monologs

Kad es esmu laim
·gs?!

M
·s visu savu m
·
·u kaut ko mekl
·jam. J
·s nedom
·j
·t par to? Mums vienm
·r kaut k
· nepietiek. Vieni mekl
· naudu, citi m
·lest
·bu, da
·i dz
·ves noz
·mi. Kaut kas visu dz
·vi t
·r
· uz laimes mekl
·
·anu. Mums vienm
·r
·
·iet, ka p
·c kaut k
· neparasta un glob
·la m
·s k
·
·sim laim
·g
·ki. M
·s dzinamies p
·c nezin
·m
·s un mums pa
·iem nasapr
·tam
·s laimes. Nekas ta
·u nevar dro
·i pateikt,ko tie
·
·m vi
·
· uzskata par laimi. Cilv
·ks,sasniegot savu laimi,ko vi
·
· uzskat
·ja iepriek
·, n
·vert
· to un m
·kl
· jauno laimi. Vienm
·r mums
·
·iet ka laime ir kaut kur priek
·
·, aiz k
·da likte
·a pagrieziena, bet notiek t
·,ka aiz pagrieziena v
·l pagrieziens un t
· t
·l
·k katru reizi. Un tas ir piln
·gi norm
·li, ka manos 15 gados man liekas , ka laime ir aiz 16-17 gadiem. Tr
·sdesmit gados m
·s teicam sev: „Apprec
·
·os un b
·
·u laim
·gs”.P
·c pusgada jau b
·s cita laime-nopirkt jauno dz
·vokli vai automob
·li, tr
·sdesmit piecos mums iegrib
·sies
·
·irties,un t
·d,p
·c m
·su dom
·m,m
·s b
·sim laim
·gi.Un tagad mums jau ir piecdesmit, bet to laimi, ko esam gr
·b
·ju
·i, m
·s t
· un nesasniedz
·m. Domas par to, ka laime nav kaut kur tur, bet ir
·eit un tagad, dz
·ves smalkumos, daudzi saprot tikai piecdesmit gadu vecuma tuvo
·an
·s.
M
·s saprotam, ka bija momenti, kuros m
·s j
·tamies pat vair
·k nek
· laim
·gi, bet vienm
·r m
·s vald
·ja v
·lme pan
·kt v
·l vair
·k, ar to pa
·u nev
·rt
·jam to,kas mums jau ir. Katrs no mums kaut kad v
·l
·j
·s k
·
·t par milion
·ri. Ja iedom
·ties,tas nepienes
·s mums laimes, bet tikai sareizin
·s m
·su v
·lmes vienm
·r t vair
·k un d
·rg
·k, un izdar
·s m
·s nervozus, ne
·
·l
·gus un aukstus pret citiem.... M
·n
· dz
·v
· nav daudz k
· d
·rga, man nav penthausa, „Mersedesa” un milz
·gas naudas
·rzemju bank
·
·rzemju val
·t
·,bet man ir viss,lai es v
·r
·tu nosaukt sevi par laim
·go cilv
·ku. Million
·ris ir bag
·ts, veiksm
·gs, bet ir zem
·ks par mani-v
·d
·ji soci
·lo cilv
·ku. Vi
·
· nev
·r redz
·t dz
·vi t
·d
·s maz
·s deta
·
·s,k
·d
·s r
·dzam m
·s, parastie cilv
·ki. Nakt
· vi
·u moca bailes, vi
·
· sav
· biznes
· b
·s bankrots, sieva skaistule aizies pie cita un t
· t
·l
·k. Sa
·emot grib
·to t
·d
· daudzum
·,vi
·
· t
·r
· lietu v
·rt
·bu. Un es, san
·k, esmu augst
·ks par to. Ne
·smu bag
·ts, bet esmu br
·vs un laim
·gs. Es nenok
· ne
·smu atkar
·gs un no manis nekas nav atkar
·gs. Es varu katru vakaru iet paskat
·ties uz saulrieti, varu mier
·gi gul
·t nakt
·s, nebaidoties par to, ka mani var apz
·gt vai no
·aut, un pirkot kaut k
·du lietu,uz kuru esmu uzkr
·jis naudu pats,es j
·tu patie
·
·m laimi. Man ir cilv
·ki, kuriem varu pateikt, k
· es vi
·us m
·
·u, un vi
·i atbild
·s man ar to pa
·u, ar
·steno m
·lest
·bu, jo vi
·i m
·l mani par to,kas es esmu un par ko es esmu, bet ne par d
·van
·m,kuras maks
· miljonu dolloru.  Bet, ja padom
·t, cik bie
·i m
·s s
·kam saviem tuv
·jiem cilv
·kiem par sav
·m j
·t
·m? Cik bie
·i d
·vinam pu
·es? Dom
·ju,katrs no mums
·oti r
·ti.
Ar
· tagad es esmu laim
·gs. Tikai no t
·,ka j
·s izlas
·j
·t manu monologu, tikai no t
·, ka j
·s uzsmaid
·j
·t.Приложенные файлы

  • doc 18357537
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий