэффициент
Негiзгi қорларға қайсысы жатпайды:
шикiзат пен материалдар
Негізгі қорды енгізу құны 420 млн.теңге, жыл соңындағы негізгі қорлар құны 836 млн.теңге болды. Негізгі қордың бастапқы құны 900 млн.теңге. Жаңару коэффициентін есептеу керек.
50%
Негізгі қордың пайдалану және табиғаттың әсерінен тозуы:
табиғи тозу
Негiзгi құралдарға қайсысы жатады:
ғимараттар
Негiзгi құралдардың уақыт бойынша пайдаланылуын сипаттайтын көрсеткiштер:
Негiзгi қорлардың интенсивтi пайдалану көрсеткiштерi
Негiзгi операциялары тауар-ақша және тауар айырбасы болып табылса, бұл қай кәсiпкерлiкке жатады?
коммерциялық
Негiзгi өндiрiстiк қорлар – бұл:
өндiрiстiк циклда ұзақ мерзiм қолданылатын, өз құнын өндiрiлген өнiмге
бөлшектеп аударатын материалдық құралдар
Негізгі өндіріс қорының бастапқы құнынан тозу құнын шегеруден кейінгі құн қалай аталады?
қалдық құн
Негiзiгi өндiрiс қорларыныңқұрылымына әсер ететiн фактор:
Шығарылған өнiм сипаттамасы
Негiзгi мақсаты пайда табуға бағытталған заңды тұлғалар қандай мекеме болып табылады?
коммерциялық
О
Ортақ үлестiк меншiк негiзiнде жүзеге асырылатын кәсiпкерлiк қызмет:
жай серіктестік
Ө
Өз айналым қаражаттарын пайдалану есебi, олардың айналымдылығын жылдамдату туралы тапсырма қай жоспарда қарастырылады?
Қаржы жоспары
Өз капиталын басқа компаниялардың акцияларын сатып алуға пайдаланатын компания -бұл
холдинг
Өнім шығару көлемі 47,8 мың теңге, негізгі өндірістік қордың орташа жылдық құны 50,9 мың теңге. Қор қайтарымдылығын есептеу керек.
0,94
Өнім өткізу көлемі 9 млн теңге, ал айналым құралдарының орташа жылдық қалдығы 1 млн теңге болса, айналымдылық коэффициеті нешеге тең болады?
9
Өнім бірлігін өндіруге жұмыс уақытының шығыны нені көрсетеді?
Еңбек сыйымдылығы
Өнім бірлігінің өзгермелі шығыны 325 теңге, ал тұрақты шығындар 200 мың теңгені құрады.Егер өнім бірлігінің бағасы 125 теңге болса, зиянсыздық нүктесі қандай?
1000
Өнiм бiрлiгiн өндiруге кеткен уақыт шығындарын сипаттайтын көрсеткiш
Еңбек сыйымдылығы
Өнiм, тауар өндірумен, жұмыс жасаумен, қызмет көрсетумен тiкелей айналысатын қызмет қай кәсiпкерлiк түрiне жатады?
өндiрiстiк кәсiпкерлiк
Өнімді өткізуден түскен пайданың өнімнің өзіндік құнына қатынасы нені анықтайды?
өнім рентабельділігі
Өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындардың ақшалай көрінісі нені көрсетедi:
өнімнің өзіндік құны
Өнімді өндіруге кеткен шығынның сатудан түскен табысқа тең болуы нені сипаттайды?
зиянсыздық нүктесі
Өнімді дайындау операциялары мына цехтарда орындалады:
Негізгі цех
Өнiмнiң шығарылу бағыты бойынша белгiлi бiр қажеттiлiктердi қанағаттандыру мүмкiндiктерiн қамтитын қасиеттердiң жиынтығы:
Өнiм сапасы
Өзiнiң типi бойынша жаппай өндiрiске жататын бiртектес өндiрiстердiң бiрiгуi қалай аталады?
Кооперациялану
Өндіріс рентабельдiлiгі көрсеткiшi қай формуламен анықталады?
Р= Пб / НӨҚ+АҚ
Өндiрiс көлемiнiң өсуiмен өнiм бiрлiгiнiң өзiндiк құны?
Өседi
Өндiрiс объектiлерiн, станоктар мен жабдықтарды қамтитын өнеркәсiп капиталының бөлiгi ...
негiзгi капитал
Өндірістік айналым қорларына не жатады?
өндіріс запастары, аяқталмаған өндіріс, болашақ кезең шығындары
Өндiрiстiк бөлiмдерге мыналар жатады:
Цех, лаборатория
Өндірістік бағдарламаға кіретін есептеулер:
Өндірілетін өнім көлемі
Өндірістік қуаттың орташа жылдық шамасы қай формуламен анықталады?
Қорт = Қжыл бас + Қенг*Х1/12 - Қшығ*(12-Х2) /12
Өндiрiстiк құрылымға келесi факторлар әсер етедi:
Өндірісті мамандандыру және кооперациялау деңгейі
Өндірістік процесті іске қосуға арналған еңбек заттары:
айналым қорлары
Өндiрiстiк негiзгi қорлардың орташа жылдық құнының өндiрiлген өнiмнiң жалпы көлемiне қатынасы бұл -
Қор сыйымдылығы
Өндiрiстi ұйымдастыру типiне келесi факторлар әсер етедi:
Еңбек бөлінісінің деңгейі
Өндiрiстi механизациялау деңгейi қай көрсеткiш арқылы бағаланады:
Еңбектi механизациялау коэффициентi
Өндiрiстiң экономикалық тиiмдiлiгi, оның жекелеген факторларын келесi көрсеткiштермен сипаттауға болады:
Сапалық
Өндірістің экономикалық тиімділігін арттырудың ұйымдыстыру-экономикалық факторы:
Мамандандыруды жетілдіру
Өндірістің ұйымдастыру факторларына, технологиялық дайындық деңгейінің жоғарылауына ... қатысты.
Технологиялық процестің сапалық аттестациясы
Өндірілген өнім көлемі жылына 100 млн.теңгені құрап, өнеркәсіптік-өндірістік жұмыскерлер саны 50 мың адам болған. Еңбек өнімділігін есептеу керек.
2 мың теңге
Р
Ресурстарды барынша үнемді қолдана отырып, бекітілген номенклатура мен ассортименттер бойынша мүмкіндігінше көп көлемде жылдық өнімді шығару -
жұмыс уақыты қоры
С
Сатып алушылар мен сатушылар түрiндегi тұтынушылар нарығына қарастырған жарнама қалай аталады?
сауда
Сыртқа сату үшін өндірілген өнім - бұл
тауарлық өнім
Т

Табыс табуға бағытталған, азаматтардың өздерiнiң меншiгiне негiзделген және азаматтар атынан олардың тәуекелдiлiгiмен мүлiктiк жауапкершiлiгi бойынша жүзеге асырылатын азаматтардың инициативалық қызметi - ...
жеке кәсiпкерлiк
Табыс алу мақсатында шаруашылық субъектісіндегі қаржы мен материалдық активтерін басқаруға тікелей қатысу құқығын алу - бұл
тікелей инвестиция
Тарифтiк жүйеге не кiредi?
еңбекақы төлеудегi жұмыстың және жұмысшылардыңәр түрлi разряд арасындағы ара қатынастарын көрсететiн тарифтiк тор
Тауар мен қызметтерді өткізу мақсатында қолданылатын құралдар мен әдістер кешені:
жарнама
Тауардың өмiрлiк циклы қандай кезеңдерден тұрады?
өндiрiс және тауарды өткiзу
Тауардың нарық шарттарына, тұтынушылардың нақты талаптарына сапалық,техникалық, эстетикалық сипаттамалары бойынша және өткізудің экономикалық, коммерциялық жағдайларына сәйкес келуін көрсететін күрделі категория - ...
өнімнің бәсекеге қабілеттілігі
Тауардың нарықтық бағасы 495 теңге, өнімнің өзіндік құны 250 теңге.Пайданы анықтау керек,
245 теңге
Тауарлы өнiм мен жалпы өнiмнiң көлемi қай көрсеткiшке жатады?
Сандық көрсеткiш
Тауарлы өнімді өндіру көлемі 8000, ал оның есептелген өзіндік құны 6300 теңге. Кәсіпорын бойынша тауарлы өнімнің 1 теңгесіне кеткен шығынды есптеу керек.
0,78 теңге
Тауарлы өнімді сатудан алынған табыс 9000 теңге, ал сатылған өнімнің өзіндік құны 6250 теңге болса, сатудан түскен пайда қанша болады?
2750 теңге
Тауарлық қорлардың айналымдылығы қалай есептеледi?
тауарлыққорлардың сомасы / өткiзудiң жылдық көлемi: 360
Тәуекел мен қауiпсiздендiрудi бағалау жоспары ненi ескередi?
осы кәсiпорынның iсiне қандай факторлар қайшылықәсерiн тигiзедi?
Төменде көрсетiлген жұмысшы категорияларының қайсысы өндiрiстiк-өнеркәсiптiк персоналға жатады?
Цех жұмысшылары, оқып үйренушiлер, инженерлер
Төмендегiлердiң қайсысы негiзгi өндiрiстiк қорларға жатады?
Құрылыстар
Төменде келтiрiлгендердің қайсысы шығындардың элементтер бойынша жiктелуiне жатады?
Өнiм өндiруге кететiн материалдық шығындардың жалпы көлемiн анықтау
Төменде келтiрiлгендердің қайсысы шығындардың калькуляция статьялары бойынша жiктелуiне жатады?
Өндiрiстi дайындау және игеру шығындары
Төменде келтiрiлген шығын элементтерiнiң қайсысы толық өзiндiк құн мен өндiрiстегi ағымдағы шығындардың айырмасын көрсетедi?
Өндiрiстен тыс шығындар
Төмендегiлердiң қайсысы өндiрiстiк запастарға жатады?
Дайындау цехтары үшiн нарықтан сатып алынған жартылай фабрикаттар
Толық серіктестерден және салымшылардан тұратын серіктестік:
Командиттік серіктестік
Тұтынушылардың тауар мен қызметке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндіру, өткізу мен сатуды ұйымдастыру және басқару жүйесі:
маркетинг
Тұтынушыларды қайда, нені және қандай бағамен, қандай мөлшерде өнiмдi сатып алуға болатындығымен хабардар ететiн жарнаманы қалай атайды?
жергiлiктi
Ұ
Ұйымдастыру жоспары қандай сұрақтарды қамтиды?
кәсiпорында жұмыс iстейтiн қызметкерлер саны қалай жоспарланады?

Ш
Шартты тұрақты шығындар/(Өнім бірлігінің бағасы - Өнім бірлігіне кеткен өзгермелі шығын) формуласы нені анықтайды?
зиянсыздық нүктесі
Шикізат, материал, дайын өнім, энергия және т.б. бойынша кәсіпорындардың бір-бірімен тұрақты немесе ұзақ мерзімге өндірістік байланысын бекіту:
өндірісті кооперациялау
Шикiзат, материал, отын төменде аталған ұғымдардың қайсысына жатады?
Өндiрiстiк запастар
Шикізат, материал, отын мыналарға жатады:
Өндіріс запастарына
Шикізаттар мен материалдардың дайын өнімге айналу үрдісіне бағытталған жеке еңбек үрдістерінің жиынтығы:
Өндірістік процесс
Шығарылатын өнiмдер номенклатурасын бағалау және оның тұтынушылар нарығына қозғалуына жеке стратегия жасақтау - ...
тауар саясаты
Ф
Физикалық тұлғаның, фирманың, кәсiпорынның өз қаржы мiндеттемелерiн өтеу қабiлеттiлiгiн сипаттайтын көрсеткiш - бұл...
төлем қабiлеттiлiк
І
Iрi және шағын кәсiпкерлiктiң аралас формасы және өзара тиiмдi серiктес қатынастар жүйесi - бұл
франчайзингН=Фб-Фж/Фб*Т*100% формуласы ненi анықтайды?
амортизация нормасын
А=Н*Ф формуласы ненi анықтайды?
амортизация нормасын

Приложенные файлы

  • docx 18392298
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий