Metodich_na_montazh_fixed

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка


кафедра ОТБ та ОП


Методичні вказівки
до виконання курсового проекту
"Технологічна карта на монтаж будівельних конструкцій"

для студентів напряму підготовки 6.060101
«Будівництво»,
денної та заочної форм навчання
Полтава 2011
Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Технологічна карта на монтаж будівельних конструкцій" для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 42 с.

Укладачі: Л.Г. Єрісова, проф., к.т.н.; О.О. Шило, ст. викладач;
Т.В. Подолян, ст. викладач; Є.В. Дяченко, доцент, к.т.н.Відповідальний за випуск: зав. кафедри організації й технології будівництва та охорони праці Л.Г. Єрісова, проф., к.т.н.

Рецензент А.С. Старовірець, доцент, к.е.н.Затверджено науково-методичною радою університету
Протокол № 3 від 23.11.2011р.Редактор Я.В. Новічкова
36.17.18.04
Загальні положення
Мета виконання цього проекту – набуття навиків самостійного розв’язання технічних завдань у процесі проектування монтажних робіт.
Завдання курсового проекту – розроблення технологічної карти на комплексний процес монтажу будівельних конструкцій.
Основою для виконання курсового проекту є індивідуальне завдання, що видає кафедра, яке містить вимоги програми курсу "Технологія будівельного виробництва".
Завдання передбачає монтаж окремих будівельних конструкцій таких типів будівель:
одноповерхових промислових або сільськогосподарських;
багатоповерхових промислових чи сільськогосподарських;
повнозбірних багатоповерхових житлових та громадських будівель.
Схему будинку (план, розріз) кафедра видає разом із завданням, або студент використовує свій курсовий проект з архітектури.
Завдання містить умови будівництва (літній чи зимовий період, умови доставки збірних конструкцій, бетонної суміші, розчинів, будівельних кранів). Ці дані повинні бути відображені у відповідних розділах проекту.
Курсовий проект має бути закінчений до вказаного в завданні строку, перевірений керівником і за умови якісного виконання підписаний до захисту.
Зміст проекту
Зміст даного курсового проекту прийнятий в обсязі технологічної карти на монтаж окремих будівельних конструкцій відповідно до вимог нормативного документа [1] та методичних указівок ЦНДІОМТД [15] і складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.
У розрахунково-пояснювальній записці передбачено дві частини:
"Варіантне проектування" і "Технологічна карта".
Варіантне проектування виконується для вибору економічного варіанта виконання робіт із необхідним техніко-економічним обґрунтуванням. Розроблення технологічної карти здійснюється для прийнятого варіанта.
Обсяг розрахунково-пояснювальної записки – 20–25 сторінок тексту на папері формату А4 (210х297 мм). Записка містить:
титульний аркуш; завдання на проектування; зміст; текстову частину із чітким викладом усіх розділів, передбачених цими методичними вказівками; список нормативної та навчальної літератури.
Графічну частину виконують олівцем (або в електронному вигляді) на аркуші креслярського паперу формату А1 (594х841 мм). На ньому згідно з вимогами типової технологічної карти виконують такі графічні побудови:
схему розвитку потоку комплексного процесу в межах усього одноповерхового будинку або одного поверху багатоповерхового будинку з виділенням монтажних захваток (масштаб 1:1000; 1:500);
монтажні плани послідовності встановлення конструкцій на монтажній захватці з прив’язкою до осей будинку переміщень і стоянок крана, місць розкладання конструкцій, шляхів подачі конструкцій у разі монтажу з транспортних засобів (масштаб 1:500; 1:200 );
технологічні схеми монтажу окремих конструкцій у складі монтажного комплекту в розрізі й плані з визначенням способу стропування, тимчасового закріплення, вивірення, монтажних та складальних помостів (масштаб 1:100);
схеми окремих обладнань і деталей, що характеризують транспортування та складання збірних конструкцій, вантажозахватних пристосувань, маніпуляторів, помостів, кондукторів, стиків конструкцій, організацію робочих місць тощо (масштаб 1:50);
схема допустимих відхилень геометричних розмірів після монтажу окремих конструктивних елементів згідно із ДБН (масштаб 1:50);
лінійний графік комплексного процесу монтажу конструкцій у межах усього одноповерхового будинку чи одного поверху багатоповерхового будинку;
диспетчерський графік монтажу конструкцій із транспортних засобів як варіант організації цього процесу;
вказівки до виконання робіт із техніки безпеки (небезпечні зони, огорожа тощо);
таблиці потреби у машинах та обладнанні для монтажу;
техніко-економічні показники комплексного процесу, що проектується, які передбачаються в типових технологічних картах.
Зразок компонування аркуша креслення подано в додатку А.
Оформлення креслення пояснювальної записки здійснюється за діючими стандартами, а також вимогами нормоконтролю.

1 Варіантне проектування
Рекомендується такий зміст і послідовність цієї частини пояснювальної записки.
1.1 Характеристика об’єкта та конструкцій, що підлягають монтажу
Стисло описують об’ємно-конструктивне вирішення об’єкта і конструкцій, на монтаж яких розробляють технологічну карту. На основі доданих до завдання схем, використовуючи відповідні каталоги збірних елементів, складають специфікацію за поданою формою (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Специфікація монтажних елементів
Назва елемента
Марка
Ескіз
Кількість, шт.
Маса елементів, т

одного
всіх

1
2
3
4
5
6

Усього:


1.2 Структура комплексного процесу та обсяг робіт
Структуру комплексного процесу монтажу будівельних конструкцій визначають за складовими робочими процесами для кожної з них. Перелік робочих процесів та їх одиниці виміру приймають згідно з відповідними збірниками ЕНиР (Е1, Е4-1, Е5-1, Е22-1, Е25).
Зразок структури комплексного процесу при монтажі окремих будівельних конструкцій наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Структура комплексного процесу монтажу конструкцій
Комплексний процес
Складові робочі процеси та операції
Одиниця
виміру
Збірники
та випус-ки ЕНиР

1
2
3
4

Монтаж фундамент-
них блоків під залізобетонні колони або рами
1. Приймання бетонної суміші з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


2. Улаштування бетонної підготовки
м3
Е4-1


3. Розвантаження фундаментних блоків з розкладкою

шт.
(100 т)
Е25 (Е1)


4. Установлення фундаментних блоків

шт.
Е4-1

Монтаж залізобе-
тонних колон (напів-
рам) у стакани фундаментів
1. Розвантаження колон (напіврам) із розкладкою
шт.
(100 т)
Е25 (Е1)


2. Монтаж колон (напіврам)
шт.
Е4-1


3. Приймання бетонної суміші з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


4. Замонолічування стиків колон (напіврам) у стаканах фундаментів
1 стик
Е4-1

Монтаж сталевих колон
1. Монтаж сталевих опорних плит на фундаменти
шт.
Е5-1


2. Розвантаження сталевих колон із розкладкою
шт.
(100 т)
Е25 (Е1)


3. Укрупнене складання колон (за необхідності)
1 елемент
т
Е5-1


4. Монтаж колон безвиверочним методом
1 елемент
т
Е5-1


5. Електрозварювання стиків колон з опорними плитами
10 м шва
Е22-1


6. Антикорозійне покриття зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


Продовження таблиці 1.2
1
2
3
4

Монтаж залізобетонних підкранових балок
1. Розвантаження підкранових балок із розкладкою
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Установлення підкранових балок на колони
шт.
Е4-1


3. Електрозварювання стиків
10 м шва
Е22-1


4. Антикорозійне покриття зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


5. Улаштування та розбирання опалубки для замонолічування стиків
1 вузол
Е4-1


6. Приймання бетонної суміші з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


7. Бетонування стиків
1 вузол
Е4-1

Монтаж сталевих підкранових балок
1. Розвантаження підкранових балок із розкладкою
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Установлення опор під підкранові балки на консолях колон
1 елемент
т
Е5-1


3. Встановлення інвентарних помостів
шт.
Е5-1


4. Монтаж підкранових балок
1 елемент
т
Е5-1


5. Вивірення підкранових балок
1 елемент
т
Е5-1


6. Установка болтів
100 болтів
Е5-1


7. Електрозварювання стиків
10 м шва
Е22-1


8. Антикорозійне покриття зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1

Монтаж залізобетонного покриття одноповерхової будівлі
1. Розвантаження ферм (балок) з розкладкою
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Розвантаження плит покриття з розкладкою
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


3. Установлення ферм (балок) у проектне положення
шт.
Е4-1


4. Монтаж плит покриття
шт.
Е4-1


5. Електрозварювання стиків ферм (балок) із колонами
10 м шва
Е22-1


6. Електрозварювання стиків плит покриття з фермами (балками)
10 м шва
Е22-1


7. Антикорозійне покриття відкритих зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


8. Приймання розчину з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


9. Заливання швів плит покриття розчином
100 м шва
Е4-1

Продовження таблиці 1.2
1
2
3
4

Монтаж металевого покриття одноповерхової будівлі
1. Розвантаження металевих конструкцій (балок, ферм, прогонів, профільованого настилу)
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Установлення ферм (балок) у проектне положення
1 елемент
т
Е5-1


3. Електрозварювання стиків ферм (балок) із колонами
10 м шва
Е22-1


4. Антикорозійне покриття відкритих зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


5. Монтаж прогонів
1 елемент
т
Е5-1


6. Укладання профільованого настилу
100 м2
Е5-1

Монтаж залізобетонних конструкцій каркаса багатоповерхових будинків (один поверх або ярус)
1. Розвантаження конструкцій з розкладкою
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Установлення колон на розташовані нижче
шт.
Е4-1


3. Монтаж ригелів по колонах
шт.
Е4-1


4. Укладання в’язевих плит по ригелях
шт.
Е4-1


5. Установлення діафрагм жорсткості
шт.
Е4-1


6. Укладання рядових плит перекриття
шт.
Е4-1


7. Установлення сходових маршів та площадок
шт.
Е4-1


8. Електрозварювання стиків
10 м шва
Е22-1


9. Антикорозійне покриття відкритих зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


10. Улаштування та розбирання опалубки для замонолічування стиків:
колон між собою
колон і ригелів


1 стик
1 вузол


Е4-1
Е4-1


11. Приймання бетонної суміші з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


12. Бетонування стиків:
колон між собою
колон і ригелів

1 стик
1 вузол
Е4-1
Е4-1


13. Заливання швів плит перекриття розчином
100 м шва
Е4-1

Монтаж зовнішніх панелей каркасних будинків
1. Розвантаження панелей з укладанням у касети
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


2. Монтаж панелей
шт.
Е4-1


3. Кріплення панелей до каркаса електрозварюванням
10 м шва
Е22-1


4. Антикорозійне покриття відкритих металевих деталей та зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


5. Приймання розчину з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


Продовження таблиці 1.2
1
2
3
4


6. Заливання швів панелей розчином
100 м шва
Е4-1


7. Герметизація стиків:
вертикальних
горизонтальних
10 м шва
10 м шва

Е4-1
Е4-1


8. Карбування та розшиття швів
10 м шва
Е4-1

Монтаж конструкцій безкаркасних великопанельних будинків (один поверх)
1. Улаштування цементного підстильного шару на рівні монтажного горизонту поверху
м2
Е4-1


2. Розвантаження панелей з укладанням у касети
шт. (100 т)
Е25 (Е1)


3. Монтаж зовнішніх і внутрішніх панелей стін
шт.
Е4-1


4. Монтаж сходових маршів та площадок
шт.
Е4-1


5. Монтаж санітарно-технічних кабін
шт.
Е4-1


6. Монтаж плит:
перекриття
балконів

шт.
шт.
Е4-1
Е4-1


7. Електрозварювання стиків
10 м шва
Е22-1


8. Антикорозійне покриття відкритих зварних з’єднань
10 стиків
Е4-1


9. Приймання бетонної суміші та розчину з кузова автосамоскида
100 м3
Е4-1


10. Заливання швів розчином:
панелей стін
плит перекриття

100 м шва
100 м шва
Е4-1
Е4-1


11. Герметизація стиків панелей зовнішніх стін:
вертикальних
горизонтальних


10 м шва
10 м шва
Е4-1
Е4-1


12. Карбування та розшиття швів панелей зовнішніх стін
10 м шва
Е4-1


Для визначеної структури комплексного процесу в цілому по об’єкту підраховують обсяг робіт, використовуючи додані до завдання креслення. Підрахунки записують у таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 – Відомість підрахунку обсягів робіт
Назва процесу
Одиниця виміру
Запис підрахунку
Обсяг робіт

1
2
3
4

У разі відсутності робочих креслень орієнтовно довжину зварних швів збірних конструкцій приймають за додатком Б.

1.3 Вибір організаційно-технологічної схеми і методу монтажу
конструкцій
Організаційно-технологічна схема монтажу конструкцій передбачає визначення раціональної послідовності та напряму монтажного процесу для окремих конструкцій у прольотах одноповерхових і на поверхах багатоповерхових будинків.
Для організації робіт потоковим методом будинок необхідно розчленувати на монтажні захватки. На них у технологічній послідовності виконують складові комплексного процесу монтажу (часткові потоки), на які розчленовують цей комплексний процес.
В одноповерхових будинках захваткою може бути один температурний блок, один проліт або його частина.
У багатоповерхових будинках як захватку приймають частину чи одну секцію поверху (або ярус колон).
На рисунку 1.1 подані можливі схеми членування одноповерхових будинків на монтажні захватки.
Вибираючи метод монтажу за ступенем укрупнення та послідовністю встановлення конструкцій, слід керуватися рекомендаціями, викладеними в навчальній літературі [12, 22, 24].

1.4 Вибір монтажних кранів
1.4.1 Вибір вантажозахватних пристосувань
Для кожного виду конструктивних елементів, зазначених у специфікації, з урахуванням їх можливого укрупнення вибирають відповідні вантажозахватні пристосування (стропи, траверси, захвати). Перевагу мають пристосування з дистанційним керуванням, які дають можливість знімати стропи із землі. Технічні характеристики вантажозахватних пристосувань наведені в джерелах[16; 18; 20; 21; 23; 24].
Необхідні дані, що характеризують вибрані вантажозахватні пристосування, записують до таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Вантажозахватні пристосування
Призначення пристосу-вання
Назва
Принципова схема
Вантажо-підйом-ність,
т
Власна маса, т
Розрахункова висота (над конструкцією), м
Посилання на джерело

1
2
3
4
5
6
7


Рисунок 1.1 – Схеми членування одноповерхових будинків на монтажні захватки
1.4.2 Визначення монтажних параметрів
Спочатку треба визначити раціональні варіанти проходок кранів у прольотах будинку або за його межами. Приклади проходок та стоянок стрілових кранів показані на рисунку 1.2.
При розміщенні кранів беруть до уваги місця розкладки конструкцій. В одноповерхових промислових будівлях конструкції для монтажу звичайно розміщують у межах прольоту, в сільськогосподарських будівлях стояково-балкового типу з прольотами 6...7,5 м, у зв’язку з обмеженою площею – за межами прогону, який займає кран, або ззовні будинку. При цьому проходки можуть бути не в кожному прольоті, якщо використати більш потужний кран, який дає можливість вести монтаж конструкцій із суміжного прольоту.
Коли встановлюють конструкції багатоповерхових промислових та сільськогосподарських будівель із залізобетонним каркасом, розташування кранів залежить від вибору напряму розвитку потоку. Якщо потік монтажних робіт розвивається в горизонтальному напрямі (поярусно), звичайно беруть баштові крани (в окремих випадках також стрілові), які розташовують з одного чи обох боків (рисунок 1.3). У разі вертикального розвитку потоку будинок зводять відсіками на всю висоту, що дає можливість розміщувати крани не лише ззовні, а й у межах будинку (коли під ним немає підвалу). У цьому випадку замість двох кранів можна використати один баштовий або стріловий кран із гуськом. Довжину відсіку приймають не менше ніж три кроки колон чи здійснюють східчастий розвиток потоку.
У разі монтажу наземної частини багатоповерхових житлових будинків із цегляними, великоблоковими та великопанельними стінами баштові крани, звичайно, розміщують ззовні по одній стороні. Віддалення крана від стінки визначається шириною підкранової колії й необхідною відстанню для вільного переміщення нижньої частини крана під час поворотів. Якщо для підземної частини будівлі є котлован, то кран розміщують за межами призми обвалення.
Щоб підібрати необхідний кран, визначають такі розрахункові, монтажні параметри [12]:
монтажну масу елемента – me, т;
монтажну висоту, яка визначається потрібною висотою піднімання гака крана – 13 EMBED Equation.3 1415, м;
глибину подачі елемента, що встановлюється за допомогою потрвбного вильоту гака крана – 13 EMBED Equation.3 1415, м.
Для самохідних стрілових кранів визначають також потрібну довжину стріли крана - 13 EMBED Equation.3 1415, м .
Монтажна маса елемента обчислюється як сума мас елемента, що встановлюється, й вантажозахватних пристосувань.
Якщо разом з елементом піднімають навісні підмостки й інше оснащення (розчалки, підкоси, хомути), то необхідно також ураховувати їх масу:
13 EMBED Equation.3 1415 (1.1)
де mв – власна маса елемента, т;
13 EMBED Equation.3 1415 – маса вантажозахватних та інших пристосувань, які закріплюють на елементі, т.
Потрібна висота піднімання гака крана визначається згідно зі схемою (рис. 1.4, а)
13 EMBED Equation.3 1415 (1.2)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – висота опори елемента, що встановлюється, від рівня стоянки крана, м; 13 EMBED Equation.3 1415 – запас по висоті між опорою і низом елемента (0,5 – 1 м);
13 EMBED Equation.3 1415– висота елемента, м;
13 EMBED Equation.3 1415– розрахункова висота вантажозахватного пристосування, м.

Рисунок 1.2 – Приклади проходок і стоянок стрілових кранів із монтажу: а, б – колон одноповерхових промислових і сільськогосподарських будівель; в, г – елементів покриття одноповерхових сільськогосподарських будівель; д – підкранових балок; е, ж – елементів покриття промислових будівель узздовж прольоту


Рисунок 1.3 – Приклади розміщення кранів для монтажу багатоповерхових будинків: а, б, в, г – баштових та стрілових за горизонтальним розвитком потоку; д, е – стрілових за вертикальним і східчастим розвитком потоку; ж – схема розміщення баштового крана та складів (у плані)
Потрібний виліт гака в разі використання стрілового крана визначають, виходячи з прийнятого місця його стоянки для монтажу однієї або кількох конструкцій. Це горизонтальна проекція стріли від осі обертання крана до осі гака.
Під час монтажу фундаментів, колон, підкранових балок, ферм, кроквяних балок одноповерхових каркасних будинків немає перешкод для подачі їх на опори і можна здійснювати встановлення елементів на мінімальному вильоті гака (рисунок 1.4). Щоб скоротити кількість стоянок ( що має істотне значення при використанні виносних опор стрілових автомобільних і пневмоколісних кранів), доцільно з однієї стоянки встановлювати декілька елементів. Так монтують фундаментні блоки та колони при переміщенні крана по середині чи по краях прольоту.Рисунок 1.4 – Схеми до визначення необхідних (розрахункових) монтажних параметрів: а – балок стріловим краном; б – те ж стріловим краном із телескопічною стрілою; в – колон стріловим краном; 1 – колона; 2 – балка
Найбільший необхідний виліт гака визначається при цьому як гіпотенуза трикутника (рисунок 1.4, б).
Коли укладають плити покриття по фермах або кроквяних балках, які розташовані перпендикулярно до осі переміщення крана і перешкоджають його переміщенню, необхідно гарантувати безпечне наближення стріли крана до опори плити.
Задача може бути розв’язана графічним методом. У визначеному масштабі креслять контур будівлі, проводять вертикальну вісь через центр ваги піднятої плити і вісь стріли крана. Остання повинна пройти через точки А і В. Побудова цих точок показана на рисунку 1.5, а. Довжину поліспаста 13 EMBED Equation.3 1415 беруть 1,5 – 2 м. Безпечні відстані від осі стріли крана в точці А до найближчої опори плити по горизонталі а і по вертикалі d приймають 1 м. Одну із можливих довжин стріли визначають продовженням лінії АВ до перетину з лінією NN, яка проведена на рівні осі шарніра п’яти стріли 13 EMBED Equation.3 1415. Потім через точку А проводять декілька ліній (показані пунктиром ) і встановлюють найкоротшу довжину стріли 13 EMBED Equation.3 1415. Потрібний виліт гака при цьому дорівнює горизонтальній проекції довжини стріли плюс величина с – відстань від осі обертання крана до шарніра п’яти стріли (приймають 1,5 – 2 м).
Для збільшення глибини подачі конструкції над спорудженою частиною будівлі необхідно використовувати крани зі стрілою, яка обладнана гуськом. На рисунку 1.5, б показано визначення необхідних параметрів крана графічним методом. Від точки В відкладають вліво прийнятий розмір гуська під кутом (20...25о ) до горизонту. Від його кінця через точку А до перетину з лінією NN проводять вісь стріли крана. Відстань по горизонталі від шарніра гуська до габариту зведених конструкцій приймають 0...1 м. Для того щоб визначити довжину стріли, через точку А проводять кілька ліній і встановлюють найкоротшу (показано пунктиром).
Необхідний виліт гака крана дорівнює горизонтальній проекції стріли з гуськом плюс величина с.
Необхідний виліт гака та довжина стріли стрілового крана під час укладання плити покриття можуть бути визначені також графоаналітичним методом.
Спочатку встановлюють точки А і В, через які повинна пройти вісь стріли крана. Побудова цих точок показана на рисунку 1.5, в. Величину відстані до точки А від найближчої до крана опори плити по горизонталі й вертикалі приймають 1 м. Можлива довжина стріли визначається продовженням лінії АВ до перетину з лінією, котра проходить на рівні шарніра п'яти стріли 13 EMBED Equation.3 1415.
Із подібних трикутників ( один заштрихований) маємо:
13 EMBED Equation.3 1415 ,

звідси 13 EMBED Equation.3 1415. (1.3)

Потрібна довжина стріли, що відповідає зазначеним умовам, становить

13 EMBED Equation.3 1415 (1.4)

Якщо вибирають кран із стрілою, обладнаною гуськом (рисунок 1.5, г), то його довжину доцільніше визначати графічним методом. Приймаючи: 13 EMBED Equation.3 1415 – кут нахилу гуська до горизонту (приймають 20 – 250), 13 EMBED Equation.3 1415 – кут нахилу основної стріли до горизонту (приймають 75 – 800).
Наведені формули для визначення 13 EMBED Equation.3 1415 стосуються випадку розташування плити і стоянки крана по осі прогону будинку. Якщо з цієї стоянки укладають плити, що містяться з краю прольоту, то потрібний виліт гака визначають як довжину гіпотенузи прямокутного трикутника з вершинами в точці стоянки крана і в центрах ваги середньої та крайньої плит (рисунок 1.6).Рисунок 1.5 – Схеми до визначення вильоту гака крана за монтажу плит одноповерхових промислових і сільськогосподарських будівель стріловими кранами: а, б – графічним методом відповідно краном без гуська та з гуськом; в, г – аналітичним методом за монтажу відповідно краном без гуська й з гуськом; 1 – плита покриття; 2 – балка кроквяна (ферма)
Рисунок 1.6 – Схема до визначення потрібного вильоту гака крана за монтажу кількох плит покриття з однієї стоянки: 1 – плита покриття; 2 – ферма (балка кроквяна); 3 – колона; Ц.В. – центр ваги плити; Ст – стоянка крана

Потрібна довжина стріли, виходячи з обчисленого вильоту гака крана 13 EMBED Equation.3 1415 і можливого кута нахилу стріли до горизонту 13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415 (1.5)
З урахуванням допустимого наближення стріли крана до зведених конструкцій визначають значення кута

13 EMBED Equation.3 1415 (1.6)

де 13 EMBED Equation.3 1415 – висота опори елемента від рівня стоянки крана в точці Е, м;
13 EMBED Equation.3 1415 – частина вильоту гака крана (до точки Е), м.
Із двох значень необхідної довжини стріли, обчислених у випадку монтажу середньої та крайньої плит, вибирають більше.
У випадку, коли на покритті немає ліхтарів, то з незначною похибкою можна для крайніх плит узяти обчислену раніше потрібну висоту підйому гака для середньої плити і визначити потрібну довжину стріли за формулою

13 EMBED Equation.3 1415 (1.7)

За цією формулою також визначають потрібну довжину стріли самохідного стрілового крана при монтажі фундаментних блоків, колон, балок тощо, коли відомі виліт і висота підйому гака (див. рисунок 1.4).
При використанні стрілових кранів із телескопічною стрілою величина с відсутня, тому що шарнір п’яти стріли збігається з віссю обертання крана.
У разі використання баштових кранів для монтажу конструкцій багатоповерхових будинків рекомендується спочатку накреслити вантажну схему (рисунок 1.7). На цій схемі визначають для окремих монтажних елементів потрібну висоту підйому гака 13 EMBED Equation.3 1415, потрібний виліт гака 13 EMBED Equation.3 1415, монтажну масу елемента 13 EMBED Equation.3 1415.
Оскільки одним краном монтують усі елементи, його вибирають за найбільшими значеннями монтажних параметрів. Потрібну вантажопідйомність крана визначають за найбільшим вантажним моментом

13 EMBED Equation.3 1415 (1.8)

де 13 EMBED Equation.3 1415 – монтажна вага елемента.Рисунок 1.7 – Вантажна схема до визначення монтажних параметрів збірних елементів багатоповерхового будинку за монтажу баштовим краном: m1, m2, m3, m4 – маса елементів з урахуванням вантажозахватних пристосувань;13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMB
·ED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415– потрібні вильоти гака крана за монтажу елементів; 13 EMBED Equation.3 1415 – потрібна висота піднімання гака крана для елемента, що знаходиться найвище

1.4.3 Варіанти монтажних кранів
Згідно з потрібними монтажними параметрами з довідників [17; 19] підбирають допустимі варіанти кранів. Для промислових будівель звичайно приймають близькі за вантажопідйомністю гусеничні та пневмоколісні крани, для сільськогосподарських будівель – автомобільні й пневмоколісні.
Для монтажу конструкцій покриття з кроком колон 12 м і значною висотою слід використовувати самохідні крани з баштово-стріловим обладнанням.
Результати розрахунків та фактичні параметри кранів записують до таблиці 1.5.
Таблиця 1.5 – Попередній вибір кранів за монтажними параметрами
Назва і марка елементів
Розрахункові параметри
Параметри крана
Посилання на джерело


Монтажна маса елемента me,т
Потрібна висота підйому гака крана Hгпт, м
Потрібний виліт гака крана Lпт, м
Потрібна довжина стріли крана lпт, м
Тип і марка
Вантажопідйомність m, т
Висота підйому гака Hг, м
Виліт гака L, м
Довжина стріли l, м


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


За кожним монтажним елементом, ураховуючи розрахункові параметри, вибирають варіанти кранів (не менше від двох). У таблиці 1.5 на основі даних вантажопідйомності [17; 19] для визначеної довжини стріли і потрібного за розрахунком вильоту гака записують відповідну вантажопідйомність крана й висоту підйому гака.
Паспортні дані вибраного крана повинні дорівнювати потрібним розрахунковим параметрам (або на 5 – 10 % перевищувати їх). Якщо паспортне значення параметрів крана менше від розрахункових, то необхідно вибрати кран із більшими фактичними параметрами. Коли ж фактичні параметри значно перевищують розрахункові, то використання такого крана буде економічно недоцільним. Тобто необхідно вибрати кран із більш близькими до розрахункових фактичними параметрами.

1.4.4 Техніко-економічні обґрунтування вибору методів монтажу і
монтажних кранів
У процесі дослідження ефективності можливих варіантів монтажу конструкцій визначають основний техніко-економічний показник – приведені витрати. Їх обчислюють за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 (1.9)

де 13 EMBED Equation.3 1415 – приведені затрати, грн.;
13 EMBED Equation.3 1415– собівартість установлення краном збірних конструкцій, грн.;
13 EMBED Equation.3 1415 – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень
(приймається 13 EMBED Equation.3 1415);
13 EMBED Equation.3 1415 – капітальні вкладення у виробничі фонди (крани), грн.
Собівартість установлення краном конструкцій визначається за формулою

13 EMBED Equation.3 1415 грн., (1.10)

де 13 EMBED Equation.3 1415 – собівартість машино-зміни крана, грн.;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість роботи крана на об’єкті в змінах, що визначається за нормами ЕНиР (збірник Е4-1);
13 EMBED Equation.3 1415 – собівартість підготовчих робіт для баштових кранів, грн.;
13 EMBED Equation.3 1415 – заробітна плата робітників, які виконують ручні процеси при встановленні конструкцій; визначається за нормами ЕНиР (збірник Е4-1), грн.
Підрахунок собівартості та тривалості встановлення краном конструкцій рекомендовано виконувати в табличній формі (таблиця 1.6).

Таблиця 1.6 – Визначення собівартості й тривалості встановлення
краном конструкцій
Назва процесів
Одиниця виміру
Обсяг робіт
Обгрун-тування (ЕНиР)
Норма машин-ного часу, маш.-год.
Розцінка для робітників, грн., коп.
Затрати машинного часу за варіантами, маш.-год.
Заробітна плата робітників за варіантами, грн., коп.1
2
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


·


Капітальні вкладення у виробничі фонди (крани), враховуючи тривалість робіт на об’єкті, визначаються за формулою
13 EMBED Equation.3 1415 (1.11)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – інвентарно-розрахункова вартість крана, грн.;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість роботи крана на об’єкті, змін;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість роботи крана протягом року, змін.
На основі розрахунків складається порівняльна таблиця варіантів кранів (таблиця 1.7).
Таблиця 1.7 – Порівняльна таблиця варіантів кранів
Назва показників
Одиниця виміру
Варіанти1
2

1
2
3
4

Тривалість роботи крана Собівартість робіт Капітальні вкладення Приведені затрати
змін грн. грн. грн.
+ + + +
+ + + +


За оптимальний приймається варіант із меншими приведеними затратами.
1.5 Вибір транспортних засобів
Для перевезення збірних конструкцій залежно від їх маси та габаритних розмірів вибирають відповідні транспортні засоби, керуючись довідковими даними [16; 18; 23]. У межах паспортної вантажопідйомності визначають кількість і спосіб укладання елементів, які перевозяться. Відомості про вибрані транспортні засоби записують до таблиці 1.8.
Таблиця 1.8 – Відомості про вибрані транспортні засоби
Назва елементів, які перевозяться
Марка елемента та його маса, т
Габаритні розміри еле-мента (довжина, висота, ширина), м
Характеристика транспортних засобів
Спосіб монтажу кон-струкцій (зі складу чи транспортних засобів
Назва і марка
Вантажопідйомність, т
Кількість навантажених елементів, шт.
Загальна маса навантажених елементів, т
Коефіцієнт використання вантажопід-йомності


1
2
3
4
5
6
7
8
9

У разі монтажу конструкцій із транспортних засобів можливі два способи перевезення : без зміни причепа (маятниковий) і зі зміною причепа (човниковий). В обох випадках кількість автотягачів, шт.,
13 EMBED Equation.3 1415 (1.12)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість монтажу перевезених за один рейс елементів, хв.; визначається за даними ЕНиР [5, 6].
За маятникового способу тривалість циклу становить
13 EMBED Equation.3 1415 (1.13)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість навантаження причепа, хв (за нормами [4]);
13 EMBED Equation.3 1415 – відстань перевезення, км;
13 EMBED Equation.3 1415 – середня швидкість руху автотягача, км/год, за даними джерел [16; 18; 23];
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість простою транспортного засобу, що дорівнює тривалості монтажу привезених елементів, хв., визначається за нормами [5; 6], для останнього елемента враховують тільки час зняття його з причепа;
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість маневрування (беруть до 15 хв.).
За човникового способу тривалість циклу складає
13 EMBED Equation.3 1415 (1.14)
де 13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість розчеплення автотягача на об’єкті й у пункті навантаження з урахуванням маневрування (приймають 5 хв.);
13 EMBED Equation.3 1415 – тривалість зчеплення автотягача на об’єкті та в пункті навантаження з урахуванням маневрування (приймають 5 хв.).
Кількість причепів за човникового способу, шт., становить
13 EMBED Equation.3 1415. (1.15)
Човниковий спосіб доцільно застосовувати при невеликій відстані перевезення конструкцій у межах 10 км і значній кількості навантажених елементів, установлення яких триває до 1/2 зміни .

2 Технологічна карта
2.1 Галузь застосування
Указують призначення технологічної карти. Характеризують кінцеву продукцію з посиланням на проектне рішення. Описують умови виконання робіт відповідно до завдання [15, п. 2.2].

2.2 Організація і технологія виконання робіт
У цьому розділі розкривають основний зміст технологічної карти, керуючись методичними вказівками ЦНДІОМТД [15, п. 2.3], і подають:
вимоги до завершеності підготовчих робіт, які передують монтажу конструкцій;
рекомендований склад машин та обладнання за прийнятим варіантом із визначенням технічних характеристик і кількості в табличній формі (таблиця 2.1), які виносять на аркуш креслення;
Таблиця 2.1 – Машини й устаткування для монтажу
Назва машин і устаткування
Марка
Технічна характеристика
Кількість, шт.

1
2
3
4


рекомендації щодо монтажу окремих елементів і складових технологічних операцій (підготовка до монтажу, стропування, підйом, наведення й установлення на опори, вивірення, тимчасове закріплення, розстропування, замонолічування);
у зимових умовах обґрунтування методу влаштування стиків і швів;
графічні матеріали, які виносяться на аркуш креслення та містять технологічні схеми монтажу конструкцій, улаштування стиків, графік комплексного процесу на монтажній дільниці; диспетчерський графік монтажу з транспортних засобів (рисунок 2.1).

2.3 Вимоги до якості та приймання робіт
Тут наводять указівки з операційного контролю якості робіт згідно з діючими нормами і стандартами [15, п. 2.4]. Перелік робочих процесів, які підлягають контролю, засоби й способи контролю, його періодичність, хто відповідальний за контроль і технічні критерії оцінювання якості робіт записують у формі, поданій у таблиці 2.2, яка входить до складу пояснювальної записки.
Таблиця 2.2 – Схеми операційного контролю якості монтажних робіт
Назва процесу, що підлягає контролю
Предмет контролю
Інструмент і спосіб контролю
Періодич-ність контролю
Відпові-дальний за контроль
Технічні критерії оцінювання якості

1
2
3
4
5
6

На аркуші креслення розміщують схему допусків згідно зі СНиП [15].Рисунок 2.1 – Диспетчерський графік монтажу збірних елементів із транспортних засобів: а – човниковий; б – маятниковий (цифрами в кружках позначені номери автотягачів, без кружків – номери причепів)
2.4 Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати
На весь обсяг робіт, передбачений технологічною картою, керуючись відповідними збірниками ЕНиР, складають калькуляцію витрат праці, машинного часу і заробітної плати [15, п. 2.5], яку включають до пояснювальної записки, таблиця 2.3.

Таблиця 2.3 – Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати
Назва процесу
Одиниця виміру
Обсяг робіт
Обґрунтування (ЕНиР)
Норма часу, люд.-год.
Розцінка, грн., коп.
Затрати праці, люд.-год.
Заробітна плата, грн., коп.
Склад ланки за ЕНиР

для робітників
для машиніста
для робітників
для машиніста
для робітників
для машиніста
для робітників
для машиніста


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


2.5 Графік виконання робіт
Основою для складання графіка виконання робіт є обсяг робіт (таблиця 1.3); калькуляція витрат праці (таблиця 2.3). Графік виконують для всього одноповерхового будинку або одного поверху багатоповерхового будинку.
Графік виконання робіт розміщують на аркуші креслення. У процесі побудови графіка необхідно планувати в часі часткові потоки, дотримуючись таких умов:
– забезпечення технологічної послідовності часткових потоків;
– дотримання необхідних технологічної й організаційної перерв між початком суміжних часткових потоків;
– погодження строків закінчення суміжних часткових потоків.
Як приклад наводиться графік монтажу покриття із збірних залізобетонних конструкцій (рисунок 2.2) для однієї захватки.
Рисунок 2.2 – Графік монтажу покриття із збірних залізобетонних конструкцій (для однієї захватки)

2.6 Матеріально-технічні ресурси
Усі підрахунки матеріально-технічних ресурсів роблять у пояснювальній записці на весь обсяг робіт [15, п. 2.7].
Потребу в інструменті, інвентарі та пристосуваннях визначають на основі аналізу трудових процесів і операцій у даній технологічній карті, використовуючи нормативи, типові технологічні карти й довідкову літературу [21; 23]. Потребу відображають у табличній формі (таблиця 2.4) у пояснювальній записці.

Таблиця 2.4 – Відомість потреби в інструменті, інвентарі та пристосуваннях
Назва
Марка, технічна характеристика, стандарт, номер креслення
Кількість
Призначення

1
2
3
4


Потребу в конструкціях, матеріалах і напівфабрикатах визначають за робочими кресленнями й нормативами [9] і в табличній формі (таблиця 2.5) подають у пояснювальній записці.
Таблиця 2.5 – Відомість потреби в конструкціях, матеріалах і напівфабрикатах
Назва
Вихідні дані
Потрібна кількість


Одиниця виміру за нормами
Обсяг робіт у нормативних одиницях
Прийнята норма витрати матеріалів на одиницю виміру


1
2
3
4
5


2.7 Техніка безпеки
Згідно з джерелом [15, п. 2.8] у текстовій частині пояснювальної записки і на аркуші креслення наводять конкретні рішення щодо гарантування безпечних умов праці при виконанні процесів, передбачених у даній технологічній карті, а саме:
заходи, що забезпечують стійкість окремих конструкцій (розчалки, підкоси, кондуктори тощо);
схеми з визначенням огородження небезпечних зон, попереджуючих написів і знаків, способів освітлення робочих місць;
правила безпечної експлуатації машин і їх установлення на робочих місцях;
правила безпечної експлуатації пристосувань, захватних засобів, механізованого інструменту, періодичність огляду;
засоби захисту працюючих і правила безпечної роботи при виконанні робочих процесів.
У пояснювальній записці роблять посилання на нормативи [11].

2.8 Техніко-економічні показники
За рекомендаціями [15, п. 2.9] у пояснювальній записці обчислюють такі техніко-економічні показники, які потім виносять на аркуш креслення в правому куті над штампом:
1. Затрати праці робітників на весь обсяг робіт , люд.-год. (люд.-зм.):
– нормативні за підсумком калькуляції.
2. Затрати машинного часу на весь обсяг робіт, маш.-год. (маш.-зм.):
– нормативні за калькуляцією.
3. Заробітна плата робітників за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт, грн.
4. Заробітна плата машиністів за підсумком калькуляції на весь обсяг робіт, грн.
5. Тривалість робіт, що плануються за графіком, змін.
6. Виробіток одного робітника за зміну:
– нормативний, який визначається діленням усього обсягу готової продукції (встановлених конструкцій, т ) на нормативні затрати праці за калькуляцією, т/люд.-зм.
7. Затрати на механізацію на весь обсяг робіт, які визначають сумою добутків собівартості машино-змін кожної машини, що використовується в комплексному процесі, на тривалість її роботи на об’єкті за графіком, грн.
8. Сума затрат на заробітну плату робітників і механізацію на весь обсяг робіт (п. 3 + п. 7), грн.
Додаток А
Зразок компонування аркуша креслення
Монтажні плани послідовності установлення конструкцій на монтажній дільниці з прив’язкою до осей будинку переміщень і стоянок крана, місць розкладання конструкцій у разі монтажу з транспортних засобів.
Масштаб 1:200 – 1: 500
Схема розвитку потоку проектованого процесу в межах усього будинку.
Масштаб 1: 500 – 1: 1000


Лінійний графік комплексного процесу монтажу конструкцій на монтажній дільниці

Технологічні схеми монтажу окремих конструкцій у складі монтажного комплекту в розрізі й плані з вивченням способу стропування, тимчасового закріплення, вивірення монтажних і складальних підмоток.
Масштаб 1: 100Диспетчерський графік монтажу конструкцій із транспортних засобів


Таблиці потреб машин та обладнання, інструменту, інвентарю, пристосувань, матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій

Схеми допустимих відхилень геометричних розмірів після монтажу окремих конструктивних елементів згідно з БН2П.
Масштаб 1: 50
Схеми окремих обладнань і де-талей, вантажозахватних пристроїв, маніпуляторів, підмостків, стиків конструкцій, організації робочих місць тощо.
Масштаб 1: 50
Указівки до виконання робіт та з техніки безпеки
Техніко-економічні показники проектованого комплексного процесу


Додаток Б
Зварні шви при з’єднанні конструкцій
Таблиця Б.1 – Довжина швів при зварюванні збірних залізобетонних та металевих
конструкцій
Назва конструкцій
Одиниця
виміру
Довжина
шва на
одиницю, м

1
2
3

Одноповерхові промислові та сільськогосподарські будівлі

Фундаментна балка для кроку:
6 м
12 м
1 елемент
1 елемент
1,0
1,5

Металева колона з опорною плитою
1 елемент
2,5

Підкранова балка для кроку: 6 м 12 м
1 елемент
1 елемент
2,2 2,6

Кроквяна балка прольотом: 12 м 18 м
1 елемент
1 елемент
0,7 1,0

Підкроквяна балка для кроку: 12 м 18 м
1 елемент
1 елемент
0,8 1,0

Ферми (балки) покриття прольотом: 18 м 24 м
1 елемент
1 елемент
1,0 1,2

Стінова панель для кроку: 6 м 12 м
1 елемент
1 елемент
0,6 1,0

Плита покриття для кроку: 6 м 12 м
1 елемент
1 елемент
0,4 0,6

Хрестова зв’язка для кроку: 6 м 12 м
1 зв’язка
1 зв’язка
3,2 3,6

Зв’язкові ферми для кроку: 6 м 12 м
1 елемент
1 елемент
1,0 1,2

Ліхтар для кроку: 6 м 12 м
1 рама
1 рама
1,8 3,0

Бортовий елемент ліхтаря
1 елемент
0,6

Продовження таблиці Б.1
1
2
3

Багатоповерхові промислові будівлі

Ригель до колони
1 елемент
1,2

Стик двох колон
1 стик
1,5

Плита перекриття до ригеля
1 елемент
0,6

Житлово-цивільні будинки

Стінова панель: 3 м 6 м
1 елемент
1 елемент
1,5 2,2

Панель перегородки
1 елемент
1,2

Плита перекриття
1 елемент
0,6

Сходовий марш
1 елемент
0,5

Сходова площадка
1 елемент
0,4

Санітарно-технічні кабіни
1 елемент
0,8

Шахти ліфта
1 елемент
1,2

Додаток В
Техніко-економічні параметри кранів
Таблиця В.1 – Техніко-економічні параметри будівельних кранів
Марка крана
Собівартість маш.-зм., грн.
Інвентарно-розрахункова вартість, грн.
Тривалість роботи протягом року, змін

1
2
3
4

Стрілові крани

Автомобільні крани

КС-0561
19,02
4600
316

КС-1562БС
20,49
7000
316

КС-1562
21,32
8000
316

КС-3562БС
25,49
17100
316

КС-1562А
21,73
8900
316

КС-2562
25,83
7700
316

КС-2561Д
24,03
7800
316

Кс-2561Е
24,42
8500
316

КС-2561К
24,52
8600
316

КС-2562
26,98
12300
316

КС-2563
28,37
15400
316

КС-2571
28,68
9100
316

КС-2572
МК-6,3
28,36
14600
316

АК-75В
28,29
7100
316

СМК-7
31,98
14100
316

К-104М
33,13
17100
316

КС-3561
33,25
16000
316

КС-3561А
32,55
17400
316

Продовження таблиці В.1
1
2
3
4

КС-3562А
34,24
18200
316

КС-3562Б
34,28
20000
316

КС-3571
34,50
18500
316

КС-3572
34,97
20100
316

МКА-10М
32,92
17100
316

СМК-10
32,47
14700
316

К-162
36,98
20200
316

КС-4561
37,15
20000
316

КС-4561А
36,90
24900
316

КС-4371
40,26
32700
316

КС-4372
39,85
32500
316

МКА-16
38,05
23000
316

КС-4571
38,07
23900
316

КС-5473
41,16
28600
384

КС-6471
48,33
42300
384

Пневмоколісні крани та крани на спецшасі

КС-4362БС
36,90
25000
384

МКТ-6-45
54,86
68100
384

КС-4361 (К-161)
35,49
20300
384

КС-4361А
37,31
27800
384

КС-4362 (К-166)
36,98
27000
384

МКП-16
39,39
31500
384

КС-5361 (К-255)
45,99
32300
384

КС-5363
47,39
40700
384

МКП-25
46,41
36000
384

МКП-25А
47,99
40700
384

КС-5363 (К-406)
61,09
63100
384

КС-6362
60,97
58900
384

МКП-40
59,28
74300
384

МКТ-40
59,87
61000
384

МКП-50
63,27
65300
384

КС-7361 (К-631)
69,56
80300
384

КС-7362
69,06
77900
384

КС-7471
69,46
80100
384

КС-8361 (К-1001)
93,56
135800
384

КС-8362
85,56
118400
384

КС-8471
85,06
117700
384

МКТ-100
97,01
140000
384

Гусеничні крани

Э-303Б
20,25
9400
316

МКГ-6,3
24,85
20500
316

Э-625Б
24,68
12700
316

МКГ-10А
27,63
23800
316

Продовження таблиці В.1
1
2
3
4

Э-10011А
27,72
18500
316

МКГ-16
28,13
22400
316

ДЭК-161
29,44
28600
316

ДЭК-25
38,32
36300
384

ДЭК-251
35,94
28200
384

МКГ-25БР
38,54
36600
384

РДК-25
37,15
42400
384

РДК-250.1
43,13
77400
384

СКГ-30
39,50
38600
384

СКГ-35
41,90
50000
384

МКГ-40
43,30
59200
384

СКГ-40
42,87
42800
384

ДЭК-50
53,44
69700
384

Э-2505
54,37
71600
384

Э-2508
48,54
50800
384

СКГ-40/63
44,94
51000
384

СКГ-63
54,22
66700
384

МКГ-100
82,25
110900
384

КС-8161
(СКГ-100)
83,22
132000
384

КС-8161Б
83,30
132000
384

КС-8162
(КГ-100.1)
97,01
138400
384

СКГ-63/100
65,88
81000
384

СКГ-100
СКГ-100/40
78,54
113000
384

СКГ-1000ЭМ
116,2
2464000
384

СКГ-160
109,2
218400
384

Баштові крани з поворотною платформою

КБ-60
17,22
18400
344

МСК-3-5-20
17,63
17800
344

БК-300
35,01
49300
344

БК-406
30,83
46900
344

БКСМ-5-5А
21,39
23800
344

БКСМ-5-10
26,73
40400
344

БКСМ-14
30,42
47200
344

КБ-100.0
17,55
17400
344

КБ-100.3
18,78
24000
344

КБ-309
22,03
30000
344

МСК-5-20А
18,70
21100
344

МСК-5-20-45
23,04
31100
344

МСК-5-30
25,83
41100
344

МСК-100
21,57
29000
344

Продовження таблиці В.1
1
2
3
4

КБ-308
18,78
24300
344

КБ-405
24,68
37200
344

КБк-160.2
25,99
43000
344

КБ-504-3
35,59
70600
344

БТК-5/8
28,29
49000
344

КБ-160.2
23,45
33000
344

КБ-160.4
26,24
31000
344

КБ-306 (С-981)
21,81
25000
344

КБ-401А
21,40
35600
344

КБ-401Б
23,86
36200
344

КБ-402Б
23,45
35900
344

КБ-403
26,90
43000
344

КБ-503-3
34,19
65400
344

БК-300В
46,25
49100
344

КБ-504-1
35,18
69000
344

КБ-405-2
32,31
53000
344

БКСМ-7-5
19,20
18800
344

МСК-400
29,03
43000
344

МСК-7,5-20
19,11
18000
344

КБ-503-2
35,92
65100
344

КБ-405-1
25,26
41700
344

КБ-503
28,86
42300
344

КБ-160-1М
26,24
45600
344

МСК-5-5Б
20,75
28200
344

КБк-250
34,11
65700
344

КБ-406
26,40
33300
344

КБ-504-2
35,42
70100
344

БК-300
38,62
45300
344

БК-406А
50,10
59200
344

МСК-250
24,93
38100
344

БК-151
39,28
38700
344

МБК-406
43,13
59100
344

КБ-504
30,59
47400
344

КБ-503-1
33,78
64400
344

МСК-10-20
28,29
35000
344

БК-406АГ
42,89
59300
344

БК-404
42,23
41200
344

БК-405
43,21
46300
344

КБ-602
45,59
95200
344

Примітка. При визначенні собівартості робіт та капіталовкладень необхідно використовувати корегуючі коефіцієнти.

Додаток Г
Вартість улаштування та розбирання підкранової колії
Таблиця Г.1 – Вартість влаштування та розбирання підкранової колії під
баштові крани (на одну ланку довжиною 12,5 м)
Ширина колії, мм
Вартість, грн.

1
2

4500
174,10

5000
265,40

6000
274,90

8000
284,50

Примітка. При визначенні собівартості підготовчих робіт необхідно використовувати корегуючи коефіцієнти.

Додаток Д
Вартість улаштування тимчасових доріг
Таблиця Д.1 – Вартість влаштування тимчасових доріг під самохідні крани
Крани
Вартість 1 м дороги, грн.

1
2

Автомобільні
1,09

Пневмоколісні та на спецшасі
1,22

Гусеничні
0,52Література
Нормативна
1. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва. – К.: ОП НД
·БВ Держкоммістобудування України, 1996. – 51 с.
2. ДБНГ 1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем. Держкоммістобудування України. – К., 1997.
3. ЕНиР. Общая часть. – М.: Стройиздат, 1987. – 42 с.
4. ЕНиР. Внутрипостроечные транспортные работы. Сборник Е1. – М.: Стройиздат ,1987. – 48 с.
5. ЕНиР. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Сборник Е4, выпуск 1.– М.: Стройиздат, 1987. – 52 с.
6. ЕНиР. Монтаж металлических конструкций. Сборник Е 5, выпуск 1.– М.: Стройиздат, 1987. – 50 с.
7. ЕНиР. Сварочные работы. Сборник Е 22, выпуск 1.– М.: Стройиздат 1987. – 56 с.
8. ЕНиР. Такелажные работы. Сборник Е 25 .– М.: Стройиздат, 1988. – 54 с.
9. Зинеева Л.А. Справочник инженера-строителя. Расход материалов на общестроительные и отделочные работы. – М: Феникс, 2004 – 537 с.
10. СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции. – М.: Стройиздат, 1987. – 244 с.
11. ДБН А.3.2-2-2009. ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення. – К.: ОП НД
·БВ Держкоммістобудування України, 2009. – 127 с.

Навчальна та довідкова
12. Драченко Б.Ф. Технология строительного производства / Б.Ф. Драченко, Л.Г. Єрісова, П.Г. Горбенко. – М.: Агропромиздат, 1990. – 512 с.
13. Іщенко І.І. Технологія кам’яних і монтажних робіт / І.І. Іщенко. – К.: Вища шк., 1991. – 217 с.
14. Каграманов Р.А. Монтаж конструкций сборных много-этажных гражданских и промышленных зданий. Справочник строителя / Р.А. Каграманов, Ш.Л. Мачабели. – М.: Стройиздат, 1987. – 414 с.
15. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1987. – 247 с.
16. Онищенко А.Г. Комплексная механизация трудоемких работ в сельском строительстве / А.Г. Онищенко, М.Н. Рябов, Б.Ф. Драченко. – К.: Урожай, 1991. – 214 с.
17. Полосин М.Д., Гудков Ю.М. Справочник молодого машиниста автомобильных, пневмоколесных и гусеничных кранов / М.Д. Полосин, Ю.М. Гудков. – М.: Высшая шк., 1990. – 197 с.
18. Онуфриев А.И. Справочник строителя. Организация и технология работ / А.И. Онуфриев. – М .: Стройиздат, 1989. – 455 с.
19. Станевский В.П. Строительные краны.: справочник / В.П. Станевский, В.Г. Моисеенко, Н.П. Колесник и др. – К.: Будівельник, 1989. – 277 с.
20. Технологические схемы возведения одноэтажных промышленных зданий ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1985. – 254 с.
21. Черненко В.К. Технология и организация монтажа строительных конструкций / В.К. Черненко, В.Ф. Баранников, А.Я. Волынский и др. – К. : Будівельник, 1988. – 345 с.
22. Литвинов О.О. Технология строительного производства / О.О. Литвинов, Ю.И. Беляков, Г.М. Батура и др. – К.: Вища шк., 1985. – 347 с.
23. Єрісова Л.Г. Технологія спорудження сільських виробничих будівель / Л.Г. Єрісова, Б.І. Завалій, М.Л. Зоценко.– К.: Урожай, 1994. – 354 с.
24. Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование / С.К. Хамзин, А.К. Карасёв. – М.: Высшая шк., 1989. 397 с.
25. Чернышев С.Ф. Монтаж крупнопанельных и крупноблочных зданий / С.Ф. Чернышев. – К.: Высшая шк., 1975. – 256 с.
26. Черненко В.К. Технологія будівельного виробництва / В.К. Черненко. – К.: Вища школа, 2002. 365 с.
13PAGE 15


13PAGE 14215

13 PAGE 14115

13PAGE 144215

13 PAGE 14315

13 PAGE 143415

13 PAGE 143515


34Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 18357567
    Размер файла: 796 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий