moralno-volevaya-podgotovka-sotrudnikov-politsii


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
3'20
Ijh[_eu
\
jhkkbckdhfaZdhgh^Zl_evkl\_


11.5.
FHJ:EVGH
HE?:Y
IH�=HLHD:KHLJM.49;Ŗ; -2.;鍒:2;.49;-;.50;ܵ;&#xK-2.;䤘H-;�.49;摔&#xL3.;偳J;&#xM0.2;ᎈ00;GBDH
IHEBPBB
DZj^Zgh\:jk_gDebfh\bqdZg^
.
i_^
.
gZmd^hp_gl
�he`ghklvGZqZevgbd
dZn_^juF_klhjZ[hlu
DjZFgh^ZjFdbcmgb\_jFbl_lF.45;ˆ0;
JhFFbbNbebZe
&_\_jh
DZ\dZaFdbcbgFlblml
ih\ur_gby
d\ZebnbdZpbb
Ih^jZa^_e_gb_dZn_^jZnbabq_kdhc
ih^]hlh\db
E-mail
[email protected]
:gghlZpbyij_^klZ\e_gghcklZlv_fhjZevgh
-
\he_\Zymklhcqb\hklvfh`_ljZkkfZljb\ZlvkydZd
h^bgba\Z`g_crboihdZaZl_e_cijhn_kkbhgZevghc
ih^]hlh\e_gghklbkhljm^gbdh\dijhn_kkbhgZevghc
^_yl_evghklb
Dexq_\u_keh\ZfhjZevgh
-
\he_\Zymklhcq
b
\hklvijhn_kkbhgZevgZyih^]hlh\e_gghklv
khljm^gbdijhn_kkbhgZevgZy^_yl_evghklv
^bkpbiebgbjh\Zgghklv
MORAL STANDING POLICE TRAINING
Kardan
Arsene Klimovitch
Ph.D., associate professor. P
sition: Head of chair. Place of employment: Krasnodar un
versity of MIA Russia. Branch: North-Caucasus Institute of
Advanced Studies. Department: physical training chair. E-
mail: [email protected]
Annotation: In this article covers the basics of moral -
strong-willed resistance can be regarded as one of the
most important indicators of professional training of staff
to
the profession.
Keywords: moral - strong-willed resistance, profe
sionally trained, employee, professional activity, di
cipline.
Ijhp_kkuijhbkoh^ysb_\h[s_kl\_lj_[mxli_j
_
kfhljZih^]hlh\dbkhljm^gbdh\hj]Zgh\\gmlj_ggbo^_
e
Jhkkbb
Kh^ghcklhjhgugZf_qZxsb_kyimlb^_fhdjZlba
Z
pbb]mfZgbaZpbbbbg^b\b^mZebaZpbbijhn_kkbhgZe
gh]hh[jZah\ZgbyjZkrbjyxsb_\hafh`ghklb^ey
l\hjq_kdboihbkdh\\ih^]hlh\d_ki_pbZebklh\
ijhn_kkbhgZeh\k^jm]hcklhjhgukf_gZgjZ\kl\_
g
guob^_Zeh\g_^hklZlhqgucmjh\_gvfZl_jbZevgh
l_ogbq_kdhc[ZauijZ\h\Zyg_aZsbs_gghklvebp
bf_xsboki_pbZevgu_agZgbykgb`Zxlwnn_dlb
\
ghklvih^]hlh\dbdZ^jh\�k
11].
Ijhp_kknhjfbjh\Zgbyhl\_lkl\_gghklbkhljm^gbdh\
F.0;U;hkh[_gghdijhoh`^_gbxkem`[u\wdklj_fZe
guomkeh\byo^he`_gijbgpbibZevghhlebqZlvkyhl
\hr_^r_c\ih\k_^g_\gmxijZdlbdmih^]hlh\dbWlb
hkh[_gghklbk\yaZguij_`^_\k_]hkhki_pbnbdhck
h
pbZevguoy\e_gbck_]h^gyrg_]h^gybkihkh[Zfbih
^
]hlh\dbebqgh]hkhklZ\Zhj]Zgh\\gmlj_ggbo^_e
Wnn_dlb\ghklv\uiheg_gbykem`_[gh
[h_\uoaZ^Zq
\wdklj_fZevguomkeh\byoaZ\bkblhlmjh\gyijhn_
kbhgZevghcih^]hlh\dbwfhpbhgZevgh
\he_\hcmklh
c
qb\hklbbgZ^_`ghklbkhljm^gbdh\
heyhij_^_ey_lfgh]b_iheh`bl_evgu_dZq_kl\Zk
h
ljm^gbdZ_]hbkihegbl_evghklv^bkpbiebgbjh\Z
g
ghklvj_rbl_evghklvkZfhhl\_j`_gghklvfm`_kl\h
kf_ehklv�k
-178].
FhjZevgh
\he_\Zymklhcqb\hklvfh`_ljZkkfZlj
b
\ZlvkydZdh^bgba\Z`g_crboihdZaZl_e_cikboheh]
b
q_kdhcih^]hlh\e_gghklbkhljm^gbdh\dijhn_kkb
h
gZevghc^_yl_evghklbIh^g_cihgbfZ_lkykihkh
[
ghklvkhojZgylv\keh`guomkeh\byo[eZ]hijbylgh_^ey

mki_rghcjZ[hluikbobq_kdh_khklhygb_�k@
FhjZevgh
\he_\Zymklhcqb\hklv
ijhy\ey_lky\
hlkmlkl\bbmkhljm^gbdZ\wdklj_fZevguokblmZpbyo
ikboheh]bq_kdboj_Zdpbckgb`Zxsbownn_dlb\ghklv
^_ckl\bcbihjh`^Zxsbog_lhqghklbijhfZobhrb[
db
gZlj_gbjh\Zgghklb\[_amdhjbag_gghf\uiheg_gbb
ijhn_kkbhgZevguo^_ckl\bc\ikboheh]bq_kdb
keh`guo
mkeh\byo
mf_gbbkhojZgylvijhn_kkbhgZevgmx[^bl_evghklv
ijhy\eylvjZamfgmxgZklhjh`_gghklvb\gbfZgb_d
jbkdmhiZkghklbg_h`b^Zgghklyf
g_ih^Zleb\hklbdikboheh]bq_kdhfm^Z\e_gbxkhkl
h
jhgulj_lvboebpiulZxsboky\ebylvgZkljh]haZdh
g
gh_\_^_gb_xjb^bq_kdbo^_e
mf_gbb\_klbgZijy`_ggmxikboheh]bq_kdmx[hjv[mk
ebpZfbijhlb\h^_ckl\mxsbfbij_^mij_`^_gbxjZ
djulbxbjZkke_^h\Zgbxij_klmie_gbc
mf_gbb\eZ^_lvkh[hc\ikboheh]bq_kdbgZijy`_gguo
dhgnebdlguoijh\hpbjmxsbokblmZpbyo
kh\j_f_gguomkeh\byo^_yl_evghklbkhljm^gbdh\
hj]Zgh\\gmlj_ggbo^_emki_o\uihegy_fhcbfbjZ[
h
luwnn_dlb\ghklvkh\f_klgh]hljm^Zkhljm^gbdh\
ikboheh]bq_kdbcdebfZl\dhee_dlb\_\agZqbl_evghc
kl_i_gbaZ\bkylhlmf_gbyj_]mebjh\Zlvk\h_ih\_^
_
gb_k^_j`b\Zlvqm\kl\Zdhgljhebjh\ZlvgZkljh_gb_
kqblZykvklj_[h\ZgbyfbkblmZpbbbhdjm`Zxsbo�k

188].
AgZq_gb_\heb^eyhkms_kl\e_gbyZdlb\ghcijhn_
kbhgZevghc^_yl_evghklbkhljm^gbdh\F.0;(;qj_a\uqZ
c
gh\ukhdh�eykhljm^gbdh\kjZa\blhc\he_cijbkmsb

ke_^mxsb_q_jluoZjZdl_jZ
p_e_mklj_fe_gghklvl_ykgh_ij_^klZ\e_gb_lh]h
q_]hhgohq_l^h[blvkyhij_^_e_gb_]eZ\ghcb\lhj
h
kl_i_gghcp_eb
j_rbl_evghklvdhlhjZyijhy\ey_lky\ijh^mfZgghf
k\h_\j_f_gghfijbgylbbj_r_gbchlghkbl_evghlh]h
dZdbfbimlyfbbkihkh[Zfbg_h[oh^bfh^h[b\Zlvkyp
_
ebbieZghf_jghfhkms_kl\e_gbbihklZ\e_gghcaZ^
Z
qb
gZklhcqb\hklvkihkh[ghklv\hij_dbjZaebqgufljm
^
ghklyfb^lbdihklZ\e_gghcp_eb^h\_klbgZqZlh_^
_
eh^hdhgpZ
\u^_j`dZkZfhh[eZ^Zgb_ijhy\eyxsb_ky\mf_gbb
k^_j`b\Zlvijhy\e_gb_hljbpZl_evguoikbobq_kdbo
khklhygbcwfhpbcf_rZxsbo^hklb`_gbxp_e_c
kZfhklhyl_evghklv\ujZ`ZxsZyky\kihkh[ghklb
ijhlb\hklhylvihklhjhggbf\ha^_ckl\byfkZfhklh
y
l_evghklvl_kghk\yaZgZkbgbpbZlb\hcl\hjq_kdbf
ih^oh^hfdj_r_gbx\hagbdZxsboaZ^Zqkmf_gb_f
Zj]mf_glbjh\ZghhlklZb\Zlvk\hxlhqdmaj_gbyb^h[
b
\Zlvky__hkms_kl\e_gbykZfhklhyl_evghklvgbq_]h
h[s_]hg_bf__lkg_]Zlb\bafhfmijyfkl\hfg_fhl
b
\bjh\ZggufhljbpZgb_f^jm]bofg_gbc�k@
Ih^Zgguf�_iZjlZf_glZdZ^jh\h]hh[_ki_q_gbyF
b
gbkl_jkl\Z\gmlj_ggbo^_eJhkkbckdhcn_^_jZpbbaZ
ihke_^gb_e_lihke_hqgh]hh[mq_gby\l_jjblhj
b
Zevgu_hj]Zgu\gmlj_ggbo^_eihklmibebgZkem`[m
[he__lukfheh^uokhljm^gbdh\�k@
GZk_]h^gyrgbc^_gvihqlblukbagbo dZ`^uc
c 
m\hebebkvg_ijhjZ[hlZ\blj_oe_l\lhfqbke_[h
e__
lukmrebbaH.0;U;gZi_j\hf]h^mkem`[udZq_kl\_

h^ghcba]eZ\guoijbqbgi_j_f_guf_klZjZ[hlu\
i_j\mxhq_j_^vkhljm^gbdbmdZau\ZxlwfhpbhgZevgh_
\u]hjZgb_k\yaZggh_kihklhygguf\ukhdbfg_j\gh
ikbobq_kdbfgZijy`_gb_f�ZggZykblmZpbyy\ey_lky
ke_^kl\b_fg_ih^]hlh\e_gghklbfheh^uoki_pbZe
b
klh\dlj_[h\Zgbyfij_^ty\ey_fufkem`[hc\hj]ZgZo

\gmlj_ggbo^_eoZjZdl_jbamxs_ckyih\ur_gghc
klj_kkh]_gghklvx
FHJ:EVGH
HE?:YIH&#x-7.5;ᥓ&#x:22;&#x.493;Y-;.7;݇;&#x-0.;䢂I;&#x-2.7;暓&#xH-0;&#x.488;ʁ;=HLHD:
DZj^Zgh\:D


G_kihkh[ghklvgZqbgZxsboki_pbZebklh\ijhlb\
h
klhylv^ebl_evghfm\ha^_ckl\bxklj_kkh]_gguonZ
d
lhjh\fh`_lh[tykgylvkyg_knhjfbjh\Zgghklvxmgbo
g_j\gh
ikbobq_kdhcmklhcqb\hklbh^gbfbadhfihg_
g
lh\dhlhjhcy\ey_lkyb\he_\Zykn_jZLZdbfh[jZahf

g_h[oh^bfhjZkkfZljb\ZlvfhjZevgh
\he_\mxmklh
c
qb\hklvdZdijhn_kkbhgZevghagZqbfh_dZq_kl\heb
ghklbkhljm^gbdZH.0;U;.0;U;k@
IjZdlbq_kdb\k_]^ZjZ[hlgbdZfijZ\hhojZgbl_evguo
hj]Zgh\ijboh^blky^_ckl\h\Zlv\h[klZgh\d_bgnh
j
fZpbhgghcg_hij_^_e_gghklbg_ykghklbg_o\Zldbb
g
nhjfZpbbh[bebbbgnhjfZpbb kms_kl\_gghcbg_
bf_xs_cagZq_gby^hklh\_jghcbe`b\hcmklZj_\r_c
bg_lhqghchij_^_e_gghcbijhlb\hj_qb\hc 
hey
-
wlhkhagZl_evgh_j_]mebjh\Zgb_k\h_]hih\
_
^_gbyb^_yl_evghklb\ujZ`Zxs__ky\mf_gbbij
_
h^he_\Zlv\gmlj_ggb_b\g_rgb_ljm^ghklbijbkh\_
j
r_gbbp_e_gZijZ\e_gguo^_ckl\bcbihklmidh\
=eZ\gZynmgdpby\hebaZdexqZ_lky\khagZl_evghc
kZfhj_]meypbbZdlb\ghklb\aZljm^g_gguomkeh\byo
`bag_^_yl_evghklbhkgh\_wlhckZfhj_]meypbbe
_
`bl\aZbfh^_ckl\b_ijhp_kkh\\ha[m`^_gbyblhjf
h
`_gbyg_j\ghckbkl_fu�k@heyq_eh\_dZijhy
\
ey_lky\^_ckl\byo ihklmidZo \uihegy_fuokaZjZg
__
ihklZ\e_gghcp_evx
heyq_eh\_dZoZjZdl_jbam_lkyhij_^_e_ggufbdZq
_
kl\ZfbIj_`^_\k_]hijbgylh\u^_eylvkbem\heb
KbeZ\hebaZdexqZ_lky\mf_gbbij_h^he_\ZlvagZq
b
l_evgu_aZljm^g_gby\hagbdZxsb_gZimlbd^hklb`
_
gbxihklZ\e_gghcp_ebQ_fk_jv_ag__ij_iylkl\b_
dhlhjh_\uij_h^he_ebgZimlbdihklZ\e_gghcp_eb
l_fkbevg__\ZrZ\heyBf_gghij_iylkl\byij_h^
h
e_\Z_fu_ihkj_^kl\hf\he_\uomkbebcy\eyxlkyh[
_dlb\gufihdZaZl_e_fijhy\e_gbykbeu\heb�k

533].
Ke_^m_lhlf_lblvqlhhkh[h_agZq_gb_\\uiheg_gbb
\he_\h]h^_ckl\bybf_xlfhlb\u\he_\uo^_ckl\bc
Ih^fhlb\Zfb\he_\uo^_ckl\bcih^jZamf_\Zxlkyl_
ijbqbgudhlhju_ih[m`^Zxlq_eh\_dZ^_ckl\h\Zlv
k_fhlb\u\he_\uo^_ckl\bcfh`ghjZa^_eblvgZ^\_
hkgh\gu_]jmiiuhkgh\gu_bih[hqgu_fhlb\u�k
-83].
IjZdlbq_kdbchiuliha\hey_lml\_j`^Zlvqlhijbd
Z
q_kl\_gghcwfhpbhgZevgh
\he_\hcbijhn_kkbhgZevgh
ikboheh]bq_kdhcih^]hlh\d_ijbk_jv_aghcebqghcj
Z
[hl_khljm^gbdZgZ^kh[hc\k_\hafh`gu_hljbpZl_e
gu_\ebygbywdklj_fZevguomkeh\bcgZg_]hb_]h^_
c
kl\byfh]ml[ulvmki_rghg_cljZebah\Zgu
Kibkhdebl_jZlmju
1.
:gZebabijh]ghabjh\Zgb_l_dmq_klbdZ^jh\fheh^uo
ki_pbZebklh\
-
\uimkdgbdh\h[jZah\Zl_evguomqj_`^
_
gbcF.01;࠳;Jhkkbbf_lh^bq_kdh_ihkh[b_K.01;࠳;GZaZjh\.01;࠳;
b
^j@Kb[bjkdbcxjb^bq_kdbcbgklblmlF.01;ݡ;Jhkkbb
-
F
�_iZjlZf_gldZ^jh\h]hh[_ki_q_gbyF.01;ݡ;JhkkbbDjZ
ghyjkdKb[bjkdbcxjb^bq_kdbcbgklblmlF.01;ݡ;Jhkkbb
2006
2.
Jhah\BIkboheh]bq_kdh_h[_ki_q_gb_^_yl_evg
h
klb\wdklj_fZevguokblmZpbyoKhpbZevgZyikboheh]b
y
2007. -
  
-
K
3.
;_ey_\ZEBIkboheh]bq_kdb_hkh[_gghklbwdklj
_
fZevguokblmZpbcijZ\hhojZgbl_evghc^_yl_evghklb
IjbdeZ^gZyxjb^bq_kdZyikboheh]byIh^j_^:FKl
h
eyj_gdh
-
F
-
k
-
K
-533.
4.
;udh\:Rmev]ZLBKlZgh\e_gb_\he_\hcj_]
eypbb\hglh]_g_a_Mq_[gh_ihkh[b_
-
F:\ZglZ
-
k
5.
AZ\ZjabgZENhjfbjh\Zgb_wfhpbhgZevgh
\he_\hcmklhcqb\hklbmkhljm^gbdh\hj]Zgh\\gmlj_ggb
o
^_eZ\lhj_n_jZl^bkdZg^ikbohegZmdAZ\ZjabgZ

EbZgZZkbev_\gZ
-
KI[
-
k
6.
FZc^udh\:NIjh[e_fuih^]hlh\dbdZ^jh\^ey
^_ckl\bc\wdklj_fZevguomkeh\byo:dlmZevgu_ij
h
[e_fufhjZevgh
ikboheh]bq_kdhcih^]hlh\dbebqgh]hk
h
klZ\Zhj]Zgh\\gmlj_ggbo^_e IhfZl_jbZeZfgZmqgh
ijZdlbq_kdhcdhgn_j_gpbb 
-
F:dZ^_fbyF.02;H;JN
1992. -
K
7.
K_f_gxdL=Nhjfbjh\Zgb_gjZ\kl\_ggh
ikboheh]bq_kdhcmklhcqb\hklbkhljm^gbdh\ijZ\hhojZg
b
l_evguohj]Zgh\dZdnZdlhjij_h^he_gbyijhn_kkb
h
gZevghc^_nhjfZpbbIjh[e_fufhjZevgh
gjZ\kl\_ggh]hjZa\blbyebqghklbbh[s_kl\Zk[gZm
guoljm^h\D=M
-
D_f_jh\hHHHNbjfZIheb]jZn
2004. -
k
8.
FZr_dmZr_\ZFODhq_khdh\ZAO:dlmZevgu_\
h
ijhkubkihevah\ZgbykhpbZevgh
ikboheh]bq_kdbolj
_
gbg]h\\^_yl_evghklbkhljm^gbdh\ijZ\hhojZgbl_evguo
hj]Zgh\FZl_jbZeuaZhqghcgZmqgh
ijZdlbq_kdhcdhgn
_
j_gpbbhijhkukh\j_f_gghcxjbkijm^_gpbb
-
Gh\
h
kb[bjkdBa^Zl_evkl\hKb;:D
RoZ]Zikh_\AELmlmdh\:XHj]ZgbaZpbyjZ[hlu
H00;ihij_^mij_`^_gbxijZ\hgZjmr_gbckhklhjhgu
fheh^_`guoh[t_^bg_gbcwdklj_fbklkdhcgZijZ\e_gg
h
klb;bag_k\aZdhg_F
-
Ba^Zl_evkdbc^hfXj
:D

RoZ]Zikh_\AE=Zm`Z_\Z:AZ^Zqbij_^\Zj
b
l_evgh]hbkke_^h\Zgbyke_^h\\aju\ZgZf_kl_ijhbkr
_
kl\by;bag_k\aZdhg_F
-
Ba^Zl_evkdbc^hfXj
:D
RoZ]Zikh_\AEOZjabgh\ZFMqZklgbdbm]heh
\
gh]hkm^hijhba\h^kl\Zkihkh[kl\mxsb_h[_ki_q_gbxb
j_ZebaZpbbnmgdpbbaZsbluIjh[_eu\jhkkbckdhfa
Z
dhgh^Zl_evkl\_F
-
Ba^Zl_evkdbc^hfXj
:D
2014.
J_p_gaby
GZklZlvxgZqZevgbdZdZn_^juK_\_jh
DZ\dZakdh]h
bgklblmlZih\ur_gbyd\ZebnbdZpbb nbebZe DjZ
gh^Zjkdh]hmgb\_jkbl_lZF�JhkkbbDZj^Zgh\Z:
j
k_gZDebfh\bqZ
FhjZevgh
\he_\Zyih^]hlh\dZk
h
ljm^gbdh\ihebpbb
KlZlvyjZkdju\Z_lhkgh\ufhjZevgh
\he_\hcmklh
c
qb\hklbdhlhjZyfh`_ljZkkfZljb\ZlvkydZdh^bgba
\Z`g_crboihdZaZl_e_cijhn_kkbhgZevghcih^]hlh
\
e_gghklbkhljm^gbdh\dijhn_kkbhgZevghc^_yl_e
ghklb
:\lhjh[jZsZ_l\gbfZgb_gZlhqlh\gZklhys__
\j_fykh^ghcklhjhgugZf_qZxsb_kyimlb^_fhdj
Z
lbaZpbb]mfZgbaZpbbbbg^b\b^mZebaZpbbijhn_
kbhgZevgh]hh[jZah\ZgbyjZkrbjyxl\hafh`ghklb
^eyl\hjq_kdboihbkdh\\ih^]hlh\d_ki_pbZebklh\
ijhn_kkbhgZeh\k^jm]hcklhjhgukf_gZgjZ\kl\_
g
guob^_Zeh\g_^hklZlhqgucmjh\_gvfZl_jbZevgh
l_ogbq_kdhc[ZauijZ\h\Zyg_aZsbs_gghklvebp
bf_xsboki_pbZevgu_agZgbykgb`Zxlwnn_dlb
\
ghklvih^]hlh\dbdZ^jh\
Ijhp_kknhjfbjh\Zgbyhl\_lkl\_gghklbkhljm^g
b
dh\F�hkh[_gghdijhoh`^_gbxkem`[u\wdklj
_
fZevguomkeh\byo^he`_gijbgpbibZevghhlebqZlvky
hl\hr_^r_c\ih\k_^g_\gmxijZdlbdmih^]hlh\db
Wlbhkh[_gghklbk\yaZguij_`^_\k_]hkhki_pbn
b
dhckhpbZevguoy\e_gbck_]h^gyrg_]h^gybkihkh[
Z
fbih^]hlh\dbebqgh]hkhklZ\Zhj]Zgh\\gmlj_ggbo
^_e
GZmqgZyklZlvy:DDZj^Zgh\Zfh`_l[ulvj_dhf_
g
^h\ZgZdim[ebdZpbb
KlZjrbcij_ih^Z\Zl_evdZn_^juH�dZg^b^Zlik
b
oheh]bq_kdbogZmdFOFZr_dmZr_\Z

Приложенные файлы

  • pdf 18357347
    Размер файла: 108 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий