mech 102

Лабораторна робота № 102
Вивчення затухаючих коливань

Мета роботи - визначити логарифмічний декремент затухання і коефіцієнт затухання фізичного маятника; визначити залежність амплітуди затухаючих коливань від часу.
Прилади й матеріали: установка для вивчення затухаючих коливань, секундомір.

102.1. Теоретичні відомості

Коливання – це обмежені рухи, що повторюються відносно деякого середнього положення, яке в окремому випадку може бути станом рівноваги. Характерною особливістю всіх коливальних рухів є їхня періодичність, тобто регулярна повторюваність через певні однакові проміжки часу, які називаються періодом коливання.
Фізична природа коливань може бути різною, тому розрізняють коливання механічні, електромагнітні та інші. Однак різні коливальні процеси описуються однаковими характеристиками і однаковими рівняннями.
Коливання називаються вільними (або власними), якщо вони здійснюються за рахунок початково наданої енергії при послідуючій відсутності зовнішнього впливу на коливальну систему.
Найпростішими серед коливальних рухів є гармонічні коливання, при яких фізична величина змінюється з часом за законом синуса або косинуса.
Нехай матеріальна точка здійснює прямолінійні гармонічні коливання вздовж осі координат х відносно положення рівноваги, взятого за початок координат, під дією пружної (квазіпружної) сили, яка пропорційна зміщенню х точки від положення рівноваги:
13 EMBED Equation.3 1415,
де k – коефіцієнт пружності, у випадку пружини називається жорсткістю; знак “–” означає, що сила пружності напрямлена в бік, протилежний зміщенню х.
За другим законом Ньютона, 13 EMBED Equation.3 1415. Тому рівняння, яке описує гармонічний рух матеріальної точки, матиме вигляд
13 EMBED Equation.3 1415.
Прискорення можна визначити через зміщення, оскільки прискорення є другою похідною від зміщення
13 EMBED Equation.3 1415
і рівняння набирає вигляду
13 EMBED Equation.3 1415,
або 13 EMBED Equation.3 1415.
Величину 13 EMBED Equation.3 1415 можна позначити як 13 EMBED Equation.3 1415, і рівняння руху матеріальної точки матиме вигляд
13 EMBED Equation.3 1415.
Розв’язок цього диференціального рівняння гармонічних коливань дається формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де х – відстань коливальної точки від положення рівноваги, її називають зміщенням; А – максимальне зміщення коливальної точки від положення рівноваги, його називають амплітудою коливань;
·0t+
·0 – фаза коливань;
·0 – початкова фаза коливань в момент часу t = 0;
·0 – власна колова або циклічна частота гармонічних коливань, яка дорівнює числу кодивань за 13 EMBED Equation.3 1415 секунди..
На практиці будь-які реальні коливальні рухи відбуваються з поступовими втратами енергії коливальною системою, внаслідок чого амплітуда коливань з часом зменшується. Такі коливання називаються затухаючими коливаннями. Розсіювання енергії коливальною системою при затухаючих коливаннях характеризується дією сил опору або сил тертя.
Для механічних коливань, коли швидкість коливального руху невелика, сила опору FT пропорційна швидкості і напрямлена завжди проти швидкості руху, тобто
13 EMBED Equation.3 1415,
де r – коефіцієнт опору;
· – швидкість руху. Отже, на тіло, крім квазіпружної сили, діє сила опору. Рівняння динаміки матиме вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415,
або
13 EMBED Equation.3 1415.
Поділивши ліву і праву частини цього рівняння на масу m матимемо
13 EMBED Equation.3 1415. (102.1)
Позначимо 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 – називають коефіцієнтом затухання;
13 EMBED Equation.3 1415 – циклічна частота вільних коливань.
Тоді рівняння (102.1) матиме вигляд
13 EMBED Equation.3 1415,
або
13 EMBED Equation.3 1415. (102.2)
В загальному випадку
13 EMBED Equation.3 1415, (102.3)
де S – будь-яка величина, що коливається.
Рівняння (102.2) і (102.3) називають диференціальними рівняннями затухаючих коливань.
Розв'язком рівняння (102.2) у випадку малих сил тертя (13 EMBED Equation.3 1415<<13 EMBED Equation.3 1415), є вираз
13 EMBED Equation.3 1415, (102.4)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – амплітуда затухаючих коливань; А0 – амплітуда в момент часу t = 0; e – основа натуральних логарифмів,
· – циклічна частота затухаючих коливань, що визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415. (102.5)
Період затухаючих коливань
13 EMBED Equation.3 1415. (102.6)
З формули (102.6) видно, що період затухаючих коливань
·завжди більший від періоду гармонічних (незатухаючих) коливань 13 EMBED Equation.3 1415.
Рівняння (102.4) є рівнянням затухаючих коливань. На рис.102.1 показаний графік затухаючих коливань (суцільна лінія), описаний аналітично рівнянням (102.4). Штрихові лінії передають закон зміни амплітуди коливань з часом.
13 EMBED CorelDRAW.Graphic.9 1415
Рис. 102.1
Якщо At i At+T – амплітуди коливання, які відповідають моментам часу, що відрізняються на період, то відношення
13 EMBED Equation.3 1415
називають декрементом затухання.
Натуральний логарифм цього відношення називають логарифмічним декрементом затухання
·:
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415. (102.7)
Він характеризує швидкість затухання.
Логарифмічний декремент затухання
· можна визначити безпосередньо із спостережень.
Нехай у момент часу t1
13 EMBED Equation.3 1415,
у момент часу t2
13 EMBED Equation.3 1415,
Поділивши А1, на А2, дістанемо
13 EMBED Equation.3 1415 (102.8)
де N - число коливань за час
·t; 13 EMBED Equation.3 1415 – середній період коливань маятника. Прологарифмувавши (102.8), матимемо
13 EMBED Equation.3 1415,
звідки
13 EMBED Equation.3 1415. (102.9)
Підставимо значення
· у формулу (102.7) і дістанемо середнє значення логарифмічного декремента затухання за час N коливань:
13 EMBED Equation.3 1415. (102.10)
За формулою (102.7) визначаємо середнє значення коефіцієнту затухання маятника
13 EMBED Equation.3 1415. (102.11)

102.2. Вимірювання і обробка результатів вимірювань

Установка для вивчення затухаючих коливань - це фізичний маятник (рис. 102.2). У нижній частині стержня маятника знаходиться штифт О , на якому можна закріпити диск (або пластину) D.
13 EMBED Word.Picture.8 1415
Рис. 102.2


102.3. Виконання роботи

Закріпити штифтом диск D на кінці стержня так, щоб його площина була перпендикулярна до шкали вимірювання амплітуди коливань. Це – “маятник з диском”.
Відхилити маятник з диском від положення рівноваги на десять поділок шкали. В цьому положенні в момент часу t = 0 амплітуда коливань А0 = 10. Відпустити маятник. Спостерігаючи коливання, відмітити за шкалою десять послідовних амплітуд коливань (наприклад справа). Результати вимірювань записати в таблицю 102.1.
Таблиця 102.1

Тривалість коливань
t=NT
0
T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
10Т

Амплітуда ко-ливань маятника з диском
A
Амплітуда ко-ливань маятни-ка без диска
А
Повторити відповідні виміри амплітуд коливань для маятника, коли площина диска паралельна шкалі вимірювання (“маятник без диска”), і результати вимірювань також записати у таблицю 1.
Заміряти секундоміром тривалість N коливань маятника з диском і без диска і обчислити середні значення періодів коливань за формулою 13 EMBED Equation.3 1415. Результати вимірювань і обрахунків записати в таблицю 102.2.
Таблиця 102.2


·t, с
N
T, с

·

·, с-1

Маятник з диском


Маятник без диска


Використовуючи дані таблиці 102.1, обчислити середні значення логарифмічного декремента затухання і коефіцієнта затухання відповідно за формулами (102.10) і (102.11) і, порівнявши результати обрахунків, зробити висновок.
За даними таблиці 102.1 побудувати на одному рисунку для двох випадків графіки залежностей амплітуд коливань від часу 13 EMBED Equation.3 1415, відклавши на осі абсцис число цілих періодів. Зробити висновок.

Контрольні запитання.

Чому реальні коливання затухають з часом?
Напишіть диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язок.
За яким законом змінюється амплітуда затухаючих коливань з часом?
Як визначається циклічна частота і період затухаючих коливань?
Що називається декрементом затухання, логарифмічним декрементом затухання?
Який зв’язок між коефіцієнтом затухання і коефіцієнтом опору?
За яких умов рівняння затухаючих коливань претворюється у рівняння гармонічного коливального руху?
Виведіть робочі формули для обрахунку логарифмічного декремента затухання і коефіцієнта затухання?
Який маятник називається фізичним?Висновок: В данній роботі я визначав логарифмічний декремент затухання фізичного маятника і отримав залежність амплітуди затухаючих коливань від часу.

13PAGE 15
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native15Times New Roman

Приложенные файлы

  • doc 18364113
    Размер файла: 215 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий