montazh

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА СУМІЩЕНЕ ВИРОБНИЦТВО
КАМ'ЯНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ

Технологічна карта розроблена для зведення двохсекційного чотирнадцяти поверхового житлового будинку у м. Одеса.
Підрахунок обсягів робіт зі зведення цегельної кладки
Підрахунок обсягів робіт із кладки цегельних стін обчислюється за винятком прорізів по периметрі будинку. Обсяг робіт із пристрою перегородок варто обчислювати по проектній площі, віднімаючи площу прорізів по зовнішньому обведенню коробки.
Кладка зовнішніх несучих стін товщиною 640 мм:
Площа стін
F2,5 = L·h = 2·((24,12·2)+(32,9·2))·44,4 = 9536,98 м2
Площа прорізів (дверей і вікон)
Fпр2,5 = L·h =2·14·((3,34·2,7) + 5·(1,79·1,8) + 2·(0,89·1,8) + 6·(1,2·1,8) + 3·(0,87·1,8) + (1,95·2,7) + (3,4·1,8)) = 1827,6м2
Обсяг цегельної кладки
V2,5 = (9536,98 -1827,6)·0,64= 4934,4 м3

Кладка внутрішніх несучих стін товщиною 640 мм:
Площа стін
F2,5 =2·((5·16)+(2·12,5))·40 = 8408 м2
Площа прорізів (дверей)
Fпр = 2·(5·(0,87·2) + 2·(0,71·2) +6·(1,2·1,8) + 3·(0,87·1,8) + 1,7·22·(0,89·1,8)) = 3188 м2
Обсяг цегельної кладки
V2,5 = (8408-3188)·0,64= 3289,6 м3


Кладка внутрішніх стін товщиною 380 мм:
Площа стін
F1,5 == 2·(4,15·2+4,4+6,0)·40=1496 м2
Обсяг цегельної кладки
V1,5 =1496·0,38=568,48 м3
Сума об’ємів кладки
13 EMBED Equation.3 1415= V2,5 + V2,5 + V1,5 =4934,4+3289,6+568,48= 8792,48 м3
Визначення необхідної кількості цегли
Nзовн.= V2,513 EMBED Equation.3 1415=4934,413 EMBED Equation.3 1415=1944,15 тис
Nвнутр.= V2,513 EMBED Equation.3 1415=3289,613 EMBED Equation.3 1415=1299,39 тис
Nвнутр.= V1,5 13 EMBED Equation.3 1415=568,4813 EMBED Equation.3 1415= 227,39 тис
Сума необхідної кількості цегли
13 EMBED Equation.3 1415=1944,15 +1299,39 +227,39 =3470 тис шт
Визначення необхідної кількості розчину
Vр2,5= V2,513 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415=4934,413 EMBED Equation.3 1415=4638 13 EMBED Equation.3 1415
Vр 2,5= V2,513 EMBED Equation.3 1415=3289,613 EMBED Equation.3 1415=769 13 EMBED Equation.3 1415
Vр1,5 = V1,5 13 EMBED Equation.3 1415=568,4813 EMBED Equation.3 1415=12613 EMBED Equation.3 1415
Сума необхідної кількості розчину
13 EMBED Equation.3 1415= Vр2,5+ Vр 2,5 + Vр1,5 =4638+769+126=5533 13 EMBED Equation.3 1415
Визначення трудомісткості робіт.
Складання калькуляції.
Трудомісткість виробництва робіт визначається по формулі: Тр = N ч · V/tзм · К
Де: N ч норма часу в чол.-год або маш-год при виконанні робіт, що приймаються по ЕНіР; V - об’єм робіт у відповідних одиницях; tзм - тривалість робочої зміни в годинах = 8 годин, К- коеф.при нормі часу.
Результати розрахунку трудомісткості приведені в таблиці 2

Розрахунок заробітної плати.
Проводиться у два етапи:
1етап – розрахунок заробітої плати здійснюється по усередненій вартості чоловіко-годин і визначається по формулі:
Су = Зм /Нрч , грн.
де Су – усереднена вартість чол.-год;
Зм – середня заробітна плата в будівництві на 1 робітника в еквіваленті повної зайнятості по області ( по даним Держ статуправління – 2300грн.);
Нрч - середня норма робочого часу в годинах за місяць на 1 робітника на рік (за даними Мінпраці та соціальної політики України Нрч =167,64 години).
Зм та Нрч періодично друкуються в збірнику „Ціноутворення в будівництві”.

По знайденій Су визначаємо середній розряд Рср.буд.., в будівництві, котрий відповідає цій вартості. Для Су = 13,72грн /люд.час середній розряд в будівництві складає 3,8, тобто Рср.буд = 3,8.
Для розряда 3,8 знаходим між розрядний коефіцієнт 1,31, тобто Км буд. = 1,31.
Прийняті й визначені при розрахунку на 1етапі Нрч =167,64часа,
Су = 13,72грн /люд.час, Рср.буд = 3,8, Км буд. = 1,31 є умовно-постійними параметрами заробітної плати і використовуються для розрахунку заробітної плати для всіх видів робіт калькуляції трудових витрат (Зп ).
2 етап – заробітна плата по видам робіт калькуляції трудових затрат визначається по формулі:
Зп = Сфу х Тр х tзм ,
де Сфу – фактична усереднена вартість чол.-годин конкретного виду
робіт, виходячи із середнього розряду ( Рср.буд ) цього виду робіт,
грн..
Тр – трудомісткість виконання відповідного виду робіт, чол.-год;
tзм – тривалість робочої зміни в годинах (tзм =8годин).
Фактична усереднена вартість чол.-годин виду робіт, за якими ведеться розрахунок, визначається по формулі:
Сфу = Су х Кмф / Кмбуд грн. /чол.-год,
де Су та Кмбуд - умовно-постійні параметри, які визначаються вище;
Кмф - міжрозрядний коефіцієнт для відповідного значення середнього розряду (Рсрф ) виду робіт.
Результати розрахунку зведені в таблицю 2.


Вибір крана для сполученого виробництва кам’яних та монтажних робіт по технічним характеристикам.
Вантажопідйомність крана.
13 EMBED Equation.3 1415
де Qел – маса найважчого елемента. Маса плити перекриття дорівнює 2,4т. Тобто маса самого найважчого груза дорівнює 2,4т.
Qмп - маса монтажного пристосування
Qмп = 0,044т.
13 EMBED Equation.3 1415
Висота підйому гака
Нкр = h0 + hз + hел + hвз
де h0 – перевищення опори елемента, який монтується над рівнем стоянки крана, м (h0 = 52,2м);
hз – запас по висоті, необхідний для виведення конструкції на монтаж або перенесення її через змонтовані конструкції, м ( не менш 0,5м);
hел - висота елемента в монтажному положенні, м hел =4,5м
hвз - висота вантажозахватного пристрою, відстань від верха елемента, який монтується, до низу гака в робочому положенні, м
13 EMBED Equation.3 1415
Виліт стріли для баштового крана
13 EMBED Equation.3 1415
де: В – база монтажного крана, м.
в1 – відстань від крана до границі монтажної зони, м.;
в2 – відстань від границі монтажної зони до середини конструкції, м.;
Розрахунковим параметрам задовольняють наступні варіанти монтажних кранів:
I варіант: баштовий кран КБ-100.3А.1
ІІ варіант: баштовий кран КБ – 504
№ варіанту
Марка крана
Вантажопідйомність Qкр, т
Висота підйому гака
Виліт стріли Lс

I варіант
КБ-100.3А.1
5
36
30

ІІ варіант
КБ – 504
6,8
60
35


Визначення трудомісткості робіт для варіантів механізації робіт, в м-зм.:
Трудомісткість виконання робіт визначається по формулі:
13 EMBED Equation.3 1415;
Де: Т13 EMBED Equation.3 1415- трудомісткість керування краном та обслуговування його машиністами за час роботи крана на об’єкті;
Т13 EMBED Equation.3 1415- трудомісткість виконання ручних операцій не зв’язаних з керуванням машини;
Т13 EMBED Equation.3 1415 - трудомісткість перебазування крана на задану відстань;
Т13 EMBED Equation.3 1415- трудомісткість монтажу та демонтажу крана;
Т13 EMBED Equation.3 1415- трудомісткість улаштування підкранових колій для баштових кранів або дороги для самоходних кранів;
V13 EMBED Equation.3 1415- обсяг кам’яної кладки

ІІ варіант: Т13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415

І варіант: Т13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
Визначення собівартості робіт, в грн.:

Вартість машино-зміни кожного крана визначається по формулі:
С м-зм = В13 EMBED Equation.3 1415;
Де: В13 EMBED Equation.3 1415- постійні експлуатаційні витрати, грн.;
В13 EMBED Equation.3 1415 - витрати на перебазування, грн..;
В13 EMBED Equation.3 1415 - змінні експлуатаційні витрати, грн.;
Т13 EMBED Equation.3 1415- кількість змін роботи крану на будівельному майданчику.
І варіант: С м-зм = 3,08+13 EMBED Equation.3 1415 грн.
ІІ варіант: С м-зм =2,52+13 EMBED Equation.3 1415 грн.
Собівартість механізованого процесу визначається по формулі:
С м-пр = 1,0813 EMBED Equation.3 1415;
Де: 13 EMBED Equation.3 1415- кількість машин,які приймають участь у механізованому процесі;
13 EMBED Equation.3 1415- сума заробітної плати робітників, грн. Приймається з калькуляції трудових витрат та заробітної платні робітників
Н13 EMBED Equation.3 1415- коефіцієнт накладних витрат на заробітню плату робітників
І варіант:
С м-пр =1,0813 EMBED Equation.3 1415 грн.
ІІ варіант:
С м-пр =1,0813 EMBED Equation.3 1415 грн.
Собівартість 1 м13 EMBED Equation.3 1415 кам’яної кладки визначається по формулі:
С13 EMBED Equation.3 1415
Де: V13 EMBED Equation.3 1415- обсяг цегляної кладки в м13 EMBED Equation.3 1415
І варіант: С13 EMBED Equation.3 1415
ІІ варіант: С13 EMBED Equation.3 1415
Зводимо показники в таблицю
Варіант
Марка
Трудомісткість робіт, м-зм
С13 EMBED Equation.3 1415, грн./м13 EMBED Equation.3 1415

І варіант
КБ-100.3А.1
4,75
208,57

ІІ варіант
КБ – 405
4,28
206,35


Більш економічним є ІІ варіант засобів механізації, котрий приймаємо до провадження робіт: баштовий кран КБ – 405 з довжиною стріли 35м.
Кран використовується для підйома цегли, розчина, помостей, а також монтажа основних конструктивних елементів (сходових маршів, плит перекриття).

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ
Організація будівельного потоку
Основним методом суміщеного виробництва цегляних та монтажних робіт є поточний. При поточному методі організація робіт здійснюється по захватно-ярусній системі.
Правила організації робіт по захватно-ярусній системі:
розподіл комплексу робіт на складові процеси й організація спеціалізованих ланок;
послідовність виконання процесів спеціалізованими ланками здійснюється постійним складом комплексних бригад в однаковому темпі;
перехід ланок із захватки на захватку для виконання певних процесів з застосуванням постійного набору інструмента та комплекту механізмів здійснюється через рівні проміжки часу, які називаються кроком потоку.
У зв'язку з великими обсягами робіт кам'яно-монтажного циклу, потоковість будівництва забезпечується наступним:
- будинок у плані розбито на 8 захваток по 4 на кожну блок-секцію. Для виконання кам'яної кладки прийнята бригада каменярів у кількості 54 чоловік (тобто 9 ланок «шісток» - склад бригади – див. калькуляцію трудовитрат). Після закінчення зведення кожного ярусу кладки (висота ярусу – 1,1м) здійснюється перехід бригади на наступну захватку, у цей час на попередній захватці здійснюються кранові операції – перестановка риштування, подача цегли.

Загальна чисельність комплексної бригади каменярів-теслярів-монтажників складає:
Nбр = 54 + 8 + 21 =83 чіл.

Технологія виконання кам'яних і монтажних робіт
До початку виробництва кам'яних робіт необхідно:
закінчити всі роботи по зведенню нульового циклу;
перевірити всі механізми і пристосування, необхідні для ведення кам'яних і монтажних робіт.
Фронт робіт каменяра може забезпечуватися при своєчасному влаштуванні міжповерхового перекриття і риштування.
По закінченні зведення першого ярусу (hяр = 1,1м) бригада з першої захватки переходить на другу захватку. У цей час на першій захватці встановлюються підмости. Другий ярус кладки ведеться із шарнірно-панельного риштування. Розкладку цегли робити так, щоб він знаходився в зручному для каменяра місці і в радіусі дії його руки. Так для кладки зовнішньої ложкової версти цеглу треба розташувати стопками через цеглу ложками. При цьому розчин розстеляють у межах версти, що викладається, подовжньою смугою товщиною 25-30 мм із відступом від грані кладки на 1 см при способі ведення кладки вприжим.
У процесі кладки каменяр використовує контрольно-вимірювальні інструменти: мірну стрічку, рівень, рівень, висок, шаблони. Для дотримання горизонтальності швів, а також їхньої товщини служить шнур – причалка.
До початку монтажу перемичок повинна бути покладена цегляна кладка до відмітки укладання перемичок, улаштовані підмости для зведення третього ярусу. Перемички укладаються на розчинну постіль після завершення кладки простінків. Несучі перемички стропуються за монтажні петлі і встановлюються по вертикальних позначках.
При горизонтальному переміщенні конструкція повинна бути піднята не менш, ніж на 0,5м вище ніж перешкоди які зустрічаються на шляху.
До початку монтажу плит перекриття повинні бути виконані такі роботи: виконана кладка поверху; установлені сходові марші і площадки; прибрані підмости; подані на попередні перекриття віконні і дверні пакети; перевірені стропи для стропування плит перекриття.
Шви між плитами зашпаровуються розчином марки 75, а місця сполучення зі стінами і торці – бетоном або розчином. Плити скріплюються між собою анкерами за монтажні петлі.
При зведенні цегляних будинків монтаж віконних блоків здійснюється одночасно з монтажно-кладочним циклом.
При установці віконних блоків, до їхнього закріплення, за допомогою рівня і схилу вивіряють положення коробок, підбиваючи клини під нижній брус коробки. При цьому ретельно стежать за тим, щоб осі усіх вікон по фасаду будинку збігалися по вертикалі, а положення коробок стосовно підлоги і площини фасаду було б однаковим. Зазори між коробкою і кладкою на ѕ глибини необхідно задути монтажною піною.
При надходженні віконних блоків на будмайданчик необхідно перевірити якість виготовлення кожного виробу.
Установку дверних блоків роблять після повного закінчення пристрою стін, перегородок, монтажу перекриттів, а також після пристрою чистих або чорних підлог у житлових приміщеннях.
При установці дверних блоків у прорізи кам'яних стін їх вивіряють по схилі і рівневі. Після вивірки дверні коробки остаточно закріплюють забиваючи них у спеціально поставлені дерев'яні антисептичні пробки. У кладку з кожної сторони прорізу укладають не менш двох дерев'яних пробок.
При надходженні дверних блоків на будівельний майданчик варто перевірити якість кожного виробу шляхом зовнішнього огляду й обмірювання.

Контроль якості і приймання робіт
1.Відповідність кладки кам'яних конструкцій по проекту контролюють у процесі їхнього зведення і під час приймання (до оштукатурювання). Перевіряють вертикальність поверхонь стін і кутів, прямолінійність і горизонтальність рядів, товщину і заповнення швів.
2.Особливу увагу під час приймання робіт треба приділяти схованим роботам, що закриваються наступними елементами кладки й інших конструкцій. Сховані роботи контролюють і приймають безпосередньо в процесі їхнього виконання. На кожен вид цих робіт складають акт, у якому дають оцінку їх якості, відзначають відповідність проектові.
3.Кам'яні конструкції необхідно приймати до початку штукатурних, облицювальних і інших опоряджувальних робіт. Сховані кам'яні роботи приймають у процесі виконання кам'яної кладки до початку виробництва наступних робіт.
4.Проміжному прийманню зі складанням актів на сховані роботи підлягають наступні виконані роботи і закінчені конструктивні елементи:
ґрунти основи, глибина закладення, розміри фундаментів і якість їхньої кладки;
осадові і температурні (деформаційні) шви;
гідроізоляція кладки;
покладені в кам'яні конструкції арматура, сталеві деталі (наприклад, консолі) і протикорозійні роботи;
обпирання балок, плит на стіни і стовпи і закладення їх у кладці;
кріплення карнизів, балконів;
розбивочні роботи, допущені відхилення від проектів і інші сховані роботи.
5. Приймаючи закінчені роботи зі зведення кам'яних конструкцій необхідно перевіряти правильність перев'язки, товщину і заповнення швів, також вертикальність, горизонтальність і прямолінійність поверхонь і кутів кам'яної кладки, пристрій деформаційних швів, димових і вентиляційних каналів, установку заставних частин зв'язків, анкерів і ін.
6. Необхідно також перевіряти якість поверхні фасадних неоштукатурених стін з цегли, дотримання рівності кольору кладки, а також якість фасадних поверхонь, облицьованих оздоблювальними матеріалами, чистоту швів і міцність зв'язку облицювання з кладкою.
7. Контроль якості монтажу з моменту приймання доставлених збірних елементів. Усі вони повинні відповідати по зовнішньому вигляді і розмірам вимогам проекту і не повинні мати відхилення, що перевищують ті що допускаються.

Техніка безпеки при цегельній кладці стін
При виконанні кам'яних робіт на висоті більш 7м необхідно встановлювати по периметрі будинку перший ряд захисних козирків шириною 1,5 м з кутом нахилу 200 до лінії обрію, що витримують зосереджене навантаження в середині прольоту 1,6 кН, зазор між стіною будинку і настилом козирків повинний бути не більш 0,05м. Цей ряд козирків зберігається до повного закінчення кладки стін. На проектованому об'єкті виробництво кам'яних робіт ведеться до висотної оцінки 13,2 м, тому другий ряд захисних козирків не потрібно. Настили козирків виконуються у виді цільних щитів або використовують сітки з розміром осередку не більш 50х50мм.
При підйомі на робоче місце будівельним краном цегли, розчину й інших матеріалів, необхідно використовувати контейнери, вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу.
Кладка стін наступного поверху будинку допускається тільки після установки несущих конструкцій міжповерхового перекриття, площадок і маршів у сходових клітках.
Рівень кладки після кожного переміщення засобів подмащивания повинний бути на 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття. Якщо кладка виконується нижче зазначеного рівня, необхідно використовувати запобіжні пояси.
Робити кладку зовнішніх стін товщиною менш 0,75 м у положенні коштуючи на стіні забороняється.
Підмости неодмінно обгороджують поручч висотою не менш 1м, що складаються з поручня і проміжної і бортової дошок висотою не менш 150мм. Зазор між стіною і робочим настилом риштовання не повинний перевищувати 50мм. Настили риштовання треба регулярно очищати від сміття.
Усі прорізи в стінах, розташовані на рівні настилу або не вище 0,6м від його поверхні, необхідно закривати інвентарними огородженнями.
Категорично забороняється ходити по настилах козирків, складувати на них матеріали й очищати козирки без використання запобіжних поясів.
13PAGE 15
Інв. № оригін. Підпис і дата Замість.інв.№ Інв. № дубл. Підпис і дата

Зм. Аркуш № докум. Підп. Дата

АркушRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 18357557
    Размер файла: 191 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий