Metoda Ekon Teor

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ З ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Випускники вищих навчальних закладів повинні орієнтуватися у широкому колі економічних питань, позитивні вміти давати аналітичну оцінку сучасним тенденціям суспільного розвитку, бути готовими до практичної діяльності і мати відповідний сучасний світогляд. Це завдання повинні вирішувати ряд курсів суспільних наук, в тому числі і економічна теорія.
До економічної теорії, як правило, відносять перш за все загальні (методологічні) економічні науки (політекономію, макро- та мікроекономіку і деякі інші) та теоретичні розділи спеціальних (функціональних) економічних наук (маркетинг, менеджмент, фінанси, економіка підприємства та ін.).
Останні забезпечують базові знання фахового спрямування бакалаврської підготовки. До державного екзамену з економічної теорії включено питання з програм загальних економічних наук та найбільш широкі проблеми функціональних економічних наук.
Державний екзамен з економічної теорії має ряд особливостей, які необхідно врахувати при його підготовці і складанні:
По-перше необхідно не тільки продемонструвати глибокі знання суті явища (закону, категорії, процесу тощо), розкрити його основні риси, елементи, а й показати форми практичної реалізації в економіці України. Важливо усвідомити багатогранність їх реального прояву.
По-друге, об’єктивно оцінювати “хронічні хвороби” різних економічних систем, їх витоки, взаємозв’язки, можливості впливу на них з боку держави і ринку, шляхи пристосування до них.
По-третє, важливо підкреслити значення широкого підходу до економічних процесів, розглянути перспективи його розвитку. Масштабність підходу до економічних процесів і явищ, комплексність їх розгляду складають важливу особливість державного екзамену.
По-четверте, студент повинен мати власну позицію відносно проблеми, що розглядається. Його відношення до практики реформування економіки України, уміння передбачити наслідки тих чи інших дій в контексті теоретичних питань є важливим елементом оволодіння економічною теорією.
Ці вимоги до підготовки і складання державного екзамену з економічної теорії свідчать про його комплексність та орієнтацію на широкий зв’язок з практикою ринкової трансформації народного господарства України. При цьому знання, набуті протягом чотирьох років навчання, сягають нової якості, систематизації і узагальнення.
Екзамен проводиться письмово (у формі тестів і задач). Даний посібник включає питання і задачі, які відповідають нормативним програмам з курсів “Політекономія”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”. Використання такої форми екзамену дає можливість:
забезпечити об’єктивність оцінки знань на екзаменах, прискорити сам процес їх складання;
зацікавити студентів завдяки постановці тестових завдань, введенню елементів гри;
розвивати вміння вникати у суть явищ, які вивчаються;
домогтися ефективного самоконтролю знань студентів.
На державний екзамен з “Економічної теорії” виносяться 80 тестових завдань і 2 задачі. Із запропонованих варіантів відповідей на тестові запитання необхідно вибрати правильний. На кожне запитання є лише один правильний варіант відповіді. Якщо правильними здаються кілька варіантів відповідей, необхідно вибрати найточніший. Пошук такої відповіді вимагає уважного ставлення до змісту запитання та глибокого розуміння суті процесу, який вивчається.
Час на складання екзамену – 100 хвилин (з розрахунку 1 питання у формі тестів - 1 хвилина; 1 задача – 10 хвилин). Одна правильна відповідь на питання у формі тестів оцінюється в 1 бал, а 1 правильно розв’язана задача – 10 балів.
Екзаменаційна оцінка виставляється за такими критеріями:
“незадовільно”: 0 – 59 балів;
“задовільно”: 60 – 79 балів;
“добре”: 80 – 89 балів;
“відмінно”: 90 – 100 балів.


Політична економія
1. Політична економія як наука виникла у:
а) Стародавній Греції;
б) Стародавньому Китаї;
в) Західній Європі періоду становлення капіталізму;
г) Східній Європі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

2. Назва економічної науки «політекономія» вперше з’явилася в:
а) ІУ-ІІІ ст. до н.е.;
б) 1615 р.;
в) 1776 р.;
г) 1867 р.;
д) 1818 р.

3. Хто першим увів у користування термін «політична економія»?
а) Ф.Кене;
б) А.Монкрет’єн;
в) А.Сміт;
г) У.Петті;
д) Аристотель.

4. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?
а) фізіократи;
б) кейнсіанство;
в) класична політекономія;
г) меркантилізм;

5. Яке з положень властиве теорії меркантилізму?
а) багато продавати – мало купувати;
б) обмін або торгівля не породжують багатства, в процесі обміну нічого не виробляється;
в) багато виробляти – мало купувати.

6. Положення про те, що багатство суспільства створюється працею в сільському господарстві, а праця в промисловості є непродуктивною, характерне для:
а) меркантилізму;
б) фізіократів;
в) класичної школи політекономії;
г) кейнсіанства.

7. Яке з положень властиве класичній школі політекономії?
а) багатство нації виникає в матеріальному виробництві в усіх його галузях;
б) багатство нації створюється завдяки природній родючості землі;
в) багатство нації зростає в результаті експорту товарів.

8. Якої концепції дотримується маржиналізм?
а) вивчення діяльності, зв’язаної із зовнішньою торгівлею і надходженням грошей у країну;
б) вивчення сфери виробництва, в якій створюється багатство;
в) вивчення капіталістичного способу виробництва і відповідних йому відносин виробництва і обміну;
г) пошук найбільш ефективних способів розподілу обмежених ресурсів і раціонального господарювання.

9. Яке з наведених нижче положень правильне?
а) Д. Рікардо – представник неокласичної школи;
б) Дж. Кейнс – представник класичної школи;
в) М. Фрідмен – представник монетаризму;
г) П. Самуельсон – представник інституціоналізму;
д) Ф.Кене – представник меркантилізму;
е) А. Сміт – представник фізіократів.

10. Назвіть, що досліджував марксизм?
а) діяльність, зв’язану із зовнішньою торгівлею і надходженням грошей у країну;
б) сферу виробництва, в якій створюється багатство;
в) капіталістичний спосіб виробництва і відповідні йому відносини виробництва і обміну;
г) найбільш ефективні способи розподілу обмежених ресурсів і раціонального господарювання.
11. Яке із тверджень характеризує пізнавальну функцію політекономії?
а) розробка загальних методологічних принципів для проведення економічного аналізу;
б) розробка принципів і методів господарювання;
в) виявлення законів і тенденцій економічного розвитку;
г) правильна відповідь відсутня.

12. Яке із тверджень характеризує практичну функцію політекономії?
а) політекономія пояснює економічну дійсність, формує закони і тенденції економічного розвитку;
б) політекономія розробляє загальні методологічні принципи проведення економічного аналізу;
в) політекономія розробляє принципи і методи господарювання;
г) правильна відповідь відсутня.

13. Яке із тверджень характеризує методологічну функцію політекономії?
а) розробка принципів і методів господарювання;
б) є загальною основою для інших економічних наук, таких як фінанси, бухоблік, маркетинг і ін.;
в) формує закони і тенденції економічного розвитку, пояснює економічну дійсність;
г) правильна відповідь відсутня.

14. Яке з положень характеризує економічний закон?
а) стійкі, суттєві, постійно повторювальні причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами і процесами;
б) узагальнюючі поняття, що відбивають істотний бік економічного явища;
в) наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досвіді;
г) правильна відповідь не названа.

15. Яке з названих положень правильне?
а) економічні закони виникають і проявляються без участі людини;
б) люди самі створюють економічні закони;
в) економічні закони проявляються через практичну діяльність людей;
г) правильна відповідь відсутня.

16. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
а) об’єктивні;
б) суб’єктивні;
в) діють лише у людському суспільстві;
г) не можуть мати формалізованого вираження.

17. В чому полягає єдність законів природи і економічних законів?
а) носять об’єктивний характер;
б) не залежать від діяльності людей;
в) проявляються через економічну діяльність людей;
г) вічні;
д) зникають із зміною природних і соціальних умов існування людського суспільства.

18. Економічна категорія – це:
а) стійкий, істотний причинно-наслідковий зв’язок між явищами та процесами господарського життя;
б) поняття, занесене до енциклопедії;
в) слово іноземного походження, що характеризує той чи інший стан економіки;
г) узагальнююче поняття, що відбиває істотну (суттєву) сторону економічного явища та процесу.

19. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:
а) мікроекономічний;
б) макроекономічний;
в) дедуктивний;
г) індуктивний.

20. Якщо досліджується поведінка окремих груп споживачів, фірм і власників ресурсів, то це аналіз:
а) позитивний;
б) нормативний;
в) мікроекономічний;
г) макроекономічний.

21. Що із перерахованого вивчає мікроекономіка?
а) загальний рівень цін;
б) виробництво в масштабі всієї економіки;
в) чисельність зайнятих у суспільному виробництві;
г) виробництво борошна і динаміку його ціни.

22. Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі вивчається в курсі:
а) мікроекономіки;
б) маркетингу;
в) макроекономіки;
г) менеджменту.

23. Що являє собою наукова абстракція як спосіб пізнання в економічній теорії?
а) пізнання окремих сторін економічних явищ і процесів;
б) аналіз фактів економічного життя;
в) виділення найголовніших рис економічних явищ і процесів, відхилення всього другорядного;
г) правильна відповідь відсутня..

24. Яке з визначень характеризує індуктивний метод пізнання?
а) спрощення об’єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;
б) метод, з допомогою якого висунута гіпотеза перевіряється реальними економічними фактами;
в) рух від окремих фактів до загальних висновків;
г) систематичний і обґрунтований зв’язок між двома видами явищ;
д) припущення, згідно з яким інші факти за виключенням тих, що використовуються в аналізі, розглядаються як незмінні

25. Яке з визначень характеризує дедуктивний метод пізнання?
а) вимушене спрощення об’єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;
б) прийняття раціональних рішень на основі співставлення витрат і корисності;
в) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами;
г) аналіз фактів, на основі яких формулюються принципи економічної поведінки.

26. Виберіть нормативне судження:
а) низькі ціни на бензин приводять до більшого споживання бензину;
б) рівень безробіття необхідно скоротити;
в) рівень витрат робочого часу на підприємствах галузі останнім часом підвищився;
г) збільшення митних ставок на іноземні автомобілі підвищить зарплату у вітчизняній автомобільній промисловості.

27. Визначте позитивне судження:
а) ціни на хліб повинні бути низькими;
б) бідні не повинні платити податків;
в) низькі ціни на бензин приводять до більшого споживання бензину;
г) необхідно подолати дефіцит державного бюджету.

28. Визначте, яке із стверджень правильне?
а) основна мета вивчення економічної теорії полягає в тому, щоб досягти успіхів у підприємницькій діяльності;
б) економіка, не будучи точною наукою, не може використовувати наукові методи аналізу;
в) якщо практика свідчить про неправильність висновку, що випливає із економічного аналізу, то обґрунтованість теоретичного підходу, який при цьому використаний, також підлягає сумніву;
г) без знань вищої математики теоретичну економіку вивчати неможливо.

29. Визначте, яке із стверджень правильне?
а) щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна підтверджуватись в кожному конкретному випадку;
б) якщо економісти однаково трактують основні принципи економіки, вони обов’язково одностайні і в своїх політичних оцінках;
в) студенти, добре вивчивши основні положення економічної теорії, завжди досягають успіхів у бізнесі, на відміну від тих, хто не оволодів цією дисципліною;
г) економічна політика, що вдало проводиться в одних умовах, може бути помилковою в інших.

30. Які потреби становлять основу «піраміди А. Маслоу» ?
а) в самореалізації;
б) фізіологічні;
в) намагання уникнути ризику;
г) потреби у визнанні.

31. Чим економічні ресурси відрізняються від факторів виробництва?
а) у фактори виробництва не входять трудові ресурси;
б) економічні ресурси тотожні факторам виробництва;
в) фактори виробництва – це ресурси, що використовуються (втягнуті в процес виробництва);
г) всі відповіді неправильні.

32. Яке з положень характеризує засоби виробництва?
а) частину капіталу, що використовується у матеріальному виробництві;
б) весь капітал, що використовується у виробництві;
в) трудові ресурси і предмети праці;
г) засоби праці і предмети праці;
д) правильна відповідь відсутня.

33. Яке із даних положень визначає категорію робоча сила?
а) цілеспрямована діяльність людини;
б) здатність людини до праці;
в) використання фізичних і розумових здібностей людини для створення продукту;
г) всі відповіді правильні.

34. Із перелічених категорій виділіть, що відноситься до предметів праці?
а) худоба на відгодівлі;
б) корм для худоби;
в) мінеральні добрива;
г) дороги, канали;
д)виробничі приміщення.

35. Із перелічених категорій виділіть, що відноситься до засобів праці?
а) мінеральні добрива;
б) руда, вугілля, нафта;
в) сировина;
г) верстат, що ремонтується;
д) худоба на відгодівлі.

36. Яка з нижче наведених властивостей не характерна для ресурсів?
а) різноманітність;
б) безмежність;
в) корисність;
г) обмеженість.

37. Обмеженість ресурсів означає, що:
а) економічні ресурси не відтворюються.;
б) неможливо використати ресурси, що є у суспільстві, з максимальною користю;
в) з допомогою ресурсів неможливе одночасне і повне задоволення всіх наявних потреб;
г) в суспільстві ресурси знаходяться в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів і послуг;
д) ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання.

38. Яке з тверджень неправильне?
а) проблема рідкісності ресурсів може бути вирішена через обмеження потреб;
б) обмежене благо обов’язково є рідкісним;
в) лінія виробничих можливостей показує максимальну кількість благ, яку можна виготовити в даній економічній системі з даними ресурсами;
г) продукти харчування не є ресурсами.

39. Проблема «що виробляти»:
а) може стояти лише перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;
б) виникає тільки в умовах гострого дефіциту ресурсів;
в) вивчається на основі дії закону спадної дохідності;
г) може розглядатися як проблема вибору точки на кривій виробничих можливостей.

40. Якщо у деякій країні обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:
а) технологія виробництва стала досконалішою;
б) буде збільшено обсяг продукції;
в) економіка даної країни в змозі виробляти більше товарів і послуг;
г) населення даної країни стало жити заможніше.

41. Проблема «що виробляти» не стоїть, якщо:
а) пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони повинні бути використані тільки для виробництва предметів споживання;
б) кожний виробничий ресурс специфічний, тобто він може бути використаний для виробництва лише одного конкретного товару;
в) економіка ще не досягла рівня, коли починає діяти закон спадної дохідності;
г) пропозиція ресурсів достатня для того, щоб виробляти предмети розкоші.

42. Проблема «як виробляти» не існує:
а) якщо економіка не відчуває впливу закону спадної дохідності факторів виробництва;
б) якщо кількість виробничих ресурсів фіксована і «прив’язана» до конкретних товарів;
в) при умові обмеженості запасів виробничих ресурсів по відношенню до наявної робочої сили;
г) в технічно розвиненому суспільстві, де ця проблема стає чисто технічною.

43. Крива виробничих можливостей показує:
а) альтернативну комбінацію товарів при наявності даної кількості ресурсів;
б) мінімально можливий об’єм виробництва двох продуктів при даних ресурсах;
в) кращу із можливих комбінацій двох товарів;
г) точну кількість двох товарів, які господарство планує виробляти.

44. Крива виробничих можливостей показує різні комбінації двох продуктів при:
а) неповному використанні трудових ресурсів;
б) неповному використанні всіх ресурсів;
в) повному використанні всіх наявних ресурсів і незмінній технології;
г) зміні кількості застосованих ресурсів.

45. Що демонструє опуклість кривої виробничих можливостей?
а) альтернативна вартість зменшиться;
б) альтернативна вартість не зміниться;
в) альтернативна вартість збільшиться;
г) альтернативна вартість відсутня;
д) правильна відповідь відсутня.

46. Що є альтернативною вартістю придбання будь-якого товару?
а) час, який витрачаєте, щоб вирішити, що саме купити;
б) найкраща з втрачених можливостей;
в) гроші, які залишилися після придбання якогось товару;
г) кількість грошей, яка сплачується за товар.

47. Альтернативна вартість нової лікарні – це:
а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню;
б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;
в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;
г) вартість спорудження лікарні наступного року.

48. Чому економічна наука стверджує, що в економіці люди постійно роблять вибір?
а) люди мають різні смаки;
б) щоб краще задовольнити свої потреби і не розгубитись у різноманітному світі товарів;
в) щоб жити не гірше за інших;
г) тому, що потреби безмежні, а ресурси обмежені;
д) правильна відповідь відсутня.

49. Чим ВНП відрізняється від ВВП?
а) ВНП більший від ВВП на суму використаних на його виробництво засобів праці;
б) ВНП може бути більшим або меншим від ВВП на величину сальдо (різницю) між доходами, отриманими національними підприємствами і фізичними особами даної країни за кордоном, і доходами, отриманими іноземними підприємствами і фізичними особами на території даної країни;
в) ВНП більший за ВВП на величину доходів, отриманих підприємствами і фізичними особами даної країни за кордоном;
г) правильна відповідь відсутня.

50. Ефективність виробництва визначається:
а) кількістю благ, вироблених у суспільстві за рік;
б) співвідношенням інвестиційних і споживчих благ;
в) співвідношенням результатів і витрат ресурсів у суспільстві за рік;
г) співвідношенням якості товарів і послуг до їх кількості.

51. Ефективність графічно може бути зображена:
а) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує максимальний об’єм виробництва одного товару при нульовому виробництві іншого товару;
б) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує виробництво двох товарів в однакових об’ємах;
в) будь-якою точкою на кривій виробничих можливостей;
г) будь-якою точкою, яка показує комбінацію виробництва двох товарів та можливість збільшення їх об’ємів за тими ж ресурсами.

52. Зростання продуктивності праці на рівні підприємства означає:
а) підвищення трудомісткості продукції;
б) збільшення річного випуску продукції;
в) збільшення чисельності працівників;
г) збільшення випуску продукції на одного працюючого.

53. Показник фондовіддачі розраховується як відношення:
а) об’єму виготовленої продукції до числа зайнятих;
б) вартості виготовленої продукції до вартості засобів праці;
в) вартості засобів праці до величини фонду зарплати;
г) вартості виготовленої продукції на одиницю вартості сировини і матеріалів.

54. Показник матеріаловіддачі розраховується як:
а) вартість виготовленої продукції на одиницю вартості сировини і матеріалів;
б) вартість виготовленої продукції на одиницю вартості обладнання;
в) вартість сировини і матеріалів на одиницю вартості виготовленої продукції;
г) правильна відповідь відсутня.

55. Яке з визначень характеризує економічний зміст власності?
а) врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном;
б) відношення людини до речі «як до чужої».;
в) система відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ.

56. Яке з положень виражає правовий зміст власності?
а) відносини між людьми з приводу господарського використання майна;
б) відношення людини до речі «як до своєї»;
в) економічні форми реалізації власності.

57. Економічні відносини власності:
а) це сукупність прав власників;
б) показують, в чиїх інтересах здійснюється господарська діяльність;
в) це – юридичні акти закріплення прав володіння, користування благами;
г) це – відношення людини до об’єкта власності.

58. Чому власність є ядром системи економічних відносин?
а) тому, що охоплює відносини виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ і послуг;
б) тому, що визначає характер функціонування всіх економічних відносин;
в) тому, що з її аналізу починається вивчення економічного ладу суспільства;
г) правильна відповідь відсутня.

59. В чому проявляється обмеженість індивідуальної приватної власності?
а) індивідуальна приватна власність породжує зацікавленість в ефективному використанні ресурсів;
б) індивідуальна приватна власність на певному етапі стримує розвиток продуктивних сил;
в) індивідуальна приватна власність робить людей ощадливими, діяльними;
г) правильна відповідь не названа.

60. В якій галузі економіки розвинених країн значну долю займає державна власність?
а) у роздрібній торгівлі;
б) у сільському господарстві;
в) у виробництві одягу і взуття;
г) у науково-дослідних розробках.

61. В Україні юридично визначені такі види державної власності:
а) загальнодержавна;
б) комунальна;
в) місцева;
г) правильні відповіді а) і б);
д)всі відповіді правильні.

62. Існування державної власності обумовлено:
а) намаганням збільшити державні доходи;
б) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних задач, підтримання рівня життя населення;
в) наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей;
г) всі відповіді правильні.

63. Особиста і приватна власність:
а) поняття однакові;
б) відрізняються тим, що приватна власність приносить прибуток, а особиста використовується для задоволення власних потреб;
в) відрізняються тим, що особиста власність – це власність однієї людини, а приватна – групи людей;
г) правильна відповідь відсутня.

64. Недоліком приватної власності є:
а) майнова диференціація власників;
б) сприяння розвитку підприємливості;
в) посилення конкурентної боротьби;
г) всі відповіді правильні.

65. Товариство орендарів уклало угоду з органом місцевої влади про оренду будинку побуту. До якої форми власності слід віднести цей об’єкт?
а) загальнодержавної;
б) приватної;
в) колективної;
г) комунальної;
д)власність громадських організацій.

66. Чим визначається об’єктивна необхідність різноманітних форм власності?
а) різницею в рівні розвитку продуктивних сил і усуспільнення виробництва в різних секторах народного господарства;
б) необхідністю приватизації державного майна;
в) необхідністю роздержавлення власності.

67. Яка з названих рис не характерна для командно-адміністративної системи?
а) централізоване планування;
б) конкуренція виробників;
в) дефіцит споживчих товарів;
г) ціни на переважну більшість товарів встановлюються державою.

68. Адміністративно-командна система може обійтись без:
а) вільної конкуренції на внутрішньому споживчому ринку;
б) «тіньової економіки»;
в) централізованого планування;
г) всі відповіді правильні.

69. До переваг командно-адміністративної системи відносяться:
а) стійкий дефіцит ресурсів, включаючи споживчі товари і послуги;
б) мобілізація людських і матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямах;
в) заборона чи обмеження приватного підприємництва;
г) правильна відповідь відсутня.

70. Які риси ринкової економіки існували в період розвитку командно-адміністративної системи?
а) конкуренція;
б) приватна власність на землю, підприємства;
в) свобода ціноутворення на недержавному ринку товарів і послуг;
г) свобода підприємницького вибору.

71. Який із нижче перерахованих елементів є найважливішим для ринкової економіки:
а) ефективні профспілки;
б) всеохоплююче державне регулювання;
в) виважені дії підприємців;
г) активна конкуренція на ринку.

72. Змішаною економікою називається економіка, для якої характерно:
а) випуск різних найменувань засобів виробництв та предметів споживання;
б) співіснування різних форм власності;
в) різні форми державного регулювання;
г) багатогалузева структура.

73. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:
а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;
б) наявність ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них;
в) поєднання натурального та товарного виробництв;
г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

74. Яке із стверджень характеризує якісну відмінність товарного виробництва від натурального?
а) продукти виробляються не для власного споживання, а для обміну через ринок шляхом купівлі-продажу;
б) продукти споживаються не в господарстві самого виробника, а в іншому господарстві;
в) продукти виготовляються селянами для задоволення потреб феодала;
г) всі відповіді правильні.

75. Яке із стверджень пояснює суть товарного виробництва?
а) виробництво і споживання продуктів в господарстві самого виробника;
б) виробництво продуктів для споживання іншими;
в) продукти створюються для продажу, для ринкового обміну;
г) всі твердження правильні.

76. Для натурального господарства є характерним:
а) безпосередній зв’язок виробництва i споживання в межах однієї господарської одиниці;
б) економічний примус до праці;
в) економічна вiдокремленiсть товаровиробників;
г) всі відповіді правильні.

77. Яке твердження не властиве натуральному господарству?
а) в умовах натурального господарства все, що необхідно людині для життя, вона виробляє сама;
б) в умовах натурального господарства виготовлений продукт не обмінюється;
в) в умовах натурального господарства виникає тісна залежність виробників один від одного;
г) натуральне господарство відрізняється дуже низькою результативністю (виготовленого продукту ледь вистачає, щоб задовольнити потреби споживача).

78. Для товарного виробництва характерні такі риси:
а) неекономічний примус до праці;
б) суспільний розподіл праці;
в) економічна вiдокремленiсть товаровиробників;
г) характерні риси а), в);
д) характерні риси б), в).

79. Товарне виробництво – це:
а) сучасна форма діяльності господарських одиниць;
б) значною мірою застаріла форма ведення господарства;
в) форма господарювання, властива виключно ринковій системі;
г) правильні відповіді б) і в);

80. Що з переліченого є необхідною умовою існування товарного виробництва?
а) наявність розвинутої системи машин;
б) суспільний поділ праці;
в) концентрація виробництва на великих підприємствах;
г) розвинута грошова система.

81. Поділ праці – це:
а) практика торгівлі певними товарами у певних місцях;
б) значною мірою застаріла традиція, коли здійснюється натуральний обмін результатами праці;
в) стійке виконання певних видів господарської діяльності певними економічними суб’єктами.

82. Факторами поділу праці є:
а) природно-кліматичні умови;
б) традиції;
в) набутий досвід;
г) індивідуальні здібності людини;
д) всі відповіді правильні.

83. Яке із визначень найбільш повно характеризує товар?
а) суспільна споживна вартість, що обмінюється;
б) продукт праці, який безпосередньо іде на споживання;
в) продукт праці, що задовольняє потреби людини;
г) продукт праці, що має корисність.

84. Чим товар відрізняється від продукту праці?
а) він здатний обмінюватись на інші товари;
б) він здатний задовольняти потреби людини;
в) він є продуктом конкретної праці;
г) правильна відповідь відсутня;

85. Вартість – це категорія, яка характеризує:
а) пропорції при обміні одного товару на іншій;
б) витрати праці на виробництво товару;
в) здатність товару задовольняти потреби покупця;
г) гроші, які покупець готовий сплатити за товар.

86. Споживна вартість товару – це:
а) витрати праці на виробництво товару;
б) гроші, за які цей товар може придбати споживач;
в) витрати підприємця на випуск товару;
г) властивість товару задовольняти потреби людини.

87. Яке з положень характеризує конкретну працю?
а) виступає у формі суспільної праці;
б) якісно однорідна праця;
в) праця, що характеризує певний вид діяльності робітника;
г) правильна відповідь відсутня.

88. Яке з положень характеризує абстрактну працю?
а) праця, яка стирає індивідуальність трудівників;
б) якісно різнорідна праця;
в) природна умова існування людського суспільства, незалежно від історичних умов;
г) правильна відповідь відсутня.

89. У чому полягає суть закону вартості?
а) ціни встановлюються на рівні вартості товарів;
б) виробництво і обмін товарів здійснюється згідно індивідуальних затрат праці;
в) виробництво і обмін товарів здійснюється на основі суспільно-необхідних затрат праці;
г) обмін товарів здійснюється за вартістю, величина якої визначається затратами праці кількох виробників.

90. Яке з положень характеризує інтенсивність праці?
а) кількість продукції, яка створюється за одиницю часу;
б) кількість продукції на одного працівника;
в) витрати праці в одиницю часу;
г) кваліфікація працівника.

91. Яку із названих функцій не виконує закон вартості?
а) регулятора пропорцій розвитку економіки країни;
б) стимулятора розвитку продуктивних сил;
в) функцію майнового розшарування господарюючих суб’єктів;
г) захисту національних виробників від зовнішніх конкурентів.

92. У чому полягає економічна доцільність грошей?
а) у високій вартості;
б) у здатності вимірювати вартість товарів і обмінюватися на будь-яке благо;
в) у здатності нагромаджувати багатство;
г) всі відповіді правильні.

93. Іван поклав на депозитний рахунок у банк 50 тис. грн. У цій ситуації гроші виконують функцію:
а) засобу платежу;
б) міри вартості;
в) засобу обігу;
г) засобу нагромадження.

94. У магазині продається чайний сервіз ціною 400 грн. За цих обставин гроші виконують функцію:
а) засобу платежу;
б) засобу обігу;
в) міри вартості;
г) засобу нагромадження;

95. «Гроші – це тимчасове вмістилище купівельної спроможності». На яку функцію грошей більш за все орієнтує ця фраза?
а) засіб обігу;
б) міра вартості;
в) засіб нагромадження;
г) засіб платежу;
д) правильна відповідь відсутня.

96. Яке з наведених положень характеризує функцію грошей як засобу платежу?
а) купівля-продаж товарів за наявні гроші;
б) гроші виходять із сфери обігу;
в) гроші виступають як загальний платіжний засіб;
г) гроші використовуються для оплати комунальних послуг.

97. Яке з наведених положень характеризує функцію грошей як засобу обігу?
а) виплата заробітної плати;
б) гроші відсутні у момент купівлі-продажу товарів;
в) гроші виступають як загальний купівельний засіб;
г) гроші грають роль посередника в обміні товарів.

98. Яку функцію грошей не виконує національна валюта України?
а) міри вартості;
б) світові гроші;
в) засіб платежу;
г) засіб обігу.

99. Грошова система – це:
а) види державних грошових знаків;
б) сукупність грошей у всіх функціях, які вони виконують;
в) форма організації грошового обігу;
г) сума всіх грошей, що обертаються в національній економіці.

100. Монометалізм – це:
а) вид грошової реформи;
б) вид грошової системи, при якій роль грошей законодавчо закріплена за золотом і сріблом;
в) грошова система, при якій один метал служить загальним еквівалентом і основою грошового обігу;
г) грошова система, в якій не регламентується ваговий вміст металу національної валюти.

101. Золотомонетному стандарту не властива:
а) відсутність офіційної ціни на золото;
б) наявність вільного обігу золотих монет;
в) виконання золотом усіх функцій грошей;
г) формування обмінних курсів валют на основі їхніх золотих паритетів.

102. Для золотодевізного стандарту є характерним:
а) скасування офіційної ціни на золото;
б) вільний обмін національної валюти на золото;
в) обмежений обмін національної валюти на золото.

103. Біметалева грошова система – це система, за якої:
а) за золотом і сріблом закріплена роль загального еквівалента;
б) тільки за золотом закріплена роль загального еквівалента;
в) тільки повноцінні гроші виконують роль загального еквівалента;
г) тільки за сріблом закріплена роль загального еквівалента.

104. Сучасна грошова система ґрунтується:
а) на золотому монометалізмі і паперових грошах;
б) на паперових грошах;
в) на паперово-кредитних грошах;
г) правильна відповідь відсутня.

105. Що спільного між сучасною банкнотою і класичною?
а) може знецінюватися;
б) не обмінюється на золото;
в) випускається банком;
г) спільні риси відсутні.

106. Що спільного між класичними кредитними і класичними паперовими грошима?
а) скорочують витрати обігу;
б) не знецінюються;
в) прискорюють обіг;
г) не мають самостійної вартості.

107. Номінальна вартість грошей:
а) може підвищитися або знизитися.;
б) завжди залишається однаковою;
в) збільшується з плином часу;
г) збільшується зі зростанням цін.

108. Цінність сучасних грошей визначається:
а) їх кількістю в обігу;
б) їх купівельною спроможністю;
в) співвідношенням товарної та грошової маси;
г) декретом держави.

109. Яке із наведених нижче рівнянь, що описують закони грошового обігу, є рівнянням І.Фішера:
а) КГ = (ЦТ–К+П–ВР) / О;
б) 13 EMBED Equation.3 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415;
г) 13 EMBED Equation.3 1415.

110. Яке з положень правильне?
а) цінність грошей знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня цін;
б) цінність грошей знаходиться в оберненій залежності від рівня цін;
в) цінність грошей не залежить від рівня цін;
г) всі положення правильні.

111. Від якого фактору прямо не залежить купівельна спроможність грошей?
а) інфляція;
б) кількість грошей в обігу;
в) дефляція;
г) кількість банків в країні.

112. Боргове зобов’язання, яке підприємці видають один одному при купівлі-продажу економічних благ з відстрочкою платежу називають:
а) чеком;
б) банкнотою;
в) комерційним векселем;
г) казначейським білетом.

113. Чим зумовлена нестабільність паперово-грошового обігу?
а) виконанням грошима функції міри вартості;
б) економічною природою паперових грошей;
в) невідповідністю товарної і грошової маси.

114. Яке з положень характеризує інфляцію?
а) падіння витрат і цін;
б) уповільнення зростання цін;
в) знецінення грошей;
г) всі відповіді правильні.

115. В якості показника темпів інфляції в державі використовується:
а) індекс цін зовнішньої торгівлі;
б) паритет споживчої можливості валют;
в) номінальний обмінний курс;
г) індекс споживчих цін;
д) правильна відповідь відсутня.

116. Якщо зростання цін на товари не перевищує 5% на рік і ціни різних товарних груп відносно одна одної не змінюються, то це:
а) очікувана інфляція;
б) гіперінфляція;
в) подавлена інфляція;
г) галопуюча інфляція;
д) збалансована інфляція;
е) повзуча інфляція;
ж) інфляція попиту.

117. Яка із ознак характеризує галопуючу інфляцію?
а) економічний параліч, провокування гострих соціальних конфліктів;
б) постійне помірне зростання цін, знецінення грошової маси;
в) стрибкоподібне зростання цін, негативні наслідки в економіці і соціальній сфері;
г) правильна відповідь відсутня.

118. Яке з положень характеризує інфляцію попиту?
а) ціни зростають в результаті зростання затрат на виробництво;
б) ціни зростають в результаті того, що кількість товарів зростає швидше попиту на них;
в) ціни зростають в результаті того, що попит зростає швидше, ніж кількість товарів;
г) правильна відповідь відсутня.

119. Яке з положень характеризує інфляцію витрат?
а) різке зростання цін на енергоносії;
б) значне скорочення прибуткового податку з громадян;
в) зростання військових витрат держави;
г) всі відповіді правильні.

120. Якщо підвищуються ціни на сировину, зростає заробітна плата, а об’єм виробництва і зайнятість знижуються, то це:
а) інфляція попиту;
б) стагфляція;
в) інфляція витрат;
г) галопуюча інфляція.

121. В період прискореної інфляції процентна ставка:
а) зростає, тому що ціна грошей падає;
б) зростає, тому що падає рівень зайнятості;
в) падає, тому що падає ціна грошей;
г) падає, тому що падає рівень зайнятості;
д) не змінюється.

122. Найбільш захищеними від інфляції є:
а) домогосподарства;
б) власники великих грошових сум;
в) власники нерухомого майна;
г) пенсіонери.

123. Хто із нижче перерахованих суб’єктів скоріш за все виграє в умовах інфляції?
а) громадянин, що має фіксований доход;
б) уряд, що стягує прогресивну ставку податку на прибуток;
в) громадянин, що поклав гроші на строковий рахунок в банк;
г) банкір, що позичив гроші.

124. Інфляція приносить, як правило, збитки власникам:
а) золота;
б) грошей;
в) нерухомості;
г) дорогих товарів.

125. В умовах інфляції найбільші втрати несуть:
а) підприємці;
б) домогосподарства;
в) особи, що отримують фіксовані доходи;
г) особи, що отримують доходи від позик в кредитній системі.

126. Яке з наведених понять пов’язане з повною заміною грошей у національній економіці?
а) нуліфікація;
б) дефляція;
в) девальвація;
г) ревалоризація;
д) ревальвація.

127. Яку назву має процес повернення до попередньої купівельної сили грошових знаків?
а) ревалоризація;
б) девальвація;
в) ревальвація;
г) нуліфікація.

128. Світова практика знає декілька методів стабілізації валют. Яке із даних тверджень пояснює метод девальвації?
а) законодавче зниження курсу паперових грошей щодо іноземної валюти;
б) відновлення доінфляційної вартості паперових грошей;
в) законодавче підвищення курсу паперових грошей щодо іноземної валюти;
г) правильна відповідь відсутня.

129. Якщо уряд Росії оголосив про зростання курсу рубля стосовно до курсу американського долара, то він провів:
а) інфляцію;
б) дефляцію;
в) девальвацію;
г) ревальвацію.

130. Яке з положень правильне?
а) на рівень інфляції не впливає зростання витрат виробництва;
б) досвід показує, що боротьба з інфляцією можлива без соціальних і економічних втрат для суспільства;
в) грошова реформа може бути проведена в умовах інфляції.

131. Ринкова економіка виникла внаслідок:
а) поділу праці і обміну продуктами праці відокремлених самостійних товаровиробників;
б)поділу праці і обміну продуктами праці між приватнопідприємницьким і державним секторами економіки;
в) появи грошей, без яких подальший розвиток обміну продуктами був неможливий.

132. В ринковій економіці більше товарів можуть купити ті:
а) хто планує їх виробництво;
б) у кого більше грошей;
в) хто займається розподілом грошей;
г) правильна відповідь відсутня;
д) всі відповіді правильні.

133. Яке з положень неправильне?
а) ринок сприяє впровадженню досягнень НТП;
б) ринок орієнтований на задоволення потреб тих, хто може оплатити товари чи послуги;
в) ринок гарантує всім учасникам рівні права на працю і доход;
г) ринок функціонує як гнучка, саморегулююча система.

134. При наявності багатьох недоліків у цінового механізму є одна незаперечна перевага. Вона виражається:
а) в наданні особистої свободи всім агентам ринку;
б) в ефективному розподілі ресурсів;
в) в рівному розподілі доходу;
г) в стабільному розвитку економіки.

135. Теза про «невидиму руку» ринку існує в теоретичних концепціях:
а) класичної школи політекономії;
б) інституціоналізму;
в) кейнсіанства;
г) неокейнсіанства.

136. Яким чином попит пов’язаний з потребами?
а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта;
б) у попиті відображаються найнагальніші потреби;
в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям;
г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.

137. Зміни в попиті виявляються через:
а) зміщення кривої попиту вправо-вгору;
б) зміщення кривої попиту вправо-вгору або вліво-вниз;
в) зміщення кривої попиту вліво-вниз;
г) пересування по кривій попиту вгору чи вниз.

138. Яке із названих явищ не може бути наслідком зниження споживчого попиту:
а) скорочення пропозиції продукту;
б) скорочення виробництва продукту;
в) зменшення прибутку в галузі, що виготовляє продукт;
г) зростання цін на ресурси, які зайняті в цій галузі;

139. Крива попиту:
а) встановлює зв’язок між ціною товару і обсягом його пропозиції;
б) це графік статичної залежності, який розробляється урядом;
в) показує, що споживачі схильні купувати більше по нижчих цінах;
г) однакова для всіх товарів і послуг.

140. Якщо при зниженні ціни даного товару різко зростають його покупки, то попит на цей товар:
а) еластичний по ціні;
б) нееластичний по ціні;
в) еластичний по доходу;
г) мова йде про перехресну еластичність.

141. Обсяг пропозиції – це:
а) кількість виробленого товару в країні за рік;
б) бажання виробника виготовляти будь-який товар;
в) кількість товару, який готові продати виробники за певну ціну;
г) правильна відповідь відсутня.

142. Закон пропозиції стверджує, що:
а) кількість товарів, яка пропонується на продаж, не залежить від ціни;
б) споживачі купують більше по високих цінах, ніж по низьких;
в) покупці куплять більше за низькими цінами ніж за високими;
г) продавці будуть пропонувати більше, якщо ціни підвищаться.

143. Зміни обсягу пропозиції виявляються через:
а) зміщення кривої пропозиції вправо-вниз;
б) зміщення кривої пропозиції вправо-вниз або вліво-вгору;
в) зміщення кривої пропозиції вліво-вгору;
г) пересування по кривій пропозиції вгору чи вниз.

144. Яке з положень не викликає зсуву кривої пропозиції?
а) у зв’язку з гарним урожаєм кавунів число їх продавців на ринку збільшилося вдвоє.;
б) зниження ціни на пшеницю викликало зменшення обсягу її продажу;
в) зниження цін на мінеральні добрива збільшують пропозицію рису;
г) зростання податку на продаж спиртних напоїв скоротило їх пропозицію.

145. Що означає «ринкова рівновага»?
а) покупці хочуть купити товар, а продавці – продати;
б) покупці готові купити стільки товару, скільки продавці готові продати;
в) співвідношення попиту і пропозиції товару;
г) правильна відповідь не названа;
д) всі відповіді правильні.

146. Якщо ціна товару нижче точки пересічення кривої попиту і кривої пропозиції, то виникає:
а) перевиробництво;
б) дефіцит;
в) зростає безробіття;
г) всі варіанти неправильні.

147. Якщо збільшився попит на даний товар, а пропозиція його залишилась незмінною, то це приведе:
а) до підвищення рівноважної ціни і зменшення об’єму продажу;
б) до підвищення рівноважної ціни і збільшення об’єму продажу;
в) до зниження рівноважної ціни і зменшення об’єму продажу;
г) до зниження рівноважної ціни і збільшення об’єму продажу.

148. Який фактор не впливає на пропозицію певного товару?
а) витрати виробника;
б) зміна цін на інші товари;
в) кількість продавців;
г) зміна ставки податку з доходів громадян;
д) правильна відповідь відсутня.

149. Пересування вгору по кривій пропозиції може спричинитися:
а) підвищенням ціни за одиницю товару;
б) зниженням витрат виробника;
в) збільшенням податків з прибутку виробника;
г) підвищенням ціни за одиницю товару та зниженням витрат виробника.


150. Розповсюдження неправдивих відомостей про конкурента є елементом:
а) досконалої конкуренції;
б) недосконалої конкуренції;
в) недобросовісної конкуренції.

151. Що не належить до нецінових методів ведення конкурентної боротьби:
а) реклама;
б) обслуговування покупців після продажу;
в) збереження ціни за поліпшеної якості товару;
г) збереження ціни з погіршенням якості товару;
д) правильно вказане у п. в, г;
е) правильна відповідь не названа.

152. Яке із даних тверджень найбільш повно відноситься до вільної ринкової економіки?
а) багато покупців і мало продавців;
б) багато продавців і мало покупців;
в) рівень цін на ринку диктується сукупністю відносин між продавцями і покупцями і не може бути призначений окремими особами;
г) ціни на ринку регулюються великими корпораціями, які знаходяться у привілейованому положенні.

153. Термін «недосконалий конкурент» в ринковій економіці відноситься до продавця, який:
а) діє поза системою спеціалізації і цін;
б) пропонує достатній об’єм товарів, щоб впливати на ціни;
в) свідомо чи несвідомо використовує неефективні способи виробництва;
г) правильна відповідь не названа.

15.4 Поняття чистої конкуренції передбачає, що:
а) значна кількість фірм в галузі випускає стандартні товари;
б) є багато покупців, що купують товари по ринковій ціні;
в) всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок;
г) існує вільний вхід на цей ринок і вільний вихід з нього;
д) всі попередні відповіді правильні.

155. Для досконалої конкуренції не є характерними:
а) подібні товари;
б) багато виробників, що діють незалежно;
в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;
г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

156. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:
а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;
б) домінує на ринку певний виробник;
в) на ринку діє обмежене число фірм;
г) домінує на ринку обмежена кількість виробників;
д) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку.

157. Ринки чистої і монополістичної конкуренції мають спільну рису:
а) випускаються диференційовані товари;
б) на ринку діє багато покупців і продавців;
в) випускаються однорідні товари;
г) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

158. Який із наведених ринків найбільше відповідає умовам чистої конкуренції?
а) сталі;
б) послуги перукарень;
в) бензину;
г) акцій i облігацій фірм;
д) автомобілів.

159. Олігополія – ринок, де діє:
а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідний продукт.;
б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють різнорідний продукт;
в) невелика кількість конкуруючих фірм;
г) тільки одна велика фірма.

160. Для олігополії не характерні:
а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб’єктів;
б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм;
в) наявність кількох великих фірм, які в виробляють подібні товари та надають послуги.

161. Яка із ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі?
а) рівень прибутку нижче нормального для даної економіки;
б) нездатність фірм даної галузі до розширення виробництва;
в) неможливість інших фірм «ввійти» в дану галузь;
г) більш низький галузевий рівень оплати праці, ніж в середньому по країні.

162. Для чистої монополії є характерним:
а) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;
б) пропозиція виходить від кількох великих фірм;
в) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.

163. Монопсонія – це:
а) монополія продавця на ринку;
б) монополія покупця на ринку;
в) ринок, де зустрічаються монополіст-продавець;
г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

164. Концерном називається:
а) угода про ціни, квоти і розподіл ринків збуту;
б) багатогалузева монополія;
в) одногалузева монополія, що зберігає виробничу, але втрачає комерційну самостійність;
г) одногалузева монополія, що зберігає і виробничу, і комерційну самостійність.

165. Міськводоканал, який постачає велике місто водою:
а) не є монополією;
б) є природною монополією;
в) є монополією, основаною на диференціації продукту;
г) правильна відповідь відсутня.

166. Яке з положень виражає суть повної ліцензії?
а) дає ліцензіару право самому використовувати ліцензію і видавати аналогічні ліцензії всім зацікавленим особам;
б) передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід на даній території;
в) надає ліцензіату виключне право на її використання на протязі всього строку дії ліцензійної угоди.

167. Яке з положень виражає суть виключної ліцензії?
а) надає ліцензіату виключне право на її використання на протязі всього строку дії ліцензійної угоди;
б) передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід на даній території;
в) дає ліцензіару право самому використовувати ліцензію і видавати аналогічні ліцензії всім зацікавленим особам.

168. Якщо ліцензія дає ліцензіару право самостійно використовувати ліцензію i видавати аналогічні ліцензії всім зацікавленим особам, то така ліцензія називається:
а) повною;
б) відкритою;
в) виключною;
г) невиключною (простою);
д) всі попередні відповіді неправильні.

169. Ринок покупця – це:
а) економічна ситуація, пов’язана з перевищенням пропозиції над попитом;
б) економічна ситуація, пов’язана з перевищенням попиту над пропозицією;
в) економічна ситуація, при якій попит дорівнює пропозиції.

170. Ринок продавця – це:
а) коли попит перевищує пропозицію;
б) ринок суб’єктів, які намагаються продати свій товар;
в) коли пропозиція перевищує попит.

171. Прості акції відрізняються від облігацій тим, що вони:
а) випускаються на строк;
б) не беруть участі в управлінні підприємством;
в) дають право на отримання доходу за результатами роботи підприємства;
г) жодна відповідь неправильна;
д) всі відповіді правильні.

172. Привілейовані акції відрізняються від простих тим, що вони:
а) беруть участь в управлінні підприємством;
б) випускаються на строк;
в) дають право на отримання фіксованого доходу;
г) всі положення правильні;
д) жодне з положень неправильне.

173. Володарі звичайної (простої) акції отримують частину доходу корпорації у формі:
а) збільшення вартості капіталу;
б) дивіденду;
в) процента;
г) заробітної плати.

174. Власник облігації – це:
а) співвласник підприємства;
б) кредитор, який одержує дивіденд;
в) кредитор, який одержує фіксований процент;
г) всі попередні відповіді неправильні.

175. Державні облігації – це:
а) цінні папери, які випускаються для створення приватного капіталу;
б) цінний папір, що засвідчує про співволодіння державним майном;
в) боргове зобов’язання уряду;
г) всі відповіді неправильні

176. Збільшення банківського процента, як правило, приводить до:
а) зниження цін на акції і облігації;
б) зростання цін на акції і облігації;
в) зростання цін на акції і зниження цін на облігації;
г) зниження цін на акції і зростання цін на облігації;
д) не приводить до жодного із вказаних результатів.

177. Комерційний кредит відрізняється від банківського тим, що він:
а) має обмежений напрям;
б) надається у вигляді грошової позики під реальне забезпечення чи без нього;
в) як правило, є довгостроковим;
г) всі відповіді правильні.

178. Яке з положень характеризує циклічне безробіття?
а) безробіття, пов’язане з закриттям застарілих підприємств;
б) безробіття, зумовлене коливанням ринкової кон’юнктури;
в) спостерігається там, де працівників більше, ніж потрібно технологічно для випуску продукції;
г) правильна відповідь відсутня.

179. Яке з положень характеризує структурне безробіття:
а) безробіття, пов’язане із закриттям застарілих підприємств;
б) спостерігається там, де працівників більше, ніж потрібно технологічно для випуску продукції;
в) безробіття, зумовлене поразкою частини виробників у конкурентній боротьбі;
г) правильна відповідь відсутня.

180. Фрикційне безробіття – це:
а) безробіття, яке викликане невідповідністю професійної підготовки робочої сили структурі виробництва;
б) частка робочої сили, яка незайнята на момент, що розглядається;
в) підвищення загального рівня цін;
г) безробіття, пов’язане з добровільною зміною найманими робітниками місця роботи або з періодами їх тимчасового звільнення.

181. Торгівля опціонами дозволяє:
а) отримати прибуток в результаті зростання ціни;
б) отримати прибуток в результаті зниження ціни;
в) отримати прибуток в результаті коливання цін;
г) зменшити ризик, пов’язаний із зміною ціни.

182. Торгівля ф’ючерсними контрактами дозволяє:
а) отримати товар по фіксованій ціні;
б) отримати доходи на різниці цін;
в) негайно отримати товар;
г) обов’язково поставити або придбати товар.

183. Із перерахованих нижче товарів вкажіть ті, якими регулярно торгують на товарних біржах:
а) легкові автомобілі;
б) комп’ютери;
в) чорні і кольорові метали;
г) верстати.

184. Хеджуванням називається:
а) страхування від коливання цін на біржі;
б) купівля біржового місця;
в) укладення договору з брокерською фірмою;
г) гра на зниженні цін на біржові контракти.

185. Хто грає на фондовій біржі на зниження курсу цінних паперів?
а) покупці цінних паперів;
б) продавці цінних паперів;
в) «бики»;
г) правильна відповідь відсутня.

186. Хто грає на фондовій біржі на підвищення курсу цінних паперів?
а) покупці цінних паперів;
б) продавці цінних паперів;
в) «ведмеді»;
г) правильна відповідь відсутня.

187. Що є головним у діяльності Національного банку?
а) розробка закону про банки і банківську діяльність;
б) обслуговування державного боргу країни;
в) зберігання вкладів комерційних банків;
г) надання кредитів підприємствам і населенню;
д) забезпечення стабільності грошового обігу та регулювання кредитних відносин.

188. До функцій Центрального банку не відноситься:
а) розрахунково-касове обслуговування підприємств;
б) забезпечення необхідного ступеня ліквідності банківської системи;
в) встановлення мінімальних норм обов’язкових резервів;
г) встановлення ставки фінансування.

189. Норма обов'язкових резервів:
а) вводиться як засіб, що захищає від вилучення вкладів;
б) вводиться, перш за все, як засіб, що обмежує грошову масу;
в) складає середню величину маси грошей, яка необхідна для задоволення потреб населення;
г) зараз не використовується;
д) всі перераховані відповіді не правильні.

190. Термін «облікова ставка» означає:
а) процентну ставку доходів по цінних паперах, що отримують комерційні банки;
б) процент щорічного приросту грошової маси в обігу;
в) процентну ставку по позиках, що надає Центральний банк комерційним;
г) правильна відповідь відсутня.

191. У якій операції проявляється повна самостійність комерційних банків?
а) встановлення квот на статутний капітал;
б) торгівля позичковим капіталом;
в) встановлення розміру обов’язкових резервів комерційних банків, які зберігаються в Національному банку;
г) правильна відповідь не названа.

192. Загальна грошова маса зросте, коли комерційні банки:
а) збільшать свої вклади в Центральному банку;
б) збільшать свої зобов’язання по поточних рахунках шляхом отримання грошей від населення по вкладах;
в) збільшать об’єми позик юридичним і фізичним особам;
г) розширять обсяги послуг для населення і підприємств.

193. Назвіть основну причину зберігання обов’язкових резервів комерційних банків у Національному банку.
а) необхідність оплатити із банку всі вклади, що забираються;
б) контроль за кредитною діяльністю комерційних банків;
в) обслуговування державного боргу країни;
г) правильна відповідь відсутня.

194. Яка із зазначених банківських операцій відноситься до пасивних?
а) вкладення капіталу банку в розбудову мережі транспорту;
б) надання грошової позики окремим громадянам на будівництво житла;
в) розміщення серед населення облігацій державної позики;
г) правильна відповідь відсутня.

195. Яка із зазначених банківських операцій відноситься до активних?
а) випуск акцій;
б) надання позики підприємствам;
в) залучення до зберігання в банку коштів населення, підприємств;
г) правильна відповідь відсутня.

196. Банківський прибуток – це:
а) різниця між ставками процента по кредитах і депозитах;
б) різниця між всіма доходами і витратами банку;
в) процент по банківських депозитах;
г) процент по банківських кредитах.

197. Яке з положень правильне?
а) продаж державних облігацій комерційним банком збільшує пропозицію грошей;
б) за будь-який проміжок часу надходження грошей в банк повинно перевищувати їх вилучення;
в) центральний банк є банком банків, бо надає позики комерційним банкам і зберігає їх вклади.

198. Кого з перелічених суб’єктів не можна вважати підприємцем?
а) власника облігацій державної позики;
б) фермера;
в) власника простих акцій;
г) власника кафе;
д) правильна відповідь відсутня.

199. До функцій підприємництва не належать:
а) організація виробництва;
б) розробка статуту підприємства та формування господарського законодавства;
в) ресурсне забезпечення;
г) творчість;
д) правильні всі відповіді.

200. Для підприємницької діяльності не характерні:
а) ризик;
б) новаторство;
в) економічна самостійність;
г) всі відповіді неправильні;
д) всі відповіді правильні.

201. Яке з положень характеризує поняття самофінансування?
а) із отриманого прибутку підприємство розраховується з бюджетом;
б) підприємство покриває свої затрати по випуску продукції і отримує прибуток;
в) розвиток підприємства забезпечується за рахунок зароблених коштів.

202. Недоліком одноосібного підприємства не можна вважати:
а) обмеженість фінансових ресурсів;
б) відсутність потенціального виграшу від спеціалізації в управлінні підприємством;
в) повну відповідальність по зобов’язаннях товариства;
г) всі відповіді неправильні;
д) всі відповіді правильні.

203. Діяльності одноосібного підприємства в умовах ринку не властиві такі особливості:
а) використання значної суми залучених ресурсів;
б) повна відповідальність за результати своєї діяльності;
в) самостійність здійснення господарської діяльності;
г) правильна відповідь відсутня;
д) всі відповіді правильні.

204. Товариство з обмеженою відповідальністю передбачає:
а) відповідальність у межах вкладу;
б) додаткові обмеження на використання прибутку у соціальних цілях;
в) суворо обмежену кількість його членів;
г) всі відповіді правильні.

205. Будь-якому акціонерові гарантовані:
а) функції співвласника підприємства;
б) право вирішального голосу;
в) одержання дивідендів;
г) правильна відповідь відсутня.

206. Члени-вкладники у командитному товаристві мають:
а) повний голос;
б) обмежену відповідальність;
в) необмежену відповідальність;
г) правильна відповідь відсутня.

207. Найбільший особистий ризик характерний для учасників:
а) товариства з додатковою відповідальністю;
б) товариства з обмеженою відповідальністю;
в) командитного товариства;
г) повного товариства.

208. Яке з положень відрізняє акціонерне товариство від товариства з обмеженою відповідальністю?
а) майновий ризик акціонерів обмежений лише тими коштами, які вони внесли для вступу в акціонерне товариство;
б) акціонерне товариство відповідає по своїх зобов’язаннях власним капіталом;
в) капітал акціонерного товариства представлений у вигляді акцій;
г) правильна відповідь не названа.

209. Яка з перелічених характеристик є спільною для акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю?
а) капітал товариства представлений у вигляді акцій;
б) при виході товариства одного із учасників воно перестає існувати;
в) учасники відповідають по зобов’язаннях товариства тільки своїми вкладами до статутного капіталу;
г) частина членів товариства несе повну відповідальність, а частина - обмежену;
д) правильна відповідь відсутня.

210. Повному товариству властиві:
а) необмежена відповідальність учасників;
б) найвищий ступінь стійкості;
в) створення, як правило, додаткових органів контролю та управління;
г) найвищий рівень спеціалізації;
д) всі названі риси характерні;
е) всі названі риси не характерні для повного товариства.

211. До переваг акціонерного товариства не відноситься:
а) обмежена відповідальність власників підприємства;
б) здатність мобілізувати значні фінансові ресурси;
в) подвійне оподаткування;
г) всі відповіді правильні.

212. Капітал підприємця:
а) повинен бути його власністю;
б) не повинен бути його власністю;
в) може не бути його власністю;
г) правильна відповідь відсутня;
д) всі відповіді правильні.

213. Постійні витрати підприємства – це:
а) витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, коли продукція не виробляється;
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого об’єму продукції при найбільш сприятливих умовах виробництва;
в) затрати на ресурси по цінах, що діяли в момент їх придбання;
г) правильна відповідь відсутня.

214. Змінні витрати – це:
а) затрати, що мають місце не залежно від зміни обсягу виробництва;
б) затрати, що змінюються в залежності від зміни обсягу виробництва;
в) альтернативні витрати виробництва;
г) витрати підприємства на оплату освітлення та опалення;
д) правильна відповідь відсутня.

215. Норма прибутку є показником, який характеризує:
а) ступінь експлуатації;
б) ступінь вигідності, ефективності використання капіталу;
в) технічну оснащеність підприємства;
г) частку оплати праці в загальних витратах капіталу.

216. Нормою позичкового процента є:
а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;
б) відношення позичкового процента до розміру позики;
в) різниця між сумою грошей, яка повертається, та позиченою;
г) термін окупності позичкового капіталу.

217. Чому дорівнює величина диференціальної ренти?
а) різниці між ціною і витратами виробництва;
б) різниці між ціною і собівартістю;
в) різниці між суспільною і індивідуальною ціною виробництва;
г) різниці між загальним і чистим прибутком.

218. Причиною виникнення диференціальної ренти є:
а) монополія приватної власності на землю;
б) різна родючість і місцерозташування земель;
в) монополія на землю як об’єкт господарювання;
г) дія закону вартості в сільському господарстві.

219. Який вид ренти зв’язаний з відмінностями у продуктивності затрат, що послідовно робляться на одній і тій же ділянці землі?
а) абсолютна рента;
б) монопольна рента;
в) диференціальна рента І;
г) диференціальна рента II;
д) диференціальна рента І і II;
е) всі види ренти

220. Який вид ренти зв’язаний з відмінностями у природній родючості землі, її місцерозташуванні?
а) абсолютна рента;
б) диференціальна рента І;
в) диференціальна рента II;
г) диференціальна рента І і II;
д) всі види ренти.

221. Монопольна рента – це рента, яка:
а) існує на будь-якій ділянці землі, яка передається в оренду, незалежно від її родючості;
б) виникає при додаткових вкладеннях капіталу в землю;
в) обумовлена вигіднішим розташуванням ділянки землі по відношенню до ринку збуту;
г) виникає при передачі в оренду ділянок землі з унікальними умовами, де можуть вироблятися особливо рідкісні види продукції.

222. Від яких факторів залежить ціна землі?
а) ренти;
б) ставки позичкового процента;
в) попиту на землю;
г) пропозиції землі;
д) всіх перерахованих факторів.

223. Земельна рента буде зменшуватись при інших рівних умовах, якщо:
а) зростає ціна землі;
б) зростає попит на землю;
в) пропозиція землі зменшується;
г) скорочується попит на землю;
д) всі попередні відповіді неправильні.

224. Необхідно протягом короткого проміжку часу різко збільшити виробництво продукції. Яка форма винагороди робітників буде в цьому випадку найбільш доцільною:
а) погодинна зарплата;
б) відрядна зарплата;
в) процент від суми реалізованого товару;
г) процент від прибутку.

225. Якщо розмір заробітної плати встановлюється в залежності від кількості виробленої продукції, то така форма заробітної плати називається:
а) відрядною;
б) погодинною;
в) номінальною;
г) реальною.

226. До недоліків відрядної заробітної плати відноситься:
а) є засобом підвищення ефективності виробництва;
б) може породжувати конфлікти між працівниками і адміністрацією;
в) створює передумови для впровадження нормування праці;
г) відсутня необхідність в системі контролю за робітниками.

227. Зміну рівня реальної заробітної плати можна визначити, співставивши рівень номінальної заробітної плати зі змінами в:
а) нормі прибутку;
б) тривалості робочого дня;
в) рівні цін на товари та послуги.
г) продуктивності праці.

228. Що обмежує зростання заробітної плати в суспільстві?
а) продуктивність праці;
б) кваліфікація робітників;
в) відносини розподілу;
г) прожитковий мінімум.

229. Які з нижче наведених положень належить до розширеного відтворення:
а) національний дохід розпадається на фонд нагромадження та фонд споживання;
б) спожиті засоби виробництва повністю відновлюються;
в) у складі суспільного продукту формується фонд відшкодування;
г) у складі суспільного продукту формується фонд споживання.

230. Великі циклі економічної кон'юнктури або «довгі хвилі в економіці» вперше булі досліджені і описані:
а) Карлом Марксом;
б) Миколою Кондратьєвим;
в) Давидом Рікардо;
г) Уїльямом Джевонсом.

231. Національне багатство країни – це:
а) вартість всіх факторів виробництва;
б) сукупність всіх цінностей, якими володіє країна на кожному етапі розвитку (включаючи ті, які не підлягають вартісній оцінці);
в) створені і нагромаджені культурні цінності;
г) природні ресурси і культурні цінності.

232. Що слід розуміти під економічним зростанням ?
а) підвищення добробуту населення;
б) підвищення ефективності суспільного виробництва;
в) зростання валового національного продукту;
г) всі відповіді правильні.

233. Який із елементів є фактором економічного зростання?
а) темпи зростання ВНП;
б) корисні копалини;
в) виробництво ВНП на душу населення;
г) жодна з відповідей неправильна.

234. Який із елементів є показником економічного зростання?
а) корисні копалини;
б) кількість трудових ресурсів;
в) виробництво електроенергії на душу населення;
г) кількість матеріальних ресурсів;
д) всі відповіді правильні.

235. Яке з положень характеризує фактор попиту, що впливає на економічне зростання?
а) кількість і якість природних ресурсів;
б) наявність основного капіталу;
в) схильність населення до заощаджень;
г) жодна з відповідей неправильна.

236. Інтенсивний шлях розширення виробництва – це:
а) зростання обсягів виробництва високими темпами;
б) розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів;
в) високі темпи зростання за рахунок додаткових ресурсів;
г) освоєння нових видів продукції.

237. До факторів інтенсивного зростання належить:
а) структурна заміна факторів, що супроводжуються підвищенням віддачі;
б) продуктивна заміна факторів;
в) поліпшення організації виробництва;
г) всі відповіді правильні.

238. Який із перерахованих факторів відноситься до екстенсивних:
а) підвищення продуктивності праці;
б) підвищення фондовіддачі;
в) збільшення кількості робітників;
г) зменшення матеріалоємності продукції.

239. Яке з положень правильне?
а) фаза піднесення економічного циклу завжди співпадає з періодом пожвавлення;
б) економічна криза сприяє оновленню виробництва;
в) спад – це період депресії виробництва;
г) найвища точка ділової активності – період пожвавлення;

240. Розміри якого із зазначених показників зменшуються після вступу економіки в фазу піднесення і зростають після вступу в фазу кризи?
а) курси цінних паперів;
б) об’єм ВНП;
в) об’єм товарних запасів в обробній промисловості;
г) об’єм промислового виробництва.

241. Представники кейнсіанської школи:
а) вірять, що ринку внутрішньо властива стабільність;
б) виступають проти використання грошово-кредитної політики держави;
в) вважають, що необхідно державі втручатись в розвиток економіки;
г) вірять, що ринку властива тільки вільна конкуренція;
д) всі попередні відповіді неправильні.

2.42. Представники неокейнсіанства:
а) ввели положення про природний рівень безробіття;
б) обмежували роль держави в ринковій економіці тільки регулюванням грошової маси;
в) виступали за активізацію ролі держави в процесі перерозподілу національного доходу;
г) всі перераховані відповіді неправильні.

243. Представники монетаризму вважають, що:
а) розвиток економіки носить нерівномірний характер, а рівновага рідкісний випадок;
б) економічна рівновага підтримується в ході вільної конкуренції за допомогою постійного коливання цін;
в) рівень господарської активності визначається кількістю грошей, які знаходяться в обігу;
г) правильні відповіді а) і в);
д) всі перераховані відповіді неправильні.

244. Яка із думок про монетаристів неправильна:
а) вони стараються зменшити вплив держави на економіку;
б) вони підкреслювали пріоритет фіскальної політики перед політикою монетарною;
в) вони виступають за взаємозв’язок грошової маси з зростанням сукупного суспільного продукту;
г) вони в значній мірі розраховували на ринкові сили саморегулювання;
д) всі перераховані відповіді неправильні.

245. Представники теорії економіки пропозиції:
а) вважали, що держава повинна відмовитись від більшості соціально-економічних програм;
б) розробили конкретні заходи антикризового регулювання економіки;
в) виступали за стимулювання зростання грошової маси;
г) всі перераховані відповіді неправильні.

246. Яку функцію в умовах ринкової економіки не виконує держава?
а) встановлює заробітну плату громадянам;
б) визначає цілі і напрями економічного розвитку;
в) перерозподіляє доходи;
г) держава виконує всі перераховані функції;
д) держава не виконує жодну з названих функцій.

247. Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатися держава?
а) розподілом грошових доходів в суспільстві;
б) визначати, що і скільки потрібно виготовити із наявних ресурсів;
в) надавати допомогу конкретному споживачу з обмеженими доходами, визначаючи способи їх раціонального використання;
г) визначати коло товарів і послуг, які потрібні суспільству, незалежно від смаків і бажань якоїсь груп населення.

248. Суспільні блага відрізняються від приватних тим, що вони:
а) подільні;
б) знаходяться в індивідуальному користуванні;
в) подільні і не знаходяться в індивідуальному користуванні;
г) неподільні і не знаходяться в індивідуальному користуванні;
д) подільні і не знаходяться в суспільному користуванні.

249. До інструментів державного регулювання ринкової економіки відносяться:
а) економічне зростання;
б) зайнятість;
в) стабільність рівня цін;
г) державні витрати;
д) всі перераховані відповіді правильні.

250. До прямих методів державного регулювання ринкової економіки відносяться:
а) державні інвестиції;
б) податки;
в) грошово-кредитні регулятори;
г) жодна з відповідей неправильна;
д) всі відповіді правильні.

251. До непрямих методів державного регулювання ринкової економіки відносяться:
а) державне замовлення;
б) грошово-кредитні регулятори;
в) державні інвестиції;
г) жодна з відповідей неправильна;
д) всі відповіді правильні.

252. Яке з положень відноситься до фінансів?
а) оплата населенням побутових послуг;
б) вклади тимчасово вільних грошових коштів підприємств і населення в банк;
в) продаж товарів підприємствами населенню.

253. Яке з положень не відноситься до фінансових відносин?
а) виплата робітникам заробітної плати;
б) сплата підприємцем податків;
в) виплата допомоги при безробітті;
г) продаж населенню підприємствами продуктів харчування.

254. Чому головною ланкою загальнодержавних фінансів є бюджетна система?
а) бюджет складається із доходів і витрат;
б) бюджетні ресурси використовуються для задоволення потреб населення;
в) через бюджетну систему перерозподіляється значна частина національного доходу в народному господарстві.

255. Чому матеріальну основу фінансової системи суспільства складають фінанси підприємств?
а) підприємства формують різноманітні грошові фонди, що забезпечують їх поточну діяльність;
б) з допомогою підприємств створюється національний продукт;
в) підприємства сплачують податки.

256. Взаємозв’язок між податковою ставкою і величиною податкових надходжень в державний бюджет відображає:
а) крива Філліпса;
б) крива Оукена;
в) крива Лаффера;
г) всі відповіді неправильні.

257. Коли нагромадження капіталу на підприємствах відбувається швидше, ніж створюються умови для його ефективного використання?
а) податки надто низькі;
б) податки надто високі;
в) податки оптимальні.

258. Що відбувається в економіці при надто високих податках?
а) нагромаджується капітал;
б) створюються стимули для розвитку науково-технічного прогресу;
в) підривається основа для оновлення капіталу і удосконалення виробництва.

259. Чим відрізняються прямі податки від непрямих?
а) оподаткуванням фізичних і юридичних осіб;
б) об’єктом оподаткування;
в) напрямком використання;
г) органом, що стягує податки.

260. Яке з положень характеризує непрямі податки?
а) податки на доходи підприємств і організацій;
б) податки на товари і послуги;
в) податки на майно населення;
г) правильна відповідь відсутня.

261. Яке з положень характеризує прямі податки?
а) податки на особисті доходи населення;
б) податки, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни товарів;
в) податки на високорентабельні і монопольні товари.

262. Податки можна оцінити як регресивні, якщо величина середньої податкової ставки:
а) зростає із збільшенням доходу;
б) не змінюється при зміні доходу;
в) скорочується із збільшенням доходу;
г) всі відповіді неправильні.

263. Податки можна назвати пропорційними, якщо величина середньої податкової ставки:
а) не змінюється при збільшенні доходу;
б) не змінюється при зменшенні доходу;
в) не змінюється при будь-якій зміні доходу;
г) змінюється у відповідності зі зміною доходу.

264. Якщо податок стягується по більшій ставці з вищих доходів і по меншій – з низьких, то такий податок називається:
а) регресивним;
б) прогресивним;
в) пропорційним;
г) непрямим.

265. Урядова політика в галузі видатків i оподаткування називається:
а) політикою розподілу доходів;
б) політикою, яка базується на кількісній теорії грошей;
в) монетарною політикою;
г) фіскальною політикою.

266. Фіскальна політика держави в умовах перевиробництва реалізується шляхом:
а) зростання державних витрат і збільшення податків.;
б) зростання державних витрат і зниження податків;
в) зменшення державних витрат і збільшення податків;
г) зменшення державних витрат і зменшення податків.

267. Грошово-кредитна політика Центрального банку в умовах недовиробництва реалізується шляхом:
а) зростання процентної ставки, продажу державних цінних паперів;
б) зростання процентної ставки, купівлі державних цінних паперів;
в) зниження процентної ставки, купівлі державних цінних паперів;
г) зниження процентної ставки, продажу державних цінних паперів.

268. Яке з положень правильне?
а) історичною причиною державного боргу є війни і економічні спади;
б) в результаті реалізації фіскальної політики податки зменшуються;
в) щорічний дефіцит бюджету дорівнює доходам держбюджету за вирахуванням його витрат;
г) фінансуючи зростаючі витрати за рахунок збільшення податків, держава накладає певний тягар на майбутні покоління.

269. Вкажіть на найбільш важливу особливість сучасного етапу розвитку світового господарства:
а) глобалізація світового виробництва;
б) розпад колоніальної системи;
в) посилення провідних позицій США в світовій економіці;
г) загострення суперечностей між трьома світовими центрами суперництва.

270. Принцип порівняльної переваги був сформульований:
а) К.Марксом;
б) Дж.М.Кейнсом;
в) А.Смітом;
г) Д.Рікардо.

271. Спеціалізація країни, що ґрунтується на абсолютних перевагах, передбачає:
а) безперервне розширення випуску найвигідніших для неї товарів;
б) можливість виробляти певні товари з найнижчими, порівняно з іншими країнами, витратами;
в) перевагу даної країни у природно-кліматичних умовах виробництва визначених товарів;
г) перевагу даної країни в забезпеченості певними видами ресурсів.

272. Закон порівняльних переваг означає, що торгуюча країна виграє, продаючи товари:
а) альтернативна вартість виробництва яких висока, і купуючи товари, альтернативна вартість яких низька;
б) з низькою альтернативною вартістю виробництва і купуючи товари з високою альтернативною вартістю;
в) від яких населення отримує менше задоволення, і купуючи ті, від яких населення отримує більше задоволення.

273. Торговий баланс – це:
а) вся сума річного експорту товарів;
б) вся сума річного імпорту товарів;
в) різниця між доходами і витратами держави;
г) співвідношення експорту і імпорту товарів.

274. Торговий баланс активний, якщо:
а) експорт країни високий;
б) країна ввозить товарів менше, ніж вивозить;
в) країна вивозить товарів менше, ніж ввозить;
г) країна ввозить товарів більше, ніж вивозить.

275. Яке з визначень характеризує зовнішньоторговельний оборот?
а) різниця між вартістю експорту і імпорту;
б) загальна вартість експорту і імпорту;
в) частка експорту в ВНП.

276. Експорт товарів:
а) сприяє росту національного виробництва, доходів і зайнятості;
б) стримує зростання національного виробництва, доходів і зайнятості;
в) обмежує імпорт.

277. Вкажіть на особливість міжнародної торгівлі в сучасних умовах:
а) скорочення світового товарообігу;
б) збільшення частки готових виробів і скорочення частки сировини;
в) посилення позицій США на світовому ринку;
г) збільшення ставок митних зборів.

278. Зовнішньоторговельна політика, яка передбачає захист національного виробника за допомогою митного регулювання, називається:
а) маржиналізм;
б) фритредерство;
в) протекціонізм;
г) монетаризм.

279. Політика протекціонізму:
а) сприяє вільній торгівлі;
б) веде до зростання цін на імпортні товари;
в) сприяє зростанню імпорту товарів.

280. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торгових бар’єрів (мита, квот) приводить до:
а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;
б) захисту галузей національної економіки;
в) утворення внутрішніх монополій;
г) послаблення обороноздатності країни.

281. Міжнародною організацією, яка забезпечує регулювання світової торгівлі є:
а) МВФ;
б) Світовій банк;
в) ЮНЕСКО;
г) СОТ.

282. «Відносний надлишок капіталу на національному ринку» означає:
а) неможливість досить прибуткового застосування в своїй країні;
б) відсутність сфер застосування капіталу в своїй країні;
в) непотрібність капіталу в своїй країні.

283. Назвіть основну причину вивозу капіталу:
а) прагнення дістати вільний доступ до джерел сировини;
б) економічна і політична нестабільність країни;
в) можливість отримання більшого прибутку за кордоном.

284. Яке з положень характеризує вивіз підприємницького капіталу?
а) придбання частини акцій зарубіжних компаній;
б) надання однією державою іншій товарів в кредит;
в) позика валютних коштів окремими корпораціями іншим зарубіжним компаніям.

285. Яку з перерахованих дій можна назвати прямою іноземною інвестицією:
а) переказ українськими працівниками заробітної плати з Італії;
б) придбання німецькими банками українських державних облігацій;
в) купівля концерном ІСД (Донецьк) польського металургійного комбінату;
г) придбання ФПГ «Славутич» (Запоріжжя) 51% акцій «Криворіжсталі» в процесі приватизації.

286. Портфельні інвестиції:
а) це вкладення капіталу в цінні папери з метою отримання доходу;
б) це придбання контрольного пакету акцій;
в) це інвестиції, які забезпечують реальний контроль інвестора над об’єктом інвестування.

287. Яка особливість характерна для сучасного етапу міжнародної міграції робочої сили?
а) збільшення міжконтинентальної міграції;
б) зменшення темпів трудової міграції;
в) ротаційний характер міграції;
г) зміни в професійно-кваліфікаційній структурі мігрантів на користь робочої сили низької кваліфікації.

288. Як впливають на соціально-економічне становище країни емігранти?
а) ускладнюється проблема зайнятості;
б) підвищується кваліфікація зайнятих робітників;
в) «відплив умів» стримує розвиток національної економіки.

289. Як впливають на соціально-економічне становище країни іммігранти?
а) зменшують гостроту проблеми зайнятості;
б) покращується торговий баланс;
в) тиснуть на заробітну плату місцевих робітників.

290. Бреттон-Вудська валютна система – це система:
а) золотомонетного стандарту;
б) фіксованих зв’язаних валютних курсів;
в) плаваючих валютних курсів.

291. Яке з положень характеризує сучасну світову валютно-фінансову систему?
а) використання режиму фіксованих курсів валют;
б) міжнародні розрахунки здійснюються тільки в американських доларах;
в) відміна офіційної ціни золота;
г) плаваючі курси валют.

292. Валютний курс – це:
а) офіційно визначений грошовий засіб відповідної країни або групи країн;
б) можливість вільного обміну на національному ринку іноземної валюти на національну;
в) ціна відповідної валюти, виражена в іншій валюті.

293. Якщо відбудеться зростання курсу національної валюти країни, то:
а) зростуть експорт і імпорт;
б) скоротяться експорт і імпорт;
в) зросте експорт, зменшиться імпорт;
г) зменшиться експорт, зросте імпорт.

294. Девальвація національної грошової одиниці:
а) сприяє прибутковості експорту для країн, де проведена девальвація, але веде до подорожчання імпорту;
б) сприяє прибутковості імпорту для країн, де проведена девальвація, але веде до подорожчання експорту;
в) не відображається на експортно-імпортних операціях;

295. Платіжній баланс є активним якщо:
а) експорт товарів менше імпорту;
б) валютні надходження з-за кордону перевищують платежі за кордон;
в) експорт товарів перевищує імпорт;
г) валютні надходження з-за кордону менше платежів за кордон.

296. В Європейському Союзі:
а) вільно переміщуються товари, послуги, капітал, робоча сила;
б) створено політичний союз;
в) використовуються мита, імпортні квоти, ліцензії в торгівлі між членами Союзу.

297. Яке з наступних тверджень помилкове?
а) експорт однієї країни є імпортом для інших;
б) якщо (у умовах дефіциту платіжного балансу) імпорт країни знижується в порівнянні з експортом, то (за інших рівних умов) негативне сальдо платіжного балансу збільшується;
в) якщо іноземні туристи відвідують заповідник «Чернігів стародавній», то плата за квитки є експортом України;
г) якщо українець купує новий «Опель», то платіжний баланс України показує зменшення по поточних операціях, а платіжний баланс Німеччини – збільшення.

298. Вкажіть сферу діяльності, в якій, як правило, концентрується офшорний бізнес:
а) імпортозаміщення;
б) виробництво експортної продукції;
в) видобуток корисних копалин;
г) банківська діяльність.

299. Яке з наведених визначень містить неправильну відповідь про сутність (основні завдання) МВФ?
а) МВФ – це міжнародна валютно-кредитна організація;
б) МВФ – це головний міжнародний орган регулювання світової валютної системи;
в) МВФ – це міжнародна організація, яка встановлює валютні курси;
г) МВФ – це організація, однією з основних цілей якої є регулювання платіжних балансів країн-учасниць.

300. Україна прагне зменшити дефіцит платіжного балансу. Вкажіть заходи, які для цього можуть бути використані:
а) збільшення імпорту товарів;
б) збільшення експорту товарів;
в) збільшення витрат за кордоном;
г) збільшення вивозу капіталу.

301. Представники якої школи вважають, що цінність блага визначається суб’єктивним ставленням до нього людини:
а) австрійської школи граничної корисності;
б) німецької історичної школи;
в) класичної школи.

302. «Золоте правило» М.Фрідмена полягає в тому, що:
а) держава повинна забезпечити нульовий рівень інфляції;
б) держава повинна дотримуватись стійких темпів зростання грошової маси на рівні 3-4 % на рік;
в) держава не повинна регулювати пропозицію грошей.

303. Хто з українських економістів 19 ст. виступав проти соціалізму, бо вважав, що соціалізм виникає у відсталих, схильних до общин, формаціях:
а) Т.Степанов;
б) І.Вернадський;
в) С.Подолинський.

304. М.І. Туган-Барановський одним з перших:
а) розробив трудову теорію вартості;
б) розробив теорію граничної корисності;
в) поєднав трудову теорію вартості із теорією граничної корисності.

305. Завданням політичної економії за Д.Рікардо було:
а) виявлення законів, за якими відбувається розподіл матеріальних благ;
б) дослідження проблеми реалізації і криз в економіці;
в) дослідження причин циклічних коливань в економіці.

306. На думку Т.Мальтуса людство зростає:
а) в арифметичній прогресії;
б) в геометричній прогресії;
в) пропорційно виробництву матеріальних благ.

307. Дж. Б. Кларк вперше розділив економічну науку на:
а) універсальну економіку, економічну статику і динаміку;
б) політекономію і економікс;
в) макроекономіку і мікроекономіку.

308. Кого із інституціоналістів називали «американським Марксом»?
а) Т.Веблена;
б) Дж.Коммонса;
в) У.Мітчелла.

309. Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки:
а) фізіократи, марксисти, маржиналісти;
б) марксизм, кейнсіанство, неокласики;
в) меркантилізм, марксизм, кейнсіанство.

310. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А.Маршалл назвав:
а) мультиплікатором;
б) коефіцієнтом еластичності;
в) акселератором.

ЛІТЕРАТУРА
Башнянин Г.І., Лазур П.Ю. Політична економія. – К., 2000.
Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К., 2003.
Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.,1997.
Ватаманюк З.Г. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Львів, 2005.
Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – К., 2007.
Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К., 2006.
Економічна енциклопедія: У трьох томах. – К., 2000, 2001, 2002.
Економічна теорія: Політекономія / За ред.. Базилевича В.Д. – К., 2008.
Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. – К.,2005.
Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. – К., 2004.
Загальна економіка / За ред. Радіонової І.Ф. – К.,2005.
Зазимко А.З. Політична економія. – К., 2005.
Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна. – К., 2006.
Костюк В.С., Андрющенко А.М., Борейко І.П. Економічна теорія. – К., 2009.
Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. – К., 2001.
Макконелл К., Брю С. Экономикс: В 2-х т. – М.: Республика, 1992.
Мочерний С.В. Політекономія. – К., 2008.
Основи економічної теорії / За ред.. Зюнькіна А.Г.. – К., 2007.
Основи економічної теорії / За ред.. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. – К., 2007.
Основи економічної теорії / За ред. Мамалуя О.О. – К., 2003.
Основи економічної теорії / За ред. Мочерного С.В. – Київ, 2005.
Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.А. – К., 2002.
Основи економічної теорії / За ред. Чухна А.А. – К., 2001.
Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. – К., 2003.
Основи економічної теорії: у двох книгах / За ред. Ніколенка Ю.В. – К.,1998.
Політична економія /За ред.. Башнянина Г.І. і Шевчук Є.С. – Львів, 2004.
Політична економія / За ред. Кривенка К.Т. – К., 2001.
Політекономія / За ред.. Ніколенко Ю.В. – К., 2003.
Політична економія / За ред.. Оганяна Г.А. – К., 2003.
Політична економія / За ред. Степури О.С. – К., 2006.
Самуэльсон П. Экономика: В 2-х т. – М., 1992.
Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України. – К., 2006.
Трансформаційна економіка / за ред. Савчука В.С., Зайцева Ю. К.. – К., 2006.
Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії. – К.,2005.
Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Діленко О.М. і ін.. Основи економічної теорії. – К., 2005.
Ходжаян А.О. Політична економія. – К., 2009.
Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. – К., 2003.
Экономика / под ред. Булатова А.С. – М.,1997.
Экономическая теория / Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. – Санкт-Петербург, 1997.
Мікроекономіка
1. Мікроекономіка досліджує:
а) поведінку окремих економічних суб’єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів;
б) поведінку споживачів, котрі приймають рішення щодо виробництва в умовах обмеженості ресурсів;
в) поведінку виробників, котрі приймають рішення щодо покупок в умовах обмеженості доходу;
г) прийняття державою рішень щодо виробництва благ в умовах обмеженості ресурсів.

2. Яка з наступних проблем є мікроекономічною?
а) взаємозв’язок інфляції та безробіття;
б) взаємозв’язок ціни та обсягу попиту на товар;
в) взаємозв’язок доходу та заощаджень;
г) взаємозв’язок процентної ставки та попиту на гроші.

3. Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, зумовлена:
а) посиленням втручання держави в економіку та процесом глобалізації;
б) погіршенням екологічної ситуації та існуванням монополій;
в) наявністю практично у всіх країнах світу безробіття та інфляції;
г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення.

4. Центральними суб’єктами мікроекономічного аналізу є:
а) підприємства та банки;
б) наймані робітники та підприємці;
в) споживач і фірма;
г) ринки товарів і ресурсів.

5. До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать:
а) спостереження та статистичний аналіз;
б) граничний аналіз та економічне моделювання;
в) економічне моделювання та експеримент;
г) відбір фактів та наукове абстрагування.

6. Економічне моделювання передбачає, що дослідники:
а) застосовують припущення, які спрощують ситуацію;
б) намагаються врахувати всю наявну інформацію;
в) повинні використовувати математичні методи;
г) намагаються дублювати реальний світ.

7. Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються:
а) ціни товарів, що виробляються;
б) потреби споживачів;
в) альтернативні витрати виробництва;
г) прибутки виробників.

8. Альтернативні затрати отримання освіти не включають в себе:
а) заробітну плату, яку б ви отримували, при умові що вам не було б потреби навчатися в школі;
б) гроші, витрачені на підручники;
в) гроші, витрачені на їжу;
г) плату за навчання.

9. У моделі кругообігу:
а) підприємці завжди обмінюють товари на гроші;
б) домашні господарства завжди обмінюють товари на гроші;
в) домашні господарства є продавцями на ринку ресурсів і покупцями на ринку товарів;
г) підприємці є покупцями на ринку товарів і продавцями на ринку ресурсів.

10. Яке з наступних положень ілюструє закон попиту?
а) зі зростанням ціни кави обсяг її купівлі буде скорочуватись;
б) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу більш дорогим сортам кави;
в) зі зниженням ціни кави знизяться й обсяги її споживання;
г) споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку пропонує ринок.

11. Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попиту на тенісні м’ячі?
а) дуже гарна погода;
б) зниження ціни на тенісні ракетки;
в) збільшення числа бажаючих грати в теніс;
г) зростання ціни на тенісні м’ячі.

12. Що із нижче переліченого не приведе до зміщення кривої попиту на пиво ?
а) зростання ціни на воблу;
б) зростання ціни на солод;
в) зниження цін на вино;
г) зростання доходів любителів пива.

13. Удосконалення технології:
а) зміщує криву попиту вгору і вправо;
б) зміщує криву попиту вниз і вправо;
в) зміщує криву попиту за годинниковою стрілкою;
г) не впливає на криву попиту.

14. Підвищення ціни бензину перемішує криву попиту на шини:
а) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками;
б) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;
в) праворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;
г) праворуч, оскільки підвищення ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів.

15. На ринковий попит не чинять впливу:
а) число покупців на ринку;
б) ціни ресурсів;
в) доходи споживачів;
г) ціни товарів-замінників.

16. Яка з наступних подій могла спричинити зміщення кривої попиту на пральний порошок праворуч?
а) зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;
б) зменшення доходів споживачів;
в) зниження цін товарів-замінників;
г) широка реклама прального порошку.

17. Зі зростанням доходів споживачів скорочується попит на:
а) товари першої необхідності;
б) нормальні товари;
в) нижчі товари;
г) предмети розкоші.

18. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється:
а) в зростанні пропозиції;
б) в зниженні пропозиції;
в) в зростанні обсягу пропозиції;
г) в зниженні обсягу пропозиції.

19. На ринкову пропозицію безпосередньо не впливають:
а) ціни ресурсів;
б) число фірм;
в) доходи споживачів;
г) зміни технології виробництва.

20. Удосконалення технології виробництва товару призведе до:
а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;
б) підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;
в) зменшення пропозиції даного товару і появи його дефіциту;
г) зміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропозиції праворуч.

21. Внаслідок встановлення податку на виробників:
а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податку;
б) рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;
в) рівноважна ціна зменшиться, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;
г) ціна пропозиції перевищуватиме ціну попиту на величину податку.

22. Попит на ділові щоденники та їх пропозиція описуються рівняннями: Qd=10–P; Qs=2P–5. Із встановленням податку на виробників у розмірі 3 грн. з одиниці товару:
а) рівноважна ціна зросте на 4 грн.;
б) рівноважна ціна зросте на 3 грн.;
в) рівноважна ціна зросте на 2 грн.;
г) рівноважна ціна зросте на 1 грн.

23. У випадку встановлення відсоткового податку на виробників:
а) крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зростуть;
б) крива пропозиції зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;
в) крива пропонування зміститься праворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте;
г) крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.

24. Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції:
а) зміститься вгору і ліворуч;
б) зміститься вниз і праворуч;
в) залишиться незмінною;
г) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.

25. До змін у пропозиції телевізорів і зміщення кривої пропозиції не призведе:
а) вдосконалення технології виробництва телевізорів;
б) зменшення кількості виробників телевізорів;
в) зниження цін телевізорів;
г) підвищення цін комплектуючих виробів.

26. Надання субсидії виробникам:
а) дозволяє збільшити пропозицію;
б) переміщує криву пропозиції праворуч на величину субсидії по вертикалі;
в) призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продукції;
г) всі відповіді правильні.

27. Зміщення кривої пропозиції борошна праворуч є наслідком:
а) підвищення ціни борошна;
б) зменшення числа виробників борошна;
в) зниження ціни пшениці;
г) зростання доходів споживачів.

28. Що станеться з кривою пропозиції пшениці при пiдвищеннi цін на мiнеральнi добрива:
а) зсунеться вправо-вгору;
б) займе вертикальне положення;
в) зсунеться влiво-вгору;
г) правильної відповіді нема.

29. Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то:
а) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість має зменшитися;
б) рівноважна ціна знизиться; рівноважна кількість має зрости;
в) рівноважна ціна може зрости, знизитися або не змінитися; рівноважна кількість має зрости;
г) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість може зрости, зменшитися або не змінитися.

30. Припустимо, що під час енергетичної кризи уряд встановив «стелю» цін на бензин таким чином, що вона не може бути вищою за той рівень, який існував до кризи. У цьому разі черги біля заправних станцій:
а) стануть меншими;
б) зникнуть внаслідок дії ринкових механізмів;
в) залишаться такими самими;
г) стануть довшими.

31. Функція попиту на даний товар Qd=42–7Р, функція пропозиції Qs=25+2Р. На ринку встановилась ціна р = 2. Що властиве для такого ринку:
а) зміна попиту;
б) зміна пропозиції;
в) дефіцит товару;
г) рівновага;
д) надлишок товару.

32. Будь-яка лінійна крива попиту:
а) є висхідною з постійним кутом нахилу;
б) має два відрізки, що розмежовуються точкою одиничної еластичності: верхній – еластичного попиту, нижній – нееластичного;
в) в усіх точках має одиничну еластичність попиту за ціною;
г) в усіх точках має постійну еластичність попиту за ціною.

33. Якщо крива попиту є лінійною, цінова еластичність попиту:
а) буде вищою зі зростанням обсягу попиту;
б) буде вищою зі зростанням ціни;
в) буде постійною вздовж всієї кривої;
г) для нормальних товарів буде вищою порівняно з нижчими.

34. Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар:
а) еластичний;
б) нееластичний;
в) абсолютно еластичний;
г) абсолютно нееластичний.

35. Якщо ціна відеокасет знизиться, виторг продавців також знизиться, то можна стверджувати, що:
а) попит є нееластичним;
б) попит є еластичним;
в) відеокасети є нижчим товаром;
г) відеокасети є нормальним товаром.

36. Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту – це:
а) пряма лінія з від’ємним нахилом;
б) пряма горизонтальна лінія;
в) U – подібна крива;
г) вертикальна лінія.

37. Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає, що попит на даний товар є:
а) абсолютно нееластичним;
б) еластичним;
в) абсолютно еластичним;
г) нееластичним.

38. Якщо попит еластичний, то це означає що:
а) Ed=0;
б) Ed=13 EMBED Equation.3 1415;
в) Ed>1;
г) Ed=1.

39. Цінова еластичність попиту на товар:
а) показує на скільки відсотків зменшиться обсяг попиту, якщо ціна знизиться на 1%;
б) завжди від’ємна для нижчих товарів;
в) залежить від наявності у товару замінників, його важливості для споживача, частки у споживчих видатках, фактора часу;
г) дозволяє підвищувати ціни і збільшувати виторг, якщо попит на даний товар еластичний.

40. Якщо перехресна еластичність попиту є від’ємною, то товари, для яких вона визначена, – це:
а) нормальні товари;
б) нижчі товари;
в) товари-субститути;
г) товари-комплементи.

41. Перехресна еластичність попиту між житом та пшеницею становить 0,2. Якщо ціна жита зросте на 10%, то:
а) попит на жито зменшиться на 2%;
б) попит на жито збільшиться на 2%;
в) попит на пшеницю зменшиться на 2%;
г) попит на пшеницю збільшиться на 2%.

42. Відомо, що перехресна еластичність попиту товарів Х і У дорівнює 1,5. Це свідчить про те, що:
а) товар Х є товаром Гіффена;
б) товар У є товаром Гіффена;
в) дані товари є товарами-замінниками;
г) дані товари доповнюють один одного;
д) товари Х і У є товарами другої необхідності.

43. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності:
а) менше 0;
б) більше 0, але менше 1;
в) більше 1;
г) дорівнює 1.

44. Товар можна віднести до категорії «нижчих», якщо:
а) цінова еластичність попиту на нього дорівнює 1,5.
б) перехресна еластичність попиту на нього дорівнює –0,5.
в) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює –0,5.
г) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює 1,5.

45. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить від:
а) законодавчого визначення платника податку;
б) відносної еластичності попиту та пропозиції;
в) цінової еластичності попиту та пропозиції;
г) перехресної еластичності попиту та пропозиції.

46. Зі встановленням акцизного податку на товар більшу частину податкового тягаря буде нести споживач, якщо:
а) попит на товар більш еластичний, ніж його пропозиція;
б) попит на товар менш еластичний, ніж його пропозиція;
в) попит на товар та його пропозиція нееластичні;
г) еластичність не впливає на розподіл податкового тягаря.

47. Надходження до державного бюджету від встановлення акцизного податку зростатимуть, якщо:
а) попит на товар нееластичний;
б) попит на товар еластичний;
в) попит абсолютно еластичний;
г) попит має одиничну еластичність.

48. Якщо крива попиту має сталий нахил, тоді точка на цій кривій, що відповідає вищій ціні, також відповідає:
а) нижчій еластичності;
б) вищій еластичності;
в) більшому обсягу попиту;
г) більшому загальному доходу.

49. Кожна точка лінійної кривої пропозиції, що виходить з початку координат:
а) має одиничну еластичність;
б) має показник цінової еластичності пропозиції більший за 1;
в) має показник цінової еластичності пропозиції менший за 1;
г) має змінний показник цінової еластичності пропозиції.

50. Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною ?
а) зменшиться;
б) не зміниться;
в) збільшиться;
г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

51. Яке з положень правильне?
а) чим меншу частку свого доходу споживач витрачає на певний товар, тим більш еластичним є попит на нього;
б) визначальним фактором цінової еластичності пропонування є наявність у товару близьких і досконалих замінників;
в) у всіх точках лінійної кривої пропозиції коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

52. Цінова еластичність пропозиції залежить головним чином від:
а) наявності товарів-замінників;
б) періоду часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни;
в) того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкоші;
г) того, чи відноситься даний товар до предметів тривалого користування або поточного споживання.

53. Величини дефіцитів і надлишків, що виникають внаслідок державного втручання в ринкове ціноутворення і відхилення цін від рівноважних:
а) не залежать від еластичності попиту та пропозиції;
б) прямо залежать від еластичності попиту та пропозиції;
в) є обернено залежними від еластичності попиту та пропозиції;
г) визначаються тільки еластичністю попиту.

54. Головною причиною порушення рівноваги в моделі Л. Вальраса є:
а) зміна цін вільно конкурентного ринку;
б) розрив між обсягом попиту і обсягом пропозиції;
в) розрив між ціною попиту і пропозиції;
г) правильна відповідь відсутня.

55. Головною причиною порушення рівноваги в моделі А. Маршалла є:
а) зміна обсягів виробництва;
б) розрив між обсягом попиту і обсягом пропозиції;
в) розрив між ціною попиту і пропозиції;
г) правильна відповідь відсутня.

56. Інструментом (засобом) урівноваження попиту і пропозиції в моделі Л. Вальраса є:
а) зміна цін вільно конкурентного ринку;
б) розрив між обсягом попиту і обсягом пропозиції;
в) зміна обсягів виробництва;
г) правильна відповідь відсутня.

57. Інструментом (засобом) урівноваження попиту і пропозиції в моделі А. Маршалла є:
а) зміна цін вільно конкурентного ринку;
б) розрив між ціною попиту і ціною пропозиції;
в) зміна обсягів виробництва;
г) правильна відповідь відсутня.

58. Активним суб’єктом формування ринкової кон’юнктури в моделі Л. Вальраса є:
а) покупці – в умовах дефіциту; продавці – в умовах надлишку пропозиції;
б) покупці – в умовах надлишку пропозиції; продавці – в умовах дефіциту;
в) виробники;
г) правильна відповідь відсутня.

59. Активним суб’єктом формування ринкової кон’юнктури в моделі А.Маршалла є:
а) покупці – в умовах дефіциту; продавці – в умовах надлишку пропозиції;
б) покупці – в умовах надлишку пропозиції; продавці – в умовах дефіциту;
в) виробники (продавці);
г) правильна відповідь відсутня.

60. Нестійка рівновага або розбіжна павутина формується, коли:
а) кут нахилу кривої пропозиції більший, ніж кут нахилу кривої попиту;
б) кут нахилу кривої пропозиції менший, ніж кут нахилу кривої попиту;
в) кут нахилу кривої пропозиції і кут нахилу кривої попиту однакові;
г) правильна відповідь відсутня.

61. Модель досконалої павутини або павутини постійної вібрації має місце, коли:
а) кут нахилу кривої пропозиції більший, ніж кут нахилу кривої попиту;
б) кут нахилу кривої пропозиції менший, ніж кут нахилу кривої попиту;
в) кут нахилу кривої пропозиції дорівнює куту нахилу кривої попиту;
г) правильна відповідь відсутня.

62. Динамічна павутина (стійка рівновага) формується, коли:
а) кут нахилу кривої пропозиції більший, ніж кут нахилу кривої попиту;
б) кут нахилу кривої пропозиції менший, ніж кут нахилу кривої попиту;
в) кут нахилу кривої пропозиції і кут нахилу кривої попиту однакові;
г) правильна відповідь відсутня.

63. Метою споживача є максимізація:
а) граничної корисності;
б) сукупної корисності;
в) середньої корисності;
г) різниці між сукупною і граничною корисністю.

64. Кардиналістська модель поведінки споживача:
а) не потребує кількісного визначення величини корисності;
б) не потребує порівняння корисності різних благ;
в) не вимагає незалежності корисностей різних благ однієї від іншої;
г) передбачає можливість визначення кількісної величини корисності.

65. Сукупна корисність:
а) кількість благ, які здатні задовольнити потреби споживача;
б) зменшується зі зростанням споживання блага;
в) є сумою задоволення від споживання певної кількості благ;
г) всі відповіді правильні.

66. Гранична корисність – це:
а) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
б) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;
в) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;
г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.

67. Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) зменшується, але є додатною величиною;
г) збільшується повільно.

68. Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена) твердить, що:
а) відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні;
б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ;
в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення в точці повного насичення потреби;
г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується.

69. Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а) 20,15,10,5;
б) 20, 10, 10, 10;
в) 20, 30, 40, 50;
г) 20, 28, 34, 38.

70. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:
а) 200, 150, 150, 150;
б) 200, 230, 250, 260;
в) 200, 300, 400, 500;
г) 200, 150, 90, 40.

71. Ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:
а) передбачає можливість кількісного визначення величини корисності;
б) не вимагає вимірювання величини корисності;
в) не враховує суб’єктивної оцінки корисності благ споживачем;
г) не враховує бюджетних обмежень споживача.

72. Припущення щодо транзитивності благ полягає у тому, що споживач, який вважає набір К привабливішим за набір М, а набір М привабливішим за набір Н:
а) віддасть перевагу набору К перед набором Н;
б) віддасть перевагу набору Н перед набором К;
в) буде байдужим у виборі між цими наборами;
г) не може зробити вибору без інформації про рівень його доходу.

73. Модель бажаного:
а) описує поведінку споживача без врахування його видатків на придбання будь-якого ринкового кошика;
б) описує поведінку споживача з врахуванням його фінансових можливостей;
в) визначає множину наборів товарів, доступних споживачу;
г) правильні відповіді а) і в).

74. Криві байдужості – це криві:
а) однакової кількості двох благ;
б) однакового рівня корисності наборів двох благ;
в) однакового рівня доходу споживача;
г) однакових цін двох товарів.

75. З наведених нижче положень визначте те, яке можна вважати властивістю кривих байдужості:
а) криві байдужості завжди перетинаються;
б) для абсолютної більшості благ криві байдужості є спадними;
в) криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з нижчим рівнем корисності;
г) всі відповіді правильні.

76. Форма і нахил кривої байдужості для одного споживача визначаються:
а) доходом і уподобаннями споживачів;
б) тільки цінами товарів;
в) тільки уподобаннями споживача;
г) уподобаннями споживача, цінами товарів та доходом споживача.

77. Карта байдужості – це:
а) сукупність кривих байдужості, кожна з яких представляє різний рівень доходу споживача;
б) сукупність кривих байдужості, кожна з яких представляє деякий інший рівень корисності;
в) сукупність кривих однакового рівня доходу споживача;
г) сукупність кривих сукупної та граничної корисності.

78. Якщо у випадку двопродуктового кошика одне з благ є антиблагом, то:
а) криві байдужості споживача є висхідними;
б) гранична норма заміни є від’ємною;
в) криві байдужості є прямими лініями;
г) правильні відповіді а) і б).

79. Якщо два блага є абсолютними доповнювачами, наприклад, взуття на праву та ліву ногу, то:
а) гранична норма заміни є спадною;
б) криві байдужості мають вигляд прямого кута;
в) криві байдужості мають вигляд прямих ліній;
г) криві байдужості є висхідними.

80. Якщо два блага є абсолютними замінниками, то:
а) гранична норма заміни дорівнює нулю;
б) криві байдужості мають вигляд прямого кута;
в) криві байдужості мають вигляд прямих ліній;
г) правильні відповіді а) і в).

81. Гранична норма заміни одного товару іншим:
а) визначає, від скількох одиниць одного товару споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого без зміни рівня сукупної корисності;
б) визначає, від скількох одиниць одного товару споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого, змінюючи при цьому рівень сукупної корисності;
в) показує абсолютну величину кута нахилу бюджетної лінії;
г) всі відповіді правильні.

82. Бюджетне обмеження споживача утворюють:
а) тільки дохід споживача;
б) тільки ціни товарів;
в) дохід споживача і ціни товарів;
г) дохід споживача, ціни товарів та їх корисності.

83. Модель можливого:
а) представлена кривою байдужості;
б) визначає множину наборів товарів, доступних споживачу;
в) визначає сукупні доходи за даних цін товарів;
г) всі відповіді правильні.

84. Бюджетні лінії:
а) є прямими лініями;
б) завжди є ламаними лініями;
в) можуть мати вигляд прямого кута;
г) мають U – подібну форму.

85. Бюджетна лінія:
а) має позитивний нахил;
б) зміщується паралельно до попередньої зі зміною ціни одного з товарів;
в) змінює кут нахилу зі зміною ціни одного з товарів;
г) всі відповіді правильні.

86. Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо:
а) ціни двох товарів знизяться, а дохід у тій же пропорції зросте;
б) ціна товару X знизиться у стільки разів, у скільки ціна товару Y зросте за незмінного доходу;
в) ціни двох товарів і дохід споживача зміняться в одному напрямку і в однаковій пропорції;
г) ціна товару X зросте на стільки ж, на скільки знизиться ціна товару Y за незмінного доходу.

87. Бюджетна лінія – це:
а) лінія рівної корисності;
б) лінія рівних видатків споживача;
в) лінія наборів двох товарів, що мають однакову корисність;
г) правильні відповіді а) і в).

88. Бюджетна лінія:
а) показує межу між можливим і неможливим;
б) показує рівень корисності споживача;
в) визначає множину комбінацій двох благ, видатки на які в сумі перевищують дохід споживача;
г) всі відповіді неправильні.

89. Рівновага споживача на карті байдужості – це:
а) будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;
б) будь-яка точка на бюджетній лінії;
в) будь-яка точка у просторі, обмеженому бюджетною лінією;
г) точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості.

90. Правило максимізації корисності полягає у тому, що:
а) корисність максимізується вибором такого кошика в межах бюджетного обмеження, для якого відношення сукупних корисностей останніх одиниць кожного виду благ до їхніх цін однакове для всіх благ;
б) корисність максимізується вибором такого кошика в межах бюджетного обмеження, для якого відношення граничних корисностей останніх одиниць кожного виду благ до їхніх цін однакове для всіх благ;
в) споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що сукупна корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ;
г) правильні відповіді а) і б).

91. Оптимальний споживчий вибір передбачає:
а) максимізацію корисності споживача, якщо він купує такий набір товарів, для якого граничні корисності всіх товарів рівні;
б) перетин моделі бажаного та моделі можливого;
в) вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості найвищого рівня корисності і мав спільні точки з множиною досяжних наборів;
г) всі відповіді правильні.

92. Крива «дохід-споживання»:
а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
б) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля;
в) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
г) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.

93. Крива «дохід-споживання»:
а) є вертикальною для нормальних благ;
б) має від’ємний нахил для нижчих благ;
в) є висхідною для нейтральних благ;
г) всі відповіді правильні.

94. Криві Енгеля характеризують:
а) залежність обсягу споживання товару від доходу споживача;
б) залежність обсягу споживання товару від його ціни;
в) залежність корисності блага від обсягу його споживання;
г) залежність видатків споживача від ціни товару.

95. Крива Енгеля є монотонно висхідною, якщо:
а) частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу залишається незмінною;
б) товар є нормальним благом;
в) частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу зменшується;
г) благо є нейтральним відносно зміни доходу.

96. Крива «ціна-споживання»:
а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни одного з товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
б) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу, на її основі будуються криві Енгеля;
в) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною цін обох товарів, на її основі будується крива індивідуального попиту;
г) сполучає всі точки рівновага споживача, пов’язані зі зміною доходу, на її основі будується крива ринкового попиту.

97. Ефект заміни – це зміна обсягу попиту на товар, спричинена:
а) зміною загального рівня цін всіх товарів;
б) зміною уподобань споживача;
в) зміною реального доходу, зумовленою зміною ціни одного з товарів;
г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.

98. Ефект доходу полягає у:
а) зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;
б) можливості покупця заміщувати споживання одного товару іншим, більш якісним;
в) здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що й інший товар;
г) зміні обсягу попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів.

99. На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцького:
а) для визначення відокремленої дії ефектів заміни та доходу застосовується прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;
б) компенсуюча бюджетна лінія є дотичною до початкової кривої байдужості;
в) компенсуюча бюджетна лінія є січною початкової і дотичною до деякої вищої поверхні байдужості;
г) всі відповіді правильні.

100. На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса:
а) для визначення відокремленої дії ефектів заміни та доходу застосовується прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;
б) ефект заміни супроводжується деяким покращенням добробуту споживача;
в) компенсуюча бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні байдужості;
г) компенсуюча бюджетна лінія є січною початкової і дотичною до деякої вищої поверхні байдужості.

101. Виробнича функція показує:
а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;
б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;
в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;
г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.

102. Ізокванта – це:
а) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;
б) крива, що характеризує обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;
в) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску;
г) всі відповіді правильні.

103. Якщо карта ізоквант складається з прямих ліній з негативним нахилом, то:
а) це є прикладом фіксованих факторів виробництва;
б) це є прикладом досконалих доповнювачів;
в) цього не може бути, бо ізокванти завжди мають додатний нахил;
г) це є прикладом досконалих замінників.

104. Ізокоста – це лінія:
а) незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;
б) незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;
в) однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;
г) всі відповіді неправильні.

105. Ізокосту можна описати рівнянням:
а) PK L + PL К = TС;
б) PL L + PK К = Q;
в) К = TC/PK – PL/PK * L;
г) L= TC/PL + PK/PL * К.

106. Зростання ціни на капітал при незмінній ціні на працю зробить кожну ізокосту в сімействі ізокост:
а) більш крутою;
б) більш пологою;
в) ближчою до початку координат без зміни нахилу ізокости;
г) ізокоста стане вертикальною.

107. Фірма мінімізує витрати виробництва заданого обсягу продукції у точці дотику:
а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;
г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

108. Фірма максимізує обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику:
а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
в) ізокванта та найнижчої з можливих ізокост;
г) ізокванта та найвищої з можливих ізокост.

109. У точці дотику типової ізокванти та ізокости:
а) граничні продукти обох факторів виробництва сягають відповідних максимальних значень;
б) відношення граничних продуктів обох факторів виробництва дорівнює відношенню цін на ці фактори виробництва;
в) точка дотику показує, який обсяг продукції виробляти;
г) точка дотику визначає, яку виробничу функцію використовувати.

110. Який фактор збільшує постійні витрати фірми?
а) підвищення заробітної плати робітників;
б) підвищення цін на сировину та паливо;
в) підвищення залізничних тарифів;
г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

111. Який фактор збільшує змінні витрати фірми?
а) підвищення орендної плати;
б) підвищення процентної ставки на банківські кредити;
в) підвищення заробітної плати робітників;
г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

112. Для типової фірми її середні витрати на одиницю продукції повинні зменшуватися зі збільшенням випуску, якщо її граничні витрати:
а) вищі за середні та знижуються;
б) нижчі за середні та знижуються;
в) нижчі за середні, і не має значення, збільшуються чи спадають граничні витрати;
г) спадають, і не має значення, вищі вони чи нижчі за середні.

113. Якщо МС > AVC, то:
а) МС мають зростати із зростанням обсягу виробництва;
б) АТС мають зростати із зростанням обсягу виробництва;
в) AFC мають зростати із зростанням обсягу виробництва;
г) AVC мають зменшуватися із зростанням обсягу виробництва.

114. Яка з кривих ніколи не набуває U – подібного вигляду?
а) AVC;
б) МС;
в) AFC;
г) LAC.

115. Що з наступного правильне для обсягу випуску, за якого середні загальні витрати досягли свого мінімального значення?
а) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;
б) середні змінні витрати дорівнюють фіксованим витратам;
в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;
г) середні загальні витрати дорівнюють середнім фіксованим витратам.

116. Виберіть найбільш точне визначення економічного прибутку:
а) мінімальний прибуток, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності;
б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;
в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;
г) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат.

117. Якщо економічний прибуток є від’ємним в автомобільній галузі, то:
а) ціни на ресурси збільшаться;
б) відбудеться притік ресурсів в автомобільну галузь;
в) відбудеться відтік ресурсів з автомобільної галузі;
г) рух ресурсів не зазнає впливу змін.

118. Закон спадної віддачі означає, що:
а) використовується все більше і більше виробничих ресурсів;
б) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні одного фактора виробництва за незмінності інших факторів;
в) використовується все менше і менше виробничих ресурсів;
г) відбувається зменшення приросту обсягу виробництва при послідовному збільшенні всіх факторів виробництва.

119. Зростаючий ефект масштабу має місце, коли:
а) темп зростання обсягів виробництва перевищує темп зростання обсягів залучених ресурсів;
б) темп зростання обсягів виробництва є таким, як і темп зростання обсягів залучених ресурсів;
в) темп зростання обсягів залучених ресурсів перевищує темп зростання обсягів виробництва;
г) темп зростання обсягів виробництва не пов’язаний зі зростанням обсягів залучених ресурсів.

120. Дія спадного ефекту масштабу означає, що:
а) обсяги ресурсів зростають повільніше, ніж обсяги виробленої продукції;
б) обсяги ресурсів зростають швидше, ніж обсяги виробленої продукції;
в) темпи зростання обсягів ресурсів і продукції однакові;
г) зростання не відбувається.

121. Яку форму має крива довгострокових сукупних витрат?
а) форму гіперболи;
б) форму параболи;
в) ламаної кривої;
г) прямої лінії

122. Траєкторія розвитку фірми:
а) ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді;
б) показує залежність обсягів виробництва від цін праці і капіталу у довгостроковому періоді;
в) ілюструє наявність спадного ефекту масштабу;
г) ілюструє наявність зростаючого ефекту масштабу.

123. Попит на продукцію конкурентної фірми є:
а) абсолютно еластичним;
б) абсолютно нееластичним;
в) еластичним;
г) нееластичним.

124. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми співпадає з:
а) кривою сукупного та граничного виторгу
б) кривою граничного та середнього виторгу;
в) кривою сукупного та середнього виторгу;
г) кривою граничних витрат.

125. Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, конкурентна фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кількість продукції, для якої:
а) середні сукупні витрати мінімальні;
б) середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;
г) сукупний виторг є максимальним.

126. Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:
а) ціна дорівнює середнім сукупним витратам;
б) ціна дорівнює граничним витратам;
в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;
г) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.

127. Якщо ціна на конкурентному ринку вище граничних витрат, можна чекати, що обсяг виробництва фірми буде:
а) збільшуватись;
б) зменшуватись;
в) залишатись таким же;
г) неможливо визначити.

128. У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво, коли з’ясується, що:
а) збитки перевищують величину постійних витрат фірми;
б) збитки перевищують величину змінних витрат фірми;
в) збитки перевищують величину сукупних витрат фірми;
г) фірма не отримує економічного прибутку.

129. Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо:
а) ціна дорівнює мінімуму її середніх сукупних витрат;
б) сукупні витрати перевищують сукупний виторг;
в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;
г) правильні відповіді а) і б).

130. Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми співпадає з кривою:
а) середніх сукупних витрат праворуч від кривої граничних витрат;
б) середніх сукупних витрат ліворуч від кривої граничних витрат;
в) граничних витрат вище мінімуму кривої середніх змінних витрат;
г) граничних витрат вище мінімуму кривої середніх сукупних витрат.

131. Фірми на досконало конкурентному ринку:
а) у довгостроковому періоді неминуче стають збитковими внаслідок надто жорсткої конкуренції;
б) у довгостроковому періоді завжди отримують економічний прибуток за наявності стабільного споживчого попиту;
в) у короткостроковому періоді можуть отримувати як економічні прибутки, так і збитки, але у довгостроковому вони отримують лише нормальний прибуток;
г) у довгостроковому періоді можуть отримати економічний прибуток, короткостроковий період для цього є недостатнім.

132. У довгостроковому періоді конкурентна фірма:
а) залишить галузь, якщо Pб) залишить галузь, якщо Pв) увійде в галузь, якщо Pг) увійде в галузь, якщо P>LMC.

133. Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризується рівністю:
а) Р = А С= mіn МС;
б) Р = МС = AVC;
в) Р = mіn АС = МС;
г) Р = АТС =AVC.

134. Крива попиту, з якою має справу чистий монополіст:
а) менш еластична, ніж крива попиту для однієї абсолютно конкурентної фірми;
б) більш еластична, ніж крива попиту для одної абсолютно конкурентної фірми;
в) має таку саму еластичність, як і крива попиту для одної абсолютно конкурентної фірми;
г) може бути більш або менш еластична, ніж крива для одної абсолютно конкурентної фірми, залежно від форми її кривих граничних витрат.

135. За умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії:
а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;
б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;
в) крива сукупного виторгу є нелінійною, опуклою вгору;
г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

136. Монополіст, який максимізує прибуток, завжди вибирає такий рівень виробництва, щоб попит на його продукцію був при цьому:
а) нееластичним або одиничної еластичності;
б) еластичним або одиничної еластичності;
в) одиничної еластичності;
г) будь-яким.

137. У монополіста граничні витрати звичайно менше ціни продукту, бо:
а) ціна менше граничного доходу;
б) ціна більше граничного доходу;
в) граничні витрати менше середніх витрат;
г) граничні витрати більше середніх витрат;
д) правильної відповіді нема.

138. Монополія максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:
а) ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат;
б) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;
г) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам.

139. Крива пропозиції монополії:
a) співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму AVC;
б) співпадає з відрізком довгострокової кривої граничних витрат вище мінімуму LAC;
в) співпадає з відрізком короткострокової кривої граничних витрат вище мінімуму А ТС;
г) відсутня, монополія не має кривої пропозиції.

140. Цінова дискримінація – це:
а) підвищення ціни на товар вищої якості;
б) продаж одного й того самого товару різним покупцям за різними цінами;
в) встановлення різних цін на різні товари, що випускає фірма;
г) підвищення фірмою цін на модні або престижні товари.

141. В якому випадку має місце цінова дискримінація?
а) продавець на ринку продав апельсини респектабельному молодику по 6 гр. од. за кг, а скромно одягненій бабусі – по 3 гр. од. за кг;
б) пшеничний хліб коштує дорожче, ніж житній;
в) індійський чай продається за більш високою ціною, ніж грузинський;
г) продавець на ринку продає апельсини по 5 гр. од. за кг, а яблука – по 3 гр. од. за кг.

142. Якщо адвокатська контора не встановлює фіксованих цін на свої послуги, а адвокат сам вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта, то фірма практикує:
а) цінову дискримінацію першого ступеня;
б) цінову дискримінацію другого ступеня;
в) цінову дискримінацію третього ступеня;
г) стратегію двокомпонентного тарифу.

143. Під час передсвяткового розпродажу крамниця надає 10% знижку на пляшку вина, якщо ви купуєте від 5 до 10 пляшок, і 20% знижку – якщо ви купуєте більше 10 пляшок. Крамниця практикує:
а) цінову дискримінацію першого ступеня;
б) цінову дискримінацію другого ступеня;
в) цінову дискримінацію третього ступеня;
г) стратегію ціноутворення у пікові періоди.

144. Прикладом цінової дискримінації третього ступеня є:
а) оплата послуг телефонної компанії, яка складається з абонентської плати та додаткової плати за кожну міжміську розмову;
б) призначення ціни страхового полісу залежно від стану здоров’я клієнта;
в) продаж вівсяних пластівців за різними цінами на оптовому та роздрібному ринках;
г) продаж залізничних квитків дітям, студентам та пенсіонерам за нижчими цінами, ніж решті пасажирів.

145. Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що:
а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;
б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;
в) крива попиту на продукцію фірми є спадною;
г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

146. У стані довгострокової рівноваги монополістичний конкурент:
а) забезпечує виробничу ефективність і ефективність розподілу ресурсів;
б) не досягає виробничої ефективності, але забезпечує ефективність розподілу ресурсів;
в) не досягає ефективності розподілу ресурсів, але забезпечує виробничу ефективність;
г) не досягає ні виробничої ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів.

147. Довгострокова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:
а) ціна встановлюється на рівні мінімуму довгострокових середніх витрат;
б) фірми не отримують економічного прибутку;
в) ціна дорівнює граничним витратам;
г) усі виробничі потужності задіяні.

148. Функція реакції у моделі Курно:
а) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;
б) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
в) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
г) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

149. На відміну від моделі дуополії Курно, у моделі Бертрана:
а) обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток;
б) крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;
в) кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною;
г) всі відповіді правильні.

150. Модель Штакельберга:
а) є модифікацією моделі дуополії Курно;
б) є моделлю лідерства за обсягами;
в) передбачає, що фірма-лідер обирає обсяг випуску, який максимізує її власний прибуток, й ігнорує свою функцію реакції;
г) всі відповіді правильні.

151. У моделі «ламаної кривої попиту» кожна фірма впевнена, що:
а) конкуренти наслідуватимуть всі цінові зміни;
б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;
в) конкуренти наслідуватимуть лише підвищення цін;
г) конкуренти не наслідуватимуть жодних змін ціни.

152. У моделі «домінуючої фірми» (квазімонополїї):
а) домінуюча фірма визначає обсяг випуску і ціну за правилом MR=МС, а решта фірм визначають ціну за принципом «граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми»;
б) домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС=Р, а інші фірми визначають ціну за правилом MR=МС;
в) домінуюча фірма встановлює ціну тільки для себе, інші фірми можуть ігнорувати її й встановлювати ціну самостійно, кожна для себе;
г) домінуюча фірма встановлює ціну за принципом МС>Р, а інші фірми - за правилом MR=МС.

153. Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є:
а) кривою середніх видатків на ресурс;
б) кривою граничних видатків на ресурс;
в) кривою граничної дохідності ресурсу;
г) правильні відповіді а) і в).

154. Якщо праця і капітал є ресурсами-доповнювачами, то у разі підвищення ціни капіталу:
а) зросте попит фірми на працю;
б) скоротиться попит фірми на працю;
в) попит фірми на працю не зміниться,
г) можливі будь-які з перерахованих змін у попиті на працю.

155. Якщо кiлькiсть робiтникiв зростає, очікується, що гранична продуктивність праці буде :
а) зростати;
б) спадати;
в) не змінюватись;
г) важко сказати.

156. За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми-монополіста є:
а) більш еластичним;
б) менш еластичним;
в) абсолютно нееластичним;
г) абсолютно еластичним.

157. Фірма, яка прагне мінімізувати видатки на ресурси для виробництва заданого обсягу випуску, повинна:
а) купувати ресурси, доки граничні продуктивності кожного з ресурсів не зрівняються між собою;
б) купувати ресурси, доки видатки на придбання кожної додаткової одиниці всіх залучених ресурсів не зрівняються між собою;
в) купувати ресурси, доки додаткові обсяги випуску продукції, що виробляється кожним з ресурсів, зрівняються;
г) купувати ресурси, доки співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін стане однаковим для всіх видів ресурсів.

158. Фірма-монополіст на ринку готової продукції досягає стану рівноваги на конкурентному ринку праці. Це означає, що:
а) гранична дохідність праці дорівнює граничним видаткам фірми на неї;
б) гранична дохідність праці більша, ніж цінність граничного продукту;
в) має місце ефективне використання ресурсу;
г) всі відповіді правильні.

159. На конкурентному ринку праці фірма-монополіст на ринку готової продукції за однакової ставки заробітної плати буде:
а) наймати більше робітників, ніж конкурентна фірма;
б) наймати менше робітників, ніж конкурентна фірма;
в) наймати однакову з конкурентною фірмою кількість робітників;
г) може наймати як більшу, так і меншу кількість робітників.

160. Порівняно з конкурентним ринком фірма-монопсоніст на ринку праці за інших рівних умов буде платити:
а) вищу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;
б) меншу ставку заробітної плати і наймати більше робітників;
в) меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;
г) меншу ставку заробітної плати і наймати таку саму кількість робітників.

161. У випадку двосторонньої монополії рівноважна ставка заробітної плати скоріш за все буде дорівнювати:
а) рівноважній ставці, встановленій профспілкою;
б) рівноважній ставці, визначеній фірмою-монопсоністом;
в) рівноважній ставці досконало конкурентного ринку праці;
г) ставці, що менша за рівноважну ставку монополії, але більша за рівноважну ставку монопсонії.

162. Поточна дисконтована цінність – це:
а) витрати поточного періоду на реалізацію інвестиційного проекту;
б) сума чистих надходжень від інвестицій протягом певного періоду;
в) сума, яку сьогодні потрібно покласти у банк, щоб отримати у майбутньому бажану суму;
г) сьогоднішнє значення суми, яка може бути виплачена у майбутньому.

163. Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли:
а) хоча б один суб’єкт може поліпшити свій стан без погіршення стану іншого;
б) існує можливість поліпшити стан всіх економічних суб’єктів;
в) жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;
г) правильні відповіді б) і в).

164. Крива контрактів – це:
а) лінія, що проходить обов’язково через центр «скриньки Еджуорта»;
б) лінія, що проходить через точки дотику кривих байдужості двох індивідів в «скриньці Еджуорта»;
в) діагональ «скриньки Еджуорта»;
г) лінія, що дотична до кривих байдужості двох індивідів в «скриньці Еджуорта».

165. У доярки Клави є гарний садок перед хатою:
а) для сусідів, що милуються квітучими деревами, створюється позитивний зовнішній ефект;
б) для сусідів, у яких цвітіння дерев викликає алергію, виникає негативний зовнішній ефект;
в) для сусідів, байдужих до природи та не схильних до алергічних захворювань, – зовнішній ефект відсутній;
г) всі відповіді правильні.

Література
Андреюк Н.В. Мікроекономіка. – К., 2004.
Базелінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка. – К., 2009.
Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник./ Пер. з англ. – 6-те вид.. – К.: Лібра, 2006.
Вініченко І.І., Дацій Н.В., Корецька С.О. Мікроекономіка. – К., 2005.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – В 2-х т. – СПб., 2004.
Горбачевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці. – К., 2002.
Гребенников Л.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. – СПб, 1998.
Доллан Э., Линдский Д. Рынок: микроэкономическая модель. /пер. с англ. – СПб.: Автокомп., 1992.
Задоя А. О. Мікроекономіка: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.
Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для ВНЗ. – К., 1997.
Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. – К., 2008.
Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівська В.О. Мікроекономіка. – К., 2005.
Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К., 2008.
Микро-макроэкономика / Под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ – Практикум к учебнику «Экономикс»: тесты, задачи, ситуации. – Бишкек, 1997.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2005.
Павленко І.М. Мікроекономіка. – К., 2006.
Піндайк Роберт С., Рубінфелд Даніель Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К., 1996.
Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка. – К., 2008.
Самуэльсон П. Экономикс / Пер. с англ. – М., 1996.
Самуельсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. – К., 1998.

Приклади задач з мікроекономіки та методи їх розв’язання
Задача 1
Рівноважна ціна на ринку певного товару становить 20 гр. од., а рівноважний обсяг продажу – 30 тис. шт. У точці рівноваги коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює –13 EMBED Equation.3 1415, а коефіцієнт еластичності пропозиції 4.
Визначте:
1) рівняння функції попиту і пропозиції, якщо вони лінійні;
2) величину надлишків споживачів і виробників;
3) ціну, яку треба встановити, щоб виторг був максимальним;
4) величину акцизного податку на виробника, за якої податкові надходження будуть максимальними;
5) нові функції попиту та пропозиції, якщо ввели акцизний податок у розмірі 10 гр.од. на одиницю продукції, а доходи споживачів зросли, що змінило величину попиту на товар на 50% за кожного рівня цін;
6) абсолютні зміни рівноважної ціни і рівноважного обсягу продажу товару;
7) як змінився виторг виробників?
8) величину податкового тягаря на споживачів і виробників.
Відповіді проілюструйте графічно.

Розв’язання:
1) Якщо функції попиту і пропозиції лінійні (тобто їх графіком є прямі) вони мають такий загальний вигляд: Qd=a–bP, Qs=c+dP, де а>0, b<0, d>0, с – будь-яке число, Qd – величина попиту, Qs – величина пропозиції, Р – ціна.
Еластичність попиту за ціною в точці розраховується за формулою: 13 EMBED Equation.3 1415, де Ed – коефіцієнт еластичності попиту, 13 EMBED Equation.3 1415– приріст величини попиту, 13 EMBED Equation.3 1415– приріст ціни. Оскільки 13 EMBED Equation.3 1415, знайдемо b:
13 EMBED Equation.3 1415; b= – 4.
Підставимо в загальне рівняння попиту рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу та знайдемо а:
13 EMBED Equation.3 1415, a = 110.
Отже, функція попиту:
13 EMBED Equation.3 1415.
За аналогією знайдемо функцію пропозиції.
13 EMBED Equation.3 1415, де Еs – коефіцієнт еластичності пропозиції.
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; d = 6.
13 EMBED Equation.3 1415; c = – 90.
Функція пропозиції: Qs = –90 + 6
·Р.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 1


2) Величину надлишків споживачів і виробників визначаємо за формулою:
СНС13 EMBED Equation.3 1415; СНВ 13 EMBED Equation.3 1415, де Qe – рівноважний обсяг продажу; Рe – рівноважна ціна; Рd – максимальна ціна попиту; Рs – мінімальна ціна пропозиції. Графічно надлишок споживача – це площа 13 EMBED Equation.3 1415, а надлишок виробника – площа 13 EMBED Equation.3 1415.
З функції попиту та пропозиції знайдемо Рd і Рs. .
0 = 110–4
·P, звідси Pd=27,5; 0 = –90 + 6
·Р, звідси Ps=15.
Надлишок споживача: СНС = 13 EMBED Equation.3 1415 тис. гр.од;
Надлишок виробника: СНВ = 13 EMBED Equation.3 1415тис. гр.од.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.2
3) Максимальний виторг буде при ціні, за якої Еd=1, тобто 13 EMBED Equation.3 1415, де Рm – ціна, при якій еластичність попиту дорівнює 1.
Отже, 13 EMBED Equation.3 1415 гр.од.
4) Величина акцизного податку на виробника, за якої податкові надходження будуть максимальними (tm), визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415.
Тобто, 13 EMBED Equation.3 1415 гр.од.
5) При введенні акцизного податку зменшиться пропозиція (дія нецінового фактора пропозиції). Нова функція пропозиції матиме вигляд: Qs1=–90+6
·(Р–10); Qs1=–150+6P.
При зростанні доходів споживача збільшується попит (дія нецінового фактора попиту). Отже, нова функція попиту: Qd1=1,5
·(110–4P)=165–6P.
6) Визначимо рівноважну ціну (PE1 ) і рівноважний обсяг продажу (QЕ1) після введення податку і зростання доходів. Для цього Qd1=Qs1;
165–4P = –150 + 6P; 315 = 12P; РE1 =26,25 гр.од.; QE1 = –150 + 6
· 26,25=7,5 тис. шт.
Абсолютні зміни визначаються за формулами:
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415 гр.од.; 13 EMBED Equation.3 1415 тис. шт.
Ціна зросла, а обсяг продажу зменшився на знайдені величини.
7) ТR=РЕ
·QЕ, де TR – виторг виробника;
TR=20
· 30=600 тис. гр.од.;
TR1 =PE1
·QE1; TR1 = 26,25
·7,5 = 196,875 тис. гр.од.;
13 EMBED Equation.3 1415TR= TR1 – TR ; 13 EMBED Equation.3 1415TR = 196,875 – 600 = –403,125 тис. гр.од.
Виторг виробника зменшився.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.3
8) Суму податкових надходжень визначимо за формулою: T=t
·QE1, де T – сума податкових надходжень, t – величина акцизного податку. Т = 10
· 7,5 = 75 тис. грн.
Величина податкового тягаря на споживачів (Td) визначається за формулою: Td=(PE1–PE)
·QE1; Td=(26,25–20)
·7,5=46,875 тис. гр.од.
Сума податкових надходжень: T=Td+Ts, звідси податковий тягар на виробників (Ts): Ts=T–Td, Ts=75–46,875 = 28,125 тис. гр. од.
Графічно сума податкових надходжень – це площа прямокутника РЕ1Е1ВС, величина податкового тягаря на споживачів – площа прямокутника РЕ1Е1АРЕ, а величина податкового тягаря на виробників – площа прямокутника РЕАВС.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 4

Задача 2
Споживач на купівлю товарів X та У витрачає 25 гр. од. Ціна товару X дорівнює 3 гр. од., а ціна товару У – 2 гр. од. Функція корисності споживача задається формулою:
13 EMBED Equation.3 1415.
1) Записати функцію бюджетного обмеження споживача.
2) При споживанні якої кількості товарів X та У споживач максимізує корисність?
3)Визначити величину загальної корисності спожитих товарів.
4) Розрахувати, чи збільшиться удвічі загальна корисність споживача, якщо його бюджет підвищиться у 2 рази.
Розв’язання:
1) І = РХХ + РУУ;
25=3Х + 2У;
2) Максимальна корисність для споживача формується за умови рівності

13 EMBED Equation.3 1415;

13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415;
за умови рівноваги
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
Х=25+4,33=5,77 од.
Y=2/3
·5,77=3,85 од.
3) TU(X,Y)=0,5
·5,77
·3,85=11,11
4) Якщо бюджет споживача підвищиться удвічі, то:

13 EMBED Equation.3 1415од.
13 EMBED Equation.3 1415 од.
Тоді TU1(X,Y)=0,5
·11,55
·7,7=44,47.
Отже, загальна корисність споживача зросла більше, ніж у 2 рази.


Задача 3
Виробнича функція мас такий вигляд: Q = 5
· L
· К . Ціна одиниці праці дорівнює 150 грн.; ціна одиниці капіталу – 1000 грн.
1) Визначити, при якому співвідношенні капіталу і праці фірма мінімізує витрати при виробництві 1000 од. товару.
2) Розрахувати величину витрат при даному обсязі виробництва.

Розв’язання:
1) 13 EMBED Equation.3 1415;

13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415;
К=0,15
·L;
Q=1000;
1000=5
·L
·K=5
·L
·0,15
·L=0,75
·L2;
13 EMBED Equation.3 1415=36,51од.
К=0,15
·36,51=5,48 од.
2) TC=PL
·L+PK
·K;
TC=150
·36,51+1000
·5,48=5476,5+5480=10956,5 грн.


Задача 4
Функція витрат фірми має вигляд: ТС=180000+30
·Q+2Q2. Функція граничних витрат: МС=30+4
·Q.
1) Визначити функцію середніх витрат.
2) При якому обсязі виробництва середні витрати будуть мінімальними?
3) Розрахувати величину мінімального рівня середніх витрат.

Розв’язання:
1) ATC=TC/Q=180000/Q+30+2
·Q;
2) ATC=min за умови якщо АТС=МС;
180000/Q+30+2
·Q=30+4Q
20
·180000/Q або Q2 =90000;
Q = 300 од.
3) Якщо Q=300 од., то МС=30+4
·300=1230;
min ATC=1230 грн.

Задача 5
Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд: ТС=100+Q2, граничних витрат: МС=2
·Q , постійні витрати (FС) =100 грн., ціна товару фірми (Р) =60 грн.
Визначити:
1) Яку кількість цього товару необхідно виробити фірмі, для того щоб максимізувати прибуток?
2) Який розмір цього прибутку?

Розв’язання:
1) Фірма максимізує прибуток за умови, якщо МС = Р; 2Q = 60, звідси Q = 30;
2) П =TR–TC; TR=P
·Q; П = P
·Q –100 –Q2;
якщо Р = 60 грн. і Q = 30 од., то П = 60
·30–100–30 = 800 грн.

Задача 6
Функція сукупних витрат конкурентної фірми в довготерміновому періоді має вигляд: ТС=240Q–10Q2+5Q3.
Визначити рівноважну ціну товару фірми в довготерміновому періоді.

Розв’язання:
На ринку досконалої конкуренції в довготерміновому періоді рівноважна ціна формується на рівні мінімальних середніх витрат.
ATC=TC/Q= 240Q/Q – 10Q2/Q +5Q3/Q=240–10Q+5Q2;
(240–10Q+5Q2)’=0;
–10+10Q=0;
Q=1;
ATC=240–10+5=235 грн.
Отже, рівноважна ціна дорівнює 235 грн.

Задача 7
На ринку досконалої конкуренції, де галузевий попит характеризується функцією: Qd=106–Р, встановилася довгострокова рівновага.
Визначте:
1) Скільки фірм працює в галузі і яким є обсяг випуску продукції окремої фірми, якщо відомо, що у всіх фірм галузі однакова функція загальних витрат: LTC=Q3–4Q2+10Q. Проілюструйте свою відповідь графічно.
2) Чи отримує окрема фірма економічний прибуток?
3) Чи можуть нові фірми увійти на цей ринок?
4) Що повинна зробити фірма, яка працює на цьому ринку, коли ринкова ціна рівноваги становитиме 5 гр.од. Проілюструйте цю ситуацію графічно.

Розв’язання:
1) Умовою довгострокової рівноваги фірми в моделі ринку досконалої конкуренції є рівність: Р=min LATC.
Знайдемо обсяг випуску продукції, за якого фірма має мінімальні середні витрати: АТС=TC/Q, або LATC=LTC/Q, де LATC – довгострокові середні загальні витрати; LTC – довгострокові загальні витрати.
LTC за умовою задачі становить: LTC=Q3–4Q2+10Q. Звідси: LATC=LTC/Q=(Q3–4Q2+10Q)/Q; LAТС=Q2–4Q+10.
АТС досягають мінімальних значень, коли dАТС/dQ=0. Отже: 2Q–4=0; 2Q=4; Q=2. Q=2 – це обсяг випуску продукції окремої фірми в умовах довгострокової рівноваги на ринку досконалої конкуренції.
При рівноважному обсязі фірми також виконується умова: Р=МС. МС – це граничні витрати. Їх можна знайти за формулою МС=dLТС/dQ=dVC/dQ; МС=(Q3–402+10Q)’=3Q2 –8Q+10.
Якщо фірма випускає Q=2 од, то МС=3
·22 –8
·2+10=6.
Оскільки Р=МС, а МС=6, ціна, за якою кожна фірма продає продукцію, становитиме 6 гр.од. і ця ціна буде рівноважною ринковою ціною.
За цією ціною галузевий обсяг попиту складе: Qd=106–Р; Р=6; Qd=106–6=100 одиниць.
Оскільки обсяг випуску окремої фірми складає 2 од. продукції, а галузевий обсяг попиту Qd=100 од., то можна визначити, скільки фірм буде працювати в галузі: N=Оd/Q=100/2=50 фірм.
Довгострокову рівновагу на конкурентному ринку можна проілюструвати таким чином:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 1
2) Окрема фірма не отримує економічний прибуток, тому що Р=min LATC; Р=6; АТС=Q2–4Q=10; Q=2; АТС=22–4
·2+10; АТС=6; EP=(P–ATC)
·Q; Р–АТС=0. Отже, економічний прибуток дорівнює нулю.
Проте фірма в цій ситуації не залишить ринку, бо вона отримує нормальний прибуток, який є елементом неявних витрат. А через те, що TR=TC, TC покривають усі явні та неявні витрати фірми, а отже, забезпечують фірмі нормальний прибуток.
3) Нові фірми не можуть увійти в галузь через те, що старі фірми отримують нульовий економічний прибуток.
4) Фірма повинна покинути цей ринок і перейти у більш прибуткову галузь. У цій ситуації Р 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.2

Задача 8
Припустимо, що фірма-монополіст спеціалізується з виробництва певного товару, і результати її виробничої діяльності характеризуються такими показниками: MR=1000–20Q, TR=1000Q–10Q2, МС=100+10Q. Яку кількість товару і за якою ціною буде реалізовувати фірма?

Розв’язання:
Для монополії згідно правила визначення обсягів виробництва МR=МС. Звідси: 1000 – 20Q = 100 +10Q;
30Q = 900; Q = 30 од.
Оскільки TR =PQ, то 1000Q–10Q2 = РQ;
P=1000–10Q; P=1000–300; P=700 грн.

Задача 9
Припустимо, що крива попиту на продукцію фірми-монополіста описується рівнянням: Qd=240–4Р, де Qd – обсяг попиту; Р – ціна за одиницю продукції. Середні змінні витрати (АVС) монополіста є постійними. Еластичність попиту за ціною (Еd) у точці, в якій монополіст максимізує прибуток, дорівнює –2. Середні постійні витрати при випуску 10 одиниць продукції (АFС) становлять: АFС10 = 120.
Визначте:
1) Величину ціни, яку призначить на свою продукцію фірма-монополіст.
2) Який обсяг продукції буде випускати монополіст?
3) Величину граничних витрат (МС).
4) Величину середніх змінних витрат (АVС).
5) Величину постійних витрат (FС).
6) Величину прибутку фірми.
Свої відповіді проілюструйте відповідними графіками.

Розв’язання:
1) Розрахуємо спочатку рівень ціни, яку встановить монополіст, який прагне максимізувати свій прибуток. З формули, за якою розраховується еластичність попиту за ціною: 13 EMBED Equation.3 1415, визначимо Р.
Еdp=–2; 13 EMBED Equation.3 1415= –4 (із рівняння кривої попиту). Таким чином з формули розрахунку еластичності попиту за ціною можна знайти останню: –2=–4Р/Q; 1=2
·Р/Q; 2Р=Q; Р=Q/2.
Із рівняння кривої попиту випливає, що в точці рівноваги монополіста повинно виконуватися наступне:
Qd=Qs; Qd=240–4Р; Qs=2Р; 240–4Р=2Р; 6Р=240; Р =240/6=40.
2) Якщо Q=2Р, Р=40, то Q=2
·40=80 одиниць. Отже, щоб максимізувати свій прибуток, фірма вироблятиме 80 одиниць продукції.
3) Знаходимо граничні витрати (МС). Щоб максимізувати свій прибуток, монополіст керується правилом: MR=MC. Отже, щоб знайти граничні витрати, треба спочатку знайти граничний дохід (MR).
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.
Оскільки Qd=240–4Р є рівнянням кривої ринкового попиту, ми можемо просто перегрупувати показники, щоб дістати: Р=60–Q/4.
Виручка становить: 13 EMBED Equation.3 1415=(60-Q/4)
·Q= 60Q–Q2/4.
TR=60Q–Q2/4.
Гранична виручка становить:
MR=dTR/dQ= 60– 2/4
·Q = 60–Q/2.
Якщо Q=80, то MR=60–80/2=60–40=20; MR=20.
З рівняння MR=MC випливає, що, якщо MR=20, то і МС дорівнює 20. Отже, граничні витрати монополіста становлять: МС=20.
4) Через те, що середні змінні витрати є постійними, звідси випливає, що МС=соnst та МС=АVС.
Якщо МС=20, то АVС=20.
Отже, середні змінні витрати монополіста дорівнюють: АVС=20.
5) Знаходимо величину постійних витрат монополіста.
За умовою задачі АFС10=120. АFС=FС/Q; АFС10=FС/Q10; FС=АFС10
·Q10=120
·10=1200; FС залишаються незмінними для будь-якого обсягу продукції. FС=1200.
6) Щоб знайти прибуток монополіста, можна використати формулу:
П=(Р–АТС)
·Q, П – прибуток, АТС – середні загальні витрати. Ця формула є іншим виразом більш загальної формули для розрахунку прибутку фірми: П=TR–ТС, де ТС – загальні витрати. TR=Р
·Q; ТС=АТС
·Q. Звідси: П=Р
·Q–АТС
·Q=(Р–АТС)
·Q.
Для знаходження прибутку монополіста нам потрібно знати його середні витрати, коли він випускає 80 одиниць продукції: АТС=АFС+АVС.
АVС=20 гр.од. AFС при Q=80 одиницях продукції будуть становити: АFС80=FС/Q80; FС=1200; Q=80; АFС80=1200/80=15; АFС=15. Отже, АТС80 =15+20=35 гр.од.
Ціна за одиницю продукції становить 40 гр.од., а Q=80. Значить, прибуток фірми буде дорівнювати: П=(Р–АТС)
·Q=(40–35)
·80 =5
·80=400; П=400.
Графічно прибуток монополіста показаний площею заштрихованого прямокутника:
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. Стан рівноваги фірми-монополіста, коли він максимізує свій прибуток

Задача 10
Адміністрація стадіону «Динамо» готується до зустрічі між командами «Динамо» (Київ) та «Реал» (Мадрид) у Лізі Європи. Маркетологи клубу «Динамо» визначили шкалу попиту на квитки на матч та відповідно ціни на них:
Р (ціна на квитки), гр.од.
5
10
20
30

Qd (величина попиту), шт.
35000
30000
20000
10000

Визначте:
Вигляд функції попиту на квитки на футбольну зустріч, якщо відомо, що вона має лінійний вигляд.
Побудуйте графіки попиту та пропозиції на квитки, якщо відомо, що стадіон «Динамо» розрахований на 25000 глядачів.
Яку ціну треба призначити адміністрації клубу на квитки, щоб був аншлаг?
Розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції у точці рівноваги.
Визначте, якими повинні бути ціни на квитки, щоб виручка стадіону була максимальною.

Розв’язання:
1) Якщо крива попиту має лінійний вигляд, то її рівняння можна записати за формулою: Qd=a–bP, де Qd –величина попиту, Р – ціна.
Візьмемо 2 будь-яких значення ціни та обсягу попиту, наприклад, (10 гр.од., 30000 шт.) та (20 гр.од., 20000 шт.) і складемо систему рівнянь:
30000=а–10b
20000=а–20b
Роз’язуючи систему рівнянь, отримуємо: 10000=10b, b=1000.
Підставляючи значення параметра b у будь-яке рівняння, отримуємо: 30000=a–10
·1000, а=30000+10000, а=40000.
Отже, крива попиту на квитки має такий вигляд: Qd=40000–1000Р.
2) Оскільки стадіон вмішує лише 25000 глядачів, то крива пропозиції є вертикальною лінією, що проходить через Q=25000, через те, що кількість місць на стадіоні є фіксованою.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.1
3) Для того, щоб на стадіоні був аншлаг, ціна на білети (Р) повинна врівноважувати обсяги попиту та пропозиції, тобто: Qd=Qs, 40000–1000P=25000; –1000 Р= –15000; Р=15.
4) Еластичність попиту за ціною у точці рівноваги (точка Е) можна знайти за формулою: 13 EMBED Equation.3 1415, або для лінійної функції попиту: 13 EMBED Equation.3 1415, де 13 EMBED Equation.3 1415 (це кут нахилу кривої попиту).
Якщо b=1000, Р=15 гр.од, а Q=25000 шт., то Еd=–1000
·15 /25000 =–15/25=–0,6, тобто попит нееластичний.
Аналогічно знаходимо еластичність пропозиції у точці рівноваги (точка Е) за формулою: 13 EMBED Equation.3 1415, де Qs – величина пропозиції.
Оскільки 13 EMBED Equation.3 1415 (за умовами задачі), то: Es=0, тобто пропозиція є абсолютно нееластичною.
Для лінійної функції пропозиції її рівняння можна записати за формулою: Qs=с+dР, а еластичність пропозиції можна визначити за формулою: 13 EMBED Equation.3 1415, де d – кут нахилу кривої пропозиції, 13 EMBED Equation.3 1415.
5) Виручка від реалізації білетів (TR) розраховується як: TR=P
·Q.
З отриманих даних можна зробити наступний висновок: якщо попит на квитки є нееластичним за ціною (|Ed|< 1 або |–0.6| < 1), то спостерігається зростання виручки при збільшенні ціни, і навпаки.
Загальна виручка є максимальною в тому випадку, якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту за модулем дорівнює 1, тобто |Ed|=1, або Еd=–1.
Якщо TR=Р
·Q, Qd=40000–1000 Р, 13 EMBED Equation.3 1415, Еd=–1, b=1000, то Р=40–Qd/1000.
Звідси випливає, що Еd=–1000(40–Qd/1000)/Qd=–1; 1000
·(40–Qd/1000)=Qd, 40000–1000
·Qd/1000=Qd, 40000–Qd=Qd, 40000=2Qd, Qd=20000.
Ціна, за якою загальна виручка максимізується, дорівнює: Р=40–Qd/1000=40–20000/1000=40–20=20, Р=20 гр.од.
Нова загальна виручка: TR1=20
·20000=400000 гр.од.
Отже, підвищення ціни на квитки з 15 до 20 гр.од. за один квиток збільшує виручку на 25000 гр.од., тобто: 13 EMBED Equation.3 1415TR= TR1–TR0=(20
·2000) – (15
·25000)=400000–375000=25000 гр.од. Проте, як бачимо, 5000 місць на стадіоні залишаться вільними, оскільки Qs (25000) >Qd (20000).
Існує інший метод знаходження ціни та обсягу, коли загальна виручка максимізується:
TR1=max, коли МR=0. МR – це гранична виручка (граничний дохід).
13 EMBED Equation.3 1415. МR – це перша похідна функції загальної виручки за обсягом.
TR=P
·Q, Qd=40000– 1000 Р, Р=40–Qd/ 000. Звідси випливає, що: TR=(40–Qd/1000)
·Qd = 40
·Qd–Qd2/ 1000.
MR=0
40–2Qd /1000=0; 40000–2Qd=0; 2Qd=40000; Qd=20000.
Р=40–Qd/1000=40–20000 /1000=40–20 =20; Р=20 гр.од.
Це можна проілюструвати наступним графіком:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 2

Задача 11
При лінійній функції попиту на деякий товар, монополія отримує максимальний прибуток, реалізуючи 10 одиниць товару по ціні 24 грн. Функція загальних витрат монополії ТС=100+4Q+ 0,25Q2.
1) Визначити величину прибутку і величину сукупного надлишку споживача (СНС).
2) Фірма ставить за мету максимізувати загальну виручку. Знайти величину прибутку і величину СНС.
Представити результати рішення п.1, 2 графічно.
3) Як зміниться ціна на товар, коли на кожну продану одиницю товару буде введений податок в розмірі 7 гр.од.?
4) Як зміниться величина прибутку після введення податку ?
5) Скільки коштів надійде до бюджету ?
6) Знайти величину зміни сукупного надлишку споживача (СНС).
Представити результати рішення п.3, 4, 5 графічно.

Розв’язання:
1) Визначимо еластичність попиту Ed і виведемо функцію попиту Qd.
MC = TCQ/ = 4 + 0,5Q;
13 EMBED Equation.3 1415
Qd = a – bР;
13 EMBED Equation.3 1415;
–1,6=–b
·24/10; b = 1,6 x 10/24 = 2/3; a=10+2/3
·24=26 ( Qd=26–2/3Р ( Р=39–1,5Q;
AТC=100/Q+4+0,25Q=16,5;
TR=Р
·Q=39Q–1,5Q2; MR=39–3Q;
TR=240 грн. ТС=AC
·Q=165 грн.;
П=TR–TC=75 (площа виділеного прямокутника, рис.1)


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.1

2) Умова максимізації загальної виручки: MR=0;
39–3Q=0 ( Q=13; P=19,5;
TR=19,5
·13=253,5;
TC=194,25;
П=59,25 грн. (площа виділеного прямокутника, рис.2);
СНС = Ѕ
· 13
· (39 – 19,5) = 126,75 грн. (площа виділеного трикутника, рис.2).
13 EMBED Word.Picture.8 1415
Рис. 2
3) Після введення податку:
МС1 = 11 + 0,5Q = MC + 7;
AC1 = 100/Q + 11 + 0,25Q = AC + 7;
Умова максимізації прибутку: МС1 = MR ( 11 + 0,5Q = 39 – 3Q ( Q*= 8; P* =27
Тобто, ціна на товар зросла на 3 грн.

4) Прибуток після введення податку:
АС = 100/8 + 11 + 0,25
·8 = 25,5
П = 8
· (27 – 25,5) = 12 грн.
Таким чином, прибуток зменшився на 63 грн. (75 – 12 = 63).

5) До бюджету надійде: T
· Q1* = 7
· 8 = 56 грн.

6) Величина зміни сукупного надлишку споживача:
( СНС = Ѕ
· (8 + 10)
· (27 – 24) = 27 (площа виділеної прямокутної трапеції, рис.3)

13 EMBED Word.Picture.8 1415

Рис.3

Задачі для самостійного розв’язання:

1. Функція попиту на деякий товар Qd=200–5P. Рівноважний обсяг продажів становить 75 одиниць. При ціні 30 гр.од. 13 EMBED Equation.3 1415Qs складає 30 одиниць. Держава вводить податок у розмірі 6 гр.од. Скільки коштів надійде до бюджету? Представити графічне розв’язання задачі.

2. Функція попиту на товар Qd=160-4P. Рівноважний обсяг продажів складає величину 80 одиниць. При ціні 25 грн. 13 EMBED Equation.3 1415Qs складає 45 одиниць. Держава вводить податок в розмірі 2 гр.од. Скільки коштів надійде до бюджету. Представити графічне рішення задачі.

3. На ринку деякого товару встановилась рівновага РЕ = 4; QE =500. При цьому Еdp=– 0.2, Еsp=0,8. Держава вводить податок на кожну продану одиницю продукції в розмірі 5 гр. од. Як цей податок розподілиться між споживачем і виробником? Представити графічне розв’язання задачі.

4. Функція попиту на комп’ютери Qd=24–12p; функція пропозиції Qs=8+4p. Визначити ціну i об’єм рівноваги.

5. Функція попиту населення на шкарпетки Qd=27–9p; функція пропозиції: Qs=2p+15. Визначити дефіцит (надлишок) товарів при цiнi Р=2:

6. Функція пропозиції на велосипеди Qs=12+2p. Рівноважна ціна Р=4. При ціні Р=6 на ринку надлишок пропозиції
·Qs=12. Написати функцію попиту.

7. Функція попиту на товар: Qd=18–6Р; рівноважний об’єм встановився на рівні QЕ=12. При ціні Р=3 на ринку надлишок пропозиції становить:
·Qs=6. Написати функцію пропозиції.

8. Функція попиту на черевики Qd=22–11Р. Рівноважний об’єм QЕ=11. При ціні Р=0,5 на ринку дефіцит
·Qd=8,5. Напишіть функцію пропозиції на черевики.

9. На ринку помідорів функціонує 4 виробники, функції пропозиції яких наведені нижче:
Qs1=12+Р;
Qs2=18+2Р;
Qs3=24+3Р;
Qs4=26+13Р.
Визначити вид функції ринкової пропозиції у діапазоні цін 2<Р<8.

10. Дана функція попиту на деякий товар Qd=8–0.5p. При якій ціні коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні дорівнює –0.5?

11. Еластичність попиту населення на даний товар по ціні –0.25. Еластичність попиту по доходу 0.8. На скільки процентів зміниться об’єм попиту на даний товар, якщо його ціна зменшиться на 8%, а доходи населення збільшаться на 5%.

12. Дана функція попиту на товар Х: Qdx=8-Px+0.2Py, де Рх і Ру – ціни товарів Х і У. Припустимо Рх=4, Ру=5. Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту по ціні.

13. У результаті збільшення ціни товару з 5 грн. до 6 грн. об’єм попиту зменшився з 9 млн. шт. до 7 млн. шт. за рік. Загальний рівень цін не змінився. Визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні у кінцевій точці.

14. Попит на сонцезахисні окуляри та їх пропозиція описуються рівняннями: Qd=189–2,25P; Qs=124+1,5P. Визначити цінову еластичність попиту у точці ринкової рівноваги.

15. Відомо, що за ціною 32 грн. за кг було продано 500 кг товару, а після збільшення ціни до 40 грн. за кг – 400 кг. Визначити дугову еластичність попиту на товар.

16. Пропозиція на деякий товар на ринку становить Qs=100+100p. Рівноважна ціна встановилась на рівні 4 грн. При Р=2 на ринку дефіцит в обсязі 250 одиниць. Держава встановила податок на кожну продану одиницю продукції в розмірі 3 грн. Як податковий тягар буде розподілений між споживачем і виробником? Знайти сукупний надлишок споживача (після введення податку).
Відобразити графічне рішення задачі.

17. Визначте та побудуйте криву сукупного попиту на підставі даних про індивідуальний попит: Q1 =100–5Р; Q2=50–8Р; Q3=56–4P.

18. Гранична корисність блага Х: MU(x)=10–x, а гранична корисність У: MU(y)=20–2y; ціна товару Х: 1 гр. од., а ціна товару У: 2 гр.од. Бюджет споживача: 12 гр. од.. Як споживач розподілить свій бюджет між благами Х і У.

19. Функція загальної корисності споживача U = 3xy. Бюджет споживача складає 18 грн. Ціна блага у: 2 грн.; ціна блага х: влітку 3 грн., а взимку 4 грн. Розрахувати і показати графічно оптимальне рішення споживача влітку і взимку. Показати на графіку величину ефекту заміни і ефекту доходу для товару х.

20. Споживач витрачає весь свій дохід у 200 грн. на придбання двох товарів – X і Y. Ціна товару X = 10 грн., ціна товару Y = 20 грн. Оптимальний споживчий кошик (Е1) складається з 12 одиниць X і 4 одиниць Y. Зростання ціни товару X до 20 грн. за одиницю призводить до зміщення точки рівноваги, тепер оптимальний кошик (Е2) включає 4 одиниці X і 6 одиниць Y. Зниження ціни товару X до 5 грн. за одиницю дає новий оптимум (Е3), кошик складається з 20 одиниць X і 5 одиниць Y. Покажіть графічно зміни рівноваги споживача.
Побудуйте криву «ціна – споживання», а на її основі – криву індивідуального попиту споживача на товар X.

21. Функція корисності споживача U= X
·У
·Z. Дохід, який споживач витрачає на товари X, У і Z рівний 144 грн. Ціна товару X рівна 4 грн., ціна товару У – 6 грн., ціна товару Z – 8 грн. Яку кількість товарів X, У і Z придбає раціональний споживач?

22. Функція попиту на товар Qd=60–3P. Визначити ціну, при якій гранична виручка дорівнює 8.

23. Функція витрат фірми TC=150+120Q–3Q2+0,25Q3. Визначити величину середніх загальних витрат та середніх змінних витрат, коли фірма випускає 20 одиниць продукції.

24. Функція витрат фірми TС=40+Q3–Q2+5Q. Знайти величину середніх постійних та граничних витрат, коли фірма випускає 10 одиниць продукції.

25. В короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні затрати складають 2 грн., середні фіксовані – 0,5 грн. Знайдіть сукупні затрати.

26. Після реалізації 100 танків виручка склала 100 млн. дол. Визначити граничну виручку після виробництва i реалізації 101-го танка (загальні витрати при цьому збільшились на 900 000 дол.).

27. Ваша фірма поставляє уряду спеціальні автомобілі. Ви максимізуєте свій прибуток, продаючи 201 автомобіль. Відомі середні витрати фірми:
Q AC
200 $ 200 000
201 $ 201 000
202 $ 202 000
Іноземна держава пропонує вам 300 000 за автомобіль. Чи варто укладати угоду?

28. У кінці року бухгалтер вашої фірми визначив прибуток у розмірі 50 000 доларів. Керуючи своєю власною фірмою, ви втрачаєте зарплату в 30 000 дол., яку могли б отримувати, працюючи в іншому місці. У вас також 100 000 дол. власних коштів, задіяних у вашому бізнесі. Припускаючи, що ви втрачаєте 15% інтересу з цих коштів, підрахуйте економічний прибуток.

29. Загальні витрати виробництва радіоприймачів на фабриці оцінюються в $50 000 за місяць при обсязі виробництва 1000 штук. Постійні витрати складають $10 000 за місяць. Визначити середні змінні витрати.

30. Дана виробнича функція Q=A
·K0.3L0.3. Що буде з середнім продуктом змінних факторів при збільшенні виробничих факторів в 2 рази?

31. Фабрика сплачує $5 за годину одному робітнику і $50 за годину за оренду обладнання. Визначте, чи мінімізує дана фабрика витрати, якщо граничний продукт капіталу в 12 разів більше граничного продукту праці.

32. Виробнича функція Q = KL. Ціна праці рівна 2, ціна капіталу – 4. Знайдіть: а) функцію мінімальних витрат; б) функцію середніх сукупних витрат в довгостроковому періоді; в) довгострокові середні сукупні витрати при обсязі виробництва 16.

33. Виробнича функція Q =13 EMBED Equation.3 1415. Ціна праці рівна 4; ціна капіталу – 16. Знайдіть: а) функцію мінімальних витрат; б) мінімальні витрати при обсягах виробництва 100 і 120.

34. Виробнича функція фірми має вигляд: Q =5
·L
·K. Ціна одиниці праці рівна 10, ціна одиниці капіталу – 20. Фірма має грошові кошти в розмірі 40 тис. Визначте максимально можливий обсяг виробництва.

35. Виробнича функція Q = L0,2
·K 0,8. Витрати виробництва рівні 60. Ціна одиниці праці рівна 4, ціна одиниці капіталу – 5. Знайдіть комбінацію праці і капіталу, яка забезпечує найменші витрати виробництва.

36. Фірма оперує на ринку досконалої конкуренції з функцією витрат TC=Q3–4Q2+20Q і галузевою функцією попиту Qd=210–2,5P. Ціна на ринку встановилась на рівні 70 гр. од. Скільки фірм і з яким прибутком будуть працювати в галузі? Показати рівновагу однієї фірми.

37. Фірма-монополіст з функцією витрат TC=0.1Q2–2Q+5 і функцією попиту на товар Qd=600–P поставила мету: максимізувати загальну виручку. Підрахувати прибуток за цієї умови і показати його на графіку.

38. Відомо, що ринок бензину в країні оперує в умовах досконалої конкуренції. Загальні витрати типової бензоколонки в м. Чернігові ТС = Q3–10Q2+30Q. Попит на бензин у місті складає Qd=200–20p.
Скільки бензоколонок буде функціонувати в довгостроковій перспективі? Показати графічно ринкову рівновагу одної бензоколонки.

39. Функція загальних витрат монополіста: ТС=100+3Q, функція попиту Р=200–Q. Визначте загальну виручку монополіста, який випускає 20 одиниць продукції.

40. Функція ціни для фiрми-монополiста P=10–0.3
·Q (грн.), функція загальних витрат: TC=4
·Q (шт.). Визначте, при якому обсязі випуску фірма максимізує прибуток. Підрахуйте монопольну ціну.

41. Монопольний виробник цигарок призначає ціну в 1 долар за пачку. Підрахуйте граничні витрати з урахуванням того, що монополія максимізує прибуток i цінова еластичність попиту по ціні дорівнює –2.

42. Припустимо, фірма повністю монополізувала виробництво продукції. Наступна інформація відображає становище фірми: граничний дохід =1000–20
·Q; граничні витрати =100+10
·Q, де Q – обсяг випуску продукції, Р – ціна одиниці продукції, грн. Скільки продукції буде продано і за якою ціною, якщо: а) фірма функціонує як проста монополія? б) фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції?

43. Фірма-монополіст має функцію загальних витрат ТС=5Q+0,25Q2. Галузевий попит складає Qd=400–2Р. За умови максимізації прибутку, скільки одиниць продукції буде реалізовувати фірма і за якою ціною? Підрахувати прибуток фірми. Відобразити графічне рішення задачі.

44. Ціна продукції конкурентної фірми рівна 60. Середні витрати фірми рівні 6+3Q. Визначте: а) рівноважний обсяг виробництва та максимальний прибуток; б) при яких обсягах виробництва фірма несе збитки?

45. Функція попиту має вигляд Qd=300–50Р, постійні витрати становлять 70 грн., а змінні витрати на одиницю продукції – 4 грн. Знайдіть обсяг випуску, що максимізує прибуток монополіста.

46. Граничні витрати фірми-монополіста 3 гр. од., еластичність попиту на її продукцію –2. Якою буде монопольна ціна?

47. Номінальна процентна ставка складає 12%, а темп інфляції – 15%. Визначити реальну процентну ставку.
Макроекономіка

1. Макроекономіка вивчає:
економічну систему загалом;
поведінку домогосподарств;
дохід фірми;
пропозицію праці

2. Макроекономічна модель створюється для:
а) точного відображення процесів, які відбуваються в економіці;
б) відображення ідеального функціонування економіки;
в) виявлення принципових економічних зв’язків;
г) аналізу впливу ендогенних змінних на екзогенні.

3. Яка змінна є потоковою:
а) залишок на рахунку в банку;
б) державний борг країни;
в) робоча сила;
г) заробітна плата особи;
д) майно особи.

4. До основних макроекономічних цілей суспільства не можна віднести:
а) економічне зростання;
б) повну зайнятість;
в) стабільний рівень цін;
г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках;
д) рентабельність підприємства.

5. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:
а) підприємства;
б) галузі виробництва;
в) окремого ринку;
г) національної економіки.

6. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає:
а) економічний закон;
б) економічний процес;
в) економічна система;
г) економічні відношення.

7. Об’єкти макроекономічного аналізу характеризують:
а) агреговані величини;
б) ймовірні величини;
в) порівняльні величини;
г) відносні величини.

8. Який сектор не відноситься до макроекономічних суб’єктів ?
а) підприємницький сектор;
б) сектор домашніх господарств;
в) державний сектор;
г) сільськогосподарський сектор.

9. Основним методом макроекономічних досліджень є:
а) порівняльний аналіз;
б) соціологічний;
в) метод абстракції;
г) моделювання.

10. Макромоделі показують:
а) об’єктивне зростання показників;
б) взаємозв’язок між макропоказниками;
в) зв’язок між державними суб’єктами;
г) зв’язок між екзогенними величинами.

11. Всі перелічені змінні є потоками, окрім:
споживчих витрат;
особистого доходу, який залишається у розпорядженні (використовуваний доход);
особистого багатства;
валового національного продукту.

12. До інструментів державного регулювання економіки відносяться:
а) обсяг виробництва;
б) зайнятість;
в) політика доходів;
г) зовнішньоекономічний баланс;
д) всі попередні відповіді правильні;
е) всі попередні відповіді неправильні.

13. До макроекономічних цілей відносяться:
а) фіскальна політика;
б) монетарна політика;
в) зовнішньоекономічна політика;
г) всі попередні відповіді правильні;
д) всі попередні відповіді неправильні.

14. Яке твердження є слушним?
валовий внутрішній продукт – це ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, які вироблені громадянами країни за один рік;
подвійний рахунок виключається з підрахунку ВВП;
субсидії = чисті непрямі податки на бізнес – повні непрямі податки на бізнес;
продаж утриманих товарів включається до розрахунку ВВП.

15. До основних постулатів кейнсіанської теорії належать:
держава не втручається в економічні процеси;
держава впливає на сукупний попит;
держава впливає на сукупну пропозицію;
головним важелем регулювання економіки є грошово-кредитна політика.

16. До трьох головних проблем макроекономіки не належить:
ефективність виробництва;
зайнятість;
інфляція
економічне зростання.

17. Що з переліченого включається у розрахунок ВВП?
придбання в автосалоні утриманого авто;
вартість нового телевізора, що Ви придбали в магазині;
купівля нових акцій на біржі;
купівля облігацій відкритого акціонерного товариства.

18. За розподільчим методом складовими ВВП є:
чисті інвестиції;
субсидії;
рентні платежі;
імпорт.

19. Яке твердження щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) та дефлятора ВВП правильне:
а) ІСЦ – вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва;
б) дефлятор ВВП ураховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;
в) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному;
г) ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП – змінних;
д) усі відповіді правильні.

20. За інших рівних умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то:
а) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на однакову величину;
б) номінальний ВВП зросте, а ІСЦ не змініться;
в) номінальний ВВП не зміниться, а ІСЦ зросте;
г) номінальний ВВП та ІСЦ зростуть на різну величину;
д) усі твердження неправильні.

21.Національний дохід відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину:
а) амортизації;
б) доходів населення, отриманих із закордону;
в) доходів від індивідуальної трудової діяльності;
г) трансфертних виплат держави населенню.

22. До чистих інвестицій відносяться:
а) будівництво складу готової продукції;
б) купівля домашнім господарством легкового автомобіля;
в) заміна зношеного обладнання новим;
г) купівля фірмою земельної ділянки.

23. Сукупний обсяг товарів та послуг виготовлених у країні протягом року – це:
а) національне багатство;
б) валовий внутрішній продукт;
в) національний дохід;
г) валовий національний продукт .

24. До трансфертних платежів належать:
а) шкільне будівництво;
б) заробітна плата державних службовців;
в) податки;
г) субсидії.

25. Чистий експорт є додатнім, коли:
а) експорт більший за імпорт;
б) експорт зменшується, а імпорт зростає:
в) експорт та імпорт зменшується;
г) імпорт більший за експорт.

26.Прямий податок – це:
а) податок на пиво;
б) податок з обігу;
в) податок на нафту;
г) прибутковий податок.

27. Дохід кінцевого використання – це валовий дохід індивідуальних домашніх господарств мінус:
а) підприємницькі внески на соціальне страхування і переказні платежі;
б) непрямі податки і внески підприємців на соціальне страхування;
в) прямі податки та внески робітників на соціальне страхування;
г) переказні платежі та непрямі податки.

28. Номінальний ВНП визначається за цінами:
а) попереднього року;
б) поточного року;
в) наступного року;
г) базового року.

29. Дохід кінцевого використання – це:
а) заробітна плата плюс поточні заощадження;
б) особистий дохід мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;
в) заробітна плата основна та додаткова;
г) сума коштів, яка складається із зарплати, ренти та доходу у формі процента за капітал.

30. Особистий дохід – це:
а) сума заощаджень приватних осіб;
б) весь дохід, призначений на особисті споживчі витрати після сплати податків;
в) дохід, отриманий домашніми господарствами протягом даного року;
г) сума заощаджень приватних осіб.

31. Трансфертні платежі - це:
а) виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;
б) частина доходу, яка включається в національний дохід;
в) тільки виплати уряду окремим особам;
г) усі відповіді неправильні.

32. За розподільчим методом складовими ВВП є:
чисті інвестиції;
субсидії;
рентні платежі;
імпорт.

33. Під час інфляції:
а) реальний ВНП зростає так само, як і номінальний;
б) номінальний ВНП зростає не так швидко, як реальний;
в) номінальний ВНП зростає швидше, ніж реальний;
г) не можна дати чітку відповідь про співвідношення динаміки реального та номінального ВНП.

34.Інфляційний податок зростає, якщо:
а) збільшується випуск державних облігацій;
б) підвищується очікуваний темп інфляції;
в) підвищується фактичний темп інфляції;
г) зменшується попит населення на реальні касові залишки.

35. Дефіцит державного бюджету безпосередньо не приводить до інфляції, якщо він:
а) фінансується за рахунок розміщення державних облігацій;
б) не перевищує 2,5% від ВВП;
в) фінансується за рахунок урядових позик у Центрального банку;
г) покривається за рахунок випуску додаткової кількості готівкових грошей.

36. Який із перерахованих факторів може визвати інфляцію попиту:
а) зростання дефіциту державного бюджету;
б) підвищення цін на нафту;
в) зниження граничної схильності до споживання;
г) підвищення ставок прибуткового податку населення.

37. Який із перерахованих елементів портфеля активів населення швидше всього знецінюється в період високої інфляції:
а) пакет акцій;
б) грошовий запас;
в) запас алкогольних напоїв;
г) нерухомість.

38. Інфляція пропозиції може виникнути в результаті:
а) зростання дефіциту державного бюджету;
б) збільшення дефіциту платіжного балансу країни;
в) підвищення ставок заробітної плати;
г) збільшення чистого експорту.

39. Яка із комбінацій видів інфляції в економіці будь-якої країни має найбільш важкі соціально-економічні наслідки:
а) збалансована, помірна і очікувана;
б) незбалансована, галопуюча і очікувана;
в) незбалансована, галопуюча і неочікувана;
г) гіперінфляція, незбалансована і неочікувана.

40. Один із ефектів неочікуваної інфляції полягає в тому, що багатство перерозподіляється:
а) від робітників до підприємців;
б) від населення до держави;
в) від кредиторів до позичальників;
г) від позичальників до кредиторів.

41. Якщо йдеться про економічні цикли, то яке твердження є правильним:
вища точка активності – це період буму;
споживчі витрати – найбільш нестабільний компонент сукупних витрат;
період депресії супроводжується значним зростанням попиту на робочу силу;
інвестиційні витрати – найстабільніша складова сукупних витрат.

42. Економічний цикл у кейнсіанській моделі пов'язаний з дією таких факторів:
тільки внутрішніх;
що переважно впливають на динаміку сукупного попиту;
тільки зовнішніх;
які переважно впливають на динаміку пропозиції.

43. Кон’юнктура - це:
а) послідовний зв`язок між різними точками рівноваги економіки;
б) напрям та ступінь зміни сукупності макроекономічних показників, які характеризують розвиток народного господарства;
в) співвідношення між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.
г) усі відповіді неправильні.

44.Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: 3
а) необхідність оновлення основного капіталу;
б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;
в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;
г) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

45. Матеріальною основою великого циклу є:
а) необхідність оновлення основного капіталу;
б) необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об’єктів інфраструктури;
в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку.
г) усі відповіді правильні.

46. Матеріальною основою малих циклів є:
а) необхідність оновлення основного капіталу;
б) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;
в) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.
г) усі відповіді неправильні.
47. Яка тривалість довгих хвиль в економіці (років:
38-45;
48-55;
58-65;
50-60.

48. Крива Філліпса фіксує зв’язок між безробіттям та:
а) економічним циклом;
б) рівнем споживчих витрат;
в) зайнятістю;
г) рівнем інфляції.

49. Стагфляція відбувається за умов:
зростання обсягів виробництва та зниження безробіття;
падіння обсягів виробництва та зниження безробіття;
падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.
зростання обсягів виробництва та зростання безробіття

50. При дефляції збільшується:
а) виробництво;
б) зайнятість;
в) купівельна спроможність;
г) грошова маса.

51. Згідно з законом Оукена 2% підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить:
а) 4%;
б) 5%;
в) 2,5%;
г) 2%.

52. Той хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:
а) фрикційною формою безробіття;
б) структурною формою безробіття;
в) перманентною формою безробіття;
г) циклічною формою безробіття.

53. Яке безробіття виникає, якщо людина втратила роботу внаслідок зменшення попиту на її професію?
а) циклічне;
б)фрикційне;
в) структурне;
г) природне.

54. Тривалість економічного циклу складає:
а) 1 рік;
б) 5 років;
в) 12 років;
г) неможливо дати однозначної відповіді.

55. Державною політикою, яка сприятиме зростанню фрикційного безробіття, буде:
а) збільшення розмірів допомог по безробіттю;
б) розвиток програм професійної підготовки та перепідготовки;
в) зниження мінімальної заробітної плати;
г) поширення інформації про вакантні робочі місця.

56. Фрикційне безробіття буде мати місце в кожному з наступних випадків, за винятком, коли:
а) фірма стає банкрутом;
б) відбувається секторальний зсув в економіці;
в) робітники залишають свою теперішню роботу в пошуках іншої, бажаючи змінити професію;
г) робітники звільняються, бо невдоволені зарплатою.

57. Як діє держава під час пожвавлення економіки:
знижує податкові ставки;
підвищує податкові ставки;
зменшує державні витрати;
знижує грошову пропозицію.

58. Заходи антикризової політики не містять:
регулювання зовнішньої діяльності;
маніпулювання держбюджетом;
регулювання заробітної плати;
регулювання податкових ставок.

59. Класичний варіант кривої АS передбачає, що в довгостроковому періоді зміни сукупного попиту:
а) вплинуть на обсяг випуску, а не на рівень цін;
б) вплинуть на рівень цін, але не на обсяг випуску;
в) не вплинуть на рівень цін і випуску;
г) вплинуть як на рівень цін, так і на обсяг випуску.

60. Нецінові фактори сукупного попиту:
не зміщують криву сукупного попиту;
зміщують криву сукупного попиту;
зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції;
не впливають на сукупний попит.

61. Зростання добробуту населення приводить до:
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо;
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо.

62. Крива AS відображає причинно-наслідковий зв'язок між:
рівнем цін і реальним обсягом ВВП;
обсягом виробленого й спожитого реального ВВП;
рівнем цін і номінальним обсягом ВВП;
рівнем цін і спожитим обсягом реального ВВП.

63. Очікування прибутків від інвестицій приводить до:
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо;
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо.

64. До цінових факторів сукупного попиту належить:
ефект багатства;
ефект відсоткової ставки;
ефект обмінного курсу;
усі відповіді правильні.

65. Очікування зменшення реальних доходів споживача приводить до:
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо;
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо.

66. Зменшення курсу національної валюти приводить до:
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо;
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо.

67. Збільшення державних закупівель приводить до:
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо;
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо.

68. Збільшення прибуткового податку приводить до:
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо;
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо.

69. Збільшення податків на підприємства приводить до:
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо;
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо.

70. Зменшення цін на імпортні ресурси приводить до:
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо;
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо.

71. Зниження продуктивності праці приводить до:
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо;
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо.

72 Збільшення трудових ресурсів приводить до:
зсуву кривої АS вліво;
зсуву кривої АS вправо;
зсуву кривої АD вліво;
зсуву кривої АD вправо.

73. У моделі “сукупний попит - сукупна пропозиція” зростання сукупного попиту приведе:
а) до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кривої АS;
б) до зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку кривої АS;
в) до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кривої АS;
г) до зростання цін на кейнсіанському відрізку кривої АS.

74. Скорочення пропозиції грошей в економіці графічно може бути представлено зрушенням:
а) вліво-вверх кривої AS;
б) вправо-вниз кривої AS;
в) вліво-вниз кривої AD;
г) вправо-вверх кривої AD.

75. Головна причина, що дозволила кейнсіанській теорії потіснити класичну, полягає в тому, що:
а) кейнсіанська теорія пояснила поведінку економіки у короткостроковому періоді.
б) кейнсіанська теорія не пов’язувала свої основні положення з кількістю грошей, які знаходяться в обігу;
в) кейнсіанська теорія пояснила поведінку економіки у довгостроковому періоді;
г) немає правильної відповіді.

76. Зміна пропозиції грошей означає:
шок пропозиції
шок попиту
і шок попиту, і шок пропозиції;
не є шоком.

77. Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва визначається величиною сукупного попиту. Це означає, що:
а) виробництво доходу створює попит на цей доход;
б) попит на гроші змушує підприємців виробляти товари та послуги;
в) підприємці намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;
г) обсяг продукції, який підприємці вирішать виробляти, буде визначатися попитом на неї.

78. Негативний шок пропозиції (наприклад, підвищення цін на енергоносії) у короткостроковому періоді викличе:
а) зростання цін і обсягу випуску;
б) зростання цін і зменшення обсягу випуску;
в) падіння цін і обсягу випуску;
г) падіння цін і зростання випуску.

79. Інфляція попиту виникає в умовах:
а) неповної зайнятості;
б) які наближаються до повної зайнятості;
в) повної зайнятості;
г) зростання граничної схильності до споживання.

80. Інфляція пропозиції може виникнути в результаті:
зростання дефіциту державного бюджету;
збільшення дефіциту платіжного балансу країни;
підвищення ставок заробітної плати;
збільшення чистого експорту.

81. Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі:
а) Карл Маркс;
б) Джон Мейнард Кейнс;
в) Мілтон Фрідман;
г) Альфред Маршал;
д) Ірвінг Фішер.

82. Які із запропонованих заходів ви вважаєте найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень?
а) збільшення допомоги на дітей.
б) збільшення процентної ставки.
в) зниження податків на доходи.
г) підвищення премій на заощадження, які йдуть на будівництво.

83. Сума показників граничної схильності до споживання та заощадження дорівнює одиниці:
якщо є рівновага на ринку благ;
за умови, що мультиплікатор дорівнює одиниці;
завжди;
ніколи.

84. Із зростанням відсоткової ставки попит на інвестиції:
зростає;
скорочується;
залишається незмінним;
прямує до нуля.

85. Автономні інвестиції:
не залежать від рівня доходу;
залежать від рівня доходу;
не залежать від відсоткової ставки;
залежать від функції споживання.

86. Мультиплікатор інвестицій – це число, яке показує, у скільки разів зросте дохід при:
зменшенні автономних інвестицій;
зростанні автономних інвестицій;
зменшенні споживання;
зростанні споживання.

87. Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання:
а) скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження;
б) споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;
в) споживчі витрати та заощадження зростають;
г) споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються.

88. Які із запропонованих варіантів найбільш повно розкривають суть поняття “гранична схильність до споживання”?
а) зміна у споживчих витратах, викликана зміною доходів.
б) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання.
в) крива, що характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу.
г) відношення сукупного споживання до сукупного попиту.

89. Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв’язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження.
а) сума цих показників дорівнює 1;
б) відношення між цими показниками характеризує середню схильність до споживання;
в) сума показників граничної схильності до споживання та граничної схильності до заощадження дорівнює доходу кінцевого використання;
г) точка на кривій, у якій вони урівноважуються, відповідає пороговому рівню доходу.

90. Інфляційний розрив знаходить своє відображення у:
а) недостатньому попиті;
б) недостатній пропозиції;
в) надлишку товарів.

91. Рецесійний розрив – це величина, на яку:
сукупні планові витрати менші за потенційний ВВП;
сукупні планові витрати перевищують потенційний ВВП;
сукупні планові витрати менші за потенційні витрати;
сукупні планові витрати перевищують потенційні витрати.

92. Якщо гранична схильність до споживання (МРС) дорівнює 0,75, то мультиплікатор автономних витрат дорівнює:
а) 0,25;
б) 3;
в) 1,33;
г) 4.

93. Що із перерахованого є неправильним:
а) при рівноважному рівні доходу заплановані і фактичні витрати рівні;
б) рівноважний рівень випуску не може бути рівним потенційному ВНП;
в) в умовах рівноваги відсутні інвестиції в товарно-матеріальні запаси;
г) в умовах рівноваги сукупні витрати дорівнюють сукупним доходам всіх економічних агентів.

94. Що з перерахованого входить до поняття “вилучення”? 6
а) інвестиції;
б) урядові закупки;
в) заощадження;
г) експорт.

95. Кожній функції споживання відповідає:
одна функція заощадження;
дві функції заощадження;
безліч функцій заощаджень;
це залежить від кута нахилу кривої функції споживання.

96. Що з перерахованого входить до поняття “ін’єкції”?
а) податки;
б) імпорт;
в) інвестиції;
г) заощадження.

97. У кейнсіанській теорії рівноваги "витрати – випуск" сукупний попит представлений:
плановими інвестиціями
неплановими інвестиціями;
плановими витратами;
фактичними витратами.

98. Якщо сукупні планові витрати перевищують сукупні фактичні витрати, то:
відбувається незаплановане зростання інвестицій в товарні запаси;
відбувається незаплановане зменшення інвестицій в товарні запаси;
виробництво виявляє тенденцію до спаду;
виробництво перебуває у стані рівноваги.

99. За моделлю "вилучення – ін’єкції" рівновага ВВП графічно визначається у точці перетину:
бісектриси та осі доходу;
кривої заощаджень та осі ординат;
кривої заощаджень та планових інвестицій;
планових інвестицій та осі бісектрис.

100. Згідно концепції мультиплікатора збалансованого бюджету, однакове скорочення податків і державних витрат:
а) не змінить рівня національного доходу і виробництва;
б) буде сприяти витісненню приватних інвестицій;
в) збільшить рівноважний рівень національного доходу і виробництва;
г) визве рух збалансованого бюджету до дефіцитного стану.

101. До яких економічних наслідків може призвести державний борг? 7
а) зниження рівня життя;
б) збільшення сукупних національних витрат;
в) скорочення виробничих можливостей національної економіки;
г) перерозподіл національного багатства між членами суспільства.

102. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет: 7
а) буде сприяти послабленню інфляції;
б) буде стимулювати сукупний попит;
в) буде посилювати коливання у межах економічного циклу;
г) буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

103. Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком:
а) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного підйому;
б) скорочення державних витрат, збільшення податків у період економічного спаду;
в) скорочення державних витрат, зниження податків у період економічного спаду;
г) зростання державних витрат, зниження податків у період економічного спаду.

104. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:
а) зростання податків і більш високий рівень державних витрат;
б) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат;
в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень;
г) зниження податків і більш високий рівень державних витрат.

105. До інструментів фіскальної політики відноситься:
а) збільшення норм обов’язкових резервів;
б) купівля Центральним банком державних цінних паперів на відкритому ринку;
в) випуск Міністерством фінансів нової серії короткострокових державних облігацій;
г) розподіл затвердженого обсягу державних видатків за різними статтями державного бюджету.

106.Стимулююча дискреційна фіскальна політика відрізняється від стримуючої тим, що вона направлена на:
а) збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в економіці;
б) на зменшення темпів інфляції;
в) на стабілізацію обмінного курсу національної валюти;
г) на підтримку збалансованості доходів і видатків державного бюджету.

107. Фіскальна політика є стимулюючою у випадку:
а) зменшення оподатковуваного доходу громадян на суму витрат по будівництву житла;
б) введення акцизних марок на алкогольну продукцію;
в) збільшення трансфертних платежів;
г) зменшення державних видатків на оборону країни.

108.Фіскальна політика є стримуючою у випадку:
а) зменшення ставки податку на прибуток;
б) зменшення ставки прибуткового податку;
в) збільшення обсягу державних закупок товарів і послуг;
г) зменшення обсягу державних закупок товарів і послуг.

109. В економіці країни спостерігається повна зайнятість, але висока інфляція. Яка комбінація інструментів стабілізаційної політики швидше всього приведе до зниження темпів інфляції:
а) зростання державних видатків і купівля Центральним банком країни державних облігацій на відкритому ринку;
б) скорочення державних видатків і продаж Центральним банком країни державних облігацій на відкритому ринку;
в) зниження податків і купівля Центральним банком країни облігацій на відкритому ринку;
г) збільшення податків і продаж державних облігацій на відкритому ринку.

110. Фіскальна політика є автоматичною, якщо змінюються такі параметри:
а) при незмінній ставці прибуткового податку збільшуються розміри податкових надходжень;
б) збільшується ставка прибуткового податку;
в) збільшуються розміри відрахувань з зарплати до пенсійного фонду;
г) збільшується ставка по банківським вкладам для фізичних осіб.

111. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:
а) зниження норми резервування;
б) підвищення облікової ставки;
в) продаж державних цінних паперів;
г) підвищення рівня оподаткування;
д) підвищення обмінного курсу національної валюти.

112. В економіці з фіксованими цінами на всіх національних ринках збільшити розмір реального ВВП під час спаду можна шляхом:
а) збільшення державних видатків;
б) зменшення державних видатків;
в) підвищення податкових ставок;
г) всі відповіді правильні.

113. За інших незмінних умов величина мультиплікатора державних витрат буде:
а) меншою за величину податкового мультиплікатора;
б) дорівнювати величині податкового мультиплікатора;
в) більшою за величину податкового мультиплікатора;
г) неможливо дати однозначної відповіді.

114. Відмінність між ефектом мультиплікатора державних витрат і податкового мультиплікатора обумовлена тим, що:
а) зростання державних закупок на відміну від зниження податків зменшує приватні інвестиції;
б) зниження податків, на відміну від зростання державних закупівель, приводить до збільшення бюджетного дефіциту;
в) зростання державних закупівель, на відміну від зниження податків, здійснює прямий і безпосередній вплив на сукупні витрати;
г) всі відповіді правильні.

115. Темп інфляції зростає в найбільшому ступені, якщо додаткові державні витрати покриваються за рахунок:
а) збільшення ставки прибуткового податку громадян;
б) збільшення непрямих податків;
в) введення прогресивної шкали оподаткування;
г) продажу державних цінних паперів на відкритому ринку;
д) одержання кредитів у Центральному банку.

116. Ефективність фіскальної політики внаслідок зростання цін: 7
а) збільшується;
б) не змінюється;
в) зменшується;
г) немає однозначної відповіді.
7
117. Структурний дефіцит державного бюджету є різницею між:
а) поточними державними видатками і доходами;
б) фактичним дефіцитом і дефіцитом бюджету в умовах повної зайнятості;
в) поточним дефіцитом і сумою виплат процентів по державному боргу;
г) поточними державними видатками і доходами, які могли б надійти до бюджету в умовах повної зайнятості.

118. Циклічний дефіцит державного бюджету є різницею між: 7
а) поточними державними видатками і доходами;
б) фактичним і структурним дефіцитом;
в) поточним дефіцитом і сумою виплат процентів по державному боргу;
г) поточними державними видатками і доходами, які могли б надійти до бюджету в умовах повної зайнятості;
д) фактичним дефіцитом і дефіцитом бюджету в умовах повної зайнятості.

119. Державний борг – це:
а) заборгованість населення, фірм, банків і зарубіжних держав перед урядом даної країни;
б) заборгованість уряду перед населенням країни;
в) заборгованість уряду даної країни перед іноземними державами;
г) заборгованість уряду перед всіма господарюючими суб’єктами як даної країни, так і зарубіжних країн.

120. Який із перерахованих заходів може використовувати Центральний банк при проведенні стримуючої (обмежуючої) грошово-кредитної політики:
а) продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;
б) зменшення облікової ставки;
в) зниження норм обов’язкових резервів;
г) купівля іноземної валюти на валютному ринку країни.

121. Термін “операції на відкритому ринку” означає:
а) операції Центрального банку, які приводять до збільшення або зменшення загальної величини поточних рахунків комерційних банків;
б) діяльність Центрального банку з надання позик комерційним банкам;
в) діяльність комерційних банків з кредитування підприємств і населення;
г) діяльність Центрального банку з купівлі або продажу державних цінних паперів.

122. Яка мета ставиться при зниженні облікової ставки:
а) стримування попиту на позичковий капітал;
б) скорочення грошової маси;
в) стимулювання заощаджень;
г) пожвавлення кон’юнктури.

123. Термін “облікова ставка” означає:
а) процентну ставку по позикам, які надає Центральний банк комерційним банкам;
б) процент щорічного приросту маси грошей в обігу;
в) процентну ставку доходів по цінним паперам, які купують комерційні банки;
г) процентну ставку по міжбанківському кредиту;
д) все перераховане вище неправильне.

124. Одержання ломбардного кредиту означає:
а) продаж цінних паперів;
б) одержання під заставу цінних паперів;
в) емісію цінних паперів;
г) надання кредиту в цінних паперах;
д) все перераховане вище неправильне.

125. Зниження облікової ставки, яка використовується як інструмент грошово-кредитної політики, приводить до обмеженого ефекту в зв’язку з тим, що:
а) Центральний банк хоча йі може збільшити масу грошей але не в змозі примусити населення витрачати гроші, що необхідно для збільшення обсягу ВВП;
б) Центральний банк не володіє правом змінювати облікову ставку в значних розмірах;
в) Центральний банк не може прямо контролювати обсяг позик, які надають комерційні банки;
г) воно приводить до падіння курсів акцій і облігацій.

126.Коли Центральний банк купує цінні папери на відкритому ринку, то грошова маса в країні:
а) зменшується на суму вартості куплених цінних паперів;
б) зменшується на більшу суму;
в) збільшується на суму вартості куплених цінних паперів;
г) збільшується на більшу суму.

127.Які операції приводять до збільшення кількості грошей в обігу: 8
а) продаж Центральним банком державних облігацій населенню;
б) підвищення Центральним банком облікової ставки;
в) внесенням готівкових грошей на вклади до запитання;
г) надання одним комерційним банком позики іншому комерційному банку;
д) жодна із вказаних операцій.

128. Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн: 8
а) хронічне знецінення грошей;
б) офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці;
в) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки;
г) зростання ролі держави у стабілізації грошового обігу;
д) перебування в обігу лише паперових грошей і монет з неблагородних металів.

129. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу:
а) попит на гроші та процентна ставка збільшаться;
б) попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться;
в) збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка;
г) зменшаться попит на гроші та процентна ставка;
д) усі відповіді неправильні.

130. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній економіці:
а) підвищення норми резервування;
б) підвищення ставки рефінансування;
в) продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам;
г) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку;
д) усі твердження не правильні.

131. Кількісне рівняння обігу не містить:
а) кількості грошей в обігу;
б) швидкості обігу грошей;
в) рівня цін;
г) номінальної процентної ставки;
д) обсягу національного продукту в реальному вираженні.

132. Якщо номінальна пропозиція грошей збільшиться на 5%, рівень цін зросте на 4%, то при незмінній швидкості обігу грошей, відповідно кількісній теорії, реальний об’єм випуску:
а) збільшиться на 1%;
б) знизиться на 9%;
в) збільшиться на 9%;
г) знизиться на 1%.

133. Припустимо, що пропозиція грошей і рівень цін постійні. Тоді у випадку збільшення рівня доходу на грошовому ринку:
а) збільшиться попит на гроші і ставка процента;
б) попит на гроші знизиться, а ставка процента зросте;
в) збільшиться попит на гроші і знизиться ставка процента;
г) попит на гроші і ставка процента знижуються.

134. Якщо реальний ВНП збільшиться в 1,2 рази, а грошова маса зросте на 8%, то рівень цін при стабільній швидкості обігу грошей:
а) зросте на 10%;
б) знизиться на 10%;
в) залишиться незмінним;
г) зросте на 11%.

135. В основі виділення грошових агрегатів М1, М2, М3, L лежить: 8
а) ступінь їх схильності до інфляції;
б) швидкість їх обігу;
в) ступінь їх ліквідності;
г) виконувані ними функції.

136. Що із перерахованого нижче не включається в агрегат М2? 8
а) чекові депозити;
б) невеликі ощадні вклади;
в) готівка поза банківською системою;
г) короткотермінові державні облігації.

137. Базисною величиною для визначення мінімальних резервів банків є сума:
депозитів;
банкнот Центрального банку;
кредитів;
касової готівки.

138. З якою метою підвищується облікова ставка відсотка Центрального банку:
збільшення грошової маси;
сприяння інвестуванню;
стримування попиту на позиковий капітал;
пожвавлення кон’юнктури.

139. Трансакційний мотив попиту на гроші відображає потребу в грошах:
для здійснення угод (поточних платежів);
для непередбачених платежів;
як майні;
для трансфертних платежів.

140. Економічне зростання зображується:
зсувом межі виробничих можливостей праворуч;
зсувом межі виробничих можливостей ліворуч;
зсувом кривої сукупного попиту праворуч;
зсувом кривої сукупного попиту ліворуч.

141. Кінцевим результатом у моделі Солоу є зростання:
валового внутрішнього продукту;
продуктивності праці;
чисельності населення;
норми заощадження.

142. У моделі Солоу не враховується вплив:
збільшення чисельності населення;
зростання технологічного прогресу;
фіскальної політики;
запасу капіталу.

143. Яка функція використовується в неокласичних моделях економічного зростання:
В. Леонтьєва;
Кобба-Дугласа;
Х. Домара;
Р. Харрода.

144. Попит на працю на макрорівні:
безпосередньо пов'язаний із пропозицією продукту, виробленого цією працею;
залежить від рівня заробітної плати;
співвідноситься з попитом на продукт, який виробляється цією працею;
визначається попитом на засоби виробництва.

145. Якою ставкою визначається попит на робочу силу в кейнсіанській теорії:
максимальною;
мінімальною;
номінальною;
реальною.

146. Відновлення рівноваги на ринку праці за неокласичною теорією відбувається за умови:
зростання номінальної заробітної плати;
гнучкості ставок заробітної плати;
державного втручання у функціонування ринку праці;
зростання реальної заробітної плати.

147. За кейнсіанською теорією, для досягнення повної зайнятості потрібно:
знижувати номінальну заробітну плату;
зменшувати величину допомоги по безробіттю;
знижувати реальну заробітну плату;
використовувати державне втручання у функціонування ринку праці

148. Теорія, згідно з якою багатство країни визначалось володіння золотом, - це теорія:
абсолютної переваги;
відносної переваги;
меркантилізму;
паритету купівельної спроможності.

149. До тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі належать:
демпінг;
торговельне ембарго;
квотування;
експортне мито.

150. До рахунків платіжного балансу не належить рахунок:
поточних операцій;
руху капіталу та фінансових операцій;
обов’язкових резервів;
зміни офіційних резервів.

151. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований за рахунок:
збільшення офіційних резервів центрального банку;
скорочення офіційних резервів центрального банку;
випуску державних облігацій;
монетизації економіки.

152. Різниця між імпортним митом і квотою полягає в тому, що лише мито:
призводить до зменшення міжнародної торгівлі;
спричинює підвищення цін;
дає доходи державному бюджету;
зумовлює зменшення сальдо платіжного балансу.

153. Україна вирішує запровадити контроль над зовнішньо торгівлею, щоб знизити дефіцити платіжного балансу. Одним із наслідків цього буде зниження:
українського імпорту;
рівня інфляції в країні;
українського експорту;
сальдо торговельного балансу.

154. Мито – це:
установлене законодавчо або підзаконними актами обмеження в міжнародній торгівлі на кількість товарів, які можна імпортувати чи експортувати;
державний податок, що застосовується при ввезенні, вивезенні або перевезенні товарів через країну;
інструмент проведення протекціоністської політки засобом міжнародної цінової дискримінації;
тип квотування, який повністю забороняє торгівлю певними видами товарів або всіма товарами.

155. Визначте сутність поняття «квота»:
установлене законодавчо або підзаконними актами обмеження в міжнародній торгівлі на кількість товарів, які можна імпортувати чи експортувати;
державний податок, що застосовується при ввезенні, вивезенні або перевезенні товарів через країну;
податок, представлений у вигляді відсотка від вартості товару;
податок, який стягується відповідно до фізичної величини імпорту.

Література
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]     Макроэкономика. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 489 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Макроекономіка: підручник. - К. : Знання, 2008. - 743 c.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Д.   Макроекономіка. Практикум. - К. : Знання, 2010. - 550 с..
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Макроекономіка / Р. Дорнбуш, С. Фішер. - К. : Основи, 1996. - 814 с.
Макроэкономика / В. М. Гальперин [и др.] ; - СПб. : Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 1997. - 719 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Макроекономіка: підручник для України: Пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. - К. : Основи, 2000. - 588 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Макроекономіка: навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2009. - 423 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Макроекономіка - 2: навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. ; Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А. Г. Савченко ; КНЕУ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 132 с
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Макроекономіка: пер.з англ. - К. : Основи, 1995. 544 с.
Приклади задач з макроекономіки та методи їх розв’язання

Задача 1

1. Визначте ВВП за витратами, використовуючи такі дані, млн. грн.:
особисті споживчі витрати – 20;
валові інвестиції – 15
державні закупівлі товарів і послуг – 7
трансфертні платежі держави – 11
чистий експорт – 8
Розв'язання:
Обсяг ВВП розраховуємо за методом кінцевого використання:
Y = C + I + G + NX = 20 + 15 + 7 + 8 = 50
Задача 2
Припустимо, що виробляються і споживаються 3 блага. В таблиці представлені кількість і ціна (за одиницю) кожного з них за 2 періоди.
Розрахувати індекс Ласпейреса, індекс Пааше і індекс Фішера (1982 р. – базисний період).

Роки
1982
1982
1992
1992


ціна
кількість
ціна
кількість

книги
10
10
15
8

джинси
27
6
24
7

телевізори
655
3
425
5


Розв'язання:
Індекс Ласпейреса
13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415
Індекс Пааше
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
Індекс Фішера
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=0,69

Задача 3
Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:
збільшення пропозиції грошей в економіці
зниження рівня ставки процента (не пов’язане зі зміною рівня цін);
посилення інфляційних очікувань в економіці
підвищення ставок прибуткового податку
поява нових технологій
рішення уряду про скорочення фінансування соціальних програм
сильний землетрус, наслідком якого були сильні руйнування.

Приклад розв'язання:
Описати вплив таких факторів на сукупний попит і сукупну пропозицію:
збільшення пропозиції грошей в економіці
Зміна пропозиції грошей є неціновим факторjм сукупного попиту і відображається на графіку зміщенням кривої AD праворуч або ліворуч. Збільшення пропозиції грошей (або швидкості їх обігу) призводить до зростання платоспроможного попиту в економіці, що на графіку сукупного попиту буде відображено зміщенням кривої AD праворуч (рис.)
P13 EMBED Equation.3 1415
AD2

AD1
Y
Рис. Вплив збільшення пропозиції грошей на сукупний попит

Задача 4
Спочатку економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і описується таким чином: довгострокова крива AS вертикальна на рівніY= 2800, короткострокова крива AS горизонтальна на рівні Р = 1,0, крива AD задана рівнянням Y = 3,5 13 EMBED Equation.3 1415, де М (кількість грошей в обігу) = 800.
Відбувся несприятливий шок пропозиції, в результаті чого ціни зросли до рівня 1.4, а потенційний рівень випуску знизився до рівня Y = 2500.
які нові рівноважні значення Y i P у короткостроковому і довгостроковому періодах, якщо уряд і Центробанк не втручаються в економіку, тобто крива АD залишається попередньою?
якщо Центробанк проведе стабілізаційну політику, то яку додаткову кількість грошей він повинен випустити в обіг, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилася на рівні випуск 2800?
якщо збільшена кількість грошей в економіці буде підтримуватися і далі, то які будуть точки нової довгострокової рівноваги?
LRAS
PSRAS
1,0
AD


2800 Y
Розв'язання:

а) в результаті шоку рівень цін піднявся до 1,4, короткострокова крива пропозиції зрушилась вверх до рівня SRAS'. Короткострокова рівновага встановилась у точці В на перетині кривої АD і нової короткострокової кривої пропозиції. Координати точки В знаходимо із умови рівноваги попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги, підставляючи у рівняння кривої АD нове значення рівня цін = 1,4.
Тоді обсяг випуску складе:

Y = 3,5
· 13 EMBED Equation.3 1415 = 2000

Рівень випуску у точці В виявився нижче потенційно значення, яке після шоку становило 2500. Це свідчить про спад виробництва і зростання безробіття. Поступово заробітна плата і рівень цін почнуть знижуватися, більш низькі витрати дозволяють розширити виробництво і економіка буде рухатися до рівня свого нового потенціалу Y = 2500. На графіку це відобразиться переміщення вздовж кривої AD від точки В до точки С, у якій і встановиться нова довгострокова рівновага. Рівень цін знову ж знаходимо із рівняння кривої AD, підставляючи замість Y його значення 2500.
2500 = 3,5
·13 EMBED Equation.3 1415, звідси Р = 1,12
Таким чином короткострокова рівновага після шоку встановиться у точці В, координати якої: Y = 2000; P = 1,4. Довгострокова рівновага встановиться у точці С, на перетині нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS’ і кривої AD при Y = 2500 і P = 1,12.

P LRAS' LRAS
1,4 B SRAS'1,12 C
A SRAS
1,0
AD


2000 2500 2800 Y


б) В результаті стабілізаційної політики Центробанку пропозиція грошей збільшиться, що відобразиться на графіку зрушенням кривої AD вправо до AD1, де нова крива AD1 перетнеться з колишньою довгостроковою кривою сукупної пропозиції LRAS на рівні випуску Y = 2800
У короткостроковому періоді, коли ціни негнучкі, це буде відображено зміщенням від точки В до точки С вздовж короткострокової кривої сукупної пропозиції SRAS'. Нову кількість грошей в економіці знаходимо із умови рівності попиту і пропозиції у точці короткострокової рівноваги (точка С), підставляючи у рівняння кривої AD1 значення сукупної пропозиції Y, яке за умовою повинно складати 2800, і рівня цін P = 1,4:
2800 = 3,5
· 13 EMBED Equation.3 1415, звідси М' = 1120, а (М = М' - М = 1120-800=320.

Таким чином, щоб короткострокова рівновага в економіці встановилась на рівні випуску 2800, Центробанк повинен збільшити пропозицію грошей на 320.


LRAS'

LRAS


B C SRAS'
1,4
A SRAS
1,0
AD1

AD

2000 2500 2800

в) Якщо збільшена пропозиція грошей збережеться в економіці і в подальшому, то довгострокова рівновага встановиться у точці D на перетині кривої AD1 (яка з'явилася в результаті зміщення кривої AD після збільшення пропозиції грошей на 320) і нової довгострокової кривої сукупної пропозиції LRAS', яка виникла в результаті несприятливого шоку ( на рівні нового значення потенційного обсягу випуску, який знизився після шоку до 2500).
У точці короткострокової рівноваги (точка С) рівень виробництва тимчасово виявився вище потенційного в результаті зростання сукупного попиту (AD1), пов’язаного із збільшенням пропозиції грошей. Зайнятість у цьому випадку дещо перевищила природний рівень. Заробітна плата і ціни інших факторів починають зростати. Витрати, що зросли, знижують сукупну пропозицію. Загальний рівень цін (на готову продукцію) в результаті зростання витрат також піднімається, що веде до зниження величини попиту, і економіка повертається до рівня свого потенціалу (Y = 2500). На графіку – це рух з точки С в точку D вздовж кривої AD1. Рівень цін у точці D знаходимо, підставляючи у рівняння кривої AD1 (з новим значенням M' = 1120) значення сукупної пропозиції Y = 2500.

2500 = 3,5
· 13 EMBED Equation.3 1415, звідси P = 1, 568

LRAS'
P
LRAS
D
1,568
SRAS'

B CA AD1 SRAS


AD


2500 2800 Y

Задача 5
Споживання населення країни збільшилося на 5 млн гр. од. Дохід зріс на 8 млн гр. од. Визначити значення граничної схильності до споживання.

Розв'язання:
За визначенням гранична схильність до споживання – це відношення зміни споживання до зміни доходу: MPC =
·C /
·Y = 5 / 8 = 0,625.
Отже, гранична схильність до споживання дорівнює 0, 625.

Задача 6
Функція споживання подана у вигляді таблиці (млрд. гр. од.)

Дохід, Y
16
24
32
44

Споживання, С
14
20
26
32


Записати функцію споживання. Чому дорівнює споживання при доході 40 млрд гр. од?

Розв'язання:
MPC =
·C /
·Y = (20-14) / (24-16) = 6 / 8 = 0,75
Підставляємо у функцію споживання значення граничної схильності до споживання:
С = с0 + 0,75 Y
Замість C таY підставимо будь-яку пару координат функції споживання з таблиці, наприклад першу:
14 = с0 + 0,75
·Y с0 = 2. Функція споживання має вигляд С = 2 + 0,75 Y, якщо
Y = 40 млрд гр. од., то С = 2 + 0,75
·40 = 32 млрд гр. од.

Задача 7
Економіка країни описується рівняннями:
Y = C + I; C = 6 + 0,8 Y; I = 8.
Визначити рівноважний дохід (млрд. гр. од.).
Розв'язання:
За кейнсіанською моделлю рівноваги рівноважний дохід визначається за умови тотожності доходу та планових витрат. Планові витрати представлені функціями споживання та інвестицій:
Y = C + I = 6 + 0,8 Y + 8 = 14 + 0,8 Y
Y – 0,8Y = 14
0,2 Y = 14
Y = 14 / 0,2 = 70

Задача 8
Економіка країни характеризується такими даними:
фактичний ВВП дорівнює 75 млрд гр. од.;
МРС – 0,8;
рівноважний ВВП – 80 млрд гр. од..
Як повинні змінитися податкові надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?
Розв'язання:
Зміна доходу становить
·Y = Y0 – Yf = 80 – 75 = 5 млрд гр. од.
Мультиплікатор податків: mt = - MPC / (1 – MPC) = - 0,8 / 0,2 = - 4
Зміна податків становить:
·T =
·Y / mt = 5 / (-4) = - 1,25

Задача 9
Норма обов’язкових банківських резервів дорівнює 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% від суми депозитів в якості надлишкових резервів. Величина депозитів складає 10000. Яку максимальну суму банк може використати для надання позик?

Розв’язання:

Величина обов’язкових резервів складає:
Rr=10000 x 0,2=2000
Надлишкові резерви дорівнюють:
Re=10000 x 0,05=500
Тоді загальні резерви дорівнюють: 2000+500=2500, або R=10000(0,2+0,05)=2500.
Виходячи із цього, зберігаючи у вигляді резервів 2500 із суми депозитів, інші кошти банк може використати для надання позик:
L=10000-2500=7500.

Задача 10
Темп інфляції 13 EMBED Equation.3 1415у країні А становить 9 %, а в країні Б – 5 %. У країні А ставка відсотка (іА) дорівнює 12 %. Якою має бути ставка відсотка (іБ) у країні Б, що між цими країнами не було переливання капіталу?
Розв'язання:
r - реальна ставка відсотка; і – номінальна ставка відсотка.
Країна А: rА = іА - 13 EMBED Equation.3 1415А rА = 12 – 9 = 3 (%);
Країна Б: rБ = іБ - 13 EMBED Equation.3 1415Б іБ =13 EMBED Equation.3 1415Б + rБ = іБ = 5 + 3 = 8 (%).

Задачі для самостійного розв’язання

1. Визначте ВВП за витратами, використовуючи такі дані, млн. грн.:
особисті споживчі витрати – 20;
валові інвестиції – 15
державні закупівлі товарів і послуг – 7
трансфертні платежі держави – 11
чистий експорт - 8

2. За наведеними даними визначте вартість проміжних матеріалів та доданої вартості за сорочку, грн. :

Стадія виробництва готової продукції
Виручка від продажу
Вартість проміжних матеріалів
Додана вартість

Льон
5Полотно
8Готова сорочка
11Сорочка, доставлена у роздрібну торгівлю
14Разом
38
3. За наведеними даними обчисліть обсяг ВВП за доходами, млн. грн.:
заробітна плата – 17
прибуток підприємств – 21
валові інвестиції – 14
рента – 4
дивіденди – 6
відсотки за кредитами – 7
державні закупівлі товарів – 5
трансфертні виплати населенню – 8
споживчі витрати – 27.

4. Визначити обсяги ВВП і ВНП країни, якщо вартість її кінцевих товарів і послуг становить 5800 млн грошових од., зокрема, іноземні суб’єкти господарювання (нерезиденти) виробили продукції на суму 40 млн, а фізичні та юридичні особи з цієї країни (резиденти) в інших країнах – на суму 57 млн.

5. Припустимо, що у 1-ому (базисному) році номінальний ВВП склав 500. Через 6 років дефлятор ВВП збільшився у 2 рази, а реальний ВВП зріс на 40%. У цьому випадку номінальний ВВП через 6 років склав:
2000;
1400;
1000;
750.

6. Природний рівень безробіття дорівнює 6 %; циклічний рівень безробіття – 2%. Чому дорівнює фактичний рівень безробіття?

7. Рівень фактичного безробіття становив 10%, рівень природного безробіття – 6,4%. Потенційний ВВП становив 50 млрд грош. од. обчислити фактичний ВВП, скориставшись законом Оукена (коефіцієнт 2,5).

8. Чисельність населення складає 100 млн чол., 24 млн чол. – діти до 16 років, а також люди, які знаходяться у тривалій ізоляції (у виправних установах і т.д.); 30 млн чол. вибуло зі складу робочої сили; 4 млн 600 тис. чол. – безробітні; 1 млн чол. – робітники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу.
Використовуючи ці статистичні дані, розрахувати:
а) величину робочої сили
б) рівень безробіття

9. Рівень фактичного безробіття 10%, природного – 6%. Фактичний ВВП становить 126 млрд грош. од. Коефіцієнт чутливості ВВП до змін циклічного безробіття
· 2,5. Обчислити втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни.

10.Споживчий кошик середньої міської сім'ї у США складав у 1982 р. 14000 дол., а такий же кошик у 1990 р. складав вже 21000 дол. (у поточних цінах). Споживчий кошик товарів і послуг, придбаних у 1990 р. складав 20000 дол. (у цінах) 1990 р., тоді як такий же кошик у цінах 1982 р. коштував 15000 дол. Розрахувати індекс споживчих цін для 1990 р., приймаючи за базисний 1982 р.

11. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,24. Чому дорівнює гранична схильність до споживання?

12. Функція споживання має вигляд: С = 4 + 0,8Y. Записати функцію заощадження.

13. Залежність між доходом та споживанням домашніх господарств за рік подана в таблиці:

Дохід, Y
0
25
50
75

Споживання, С
8
28
48
68


Записати рівняння прямої, що відображує залежність С = F(Y).

14. Споживання становить 7,5 млрд гр. од. Використовуваний дохід складає 10 млрд гр. од. Чому дорівнює середня схильність до споживання?

15. Функція заощадження має вигляд: S = -2 + 0,4 Y. Записати функцію споживання. Накреслити графік функцій споживання та заощадження.

16. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,4. Інвестиційні витрати зросли на 30 млрд гр. од. як і нас скільки змінився дохід?

17. Інвестиції збільшилися на 40 млн гр. од. Дохід зріс на 100 млн гр. од. Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?

18. Економіка країни характеризується такими рівняннями (.. р.. од.):
Y = C + I; C = 75 + 0,65 Y'; Y' = Y – tY; t = 0,2; I = 10 + 0,23Y
Визначити рівноважний дохід (.. р.. од.).

19. Економіка країни описується рівняннями:
Y = C + I; C = 14 + 0,7 Y; I = 4 + 0,0Y
Визначити рівноважний дохід та величину мультиплікатора автономних витрат.

20. Рецесійний розрив дорівнює 10 млрд гр. од., мультиплікатор автономних витрат mE = 4. Визначити, скільки втрачає економіка від рецесійного розриву.

21. Потенційний ВВП дорівнює 70; рівноважний – 80; МРС = 0,75. Який розрив існує в економіці і чому він дорівнює?

22. Економіка країни характеризується такими рівняннями (млрд. гр. од.):
Y = C + I; C = 5 + 0,6 Y'; Y' = Y – tY; t = 0,25; I = 2 + 0,2Y. Розрахувати рівноважний дохід (млрд. гр. од.) та величину мультиплікатора автономних витрат.

23. Економіка країни характеризується такими рівняннями (млрд. гр. од.):
Y = C + I; C = 10 + 0,8 Y'; Y' = Y – tY; t = 0,25; I = 2. Розрахувати рівноважний дохід, якщо рівень випуску дорівнюватиме 29 млрд. гр. од. Що відбувається – незаплановане зменшення чи зростання запасів продукції?

24. Рецесійний розрив дорівнює 20 млрд р.. од., мультиплікатор автономних витрат mE = 2. Визначити, скільки втрачає економіка від рецесійного розриву.

25. Фактичний дохід дорівнює 50 млрд гр. од.; потенційний дохід – 52 млрд гр. од. гранична схильність до заощадження MPS = 0,25. Який розрив існує в економіці і чому він дорівнює?

26. Гранична схильність до споживання 0,75. Податки зросли з 50 до 60 млн гр. од. Як і на скільки зміниться сукупний дохід?

27. Гранична схильність до споживання 0,8. Як зміниться рівноважний дохід при зменшенні податків на 1 млрд гр. од.?
28. Фактичний дохід дорівнює 120 млрд гр од. Рівноважний дохід дорівнює 140 млрд гр. од. Гранична схильність до споживання 0,875. Як повинна змінитися величина державних видатків (за інших рівних умов) для того, щоб економіка досягла рівноважного стану?

29. За даними таблиці визначити, як і на скільки зміниться рівноважний дохід, якщо податки зростуть на 3 млрд гр. од., а державні закупівлі зменшаться на 2 млрд гр. од. Який тип фіскальної політики (стримуючий чи стимулюючий) був застосований?

Дохід
220
240

Витрати
200
215


30. Економіка країни характеризується такими рівняннями:
функція споживання С = 18 + 0,8(Y – T + TR)
інвестиції I = 20
податки T = 15
трансферти TR = 10
державні видатки G = 18
Розрахувати рівноважний рівень доходу.

31. Реальний ВВП зменшився на 7,5%. Грошова маса зросла на 2,5%. Швидкість обертання грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

32. Норма банківського резервування дорівнює 0,125. Обчислити простий депозитний мультиплікатор.

33. Норма обов’язкового резервування дорівнює 0,3. Сума обов’язкових резервів – 0,6 млрд. гр. од. готівка становить 0,2 млрд. гр. од. у скільки разів може бути збільшена пропозиція грошей?

34. а) припустимо, що кожна грошова одиниця, потрібна для купівлі кінцевих товарів і послуг, обертається чотири рази на рік. Номінальний ВВП становить 2000 гр. од. визначте величину попиту на гроші для угод.
б) дані таблиці дають уявлення про попит на гроші з боку активів за різних ставок відсотка. Використовуючи дані пункту а), обчисліть загальний попит на гроші.

Ставка відсотка
Обсяг попиту на гроші, гр.. од.


як на актив
загальний

16141210864
в) пропозиція грошей становить 600 гр. од. Визначте рівноважну ставку відсотка.
г) визначте загальний попит на гроші за кожного рівня відсоткової ставки і рівноважну ставку відсотка, якщо обсяг номінального ВВП:
- зросте на 80 гр. од.;
- зменшиться на 120 гр. од.

35. Схильність населення до ліквідності (співвідношення готівки до депозитів) становить 20 %, норма обов’язкових резервів комерційних банків – 10 %.
Визначте:
величину грошового мультиплікатора;
як зміниться величина грошової маси, якщо центральний банк продасть населенню державні облігації на суму 100 тис. грн.?

36. Країна А має виробничу функцію Y = K0,5
· L0,5. Норма вибуття складає 6% на рік. Населення збільшується за рік на 2%. Технологічний прогрес відсутній. Визначити, яким має бути максимальний обсяг споживання у відповідності до умов "золотого правила".

37.Нехай виробнича функція має вигляд Y = 10K0,25
· L0,7, а капітал у середньому має термін придатності 50 років. Населення й рівень технології в країні залишаються незмінними за норми заощаджень s' = 0,128. Розрахувати:
1) стійкий рівень капіталозабезпеченості праці;
2) продуктивність праці;
3) споживання й інвестиції на одиницю праці у ставні довгострокової рівноваги економіки.

38. Ціна споживчого кошика в Україні за рік зросла на 28 %. За цей час гривня подешевшала з 1,76 грн/дол до 1,9. Вартість ідентичного споживчого кошика в США збільшилася на 3 %.
Визначте, як змінився за цей період рівень життя в Україні порівняно з рівнем життя в США.

39. Припустимо, що уряд України запроваджує такий валютний курс: 1 дол = 6 грн. сума доларів, що пропонується за цим курсом, становить 140 млн. залежність попиту на долари від валютного курсу показана в таблиці.

Ціна долара в гривнях
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2

Обсяг попиту (млн дол.)
170
160
150
140
130


У цій ситуації уряд купує чи продає долари? Яку кількість?
Якщо уряду доведеться продавати долари, то де він візьме долари?

40. Визначити, що вигідніше – виробництво і продаж товару на вітчизняному ринкові, чи його імпорт – за таких умов:
1) номінальний курс національної валюти становить 2,8 іноземної;
2) зовнішня ціна товару в іноземній валюті – 120; ціна на внутрішньому ринку – 220. Свій висновок обґрунтуйте.
Вказівка: розрахуйте реальний обмінний курс
13PAGE 1412315


13PAGE 14315
Р

25

РЕ=20

15

10

5

30

10

20

30

40

Q


Е

S

D

0

Р

25

РЕ=20

Ps=15

10

5

Pd=27,5

10

20

30

40

Q


Е

S

D

0

Надлишок споживача

Надлишок виробника

Р

25

РЕ=20

Ps=15

10

5

PE1=26,25

10

20

30

40

Q


Е

S

D

0

S1

E1

Р

25

РЕ=20

Ps=15

10

5

PE1=26,25

10

20

30

40

Q


Е

S

D

0

S1

E1

А

В

С


споживачі

виробники

7,5

Р

0

QE=100

S


D

Q

Р

0

Q=2

LMC


LATC

Q

P=MR

Р

0

S


D

Q

S1

6

P=5

Галузь

Р

0

Q=2
Фірма

LMC


LATC

Q

P=MR

P1=MR1

P

MC

ATC

MR

Q

40

35

0

80

P

Q (тис.шт.)_

30

20

15

10

5

25

5

10

15

30

S

D

Надлишок
(Qs>Qd)

E (Qd=Qs)

20

P

Q

a

a/2

D

Ed=-1

Qd=a-bP

a/b

a/2b

MRTR=a2/4b

16,5

P

10

13

26

MR

Q

d

AC

MC

39

24

QRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native15Times New Roman Кафедра экономики Кафедра экономики

Приложенные файлы

  • doc 18363484
    Размер файла: 981 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий