09_BANKIVSKI_OPERACII_KURS ост

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИА. В. Линенко, О. В. Болдуєва, В. В. Ярмош


БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму підготовки «Фінанси і кредит»
Затверджено
вченою радою ЗНУ
Протокол № _______від_______


Запоріжжя
2013
УДК: 336. 717. (076)
ББК: У9(4Укр)262.3я73 Л 591

Линенко А.В. Банківські операції: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» / А. В. Линенко, О. В. Болдуєва, В. В. Ярмош / . – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 46 c.


Методичні рекомендації містять інформацію щодо оформлення та написання курсової роботи, приклади складання змісту, порядок збору й обробки даних, вивчення літературних джерел і складання бібліографічного опису та перелік тем курсових робіт з дисципліни «Банківські операції».
Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» (денної та заочної форм навчання).Рецензент А. В. Череп
Відповідальний за випуск А. В. Череп
ЗМІСТ

Вступ...
3

2.
Вибір теми курсової роботи
5

3.
Контроль за виконанням курсової роботи.
5

4.
Опрацювання теми та складання плану роботи
5

5.
Вивчення літературних джерел і складання бібліографічного опису
19

6.
Порядок збору й обробки даних про роботу комерційних банків.
20

7.
Виконання курсової роботи
20

8.
Оформлення курсової роботи.
22

9.
Рецензування та підготовка до захисту курсової роботи....
24

10.
Захист курсової роботи...
24

Список рекомендованої літератури.
26

Додатки...
28

ВСТУП

Студенти економічного факультету в процесі навчання готуються до майбутньої роботи в якості фахівця, що досконало володіє методологією пізнання та методами дослідження соціально-економічних явищ і процесів, уміє відбирати потрібні для роботи матеріали, творчо мислити, аналізувати та формулювати відповідні висновки.
Важлива роль в отриманні необхідних знань й оволодінні певними навичками належить курсовій роботі з дисципліни «Банківські операції» – дисципліни, що входить до циклу професійної та практичної підготовки за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».
Мета вивчення дисципліни «Банківські операції» полягає в формуванні у студентів системи знань у сфері здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та надання банківських послуг, а також отриманні практичних навиків щодо виконання банківських операцій, пов’язаних із кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням клієнтам інших послуг.
Завдання дисципліни «Банківські операції»: довести до студентів зміст функцій комерційних банків, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямів банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо.
Основні знання, які одержують студенти: опанування загальних питань організації діяльності та функціонування комерційних банків; структури активних і пасивних банківських операцій; порядку формування ресурсів комерційних банків; механізму здійснення банківських операцій, пов’язаних із кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку.
Основні вміння: оцінювання діяльності банків за різними напрямами; забезпечення раціонального використання ресурсів банку; врахування факторів впливу на ефективність обслуговування клієнтів комерційними банками; пошук резервів зміцнення фінансової стійкості банку.
Основні навики: проведення фінансових розрахунків; визначення ефективності діяльності комерційного банку в цілому з огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених Національним банком України тощо.
Мета курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» полягає в тому, щоб закріпити знання, набуті студентами в процесі теоретичного і практичного вивчення курсу.
Завдання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» полягають в отриманні студентами фахових навичок застосування методик фінансового та стратегічного аналізу в комерційних банках, які дають змогу виявити фактори впливу на економічні результати та визначити резерви їх збільшення.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» містять вимоги до курсової роботи як з точки зору змісту, так і щодо оформлення, порядку захисту й оцінювання. Використання цих методичних рекомендацій допоможе студентам успішно виконати курсову роботу за обраною темою.

1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується українською мовою на одну з тем, зазначених у додатку А. Студенти самостійно обирають тему курсової роботи. При цьому в межах групи теми не повинні повторюватись.
Слід зауважити, що вибір теми – це відповідальна справа і до неї потрібно ставитися серйозно. Тут виключається випадковість. Обрана тема має викликати інтерес у студента, він повинен добре засвоїти відповідний матеріал при вивченні курсу «Банківські операції», щоб у процесі виконання курсової роботи повною мірою виявити свої знання та здібності.
Студенти можуть виконувати курсову роботу не лише за темами, що наведені в додатку А, тобто можна самостійно сформулювати тему в межах курсу «Банківські операції». В такому разі тему погоджують із науковим керівником і вносять до списку тем з наступним затвердженням кафедрою.

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При виконанні курсової роботи контроль здійснюється за двома напрямами: кафедрою – за роботою викладача, викладачем – за роботою студентів. Кафедра розподіляє студентів за викладачами відповідно до обраних тем, оприлюднює графік консультацій і веде облік руху курсових робіт (фіксуються дати подання курсової роботи на кафедру, передачі на рецензування керівнику, повернення роботи з рецензією та захисту).
Викладачем проводяться установча та індивідуальні консультації щодо підготовки плану курсової роботи, складання бібліографічного опису, вивчення літератури та статистичного матеріалу, написання першого, другого та третього розділів, оформлення роботи.

3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

Обравши тему курсової роботи, студент визначає коло питань, які становлять її зміст. При цьому слід уважно ознайомитись з відповідним розділом навчальної програми дисципліни «Банківські операції», навчально-методичними матеріалами, монографіями та періодичними виданнями за темою.
Після цього студент складає план курсової роботи, що має відбивати ключові питання теми, бути чітким і логічним. План курсової роботи не варто перевантажувати другорядними питаннями, оскільки це призводить до поверхового викладення матеріалу на шкоду розкриттю основних питань.
До плану включають, окрім вступу та висновків, основну частину, що містить три розділи, кожен з яких, у свою чергу, складається з двох-трьох підрозділів.
Нижче наведено орієнтовні плани курсових робіт з окремих тем.

Тема 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Вступ
1 Економічна основа здійснення лізингових операцій
1.1 Сутність лізингу та його роль в економічних процесах
1.2 Характеристика факторів, які визначають переваги лізингових операцій
2 Комплексний аналіз здійснення лізингових операцій банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз організації лізингових операцій банку
2.3 Аналіз ефективності здійснення лізингових операцій
3 Шляхи вдосконалення лізингу на сучасному етапі розвитку банківської системи України
3.1 Зарубіжний досвід використання лізингу
3.2 Перспективи розвитку лізингу в Україні та шляхи підвищення ефективності лізингових операцій
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
З ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
Вступ
1 Теоретичні аспекти довгострокового кредитування банку
1.1 Суть, форми та види банківського кредитування
1.2 Організація довгострокового кредитування
1.3 Методика оцінки ефективності операцій банку з довгострокового кредитування
2 Дослідження ефективності операцій з довгострокового кредитування банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз кредитного портфеля банку
2.3 Оцінка ефективності операцій банку з довгострокового кредитування
3 Напрями підвищення ефективності операцій з довгострокового кредитування
3.1 Управління кредитним ризиком окремої позики
3.2 Оцінка якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку
3.3 Вдосконалення управління проблемними кредитами
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Вступ
1 Теоретичні основи організації грошових розрахунків
1.1 Порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування
1.2 Основні форми безготівкових розрахунків
2 Аналіз розрахунково-касових операцій комерційного банку
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Організація розрахунково-касових операцій
2.3 Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
3 Шляхи вдосконалення розрахунково-касових операцій банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 4. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вступ
1 Теоретико-методичні основи факторингу
1.1 Сутність факторингових операцій
1.2 Механізм проведення операцій факторингу комерційними банками
1.3 Переваги та недоліки факторингових операцій
2 Аналіз факторингових операцій банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз динаміки і структури факторингових операцій
2.3 Аналіз ризикованості й ефективності факторингових операцій
3 Перспективи розвитку факторингових операцій
3.1 Проблеми розвитку факторингу в Україні
3.2 Напрями розвитку факторингових операцій комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 5. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ГОТІВКОЮ

Вступ
1 Організація готівкового грошового обігу в банку
1.1 Завдання банків з організації готівкового грошового обігу
1.2 Вимоги до організації готівкових розрахунків
1.3 Порядок оформлення касових операцій
2 Дослідження операцій комерційного банку з готівкою
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Здійснення касових операцій у банківських установах
2.3 Аналіз операцій банку з готівкою
3 Розвиток операцій комерційного банку з готівкою
3.1 Операції банків з готівкою для своїх клієнтів
3.2 Прогнозування касових оборотів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вступ
13 LINK \l "_Toc139360581" 141 Теоретико-методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку15
13 LINK \l "_Toc139360582" 141.1 Сутність фінансової стійкості комерційного банку15
1.2 Фактори, що впливають на фінансову стійкість банку
13 LINK \l "_Toc139360583" 141.3 Методика оцінки фінансової стійкості комерційного банку15
13 LINK \l "_Toc139360585" 142 Оцінка фінансової стійкості комерційного банку15
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
13 LINK \l "_Toc139360587" 142.2 Методи аналізу та управління фінансовою стійкістю комерційного банку15
13 LINK \l "_Toc139360588" 142.3 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку15
13 LINK \l "_Toc139360590" 143 Оптимізація фінансової стійкості комерційних банків15
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 7. БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Вступ
1 Основи зовнішньоекономічної діяльності банків в Україні
1.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності банків
1.2 Правові засади банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
2 Аналіз міжнародних операцій комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Дослідження міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями
3 Оцінка ефективності міжнародних операцій комерційного банку
3.1 Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків
3.2 Аналіз ефективності міжнародних операцій комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 8. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Вступ
1 Теоретичні засади банківського менеджменту
1.1 Сутність і функції банківського менеджменту
1.2 Менеджмент банківської діяльності в сучасних умовах
1.3 Фінансовий менеджмент у банку
2 Оцінка системи менеджменту в банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз ефективності системи менеджменту комерційного банку
3 Вдосконалення банківського менеджменту в сучасних умовах
3.1 Впровадження стратегічного менеджменту банку
3.2 Розвиток фінансового менеджменту банківської установи
3.3 Ризик-менеджмент як необхідна складова системи управління банком
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 9. ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

Вступ
1 Теоретичні засади маркетингової діяльності комерційних банків
1.1 Сутність, принципи та функції банківського маркетингу
1.2 Формування маркетингового комплексу комерційного банку
2 Аналіз ефективності комплексу маркетингу комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Дослідження тенденцій розвитку маркетингової діяльності банку
2.3 Аналіз ефективності впровадження комплексу маркетингу в банку
3 Формування ефективного комплексу маркетингу комерційного банку
3.1 Розробка механізму ефективних маркетингових комунікацій на основі сегментації ринку банківських продуктів
3.3 Організаційно-інформаційне та методичне забезпечення комплексу маркетингу банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 10. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

Вступ
1 Теоретико-методичні засади діагностики фінансового стану банку
1.1 Критерії та види фінансової діагностики
1.2 Методика діагностики фінансового стану банку
2 Діагностика фінансового стану комерційного банку
2.1 Діагностика балансу, структури та динаміки активів і пасивів банку
2.2 Аналіз фінансової стійкості та ліквідності банку
2.3 Оцінка ефективності діяльності банку
3 Шляхи покращення фінансового стану банку
3.1 Виявлення негативних тенденцій у діяльності банку
3.2 Розробка заходів щодо усунення проблем діяльності банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 11. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вступ
1 Управлінське значення аналізу діяльності комерційного банку
1.1 Банк як об’єкт економічного аналізу
1.2 Поняття та види аналізу банківської діяльності
1.3 Роль аналізу в управлінні комерційним банком
2 Економічний аналіз діяльності банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз активів і пасивів комерційного банку
2.3 Оцінка фінансового стану банку
3 Вдосконалення методичних підходів до аналізу діяльності банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 12. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОРТФЕЛЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Вступ
1 Основи інвестиційної діяльності банків та поняття інвестиційного портфеля
1.1 Поняття та сутність інвестиційного портфеля комерційного банку
1.2 Процес формування та механізм управління інвестиційним портфелем банку
1.3 Нормативно-правова база щодо управління інвестиційним портфелем банку
2 Управління інвестиційним портфелем комерційного банку
2.1 Структура інвестиційного портфеля банку
2.2 Оцінка інвестиційного портфеля комерційного банку на основі факторного аналізу
2.3 Рентабельність як показник ефективності управління інвестиційним портфелем банку
3 Шляхи вдосконалення механізму управління інвестиційним портфелем комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

Вступ
1 Теоретичні основи забезпечення ліквідності та платоспроможності банку
1.1 Сутність і види ліквідності та платоспроможності банку
1.2 Методи управління банківською ліквідністю
1.3 Нормативно-правове забезпечення регулювання ліквідності та платоспроможності банку
2 Аналіз ліквідності та платоспроможності комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз ліквідності комерційного банку
2.3 Оцінка платоспроможності банку
3 Застосування економіко-математичних методів прогнозування ліквідності банку
3.1 Прогнозування загальної ліквідності банку
3.2 Напрями вдосконалення системи управління ліквідністю банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Тема 14. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вступ
1 Кредитна політика банку та її основні елементи
1.1 Економічна сутність кредитного механізму
1.2 Порядок надання кредитів комерційним банком та контроль за їх поверненням
2 Оцінка кредитної політики комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз кредитної політики банку
2.3 Оцінка кредитного ризику
3 Вдосконалення кредитної політики комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 15. МІЖНАРОДНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Вступ
1 Сутність міжнародних операцій комерційних банків
1.1 Організація міжнародних банківських операцій в сучасних умовах
1.2 Ліцензії Національного банку України на проведення операцій з валютними цінностями
1.3 Відповідальність за проведення операцій з валютними цінностями без отримання ліцензії
2 Аналіз міжнародних операцій комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Оцінка ефективності міжнародних операцій банку
3 Напрями розвитку міжнародних операцій комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступ
1 Теоретичні засади регулювання Національним банком України банківської діяльності
1.1 Роль Національного банку України в економіці
1.2 Статус Національного банку України
1.3 Функції Національного банку України
2 Сучасна грошово-кредитна політика Національного банку України
2.1 Структура та керівні органи Національного банку України
2.2 Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України
2.3 Заходи валютного регулювання НБУ
3 Наглядова та регулятивна діяльність Національного банку України
3.1 Регулювання діяльності банків України
3.2 Реєстрація та ліцензування банків НБУ
3.3 Нагляд Національного банку України, інспектування та припинення діяльності банків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 17. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ
Вступ
1 Платіжний оборот: його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення
1.1 Безготівкові розрахунки в комерційних банках
1.2 Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними
2 Аналіз операцій банку з обслуговування платіжного обороту
2.1 Організаційна характеристика комерційного банку
2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності банку
2.3 Оцінка здійснення міжбанківських розрахунків
3 Розвиток операцій банку з обслуговування платіжного обороту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 18. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
Вступ
1 Теоретико-методичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку
1.1 Економічна сутність фінансової стійкості комерційного банку
1.2 Основні підходи до аналізу фінансової стійкості банку
1.3 Методика комплексного оцінювання фінансової стійкості комерційного банку
2 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Показники структури та достатності капіталу банку
2.3 Аналіз впливу рівня ліквідності на прибутковість комерційного банку
3 Шляхи підвищення фінансової стійкості комерційного банку
3.1 Рейтингова система оцінки надійності комерційного банку
3.2 Заходи щодо підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 19. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Вступ
1 Теоретико-методичні засади формування власного капіталу комерційних банків
1.1 Економічна суть, призначення та класифікація ресурсів банку
1.2 Сутність, структура та функції власного капіталу комерційного банку
1.3 Порядок формування власного капіталу банку
2 Достатність капіталу комерційного банку згідно з вимогами НБУ і міжнародними стандартами
2.1 Аналіз адекватності власного капіталу банку за обов’язковими економічними нормативами НБУ
2.2 Вимоги до капіталу банку відповідно до міжнародних стандартів
3 Забезпечення ліквідності та фінансової надійності за рахунок достатності власного капіталу банку
3.1 Напрями забезпечення ліквідності та фінансової надійності комерційного банку
3.2 Підвищення ролі резервів і фондів у формуванні капіталу банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 20. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Вступ
1 Характеристика цінних паперів і видів банківської діяльності на фондовому ринку
1.1 Сутність пасивних операцій банків з цінними паперами
1.2 Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку
1.3 Позабалансові операції банків з цінними паперами
2 Організація діяльності банку з цінними паперами
2.1 Аналіз операцій комерційного банку з емісії власних цінних паперів
2.2 Оцінка інвестиційної привабливості портфелю цінних паперів комерційного банку
2.3 Формування резервів для покриття можливих збитків від операцій з цінними паперами
3 Розвиток операцій професійної діяльності банків з торгівлі цінними паперами
3.1 Брокерська діяльність комерційних банків
3.2 Удосконалення комерційної діяльності банків за цінними паперами
3.3 Андерайтинг як перспективний напрям діяльності банків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 21. РОЗВИТОК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Вступ
1 Теоретико-методичні засади здійснення депозитних операцій комерційними банками
1.1 Економічна сутність, призначення та класифікація банківських депозитів
1.2 Порядок укладення банками депозитних договорів із суб’єктами господарювання та фізичними особами
1.3 Механізм повернення банками вкладів та сплати процентів за депозитами
2 Аналіз депозитних операцій комерційного банку
2.1 Організаційна характеристика комерційного банку
2.2 Фінансово-економічні показники діяльності комерційного банку
2.3 Депозитна політика комерційного банку
3 Формування стратегії комерційного банку на ринку депозитних послуг
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 22. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ

Вступ
1 Теоретичні основи організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками
1.1 Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки
1.2 Основні принципи й умови кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників
1.3 Особливості кредитних відносин банків із фізичними особами
2 Аналіз кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Кредитна політика комерційного банку щодо індивідуальних позичальників
2.3 Оцінка кредитної діяльності комерційного банку
3 Кредитний ризик та шляхи вдосконалення кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками
3.1 Суть і методи управління кредитним ризиком
3.2 Методика оцінки кредитоспроможності індивідуальних позичальників
3.3 Робота банків з проблемними кредитами та шляхи вдосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 23. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Вступ
1 Теоретичні засади управління запозиченими коштами банку
1.1 Джерела формування і фактори впливу на формування зобов’язань банку
1.2 Інструментарій і показники ефективності управління запозиченими коштами банку
2 Діагностика системи управління запозиченими коштами банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Загальна оцінка потенціалу банку щодо запозичення коштів
2.3 Аналіз запозичених коштів комерційного банку
3 Вдосконалення інструментарію з управління запозиченими коштами
3.1 Світовий досвід з інтегрованого управління запозиченими коштами банку
3.2 Інструментарій з управління структурою запозиченими коштів банку в концепції інтегрованого управління активами та пасивами
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 24. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Вступ
1 Фінансовий менеджмент як важливий напрям управління банківською діяльністю
1.1 Нормативні акти, що регламентують процес фінансового менеджменту
1.2 Види і джерела інформації, необхідні для здійснення фінансового менеджменту банку
2 Оцінка системи фінансового менеджменту банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика комерційного банку
2.2 Аналіз ефективності системи фінансового менеджменту банку
3 Розвиток системи фінансового менеджменту комерційного банку
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиТема 25. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Вступ
1 Інституціональні засади організації споживчого кредитування в Україні
1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування
1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах
2 Механізм реалізації споживчого кредитування в банку
2.1 Організаційно-економічна характеристика комерційного банку
2.2 Аналіз організації споживчого кредитування в банку
3 Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування
3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні
3.2 Основні напрями розвитку споживчого кредитування банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 26. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

Вступ
1 Платіжні картки в Україні: використання та розвиток операцій з платіжними картками
1.1 Історія платіжних карток, їх сутність та роль в платіжному обороті держави
1.2 Види, переваги та недоліки платіжних карток
2 Аналіз операцій банку з платіжними картками
2.1 Організаційно-економічна характеристика комерційного банку
2.2 Організація розрахунків із застосуванням пластикових карток
2.3 Аналіз діяльності банку на ринку платіжних карток
3 Шляхи вдосконалення банківських операцій з платіжними картками
3.1 Проблеми та перспективи використання банком платіжних карток
3.2 Економічна ефективність банківських операцій від впровадження масових електронних платежів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 27. РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Вступ
1 Теоретичні засади організації кредитних відносин з корпоративними клієнтами
1.1 Сутність кредиту та його роль у сучасних умовах
1.2 Основні принципи й умови кредитування комерційними банками корпоративних клієнтів
1.3 Особливості кредитних відносин банків із корпоративними клієнтами
2 Аналіз кредитних відносин банків з корпоративними клієнтами
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Кредитна політика комерційного банку щодо корпоративних клієнтів
2.3 Оцінка кредитної діяльності комерційного банку
3 Кредитний ризик та шляхи вдосконалення кредитних відносин банків з корпоративними клієнтами
3.1 Суть і методи управління кредитним ризиком
3.2 Методика оцінки кредитоспроможності корпоративних клієнтів
3.3 Напрями вдосконалення кредитних відносин з корпоративними клієнтами
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 28. СУТНІСТЬ І ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Вступ
1 Банківська система України та необхідність регулювання банківської діяльності
1.1 Банківська діяльність як об’єкт регулювання
1.2 Банківський нагляд в Україні
1.3 Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні
2 Правове регулювання банківської діяльності України
2.1 Реєстрація банків і ліцензування їх діяльності
2.2 Обмеження щодо діяльності банків
2.3 Застосування санкцій адміністративного та фінансового характеру
Розділ 3. Удосконалення регулювання банківської діяльності в Україні
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 29. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Вступ
1 Поняття та організаційні засади валютних операцій
1.1 Сутність валютних операцій
1.2 Особливості торговельних операцій банків у іноземній валюті
2 Механізм здійснення торгівельних операцій банків у іноземній валюті
2.1 Організаційно-економічна характеристика банку
2.2 Аналіз здійснення торгівельних операцій
2.3 Оцінка торгівельних операцій в іноземній валюті
3 Перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності операцій банку в іноземній валюті
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема 30. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Вступ
1 Теоретичні засади управління банківськими ризиками
1.1 Сутність та класифікація банківських ризиків
1.2 Процес управління банківськими ризиками
1.3 Методи зниження банківських ризиків
2 Аналіз управління банківськими ризиками
2.1 Загальна характеристика банку та організації ризик-менеджменту
2.2 Управління фінансовими ціновими ризиками банку
2.3 Управління фінансовими неціновими ризиками банку
2.4 Управління функціональними ризиками банку
3 Підвищення ефективності управління банківськими ризиками
3.1 Пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими ціновими ризиками банку
3.2 Напрями підвищення ефективності управління фінансовими неціновими ризиками банку
3.3 Підвищення ефективності управління функціональними ризиками банку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


5. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
І СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Важливим етапом виконання курсової роботи є вивчення літературних джерел. Для цього студенти знайомляться з основною літературою, що рекомендується для вивчення дисципліни «Банківські операції». Додаткова література добирається студентом самостійно. Тут доцільно використовувати каталоги літератури (предметні й алфавітні каталоги бібліотек, вказівники статей у періодичних виданнях тощо). Ресурси мережі Internet є цінним джерелом отримання інформації, проте до таких даних слід ставитися виважено, повністю довіряючи лише офіційним сайтам.
Унаслідок копіткого вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне відношення до різних точок зору з теми, що досліджується.
Складання бібліографічного опису краще почати з робіт, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до робіт, які вийшли друком у попередні роки. Такий порядок полегшує вивчення теми з урахуванням вимог сучасності. Опис літературних джерел, які використовуються, необхідно робити за загальноприйнятою формою, наведеною в додатку Б.
Заздалегідь складений бібліографічний опис у процесі виконання курсової роботи доповнюється та уточнюється.

6. ПОРЯДОК ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ДАНИХ ПРО РОБОТУ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Виконання курсової роботи передбачає не лише теоретичне опрацювання теми. Так, обов’язковою вимогою є проведення дослідження шляхом аналізу фактичних даних роботи комерційних банків.
Джерелами отримання таких даних можуть бути монографії, публікації науковців і фахівців-практиків з банківської справи в періодичних виданнях, офіційні сайти Національного банку України й комерційних банків та ін.
Однак, використовуючи ці матеріали, необхідно враховувати методику розрахунків і отримання тих чи інших даних. Цифровий матеріал, який використовується в роботі, повинен бути порівняльним. Тому під час збору та обробки фактичних матеріалів необхідно використовувати методи економіко-статистичного аналізу. Зібраний матеріал треба згрупувати, наприклад, у таблиці. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими. Для забезпечення наочності доцільно використовувати графіки, діаграми та схеми, що дають можливість ілюструвати виявлені в процесі дослідження пропорції та тенденції.

7. ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна містити такі структурні елементи:
– титульний аркуш;
– реферат;
– зміст;
– вступ;
– основну частину;
– висновки;
– список використаних джерел;
– додатки (за необхідності).
Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.
Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Він має бути стислим та інформативним. Реферат розмішується безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.
Реферат повинен містити:
– відомості про обсяг курсової роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків і джерел;
– текст реферату;
– перелік ключових слів.
Текст реферату має відображати подану в курсовій роботі інформацію у такій послідовності:
– об’єкт дослідження;
– мета роботи;
– методи дослідження;
– результати дослідження та їх новизна;
– взаємозв’язок з іншими роботами;
– рекомендації щодо використання результатів роботи;
– економічна ефективність;
– значимість роботи та висновки.
Реферат має вміщувався на одній сторінці формату А4.
Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті курсової роботи, розміщують після тексту реферату.
Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через кому.
Зміст роботи розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; список використаних джерел; додатки.
У лаконічному вступі до курсової роботи (близько двох сторінок) відмічається актуальність і практична значимість обраної теми, проблеми, що в ній висвітлюються. Дається оцінка сучасного стану проблеми. Важливо відзначити ступінь вивчення теми в економічній літературі, вказати на дискусійні питання, сформулювати мету та завдання роботи.
Основна частина роботи розкриває зміст теми відповідно до основних питань плану.
Виклад кожного розділу роботи слід розпочинати з суті справи, з постановки питання, з’ясування сутності економічного явища чи процесу, що аналізуються. Потім переходити до характеристики властивих цьому процесу рис і особливостей.
Положення роботи не повинні бути декларативними. Кожне з них потрібно підкріплювати науковою аргументацією, системою доказів і пояснень. Для підтвердження висновків у роботі можуть наводитися цитати з використаних джерел. Але занадто захоплюватися ними не слід. Цитати та статистичні дані, що наводяться в тексті, обов’язково повинні мати посилання на джерела.
Висновки розмішують безпосередньо після викладення основної частини роботи, починаючи з нової сторінки.
У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі, зазначають можливі галузі використання цих результатів.
Висновки при цьому повинні бути короткими, органічно витікати зі змісту роботи, а не зачіпати ті аспекти, які не розкривались автором.
Текст висновків бажано поділяти на пункти.
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.
У додатках вміщують матеріал, що є необхідним для повноти змісту, проте включення якого до основної частини може змінити впорядковане та логічне уявлення про роботу.
Сюди відносяться таблиці, графіки, схеми та інші допоміжні матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення чи форму подання не можуть бути внесені до основної частини.

8. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для виконання курсової роботи слід використовувати стандартні аркуші білого паперу формату А4, підшиті до папки.
Текст друкують через півтора інтервали. Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. На кожному аркуші слід залишати поля: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм.
Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.
Реферат і зміст включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, також включають до загальної нумерації сторінок.
Розділи, підрозділи, пункти та підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.
Пункти також повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу та підрозділу.
Рисунки (графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання у роботі. Рисунки повинні мати назву, яку розміщують під ними. Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 2.1 – перший рисунок другого розділу.
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 – перша таблиця в третьому розділі.
Формули розташовують після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули у роботі (за винятком формул, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони зустрічаються. Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.
Посилання в тексті курсової роботи слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками.
На титульному аркуші роботи вказується назва міністерства, якому підпорядковано вищий навчальний заклад, назва університету та кафедри. Нижче посередині великими літерами пишеться тема курсової роботи, далі – прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, група, факультет і домашня адреса із зазначенням телефону (для заочників), а також прізвище та ініціали наукового керівника з вказівкою його посади та наукового ступеня. В кінці сторінки посередині рядка ставиться рік виконання роботи.
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних сторінках, розташовуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.
Кожен додаток має починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першою великою симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що його позначає. Додатки повинні мати спільну з курсовою роботою наскрізну нумерацію сторінок.9. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА
ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Написана студентом курсова робота подається на кафедру фінансів та кредиту у визначений термін для рецензування.
Щоб студенти мали повну характеристику своєї курсової роботи, в рецензії, крім загальної оцінки повинні бути вказані:
– загальна характеристика роботи та її позитивні сторони;
– відповідність змісту роботи вказаній темі;
– повнота висвітлення поставлених питань;
– рівень самостійності виконання роботи;
– аналіз недоліків з точки зору структури, висвітлення тих чи інших положень, використання фактичних даних, оформлення.
Таким чином, аргументом у підготовці до захисту курсової роботи є рецензія наукового керівника. Рецензія на курсову роботу не містить остаточної оцінки. В ній може бути попередня оцінка у формі висновку: «Робота допускається до захисту» або «Робота не допускається до захисту». Кінцева ж оцінка дається після захисту.
Якщо робота не допущена до захисту, вона повинна бути перероблена (допрацьована) студентом відповідно до рецензії та знову подана на кафедру.
Робота не допускається до захисту, якщо вона не носить самостійного характеру, списана з літературних джерел або у інших авторів, якщо основні питання не розкриті, викладені схематично, фрагментарно, в тексті містяться помилки.
Таким чином, підготовка до захисту курсової роботи включає усунення помилок і недоліків, вивчення додаткових джерел.


10. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завершальним етапом виконання курсової роботи є захист. За декілька днів до захисту студент повинен ознайомитися з рецензією наукового керівника, підготуватися до захисту з урахуванням зауважень. Для захисту студент повинен мати при собі курсову роботу з позитивною рецензією на неї, а також залікову книжку.
Під час захисту з’ясовується, наскільки серйозно і вдумливо студент працював над проблемами теми, над літературними джерелами, над аналізом фактичного матеріалу.
Процедура захисту складається із короткої доповіді студента (до 10 хвилин), в якій він повідомляє тему, перелік питань, висвітлених у курсовій роботі, на яких матеріалах вона ґрунтується, розкриває основний зміст роботи, аргументує свій погляд на дане питання, потім дає відповіді на зауваження рецензента.
Позитивна оцінка заноситься керівником до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента. Студенти, роботи яких не оцінена позитивно, повинні написати нову роботу чи істотно переробити дану і повторно подати її на захист. Студенти, що не виконали курсової роботи або дістали незадовільну оцінку при захисті, до екзамену з цієї дисципліни не допускаються.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:
Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с.
Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посібник / О. В. Васюренко. – К. : 2005. – 243 с.
Дзюблюк О. В. Банківські операції : підручник / За ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – 696 с.
Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посібник / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.
Капран В. І. Банківські операції : навч. посібник / В. І. Капран. – К. : ЦУЛ, 2006. – 208 с.
Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посібник / О. І. Копилюк, Г. В. Бондарчук-Грита. – К. : Знання, 2010. – 447 с.
Котковський В. С. Банківські операції : навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.
Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посібник / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин. – К. : Знання, 2010. – 390 с.
Крупка М. І. Банківські операції : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 312 с.
Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посібник / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку : навч. посібник / А. А. Мещеряков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.
Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 796 с.
Павлишин О. П. Банківські операції : практикум / О. П. Павлишин, В. І. Ричаківська. – К. : Алеута, 2005. – 158 с.
Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : навч. посібник / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2005. – 280 с.
Череп А. В. Банківські операції : навч. посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – 410 с.

Додаткова:
Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
Васюренко О. В. Банківський нагляд : підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. – 502 с.
Вовчак О. Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні : монографія / О. Д. Вовчак. – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 544 с.
Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.
Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.
Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : ТЗОВ «Терно-граф», 2009. – 316 с.
ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1: 2003, IDT) [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1_84, ГОСТ 7.16_79, ГОСТ 7.18_79, ГОСТ 7.34_81., ГОСТ 7.40_82 ; введ. 2007_07_01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
Євразійські перспективи розвитку банківських систем : монографія / за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 157 с.
Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – ст. 30.
Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України : Постанова Правління НБУ від 27 грудня 2007 р. № 481 [електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 / Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – ст. 1813.
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами : Постанова Правління НБУ від 03 грудня 2003 р. № 516 [електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV [електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України 23 лютого 2006 р. № 3480-IV [електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Тиркало Р. Ш. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг / Р. Ш. Тиркало, З. І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 2005. – 236 с.
Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1 : Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
Фінансова безпека банківської діяльності : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни «Безпека банків» / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 112 с.
Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика : навч. посібник / С. М. Фролов. – Суми : Університетська книга, 2004. – 367 с.
Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посібник / За ред. Косової Т. Д., Папаіки О. О. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / З. І. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с.
Додаток А
Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Банківські операції»

Аналіз ефективності лізингових операцій банку.
Аналіз ефективності операцій банку з довгострокового кредитування.
Аналіз ефективності розрахунково-касових операцій банку.
Аналіз ефективності факторингових операцій комерційного банку.
Аналіз операцій комерційного банку з готівкою.
Аналіз фінансової стійкості комерційного банку.
Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Вдосконалення системи банківського менеджменту.
Види банків і порядок їх створення в Україні.
Впровадження маркетингу в систему управління комерційним банком.
Діагностика фінансового стану банку.
Економічний аналіз діяльності комерційного банку.
Ефективність управління інвестиційними портфелями комерційних банків в Україні.
Забезпечення ліквідності та платоспроможності банку.
Кредитна політика комерційного банку.
Ліцензування банківської діяльності в Україні.
Міжнародні операції комерційних банків.
Національний банк України в системі регулювання банківської діяльності.
Неторговельні операції комерційних банків у іноземній валюті.
Операції банку з обслуговування платіжного обороту.
Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.
Операції комерційного банку з формування власного капіталу.
Операції комерційного банку з цінними паперами.
Розвиток депозитних операцій комерційного банку.
Організація кредитних відносин комерційного банку з індивідуальними позичальниками.
Основні напрями стратегічного аналізу діяльності банків.
Особливості банківських операцій з векселями.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Особливості фінансового менеджменту в комерційному банку.
Перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.
Розвиток банківських операцій з платіжними картками.
Розвиток кредитних послуг банків корпоративним клієнтам у сучасних умовах господарювання.
Сутність і форми регулювання банківської діяльності в Україні.
Торговельні операції банків у іноземній валюті.
Управління банківськими ризиками.

Додаток Б
Приклади оформлення бібліографічного опису
у списку використаних джерел
Характеристика джерела
Приклад оформлення

Книги:

Один автор
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14).
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).
Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Чотири автори
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.

Без автора
Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).
Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.
Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ
Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– .– (Джерела з історії науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c.
Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005– .– (Серия «Нормативная база предприятия»).
Т. 1. – 2005. – 277 с.
Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006– .– (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002– .– Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006– .– (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.
Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).
Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.
Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти
Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці
Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники
Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи
Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.
Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.


Законодавчі та нормативні документи
Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти
Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги
Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с.
Т. 6. – 2007. – 277 с.
Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.
Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні покажчики
Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій
Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.
Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.
Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.


Додаток В

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Економічний факультет
Кафедра фінансів та кредитуКУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Банківські операції»
на тему: _________________________________________________


Студентки ____курсу _________ групи

Напряму підготовки _______________

__________________________________

(ініціали та прізвище)

Керівник _________________________
(посада, вчене звання, ПІБ)
Національна шкала ________________

Кількість балів ___ Оцінка ЕСТS ____(підпис) (ініціали та прізвище)


(підпис) (ініціали та прізвище)


(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії:


Запоріжжя – 20___
Додаток Г

Зразок оформлення реферату на курсову роботу

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 50 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 15 джерел.
Об'єкт дослідження - ПАТ КБ «Приват Банк».
Мета роботи – дослідження особливостей становлення та розвитку діяльності комерційного банку в сучасних умовах.
Метод дослідження – описовий, порівняльний, аналітичний.
Банківська система є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки. Банк – фінансова установа, яка розміщує на власний ризик кошти, залучені у фізичних та юридичних осіб, а також надає клієнтам інші послуги. ПАТ КБ «Приват Банк» надає клієнтам великий спектр послуг. У курсовій роботі розглянуто основні показники діяльності банку, проаналізовано структуру активів та пасивів, розраховано економічні нормативи, які регулюють діяльність банку.
ПАТ КБ «Приват Банк» – це банк, який динамічно розвивається, і займає лідируючі позиції у банківському рейтингу країни.


БАНК, КРЕДИТ, АКТИВИ, ПАСИВИ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДОХІД, ПОЗИЧАЛЬНИК, ПРИБУТОК, ДЕПОЗИТ, КРЕДИТОР, РЕЗЕРВИ.


Додаток Д

Зразок оформлення змісту курсової роботи на тему
«Розвиток депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»

ЗМІСТ


Вступ
1 Теоретико-методичні засади здійснення депозитних операцій комерційними банками
1.1 Економічна сутність, призначення та класифікація банківських депозитів
1.2 Порядок укладення банками депозитних договорів із суб’єктами господарювання та фізичними особами
1.3 Механізм повернення банками вкладів та сплати процентів за депозитами
2 Аналіз депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»
2.1 Організаційна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»
2.2 Фінансово-економічні показники діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»
2.3 Депозитна політика ПАТ КБ «ПриватБанк»
3 Формування стратегії ПАТ КБ «ПриватБанк» на ринку депозитних послуг
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Додаток Е

Зразок оформлення вступу курсової роботи на тему
«Розвиток депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»

ВСТУП

Ефективна діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від обсягу ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів комерційного банку формуються завдяки залученню коштів, серед яких можна виділити: кошти клієнтів, більшу частину яких становлять депозити, та пасиви в управлінні – це отримані банком кредити, виставлені на грошовий ринок довгострокові зобов’язання. Саме депозитні вклади, відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази банку і служать мірилом довіри та визнання діяльності банку вкладниками. Тому тема курсової роботи є актуальною.
Проблемам розвитку депозитних операцій присвячено досить багато наукових публікацій. Так, значну увагу цим питанням приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені й фахівці-практики, а саме: О.Д. Вовчак [5–7], О.В. Дзюблюк [2], В.І. Капран [11], Т.М. Костерина [13], А.А. Мещеряков [15], О.П. Павлишин [18], А.В. Череп [26] та ін. Однак зважаючи на специфіку нинішнього періоду розвитку банківської системи, коли в Україні спостерігаються фінансово-економічні проблеми, пов’язані з наслідками світової кризи, потребують дослідження особливості здійснення депозитних операцій у сучасних умовах.
Метою курсової роботи є опрацювання теоретико-методичних засад здійснення комерційними банками депозитних операцій, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії ПАТ КБ «ПриватБанк» на ринку депозитних послуг.
Для досягнення зазначеної мети було вирішено такі завдання:
визначено економічну сутність і призначення, а також вивчено класифікацію банківських депозитів;
опрацьовано порядок укладення банками депозитних договорів із суб’єктами господарювання та фізичними особами;
досліджено механізм повернення банками вкладів та сплати процентів за депозитами;
проаналізовано організаційну структуру управління та фінансово-економічні показники діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»;
досліджено депозитну політику ПАТ КБ «ПриватБанк»;
розроблено практичні рекомендації щодо формування стратегії ПАТ КБ «ПриватБанк» на ринку депозитних послуг.
Об’єкт дослідження – депозитні операції ПАТ КБ «ПриватБанк».
Предметом дослідження виступає комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк».
При виконанні курсової роботи були використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, економіко-статистичний, монографічний та ін.
Інформаційною, теоретичною, науково-методологічною базою є законодавство України; навчально-методична література та наукові роботи сучасних вчених у сфері банківської діяльності, стратегічного управління, маркетингу; форми фінансової звітності ПАТ КБ «ПриватБанк»; офіційні дані Державного комітету статистики України.Додаток Ж

Зразок оформлення висновку курсової роботи на тему
«Розвиток депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»


ВИСНОВОК

Результати курсової роботи сприяють розв’язанню проблеми розвитку депозитних операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом формування стратегії на ринку депозитних послуг. Робота ґрунтується на використанні методів економічного аналізу, опрацюванні вітчизняних і зарубіжних публікацій, офіційних даних щодо результатів діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших комерційних банків України. Це дало змогу одержати наведені нижче висновки та пропозиції.
Специфіка діяльності банківської системи полягає в тому, що банківські установи працюють в основному із залученими ресурсами. Найбільша питома вага в цих ресурсах належить депозитам. Депозит – це грошові кошти у готівковій або безготівковій формі, у національній чи іноземній валюті, або у банківських металах, які банк прийняв від вкладника чи які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення такого терміна і підлягають виплаті вкладнику згідно з чинним законодавством.
Для комерційних банків депозитні ресурси – головний і одночасно найдешевший вид ресурсів. Збільшення частки даного елемента в ресурсній базі зменшує процентні витрати, однак висока їх частка послабляє ліквідність банку. Строкові депозитні ресурси вважаються найбільш стабільною частиною залучених ресурсів. Збільшення їх частки у ресурсній базі сприяє підвищенню стійкості банку, дає можливість здійснювати ефективне управління ліквідністю та платоспроможністю банку.
ПАТ КБ «ПриватБанк» являє собою міжрегіональний універсальний та системний банк, що має розгалужену мережу філій та відділень на всій території Україні, а також за її межами, а тому має гнучку організаційну структуру управління.
Розробка депозитної політики полягає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку та вдосконалення банківської діяльності в процесі залучення й акумулювання ресурсів, розвитку депозитних операцій та підвищення їх ефективності. Варто зазначити, що кількість клієнтів, які розмістили свої заощадження на строкових депозитах ПАТ КБ «ПриватБанк» збільшується. ПАТ КБ «ПриватБанк» пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг щодо депозитних операцій, а відсоткові ставки є досить привабливими й конкурентоспроможними порівняно до інших банків.
Тарифи за депозитними операціями ПАТ КБ «ПриватБанк», як правило, не перевищують аналогічну комісію інших банків, а за деякими видами вкладів є нижчими, що також є привабливим для клієнтів.
Розробка депозитної стратегії розвитку ПАТ КБ «ПриватБанк» – це комплекс дій із досягнення бажаної позиції банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах.Додаток З


Зраок оформлення таблиць та формул в курсовій роботі


Таблиця 1.1 – Найбільш поширені визначення економічної та фінансової безпеки з погляду різних дослідників
Автори
Визначення понять «економічна безпека» та «фінансова безпека»

Пластун О.Л.
[70]
стан, за якого забезпечуються економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно та без істотних витрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації

Ревак О.І.
[61]
забезпечення стану гарантованого збереження і раціонального використання фінансових, матеріальних, кадрових та інформаційних ресурсів і цінностей з метою запобіганню загрозам комерційних банків, ефективного проведення банком операцій і угод, а також створення умов стабільного, ефективного функціонування й максимізації прибутку в різноманітних умовах

Грищенко Р.А.
[17]
не лише стан захищеності інтересів самого банку та його акціонерів, матеріальних, фінансових, інформаційних та інших ресурсів від існуючих і потенційних загроз, але й забезпечення поступального розвитку банку і абсолютного виконання контрагентами прийнятих ними перед банком зобов’язань

Стрельбицька Л.М.
[66]
здатність протистояти деструктивним впливам у фінансовому секторі та забезпечення виживання в конкурентній боротьбі банківського бізнесу

Дмитров С.О.
[21]
стан, за якого досягається найбільш ефективне використання ресурсів підприємства для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування в даний час і в майбутньому

Квасницька Р.С.
[32]
стан, який характеризується стабільністю економічного і фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях діяльності
Тзр. П > Тзр. Д > Тзр. ВК > Тзр. А ,
(1.1)

де Тзр. П – темп зростання чистого прибутку;
Тзр. Д – темп зростання доходів;
Тзр. ВК – темп зростання власного капіталу;
Тзр. А – темп зростання сукупних активів.


Додаток І


Зразок оформлення рисунків в курсовій роботі


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 1.1 – Схема дії механізму фінансово-економічної безпеки банку
Навчально-методичне видання
(українською мовою)

Линенко Андрій Володимирович
Болдуєва Оксана Валеріївна
Ярмош Вікторія Віталіївна


БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
напряму підготовки «Фінанси і кредит»

Рецензент А. В. Череп
Відповідальний за випуск А. В. Череп
Коректор В. В. Ярмош
13PAGE 15

13PAGE 15


13PAGE 142815криза не підтверджується

значний

незначний

криза підтверджується

немає ознак кризи

є ознаки кризи

Діагностика фінансового стану банку

Комплексний аналіз стану банку

Функціонування банку в звичайному режимі

Визначення масштабів кризи

Посилення контролю

Визначення факторів, які зумовлюють кризу

Внутрішні чинники

Зовнішні чинники

Усунення факторів, що спричиняють кризу в банку

Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки

Повторна перевіркаЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 18378612
    Размер файла: 284 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий