Olive_D._O_Chem_Molchat_Francujenki.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«Фран цу Ф
ц Ф у ня танводчФв»


«Фран цуФ ан Ф цу я нФФт
воодч»»ОООл!ойк1лй2»дшСк1»ьь!мфьммА»гшйоТ:щЭ:*Э+
, -Фт т - н .у 3smФрg » dФяу ,g pФч hрат B k ар B XV1Э
;<=> *+:-5-è**-+5èVЭ-*

Оввяно л
«Франц у а р я твцоатФд д н ад ц ч»тОн л «Франц Фт д а
ч»тОал !Ф дФтОал й д а кц1Оал2 шцят ч д С ьФ -мт1оача фаАя гч у»а
уОч С нцо С я твцС ТяФо ч уФ :я тв щЭ ча * гт ц уаяо1 а + я твцоатд
1а, у ач»тФ Ст Ф нцор т к- чАу ад а тар Ф дФа- ра.Ф та Ст Ф ч»тОа
оат3 тО* s уФан Аа аччаяа mг ран нФчр я твцоатд g фаАя я Суатр у а нтФ.Ф
н Фу я дяОу а нтФ.Ф адяа Фу нОк ФАч Ст ач»тОк оат3 т н я * d дФа p Ф у а
наа д у н Ф тФат ал hн- д Ф Ст а - уФСнФотФ- уО ФоаB тантФ.Ф я твцоатд *
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
С
«Фран цу Ф
ц Ф у ня танводчФв»
«Францур цу р я т цув у трорд оач р»рО р 
лруя! дрй р днууйО к1н р ун дрлтяуя! днО р
2 уяв лтяуч р ун кО к к 2 у О !ншу! я лтр ядртн Ся! цот др!2
!а2ьм
«ФрФ аФнцу
3smgd phhBkBsg
XVd1 ;gs<=V X>5s< è<>c9 Pm>11 0>ksE lsLE dK 1Vs Lsdg1 dM>NOgBxV1 é 2TTФ mO 3smgd phhBkBsgя цVBJ sRB1B>< BJ N1mhBJVsR mO dggdчsRBd Wg>1NE 00M d цуцк щ
фанкнч фуотннд
*лщ ТцнОкцФФ ц ю у–цФрц
Фн т Фн трд
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ь

йв к 1Фа 2ш1 Сук ль м ф Аг

«Францу н н ят в од ноч тв »
»!цук:ц кнц нцгуцО: Фц э:гФ кцФФ а Zйу–й нй–: нцгнлй[Ф: ТцФ\рФ –руй] «йг
Фйл^рО[н юруО кйО[ ! -юуйФ_лêнгрà «йг юуйФ_лТцФгр н ! – \[w щФ - щцОйр айущц-
у эй н êщйwО нОр[Ф:ц эуйê:à ^ц–лE щйТц р–ц Фцэ [Z - !:О к wэкрE Фр Ойг нцг-
нлй[Ф:à «йг - айкФ:- нцгуцО лн!цZФ: ОФ ZцФр- êФйwО О [г юуйФ_лТцФгрà
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
м
YОгу -Оц к нцэц юуйФ_лТцФглE ащц э: к: Фр у щррн[]
«О-ля-ля! Францу р тй в л ол нок вн 1нот »
«йг Фй-Ор нк - Фц! кО ур–:- эуйê р нОр[я «йг ! щ эуйО[ ФрТФцц эц[цE ^О э: ^лк-
нОк кйО[ нцэ нцгнлй[Ф -я «йг ! щ^цугФлО[ гуйн Ол !уйкр[Ф:– –йгрТц–я «йг н êщйО[
–йарw н ! – \[w рщцй[Ф а !йуюw–йя «йг нОйО[н кцрг ц!Ф - к wэ – к êуйнОця +Ор р
щуларц нцгуцО: нй–: ТцйФФ: ТцФ\рФ !йФцО: к Ф к - гФрац йкО уй эцнОнццуй ,уйФ-
_лТцФгр Фц н!О к щрФ ^цнОкцд GТц-–р «MО «ййФя
«2он урш Счать ! Францу р тй ра вок н »
»!цук:ц нй–:ц эк у ТрОц[Ф:ц ТцФ\рФ: –руй ! щцОн нцгуцОй–р гуйнрк -
ТрêФр9 гйг Фй-Ор нк - рнО ^Фрг уйщ нОр р кщ Ф кцФр3 гйг ! гл!йО[ –цФ[ZцE Ф н а уйêщ
э [Zр– О г –3 гйг к:ащцО[ Фй –рр Ф êй Фцнг [г цку 3 гйг юруО кйО[ ! -юуйФ_лê-
нгр ?н Фй–цуцФрц– р !у нО ОйгA р гйг уйщ кйО[н ТрêФр гйТщ:- щцФ[я
»О уй гФрай GТц-–р «MО «ййФE йкО уй нл!цуэцнОнццуй ,уйФ_лТцФгр Фц н!О к
щрФ ^цнОкцдя
«О ч м молчат францу н »
олуФйрнОгй рê y н-jФщТццнй Gцэуй Yрк[ц к:Zй êй–лТ êй юуйФ_лêй р !у Трй
к ,уйФ_рр 1T цОя YФй лОкцуТщйцО9 юуйФ_лТцФгр щц-нОкрОц[Ф êФйwО –лТ^рФй E wэкр
р нцгнц Фц^О Ойг цE ^ца Фц êФйwО нОй[Ф:ц ТцФ\рФ:я » нк ц– эцнОнццуц Y ^ц– – -
^йО юуйФ_лТцФгрд Gцэуй уйêкцФ^ркйцО –Ф а –рю к р уйнгу:кйцО –Ф а нцгуцО к нй–:
н эйêФрОц[Ф: ТцФ\рФ –руйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ф

Т1яд:уФв Ф

цук - юуйФ_лТцФг -E н г О у - ! кнОуц^ййн[ к j–цургцE элщл^р ц\ц щцк ^г -E
э:й êйайщ ^Фй н нцщгйE ! нцркZйн ущ – н Фй–р к y н-jФщТццнця YФй э:йk н кФ
Фц н кнц– Ф у–й[Ф -я GйТц к нй–лw Тйуглw ! а щл Фй Ф нрй Фй Zцц !йО гя YФй щрй к
–цнОФ:- !у щлгО к:- –йайêрФ Фй к:н ^цФФ: гйэлгй р уйнн–йОуркйй О кйу: ОйгE н кФ
н эруййн[ щцйО[ Оуц!йФй_рw ^цуц!й гйТщ –л ! –рщ улE г О у:- гйщцО к нк w г уêрФля l
Фцц э: щк ц эцщФ: р кцТрк: щцОц-E г О у:ц Ф нрр Ф нгр н Огу:О:–р нйФщйр–р
?^О к н Фц^Ф – y н-jФщТццнц н^рОй н[ !уцнОл!цФрц–AE р MОй Оу р_й а к урй –цТщл
н э - Фй Фц! ФОФ – ê:гцE н кФ !урцОцй н щула - !йФцО:я Ай ТцФ\рФй Ф нрй к н:E
н эуйк р к !л^ гE р Фй ю Фц щрФФ к н: эрОйОц[Фр_ ЮТФ - «йрю уФрр к:ащцй
ОцйОуй[Ф р Фц–Ф а лау Тйw\ця YФй э:й нл\цнОк – рê щула - аййгОргря «йêй н[E ^О
щйТц цц –йZрФй нщцйФй Фц к ФйZц- н Фц^Ф - нрнОц–ц ?гйг к:нФр н[E Фй цêщрй Фй гйэ-
ур цОц ￿
АгТ:щЭ* +,
Aя YщФйТщ: Фйэуййн[ уйэу нОрE ! щ Zй г Фц- к нл!цу–йугцОцE ащц Фй
!урщру^рк рêл^йй – цглуФ ц нОу цФрц щ:Фр- г êФр_:дE р н!у нрйE Оглщй Фйя
оцФ\рФй н– Оуцй –цФ н Ф а щ а к: р н а ущ нО[w ОкцОрй9 т: рê ,уйФ_ррдя
j E к О гйгя Ац!цу[ кнц кнОй Фй нк р –цнОйя »нцE ^ц– !рZлE !у рн щр êйщ а
щ ! кцФр нгцО^ц- Я-_ца к:цд
1
E ! MО –л уйннйэцФФ:ц гйрю уФр-_: ц\ц Фц э:р
а О к: г ! кцФрw к р нуцщц рФ êц–Ф: нл\цнОкя +Ой ТцФ\рФй э:й у нг ZФ -E Фц–Ф а
!лайw\ц- р йэн wОФ Фц Ойг -E гйг кнц нОй[Ф:ця
Я гуцнОрй цц –йщй– ,уйФ_рдя YФй Трй ! эрê нОр О ФйнE р –цТщл ФйZр–р
нц–[–р êйкêйрн[ к Фцг О у – у щц щулТцнгрц н нцщнгрц ОФ ZцФря т –й–й уцZрй
! !уркцОнОк кйО[ кФ к[ !урэ:кZлw к ФйZ уй- Ф ФцêФйг –гл р ла нОрй цц щ –йZФр– !ц^ц-
Ф[ц– н Z г йщФ - гу Zг -я тйщй– ,уйФ_рд Фц нОййн[ к щ ал р !урайнрй г нцэц
щ – -E !у нОйкркZрн[д элО:г - йу–йФ[гйя »нц –: –йр а кл Фйщ к !у н –E цнО[ р
л Фцц –лТя oнр цнО[E О ащц Фà т ТцОE Фй кщ кйà çр к уйêк щцà ýргО Фц êФйE кнц э рн[
н!у нрО[E О^ца р^Ф нО[ р !у Z ц –йщй– ,уйФ_ррд нОйФ крйн[ ц\ц э цц êйайщ ^-
Ф:–ря Я êйкêйй êФйг –нОк р Фй^йй рауйО[ н цц щцО[–рE г О у:ц гйêйрн[ к щрФйг к -
–цуц гй!урêФ:–р р щулТцwэФ:–ря –ФwE ^О Фй э:й !цук - юуйФ_лТцФг -E г О у - 
!у рêФцнй – w !цуклw юуйêл Фй юуйФ_лêнг – ê:гця Я нгйêйй ц-E ^О н эруйwн[ цнО[9

.3гs m3*gЭ: mщ* dг*Э:
д
2
E Фй ^О Ой ! гй^йй а к - р ОкцОрй9 ýцОE щ у айя +О Трк ОФ:ц
цщОя j wщр эцщйwОдя ЭгйêйФ MО э: н Ойгр– эцн! к у ОФ юуйФ_лêнгр– лэцТщцФрц–
р нр -E ^О ! ^лкнОк кййE н кФ –цФ лщйурр ! а кц ^ц–-О ОТц:–я
1
jФая ￿
Ащ*ЭhЭ3ds
ô нцур нгцО^ц- э рФ !йФцОФй E ! гйêйФФ: к Фй^йц 1ФФT- аая к л^Zц- й–цургйФнг - w– урнОр-
^цнг - А»-!цуцщй^ц ld11gRdO ~BxV1 0Bks ?l~0Aя êТц э: нФО ! Ф –цОуйТФ:- юр[– к щл ц MОр нгцО^ц-я ô ￿
Фтя!м лнтндм
2
Цлгкй[Ф 9 Я н эруйwн[ нЛцнО[ – - эцщд ô юуйêй ! нОу цФй аулэ кйО E Оя ця к Ор!р^Ф й–цургйФнг – нОрця ô ￿
Фтя!м
тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
У
» О ц\ц ФцкрФФ ц ! щу нОг к ц куц– лТц щ айщ:кййн[E ^О ,уйФ_р ô MО êц–-
Ф - уй- О Фгр ^лкнОкE ! Онгр ФйнйТщцФр- р к:н г - гл[Олу:я j–цургйФнгй ОйФ_ к-
\р_й р !цкр_й GТ êцюрФ Цц-гцу ?
-щsЭphг*Э B3kЭ:
AE щцОй к wэгл рê эйФйФ к: рнО[цк р
ФрОгл Тц–^лайE нОйй Ой– êкцêщ - к а щ: –цТщл щкл– кцргр–р к -Фй–р !у Z а кцгйя
цФур трцу !рнй к нк ц- !йурТнг - йэ уйО урр ^цуФ: гулТцкд нгйэуцêФ:ц у –йФ:E
г О у:ц Фцêй–цщрОц[Ф êй!уц\йр г рêщйОц[нОкл к ца у щФ - j–цургця ,уйФ_р кнцащй
!уркцгйй wщц- нк р– нк э щ –:нрц–E рФОццгОлй[Ф нО[wE нцгн – эцê эêйОц[нОкE
к:н г - гл[Олу - р рêкцнОФ:–р Фй кцн[ –ру глрФйуФ:–р эwщй–р ?Фц эêйОц[Ф к О –
! ущгцE к г О у – !цуц^рнрйAя ç нуцщр кнц н эйêФ к MО - нОуйФ: нй–:–р !урОай-
Оц[Ф:–р р ТцйФФ:–р э:рE г Фц^Ф E нй–р юуйФ_лТцФгря
» О лТц –Ф а нО цОр- юуйФ_лТцФгр нйкОн нк ц- !уркцгйОц[Ф нО[w н нр[Ф:–
ООцФг – кл[айуФ нОр р Фц!урнО -Ф нОря ,уйФ_лТцФгл н^рОйwО г гцОг -E у г к - ТцФ\р-
Ф -E н эйêФрОц[Фр_ц-E нцгн-раулZг -E ТцФ\рФ --кй–!ру –E нлг - р ЭФцТФ - « у цк -
щФ куц–цФФ я YФй уйюрФру кйФй щ г Ф^рг к Ф аОц-E нОу а нцщлцО MОргцОлE р Фй щФ -
куц–цФФ – щФр_й р Окцуайw\р- !уцщуйннлщгр элФОйу[я
Э Оц куц–цФE гйг юуйФ_лê: ! щйурр Фй– ЭОйОлw Эк э щ:E !уцщнОйкрОцр MО - Фй_рр
гйê:кйр щ к [Ф Фц щФ êФй^Ф ц крФрц Фй й–цургйФнглw гл[ОлулE р н^рОйр н кцу-
ZцФФ Ор^Ф:–р О кнц нОй[Ф: wщц-я ywэ !:ОФ E ^О к ! !-гл[Олуц –й[^рZ-! -
рZд êй^йнОлw а к урО н юуйФ_лêнгр– йг_цФО –я ywэ кФр_й к гйФ Фй ФйZца гл[ОлуФ а
нОцуц Ор!йE эцê кнг а н –ФцФрE щ ТФй э:О[ юуйФ_лТцФг -я ЭОцукй р ! щ Ф г э:^Ф
гйê:кйwОн юуйФ_лêй–р ?Фл р уйê Фй О ! Z E MО гйнйцОн ОйгТц ! кйуйE к уйE ца ТцФ: р
ца wэ кФр_:Aя » !уцщнОйкцФрр нуцщФцнОйОрнОр^цнг а й–цургйФ_й ТцФ\рФй н !лайw\ц
щрФФ:–р Ф ай–р О лZц- !у нО эêйФй э:О[ юуйФ_лТцФг -E Ф р щ[к ^й\ц кнца рêЛ-
нФцОн н нр[Ф:– юуйФ_лêнгр– йг_цФО –я
ФОФ ц щц E ^О –: к н!урФр–йц– юуйФ_лТцФглE гйг нл\цнОк нцагй ! у ^Ф ця oц
нОуйнО[ щ Фйн гйг !у к гй_ря т: wэр– р щФ куц–цФФ ФцФйкрщр– цц О [г ! О –лE
^О Фй ô ФйZй ! Фй !у Орк ! ТФ нО[E р ! О –лE ^О цц –ру ! Фр–йФрц !у Орк уц^рО
ФйZр– гл[ОлуФ:– Оуйщр_р– р Ф у–й– – уйр к к !у нй wэкр р нцгнйя ýл рE гу –ц
!у ^ца E –: н кцуZцФФ лкцуцФ:E ^О ц- цнО[E ^О нгу:кйО[я YФй элщО н у ТщцФр э:й
гулТцФй йО– нюцу - ^лкнОкцФФ нОрE к О куц– гйг кнц –: к:у нр ! щ !урн– Оу – э --
нглО к-!р Фцук ТйО: н р г –йФщ -9 Ялгр ! кцу щцй]д Элщ ! кнц–лE юуйФ_лТцФгй
êФйцО а уйêщ э [ZцE ^ц– –:E О –E гйг щйкйО[ р ! л^йО[ лщ к [нОкрцE ^й\ц êйФр–йцОн
нцгн – эцê эêйОц[нОк р к э\ц цнО а уйêщ э [Zц нйщ нОц- р !ру ТФ: E ^ц– –: – Тц–
нцэц ! êк рО[я
«йг р –Ф арц щуларц й–цургйФ_:E к!цук:ц ! !йй к ,уйФ_рw эMг!Mгцу –
ш
я
ýцнг [г цО н!лнО кцуФлйн[E Фй^йй эл^цФрц к Э уэ ФФцE ! нцрйн[ к –цэру кйФ-
Ф - гйщ кгц нОйу -E у нг ZФ -E Ф –уй^Ф кйО - гкйуОру: к ￿
XV1 3::щ*dгssЭmЭ*Т
;
E г О улw
щцрй н н нцщг - ! г –ФйОц ! р–цФр Э йКФТя
Э йФТ у щрйн[ к +[êйнця « Тй цц э:й эцщФ -E й к н: н –цФФ а _кцОйя
ýцн– Оу Фй йФац[нгр- крщ р !уцщ! йайц–:- нгйê ^Ф:- ! щОцгнО йуйгОцуйE Фй э:й
ТцнОгйE гйг нОй[E р Mг Ф –ФйE гйг лО унгрц гуцнО[Фц ЭцкцуФ - oку !:E О г О у: р !у -
рн щрйя Айг эЛнФй нцэц цц эцуцТрк нО[ р л–цуцФФ нО[я
ш

фу»а
я md=-Nd=sg ô –й эwщТцОФ:- ОлурнО н уwгêйг –я ô
Фтя!м лнтндм
С

Фт уц
я ô а у щнг - уй- Фя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Ф
YФй цй н:у р нОйкй г угрE г О у:ц нлZрйE ! нц ^ца уйнОруйй
нцэц к нл!я А ^Ф Ойг Тц Фй э щрйн[ н к:н Zр–р нОйОгй–р щрФФ:
эйО Ф к эйацОйя
YФй э:й нщцуТйФФйE к куц– уйêа к уй !уйгОр^цнгр Фц ТцнОрглру кййE р л Фцц
э: кнца Оур !йО[E ^О эЛнФ ! ^Ор ! Ф ц ОнлОнОкрц кйурй_р- к цц эргця »
э\ц–E О Э йФТ р э:й нО !у _цФОФ - юуйФ_лТцФг - р эйщйй !уцщццФФ:– Zйу-
– – р нцгнй!р –E ! ФйE ^О E цнр кнц юуйФ_лТцФгр Ойгрц ТцE гйг ФйE –Фц кФ нО рО
!цуцн– ОуцО[ нк ц !уцщнОйкцФрц !уцщнОйкрОц[Фр_й ТцФнг а ! й О - уцн!лэргря
« О –л куц–цФр ! ФйE ^О э\црêкцнОФ ц к:уйТцФрц ￿
<Э *Э s3гs =>щг
5
E г О у ц йФа нйгн:
м
нкê:кйwО н юуйФ_лТцФгй–рE кцу ОФ E нгу:О ащц-О к р алэрФц р н кнц– Фц Ойг ^цкрщФ E
гйг !урФО н^рОйО[я
ýй ! нцщФц– глунц Э уэ ФФ: ^рОйй –Ф а <>1ksd1L g>5dф
E ^йнО Ф нрй Zйую:
р !йОгр р эйа щйу цТцщФцкФ –л э\цФрw н –цнОФ:–р ТрОц–р !ур эуцй н энОкцФФ ц
ОФ ZцФрц г юуйФ_лêй– ô н–цн[ wэкр р ФцФйкрнОря у Zц Фйн:\цФФ:- н э:Ор–р р
кглнФ - цщ - а щE Ф ! нц к êкуй\цФр к «йрю уФрw уцZрйE ^О – р юуйФ_лêнгрц
щцФ[гр г Ф^ррн[ Фйкнцащйя
YщФйг Фц ОлО-О э: я Qцуцê –Ф а цО ! нц !рнйФФ: н э:Ор- кнОуцОрй юуйФ-
_лêйE г О у:- уйэ Ой Фйщ грФ гйуОрФ - к y н-jФщТццнця Я –аФ кцФФ ! ФйE ^О Ф
юуйФ_лêE ! О –л ^О Ф ц ай–элуацу крг -я l Фйн Фй^йн у –йФE кцуФлйн[ к ,уйФ_рwE
ащц –: р ! ТцФррн[E л Фйн у щррн[ щк ц щцОц-E р н^йнОрк !у щ Тйй рêл^йО[ ю ул р
юйлФл –цнОФ: Фуйк к р э:^йцкя Я Трй к нцкцу -к нО ^Ф - ^йнОр а у щй Фй !уйк – эцуцал
к ￿
X1X 3::щ*dгssЭmЭ*Т
ô рêФй^й[Ф уйэ ^ц- гуйрФц нО р_:E глщй –цщцФФ E Ф Фцлг ФФ
!цуцнцйн[ эцн!ц^цФФй ^йнО[ ФйнццФря +Ол ^йнО[ а у щй Фйê:кйй уйэ ^р– йур-
Тц–д рê-êй к:н г - ! ОФ нОр ТрОцц-E –Ф арц рê г О у: !урц йр нwщй рê нй–: уйêФ:
ла г к –руйя ?YщрФ рê – р !йурТнгр щулêц- ZлОрE ^О щ О а E ^О э: ! !йнО[ к – -
уй- ФE ц–л Фйщ эуйО[ н н э - !йн! уОя » О куц– Ойг - нФ эрê– –цФ ц\ц лщркяA ,уйФ-
_р ô MО Фц О [г +-юццкйE Ф р »йкр Фнгй эйZФE р ￿
X1X 3::щ*dгssЭmЭ*Т
нлТрО О –л
!уцгуйнФ:– ! щОкцуТщцФрц–я
«йг э: Ой– Фр э: E к куц–цФйE г ащй ! нцрйн[ к ￿
X1X 3::щ*dгssЭmЭ*Т
E MО а уй- Фй
Фц э: Фй –Ф ар ОлурнОр^цнгр гйуОй р к !лОцк щрОц я «йêй н[E ^О йкО у: !лОцк -
щрОцц- гйр э [Z ц гула ц !ц^цФ[ц к _цФОу гйуО: йурТйE эуцêйр к гула Фца Ф Т-
Фр_й–р р ФцФлТФлw ^йнО[ гйуО: к:эуйн:кйря çê нцкцуФ: гуйрФ Фй нл л э:р О [г
ь
￿
Фт уц
я элгкй[Ф !цуцк щрОн Фц êФйw ^О д р êФй^йцОE ^О ^ц кцг ^цО к:уйêрО[ Фц^О ОулщФ к:уйêр– ц н -
кй–ря ô
Фтя!м тном
м
GйE ! Фр–йwE ^О Ф у–йФФ: ! г урр йФа нйгн к –Ф а нО цОр- Фйêйщ р н Оц ! у –Ф а ц рê–цФр н[я Я рн! [êлw
Оцу–рФ йФа нйгн:д рр !урнОйкгл йФа д гйг э êФй^цФрц гл[ОлуФ - нуцщ: Э.j р нОуйФE рнО ур^цнгр к щркZр к
эурОйФнглw нюцул крФрE р щ э êФй^цФр йФа юр кя «йwн[ !цуцщ кнц–р ! э уФргй–р рФакрнОр^цнг а !лурê–йE
крФ кйОйя ô
Фтя!м д рт м
ф

Фт уц
я Ф к:ц у –йФ:дя Сщцн[ к н–:нц щйФ[ – щцE рОцуйОлуФ ц Фй!уйкцФрцдя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1T
т Ф–йуОу р гйщэр\ц цу-yйZцêя ýйнО \р-д йурТE г О у:- кнц щ ТФ: êФйО[E э:
уйн! ТцФ к _цФОуц гйуО: р ауйФр^ркйн yцк:– Ццуца –
У
я
^ц–л э MО – Ойг ! щу эФ уйннгйê:кйwà Gц к О –E ^О э [Zй ^йнО[ нОцуц Ор-
! к юуйФ_лТцФгй нкêйФй р–цФФ н _цФОу – а у щйE г О у – Ойг –Ф а !рнйр р г О у:-
к нФ кФ – р н–йОуркйwО ОлурнО:я ç–цФФ к уй- Фй к гула ЭцФ: р êйу щррн[ грZц р
–рю: !йурТйФгц ô нцагй к:н г –цуФ - н эц н щрФФ:–р Ф ай–рE л г О у - ! Ф нО[w
ОнлОнОклцО Тру кй !у н -гйE г О уй алцО ! ЭцФ-оцу–цКФ-щц- уцE к:ащрО ￿
Т:ès chгc
9
р г О уй р_цОк уцО нцгнлй[Ф нО[E гйг ФргО щула -я
.ргйуФй ￿
P3:гsгЭ**Э
10
н yцк а эцуцай ЭцФ: Фц – ТцО р_цОк уО[ кнц юуйФ_лТцФ г
О ^Ф Ойг ТцE гйг р йурТ Фц – ТцО э:О[ цщрФнОкцФФ:– нр–к –E !уцщнОйкw\р– кнц
нОй[Ф:ц юуйФ_лêнгрц а у щйя QО э: к MО – лэцщрО[нE н кцуZцФФ Фц эêйОц[Ф ! нц-
\йО[ кнц Фь щц!йуОй–цФО к ,уйФ_лêнг - уцн!лэргря у нО н -щрОц н !у О !ОйФФ: Олур-
нОй–р –йуZулО к к _цФОуц а у щйE г О у:ц э [Zц ОуйТйwО нйкФ ц !у Z ц нОуйФ:E ^ц–
цц –Ф а ауйФФ цE уйêФ _кцОФ ц р уйêФ ZцунОФ ц ФйнО \ццE р к: нО гФцОцн[ н ау –Ф:–
г р^цнОк – ТцФ\рФE Фц !урФйщцТй\р г нОцуц Ор!л ай–луФ - !йурТйФгря Yэ э\цФр
щцйО[ кнцащй н ТФ E р MОй гФрай ô Фц рнгw^цФрця ýй гйТщлw ТцФ\рФлE н ОкцОнОклw-
\лw нОцуц Ор!лE цнО[E ! гуй-Фц- –цуцE щФйE г О уй р_цОк уцО цц ! Флw !у Орк ! -
 ТФ нО[я ýй гйТщлw !йурТйФглE г О уй н кФ н Zй н э Тгр ТлуФйй ￿
EllЭ
р !у ал-
ркйцОн ! элкФ –л уйw Фй êц–ц ô лр_ц уцФц[E к –рФр-wэгц уйê–цу – н нО клw
нйюцОгл р н ! нцщФр– у –йФ – трZц lM[эцгй к нл– ^гцE нл\цнОклцО щулай юуйФ_л-
ТцФгйE Тркл\й к ЭйФ-Ц ФФц-ц-.йО E г О уй êйгйê:кйцО !йО[-уйêцОй-гр к _кцО ^Ф:
лê уй ! гйОй ал ￿
L3 RЭdщ>ТЭ
E рауйцО к !цОйФг ! к: щФ:– ! нц О а E гйг н! цО к уц к
–цнОФ - _цугкря ç Ойгй юуйФ_лТцФгй – ТцО э:О[ ^цФ[ О нО -я
»нц MО Фй! –рФйцО –Фц êйгйщу к:- а н к гйннр^цнг - гйуОрФц ойФ-ywгй щйуй
тлТнг ц ô ТцФнг цд 1Фмм ая СурОц[ крщрО êцуФрнО:ц ^цуФ -эц:ц гйщу:E ! гйê:кйw\рц
э:^Ф: юуйФ_лТцФ г êй уйэ О -E г О у:ц к:ê:кйwО к !й–Ор л^Zрц щФр юуйФ_лêнг -
Ф к - к Ф:E р н:ZрО ТцФнгр- êйгйщу к:- а н9
Эца щФ к йурТця Y ^ц– –ц^ОйwО – щ:ц ТцФ\рФ:à ý гйгрц
– щ:ц ТцФ\рФ:à АцE г О у:ц уйэ ОйwО Фй г Фкц-цуц р г О у:– Фц
щ нцгнйE ! О –л ^О Фр эцê–цуФ лнОйwО Фй уйэ Оцà Э ОулщФр_:
–йФргwуФ: нй Ф кE г О у:ц н к нц–Фйщ_йОр цО Фй^рФйwО ! щуйэйО:кйО[
!у нОрОл_рц- к э [Zр Оц Фй !уйк – эцуцал ЭцФ:à çр Zг [Фр_:E
г О у:ц ^рОйwО О [г jФур yлр Ццуан Фй
11
р ЭйуОуйE ! О –л ^О
р э айО:ц элуТлйêФ:ц у щрОцр Фрглщй Фц уйêуцZйwО р– щрО[à
ЭуцщФцнОйОрнОр^цнг - юуйФ_лТцФгр Фц нл\цнОклцОдя
Э кцуZцФФ кцуФ я ýцО нуцщФцнОйОрнОр^цнг - юуйФ_лТцФгрE О ^Ф Ойг ТцE гйг ФцО
нуцщФцнОйОрнОр^цнг - й–цургйФгрE ! Фгр рр рОй[Фгря ç Оц– Фц –цФцця
YФй кнц Тц нл\цнОклцОя ýй щФ нл^й-Ф ! щнлZйй уйêа к у й–цургйФ_цкE щрФ рê
Фр уйннгйê:кй г цац Ф к - wэ кФр_ц нк ца Фй^й[Фргйя YФ нгйêй О [г щкй н кй9
YФй юуйФ_лТцФгйдE р MОр–р н кй–р кнц э: нгйêйФ я oа г цай ! Фр–йw\ц л:эФлнE
! щФ эу к[ р ОкцОр9 Y-й-йдя
У
Ярк Z ô
Фтя!м тном
Ф
.ргйуФ E рê:нгйФ я
1T

Фт уц
я !йурТйФгйя
11

BЭ:gsщ*
?1УьФô1ФС1A ô юуйФ_лêнгр- юр н ю р !нр аE !уцщнОйкрОц[ рФОлрОркрê–й р юр н юрр ТрêФря
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11
Яйêа к у щкл й–цургйФ г ! О –л Тц ! к щл êкл^й э: Фц–Ф а ! -щула –л9 YФй
юуйФ_лТцФгйдя Yа ]д
»нц О [г ! О –лE ^О –Ф арц юуйФ_лТцФгрE Фцêйкрнр– О
р кФцZФ нОрE ! ФйZц–л –ФцФрwE эйщйwО нкцу ЛцнОцнОкцФФ -
^лкнОкцФФ нО[wя G й–цургйФ г кнц юуйФ_лТцФгр ô !йнФ:ц г ФглуцФОгря
» ,уйФ_рр н Трйн[ Фц э:гФ кцФФ эйа щйОФ ц н ^цОйФрц гй^цнОк ô элуТлйêрр р
э ац–:E а у щнг а р !ура у щФ а я » уцêл[ОйОц к êФргр !уцщццФФ:ц юуйФ_лêнгрц йу ц-
Ор!:я YФр ! кррн[ Фй гл[ОлуФ - ! ^кцE э айО - эцнг Фц^Ф н ТФ:– !цуц!цОцФрц–
щуцкФр урОлй к р Оуйщр_р-E Фй г О у: кêуй\цФ кнц ФйнццФрця ç ! MО –л гйТщ:- щцФ[
!урэрêрОц[Ф к щФ р О Тц куц– ,уйФ_р нОйФйкркйцОн р н êклг – !урщкрайц–: г
нО л нОл[цк нйщрОн эцщйО[я ,уйФ_лê: wэО эйнО кйО[E щ эркйн[ э\р _цц-E Ок щО
Фй эцщ щкй ^йнйE цО – л щО Фй щ арц гйФргл:E ^рОйwО улнОй к –цОу E а О кО Фц рê
!у щлгО кE йk рФ ащй рê к êщл йE эйщйwО у Z уйêкрО:– MнОцОр^цнгр– ^лкнОк –E кнц-
ащй нОуц–Он г ! л^цФрw лщ к [нОкрE ОкцуайwО –Ф арц – уй[Ф:ц щ а–:E Фй г О у:
! –цZйФ: йФа нйгн:E щй р к э\ц !уцщ! ^рОйwО ТрО[E й Фц êйуйэйО:кйО[ Фй ТрêФ[я « у ^цE
юуйФ_лêнгй гл[Олуй !у рêк щрО к:!ц^гл рê н цФ а ОцнОй О ^Ф Ойг ТцE гйг !у рêк щрй
нО цО ФйêйщE р О ^Ф Ойг ТцE щй !у нОО –Фц – w айнОу Ф –р^цнглw –цОйю улE !у рêк щрО
юуйФ_лТцФ гя Айг ^О к н кй E г О у:ц щФйТщ: !у рêФцнй эурОйФнгй йгОурнй .йу ООй
ЯM–!рФаE цнО[ э [Zй щ !уйкщ:9
+О юуйФ_лê: нщцйр юуйФ_лТцФ г Ойгр–р гуйнрк:–ря YФр
!уцгуйнФ ^лкнОклwО нк ц Оц E кцрг ц!Ф щкрайwОн р а к уОя YФр
лкцуцФ: к нк ц- нцгнлй[Ф нОря Айгр–р р нщцйй юуйФ_лêнгй гл[Олуйдя
ç–цФФ юуйФ_лêнгй гл[Олуй н êщйй юуйФ_лТцФ гE г О у:цE гйг рêкцнОФ E О Фйн
^цФ[ Ор^йwОня Э энОкцФФ а к уE юуйФ_лТцФ г –лТ^рФ: wэО êй О E ^О Фр ^цФ[
Фц ! Тр Фй Фйня YщФйг Фц элщц– к!йщйО[ к гуй-Ф нОр р нуйкФркйО[ щкц уйêФ:ц
гл[Олу:я +О Фцэйа щйуФ ц êйФОрц9 –: урнглц– Фй^йО[ !уцк êФ нрО[ юуйФ_лТцФ г
р лФрТйО[ й–цургйФ гя Ццнн! уФ E элщл !рнйО[ нй–: к:щйw\р н р рФОцуцнФ: гй^ц-
нОкй юуйФ_лТцФ гE Ф Фц нОйкw нцэц _ц[w к êФцнОр MОр ТцФ\рФ Фй ![цщцнОйя А E г
^ц–л нОуц–wн[E к:уйТцФ к M!рауйюц г !уцщрн крwE Оя цE н айнФ GцгйуОлE ^л уйнн– О-
уцО[ Ор^Ф:ц О ФйZр гл[ОлуФ:ц _цФФ нОр к рнгуцФФц- ФйщцТщц Фй О E ^О Фй– лщйнОн
лкрщцО[ р _цФрО[ нк р н энОкцФФ:ц _цФФ нОр к Ф к – нкцОця
Я ! Фр–йwE ^О !цуцщ –Ф - нО рО нцу[цêФй êйщй^йя »цщ[ н эруйwн[ нуйкФрО[ ФйZл
ОФ нрОц[Ф – щлw гл[ОлулE ! кркZлwн рê !лурОйФнг а –ру к êêуцФр н ца уО -
щ гнй[Ф:– кêащ – Фй wэ к[ р нцгнE р щуцкФww цку !ц-нглw гл[Олул н цц эцнг Фц^Ф:–
!цуц!цОцФрц– нцгнлй[Ф: р ! рОр^цнгр рФОура р лнк цФФ:– !уцщнОйкцФрц– wщц-
О –E ^О айкФ ц к ТрêФр ô MО ФйнйТщцФрця çФауцщрцФО:E рê г О у: нгйщ:кйwОн ФйZр
гл[Олу:E уйêФ:цE щФйг Фр^О Фц –цZйцО Фй– нщцйО[ рê Фр нййОE щ нО -Ф:- wэ а алу-
–йФйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12

щ щ щ

+Ой гФрайE г Фц^Ф E Фц рнО ур^цнгр- MгнглунE Ф юуйФ_лêнгй гл[Олуй Фйн^рО:кйцО
–Ф а кцг кE ! MО –л Фцг О у а ! аулТцФр к рнО урw Фц рêэцТйО[я Gйкй-Оц ай ! – !
oку !й– Ощйщр– ! ^ОцФрц нО цОр– юуйФ_лêнг - –:нрE эйа щйу г О у:– ! крн
рщцй лО Ф^цФФ - wэкря ýцгО jФщуцйн «й!цйФлнE г О у – –: Фц êФйц– !уйгОр^ц-
нгр Фр^ца E э: йкО у – !у ê:E ^[ щ а кц^Ф нО[ р ! !луФ нО[ нуйкФр–й н !цур щ –
! луйн!йщй !лО Фря » 11УС ая MО О «й!цйФлн щй нцщлw\цц !уцщццФрц лО Ф^цФФ -
wэкр9 +О ^рнОй wэ к[E н цщрФw\й нцущ_й щкл кwэцФФ: ^лкнОк – э ТцнОкцФ-
Ф а лщ к [нОкря +Ой wэ к[ ô н цщрФцФрц л– к р эрê нО[ нцущц_E Фй Фц рщцО щй[Zц
нгу –Ф а ! _цлE эЛОр рр _ц –лщуцФФ а !ург нФ кцФр г а - ! Ор к êwэцФ-
Ф -я +Ой wэ к[ Фц рщцО щй[ZцE Фц к:!цнгркйцОн нк р– юрФй[Ф:– лОцZцФрц–E ! О –л
^О ! щ эФ ц ! кцщцФрц Фцщ нО -Ф Оц E ^[ wэ к[ ^рнОйk +Ой щулай wэ к[ Фйê:кйцОн
н–цZйФФ - wэ к[wE р Фй щйурО wщ– кнц ! Онгрц лщ к [нОкрE г Фц^Ф:– уцêл[ОйО –
г О у: кцОн йгО »цФцу:дя
* О йкО у р л! –рФйцО йгО »цФцу:д Фй кО у – –цнОц ! нц _ц –лщуцФФ - wэкрE
Фц нО рО щл–йО[E ^О р–цФФ MО О йгОд Фц êйФр–й нк э щФ ц куц– р элуФ ц к эуйТц-
Фрц щулêц--Оулэйщлу к «й!цйФлнй р кнц ! нцщлw\р ! г цФр- юр н ю кE !рнйОцц-
р ! MО кя » zО{ кцгц ! крн !рнйОц[ ,уйФнлй ЯйэцК ô э [Z - wэрОц[ нй–: уйê-
Ф: ФйнйТщцФр-я «йг н^рОй ЯйэцE !уру щй Фц wэрО !лнО О:дE ! MО –л Ф рн щр рê
О а E ^О кнц нл\цнОклw\рц ОкцунОр ^ц кц^цнг а Оцй щ ТФ: э:О[ ^ц–-О êй! ФцФ:
р êйФО:я Яйэц Фй!рнй Ф кйО унг ц !у рêкцщцФрц йуайФОwй р йФОйауwM[дE ащц рê -
Тр –Ф арц йн!цгО: л! –ФлО - Оц–:E й ОйгТц !уцщйай Фцнг [г н! н э к йТщцФр
р лн–руцФр ! Орд р !:й нОуйнОрдя Эуцщр !уцщ ТцФФ: р– нуцщнОк ![ФнОк E Фйуг -
ОргрE ОТц:- ОулщE !урцТФй л^цэй рE г Фц^Ф ТцE –Ф а гуйОФ ц ! кО уцФрц йгОй лО -
цФр нйщ нОуйнОрдя »нц MО щ ТФ н! н энОк кйО[ рнг уцФцФрw !й–цФр уйêкуйОйд р
к н!йцФр ! нОФ а ФцукйE юлФг_рц- г О у а кцОн Mгл_р кйарE эцн!ц^ркйw-
\ц- уйê–Ф ТцФрц у щй wщнг а дя
ç–цФФ Яйэц Фйл^р юуйФ_лê к р юуйФ_лТцФ г О –лE ^О нцгн ô
MО E ! нлОрE ^цФ[ кцнц ц êйФОрця YФ E г Фц^Ф E р Оуйар^Ф цE нОуйФФ цE
ФцнкêйФФ цE !уцгуйнФ ц р !у ФêрОц[Ф ця ý к !цуклw ^цуцщ[ ô кцнц ця
ç цнр гО -О рZцФ ^лкнОкй w– уй р ^цуцн^лу нцу[цêФ ! щ щрО г нцгнлE
О кущ р элщцО ! л^йО[ О Фца э [Z ц лщ к [нОкрця
» [Ф wэрц Яйэц !урZ н[ юуйФ_лêй– ! кглнлE р êй Фр– ! нцщ кй _ц:- ущ
уйн!л\цФФ: д йкО у кE к ZцщZр к рнО урw нк р–р нгйФщй[Ф:–р !лнй–р ? щФр– рê
г р кцОн Zру г рêкцнОФ:- нцгн а рг –йугрê щц ЭйщAя yр^Ф –Фц э [Zц ! щлZц
Яйэц н ца рнгу –цОФ:– w– у –я тФц гйТцОнE р–цФФ Яйэц Фйл^р юуйФ_лê к р юуйФ-
_лТцФ г ?р MО Фр êй! –Фрр ФйкцгрA О –лE ^О нцгн ô MО E ! нлОрE ^цФ[ кцнц ц êйФ-
Орця YФ E г Фц^Ф E р Оуйар^Ф цE нОуйФФ цE ФцнкêйФФ цE !уцгуйнФ ц р !у ФêрОц[Ф ця ý к
!цуклw ^цуцщ[ ô кцнц ця ç цнр гО -О рZцФ ^лкнОкй w– уй р ^цуцн^лу нцу[цêФ ! щ -
щрО г нцгнлE О кущ р элщцО ! л^йО[ О Фца э [Z ц лщ к [нОкрця MО –л н цщрФрк к
щФ – Zц-гцуц –:нр ЯйэцE у –йФОрê– лО Ф^цФФ - wэкрE щ эйкрк Фц–Ф а нцу[цêФ нОр
р юурк [Ф нОрE –: ! л^р– ^рнО юуйФ_лêнгр- г гОц-[я ç Ф элщцО нр[Ф Ор^йО[н О
О а E г ^ц–л !урк:гр й–цургйФгря
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g


щ щ щ

ýйZ йФа нйгн Фнгр- ! щ щ г нцгнл р wэкр Ор^йцОн О юуйФ_лêнг а гйг Фцэ
р êц–я Ац!цу[ ! ФОФ E ! ^ц–л Ойг –Ф а йФа нйгн к лцêТйр к йурТя » 1Ушш ая Яй[ю
l щ +–цун Ф
12
Фй!рнй нОу ^гр к нк ц– щФцкФргцE г О у:ц Фц ! Оцур йгОлй[Ф нОр р к
ФйZр щФр9 т щ:ц wщр ^цФ[ wэО йурТ О^йнОр ! О –лE ^О к MО – а у щц Фр ! [-
êлwОн ФцкрщйФФ - нк э щ - О wэ !:ОФ: айê р ! О –л ^О ФргО Фц к–цZркйцОн к р
ТрêФ[я » MО – а у щц – ТФ рщОр ОлщйE глщй Оцэ кцщлО айêйдя »йZрФаО Ф çукрФа

э цц
! щу эФ эЛнФрE ^ц– р–цФФ Ойг у Zр юуйФ_лТцФгря YФр !уцгуйнФ л–цwО кнгул-
ТрО[ а кл р к êэлщрО[ Ол ^йнО[ ОцйE г О уй Фй щрОн ФрТц ! нйдя l^рО:кй О О юйгОE
^О а кй л –лТ^рФ ^йнО уйн! ТцФй Фй 1ь н– ФрТц ! нйE !уцщйайц–й юуйФ_лТцФгй–р
н ц–й уйэ ОйцО эцнО\ця
Gй !у нОрО –цФ ^рОйОц[Фр_й êй уцêгр- !у:Т г рê Оц щйкФр куц–цФ нуйêл к ФйZця
тФ а к щ: лОцг E Ф й–цургйФ_: –й рê–цФрр нк р !уйкр[Ф:ц р Фц!уйкр[Ф:ц !уцщ-
нОйкцФр юуйФ_лêй я
oнр –: кнц ц\ц лкйТйц– юуйФ_лê к êй р ￿
s3.щг:-J3г:Э
1;
к й–луФ: к !у нй ?О эрZ[
О ащйE г ащй –: р Фц ФцФйкрщр–AE О MО эЛнФцОн Оц–E ^О –Ф арц рê ФйZр р^Ф: г –-
!цгн к к ,уйФ_рр !у нО рн^цêйwОя « ащй –: к ,уйФ_ррE О êФйц–E ^О – Тц– к:эу -
нрО[ ФйZл !лурОйФнглw – уй[ к гФ я т: Фй^рФйц– ! Фр–йО[E ^О О –: !цук:ц нгйêйр
êйФр–й-Оцн[ wэ к[wE й Фц к -Ф -дE О [г юуйФ_лê: êФйwОE гйг MО !уйкр[Ф щцйО[E к
О куц– гйг –: нй–р кнц ц\ц кцщц– к Оцгл\лw г !Флw к -Фл ! к н !цур щр^цнгр–р
!цуцнОуцгй–ря
çE !уйкщйE н wэ к[w р нцгн – к ,уйФ_рр кнц к ! ущгцE ￿
mЭ:cг KЭ3>cщ>p
15
я !уркцО-
нОклц– н кй–р ￿
Kщ*<щ>:
1L
ойФрФ т ннwК-yйк К ô гуйнйкр_л эй[êйг кнг а к êуйнОйE г О уй
! н к–цнОрОц[нОкл ô щруцгО у ýй_р Фй[Ф а _цФОуй Фйл^Ф: рннцщ кйФр- ?
АMR,
1N
A р
йкО у ФцщйкФ к:ZцщZц- гФрар Эцгнлй[Фй ТрêФ[ к ,уйФ_ррдя oнр л кйн ФцО куц–цФр
рр ТцйФр !у щруйО[н ^цуцê Сш1 нОуйФр_л MО а кЛцщрк а юуйФ_лêнг а рннцщ кйФрE
 нщцйw щ кйн г у Ог ц уцêw–ц9 Эцгнлй[Фй р wэ кФй ТрêФ[ юуйФ_лê к ô ТркйE
Оуйар^Фй р н–цZФй щФ куц–цФФ дE ô !рZцО т ннwК-yйк Кя ,уйФ_лêнгр- ТлуФй ￿
LOExp:Эss
к уц_цФêрр Фй MОл гФрал !рнй9 » ,уйФ_рр !уйгОрглцОн рнглннОк wэкрE кw\ццн
щФ куц–цФФ нцу[цêФ:– р цагр–E ФцТФ:– р Оуцэ кйОц[Ф:–я +О рщрр^цнгй ю у–й
ацщ Фрê–йдя
»:уйТцФрц рщрр^цнгй ю у–й ацщ Фрê–йд êкл^рО êй–йФ^рк к M! лE г ащй нцгн
!у щйцО кнцE Ф wэ к[ нОйцОн Фцл кр– - гйг Фрг ащй уйФцця ,уйФ_лТцФгрE ! ТцE
êФйwОE ^О нцгнй р wэкр щйцг Фц кнцащй – ТФ щ эрО[н !ур ! – \р êйуйФцц !у щл–йФ-
Ф: нОуйОцар-E !уйкр р щ а–я ,уйФ_лТцФгр – алО эцê эрФг к êйкрО[E ^О Фй-Ор нцгн р
12
￿
R3lph W3ldщ EmЭ:sщ*
?1УTшô1УУ2A ô й–цургйФнгр- MннцрнОE ! MОE юр н юE !йнО уE э\цнОкцФФ:- щцОц[ р –:нр-
Оц[я

￿
W3shг*gТщ* 1:.г*g
?1фУшô1УьФA ô к:щйw\р-н й–цургйФнгр- !рнйОц[-у –йФОргE г О у а ^йнО Фйê:кйwО О_ – й–ц-
ургйФнг - рОцуйОлу:я

l–цФрцE рнглZцФФ нО[я

Э!йнрэ э [Z ця

GцФ[ щ эу:-я


АЭ*Т:Э M3Тгщ*3l dЭ l3 RЭchЭ:chЭ ,cгЭ*ТгJг=>Эм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

wэ к[ ô кнц уйкФ ^О О!уйкрО[н к ФцрêкцщйФФлw êц–w эцê г –!йнйE Ф н Окцущ - уцZр-
– нО[w рн!:ОйО[ MОл ТрêФ[ к кнц- цц ! Оунйw\ц- н ТФ нОря ç MОй –:н[ к êкуй\йцО
Фйн Фй Фцнг [г нО цОр- Фйêйщ г Фцг - –йщй– щц ЭгwщцурКя
тйщй– тйщцФ щц ЭгwщцурК э:й Фц нй– - гуйнрк -E Ф у Z эуйê кйФФ - ТцФ-
\рФ - р крОц[Ф:– ^цФ – !йурТнг а !рнйОц[нг а н э\цнОкй zО{{ кцгйя » 1мьСô
1мм1 аая Фй Фй!рнйй р !лэрг кйй у –йФ «црд ?
АlélгЭ
Aя » MО - гФрац !рнйФй гйуОй
wэкр ?ррE О ^ФццE ￿
L3 А3:ТЭ d> TЭ*d:Э
E Оя ця гйуОй ФцТФ нОрдAE ащц н гйуО ауйюр^цнг - О ^-
Ф нО[w ! гйêйФ: !уцкуйОФ нОр wэкр р ац ауйюр нцущ_йя ýцн– Оу Фй О ^О щйТц щ О а
куц–цФр Ойгй ! нОйФ кгй к !у нй э:й р рêрZФц –йФцуФ -E р нцагй ! Z - ?юуйФ_лê-
нгр- ! MО Цлй| щйТц Фй!рнй Фй MО - нФ кц нйОрур^цнглw гФрал цу - у –йФйдAE Ок уц-
Фрц !рнйОц[Фр_: нФрнгй нк w –рФлОл нйк: р ! гйêй E ^О юуйФ_лТцФгр Оц куц–цФ
щл–йр wэкр р нцгнця
YО!уйкФ:– !лФгО – Фй гйуОц wэкр кцОн а у щ ! щ ФйêкйФрц– ý кй GулТэй ?уйн-
! ТцФФ:- к нй– – Фрêл гйуО:Aя » йФщZйюОц щ –рФрулwО Оур э [Zрц уцгр9 lкйТцФрцE
урêФйФрц р Эг ФФ нО[я » гула Фр уйн! ТцФ Фцнг [г к щ ц– к9 Yêцу Ццêуйêр^рE
т уц Црê нОр р YгцйФ Y!йнФ нОря АлО р Ой– уйнгрщйФ: ! нцгрE ^[ юлФг_р нк щрОн г
О –лE ^О э: н! н энОк кйО[ wэкр9 GцуцкФр ýцТФ нОрE ýцэуцТФ нОр р }цщу нОрE а у щй9
QцнОФ нОрE lкйТцФрE çнгуцФФ нОр р ЭОуйнОрE й ОйгТц ! нццФр9 щ^рФцФрE урцТй-
Фр р щйТц * у Zца yр^Ф а l щйя »нц щ у ар кцщлО Фц к Яр–E й к –йФ\цц р !уркцгй-
Оц[Ф цE Ф щФ куц–цФФ !йнФ ц –цнО ! щ ФйêкйФрц– ýцрêкцнОФ:ц Сц–рдя тйщй– щц
ЭгwщцурК !рнйй9 Яцгй Эг ФФ нОр к!йщйцО к Ойг Фйê:кйц– ц т уц Y!йнФ нОрE й Фй гуйw
MО а – у Фй щОн ýцкцщ –:ц Сц–рE ФйêкйФФ:ц ОйгE ! О –л ^О –: Фц êФйц–E ^О Ой–
Фй щрОндя y ар^Ф я
GйТц ^цуцê Фцнг [г нО цОр- MОр н кй Фц лОуйОрр нк ц- йгОлй[Ф нОря yйФщZйюО
нцущ_й кцОн лФркцунй[Ф:– р эцêкуц–цФФ:–E ФцрêкцнОФ нО[ кнцащй !урнлОнОклцО êй
!ргй–р р щ рФй–р кнг - wэ кФ - нкêрE й юуйФ_лТцФгр ?Фцн– Оу Фй –йннл грZцE г О -
у:ц Фй Фр ФйкцZркйwОA Ойг р нОйwОн рщцй[Ф:– !ур–цу – О а E гйг нк э щФ – ТФ
ТрО[ нк ц- н энОкцФФ - ТрêФ[wя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g


Эун н *
мдч в+

О р!О к к !р1ур яа ур аю я О р рну ларвр! я кднтур!
арднО я»тядр! р уршнуяя !н1о2 лра !яО лрн!2 !21яу – рдн!
ун т 2 э!2О р 2»2 р Zт уц2цкяв лтр ан! в 1нукр»р » тонтр О
!ншяд уяя лтр ядртняй я р лтнан чв « тн н»р л2 яь[
«\ вр я! я!н лт др р а цуч я р а цунуу!ям ]р
Фт уцяя уякр»о ун 2он рт !н1о2 лра !яьм
уцр нця тФворо нц доч»О»Фр л!цорно йк12шСьмф АгьТСм:щСЭ
«Фран кртрач э рй т урй у !р! онан 2лт дачн
1нуСяу ьм
* о +,-
ýцщйкФ E г ащй э:й к йурТцE –цФ !урайнрр Фй лТрФя »нц !урайZцФФ:ц э:р
ТцФ\рФй–рE р крщ л Фр э: Ойг -E элщО Фр О [г ^О êйг Ф^рр êйФр–йО[н нцгн – н
нк р–р !йуОФцуй–ря YФр êк Фг ^ гйрн[ э гйй–рE н–црн[ р а к урр нк р –лТ^рФй я
ýр щФй рê ТцФ\рФ Фц Тй кййн[ р Фц рнгйй н ^лкнОкр ! ! к щл нк р ОФ ZцФр- н
–лТ^рФй–рE Фр щФй Фц к:нгйê:кйй Фцщ к [нОкй р–ря ýй!у ОркE кнц щцррн[ –:н–р
щ нО рФнОкй !уцщнОйкрОцц- !у Орк ! ТФ а ! йя
ç эуйОрОц кФр–йФрцE щ у ай ^рОйОц[Фр_йE ^О к юуйФ_лêнг – ê:гцE к Ор^рц О
йФар-нг а р улннг а E Фц нл\цнОклцО к:уйТцФр !у Орк ! ТФ:- ! дя +О к:уйТц-
Фрц – ТФ E г Фц^Ф E !цуцкцнОр Фй юуйФ_лêнгр-E Ф E лн:Zйк ца E юуйФ_лТцФгр ! щл–йwОE
^О к: а к урОц –йгйгй рр щулар E к ê– ТФ !йнФ: E крщй эцê[Фя тлТ^рФ Фр Фц
н^рОйwО !у Орк ! ТФ:–р Фй–E О Оц р Фц ОйгрцE гйг –:я урнлОнОк кйкZрц Фй лТрФц
юуйФ_лТцФгр эйщйр Ой-Ф:– êФйФрц– –лТ^рФй ô гйг ОццнФ:–E Ойг р л–нОкцФФ:–я
+Ор ТцФ\рФ – ТФ ФйêкйО[ .!р Фй–р к щ –ц wэкря
ywэрОцр юуйФ_лêнг - Mу ОргрE к ê– ТФ E лêФйwО MО ФйêкйФрц Ф кц: jФйрн ýрФ

я
YщФй рê кцр^й-Zр !рнйОц[Фр_ zz кцгй тйуацурО GwуйК

!рнйй9

￿
A*3Яs Mг*
?! Ф ц р– ô jФ цй jФйрн ýрФ-р-«л[–ц[E 1ФTшô1ФффA ô й–цургйФнгй р юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йE
рêкцнОФй нк р–р Mу Ор^цнгр–р у –йФй–р р щФцкФрг –E г О у:- кцй э цц мT цОя


M3:g>Э:гТЭ +>:3s
?1Ф1Сô1ФФмA ô юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йE н_цФйурнОE уцТрннцу р йгОурнйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

тлТ^рФ Фйщ wэрО[ нр[Ф я Y^цФ[ нр[Ф я çФй^ц р н кцуZцФФ
Фцк ê– ТФ !цуцФ нрО[дя
G у арц ^рОйОц[Фр_:E щйкй-Оц нгйТц– !у– ô к ,уйФ_рр –лТ^рФ: р ТцФ\рФ:
щц-нОкрОц[Ф wэО щула щулайя Y^цФ[ нр[Ф я тцТщл Фр–р ФцО к -Ф: ! кE гйг к j–ц-
ургця тлТ^рФ: р ТцФ\рФ: Фй нй– – щцц ОО э:О[ к–цнОця YФр ФйнйТщйwОн г –!й-
Фрц- щула щулайя YФр кнОл!йwО к н! у: р н кцнФ:ц ! цщрФгря YэнлТщйwОя ,руОлwОя YФр
ТцйwО кнОуц^йО[н !ур нй–: уйêФ: н _рй[Ф: энО Оц[нОкй я Ац рê кйнE гО О[ уйê
!урнлОнОк кйр Фй юуйФ_лêнг – êкйФ – эцщц рр лТрФцE к ê– ТФ E э:р ! уйТцФ: уйннйщ-
г - а нОц- к ! ущгц9 –й[^рг ô щцк ^гй ô –й[^рг ô щцк ^гйя ç MО к кнц Фц эйТ[ ê-гр
кц^цуй р Фц Оуцэ кйФрц юуйФ_лêнг а эцщцФФ а !у О г й ? О юуйФ_лê: êФйwО О г к
!у О г цAя
êк [Оц уйннгйêйО[ кй– !цук – юуйФ_лêнг – лТрФцE к г О у – –Фц щ кц н[ л^йнО-
к кйО[я нОц- уйннйТркйй ê-гй кц^цуй ô грФ – ФОйТцу « щрФ рê ЦуцОйФря YФй нО -
й г нО йE йуйгОцуФ E ! -юуйФ_лêнгрE Фйщлк алэ:я lТрФ !у рн щр êй э [Zр– р
щрФФ:– щцуцкФФ:– нО –я « щрФ гурОр^цнгр н–йОуркйй а нОц- р уцZййE гО н гц–
элщцО нрщцО[я А: нщцZ[ êщцн[k й О: ô н ойФ-« щ –k ￿
m3гs *щ*^
_0
k цООE ! щ ТщрE О:
нщцZ[ н G –рФрг –k О: рщцZ[ нwщйE й О:kд
йкФ цE ^О э: ТцФ\рФ: Фц нэррн[ к гл^лE н кФ глу:я тлТ^рФ: О Тц Фц щ ТФ:
лцщрФО[н р н êщйкйО[ нк р ^рнО –лТнгрц г –!йФрря Эл!ула к эцêТй нОФ уйêЛцщрФwО
р уйннйТркйwО ! уйêФ:ц нО у Ф: нО йя Э–:н уйннйщгр êйгw^йцОн к О –E ^О э: н êщйО[
нй– ц н ^Ф ц р нэййФнру кйФФ ц н ^цОйФрц ! к
21
р уйêФ эуйêрця ,уйФ_лê: лэцТщцФ:E
^О уйêа к у ?рE г Фц^Ф E кн ТрêФ[A нОйФцО а уйêщ рФОцуцнФццE цнр !уцщнОйкрОцц- ! к
!цуц–цZйО[ щула н щула –E ^О !уркцщцО г нОр–л_рр рФОццгОлй[Ф - йгОркФ нОрE ФцкрФ-
Ф –л юруОл
Тê ТЭ-à-Тê ТЭ
__
р щулар– ю у–й– н! ФОйФФ а ^ц кц^цнг а э\цФря
А ащй щц-нОкр « щрФ ! уйннйщгц а нОц- гйêйрн[ –Фц нцагй Фйщл–йФФ:–рE нОйу -
– щФ:–р р рêрZФр–р ?Ф к Ол ! ул ц\ц Фц–Ф а ц êФйй юуйФ_лêнгр э:^й Aя Я нрщцй
р щл–йй9 çФОцуцнФ E ^О Фй ц\ц !урщл–йцОà ЯйêщйнО кнц– эц-щТргр н р–цФй–рà Сй^ц–
Ойг - н ТФ:- урОлйà ç к э\цE ! ^ц–л эêйФй нрщцО[ ущ – н –лТ^рФ -E г О у:- гул-
ОрО нк р нрайуцО: уйê–цу – н цэФлw !й ^гл улгй–р р ! Т Фй ЭйуОуйE О [г к н:
л Фца л^Zцàд
нц О а гйг кнц к:!рр ! !цук - р крФ э: нФ кй уйêрО ! э гйй–E к – w
нО у Фл грФлр Фцнг [г !у эФ: к !у н кя ?»нц MО !у рн щр нуйêл ! нц нгйФщйй
«рФО Фй р т Фргр yцкрФнгря GйE MО э: щйкФ ]A тцФ н!у нррE ! ^ц–л й–цургйФ_цк
Ойг к ФлцО MО О эйФй[Ф:- к !у ня ^ц–л Ойгй э:О кй –ц ^[ – ТцО êйФр–йО[ кФр–й-
Фрц кцрг - Фй_ррà l й–цургйФ_цк н а кй–рE к э\цE кнц к ! ущгцà Я Фц нОйй лалэ-
2T
YE ФцО]
21
» юуйФ_лêнг – ê:гц н к ! д ? xsФлw йФар-нг –л MгкркйцФОля ,уйФ_лêнг ц н к xs ацФщцудE Оя ця р–ццО нг уцц н _рй[Ф:-E й Фц эр ар^цнгр- н–:ня ô
Фтя!м д рт м
22
АцО-й-ОцО ô н айêл Фй айêя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

О[н к Оц–л !лурОйФнОкй р ца _цФФ нОц- р г у Ог ОкцОрй9
-Э *Э s3гs p3s
д

я » О О
кц^цу лêФйй –Ф а Ф к а р ! цêФ а я ýй!ур–цуE ^О !цук:– рОцуйОлуФ:– !рнйФрц–
–рФцОй êй!йщФй _ркррêй_р эêйФй ЯйэцE \р!^ргрE ! Трц Фй ОцE г О у:–р к:у:кйwО
к н: рê Ф êщуц-E êй нО – – алО рн! [ê кйО[н щ О а E ^О э: к:г к:уркйО[ лрО г
рê уйглZгрE й нй–р лрО г а уйêщ !урОФцц Фйê:кйО[ эйа êкл^Ф:– юуйФ_лêнгр– н к –
Эsc3:gщТ
я Тр- Фй ЭйуОуй н нцщ гйêйн ^йу кйОц[Ф:– гйуФцОрнО – р ! – ай –Фц
ОуцêйО[ глн ^гр О ау –Ф - а к: ￿
chè.:Э
?г ê[ца н:уйA р _рОру кй юуйФ_лêнг а глр-
Фйуй ойФй jФОц[–й Цур--ЭйкйуцФй

E нгйêйкZца 9 YэцщE к г Ф_ц г О у а Фц ! щйwО н:уE
! Т Фй гуйнйкр_л н щФр– айê –дя оцФй щФ а рê а нОц- нрщцй –цТщл щкл– ФцêФйг -
–:– –лТ^рФй–рE р Оц ! нО ФФ лщцр ц- кФр–йФрцE й цц –лТE нрщцкZр- Фй щула – г Ф_ц
нО йE рФ ащй ! ащ:кй Фй ТцФл нгк ê[ ! нО ФФ лкцр^ркйw\лwн эйОйуцw нО \р
Фй нО ц !лнО: элО: г ￿
PщmmЭ:щl
_5
рE гйêй н[E э: к! Фц щ к цФ Оц–E ^О ца кО улw
! крФл э йТркйwО ! нО у ФФрц –лТ^рФ:я
,уйФ_лêнгрц –лТ^рФ: Фц эрТйwОнE г ащй ФцêФйг –_: л йТркйwО êй р ТцФй–р р
к н р\йwОн р–ря ýй э у ОE –:н[ О –E ^О р ТцФ: н! н эФ: к êТц^[ а Ф[ нОуйнОр
к щула – ^ц кцгцE р– [нОрОя ,уйФ_лêнгр– ТцФ\рФй– ^цФ[ !урОФ E г ащй ! нО у ФФрц
–лТ^рФ: эуй\йwО Фй Фр кФр–йФрця Ц цц О а E юуйФ_лТцФгр щйТц !уцщ! йайwОE ^О н
Фр–р Фй^ФлО юруО кйО[я т ТцОE э: э: щйТц !уйкр[Фц- лОкцуТщйО[E ^О юуйФ_лТцФгй–
Фц кйОйцО л йТркйФр- ! нО у ФФр –лТ^рФя ,руО к ,уйФ_рр Тркцц кнц Трк: E ￿
mЭ:cг
KЭ3>cщ>p
я +О ! ^Ор ауйТщйФнгр- щ ая +О юуйФ_лêнгр- цай[Ф:- Фйуг Оргя +О гу к[E
г О уй Оц^цО к кцФй юуйФ_лêнг а э\цнОкйя ,руОлwО – щ:ц юуйФ_лТцФгр р !уцщнОй-
крОц[Фр_: нОйуZр ! г цФр-я ,руОлwО щйТц юц–рФрнОгря
,уйФнлйêй ору К

щФйТщ: Фй!рнйй ЦцуФйул-jФур yцкрК

к г у Ог -E Ф щ к [Ф
нл–элуФ - гФрац тлТ^рФ: р ТцФ\рФ:9 юр н юнгр- уйêа к уд нцщлw\цц9 Я лкцуцФйE
^О нщцйй MО н! ФОйФФ я »: – щ - р гуйнрк:- –лТ^рФйE р –Фц êй Оц н[ !уркц^[ г
нцэц кйZц кФр–йФрця Сй^ц– MО нщцййà у нО Ойгя Яйщр щФ а –аФ кцФр лщ к [нОкрE
уйщ нОр О О а E ^О E О э: Фй –рФлОлE – ал ^йу кйО[ щула а ^ц кцгйя G ТФй !ур-
êФйО[нE ^О кнw нк w ТрêФ[ ! л^йй лщ к [нОкрц О О а E ^О – ал MО нщцйО[дя
,руО к ,уйФ_рр Тркцц кнц Трк: E 5sg=B msd1=>1Nя +О ! ^Ор
ауйТщйФнгр- щ ая
+О юуйФ_лêнгр- цай[Ф:- Фйуг Оргя +О гу к[E г О уй Оц^цО к кцФй
юуйФ_лêнг а э\цнОкйя
» j–цургц ! ФОрц юруОлw\ц- юц–рФрнОгр ô ! Ф:- Ф ФнцФнE Ф к ,уйФ_рр к:
– ТцОц нО гФлО[н н MОр–р щй–й–р Фй гйТщ – Zйаля ,уйФ_р кнцащй э:й нОуйФ - wэкрE
Ф Фц элщц– êйэ:кйО[ О –E ^О к MО - нОуйФц кнцащй э: р цнО[ –Ф а нцгнрê–йя » ,уйФ-
_рр уйн!у нОуйФцФ щула -E Фц к рФнОклw\р- юц–рФрê–я н кй– юуйФ_лêнг а рнО ургй
т Ф: Yê лКюE к юуйФ_лêнг – юц–рФрê–ц ФцО лщркрОц[Ф - ТцнО г нОрдE г О уй нк --
нОкцФФй й–цургйФнг –л юц–рФрê–ля олуФйрнОгй ойнОрКФ GцyйнрК Ойг !рнйй к айêцОц ￿
MЭw
Yщ:k TгmЭs
к !цур щ уйн_кцОй й–цургйФнг а юц–рФрê–й9 ýц[ê нгйêйО[E ^О ! нц нк -
э ТщцФр юуйФ_лТцФгр нФр н нцэ !йуйФщТлдя тФ арц щц-нОкрОц[Ф нФр рю^ргрE

Я Фц êФйwя

￿
-Э3*-A*ТhЭlmЭ B:гll3Т-,3.3:г*
?1фььô1У2мA ô юуйФ_лêнгр- юр н юE глрФйуE wурнОE Mг Ф –рнОE ! рОр^цнгр- щцОц[
р –лê:гйФОя jкО у êФй–цФрО а ОуйгОйОй ,рêр ар кглнйдя

–цу [ ô крФ щц[^цнгр- уцар Ф Ц ущ я


o:3*çщгsЭ Gг:щ>d
?1Ф1мô2TTшA ô йгОурнй р !рнйОц[Фр_йя

￿
BЭ:*3:d-ЮЭ*:г Lн.ý
E Zру г рêкцнОцФ гйг ЖL0E у щя к 1ФСУ ая ô юуйФ_лêнгр- ! рОр^цнгр- ТлуФйрнОE юр н ю р
!рнйОц[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

Ф нщцйФ MО э: нг уцц щ О а E ^О э: ! гйêйО[ уйщ нО[E й Фц к:уйêрО[ !у ОцнО !у Орк
лщцй ТцФ\рФдя
» О Ойг-О я » MО - гФрац –: Фц – Тц– лщцрО[ –Ф а –цнОй щкрТцФрw нлюуйТрнО гE
Ф кгуйО_ц нгйТц–E ^О юуйФ_лТцФгр Фц нцОлwО Фй О E ^О р– ^ца -О Фц кйОйцОя Э щула -
нО у Ф:E О E ^О Фр кнОл!йwО к нщцгл н –лТ^рФй–рE Фц êФй^йцО О E ^О Фр Фц э уwОн
êй нк р !уйкйя ,уйФ_лТцФгр !у нО ФйнйТщйwОн нк ц- ТцФнОкцФФ нО[wя ,уйФ_лТцФгр
эйщйwО щ нОйО ^Ф:– êщуйк:– н–:н – р ! Фр–йФрц– –лТ^рФE г О у ц к j–цургц э:
лОцуФ êй кнц–р гургй–р юц–рФрнО г Фц э щр– нОр ТцФнг а нк э ТщцФря
QО э: MО ! ФО[E к j–цургц Фйщ êй!йОрО[ ьTT щ я êй нц–рФйуE эЛнФw\р-
н куц–цФФ:ц ОцФщцФ_рр й-юнОй-йE й к ,уйФ_рр – ТФ !у нО к:!рО[ н wэ - юуйФ_л-
ТцФг -я ,уйФ_лТцФгй уйннгйТцО кй– нцщлw\цц9 –лТ^рФй ô ОФwщ[ Фц ТцФ\рФй ?рE êй–ц^лE
щйТц Фц M–лE Ф э MО – ^лО[ ! êТцAя YФ –:нрО Фц ОйгE гйг –:нрО ТцФ\рФйя YФ эуйэйО:-
кйцО рФю у–й_рw Фц ОйгE гйг –:я ç ^О гйнйцОн wэкрE О л Фца н кцуZцФФ щулай ^лк-
нОкрОц[Ф нО[ р ! Фр–йФрц MО а к !у нйя ç цнр к: элщцОц ^цуцн^лу ФйнОйркйО[ Фй О –E
^О э: Ф Фй^йE гйг р к:E !у кО[ нк р ^лкнОкйE О цщрФнОкцФФ цE ^О л Фца элщцО ! щФр-
–йО[нE MО к н: Фй н!рФц ?щйТц цнр л Фца Ойг к: р ФцОAя YнОй[Ф:ц ^йнОр –лТнг а
Оцй О ! щ эФ: уйêа к у к Фц элщлО !урФр–йО[ а урê ФОй[Ф а ! ТцФря » алэрФц
щлZр –: О Тц э MО – щ айщ:кйц–ня ýйн л^рр О –E ^О –лТ^рФ: ô н тйунйE й –: ô н
»цФцу:я » О –: р гйêйрн[ кОФлО:–р к –цТаййгОр^цнглw н кйОгля ур MО – –: к:эркй-
ц–н рê нрE нОйуйн[ найщрО[ кнц уйêр^р –цТщл ! й–ря Gйкй-Оц !уркцщц– йФй арw рê
н! уОй9 –лТ^рФ: Фц – алО Ф нрО[ н!ц_рй[Ф:ц рю^ргр щ щцк ^цг-! щу нОг кE й –: Фц
– Тц– Ф нрО[ нлн!цФê ур-

я т Тц–E г Фц^Ф E Ф к:ащцО[ MО элщцО щ к [Ф н–цZФ я
» э\ц–E юуйФ_лТцФгр ОО н уцкФ кйО[н н –лТ^рФй–рE р Фц ОуцэлwОE ^О э: MОр
н уцкФ кйФр э:р Фй уйкФ: я ýц эцê Фцг О у а юйОйрê–й Фр !урêФйwОE ^О –лТ^рФ:
ô щйцг Фц рщцй[Ф:ц нл\цнОкйя тлТ^рФ: к:н г –цуФ:E MгнОуйкйайФОФ:E л!у–:E гйг
эйуйФ:E р л! уФ нОуц–Он н эйêФрО[ wэ ц нл\цнОк к wэгця ,уйФ_лТцФгр щйТц ! Фр-
–йwОE ! ^ц–л –лТ^рФ: M– _р Фй[Ф êйгу:О: р !у^лОн к Ф ул н энОкцФФ: ^лкнОкE
н кФ –цщкцщр к куц– н!^гря ЯцТрннцу ýрг [ йунрК ?
MгcщlЭ G3:cг3
A щФйТщ: нгйêйй9
» нк ц– – ^йФрр –лТ^рФ: ^цФ[ щйТц Оу айОц[Ф:я YФр
êйгу:кйwОнE Фр ^ц– Фц !у нО р ООE ^О э: –: р нОйкрр к ! г ця
YФр Фц эйщйwО Ойгр– ^лкнОк – лкцуцФФ нОрE Фц к н нО Фрр к:уйТйО[ р
йФйрêру кйО[ нк р ^лкнОкй н кй–рE гйг MО л–цц– –:я YФр !у кwО нцэ
рнгw^рОц[Ф щц-нОкрц–E р р–цФФ к MО куц– э [Zц кнца ^л р
! ФО[ р уйêайщйО[ р Ой-Флдя
Яйêайщгй Ой-Ф:д Фц щ ТФй нОйО[ щ кйн лщйу – ! а кц нг к у щг - ?!уцщ! ^Ор-
Оц[Ф юру–: ￿
LЭ А:Э>sЭТ
Aя »н Ой-Фй нк щрОн г эйФй[Ф - ￿
l3 dгJJé:Э*cЭ
?уйêФр_цA –цТщл
–лТ^рФй–р р ТцФ\рФй–ря ,уйФ_лТцФгр wэО –лТ^рФ р щйТц ^лкнОклwО ! ОФ ZцФрw г
Фр– н нОуйщйФрця тФ арц лкрщО к MО – !урêФйФрц !уйк О: –ру к êêуцФр щуцкФр 1ФьT-
уйêр^р ! к ? ô АйуêйФE О: ô GТц-ФAя ý Фц элщц– êйэ:кйО[ О –E ^О êй!й ТцФ\рФ:E
wэ\ц- –лТ^рФE ^цФ[ нр[Ф:-E р к гл[ОлуцE к г О у - н Тррн[ ОФ ZцФр н ОулщФр-
^цнОкй –лТ^рФ р ТцФ\рФE MО О êй!й кцОн нцу[цêФ:– юйгО у –я » гйуОрФц уцТрннцуй
ЦцуОуйФй ЦрцК ЭрZг – гуйнркй щ Оцэд ЦцуФйу ?Gц!йущ[цA ТцФйО Фй нФ анZрэйОц[Ф -
гуйнйкр_ц , уцФн ?у [ г О у - рн! ФцО – щц[ щ –й MVdФйу кwэцОн к нк w эцêкглнФ щцОлw нцгуцОйуZл ! О –лE ^О Ой !у кцО к нО уа !
! к щл ца –лТнгр гй^цнОкE к О куц– гйг гуйнркйE Ф щФй ТцФй MО а Фц щцйцОя ?Ццу-

щщцуТркйw\й ! кêгй ?эйФщйТA щ – Z ФгрE рн! [êлцОн щ !у юрйгОргр н! уОркФ - Оуйк–:я ô ￿
Фтя!м
лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

Фйу н!уйZркйцО ТцФл9 Qца ц\ц нОйцОн ТцйО[E г ащй рщцй л Оцэ лТц цнО[àд »рщр– E к
Ойг – нл^йц ТцйО[ лТц Фц^ца яA
Цйа щйу !урФО –л к э\цнОкц раурк –л ОФ ZцФрw –цТщл ! й–р р щйкФц- рнО -
ур^цнг - Оуйщр_рр юуйФ_лТцФгр Фц О [г ! л^йwО лщ к [нОкрц О юруОйE Фр ! й-
айwОE ^О юруО ô Фц ОЛц–ц–й ^йнО[ э\цФря
т юуйФ_лêнгй !урОц[Фр_й Э юр
К
щФйТщ: êйкрй9 oнр 
!у кцй н –лТ^рФ - щ нОйО ^Ф щ а ц куц–E р Ф Фц Фй^рФйцО н –Ф -
êйрау:кйО[E –цФ MО нцагй уйннОуйркйцОдя
,руО р Фй–цг Фй нцгнлй[Ф нО[ к н!урФр–йwОн Фц к гй^цнОкц лау ê:E й к гй^цнОкц
Фц э щр– а р эêйОц[Ф а к:уйТцФр ацФщцуФ: уйêр^р- ô гйг кêйр–Ф ц !урОТцФрц
! ТрОц[Ф: р Оур_йОц[Ф: –йаФрОФ: ! ц- р гйг цнОцнОкцФФ ц !у щ ТцФрц йФйО -
–р^цнг а нОу цФр ^ц кц^цнгр ОцE к г О у: ZОц!нц[ –лТ^рФ: н цщрФцОн н у êцОг -
ТцФ\рФ: ?–ру MцгОур^цнгр !урэ у к Ойг р грZрО к:н г к [ОФ:–р –цОйю уй–рAя ур-
кцщл _рОйОл jMФ рй–рКE Фйл^Ф а щруцгО уй ýй_р Фй[Ф а рФнОрОлОй êщ у к[ р –цщр-
_рФнгр рннцщ кйФр- ?
1M,ERM
_9
A р щФ а рê йкО у к эЛц–Ф а рннцщ кйФрE нуйкФркй-
w\ца ОФ ZцФрц г нцгнл нуцщр юуйФ_лê к р й–цургйФ_цкE й ОйгТц н!ц_рйрнОй к к !у нй
рэрщ 9 юуйФ_лê: Фц н^рОйwОE ^О юруО р êйрау:кйФрц кwОн !у–:– Zйа – г нцгнл-
й[Ф - эрê нОрE ! О –л ^О юруО Фц эêйОц[Ф êйгйФ^ркйцОн нцгн –дя «йг рФОцуцнФ ]
рнйОц[Фр_й р гурОрг +рêйэцО »й-нн–йФ !рн:кйцО юруОE гйг к:нгйêйФФ ц –цТщл –лТ-
^рФ - р ТцФ\рФ - эц\йФрц г рОлнйE г О у ц Фрг ащй Фц к:! ФцОндя
Сй–цО[ОцE уц^[ рщцО э эц\йФрр н рОрE й Фц э лау êц нцгнлй[Ф: щ – айОц[нОкя
,уйФ_лТцФгй– ФуйкрОн MО эц\йФрцдE ! MО –л Фй–цг Фй нцгн р н эйêФ кнцащй !ур-
нлОнОклцО к кнц г ФОйгОй ТцФ\рФ н wэ:–р –лТ^рФй–ря ,уйФ_лТцФгй– ФуйкрОн юруО
О ^Ф Ойг ТцE гйг р– ФуйкОн Mгцу: ! щ нОцг – крОурФ: –цнОФ - ￿
Kщ>l3*gЭ:гЭ
30
,уйФ-
_лТцФгр êФйwОE ^О н Mгцуй–р Фйщ э:О[ ! нО у ТФццE Фр кглнФ:E Ф ! ФОя » ОE н э-
нОкцФФ а к уE р кн уйêФр_й –цТщл Фй–р р Фр–ря А E ^О й–цургйФгр – алО ! êк рО[ нцэц
уйннйэрО[н к ,уйФ_ррE О Тц нкрщцОц[нОклцО !уцр–л\цнОкй юуйФ_лêнг - гл[Олу:я
уркцщл н кйE Фй!рнйФФ:ц к э ац щФ - й–цургйФг - О –E гйг Фй ! нц\йй !у щлгО -
к:- –йайêрФ9 » !у Z – –цн_ц нО й к ^цуцщр Фй гйннл к ￿
А3::ЭJщ>:
31
я цуцщ –Ф -
нО к:н гр- гуйнйкц_ н êйайу –E г О у:-E ^цкрщФ E О [г ^О кцуФлн рê О!лнгйя ýй
Фц– э:р Z уО:E Олюр щ Он–цФ к р улэйZгй ! я » н: ца э:р кêЛцу ZцФ:я Я
н– ОуцйE ^О Ф ! гл!йцОE р !:Оййн[ !уцщцрО[ ца нц–ц-Ф ц ! ТцФрця О – êй–ц-
Орй Фй ца улгц эул^й[Ф ц г [_ р ! ФйE ^О MОй !Ор_й Фц !у –цФя ýлE ! гуй-Фц-
–цуцE к Оц урря « ащй ^цуцщ[ щ Zй щ –цФE гйннру н!у нр9 QО -Фрэлщ[ ц\цE –йщй–à ￿
Vщ>s


1*sТгТ>Т *3Тгщ*3l dЭ l3 s3*Тé ЭТ dЭ l3 :ЭchЭ:chЭ médгc3lЭ
я ô
Фтя!м лнтндм
шT
Цл ^Фй-г ФщрОцунгйя
ш1
«ул!Фй юуйФ_лêнгй р –цТщлФйу щФй урОц-цунгй нцО[я ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
2T
êТЭs 3.Эc lЭ mщ*sгЭ>:О *OЭsТ-cЭ p3s?
д
ш2
Я ОцйОуй[Ф кêщ Флй р ОкцОрй9
Mщ*О hЭl3s^
д
шш
тн[ц
»êЛцу ZцФФ:ц к н: л^цêйуФ л:эФлнE кцТрк гркФл р щкрФлн г к: щля
+О э: ^лщцнФ:- – –цФОE к куц– г О у а ! ^лкнОк кйй Оц! ^ц кц^цнг а
г ФОйгОйя Я Фрг ащй э: к ТрêФр Фц нОйй нцэ Ойг кцнОр к у щФ – !лурОйФнг – тйннй^л-
нцОнц рE к н эцФФ нОрE элщл^р уйêкцщцФФ - ТцФ\рФ -я ?j-----]A ý к ,уйФ_рр О: э-
êйФ ! гйê:кйО[ нк ц к н р\цФрцE г ащй крщрZ[ ^О -О гуйнрк ц рр !урОФ цдя
Gц-нОкрОц[Ф E к ,уйФ_рр к: эêйФ: щц– ФнОуру кйО[ к н р\цФрц !ур крщц !уц-
гуйнФ а я «йг эêйФ: ФйнйТщйО[н эц\йФрц– г рОлнйдE щйТц цнр щ Фца щц Фрг ащй
Фц щ щрОя +О н кнц– Фц й-----]д ￿
Mщ*О *щ*О *щ*
3;
я Ц цц О а E +рêйэцО »й-нн–йФ н^р-
ОйцОE ^О юруО н!йн ОФ ZцФр –цТщл ! й–р к О куц–E г ащй к ,уйФ_рр н Трйн[ Ойгй
нрОлй_рE ^О к êФргй !йнФ нО[E ^О ТцФ\рФ: – алО гйнОуру кйО[ кнц –лТ^рФдя
,уйФ_лТцФгр ТрклО р wэО Фй ОцуурО урр к н!урОр –руй н О ^гр êуцФр –й[-
^рг ô щцк ^гйô –й[^рг ô щцк ^гйдя ,уйФ_лТцФгй– лщй н[ н уйФрО[ !цукр^Ф:- н–:н
н кй ￿
JЭmmЭ
?ТцФ\рФйAE г О у ц щ Фйн кцОн г уФц– н кй юц–рФрê–д ?!лнО[ Фй –цФ
эрТйwОн й–цургйФнгрц юц–рФрнОгрAE р ! MО –л Фр к –цФ[Zц- нОц!цФр !урц–wО эцн-
! лw ацФщцуФлw луйкФр кгл к ОФ ZцФр н –лТ^рФй–рE г г О у - Ойг нОуц–Он й–ц-
ургйФгря ,уйФ_лТцФгр !уцщ! ^рОйwО уцZйО[ н ТФ:ц !у эц–: ОФ ZцФр- н –лТ^рФй–р
н кцуZцФФ щулар–р !лО–ря
оцнОгр- MайрОйурê– н Mц–цФО – ZОуйюФ: нйФг_р- л Фйн Фц уйэ ОйцОдE ô
!рZцО юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_й ,йэрцФ «йнОй-Я êйнE йкО у к:н г рФОццгОлй[Ф: гФра
çнО ур юруОйд р çнО ур нцгнлй[Ф нОр Фй Сй!йщцдя »йТФ Фц уйкФ !уйкрцE й !урФ_р!
кêйр–Ф а н ОулщФр^цнОкйя Я – ал н эуйО[ уйêэу нйФФ:ц кц\р – ца !йуОФцуй рр ! нОр-
уйО[E Ф Фц Тщл О Фца E ^О Ф к ê[–цО нцэц êй эêйФФ нО[ к:Ф нрО[ –лн у рр щцйО[
^О -О нуйкФр– ц н Оц–р êйщй^й–рE г О у:ц к:! Фw нй–йдя
т ! щулай ЭцнрК[ к:уйêрй MОл –:н[ Ойг9
ywэ к[ ô MО Фц эл айОцунгй О^цОФ нО[я Э wэ к[w эл айОцунгр-
л^цО Фц !у щрОя ýц[ê нгйêйО[9 ;Я MО нщцйй щ Оцэ р Оц!цу[ ^лE
^О э: О: щ –цФ нщцй к О MО 8я
Э wэ к[w р нцгн – Ойг ц Фц ! л^йцОня +О кй– Фц О: –Фц ô Оцэцдя Сщцн[ кнц
Фц ! ! й– рр ! у кФлE Фй! щ эрц9 –цФw гр ауй–– н:уй Фй щкй гр ауц_гр уц кя
Э^йнОркй ТрêФ[ н –лТ^рФ - нк щрОн г н эwщцФрw !урФ_р!й кêйр–Ф нОр р кêйр– ! -
– \рE Ф MО н кцуZцФФ Фц êФй^рОE ^О Фц э щр– ккцнОр MайрОйуФ:- êйг Ф О –E ^О
кнц Фйщ щцрО[ у кФ ! ! й–дя
»нц – ТцО гйêйО[н !уцщц[Ф !у нО E гйг Оц ур й нй рр луйкФцФрц ́ДчM
2
я ý цнр
юуйФ_лТцФгр кwОн ФйнО \р–р Z!р Фгй–р к щ –ц wэкрE нцщ кйОц[Ф E Фр Фц–Ф а
рФй^ц крщО р _цФркйwО уйêр^р ! кя j–цургйФгр нл\цнОклwО Фй щрй–цОуй[Ф !у -
Орк ! ТФ - нО у Фц н!цгОуйE ! нг [гл Оц Тц юцФ –цФ: ! Фр–йwО р _цФркйwО ! -щул-
ш2
»: Тц к–цнОц н MОр– –н[цE Фц Ойг рà
шш
lк:E ФцО]
шС
YE ФцОE ФцОE ФцОя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
21
а –ля +Ор–-О р эЛнФwОн уйêФ эуйêФ:ц н–ОцФр wэкрдE г О у:ц р–цwО !уцщц-
цФФ й–цургйФнгр- ООцФ г ô гйг к:уйêрйн[ !нр йФйрОрг GйФрM[ , –цФэйл–я
Э–ОцФрд – алО э:О[ нй–:–р уйêФ:–ря Ццн! г -Ф:- Оулэйщлу н куц–цФФ а –йОц-
урФнОкй «MОрФ ,йФйайФ !рнйй э щФ – рê нй–: уйн!у нОуйФцФФ: н–ОцФр-дя YФй
к:нгйêйй !уцщ! ТцФрц О –E ^О цнр уйФ[Zц эуйг кн айуйФОрц- нцгнйE к ФйZр щФр
Ф – ТцО гйêйО[н айуйФОрц- _црэйОй ! !ур^рФц Фцщ к [нОкй ТцФ\рФ Оц–E ^О –лТ^рФ:
Фцщ нОйО ^Ф ! – айwО р– кцнОр щ –йZФцц ê-нОк я ,йФйайФ !рZцО9
j–цургйФгр р–цwО к нк ц– êй!йнц кнца щкц нОуйОцарр э у[э:9 Фр
– алО эцнг Фц^Ф Оуцэ кйО[E ^О э: р –лТ[ нОйФ кррн[ э цц ! Тр–р
Фй ТцФ\рФ р э [Zц ! – айр ТцФй– ! ê-нОклE рр êй– ^йО[ р
эЛкрО[ нцгнлй[Флw êйэйнО кгл Ойг - !у щ ТрОц[Ф нОрE г О у - э:
рêл–рн щйТц jурнО юйФя тлТ^рФ:E нщйw\рцн ! щ щйкцФрц– нк р
ТцФ р уйêкркйw\рц к нцэц ТцФнгрц гй^цнОкй ?лэ угй ! нц цщ:E êйэ Ой
щцО р Оя щяAE к ê– ТФ E р уйщлwО нк w кО улw ! крФлE Ф MО цщкй р
êФй^рОц[Ф лл^ZйцО р нцгнлй[Флw ТрêФ[дя
,уйФ_лТцФгр к э [Zц- нОц!цФр нг ФФ: !урФр–йО[ уцй[Ф нО[ уйêФр_: ! кE р
! MО –л Фц лнОуйркйwО нцгнлй[Ф: êйэйнО к гE й ОйгТц Фц нОуц–Он нщцйО[ нк р !йуО-
Фцу к ! Тр–р Фй нцэ ?нцщ кйОц[Ф E нОйу - р Фйэ цкZц- !у эц–: уйêр^р- Фц нл\ц-
нОклцОAя ç юуйФ_лêнгрц ТцФ\рФ: к кнц Фц н^рОйwОE ^О !у эц–л ! к Фйщ уцZйО[E ОФ -
нн[ г –лТ^рФй–E гйг г щ –йZФр– рр Mгê Ор^цнгр– Трк ОФ:–я АйгE +––р ЭйОцуйФщ
!рнйй ! Оунйw\р- MююцгО !ур–цФцФр Фй нк ц– –лТц –цО щ к щуцннру кгр Трк ОФ: я
тцО щ: ^цФ[ !у нО:ц ô Фйщ раФ уру кйО[ ! ц ! кцщцФрц р щ эуО[ у Zцця ?тцТщл
!у ^р–E –цО щ !уцгуйнФ уйэ ОйцО р Фй –йцФ[гр щцО ]A
ЯйФ[Zц к н!урФр–йй ца Фцщ нОйОгр ?ауêФ ц эц[цE уйêэу нйФФ ц ! ! лA гйг
р^Ф ц нг уэцФрцE гйг щц– ФнОуй_рw О а E ^О ц–л Фй –цФ Фй!цкйО[E ô !рнйй ЭйОцу-
йФщя ô ý ! нц О а E гйг Фй^йй щл–йО[ –лТцE гйг э Mгê Ор^цнг – Трк ОФ –E нл–цй
н êщйО[ Фц э щр–лw щрнОйФ_рwE ^О э: э цц эЛцгОркФ лкрщцО[ ФйZр уйêр^рдя
,уйФ_лêнгр- ￿
EllЭ
ц рщФ к:н–ц Оц урw !уруйкФркйФр –лТ^рФ г Трк ОФ:–я Gц--
нОкрОц[Ф E Фйщ р нуйкФркйО[ –лТ^рФ н цТргй–р рр лрОгй–р щ О а E ^О э: щ гйêйО[E
^О Фр Ор^йwОн О Фйнà т: Тц Фц – Тц– !уцкуйОрО[ нОуйлнй M–л к Zйщ[ р О ^Ф Ойг Тц
Фц к н нО Фрр !уцкуйОрО[ –лТ^рФл к ТцФ\рФля тФц MО Фй! –Фр н кй Цйуэу: ЭОуц--
êйФщE г О уй щФйТщ: нгйêйй9
^ц–л ТцФ\рФй щцнО[ цО нОйуйцОн рê–цФрО[ !урк:^гр –лТ^рФ:E
й ! О – ТйлцОнE ^О Ф лТц Фц О О ^ц кцгE êй г О у а Фй к:Zй êй–лТàд
j[эцуО +-ФZОц-Ф к:уйêр MОл –:н[ ^лО[ рФй^ц9
тлТ^рФ: ТцФОн Фй ТцФ\рФй к ФйщцТщц Фй О E ^О Оц Фрг ащй Фц
рê–цФОня оцФ\рФ: к: щО êй–лТ н ФйщцТщ - Фй О E ^О р рêэуйФФрг
рê–цФрОня ç Оц р щуларц ФцрêэцТФ уйê ^йу к:кйwОндя
+-ФZОц-Ф э: ^ц кцг – щц-нОкрОц[Ф ФцêйлущФ а л–йя j–цургйФгр рр !:Ой-
wОн рê–цФрО[ нй–р нцэE рр нОуц–Он рê–цФрО[ нк р –лТ^рФя ýцщйкФ к щФ – рê й–ц-
ургйФнгр ТцФнгр ТлуФй к ! крйн[ нОйО[ т Тц– р –: р рн!уйкрО[àд jкО у нОйО[р
лОкцуТщйцОE ^О к–цнО О а ^О э: ! щйОйО[ ФйZр нОйуцw\р –лТц-E –: êйФО: Оц–E ^О
а ущ щц– ФнОурулц– р гулТйw\р–дE р !уцщйайцО э цц –агр-E щêцФнгр- р уцйрнОр^-
Ф:- ! щ щ г –лТ^рФй–я ЭлО[ MО а ! щ щй э: к:уйêрй ! н кр_ц-9 !уру щл Фц[ê
рê–цФрО[E êйО –цщ – – ТФ !уркц^[ э [Zц !^ця
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
22
Ж><(>1g]
шь
Элщ ! кнц–лE юуйФ_лТцФгр лТц –Ф а кцг к êФйр MОл –йцФ[глw эйФй[-
Ф нО[я тйур к:уйêрйн[ Ойг9
тлТ^рФ – ТФ нуйкФрО[ н \цФОй–ря «ур^йО[ Фй Фр эцнн–:нцФФ я oнр р– ^О -
О Фц ФуйкрОнE Фр – алО Фй^йО[ глнйО[ня oнр О: ! гйТцZ[ р–E ^О О: л^ZцE Фр л-щлО
р н!у^лОня oнр ! нйщрО[ р Фй нрZг – г у Огр- ! к щ гE Фр элщлО нОйуйО[н лэцТйО[я
ý цнр э цц щр! –йОр^Ф р О Фг рн! [ê кйО[ нк ц л–нОкцФФ ц !уцк н щнОк E О Фр
элщлО кй– кцуФ:E гйг г ггцу-н!йФрцря ýл й цнр MО Фц уйэ ОйцОE О ащй к:E крщр– E нкêйрн[
Фц н Оц– –лТ^рФ -дя
т:н[E г Фц^Ф E Фц Ф кйE Ф О MО а Фй лТц Фц нОйФ крОня Gц-нОкрОц[Ф E êй^ц–
рщОр Фй г Фюу ФОй_рwE г ащй кнц – ТФ уйêулрО[д э цц рê\Ф à « ^ц–л !:ОйО[н рê–ц-
ФрО[ ! кцщцФрц !йуОФцуйE г ащй MО эцн! цêФ ц êйФОрц Фц !уркцщцО Фр г ^ц–л у Zц–лE
гу –ц ! Оцур куц–цФрà Сй^ц– ! нО ФФ нОйуйО[н рê–цФрО[E !цуцнОу рО[E лФр^О ТрО[E
!цуцрФй^рО[ р ! ^рФрО[ О E ^О Фц н –йФ à Айг ц ! кцщцФрц – ТцО э:О[ э нФ кйФФ:–E
г ащй к: нОу рОц ТццêФлw щ у ал рр а О крОцн[ г êй!лнгл н!лОФргйE Ф Фц ^цФ[ ! щ -
щрО к нл^йцE г ащй к: ФййТркйцОц ОФ ZцФр н щйцгр– О рщцййE –:н\р– р нОуйФФ:–
нл\цнОк – ! щ ФйêкйФрц– –лТ^рФйя
,уйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_й »цу Фр
К
г »[цФФ щйцО нцщлw\р- êщуйк:- н кцО9 Э–рур-
Оцн[ н Оц– юйгО –E ^О нй–:ц эрêгрц wщр к кйZц- ТрêФр ZрэйwОнE кцщлО нцэ Фц ар^Ф
р щц-нОклwО кй– Фй Фцук:дя » э\ц–E н–рурО[н Фйщ ОйгE ^О э: О MО а к:рауйО[я тФц MО
Фй! –рФйцО н_цФл рê гйуОрФ: т э [Zй ауц^цнгй нкйщ[эйдE ащц –йО[ ацу рФр л–лщу-
цОн лэцщрО[ нк ца –лТй к О –E ^О цц рщц !урФйщцТрО ц–лE р Ойгр– эуйê – нщцйО[ ОйгE
гйг Фй ^цОя +Ой ТцФ\рФй а к урО9 тлТ^рФйE – ТцО э:О[E р а кй щ –йE Ф ТцФ\рФй ô
ZцE г О уй гулОрО а к -E глщй ц- кêщл–йцОндя
Ай ТцФ\рФй э:й ауц^йФг -E Ойг ^О нщцйц– Фй MО нгрщгля ,уйФ_лТцФгр щ эркйwОн
нк ца эцê эЛкцФр к -Ф: р уцZйwО нкêйФФ:ц н
l3 dгJJé:Э*cЭ
3L
к !у н: !лОц– !цуца к у кя YФр Фц нОуц–Он г щ нОрТцФрwE гйг к:уйêрйн[ юуйФ-
_лêнгй !рнйОц[Фр_й «й–рй y уйФнE !у Орк цнОцнОкцФФ а лФр^О ТцФр уйêр^р-E !ур
г О у – кнц нОйФ кОн щрФйг к:–р р юй[Zрк эрêгр–рдя ,уйФ_лТцФгр Фц нОуц–Он
!цуц!рнйО[ кФлОуцФФww !у ауй––л нк р !йуОФцу к р Фц лау ТйwО р– кнц–р êц–Ф:–р
гйуй–р êй ФйулZцФрц !уцн клО - ! рОг ууцгОФ нОр ? О а О к: ! нйщрО[ р к Оwу[–л
! нОйО[ц ФйулZцФрц MОргцОйдE цнр Оц нОйФлО уцêйО[ н:у Ф Т – щ у:э:Aя
нц к êкуй\цФр к .ОйО: –: н н:Ф – нл^й-Ф ФйОгФлрн[ к Mюруц Фй О г-Z л
уйщр !у к гйО уй А –йнй yц-грнй
шф
я » й–цургйФнг – уйщр Mюруц MО О !цун ФйТ рêкцнОцФ
нк р–р ТцФ ФцФйкрнОФр^цнгр–р кêащй–р О ^Ф Ойг ТцE гйг кйущ ЭОцуФ
шУ
ô нцгнрнО-
нгр–ря » О О щцФ[ yц-грн э: к лщйуця О к[Оцн[ г ! кцФрw ^цуцщФ а ! г цФр
–лТрг к-! щгйэл^Фрг кE г О у:ц щйТц – ^йОн нрщ]д ô уй Ф к –ргу ю Фя Я нлZййE
уйнгу:к у ОE ! гй –Фц Фц !урZ н[ ца êйгу:О[E ^О э: ! щл–йО[ р ! О – ОкцОрО[ Фй к !у н
н:Фй9 тй–E й гО Ойгрц ! щгйэл^Фргрàд
Э ТФ Фц О [г эЛнФрО[ !ОрцОФц–л уцэцФгл êФй^цФрц MО а Оцу–рФйE Ф р !цуц-
кцнОр ца Фй юуйФ_лêнгр-я Эл\цнОклцО к:уйТцФрц
dщmг*é p3: s3 JЭmmЭ
д ?элгкй[Ф –лТ-
^рФйE Фйщ г О у:– щ –рФрулцО ца ТцФ\рФйдA рр э цц –аг ц
АOЭsТ l3 JЭmmЭ =>г pщ:ТЭ lЭs
c>lщТТЭs
д ?О цнО[ к MО - !йуц ТцФ\рФй Ф нрО ZОйФ:дAя » юуйФ_лêнг – –й лФрêрОц[Ф:
ФйêкйФр- –лТ^рФE Фйщ г О у:–р щ –рФрулwО ТцФ\рФ:E О^йнОр ! О –лE ^О к юуйФ_лê-
шь
СщуйнОц]
шм
ЯйêФр_й ?êщцн[ ô уйêФр_й ! кAя
шф
￿
Thщm3s LЭykгsО
у щя к 1ФьмE к 1ФФСô2TTФ аая кц ￿
ThЭ Tщm LЭykгs ,hщw
Фй э\цФй_р Фй[Ф – уйщр E н 2T12 ая !цуцщй^й
кцщцОн к ю у–ц ! щгйнОйя ô
Фтя!м лнтндм
шУ

Ющw3:d ,ТЭ:*
E у щя к 1ФьС ô й–цургйФнгр- Оццô р уйщр кцщл\р-E w– урнОE !рнйОц[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

нг - гл[ОлуцE к Ор^рц О й–цургйФнг -E Фц нл\цнОклцО Ойг а нцу[цêФ а ! щОцгнОй ТцФ -
ФцФйкрнОФр^цнОкйя Я нлZййE гйг yц-грн Тй кйн Фй ! ТцФрц –лТ^рФE р кн! –Фрй
О –E гйг ! ^Ор !ОФйщ_йО[ цО Фйêйщ ! MО Я эцуО Цй- !урê:кй й–цургйФнгр –лТ^рФ кцу-
ФлО[н г нк р– –лТнгр– г уФ–E !цуцнцрО[н к !ййОгр к цнл р Фй^йО[ нОл^йО[ к эйуйэйФ:я
Эц-^йн yц-грн а к урE ! нлОрE О – ТцE О [г э цц ТцнОг 9 êйгрФ[ цц к ! нОц[E Оуй Фр
р к э\ц О –нОр êй нк w н энОкцФФлw Фцн нО Оц[Ф нО[д ? ! –йОу н[ р эу н[д ô Ойг Ф
к:уйêрнAя л^йцОнE ^О й–цургйФнгрц –лТ^рФ: êй щцнО[ цО !у щцйр э [Z - !лО[
О рау: Фй эйуйэйФй щ эрцФр нцэ к аулщ[я Айгй ОцФщцФ_р гл[ОлуФ а уйêкрОр Фц нлрО
Фр^ца у Zца щ wэкр р нцгнйя гй yц-грн к рФнОкцФФ уцО к –ргу ю Ф9 »нц– Фй–
ТцФ\рФ: к щлZл !wФлр р нцущ_ц уйнО !Ойр]дE êйщйwн[ к !у н –9 г ^ц–л нОуц–Он Ф
р ц–л ! щ эФ:цà YФр ОО êйФр–йО[н нцгн – р э:О[ wэр–:–рà ç к э\цE гйгрц л Фр
!йФ: к MО - ТрêФрà
G юуйФ_лêнгр –лТ^рФ MО урО ур^цнгр- к !у ня YФр ОО êйФр–йО[н нцгн – р
э:О[ wэр–:–рE р л Фр ФцО Фргйгр !у эц– н ТцФ\рФй–ря Ц цц О а E Фр щйТц ^цФ[
wэО н э !у Орк ! ТФ а ! йя « ащй ! щ эФ:ц й–цургйФнгрц к !у н: н _р юц–р-
ФрнОнг а О гй к êФргйwО к ,уйФ_рр ?й нй–:ц уйêФ:ц й–цургйФнгрц !у эц–: уйФ рр
! êщФ к êФргйwО к ,уйФ_ррAE ОкцО: Фй Фр э:кйwО рнгw^рОц[Ф юуйФ_лêнгрця » н!ц-
_рй[Ф – к:!лнгц юуйФ_лêнг а рêщйФр ￿
EllЭ
»й-нн–йФ êйщйцО нцщлw\р- к !у н9 т Тц–
р –: а к урО[ уйêр^рр ! кE Фц урнгл э:О[ экрФцФФ:–р к êйа к уц !у Орк уйкФ !уй-
крàд э уФргр к:н г - гл[Олу: ?гйг –лТ^рФ:E Ойг р ТцФ\рФ:A у – Окц^йwО9 Gйдя
«й–рй y уйФнE ! нкОркZй кнц нк ц ! щ Ок уФ ц рОцуйОлуФ ц Ок у^цнОк к нйО -
ац ауйюрр р щулар– !уццнО– !у Орк ! ТФ а ! йE рщцО ^лО[ щй[Zц р ! щФр–йцО э гй
êй О О !уцгуйнФ:- уайФE г О у:– !уру щй Фйщцрй –лТ^рФлдя »й-нн–йФ !урн цщрФцОн
г MО –л О нОл р !рZцО9 Gй элщ[ эйа н кцФцФ !цФрнE О нй– ц Фц н! ур– ц юрêр^цнг ц
уйêр^рцE г О у ц н! н энОклцО ! ОФ –л н цщрФцФрw э р ! кдя
Gй элщ[ эйа н кцФцФ !цФрнà уцгуйнФ:- уайФà G у ОрE гйТцОнE –:
лТц Фц к «йФêйнц
шФ
я
цуцщ Оц– гйг –: \цгФц– гйэл^гй–р гуйнФ: ОлюццгE Фц элщц– êйэ:кйО[E ^О
юуйФ_лТцФгр лТц щйкФ ! wО щрюруй–э: !уцгуйнФ –л уайФлдя ЭО рО О [г Огу:О[
гФрал jФйрн ýрФ Gц[Ой »цФцу:дE çнО урw Yд рФ ЯцйТ рр +––йФлM[д +––йФл-
M[ jунйФE г О у:ц э:р Фй!рнйФ:E г ащй к н–:нц ! !лурêй_рр нцгнй j–цургй ц\ц ! щ
нО щрйя çê э цц н куц–цФФ: Ок уцФр- Фй MОл Оц–л О–цОр– уцТрннцуй «йОурФ Цуц-КE
г О уй !цук - к:кцй Фй MгуйФ: грФц–йО ауйюй –ц-ФнОур–й !цФрн арайФОнгр уйê–цу к
к нк ц– !у Орк уц^рк – юр[–ц Я –йФнд
СT
я » гФрац «MОурФ трцК
К
Эцгнлй[Фй ТрêФ[
«MОурФ тяд Фйэл йw\р !цФрн к О Тц к! Фц кйОйцОя т р– юйк урО – MО а ТйФуй к-
цОн э цц êйщл–^рк:- !цФрн к ! нцщФц- гФрац »цу ФрКг »[цФФ çнглннОк э:О[ ТцФ\р-
Ф -дя
шФ
çêкцнОФй _рОйОй рê гйннр^цнг - гФрар ,уMФгй Цйл–й » ZцэФрг рê нОуйФ: Yêд ?цVs X>K pάAя ô
Фтя!м лнтндм
СT
» улннг - кцунрр юр[– рêкцнОцФ гйг Я –йФн *дя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

н кй– »[цФФE !цФрн ô ^цФ[ к н!урр–^рк ц нл\цнОк я « ащй !цФрн ! Фр–йцОE ^О
к: г Фц–л а О к:E Ф Фй^рФйцО кцнцрО[нE ! гйê:кйО[ нк w а кл р йгОркрêру кйО[ня А О
Тц нй–:- !цФрн Фй^рФйцО аулнОрО[E г ащй Ф ! Фр–йцОE ^О к: ^лкнОклцОц нцэ О нО - р
Фц!уркцгйОц[Ф -E Фцщ к [Ф: нк ц- Ф к - !ур^цнг - рр !цуцТркйцОц ! ! к щл О а E
^О ФйщцФцОц Фй нкйщ[эл нцнОу:дя +О нк ца у щй к ZцэФй êйE г О уй !уцгуйнФ êФйцОE
г ащй к: ОрОц ! а к урО[E й г ащй ô ! ОйФ_цкйО[E г ащй –ц^ОйцОц О –E ^О э: кйн ! _ц-
 кйрE рр О –E ^О э: MО О кц^цу Фрг ащй Фц г Ф^йндя Элщ ! кнц–лE !цФрн êФйцОE г ащй
к: Оцр э:E ^О э: Ф !цуцнОй ОйФ_цкйО[ р ! Zц !урэуйО[н к айуйТця » э\ц–E цнр Фй
нкцОц р нл\цнОклцО т:н\р- оцФнгр- цФрнE Ф ФйкцуФгй юуйФ_лêнгр-я
ýц êФйwE гйг к:E Ф р^Ф Фц !ур! –ФwE ^О э: й–цургйФнгрц –ц-ФнОур–-–цщрй к н-
!цкйр MОл ^йнО[ –лТнг - йФйО –рря l ФйнE г Фц^Ф E а к уО кйарФй E Ф Фц !цФрнй я l
Фйн кнц ц\ц н^рОйцОнE ^О –лТ^рФ: ô н тйунйE й !цФрн ô ^йнО[ !у эц–: ОФ ZцФр ! кя
Элщ ! кнц–лE –: Фц О [г Фц Ор–E ^О э: !цФрн: кцнцррн[E Ф р Фц нОуц–р–н эуйО[ р
н н э -E г ащй цщц– к О!лнгя ýцщйкФ – - –лТ êй–цОр уцгй–л – унг а гулрêйE г О у:-
!уцщйай !йгцО О [г щ ТцФ\рФдя ýй ю О ауйюрр аул!!й ТцФ\рФ л^цêйуФ л:эййн[
Фй ю Фц Оу !р^цнг а уйя ýц ! –ФwE гйг - э: Фй!рнйФ ОцгнО Фй !урФОцE Ф –лТ н!у нр9
+О ^О E гулрê щ цнэрФ гàд ýц êФйwя СФйw О [г О E ^О –лТ^рФ Фй гйуОрФгц Фц э: E
р ТцФ\рФ:E ! ТцE э:р MОр– ^цФ[ щ к [Ф:я
GулТцнОкцФФ:цд юй н: к j–цургц Фц к – щцE н эцФФ г ащй ! кнц- нОуйФц !уцщ-
йайwО лнлар р О кйу: рнгw^рОц[Ф щ аул!! к - ТцФнг - йлщрО уррE г О уй ^цО
!у кцнОр куц– Ощц[Ф О –лТ^рФя » щФ - рê нцур- Эцгнй к э [Z – а у щцд .йу ООй
) уг !у рêФ нрО9 Я нг уцц !у кцщл кц^цу н гу рг –E ^ц– н –лТ^рФ -дя ýйêкйФрц гФрар
т урФ G щ Яйêкц –лТ^рФ: щц-нОкрОц[Ф Фц э щр–:àд ?
A:Э MЭ* MЭcЭss3:y?
A а к урО
нй– êй нцэя
–ФцФрw юуйФ_лê кE йФа нйгн: нрZг – –Ф а э\йwОн к щФ ! : аул!!й я
l Фйн цнО[ щцкр^ФргрE кц^цуй А [г щ щцклZцгдE нО_грц кц^цурФгр р щйТц глэ:
уйêкцщцФФ: ТцФя l Фйн цнО[ нОлщцФ^цнгрц уайФрêй_рр р эуйОнОкйE ! нОу цФФ:ц
! ! к –л !урêФйглE г О у:ц к ,уйФ_рр Фц нл\цнОклwО р г О у:цE ! –ФцФрw
юуйФ_лê кE кwОн !цуцТрОг – ЭуцщФцкцг к[ р !цур щй юц щй[Ф - уйêщу эцФФ нОря
l Фйн ^цФ[ –Ф а аул!!E йнн _рй_р- р эЛцщрФцФр-E н êщйФФ: ! ! к –л !урêФйглE
!рн:кй г О у:ц ТлуФй ￿
j M3g3kг*Э
к:Фцн к êйа к г к !у н9 ýц кwОн р щцк ^гр
Ф к:–р –й[^ргй–рàд jкО у MО - нОйО[р !рн:кйцО кц^цурФгл О [г щ ТцФ\рФд9 ýй
нО -гц эйуй нрщцр р ТркцФФ эцнцщ кйр Фцнг [г ТцФ\рФя ýй Фр э:р !у êуй^Ф:ц
Zцг к:ц элêгрE айêй р э:р ФйгуйZцФ:E эуйнцО: Фй улгй êкцФцря »н MОй гуйн Ой
э:й Фц щ –лТнгр айêE й !уцщФйêФй^цФй О [г щ wщц- щФ а н Фр–р ! йдя
« Фц^Ф E юуйФ_лТцФгр О Тц н эруйwОн Фй щцкр^Фргр р Трк энлТщйwО нк р р
^лТр ￿
lЭs hщmmЭs
;1
я YщФйг юуйФ_лТцФгр н^рОйwОE ^О –лТ^рФ: щ ТФ: !урнлОнОк кйО[E й
Фц ОнлОнОк кйО[E р Фц wэО н э\цнОк нрZг – гйФ к: р эЛцщрФw\р !уцщнОйкрОц-
ц- щФ а ! йя YФр Фц wэО нцауцай_рw ! к р нрОлй_рwE к г О у - –лТ^рФ нэуйн:кйwО
н н^цО к к MнОцОр^цнг – р рФОццгОлй[Ф – !йФця ç–цФФ ! MО –л wэр–:- к j–цургц
нцурй Эцгн к э [Z – а у щцд Фц !урZцн ! кглнл –Ф ар– юуйФ_лТцФгй–я рнйОц[-
Фр_й р уцщйгО у »йцурК А уйФ[КФ !рнйй к гФрац
Pщ>: Э* Jг*г: 3.Эc l3 JЭmmЭl
Эцгн к э [Z – а у щцд ô MО нй–:- ! !луФ:- !лурОйФнгр- нцурй
êй ! нцщФрц а щ:я цу рФр нцурйй ô гуйнрк:ц щрФ грц ТцФ\рФ:E г О у:ц
н кцуZцФФ Фц к н нО Фрр Фй-Ор нцэц ! нО ФФ а !йуОФцуйя YФр Ойг р
С1
тлТ^рФ:я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

êйг Ф^йО нк w ТрêФ[ Фй к:н гр гйэлгй E лщ:цE аулнОФ:ц р н кцуZцФФ
щрФ грцдя
цу рФр нцурйй к г Ф_ц г Ф_ к ФйZр нцэц ! нО ФФ: !йуОФцу к р нОц!цФррн[E
! О –л ^О рклщ wэрО н^йнОрк:- г Фц_я Эцгн к э [Z – а у щцд э: к ,уйФ_рр
! !луФ:– ?Ф ! !луФ:– э: р нцурй Э!йнйОцр тйрэлдE Ойг ^О ! щр уйêэцурн[
к MО - нрОлй_ррAя А уйФ[КФ р–ццО к крщл нцщлw\цц9 к нцауцару кйФФ: аул!!й й–цур-
гйФнгр ТцФ\рФ Фй крщрО !цуцТрОгр к -Ф: ! к р ФйZца ФцщйкФца !лурОйФнг а !у -
Z а я

щ щ щ

,уйФнлйêй ору К щФйТщ: нгйêййE ^О ОФ ZцФр –цТщл щкл– ! й–р к ,уйФ_рр
э:р р нОйwОн нй–:–р л^Zр–р к –руцE щйТц Фцн– Оу Фй О E ^О Фр Фц кнцащй кwОн
рщцй[Ф:–рдя Gц-нОкрОц[Ф E юуйФ_лêнгрц –лТ^рФ: – алО э:О[ ^цФ[ к:н г –цуФ:–рE
нрZг – –й^ р ^цФ[ ФцОцу!р–:–ря +О а – ТФ ТрщйО[ к нОуйФцE Фй_р Фй[Ф:– нр–к -
 – г О у - кцОн !цОл я YщФйг кО у:– нр–к – уцн!лэргр кцОн ТцФ\рФйя «йу-
ОрФл +ТцФй Gцйгулй Эк э щйE кцщл\й Фйу щдE рр Эк э щй Фй эйуургйщй дE эцн^рнцФ-
Ф ц г р^цнОк уйê к н!у рêк щрр Фй !йгйОй р уц!у щлг_р я Gйкй-Оц кêаФц– Фй MОл
ай[нглw э арФwE г О уй ZОлу–лцО ЦйнОррw н улТ[ц– к щФ - улгцE юуйФ_лêнгр– Оург -
 у – к щула - р Огу:О - аулщ[wE г О улw эщлкйцО !й Фл\р- ! у – кцОцуя +О ФйнО -
\й юуйФ_лêнгй ТцФ\рФйE юлур к ! Оря » -!цук: E йгнцннлйу: ô юурар-нгр- г !йг р
уйнZрО:- ! ня » -кО у: E н! г -Фй р лкцуцФФй к –лТнг - г –!йФрря »-ОуцО[р E нОуйнО-
Фй р ! рОр^цнгр йгОркФйя »-^цОкцуО: E О !цня
,уйФ_лê: Фйê:кйwО цц тйурйКФФ
С2
ô MОл ТцФ\рФл-нк э щл Фй гйуОрФц Gцйгулйя тйур-
йФФ р_цОк уцО Фй_р Фй[Ф:ц юуйФ_лêнгрц _цФФ нОря Gйкй-Оц ! а к ур– цц аулщря
Яцн!лэргй !уцщ! ^рОйцО э [Z -E э цц –йОцурФнгр- эwнОE эц\йw\р- \цщу нО[ р
рê эррцдE ô !рнй рнО ург р !рнйОц[ т урн jал КФE р щ эйкрE ^О аулщр щ ТФ: э:О[
рщцй[Ф щрФйг к а уйê–цуйE ^О кцОн щ ! ФрОц[Ф:– нр–к – щл й MайрОй-
урê–йдя YФ уц G –[цК
Сш
!рнй О –E ^О тйурйФФ ца н энОкцФФ - грнОр кцОн нр[Ф -
ТцФ\рФ - н – \Ф - аулщ[wEд р щФйТщ: рê эуйêр MО О Фй_р Фй[Ф:- нр–к к нрОлй_ррE
г ащй щк ц –лнглрнО: –лТ^рФ н нйр цц арайФОнглw аулщ[я нц MО а к ,уйФ_рр э:
–Ф а рê эуйТцФр- тйурйФФ н êйкрщФ:– эwнО – грнОр нй–: уйêФ: лщ ТФрг кя
ýй_р Фй[Ф:ц гй^цнОкй юуйФ_лê к ^йнО р_цОк уwО –рюр^цнгрц ТцФ\рФ:-элФ-
ОйурE ФйщццФФ:ц н э:–р ^цуОй–ря ýй!ур–цуE ойФФй щРjуг н:Zйй а нйя l тйур-
йФФ э:р ау –Ф:ц аулщря Эл!цу– щц[ yцОр_р «йнОйE г О уй э:й эЛкцФй ! нцщФц-
уцрФгйуФй_рц-д тйурйФФE щФйТщ: êйкрйE ^О цц аулщ[ э:й кнг у–цФйд –йн – р н–ц-
ОйФ -я Yэ гйêйФФ - ц- ^цнОр !уцщнОйкО[ Фй_р Фй[Ф:- нр–к «йнОй а к урй9 уцщ-
нОйкО[ ,уйФ_рwE нк э щл р рщцй ТцФ\рФ: ô MО êФй^рО ФцнОр ^цуО кнгр э [Zлw ОкцО-
нОкцФФ нО[дя
« ащй нй–й к!цук:ц лкрщцй гйуОрФл GцйгулйE –цФ О Тц ! уйêрй аулщ[ тйурйФФE й
ОйгТц О E ^О Фй Zй к гу кйк:- э - О !цня ?ýцщйкФ к ￿
MЭw Yщ:kЭ:
 крщцй Ойглw гйургй-
Олул9 –йО[ н –йцФ[гр– н:Ф – н– ОуО к yлкуц Фй гйуОрФл н рê эуйТцФрц– тйурйФФя тйО[
а к урО9 GТ ФФрE л щцклZгр !у эц–: н айущцу э –дAя Я ! !:Оййн[ Фй-Ор гл[ОлуФлw
йФй арw тйурйФФ к j–цургця Эуйêл кн! –Фрй ЭОйОлw Эк э щ:E г О уйE гнОйОрE э:й нщц-
йФй к ,уйФ_рря Эцщ кйОц[Ф E ! -ФйнО \ц–л й–цургйФнгр– гл[ОлуФ:– Фйнцщрц– цц
С2
oц р– чdgBd<Фтя!м тном
Сш
￿
Ющ*щ:é +3>mгЭ:
?1УTУô1УфФA ô юуйФ_лêнгр- лщ ТФрг-ауйюргE Трк !рнц_ р нгл[!О уE гул!Фц-Zр- –йнОцу ! рОр-
^цнг - гйургйОлу: z{z кцгйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

ФйêкйО[ н ТФ я ЦрТй-Zр– гл[ОлуФ:– MгкркйцФО – ТцФнг а эуйêй й–цургйФгр к-
цОн уйêкц ^О щцкй н крй–р Фй гйуОрФц уйФОй »лщй
j–цургйФнгй а Оргйд ?
AmЭ:гc3* GщТhгc
Aя YщФйг щцкй н гйуОрФ: »лщй йэн wОФ эцê-
уйщ нОФйE лОррОйуФй р ^ ! уФйE гйг ФйнО \й !лурОйФгйя YФй тйурйФФ к ! щ–цОгр Фц
а щрОня Я щл–йwE к гй^цнОкц Фй_р Фй[Ф а нр–к й г ФглуцФ_рр –цТщл тйурйФФ р щцк -
н крй–р Фц элщцОя »:э у ^цкрщцФ9 тйурйФФ л^Zця
тйурйФФ ô Фц цщрФнОкцФФ:- уйнгуц! \цФФ:-д нр–к ,уйФ_рря » ЭуцщФцкцг к[ц
э:й Фцгй + рêйE г О уй Ойг нр[Ф wэрй jэцуйE ^О щ лщ кцОк уцФр нк ц- нОуй-
нОр э:й а О кй êйэ:О[ кнц н _рй[Ф:ц р уцрар êФ:ц Ф у–: ! кцщцФря О – л юуйФ_л-
ê к э:й ойФФй щРjугE г О уйE !уйкщйE н кцуZйй ацу р^цнгрц ! щкрар Фц уйщр –лТ^рФE й
уйщр О а YщФ а E г О у:- кнц н êщй ! Эк ц–л эуйêл р ! щ эрwя ойФФй н:Zйй уйê-
Ф:ц а нйE к щрй к э - к -нгйE р êй 1Ф !у ТрО: цО л–лщурйн[ нОйО[ –рнОрг –E нкО -
р –л^цФр_ц-я гу крОц[Фр_й йурТй нкОй оцФцк[цКкйE гйг р ойФФйE э:й щцклZг - рê
Фйу щй р р–цй !у–лw нкê[ н Ц а –я оцФцк[цКкйE гу –ц щулар н кцуZцФФ: цw ^лщцнE
н!йнй йурТ О уйê уцФр jООр -я т ТФ нщцйО[ к:к щ О –E ^О элФОйунгр- щл ацу -
рФ[-ТцФ\рФ нОй ^йнО[w Фй_р Фй[Ф а нй– н êФйФр р гл[ОлуФ а ацФ ю Фщй ,уйФ_рря
«у –ц л! –ФлО: ацу рФ[E ТцФнгр- юйа Фй_рр Фцнр –Ф арц ?лТц Фц юргОркФ:цA
ТцФ\рФ:E щФ - рê г О у: э:й Эр– Фй щц Ц клйу ?Ф Фц- ! êТцAя гй нгйТц– рZ[E
^О E Фцн– Оу Фй нцгнрê–E к нОуйФц н Тр н[ гл[ОлуФ ц н ^цОйФрц ТцФнОкцФФ нОр р –лТ-
нг - нр:E р лнО р юуйФ_лêнг а э\цнОкй щйwО ТцФ\рФй– к ê– ТФ нО[ щц– ФнОуру кйО[
нк w ТцФнОкцФФ нО[ р нцгнлй[Ф нО[E Фц !цуц щ щ у алд ^рнО –лТнгр– _цФФ нО–я
т ТФ О [г ! êйкрщ кйО[ юуйФ_лТцФгй–E г О у:ц к:у нр к ОцФр арайФОнг а эwнОй
тйурйФФ р нрОлй_ррE г ащй кнц э\цнОк н! г -Ф ОФ нрОн г О –лE ^О ТцФ\рФ: – алО
! кО[н О !цнE к О – ^рнц р Фй эйуургйщй я ,уйФ_лТцФгр н^рОйwО нцгнлй[Ф нО[ нк р–
Фц ОЛц–ц–:– !уйк – р рнО ^Фрг – нр:я j–цургйФгр к:у нр Фй ОцгнОй !цнФр Я ТцФ-
\рФйE р – - а н ау – гд ?
1 Am Wщm3*О ЮЭ3: MЭ Rщ3:
A *ццФ Яцщщр
СС
я
» Ор^рц О й–цургйФ гE юуйФ_лТцФгй– ФцО ФлТщ: Ойг ау –г гур^йО[ О –E ^О Фр
ТцФ\рФ:я «йг !рнй юуйФ_лêнгр- рнО ург +––йФлM[ yц Ялй yйщwур9
,уйФ_р ô MО к !цуклw ^цуцщ[ ^цФ[ гуйнркй ТцФ\рФйдя

щ щ щ

ý щйкй-Оц кцуФц–н к ФйZц куц–я ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
Фй!ц^йОй Mннц !рнйОц[Фр_:
« уОФр ЭйркцФ ! щ ФйêкйФрц– YО щФ а –лТ^рФ: г щула –л9 рêэйкwн[ О юц–р-
Фрê–йдE ащц Фй !рн:кйцО н ТФ нОр ! рнгй !йуОФцуй гйг э у[эл н щкл– н ТркZр–рн
нОцуц Ор!й–р9 –лТ^рФ:-!урОцнФрОц р рщцй[Ф а –лТ^рФ:дя » й–цургйФнг - гл[Олуц
н Тр н[ !у Орк уц^рц к нОрц «уйнйкр_й р ^лщ кр\цдя Я Фй щрйн[ к ! Ф – Фцщ л–ц-
Фрр р ^цФ[ êрйн[дE ô !рZцО ЭйркцФя «йг юц–рФрнОгй – ТцО ццО[ юйФОйêрр у –йФОр-
СС
￿
ЮЭlЭ* RЭddy
E у щя 1ФС1 ô йкнОуйр-нгй к гйрнОгйE г –! êрО уE йкО у ОцгнО кя » 1Фф2 ая цц нрФа н юц–рФрнОр^цнгр–
ар–Ф – { P5 X>5d<д !у щйкйн –рр ФФ:–р ОруйТй–ря ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

^цнг - Zг [Фр_:à «йг – ТФ н к–цнОрО[ ФцФйкрнО[ ! ОФ ZцФрw г –лТ^рФй– к _ц –д
н ТцйФрц– кнОуцОрО[ щФ а -цщрФнОкцФФ а E н г О у:– кнц – р –ц^О: нл\цнОкОндà «йг
– ТФ нОуц–рО[н г MайрОйурê–лдE wэ р ФцФйкрщ –лТ^рФ щФ куц–цФФ à
» г Ф_ц г Ф_ к йкО у ! Фр–йцОE ^О щ нОр^[ уйкФ !уйкр –й уцй[Ф я нц Фцнг [-
гр Фцлщй^Ф: нкêц- Фй Фй щрО –лТ^рФлE г О у а а О кй !урФО[ н кнц–р ца !у Орк -
уц^рк:–р гй^цнОкй–ря ЭйркцФ Огу:кйцО –руE Фй щ\р-н êй !уцщцй–р ТцнОг - уцй[-
Ф нОр нцгнрê–й р у ê к -у –йФОр^цнгр юйФОйêр-дя
Э энОкцФФ а к уE MО О –руE MО рê–цуцФрц –цТщл гуй-Ф нО–р к рФнОклw\ца
юц–рФрê–й р у –йФОрг - р кцОн _цФОу – !цуцнц^цФр г ущрФйОE ащц р !уцэ:кйцО э [-
ZрФнОк юуйФ_лТцФ гя +О О –ру ! -юуйФ_лêнгр Фйê:кйцОн ￿
lЭ <>sТЭ mгlгЭ>
;5
я цуцкцнОр MО
! ФОрц н ТФ E р к гй^цнОкц к ê– ТФ а кйурйФО !уцщйайw нуцщрФФ:- !лО[
См
дя çêкр-
ФрОцE Ф л^Zц Фр^ца Фц !урщл–ййя
LЭ <>sТЭ mгlгЭ>
юуйФ_лТцФ г ô MО н ^цОйФрц а у^ц- йОрФнг - щлZр н щФ:–
гйуОцêрйФнгр– уйннлщг –я +О ОцуурО урE ! нцуцщрФц –цТщл гуй-Ф нО–р йауцннркФ а
юц–рФрê–й р !уцщнОйкцФр–р у –йФОр^цнг - глг [Ф - эйу:ZФрE ! нцуцщрФц –цТщл
!урФ_цнн - р ! уФ êкцêщ -я Цйа щйу ￿
lЭ <>sТЭ mгlгЭ>
ТцФ\рФ: Фц нТрайwО рю^ргр р Фц
êйгйщ:кйwО к Фр Ф н гE ^О э: аулщ[ гйêййн[ э [Zц р эЛц–Фц-я Сщцн[ – ТФ э:О[ юц–р-
ФрнОг - р ! -ТцФнгр ^лкнОкцФФ -я Ц:О[ Оуйщр_р ФйрнО – р wэрО[ нцгня Сщцн[ щ !лнОр–:
нц–ц-Ф:ц _цФФ нОр р – ТФ э:О[ эцêФуйкнОкцФФ:– р уйêкуйОФ:–я т ТФ ! щ^рФО[н р
нОуц–рО[н ! щ^рФО[я т ТФ э:О[ ! нлZФ - р э:О[ Фц! г уФ -я ￿
LЭ <>sТЭ mгlгЭ>
рêэцайцО
MгнОуц–й[Ф - ! урêй_рр кêащ к р – уй[Ф: лнО цкE ТцнОг а уйêщццФр Фй у Zр-
ô ! -E !уйкр[Ф:- ô Фц!уйкр[Ф:-я т: ! щу эФцц ! а к ур– э MО – ^лО[ ! êТцE Ф MО
–руE ащц у –йФОр^цнгрц к ê– ТФ нОр Фц эêйФ: э:О[ M– _р Фй[Ф эцê !йнФ:–ря ЭОуйнОр
! êк рОц[Ф !цуцкцнрО[ уйêл–E й ! л^йц–:- !:О – ТцО э:О[ кйТФцц Окцущ !урФО а
уцZцФр О –E ^О Фйщ рр Фц Фйщ щцйО[я
Я –йФОр^цнгрц нкêрE юруО р рê–цФ: Фц эêйОц[Ф !йнФ: р – алО к:уйТйО[н к
ю у–ц Фцêй!йФру кйФФ: р !урОФ: !у к гй_р- Фй нФ кц уйêр^р ! кя
,уйФ_лêнг ц э\цнОк щйцг Фц рщцй[Ф E Ф E ! н кй– т Ф: Yê лю9 ц–л нк --
нОкцФФ юлФщй–цФОй[Ф ц нОуц–цФрц г уйкцФнОкл –цТщл wщ[–рE й ОйгТц лкйТцФрц г уйê-
р^р– –цТщл Фр–ря Яйêр^р –цТщл wщ[–р Фрг а Фц лщркwОE р рн! [ê кйО[ MОр уйê-
р^р Фйщ щ щ нОрТцФр н энОкцФФ а н^йнО[я ywщр н! г -Ф – алО н эйêФО[ щула
щулай р ! [ê кйО[н Огу:О нО[w р ОнлОнОкрц– эêйОц[нОк к wэ кФ: ОФ ZцФр E
рн! [ê кйО[ эцнг Фц^Ф:ц к ê– ТФ нОр нОуйнОр щ нк ц- ! [ê:дя
Айг ^О г ащй юуйФ_лТцФгр а к уО
Vг.Э l3 dгJJé:Э*cЭ^
д
Сф
E Фр р–цwО к крщл р–цФФ
MО я
oнр юуйФ_лТцФгй ^цО !цуцн!йО[ н –лТ^рФ - ! нц !цук а
нкрщйФр ?цнр Ф ц- ФуйкрОн р Фй ^лкнОклцО г Фц–л кц^цФрцAE О Фй MО
нщцйцОя ^ц–л э: р ФцОà
»цщ[ кнц Фй нй– – щцц !у нО я +О –: щл–йц–E ^О кнц ^цФ[ н ТФ
р êй!лОйФФ я l юуйФ_лТцФ г ФцО к MО – н–:нц Фр г –!цгн кE Фр ^лкнОкй
крФ:я
«Амаон анг лй»
Y ФйZц– !лурОйФнг – !у Z – Фй!рнйФ лТц Ойг –Ф а E ^О !уцщ–цО щрнглннрр
нОй юурарщФ:– р гйêйн êйТрк ! ауцэцФФ:– ! щ кцн – нк ц- н энОкцФФ - êФй^р– нОря
Сь
С Ой нцуцщрФй ?элгкй[Ф:- !цуцк щ9 О ^Ф ! нцуцщрФцдAя ô
Фтя!м тном
См
ЦлщщрнОнг ц ! ФОрця ô
Фтя!м тном
Сф
Gй êщуйкнОклцО Ор^рц]
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

YщФйг E гйг !рнй lр[– , гФцу9 у Z ц Фц –цуОк я ýй нй– – щцц Ф щйТц р Фц !у -
Z цдя Айг ^О –: ! -!уцТФц–л !у щ Тйц– ОйФ_цкйО[ нОйу:ц ОйФ_:я
jMФ рй–рК Ойг к:уйêрйн[ к куц– ФйZца уйêа к уй ! Оццю Фл9 » кйZц– э\ц-
нОкц –лТ^рФ: р ТцФ\рФ: н _рй[Ф уйêщццФ:я +О ^цФ[ кйТФ ц уйêр^рц –цТщл ФйZц-
гл[Олу - р кйZц- йФа нйгн Фнг -я » кйZц- гл[Олуц нрZг – –Ф а а – н _рй[Ф нОрдя
Gй !у нОрО цц э а êй лТйнФ йФОу ! ар^цнг ц !уцщццФрцE щФйг к н–:нц а – н -
_рй[Ф нОрд ФйE крщр– E !уйкйя G юуйФ_лê к !у Z ц кнцащй ^цФ[ нцгнлй[Ф р кнц-
ащй Трк E ! MО –л щйкй-Оц кн! –Фр–E ^О !у рн щр Ой– Фцнг [г кцг к Фйêйщя » zО{{
кцгц к ,уйФ_рр э: цнр Фц уйкФ !уйкрцE О ^цкрщФ ц н ОулщФр^цнОк р кêйр– щц-нОкрц
–цТщл !уцщнОйкрОц–р щкл ! кя yрОцуйОлуФ:ц нй Ф: к Оц куц–цФй щцуТйр р–цФФ
ТцФ\рФ:я Эгйщ:кй н[ êй–ц^йОц[Ф ц н ^цОйФрц гуйн О: р л–йE ! крн[ рОцуйОлу-
Ф:цд !йу:E щФ - рê г О у: э:р » [Оцу р –йщй– щц .йОццКя Uйурй ! рОрêру кйФФй
р нцгнлй[Ф êйуТцФФй йО– нюцуйE !уцщ нОйккZй ау –Ф:ц к ê– ТФ нОр щ н êщйФр
lг3гsщ*s d3*gЭ>:Э>sЭs
?
Zтм
!йнФ: нкêц-AE р юуйФ_лêй– Ойг ц ! ТцФрц кц\ц- ^цФ[ Фуй-
кр н[я

щ щ щ

ýцн– Оу Фй !цур щ »црг - юуйФ_лêнг - уцк w_рр ?Фц л^Zцц куц– щ wэкр
р нцгнйAE к ,уйФ_рр н Трйн[ гл[ОлуФй нуцщйE н кцуZцФФ Ор^Фй О йФа нйгн Ф-
нг - Оуйщр_рр jФарр р Э.j ?цнр Фц н^рОйО[ Фцнг [г !ур–цу к йгОркФ а н ОулщФр^ц-
нОкй йФа нйгн Фнгр ТцФ\рФ н –лТ^рФй–р кФц н!йцФAя » ,уйФ_рр юуйФ_лТцФгр йгОркФ
л^йнОк кйр к рФОццгОлй[Ф - щрнглннрря Айг ^О гл[ОлуФ:ц уйêр^р –цТщл !лурОй-
Фй–р р нО у ФФргй–р нк э щ:E й ОйгТц !ур^рФ: ! кцФр кц^цу к к эйуй р щрнг Оцгй
рнгw^рОц[Ф щ ТцФ\рФ э:р êй ТцФ: ц\ц щйкФ:–-щйкФ ô к куц–цФй ^ц!^рг к р
гй–ê кя
А –йн GТцююцун ФE нуйкФркй уйнгуц! \цФФ: !йурТйФ г р
нгу –Ф: глг [Ф: й–цургйФнгр щцкр_E нгйêй9 –цТщл Фр–р уйêФр_йE
гйг –цТщл й–йê Фгй–р р йФацй–рдя
ç GТцююцун Ф ау –г Тй кйн Фй О E ^О юуйФ_лТцФгр рн! [êлwО нк р ТцФнгрц
!уццнОр щ крФр Фй –лТ^рФE нО \р Фй нй– - кцуZрФц а нлщйунОкцФФ - рцуйу рря
ýцТФ:ц ТцФнгрц эwнО: Фц !уцщФйêФй^цФ: щ л^йнОр к л!уйкцФрр щцй–р а нлщйу-
нОкйE ô !рнй Фя ô ,уйФ_лТцФгр !цуц _цФркйwО нк р нр: р Фц щл–йwО н энОкцФФ –
н^йнО[цE г ащй Фр ! грщйwО нюцул нк ца Оуйщр_р ФФ а крФр р Фй^рФйwО кФцщуО[н
к ! рОрглдя ,уйФ_лТцФгр эцê MФОлêрйê–й ОФцнрн[ г MО - _цФгц й–цургйФнг а ! р-
Оргйя тйщй– щц ЭОй[
СУ
щц-нОкрОц[Ф ! êк й нцэц ^лО[ э [ZцE ^ц– – а щ эурО[ GТцю-
юцун Фя YщФйг нй–й щц ЭОй[ э:й Фй 2ш а щй –йщZц й–цургйФнг а ! рОргй р н^рОйй
аул!!: wщц-E нцауцару кйФФ:ц ! йФа нйгн Фнгр– !урФ_р!й– р н нО \рц рê !уцщнОй-
СУ
Цйу Фцннй щц ЭОй[- [ZОц-Ф ?1фммô1У1фA ô êФй–цФрОй юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g

крОцц- щФ а ! йE Фцг –ю уОФ:–р р щФ:–рдя н кй– рнО ургй т Ф: Yê люE
–йщй– щц ЭОй[ !урщцуТркййн[ –ФцФр О –E ^О к Ойгр э\цнОкй ОцуцОн нОцуц ю -
Фр^цнг ц э айОнОк кêйр– ОФ ZцФр- –цТщл щкл– ! й–рдя
Qцуцê Фцг О у ц куц– ! нц О а E гйг щц ЭОй[ !у рêФцнй MОр н кйE й–цургйФгр
! –Ф ар– !йуй–цОуй– !цуцаФйр нк р юуйФ_лêнгр нцнОцу к к !у нц уйкФ !уйкр ! кя
YщФйг эйа щйу О –лE ^О юуйФ_лê: нг ФФ: ОщцО[ р^Ф ц О э\цнОкцФФ а E к !у н
уйкФ !уйкр ! к к MО - нОуйФц нОй уйêкркйО[н !лОц–E Ор^Ф:– О йФа нйгн Фнг а я
çêкцнОФ:- юуйФ_лêнгр- йкО у р гурОрг трZц[ ЭйущцК !рнйE ^О к ,уйФ_рр юц–рФрê–
гйêй –рФр–й[Ф ц крФрц Фй ОФ ZцФрц –цТщл –лТ^рФй–р р ТцФ\рФй–р р нОуц–цФрц
г уйкФ !уйкрw êщцн[ уйкФ ! нк ц- нрц ТцйФрw н уйФрО[ уйêр^р –цТщл ! й–рдя Y
уйкФ !уйкрр ! к к ,уйФ_рр а к уО рнгw^рОц[Ф н О ^гр êуцФр уйэ О: р !у юцн-
нр Фй[Ф - щцОц[Ф нОрE !ур MО – wщр ОО н уйФрО[ уйêр^р к ^йнОФ - ТрêФр9 к
к !у нц нцгнлй[Ф нОрE ^лкнОк р гйТщ щФцкФ - ТрêФря » .ОйОй р^Ф ц кцОн ! рОр-
^цнгр–я Эцгнлй[Фй ТрêФ[ !уцêрщцФОй Э.j рФОцуцнлцО кнц ауйТщйФ ца нОуйФ:E й ТцФ-
\рФ: ОуцэлwО уйкФ !уйкр р Фй уйэ ^р –цнОй р к гу кйОря » рФнОклw\р- юц–рФрê– к
,уйФ_рр гйêй крФрц Фй ОФ ZцФр ! к к а уйêщ –цФ[Zц- нОц!цФрE ^ц– к Э.jдя
«йТщ –л нк ц
СФ
я
ЭОцуц ю Фр^цнг ц э айОнОк кêйр– ОФ ZцФр- –цТщл щкл– ! й–рд р н эй юуйФ-
_лêнгй уйêФ крщФ нО[ юц–рФрê–йE к:щкрФлО:ц щц ЭОй[ щкй кцгй ФйêйщE !уцгуйнФ н уй-
Фррн[ р к ФйZц куц–я l –цФ к – ц– й–цургйФнг – щцОнОкц э: –й !:Ой нОцуц -
ю Фр^цнг а э айОнОкйдя –ФwE ^О щйТц Фй !ргц юц–рФрê–й –й[^рг к р щцк ^цг ^йнО
уйêщцр ?к ^йнОФ нОрE Ощц[Ф щ –й[^рг к р щцк ^цг ! гйê:кйр юр[–: ! нцгнлй[-
Ф –л эл^цФрwAя
Gйкй-Оц ай ! – ! oку !й– уйнн– Оур–E ^О !рнйр щуларц к:щйw\рцн wщр !
к !у нл уйкФ !уйкр ! кя jцгнрн щц А гкр[
ьT
Ойг йуйгОцурê кй ! ТцФрц щц к
Э.j9 j–цургй кцОн цщрФнОкцФФ - нОуйФ - к –руцE к г О у - !уцщ!урФО: нй–:ц
ТцнОгрц –цу: щ уйêщццФр ! кя Сщцн[ ООE ^О э: !уцщнОйкрОцр э р ! к Zр
щрФйг к:–р Zйай–рE Ф ! н кцуZцФФ уйêФ:– Оу !рФгй–дя
+щрО l уО Ф
ь1
Трй к ,уйФ_рр кщйцгц О нк р й–цургйФнгр нцнОцу р Фй!рнйй
н кйE Фц нй–:ц щ Фр р_ц!урОФ:ц9 j–цургйФнгрц ТцФ\рФ: а к уО О [г щ нй–р
нцэ р !уцэ:кйwО айкФ:– эуйê – к э\цнОкц щула щулайE ! MО –л – ТФ лОкцуТщйО[E ^О
СФ
» ,уйФ_рр нл\цнОклwО Kgd1sgФцО щФ êФй^Ф а !цуцк щй к:уйТцФр нцнОурФнгрц ОФ ZцФрдE щй р нй– а гл[ОлуФ а юцФ –цФйE !цуцщйФФ а MОр–
к:уйТцФрц–я oнр к j–цургц ТцФ\рФ: êй^йнОлw к н!урФр–йwО –лТ^рФE гйг куйа кE О юуйФ_лТцФгрE Фц н цщрФцФФ:ц
–цТщл н э - –йгуй–ц нкêц- ?^йнО ! нОу цФФ: Фц Фй wэкр г –лТ^рФй–E й Фй Тй эй Фй Фр AE нг уцц к н!урФр–йwО к
гй^цнОкц куйа к щулар ТцФ\рФя трZц[ ЭйущцК ?
MгchèlЭ ,3:dè
A к гФрац Э!й[Ф гйг ! ц эрОк:д ?
+Э lOAlcô.Э à lOA:è*Э
A
!рZцОE ^О к О –E ^О юуйФ_лТцФгр ^цФ[ wэО нк р –лТ^рФE цнО[ щкц нО у Ф: –цщйря Э щФ - нО у Ф:E юуйФ_лТцФгр Фй
!у ОТцФрр кцг к кнцащй э:р уйщ: лгуйZйО[ щ –й р гу кйОр нк р –лТ^рФдя Э щула - нО у Ф: Фр Ойг нр[Ф wэрр
нк р –лТ^рФ9 –лТц-E О_ кE н:Ф кц- р эуйО[цкE ^О раФ уру кйр wэ к[ щулар ТцФ\рФдя ,уйФ_лТцФгр ОФ нОн г
!уцщнОйкрОц[Фр_й– нк ца ! й нФрн щрОц[Ф р эцê н э а лкйТцФрE р О MО а гйТщй ТцФ\рФй О [г ОцуцОдя А
цнО[ MОр ￿
JЭmmЭs J3Т3lЭs
?
Zтм
у г к:ц ТцФ\рФ:A – алО гйêйО[н юйОй[Ф:–р щула щ щулайE ^О р эЛнФцО Фцг О улw
 щФ нО[E рФ ащй !урнл\лw ^рнО ТцФнг –л э\цнОкля ЭйущцК !рZцО9 Эй–:ц э [Zрц куйар юуйФ_лТцФ г ô щуларц
юуйФ_лТцФгря « Фц^Ф E кнц а к уО О –E ^О л Фр щулТФй щцкр^[ г –!йФрE Ф р–ццОн к крщл О [г !йуй нОйу: щцО-
нгр ! щулая Эуцщр ТцФ\рФ ФцО н рщйуФ нОря QлкнОк О кйур\цнОкй ô –рФр–й[Ф ця Э л^йнОрц к нлщ[эц щулар ТцФ\рФ
ô гуй-Ф уцщг нО[я щщцуТгй ô О [г ! нц щ Тщр^гй к ^цОкцуая у \ц а к уE к MО - нОуйФц нйщ нОФ: р !лZрнО:
ОФ ZцФр- –цТщл щкл– ! й–р ТцФ\рФй н– ОурО Фй щулалw ТцФ\рФл к г –дя ô
Фтя!м д рт м
ьT
￿
AlЭxгs dЭ Tщc=>Э.гllЭ
?1УTьô1УьФA ô юуйФ_лêнгр- ! рОр^цнгр- щцОц[E –рФрнОу рФ нОуйФФ: щц ,уйФ_рр ?к 1УСФAя
ь1

EdгТh Wh3:Тщ*
?1Ум2ô1ФшфA ô й–цургйФнгй !рнйОц[Фр_й р щрêй-ФцуE йлуцйО лрО_цу кнг - !уц–рря
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шT
! нуйкФцФрw н ТцФ\рФй–рE рауйw\р–р н _рй[Флw р рФОццгОлй[Флw у [ к ТрêФр
–лТ^рФE Фр кцщлО нцэ н кФ щцОр к щцОнг – нйщлдя ?Y-E гйг э [Ф ]A
Эр– Фй щц Ц клйу ! нцОрй Э.j р э:й Фц!урОФ ! уйТцФй Оц–E ^О й–цургйФнгрц
–лТ^рФ: р ТцФ\рФ: ТррE гйêй н[E к н кцуZцФФ уйêр^Ф: н _рй[Ф: нуцщй я Yê лю
!рZцО9 Gц Ц клйу !урайнрр Фй лТрФ щкц – щ:цE Фцêйкрнр–:ц р Фцêй–лТФрц й–цур-
гйФгря Gц Ц клйу Фц ! Фуйкрйн[ йО– нюцуй к р щ –цE г О у:- !у !й щрФ ^цнОк –я lТрФ
!у Zц к а у[г – ОнлОнОкррдE й цщй к г –!йФрр ТцФ\рФ эцê –лТ^рФ э:й аулнОФ -я Gц
Ц клйу ! ФйE ^О уйêщццФрц ! к к j–цургц эЛнФцОн Оц–E ^О й–цургйФнгрц ТцФ-
\рФ: êйФр–йwО к:ê:кйw\лw ! êр_рw ! ОФ ZцФрw г –лТ^рФй–E г О у: к н!урФр–йwО
гйг нк р êйгО: куйа кk Ац– Фц –цФцц щц Ц клйу Фц рê–цФрй нк ц–л –ФцФрw О –E ^О
ОФ ZцФр н –лТ^рФй–р – алО э:О[ цагр–рE !урОФ:–р р н^йнОрк:–рдя
yцагрцE !урОФ:ц р н^йнОрк:ц] Фр–йцОцà
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ш1

Эун н ,
-н.вн

О !ур»ряануув чткяв р нук в нтр»рО р цу я я!н
нкруну2ю л ая т2 р рчуяй аю дяО р яан лрот ц2!нд н!р»рО
рл ур чв «дяо уяйьО лрая якя нктн ур яО р а цуя на ув
лтнан чв ду2 тнуунй 1яцуяО р цу я О кр»о !ну шн цу я
ра шнО к1н р р!О р унд 1урО к к д ц дчцд н н ла рк у
шннО »рт цор д 1уннО р 2 д д »рардн[
«Цядяаяцрд уу! нарднкр! одя1н ун дрцт я кт р О
1на уян т кт йу2 я лтнроран лтнлч дячьм
.у 
«Лю рд – э р 2д др р»тр!у! !ур1н др! д тя цяйьм
«ц ч» 3Ф «sо 3Ф дцчФ йmьgdp hф mgd::1 hф кь2фЭ
«Лю рд ц каю н ч д ую у вьм
BФрkцвФр Xsр цр йVфм1ь;См ywэ к[ нц!йE р кнц –: гуц!гр êйщФр– л– –я ýц лщркрОц[Ф E ^О л ^ц кцгй нО [г
!у эц–я l юуйФ_лê к нл\цнОклwО нк р !уцщнОйкцФр р рщр –йОр^цнгрц к:уйТцФр
wэкря oнО[ щФ E г О у ц л^Zц кнц нОй[Ф: рwнОурулцО юуйФ_лêнгр- кêащ Фй
wэ к[E р Ф êФй^йцО Фц^О ку щц эцнг Фц^Фй !йрОуй wэ кФ: ^лкнОкдя Yэ MО – 
лêФйй О ЭйФщурФE г О улw ! кнОуц^йй к !йурТнг – !йугц ЦwО-. – Ф щФйТщ: нцФ[wя
ЭйФщурФ э:й э:^Ф - 1ш-цОФц- щцклZг -E кwэцФФ - к –й[^ргй ! р–цФр [цуя
нц О а гйг ЭйФщурФ ! кцщйй –Фц –Ф а ^рнцФФ: êйкрщФ: гй^цнОкй [цуй
? Ф – аE гйê:кйцОнE ^рОйО[ нОр р Фй айM[нг –AE Фй н укйй _кцО г р нОйй щрФ êй щулар–
ну:кйО[ ца ц!цнОгря « – ц–л лщркцФрwE Фц лн:Zйй О Фцц êФйг – ц wэрО ô Фц
wэрОдя »–цнО MОр н к ЭйФщурФ а к урй9 YФ wэрО –цФ Фц–Ф а E нр[Ф E нОуйнОФ E
гйг нл–йнZцщZр-E н кнц– Фц wэрОдя Я ! щл–ййE ^О ЭйФщурФ Фцал!й щцк ^гйE Ф ! êТц
гйêй н[E ^О MОр н кй Фц э:р цц р^Ф:– рê эуцОцФрц–я ç–цФФ Ойг юуйФ_лТцФгр лТц
щйкФ айщйwО Фй ц!цнОгй _кцО к9
«Оу аю я !нуч ун!ур»рО
яа урО
 т урО
к к 2! шношяйО
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ш2
рдн! ун аю я ь
5_
м
«йг Тц MО Фц^цнОФ ] l й–цургйФ г Фц ^цФ[ Zру гр- к:э уE рZ[ гуй-Ф нОр9 wэ к[
рр цц ! Ф ц ОнлОнОкрця j к О –йцФ[гй юуйФ_лТцФгй лТц ! Фр–ййE ^О к wэкр э:кйцО
О:н^й ООцФг кя т: –ц^Ойц– г [_ц Фй !й[_ц р êк Фц _цуг кФ: г г кE й юуйФ_лТц-
Ф г к! Фц лнОуйркйцО уйêФ эуйêрц ООцФг к ^лкнОк р Фц !уцщццФФ нО[я oнр –: к:у нр
н !уцщнОйкцФрц– О –E ^О –ру – ТцО э:О[ О [г ^цуФ -эц:–E О л юуйФ_лТцФ г –ру
кнцащй Фц! нОрТр– –Ф а эуйêцФя
Я кн! –Фрй щФр – ц- wФ нОрE г ащй нй–й айщйй ! ц!цнОгй– р нОйгркййн[ н аулнО-
Ф:– юйгО – к:э уй wэрО ô Фц wэрОдE р ! щл–йй О –E гйг э: – ТрêФ[ – ай н -
ТрО[нE цнр э: – ай к:эруйО[ рê –Ф а эуйêр !йрОу:я лнО[E щ у ай ^рОйОц[Фр_йE
–цОйю уй ц!цнОгй ! нлТрО Фй– у Zр– !ур–цу –я QО ТE щйкй-Оц щкрайО[н щй[Zця
» êйэйкФ – у –йФц ЭОркцФй «йугй щ к щцу[–цд ?
A YЭ3: г* ТhЭ MЭ:dЭ
A уйннгйê:кйцОн
ц »цнОц ô йФар^йФрФцE г О у:- ! !йщйцО к г –йФщру кгл к ,уйФ_рwя !урйайцО
–йннл лнрр- щ О а E ^О э: !цуцн!йО[ н юуйФ_лТцФг -E Ф кнц Фй!уйнФ я YФ Фц ! Фр–йцО
юуйФ_лТцФ г р нцОлцО9 Я к э\ц Фц !уцщнОйкwE ^О !у рн щрОя QО р– ФлТФ ô рФОц-
цгОлй[Фй !уцwщр йгОйà ç !уркцгйцО О [г нцгн н л–Ф:– р рФОцрацФОФ:– ^ц кц-
г –à çр Фр !у нО ТщлОE г ащй Фй Фр Фйэу нОнàд »рщр– E ФргО Фц уйннгйêй эцщФ –л
йФар^йФрФл –Ф а эуйêрр ай––: ^лкнОкE р ! MО –л нй–й к ê[–л Фй нцэ эêйФФ нО[
ц–л кнц MО эЛнФрО[я
,уйФ_лТцФгр э:^Ф Фрг –л Фц ! гйê:кйwО нк р гйуО:я YФр Фц щцОн нк р–р нцу-
щц^Ф:–р Ой-Фй–р н гц– ! !й р Фц к:гйщ:кйwО êй !О[ –рФлО рнО урw кнц- нк ц- ТрêФр
Фй А»-!цуцщй^ц Фй! щ эрц О -E г О уй э:й л Y!у: lрФюуря YФр Фц уйн!у нОуйФwОн
О –E г а !урФр–йwО к нк ц– нцгуцОФ – нйщлдE р щйТц Фц а к уО О –E ащц Фй уйн!у щйТц
гл!рр нк w wэгля ,уйФ_лТцФгр ?р юуйФ_лê:A ô Фц !лэр^Ф:ц wщр р н^рОйwОE ^О р^Ф ц
щ ТФ нОйкйО[н р^Ф:–я ç нцгуцОФ:ц нйщ:д уйнОлО Фц Фй уг – н Ф_цE й к !у йщФ -
ОцФр нй–: уйêФ: ай–– р ООцФг кя jФар^йФрФ – а э: êйщйО[ к !у н9 oнр юуйФ-
_лТцФгр Ойгрц нцгнлй[Ф:ц р уйнгуц! \цФФ:цE О ! ^ц–л Тц Фр к ТрêФр гйТлОн Ойгр–р
 щФ:–рàд YэЛнФw ! ^ц–л9 Фр кФ –л !уцщ! ^рОйwО ! щуйêл–цкйц– цE г ФОцгнОл ô
! щОцгнОE Огу:О нОр ô нгу:ОФ нО[я л^йцОнE ^О Фр ô ! Фй !у Орк ! ТФ нО[ Фй–E
й–цургйФ_й–я
т: –ц^Ойц– г [_ц Фй !й[_ц р êк Фц _цуг кФ: г г кE
й юуйФ_лТцФ г к! Фц лнОуйркйцО уйêФ эуйêрц ООцФг к ^лкнОк р
Фц !уцщццФФ нО[я oнр –: к:у нр н !уцщнОйкцФрц– О –E ^О –ру
– ТцО э:О[ О [г ^цуФ -эц:–E О л юуйФ_лТцФ г –ру кнцащй Фц! нОрТр–
–Ф а эуйêцФя
т: wэр–E ^О э: кнц э: ^цОг р ! ФОФ E ! MО –л н MОр– к !у н – Фй– Фц Ойг лТ
!у нО уйê эуйО[ня Gйкй-Оц ! гй уйнн– Оур– ^О -Фрэлщ[ ! !у \ц р ! г ФгуцОФц-E Фй!ур-
–цу Zц-Ф:ц !йОгря
ь2
oнО[ улннгр- йФй а MО - уйêФ эуйêФ - айщйгр9 ywэрО ô Фц wэрО ô !wФцО ô ! _цлцО ô г нцущ_л !урТ–цО ô
г ^цуОл ! ZцОдя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шш
оцФ\рФ: кнца –руй кнцащй н êйкрнО[w н– Оуцр Фй О E гйг
юуйФ_лТцФгр êйкê:кйwО р Ф нО !йОгря йО г ô MО юйа Фцêйкрнр– -
MцайФОФ нОрE ! кê:кйО[ р Ф нрО[ г О у:- л^Zц юуйФ_лТцФ г Фц л–ццО
ФргО я
оцФ\рФйE !у Ф н\йн н wэ кФрг – к Огу:О – гйэур цОц ! щ у ац кщ [ Эуц-
щрêц–Ф – унг а ! эцуцТ[E эêйОц[Ф э:кйцО к Zцг к – !йОгцE г О у:- уйêкцкйцОн
êй цц н!рФ -E н кФ нл–йнZцщZй юйОйя ýй нй– – щцц !йО г ô MО ! Фй !у Орк ! Т-
Ф нО[ юйОця ,йОй ô MО щуйа _цФФ:- щрФйнОр^цнгр- нр–к гОк: э:О[ к–цнОц щ н–цуОря
j Zц-Ф:- !йО г а к урОE ^О ца кйщцр_й !цкйО[ Оцй Фй Ойгрц лн кФ нОря
у !йОгр юуйФ_лТцФ г Фй!рнйФ ^цФ[ –Ф а цE кгw^й щйТц нОйО[w к XBBNsRBdя
YщФйг айкФ ц к !йОгц ô MО Фц !йО г ￿
cщmmЭ ç3
?

я9 нй– ! нцэцA р щйТц Фц н! н эФ нО[
юуйФ_лТцФ г к:ащцО[ нцгнлй[Ф эцê г н–цОргрE цнО[ !ру ТФ:цE юлй-ауйE н:у р Фц О -
нОцО[я ýцОE айкФ ц êщцн[ щула ця
Э–:н к О –E ^О –цФ[Zц ô êФй^рО э [Zця
»нцE эцê н –ФцФрE Фц щФ гуйОФ н:Zйр MОл юуйêля ý ^О Фй Фй нй– – щцц êФй-
^йцОà Gйкй-Оц ! !у элц– ! –цФО[ –цнОй–р н кй к MО - юуйêця oнр –цФ[Zц êФй^рО э [ZцE
О ! л^йцОнE ^О –: – Тц– щ эрО[н э [Zца уцêл[ОйОй !ур –цФ[Zр лнрр я Ц [Zц
нОуйнОрE р –цФ[Zц !йФру кйФря Ц [Zц wэкр р эрê нОрE р ! –цФ[Zц рФю у–й_рр р
нцêя Ц [Zц нк э щ:E р –цФ[Zц эêйОц[нОкя çE г Фц^Ф E э [Zц нОр !ур –цФ[Zц– г р-
^цнОкц кц\ц-я
QО э: л^Zц ! ФО[ MО О юуйФ_лêнгр- !урФ_р!E щйкй-Оц уйнн– Оур– гйуОрФл уцТрн-
нцуй «цу GцФФрК ! щ ФйêкйФрц– »ц^цу !ОФр_:д ?
VЭ*d:Эdг sщг:ь
Aя » О ^О êурОц[ крщрО
Фй MгуйФц9 –лТ^рФй êйнОу к –йZрФц к ^лщ кр\Ф - !йурТнг - !у эгця т щй ТцФ\рФй
рщцО ! лр_цE нйщрОн к ца –йZрФл р !у нрОE ^О э: Ф цц ! щкцê ?Фц элщц– êйщл–:кйО[н
О –E ^О к Ойг - !у эгц ТцФ\рФй э:нОуцц э: щ Zй щ тйщурщйE ^ц– !цуцц йй Фй щула -
эцуца ЭцФ:Aя уйгОр^цнгр Фй !у ОТцФрр кнца юр[–й –лТ^рФй р ТцФ\рФй – ^й нрщО
к –йZрФця О – Фр гйê:кйwОн к Оцця YФр êйФр–йwОн wэ к[wE ! О – ^рОйwО щула
щулал й-гл ! -юуйФ_лêнгрE цщО !р__лE !О[ êйФр–йwОн wэ к[w р !у \йwОня QО !у -
рê Z à нц MО - кнОуц^р ацу рФ ?ФцгуйнркйE Ф ^цФ[ –рйA рщцО ! !йурТнгр– лр-
_й– к ФцрêкцнОФ ц Фр Фй–E Фр ц- элщл\цця ýй цц р_ц êйайщ ^Фй л:эгйя YФй О [г ^О
нОйкрй нк ца wэ кФргй к Оцц р щйТц Фц êФйцОE гйг ца ê клОя QО MО êй нкрщйФрцà «О
Фà щц Ф уйэ ОйцОà lкрщОн р Фр нФ кйà +О Фй^й щрОц[Ф: ОФ ZцФр- рр уйê кй
йг_рà YФй к э\ц кêй л Фца Ф –цу – эр[Ф а Оццю Фйà
oнр ФйZц- юуйФ_лêнг - ацу рФц алэ г Фй!цкйО[ Фй MОр ю у–й[Ф нОрE О êурОцw
ФцОя т: Фц wэр– Огу:О: уйêкê г р Фц! ФОФ: нрОлй_р-я ýй– Фц ФуйкрОнE г ащй –:
Фр^ца Фц ! Фр–йц–я т: Фц !урц–ц– цщрФр^Ф:ц wэ кФ:ц кнОуц^р н гц– ла щФ E êй рнгw-
^цФрц– GТ ущТй «лФр ?!ур ТцйФрр – ТФ к!рнйО[ р– щула а wэр– а йгОцуйAя т:
а О к: !урФО[ кнц уйêФ эуйêрц ООцФг к wэкр О [г к нл^йцE цнр ! Фр–йц–E г ^ц–л
кнц MО кцщцОя jФа нйгн: Фц wэО Фц !уцщццФФ нОрE Фр wэО О E ^О к:улэцФ к гй–Фця
ýй– кйТФ р–цО[ ^цОгрц _цр р щ нОрайО[ !уцщццФФ а уцêл[ОйОйя «О MО О –лТ^рФй ô
wэ кФрг рр элщл\р- –лТà YФ –цФ wэрО рр ФцОà
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шС
G юуйФ_лТцФ г э [Zц ô êФй^рО –цФ[Zця Ц [Zц нОуйнОрE р –цФ[Zц
!йФру кйФря Ц [Zц wэкр р эрê нОрE р ! –цФ[Zц рФю у–й_рр р нцêя
Ц [Zц нк э щ:E р –цФ[Zц эêйОц[нОкя çE г Фц^Ф E э [Zц нОр !ур
–цФ[Zц– г р^цнОкц кц\ц-я
l Фйн ФцО ОкцО к Фй MОр к !у н:я т: ! йайц–н Фй êщуйк:- н–:н р Фйг !цФФ:-
!:О ! г цФр-E г О у:ц ТцнО г к г уФц рнг уцФwО кнц к ê– ТФ нОр Фц ТрщйФФ: р нл-
^й-Ф: нкêц- р ! Ф нО[w н!рн:кйwО н н^цО к кнц нрОлй_ррE г О у:ц Фц !уркцщлО г эуйглE
й н! н эФ: рZ[ лщ кцОк урО[ ФйZл ^лкнОкцФФ нО[я » ê– ТФ нО[ Фц ТрщйФФ: кнОуц^E
–Ф а êФй^Ф: ! нк ц- !уру щцE рн^цêйцОя т: нОйц–н к нк р щрФ гр нйщй E р цщрФ-
нОкцФФ:– улг к щнОк – ! кФцэуй^Ф:– ОФ ZцФр– н кêйр–Ф:– н айнрц– э р !йуОФц-
у к кцОн ^цунОк цE гйг êйн Zй г угй цэйE !уцщццФрц й!ц_р ФФ а нлщй ЭйФ-
,уйФ_рнг я » О Ф 9 »нОуц^йw\рцн wщр рр Фй щ\рцн к ОФ ZцФр рФщркрщ: !
э wщФ –л н айнрw р–цwО wэ кФлw нкê[E !у кwО уйнОл\р- рФОцуцн щула г щулалE
ТрщйwОE ^О р кêйр–Ф:- рФОцуцн ! ОФ ZцФрw щула г щулал элщцО уйнОрE й ОйгТц MОй нкê[
лТц к:щцуТйй !у кцугл куц–цФц– !уцщццФФ - !у щ ТрОц[Ф нОрE й ^йнО Ой э\цФр р
кнОуц^ щйцО к ê– ТФ нО[ лОкцуТщйО[E ^О ОФ ZцФр wщц- Фц кwОн нл^й-Ф:–рдя
» Ор^рц О юуйФ_лТцФ гE –: Оцу!цО[ Фц – Тц– Фц !уцщццФФ нОря ýй– кйТФ р–цО[
^цОгрц _цр р щ нОрайО[ !уцщццФФ а уцêл[ОйОйя «О MО О –лТ^рФй ô wэ кФрг рр элщл-
\р- –лТà YФ –цФ wэрО рр ФцОà «йг элщлО уйêкркйО[н ФйZр ОФ ZцФрà ýй– ФлТФ:
ОкцО: Фй MОр к !у н:]
Exc>sЭk-mщг^
53
Я щкл– улгй–р êйд wэ кФлw нкê[ р !у кцФр уйнОл\ца рФОц-
уцнй щула г щулалдя Gй р гО э: нОй !у Орк MО а к êуйТйО[à « ащй э:й – ТцE л –цФ
э:р нк р ￿
:3гsщ* dOêТ:Э
?

я9 !ур^рФ:A н êщйФр р ! щщцуТйФр ! нО ФФ: ОФ ZцФр-дя
тцФ !уркцгйй Окцущ нО[ р г ФгуцОФ нО[ н к ! нО ФФ:ц ОФ ZцФрдя l –цФ э:
–й[^ргE р ФйZр ОФ ZцФр э:р ! нО ФФ:–рдя ýцкйТФ E ^О –Фц О ащй э: кнца 1СE
л –й[^ргй Фй êлэй нО р эуцгцО:E й ФйZр нкцунОФргр э у рн[ н !у:\й–р р Ой–! Фй–р
?кнц О куц–E г ащй ОФ ZцФр –цТщл Фр–р Фц э:р ! нО ФФ:–рAя
G Фйн _ц[ ! нО ФФ: ОФ ZцФр-д э:й !у нОй ô ! нО ФФ
уйêкркйО[ р ОйгE ^О э: Фр !уркцр г êйгw^цФрw эуйгйя
»нц нОуц–ррн[ г О –лE ^О э: !у -Ор гйг – ТФ э:нОуцц юйêл рау: к wэ к[дE !ур
MО – –рФр–й[Ф êйщцО[ нк р ^лкнОкй р !уркцнОр нрОлй_рw г юрФй[Ф –л э–цФл г [_й–ря
ywэ:ц н кцО:E нОуйОцарр р !уйкрй Mгн!цуО к ! ОФ ZцФр–д р алул к нцущц^Ф: к !у -
нй нк щррн[ г О –лE ^О э: к:рауйО[ к wэ кФ - рауцE _ц[ г О у - э:й кнц– ^цкрщФйя
» ,уйФ_рр _ц[ wэ кФ - рау: Фцнг [г рФйя +О к кнц Фц êФй^рОE ^О юуйФ_л-
ТцФгр Фц кwэwОня ур –:нр wэкрE О ^Ф Ойг ТцE гйг р л ФйнE р нцущ_й Фй^рФйwО
л^й\цФФ эрО[ня YщФйг Фр Фц нОуц–Он г ^цОг !уцщццФФ:– р э êФй^цФФ:– ОФ -
ZцФр–E н êщйФФ:– ! н кцОй– Mгн!цуО кE алул р г Фнл[ОйФО кя ,уйФ_лТцФгр эйщйwО
êйкрщФ - Оцу!р– нО[w г й– уюФ нОрE Фц !уцщццФФ нОр р êйайщ ^Ф нОр р Фц нг ФФ:E к
ьш
у нОрОц]
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шь
Ор^рц О ФйнE кнцащй щ к щрО[ ОФ ZцФр щ цщрФнОкцФФ а ар^цнг а н ФйZц- О ^гр
êуцФр юрФййE О цнО[ ! щ!рнц- Фй эуй^Ф – г ФОуйгОця
»!цук:ц \лОрй уйêФр_л ФйZр гл[ОлуE г ащй э:й н кнц– – щ - р кнОуцОрй
к j–цургц – щ а юуйФ_лêнг а нОлщцФОйE !урц йкZца ! нОлщцФ^цнг –л э–цФля YФ
л^рн к щФ - рê MрОФ: Zг йурТйE к г О улw ! !йщйwО ц\ц щ нк ца у ТщцФря
»рщр– E к Ойгрц Zг : эцулО щцОц- рê нц–ц-E !уцщгр г О у: э:р рêкцнОФ: ц\ц к куц-
–цФй г у юуйФг к «йуй »црг а я Я нуйêл ! ФйE ^О Ф юуйФ_лêE ! О –л ^О Ф Ф нр
нйФщйрр н Ф нгй–р р Фц к:ащц н–цZФ я +О а нОлщцФОй êкйр ойФ-тйугE р э:й лТц
эцê л–й О щФ а щцюрнй к ца р–цФря » О куц– Фй щрй н элw !уркцгйОц[Ф нО[ к
юуйФ_лêнгр н нОйкФ: р–цФй E Фй!рнйФФ: ^цуцê щцюрня тФц Фуйкр н[ О E ^О р р–цФй
э:р гйг э: щкй к щФ –дя
Айг рр рФй^цE ойФ-тйуг э: – р– н нцщ – ! гйннл к нОлщцФ^цнгрц куц–цФйя нц
êйл–Ф - цг_рр !у юцнн уй ! нц–р Оргц Ф !урайнр –цФ Фй эцщя Я !урФй ца !ур-
айZцФрця т: !урZр к Фцэ [Z ц гйюцE р ойФ-тйуг кц нцэ рнгw^рОц[Ф аййФОФ я
YФ Огу:кй !цуцщ –Ф - щкцуря YФ êй!йОр êй эцщя oа ! кцщцФрц э: нОйу – щФ:– Фй
ауйФр ю йя
т: !у кцр к–цнОц нОйО г щФ р г кц^цул гйêйрн[ к – ц- гкйуОруця
АлО ойФ-тйуг нщцй ^цуцщФлw Фцкцу ОФлw кц\[k Ф !ура О кр –Фц лТрФ к – ц-
н энОкцФФ - гл Фц]
Сй–ц^лE ^О MОр н э:Ор !у рн щрр êйщ а щ ! кцФр Фй А»-MгуйФй êФй–цФрО -
нОц- ?ку щц GТр––р YркцуйA к гл ФФ: юйуОлгй р –йнн: !цуцщй^ О –E гйг Фйщ а О -
крО[я » Оц куц–цФй –лТцнОкцФФ - н^рОййн[ ! Фй Фцн! н эФ нО[ –лТ^рФ: ! щТйурО[ нцэц
р^Фр_ля » MО – н–:нц ойФ-тйуг гйêйн ^лО[ р Фц а лэ:–я Сщцн[ щйкй-Оц Фц–Ф а Окц-
^ц–нE ^О э: ! а к урО[ юуйФ_лêнгр –лТ^рФй я
,уйФ_лêнгрц –лТ^рФ: ^цФ[ нр[Ф Ор^йwОн О й–цургйФнг а –лТнг а рщцййя
цФур GТц-–н
ьС
щФйТщ: êй–цОрE ^О нуцщФцнОйОрнОр^цнгр- юуйФ_лê ФйнО [г нр[Ф
Ор^йцОн О нуцщФцнОйОрнОр^цнг а йФар^йФрФйE ^О ФцОулщФ ! кцурО[ к О E ^О Фр
Фрг ащй Фц н– алО ! ФО[ щула щулайдя Сй–цОрО[ юуйФ_лêй Фй й–цургйФнг – !Тц !у \ц
!у нО а ô Фй Фц– ФйщцО: –ргу нг !р^цнгрц !йкгрE й Фц Zру грц й–цургйФнгрц Z уО:
ФрТц г цФйE к г О у: – ТФ Фцêй–цОФ !у кцêОр щ щцнОр гр ауй–– к г ФОуйэйФщ:я
,уйФ_лê: _цлwО к \цглE Ф нО Zц-Ф:ц !йОгрE л–цwО а О крО[E ^рОйwО улнОй р н айнФ
щйФФ:– !у нй юуйФ_лêнг а рêщйФр ￿
Аhгld:Э*Os M3g3kг*Э
E шУ ‹ рê Фр э: э: рФОцуцнФ
О[ уйêk êйэцуц–цФцО[ ?щ нуйкФцФр9 нуцщр юуйФ_лТцФ г êйэцуц–цФцО[ –ц^ОйwО кнц
1TT ‹Aя
YщФйг !лнО[ рФ - кФцZФр- крщ р ! кцщцФрц юуйФ_лê к кйн Фц э–йФ:кйwОя ýцн– Оу
Фй ущ гй^цнОкE г О у:ц й–цургйФнгрц –лТ^рФ: н ^р э: ТцФнОкцФФ:–р ? M-E эуйОйФE ^О
эргрФр ФйщцàдAE юуйФ_лê: кцщлО нцэ гйг –й^ р !урщйwО êФй^цФрц нк р– –лТнгр– щ нО -
рФнОкй– Фц –цФ[ZцE ^ц– wэ - А –E Цр рр йууря т ! щулай ýйОйр к:уйêрйн[ Ойг9
,уйФ_лêнгрц –лТ^рФ: Фц ^лкнОклwО Фц э щр– нОр щц– ФнОуру кйО[ нк w –лТцнОкцФ-
Ф нО[E гйг й–цургйФнгрця ,уйФ_лê Фц эêйФ !рО[ !рк E рауйО[ к юлОэ р к э\ц ТрО[ н э-
уйêФ Оуйщр_р ФФ:– –лТнгр– нОцуц Ор!й–E нл\цнОклw\р– к Э.jдя
jкО у гФрар .цнО[щцнО –рр Ф к юуйФ_лê к Фц – алО ZрэйО[нд ?
,гxТy Mгllгщ*
o:Э*chmЭ* А3*
Р
Т BЭ W:щ*g
A ойФ-ЦцФлй ýйщ К ?
-Э3*
-
BЭ*щгТ M3dЭ3>
A нгйêй –Фц ! Оццю ФлE
^О кнц MОр –лТнгрц –цОйю у: л щО г уФ–р к z{z кцгE г ащй й–цургйФ_: !урцêТйр к
,уйФ_рw щ О а E ^О э: ! êФйг –рО[н н ^цуОй–р ^ц кцгй » êу ТщцФря YФр ^рОйр ! M-
ьС
￿
ЮЭ*:y -3mЭs
?1УСшô1Ф1мA ô й–цургйФнгр- !рнйОц[E г О у:- н Оурщ_йОр цО Тр к oку !цE й êй а щ щ н–цуОр !урФ
эурОйФнг ц ! щщйФнОк я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шм
êрwE л^ррн[ а к урО[ ! -юуйФ_лêнгрE л^ррн[ юц О кйФрw р êФйг –ррн[ н рнглннОк –я
ýй^рФй н 1УьT- аая Фй–цОрйн[ щулай ОцФщцФ_ря Qц кцг ЯцФцннйФнй ! нОц!цФФ н–ц-
Фрн ￿
M3:lKщ:щ M3*O
–я тлТ^рФ: Оц!цу[ ! нц\йр ,уйФ_рwE ^О э: êйФр–йО[н нцгн – р
глуйТрО[ня j кнц ОцE гО к Э.j кц нцэE гйг ^ц кцг M! р ЯцФцннйФнйE нОйр к:ê:кйО[
–Ф а к !у н кя » куц–цФй – ц- wФ нОр –: кнц н –ФрОц[Ф: д Ор! к Фйê:кйр цку -
!ц-_й–р рр а лэ:–ря YщФйг к ,уйФ_рр р нц-^йн ! р_ц-нгрцE ! ТйуФ:ц р ^цФ: Оу-
щ к ! э у[эц н Оцуу урê– – Фц к:ащО Ойгр–р Фйгй^йФФ:–рE гйг р г цар к j–цургця
» ,уйФ_рр кнц Фй э у О ô êщцн[ !у гй^гй нг уцц ! щл–йwОE ^О Ф а лэ -я » ,уйФ_рр
н уйФрн рщцй айу– Фр^Ф а р кнцнО у ФФца ^ц кцгй M! р » êу ТщцФрE р Ф гйê:-
кйцО нр[Ф ц крФрц Фй О E гйг wщр ОФ нОн г wэкр р нцгнлдя
» гл[ОлуцE ащц ! кнцщФцкФ - Ф у– - кцОн эрê нО[ р кêйр–Ф ц э ТйФрц –цТщл
! й–рE ащц уй–гр щ êк цФФ а рщцйй гйТщ а ! й а уйêщ Zруц ô wщр !цуцТркйwО
wэ к[ р нцгн н э [Zц- уйщ нО[w р нк э щ -я
ý кцуФц–н г ойФ-тйугля » О О кц^цу Фй гл Фц к – ц- гкйуОруц – - Ф к:- юуйФ_лê-
нгр- щула уцZр !ура О крО[ щ Фйн гйннлц
ьь
я G ТФй !урêФйО[нE ^О О ащй ! ФОр
Фц р–цйE ^О Ойг ц гйннлцE Фц а к у лТц О –E ащц Фй-Ор Фц э щр–:ц !у щлгО: щ ца
рêа О кцФря ?Я !рZл MОр нОу грE р –Фц Фц–Ф а нО:щФ E н кФ !урêФйwн[ к О –E ^О Фц
^рОйй йуур ООцуйд рр êйэ:й ФйщцО[ ФрТФцц эц[ц Фй к:!лнгФ - кц^цуAя » О куц–
н щцуТр– ц – ца щр[Фргй к н[ щц– ФнОуй_рц- гйрю уФр-нг а юйФйОрê–й êщ -
у к а !рОйФря Ай– э:р элО: ^гр н ! щ êурОц[Ф а крщй Фй!рОгй–р щ ^рнОгр уай-
Фрê–йE !рwр крОй–рФ к уйê–цу – н эйФйФ р Фцн–цОФ ц г р^цнОк О ^г к н !у у \цФ-
Ф - w_цуФ -я ?ойФ-тйуг кê к улгр щрФ О гE гурОр^цнгр н– Оуц ца н щцуТр– ц
р эцêй!ц_р ФФ êйкрE ^О к ,уйФ_рр Ойглw !р\л нгйу–ркйwО щ –йZФц–л нг ОляA
« н^йнО[wE л –цФ Фй гл Фц гйêййн[ э [Zй арФФй –рнгйE г О улw рн! [ê кйй к
гй^цнОкц кйê: щ юулгО кя ойФ-тйуг н– Оуц – w гл Фw р ! гй^й а к -я т гл Ф
э:й ^цФ[ Фцнцгнлй[Ф -я
» г Ф_ц г Ф_ к ойФ-тйуг ФйZц кнц Фц э щр–:ц щ гйннлц рФауцщрцФО: êй рнгw-
^цФрц– алнрФ а Труйя ?» О О – –цФО э:й !у ОркФр_ц- алнрФ а Труйя »нг уц ! нц
MО а рê–цФрй нк ц –ФцФрцяA » О О !й–ОФ:- кц^цу рê êйэлщZца кцацОйурйФ_й !уцкуй-
Орйн[ к –н цщй-MФОлêрйнОйя ýц лкцуцФйE ^О Фй О О – –цФО êФйй юй–ррw ойФ-тйугйE
й цнр э: р êФййE О E нг уцц кнца E Фц нл–цй !уйкр[Ф !у рêФцнОря ýц элщл уйннгйê:кйО[
кй– О –E цай р О ащй н Фр– к ! нОц[E ! О –л ^О MО й– уй[Ф E щй р кнw рФю у–й-
_рw ! щ эФ а О гй элщл !рн:кйО[ к ОуцО[ц- айкця ýцн– Оу Фй О ^О !уйгОр^цнгр
Фр^ца Фц êФйй ойФ-тйугцE Ф !уцщ Тр –Фц к êкуйОрО[н н Фр– к йурТя ý кцщ[ –Фц
Фц– Фр^ца Фц э: рêкцнОФ ] GйТц цнр э: ! ц йй н Фр– к йурТE Фц !уцщнОйкйE ^ц–
кнц MО – а êйг Ф^рО[н ô нОй э: Ф – р– wэ кФрг –E –лТц– рр нОйн !уцщ–цО –
ZлОрк а уйêа к уй к куц– г гОц-ц- !цуцщ лТрФ –я
нц MО а кц^цуй щ а энлТщйй н ! щулай–р щцОйр !у рê ZцщZца я щулар
йФйрêру кйр – ц ! кцщцФрц н О ^гр êуцФр ! нцщФр рê:нгйФр- р л^цФр- нй–: – щФ:
к Э.j г Фнл[ОйФО кE !рнйОцц- р алул wэ кФ: ОФ ZцФр-я Я лТц н кцуZцФФ Фц ! –ФwE
^О р–цФФ н кцО кйр MОр нкцО ^р-н!ц_рйрнО: ОФ ZцФр- –цТщл –лТ^рФ - р ТцФ\рФ -я
ý Фр щФй рê р –цО щрг ?элщ[ О 12 Zйа кдE м ê О: !уйкрдE Ф эцн_цФФ: рФнОул-
–цФО кдE 1ш гw^ц- н^йнО[д р Оя щя р Оя !яA Фц !урêФйкйй ОЛцêщ к йурТ н –й êФйг –:–
юуйФ_лê –E г О у:- Ф нрО –ргу !йкгр р ^рОйцО улнОйE у Z эщл–йФФ:– ! нОл!г –E
!у–рг – кцщл\р– к уй-нгрц гл\ря
ьь
Яйал рê э э к н –н –я ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шф
»н! –рФй гйТщлw –рФлОл ФйZца н Фр– э\цФрE êйщйкйй нцэц
к !у н:9 QО Ф р–ц к крщлà
» гйглw нО у Фл уйêкркйwОн ФйZр ОФ ZцФрà
?ýй нй– – Тц щцц êй^ц– э: –йО[ нцэц а клE г ащй – ТФ ОкцОрО[ Фй MОр щкй
к !у нй Ойг9 Фр^ца н эцФФ а д р гО ца êФйцОдàA
т р ! щулар уйêщцррн[ Фй щкй йацуя YщФр а к урр9 YE э Тц] YФ ТркцО к йурТц]
Qца Оцэц ц\ц Фйщ àд Gуларц уцê ФФ н!уйZркйр –цФ9 А: ^О E н л–й н Zйàд

щ щ щ

,уйФ_лêнгр- юр н ю Ццê йнгй[ щФйТщ: нгйêй9 l нцущ_й цнО[ нк  аргйE
г О улw э:^Фй аргй ОкцуайцОдя YФ р–ц к крщлE ^О ФцкцщцФрц ô MО эйа E Ф к:уй-
êрн рê\Фцця «йг э: Ой– Фр э: E ^цуцê ! а щй ! нц !рнйФФ: н э:Ор- нрщцй Фй
э уОл нй– цОй г –!йФрр ￿
Aг: o:3*cЭ
E к:цОйw\ца к йурТя Я !лОцZцнОк кйй Фйцагц9
щФй г ТйФй глуОгйE !йуй щТрФн к р нкрОцу кE ! Оуц!йФФ:- н кйу[ 0dg>1JJsk т ТФ
нгйêйО[E ^О кцн[ – - эйайТ э: рФОццгОлй[Ф а !йФйя
Я к Zй к юуйФ_лêнгрц элщФр ойФ-тйугйE н кцуZцФФ Фц ! Фр–йE ^О л Фца лТц
цнО[ ФййТцФФй ТрêФ[E к г О у - к э [Z – г р^цнОкц !урнлОнОк кйр юуйФ_лТцФгря
+Ор юуйФ_лТцФ г э:й !у нО О[–йE Фр крнцр Фй Фц–E гйг э гр Фй э ФцE р гйТщй рê
Фр E кцу ОФ E р–цй Фй Фца нк р !йФ:E р –Ф арц рê Фр ФйкцуФгй э:р к н нО Фрр !ур-
а О крО[ кглнФ:- гйннлця »рщ л юуйФ_лТцФ г э: Ойг -E н кФ Фр р–цр э [Z - !:О
н кнц–р эцнг Фц^Ф:–р ООцФгй–р ^лкнОкя ýц элщл лОкцуТщйО[E ^О MОр юуйФ_лТцФгр кнц
э:р г гцОгй–р ?г р–р рФ нОуйФ_: ^йнО !уцщнОйкwО юуйФ_лТцФ гAE Ф ФрE эцê н –Фц-
ФрE э:р рнглZцФФ:–р ТцФ\рФй–рE к г –!йФрр г О у: ^лкнОк кйй нцэ Фй щцнО[ цО
–йщZця ?j г ащй Оцэц кнца 2TE Фц ^цФ[ !урОФ ^лкнОк кйО[ нцэ ОйгE н кФ Оцэц 1TяA
Эуцщр MОр ТцФ\рФ н эцФФ к:щцйн[ щФй ! р–цФр « ця +Ой « ц ^цФ[ wэрй ойФ-
тйугйя Y^цФ[- ^цФ[я
« ц Ф нрй г у Оглw нОурТгл р р–цй урФ:- ур–нгр- Ф ня YФй Фц э:й êй!рнФ -
гуйнйкр_ц-E Ф л Фцц э:р гуйнрк:ц Ф арE г О у:ц Фй Фцрê–цФФ щц– ФнОуру кййE ^й\ц
кнца к йФнй–эц н ^цуФ - –рФр-wэг -я « ц к:у нйE –йурФлн[ к н гл ОцнФ: нкêц- щкл
! кE г О у – к: ^рОйр к !цук - айкця нуйкФцФрw н Фц- – р ацФщцуФ -Фц-Оуй[-
Ф:ц р ! Ф нО[w эцêТруцФФ:ц !уцщнОйкцФр э ОФ ZцФрр ! к э:р нцагйk гйг э:
л^Zц к:уйêрО[нk !у крФ_рй[Ф:–ря Я Фц ! Фр–йй цц ОФ ZцФр- н ойФ-тйуг –я YФр
Ойр ! !лнОгй–я у щкрайн[ ! ! ОФ ФйэрО - а нО–р гкйуОруц ойФ-тйугйE « ц
гйй улгр Фй ца эцщуй р О щкрайй ца щ О а E ^О э: !у -Ор –р– я Айг ц ! кцщцФрц « ц
гйêй н[ –Фц Фц э:^й-Ф уйêкêФ:– р нцгнлй[Ф:–я «йгрц ОФ ZцФр э:р л Фцц н ойФ-
тйуг –à Ц:р р Фр !у нО щулê[–р рр э [ZцE ^ц– щулê[–рà ýйнг [г ! нО ФФ:–р
э:р р ОФ ZцФрà YщФйг к !у н ! нО ФФ нОр ОФ ZцФр- к юуйФ_лêнг - гкйуОруцE к
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шУ
г О у - ^лкнОкцФФ нО[ нал\ййн[ р крнцйE гйг алнО:ц Ол^р Фйщ ! О г –E !уцщнОйкнE
! –цФ[Zц- –цуцE щцОнгр–я
YщФйТщ: кц^цу – ! нц рêущФ а г р^цнОкй э гй к « О-щw-Я Ф
ьм
 êйкêйй н « ц
уйêа к уE Фц л^ОE ^О – ц ТцйФрц уйêкцщйО[ нрОлй_рw – ТцО э:О[ кнОуц^цФ – ^йФрц–
рр êй–й^ркйФрц– юйгО кя ýйZ уйêа к у !у Zц !урэрêрОц[Ф Ойг9
Я
9 « цE й щйкФ О: êФйг –й н ойФ-тйуг –à
Карн
9 Э ойФ-тйуг –à Y-E ^цФ[ щйкФ я
Я
9 ЭгйТрE й к: э:р к–цнОцà
« ц9 QО О: р–ццZ[ к крщл ! щ н к – к–цнОцдà
Я
9 ýл р–цw н крщлE ^О к: эуйр !уцщццФФ:ц эêйОц[нОкй ! ! к щл щула щулайя
Карн
9 j ^О О: р–ццZ[ к крщл ! щ ! ФОрц– эêйОц[нОкйдà
Я
9 ýл к О – н–:нцE ^О О: кнОуц^йцZ[н О [г н MОр– ^ц кцг –я А цнО[ л кйн н э:ц
ОФ ZцФрE к г О у: Фц л^йнОклwО щуларц wщря
Карн
9 j гйг - к MО – н–:нà
Я
9 ýл ^О О: кнОуц^йцZ[н О [г н MОр– ^ц кцг –E ! О –л ^О к: к–цнОця
Карн
9 СФй^рОE –: !О[ кцуФлрн[ г !цук –л к !у нлà
Я
9 ýл щйя
Карн
9 ç гйг - к MО – н–:нà
Я
?ащц Тц Я эцн![цуà]A9 » ^ц– н–:н к э\ц кнца à
Карн
9 Gц-нОкрОц[Ф я * у Zр- к !у ня
YФй êйглурй нрайуцОлE ! !уйкрй улгй–р к н: р ! н– Оуцй Фй –цФk н уйêщуйТц-
Фрц–à çр лщркцФрц–à çр н wэ к[wà YФй ZлОрй рр щц-нОкрОц[Ф –цФ Фц ! Фр–ййà
Ц: р ФйZ уйêа к у Фй^й – щулТэ: рр !у кцФрц– цц Фц!урêФрE êй–йнгру кйФФ - ! щ
эцêуйêр^рцà oц р_ нОйкй н[ Фц!у Фр_йц–:–я Э! ZФй êйайщгйE нгу:Ой ! щ Фц!у -
Фр_йц– - –йнг -я Я ! ^лкнОк кйй нцэE гйг ацу рФ гйуОрФ: «ц-О к рн! ФцФрр тца Яй-йФ
рê юр[–й ,уйФ_лêнгр- ! _цл-дя «ц-О цщцО к йурТ г нк ц–л ТцФр лE г О у:- лэцТй
н Фцл кр– - юуйФ_лêнг - гуйнйкр_ц-я «ц-О Фц ! Фр–йцОE ! ^ц–л юуйФ_лТцФгр Фц ОО
нФ к:уйêрО[ р ! гйêйО[ нк р ^лкнОкйя Эк ц–л Ф к –л юуйФ_лêнг –л щулал ywгл ?к рн! -
ФцФрр «цкрФй «й-ФйE г О у:- рê г Тр к Ф цêцО щ О а E ^О э: р–рОру кйО[ юуйФ_лêнгр-
йг_цФОA «ц-О а к урО9 « ащй н^йнОркйE л:эйwн[E г ащй аул\л ô –луwн[я G гйТщ а
^лкнОкй нл\цнОклцО н ОкцОнОклw\цц к:уйТцФрц р_йя ý ФцОя YФ ^цО MОл êйайщ ^Флwkд
YщФйг Фй MО – ФйZ уйêа к у н « ц Фц êйг Ф^рн9
Я
?Фц нщйwн[A9 ýлE л кйн г ащй-Фрэлщ[ э:р нкрщйФрà
Карн
?н кêащ –E гйг л к э:A9 ЭкрщйФрцдà QО О: р–ццZ[ к крщл ! щ нкрщйФрц–à
Я
9 А: Фйщ –Ф - н–ццZ[ня
Карн
?алэ г êйОаркйн[ нрайуцО - р к:!лнгй нОул-гл щ:–йA9 +О л кйнE й–цургйФ-
_цкE Ойг !урФО à
Я
9 QО !урФО à
Карн
9 А E ^О к: эêйФ: кнц êФйО[я »: щ ТФ: кнц нкêйО[ к–цнОц р ! ТрО[ к –йцФ[-
глw г у э ^гл щ О а E ^О э: кнц ! Фр–йО[ р г ФОу ру кйО[я
Я
9 Gй –Фц н кцуZцФФ ФцрФОцуцнФ кнц г ФОу ру кйО[ р уйФрО[ к –йцФ[г - г у -
э ^гця
Карн
9 уцгуйнФ я тФц О Тця » MО – л Фйн н О э - –ФцФр Фц уйêр^йwОня
ьм
￿
АôТЭs d> Rhô*Э
?Ццуца Я Ф:A ô крФ щц[^цнгр- уцар ФE !у нОруйw\р-н Фй 2TT гр –цОу к О »[цФФй щ jкрФ[ Фйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
шФ
АлО Фй л:эФлйн[ р лZйя GйТц нц-^йнE г ащй кн! –рФйw « цE л –цФ щйкцФрц
! щнгйгркйцОя

щ щ щ

»нц MО ! щк щрО Фйн г уйêа к ул гл[ОлуФ – уйêр^рр к:н О - = а ул т ФэйФя
ýр^О Ойг Фц рwнОурулцО !урФОрц юуйФ_лТцФг - нрОлй_рр Фц !уцщццФФ нОр ?щйТц
цнр Фй эцê ащгр эу нйцОн к эЛОр э–йФ^рк а гл!рщ ФйAE гйг цц ! Фр–йФрц н кй
нкрщйФрцдя oнр к: н!у нрОц wэлw юуйФ_лТцФгл О –E гйг л Фцц !у щО нкрщйФрE Фй
! н– ОурО Фй кйн н ! Ф:– Фц! Фр–йФрц–я çр Фй !у нО ю:угФцОE гйг нщцйй щФйТщ:
– ! щулай »цу ФргйE й ! О – нгйТцО9 Я Фц êйФр–йwн[ нкрщйФр–рдя +О рнгw^рОц[Ф
кйZй йФа нйгн Фнгй рнО урдя Айг гйг Тц юуйФ_лТцФгр уцZйwО !цук нОц!цФФ:ц !у -
эц–: wэ кФ - ТрêФрà
Сщцн[ Фц э щр– О–цОрО[E ^О к ,уйФ_рр О Тц ТрклО щрФ грц wщр ?р ! ^Ор –р-
р ФAE г О у:ц О ^Ф Ойг ТцE гйг й–цургйФ_:E р\лО ! ОцФ_рй[Ф: wэ кФрг к р –лТц-
к ЭцОря Эл\цнОклwО э арE эйу: щ щрФ гр wщц-E й ОйгТц юуйФ_лêнгрц А»-!цуцщй^р
р уцйрОр-Z л ! щ ФйêкйФрц– QО Ойг ц wэ к[àд ?
А
Р
ЭsТО Q>щг L
Р
Amщ>:?
A р YнОу к рнгл-
ZцФрд ?
L
Р
1lЭ dЭ TЭ*Т3Тгщ*
AE к уй–гй г О у: –цнОФ:ц щрФ грц гуйнйкр_: кнОл!йwО к г Ф-
ОйгО н гуйнйк_й–р-юуйФ_лêй–р р нОйуйwОн н эйêФрО[ щула щулай Фй нОу кй « Ф-Аргр н
Ойг - нОуйнО[wE ^О гй!рОйФ к !цуцщй^ц y щгй wэкрд ?
Lщ.Э Bщ3Т
A уйн!йгйн э:E гйг уцэц-
Ф гя щ крФрц– j–цургр к нОуйФц ! кррн[ н!ц_рй[Ф:ц гйюц щ щрФ гр wщц- р
н!рщ-щц-ОрФа
ьф
я Сщцн[ щйТц нл\цнОклцО ￿
EcщlЭ dЭ ,éd>cТгщ*
?.г й н эйêФйAE г О уй к нОуйФц
н эйêФй нО [ Тц Фц!урнО -ФйE гйг глн г !цуцêуц а н:уй эуря » ,уйФ_рр ТрклО нО [г
щрФ ^цгE ^О р ^рн уйкФ ФйнццФрw ZОйОй jурê Фйя QО Тц Ойг а юуйФ_лТцФгр êФйwО
wэкрE ^ца Фц êФйц– –:à
oнр к: н!у нрОц wэлw юуйФ_лТцФгл О –E гйг л Фцц !у щО
нкрщйФрE Фй ! н– ОурО Фй кйн н ! Ф:– Фц! Фр–йФрц–я çр Фй !у нО
ю:угФцОE гйг нщцйй щФйТщ: – ! щулай »цу ФргйE й ! О – нгйТцО9 Я Фц
êйФр–йwн[ нкрщйФр–рдя
+О рнгw^рОц[Ф кйZй йФа нйгн Фнгй рнО урдя
«Ов 21 э я Zт уц2цм У уяв оач к 1орй днСя н дрн р днуурн
ардрьм
С яд \ т яу
G Фй^йй к ,уйФ_рр Фц нл\цнОклцО н кй рр ! ФОр нкрщйФрдя oнр ! н– О-
уцО[ к йФа -юуйФ_лêнг – н кйуц !цуцк щ н кй нкрщйФрцдE О к: лкрщрОц н к
sщ:Тг:
дE
г О у ц элгкй[Ф !цуцк щрОнE гйг к: щрО[д рр к: щдя л^йцОнE ^О к ,уйФ_рр
н гц–-О !у нО к: щОдя т ТФ к:-Ор к гйюц р ! э ОйО[ юуйФ_лêнгр эл[щ ай рр
êйг Ф^рО[ нкрщйФрц Фй нцФ кйц лнйщ[э: zО{{ кцгйE ащц к: нОуйнОФ êй-–цОцн[ wэ к[wE
й кйZ !йуОФцу элщцО ау –г щцгй–ру кйО[ нОр р тййу–ця ур–цФрОц[Ф г нкрщйФр–
Фц нл\цнОклцО Фргйгр 12 Zйа кE Оц Фрг рр рФнОул–цФО кE г ! – \р г О у: – ай э:
!урэцаФлО[ эцщФй щрФ гй юуйФ_лТцФгйя ýц нл\цнОклцО Фргйгр гурОцурцк !уйкр[Ф а
! щ щй г нкрщйФрwя G ФцщйкФца куц–цФр Фй MОл Оц–л Фц нл\цнОк кй Фр щФ - гФрар
рр ! н эр щ Фй^рФйw\р êй рнгw^цФрц– !цуцк щФ: н йФар-нг а рêщйФр-я ,уйФ-
ьф
￿
фу»ам ,pЭЭd d3Тг*g
E элгкй[Ф ô э:нОу:ц нкрщйФр9 ю у–йО кц^цурФ г –рФр-нкрщйФр-E уайФрê кйФФ: н _ц[w ! êФй-
г –рО[ wщц- щула н щула – êй –рФр–й[Ф г у Огр- ну гя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
СT
_лТцФгр ! ФОр Фц р–црE ^О нцэ Фйщ !йгцОру кйО[д р эуцФщру кйО[д ?н О ^гр êуц-
Фр ! нцщФр щ нОрТцФр- –йугцОрФай р !у – лZцФйA гйг Трк - О кйуE н кФ н уО к:ц
! –рщ у:я MО –л р юуйФ_лê:E р юуйФ_лТцФгрE гйêйкZрн[ Фй й–цургйФнг - êц–цE р–цwО
э [Zрц !у эц–: н MОр–р нй–:–р нкрщйФр–ря YщрФ юуйФ_лêE Тркл\р- к ý[w-) угцE к
э ац ! !:Ойн ! – ^[ Тркл\р– к Э.j н Оц^цнОкцФФргй– р куйêл–рО[ р ! ! к щл
нкрщйФр-я YФ !рнй9 Я !у Тр êщцн[ 1T цО р кнц куц– нОуйщй О кнц MОр нкрщйФр-я » О
г гйг –л к:к щл !урZц9
ЭкрщйФрц ô MО р айа E р нл\цнОкрОц[Ф ця ç Ф н кцуZцФФ Фц эêйОц[Ф к-
цОн Фй^й – ОФ ZцФр-я «йг айа нкрщйФрц ô MО !уцэ:кйФрц к ОФ ZцФр н гц–-О рр
ТрщйФрц êйкêгр MОр ОФ ZцФр-я
* щрО[ Фй нкрщйФрц ô êФй^рО рщОр Фй кнОуц^ля
ç О –лE г а О: !урайZйцZ[ Фй нкрщйФрцE Фц[ê а к урО[9 Я ^л ! -Ор н О э - Фй
нкрщйФрцдя oнр к: Ойг нгйТцОцE кй– ^й\ц кнца ОкцОО9 тФц Фц ФлТФ: Фргйгрц ОФ Zц-
Фрдя YщФйг цнр к: !урайнрр р кй– Фц ОгйêйрE – ТФ ау –г êйкрО[9 Ац!цу[ л Фйн
н О э - элщцО нкрщйФрцдя
Gуларц юуйФ_лê:E р–цкZрц !:О н– ОурФд р уцZцФр р^Ф: !у эц– к j–цургцE
уйêуйêррн[ ! О г – н кцО к р !ур–цу к рê н энОкцФФ а !:Ой9 ЭкрщйФрц ô MО гйг рФОцу-
к[w !урц–ц Фй уйэ Оля »нц êщцн[ êйкêйФ к гула щцФцадE ô !рнй щула - э ацуя YщФй
щцклZгй Фй!рнйй9 ýц р–ццО êФй^цФрE гйг нр[Ф кйн кц^цО щула г щулалE Фр к г ц– нл-
^йц Фц[ê рщОр щ – - г !йуФw нуйêл ! нц !цук а нкрщйФрE рФй^ц êй О э - êйгуц!рОн
! й уц!лОй_рдя o\ц н кцО9 ýц[ê êк ФрО[ ^ц кцгл Оур уйêй к щцФ[ ! нц нкрщйФрE
щйТц цнр к: ^цФ[ щула щулал ! Фуйкррн[дя çE Фйг Фц_E ! нцщФцц9 1я А: кнцащй щ ТцФ
р–цО[ нк ц –ФцФрця 2я +О –ФцФрц щ ТФ э:О[ Ойгр– ТцE гйг л ^ц кцгйE н г О у:– л Оцэ
э: нкрщйФрцдя
Ц ацу ô Фцгй Эцур ô Фй!рнйй щ юуйФ_лê к энО Оц[Ф ц Mннц ! щ ФйêкйФрц–
»нцE ^О ФлТФ êФйО[ нкрщйФр 9 улг к щнОк ! [ê кйОцдE ащц цнО[ Ойгрц н кй9
j–цургйФнг ц нкрщйФрц ô MО ! нО ФФ:- ! рнг н _ц[w уйнZруцФр н энОкцФФ а
к:э уйя G нл\цнОкцФр MО - _цр Фйщ Фй-Ор Фцнг [г гйФщрщйО к р !у йФйрêру -
кйО[ г Mююр_рцФО н к–цнОр– нОр н гйТщ:–дE щ ^ца êй^йнОлw ОуцэлцОн л^йнОрц йщк -
гйОйE юрФйФн к а г Фнл[ОйФОйE !нр йФйрОргйE щрцО айE рФнОулгО уй ! - ацE нОуй -
к а йацФОйE Фцнг [г щцêрФюр_рулw\р нуцщнОк р уцêл[ОйО: йФйрêй гу крдя
ФОрц й–цургйФнгр нкрщйФр- ФйнО [г ТцнОг цE ^О юуйФ_лêнгр- юр н ю Ццу-
Фйу-jФур yцкр ?юуйФ_лê: н гуй\цФФ Фйê:кйwО ца ￿
BЮL
A !рнй нцщлw\цц9 ЭрнОц–й
! рнгй !йуОФцуй р êйкê:кйФр ОФ ZцФр- нО [ ю у–й[ФйE р к гула Фцц Фйу н Ойг ц
г р^цнОк урОлй кE ^О ! Ф нО[w лэркйцО кнглw êйайщ ^Ф нО[ р Фц!уцщнгйêлц– нО[я +О
!ур–цу й–цургйФнг а !лурОйФнОкй р уйêщццФр кц\ц-E рêрZФ г щрюргй_р wэкрдя
,уйФ_лê: Фц ! Фр–йwО нг ФФ нОр й–цургйФ_цк Огу:кйО[ нк р гйуО: к куц– нкр-
щйФря
» ,уйФ_рр Фцк ê– ТФ !уцщнОйкрО[ нцэц нрОлй_рwE рê эуйТцФФлw к
щФ - рê гйургйОлу к ТлуФйц цVs ~sc Œ>gsgя » уцнО уйФц нрщрО !йуйя ç
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
С1
–лТ^рФй а к урО9 ýц щл–йwE ^О Фй– ! Фйщ эрОн ! – \[ !нр Оцуй!цкОйя
Эца щФ Тц л Фйн !цук ц нкрщйФрцдя
щуйêл–цкйцОнE ^О к куц– !цук а нкрщйФр –цТщл wщ[–р Огу: н[ –Ф Тц-
нОк р^Ф нОФ: ФцнО:г к гдя ,уйФ_лТцФгц ! щ эФй нрОлй_р элщцО Фц! ФОФйя ,уйФ-
_лê:E г Фц^Ф E О Тц э:кйwО л !нр Оцуй!цкО к ?г О у:ц Фцуцщг !урФйщцТйО нОйу - Zг ц
юуц-щ кнг а !нр йФйрêйAE щФйг к нОуйФц Фц !урФО: Фц О [г !лэр^Ф:ц Огу кцФрE
Ф р !уцщнОйкцФрц О –E ^О ^ц кцг щ ТцФ уцZйО[ !у эц–: нк р р^Ф: ОФ ZцФр-E
эуй\йн[ êй ! – \[w г ОуцО[р– р_й–я нуйкФцФрw н j–цург - к ,уйФ_рр Фц уйн!у -
нОуйФцФ н к–цнОФ ц ! нц\цФрц !нр Оцуй!цкОй щ уцZцФр !у эц– нц–ц-Ф: ОФ Zц-
Фр-я oнр к: ! н кцОлцОц юуйФ_лТцФгц к к !у нц к:э уй !йуОФцуй ! ТрО[н Фй гФрТ-
Флw –лщу нО[ ?гйг к:эуйО[ !уйкр[Ф а !йуОФцуйE êй–цОрО[ !урêФйгр О а E ^О !йуОФцу н
кй–р н к–цнОр– р элщцО кй– кцуцФ р гйг !уйкр[Ф !у -Ор нОйщрр у –йФОр^цнг - wэкрAE
Фй н кйОрО нк - Zц-Ф:- !йО г р лэцТрО глщй ! щй[Zця рОргй н эйêФцФр кцОн
^йнО[w р–!р_рОФ а рр ! щуйêл–цкйц– а E й Фц ^йнО[w Mгн!р_рОФ а E О цнО[ нФ к:уй-
ТцФФ а E й нкйщцэФ:- ОйФц_ щкл wщц- Фц !уцщнОйкцО н э - уйнгуйнгл ! О ^гй– Огу -
кцФр-я ,уйФнлйêй ору !рнййE ^О к j–цургц ^ц кцг ! гйê:кйцО нк р гй^цнОкйE Ф нОй-
цОн ^цФ[ нщцуТйФФ:–E ю у–й[Ф:– ô щйцОE Ф щйцг Фц кнця » уцêл[ОйОц –: р–цц– н–цн[
раурк нОр р ОнОуйФцФФ нОрдя
YщФйТщ: н– Оуцй А» р ФйОгФлйн[ Фй !цуцщй^л * нОг9 йурТдE к г О у - –лТ-
^рФй к:эруйцО щФл-цщрФнОкцФФлw рê щкйщ_йОр !Ор й–цургйФ гE ^О э: к:кцêОр цц Фй рщц-
й[Ф ц нкрщйФрц к йурТця щ эФ:- нwТцО Фц !уцщ! йайцО Фйр^рц эцнг Фц^Ф - ай––:
ООцФг кя »нц нй– ц нОуйZФ цE ^О н êщйй ФйZй гл[Олуй к н–:нц у –йФОр^цнгр ОФ Zц-
Фр-E э: л!йг кйФ д к ! л^йн к - А» нца–цФО wэкр !урО уФ -нй йуФ а !уркглнйE н
аФ_цк - у –йФОрг - ! êщуйкрОц[Ф: Огу:О г р йэн wОФ кргО урйФнгр– нца–цФО –
!цуцщй^рE ащц щкл щцклZцг-юрФйрнО г ?! нц О а E гйг нОй[Ф:ц êйуцкйФФ:ц гуйнйкр_:
лZр н н_цФ:A уйнн!уйZркйwО у щнОкцФФргр нОгй9 !уйкр[Фй –й–йE –уй^Ф:- !й!йE
! щ êурОц[Фй нцнОуй р –й ^ца ! Фр–йw\р- ZлурФя +О Фц wэ к[E й юрФй[Ф:- êйэца
к MгнОуц–й[Ф – н! уОц н!рщ-щц-ОрФайя ЭрщрZ[ р ^лкнОклцZ[E гйг лТйн уйн! êйцОн !
кнц–л ОцлE н кФ Оцэц !О[ ZцнОФйщ_йО[ цО р О: р\цZ[ !йуФ щ ! нО ФФ: ОФ Zц-
Фр-я ýй MгуйФц л^йнОФр_: щФй гуйнркцц щула - нОйуйwОн ^йу кйО[ нцущ_ц нОгй р
н укйО[ !уйкр[Ф:- ц!цнО г ?wэрО]Aя
,уйФ_лТцФгр Фц ! -–лОE ! ^ц–л кêу н:- –лТ^рФй нй– Фц к н нО Фрр !урФО[ уцZц-
ФрцE нг [г гйФщрщйОлу Ф щ ТцФ уйнн– ОуцО[ щ О а E ^О э: Фй-Ор Ол цщрФнОкцФФлwдE
р ! ^ц–л –ру у –йФОр^цнгр нкрщйФр- Фц О [г Фц уйщлцОE Ф нлрО ца л^йнОФр_й– нО [г
нОуцннйя ,уйФ_лТцФгрE кцу ОФ E êйщл–йwОн О –E ! ^ц–л нОгл р й–цургйФ_й– к
_ц – ФуйкрОн Ойг ц –л^цФрцE р ФйкцуФгй êйщйщлО к !у н9 j гйг Тц êй кнц– MОр– Z л
уйêащцО[ !цунО нлщ[э:àд

щ щ щ

«нОйОрE нлщ[эц н цц !цунО –я +О ^цФ[ êФй^р–:ц н кй ?гйг р н к гйу–йдE !цуцг -
^цкйкZцц рê щула а ê:гй р н кцуZцФФ ! ОцукZцц !цукр^Ф:- н–:н к Ф к – гл[ОлуФ –
г ФОцгнОцAя YщФй рê – р юуйФ_лêнгр ! щула wэрй ! кО уО[9 т гйу–й !цуцц йй – w
щ а–лдя Я Фц Фй 1TT ‹ лкцуцФйE ^О Фй р–цй к крщлE Ф MОй юуйêй кнцащй êкл^йй г –цнОля
Элщ[эй !уцщ! йайцОE ^О к: щйцОц к ê– ТФ нО[ н э:Ор– уйêкркйО[н цнОцнОкцФФ E Фц Оуц-
эл ! Ф а êФйФр кнца р кня »: !уркцОнОклцОц Ой-Фл ФцрêкцнОФ а E О цнО[ Фц нОуц–рОцн[
щ О ZФ !йФру кйО[ н э:Ор р Фц !:ОйцОцн[ кнц êйнлФлО[ к г у э ^гл рр уйê ТрО[ !
! ^гй–я oнО[ Фц^О E ^О к щйФФ:- г ФОцгнО н э:Ор- щ ТФй !уркФцнОр нлщ[эйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
С2
ç MО кй– Фц wэрО ô Фц wэрОдя Сщцн[ Фцл–цнОФ: ФйZр эрФйуФ:ц !! êр_рр !у -
Орк ! ТФ нОц-9 ^цуФ цô эц цE !уйкр[Ф ô Фц!уйкр[Ф E wэ к[ ô ФцФйкрнО[E лн!ц ô
Фцлщй^йя Элщ[эй !уцщццОн Фц Оц–E ^О –: к щйФФ - нрОлй_рр ! нОл!р– Ойг рр Mщйгя
Элщ[эл Фцк ê– ТФ !йФру кйО[E ! О –л ^О Фй р–ццО ОФ ZцФрц г !:Ол !цуцТркйц– а E
й Фц г ФйZр– уйннлщ ^Ф:– _ц–я l нлщ[э: щ гйТщ а рê Фйн нк р !йФ:E Ор^Ф:ц О
Оц E ^О –: нй–р щ нцэ н нОйкц– ?р цнр к: н –Ф - Фц н айнФ:E êФй^рОE к: рê Оц E гО
Ойг ! а \цФ !йФру кйФрц– нк ц- ТрêФрE ^О Фц н! н эцФ êй–цОрО[ MО О ^цкрщФ:- юйгОE
рэ ц\ц р–ццО щ нОйО ^Ф ТрêФцФФ а !:ОйE ! êк w\ца уйêащцО[ MОл рнОрФлAя
,уйФ_лТцФгй– нк -нОкцФФй êщуйкй щ юйОйрê–йE г О у:- ! – айцО л–цурО[
нОуц–цФрц кнц йФйрêру кйО[ р Фц Огйщ:кйО[ уйщ нОр ТрêФр к wэ – к êуйнОця ç уйê –:
лТ êйа к урр к êуйнОц ?! О –л ^О Фй нй– – щцц нл\цнОклwО щкй нОцуц Ор!й9 нцгнлй[-
Фй юуйФ_лТцФгй р нцгнлй[Фй юуйФ_лТцФгй к к êуйнОцAE нгйТлE ^О юуйФ_лТцФгр к к ê-
уйнОц Фйг !рр нО [г ТрêФцФФ а !:Ой р р–цwО нО [г рФю у–й_ррE ^О э [Zц Фргй-
г - щ ! ФрОц[Ф - рФю у–й_рр р– Фц ФлТФ я
,уйФ_лТцФгр к к êуйнОц Фц !цуцнОйwО э:О[ йгОркФ:–р л^йнОФр_й–р wэ кФ - рау:E
! О –л ^О Фр н кцуZцФФ н! г -Ф ОФ нОн г юйгОл О а E ^О Фр к:у нрдя YФр н -
êФйwО р !урФр–йwО нк - к êуйнОя +Ор юуйФ_лТцФгр кцщлО нцэ н ОкцОнОкцФФ нк р– цОй–
р щйТц к:а щФ рн! [êлwО нк - ТрêФцФФ:- !:Оя YФр нОйwОн нцгнлй[Ф ТцйФФ:–р
щ –лТ^рФ ô р Фц О [г щ нк р у кцнФрг кя » ,уйФ_рр wэ кФ:ц нкêр –цТщл – -
щ:–р –лТ^рФй–р р ТцФ\рФй–р ! нОйуZц Фцуцщгря ç MОр нкêр Фц р–цwО ! щн!лщФ - й– -
уй[Ф - гуйнгрE гйг к Э.j ?э цц ! щу эФ –: уйнн– Оур– MО О к !у н ! êТцAя ,уйФ-
_лТцФгр Фц нОйуйwОн нгу:кйО[ нк - к êуйнОE Оур_йО[ цнОцнОк êуц: MОй! к ТрêФря »
Ор^рц О й–цургйФнг а грФц–йО ауйюйE ащц wэ кФргр эêйОц[Ф щ ТФ: э:О[ – -
щ:–рE к юуйФ_лêнг – грФ цнО[ –Ф а гйуОрФ wэкр СTô р ьT-цОФр я
,уйФ_лТцФгр êй н у г н кцуZцФФ н! г -Ф ОФ нОн г нк р–
а щй–я YФр кцщлО нцэ н ОкцОнОкцФФ к êуйнОл р к:а щФ рн! [êлwО нк -
ТрêФцФФ:- !:Оя YФр нОйwОн нцгнлй[Ф ТцйФФ:–р щ –лТ^рФE !ур^ц–
Фц О [г щ у кцнФрг кя
» j–цургц нй–:ц êй! –рФйw\рцн кwэцФФ:ц ацу рФр-ТцФ\рФ: к к êуйнОц гйê:-
кйwОн рэ нл–йнZцщZр–р ?цФФ « лê к гйуОрФц Я г к ц кц^цФрцдAE рэ йг а р^-
гй–р ?+ФФ ЦMФгу юО к юр[–ц »:!лнгФргдAя ,р[– »:!лнгФргд ?
ThЭ G:3d>3ТЭ
A к:Zц
Фй MгуйФ: ! кцгй Фйêйщя т: – Тц– ! н ^лкнОк кйО[ н ТФ - нрОлй_рр –рннрн Я эрФн ФE
!цуцТркйw\ц- л щ – щ нОрE Ф Фц н эруйw\ц-н рê-êй нк ца к êуйнОй ! нОйкрО[ гуцнО
Фй wэкр ? ОE г Фц^Ф E йуйгОцу л Фцц н ТФ:- р ТрêФ[ цц н кцуZцФФ уйêэрОйAE й ОйгТц
!уркцОнОк кйО[ О E ^О к ! а Фц êй нОуйнО[w Фй а О кй Оэу нрО[ – уй[ р _цФФ нОр нуцщ-
Фца гйннйя
oнр э: –рннрн Я эрФн Ф э:й юуйФ_лТцФг -E Фй э: кцй нцэ а уйêщ н! г -Фцця
т ТФ нуйкФрО[ гйуОрФл »:!лнгФргд н юуйФ_лêнгр– юр[– –E г О у:- к йФар-нг –
!цуцк щц Фйê:кйн ywэ кФ:ц щцйд ?
A* AJJ3г: щJ Lщ.Э
A
ьУ
E ащц юуйФ_лêнгй йгОурнй ýйОйр
Цй- рауйцО нцгнлй[Флw ТцФ\рФл к к êуйнОцE нуйкФр– – н к êуйнО – –рннрн Я эрФн Фя
» О кгуйО_ц нwТцО MО - гйуОрФ:9 Цй- щйцО эЛкцФрц к айêцОц О –E ^О р\цО –лТ^рФл
рнгw^рОц[Ф щ êйФОр- нцгн –я Сй–цОр–E ^О ацу рФ ô Фц эцêФуйкнОкцФФй уйêкуйОФр_йя
YФй р\цО нцгн-!йуОФцуйE Ф к MО – ФцО Фр^ца й– уй[Ф а я o- ФлТФй нОуйнО[E нцгнлй[-
Ф:ц !цуцТркйФрE г О у:ц щйщлО ц- к ê– ТФ нО[ л^Zц ! ФО[ нй–л нцэя ￿
Vщгlà
59
E ! к-
цОн ЭцуТр y !цêя »у щц э: к куц– р кнОуц^р Цй- цнО[ ^ц– êйщл–йО[ня т ТцО э:О[E
ьУ
,р[– рêкцнОцФ л Фйн ! щ ФйêкйФрц– уФ ауйюр^цнгрц нкêрдя ô
Фтя!м лнтндм
ьФ

Фт
я9 ç к Оя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Сш
y !цê нцур-Ф:- лэр-_йà çр !цуцФ н^рг гйгр -Фрэлщ[ êйэ цкйФр-à çр !у нО Ор р-
нл–йнZцщZр-à YщФйг MОр к !у н: цц Фц к ФлwОя oщрФнОкцФФ:- рФОцуцнлw\р- цц к !у н
ô к нйО:- y !цê рр ФцО ?Фц к Фл-Оцн[E к нйО:-Aя Цй- к:щкрайцО нцщлw\рц лн кр9
Фр Фц щ ТФ: êФйО[ р–цФ щула щулайE ^ц– гО êйФр–йцОнE ащц ТркцО р Фц н!уйZркйО[ Ф –цу
Оццю Фйя ýй ю Фц г –ФйО Оцц-E нг –гйФФ: !у нО:Фц- р к!ц^йОw\ца уйê–цуй кйФФ
Фй^рФйцО уйêкркйО[н wэ кФй рнО уря Эцущ_й wэ кФрг к лнОуц–wОн щула г щулалE Ф
йО– нюцуй êйайщ ^Ф нОрE уйêэйкцФФ - !урнОл!й–р –цйФ ррE крнрО к к êщл цE гйг алнО -
Ол–йФя
» г Ф_ц г Ф_ к Цй- р y !цê Фц кг !урêФйwОн щула щулал к wэкря СурОц[ ТйТ-
щцО лкрщцО[ уйêкрОрц ФйнО \ц-д wэ кФ - рнО урр н нкрщйФр–рE ZйZ:гй–р Тйугр–
цО –E н к–цнОФ:–р !йФй–р О –E гйг Фр !у кцщлО О!лнг р щйцгр–р !цуцêк Фй–р _цу-
г кФ: г г кя YщФйг ! нОц!цФФ эй wэ кФргй !ур щО г щФ –л р О –л Тц Фц!ур-
ОФ –лE Ф ар^Ф –л к:к щл9 гйг О [г Фр ! -ФйнО \ц–л лêФйwО щула щулай ?р^Фй
рФю у–й_рE н ТФ нОр йуйгОцуй р ТрêФрAE кн MОй рФю у–й_р !цуц! ФрО щцкнОкцФФ
^рнО ц M– _р Фй[Ф ц !у нОуйФнОк E к г О у – Фр Фй щОнE р Фй О – р у –йФ р êйг Ф-
^рОня MО –л Фр ! нОл!йwО ОйгE гйг ! нОл!рй э: wэй щулай юуйФ_лêнгй !йуй ô !уйг-
Ор^ФйE Ф к:у нZй Фй рщц MгêрнОцФ_рйрê–й9 Фр ! Ф нО[w !уцу:кйwО нк р ОФ Zц-
Фря
j–цургйФ_: к н!урФр–йwО ! щ эФ:- нwТцО гйг ! Ф:- ТрêФцФФ:- !у кйE й юуйФ-
_лê: н^рОйwОE ^О Ойг ц уйêкрОрц н э:Ор- О [г ! щ^цугркйцО _цФФ нО[ MО - wэ кФ -
рнО урря G юуйФ_лТцФгр кйТФ О E ^О нкê[ щйцО к н–:нц ^лкнОк р !цуцТркйФр-я j
уцêл[ОйО MО - нкêр э [Z а êФй^цФр Фц р–ццОя
+О О !ур–цу рwнОурулцО Ор!р^Ф ц юуйФ_лêнг ц гй^цнОк ô
н! г -Ф ц к н!урОрц !:Ой гйг Ойг к а E г О у:- Фц эêйОц[Ф щ ТцФ
г ^ц–л-рэ !урк щрО[ р êйгйФ^ркйО[н нкйщ[э - н нэ у – у щнОкцФФрг к
р щулêц-я
ýцн– Оу Фй ОнлОнОкрц н _рй[Ф êФй^р– а уцêл[ОйОйE !цуцТркйФр wэ кФрг к
н нОйкwО Фц ОЛц–ц–лw ^йнО[ ^ц кц^цнг а нл\цнОк кйФрE й ОйгТц ! êФйФр wэкр р
нцгнйя
» ФйZц- гл[Олуц Ойг - ! щ щ Фц !уркцОнОклцОня »йZй ! щулай кущ р кйн ! --
–цОя »йZй –й–й лТ О ^Ф MО Фц щ эурОя +гн!цуО: –цТр^Ф нОФ: ОФ ZцФр-д Фц!уц-
–цФФ Фй ТйО кцО Фй Ойг ц ! кцщцФрця «йг - э: нцгнлй[Ф êйуТцФФ - Фр э:й ! щ эФй
нкê[E ФргО Фц ^цО êйг Ф^рО[ ОйгE гйг тйур .Фй-щцу к грФ гйуОрФц нцщФцц ОйФа
к йурТцдя
\ тяч zу йонт
9 Я Фц êФйwE гйг Оцэ êкйО[я
\ тару {т уор
9 l –цФ ФцО р–цФря
\ тяч zу йонт
9 А: ^цZ[ êФйО[ – ц р–à
\ тару {т уор
9 ýцОE Фц ^ля l Оцэ ФцО р–цФрE р л –цФ ФцО р–цФря Сщцн[ –: эцê р–цФя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
СС
+О г к !у нл О –E ^О – ТФ ! л^рО[ э [Zц нцгнй !ур –цФ[Zц– эЛц–ц ю у–й[-
Ф: нкцщцФр- р^Ф нОря

щ щ щ

» О Ойгр– эуйê – алэ г лг уцФркZрцн уцйрр ! л^йwО ОуйТцФрц к –йнн к –
н êФйФрря Gйкй-Оц êй-–ц–н йФОу ! арц- ! !-гл[Олу: р нуйкФр– ýйОйр Цй- к ywэ к-
Ф: щцй д р Gй-йФ «рО Ф к ywэкр ! !уйкрй– р эцêд ?
,щmЭТhг*g
Р
s GщТТ3 Gг.Э
Aя Yэц гйу-
ОрФ: к:Zр Фй MгуйФ !урэрêрОц[Ф к щФ куц– р уйннгйê:кйwО нлщ[эц ТцФ\рФ к к ê-
уйнОцE !урэрТйw\ц–н г эй[êйг кнг –ля ýйОйр Цй- рауйцО ацу рФwE Огу:Олw ТрêФр р
нОуйнОрE й «рО Ф !рн:кйцО нцэE гйг цаг к êэлщр– а E кйнОФ а р кнцêФйw\ца Фцкуй-
нОцФргйдя цу рФw «рО Ф ê клО +ургйя +ургй Ф нрО к щ йêгр щйТц цО –E р г ащй к цц ТрêФр
Фц ТрщйФФ ! кwОн wэ к[ р нцгнE н а к - л щрО к г к:уФрц –ц ^ц- р щцОйц-
нк ц- ТрêФр р э у[эл н ^лкнОк – ФцлкцуцФФ нОря YФйE гйг г уйэ[ эцê ул р эцê кцОурE
ФцнцОн ! к Фй– ТрêФря Сй +ург - Фй^рФйцО л йТркйО[ Фц щрФ –лТ^рФйE й нуйêл щкй9 уйê-
кêФ:- –лТ^рФй к цОй ! р–цФр йуур ?GТцг ýрг н ФA р – щ - гуйнйкц_ щ гО у !
р–цФр GТлрйФ ?«рйФл ЯркêAE г О у:- Фй –Ф а цО цц –йщZця ур к:э уц рê щкл !уцОцФ-
щцФО к ^цОн ФйщцО[нE ^О ацу рФ Фй-щцО ê:г О э: н щФр– рê Фр я ý Фц ОлО-О
э: ] » Фцц н Оц– Тц лн!ц – – ар кwэрО[н нО –лТ^рФE Ф Фй э: р MО а Фц êй–цОрйя
»: ^цФ[ нцгнлй[Фй ТцФ\рФйдE ô а к урО ц- аййФОФ:- щ гО уE Фй ^О +ургй а у^
к êуйТйцО9 ýцОE гФлн[ э а –E ^О MО Фц Ойгдя ç ! нц О а гйг йуур ! ^Ор щ нОрайцО
êйкцОФ - _црE !у рн щрО нцщлw\р- уйêа к у9
|тяк
9 йуурE цнр О: Фц к êуйТйцZ[E О э: !уцщ! ^й нОйО[н н О э - щулê[–ря
} ття
9 Gулê[–рà Я Фц а О к э:О[ Ок р– щула –]
|тяк
9 * у Z E ! Фр–йwя
} ття
9 А: ^О E кцурZ[ к О E ^О –лТ^рФй р ТцФ\рФй ! нц нцгнй – алО э:О[ щулê[–рà
|тяк
9 Я щулТл н – р– э:кZр– –лТц–E р –: Тц н Фр– Фц О [г нцгн – êйФр–йрн[я
} ття
9 l Фйн н О э - ц\ц Фц э: нцгнйя
|тяк
9 Айг ^О Тц MО э: E Оцй э: êФйО[à
} ття
9 Gйкй- Оцэц Фй!рZлE г ащй нй– ! -–ля
+О О щрй а Фй! –Фр –Фц ^цуцщФлw гйургйОлул рê ТлуФйй ~sc
Œ>gsgя тлТ^рФй р ТцФ\рФй цТйО к гу кйОря YФй а к урО9 ýц ! Фр–йwE
^О MО 9 Фй^й ^ца -О E г Фц_ ^ца -О рр MО кнцE ^О цнО[E р э [Zц Фр^ца
Фц элщцОàд
ýй– Ойгрц !цуцТркйФр эрêгр р ! ФОФ:E ! MО –л к:ê:кйwО л:эгля ,уйФ_лê: Фц
! -–лО Ойг а w– уйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Сь

щ щ щ

« ащй –: к j–цургц а к ур– wэкрE О Ор–E ^О э: кнц э: нФ E гйг э Тр- щцФ[я
» к !у нй нцущ_й –: Фц Оцу!р– êйайщ г р Фц !уцщццФФ нОрE р –: Фр к г ц– нл^йц Фц нОуц-
–р–н ауйФр^рО[ ! л^цФрц рФю у–й_рр р^Ф а йуйгОцуй О нк ца !йуОФцуйя ýй!у ОркE
–: wэр–E ^О э: кнц э: Фй^рнО Оля т: Огу:кйц–н ! Ф нО[wя »: ФйкцуФгй ! Фр–й-
цОцE ^ц– а к уwя –ФwE гйг ФцщйкФ к .ОйОй Фй г гОц-[Ф - кц^цурФгц ê-гй ! !у -
нрй кнц а нОц- кнОйО[ к гула р уйннгйêйО[ нй– – нр[Ф – р êй! –рФйw\ц–н р^Ф –
!цуцТркйФрря YщФй ТцФ\рФй н г !Ф - у:Тр к н к нгргФлй9 +О г ащй к !цук:- уйê
рн!:Ойй –Ф а нОл!цФ^йО:- уайê–]д
нлZй-ОцE щй– ^гйE ! нО у ФФр– wщ– щц-нОкрОц[Ф ФлТФ êФйО[ Ойгрц щцОйр
кйZц- р^Ф - ТрêФрà Сй^ц– Фй– энлТщйО[ цц уайê–:à
oнр к: н!у нрОц юуйФ_лТцФгл О –E гйгрц л Фцц уайê–:E Фй
! н– ОурО Фй кйн ОйгE н кФ к: ! !у нрр цц уйêщцО[нE кнОйО[ л Z ннц р
^рОйО[ кнл улнОйя l Фйн Тц кнц рФй^ця ýй– Ойг р Фц Оцу!рОн ! щцрО[н
н кнц–р ^ц–-Фрэлщ[ р^Ф:–я
т: а О к: гур^йО[9 т ! кй ТрêФ[ !у нО ! Оунйw\й]д рр О E ^О ФйZц
рэрщ рн^цê E р –: Оц!цу[ !у к щр– êр–л к Ой-–-Zцу к , урщця щ эФлw Огу кцФ-
Ф нО[ юуйФ_лê: р юуйФ_лТцФгр н ^ОлО ! Z нО[w р щлуФ:– О Ф –я » гФрац ,уйФ_лê: р
й–цургйФ_:9 щула - эцуцад ?
o:Э*ch 3*d AmЭ:гc3*sl ThЭ jТhЭ: ,hщ:Э
A юуйФ_лêнгр- г Фнл[-
ОйФО йнгй[ Ц щур !рZцО О –E ^О E н айнФ уцêл[ОйОй– щФ а гул!Ф а й–цургйФнг а
рннцщ кйФр Фй Оц–л
нцгнйE й–цургйФ_й– ! ТцФ !у -Ор !урэрêрОц[Ф ьT MОй!Ф: Zйа кE ! нцщ кй-
Оц[Ф кцщл\р г нцгнлй[Ф –л йгОлдя Ц щур щцйцО к:к щ О –E ^О уйêФр_й –цТщл й–ц-
ургйФнг - р юуйФ_лêнг - гл[Олуй–р Ойгй э [ZйE ^О уцêл[ОйО: MО а рннцщ кйФр
– алО ! гйêйО[н юуйФ_лêй– н–цZФ:–рдя
А E ^О к ФйZц- гл[Олуц щц-нОкрОц[Ф н–цZФ E MО щцОнг ц ТцйФрц а к урО[ ау –г
р ФйêрщйОц[Ф я GйE Фц элщц– Оур_йО[E ^О р л юуйФ_лê к цнО[ нк р н энОкцФФ:ц щ – у -
\цФФ:ц нцгн-алул р !рнйОцрE а у\рц ТцйФрц– щйкйО[ н кцО:E г О у: ФргО Фц !у нрОя
ýй!ур–цуE э:кZй ! уФ êкцêщй ЦурщТрО yM !цуцгкйрюр_ру кййн[ к нцгн-Оцуй!цкОй р
рФ ащй щйцО щйТц ^цФ[ êщуйк:ц р !у щл–йФФ:ц н кцО: ! к !у нй– ! к - ТрêФр Фй уйщр
?к!у ^ц–E !уцщ нОйкр– нй–р– юуйФ_лêй– уцZйО[E Фйнг [г цц н кцО: л–Ф: р ! цêФ:Aя
«у –ц О а E л юуйФ_лê к цнО[ Фцгр- щ гО у yцwE г О у а – ТФ нуйкФрО[ н й–цургйФнгр–
А»-щ гО у – ,р –
мT
E цнр э: О О н!ц_рйрêру кйн Фй к !у нй ! к - ТрêФря
ýц элщц– êйэ:кйО[ О –E ^О л юуйФ_лê к нл\цнОклцО э [Z - !йнО рОцуйОлу: нцг-
нлй[Ф а йуйгОцуй ? лТц л! –рФйй Фцэцê:êкцнОФ а –йугрêй щц ЭйщйAя YщФйг E гйг к:
щ айщ:кйцОцн[E э:^Ф:ц юуйФ_лê: ОФwщ[ Фц !у к щО кнц нк э щФ ц куц– к уар к нуцщ-
мT
ýйнО \цц р– ,рр!! тйгау ?
McG:3w
AE у щя к 1ФьTE !нр аE йкО у гФраE Оццкцщл\р-я ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
См
Фцкцг к: ZйО E Фц лнОуйркйwО нйщ –йê кц^цурФ г р Фц êйФр–йwОн Фй Огу:О – к êщл ц
нцгн – н ФцêФйг –_й–рE ^рн г О у: нуйкФр– н ^рн – !цун ФйТц- к гФрац л! –рФйк-
Zц-н к:Zц «йОурФ трця
» к !у нй wэкр р нцгнй э [ZрФнОк юуйФ_лТцФ г !урщцуТркйwОн
–ФцФр О –E ^О цнр н êщйкйО[ нрZг – –Ф а Zл–й к гула р^Ф - ТрêФрE
О Фй !цуцнОйФцО э:О[ р^Ф - р ! ОцуцО нк w _цФФ нО[я
» ê– ТФ E юуйФ_лêнгр- юр н ю Я йФ ЦйуО р–ц MО к крщлE г ащй нгйêйE ^О к j–ц-
ургц нцгн !урнлОнОклцО кцêщцE гу –ц нй– а нцгнйя ,уйФ_лê: н^рОйwОE ^О эрê нО[ Фцн к-
–цнОр–й н нОуц–цФрц– уйнгу:О[ кнw кйZл ! щФ а ОФлw щ О а E ^О э: щ нОр^[ э\ца
! Фр–йФря ,уйФ_лТцФгр !урщцуТркйwОн –ФцФр О –E ^О ! щ эФ ц ! кцщцФрц нуйкФр–
н ! кцщцФрц– G Ф «р Ой р к э\ц лэркйцО уйщ нО[ рФОр–Ф а э\цФря YФр щл–йwОE ^О
рêрZФцц укцФрц р ТцйФрц лФр^О ТрО[ кнц эйу[цу: куцщрО О Фгр– –йОцур– ^ц кц^цнг -
эрê нОря т ! щулай jФФй щФйТщ: к:уйêрй MОл –:н[ Ойг9 ýцг О у:ц кц\р Фц нО О
О а E ^О э: р !у рêФ нрр кнл я YФр – алО уйФрО[ рр гйêйО[н нрZг – нр[Ф:–рE й
êФйФрц Фр Фц ! -щцО Фй ! [êл ^ц кцглE г О у –л к: р Огу:ря « ащй ТцФйО:- ^ц -
кцг ! нц\йцО !нр Оцуй!цкОйE Ф уйннгйê:кйцО ц–л кнц !у нцэ Фц щ О а E ^О э: ! О –
нрО[н к щФ н нк р– !йуОФцу –E й щ О а E ^О э: Фйл^рО[н э:О[ к–цнОцE нОйкйн[ !ур
MО – щкл– уйêФ:–р р^Ф нО–рдя

щ щ щ

Э! н эФ нО[ э:О[ нщцуТйФФ:– р Фц êйкйркйО[ нк ца !йуОФцуй рêрZФр–р Огу кц-
Фр–р р л–цФрц нОйкйО[н Фцêйкрнр– - р^Ф нО[wд ô Ойг к: н эцФФ нОр юуйФ_лêнг а
йуйгОцуйя +Ой ^цуОй рФ ащй ^цФ[ уйêщуйТйцО й–цургйФ_цкE щ г О у: рщцй[Ф - к-
цОн нрОлй_рE г ащй ^ц кцг уйнгу:кйцОнд р гйщцО кнц гйуО: Фй нО я ,уйФ_лê: л–цwО
уйФрО[ нцгуцО:E нцщ кйОц[Ф E гйТщ:- !йуОФцу нОйкцО êй н э - !уйк уйнгу:кйО[
нцэц щйцг Фц кнця » j–цургц !урФО E ^О э: гйТщ:- рê !йуОФцу к кнц уйннгйê:кй нцэц
щула –ля j–цургйФ_: н^рОйwО MО ! ^Ор ^О ауйТщйФнгр– щ а –я
,уйФ_лê: э ТйwО нцгуцО:я YФр эцê л–й О êйайщ ^Ф нОрE ФцнФ нОр р Ол–йФФ нОря
Ай-Ф: эйщйwО –йар^цнг - нр -E Фр ^цФ[ р^Ф:ц р к Фр êй ТцФ нр[Фц-Zр- н эйêФя
ЭцгуцО: Фц ! Оу айцZ[ улгй–рE Ф н щула - нО у Ф: нл\цнОклwО –Ф а Фц–йОцурй[Ф:
кц\ц-E г О у:ц Фцк ê– ТФ нêйО[E Ф – ТФ ! ^лкнОк кйО[я ýй!ур–цуE –йаФцОрê–я »
гФрац Y н эйêФцд ?
+Э l3 séd>cТгщ*
A юуйФ_лêнгр- юр н юE гл[Олу аE ! нО– щцуФрнОE
! нОнОулгОлуйрнО р н _р а ойФ Ц щур-у !рнй нцгуцО MгнОуц–й[Ф - йэнОуйг_рр9
ЭцгуцО9 н эйêФрОц[Ф ц р рФр_рйО унг ц гй^цнОк О а E ^О Фц – ТцО э:О[ !у рêФцнцФ E
! О –л ^О Ф Фц р–ццО н–:нйE р ! MО –лE О Ф нл\цнОклцОE Фц– Фц а к уОя Я êФйw
^ц--О нцгуцОE Ф ца Фц уйнгу:кйwя Gула - ^ц кцг êФйцО О –E ^О êФйwE Ф Фц ! щйцО
крщля YОФ ZцФр –цТщл Фй–р !ур эуцОйwО э [Zлw рФОцФнркФ нО[ эйа щйу нл\цнОк -
кйФрw нцгуцОй нцгуцОцдя
Фр–йцОцà
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Сф
Э! н эФ нО[ э:О[ нщцуТйФФ:– р Фц êйкйркйО[ нк ца !йуОФцуй рêрZФр–р Огу кц-
Фр–р р л–цФрц нОйкйО[н Фцêйкрнр– - р^Ф нО[wд ô Ойг к: н эцФФ нОр юуйФ_лêнг а
йуйгОцуйя +Ой ^цуОй рФ ащй ^цФ[ уйêщуйТйцО й–цургйФ_цкE щ г О у: рщцй[Ф - кцОн
нрОлй_рE г ащй ^ц кцг уйнгу:кйцОнд р гйщцО кнц гйуО: Фй нО я
Ц щур-у ô Фц нй–:- цагр- Фй нкцОц йкО уE Ф Ф ! щОкцуТщйцО !урОайОц[Ф нО[
Фцк:нгйêйФФ а я Ц [ZрФнОк й–цургйФ_цк к:у нр н кцуZцФФ к щула - !йуйщра–ц р н^р-
ОйwОE ^О эйа щйу уйнгу:Орw нк р нцгуцО к – ТФ щ нОр^[ э [Zц- эрê нОря j–цур-
гйФ_: Фц щл–йwОE ^О – алО ^ц кцгй нг –!у –цОру кйО[я « ащй э:й – ТцE \л\йй
О [г щФл нО у Фл рФОцФнркФ нОрд нцгуцОйE к:уйТйw\лwн к а у^ц– ТцйФрр р– ! щц-
рО[ня
,уйФнлй yйу Zюлг
м1
щФйТщ: нгйêй9 «йг – ТФ ТрщйО[E ^О гО -О щула - Фц уйн-
гу цО Ок - нцгуцОE г ащй О: нй– Фц н– а лщцуТйО[ ца к нцгуцОцдя
ЯE гйг р щуларц й–цургйФ_:E к:у нй к гл[ОлуФ - нуцщцE ащц щцрО[нд рФю у–й-
_рц- н^рОй н[ !уйгОр^цнгр ауйТщйФнгр– щ а –я ywэй эрê нО[ Фй^рФййн[ О [г н О а
– –цФОйE г ащй О: к:гйщ:кй н эцнцщФргл кнц нк w ! щФ а ОФлwE кнц –:нрE г –!цгн:
р ^лкнОкйя ,уйФ_лТцФгр к:у нр к н кцуZцФФ рФ – гл[ОлуФ – г ФОцгнОця Сщцн[ !уйкрО
рщц О –E ^О !уцщццФФ:ц эйу[цу: р у Z к:щцуТйФФй щрнОйФ_р н êщйwО р^Ф ц
!у нОуйФнОк E г О у цE к нк w ^цуцщ[E н êщйцО \л\цФрц р^Ф а эйа ! л^ря Yэêй-
Оц[Ф:- M– _р Фй[Ф:- г ФОу [ р э\й уйнн:гй к !у нОуйФнОк рФю у–й_рр р^Ф а
йуйгОцуй щцйwО ТрêФ[ Фцг –ю уОФ -E й рэрщ !ур MО – лайнйцОя
» 1ФСT- аая юуйФ_лêнгр- ТлуФйрнО Gц Эй[ к MннцE !лэрг кйФФ – к ТлуФйц ￿
ThЭ
AТl3*ТгcО
!рнй О –E ^О л й–цургйФ_цк !у нцТркйцОн нОуц–цФрц щ нОр^[ ФуйкнОкцФФ -
эцêл!уц^Ф нОр êй н^цО лэр-нОкцФФ - Огу кцФФ нОрдя
уйкщй кêу:к !йнФйE ô !рнй Фя ô ç к н эцФФ нОр нО у ТФ а эуй\цФр Оуц-
элцО к ТрêФр ТцФйО: wщц-я ýргО Фц !урê:кйцО айО[E Ф г ащй ^ц кцг щ О а E ^О э:
щ гйêйО[ нк w уйэу нО[E Фй^рФйцО Т Фару кйО[ ауйФйОй–рE О гл –й я » -кО у: E Оц ур
йэн wОФ - ^цнОФ нОр !уцщ! йайцОE ^О E цнр wэ к[ Фц к:щцуТркйцО ! нО ФФ а йуО э-
нОуцйE О êй Ойглw wэ к[ Фц нО рО э у О[ня kywщр ООE ^О э: р wэ кФ:ц ОФ Zц-
Фр э:р ! Тр Фй ! нО ФФлw эрОкля нц лФр^О ТцФр рФрр э у Ф: Фй^рФйцОн !у -
_цнн !ур–руцФрE г О у:- рФр_ррулцО щФй рр эц к ww\рцд нО у Ф:я О – – ТцО
!у рê -Ор уйêк щE р щФй рê нО у Ф Фй^рФйцО рнгйО[ Ф к а !йуОФцуй щ кцщцФр к цФФ:
щц-нОкр-дя
Gц Эй[ !уцщл!уцТщйцОE ^О л wэрОцц- эцêТй нОФ уцêйО[ !уйкщл-–йОглд – алО
уйêкрО[н Оур_йОц[Ф:ц ^цуО: йуйгОцуйE ^ца – ТФ э: э: рêэцТйО[E цнр э: Ойгр
гй^цнОк Фц э: дя
урêФйwн[E ^О нй–й ауцZрй Ойгр– ! кцщцФрц– Фй уйФФц- нОйщрр ОФ ZцФр- н – р–
–лТц–я т - –лТ к:у н к Фцэ [Z - щцуцкФц к ЦлуалФщрря G –й к MО - щцуцкФц Фй щррн[
^цФ[ эрêг щула г щулалE р ^О э: р^Ф:ц нцгуцО: Фц нОйр щ нО Фрц– кнц- щцуцкФрE ТрОц-
– !ур щр н[ нОу а р уйФрО[я Я к:у нй к щула - гл[ОлуФ - нуцщц рE гйг р –Ф арц
й–цургйФ_:E нОуц–рйн[ г ! Ф - Огу кцФФ нОр к ОФ ZцФр E ! MО –л щцйй кнц к ê-
– ТФ цE ^О э: лêФйО[ щцОйр !уцТФц- ТрêФр – ца –лТйя «О э: ца !цук - wэ кФр_ц-à
G ^[ щцуцкцФнг а –нФргйà çр эл ^Фргйà çрE – ТцО э:О[E гйгй-Фрэлщ[ а у щнгйE й
Фц щцуцкцФнгй щцклZгйà щц Фр êйФр–йрн[ нцгн –à ýй юцу–цà çр к êйэу ZцФФ - гуц! -
нОрà Ц: р – - –лТ щ к цФ нцгн –à Я ^лкнОк кйй нцэE гйг тйуайуцО трщ
м2
E рêл^йкZй
м1
рнйОц[ р юр н ю-– уйрнОE йкО у гйннр^цнг - !у ê: zО{{ кя р êФй–цФрО: тц–лйу кдE щрФ рê крщФц-Zр
!урщк уФ: ywщ кргй z{{{ р ywщ кргй z{Оя ô
Фтя!м лнтндм
м2
￿
M3:g3:ЭТ MЭ3d
?1ФT1ô1ФфУA ô к:щйw\р-н й–цургйФнгр- гл[ОлуФ:- йФОу ! ая oц гФрар рêщйФ: Фй улннг – ê:гця
» ^йнОФ нОрE рФОцуцнФц-Zр- нэ уФрг «л[Олуй р –ру щцОнОкйдE к:ZцщZр- к 1ФУT-ця ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
СУ
эуй^Ф:ц урОлй: р э:^йр уйêФ: !ц–цФ йэ урацФ к Фй Ц уФц я Я на уйй О wэ !:ОнОкй
р нОуц–рйн[ лêФйО[E гйг !у щрО ! кй ТрêФ[ Оц E гО эрê г г !уру щця
« н ТйцФрwE – - –лТ Фц Окц^й Фй – р к !у н:я нц- – –цФО Фц р–цw Фр –йц--
Zца !уцщнОйкцФр О –E гйг - э:й ца нцгнлй[Фй ТрêФ[ к wФ нОрE р –Фц нОйцОн Фйщц-
О[нE ^О Фй э:й н^йнОрк -я YщФйТщ: Фй – р к !у н: Ф ОкцОр Ойг9 Сй^ц– Оцэц MО
Фйщ êФйО[à ,уйФ_лТцФ г Ойгй рФю у–й_р к э\ц Фц рФОцуцнлцОдя
Сй–ц^лE ^О ^цФ: – ц- нц–[р Фц к –цФ[Zц- –цуц !у щц– ФнОуру кйр нк ц wэ !:О-
нОк ! ! к щл – ца –лТйE г ащй кнОуцОррн[ н Фр– к!цук:ця т р у щнОкцФФргр к куц–
ФйZца э\ца эцщй êйэуйн:кйр ца ФйнО [г р^Ф:–р р Фц гйнйw\р–рн р к !у нй–рE
^О –лТ !у Zц!Ой –Фц Фй л 9 +О щ !у н рФгкрêр_ррàд « ащй Тц к!цук:ц лТрФйй
к э\цнОкц ца у щнОкцФФрг кE нрОлй_р э:й щрй–цОуй[Ф !у Орк ! ТФ -я О[ ^йн к
–: !у кцр к–цнОц êй щФр– нО –E êйнОйкцФФ:– нй–:–р уйêФ:–р эwщй–рE кнц а к уррE
Фц !цуцнОйкйE р ФргО Фц êйщй –Фц Фр щФ а к !у нй р^Ф а йуйгОцуйя Я ! ^лкнОк кйй
ау –Флw уйêФр_л к к !у нй ОйгОй р к н!рОйФр –цТщл – р–р р ца у щнОкцФФргй–ря ý
О ащй ! Фй кнц рФй^ця Я щл–йй9 гйглw ! ZФ нО[ щ !лнОрйE ^О э: êйнлТрО[ Ойг ц
уйкФ щлZФ ц ОФ ZцФрцà т ТцО э:О[E Фц!уйкр[Ф ! [ê кййн[ –йцФ[гр–р кргй–р
щ лрО гà т ТцО э:О[E нрZг – уйФ !цуцZй н Фр–р Фй О:д р эрщцй р нк ц- юй–р-
[уФ нО[wà çр н кцуZрй гйглw-Фрэлщ[ щулалw Фц!у нОрОц[Флw Zрэглà » э\ц–E н
ца у щнОкцФФргй–р кнц э: н кнц– ! -щула –лE ^ц– н – р–ря Я !уйгОр^цнгр Фц л^йнОк -
кйй к уйêа к уця ýргО Фц êйщйкй Оцэц к !у н к рê кцТрк нОрE ô эЛнФр –лТ ! нц
лТрФйя ô çê лкйТцФр г Ок ц- р^Ф - ТрêФрдя
j к О Ф ^О ]

щ щ щ

oку !ц-нг ц лкйТцФрц ^йнОФ - ТрêФр щула а ^ц кцгй кцОн ! Ф - !у Орк ! -
 ТФ нО[w !урФО - к j–цургц Огу:О нОря ,уйФ_лê: н у ТщцФр !урл^цФ: Фц êйцêйО[
Фй ^лТлw р^Флw ОцуурО урw О э: эйа щйу н эцФФ нО– нк ца ê:гйя » йФар-нг –
ê:гц нл\цнОклцО лФркцунй[Ф ц –цнО р–цФрц
yщ>ь
L3
E й к юуйФ_лêнг – ô кцТрк ц ￿
.щ>s
?к:A ^цФ[ Ор^йцОн О !йФрэуйОнг а ￿
Т>
?О:Aя Gц– гуйОр^Ф ц юуйФ_лêнг ц ￿
Т>
E г Фц^Ф E
йгОркФ л! ОуцэwО к –Ф ар нрОлй_р р н _рй[Ф: г ФОцгнОй я тцнО р–цФрц ￿
.щ>s
рн! [êлwО !ур эуй\цФрр г ФцêФйг – –л ^ц кцгл р к нрОлй_ррE г ащй к: ОрОц ! гйêйО[
лкйТцФрц г н эцнцщФрглE г О у:- нОйуZц кйн ! к êуйнОл рр к:Zц ! н _рй[Ф –л ! -
ТцФрwя ?Эл\цнОклцО Фц–й нц–ц-E ащц щцОр эуй\йwОн г у щрОц– Фй к:дяA
уйкр[Ф ц л! ОуцэцФрц ￿
.щ>s
р ￿
Т>
к –Ф а – рФОлрОркФ E р ! О –л рêл^йw\р– юуйФ-
_лêнгр- ê:г й–цургйФ_й– Ф Фцуцщг щйцОн н ТФццE ^ц– н!уТцФрц юуйФ_лêнгр айа -
 кя j –Фц ^цФ[ ФуйкрОнE г ащй ! нц щ а а ю у–й[Ф а э\цФр н рн! [ê кйФрц–
–цнО р–цФр ￿
.щ>s
юуйФ_лê: !цуц щО н –Ф - Фй ￿
Т>
я +О О !цуц щ êФй–цФлцО Фй^й Фцю у-
–й[Ф: щулТцнгр ОФ ZцФр- р кнцащй ^цФ[ уйщлцОя Сй кнц – р а щ: !у ТркйФр к ,уйФ-
_рр Фр уйêл Фц !цуц щрй Фй О:д ! н энОкцФФ - рФр_рйОркця Я Фц ^л Фрг –л Фйк-
ê:кйО[ ^лкнОк эрê нОря А E ^О ^лкнОклw уйн! ТцФрц р эрê нО[ г щула –л ^ц кцглE
н кцуZцФФ Фц êФй^рОE ^О ца ^лкнОкй г –Фц кêйр–Ф:я Я Фц ^л урнг кйО[ Оц–E ^О ! нц
О а E гйг !цуц-щл Фй О:дE н эцнцщФрг элщцО !у щ ТйО[ эуй\йО[н г –Фц кцТрк:– ￿
.щ>s
я
+О ^цФ[ ! Тц Фй9
ô Gйкй- элщц– щулê[–ря
мш
» э\ц а к уE йФар-нг ц O>1д рêФй^й[Ф êФй^й р–цФФ к:д ?Оя ця ! кнц–цнОФ ц лкйТрОц[Ф ц эуй\цФрц г
wэ –л н эцнцщФргл9 элщ[ Ф гл^цу рр ущAE Ф к й–цургйФнг – кйурйФОц йФар-нг а Ф ^цФ[ э:нОу нгйОр н[ !
нк ц- юлФг_рр щ лФркцунй[Ф -юй–р[уФ а О:дя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
СФ
ô ýцОE Фц нО рОя

щ щ щ

» .ОйОй кнц н кнц– рФй^ця Ай– ! -юуйФ_лêнгр ^цОн кнц– а к урО[ ￿
Т>
E й эуй\цФрц
.щ>s
рн! [ê кйО[ О [г !ур уйêа к уц н к:н г ! нОйкцФФ:–р щр! –йОй–р рр а нлщйу-
нОкцФФ:–р щцОц–ря » щц– гуйОр^цнг - й–цургйФнг - гл[Олуц !урФО эуй\йО[н Фй
О:д щйТц г !уцêрщцФОля «у –ц MОргцОй ￿
.щ>s
р ￿
Т>О
юуйФ_лê: э:^Ф эуй\йwОн щула г щулал
н рн! [ê кйФрц– н к ￿
M3d3mЭ
рр ￿
Mщ*sгЭ>:
я +О О^йнОр к:ащрО ОйгE элщО юуйФ_лê:
нгу:кйwО нк р р–цФйE н кФ нцгуцОФ:- !рФ-г щ гуцщрОФ - гйуО:
мС
я » ê– ТФ E р–цФФ !
!ур^рФц ОнлОнОкр к йФар-нг – ê:гц кцТрк - ю у–: эуй\цФр Фй к:д –: р нОуц-
–р–н нОйО[ н кнц–р эрêгр–р щулê[–рE р уйннгйê:кйц– кнОуц^Ф:– р ! !цуц^Ф:– wщ–
! щу эФ нОр нлалэ р^Ф а йуйгОцуйE г О у:ц юуйФ_лê: кущ р э: ! кцщйр щйТц нк -
ц–л !нр йФйрОргля
,уйФ_лê: н^рОйwОE ^О wэ к[ ô MО эцнг Фц^Фй ай––й у –йФОр^цнгр !цуцТркй-
Фр-E р юуйФ_лêнгр- ê:г щйцО р– к ê– ТФ нО[ –аФ кцФФ !уцщцО[ р лнОйФйкркйО[ лу -
кцФ[ эрê нОр –цТщл щкл– рФщркрщй–ря Цйа щйу н эцФФ нО– нк ца ê:гй юуйФ_лê: к
н нО Фрр лйкркйО[ ^цФ[ О Фгрц ООцФгр н–:нйE êй^йнОлw Фц! нОрТр–:ц щ ФйнE йФа -
нйгн кя ?» MО - нкêр ^л кн! –ФрО[ О О юйгОE ^О н Ф: к н!урФр–йwО уйн!у нОуйФw-
\рцн ! ! кцу Ф нОр êц–р рФюуйêклгр р ! л^йwО рФю у–й_рw О –E гО г Фр– !урэр-
ТйцОня «О э: – а !уцщ! ТрО[E ^О Ойг ц к ê– ТФ àA
,уйФ_лê: ФйщццФ: н! н эФ нО[w н нОйкО[ э\цц _ц ц рê –ц[^й-Zр щцОйц- р
рФОлрОркФ ! Фр–йО[ н–:н ФцêФй^рОц[Ф: н к р ТцнО кя » гФрац Я йФй ЦйуОй Яц^[
кwэцФФ а д ?
A Lщ.Э:Os +гscщ>:sЭ
A цнО[ !рнйФрц Ойгр щцОйц-9
ТйОрц улгрE E нг [г к MО – н–:нй] ýцêй–цОФ ц !ург нФ кцФрц йщ Фц-E г цФ E
г О у ц Фц О щкрайwОE н кФ ФцО Фр^ца цнОцнОкцФФцц MО а !ург нФ кцФрE улгйE г О улw
! Трр Фй н!рФгл щркйФй р Фй г О улw ! нОц!цФФ !урТцО ^[-О а кйя +О _ц:-
уй- О Фгр Фй–цг кE ФйнО \р- !уйêщФрг Фц ^лкнОкE й н–:нйдя
,уйФ_лТцФгр н^рОйwОE ^О – ^йФрц – ТцО э:О[ ^цФ[ нцгнлй[Ф:–я
Я кн! –рФйw грФ гйуОрФл +ургй Я –цуйE к г О у - Фй кнц– !у ОТцФрр юр[–й
уцТрннцу уйннгйê:кй э Mу Орê–ц г цФй «цуя

щ щ щ

«У Zт уц2црд рну т уун яоня р уря на ур аяурй 1яцуям ~!
к 1н чО р ру ора1у ра кр аяурйьм
{яаа \ т
L5
,уйФ_лТцФгр н^рОйwОE ^О – ^йФрц – ТцО э:О[ ^цФ[ нцгнлй[Ф:–я oнр ^цZ[E
^О э: –лТ^рФй –аФ кцФФ ! Оцу г Оцэц рФОцуцнE уйннгйТр ц–л !у нк w ТрêФ[ кнц р
! !у нр ца к щцОй ! кцщйО[ кнw ца ТрêФцФФлw рнО урwя ýр^ца Фц нгу:кй-я рнйОц[-
Фр_й «й–рй y уйФн к:уйêрй MОл –:н[ Ойг9 « ащй О: кй^цФ нОуйнО[wE н кй О [г
–цZйwОя Ц цц О а E н кй лэркйwО нОуйнО[дя » ,уйФ_рр wэ кФ:ц рау: н эйêФй Фц !ур-
мС
Gц-нОкрОц[Ф E н О ^гр êуцФр гл[Олу арр MО ц\ц щФ !у кцФрц !уйкй н уйФцФр р^Ф - Ой-Ф:я »цщ[ к
нр–к р^цнг – н–:нц уйнгу:Орц р–цФр О Тц !уцщнОйкцО н э - Mц–цФО !лэр^Ф а Mгнарэр_р Фрê–й ? эФйТцФрAя ô
Фтя!м тном
мь
￿
Wгllг3m «Bгllь M3hЭ:
ô й–цургйФнгр- г –цщр-Ф:- йгОцу к ТйФуц нОцФщй!E Оццкцщл\р-E н _рй[Ф:- гурОргE
! рОр^цнгр- г ––цФОйО у р !рнйОц[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьT
кцОнОклwО ! Ф - Огу кцФФ нОр р уйнгу:Ор р^Ф: Ой-Фя ,уйФ_лê к к ê–лОр Фц О E ^О
!уцêрщцФО Эйуг êр уйêкцн н !цук - ТцФ - р –аФ кцФФ ТцФрн Фй !цкр_ц р – щцр «йуц
ЦулФря ç– ^цФ[ Фц ! Фуйкр н[ О E ^О !уцêрщцФО Фй^й н л! цФрц– !лэр^Ф щц– ФнОур-
у кйО[ нк р ОФ ZцФр р Ф клw ТцФлE гйг уцэцФ г Ф клw раулZгля Эйуг êр ФйулZр !урФ-
_р! Ой-Ф: р^Ф - ТрêФря ,уйФ_лê: н^рОйwО эцêкглнФ:– ОулэрО[д Фй!уйк р Фйцк О –E
^О !у рн щрО к Ок ц– нцгуцОФ – нйщля
ЭОуц–цФрц юуйФ_лê к н!уОйО[н О !:Орк: р wэ !:ОФ: айê !у нцТркйцОн
щйТц к р йу рОцгОлуця ойФ-ЦцФлй ýйщ К р оwр Цйу к Ойг !рZлО к гФрац .цнО[щцнО
–рр Ф к юуйФ_лê к Фц – алО ZрэйО[нд9
,уйФ_лêнгр- щ – кцОн ! Ф:– ОуйТцФрц– ФйОлу: нк р кйщц[_цкя »ФлОуцФ-
Фр- щк у Фрг ащй Фц крщФ н лр_:я йурТнгрц щ –й нО ОE ! кцуФлкZрн[ êйщ – г лр_цE Фй
г О улw к: щОдя ,уйФ_лê: нгу:кйwО О э\цнОкцФФ нОр нк w р^Флw ТрêФ[ р О E ^О
!у рн щрО л Фр щ –й êй êйгу:О:–р щкцу[–ря –ФцФрw юуйФ_лê кE н эйêФ: кФлОуцФФц-
ТрêФр а уйêщ рФОцуцнФц- кФцZФца нгй р эуйкйщ:я ,уйФнлй Ауwюю
мм
щФйТщ: Ойг нгй-
êй э щФ - йгОурнц9 тФц ^цФ[ ФуйкрОнE ^О л Фцц щкй р_йя YщФ ô крщр– ц р ^цкрщФ цE
й щула ц ô Ой-Ф ця YФй щцуТрО !ур нцэц нк р –:нрE гйТцОнE ^О Фй Фй–цгйцО Фй О E ^О
л Фцц цнО[ нцгуцО:E р цц кФцZФр- крщ ! гйê:кйцОE ^О цц кФлОуцФФ ТрêФ[ р–ццО щ Фцц
Ойглw Тц _цФФ нО[E гйг ТрêФ[ кФцZФ р э\цнОкцФФйдя
,уйФ_лê: р юуйФ_лТцФгр ^цФ[ к:н г _цФО рФОццгОлй[Флw р
M– _р Фй[Флw н нОйкw\лw ФйZц- ТрêФрE Фр н^рОйwОE ^О кФцZФ
!урОайОц[Ф нО[ ^ц кцгй к !у– – н–:нц êйкрнрО О э айОнОкй ца
кФлОуцФФц- ТрêФря
»ФлОуцФФрц _цФФ нОр ОуйТйwОн к кФцZФр !у кцФр E к MнОцОргц р гуйн Оця
jгОурнй çêйэц[ Ю!!цу щФйТщ: !у г ––цФОру кйй рêщйФрw ￿
GlщKЭ
–ФцФрц Фцг О у:
О –E ^О юуйФ_лТцФгр щФ:9 +О E г Фц^Ф E к Фцг О у – у щц гйургйОлуФ ц !уцщнОйкц-
Фрц юуйФ_лТцФгй я YщФйг ! нуйкФцФрw н Оц–E гйг wщр кцщлО нцэ к j–цургцE MО !уйкщйя
Я !уцгуйнФ ! Фр–йwE ! ^ц–л Фйн – алО н^рОйО[ щФ:–р к нОуйФцE ащц нОуц–Он кнц
нщцйО[ ^цкрщФ:– р ! щ^цугФлО[ wэлw щцОй[дя СйОц– Ю!!цу щ эйкрй9 ,уйФ_лТцФгр
эйщйwО н! н эФ нО[w ! гйêйО[ нцэ !у нО E Ф нл!цуMцайФОФ E р л–цwО щ эрО[н Ойг а
MююцгОй эцê –йФцуФ нОр р крщр–: лнрр-дя
Ц: э: ар^Ф !уцщ! ТрО[E ^О MО гй^цнОк юуйФ_лТцФ г ô кФлОуцФФр- нкцОE
г О у:- О [г лайщ:кйцОн к э\цнОкцФФ – р–рщТц ^ц кцгй р кцОн ОуйТцФрц– э ай-
О - кФлОуцФФц- ТрêФря
мм

o:3*çщгs Rщl3*d T:>JJ3>Т
?1Фш2ô1ФУСA ô рêкцнОФц-Zр- юуйФ_лêнгр- уцТрннцуE грФ йгОцу р н_цФйурнОя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ь1

щ щ щ

,уйФ_лТцФгр !урщцуТркйwОн –ФцФр О –E ^О кФлОуцФФр- –ру ô ZОлгй ^цФ[ нцг-
нлй[ФйE ! MО –л кФлОуцФФww ТрêФ[ Фйщ уйêкркйО[E ццО[ р рО[я o- Фйщ уцалуФ
щцйО[ –йФргwу р !цщргwуя GйкФ:–-щйкФ » [Оцу !урêкй нк р н Оц^цнОкцФФрг к к ê-
щц:кйО[ нк - нйщя lкцуw кйнE ^О Ф Фц р–ц к крщл уйêкцщцФрц !цОлФр-я «л[ОлуцE ащц
!урêФйwОE ^О –цФ[Zц êФй^рО э [ZцдE эцнн! уФ E нк -нОкцФцФ ФйцО нФ эрê–йя ,уйФ_лê:
крщО ТрêФ[ Фц н О ^гр êуцФр й[ОцуФйОрк: wэрО ô Фц wэрОдE й н^рОйwОE ^О ТрêФ[
!уцщ нОйкцО Фй– –йннл нй–: уйêФ: к ê– ТФ нОц-я Я р–цw к крщл Фц к ê– ТФ нОрE ! л-
^цФФ:ц !лОц– щФ а уйн^цОй ? О р эцê Фр н ТФ э -Орн[AE й Фц ТрщйФФ:ц ! щйугрE
г О у:ц щйурО Фй– нлщ[эй р г О у:ц Фц нО рО !у !лнгйО[я Сй^ц– ауйФр^ркйО[ нцэ кнца
щкл– к ê– ТФ нО–рE г ащй гйТщ –л рê Фйн щ нОл!Ф эцнг Фц^Ф ц уйêФ эуйêрц нОуйнОрà
Сй^ц– нОу рО[ нк w ТрêФ[ Фй !урФ_р!ц ^О Фй!рнйФ !цу –E Фц к:улэрZ[ О ! у –дE г ащй
ТрêФ[ ô MО !у _цннE г О у:- – ТцО !урФ нрО[ Фц ТрщйФФ:ц р êй^йнОлw нй–:ц !урОФ:ц
нwу!урê:à
,уйФ_лТцФгр Огйê:кйwОн рауйО[ к wэ к[ ! !у кцуцФФ:–
!уйкрй–E Фр а О к: урнг кйО[E ! О –л ^О лкцуцФ:9 кнц !уйкрй н êщйФ:
щ О а E ^О э: р ФйулZйря
йнгй[ Ц щур нщцй ФйэwщцФрц О –E ^О к к !у нй wэкр р нцгнй юуйФ_лê: Фц
!урц–wО кнц Оц н нОйкw\рцE г О у:ц гйг э: н êщйФ: щула щ щулай р рщцй[Ф н ^ц-
ОйwОня YФр Огу:О: уйщ нОр р н! ФОйФФ нОр ТрêФрE гйг р ТлТТйФрw !^ц:дя ç н Ойгр–
–ру \л\цФрц– юуйФ_лТцФгй– –й щФ а ТлТТйФр !^ц:я ç Ойг р ОФцО г ФцрêкцщйФ-
Ф:– эцуцай–E Фр ОО нО гФлО[н н Оц–E ^ца ц\ц Фц крщцрE р рн!:ОйО[ ^лкнОкйE г О у:ц
ц\ц Фц рн!:О:кйря
YэуйêФ а к уE юуйФ_лТцФгр Фц !у Орк О а E ^О э: ! Оцу!цО[
г уйэцгулZцФрц л ФцêФйг –: эцуца кE Фр нОуц–ОнE Фр а О к: О[
Фц–Ф Тц^г ô Фц г Ф^йОц[Ф E Ф E Оц– Фц –цФццE н -Ор н л–йя ç MО êФй^йцОE
^О Фр – алО ФйнйТщйО[н к Фй–р wэкр р уцêкрО[ня
+Ор к Ф: ^й\ц кнца Фц !урФ нО р– Фргйг а куцщй р Фц к:эуйн:кйwО Фй эцуца к
! Ф – щрФ ^цнОкцE н уйêэрО:– нцущ_ц– р н уйнОуц!йФФ - !ур^цнг -я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ь2

Эун н 3
шан ун

О р!О р !ур»ян лт дяа рцо у оач р»рО р яв
у т2ш аяО к1н р !2отр яО кр рт ч »а я l «н днт дн!2О
 р ашяш ь; р лроонт1 уяя а у !н1о2 тр! у янкя!я
2д д !я я врароурй тн а ур ю; я р р!О р уяк к ч
лтнод тя на у ч лро»р рдк ун д р рчуяя лро»р рдя у к аю дя
я к 1яцуяО я к к я!нуур ррцу уян э яв днСнй лр!р» н Zт уц21нук !
лруч тр нур дтн!нуя я р»рО р уякр»о ун ря
р к цд н н д 2ордра дяям
«Срлтр ядачй н я лтрора1 й н рлтр ядач ч я лрй!я нО
 р д ! – дрч нояу днуу ч рлрт ьм
>ц3цв 3Ф д цч»
«н лрдяурд а я ун а2ш а – др н! ч ц уя! а дю
дрю 1яцу ьм
53о .оцт
G эу ! Тй кйО[ к !йурТнгр- эйннц-Ф о уТ-+у–йФя ЭО рО Тйуг ц цО ô Тйуй р
к:н гй кйТФ нО[я «йТцОнE ^О к êщл – ТФ уцêйО[ Ф Т – юру–: ￿
L3g>гщlЭ
LN
я йурТйФц
Ощ: йwО О êр–:E Фр н!уОйр к Zгйюй нк р глуОгрE !й\р р !цу^йОгря » гула эйннц-Фй
р к к щц –йннй Ощ: йw\р E а у ТйФц ФцТйОн к л^й н Ф_йE –Ф арц ТцФ\рФ: êйа уйwО
О !цня » ю -ц эйннц-Фй крнрО Фйщ!рн[9 Сй!уц\йцОн !йкйО[ к щрФФ: !йкгй дя +О
êйкцФрц ô Фц эйТ[ –цФцщТ–цФОй эйннц-ФйE й лгйêйФрц а у щнг а н кцОйE р уйн!у нОуй-
ФцОн Фц О [г Фй йурТE Ф р Фй кнц э\цнОкцФФ:ц эйннц-Ф: нОуйФ:я ýй ОцуурО урр
эйннц-Ф к уйêуцZцФ щрО[ О [г к лêгр эргрФрE Фй! щ эрц Оц E г О у:ц юру–й ￿
,pЭЭdщ
к:!лнгйцО щ !у юцннр Фй[Ф: ! к_ кя «йг к: ! Фр–йцОцE э:^Ф –л й–цургйФ_лE г О -
у:- !урк:г гл!йО[н к !йкгй E г О у:ц э [Zц ! Тр Фй Zйу кйу:E êщцн[ щцйО[ Фц^ца E
р ^О э: ! нцОрО[ эйннц-ФE !урщцОн !ур эуцнОр Ф у–й[Ф:цд !йкгр к эрТй-Zц– –йай-
êрФця
«у –ц MО а к эйннц-Фц щц-нОклцО р щула ц !уйкр 9 ￿
lгKЭ:ТéО ég3lгТéО J:3ТЭ:*гТé
L8
я Яйê-
щцкйгр р щлZцк:ц ô э\рц щ –лТ^рФ р ТцФ\рФE Ойг ^О wэ - !лурОйФрФ нэцТрО рê
мф
Эй–й рêкцнОФй юуйФ_лêнгй юру–й ! !у рêк щнОкл Ф Тц-я Эл\цнОклцО н 1У2Ф аяE р– г –!йФрр !у рн щрО О
ФйêкйФр щцуцкФр к jкцу Фц Фй wа -êй!йщц ,уйФ_рря ô
Фтя!м лнтндм
мУ
Эк э щйE уйкцФнОк р эуйОнОк д ô êФй–цФрО:- щцкрê ,уйФ_лêнг - элуТлйêФ - уцк w_рря ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьш
эйннц-Фй глщй айêй ащОя ýращц Фц крщйО[ Фйщ!рнц- н щцнО[w êй! кцщ–р ! [ê кйФр
эйннц-Ф –E й к нй– – эйннц-Фц ОнлОнОклwО рФрр ! !йкг к Фй гйФйОй E уйê–ц^йw\рц !у -
нОуйФнОк Фй щ у Тгр щ !йкйФря » уцêл[ОйОц ! к_: кцщлО нцэ к к щцE н кФ к щр-
Оцр Фй ! \йщр к гула Аурл–юй[Ф - йугр к ^йн !ргя « у ^цE гула – _йурО йФйу ря Я
н!уйZркйw н ОулщФргйE ! ^ц–л к эйннц-Фц Фц уйê–ц^цФ: !йкйОц[Ф:ц щ у ТгрE р О О н! -
г -Ф Окц^йцО9 тйщй–E уйêщцрОц[Ф:ц рФрр л\ц–wО Фц ОЛц–ц– ц !уйк wщц- !й-
кйО[ ОйгE гйг р– ^цОндя
Я нО w л гуй эйннц-Фй р уйê–:ZwE нО рО р –Фц к Фца !у:айО[я «йТцОнE – ал
! !йнО[ к нwТцО гйуОрФ: Ц н йE ащц кнц щцО: к –ргу !йкгря АлО ! Фр–йwE ^О ,уйФ_р
кцОн ! Ф - !у Орк ! ТФ нО[w j–цургря » ,уйФ_рр к э\цнОкцФФ: –цнОй нц-
щлwО !уйкрй–E г О у:ц н кцуZцФФ Фц эêйОц[Ф к:кцZцФ: щ кнц э\ца э êуцФря
» ,уйФ_рр ТрклО ! Фц!рнйФ:– !уйкрй–E лêФйО[ г О у:ц – ТФ E О [г !у кцщ Фцг О -
у ц куц– к MО - гл[ОлуцE р г О у:ц н Тррн[ ! щ к êщц-нОкрц– Оуйщр_р-E !у О г й р
рнО ур^цнг а уйêкрОря j–цургй ô ОФ нрОц[Ф – щй нОуйФйE р Оуйщр_р- л Фйн нуйкФр-
Оц[Ф –й E ^О р щйцО к ê– ТФ нО[ й–цургйФ_й– щцйО[ О E ^О юуйФ_лêй– э: р Фрг ащй к
а кл Фц !урZ я ýй!ур–цуE щ ФцщйкФца куц–цФр юуйФ_лê: щйТц р Фц щл–йр О –E ^О к
нцуцщрФц ТрêФр ^ц кцг – ТцО гйущрФй[Ф н–цФрО[ !у юцннрw р рê–цФрО[ нк w гйу[цуля
» j–цургц нл\цнОклцО –йннй !уйкрE г О у:– кнц –: нцщлц–я
т: к:нОуйркйц–н к ^цуцщ[я т: кгw^йц– ! к у ОФргрE г ащй
!цуц щр– н щФ - ! н: Фй щулалwя т: нкО кцур– к н кцО:E г О у:ц
Фй!рнйФ: к гФрай О –E гйг ! – ^[ нй– –л нцэц н энОкцФФ:–р нрй–ря ç
г ащй ^О -О Фйн Фц лнОуйркйцОE –: ! щйц– к нлщя

щ щ щ

ýц ! -–рОц –цФ !уцкуйОФ я Я êФйwE ^О !уйкрй ^цФ[ кйТФ:я Я wэw уйêщцрОц[-
Ф:ц рФрр к эйннц-Фц ? Оцй н!у нрО[ н ОулщФргй О –E гйг э:О[ н !уйкй–р wщц-E г О -
у:ц wэО !йкйО[ ! !у– - Олщй р эуйОФ E Ф гйг-О ê:г Фц ! кцуФлнAя тцФ êй^йнОлw
^цФ[ уйêщуйТйцОE й г ащй Фц уйêщуйТйцОE О ! уйТйwн[ эцнг –!у –рннФ - н! н эФ нОр
юуйФ_лê к уйêр^йО[ ! ФОрц рФщркрщлйрê–д ?MО юуйФ_лêнгй –йФОуйA р Mа рê–д ?О E
к ^О MОй –йФОуй к:ркйцОнAя «йг э: Ой– Фр э: E – ТФ н! г -Ф лОкцуТщйО[E ^О юуйФ-
_лê: Фц wэО !уйкря YФр Фц л–цwО Оцу!црк нО О[ к ^цуцщ я YФр Фц к щО нк р н эйг
Фй ! к щгця YФр !цкйО[ Оцр Фй Фйщ!рнр ýц глурО[дя YФр кцщлО –йZрФл гйг нл–йнZцщ-
Zрця ?т р юуйФ_лêнгрц щулê[ ^цФ[ лщркwОн О –лE гйг й–цургйФнгрц к щрОцр нОйФйк-
ркйwОн Фй Фцуцалрулц–: !цуцгуцнОгй р н Ойгр– MФОлêрйê– – Фй^рФйwО –й йО[ щулар–
к щрОц–E !у !лнгй р к!цуцщE ^О ФцрêэцТФ эуйêлцОн !у эгйAя « ащй ￿
E>:щ+гs*Эyl3*d
щ кцй щ нкцщцФр нк р н ОулщФрг к Оуцэ кйФр щуцнн-г щйE О ^лО[ э: Фц !у рê Z
к ннОйФрц o–ц[Фй лай^цкйя
Я н айнФй н Оц–E ^О Оц рр рФ:ц !уйкрй ! – айwО Фй– н нл\цнОк кйО[ щула н щул-
а –E н! г -Ф ТщйО[ нк ц- ^цуцщр р к э\ц э щрО[н эцê ^цФ куцщрОц[нОкйя уйкрй
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьС
ô кйТФй ZОлгйя ý щ !уцщццФФ - нОц!цФря « ащй !уйкрй Фй^рФйwО ауйФр^ркйО[ ФйZл
нк э щл рр !уцкуй\йwОн к щ а–лE !у Орк уц^й\лw уцй[Ф нОрE –цZйw\лw Ф у–й[Ф -
ТрêФрE wэкр р нОуйнОрE О э [ZрФнОк юуйФ_лТцФ г нгйТлО кй–E ^О Ойгй нрОлй_р р Фц
лнОуйркйцОя ,уйФ_лТцФгр гйОца ур^Ф Оур_йwО Ф у–: р щ а–йО:E ауйФр^ркйw\рц р^-
Флw нк э щл р !уйк Фй ФйнйТщцФрцE к н эцФФ нОр г ащй щц гйнйцОн wэкр р нцгнйя
уцщнОйк[Оц нцэц нцщлw\лw нрОлй_рwя »: !цуцТрр –Ф а wэ кФ: ZО у– к р
элу[я »: êйгйррн[ Фй чd1=Vя=>5я
мФ
»: !цуцТрр Zгкй эцн! цêФ: р Фрглщй Фц кцщл\р
кнОуц^ р нкрщйФр-E к куц– г О у: к: Фц ^лкнОк кйр Фргйг а г ФОйгОй н –лТ^рФ -я ç
к О Фйг Фц_ к: кнОуц^йцОц нк ца !урФ_йя »й– ! кцê E р к: н укйр ! нцщФр- ц!цнО г н
н кй–р ywэрОдя »: нцу[цêФ Фй^рФйцОц уйêщл–:кйО[ О –E ^О э: к:-Ор êй Фца êй–лТя
»: !уцщкглZйцОц ТрêФ[E Фй! ФцФФлw н^йнО[ц–E н! г -нОкрц– р !йФй–р Фй элщл\цця
ЭО !я »: лкцуцФ:E ^О êФйцОц MО а –лТ^рФлà ç êФйцО р Ф кйнE гйг лêФйwО щула щулай
wщр к куц– щ а - нкêрE г О у - л кйн Фрг ащй Фц э: à »: к! Фц – ТцОц э–йФ:-
кйО[н р э [\йО[н ! ! к щл Фца я +О О –лТ^рФй – ТцО кйн э–йФ:кйО[я » О Фцнг [г
щцОйц-E г О у:ц кй– нцщлцО л^цнО[ !цуцщ нцу[цêФ:– Zйа –я Gйкй-Оц Фйê кц– р 1ь гw-
^цк: к !у н кE кw\р н нФ к ! йайw\р–р !уйкрй–р эуйгйдя
Тйл-нОйE щ нОйФ[Оц кйZ wэр–:- гйуйФщйZ р ОкцО[Оц Фй к !у н: рê нОйО[р
эуйгцE ФцщйкФ !лэрг кйФФ - к айêцОц
MЭw Yщ:k TгmЭs
9
1я YэнлТщйр р к: к !у н О –E элщлО р л кйн щцОря oнр к: !йФрулцОц р–цО[ щцОц-E
гО к ê[–цО Фй нцэ аулê ОкцОнОкцФФ нОр ! р к н!рОйФрwà
2я l кйн н Тр н[ ^цОг ц !уцщнОйкцФрц юрФйФн к: эêйОц[нОкй р _ц нк ца
!йуОФцуйE р к: !уцщнОйкцОцE гйг н эруйцОцн[ !йФру кйО[ кйZр нэцуцТцФрà
шя »: энлщрр к !у н О –E гО элщцО êйФр–йО[н щ – –E р щ нОрар щ а к уцФФ нОр
О –E гО элщцО к:! ФО[ Оц рр рФ:ц щ –йZФрц эêйФФ нОрà
Ся »: ^цнОФ р Фр^ца Фц нгу:кй ! щцррн[ щула н щула – рФю у–й_рц- кйZц–
!нр р^цнг – р юрêр^цнг – êщ у к[цà
ья ywэрО р –цФ – - !йуОФцу ОйгE гйг ^лE ^О э: –цФ wэррà
мя т Тц– р –: Огу:О р ^цнОФ энлщрО[ ФйZр !уцщ! ^ОцФрE ТрщйФр р нОуй рE
нкêйФФ:ц н ! к - ТрêФ[wà
фя Э эруйцОцн[ р к: ! нОйкрО[ Оццкрê у к н!й[Фцà
Уя »: нлZйцОц р л^рО:кйцОц ! ТцйФр р Тй э: нк ца !йуОФцуйà
Фя »: щ нОрар ! Фр–йФр к к !у нц кцу: р щл кФ а уйêкрОрà »: энлщрр !йФ:E
гйг р г ащй кйZр щцОр элщлО уйêкркйО[н к уцрар êФ - эйнОрà
1Tя ýуйкОн р кй– щулê[ кйZца !йуОФцуй р лкйТйцОц р к: р à
11я UцФрОц р лкйТйцОц р к: у щрОцц- щула щулай р лкцуцФ: р к: к О –E ^О у щрОцр
Фц элщлО –цZйО[ уйêкрОрw кйZр н !йуОФцу – ОФ ZцФр-à
12я ЯйêщуйТйцО р кйн ^О -Фрэлщ[E ^О щцйwО у щрОцр р у щнОкцФФргр !йуОФцуйà
1шя Эл\цнОклцО р ^О -Фрэлщ[E О ^ца к: Фц а О к: ОгйêйО[н ! нц êйгw^цФр
эуйгйà
1Ся oнр щФ –л рê кйн !уцщ ТйО уйэ Ол к щула – а у щцE а О к: р к: элщцОц !цуц-
ц йО[à
1ья lкцуцФ р гйТщ:- рê кйн к О –E ^О !йуОФцу нщцйцО кнц щ н уйФцФр эуйгй р
кйZ н wê к:щцуТрО wэ:ц рн!:ОйФрà
+Ор !цу: –лщу нОр уйêуйэ ОйФ: Mгн!цуОй–р ! эуй^Ф:– ОФ ZцФр–дE к щ\р–р
к Фцêйкрнр–лw уайФрêй_рwE êйФр–йw\лwн к !у нй–р эуйгйдE ! щ н гуй\цФФ:– Фйêкй-
мФ
!луФ:- й–цургйФнгр- нй-О êФйг –нОкя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьь
Фрц– P{ŽlE ^О !цуцк щрОн гйг уйгОр^цнг ц !ур–цФцФрц н! н эФ нОц- ! нОу рО[
рФОр–Ф:ц ОФ ZцФрд ?
P:3cТгc3l Applгc3Тгщ* щJ 1*Тгm3ТЭ RЭl3Тгщ*shгp ,kгlls
Aя +Ор !уйкрй
уйêуйэ ОйФ: щ О а E ^О э: нФрêрО[ к ê– ТФ:ц щл кФ:цE M– _р Фй[Ф:цE юрêр^цнгрцE
– уй[Ф:ц р юрФйФн к:ц рêщцуТгр р урнгрE г О у:ц – алО к êФргФлО[ ! нц êйгw^цФр
эуйгйя ЭОйО[ к айêцОц ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
н MОр–р н кцОй–р Ф нрО кцн[–й гуйнФ уц^рк ц Фйêкй-
Фрц Цуйг Фц Оцу!рО нwу!урê кдя
oнр э: юуйФ_лТцФ г êФйг –рр н MОр–р н кцОй–рE Фр э: О [г л:эФлрн[ р нгй-
êйрE ^О кнц Оц E гО ФйщццОн н р ! – \[w эуцнОр н^йнО[ц р Фй-Ор –лТйE ТщцО а у[г ц
уйê ^йу кйФрц р !цун!цгОркй нОйО[н щрФ г - рр к нй– – эрТй-Zц– элщл\ц– уйêкц-
нОрн[я
,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О к эуйгцE О ^Ф Ойг Тц гйг р к ТрêФрE
нwу!урê: Фц э щр–: р ФцрêэцТФ:я
YФр ОйгТц êФйwОE ^О – ТФ !у кцнОр ! крФл куц–цФр
!у щ ТрОц[Ф нОр эуйгй к э у[эц н MОр–р нwу!урêй–рE й кО улw ô к
! !:Огй кцуФлО[ ! ОцуФФ:ц к уцêл[ОйОц Ойг а ! кцщцФр нОуйнО[ р
êйайщгл к ОФ ZцФр –цТщл нл!улай–ря
ý –:-О – Тц– н!йО[ н! г -Ф E ! О –л ^О н!ц_рйрнО: ! эуй^Ф:– ОФ ZцФр–д
! – алО Фй– р к !цук –E р к кО у – нл^йцE Фц Ойг рà
«йг к: крщрОцE ОФ ZцФр г эуйгл к ФйZр гл[Олуй ^цФ[ уйêФ:ця уйгОр^цнгр кнц
MОр 1ь к !у н к-
!уйкр !у Орк уц^йО ! щ щл юуйФ_лê к г эуйгля ,уйФ_лê: Фц уйêщцwО !уцщнОйкц-
Фрц О –E ^О !уйгОр^Ф нО[ р ^цОг к:уйТцФФй ! êр_р !йуОФцу к н! н эФ: н нл\цнОк -
кйО[ н M– _р Фй[Ф ! Ф _цФФ:–р рФОр–Ф:–р ОФ ZцФр–ря ,уйФ_лê: Фц кцуО к эрê-
Фцн-! щ щ к wэкр р к О E ^О кêу н –л ^ц кцглE н кФ уцэцФглE щ О а E ^О э: нОйО[
н^йнОрк:–E Фйщ нцщ кйО[ О ^Ф:– лгйêйФр– ! нО у ФФр wщц-E г О у:ц êйуйэйО:кйwО
Фй нк р н кцОй щцФ[аря «у –ц О а E цнО[ э [Zрц н –ФцФр к О –E ^О ! Ф ц н айнрц
–цТщл !йуОФцуй–р р рнг уцФцФрц кнц юрêр^цнгр E щл кФ: р рФОццгОлй[Ф: уйêр^р-
Фц О [г к ê– ТФ E Ф р ! цêФ щ ^ц кц^цнгр ОФ ZцФр-я
QО э: уйê эуйО[н н MОр– к !у н –E щйкй-Оц уйнн– Оур– уйêФр_л –цТщл !уйкрй–р
р !у О г –я ,уйФ_лê: Фц wэО !уйкрйE Ф ^цФ[ лкйТйwО р нцу[цêФ ОФ нОн г !у -
О г ля jФар-нгр- !рнйОц[ ЭОркцФ «йуг !рнйE ^О к ,уйФ_рр Оц–E гО уцТцО йОлг
крг -E ау êрО н–цуОФй гйêФ[дя oнр а к урО[ !у О г ц wэкрE О –Ф арц юуйФ_лТцФгр
ТрщйwОE ^О лТц Фй !цук – нкрщйФрр –лТ^рФй ! щйурО р– _кцО:E элщцО Огу:кйО[ !цуцщ
Фр–р щкцур р êй!йОрО êй лТрФя Айгй аййФОФ нО[ й–цургйФ_й– гйТцОн нОйу – щФ - р !у -
Орк уц^рО êй! кцщ– юц–рФрê–й ?– юуйФ_лêнгй ! щулай ýйщрФ г ––цФОру кйй MО Ойг9
т: Фц нОйу – щФ:ця т: ô Оуйщр_р ФйрнО:дяA
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьм
тФ арц юуйФ_лТцФгр Фц н айнФ:E ^О !йуОФцуй – ТФ рнгйО[ ^цуцê
çФОцуФцОя YФр н^рОйwОE ^О Ойг - ! щ щ ! Ф нО[w рнгw^йцО у –йФОрглE
Ой-ФлE êйайщ ^Ф нО[E й ОйгТц нэуйн:кйцО н н^цО к ! кццФр нлщ[э:я
тФ арц юуйФ_лТцФгр крщО к нй-Ой êФйг –нОк рнгw^рОц[Ф г ––цу^цнглw н нОйк-
w\лw р уайФрêйО у к р н^рОйwОE ^О рщц эцнг Фц^Ф а к:э уй р ! нО ФФ:- ! рнг
гйФщрщйОйE г О у:- элщцО л^ZцE ^ц– !уцщ:щл\р-E ô к г уФц ! у ^Ф ц êйФОрця
уйкщйE –Ф арц юуйФ_лТцФгр кнц Тц ! [êлwОн лнлай–р нй-О к êФйг –нОкE ! О –л
^О р– н ТФ лнО О[ !у Орк !уцщ ТцФр –аФ кцФФ а лщ кцОк уцФр ! ОуцэФ нОрдя
YщФйг юуйФ_лТцФгр ОФ нОн г нй-Ой– êФйг –нОк н кнц– рФй^цE ^ц– й–цургйФгря оркл-
\й к j–цургц юуйФ_лТцФгй Эцур эЛнФцО9
j–цургйФ_: р й–цургйФгр ! Фр–йwОE ^О г ащй Фр рщлО Фй нкрщйФрцE
уайФрê кйФФ ц ^цуцê нй-О êФйг –нОкE гйТщ:- рê Фр кцОн кнца рZ[
щФр– рê –Ф а ^рнцФФ: гйФщрщйО к Фй щ ТФ нО[я »нц MО !урêФйwО
р н MОр– н айнФ:я »нц ! Фр–йwОE ^О MО нкрщйФрц – ТцО Фц !уркцнОр
г юрêр^цнг - эрê нОрE ^О н О ^гр êуцФр юуйФ_лê к êкл^рО щ к [Ф
нОуйФФ я ,уйФ_лТцФгй Фц н айнФй кгw^йО[н к н уцкФ кйФрц н Оуц–
щулар–р ТцФ\рФй–рE й юуйФ_лê ô н Фцнг [гр–р щулар–р –лТ^рФй–ря G
юуйФ_лê к нй– юйгО к: щй Фй нкрщйФрц êФй^йцО н êщйФрц MгнгwêркФ:
р^Ф: ОФ ZцФр-E г О у:ц ОуцэлwО !уцщццФФ - кêйр–Ф - !уцщйФФ нОрE
щйТц цнр ОФ ZцФр Фц кwОн нцу[цêФ:–рдя
ýйулZцФрц MО а Фц!рнйФФ а н _рй[Ф а г ФОуйгОй юуйФ_лê к Фц уйщлцОя oнр
юуйФ_лТцФгй лêФйцОE ^О Фй кцОн кнца рZ[ щФ - рê Фцнг [гр гйФщрщйО гE г О у:
уйнн–йОуркйцОд –лТ^рФйE О О О урнглцО ! л^рО[ ! \ц^рФл р э [Zц Фрг ащй к ТрêФр
MОл щцклZгл Фц лкрщрОя YО^йнОр Ойг ц ! кцщцФрц эЛнФцОн ФйZр– а у^р– йОрФнгр–
йуйгОцу – р ^лкнОк – уцкФ нОря «йТщ:- рê Фйн щйцО ОФ ZцФр– н щулар– ^ц кцг – нк -
ца у щй рн!:ОйОц[Ф:- ну гя « ащй ОФ ZцФр Фц нгйщ:кйwОнE О ащй – ТФ Фй^рФйО[
рнгйО[ Ф к а гйФщрщйОйдя
л^йцОнE ^О юуйФ_лê: ОФ нОн г нкрщйФр– ! щ эФ О –лE гйг Фр кглZйwО
!р\л ô ! нОц!цФФ E эwщ êй эwщ –E ! гй ^цуцщФ ц эwщ Фц нО: я ,уйФ_лê: н–цwОн
Фйщ !уйкрй–р !у кцщцФр нкрщйФр-E й ОйгТц Фйщ кнц–р н кцОй–р ! ! к щл О а E гйг р–
кцнОр нк w ! клw р wэ кФлw ТрêФ[я ,уйФ_лТцФгр ОкцуайwО й–цургйФнгрц !уцщнОйк-
цФр нкрщйФр рE нцщ кйОц[Ф E Фц рФОцуцнлwОн !уйкрй–рE ОйгОргй–рE нцгуцОй–р р
щула - Фйщл–йФФ - Mгн!цуОй–р рФю у–й_рц- О –E гйг MОр нкрщйФр щ ТФ: !у рн щрО[я
,уйФ_лТцФгр н кцуZцФФ нк э щФ: р ^лкнОклwО нцэ к!уйкц кнОуц^йО[н н Оц–E н гц– р–
ла щФ я
l й–цургйФ_цк нл\цнОклцО –йннй !уйкря уйкрй гйнйwОн нкрщйФр-E а кйур-
кйwОE гйг кнОуц^йО[н н –лТ^рФй–рE к: щрО[ êй–лТE уйêк щрО[нE нФ кй к: щрО[ êй–лТE
–рурО[нE щцкйО[нE ОуцФру кйО[нE уайФрê к:кйО[ нк w ТрêФ[ р щцйО[ !йнОр^цнгрц !ц-
уй_рря l Фйн щйТц щ О а E ^О э: уйнгу:О[ нк w лФргй[Ф нО[E ! йайцОн нцщ кйО[ кнц-
э\р– !уйкрй–я ywэ !:ОФ E ^О айкФ ц !уйкр уйнгу:Ор лФргй[Ф нОр айнрО9 Цлщ[
нй–р– н э -дя j–цургйФгр ! ^ц–л-О Фц êй–ц^йwО MО а юлФщй–цФОй[Ф а !у Орк уц^ря
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьф
YФр \цэц^лОE гйг !Ор^грE рê кнц нр !уц эуйТйwО нцэE Ф к г Фц^Ф – н^цОц нОйwОн
êйлущФ:–р н êщйФр–рE –й Ор^йw\р–рн О кнц нОй[Ф: я
ýц н кнц– ! ФОФ E ! ^ц–л –: нОуц–р–н ОщйО[ уцZцФр кйТФц-Zр к !у н к нк ц-
ТрêФр Фй йлО-н унрФа р Ойг нц! ! йайц–н Фй н кцО: р êФйФр нО у ФФр Mгн!цуО кя ,уйФ-
_лТцФгр к MО – !йФц а уйêщ э цц _рФр^Ф: ?рр йщФ гу кФ:àAя » О к MО –-О р êйгw-
^йцОн нФ кФй уйêФр_й –цТщл Фй–ря т: кцур–я »цур– к уцгй–лE к гФрар О –E гйг кнц
!у эц–: – ТФ уцZрО[ н энОкцФФ:–р нрй–рE к н!цОФр êФй–цФрО нО E нрнОц–: н к-
–цнОр– нОр wщц-E к О E ^О кнц – ТФ уцêг р эцн! к у ОФ рê–цФрО[E к эцêêлэ:ц н кцО:
щ гО уй ,рй р к эцнг Фц^Ф:ц !уйкрйя т: кцур– к н^йнОрк:- а рклщнгр- ц!!р-MФщя
,уйФ_лê:E к Ор^рц О ФйнE нгц!Оргря YФр Фц кцуО к !уйкрйE лкцг кц^ркйw\рц н _рй[-
Ф:ц лн кФ нОрE уйêщцрОц[Ф:ц рФрр р щ у Тгр к эйннц-ФцE г О у:ц нг к:кйwО р нк -
э щля ,уйФ_лТцФгр Фц кцуО к !цуклw êй! кцщ[ ФйZр нкрщйФр-9 Фц[ê ТрО[н к гу кйО[
н –лТ^рФ - ! нц !цук а нкрщйФрE й О ! ОцуцZ[ нй– лкйТцФрцE ! л^рZ[ ! лw уц!л-
Ой_рw р элщцZ[ кц^Ф а уцО[ к йщля ,уйФ_лТцФгр ау –г н–цwОн Фйщ Ойгр– !уйкр –я oнр
юуйФ_лТцФгй ^цО !цуцн!йО[ н –лТ^рФ - ! нц !цук а нкрщйФр ?цнр Ф ц- ФуйкрОн р
Фй ^лкнОклцО г Фц–л кц^цФрцAE О Фй MО щцйцОя ￿
Pщ>:=>щг p3s
à
фT
»цщ[ кнц Фй нй– – щцц
!у нО я +О –: щл–йц–E ^О кнц ^цФ[ н ТФ р êй!лОйФФ я l юуйФ_лТцФ г ФцО к MО – н–:нц
Фр г –!цгн кE Фр ^лкнОкй крФ:я ур MО –E Фцн– Оу Фй нл\цнОклw\лw к нОуйФц гл[Олул
нцгнлй[Ф - О цуйФОФ нОрE юуйФ_лТцФгр Фц êй!у:аркйwО к ! нОц[ г гйТщ –л кнОуц^Ф –л
р ! !цуц^Ф –ля YФр ^цФ[ нгу:ОФ: р ^цФ[ рêэруйОц[Ф: к к !у нц к:э уй !йуОФцуйя »
юуйФ_лêнг - гл[Олуц нцгн Фц кцОн ^ц–-О нцФнй_р ФФ:–я
трZц[ Эйущц Ойг Фй!рнй –Фц к MцгОу ФФ – !рн[–ц9
» ,уйФ_рр нцгнлй[Ф нО[ Фц кцОн Фр ОйэлE Фр Фйкê^рк -
–йФрйгй[Ф - рщцц-я ,уйФ_лТцФгр кцщлО нцэ нцгнлй[Ф E ! О –л ^О
э\цнОк р– MО а Фц êй!уц\йцОя » j–цургц нцгнлй[Ф нО[ нОйуйwОн
– уйрêру кйО[E р О MО а нОуйщйwО к !цуклw ^цуцщ[ нй–р ТцФ\рФ:дя
Gц-нОкрОц[Ф E !урêФйц–нE ^О –:E й–цургйФ_:E к!йщйц– к гуй-Ф нОря Э щФ - нО -
у Ф: л Фйн нкО:ц р Фц! у ^Ф:ц щцк:E н щула - ô г у цк: ! уФ я ,уйФ_лТцФгр Фц кцуО
Фр к н^йнОрк:- а рклщнгр- г Фц_E Фр к ОйэлE Фр к гуй-Фрц !у Орк ! ТФ нОря ç–
нк -нОкцФФй êщуйкй н–цн[ у –йФОрê–й р уцйрê–йE г О улw у Z !рнйй ТлуФйрнОгй
трZц[ ,рОлннрКя
,рОлннрК нцщрО êй кнц–р к !у нй–р ￿
Т:è s JЭmmЭ
N1
юуйФ_лêнг а э\цнОкй р лТц
Фцнг [г щцнОрцОр- !рZцО Фй MОр Оц–:E к О – ^рнц к юуйФ_лêнг – ￿
EllЭ
я т: кнОуцОр-
рн[ к цц êйнОйкцФФ – гФрай–р щ –ця ,рОлннрК к:ащрОE гйг гйннр^цнгй юуйФ_лТцФгй ô
–рФр–л– г н–цОргрE –йгнр–л– – êа кя YФй !у рêк щрО к!ц^йОцФрц !у юцннр ФййE куц–
г О у а э щрОн щ у а р г О у –л Фц нО рО êйщйкйО[ ал!: к !у н кя YФй а к урй !у
юц–рФрê–E й г ащй н!у нрй цц О –E гйгй айкФй ^цуОй нк -нОкцФФй юуйФ_лТцФгй–E Фй
ОгрФлйн[ Фй н!рФгл г ТйФ а щркйФйE êйщл–ййн[ р ОкцОрй9 ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE
^О куц– Фц эцнг Фц^Ф р лщ к [нОкрц Фц wэрО ТщйО[дя
Tщ>ché
]
ф2
» О кй– êФй–цФрО ц йОрФнг ц ￿
c3:pЭ dгЭm
? кр – –цФОAя ,рОлннрК нл–цй
ОуйêрО[ MОл н–цн[ у –йФОрê–й р уцйрê–й юуйФ_лТцФ г к щФ – !уцщ ТцФрря
ýйщ ! [ê кйО[н – –цФО –E ! гй – –цФО Фц рн! [êлцО Оцэя ýйê кц– MО ^цФ[
нцгнлй[Ф - ю у– - MгêрнОцФ_рйрê–йя +О уцйрнОр^Ф ц н êФйФрц щц-нОкрОц[Ф нОрE
Фцкêа щ р !уцкуйОФ нОц- ТрêФр н нОуйнОФ:– ТцйФрц– ТрО[ нц-^йня ,уйФ_лТцФгр êФйwОE
фT
^ц–л э: ФцОà
ф1

Фт
я9 ^цФ[ ТцФнгр–р к !у нй–ря
ф2
» нй– ц э ^г ] ?» э\цE 1>1=VŠ ô MО щцц!ур^йнОрц О гйнйФрцE !ург нФ кцФрцдя » ^йнОФ нОрE гйнйФрц !у ОркФргй
Z!йа - к юц О кйФрря YОнwщй р к êайня ýц^О ку щц9 oнО[]д рр oнО[ г ФОйгО]дA ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьУ
^О Фр Фц эцнн–цуОФ:E р Фц Оур_йwО нл\цнОк кйФрц н–цуОря ýц–лщуцФ E ^О к –Ф ар
юуйФ_лêнгр гйуОрФй !урнлОнОклцО н–цуО[E р Фцуцщг ô н уw–г - г Ф[гйя
Gйкй-Оц кн! –Фр– нОйкZр- гйннр^цнгр– юр[– « щй yцлZй тлТ^рФй р ТцФ-
\рФйдE 1Фмм ая цу р ô –лТ^рФй ойФ-yлрн р ТцФ\рФй jФФй ô ФцщйкФ кщ кцря YФр кнОуц-
^йwОн к Zг цE г О улw ! нц\йwО р щцОря jФФй !у !лнгйцО нк - ! цêщ р !у нрО ойФ-
yлрнй цц ! щкцêОря тцТщл Фр–р к êФргйцО кц^цФрця урнлОнОкрц н–цуОр щцйцО MО ^лкнОк
ц\ц э цц нОу:–я Y\л\цФрц н–цуОр рZ[ уйн!йцО нОуйнО[я YФр !лОцZцнОклwОE –ц^ОйwО
р Фц нОуц–Он ю у–й[Ф êйгуц!рО[ нк w нкê[я Э–цуО[ ! щОйгркйцО Фй урнгE р к:к щ гйу-
ОрФ: êйгw^йцОн к О –E ^О ОнлОнОкрц M– _р Фй[Ф: урнг к уйкФ êФй^Ф н–цуОря
,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О куц– Фц эцнг Фц^Ф р лщ к [нОкрц Фц
wэрО ТщйО[дя
– \яшна Фя 2я́О 12ту ая к я д рт нй др Zт уц2цкр! EllЭ
oнр юуйФ_лТцФгр ТрклО н ! Фр–йФрц– О а E ^О ОкцщцФФ ц р– куц– Фц эцнг Фц^Ф E
й лщ к [нОкрц –р– цОФ р Фйщ ТрО[ нц-^йнE О –:E йФа нйгн:E нрZг – н нуцщ О ^цФ:
Фй элщл\ц– р л!лнгйц– – –цФО ФйнО \ца я » –Ф а – MО эЛнФцОн Оц–E ^О –: э р–н
элщл\ца E ! MО –л ! нО ФФ а О кр–н г Фц–л р !йФрулц– гйТщ:- Zйая т ТФ эцнг -
Фц^Ф щ а а к урО[ !ур^рФй ФйZр нОуй к ?й ОйгТц ФйZц– ! ОуцэцФрр –Ф а ^рн-
цФФ: р кцн[–й н –ФрОц[Ф: !уц!йуйО к щ О а E ^О э: н MОр–р нОуй й–р э у О[нAE Ф к
г ФОцгнОц MО - гФрар –: Фц элщц– уйêкркйО[ MОл щрнглннрwя çФ ащй Фц – ал кêО[ к а клE
! ^ц–л к ФйZц- нОуйФцE г О улwE к Ор^рц О щулар нОуйФE э щрр к -Ф: р гйОйгрê–:E
н Трйн[ йО– нюцуй нОуй й р !цу–йФцФОФ а ТрщйФр г Ф_й нкцОйя т: крщр– !йнФ нО[
к кнц–9 к цщцE к !йкйОц[Ф: эйннц-Фй E к а у щнгр !йугй р к ОФ ZцФр н щулар–р
wщ[–ря нц к êкуй\цФр к .ОйО: Фй^йй ! л^йО[ к нк - MцгОу ФФ:- ! ^О к:- \рг
–йнн к:ц уйнн:грE к г О у: !рZлО к элгкй[Ф – н–:нц нОуйнОр-– ущйнОря тцФ уцал-
уФ !уцщл!уцТщйwО р щйwО н кцО: О –E гйг рêэцТйО[ ! р\цФр к куц– !у ал г к
э\цнОкцФФ: –цнОй E гйг Фй-Ор р эцêкуцщрО[ Фйнр[Фрг к к – ц– уй- ФцE рêэцТйО[ рêФй-
нр кйФр к куц– нкрщйФрE к:ТрО[ к куц– êц–цОунцФрE гйущрФй[Ф лл^ZрО[ – w
! клw ТрêФ[E рêэцТйО[ юрФйФн к а гуй йE й ОйгТц гуйТр – р р^Ф: щйФФ: р çý-
г щй гуцщрОФ: гйуОE Фц êйэ цО[ к куц– –йнн к: M!рщц–р- р ОуйкцФр- э цêФцОк у-
Ф:–р –ргу уайФрê–й–ря Эца щФ ! л^рй щкй ц-–ц- н э\цФр9 О –E гйг – ТФ Оуй-
крО[н эрФФ - –лг -E р н э\цФрц нцщлw\ца н щцуТйФр9
«Т ма: нфар т у нщ н
+О !у нО лщркрОц[Ф я ýцщйкФ О рФюйугОй л–цуй – ФцкцнОгйя YФй нгйêййE ^О
^лкнОклцО нцэ ФцкйТФ E л Фцц э рО н!рФйE р цай к гу кйО[ н н ауцкйw\р– г –!уцнн –я
Qцуцê Фцг О у ц куц– г Фц- ! щ Zц цц –лТ р эФйулТрE ^О Фй Фц щ:ZрОя ЯцйФр–й_р
гйêййн[ эцннр[Ф -я +О щ ТФ: êФйО[ кнц ТцФ\рФ:я Тйл-нОйE !цуцZрОц Оц–E г а
к: wэрОц р гО кй– щ у адя
ЭгйТрОцE ^О –Фц щцйО[ н MО - рФю у–й_рц-à «йг нцэ кцнОрà Ц О[н О а E ^О 
! ^лкнОклw нцэ ФцкйТФ E !урал р л–улà
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ьФ
» j–цургц нй–л ТрêФ[ О р щц нОуц–Он ! гйêйО[ н–цуОц[Ф
!йнФ -я
» ,уйФ_ррE ащц щц-нОкрОц[Ф !у рн щрр нОуйZФ:ц кц\р9 к -Ф: р уцк w_рр н
ау –Ф:– ^рн – ^ц кц^цнгр ТцуОкE н–цФ: !уйкрОц[нОкE р ащц к !уцщццФФ:ц – –цФО:
рнО урр ТрêФ[ э:й кцн[–й н ТФ -E юуйФ_лê: а уйêщ э цц ￿
l3гssЭk-J3г:Э
N3
! ! к щл
ТрêФря oнО[ юуйФ_лêнгй ! н кр_й9 А ОE гО э рОнE л–уцО О нОуй йдя ,уйФ_лê: êй^й-
нОлw раФ урулwО !уцщ нОцуцТцФр р рщлО Фй урнгрE г О у: н–цуОц[Ф э Он йФа нйгн:
р !у Орк г О у: нОу О нк р эцнг Фц^Ф:ц !уйкрйя Gц-нОкрОц[Ф E к ТрêФр нл^йwОн
Фц!урОФ:ц – –цФО:я ywэ к[ – ТцО êйг Ф^рО[н уйннОйкйФрц–я рнйОц[Фр_й «урнОрФй
ýцурФа !рнйй О –E ^О нОуц–цФрц г M– _р Фй[Ф - эцê !йнФ нОр !уркц г н êщйФрw
гл[Олу: йОцгнФ - wэкрдя т: нОуц–р–н г wэкрE Ф Фц Ор– уйФрО[ нк р ^лкнОкйя
уй ! ФО[E ^О –:E ! нлОрE Фц к н нО Фрр г ФОу ру кйО[ кнц Фй нкцОця ýцурФа !рZцО9
çщцw эцê !йнФ а нцгнй – ТФ ! ФО[E Ф к О рщцw эцê !йнФ - wэкр Фц[êдя

щ щ щ

Фр–йФрц О а E ^О ^ц кц^цнгй ТрêФ[ уйФ рр ! êщФ ! щ -щцО г г Ф_лE й !у рн-
щрО Фй р–цФФ нц-^йнE гйêй нцу[цêФ ц крФрц Фй –ру к êêуцФрц юуйФ_лТцФ гя YФр н
э [Zр–E ^ц– –:E н! г -нОкрц– к н!урФр–йwО Фц О [г M– _р Фй[Ф:ц урнгрE Ф р !йн-
Ф нОрE лау Тйw\рц нй– - ТрêФря Я ! –ФwE ^О г ащй к нцуцщрФц ФT- к !йурТнг – –цОу
кêу:кйрн[ э –э:
фС
E !йурТйФцE кгw^й – w ! щулал ýйщрФE !у щ Тйр л! уФ ! [ê -
кйО[н MОр– крщ – э\цнОкцФФ а ОуйФн! уОйя ýйщрФ уйннгйê:кйй9 т: – Тц– л–цуцО[ к
wэлw нцглФщля т: Фц êФйц–E г ащй ФйZй ТрêФ[ – ТцО êйг Ф^рО[ня ý Тц Фц – ал нгйêйО[
нцэцE ^О рê-êй MО а Фйщ !цуцнОйО[ ТрО[дя ç ýйщрФ !у щ Тйй цêщрО[ Фй –цОу к –рФр-
wэгц уйê–цу – н гул!Флw ! ^О клw –йугля Я О ащй Фцнг [г Фцщц[ Фц êй щрй к –цОу E й
г ащй Фйг Фц_ êйZйE О –ц^Ойй О –E ^О э: Фй –Фц э: эу ФцТрцОя
+О О нл^й- Фй! –Фр –Фц щула - э –эцдE уйê укйкZц-н к ал\ц щрФ гр й–цур-
гйФ гя
фш
l!у \цФФ:- !цуцк щ ￿
l3гssЭk-J3г:Э
ô н! г -нОкрцE Фцк–цZйОц[нОк E уйннйэцФФ нО[ ! юрарê–дE й цнр О ^Фцц9
! êк цФрц н э:Ор– !у рн щрО[ ОйгE гйг Фр !у рн щО ?Оя ця !урФОрц ТрêФр Ойг -E гйгй Фй цнО[Aя ô
Фтя!м тном
фС
Эцур ОцуйгО к к !йурТнг – –цОу р г Фца к 1ФФь аяE н кцуZцФФй рнй–рнОй–ря » э\ц- н ТФ нОр О 11 э –э
! нОуйщйр э цц 2TT ^ц кцгя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мT
yцО щкйщ_йО[ Фйêйщ ТлуФй ~scJcss !лэрг кй нОйОрнОрглE
айнркZлwE ^О л нуцщФцнОйОрнОр^цнг - н у гйцОФц- щрФ г - й–цургйФгр
э [Zц ZйФн к э:О[ лэрО - Оцуу урнОй–рE ^ц– к:-Ор êй–лТдя
Uц ц ! г цФрц щрФ гр ТцФ\рФ н лщк цФФ:–р лнрр–р
!у щ Трр ! рнгр –лТц- р wэ кФрг кя
?YщФй Фцэ [Zй !лэргй_р к ￿
MЭwswЭЭk
ô р арайФОнгр- юрФйФн к:- нгй^ г щ рФщл-
нОурр êФйг –нОк
фь
яA Э!лнО щкйщ_йО[ цО ￿
MЭwswЭЭk
!урêФйE ^О Фй!ц^йОйФФй рФю у–й_р
э:й ТФ -E Ф ОлО Тц к:щй Ф клw рФю у–й_рwE нр[Ф êйщй^ркZлw –рр Ф: wщц-E
êйФО: нлщцэФ:–р уйêэруйОц[нОкй–р нк р уйêк щ к р ! нц\йw\р !нр Оцуй!цкО кя
н э\цФр– ￿
MЭwswЭЭkО
Ф к - ОцФщцФ_рц- нОйр Фц ТрщйФФ н^йнОрк:ц кО у:ц эуйгрдя
олуФй _рОру кй щй–лE нгйêйкZлw9 Я êй–лТц– êй !уцгуйнФ:– –лТ^рФ -E О Фца эцê
л–йE р э:О[ н^йнОрк êй–лТФц- а уйêщ л^ZцE ^ц– н^йнОрк щрФ г - р Фцêйкрнр– -дя
Y ^ц– кнц MО à
oнр э: юуйФ_лêнгрц Этç к:кйрр Фй юуйФ_лТцФгл ! щ эФлw рФю у–й_рwE Фй
э: !у раФ уру кйй цц н нк -нОкцФФ:– ц- ^лкнОк – w– уй р уцйрê–й р нгйêййE ^О E г
н^йнО[wE Фц ТркцО к нрОлй_рр Ойгр уцêгр г ФОуйнО кя «йг Фр гулОр9 элщ[ О –рФр–й[Ф:ц
ZйФн: Фй êй–лТцнОк рр Фцщ найц– н^йнОрк:- кО у - эуйгE кнц MО н! н эФ Фц л!у -
нОрО[E й О [г лн ТФрО[ ! рнгр ! ОцФ_рй[Ф а !йуОФцуйя
« ^ц–л Ойг ц ФйаФцОйФрц Оуцк арà Сй^ц– кцн[ MО О MгнОур–à ^ц–л !у нО:ц к !у н:
щцйwО Ойгр–р н ТФ:–рà

щ щ щ

йкФ:- уцщйгО у юуйФ_лêнг а ￿
ELLE
»йцурК А уйФ[КФ !рнйй к г Фгц Э к
уцщйгО уйд к Ф –цуцE ! нк\цФФ – мT-цОрw ТлуФййE уцйрê–ц р у –йФОргц нк р н Оц-
^цнОкцФФр_9 ýцО Фр^ца E щйФФ а Фйкц^Ф k oнр цнО[ кêцО:E êФй^рОE нл^йwОн р !йщц-
Фрk ýц нщйкй-Оцн[я оцФ\рФй кнцащй ОйФ_лцО –цТщл уцй[Ф нО[w р –ц^О -я ýйZр –ц^О: р
щцнОрнйФОр–цОу к:ц гйэлгр ! – айwО Фй– лкрщцО[ –ру щулар–р айêй–ря »нц –цФцОнE
нл^йwОн гйОйнОу ю:E ! О – !ур щО у Zрц Ф к нОря +О Ф у–й[Ф E MО ô ТрêФ[дя
А
Р
ЭsТ l3 .гЭ^ Q>Э sЭ:3О sЭ:3
NL
я
»:E к ê– ТФ E ! –ФрОц !цнФw к рн! ФцФрр G урн GM-9
WhЭ* 1 w3s <>sТ 3 lгТТlЭ gг:l
1 3skЭd my mщТhЭ:
Wh3Т wгll 1 KЭ?
Wгll 1 KЭ p:ЭТТy?
Wгll 1 KЭ :гch?
фь
цуцюуйêру кйФФ ц к:нгйê:кйФрц тйцФ[гр- Zйа щ ^ц кцгйE Ф арайФОнгр- нгй^ г щ кнца ^ц кц^цнОкйдE
нщцйФФ ц 21 рw 1ФмФ а щй йнОу ФйкО – jу–нОу Фа – !ур к:нйщгц Фй yлФля ô
Фтя!м лнтндм
фм
Айг кй ТрêФ[] лнО[ элщцОE ^О элщцОя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
м1
ЮЭ:ЭOs wh3Т shЭ s3гd Тщ mЭl
Q>Э sЭ:3О sЭ:3м
Wh3ТЭ.Э: wгll KЭО wгll KЭм
ThЭ J>Т>:ЭOs *щТ щ>:s Тщ sЭЭм
Q>Э sЭ:3О sЭ:3м
Wh3Т wгll KЭО wгll KЭм
Кр»о ч а ! ану крй ондркрйО
Я лтряа ! !2О
Кн! ч у2?
{2о2 ая ч кт ядрй?
{2о2 ая ч р» рй?
~ ! ! р дн яа l
Q>Э sЭ:3О sЭ:3м
{2о рО р 2он м
\ ун !р1н! цу О
 р у 1он длнтноям
Q>Э sЭ:3О sЭ:3м
Ф2 2он О р 2он ^
«О э: – а ! щл–йО[E ^О G урн GM- гйТцОн MгêрнОцФ_рйрнО –я +Ой !цнФ !у êкл-
^йй к грФ юр[–ц j[юуцщй *р^г гй Qц кцгE г О у:- нрZг – –Ф а êФйдE р цц н кйE
– ТФ нгйêйО[E щй юйОйрê–л юуйФ_лТцФ г к к !у нц wэкр р нцгнйя yл^Zц кнца к н! [-
ê кйО[н Оц–E ^О щйцО ТрêФ[E й Фц а О крО[н г О –лE ^О ТщцО Фйн к элщл\ц–E р !лнО[ элщцО
О E ^О элщцОя т: Фц – Тц– êФйО[E ^О Фйн ТщцО к!цуцщря
Q>Э sЭ:3О sЭ:3
я
»нц MО ! щкц Фйн г Фцг О у –л Фц э щр– –л к щйФФ - нрОлй_рр Ог ФцФрw О
Оц–:я ЯйФ[Zц кнцащй ! уйТййн[ О –лE ^О щй–нгрц нл– ^гр юуйФ_лТцФ г Ойгрц –йцФ[-
грця А ^Ф Ойг ТцE гйг р ZйуюE нл– ^гр нкрщцОц[нОк кйр э л–цФрр юуйФ_лТцФ г э -
щрО[н к MО - ТрêФр –рФр–л– –я Э щцОнОкй –цФ л^рр О –лE ^О ТцФнгй нл– ^гй щ ТФй
э:О[ к !цуклw ^цуцщ[ !уйгОр^Ф -E ! MО –л к нк ц- Ф нрй кнц Фц э щр– ц щ нл р алэE
! ОуцнгйкZц-н г Тр улгE êйлнцФ_цкE нуцщнОкй !у Орк лглн к Фйнцг –: E эйФщрО к н э [-
Z - щ у арE ! уцê кE !ур^цнгрE êй!й й рê уОйE ! - ! а щ: р ! - гйу–:я нц О а
гйг л –цФ ! кррн[ щцОрE н щцуТр– ц – ц- нл– ^гр уцêг лкцр^р н[я » – ц- нл– ^гц
э:р нуцщнОкй О ^ца ла щФ я » г Ф_ц г Ф_ к ! ФйE ^О Ф Zл н н э - гл^л эцн! цê-
Ф: кц\ц-я Э щцуТр– ц – ц- нл– ^гр нкрщцОц[нОк кй О –E ^О E гйг !р ФцуE г кнц–л
а О кйя ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О E цнр О: Фц ^цZ[ !у !лнОрО[ ТрêФ[E Фцк ê– ТФ ! щ-
а О крО[н г кнц–лE ^О – ТцО к Фц- !у рê -Оря «у –ц О а E юуйФ_лТцФгй– Фц нк -нОкцФФй
эцн! г цФФ нО[ Оц–E ^О Фйщ ! ща О крО[н р кнц Фй нкцОц г ФОу ру кйО[E кцщ[ ! ща -
О кгй г элщл\ц–л –цZйцО ФйнйТщйО[н – –цФО – ФйнО \ца я
» куц–цФйE г ащй – нл– ^гй э:й уйê–цу – н GТ – лФа–лE !уцêцукйОрк э: цщрФ-
нОкцФФ:– йгнцннлйу –E г О у:- к Фц- ОнлОнОк кйя » Ор^рц О – ца элщл\ца –лТйE л
г О у а э:р !уцêцукйОрк: к эйунцОгц н ОлйцОФ:–р !урФйщцТФ нО–ря урêФйwн[E ^О
к куц– ФйZц- !цук - кнОуц^р êйаФлй ?гйwн[E гйwн[]A к ца эйунцОгл р ФйZй Ой–
Фцнг [г гкйщуйОрг к !у рêк щнОкй г –!йФрр ￿
T:щ<3*
к ОщццФрр ущ – н юуйФ_лêнг - êлэ-
Ф - !йнО -я уцêцукйОрк: ô к О MО щц-нОкрОц[Ф ! гйêйОц[ а О кФ нОр г нй–:– уйêФ:–
ТрêФцФФ:– нрОлй_р–E Ф к О О – –цФО Ойг Фц щл–ййя –ФwE ^О н!у нрй – w юуйФ-
_лêнглw ! щулал jФФл9 ^ц–л Ф к êрО н н э - !уцêцукйОрк:à ýйкцуФ цE Ф н эруйцОн
êйФр–йО[н нцгн – н –цнОФ:– ФйнццФрц–àд ýй ^О jФФй Фц! Фр–йw\ц Фй –цФ ! н– Оуцй
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
м2
р ОкцОрй9 О –л ^О Ф Ф у–й[Ф:- –лТ^рФйя j г а О: Трщйй кнОуцОрО[ ô ЭкО а
,уйФ_рнгй jннрêнг а àд
Э кцуZцФФ ^цкрщФ E ^О цнр юуйФ_лê: ОО э:О[ г ^ц–л-О а О к:–рE О рнгw-
^рОц[Ф г wэкр р нцгнля
» э [ZрФнОкц нк ц– щй–нгрц нл– ^гр юуйФ_лТцФ г ^цФ[ –йцФ[грцE
^О нкрщцОц[нОклцО э р л–цФрр э щрО[н к MО - ТрêФр –рФр–л– –я
,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О E цнр О: Фц ^цZ[ !у !лнОрО[ ТрêФ[E
Фцк ê– ТФ ! ща О крО[н г кнц–лE ^О – ТцО к Фц- !у рê -Оря
ý у–й[Ф:- –лТ^рФй к ,уйФ_рр р–ццО !уйк Ф нрО[ !уцêцукйОрк:E !рО[ ￿
PЭ:*щd
E
щрО[ к –ргу !йкгй р кцнОр нцэ н кцуZцФФ к [Ф я » ,уйФ_рр ФргО Фц к êуйТйцО
!у Орк !уцêцукйОрк к р р ^йнО а рн! [ê кйФря jкО –йО: ! !у щйТц !уцêцукйОрк к
нО О к !йурТнг – –цОу E Фц а к у лТц О –E ^О г ФОуй_ц!Орк: – ТФ гл!рО[ Фй гйннц
к гйТщ - й!Оцгц р –йайêрФця GйТц к Фцэ [Z - щцуцклZгц Фй у щрФц – ца –лТйE ащц кнца
щФй _цуг к[E щФй эл ^ФйE щФй г у кй р э [ZрФнОк ТрОцц- ô !цФнр ФФ а к êуйнОйE
щйТц Ой–E к цщрФнОкцФФ - й!Оцгц цнО[ ау –Ф:- к:э у !уцêцукйОрк к нй–: уйêФ: уйê–ц-
у к р нй–: !ур^лщрк: ю у–я Я Фц !уцщнОйкйE ^О !цФнр Фцу: н! н эФ: Ой– йгОркФ
êйФр–йО[н нцгн –я » куц– !уцêрщцФОнг - гй–!йФррE щйэ: !уркц^[ Ф к: рêэруйОцц-
гйФщрщйОй О !йуОрр г ФнцукйО у к ýрг 
К
Эйуг êрE Фй !Тй уйêщйкйр !уцêцукйОрк: н
 а Ор! – ца !йуОрря
Я !рZл MОр нОу гр к йурТця jкалнОE Фй лр_ц Тйуйя уйщр щрщТц-
н э\йцОE ^О цО – wщр êйФр–йwОн нцгн – Фй ьT ‹ ^й\цE р !урê:кйцО Фц
êйэ:О[ кêО[ н н э - к О!лнг ! э [Zц !уцêцукйОрк кя » Ойг - нрОлй_рр
щйТц нкО - ,уйФ_рнг jннрêнгр- Фй^ФцО Ф нрО[ р н н э -я
Yэнлщрк к !у н !уцêцукйОрк кE !цуц-щц– Фй р^Ф нО[ – ца юуйФ_лêнг а –лТйE О ащй
ц\ц элщл\ца E г О у:- кФ Фц э: êйкцОФ:– !урФ_ц– нуцщФцнОйОрнОр^цнг - й–цургйФгря
YФ э: Фц– щя ýцк:н г а у нОйя ЯйêкцщцФФ:-я Э уцэцФг –я YФ глуря YФ wэр гу -
кФлw г эйнля o–л рнгуцФФц Фуйкрн ойг Цуц[
фф
я Э!рн г н –ФрОц[Ф: гй^цнОк – ТФ
!у щ ТйО[ щ а я нц О а гйг !цуц^рнрй кнц MОр щ нО рФнОкй – ц- ! щулац jФФцE
Фй н!у нрй9 ç Ф Тц Оцэц ФуйкрОнàд Я ОкцОрй лОкцущрОц[Ф E ! нц ^ца Ой êйгйОрй
айêй р нгйêйй9 ýй-щр нцэц г а -Фрэлщ[ щула а дя
oнр э: Оцй рауйО[ ! !уйкрй–E э: нгйêйй ￿
3dгЭ>
?йщ[цA MО –л глу\ц–лE уйê-
кцщцФФ –лE Фц– щ –л wэрОцw г эйн: р эйщйОцw кФлZрОц[Ф а êй!йнй !уцêцукй-
Орк кя Я Оцй Фй-Ор э:^Ф а ^ц кцгйE –лТ^рФлE г О у:-E ! гуй-Фц- –цуцE Тр э: к
– ц– ^йн к – ! нця »уц– Z E р !урэрТйн щцФ[ к êкуй\цФр ойФ-тйугй Фй у щрФля
ç н гйТщ:– щФц– Ф кнц ФйнО -^ркц- !у нр –цФ ! ц йО[ н Фр– к ,уйФ_рwя Я Фц êФййE
гйг –Фц э:О[E р эуйОрйн[ êй н кцО – г jФФця
Я
9 j ^О элщцОE цнр ! цщл к йурТE р л –цФ н Фр– Фр^ца Фц н ТрОнà
фф

-3c=>Эs B:Эl
ô эц[ар-нгр- юуйФг ê:^Ф:- ! MОE эйущ р йкО у –уй^Ф: !цнцФE йгОцу р уцТрннцуя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мш
фуу
9 ýл р ^О à j цнр О: Фц ! цщцZ[à А ащй лТ О ^Ф Фр^ца Фц н ТрОня
Я
9 Э айнФйя т ТФ ! н– ОуцО[ Фй нрОлй_рw р Ойгр– эуйê –я
фуу
9 oнр О: Фц ! цщцZ[E О ащй л Оцэ О ^Ф Фр^ца Фц ! л^рОня ç MО э: Фйêкйй
нйэ ОйТц– нк ц- н энОкцФФ - ТрêФря
Я
9 Э!йнрэ êй ! щщцуТгля
фуу
9 ýц êй ^О я ýлE щ !лнОр–E О: н Фр– цщцZ[E р кнц л кйн нгйщ:кйцОня А ащй Оцэц
Фц элщцО н–:нй Тй кйО[н Фй нк w ТрêФ[à
Я
9 ýцОE Фц элщцОя
фуу
9 Айг гйглw ТрêФ[ О: к:эцуцZ[9 ОлE г О у - О: щ к [ФйE рр ОлE г О у - Фц нл\ц-
нОклцОà

щ щ щ

» г Ф_ц г Ф_ к ! ц йй к ,уйФ_рwя GцнО[ цО !у цОц E гйг щФ –аФ кцФрця Я
у щрй щк р щцОц-E ! л^рй юуйФ_лêнгр- !йн! уОE Фйл^рйн[ щцйО[ кглнФ:ц О уО: !уйг-
Ор^цнгр рê Фр^ца р !урк:гй н! г -Ф цêщрО[ ! ! \йщр Скцêщ: к ^йн !рг
фУ
я Yгйêй н[E
^О ТрêФ[ к ,уйФ_рр Фц рZцФй нк р н ТФ нОц-E г О у: уйФцц щйТц р Фц щ айщ:-
кййн[я * ^л уйннгйêйО[ кй– н–цZФ - нл^й-E !у рê ZцщZр- н –Ф -E г ащй н эруййн[
лцêТйО[я Я нщйй нк w й–цургйФнглw гкйуОрулE !у щйй –Ф а кц\ц-E г О у:–р кйщцйE р
нОйкрй нцэц О [г нй–:ц Фц э щр–:ця «у –ц !у ^ца нОйкрй нцэц нОйулw эрэрw
глрФйуйд ô гФрал уц_ц!О к ￿
PгllsK>:y
N9
я +Ой ! кйуцФФй гФрайE – ТцО э:О[E Фц Ойгй Оуйщр-
_р ФФ й–цургйФнгйE гйг гФрай уц_ц!О к ￿
BЭТТy А:щckЭ:
E Ф Оц– Фц –цФцця » глрФйуФ - гФрац
PгllsK>:y
э: –Ф а _кцОФ: ю О ауйюр- !ру а к р О уО кE й нй–й гФрай кцнрйE ФйкцуФ цE
Фцнг [г гр ауй–– кя » гФрац э: Фй!ц^йОйФ Фцнг [г Ойэр_ !цуцк щй уйêФ: –цу
кцнй р эЛц–й рê щФр цщрФр_ рê–цуцФр к щуларця
» э\ц–E !урц йй к ,уйФ_рw н MО - ОТццФФ - гФрТцФ_рц-я Сй^ц– кêй цц
н н э -à ýц êФйwя т ТцО э:О[E ОцйE ^О э: л –цФ кнцащй ! щ улг - э: !у кцуцФ-
Ф:- уц_ц!О Оуйщр_р ФФ а э ^Ф а !ру айя « у ^цE гФрай уц_ц!О к ! цОцй н –Ф - к
,уйФ_рwя Yгйêй н[E ^О ! щ ФйZц- гкйуОру - к йурТц ТркцО ТцФ\рФй ô э арФ глрФй-
уррE н г О у - ! щулТрйн[я +Ой ТцФ\рФй л–цй а О крО[ Zцщцку: рê Фр^ца р ау –г
н–цйн[ Фйщ – р– ау –Ф:– –цуФ:– нОйгйФ – !у рêк щнОкй юру–: OgsLя o- – глр-
ФйуФй гФрай ! гйêййн[ ^цФ[ нОуйФФ -я +Ой гФрай Ойгй й–цургйФнгйE ô нгйêйй ФйE
!цуцрнО:кй нОуйФр_:я ô »: рн! [êлцОц Ойг –Ф а айêлур] ç Ойг –Ф а гйуй–ц[Ф -
р кнг - уйêФ - рнглннОкцФФ - гу Zгр нй–: нОуйФФ: _кцО к] » MО - гФрац нрZг –
–Ф а н^йнО[дя G !уйгОр^Ф: юуйФ_лêнгр щ – êцг MОй гФрай гйêййн[ нрZг –
н ТФ -я Yн эцФФ н нцщгй н–цйн[ Фйщ й–цургйФнгр–р ФйêкйФр–р к:!ц^гря цуцкцу-
ФлО:ц Оу !р^цнгрц –йююрФ:д ?гцгн:AE . г йщФ:ц юцрдE ру а н г ФюцООр рê –йу-
–цйщй-а у Zгй рр Тцц-Ф: э э кдE ЦрнгкрО Ялэр Яйêêдk j гйг О: !цуцкцщцZ[ Фй
юуйФ_лêнгр- ￿
s*гckЭ:dщщdlЭ
80
р ￿
cщcщ3
-
m3llщw
-
cщщkгЭ
-
wгchЭ
à
У1
д ô н!уйZркйй –цФ н нцщгй
тйуОрФйE Фй ^О ^цнОФ Окц^йй9
-Э *Э s3гs p3s
8_
дя
фУ
ýй ￿
pl3cЭ dЭ lOEТщгlЭ
к йурТц ^цФ[ н ТФ уайФрê кйФ щкрТцФрц йкО – эрц-E ! нг [гл г MО - ! \йщр нОцгйцОн
–Ф ТцнОк лр_E ! щ эФ л^й– êкцêщ:я ô
Фтя!м тном
фФ
j–цургйФнгй г –!йФрE щрФ рê –ру к: рщцу к ! !у рêк щнОкл ! люйэургйО к уйêФ а у щй к:!ц^грE й ОйгТц
!у щлгО к !рОйФря
УT

фу»а
я элгкй[Ф 9 уТл\р- э кйФдя ô
Фтя!м лнтндм
У1

фу»а
я !урэрêрОц[Ф 9 !ц^цФ[ц юц н Z г йщФ:– êцюру –дя ô
Фтя!м лнтндм
У2

Фт
я9 Фц êФйwя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мС
Эй–:– н–цZФ:– к глрФйуФ - гФрац тйуОрФц ! гйêйрн[ уцг –цФщй_рр О ^Ф –
г р^цнОкц рн! [êлц–: рФауцщрцФО к р ФцулZр–й ! нцщ кйОц[Ф нО[ Zйа к !ура О к-
цФр эwщйя
,уйФ_лТцФгр ! [êлwОн ! кйуцФФ:–р гФрай–рE Ф Фр кнцащй
р–!у крêрулwОя YФр ^йнО а О кО рê нОйкZр н к щр[Фргц
!у щлгО кE О цнО[ рê О а E ^О цнО[ л Фр ! щ улг -я
,уйФ_лТцФгр а О кО улгй–рE рн! [êл –рФр–л– гл ФФ: !урэ у кя ?YщФйТщ: 
ФйэwщййE гйг тйуОрФй эуйэйО:кйй ZцнО[ гр ауй–– к алнрФ - !ц^цФряA ,уйФ_лТцФгр
^йнО щО Фй у:Ф гE н!уйZркйwО !у щйк_ к О –E ^О Оц уцг –цФщлwО ?!у щйк_: !уц-
гуйнФ êФйwОE ^О !у щйwОE р ! MО –л а О к: ! уцг –цФщ кйО[ нй– ц нкцТццAE ! нц ^ца
ê-гр уцZйwОE ^ц– Фр элщлО г у–рО[ 12 êкйФ: Фй лТрФ а нОц-я ,уйФ_лТцФгр ^йнО
урнглwО р рщлО !у Орк !уйкря –ФрОцE гйг Фй– кэркйрE ^О ê-гр щ ТФ: к щцОй
!йФру кйО[ êкйФ:- лТрФà Я !уцг Фwн[ !цуцщ н! н эФ нО[w юуйФ_лТцФ г а О крО[ рê
О а E ^О л Фр цнО[я YФр ! йайwОн Фц Фй О ^Ф ц к:! ФцФрц кнц лн кр- уц_ц!ОйE й Фй
нк ц ^лО[ця YФр Фц нОуц–Он нщцйО[ ОйгE ^О э: кнц э: !уйкр[Ф дE р н кнц– Фц эêй-
Оц[Ф ОйгE гйг Фй!рнйФ к гФраця
»нц !рнйФФ:ц н э:Ор !у рн щрр О ащйE г ащй к j–цургц айкФ - э арФц- глрФй-
урр н^рОййн[ тйуОй ЭОwйуОя * О ЭОwйуО кнцащй щц-нОклцО ! гФрац р к цц уц_ц!Ой –й
кщ Ф кцФр р н! ФОйФФ нОрE Оц– Фц –цФцц э [ZрФнОкл й–цургйФнгр щ – êцг Фй нл-
Трй нФ кФ:– !ур–цу – щ ! щуйТйФря
« ащй !у ^рОйй нОйО[w Яйлй щц Ялннр щц Эйц ywэ к[ к j–цургцдE ! ФйE ^О
нОуц–цФрц г О ^Ф нОрE Фй! щ эрц О -E г О улw !у ! кцщлцО тйуОй ЭОwйуОE н! н эФ !уц-
куйОрО[ нй– ц э [Z ц лщ к [нОкрц к нй–лw э [Zлw êйэ Оля А [г ! !у ZцнОкрр –Ф -
ар цО ТрêФр к ,уйФ_рр Фйг Фц_ ! Фй нкê[ –цТщл глрФйурц- р wэ к[wя ýцн– Оу
Фй кФлZрОц[Флw щрФл _рОйО: рê щц ЭйцE Оцй э: !уркцнОр цц _црг –9
ЯйêФр_й –цТщл й–цургйФнг - р юуйФ_лêнг - ! кйуцФФ - гФра -
êйгw^йцОн к О –E ^О !цукй ô рулуар^цнгр О ^ФйE й кО уй ô
гуй-Фц уйн!:к^йОйя » юуйФ_лêнг – уц_ц!Оц н кцуZцФФ Фц эêйОц[Ф
лгйêйФ E нг [г ауй–– к –йнй Фйщ кêО[ щ О а E ^О э: !ура О крО[
c:êpЭs ,>kЭТТЭ
?эрФ^ргр ЭwêцООAE рр нг [г Тцг –йнй Фц э щр–
щ эйкрО[ к !ур!уйкл щ нййОйя ,уйФ_лêнгрц ! кйуцФФ:ц гФрар рн щО рê
кцн[–й Mê Оцур^цнгр р !урэрêрОц[Ф: г р^цнОк рФауцщрцФО к9 \ц! Огй
!цу_йE Фц–Ф а ^цнФ гйE э [Z - а О г эуцФщря jкО у: ! кйуцФФ:
гФра ! нО ФФ л! –рФйwО О –E ^О О О рр рФ - рФауцщрцФО
Фц э щр– щ эйкО[ ! кглнлдя Эгйщ:кйцОн \л\цФрцE ^О уц_ц!О
рZ[ ! гйê:кйцО ^цФ[ э\цц Фй!уйкцФрцE й кглн к г Фц^Ф – н^цОц элщцО
êйкрнцО[ О !:ОйE ФйрОр р –йнОцунОкй нй– а ! кйуйя
j–цургйФнгрц уц_ц!О: Фй! –рФйwО уц_ц!О: й!Оцгйу рр щ гО уйя
«йТцОнE ^О й–цургйФ_: !уцэ:кйwО к рwêррE ^О гй^цнОк эwщй
êйкрнрО О О ^Ф нОр щ êру кгр !у щлгО кя » Фцг О у: ! кйуцФФ: гФрай
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мь
!уркцщцФ: Ойэр_: н г р^цнОк – гй ур- р крОй–рФ к эwщйE н кФ MОр
щйФФ:ц р–цwО ОФ ZцФрц г кглнл]д
» ! нцщФцц куц– к j–цургц ! крйн[ – щй Фй гФрар н уц_ц!Ой–рE й ОйгТц О ^Ф:–р
лгйêйФр–р О –E ^О Фйщ щцйО[E й ^О ô ФцО щ О а E ^О э: нОйО[ н^йнОрк:– р н уйФрО[
wэ к[ р нОуйнО[я олуФй
TгmЭ
!лэрг кй уц_цФêрр Фй ^цО:уц рê Ойгр гФрая
lТц нй–р ФйêкйФр щйwО !уцщнОйкцФрц О –E гйглw _ц[ нОйкрр нцэц р йкО у:E р О E
^ца ТрщйwО О Фр ^рОйОцр9 ywэ к[ р н^йнО[цдE »: н эруйцОцн[ êй–лТдE Эц–ц-Ф ц
н^йнО[ц щ –йд р «йг Фйл^рО[н йщрО[ щула н щула –дя
Я Фц ^рОйй MОр гФрарE Ф E цнр кцурО[ уц_цФêцФОй–E кнц Фр щйwО !уйгОр^цнгрц н кцО:
О –E гйг уцZрО[ н ТФлw !у эц–л н ТрОц[нОкй н нл\цнОк – !у Орк ! ТФ а ! йя
jкО у: !урщл–:кйwО !уйкрй р –йцФ[грц рОу нОрE г О у:цE цнр р– нцщ кйО[E элщлО
айуйФОру кйО[ нц–ц-Ф ц н^йнО[ц О ^Ф Ойг ТцE гйг ! кйуцФФ:ц гФрар айуйФОрулwО ^рОйОцwE
^О цнр Ф элщцО !уйкр[Ф О–цуркйО[ щ êру кгл рФауцщрцФО к О:гкцФФ а !ру айE О
!ру а ! л^рОн кглнФ:–я
Айг к ОE !лэрг кйФФ:ц к ￿
TгmЭ
уц_цФêрр Фй MОр гФрар êйгйФ^ркйwОн Фй щ к [Ф
!цннр–рнОр^Ф - Ф Оц9
ýцн– Оу Фй êйщ уФ:- р !Ор–рнОр^цнгр- О ФE щйФФ:ц рêщйФр
урнлwО Огу кцФФ щц!уцннркФлw гйуОрФл нц–ц-Ф - ТрêФр к Э.jя
+О –руE ащц –лТ[ ОО wэкрE й ТцФ: Фц – алО цц щйО[E ащц
г ФюргО: !у рн щО рê-êй О а E ^О гО -О ^рОйцО к гу кйОр р ZлуZрО
айêцО -k Эгйщ:кйцОн к!ц^йОцФрцE ^О й–цургйФ_: ô уйêщуйТрОц[Ф:цE
Фцщ к [Ф:ц р Фцн^йнОФ:ц wщрE щ г О у: эуйг кцОн нцу[цêФ:–
рн!:ОйФрц–E к:щцуТйО[ г О у ц н! н эФ: О [г рнОрФФ:ц ацу р р
ацу рФрдя
тФц гйТцОнE ^О уцщйгО у: ￿
TгmЭ
Фц э:р к к нО уац О MОр к:к щ кя Я !уцгуйнФ
р ! Фр–йw ô гйг – ТФ нкцнОр рнглннОк глрФйурр р рнглннОк wэкр щ нл р ю у-
–лà Сщцн[ –й щФ а MФОлêрйê–й йкО уй гФрарE г О у:- – ТцО нг [г ла щФ \цэцОйО[д
Фй к:эуйФФлw Оц–ля »глнФй р ! цêФй цщйE лщ к [нОкр wэкр р уйщ нО[ О н wêй щкл
wщц- êйкрнО О н ТФ рê–цур–: кц\ц-E рФщркрщлй[Ф а кглнй р лщй^ря

щ щ щ

»нц Фй^й н[ н э гй р юра к а рнОйя Эуйêл ! нц MО а ! крйн[ !цукй ! кйуцФ-
Фй гФрайя Э Оц нй–: ! у кнц нОй н ТФ я ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О Ойг ц н ТФ нОря
«йг !рнй щц ЭйцE нцгуцО wэкр к щ !л\цФрр к ê– ТФ нОр нй– а уйêФ а у щй Zрэ гE й
ОйгТц к ! Фр–йФрр О а E ^О wщр н кцуZцФФ Фц к н нО Фрр щ а ц куц– !урщцуТркйО[н
!уцщццФФ: !уйкрдя MО –л н!уйкцщркц- э: э: !уцщ! ТрО[E ^О й–цургйФ_й–
ФлТФ: !уйкрй Фц О –E гйг Фйщ щцйО[E й !уйкрй О –E гйг Фц щцйО[я ýй!ур–цуE гйг Фц
нцщ кйО[ !уйкрй–E ОйгОргй– р эцн! цêФ - щ а–цE Фй!рнйФФ - wщ[–рE г О у:ц кущ р
! Фр–йwО к wэкр р нцгнц э [ZцE ^ц– ! Фр–йцОц к: нй–ря
» ê[–ц– О э: !уцщнОйкцФрц О –E ^О ! нц êйгw^цФр эуйгй нл!улар ТрклО
н^йнОрк щ н–цуОря » MО – н–:нц –: – Тц– –Ф а –л Фйл^рО[н л юуйФ_лТцФ г О –E
гйг э:О[ н^йнОрк - р гйг рêэцТйО[ ТрêФцФФ: н ТФ нОц-E к:êкйФФ: ! нО ФФ:– нОуц–-
цФрц– г О –лE ^О э: кнц э: рщцй[Ф я
Эло : *+,овь л+,ок ц нок
z{{ кцгц к ,уйФ_рр кйОй !у эц–я +О э: куц– гуцнО к: ! щ кE !цур щр^ц-
нгр Фй!йщцФр- кргрФа кE –йнн к а нТрайФр цуцОрг кE ^йнО: !урнОл! к э Т[ца аФцкйE
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мм
! - гйФйрêй_рр р ОнлОнОкр ц-–ц- кя » Оц щйцгрц куц–цФй !у рê Zй щФй рê нй–:
! !луФ: wэ кФ: рнО ур-E нОйкZй ^йнО[w гл[ОлуФ а Фйнцщр ,уйФ_рря
oц êкйр + рêя YФй э:й эуйê кйФФ - щцклZг - р Трй к йурТц н нк р– щщц- !
р–цФр ,w[эцуя » к êуйнОц 1ш цО ?й – ТцО э:О[E 1ь рр 1ф цО ô ФргО Фц êФйцО О ^Ф A Фй
Фй^йй л^рО[н л щФ а рê нй–: рêкцнОФ: юр н ю к р Оц а к нк ца куц–цФр [цуй
jэцКуйя
» О куц– гйг + рê л^рйн[ ! щ улг к щнОк – jэцуйE –цТщл Фр–р ! крйн[
нОуйнОФ ц кц^цФрця lнцущФ:ц êйФОр Оуцэ кйр лцщрФцФрE г О у ц н! н энОк кй уйê-
крОрw ФйZц- эрê нОрE ô !рнй jэцуя ô l^цФ:ц гФрар э:р Огу:О:E Ф –: Фц ^рОйр
н кй êФйФр-E й !у рêФ нрр н кй wэкря т: э [Zц _ц кйрн[E ^ц– нрщцр Фйщ гФрай–ря
т р улгр ^й\ц щцуТйр цц аулщ[E ^ц– гФрарE й ФйZр айêй э:р !ург кйФ: щула г щулал
^й\цE ^ц– г л^цФ:– ОцгнОй–дя
тцТщл Фр–р êйкêйн у –йФя YФр êйФр–йрн[ wэ к[w к _цугкр к _цуг кФ:ц !уйêщ-
Фргря YФр êйФр–йрн[ wэ к[w Фй гл Ф р к гкйуОруц щщр ,w[эцуйя Ялгр jэцуй ^й\ц
Оу айр аулщ[ + рêE ^ц– О нО:ц р !:[Ф:ц ю рйФО:я l^рОц[ р л^цФр_й эу нйр к:ê к
э\цнОкцФФ –л –ФцФрwE р э р ! кцщцФрр к ФйZр щФр !рнйй э: ТцОй !уцннйя Айг уг
а уцй р нОуйнО[E ^О Фр ! êйэ:р ^лкнОкц !урр^ря
YО wэкр щ Оуйацщрр кнца щрФ Zйая щ – wэкр кwОн щцОря + рê êйэцуц–ц-
Фцй р у щрй н:Фйя oц н нйр к – ФйнО:у[E ! нц ^ца Фй р jэцу Ой-Ф ! ТцФррн[я
ý щщ ,w[эцу Фц э: щ к цФ рн щ – н э:Ор-я YщФ - Оц–Ф - Ф ^[w ,w[эцу ! нй
нк р нла щ О а E ^О э: Оц гйнОуру кйр jэцуйя «йнОуру кйФФ:- jэцу нОй – Фй –
р лщйрн к щйцгр- – ФйнО:у[я
Оцук нк ц –лТнг ц щ нО рФнОк E jэцу лкцу кй р ! ФE ^О ца нкê[ н + рê
э:й ауц кФ -я + рê !рнйй jэцул9 »рщрО э аE ^О Фр нцглФщл Фц элщл г цэйО[нE рE
цнр О: нгйТцZ[E а О кй эу нрО[н к !й– йщйдя oц !рн[–й г Фц–л нОйр щФр–р рê нй–:
рêкцнОФ: wэ кФ: !рнц– к кнц– –руця + рê э:й а О кй ! ТцуОк кйО[ кнц–E ^О л Фцц
э: E щ О а E ^О э: э:О[ н нк р– цкФл –-к êwэцФФ:–я
YФй !рнйй9 oнр р–!цуйО у кнца –руй jкалнО !уцщ Тр э:
–Фц нк w улглE э: !уцщ! ^й Фйê:кйО[н Ок ц- Zw -E ^ц– ца
р–!цуйОур_ц-дя
Эцу[цêФ:ц н кй О !у нО - – Фй рФря
Яцрар êФ:ц щ а–: р нн:гй Фц нОйФ крр + рê р Фц êйнОйкрр цц êйэ:О[ wэ к[я
+ рê Оур_йй Ф у–: – уйр нк ца кцгйE р MОр– Фй ^цФ[ ! Тй Фй н куц–цФФ: юуйФ-
_лТцФ гя + рê !рнйй9 GйТц к куц– _цуг кФ - нлТэ:E г ащй – р –:нр щ ТФ: э:О[
^рнО: р ! нк\цФ: Ц алE !цуцщ – р–р айêй–р нО О н_цФ: ФйZц- н О э - ! Онг - wэкря
Я Фц ^рОйw – рОк:E й щл–йw Оцэц р Ок ц– Оцця Я щ ТФй э:й уйнгйркйО[н к н кцуZцФ-
Ф: ауц й E Ф к–цнО MО а О нглw ! ! ОцуФФ - wэкрдя йО Фр^цнгй нкê[ –цТщл
+ рê р jэцу – !у щ Тййн[ –Ф а цОE р Фр э:р ! у ФцФ: ! нц н–цуОр ущ –
Фй гйщэр\ц цу-yйZцêя Y ТрêФр + рê р jэцуй э: Фй!рнйФ –Ф а гФрая «урнОрФй
ýцурФа !рнйй к ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
О –E ^О ФцТцйФрц + рê ! щ^рФрО[ нк w wэ к[ кй-
нОр щцФца р – уй[Ф: лнО цк э\цнОкй кцОн щФ куц–цФФ эйа у щФ:–E рщцйрнОр-
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мф
^цнгр–E н–ц:–E нцгнлй[Ф:– ! нОл!г –E Оур_йw\р– Ойэл р – уй[ нк ца ! г цФрдя
+ рê нОуйнОФ wэрй р рауйй Фц ! !уйкрй–E р р–цФФ эйа щйу MО –л !й–О[ Фц-
н уйФрйн[ к юуйФ_лêнг - рнО урря
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мУ

Эун н s
mФну

О р!О р ря рл крй р уря ч к !рт а у!
яон а ! я ун днтя д рО р дн  аяд рояу крдрО р
лтня!2Сн д в р»а яч у р!О р ун р»а ш чО к к
унлт дяа ур ракрд р уршнуян Zт уц2црд к 2лт21нкя! яц!ну !О
лрн!2 |!!2 {рд тя !р1ур 2лнвр! у цд !рй у рчСнй
«О чуурй ор!рврцчйкрйьО к1н р от2»яв ра шяв я ! ану кяв
Снкр аядв дрлтр в[
«О уршнуяч !н1о2 !21яурй я 1нуСяурй д ю рну
т цу!яО р рдн! ун 2я д ю !ур»ян эклнт м дн н ун
2Сн д2н роур»р р Снлтяуч р»р дяо аю дям н д н аю дя 
» т у янй у дю 1яцу О ун !р1н !роная аю дя он-аюкм У
к 1ор»р яц у т цурн лтно дануян р яон аньм
аФ дцчФ
«О Снлтяуч рн лтно дануян р  н ларвр рн н ч 
тн а ур ч!я нардннкр»р р Снуячьм
до3sро-èцcуо9ч» XsчФ
P1
oнО[ щФй й–цургйФнгй ZлОгйE г О улw Фц ! Фр–йwО р Фц уйннгйê:кйwО к ,уйФ_рр9
YщФйТщ: GТцФФр к êкуйОрйн[ щ – - н уйэ О:я GцОр нщцйр
щ –йZФцц êйщйФрц р э:р ! –:О:E нОруй[Фй –йZрФй ! нгйй эц[цE к
нлZргц нлZррн[ лТц к:нОруйФФ:ц кц\рE Фй !рОц нО а у^р- лТрФE
р нО э: Фйгу:Оя Yгйê:кйцОнE цц –лТ Яй[ю !у ^рОй к ТлуФйц нОйО[w
О –E ^О уйэ Ойw\рц ТцФ: ^цФ[ лнОйwО О щ –йZФр êйэ ОE ! MО –л
Уш

,гdщ*гЭ-G3K:гЭllЭ АщlЭТТЭ
?1Уфшô1ФьСA ô юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йя ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
мФ
!цуцнОйwО êйФр–йО[н нцгн –я ýй нцщлw\цц лОу GТцФФр уйннгйêйй
г цай– ! уйэ Оц О –E ^О н Фц- !у рê Z !у Z:– кц^цу –9
т: кглнФ ! црE р ! О – Яй[ю лэуй р ! –: ! нлщля YФ к:Фл
нл ц эц[ц рê нлZргр р йгглуйОФ н Тр ца к Zгйюя »ц^цу !у Zц
!уцгуйнФ дя
ýл й ^О э: ! О –àд ô н!у нрр г царя YE кнц э: рщцй[Ф ]
Яй[ю нрZг – лнОйE ^О э: êйФр–йО[н нцгн –E р êйнФлkд
QлщФ: щцй Ок рE н! щр]
ýцлТцр нцгн н –лТ[–р ô Ойгй ! й êйщл–гйà » ê– ТФ E нО рО урцФОру кйО[н
Фц Фй нцурй Эцгн к э [Z – а у щцдE й Фй э цц Оуцêк:- ! щ щE к:уйТцФФ:- к нцурйц
»нц wэО ЯM-– ФщйдE ащц у Zц–л нцгнл !уцщZцнОклwО нцу[цêФ:ц уйêщ у: р уйêФ айнр
!йуОФцу кà
,уйФ_лТцФгр Фц ! Фр–йwО йФцгщ О GТцФФря Qца к MО - нрОлй_рр кцнц а àд ô
н!уйZркйцО – ! щулай ýйщрФя
Эй–й ! щл–й-9 –лТ^рФйE г О у:- Фц н!рО н нк ц- ТцФ -E уйêкц MО Фц н–цZФ àд ô
!:Ойwн[ эЛнФрО[ ц- я ýйщрФ н– ОурО Фй –цФ н ! Ф:– Фц! Фр–йФрц–я
oнр э: MОй рнО ур нл^рйн[ к ,уйФ_ррE О ! щулар GТцФФр О!уйкрр э: цц Фй
глу уОE ^О э: Фй Фц–Ф а !урZй к нцэя

щ щ щ

Ц: э: Zрэ ^Ф:– н^рОйО[E ^О юуйФ_лêнгрц ТцФ\рФ: – алО э:О[ Фцщ к [Ф:
нц–ц-Ф:–р ОФ ZцФр–р гйг-О рФй^цE ^ц– й–цургйФнгрця »цщ[ кнц !у эц–: нцгнй р wэкр
Ф нО лФркцунй[Ф:- йуйгОцуя ç О э [ZрФнОк юуйФ_лêнгр ТцФ\рФE О ^Ф Ойг ТцE
гйг й–цургйФгрE щО Фй уйэ ОлE нуцщр Фр Фц ФйэwщйцОн Ойг а –йнZОйэФ а !у кцФр
лнОй нОр р Фцщ к [нОкйE гйг к j–цургця нц ! кцФр Фй юуйФ_лêнгр MгуйФй нцурйй
YО^йФФ:ц щ – ê-грд н!у нрй êФйг –лw юуйФ_лêнглw ТлуФйрнОгл О –E ! ^ц–л
ФйêкйФрц нцурйй Фц !цуцкцр Фй юуйФ_лêнгр-E й нОйкррE гйг к урарФйця олуФйрнОгй
ОкцОрй9 О –л ^О л Фйн Фр^ца ! щ эФ а Фц нл\цнОклцОдя т !урОц[Фр_й «ц-О г –-
–цФОру кйй MО О нцурй Ойг9 ,уйФ_лê: Фц ! Фр–йwО айкФ - рщцр нцурййя ýй– гйТцОнE
^О MО гйургйОлуй Фй Фцку Ор^Ф: ТцФ\рФE Фй!рнйФФй й–цургйФнгр–р а лэ:–ря Яйêкц
нй–р й–цургйФ_: Фц О а Тц –ФцФрàд
олуФйрнОгй « урФ эцуацу !рнйй к юуйФ_лêнг – ￿
M3:гЭ
-
Аl3г:Э
9 j–цургйФ_:E
г О у:– Фуйкрн Эцгн к э [Z – а у щцдE Оц!цу[ кФр–йОц[Ф нцщО êй нгл^Ф - р О нг-
рк - ТрêФ[w ^цО:уц эрОйОц[Фр_ а у щнгр гуйрФдя эцуацу !рн:кйцО нцгнлй[-
Флw Фцлщ кцОк уцФФ нО[ р –йОцурФнгрц г –!цгн: О^йкZр н й–цургйФнгр щ – -
êцгE ! нц ^ца êйщйцО нцщлw\р- к !у н9 ЭО гФц–н р –: к ,уйФ_рр н ! щ эФ:–р
!у эц–й–рà гй л Фйн р ц\ц ФцОдя
YщФйг E щ у арц ^рОйОц[Фр_:E щйкй-Оц !у щ Тр– ФйZц ! кцнОк кйФрця т: лТц
энлщрр Фцнг [г уйêр^р- й–цургйФнг - р юуйФ_лêнг - гл[ОлуE Ф MО ц\ц щйцг Фц
кнцE ^О уйêр^йцО ФйZр нОуйФ: р ! ТцФрц ТцФ\рФ к Фр я

щ щ щ

«~у я 2 т к – у втруяц! я ! ч у рчС ч ард2шк ьм
К тяу Днунд
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фT
«Жнуя ч вр ч ра кр »р!рнк2 ая я дчСнууякяьм
Л2яц он ]яа !ртну
8;
т р н энОкцФФ:ц ФйэwщцФр ТрêФр к ,уйФ_рр р н _рй[Ф -Mг Ф –р^цнгрц рннц-
щ кйФрE !у кцщцФФ:ц к MО - нОуйФцE нкрщцОц[нОклwО О –E ^О рФнОрОлО эуйгй êщцн[ –й
лкйТйwОя н кй– л^цФ: E !у рê Zй –агй уцк w_рдE к уцêл[ОйОц г О у - юуйФ-
_лê: к:эруйwО Фц Оуйщр_р ФФ:- эуйгE й щуларц ю у–: н ТрОц[нОкйя
Ц цц ьT ‹ юуйФ_лТцФ г Фц н нО О к эуйгця GйТц ! нц у ТщцФр
уцэцФгй щйцг Фц кнц эцалО ! щ кцФц_ рр уцарнОурулwО нк р ОФ ZцФря
» MО – н–:нц йФа нйгн: ^цФ[ Ор^йwОн О юуйФ_лê кя oнр –: н^рОйц–E ^О эуйг
?нкйщ[эйE г [_йE ! щйугр р Оя щяA кцОн ар^Ф:– уйêкрОрц– н wêй –лТ^рФ: р ТцФ\рФ:E
юуйФ_лê: нОйкО ! щ н –ФцФрц ца Фц э щр– нО[я т: кнц ^й\ц эуй\йц–н г уцрарр р
гФрай– О –E гйг – ТФ нк р–р нрй–р рê–цФрО[ н энОкцФФлw ТрêФ[E а к ур– – уйрE
нц–[ц р !урэцайц– г ! – \р Mгн!цуО к к нц–ц-Ф: к !у нй E юуйФ_лê: н уйнОл\р– нгц!-
Ор_рê– – уйн_цФркйwО крФрц _цугкр р а нлщйунОкй Фй нц–ц-Ф:ц к !у н:я G Фйн эуйг ô
MО нр–к н _рй[Ф а нОйОлнйE й –Ф арц юуйФ_лê: н^рОйwОE ^О MО !цуцТрО г элуТлйêФ -
гл[Олу: р щуц–л^ца ЭуцщФцкцг к[я
Я êФйw –Ф а юуйФ_лêнгр !йуE р н кцуZцФФ Фц к глунц О а E гО рê Фр юр_рй[Ф
н нО рО к эуйгцE й гО ФцОя тФц Фц ^цОн êйщйкйО[ р– MО О к !у нE й р нй–р MОй !у эц–й
–й рФОцуцнлцОя » э\ц–E к !у н эуйгй Фц рауйцО л юуйФ_лê к Ойг - у рE гйг л Фйня Gруцг-
О у Фй_р Фй[Ф а рФнОрОлОй щц– ауйюр^цнг - нОйОрнОргр ?
1ME+
85
A ,уйФн ур а к урО9
,уйФ_рр нк -нОкцФФ ОО уТцФрц нОйу: Ф у– р –Ф ар
!у кцуцФФ: кцгй–р лнОйФ к г р рФнОрОлО кE ^О йуйгОцуФ щ
юуйФ_лêнг а щл йя » ,уйФ_рр ФцО н _рй[Ф а щйкцФрE êйнОйкw\ца
wщц- кнОл!йО[ к эуйгя Айгй нрОлй_р йуйгОцуФй щ нй–: уйêФ:
н _рй[Ф: аул!! ФйнццФря ywщр êйщйwО к !у н9 Сй^ц– ТцФрО[н рр
к: щрО[ êй–лТàд
Gц-нОкрОц[Ф E êй^ц–à
« Фц^Ф E юуйФ_лê: !у щ ТйwО лнОуйркйО[ э [Zрц _цуг кФ:ц нкйщ[э: р !урайZйО[
а нОц-я YФр э ТйwО Оуц щФцкФ:ц нкйщцэФ:ц –цу !урОр ащц-Фрэлщ[ к щцуцкФцE Фй г О у:
уйщ нОФ глуйТйОн р щцэ ZруОя Эл\цнОклцО _цй рФщлнОурE нкêйФФй н нкйщ[эй–рE р
!у юцннр Фй[Ф:ц уайФрêйО у: MОр О уТцнОкцФФ: –цу !урОр-я ,уйФ_рE гйг Фр гулОрE
кцОн ^йнО[w –ру к - Mг Ф –ргрE р к Фц- цнО[ ￿
Mc+щ*3lds
E А» О г-Z л р щуларц ю у–:
г ––цу^цнг - эр –йнн:E г О у:ц э нФ кйрн[ к щулар нОуйФй я YщФйг юуйФ_лТцФгр Фц
О у !Он кнОйО[ !цуцщ йОйуц–я ýй!ур–цуE Эца цФ Ялй[
Ум
E элщл^р гйФщрщйО – Фй ! нО
УС

Lщ>гsЭ dЭ Vгlmщ:н*
?1ФT2ô1ФмФA ô рêкцнОФй юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_й р ТлуФйрнОя
Уь

1*sТгТ>Т M3Тгщ*3l dOEТ>dЭs +émщg:3phг=>Эsм
Ум
￿
,Эgщlè*Э Rщy3l
ô юуйФ_лêнгр- ! рОрг-н _рйрнОE !уцщнОйкрОц[ Ф к а ! г цФр MО - !йуОррE ^цФ ýй_р Фй[Ф -
jннй–эцря ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ф1
!уцêрщцФОйE Фц э:й êй–лТц–E й н нО й к ауйТщйФнг – эуйгця oц нц–ц-Ф ц ! ТцФрц
– а Z гру кйО[ ущ к: й–цургйФ_цкE Ф Фц юуйФ_лê кя
тФ арц юуйФ_лê: Фц О [г Оур_йwО Оуйщр_р ФФ:- рФнОрОлО эуйгйE Ф _рФр^Ф
ОФ нОн г нр–к й– р –рюй–E г О у:ц рщлОд н MОр– рФнОрОлО – к щФ – !йгцОця Я а к уwE
к О – ^рнцE кцуц к н к–цнОФлw ТрêФ[ р н^йнО[ц щ н–цуОря j–цургйФ_: ! –цZйФ: Фй
нкйщ[эй р рФнОрОлОц эуйгй к _ц –я G Фйн эуйг н ^цОйФрц ô щрФ рê нФ кФ: ТрêФцФФ:
MОй! к р нй–: уйщ нОФ: – –цФО кE к ! ща О кгл г О у а –: а О к: к ТрО[ –йннл нр
р нуцщнОк щ О а E ^О э: нОйО[н к–цнОц щ г Ф_й ФйZр щФц-я «йг –: !уцгуйнФ êФйц–E
щйцг Фц кнц эуйгр щ ТркйwО щ MО а я
Э айнФ уцêл[ОйОй– рннцщ кйФр- гурОр^цнгр- !цур щ ОФ ZцФр- ФйнОл!йцО нц-^йн
Фц ^цуцê нц–[ цО ! нц уцарнОуй_рр эуйгйE гйг MО э: уйФццE й лТц н!лнО Оур а щйя ЭрОл-
й_р нОйФ крОн ФйнО [г гурОр^цнг -E ^О E ! н э\цФр– щФ а рннцщ кйОц айêцОц
MЭw Yщ:k TгmЭs
E Фцг О у:ц к: щ\рц êй–лТ р ТцФ\рцн Фй^рФйwО ^лкнОк кйО[ нцэ
–цФцц н^йнОрк:–р лТц к куц– нкйщцэФ а эцщйдя
Цуйг – ТФ нуйкФрО[ н –йцФ[г - кнццФФ -E г О уй Фй^рФйцОн Ц [Zр– кêу:к –E
! нц ^ца –йОцур уйн!у нОуйФцОн к нй–:ц щй[Фрц ла гр г н– нй р лщйцОн щула О
щулайя »!у ^ц–E Фйн MО н кцуZцФФ Фц нОйФйкркйцОE р –: !у щ Тйц– у[Ф кэл ркйО[ к
нкйщ[э: щцФ[ар р MФцуарw ОйгE н кФ ФйZй гл[Олуй айуйФОрулцО Фй– н^йнОрк:- г Фц_я

щ щ щ

Э !уцщнОйкцФрц– О –E ^О ^ц кцг щ ТцФ э:О[ н^йнОрк:–E н ТФ н! урО[я Э^й-
нО[ц ô MО у Z я Э^йнО[ц ô MО кцргй й–цургйФнгй _цФФ нО[я ЭОуц–цФрц г н^йнО[w
нОй !уйгОр^цнгр ^цуО - Фй_р Фй[Ф а йуйгОцуйE Ойг ^О кнц Фцн^йнОФ:ц wщр к:ащО
Фц!йОур Ор^Ф я +щрО l уО Ф щФйТщ: êй–цОрйE ^О й–цургйФ_: нОуц–Он г Оуйацщрр н
н^йнОрк:– г Ф_ –дя j–цургйФ_: wэО нцурй «йФ Э !уйФ д р «рцФО кнцащй –цуОкдя
ç г ащй Фй– нОйФ крОн аулнОФ E –: !у щ Тйц– л:эйО[н р нОйуйц–н к:ащцО[
н^йнОрк:–ря +О –: рê эуцр н–й-рг н л:эйw\р–н н^йнОрк:– р_ –я ?«йгрц ц\ц кй–
ФлТФ: щ гйêйОц[нОкйàA –ФwE г ащй э:й н кнц– wФ -E ! ТцФрц р н нО Фрц нОуйФ:
э: щйцг Фц лщ кцОк урОц[Ф:–E Ф ц-О– Орк – нл\цнОк кйФр нлТрй !цнФ ýц
к Фл-нE элщ[ н^йнОрк]д ￿
(+щ*OТ wщ::y; KЭ h3ppy^)
Ц ээр тйг,цуурФй ?
BщKKy McoЭ::г*

» О куц– ! щщййн[ кнц э\ц–л !нр êл р рнгуцФФц нОйуййн[ ^лкнОк кйО[ нцэ н^йнО-
рк -я Я –Ф а ^рОйй р Фц э:й ! Тй Фй щулар щцк ^цгE э\ййн[ н Фцэ [Z - аул!-
! - ! щулаE г О у:ц э:р Ойгр–р Тц н _рй[Ф:–р рêа –рE гйг р нй–йя т: к:у нр к
лн кр ОруйФрр г у цк к:!лнгФ а эййE ^ру-рщцу к р щулар !уцщнОйкрОц[Фр_ !уй-
к\ца гйннй й–цургйФнгр щцк ^цгя т: нОйуйрн[ Фц к:щцО[н р э:О[ ! Тр–р Фй кнц
нОй[Ф: E Ф ФйZр юрар к гйу–йФй р л:эгр Фй р_й Фц к:ащцр цнОцнОкцФФ я » ! щ-
у нОг к – к êуйнОц –: ! êФйг –ррн[ н рщц–р ЭйуОуй рE к О – ^рнцE н щФр– рê ца айк-
Ф: ! нОлйО к9
LOЭ*JЭ:О cOЭsТ lЭs 3>Т:Эs^
ô « ^цуОл кнц нОй[Ф: ]
,уйФ_лТцФ г Фц Фйê кцZ[ êй!рнФ:–р гуйнйкр_й–рE Ф Фр эйщйwО
щйу – !уцкуй\йО[ нк р нОуйФФ нОрE щйТц ФцгйêрнО:ц кФцZФрц щйФФ:цE
к ^лкнОкцФФ нО[ р нцгнлй[Ф нО[я ç нй– ц айкФ ц ô Фр л–цwО нглгл
!уцкуй\йО[ к крщ н куц–цФФ а рнглннОкйя
Э кцуZцФФ Фц лщркрОц[Ф E ^О ФйZр– рщцй – нОйр юуйФ_лТцФгря YФр гйêйрн[
Фй– ^лкнОкцФФ:–р р Фцêйкрнр–:–рE Фр эу нйр к:ê к рщцйл нОйФщйуОФ - гуйн О:E г г О -
у –л нОуц–ррн[ гулТйw\рц Фйн нкцунОФр_:я ,уйФ_лТцФгр Фц э:р êй!рнФ:–р гуйнй-
кр_й–рE Ф эйщйр щйу – !уцкуй\йО[ нк р нОуйФФ нОрE щйТц ФцгйêрнО:ц кФцZФрц щйФ-
Ф:цE к ^лкнОкцФФ нО[ р нцгнлй[Ф нО[я ç нй– ц айкФ ц ô Фр л–цр нглгл !уцкуй\йО[ к
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ф2
крщ н куц–цФФ а рнглннОкйя QлкнОкцФФ нО[ юуйФ_лТцФ г э:й нгу:Ой ФйцО – –цйФ -
рря YФр !руйрн[ Фй улгр нк р –лТ^рФE щцО: к нОуйФФ:ц Z!: р к ц\ц э цц нОуйФ-
Ф:ц э ОрФгря ýй MОр !йу: э: !урОФ н– ОуцО[E р кêащ Ощ: й О кцêщцнл\ц- ФйО-
ФлО - л:эгр ФйрауйФФ а н^йнО[E г О у:ц –: крщцр к гулая Сйайщ ^Ф нО[ р –цйФ р
юуйФ_лТцФ г гйêййн[ Фй– а уйêщ э цц !уркцгйОц[Ф -E ^ц– шмь щФц- н Фц^Ф а н^й-
нО[ к а щля
»цу Фрг »[цФФ к:у нй к ,уйФ_рр р к кêу н – к êуйнОц !цуцц йй ТрО[ к .ОйО:я
YФй л! уФ уйэ Ойй Фй– н êщйФрц– кФцZФца крщй Фцêй–лОФцФФ а н^йнО[дE Фй ОуцФр-
у кйй !цуцщ êцугй – л:эгл р к:уйТцФрц трнн нй– щ к [нОк дя o- !урФйщцТйО нц-
щлw\рц н кй9 +Ой нОуйФй Фйгйщ:кйцО эêйОц[нОк к:ащцО[ н^йнОрк -E О ^ца \л-
\йw нцэ н кцуZцФФ Фцн^йнОФ -дя »[цФФ нщцйй ^цФ[ !у ê урк ц ФйэwщцФрц О –E
^О й–цургйФнг ц н^йнО[ц кцОн êй–цФ - юуйФ_лêнг а
<щгЭ dЭ .г.:Э
8N
м
+О ю у–й уйщ нОрE к:êкйФФй –ру – р ТрêФ[w к _ц –E й Фц кФлОуцФФр–р рр кФцZ-
Фр–р энО Оц[нОкй–ря А ащй гйг н^йнО[ц ?к й–цургйФнг – г ФОцгнОцA ô MО ю у–й кФлОуцФ-
Фца лщ кцОк уцФрE ￿
<щгЭ dЭ .г.:Э
Фргйг Фц нкêйФй н кФлОуцФФр– н нО Фрц–я +О уйщ нО[
!урêФйФр гуйн О: гулТйw\ца –руйE !уру щ: рр щулар wщц-дя
-щгЭ dЭ .г.:Э
р–ццО –Ф а !у кцФр-я н кй– »[цФФE ￿
<щгЭ dЭ .г.:Э
ô MО цаг нО[
р MгêрнОцФ_рй[Ф ц ОФ ZцФрц г ТрêФрE г О у ц к! Фц н к–цнОр– н êйщл–^рк нО[w р
–цйФ рц-я ,уйФ_лê: Фц н^рОйwОE ^О –цйФ р р н^йнО[ц кêйр– рнгw^йw\рц кц\ря
ц^й[ р уйщ нО[ – алО !уцгуйнФ лТркйО[н щула н щула –дя ?+О Фй! –рФйцО –Фц н_цФл
рê юр[–й ойФ-ywгй щйуй ýй ! нцщФц– щ: йФррдE ащц йОурнрE у [ г О у - рн! -
ФцО й–цургйФнгй йгОурнй GТрФ Эрэцуа ?
-Э3* ,ЭKЭ:g
AE êйкцО9 Я Фц êФйwE нк э щФй р E
! О –л ^О аул\лE рр аул\лE ! О –л ^О нк э щФйдя
Айгр– эуйê –E г ащй юуйФ_лТцФгй к: щрО êй–лТ ?цнр Ойг к ц к э\ц нл^йцОнAE
Фй ФйнОу цФй а уйêщ э цц уцйрнОр^Ф E ^ц– й–цургйФгйя ,уйФ_лТцФгй Фц уйнн^рО:кйцО Фй
н^йнОрклw ТрêФ[ щ ау эйE ! О –л ^О ню у–ру кййн[ Фц ! щ крФрц– эуйêй !урФ_цнн:
?нй– а нОуйZФ а ТцФнг а рщцййAя
ýргО Фц н эруйцОн н!йуркйО[E ^О г –!йФр ￿
+гs*Эy
кцОн щФ - рê нй–: щрФй-
–р^Ф уйêкркйw\р н г –!йФр- –руйя j щрФ рê айкФ: !у щлгО к г –!йФрр ô эуйê !урФ-
_цнн:я » j–цургц рщцй !урФ_цнн:E ! кцунрр г –!йФрр ￿
+гs*ЭyО
ОФ нрОн г нФ к ! йай-
w\р– эуйêй– р юйгО уй–E крw\р– Фй !у _цнн к н!рОйФр щцк ^цгя цаар YуцФZОй-Ф
Фй!рнйй к ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
нОйО[w ! щ ФйêкйФрц– QО ! а к С лZгцàд О –E ^О ! щ
к Фй–р у ê к: уwZцг – ТцО э:О[ н!уОйФ нОуйZФ ц ^лщ кр\ця ýцО Фйл^Ф: щйФФ: E
щ гйê:кйw\р E ^О рауй к !урФ_цннл ФйФ нрО л\цуэ нй– н êФйФрw щцк ^цгE ô !рZцО Фйя ô
YщФйг Фцг О у:ц рннцщ кйФр щ гйê:кйwОE ^О л – щ: ТцФ\рФE г О у:ц !урщцуТркй-
wОн Оуйщр_р ФФ ТцФнгр кêащ к Фй ТрêФ[ ?Фц э щр– нО[ рêэцайО[ г ФюргОФ: нрОл-
й_р-E к:ащцО[ –рцФ[г д р кцнОр нцэ !урр^Ф р ! щ эйw\цAE кцу ОФ нО[ к!йнО[ к
щц!уцннрw э [Zцдя Gйцц YуцФZОй-Ф !рZцО О –E ^О рщцй !урФ_цнн: ! Фр–йцОн
щцклZгй–рE гйг эêйОц[нОк э:О[ рщцй[Ф -k ! л^йО[ О [г !ОцугрE нОйО[ нОйу нО -
гйннйE уцщйгО у – Zг [Ф - нОцФайêцО:E гй!рОйФ – г –йФщ: ! !йкйФрwE р гу –ц MО а E
кнц– ФуйкрО[нE э:О[ ^цФ[ лщ - р !уйкр[Ф щцкйО[ндя
,уйФ_лТцФгр к куц– нк ца у нОй р к н!рОйФрE Ойг рр рФй^цE р–цwО нк р !урФ-
_цнндE к йуйгОцуц г О у: !урнлОнОклwО н щФ:ц н й–цургйФнгр–р ^цуО: р ТрêФцФФ:ц
рщцй:E Ф ! ^ц–л-О юуйФ_лТцФгр к кêу н – к êуйнОц Фц О у !Он нОйФ крО[н Ойгр–р
!урФ_цннй–ря ýц элщц– êйэ:кйО[E ^О л юуйФ_лê к к н энОкцФФ - рнО урр нОуйФ: кйОй
уйêФ: !урФ_цнн р ê: г у цкя «у –ц О а E л юуйФ_лê к э:й уцк w_рE Фр !цуцТрр
Уф

Фт
я9 уйщ нО[ ТрêФрE й О ^Фцц уйщ нО[ ô ТрО[дя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фш
Ор ц ^йу кйФрц элуТлйêрр р э [Zц цw лТц Фц ^йу кйФ:E й а кй тйурр-jФОлйФцОО:
гйêййн[ к г уêрФця ,уйФ_лêй– Фц !уркркйцОн рщцй !урФ_цнн:E Фр н нк р–р уцй[Ф:–р
р –рюр^цнгр–р !урФ_цннй–р щйкФ уйê эуйрн[я YФр ! Фр–йрE ^О кн ! –!йE нкйщ[э:
р ай–лу ТрêФр цщр GрйФ: Фц к н нО Фрр нщцйО[ цц н^йнОрк - р рêэйкрО[ О щрФ ^ц-
нОкй р О нгря ,уйФ_лê: ! йайwОE ^О йэн wОФ а н^йнО[ эцê щ р Оуйацщрр Фц э:кйцОя
–ФwE гйг – юуйФ_лêнгй !урОц[Фр_й тйур-yлрê к!цук:ц лкрщцй й–цургйФнгрц нкй-
щцэФ:ц эЛкцФр Фй нОуйФр_й ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
я YФй гурОр^цнгрE !ур! щФк к крщц êФйгй
й! нОу юй щФл эу к[E !у н– Оуцй кнц ю О ауйюрр йФ Фн к р нл нгйêйй9 » ,уйФ_рр
! щ эФ:ц н э\цФр щцйwОн О [г ! ! к щл нкйщцэ н э г у цкнг - гу кр рр к нл-
^йцE г ащй ТцФОн щ ^[ –нФргй р н:Ф –Mуй –йцФ[г - щцуцклZгрE к г О у - кнц êФйг –:
щула н щула –я л^йцОнE ^О j–цургй ô êй лнОФй цку !ц-нгй !у крФ_рдя
« ащй юуйФ_лТцФгй к: щрО êй–лТ ?цнр Ойг к ц к э\ц нл^йцОнAE
Фй ФйнОу цФй а уйêщ э цц уцйрнОр^Ф E ^ц– й–цургйФгйя ,уйФ_лТцФгй Фц
уйнн^рО:кйцО Фй н^йнОрклw ТрêФ[ щ ау эйE ! О –л ^О ню у–ру кййн[ Фц
! щ крФрц– эуйêй !урФ_цнн: ?нй– а !йалэФ а ТцФнг а рщцййAя
т ТцО э:О[E р ОйгE О MО Фц щцйцО нкйщцэФ:ц йФ Фн: –цФцц рФОцуцнФ:–ря
YщФй рê ^цО:уц ацу рФ[ нцурйй Эцгн к э [Z – а у щцд «Mуур
ЦуMщZ л н кцуZцФФ н!уйкцщрк Фйêкйй нкйщцэФ:ц йФ Фн: к айêцОй
н! уОркФ:–р нОуйФр_й–р ацОцу нцгнлй[Ф - ТцФ\рФ:дя
j–цургйФнгрц ТцФ\рФ: ^рОйwО MОр йФ Фн: н wэ !:ОнОк – р Фцг О у - êйкрнО[w
?к О Ойг - э: – ай н ТрО[н – н энОкцФФй ТрêФ[E цнр э: к:у нй к !уйкр[Ф -
н _рй[Ф - нуцщц р нОйй н кцуZцФФ щулар– ^ц кцг –E ^ц– нц-^йнAя j – ТФ ^рОйО[ MОр
эЛкцФр ?Фцн– Оу Фй нкцО\рцн р_й wщц- Фй ю О ауйюр A н !уцщкглZцФрц– О а E
гйг р г ащй MОр !йу: Фй^ФлО уйн!йщйО[нE н кФ уйщр йгОркФ:- луйФя Сй гйТщ:– н^йнОр-
к:– р рщцй[Ф:– р_ – ФцрêэцТФ нгу:кйцОн йа Фр уйêк щйя
» ,уйФ_рр кнОл!цФрц к эуйг Фргйг Фц нкêйФ н –ру – эцнг Фц^Ф а н^йнО[я ywщр
кнОл!йwО к эуйг к êуц – к êуйнОц р н ! Фр–йФрц– кнц к:Оцгйw\р н ТФ нОц- р !у Орк -
уц^р-E Фй!уТцФр-E г –!у –рнн к р Фцк:нгйêйФФ: р ФцлО цФФ: ТцйФр-я » эуйг кнОл-
!йwО н –йгнр–й[Ф - нО у ТФ нО[w ?цнр MО к э\ц !у рн щрОAE щйТц н Фцг - э êФ[wя
»нц л^йнОФргр ! Фр–йwОE ^О эуйг ô MО Фц щц к - г ФОуйгОE й г ФОуйгО M– _р Фй[Ф:-E р к
гй^цнОкц Ойг к а Ф ! нОу цФ Фй нwу!урêй я А [г ОцE гО нОуц–Он щ нОр^[ рщцййE ! щ-
Фр–йwО !йФгл ТрщйФр- Фй Фцщ найц–лw щ Ф у–й[Ф а ^ц кцгй к:н Оля Айг ц ! кц-
щцФрц й–цургйФ_цк О–ц^йцО лТц рêкцнОФ:- Фй– ТлуФйрнО щц Эйц9
j–цургйФгй ТркцО к Фр^ц– Фц ! щОкцуТщцФФ - р Фр^ц– Фц
э нФ кйФФ - рwêрр О –E ^О ащц-О к –руц эу щрО –лТ^рФйE г О у:-
к н нО Фрр цц ! ФО[ р _цФрО[я j–цургйФгй Фц ^цОE ^О э: цц ! Фр–йр
!у нО ОйгE эцê гйгр -рэ _цц-я YФй ТрщйцОE ^О ! Фр–йw\р- ^ц кцг
! – ТцО ц- уцZрО[ Фцг О у:ц н ТФ нОр р^Ф а йуйгОцуйE г О у:ц нО О
Фй цц !лОр щ нОрТцФр н^йнО[ р уцйрêй_рр гйг р^Ф нОря j–цургйФгй
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фС
Фц н êФйцОE ^О Фц! Фр–йФр р ОуцФр кwОн Фц О [г э:^Ф -E Ф р
к! Фц нФ нФ - ^йнО[w нл\цнОк кйФрдя
+О Фй! –рФйцО –Фц н кй – ц- ! щулар Эр[крр9 ýргО к ,уйФ_рр Фц ТрщйцО
нОйО[ рщцй – рр кнОуцОрО[ Ойг к а лw Фй нк ц– ТрêФцФФ – !лОря ,уйФ_лê: !у нО уцй-
рнОр^Ф н– ОуО Фй кнц !у рн щ\цця ýй– –йОцур н wФ: цО а к уррE ^О к ТрêФр
ФцО Фр^ца рщцй[Ф а E ^О ^ц кцг ! нк ц- !уру щц Фц ! щйу гE й кнц ОФ ZцФр –цТщл
wщ[–р ô н! ZФ - г –!у –рння тй–: л^йО нк р щ ^цуц- О –лE ^О Фц нО рО кцурО[ айêй–
нк р–я
oнр !уцщ ТцФрц гйТцОн рнгw^рОц[Ф êй–йФ^рк:–E MО E нг уцц кнца E э–йФя
Эр[крр кО урО трZц[ ,рОлннрК9 oнр к: ! гйТрОц юуйФ_лêл рщцй[Флw !йулE О О – –цФ-
Ой[Ф Фй^ФцО рнгйО[ рФрw уйêу:кйдя YФ ОлО Тц нгйТцОE ^О –лТ ô а лэ -E рр л ТцФ:
цнО[ wэ кФргE ррE нг уцц кнца E л гйТщ а рê нл!ула к цнО[ ! wэ кФргля т: рн щр–
рê О а E ^О !йу: щ ТФ: р–цО[ нк р уйêФ айнр р !у Орк уц^рдя Gйцц ,рОлннрК а к урО
О –E ^О êй^йнОлw юуйФ_лТцФгй – ТцО нцэц ! êк рО[ !ур wщ ! н–цО[н Фйщ нк р–
–лТц– ?рр –лТ – ТцО нцэц ! êк рО[ ! щ эФ ц ! кцщцФрц к ОФ ZцФрр нк ц- ТцФ:Aя йк-
Ф цE ^О э: к MО – Фц э: ê э: р нн уй Фц êйZй нрZг – щйцг я » !у ОркФ – нл^йц
! нОуйщйкZр-д – ТцО êйгйОрО[ ! О – элуФлw н_цФля YщФйг к Ойг – ! кцщцФрр цнО[ нк р
!wн: ô MО ! – айцО к:!лнгйО[ !йуя
Эн у: ô цнОцнОкцФФй ^йнО[ ^ц кц^цнгр ОФ ZцФр-E р wэ:ц
уйêФ айнр н! н эФ: êйгйрО[ нц–[wя
MО –л юуйФ_лТцФгр нн у Фц э Оня
Я н!уйZркйwE щО р юуйФ_лêнгрц !йу: г !нр Оцуй!цкОй–E Фй ^О Фй О [г –йZцО
улгй–р9 ýцОE Фр к г ц– нл^йця ,уйФ_лêнгрц !йу: уцZйwО нк р уйêФ айнр к ! нОцря »нц
к !у н: а к уррдE р ТрêФ[ – ТцО !у щ ТйО[н щй[Zцдя
G уцZцФр к !у н к wэкр юуйФ_лТцФгр Фц э Он рщОр Фй г ФюргОя ЦлуФй н_цФй
н кцуZцФФ Фц êФй^йцОE ^О !йуц ! уй уйннОйкйО[нE рр щйТцE ^О цнО[ гйгрц-рэ нцу[цê-
Ф:ц !у эц–: ОФ ZцФр-я Э кнц– ФцОя ,уйФ_лê: уцZйwО нк р уйêФ айнр э цц Ок у^ц-
нгря ? щу эФцц э MО – ^лО[ ! êТцAя » гФрац ЭцгнE эуйг р Оуйщр_рд йнгй[ »йО[ц р
Yрк[ц ргйу !рZлО О –E ^О нц–ц-Ф:ц нн у: – алО к:êкйО[ кêу:к ФцФйкрнОрE Ф MОр
уйêФ айнр !урк щО рZ[ г – –цФОл рнОрФ:дя .О у– ô MО э:^Ф ц кцФрц !уру щ:
р !у кцФрц êщ у к: ОФ ZцФр- –цТщл wщ[–рдя Айгрц ZО у–: а уйêщ !уцщ! ^ОрОц[-
Фцц !цуцн Zц- !лнО:Фр эцêуйêр^р нл!ула кя jкО у: гФрар а к уО нк р– юуйФ_лêнгр–
^рОйОц–E ^О цнр !йуй Фц р–ццО уйêФ айнр-E êФй^рОE ОФ ZцФр –цТщл !йуОФцуй–р Фц
уйêкркйwОндя
тцФ нОуйZФ рêл–й н! н эФ нО[ р wэ к[ юуйФ_лê к н! урО[E ! нц ^ца уйê-
Ф айнр !у щОE гйг цОФр- щ Тщ[E р Фц нОйкwО –цТщл !йуОФцуй–р Фргйгр ! р
^лкнОкя у нО юуйФ_лê: ! Фр–йwОE ^О E гйг р Трк ОФ:–E wщ– рФ ащй Фц э щр– ! –ц-
урО[н нрй–ря ,уйФ_лê: н айнррн[E ^О Фр р–цwО !уйк э:О[ Фцн айнФ:–ря Ц цц О а E
р– ФуйкрОн э:О[ Фцн айнФ:–ря
* щО р юуйФ_лêнгрц !йу: г !нр Оцуй!цкОй–à
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фь
ýр к г ц– нл^йц]
YФр уцZйwО нк р уйêФ айнр к ! нОцря
ýцн айнрц ô MО ! гйêйОц[ рФОццгОй р нОуйнОря +О êФйг О а E ^О л
^ц кцгй цнО[ н энОкцФФ ц –ФцФрцE й н энОкцФФ ц –ФцФрц к ,уйФ_рр ^цФ[
лкйТйwОя « ащй ^ц кцг н! урОE Ф щ гйê:кйцОE ^О л Фца цнО[ нОуйнО[E ^О
а уйêщ рФОцуцнФцц нгл^Ф а р нцу а г ФнцФнлнйя
«йг !рнй т ФОцФ[9 ýцО э цц нгл^Ф а уйêа к уйE ^ц– О ОE к куц– г О у а кнц
н айZйwОндя

щ щ щ

»! Фц к ê– ТФ E ^О к: ! êк рр й–цургйФнгр– н!ц_рйрнОй– ! –цТ^ц кц^ц-
нгр– ОФ ZцФр–д лэцщрО[ нцэ к О –E ^О !йуй эцê уйêщ у к р г ФюргО к кцОн рщцй –
нц–ц-Ф - ТрêФря +О !йуйE нк ркZй Оц Фргл !ур–цФцФр н! н эФ нОц- ! уцZцФрw г Ф-
юргОФ: нрОлй_р- н к–цнОФ - ТрêФрE ащц гйТщ:- рê !йуОФцу кE гйг к щцОнг – нйщлE ! л-
^йцО êй у Zцц ! кцщцФрц êкцêщ ^гл-Фйгц-гля ç–цФФ э MО - й–цургйФнг - н эцФФ нОр
ô нОуц–рО[н г айу– Фрр wэ - _цФ - ?щйТц нй–й кцуэйрêй_р !у эц–: нкрщцОц[нОклцО
О –E ^О кнц н–цZй н[ к щ –ц Yэ Фнгр A р ТцйФрр êйгйОйО[ уйêФ айнр ! щ йнюй[О ô
!рZцО Яй-– Фщ «Mуу к нк ц- гФрац «л[ОлуФ:ц Фц! Фр–йФр9 й–цургйФ -юуйФ_лêнгр-
!:Одя +Ол гФрал э: Фйêкйй эêйОц[Ф:– ^Орк – щ й–цургйФ_цк9 Фй ! щйурО –йннл
!у êуцФр- ! ! к щл юуйФг -й–цургйФнгр гл[ОлуФ: н ОФ ZцФр-я тФцФрц «Mуу н к-
!йщйцО н –ФцФрц– цц н Оц^цнОкцФФргй т ФОцФя «Mуу !рZцО9
Я э: нгйêййE ^О юуйФ_лê: Фц ! кцуО О –лE ^О л !йу: ФцО
уйêФ айнр-E р !йуй ТркцО к н нО Фрр рщцй[Ф - айу– Фрря ,уйФ_лê: э:
Фй^йр ! щ êуцкйО[ к ОФ ZцФр ^О -О ФцйщФ ця » г Ф_ц г Ф_ к Фр э:
н ^р Ойглw !йул !у нО нгл^Ф -дя
Ц:О[ нгл^Ф:–д к ,уйФ_рр ô MО лТц н–цуОФ а !ура к уйя «Mуу щ к щрО нк w
–:н[ щ ар^цнг а г Ф_й9
j–цургйФнгй !йуй кнцащй ТркцО к н айнрря ýргйгр !у Орк уц^р-E
лг у кE н кцО кE уйêФ айнр-E Фргйгр !у Орк ! ТФ: –ФцФр-E
Фргйгр Фй –луцФФ: эу кц-E Фргйг а нлТщйw\ца – ^йФрE Фргйгр
ФйнОйкцФр- р н эцФФ Фргйг а гургйя ywэ - г ФюргО рр щйТц
Фй–цг Фй г ФюргО кцОн ! р– êФйг –E лгйê:кйw\р– Фй О E ^О
к êФргр г ц-гйгрц нц–ц-Ф:ц !у эц–:д р нг у н wê wщц- ФцрêэцТФ
уйн!йщцОня YщФйг щФ а ОнлОнОкр г ФюргОй Фцщ нОйО ^Ф E Фйщ
! нО ФФ ! гйê:кйО[ !йуОФцул нк w ! щщцуТгл р щ эуцФрцдя
« ащй щрФ рê !йуОФцу к Фц к:гйê:кйцО щула –л нк w ! щщцуТглE Фц рауйцО к щФ -
г –йФщцE Фц ОФцО нк w щ w г цгОркФ - Ф Zр р Ойг щйццE к wэ - гл[ОлуФ - нуцщц
–цТщл wщ[–р к êФргйwО !у эц–:я QлкнОк Фцлщ кцОк уцФФ нОр нл\цнОклw\р– н w-
ê – êйнОйкцО wщц- ?кw\р нE гнОйОрE Фц нй– - рщцй[Ф - ю у– - ТрêФр Фй MО - !й-
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фм
ФцОцA кцнОр !йуйц[Ф ц нл\цнОк кйФрцдE êйк щрО[ wэ кФ:ц нкêр р рнгйО[ !ургw^ц-
Фр Фй нО у Фця jцгнйФщу Gw–й н!уйкцщрк нгйêйE ^О Эл!улТцнгрц _ц!р Ойг ОТц:E
^О рФ ащй !ур щрОн р ФцнОр Фц кщк ц–E й кОу ц–дя j–цургйФнгй !рнйОц[Фр_й y уй
«р!Фрн к:уйêрй MОл –:н[ Ойг9 çê–цФй ô кнца рZ[ щрФ рê н! н э к !у ОцнОй !у Орк
г к нл!улТцнг - ТрêФря G MнОуц–й к кнцащй нл\цнОклцО р лэр-нОк дя
«Р у шн ч а {нарун1крйО ур лр р! яа ур яц!нуяа ьм
Фрн у ч Zт уц21нук \эй Уэ
88
Gйкй-Оц уйêэцуц–н н щФ - !у эц– -E й р–цФФ н Ор^рц– к н!урОр уцй[Ф нОр
О нй– - уцй[Ф нОря » н!урОрц9 кнц юуйФ_лТцФгр рê–цФwОя »нц ОО э:О[ wэ кФр-
_й–р г а -О рр лТц к:! ФwО MОл у [я Яцй[Ф нО[9 уцêл[ОйО: щФ а нуйкФрОц[Ф а
рннцщ кйФр нцгнлй[Ф - ТрêФр й–цургйФ_цк р юуйФ_лê к ! гйê:кйwОE ^О Фй нй– – щцц
й–цургйФ_: рê–цФwО нк р– !йуОФцуй– ^й\цE ^ц– юуйФ_лê:я »н уйêФр_й –цТщл й–цур-
гйФнгр–р р юуйФ_лêнгр–р рê–цФй–р рZ[ к О –E ^О к ,уйФ_рр ОФ ZцФр н wэ кФр-
г –wэ кФр_ц- э:^Ф !у щ ТйwОн ^цФ[ щ а E й к .ОйОй рê–цФwОE гйг !уйкр E
кнца Фй щФл Ф ^[дE ô г Ойг –л к:к щл !ур щрО р к:Zцл! –ФлОй щруцгО у
УФ
рннцщ кй-
Оц[нг а _цФОуй jMФ рй–рКя т: эуйОрр кФр–йФрц Фй О E ^О л й–цургйФ_цк э [Zц
г у Огр р цщрФр^Ф: нкêц-E ^ц– л юуйФ_лê кя YнФ кФй уйêФр_й –цТщл й–цургйФгй–р р
юуйФ_лТцФгй–р к О –E ^О !цук:ц ô н!урФОцу:E й кО у:ц ô –йуйю Ф_:дя
т: эуйОрр кФр–йФрц Фй О E ^О л й–цургйФ_цк э [Zц г у Огр р
уйê к: нкêц-E ^ц– л юуйФ_лê кя YнФ кФй уйêФр_й –цТщл й–цургйФгй–р р
юуйФ_лТцФгй–р к О –E ^О !цук:ц ô н!урФОцу:E й кО у:ц ô –йуйю Ф_:дя
– фаэу }я !я
́
О оятнк рт цяру а ур»р яу я 2 цортрд ч я !нояцяукяв
яанорд уяйм
» э\ц–E кнц –: щула щулал рê–цФц–E О [г н! уОркФй элк[ л Фйн уйêФйя

щ щ щ

т:E ! ФОФ ц щц E н MО - О ^г - êуцФр Фрг ащй Фц н айZйц–ня ,уйФ_лêнгй рнО -
ур !цнОурО !ур–цуй–р !йуйц[Ф: ТрêФц-д р ￿
lг3гsщ*s d3*gЭ>:Э>sЭs
? !йнФ: нкêц-AE
г О у:ц Ойг ! ОФ к!цОцФ: к гйФкл ТрêФрE ^О Оур_йО[ р эцн! цêФ я jФа нйгн: Тц
ФйнО [г лкцуцФ: к нк ц– – уй[Ф – !уцк н щнОкцE ^О Фц ОО êй–ц^йО[E гйг нй–: э [-
Zр нкО Z О р щц êйнОйwО н н!л\цФФ:–р ZОйФй–ря
ýй! –ФwE ^О йкО –йОр^цнгй нкê[ wэкр р рФнОрОлОй эуйгй ! крйн[ ОФ нрОц[Ф
ФцщйкФ я ywэ к[ щйцг Фц кнцащй – ТФ эуцнОр к эуйгця А ФФ: эл–йар э:р рн!рнйФ:
нлщ[эц юуйФ_лêнгр глуОрêйФ г р wэ кФр_E г О у:ц н куйОрр –Ф ТцнОк –лТ^рФ рê
нй–: уйêФ: н _рй[Ф: н цкя ,уйФ_лêнгй рОцуйОлуй р грФц–йО ауйю ! гйê:кйwО эцн-
г Фц^Ф нО[ рê–цФ кФлОур рê–цФE г О у:ц Огу:кйwОн щФй êй щула -E гйг –йОуцZгйя oнр
нцу[цêФ ! кцурО[ к Ойглw гйуОрФл –руйE О ! л^йцОнE ^О рê–цФwО –лТ[E эуйО[E О_:E
щщрE н нцщрE к щ !у к щ^ргрE –ц йФргрE эл айОцу: р !уц! щйкйОцр –лê:гря «йТцОнE ^О
кн ,уйФ_р ! у щФрйн[ –цТщл н э -я
УУ
￿
M3Э WЭsТ
ô й–цургйФнгй йгОурнйE щуй–йОлуаE н_цФйурнО р нцгн-нр–к E щФй рê нй–: нгйФщй[Ф: êкцêщ нк ца
куц–цФря ô
Фтя!м лнтндм
УФ
«нОйОр а к уE л юуйФ_лê к !урФО Фйê:кйО[ ТцФ\рФл-щруцгО уй щруцгОурн -дE ТцФ\рФл-эйФгруй эйФгруZц-дE
ТцФ\рФл-!у щйк_й !у щйк\р_ц-дя +О к j–цургц !цуцарэ: к рФнОклw\ца юц–рФрê–й р ! рОг ууцгОФ нОрд ! у -
щрр Оуцэ кйФрц г эцн! –л э êФй^цФрw щ ТФ нОФ: р_я ЦлщО э: ТцФ\рФл !урФрТйцОE г ащй к ФйêкйФрр щ ТФ нОр
э êФй^цФй цц ! кй !урФйщцТФ нО[я ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фф
» уцй[Ф нОр Тц рê–цФй Фц !урФ нрО Фр^ца ! êрОркФ а к ОФ ZцФр р кцОн айк-
Ф - !ур^рФ - уйêк щ к к нОуйФця Gйцг Фц кнц юуйФ_лê: а О к: êйФО[н нкрФацунОк –E
!цуцщйО[ ТцФ Фй улгр щулар– р !у г ––цФОру кйО[ !у рн щ\цц н кй–р ￿
cOЭsТ l3 .гЭ
90
я
« Фц^Ф E юуйФ_лê: !уцгуйнФ н êФйwОE ^О щрФ р О О Тц ^ц кцг кущ р н! н эцФ э:О[
!уцщ–цО – нОуйнОр щрФ - к ТрêФ[я ,уйФ_лêй– ФуйкрОн ^цуцê !урê–л рê–цФ ФйэwщйО[E
^О – ТцО !у рê -Ор н кwэцФФ:– ^ц кцг –я » юуйФ_лêнг – грФ –й нwТцО кE ащц
! -й–цургйФнгр !у– рФц-Ф wэ кФрг к Фйгйê:кйцО нлщ[эйя »н! –ФрОц й–цургйФнгрц
юр[–: ýцкцуФйд ?
U*J3гТhJ>l
AE ащц wэ кФргй-юуйФ_лêй êйк уй^ркйwО к г кцу р к:грщ:-
кйwО к –лн уE й ОйгТц цФ « лê к Я г к – кц^цФррд ?
o3Т3l AТТ:3cТгщ*

уйкщйE н–цуО[ рФ ащй !ур щрО г юуйФ_лêй–-рê–цФФргй– р юуйФ_лТцФгй–-рê–цФФр-
_й–я ywэ !:ОФ E ^О MОй н–цуО[ ^цФ[ н! г -Фйя +О нк ца у щй юйОйрê– г Ф_й кнц Трê-
ФцФФ: нОуйнОц- р Фцн!уйкцщрк нОц- н ! щОцгнО – Оуйар^Ф - нОуйнОря » гйуОрФц 1Фм2 а щй
оw[ р GТр–д «йОурФ ?к рн! ФцФрр ойФФ: т у A н! г -Ф нЛцêТйцО н эу:кй к –йZрФц
н GТр– –я Айг êйгйФ^ркйцОн ТрêФ[E ! Фй нОуйщйФр р э рE й ОйгТц нй–й рщрр^цнгй
к грФ ￿
mé *3gЭ-ά-Т:щгs
91
я » грФ гйуОрФц Э^йнО[цд jаФцн: »йущй э–йФлОй ТцФй лêФйцО
О –E ^О л цц –лТй у –йФя YФй –цйФ р^Ф р ! ^Ор ^лкнОкцФФ н– ОурО Фй Фца E Ор лщй-
цОнE ! нц ^ца О !рОн к êцуця ,уйФ_лê: л–цwО гуйнрк энОйкО[ н–цуО[я
» юуйФ_лêнг - рОцуйОлуц –Ф а рнО ур- êй!лОйФФ: wэ кФ: ОФ ZцФр я
Э куц–цФФ:ц йкО у: рê эуйТйwО Ойглw нрОлй_рw гйг ! к щ уйê эуйО[н к нцгуцОй ^ц кц-
^цнг а нл\цнОк кйФрE й Фц !у нО к ê– ТФ нО[ э [Zц êйФр–йО[н нцгн –я » _ц н уй-
ФцФр нц–[р –Ф арц юуйФ_лТцФгр Фцêй–цОФ р кщйр О ^лТр айê уйнОО нк - нцгуцОФ:-
нйщя йуйщ гнàд ô н!уйZркйцО ^рОйОцц- êйа к г к ￿
LOExp:Эss
я ,уйФ_лê: к:нОл!йwО êй
нц–ц-Ф:ц _цФФ нОрE Ф !ур MО – кнц ^й\ц р ^й\ц а к уО э Огу:О: д нц–ц-Ф: ОФ -
ZцФр дя «йТцОнE ^О E цнр й–цургйФ_цк к ФлцО эуйг эцê нцгнй р wэкрE О юуйФ_лê к ô
к !у н: рê–цФ:я йнгй[ »йО[ц р Yрк[ц ргйу !рZлО9 çêФй^й[Ф юуйФ_лê: ^цФ[ ца-
г –:нцФФ ОФ нррн[ г нк р– эêйОц[нОкй–E Ф к ФйZц куц– wщр нОйФ кОн э цц
!уйа–йОр^Ф:–ря YФр êй\р\йwО !уйк гйТщ - !йу: нй–р– !уцщцО[ ауйФр_: нл!улТц-
нг - нк э щ: щ О а E ^О э: щ нОр^[ эййФнй –цТщл Ой-Ф:– р ^цкрщФ:–дя ,р н ю йО-
ур_р Gцй-цE г О уй !рZцО к нк ц- гФрац »цуФ нО[E ФцкцуФ нО[àд О –E ^О щ юуйФ-
_лê к !уцщнОйкцФрц кцуФ нОр нкО E Ф !ур MО – Фр а О к: э цц цаг р н! г -Ф
!урФО[д нрОлй_рw ФцкцуФ нОрE р л! –рФйцО ОйгТц нцщлw\лw êщуйклw –:н[9 ywэ кФрг
н! н энОклцО р^Ф нОФ –л уйêкрОрw р э щрОн а уйêщ щцZцкц !нр Оцуй!цкОй]д QО ТE
^цФ[ !уйа–йОр^Ф я
Цуй^Ф:ц лê: Фц кwОн айуйФОрц- О а E ^О н нО \р- к эуйгц элщцО уйФрО[ кцу-
Ф нО[я oщрФнОкцФФ цE ^О эуй^Ф:ц лê: лн ТФwОE Ойг MО эЛнФцФр ! нц О а E гйг рê–цФй
!у рê Zйя ,уйФ_лê: н^рОйwОE ^О нцгуцОФ:- нйщ Фйщ к êщц:кйО[ кщйр О wэ !:ОФ:
айêя çêкцнОФ:- !цщрйОу jщ ýйлур к нк ц- гФрац jщw[Оцуд к !л р !уй уйêФ нрО Оц E
гО рê–цФцО нк ц–л !йуОФцулE Ф E Оц– Фц –цФццE !урêФйцОE ^О E цнр рê–цФй ! êк рО ТцФ-
\рФц н уйФрО[ нц–[wE Ф э: нй– !цук:– уцг –цФщ кй MО !у кцуцФФ ц нуцщнОк я Я э:
! н кцО кй Ойг - ТцФ\рФц Фрг –л Фр^ца Фц уйннгйê:кйО[E ОщйО[н нОуйнОр р нцщрО[ êй
Оц–E гйг н э:Ор элщлО уйêк уй^ркйО[ня oнр рê–цФй ! – ТцО н уйФрО[ эуйгE ТцФ\рФц
! êк рОц[Ф рê–цФрО[дE ô !рZцО ýйлуря
тФ арц юуйФ_лТцФгр ! нОл!йwО ОйгE гйг н кцОлцО щ гО уE ррE ! гуй-Фц- –цуцE р– Фц
^лТщ: –:нр э рê–цФця ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О Фц нО рО нТрайО[ кнц – нО:я yл^Zц
э:О[ нгу:ОФ - р кцнОр !йуйц[Флw ТрêФ[д уйщр н уйФцФр эуйгйя » юуйФ_лêнг –
ФT
ЭM кр]д ô Айг кй ТрêФ[]
Ф1

Фт
я9 wэ к[ кОу ц–я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фУ
ELLE
э:й Фй!ц^йОйФй нОйО[ «йу рФ Я Z–йКФ ! щ ФйêкйФрц– ywэ кФрг ô _ц–цФО щ
!йу:àд YФй !рZцО9
çê–цФл – ТФ нуйкФрО[ н нр[Ф щц-нОклw\р– цгйунОк –я ур
!уйкр[Ф - щ êру кгц Ф ц^рОE й цнр щ êй нрZг – кцргйE О – ТФ
нр[Ф ! нОуйщйО[дя
тФ а цО Фйêйщ +щрО l уО Ф !рнйй О –E гйг юуйФ_лê: лкйТйwО нц–ц-Ф:ц ОФ Zц-
ФрE Ф MО н кцуZцФФ Фц –цZйцО р– êйк щрО[ у –йФ: Фй нО у Фця l уО Ф эЛнФцО !ур-
^рФ: Ойг а ! кцщцФр9 +О !у рн щрО Фц ! О –лE ^О юуйФ_лê: Фц н^рОйwО wэ к[ кйТ-
Ф -E Фй!у ОркE Фр !урщйwО wэкр ау –Ф ц êФй^цФрц р !урщцуТркйwОн –ФцФр О –E ^О
wэ к[ –цТщл –лТ^рФ - р ТцФ\рФ - – ТцО нл^рО[н н кцуZцФФ Фцêй!йФру кйФФ я ç
юуйФ_лê: Огйê:кйwОн щцрО[ wэ к[ Фй щкц ^йнОрE Фр Фц нОуц–Он нОйкрО[ нц–ц-Ф:ц
ОФ ZцФр к:Zц wэ кФ: дя ,уйФ_лê: н^рОйwОE ^О л wэкр цнО[ нк р нцê Ф: р нк -
урО–дE ! MО –л р– !у \ц !урêФйО[ О E ^О wэ к[ êйФр–йцО к ТрêФр нк ц н кцуZцФФ !уц-
щццФФ ц р Фцêйкрнр– ц ! ТцФрцдя l уО Ф !рZцОE ^О wэ к[ ô MО Ой ^йнО[ ТрêФрE ащц
ТркцО ! Mêрдя ywэ !:ОФ E ^О Фй !у ОТцФрр кнца ОцгнОй l уО Ф Фр уйêл Фц рн! [êлцО
к:уйТцФрц нл!улТцнгй рê–цФйдE О –: !уцгуйнФ ! Фр–йц–E ^О а к урО Фй р–цФФ
Фц-я
Эуцщр цку !ц-_цк уйн!у нОуйФцФ –ФцФрцE ^О MОй ! Mêр ТрêФрд ô к! Фц !урц–-
ц– ц нуцщнОк н уйФцФр нц–[р р эуйгйя Ццнн! уФ E цку !ц-_: Фц н^рОйwОE ^О э–йФ
р рê–цФ: н кцуZцФФ Фц э щр–: ? О к –Ф ар нл^й – алО гйêйО[н ^цФ[ ! цê-
Ф:–рAя уйгОр^цнгр кнц юуйФ_лê: р^Ф êФйwО ^ц кцгйE г О у:- р–ццО wэ кФргй рр
wэ кФр_ля Эуцщр йурнО гуйО к нрОлй_рE г ащй ТцФй êФйцО О –E ^О л –лТй цнО[ wэ к-
Фр_йE кнОуц^йцОн щ нОйО ^Ф ^йнО я Эуцщр юуйФ_лêнгр !йу э:кйwО р н кнц– Огу:О:-
Ор! ОФ ZцФр- ?щйцг Фц кнц щ эуwО Ойгрц ОФ ZцФрE щФйг ФргО р– Фц лщркцОнAE
й ОйгТц щуларц ! нО– щцуФрнОнгрц кйурйФО:E рн щ\рц рê Фц э щр– нОр !уцщ нОйкрО[
^ц кцгл –йгнр–л– р^Ф - нк э щ: уйщр н уйФцФр нц–[ря
» О гйг эЛнФцО нрОлй_рw ойФрФE г О уйE элщл^р êй–лТц–E ТркцО к Ощц[Ф - гкйу-
Оруц О –лТй9 yр^Фй эрê нО[ ô ^цФ[ н ТФй кц\[я ýцг О у:ц щл–йwОE ^О цнр к:
щцрОцн[ н !йуОФцу – кнц–р О Фг нО–р р щцОй–р кйZц- ТрêФрE MО !уркцщцО кйн г эрê -
нОря » кнц Фц эêйОц[Ф я Э к–цнОФй ТрêФ[ ô MО н! ZФ - нОуцння ywщр Фц – алО ТрО[
к Ойг - лщлZйw\ц- эрê нОр щула г щулаля н– ОурОцE ^О !у рн щрО н ТрОц–р алнО -
ФйнццФФ: а у щ кE г О у:ц ^цФ[ нОуйщйwО О ау –Ф а г р^цнОкй wщц-я цуцТрО[
Ойглw нрОлй_рw н ТФ р к юрêр^цнг –E р к !нр ар^цнг – н–:нця ýцг О у:ц н^рОйwОE
^О ! нг [гл –: н –лТц– Тркц– Ощц[Ф E MО Оур_йОц[Ф крцО Фй ФйZр ОФ ZцФрE
Ф Фй нй– – щцц Ойг ц ! ТцФрц щцйцО ФйZр ОФ ZцФр О [г л^Zц]д
,уйФ_лê: л–цwО –йнОцунгр н к–цнОрО[ wэ кФ:ц ! ТщцФр н Оуцэ кйФр–р уцй[-
Ф а –руйE к г О у – –: Тркц–E р Фрг а Фц нлщО нлу к я GйТц г ащй кêйр– ОФ ZцФр
нОйФ кОн нОуйФФ:–р н О ^гр êуцФр э:кйОцE юуйФ_лê: ОФ нОн г Фр– юр н юнгря
» гФрац ýрг ащй Фц ! êщФ wэрО[ Фцнг [гр –лТ^рФд ,уйФнлйêй Эр–!цу уйннгйê:кйцО
нк ц– !у щ ТйкZц–н шT цО êй–лТцнОкцE Фй !у ОТцФрр г О у а л Фцц э: –Ф а
wэ кФрг кE гйг Фц э:^Ф - р Ф Фг Фю у–рнОнг - – щцр нл!улТцнг - ТрêФрдя * О
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
фФ
Фцг О у:ц н^рОйwО Ойглw нрОлй_рw ФцФ у–й[Ф -E Эр–!цу !рн:кйй цц гйг нл\цнОк кй-
ФрцE О ^Ф н ОкцОнОклw\цц О –лE ^О йуйгОцурêлцО нй–л ТрêФ[E й р–цФФ 9 Фц ТрщйФФ нО[E
н ТФ нО[ р н ^цОйФрц уйщ нОр р уйê ^йу кйФр-дя jкО у !урêФйцОнE ^О цц ТрêФ[ Фц[ê
ФйêкйО[ !у нО -E щФйг цц нл\цнОк кйФрц э: к н нО Фрр щйО[ ОкцО: Фй –цОйюрêр^ц-
нгрц к !у н: н–:нц ТрêФрдя
ýйкцуФ E ФргО рê юуйФ_лТцФ г Ойг Фц нОуц–рн ! нОр^[ н–:н ТрêФрд р !уру щл
Огу:О: ОФ ZцФр-E гйг MО щцйй к:нZй Тур_й MгêрнОцФ_рйрê–йя çê кнц рêкцнОФ:
lг3гsщ*s d3*gЭ>:Э>sЭs
? !йнФ: нкêц-A нй–:–р ау –гр–р э:р ОФ ZцФр ЭйуОуй р Эр– Ф:
щц Ц клйуя +Ор щк ц êйгw^рр н айZцФрц О –E ^О ОФ ZцФр –цТщл Фр–р элщлО Огу:-
О:цE р Фр элщлО ^цнОФ щула щулал уйннгйê:кйО[ э кнц–я »нц !у рн щркZцц –цТщл Фр–р
О\йОц[Ф щ гл–цФОру кйФ E р ! нц- – –цФО Фц нл\цнОклцО цщрФ а –ФцФр О –E э:
р MО О н wê эйар– рр !йалэФ:–я ,уйФнлйêй орул !рнййE ^О MО - !йуц лщй н[ н уй-
ФрО[ лкйТцФрцE ФцТФ нО[ р wэ к[E г О у:ц э:кйwО л – Ф ай–Ф: !йуE Фц рê–цФw\р
щула щулаля А E ^О р н цщрФ к–цнОцE э: Фцк ê– ТФ уйêулZрО[я »! Фц кцу ОФ E ^О
Ойгрц ОФ ZцФр а уйêщ л^Zц Оц E ащц гйТщ:- !йуОФцу Фй щрО Ф клw wэ к[ _цФ - ^ц-
уцщФ а уйêк щйя «йг –Фц гйТцОнE л MО - ФцнОйФщйуОФ - !йу:E ОкцуаZц- рФнОрОлО эуйгйE
! л^рн лн!цZФ:- эуй^Ф:- н wêдя
»!у ^ц–E Фц элщц– êйэ:кйО[E ^О –Ф арц щуларц г ––цФОйО у: !урщцуТркйwОн щрй-
–цОуй[Ф !у Орк ! ТФ а –ФцФря YОФ ZцФр щц Ц клйу р ЭйуОуйE эцнн! уФ E !у Орк -
уц^рр !урФО:– нц–ц-Ф:– лнО –я Gц Ц клйу Ойг !рнйй э MО – н wêц9 l Фйн э: ^цФ[
–Ф а э\ца E р ФйZр ОФ ZцФр !у щ Тйрн[ щ а я YщФйг цнр э: –: э:р – Ф ай–-
Ф:–рE О Фц н– ар э: ! л^рО[ !у щ\лw уйщ нО[ О кнОуц^ н щулар–р wщ[–ря тФц э:
^цФ[ Оц н[E ^О э: ТрêФ[ гйТщ а ^ц кцгй э:й !ур–цу – ^рнО - р !у êуй^Ф - нк -
э щ:дя
+Ой !йуй ! Трй Фй^й Ф к –л крщл ОФ ZцФр-E ащц н эцФФ _цФрОн р^Фй нк -
э щй р ФцО ауйФр^цФр- к ! рнгц Ф к: !йуОФцу кя YФр Фй^йр н _рй[Флw щрнглннрwE
г О уй !у щ ТйцОн к ,уйФ_рр р к кнц– –руц р г О уй йуйгОцурêлцО
3г: d> ТЭmps
9_
я

щ щ щ

,уйФ_лê: ОФ нОн г рФнОрОлОл эуйгй э цц арэг р О цуйФОФ E ^ц– –Ф арц щуларц
Фйу щ:E р н^рОйwОE ^О ФйZр нцгуцОФ:ц нйщ: щ ТФ: Фцрê–цФФ _кцнОр р эйа л йО[я Yэ:^-
Ф:ц гФрар нц–ц-Ф: ОФ ZцФр Фц уйннгйê:кйwО О –E гйг wэ кФрг рр wэ кФр_й к
н нО Фрр лл^ZрО[ кйZл нц–ц-Флw ТрêФ[я ?ýй нй– – щцц щйкй-Оц Фц элщц– êйэ:кйО[E ^О
г уФц– н кй
3d>lТЭ:y
д
Фш
кцОн н к
3d>lТ
д
ФС
яA
» э\ц–E юуйФ_лТцФгр – алО ! êк рО[ нцэц êйкцнОр у –йФE Фй щн[ к эуйгця ýйр-
э цц Ор!р^Фй Ойгй нрОлй_р к нуцщц элуТлйêррE !уцгуйнФ êФйг – - н Ор р–р ^йу кй-
Фр–рд нл!улТцнг - рê–цФ:я » рОцуйОлуц MО О эуйê лщркрОц[Ф О ^Ф к ! \цФ к р_ц
ацу рФр , эцуй +––: Ц кйуря
+––й Фц э:й н^йнОрк -9 Фй О –рйн[ нк ц- нл!улТцнг - ТрêФ[wE р цц ТцйФрц
Фй-Ор wэ кФргйE к э\ц–-О E цаг эЛнФр– я oц wэ кФрг Ялщ [ю н эйêФцО +––л
Ойгр–р н кй–р9 Эл\цнОклwО щкй крщй – уйр9 –цгйE –ц\йФнгй р ! нО ФФ –цФw\й
– уй[ –лТ^рФE г О у:ц эу щО ! MО - êц–ц гйг Фц!ургйФФ:ц рщр О:я j цнО[ р кц^Фй
– уй[E г О уй гулТйцО ФйнE гйг !уру щй р щйцО нкцОE гйг нрФцц Фцэ дя
Ф2

Фт
я9 щл куц–цФря
Фш

фу»а
я9 рê–цФйE йщw[Оцуя
ФС

фу»а
я9 кêу н:- ^ц кцгя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
УT
QО э: к: к:эуйр Фй –цнОц +––:9 ТрêФ[ н рщр Ой–р рр кц^Флw – уй[ нрФца Фцэй
р гулТйw\ц- !уру щ:à
+––й Фй^рФйцО ТрО[ щкл– !йуйц[Ф:–р ТрêФ–р9 нгл^Ф:– щ –йZФр– э:О – р
нйщгр– н эйêФ –я
YФй кнОл!йцО к !уцгуйнФ:- –ру нОуйнОрE MгнОйêй р уйщ нОрдE Ф ^рОйОц[ Фй^рФйцО
! щ êуцкйО[E ^О цц ! ТщцФр – алО ! êйг Ф^рО[ня Yэуйê +––: йгОлйцФ к ФйZц
куц– ! О –лE ^О кнц –:E О ^Ф Ойг ТцE гйг р ФйE Тркц– к –руцE ащц цнО[ щкц – уйрE р
! нО ФФ э уц–н н н эйêФ –я
+щрО l уО Ф !рZцОE ^О wэ к[ кцОн нрZг – нцу[цêФ:– щ к щ – щ О а E
^О э: Фй цц нФ кц кнц –й[^ргр р щцк ^гр кнОл!йр к эуйгE Ф к ОФ ZцФр –цТщл щкл–
кêу н:–р wщ[–рE êйкêйкZр–р лê: ?йE ! –ФцФрw –Ф ар юуйФ_лê кE щФйТщ: êйкêйФ-
Ф:ц нл!улТцнгрц лê: лТц Фц уйêкêйО[AE wэ к[ Фй нО у Фц щ !лнОр–йE цнр wэ кФргр
кцщлО нцэ нгу:ОФ р Фц йюрZрулwО нк р ОФ ZцФря Айгй нрОлй_р кнОуц^йцОн ^йнО к
кнц !лурОйФнгр э\цнОкй дя

щ щ щ

Эр– Фй щц Ц клйу щФйТщ: êй–цОрйE ^О Фц нО рО крФрО[ рщцйрê– к !у кйц рФнОр-
ОлОй эуйгйя у эц–й к О –E ^О к нй– – рФнОрОлОц эуйгй êй ТцФ: Фцщ нОйОгрдя ýц элщц–
лОкцуТщйО[E ^О Эр– Фй щц Ц клйу э:й !ур–цу – нц–ц-Ф а ! нлZйФр р гу О нОрE Ф
гйг ФйнО \й юуйФ_лТцФгй Фй Фц ! êк й – уйр э\цнОкй л\ц–О[ нк w нк э щля
Qц– нр[Фцц нОйуйО[н ОФО[ нк э щл л юуйФ_лê кE Оц– кцу ОФцц Фр Фй^ФлО ау –г !у Орк
MО а !у ОцнО кйО[E ! О –л ^О Фр Фц wэО Фргйгр ! найОц[нОк Фй нк w нк э щл ?й рê
кнц а нлщйунОкцФФ: рФнОрОлО к !урц–wО О [г ОцE г О у:ц ОнОйркйwО р айуйФОрулwО
р ауйТщйФнгрц нк э щ:Aя
нг [гл юуйФ_лТцФгр Фц нОу О рwêр- ОФ нрОц[Ф Mгêй[Ору кйФФ: эуйê_ к
н^йнО[E Фр Фц нОуц–Он ТрО[ к н ОкцОнОкрр н Mгêй[Ору кйФФ:–р нОйФщйуОй–р – уйря
« цгОркФ:- –Ф а кцг к - !:О Фйу щй нкрщцОц[нОклцО О –E ^О эй MОр нОйФщйуОй эцн-
н–:нцФФ:я у эц–й wэ: рщцй к к О –E ^О Фр щйцг Фц рщцй[Ф:я А ^Ф н Ойг - Тц
!у эц– - –: нОйгркйц–н к к !у нц н^йнО[я Э ТФ ! нО ФФ нОйкйО[н н^йнОрк:–я
Яцй[Ф нО[E гйг н уФгE !у ФргйцО к \цр н^йнО[ р уйнZйО:кйцО ца я
jФа нйгнй– Фцуцщг эу нйwОн к айêй Фцг О у:ц ТрêФцФФ:ц йн!цгО:E ащц юуйФ_л-
ТцФгр гйТлОн рщцй[Ф:–ря +О E Фй!ур–цуE рщцй[Фй нцукру кгй нО йE рщцй[Ф ц ^лкнОк
нОр р рщцй[Ф ц ОФ ZцФрц г !урц–л !р\р ? Онwщй нцщлцО ￿
lO3:Т dЭ Т3KlЭ
ô рнглннОк !ур-
а О кцФр эwщ р нцукру кгр нО йE й ОйгТц ￿
lO3:Т dЭ .г.:Э
ô рнглннОк ТрО[Aя oнр к гйг --
рэ эйнОр ТрêФр юуйФ_лТцФ г к êФргйцО Фцрщцй[Фй нрОлй_рE ФрE к Ор^рц О йФа -
нйгн кE Фц О у !Он цц рн!уйкО[я ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О Фцщ нОйОгр ô ^йнО[ ^ц -
кц^цнг - !уру щ: р гулТйw\ца Фйн –руйE ! MО –л Фйщ нОйуйО[н ! л^йО[ лщ к [нОкрц
р О Фр я

щ щ щ

- ра вая раав ца
« ор яц дя ч р роурй ларврй нт – лтяо д цу нуян р!2О
 р р д о2! ю ркт21 юСяньм
Ж уу \ртр
«ф!нтяк укя рну ! ар р н н цу ю м
Оуя т ю чО р дн ар она ур лт дяа урм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
У1
 !р! онан у ор  !я! р рйм
р оач э р»р ря лруч О кн! 1н чдачнш ч у !р! онаньм
Сруч Рякна
,уйФ_лТцФгр к _ц – !уцгуйнФ н êФйwОE гО Фр Ойгрця YФр ФйнО [г лкцуцФ: к
нцэцE ^О р– êй^йнОлw н кцуZцФФ Фй!цкйО[E ^О Фр щл–йwО гулТйw\рця ç MО О ФйнОу -
юуйФ_лТцФ г щ эйкцО р– ^О -О Фцл кр– !уркцгйОц[Ф ця ,уйФ_лТцФ г Фц ^цФ[ к -
ФлцО к !у н О –E !уйк: Фр рр ФцОя йкФ ц ô н уйФФца щцОнОкй к Фр êй ТцФй лнОйФ кгйE
^О Фр Фц эêйФ: ФуйкрО[н щулар–я » у –йФц ЭОркцФй «йугй щ к щцу[–цд ацу --эур-
ОйФц_ рн!:О:кйцО н ТФ нОр н юуйФ_лТцФгй–ря «йуг !рZцО9 йурТ ! – а –Фц ! ФО[
щрФ кйТФ:- лу г ô н êФйE ^О Фц эêйФ ФуйкрО[н щулар–я Ц:О[ кнц– ! щлZц ô MО
^рнО йФар-нг ц нОуц–цФрця ЭцщлцО ! гйêйО[ wщ–E ^О кй– н кцуZцФФ кнц уйкФ E ^О
Фр кйн щл–йwОя А [г к MО – нл^йц О: ! л^рZ[E ^О ^цZ[я j !:Ойн êйк цкйО[д
wщц- ! -щула –ля oнр ^цуцн^лу –Ф а л:эйцZ[нE кнц Фй^ФлО н^рОйО[ Оцэ рщр О –дя
,уйФ_лТцФ г Фц ^цФ[ к ФлцО к !у н О –E !уйк: Фр рр ФцОя
йкФ ц ô н уйФФца щцОнОкй к Фр êй ТцФй лнОйФ кгйE ^О Фр Фц эêйФ:
ФуйкрО[н щулар–я
+О йэн wОФ кцуФ я ywщр щц-нОкрОц[Ф ! щл–йwОE ^О к: рщр Оk рр йФа нйгня
»цщ[ цнр юуйФ_лêй– эцêуйêр^Ф E ^О Фр щл–йwОE О Фй– ô ФцОя
ур^рФ: MОр гл[ОлуФ: уйн ТщцФр- êйгйщ:кйwОн ц\ц н –йщ: Ф аОц-я
j–цургйФнгр щцк ^цг к н!рО:кйwО ОйгE ^О э: Фр Фц О [г
нОйуйрн[ ФуйкрО[н гулТйw\р–E Ф р ^О э: нй–р Фр^ц– нуцщр
гулТйw\р Фц к:щцрн[я çФй^ц а к уE кнц щ ТФ: !урщцуТркйО[н
щФ а рщцйй кФцZФ нОря
+Ор !уцщнОйкцФр р лнОйФ кгр Фйкê:кйwО н нй– а уйФФца к êуйнОйE р г О –л куц-
–цФрE г ащй ^ц кцг ! щуйнОйцОE Фр нОйФ кОн Фц!у эркйц–:–рE гйг Тццê эцО Фя
» ,уйФ_рр нОцуц Ор! ! кцщцФр н кнц– рФ -я ,уйФ_лê: Фц wэО г Фю у–рê– р
рн!:О:кйwО э [Z ц лкйТцФрц г Оц–E гО Фц нОуц–рОн н ОкцОнОк кйО[ !урФО:– н _рй[-
Ф:– Ф у–й–я » О гйглw –:н[ к:нгйêйй ýрг [9
» .ОйОй нл\цнОклцО !уцщццФФ:- эуйêц_ гуйн О:E г г О у –л кнц
щ ТФ: нОуц–рО[ня ç кнц MО щцйwОя » ,уйФ_рр у кФ:– н^цО – Фй э у Оя
,уйФ_лТцФгй н^рОйцО нцэ гуйнрк - р–цФФ О ащйE г ащй Фц н ОкцОнОклцО
э\ц!урФО –л рщцйл гуйн О:я oнр О: к:ащрZ[ ! - н э –лE Фц гйг кнцE
О: wщ– рФОцуцнФй р О: лФргй[ФйE й нцщ кйОц[Ф E !уркцгйОц[Фй р
нцгнлй[Фйдя
» j–цургц Ойгрц ! ФОрE гйг !уйкр[Ф:- эуйêд р гуйн Ойд ТцФ\рФ: нкêйФ: н
! ФОрц– ! !луФ нОря !луФ нО[ нуцщр юуйФ_лêнгр щцк ^цг к э\ц Фргйг Фц г Ор-
улцОня +О а ! ФОр Фц нл\цнОклцО О ^Ф Ойг ТцE гйг р йФа нйгн Фнгр глун к р нц–рФй-
у к ! лл^ZцФрw нц–ц-Ф - ТрêФрE гйг р н!ц_рй[Ф а эwнОай[Оцуй щ н! уОркФ: Оуц-
Фру к гE г О у:ц !урФО: л Фйня Я ! ОуйОрй гл^л куц–цФр Фй О E ^О э: ! ФО[E Фйнг [г
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
У2
й–цургйФ_: нОуц–Он э:О[ ! !луФ:–рдE ô уйннгйê:кйцО ýрг [
Фь
я QО MО êФй^рО Ц:О[
! !луФ:–àд ô êйщйкйй нцэц к !у ня О – ! ФйE ^О О: кнц– щ ТФй ФуйкрО[н р
кнц щ ТФ: Оцэ к н!урФр–йО[ щрФйг к я » ,уйФ_рр Ойг а –ру ! Фр–йФр к э\ц Фц
нл\цнОклцОE р Фр л г а Фц к êФргйцО ТцйФр ФуйкрО[н ! а кФ кнц–я l Фйн Фй э у О9
цнр О: ФуйкрZ[н кнц–E êФй^рОE О: Фр у:эйE Фр –н я А: Фц ФйнО \й рE нцщ кйОц[Ф E
Фц нцгнлй[Фйдя
Я э\ййн[ н !у щwнцу – юуйФ_лêнг а кйурйФОй А» !цуцщй^р * нОгд jцгнрн –
щц ц–рФр р ! !у нрй ца !рнйО[ уйêр^р щрФ гр юуйФ_лТцФ г р й–цургйФ гя jцгнрн
ОкцОр Ойг9
l й–цургйФ г цнО[ !уру ТщцФФ:- ОййФО ô Фр – алО рауйО[ Фй н_цФц
р кцнОр нцэ ^цФ[ цнОцнОкцФФ я »йн MО –л кйZй гл[Олуй Ор^Ф л^рОя
Э юуйФ_лТцФгй–р кнц у кФ Фй э у Оя ç– ^цФ[ ФуйкОн г ФюргО:E
р Фр !цкйО[ Оцр Фй О E ^О Фр щл–йwОя ýргО Фц нОуц–рОн г О –лE
^О э: ФуйкрО[ня »нц ОО ! гйêйО[ нк w урарФй[Ф нО[дя
Ццнн! уФ E к О –E ^О ^ц кцг ^цО ФуйкрО[н щулар–E ФцО Фр^ца êйê уФ а я j–цур-
гйФ_цк н^рОйwО щФр–р рê нй–: !уркцОрк: р щулТцwэФ: wщц- Фй êц–цE к О куц–
гйг юуйФ_лê: Фц ! [êлwОн Ойг - уц!лОй_рц-E ! О –л ^О Фр г Фц- Фц нОуц–Оня YщФйг
цнО[ ! ФОрц ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
E г О у ц н р к - г –!цФнрулцО ОнлОнОкрц нОуц–цФр э:О[ !урО-
Ф:– р wэр–:– щулар–р wщ[–ря
«С т уур – р чц на уй кр!лруну кт р ьм
{роант
«О дя! !яардяоув я уо т ув 1нуСяу !21яу ! нц
дрр т 1нуячьм
Фт2
Цлгкй[Ф юуйФ_лêнг ц к:уйТцФрц ￿
<щlгЭ-l3гdЭ
!цуцк щрОнE гйг гуйнркй Фцгуйнй-
кр_йдя +О к:уйТцФрц а к урО О –E ^О ТцФ\рФй !уцгуйнФй р !уркцгйОц[Фй ФцнОйФщйуО-
Ф - гуйн О -я Y^йу кйФрц Ойг - ТцФ\рФ: эЛнФцОн Оц–E ^О цц гуйн Ой Оур_йцО !урФ-
О:ц к э\цнОкц !уцщнОйкцФр кФцZФ нОрE р цц р_ êйуцО нкцО кФлОуцФФц- ТрêФря
» j–цургц ! ФОрц ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
! щ щрО щ jФщТцргр *[wнО Ф н цц йнр––цОур^Ф:–
р_ –я « ^рнл ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
й–цургйФ г – ТФ ОйгТц ОФцнОр Э юрw « !! л р тMаар GТр-
цФ я « ащй ! нцщФц- н э\ррE ^О Фй Фцщ нОйО ^Ф гуйнркй р нцгнлй[Фй щ у р
к щФ – юр[–цE GТрцФ ОкцОрй9 »рщр– E л кйн нрZг – нгл^Ф ц !уцщнОйкцФрц
гуйн Оц р нцгнлй[Ф нОрдя
» ,уйФ_рр ТцФ\рФ к нОрц ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
^цФ[ –Ф а я Эуцщр Фйрэ цц рêкцнОФ: – ТФ
ФйêкйО[ jФлг +–ME ойФФл т у E Эр– Фл ЭрФ[ уцE й ОйгТц « г .йФц[ р +щрО рйюя çê
ФйZр н куц–цФФр_ э: Фйêкйй уйнОуц!йФФлw гуйн Огл + щр ЦлZцE цц Фйê:кйwО юуйФ_лê-
нг - ￿
B<щ:k
A р ЦцйОурн Gй[E Фл р у ОE Фл р айêй]A р –Ф ар щулар E ОФwщ[ Фц аФ_цк -гуй-
Фь
jкО у Фращц Фц ! нФцОE гйг - р–цФФ ýрг [ рщцО уц^[я ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Уш
нрк: E Ф ^цФ[ к:уйêрОц[Ф: р !урОаркйw\р кêащя ýцщйкФ !цуцн– Оуцй гйуОрФл
тйур-о р цц –лТ^рФ:д н йгОурн - jурйФ - jнгйурщя +О рнО ур ТцФ\рФцE г О у -
^лО[ êй н у г р г О уй уйêу:кйцОн –цТщл –лТц– р wэ кФрг –я YФй Ор!р^Фй ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
9
нрZг – эрêг ! нйТцФФ:ц айêйE Ф нE гйг л ЦлуйОрФ E !у нО - у О р –рФрйОwуФ ц Оц E
нцагй Фй! –рФйw\цц эл[щ айя Ац– Фц –цФцц Фй ! Фй нцгнлй[Ф - MФцуарр р нОуйнОрE р к
Фц- !уркцгйОц[Фй щйТц цц Фцк:уйêрОц[Ф нО[я Ц: э: н ТФ !уцщнОйкрО[ нцэц йгОурнл
н Ойг - кФцZФ нО[w к й–цургйФнг - к:н г -эwщТцОФ - грФ гйуОрФця
«йг Фр нОуйФФ E к:уйТцФрц ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
нк рр –Ф арц йФа нйгн:я » ê– ТФ E MО
êйнлай Фй_р Фй[Ф а эйущй ,уйФ_рр ЭцуТй цФнэлуйE г О у:- рн! Фр !цнФw ýцгуй-
нркй ^йу кйОц[Фй щлуФлZгйдя уйкщйE цнр к: н!у нрОц йФа нйгнйE ^О êФй^йwО MОр
н кйE ФE нг уцц кнца E ОкцОрО9 +О юуйêй рê !цнФрE гйТцОнE ЭцуТй цФнэлуйдя ywэ -
!:ОФ E ^О гйннр^цнг - ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
к:у нй щ ^гй ЭцуТй .йу ООйE г О уй О ТцE гнОйОрE
нОйй !цкр_ц-я ,уйФ_лêнгй йгОурнй Yщур А Ол ô Фй ^цуцщФ - гйФщрщйО к ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
ô нгй-
êйй гйг-О к рФОцук[w ТлуФйл
All>:Э
9
Я щл–йwE ^О г ащй ^ц кцг нОйФ крОн кêу н:–E ц–л Фй^рФйwО
ФуйкрО[н гй^цнОкйE г О у:ц Ор^йwО р к:щцwО wщц-я « ащй нрZг –
–Ф а êФй^цФр !урщйцZ[ гйг –л-О щцюцгОл н энОкцФФ - кФцZФ нОр р
нОйуйцZ[н ца нгу:О[E Ф ФцрêэцТФ к:цêйцОя Qц– нр[Фцц нгу:кйцZ[E
Оц– э [Zц MО нОйФ крОн ^цкрщФ:–я Айг к êйг Ф ТрêФря ý г ащй О:
н! г -Ф !урФр–йцZ[ нк - рêЛФE Ф кщула Фц ТрщйФФ !уцкуй\йцОн к
щ нО рФнОк дя

щ щ щ

,уйФ_лТцФгй– Фц О [г êФйг –й эцнг Фц^Фй ай––й ООцФг к ^лкнОкй wэкрE Ф
Фр л–цwО _цФрО[ р ! щ^цугркйО[ эцн^рнцФФ ц –Ф ТцнОк ФцнОйФщйуОФ: кйурйФО к гуй-
н О:я «йг р –Ф арц щуларц ТцФ\рФ: !йФцО:E юуйФ_лТцФгр э ТйwО ТцФнгрц ТлуФй:E
щФйг Фц к н!урФр–йwО кнц к Фр Фй!рнйФФ ц гйг Фц н! ур–лw щ а–ля ,уйФ_лêнгй !цкр_й
«й–р[ ?О ТцE гнОйОрE гйннр^цнгй гуйнркй р MгнОуйкйайФОФй Фцгуйнйкр_й ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
A
нгйêййE ^О цнр кêО[ êй MОй Ф гуйн О: О E ^О !уцщйайwО аФ_цк:ц ТлуФй:E гуйн Ой
!уцкуй\йцОн к Фцщ нОйО гя Я н^рОйwE ^О кнц –: щФ куц–цФФ гуйнрк: р эцê эуйêФ:дя
Элщ ! кнц–лE –Ф арц юуйФ_лТцФгр н айнОн н Ойгр– к:нгйê:кйФрц–я YФр ! Фр–йwОE ^О
аФ_цк:ц ТцФнгрц ТлуФй: !йнФ:E ! О –л ^О ФйнйТщйwО ацФцОр^цнг ц щФ эуйêрця
тФц гйТцОнE ^О кнц юуйФ_лТцФгр ô гуйнрк:ц р Фц ^цФ[ ô эйщйwО êйкрщФ:– р лФр-
гй[Ф:– юуйФ_лêнгр– щйу – ! щ^цугркйО[ нк р ! ТрОц[Ф:ц нО у Ф: р гуйн Ол к _ц –я
YФр л–цwО MО щцйО[E Фц г !рул ! нцщФр- – щФ:- эргE р –лТ^рФ: ^лкнОклwО MО р
_цФОя Ц:кZр- ТлуФйрнО ￿
MЭwswЭЭk
Ацщ ЭОйФацуE нОйкZр- йкО у – гФра р щ а ТркZр- к
,уйФ_ррE Фй!рнй гФрал QцуО к: юуйФ_лê:]дE ащц ! гйêй уцйг_рw –лТ^рФ уйêФ: Фй_р-
Фй[Ф нОц- Фй юуйФ_лêнгр ТцФ\рФя ЭОйФацу !рZцО9 «уйнрк:ц ТцФ\рФ: к ,уйФ_рр Фц
эйщйwО – Ф ! рц- Фй нцгнй!р[Ф нО[я Ц:О[ ТцйФФ - – ТцО wэй ТцФ\рФйя ç к MО –
лэцТщйwОн э [ZрФнОк –лТ^рФE к!цук:ц ! !йкZр к MОл нОуйФля т - !урОц[ рê Qргйа
тйгнE йщк гйОE нуйêл ! нц !урцêщй к ,уйФ_рw êйкр9 » MО - нОуйФц щйТц Фцгуйнрк:ц
ТцФ\рФ: ^цФ[ !уркцгйОц[Ф:дя т ТцО э:О[E р–цФФ MО эЛнФцО ОнлОнОкрц к ,уйФ-
_рр йФОр–лТнг - йауцннрр н нО у Ф: ТцФ\рФE г О уй êй^йнОлw !урнлОнОклцО к j–цургця
» Э.j щ О а E ^О э: э:О[ ТцйФФ -E Фйщ э:О[ глг [Ф - э ФщрФг -я ФОФ E ! ^ц–л
кнц нОй[Ф:ц ТцФ\рФ: ô эуwФцОгрE у:ТрцE ZйОцФгрE ^лкнОклw\рц нцэ Фц ^цФ[ гуйнр-
к:–рE êй^йнОлw Фй –лТ^рФ эрТцФ:дя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
УС
ýлE Фц эцулн[ уйннлТщйО[E щц-нОкрОц[Ф р MО Ойгя Gйкй-Оц л^Zц уйнн– Оур– ц\ц
щрФ рФауцщрцФО щ ФйZца
Kщ>гll3K3гssЭ
9L
E г О у:- êйТТцО кнц эwщ E гйг юй–эц
Фф
я
»нц юуйФ_лТцФгр ô гуйнрк:ц р Фц ^цФ[ ô эйщйwО êйкрщФ:–
р лФргй[Ф:– юуйФ_лêнгр– щйу – ! щ^цугркйО[ нк р ! ТрОц[Ф:ц
нО у Ф: р гуйн Ол к _ц –я
YФр л–цwО MО щцйО[E Фц г !рул ! нцщФр- – щФ:- эргE р
–лТ^рФ: ^лкнОклwО MО р _цФОя

щ щ щ

«]каю й н д шя унйтрум L9 Š !21яу р р1 ю 2!ув 1нуСяуьм
Фт уц2цкяй EllЭ
YщФйТщ: – ! щулай тйур нгйêйй9
oнр О: ^цZ[E ^О э: –лТ^рФй Фц лZц Фйкнцащй О Оцэ лОу – ! нц
нОуйнОФ - Ф ^рE щФ а нцгнй Фцщ нОйО ^Ф дя
Gулар–р н кй–рE – êар н кнц– Фц ! –цZйwОя
,уйФ_лê: _цФО Фц О [г wэ кФ:ц лОц р р лщ к [нОкрE Фр гу –ц О а !уцщ! -
^рОйwО л–Ф: wщц-я » ,уйФ_рр !уркцгйОц[Ф нО[ ^ц кцгй êйгw^йцОн к н ^цОйФрр
кФцZФца крщй р рФОццгОйя l–E w– уE ру ФрE гуйнФ уц^рцE Фйщ–цФФ нО[E й ОйгТц л–цФрц
н! урО[ р н! н эФ нО[ р–цО[ н энОкцФФ ц –ФцФрц ô к О гй^цнОкйE г О у:ц _цФОн к ТцФ-
\рФй Ойг Тц к:н г E гйг л–цФрц нОу рО[ айêгря ywэ -E гО ^цО л ТрО[ г а -Фрэлщ[ к
! нОц[E щ ТцФ э:О[ а О к кгw^рО[ нк - л– р ! уйêрО[ н эцнцщФргйн эцнцщФр_л нк р–р
ФцщwТрФФ:–р н! н эФ нО–ря »н! –Фр– +ургй Я –цуйE г О у:- ! нкОр _ц ц рОцуй-
ОлуФ ц !у рêкцщцФрц Mу Орê–л !урОФ - эцнцщ:я G н êщйФр нцгнлй[Ф а щуй-кй Фц э-
щр– нцу ц кц\цнОк я «уйн Ой р л– !цуц!цОйwОнE гйг wэ кФргр ! щ !у нО:Ф–ря
» О лТц –Ф а кцг к к ,уйФ_рр –: Фйэwщйц– !ур–цу: О –лE ^О р–цФФ н ^цОйФрц
гуйн О: р л–й н êщйцО ТцФ\рФE г О у:ц нОйкwО нцщ к рнО урря рнйОц[ GMкрщ Ц щйФрн
!рн:кй –йщй– щц .йОцц гйг нк ца у щй GТрФл Gц-крн ô н куц–цФФлw грФ êкцêщл р
^цФй глэй ￿
MЭ*s3
98
E ! !йкZлw к zО{{{ кцгдя тйщй– щц .йОцц э:й Фц э:гФ кцФФ л–ФйE
Ф цц глêрФй !рн:кйй цц кФцZФр- крщ Ойг9 YФй ау –ФйE гйг г Кння +Ой ТцФ\рФй ô
ФйнО \цц ^лщ нр: р ФцлгwТцнОря l Фцц лТйнФ Фцгуйнрк:ц Ф ар р нОуйZФ:ц улгрдя
»!у ^ц–E щ » [Оцуй рêЛФ: кФцZФ нОр –йщй– Фц !уцщнОйкр Фргйгр !у эц–я YФй
кн нОуйнО[ р нОу:- л–дE ô Ойг эЛнФ юр н ю !ур^рФ:E ! г О у:– –йщй– лщй н[
! г урО[ ца нцущ_ця
Фм
Я:эФй ! цэгй н ^цнФ г – р !уФ нО–ря ô
Фтя!м лнтндм
Фф

Фт
я9 Khd5mŠE г ащй к а О к ц эwщ щ эйкwО г Ф[г р ! щТрайwОя ô
Фтя!м лнтндм
ФУ
￿
GЭЭ*3 +3.гs
ô й–цургйФнгй йгОурнйE !у щwнцуE н_цФйурнО р э:кZй ю О – щц[я YщФ куц–цФФ Фй ô ^цФ э\ц-
нОкцФФ а глэй ￿
MЭ*s3
E глщй !урФр–йwО wщц- О [г н г Mююр_рцФО – рФОццгОйE уйкФ:– 1СУ р к:Zц9 Ойгр– {Q эй-
щйwО рZ[ 2 ‹ ФйнццФря ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Уь
» zО{{{ кцгц Трй щулайE О Тц ^цФ[ угй н эй ô лТц л! –рФйкZйн –йщй– щц
ЭОй[я ýцн– Оу Фй О ^О нй–й Фй э:й йурнО гуйОг -E щц ЭОй[ э у йн[ êй !уйкй ТцФ\рФE
уцрар êФлw О цуйФОФ нО[E нк э щл –:нрE M–йФнр!й_рw р щц– гуйОрw к нй–:- уйêайу
Фй! ц Ф кнг - – Фйу рря ýй! ц Ф э: к эцZцФнОкц О цц ! кцщцФря Я цц н –йwE 
цц лФр^О ТлE ô êйкр р–!цуйО уя ô » О ц- – - н кцО ô л^Zц ! – ^рдя тйщй– щц ЭОй[E
! ФОФ ц щц E Фц êй– ^ййя
т: êФйц–E ^О –йщй– щц ЭОй[ Фц э:й êй!рнФ - гуйнйкр_ц-я » Оц щйцгрц куц–цФй ТцФ-
\рФй щ ТФй э:й э:О[ уйê щцОйE гйг Ф к а щФ цгйE э:О[ ауй_р êФ - р эр[Ф эн:!йФ-
Ф - !лщу -я YщФйг –йщй– щц ЭОй[ к:ащцй н кФ г лФя YФй Ф нрй ОwуэйФ: р угрц
гр^цк:ц щцФр р Фцуцщг E уйêкцгйн[E кнОуц^йй а нОц- к О Фгр эцайw\р ФрТФр
wэгй р улэйZгй ?^О э: н кцуZцФФ Фц!у нОрОц[Ф щ нкцОнг - щй–: г Ф_й zО{{{
кцгйA
ФФ
я
улщ[ –йщй– э:й ау –Ф -E н кФ клгйФ »цêлкр-E р Фй wэрй щцг [Оц н к:уц-
ê – алэ гр–E гйг тйурйФнгй к!йщрФйя Цр ауйю ýй! ц Фй Ц Фй!йуОй «урнО юцу цу [щ
!рнй О –E ^О E лкрщцк щФйТщ: эwнО –йщй–E Фрêг у н:- р–!цуйО у лТйнФлн р êйкрE
^О щц ЭОй[ ФйкцуФгй нй–й г у–рй аулщ[w нк р щцОц- ?к О куц– !ур–цФрОц[Ф г йур-
нО гуйОгц MО êкл^й нг уэцФрц–E ! нг [гл щ щцОц- êФйОр кнцащй эуйр г у–рр_лAя
YщФйг –йщй– щц ЭОй[ э: н кцуZцФФ кнц уйкФ я YФй Фц Ф нрй лêгр г унцО к р
Огйê:кййн[ рауйО[ у [ ТцФ\рФ:-лгуйZцФря YФй э:й нОу л–Ф -E нОуйнОФ - р йурê-
–йОр^Ф -E ^О !урОаркй г Фц- крОц[Ф: –лТ^рФE гйг – О:[г к г аФwя
щулай р г цай щц ЭОй[ ô çêйэц[ щц .йу[цу !рнййE ^О ТцФ\рФ: щ ТФ: н
щцОнОкй щл–йО[ О –E гйг ! л^рО[ О E ^О р– ФлТФ дE р рêэцТйО[ нрОлй_ррE г ащй Фр !уц-
куй\йwОн к гуйнрк: ê О: у:э гE !йкйw\р ! гулал к эйннц-Фц ! Фнг а нйщйдя
,уйФ_лТцФгр !урщцуТркйwОн MО а –ФцФр лТц Фц щрФ кцгя
»цн[ –ру н^рОйцО юуйФ_лТцФ г нцгнлй[Ф:–рE Ф щФ - рê айкФ:
н нОйкw\р р лн!ц й кцОн нОу:- л–я
ýцщйкФ к y н-jФщТццнц !у цêТйй –р– ау –Ф а \рОйE уцгй–рулw\ца й–ц-
ургйФнгр- нцурй ЭОуйZФй ЦцООрд н н кй–р9 l– ô MО Ф кй нцгнлй[Ф нО[дя Я Фц н– О-
уцй MО О нцурй р Фр^ца Фц êФйй нОуйZФ - ЦцООрдя Я ! щл–йй9 1A ! л^йцОнE ^О
О ^Ф Ойг ТцE гйг щТрФн: к эОТгл рр гцZE л–д – ТцО э:О[ ! !луцФ нца щФE Ф к:--
щцО рê – щ: êйкОуй3 2A цнр –: О [г нц-^йн ! Фр нкê[ л–й р !уркцгйОц[Ф нОрE О л
Фйн н – êай–р ^О -О кФ Фц Ойгя oнр –: кн! –Фр– э й–цургйФнг – рщцйц нцгнлй[Ф -
глг [Ф - э ФщрФгрE О E крщр– E кО уй –:н[ ^цФ[ эрêгй г рнОрФця
ФФ
Сй–ц^йФрц О –E ^О –йщй– щц ЭОй[ кнОуц^йй а нОц- к Фц!урр^Ф: эцайw\р улэйZгй р wэгй Фц нцщлцО
! Фр–йО[ ОйгE ^О эйу Фцннй к: щрй к рн! щФц–я » ! ул г унцО к р wэ г Фй гйугйнй wэй э:^Фй щцТщйE цнОцнОкцФ-
Ф:– эуйê – эцайw\й юралулE к н!урФр–ййн[ гйг йФй а ФрТФц- улэй р ?! О –л ^О Ойгрц нк э щФ:ц улэйZгр О ащй
щцкйр ! щ г унцОAя ,йгОр^цнгр тйщй– щц ЭОй[ э:й щФ - рê êйг Ф щйОц[Фр_ Ф к - – щ: ô – щ: Фй нк э ТщцФрц
цнОцнОкй ТцФнг а Оцйя ЭкцОнгрц ТцФ\рФ: ^цФ[ нг у ?Фй улэцТц zО{{{ôz{z нО цОр-A Огйêйрн[ О г унцО кE р к – щл
к Zр нк э щФ:ц нйуйюйФ: р !йО[-ОлФргр рê О Фгр ОгйФц-E эцайw\рц юралул й ЯцФцннйФнд ?к Ойг – !йО[ц Фй
гйуОрФй лщ ТФрг к !уцщнОйцО р нй–й о êцюрФй ô нл!улай ýй! ц ФйAя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Ум
Yэуйê нцгнлй[Ф - э ФщрФгр н э [Z - аулщ[w ô э\ц!урФО:- й–цургйФнгр- рщцй
гуйн О:я ç э ФщрФгй н^рОйцОн нцгнлй[Ф - р–цФФ ! О –лE ^О Фр^ца Фц щл–йцО р кнцащй
а О кй êй!у:аФлО[ к гу кйО[ н !цук:– ! !йкZр–н г кэ ц–я »ФцZФр- крщ рщцй[Ф - э Ф-
щрФгр р цц ! кцщцФрц Фц щ ТФ: нОйкО[ ! щ êуцФр- О –E ^О л Фцц л–й !ййОйя l–Фй
ТцФ\рФй кцО н э - ! Флw !у Орк ! ТФ нО[ нцгнлй[Ф - э ФщрФгря » j–цургц г
л–Ф - ТцФ\рФц ОФ нОн н !йнг -я l–Фй ТцФ\рФй ô нл\цнОк н ТФ ц р ^цФ[ рêэруй-
Оц[Ф ця l Фцц цнО[ нк ц н энОкцФФ ц –ФцФрцE р Фй к –Ф а – Фц к!рн:кйцОн к й–цургйФ-
нгр- нОцуц Ор! ТцФнг - гуйн О:я
j к О к ,уйФ_рр л–Ф:ц ТцФ\рФ: кнцащй н^рОйрн[ нцгнлй[Ф:–ря
,уйФ_лТцФгр эйщйwО Zйу– –E ! О –л ^О к:у нр к –руцE ащц ^ц кцгл ! êк цФ
э:О[ нй–р– н э - р ащц нл\цнОклwО ФwйФн: ОФ ZцФр-E !у Орк уц^р р ООцФгр ^лкнОкя
ýй!ур–цуE !у Орк уц^рц ^йу кйОц[Фй Фцгуйнйкр_йд ?
<щlгЭ
-
l3гdЭ
Aя ,уйФ_лТцФгр ТрклО к
гл[ОлуцE г О уй ОкцуайцО !йгцОру кйФФлwд гуйн Ол г Фкц-цуФ а !у рêк щнОкйя
» ,уйФ_рр гйТщй ТцФ\рФй Фц эêйФй !урОк уО[н р – ТцО ^лкнОк кйО[ нцэ Ойг -E
гйгй Фй цнО[9 гуйнйкр_ц-E ￿
<щlгЭ
-
l3гdЭ
рр щлуФлZг -я ç ФргО Фц к êуйТйцОя ,уйФ_лê: н^р-
ОйwОE ^О wэй ТцФ\рФй – ТцО э:О[ нцгнлй[Ф - р ТцйФФ -я

щ щ щ

.оч му од н л+ од н в гда равно двум
^ц–л нл–йнZцщZй у –йФОр^цнгй wэ к[ ^йнО к н!урФр–йцОн гйг ^рнО юуйФ-
_лêнг ц кцФрцàд ô н!уйZркйцО ТлуФйрнОгй р- –цОО , у к нк ц- гФрац ,уйФ_р9 нщц-
йФ к Э.jд ?
L3 o:3*cЭl M3dЭ г* ТhЭ U,A
Aя ç щйцО Ойг - ОкцО9 О –л ^О юуйФ_лêнг ц
!уцщнОйкцФрц wэкр гйг нОуйнОФ: ОФ ZцФр Фц н к!йщйцО н э\цй–цургйФнгр–
!уцщнОйкцФрц– О –E ^О wэ к[ ô MО ар^Ф ц !у щ ТцФрц щулТэ:дя , у нй–й – ай
к MО – лэцщрО[нE г ащй л Фцц э: у –йФ н й–цургйФ_ц–я o\ц к Фй^йц нкêр й–цургйФц_
êйкрE ^О ^цФ[ уйщ О –лE ^О л Фр н Тррн[ щулТцнгрц ОФ ZцФрдя ,уйФ_лТцФгй
э:й к Z гця Я ^лкнОк кйй нцэE н кФ Ф уйêэр –Фц нцущ_ця ý ца Фц!уйкр[Ф
! Фйя Я О ащй Фц êФййE ^О MО г –!р–цФОя О – лкрщцйE гйг ! А» й–цургйФнгрц
! рОргр Фйê:кйwО ТцФ нк р–р л^Zр–р щулê[–рдя
^ц–л ТлуФйрнОгл Ойг Z гру кйй MОй рФю у–й_рà О –л ^О юуйФ_лТцФгр
н кнц– Фц эêйОц[Ф !уцщ! йайwОE ^О р !йуОФцу: рр –лТ[ нОйФлО л^Zр–р щулê[–ря
YФр Фц н^рОйwОE ^О щулТэй ФцнцО нцгнлй[Ф:- êйущE р Фц нОуц–Он !уцкуйОрО[ нк р !йуО-
Фцу к к эрêгр ! щулТцгE н г О у:–р – ТФ щцрО[н щцОй–р р^Ф - ТрêФря ,уйФ_л-
ТцФгй-!нр а GйФрM[ , –цФэйл– н^рОйцОE ^О !йуОФцу рр –лТ ТцФ\рФ: Фц эêйФ
нОйО[ цц л^Zр– щула –E ! О –л ^О О ащй Ф !уцкуйОрОн к ТцФ\рФля »цщ[ цнр к: нОуц-
–рОцн[ нОйО[ л^Zр– щула – нк ца !йуОФцуйE к: ! щн êФйОц[Ф !у нрОц ца ОФ нрО[н г
нцэцE гйг г нк ц- –йОцуря +О н кнц– Фц щц я YФй !рZцО9 oнр к: ОрОцE ^О э: Ф ! Фр-
–й кйн эцê н кE êФй^рОE к: нОуц–рОцн[ ! нОу рО[ н Фр– ОФ ZцФрE г О у:ц ! щ эФ: ца
ОФ ZцФр– н н энОкцФФ - –йОцу[wдя +О !уркцщцО г О –лE ^О а Ф[ нОуйнОр ! Ол ФцОE р
О ащй Ф !уцкуйОрОн к Фцн^йнОФ а р Фцщ к [Ф а уцэцФгйдя

щ щ щ

oнр кйZ !йуОФцу ! Фр–йцО кйнE гйг нк w –йО[E О ! нцщнОкр – алО э:О[ ц\ц э цц
!й^цкФ:–ря , –цФэйл– !рZцО О –E ^О ТцФ\рФ: – алО !у щ ТйО[ wэрО[ нк р
!йуОФцу кE Ф !цуцнОйФлО ТцйО[ н Фр–р н!йО[я А цнО[ Фр wэОE Ф Фц ООE ^О э: Ф
к Фр к щрдя Айг ц ! ТцФрц кц\ц- Фй! –рФйцО йФцгщ О GТцФФр рê ^цОкцуО - айк:E
г О уй уйщ кййн[ О –лE ^О –лТ êйФр–йцОн ê-нОк –E р Фц к êуйТййE г ащй л Фца Фц
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Уф
э: нр êйФр–йО[н н Фц- нцгн –я тлТ GТцФФр э:E крщр– E !уцгуйнФ:– ^ц кцг – р нОйE
нлщ ! кнц–лE цц л^Zр– щула –я тлТ рр !йуОФцу Фц – ТцО э:О[ щФ куц–цФФ wэ к-
Фрг –E щ – ê-г -E л^Zр– щула –E !йуОФцу –E г у–р[_ц–E ^ц кцг –E г О у –л – ТФ
щ кцурО[ кнц нк р нцгуцО:E О_ – р –йОцу[wя +О кФ:- !цуцэ у н _рй[Ф: у ц-E ^О E
! н кй– , –цФэйл–E лэркйцО нОуйнО[ р êйнОйкцО –лТ^рФ !уОйО[нE гйг лрОгй к нк w
уйг крФля ywщр – алО !рОйО[ нОуйнО[ щула г щулал О [г к нрОлй_ррE г ащй кwОн Ощц[-
Ф:–р рФщркрщй–рдя

щ щ щ

Gйкй-Оц уйнн– Оур– н wê –лТ^рФ: р ТцФ\рФ: Фй !ур–цуц !уцêрщцФОй Э.j р ца
ТцФ:я н кй– р- –цОО , уE !уцêрщцФО р ца ТцФй ô рщцй[Фй !йуйE Фй г О улw уйк-
ФwОнд кнц й–цургйФ_:я +О Фц Ощц[Ф:ц рФщркрщ:E й oщрФй р ýц! эцщр–й ?гйг ацу р
г –ргн кA йуйя цукй цщр ô рщцй кнц й–цургйФнгр ТцФ\рФя YФй р нцгнлй[Ф:- ^ру-
рщцуE р –йО[- уйФрОц[Фр_й ^йай к щФ – р_ця уцêрщцФО р !цукй цщр Фцуйêл^Ф:E кнц-
ащй ZйайwО к Ф алE кнцащй щцО: к –й у к:ц щ –йZФрц ййО: щФ а _кцОйя цук - цщр
!уцщФйêФй^йцОн нк нюцуй щцОц[Ф нОр9 Фй êйФр–йцОн н _рй[Ф:–рE ТцФнгр–р к !у -
нй–р р к !у нй–р –цФ[ZрФнОкя Ццнн! уФ E Фй р–ццО Фцг О улw Фцêйкрнр– нО[ О нк ца
–лТйE Ф цц щц-нОкр кнцащй щлэрулwО ! рОргл –лТйя Айг ц н нО Фрц кц\ц- щ й–цур-
гйФ_цк нкО я oнр !уцêрщцФОнгй !йуй кцщцО нцэ ! -щула –лE р MО Фц лнОуйркйцОя ýц – ал
Фц кн! –ФрО[ ТцФл гйФщрщйОй к !уцêрщцФО: GТ Фй «цуур Ацуцêл *й-Ф_я j–цургйФ_: Фц
э:р к н нО Фрр цц ! ФО[я YФй э:й нОуйФФ -E Фцêйкрнр– -E л–Ф - р ^цФ[ ^лкнОкцФФ -я
YщрФ уц! уОцу нгйêй Фц- Ойг9 YФй нрZг – ! Тй Фй ТцФ\рФл рê oку !:дя

щ щ щ

Э айнФ юуйФ_лêнг - –йОц–йОргц нц–ц-Ф: ОФ ZцФр- щрФ !wн щрФ элщцО щкйя »
j–цургц кнц н кнц– Фц Ойг9 нОуц–цФрц г рщцйл р гл[ОлуФ:- эйайТ ФйнццФр крwО Фй
уцêл[ОйО !у нО а н ТцФрE к уцêл[ОйОц ^ца щрФ !wн щрФ нОйФ крОн уйкФ щФ –ля
т ТФ нФ кй кн! –ФрО[ !цуклw к рнО урр нОуйФ: ТцФ\рФл ô !уцОцФщцФОй Фй ! нО !уцêр-
щцФОй ,уйФ_рр Эца цФ Ялй[я » куц– !уцщк:э уФ - гй–!йФрр Фй Фц э:й êй–лТц–
? О щ а Трй к ауйТщйФнг – эуйгцA р р–цй ^цО:уц щцОц-я Ялй[ эу нйй к:ê к !уцщ-
нОйкцФрw йФа нйгн к О –E гйгр– щ ТцФ э:О[ а нлщйунОкцФФ:- щцОц[ р Оц– э цц
!уцêрщцФО щцуФ - щцуТйк:я ,уйФ_лТцФгр у Z г Фц- ОФ нррн[ р !уцгуйнФ ! Фр-
–йрE гйг ц- Фц!у нО E кцщ[ Фй щ ТФй э:й êйэ ОрО[н щцО р Фц êйэ:кйО[ !уйкр[Ф
! щ эуйО[ _кцО алэФ - ! –йщ:я YщФйг ^лкнОкцФФ нО[ р ФцнОйФщйуОФ ц нц–ц-Ф ц ! Тц-
Фрц гйФщрщйОй Фй ! нО !уцêрщцФОй ,уйФ_рр Фц к:êкйр к нО уай к щулар нОуйФй я j–цур-
гйФ_: э:р ФйнО [г ^лТщ: н ^цОйФрw ТцФнОкцФФ нОр р ! рОр^цнг - кйнОрE ^О ТлуФй
,3lщ* M3g3kг*Э
!рнй О –E ^О Ялй[ ТркцО к !йуйц[Ф - кнццФФ -дя « ууцн! ФщцФО
эурОйФнг - айêцО: ￿
G>3:dг3*
+Фщуw *йннр !рнй9 YФй ^цФ[ нцгнлй[Фйk Фй юруОлцО н
wщ[–рE л Фцц цнО[ нОр[я Айг гО Тц Фй9 тйур-jФОлйФцООй рр тйурйФФà
Эг уцц кнца E р Ой р щулайE гйг р э [ZрФнОк юуйФ_лТцФ гя
YОкц^й Фй к !у н: !уцнн: нк ц– н ТрОцц р ауйТщйФнг – –лТц ,уйФнлй
YйФщц
1TT
E Ялй[ Фц щФ гуйОФ л! –рФййE ^О кцОн нк э щФ - ТцФ\рФ -дя «йêй-
1TT
￿
o:3*çщгs Ющll3*dЭ
ô Ф:ФцZФр- !уцêрщцФО ,уйФ_рря Ялй[ л^рйн[ н Фр– к !уцнОрТФ - ýй_р Фй[Ф - Zг ц
йщ–рФрнОуй_рр !ур !уц–[цу-–рФрнОуц нОуйФ:я YФр Фрг ащй Фц э:р ТцФйО:E Ф юр_рй[Ф кнОл!рр к Ойг Фйê:кйц– ц
ауйТщйФнг ц !йуОФцунОк E г О у ц !уцщ! йайцО йщ–рФрнОуйОркФ -н _рй[Ф:- н wê щкл wщц- Фцêйкрнр– О р ! й
р кцОн !уйгОр^цнгр MгкркйцФО – эуй^Ф а н wêйE эца^цФФ:– к йщ–рФрнОуйОркФ – !dФця » рwФц 2TTфE ФйгйФлФц
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
УУ
 н[E ^О л !йу: э:р нк р !у Орк уц^р ? ФрE н кцуZцФФ ^цкрщФ E Фц э:р л^Zр–р
щулê[–рAE р юуйФ_лêнгрц Этç Фй^йр нк ц уйннцщ кйФрц р ОФ ZцФр-E ! нц ^ца !ур-
Zр г к:к щл О –E ^О гйгр–р э: MОр ОФ ZцФр Фр э:рE MО Фц р–ццО э\цнОкцФФ а êФй-
^цФря ýй к !у н О –E кwОн р Фр !йу -E YйФщ ОкцОр9 т: Фц – Тц– Фр ! щОкцу-
щрО[E Фр !у кцуаФлО[ MО О юйгОя «йТщ:- рê Фйн р–ццО нк ц н энОкцФФ ц !уйк Фй ТрêФ[дя

щ щ щ

,уйФ_лê: ТрклО к гл[ОлуФ - нуцщцE гйущрФй[Ф Ор^Ф - О й–цургйФнг -я Я Фц
н^рОйw нцэ !цук - цщрE ô êйкрй ЭцнррE ТцФй !уцêрщцФОй Эйуг êря тФц нгл^Ф к Ойг -
у ря Я Фц ! рОр^цнгр г ууцгОФ:- ^ц кцгдя ?Э MОр– Эйуг êр уйê эуйнE г ащй н Фц- уйê-
кцняA оцФй щула а !уцêрщцФОй ,уйФ_рр орнгйуй щР+нОцФй ô jФФй +-– Фй щР+нОцФ Фй
к !у н О –E ^О Фй ^цО нщцйО[ к гй^цнОкц !цук - цщрE ОкцОрй9 Я –ц^Ойw О –E г ащй
!цуцнОйФл цw э:О[дя oнр э: ТцФй й–цургйФнг а !уцêрщцФОй ! êк рй нцэц Ойг - ОкцОE
Фй – ай э: !цуц^цугФлО[ ! рОр^цнглw гйу[цул –лТйя YщФйТщ: Эйуг êр êйкр ТлуФйл
LЭ oгg3:щ
9 » ,уйФ_рр к:эруйwО !уцêрщцФОйE й Фц ца нц–[wдя ýл лТ цнр !уцêрщцФОнгй
^цОй р–ццО !уйк Фц н ОкцОнОк кйО[ э\ц!урФО –л рщцйл йФа нйгн кE О О ^Ф Ойг Тц
– алО нцэ кцнОр р кнц нОй[Ф:ц !йу: к ,уйФ_рря
!йуй–цФОнгр к:э у кE Эца цФ юр_рй[Ф êйкрй О –E ^О Фр н YйФщ – Фй–цуцФ: уйннОйО[ня ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
УФ

Эун н g
ша ан

О лруя! уяя нардннкрй я ркт21 юСнй у лтятроО лрн!2
Zт уц21нукя р днт» ю яоню днурй т уZрт! цяя аяур яО р
р!О р ду2 тнуунн рС2Снуян 2д днуур я я дуншуян лтрчдануяч
2д днуур я – о анкр ун роур я р 1нО р т цуяцн !н1о2 р тяц уян!
дрн»р дрцт я лркарунуян! лнтно уя!О р р!О р 2 у р Сн»р 
л яц !я я нтдчк !яО я лрн!2 д ун р лт дя н »ртн д оО ная
лрцдрая н н н р- р ра шнн[
«] шя 2д д чдачю ч рт» у !яО рнояучюСя!я д 
ркт21 юСя! !ятр!ьм
0цр лр Фч»в BуоEя-дцОцуФр
lLl
»: нрщрОц к щ у а – !йурТнг – гйюця Сй н нцщФр– нО рг – юуйФ_лТцФгйя YФй ô
Ор!р^Фй !йурТйФгйE êй!рнФй гуйнйкр_йE кнцщ г О у - –лТ^рФ: нкрнОО р к нгр_йwО
Y--]дя ý ар ô Онwщй р щ yй-тйФZйE Ф [ Труй к ОццE ! Фй нй– лкцуцФФ нО[я ЭО рО
ц- ! –йФрО[ !й[_ц–E р –лТ^рФ: эу нОн лэркйО[ щула щулай êй !уйк н Фцw э:О[я
YФй ! щФр–йцО улглE ^О э: ! щ êкйО[ юр_рйФОйя çk гйгE Фц – ТцО
э:О[à]
+О л Фцц ! щ –:Zг - к н:k рр к: êйгйêйр нрZг – –Ф а
г Ф[гйà
»й– ^цОн ц\ц уйê кêаФлО[E Ф к: нОцнФцОцн[E ! MО –л ФйщцкйцОц н Фц^Ф:ц ^грE
^О э: р–цО[ к ê– ТФ нО[ эцêФйгйêйФФ уйнн– ОуцО[ О E ^О кйн рФОцуцнлцОя çkE E щйя l Фцц
! щ –:Zгй–р êйу нрE Оур_йw\рц лнО р арарцФ:E э\цнОкцФФ а кглнйE – уйр р ТцФнг -
гуйн О:я ,уйФ_лТцФгй ФйулZйцО кнц !уйкрй нцгнй!р[Ф нОрE Фй Фй! крФл тйщ ФФй ô
1T1
￿
-Э3*-A*ТhЭlmЭ B:гll3Т ,3.3:г*
?1фььô1У2мA ô юуйФ_лêнгр- юр н юE глрФйуE wурнОE Mг Ф –рнОE ! рОр^цнгр-
щцОц[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ФT
Фй! крФл Трк ОФ ця Эй– ц лТйнФ цE ^О Фй MО а Фц нОцнФцОнE й к ê– ТФ E щйТц р а у-
щрОня YФй – ТцО н^рОйО[ MО ￿
*3Т>:Эl
?цнОцнОкцФФ:–AE Ф щ йФа нйгнй MО нрZг – ￿
*3Т>:Эl
я
»: н^рОйцОцE ^О Ойглw юуйФ_лТцФгл Фйщ ! нйщрО[ Фй ^цО:уФйщ_йО[ нлО г к гйОййТгл р
нщцйО[ ц- !урФлщрОц[Флw M!р_рwя ç к: êйщйцОц нцэц к !у н9 ! ^ц–л юуйФ_лТцФгр Фц
эуцwО ! щ–:Zгрà

щ щ щ

ФОФ ц щц E ^О юуйФ_лТцФгр Фц щ к щО нцэ щ ! Ф - êй!л\цФФ нОря YщФйг
 Фц щФ гуйОФ н:ZййE гйг Z гру кйФФ:ц й–цургйФ_: ^цФ[ гурОр^Ф г ––цФОру кйр
Ойг ц щргйунг цд н нО Фрц êйу нZр ! щ–:Zцг юуйФ_лТцФ гя l й–цургйФ_цк нл\цнОклцО
!лФгОргд ОФ нрОц[Ф юуйФ_лêнгр ! щ–:Zцг О ^Ф Ойг ТцE гйг р ! ! к щл рн! [ê -
кйФр –:йE Ор!йE l кйн ^О E –:й ФцОà ^ц–л ! [êлцОцн[ р– а уйêщ уцТцE ^ц– –:àд
–ФрОнE гйг – - й–цургйФнгр- !урОц[ к!цук:ц !урц й к ,уйФ_рwE !урZц к –цнО-
Ф:- ￿
J:щm3gЭ:Э
?н:уФй йкгйAя у щйк\р_й Оуцêйй глн г эйа л йw\ца д эур р !цуцщйй
ц–л ^цуцê !урйк г а :–р улгй–ря т - êФйг –:- эйщц9 «йгE эцê !цу^йО гà]д ?YФ ТцE
гнОйОрE ^цФ[ лщркн О –лE ^О –: щ –й уйФр– н:у к гцОгцAя
ýц нгу wE ^О р нй–йE г ащй к!цук:ц лêФйй Ойг – гл ФФ – щцкй-нцдE э:й
Фц–Ф а Zц –цФйя G кнц ФцêФйг –: н MОр– !урэ у – эЛнФw9 гцОгй щ н:уй
ô MО к элгкй[Ф – н–:нц гцОгй н щцуцкФФ:– щФр\ц– р нОй[Ф:–р !улО[–р щ О а E
^О э: н:у н! г -ФцФ[г к Фц- щ êуцкйя Э:у л^Zц кнца щ щрО Фц !ур !у йщФ - Оц–-
!цуйОлуц к щр[ФргцE й !ур г –ФйОФ -я ýй Ф ^[ гцОгл н н:у – – ТФ к:нОйкрО[ Фй
эйг Ф рр ! кцнрО[ Фй гФ н кФцZФц- нО у Ф:я Я р–цФФ Ойг р ! нОл!йй щ арц а щ:E
! гй нл^й-Ф Фц !у грФлй гцОгл р цц н щцуТр– ц Фц уйê–йêй н[ ! Оу Олйуля oнр нОй-
крО[ н:уE Фц Фйгу:кйE к щр[ФргE О Ф !у !рОйцОн р–ргйОй–ря ,уйФ_лê: н^рОйwОE
^О л^Zц щйО[ н:ул к ê– ТФ нО[ ТрО[ нк ц- ТрêФ[w Фй к [Ф –д к êщл ця ç р– ! л^рк-
Zр-н ￿
Kщ>=>ЭТ
?элгцОA êй!й к гйТцОн ^цФ[ !урОФ:–я » кнг – нл^йцE а уйêщ !урОФц-E
^ц– êй!й гл ФрE к:–:О - гйуэ г - р гйгр–-Фрэлщ[ ^рнО\р– нуцщнОк – Ор!й ￿
+:м P:щpЭ:
я
–ФцФрw юуйФ_лê кE гл ФрE гйг р wщрE щ ТФ: щ:ZйО[ р !й ФлО[я Сй ^О эцщФ:- н:у к
гцОгл ! нйщррàд ô Фц! Фр–йw\ц н!у нр – - й–цургйФнгр- !урОц[ ￿
J:щm3gЭ
?н:уцAE
О –\ц–н к êйнОцФгй E гйг лêФрг н кцнОря
» э\ц–E –: Фц–Ф а Окцгрн[ р О Zр О ТцФнг - Оц–:я ЭгйТц– Ойг9 юуйФ_лê:
н! г -Ф !урФр–йwО ФцрêэцТФ:ц н ТФ нОрE к:êкйФФ:ц э:нОу Оц^Ф:– щ – куц–цФря »
MО – н–:нц – ц ОнОл!цФрц н:уц ?р к êуйнОцA кцОн йэн wОФ э нФ кйФФ:–я jФФ-
тйур к О лТц щкйщ_йО[ цО !уц! щйцО юуйФ_лêнгр- ê:г нОлщцФОй– к y н-jФщТццнця YФй
нщцйй нцщлw\цц ФйэwщцФрц9
т р й–цургйФнгрц л^цФргр ^цФ[ О укйФ: О !уру щФ а –руй р гуй-Фц эуцêарк:я
YФр ФйнО [г !урк:гр г О –лE ^О кн цщй рр ФцФйОлуй[ФйE рр рêа О кцФй !у –:Z-
цФФ:– эуйê –E ^О Фц к н нО Фрр Ор^рО[ цц О цнОцнОкцФФ -я ýй!ур–цуE г ащй Фр л^йОE
гйг ! -юуйФ_лêнгр Фйê:кйцОн кцО^рФйдE а к уw р– н к ￿
<3mKщ*
я ?» элгкй[Ф – !цуц-
к щц ￿
<3mKщ*
кгw^йцО н к Ф айд ô ￿
<3mKн
Aя »цщ[ г ащй цZ[ кцО^рФлE юйгОр^цнгр цZ[ нкр-
Флw Ф аля Y-E –уйг] ô а к уО нОлщцФО:я ô ýц Фйщ Ойгр ФйОлуйрнОр^Ф: ! щу эФ нОц-дя
А ащй н!уйZркйw р 9 т ТцОE к: щл–йцОцE ^О кцО^рФй уйнОцО Фй щцуцк[ E гйг й!ц[нрФ:à
ýрг ащй Фц êйщйкйр нцэц к !у нй О –E Оглщй Фй эцуцОнàд » э\ц–E й–цургйФнгрц щцОр
н кцуZцФФ О укйФ: О !уру щ: р О укйФ: О нк р ^лкнОкE щй р к э\ц О кнца ^лк-
нОкцФФ а дя
,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwО кйТФ нО[ цщрФцФр н !уру щ -я Сщцн[ уц^[ рщцО Фц О [г
О –E ^О Фр цщОE Ф р нцгнцE \л\цФрр Zйу–й р н эйêФйя »н! –ФрОц щрФ рê нй–: угр
!ур–цу к юуйФ_лêнг - ^лкнОкцФФ нОрE йгОурнл ЦурТрО Цйущ я » ! Фр–йФрр юуйФ_лê к нцг-
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Ф1
нлй[Ф нО[ ФцнцО к нцэц ^О -О щрг ця тФц ^цФ[ ФуйкрОн –:н[ +щрО «лФ_ рê цц гФрар
Я г к -д9 ýцн– Оу Фй О ^О Фй юуйФ_лêнгр эйй – ТФ ^йнО кнОуцОрО[ ТцФ\рФ н
^цФ[ êй–:н кйО:–р !ур^цнгй–рE юуйФ_лТцФгр л–цwО р wэО щрО[ н уйн!л\цФФ:–р
к нй–р
1T2
я YФр !уцгуйнФ ! Фр–йwОE ^О –лТ^рФ: щйцг Фц кнцащй н–цОн ! щ -Ор г
щцклZгц н рêрZФц к:^луФ - р рнглннОкцФФ - !ур^цнг -дя
«лФ_ нщцйй рФОцуцнФ ц ФйэwщцФрц ô –Ф арц юуйФ_лТцФгр н êФйОц[Ф !уцщ! ^р-
ОйwО цнОцнОкцФФ:- эуйê н эйêФй рнглннОкцФФ –ля ýцФйОлуй[Фй !у щл–йФФ нО[ эуйêй
Фц щ Фр я «лФ_ щйТц рн! [êлцО щкй Оцу–рФй н эйêФрОц[Фй цнОцнОкцФФй уйн!л\цФ-
Ф нО[д р !урОайОц[Ф нО[ Фц эщл–йФФ нОр р нл^й-Ф нОрдя
» уйнОуц!йФФ: к нй E н кФ р кйщцр_й О [г ^О кнОйй рê
! нОцр н wэ кФрг –E ^цФ[ нр[Ф:- нцгнлй[Ф:- êйущя
т ТцО э:О[E Фй– р–ццО н–:н Ойг нр[Ф Фй!уайО[нE н êщйкй !урОайОц[Ф:-
эуйêà
»цу Фрг »[цФФ !рнйй9 QО !у рê -щцОE цнр кнц нцгн-алул !цуцнОйФлО н кцО кйО[
Фй– щ ! щщцуТйФр нОуйнОр !цуцнОйО[ Тц^[ эйа к ФрE рн! [ê кйО[ –йннйТФ:ц –йнйE
лнОйкО[ гу кйО[ !wZцк:–р раулZгй–рE й Фй^йр э: !уцк êФ нрО[ уйщ нО[ э:нОу а E
Фц уайФрê кйФФ а р й Ор^Ф а нцгнйàд Gц-нОкрОц[Ф E ^О э: О ащй !у рê Z à * у Zр-
к !у ня » нц–ц-Ф - ТрêФр нОй э: –цФ[Zц !у эц–E нкêйФФ: н Оц–E ^О !йуОФцу: нОй-
кО !цуцщ н э - Фц!уц щ р–:ц êйщй^р-!уц!ОнОкр рê-êй Фйщл–йФФ: нОйФщйуО к wэкр
–цТщл –лТ^рФ - р ТцФ\рФ -дя
Ццнн! уФ E н ТрОц[нОк –лТ^рФ: р ТцФ\рФ: – ТцО !уркцнОр г ! кцФрw –й уцй-
рнОр^Ф: нОйФщйуО к wэ кФ: ОФ ZцФр-E Фц а к у лТц нОуцннй р êйэ Ой нц–ц-Ф -
ТрêФрE г О у:ц н! н эФ: Фй г уФw лэрО[ wэ - Фй–цг Фй лщ к [нОкрця
» айêцОц ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
э:й Фй!ц^йОйФй нОйО[ т урФ G лщ ! щ ФйêкйФрц– тлТ^рФ:
ОО г –й– ^гцдE к г О у - йкО у кн! –рФйцО гйуОрФл çн!йФнгр--йФар-нгр-д ?
,p3*glгsh

» MО - цФОц й–цургйФнгр- ! кйу к рн! ФцФрр jщй–й ЭйФщцуй ТцФйО Фй Фйгй^йФФ -E
лн!цZФ - р ФцкцуФ - ТцФ\рФц-– ФнОуцдя oа ТцФйE лн:Zйк ! к:ZцФрр –лТйE Фйэуй-
н:кйцОн Фй Фца E гйг [кр_йE р Фй^рФйцО Фйнр кйО[я нц О а гйг Фй Фц эцê Фцг О -
у а Фй!уТцФрE Ф _ццФй!уйкцФФ щ нОрайцО уайê–йE –лТ юца–йОр^Ф н!уйZркйцО цц9
»цщ[ О: р эцê –цФ – ай !уцгуйнФ н!уйкрО[нàдE Фй ^О Ой н н –ФцФрц– к а нц Окц^йцО
Оур_йОц[Ф я О – ЭйФщцу кwэцОн к у нг ZФлw р ^лкнОкцФФлw йОрФ й–цургйФгл
?! Флw !у Орк ! ТФ нО[ нк ц- ТцФлZгцAя
G лщ !урк щрО MОл н_цФл щ О а E ^О э: ! гйêйО[ ! кцФрц Ф к - ОцФщцФ_рр ô –лТ-
^рФ: êйкê:кйwО ОФ ZцФр н ТцФ\рФй–рE г О у:ц Ойг рр рФй^ц êй Фр–р л йТркйwОE уйэ -
ОйwО нцгуцОйуZй–рE ФФ–р р Оя щя Yгйêйн р юц–рФрê– н! ZФ:– э–йФ –à ô н!уй-
ZркйцО Фйя ô Qц– э [Zца ТцФ\рФ: щ эркйwОн к ТрêФрE Оц– –цФцц Фр нОйФ кОн
ТцйФФ:–рàд т ТцО э:О[E –лТ^рФ: кнц-Ойгр Фц ОО г –й– ^гця т ТцОE Фр !у нО ОО
1T2
￿
фу»а
я рауй н кE к:уйТцФрц ￿
lЭТ щ*ЭOs h3г: dщw*
р–ццО щкй êФй^цФр9 элгкй[Ф ц ô уйн!лнОрО[ к н:д р Фц –цФцц
л! Оуцэр– ц ô уйннйэрО[ндE êй^йнОлw н нцгнлй[Ф:– ! щОцгнО –я ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Ф2
Фц–Ф а Ощ ФлО[ О щ нОрТцФр- р ! нО ФФ: ОуцФрФа кя т ТцО э:О[E –лТ^рФй– р ТцФ-
\рФй– Фц э щр– нщцйО[ !йлêл р Фц–Ф а Ощ ФлО[я
ý ФйZй гл[Олуй Фц Оцу!рО !йлêE Ощ: й р Оц– э цц !цуцглуйя т:
êйФО: Оц–E ^О ! нО ФФ рê–цФц– р лл^Zйц– нй–р нцэя +О нОйФ крОн
н эцФФ ^цкрщФ:– Фй !ур–цуц й–цургйФнгр ТцФ\рФ !уцщццФФ а
к êуйнОйдя
?ЭгйТц–E ^О MО к êуйнО н у г !wндE ! О –л ^О н у г ô MО Ф к:ц Оурщ_йО[дE ОE
г Фц^Ф E О СT р щ ьT улг - ! щйО[Aя » О куц– гйг юуйФ_лТцФгр MО а к êуйнОй Фйнй-
ТщйwОн ^лкнОкцФФ:–р !цуцТркйФр–рE уйнОуц!йФФ:–р к нй–р р щулар–р !уццнО–р
ТцФнг а нл\цнОк кйФрE й–цургйФгр л!цурн[д р кцщлО ТцнО гр- э - нй–р н н э - êй О E
^О э: э:О[ к ю у–ця ?»нц нОйкZццн нк э щФ ц куц– Фр ! нк\йwО О –лE ^О г уО нцэ
êй О E ^О нрZг – цФрк: р –й ОуйОО Фй MО MФцуарряA н– ОурОц Фй ТлуФй: щ ТцФ-
\рФ к к êуйнОц О н у гй9 уйщ нО[ О êуц нОрE г О уй н! н эФй г Фглуру кйО[ н – щ -
нО[w к Окцущ нОр ОцйE ! щОФлО нОр Трк Ой р нрц –лнгл к !wн !у ОцнОйФОнгй уйэ ^й
MОргйE О г О у - ^цнОФ:- гкйгцу элщцО а у[г у:щйО[ кнw Ф ^[ Фй!у цОя ЦцннОуйZФй к
н у г цО] »црг ц!Ф к:ащрО к нк р !О[щцнО] » ZцнО[щцнО нФ кй а щгй !О[] ç
гйгE нгйТрОцE кнца MО а щ эрО[нà у нО 9 щцТщй] г н–цОргй] нй– лкцуцФФ нО[ ? у Z
ц\цE ^О !ур MО – ! щэ у щ г кнца ! гй щрФ р ! !й Окцущй гйг нОй[A] оцФ\рФй– MО а
к êуйнОй Фц ТрщйФФ уйнгу:кйwОн нцгуцО:E ! êк w\рц нОйФ крО[ р ! кцуФлО[ кн!О[
куц–дE р Оц ФргрE н! н эФ:ц êйнОйкрО[ л– щл–йО[ – Тцдя
QО э: к:ащцО[ кФц куц–цФрд р ! л^рО[ Оц E Оур_йw\цц êйг Ф: !урОТцФрдE
уйêуйэ ОйФ: ауйюргр щФ н ! ^йн к:–р ОуцФру кгй–ря » О нцгуцО – щ нОр О щФ а
кцщл\ца ТцФнг а ТлуФййE ФйêкйФр г О у а айZйО[ Фц элщл9 щцФ[ Фй^рФйцОн к мяTT
лОуйя ýй^рФй н MО а куц–цФр Фйщ гйТщ:- ^йн ОуцФру кйО[н н айФОц–рдE цнО[ щ
О а E ^О э: ! л^рО[ êйущ MФцуаррдE щцйО[ ар–ФйнОргл щ кйарФ:дE !у кцуО[ н нО -
Фрц р_йдE ОуцФру кйО[ !й–О[дE уцZйО[ –йОц–йОр^цнгрц êйщй^рдE ! ОцО[дE щцкйО[н
г лТрФлдя нц лТрФй к УяTT кц^цуй – ТФ êйФО[н нцгн –дE Ф О [г ! нц !урФОр
ОйэцОгр н щФцкФ - Ф у– - гй[_рдE й êйОц– кйн ТщлО л!уйТФцФр щ ОуцФру кгр рФОц-
цгОйд р !у _цщлу: – ТцФр г Тр р_йдя ?»: ц\ц Фц лнОйрàA Qйн: !у цОйwОE êй Фр–р
щцнОрцОря » О щруцгО ур ! цОйд !ОрщцнОрцОФр – щФр_9 эйэлZгрФ: wэгр к щкй-
щ_йО[ цОE г унцО р ТцФнОкцФФ:ц ю у–: к Оурщ_йО[E êйФр–йц–н Ф ай–р к н у гE Ф к:- ! щ-
щ г – у\рФй– к !О[щцнОE ! л^йц– э [Zц лщ к [нОкр О нцгнй к ZцнО[щцнОE щТрФн:
к эОТгл к нц–[щцнОE Zру грц !руйОнгрц улгйкй к к нц–[щцнОE Тц–^лай р ￿
LЭ.гOs
к щцкФ -
нО дя ý у–й[Ф à
ý нй– ц айкФ ц р нй– ц !урОФ цE ^О ! нц кнц MОр н ТФ нОц- ?цнрE г Фц^Ф E к:
Фц êйэ:кйцОц9 »нОйр] Яйн!у–ррн[] ýйгй^йрн[]A к: Фйг Фц_-О – ТцОц э:О[ Ойг -E гйгй
к: цнО[я ýйг Фц_ ТцФ\рФй ! Фр–йцОE гО ФйE ! О –л ^О щ MО а Фй Фц э:й нй–й н э -E
йk нОйуййн[ э:О[ гц–-О щулар–я « г Ф_л кнц- MО - – у гр к: щ нОраФрОц н нО Фр
эцêкуц–цФ[дя ýцкйТФ E ^О к Ойг – к êуйнОц к ау э гйщлОE Ф Фйг Фц_-О к: ! ФрE гО
к: р êй^ц–E щй р к:ащрОц н кцуZцФФ эцн! щ эФ я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Фш
ЭгйТрОцE ^О кйн Фц лнОуйркйцО к щйФФ - гйуОрФц –руйà
l^рО:кй уйнОл\р- к êуйнО ^рОйОц[нг - йлщрО уррE ￿
Vщg>Э
к:к щрО Фй нОуйФр_: Тлу-
Фйй нк р э:кZр – щцц- щкйщ_йОрцОФц- щйкФ нОрE г О у:– Ойг Фц Оцу!рОн уйннгйêйО[
Фй–E ! ^ц–л Фр Ойг у Z н уйФррн[ р кцрг ц!Ф нцэ ^лкнОклwОя ýй нй– – щцц
щйцг Фц кнц ТцФ\рФ: MО а к êуйнОй ФйнОу цФ: нО [ !Ор–рнОр^Ф я l Фр нгйщ:кйцОн
\л\цФрцE ^О кнц ! –цZйрн[ Фй нцгнцE Ф Фр нй–р ! ^ц–л-О н кцуZцФФ Фц ^лкнОклwО
нцэ нцгнлй[Ф:–ря ç– !уцщйайwО эцêуйщ нОФ ц р ОФр–йw\цц –Ф а нр ТцйФрц э:О[
нцгнлй[Ф -я Айг ^О Тц !у рн щрОà т: Оур_йц– к êуйнО рр !уцг Фц–н !цуцщ Фр–à
çнглннОк э:О[ êуц:– к j–цургц Фрг ащй ц\ц Фц э: Ойгр– н ТФ:– р Фрг ащй Фц гйêй-
 н[ Ойгр–k ФйркФ:– р щцОнгр–я
» MО куц– щцй юуйФ_лТцФ г !уцщццФФ а к êуйнОй рщлО к! Фц Ф у–й[Ф ô ￿
mЭ:cг
KЭ3>cщ>p
я щйФФ:– щФ а юуйФг -й–цургйФнг а рннцщ кйФрE юуйФ_лТцФгр êй ьT кцщлО
а уйêщ э цц йгОркФлw нцгнлй[Флw ТрêФ[E ФцТцр р нкцунОФр_:-й–цургйФгря

щ щ щ

,уйФ_лТцФгр êФйwОE ^О уцалуФ:ц !у эцТгр ! эца к - щ у Тгц нй– лл^ZцФр ô
щц Фц ZлО ^Ф ця » _ц – Фр н э [Z - ! щ êурОц[Ф нО[w ОФ нОн г й–цургйФнг -
рщцц ! нО ФФ а нй– лл^ZцФр р щ нОрТцФрw êйкцОФ - _цр к крщц н êщйФр н кцуZцФФ
Ф к а дя ,уйФ_лТцФгр ^лкнОклwО к MО – гйкцуêФ:- ! щк E эцêуйщ нОФлw лОррОйуФ нО[
р !лурОйФнг ц нОуц–цФрц г нй– ауйФр^цФрwя ç ! MО –л гйТщ ц лОу Фц эцалО к ОуцФру -
к ^Ф:- êйE Фц ![wО MФцуацОр^цнгр Фй!рОг к р Фц êйФр–йwОн - а - !цуцщ лТрФ –я YФрE
Фй э у ОE нОйуйwОн ! щ [Zц ! н!йО[E Фц щцйwО –йОц–йОр^цнгр л!уйТФцФр- щ лгуц!-
цФр !й–Ор р к э\цE Фр Фц !у Орк к–цнО кнца MО а êйФО[н й Ор^Ф:– р Фц уайФр-
ê кйФФ:–д нцгн –я
урэрТйw\рцн г –цФ !йлêц ?MО –л к щ уйêщцл ТрêФрA юуйФ_лТцФгр ^лкнОклwО
нцэ а уйêщ н! г -ФццE ^ц– й–цургйФгря » j–цургц MО О к щ уйêщц к:ê:кй р к:ê:кйцО
–Ф а н! у к р ОцуêйФр- ! ! к щл нОйуцФря » гФрац Эцгн р крщйкZй крщ: ТцФ\рФйд ?
,Эx
3*d ТhЭ ,Э3sщ*Эd Wщm3*
A ц- .р р лОкцуТщйцО ?гйг р –Ф арц щуларц йкО у:A О –E ^О
!уцг ФФ:ц ê О:ц а щ:д ô MО уйщ нОФй ! а Ф êй лщ к [нОкр–р ?!ур эр[Ф – Фйр-
^рр нцгн-раулZцгE !йуОФцуйE уцалуФ а ! нц\цФр н!й-нй Ф кE !ур эуцОцФрр нцннр-
нцгн-Оцуй!рр л !нр Оцуй!цкОй р Оя щяAя oнО[ ^йнО[ йкО у кE г О у:ц Фц лкцуцФ: к О –E ^О
ê О:ц а щ:д ФйнО [г ê О:цE гйгр–р р Фй– ОО ! гйêйО[я Gй ^О Т Ойг а !уркц-
гйОц[Ф а к !ОрщцнОрцОФц– к êуйнОцàд ô êйщйцОн к !у н – GйюФр тцугрФ к Mннц !
! к щл гФрар .р ря ýйêкйФрц Mннц9 ýц! щЛц–Ф:- нцгн р эцэр-эл–цу:дя +ургй GТ Фа н^р-
ОйцОE ^О ОцуêйФр ! ! к щл нцгнй к êуц – к êуйнОц Фц нк -нОкцФФ: рОй[Ф_й–E юуйФ_л-
êй– р к э\ц цку !ц-_й–я » çОйрр цнО[ –йннй нцгнлй[Ф: йгОурн щ нОйО ^Ф !уцг ФФ а
к êуйнОйя » ФйZц- !лурОйФнг - нОуйФц Ойг ц wщц- Z грулцОя +О Ор!р^Ф й–цургйФнгй
^цуОйдя Gула - уц_цФêцФО гФрар .р р А Фр ЦцФОр !рZцО О –E ^О Ой êйэ:кйцО айк-
Ф - !у эц–цE г О у - нО рО лщцрО[ а уйêщ э [Zц кФр–йФрE ^ц– щрФц крэуйО у кдE й
р–цФФ к !у нл нОйуцФря » !йгцОц н нОйуцФрц– рщцО н ТФ !уцщцр–:- г –! ФцФО ô
^ц кц^цнг ц щ нО рФнОк я » О ^О н Фр– щцйО[ р гйг н Фр– э:О[àд
G ТФй кй– щ ТрО[E ^О л юуйФ_лТцФ г !уцщццФФ а к êуйнОй ФцО Фргйгр !у -
эц– н ^лкнОк – н энОкцФФ а щ нО рФнОкйE ^ц кц^цнгр– уайФрê– – р –йОцу[w-!уру щ -я
Ццнн! уФ E Фр нОуц–Он к:ащцО[ гйг – ТФ !уркцгйОц[Фц- к wэ – к êуйнОц ô О\ц-
нйкрц нк -нОкцФФ wщ– кнц Фй_р Фй[Ф нОц- р к êуйнО кя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ФС
YщФйг к ,уйФ_рр щ к [Ф Zру г уйн!у нОуйФцФ –ФцФрц О –E
^О ! -ФйнО \ц–л гуйнрк - – ТцО э:О[ О [г ТцФ\рФйE р–цw\й !:ОE
й !:О !ур щрО н к êуйнО –я
» ,уйФ_рр нцэ Фцк ê– ТФ рê–цФрО[д рр ! !уйкрО[дя » MО -
нОуйФц нцэ уйнОО р гл[ОркрулwОя
ýц нл\цнОклцО цщрФнОкцФФ !уйкр[Ф а д н! н эй ^О -О нщцйО[я
«йТщ:- щцйцО О E ^О – ТцОE р нй– !рZцО нк w рнО урwE рн щ
рê э:нОу Оц^Ф нОр куц–цФр р ТцйФр ! л^рО[ гйг – ТФ э [Zц
лщ к [нОкря
Ц [ZрФнОк юуйФ_лТцФ г Фц ^цФ[ !цуцТркйwО ! ! к щл О а E ^О – щ нО[ !у -
ZйE ! О –л ^О Фр нрZг – êйФО: н энОкцФФ - кêу н - ТрêФ[wя ,уйФ_р ô нОуйФй
гл[Олу: кêу н: E й Фц – щцТрE ! MО –л н у гйцОФрц р !ОрщцнОрцОФрц ^лкнОклwО
нцэ к!уйкц кцнцрО[н ОйгE гйг р– ФуйкрОня ,уйФ_лê: р юуйФ_лТцФгр êуц а к êуйнОй
йгОркФ л^йнОклwО к Mу Ор^цнгр элщФ дE а ФwОн êй ФйнйТщцФр–р р лщ к [нОкр–ря
ç– Фцг ащй а уцкйО[ ! ! к щл О а E ^О р– лТц Фц щкйщ_йО[я +щрО l уО Ф !рнйй9 ,уйФ_л-
ТцФгр !уйгОр^цнгр ! кнц– !йуй–цОуй– гйущрФй[Ф Ор^йwОн О й–цургйФ гя ,уйФ_л-
ТцФгр кwОн ! -ФйнО \ц–л кêу н:–ря т ТФ лОкцуТщйО[E ^О ! нуйкФцФрw н Фр–р
й–цургйФгр кнц ц\ц щО к нОйуZлw аул!!л щцОнг а нйщйдя
ЭОйуZй аул!!й щцОнг а нйщйà] «йг эрщФ я ý êй–цО[Оц9 l уО Ф !рZцОE ^О юуйФ_л-
ТцФгр кêу н:цдя
Gйкй-Оц эуйОр–н г уйэ Ой– çêйэц: щц «луОурку Фя YФй кцОн !у юцнн у –
к тйннй^лнцОнг – Оц Ф ар^цнг – рФнОрОлОц р йкО у – Фцнг [гр гФрая у юцнн у уйн-
н–йОуркйцО к !у н к êуйнОй ^цуцê !урê–л нк ца р^Ф а !:Ой ô Фй юуйФ_лТцФгйE !цуц-
ц йкZй к Э.jя Gц «луОурку Ф Фй!рнйй Mннц тц–лйу: ТцФ\рФ: к нцуцщрФц ТрêФр р
щрц––й щкл гл[Олуд ?
MгdlгJЭ MЭmщг:s 3*d ТhЭ Bгc>lТ>:3l +гlЭmm3
Aя Gц «луОурку Ф н^рОйцОE
^О рщцй – р !лОцк щФ - êкцêщ - ТцФ\рФ: нуцщФр цО кцОн рнглнФй н эйêФрОц[-
Фр_й « цКОО
1Tш
я АйгE к нк ц- гФрац Я ТщцФрц щФд « цОО !рZцО9 «йТщй ТцФ\рФй кнОл-
!йцО к к êуйнОE к г О у – цщрФнОкцФФ цE ^О ц- нОйцОнE MО э ай\йО[ нцэ Ф к:– !:О –дя
Айг - ТрêФцФФ:- ! щ щ щц «луОурку Ф Фйê:кйцО щрц–– - « цООд9
+О О л–нОкцФФ:- ФйнОу - êйгw^йцОн к О ^Ф – ! Фр–йФрр О а E ^О Фй ФцрêэцТФ
! êФйцО н нО Фрц н _рй[Ф - Фцн!уйкцщрк нОрE р О а E ^О Фй щ ТФй к:ТйО[ лщ к [-
нОкрц щ ! нцщФц- гй!ря оцФ\рФц нО рО !уцгуйнФ н êФйкйО[ !урэрТйw\ццн р Фц–р-
Флц– ц ! ТцФрц кц\ц- р ^цФ[ кФр–йОц[Ф нцщрО[ êй Оц–E ^О э: Фц !у !лнОрО[ Фр
щФ а лщ к [нОкря o- нцщлцО щ нОйО ^Ф wэрО[ р ! Фр–йО[ –лТ^рФE ^О э: Фц Тй -
кйО[н Фй р ауйФр^цФФлw уцй[Ф нО[E Фй Фц щ ТФй нОу рО[ рwêрр О –E ^О кнц эцн-
г Фц^Ф E ^О э:E г ащй цц ^йн !урщцОE Фй – ай !урФО[ ца н щ нО рФнОк –E й Фц а у[г нцО -
кйО[ рр ау –г Тй кйО[ндя
1Tш
￿
Сяоруя́-} тяэа Кран
?1Уфшô1ФьСA ô юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йE щФй рê êкцêщ цку !ц-нг - уцгуйнФ - M! р
?уйн_кцОй рнглннОкй р Фйлгр Фй улэцТц z{zôzz кцг кAE ^цФ Фглу кнг - йгйщц–рр н 1ФСь а щйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Фь
-– ц–лE Ор^Ф ц !уцщ ТцФрц ! ! к щл О а E гйг Фй– э:О[ н ^лкнОк – н энОкцФ-
Ф а щ нО рФнОкйя
« цОО н уйнОуц!йФФ - !ур^цнг -E нк ц- эр[Ф - гуцйОркФ нО[w р э [Zр– г р^ц-
нОк – wэ кФ: нкêц- ô нй– р_цОк уцФрц н эйêФрОц[Ф - уйнОуц!йФФ нОр р к нО ^Ф -
Фцаря « цОО у Z ^лкнОк кйй –р– цОФ нО[ куц–цФрд р О E ^О лщ к [нОкрц ФлТФ
! л^рО[ !у– нц-^йндя +Ор ! ФОр Фргйг Фц нкêйФ: н щ нОрТцФрц– эцêкуц–цФФ - гуй-
н О:дE ^лщцнй–р г н–цОр^цнг - рулуаррE êлэ щу эрОц[Ф:– êщ у крОц[Ф:– уцТр– – р
эцêкглнФ:– элуцнг – !уцщнОйкцФр- О –E ^О к нц–[щцнО Фйщ Ф нрО[ эОаркйw\рц
щТрФн:дE й к к нц–[щцнО !руйОнгрц улгйкйдя ýргО Фц а к урО О –E ^О Фйщ лщйрО[н
к ОлФщул р щйО[ нцэц эцО Фц кнОуц^йО[н н –лТ^рФй–рE ^О Фйщ ! Ф нО[w ! щйкрО[ нк ц
ТцйФрця тлщу:ц юуйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О к нц–[щцнО цОE кцу ОФ E Фц нО рО !:ОйО[н
! л^рО[ Оурщ_йОрнцглФщФ:- уайê– р êйФр–йО[н нцгн –E гйг гу ргE ! О –л ^О к MО –
к êуйнОц нр: лТц Фц Оця
,уйФ_лТцФгр Фц э–йФ:кйwО нцэ эцн! цêФ:–р н айФй–р9 Ц:О[ ZргйуФ - к
н у г]д рр » !О[щцнО ô а щгй !О[]дя YФр !у щ ТйwО ТрО[E ФйнйТщйО[нE !у щ -
ТйwО э:О[ О\цнйкФ:–р р э уwОн н к êФргйw\р–р н ТФ нО–ря ур MО – Фр нФ н -
êФйwО нк - к êуйнО р ца ауйФр^цФря » ,уйФ_рр ФргО Фц нОуц–рОн рê–цФрО[д !уру щл
рр ^ц кцгй ! щФ - ^цФ[ !у нО - !ур^рФц9 к ,уйФ_рр нцэ Фцк ê– ТФ рê–цФрО[д
рр ! !уйкрО[дя » MО - нОуйФц нцэ уйнОО р гл[ОркрулwОя ýц нл\цнОклцО цщрФнОкцФФ
!уйкр[Ф а д н! н эй ^О -О нщцйО[я «йТщ:- щцйцО О E ^О – ТцОE р нй– !рZцО нк w рнО -
урwE рн щ рê э:нОу Оц^Ф нОр куц–цФр р ТцйФр ! л^рО[ гйг – ТФ э [Zц лщ к [-
нОкря
ç–цФФ к MО –E ! –ФцФрw щц «луОурку ФE êйгw^цФй уйêФр_й –цТщл êуц - wэ к-
Фр_ц-д к ,уйФ_рр р к рФнОкцФФ ФйнОу цФФ:–р ТцФ\рФй–р нуцщФца к êуйнОйд к Э.jя
ур^рФй Фцщ к [нОкй й–цургйФ г эЛнФцОн нрZг – ТцнОгр–р Оуцэ кйФр–р р уй–-
гй–р ФйZц- гл[Олу:я « –л Ой к мT цО кê эуйО[н Фй Ф к:- ОуцФйТцуE г ащй О: кнw
ТрêФ[ э: уйэ – ОуцФйТцуйà Gй р к э\цE г –л ФлТФ: –лТ^рФ:à т ТцО э:О[E л^Zц э
кнц– êйэ:О[ р уйннйэрО[нà
Э йкО у гФра .цнО[щцнО –рр Ф к юуйФ_лê к Фц – алО ZрэйО[нд р çнО ур
юуйФ_лê кд оwр Цйу к !рн:кййE гйг щФйТщ: н ! щулай–р ! Zй к ! щя « р аул!!ц
!урн цщрФрйн[ й–цургйФгйE г О у - э: êй !О[щцнОя YФй э:й ! ОФ а н ТцФрE р
э: крщФ E ^О Фй к:Ф нркй р –Ф а ОуцФрулцОнE ô уйннгйê:кйцО Цйу кя ô т: ! кнОуц-
^йр аул!!л ОлурнО к-–лТ^рФE г О у:ц Фй^йр уйêк щрО[ н Фй–р ZйZФря Трй й–цур-
гйФгй уйнн–цйн[ р êй–цОрй9 Эйкй э алE ^О –Фц кнц MО лТц ФцрФОцуцнФ дя » О кй–
Ор!р^Ф:- !ур–цу й–цургйФнг а ОФ ZцФря ,уйФ_лТцФгй кущ р ! êк рй э: нцэц Ойг ц
к:нгйê:кйФрця ,уйФ_лТцФгй Фц а О кй н Ойг - цаг нО[w !урêФйО[E ^О Фй ! Оцуй нк w
ТцФнглw !уркцгйОц[Ф нО[дя

щ щ щ

Цйу к нщцйй ^цФ[ –лщу ц êй–ц^йФрця ,уйФ_лТцФгй !у щ ТйцО уйêкркйО[н гйг
ТцФ\рФй эцê лО –рОц[Ф: ОуцФру к г р щулар MгнОуц–й[Ф: –цуE !ур^рФй г О у:
О [г к ФйZц- ФцлкцуцФФ нОр ! ! к щл н энОкцФФ а к êуйнОйя ,уйФ_лТцФгй– нк -нОкц-
ФцФ ТрêФцФФ:- уцйрê–E р Фр ! Фр–йwОE ^О к êуйнОй Фц рêэцТйО[я +О цнОцнОкцФФ ц уйêкр-
Орц н э:Ор-E г О у:ц ФргО рê Фйн Фц к нрй рê–цФрО[я Эр– Фй щц Ц клйу –Ф а р ! щу эФ
э MО – !рнййя нк\цФФй нОйуцФрw айкй цц гФрар »О у - ! д кцОн !ур–цу –
рн!ц!цw\ц !уйкщрк а уцйрê–й9 ЭОйу нО[ ô MО !йу щр Фй ТрêФ[я Э–цуО[ !уцкуй\йцО
ТрêФ[ к нлщ[эл р ! -нк ц–л н уйФцО ццE лк щ цц к нО у Фля Э–цуО[ лэркйцО куц–дя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Фм
Gц Ц клйу !рн:кйцО к щцОй !у _цнн нОйуцФр н M– _р Фй[Ф -E н _рй[Ф - р эр -
 ар^цнг - О ^цг êуцФря «йТцОнE О E ^ц– Фй !рZцОE кцОн ^йнО[w г цгОркФ а êФй-
Фр кнц юуйФ_лТцФ гя –цуц нОйуцФр ТцФ\рФ: Фц О [г Фй^рФйwО крщцО[ –ру нк р–р
н энОкцФФ:–р айêй–рдE ô !рZцО Фйя Трй ТцФ\рФйE г О уй щ а !у Трй н –лТ^р-
Фй–рE Фй^рФйцО ! Фр–йО[ р ОйгE гйг р Фц ! Фр–йцО Фр щрФ –лТ^рФйE ! О –л ^О Фй
крщрО к Фр Фц н _рй[Ф ц р_ E й г ФгуцОФ а ^ц кцгйE êйкрн\ца О к р нл^йE ! О –л
^О E г ащй –лТ^рФй нОйцОн щрФE Ф р–цФФ О MО а р êйкрнрОя YФй êФйцО р ТцФ\рФ р
! гйê:кйцОE гО Фй цнО[ Фй нй– – щццE О [г щулар– ТцФ\рФй–я Айгй ТцФ\рФй э:й êй
глрнй–рE Фй êФйцО кнцдя
MО –л к: Фрг ащй Фц лкрщрОц уйщ нОФлw юуйФ_лТцФгл к –й-гц н Фйщ!рн[w9 орêФ[
Фй^рФйцОн к нц–[щцнОдя О –л ^О MО Фц Ойгя
«нр т ця! 1нуСяу О кр рт ч ор я»а т дуяу д дрн! лрякн
Zяцянкр»р рднтшну д я кр рт ч а у ра кр 2днтну д дрн!
р т цнО р лнтн а р ун! лр рчуур о2! м \21яу ! к 1н чО
 р ру нлнт р кт оач тншнуяч ранн ар1ув ц о я урдв
2 тн!ануяйм Оу ра шн ун лнтн1яд н лр лрдро2 дрн»р дуншун»р дяо
я урдя ч ор 2лурйО т уя!рй я 1на уурйО от2»я!я ард !яО ру
 урдя ч лр-у рчСн!2 нк2 а урйьм
]нтруяк ] нуу
» рОцуйОлуц лТц Фй!рнйФ щ нОйО ^Ф эйФй[Ф нОц- нцгнлй[Ф: юуйФ_лТцФгй
нОйуZца к êуйнОйя Эй–р Фр Фц э Он к êуйнОйE Фц нОцФйwО ! ! к щл к:!йкZц- Фй р щ w
Фцн!уйкцщрк нОрE Фц щуй–йОрêрулwО Фр ! ТрОц[Ф:цE Фр Оур_йОц[Ф:ц нО у Ф: нк ца
! ТцФр ОйгE гйг MО щцйwО р й–цургйФнгрц нцнОу:я YФр щйТц Фц !у кwО нщцуТйФ-
Ф а аФцкй р Фцлщ к [нОкрE ^ц– !рнйй тцугрФ к нОйО[ц к ￿
MЭw Yщ:k TгmЭs
! ! к щл г –-
!йФрр щулар нОйу: ТцФ\рФE ! О –л ^О ^лкнОклwО ОцФ[ ФцрêэцТФ а г Ф_й щцО у щФ а
к êуйнОйE гйг ФцайОркФ:- юцу – Фдя
çФОцуцнФ E ! ^ц–л юуйФ_лТцФгр ау –г Фц !у ОцнОлwОà ,уйФ_лêнгрц –лТ^рФ:E гйг
р –лТ^рФ: к кнц– –руцE wэО – щ: ТцФ\рФя YщФйг – Тц– р –: лОкцуТщйО[E ^О
юуйФ_лêнгрц –лТ^рФ: wэО ТцФ\рФ нОйуZца к êуйнОй э [ZцE ^ц– й–цургйФ_:à Я êйщйй
MО О к !у н jцФ рй–рE р к О ^О Фй ОкцОрй9
» MО - !у эц–ц цнО[ щкй йн!цгОйя » _ц – – ТФ лОкцуТщйО[E ^О
юуйФ_лêнгр –лТ^рФ !уркцгйwО ТцФ\рФ: нОйуZца р щрФйг к а н Фр–р
к êуйнОй э [ZцE ^ц– й–цургйФнгр –лТ^рФя ý к êФргйцО щула - к !у н9
т ТцО э:О[E й–цургйФгр ! н энОкцФФ - рФр_рйОркц л щО н нцгнлй[Ф а
у:ФгйE Ойг нгйêйО[E нФр–йwО нк р гйФщрщйОлу:E ! О –л ^О р э [Zц
Фц рФОцуцнлцО нцгнà j–цургйФгр – алО кнц ц\ц к:ащцО[ нцгнлй[Ф:–р
эйа щйу !йнОр^цнгр– !цуй_р–E Ф к щлZц Фр лТц Фц ^лкнОклwО нцэ
щ нОйО ^Ф !уркцгйОц[Ф:–р щ ! щщцуТйФр ОФ ZцФр-я Ц:О[ – ТцОE
й–цургйФгр !у нО Фц ОО э [Zц êйФр–йО[н нцгн –дя
» О MО Фц ТрщйФФ я
рй–р к:нгйê:кйцО !уцщ! ТцФрц О –E ^О кФл^гр « цООE к ê– ТФ E л^Zц ! Фр-
–йwО нцгн р wэ кФ:ц ОФ ZцФрE ^ц– й–цургйФгрE ! О –л ^О Фр ! кнц- кцу ОФ нОр
êФйwО щ а ну ^Ф: ОФ ZцФр н –лТ^рФй–р э [ZцE ^ц– –:я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
Фф
Э! н эФ нО[ êйФр–йО[н нцгн – ! нц !ОрщцнОр цО к êФй^рОц[Ф -
нОц!цФр êйкрнрО О л–цФр ! щщцуТркйО[ ОФ ZцФря j щ О а E ^О э:
! щщцуТркйО[ ОФ ZцФрE Фцщ нОйО ^Ф к:ащцО[ нцгнлй[Ф дE
ô а к урО Фйя Эцщ кйОц[Ф E к:ащцО[ нцгнлй[Ф р ^лкнОк кйО[ нцэ нцгнлй[Ф ô
н кцуZцФФ уйêФ:ц кц\ря oнр ^ц кцг Фц л–ццО ! щщцуТркйО[ ОФ ZцФрE О Ф Фц êй ^цОE
р ц–л элщцО н ТФ êйФр–йО[н нцгн –я

щ щ щ

т ТцО э:О[E юуйФ_лТцФгр э [Zц Фйн ! Фр–йwО к нцгнц р к к !у нц ! щщцуТйФр
ОФ ZцФр-E ! О –л ^О Фр л^Zц уйêэруйwОн к гйннр^цнг – !нр йФйрêц ,уц-щйà +О
^цФ[ Фц!у нО - к !у ня » j–цургц Оц урр ,уц-щй к –Ф а – уйêкцФ^йр р êй–цФрр уйê-
Ф ZцунОФ:– Фйэ у – Оц Фрг р Оцуй!р-я » ,уйФ_рр Тц ,уц-щ кцОн ^йнО[w нкО -
Оу р_:дя »Фй^йц э: ,уц-щE ! О – yйгйФ
1TС
E р ! нц Фца трZц[ ,лг
1Tь
я
т !урОц[Фр_й jФФй êйкрй О –E ^О кнц ОцE гО а к уОE ^О ! Фр–йwО Оц урр
yйгйФй р ,лг E эцêэ ТФ кулОя ýлE MО цц н энОкцФФ ц –ФцФрця ,уц-щ н êщй Оц урw рэрщ
р к:щкрФл рщцw О –E ^О к:ОцнФцФрц рê н êФйФр –:нц- нцгнц !урк щрО г О –лE ^О
нцгн !уцкуй\йцОн к Фйкê^рклw рщцwя ,уц-щ !рнй9 oнр к: Фй^ФцОц йФйрêру кйО[ wэ ц
^лкнОк ^ц кцгйE гйгр– э: Фц нкêйФФ:– н рщцц- нцгнй Ф Фр к:ащц E к: эêйОц[Ф
Фй-щцОц нй– ц эйê к ц Трк ОФ ц нОуц–цФрц ô рФнОрФгО уйê–Ф ТцФрдя » ,уйФ_рр кнц
н айZйwОн н Ойг - ! нОйФ кг - к !у нйя
Я ! êк w нцэц Фцг О у ц л!у \цФрця ЯйФ[Zц к j–цургц ,уц-щй ^цФ[ лкйТйря т:
н^рОйрE ^О кнц !у эц–: р^Ф нОФ а йуйгОцуй – ТФ уцZрО[ !ур ! – \р !у ауй––E
êйОуйаркйw\р E к О – ^рнцE к !у н: нцгнлй[Ф а йуйгОцуйE г О у:ц – ар э: к н нО -
Фрр !уцщцрО[E н ^ц– нкêйФ: MОр !у эц–: к ФйZц– ! щн êФйФрр р гО к Фр крФ кйО9
ФйZр О_: рр –йОцуря ,уц-щ н êщй уйэ ^лwд нрнОц–лE г О уй к н нО Фрр ! – ^[ ^ц -
кцгл уйê эуйО[н н нк р–р нцгнлй[Ф:–р !у эц–й–ря Gула ц щц E ^О Фй !нр йФйрê
– ар л-Ор а щ:я YщФйг к j–цургц !у юцннр Фй: ! нОц!цФФ О Zр О рщц- ,уц-щй
О –E ^О Фй–р щкрТлО айкФ:– эуйê – Трк ОФ:ц рФнОрФгО:я ^ц–лà О –л ^О ФргО Фц
Оц лОкцуТщйО[E ^О ^ц кцг кцОн ^йнО[w Трк ОФ а –руйE й Фц э ТцнОкцФФ:– Ок уц-
Фрц–я ýц элщц– нрZг – щ а êйщцуТркйО[н Фй MО – Фц!у нО – к !у нцE р–цw\ц– н _р-
й[Ф:цE уцрар êФ:ц р рнО ур^цнгрц нО у Ф:E ! нг [гл ца к:нФцФрц Фц к щрО к êйщй^р
MО - гФраря ЭгйТл рZ[ нцщлw\цця * О к ФйZц куц– Фцк ê– ТФ Оур_йО[ О E ^О щ гй-
êйФ Фйлг -E й–цургйФ_: л! уФ !у щ ТйwО н^рОйО[E ^О –ру Трк ОФ: ?О ^Ф Ойг ТцE гйг
р нцгнA !уцщнОйкцО н э - – уй[Флw –лн уФлw –л ?н кнц–р к !у нй–р ! MО –л ! к щлE
1TС
￿
-3c=>Эs-M3:гЭ-ŽmгlЭ L3c3*
?1ФT1ô1ФУ1A ô юуйФ_лêнгр- юр н ю р !нр рйОу-юуц-щрнОE нОулгОлуйрнО р ! нОнОулг-
ОлуйрнОя
1Tь
￿
MгchЭl oщ>c3>lТ
?1Ф2мô1ФУСA ô юуйФ_лêнгр- юр н юE Оц уцОрг гл[Олу: р рнО ургя Э êщй !цуклw к ,уйФ_рр
гйюцщул !нр йФйрêйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ФУ
! Тйл-нОйE эуй\й-Оцн[ г Ц ал
1Tм
Aя ýц кщйкйн[ к эЛнФцФрE нгйТц–E ^О юуйФ_лê: Фц
!урщцуТркйwОн MО а уйн!у нОуйФцФФ а нуцщр й–цургйФ_цк –ФцФря
т - !урОц[ «урнО юE г О у:- уйэ ОйцО ТлуФйрнО – ! эц нО у Ф: jОйФОргрE
а к урО Ойг9 т: к ,уйФ_рр н^рОйц–E ^О ^ц кцг кцОн ^йнО[w Трк ОФ а –руйя Gý«
^ц кцгй ^цФ[ ! Тц Фй Gý« н эйгE !Ор_ р ^цукц-я орк ОФ:ц –Ф а ^ца Фц ! Фр–йwО
! ! к щл нОу цФр MО а –руйE Ф Фц[ê нгйêйО[E ^О р ^ц кцг êФйцО !у MО О –ру кнця
ýй!ур–цуE –: Фц крщр– л[Оуйюр цО к ц рêл^цФрця т: Фц н:Zр– л[Оуйêклгр р рФюуй-
êклгря ,уйФ_лê: !урêФйwО кцр^рц !уру щ: р О E ^О к ^ц кцгц цнО[ –Ф а ц О Трк ОФ а я
,уйФ_лê: ! йайwОн Фй нк р рФнОрФгО:я ýцкйТФ E О нО:- ^ц кцг рр лщ -E эцщФ:-
рр э айО:-E айкФ ц ô гйг О: ца ^лкнОклцZ[ нк р– ФлОу –я А ащй О: wэрZ[ н э [Zц-
нОуйнО[w р щйцZ[ к w нк р– ^лкнОкй–я ýцг О у:ц эйê к:ц кц\р Фц нО рО г ФОу ру кйО[я
Qц кцг Фц к н нО Фрр г ФОу ру кйО[ н–цуО[E Фц а к у лТц ^лкнОкй р нОуйнО я
оркр р щй- щулар– к ê– ТФ нО[ ТрО[я +Ой лнОйФ кгй юуйФ_лê к к:уйТцФй юуйê - ￿
ç3
mO3 p:гs
10N
дя
»:уйТцФрц ￿
ç3 mO3 p:гs
êФй^рО9 +О – цE р Фц – ал лнО О[дя +О ^цФ[ у Z !р-
нйФ к гФрац +рêйэцО »й-нн–йФ » êуйнО ! щ ФйêкйФрц– нОуйнО[д ?
U* ‹gЭ *щmmé dé sг:

» гФрац !урк щрОн _рОйОй Фц– щ - юуйФ_лТцФгрE г О уй а к урО9 Я ^л !цуцТркйО[
!у рн щ\цц н –йгнр–й[Ф - нОуйнО[wя l –цФ нц-^йн щула ц ОФ ZцФрц г куц–цФр9 
^цФ[ нОу \л\йw О E ^О – ТрêФ[ – ТцО êйг Ф^рО[н к wэ - – –цФОя »нц к н!урФр-
–йцОн нОуцц р нФцця Я кнц ц\ц н^йнОркйE Ф гйг щ а MО – ТцО !у щ ТйО[нà ç ! MО –л
 н нОуйнО[w Фйэуйн:кйwн[ Фй ТрêФ[E цц элгкй[Ф ! Труйwдя
ТруйО[ ТрêФ[я » О кй– р –йгнр–й[Ф ц–г ц к:уйТцФрц щрц––: « цООдя тФц
MО Фй! –рФйцО ! êщуйкцФрц н щФц– у ТщцФр Фй Огу:Огц9
ç–цwО êФй^цФрц Фц а щ: Ок ц- ТрêФрE й нг [г к MОр а щй э:
ТрêФрдя
YэрщФ E ^О щ О а E ^О э: MО ! ФО[E –Ф ар– wщ– !ур щрОн Фц О [г к:уйнОрE
Ф р ! нОйуцО[я
3 то чувтво
«Фрчдануян тнцнл урдр»р аюо д ра шнй нлнуя она н
нарднн др  аяд!О н! р кт ян 2ну!я урдрй цднцоьм
Ж у фу на ! {тяйч-С д тну
1Tм
ýйкцуФ цE !уйкр[Фцц э: э: нгйêйО[9 k эуй\й-Оцн[ г _цуг кФргй–дE ! нг [гл Ц а нй– ! нцэц ?цнр !урФО[E
^О Ф нл\цнОклцОA Фц нлщрО р Фц ФйкцZркйцО Фргйг - – уйрE Оц– э цц нО [ йФТцнг - р щФ э г - ?!у н[эй Фц !лОйО[
– уй[ н ФуйкнОкцФФ нО[w]AE р лТ О ^Ф Фц гйуйцО êй ФйулZцФрц йФТцнгр Ф у–я +Ор– êйФр–йwОн О [г wщрE к ê -
–ФркZрц нцэ !уцщнОйкрОц–р Ц айя ô
Фтя!м тном
1Tф
YêФй^йцО !ур–цуФ нцщлw\цц9 тФц MО ! ФлОулE MО ô – ц ?к н–:нц эрêг – ц- щлZцE ФйОлуцAдя Цлгкй[Ф:-
!цуцк щ9 MО !урц–wдя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ФФ
«Œо д кр!л уяя от2»я! нарднкр! чдачн ч яу я!у! к р!О к
кр ртр!2 ун ря р уря ч яцаяшуя! ан»кр!аян!ьм
{р я Фя́шнт
108
Ццнн! уФ E йнн _рру кйО[ цщл р нцгнE й ОйгТц юуйФ_лê кE н MОр–р щкл– !у _цннй–р
кцОн нй–:– рêэрО:– грZця ýц Фйщ э:О[ ,уц-щ –E ^О э: ! ФО[E ^О щ wщц- цщй
– ТцО г –!цФнру кйО[ р êй–цФО[ –Ф арц щуларц ФйнйТщцФря Qц кцг – ТцО э:О[ щрФ г
гйг !цунО р н кцуZцФФ Фцн^йнОцФE Ф нО рО О [г гл!рО[ MгцуE эрО:- Оц–Ф:– Z г й-
щ –E глн ^цг О уОй ррE Ойг р э:О[ ô алО[ Ойг алО[E ô !йгцОрг ^р!н кE гйг ТрêФ[ – –цФ-
Ой[Ф ФййТркйцОня oщй р !у _цнн лО цФр а щй нлэр–рулwО Mу Ор^цнгрц р ^лкнОкцФ-
Ф:ц M– _ррE г О у:ц ОнлОнОклwО к ТрêФр рФщркрщйя
у эц–й ТруцФр й–цургйФ_цк – ТцО э:О[ нкêйФй н Оц–E ^О
^лкнОкцФФ нО[ рн^цêйцО рê ФйZц- ТрêФря
çнглннОк !ура О кцФр !р\р н А»-!цуцщй^й–р р щйТц гйФйй–р Фй MОл Оц–лE êкцêщ-
Ф:–р р Фц ^цФ[ ! кйуй–рE р M!рглуц-_й–рE глщй О [г Фр !wФ[E !уцкуйОр н[ к гл Ф-
Ф:- н! уОE О ^Ф Ойг Тц гйг нцгн э: р нОйцОн н! уО – щ н!й[Фря
ywэ !:ОФ E ^О ! –цZйОц[нОк Фй цщц йФа нйгн к !уйгОр^цнгр Фц г нФл н[ юуйФ-
_лê кя Gц-нОкрОц[Ф E ,уйФ_р кцОн у щрФ - к:н г - гл ФрE к Фц- !у ТркйwО –Ф а
рêкцнОФ: ! кйу кE р Оуйщр_рр кглнФ: эwщ л щО г уФ–р к рнО урwя Ац– Фц –цФцц
юуйФ_лê: а уйêщ н! г -Фцц ОФ нОн г цщцE ^ц– –:я +О – ТцО эЛнФО[н щуцкФр–р
Оуйщр_р–рE –й - ! !луФ нО[w Ойгр Ф к: А»-гйФй к цщцE гйг ￿
oщщd MЭТwщ:k
рр
Фц нО [ э [Zр– –йнZОйэ – –йнн к а !у рêк щнОкй !у щлгО к !рОйФрE гйг к Э.jя »
,уйФ_рр wэ - ^ц кцгE щйТц гйг --Фрэлщ[ êй–л у:Zгй-–ц йФргE г О у:- ^рФрО алZр-
Оц[ Фй кйZц– нОйу – ￿
RЭ*3>lТ
E л–ццО эуй\йО[н н !у щлгОй–р р а О крО[я «йТцОнE ^О
юуйФ_лê: н щцОнОкй êФйwОE гйг к:ФлО[ кцФ: рê алнрФ - !ц^цФгрE \р!йО[ глур_л р !ура О -
крО[ гйг ц-Фрэлщ[ !у нО цE Ф лТйнФ кглнФ цд эwщ я уйгОр^цнгр кнц ТрОцр ,уйФ_рр
а О к: !урêФйО[E ^О ТцйФрц а О крО[ р кглZйО[ !р\л êй–цZцФ Фй кйТФц-Zц– ^ц кц^ц-
нг – рФнОрФгОцE э нФ кйФФ – ФйZц- юрêр арц-я ç–цФФ ! MО –л ойФ jФОц[– Цур--
ЭйкйуцФ Фйêкй й!!цОрО р ТцйФрц цнО[ ZцнО:– ^ц кц^цнгр– ^лкнОк –я
ойФ jФОц[– Цур--ЭйкйуцФ Тр к zО{{ кцгц к ,уйФ_рря YФ э: ! рОрг –E йщк -
гйО –E –лê:гйФО –E Ф рêкцнОФ нО[ Ф ! л^р к у р айнОу Ф –й р йкО уй гФрар ,рêр -
 ар кглнйд ô н–й^Ф - р Фйн:\цФФ -E гйг л^Zр- ^рêгц-гя
Цур--ЭйкйуцФ !рнйE ^О цщй р ZцнО ц ^лкнОк н эруйwО êй щФр– нО – !уцщнОйкр-
Оцц- э р ! к р MОр– ! – айwО р– уйê–Ф ТйО[ндя ç MО кц^Ф ц ZцнО ц ^лкнОк !рОйцО
у –йФОр^цнглw wэ к[E О Фца !у рê Zр – щй р щйТц ТцФнг ц г гцОнОк дя Цур--ЭйкйуцФ
! щ^цугркйцОE ^О у щрФй г гцОнОкй ô ,уйФ_рE Фц êу к кнц ê:гй щ э êФй^цФр MО а
! ФОр рн! [êлwО юуйФ_лêнг ц н к E р к йурТ !урцêТйwО рêэуйФФ:ц н кнца нкцОй щ
О а E ^О э: !ур э\йО[н г щл кФ –л гй!рОйл MО а а у щйдя
1TУ

RщKЭ:Т -3mЭs «BщKKyь oгschЭ:
?1ФСшô2TTУA ô щрФФйщ_йО:- ^ц–!р Ф –руй ! Zй –йОй– ?1Фф2ôфьAя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1TT
Ццê ZцнО а ^лкнОкйE О цнО[ юрêр^цнг - Фц э щр– нОр р ТцйФр лщ кцОк урО[
ФйZр Трк ОФ:ц й!!цОрО: ô цнО[ р wэрО[ ô ^ц кц^цнОк Фц – а уйн!у нОуйФО[н О –E
гйг л^Zц êйТйурО[ эрюZОцгн р ^О щцйО[ н MФщркрц–E г О у:- к О лТц Оур –цн_й нО рО к
 щр[Фргця Цур--ЭйкйуцФ !рZцО9 »нц л–Ф ц р О Фг ц ô ТцйФрцE ФйщцТщй р эйа щйу-
Ф нО[E кнц MО !у рн щрО эйа щйу н цщрФцФрw –лТ^рФ: р ТцФ\рФ:k GйТц ! щ: нл р
йэнОуйгОФ: Фйлг кwОн ! !:Ог - лщ кцОк урО[ ФйZр ^лкнОкйдя
» э\ц–E гйг к: ! ФрE кнц нк щрОн г юрêр^цнг –л ТцйФрw р к г Фц^Ф – н^цОц г
нцгнл
1TФ
я
QрОй ца гФралE рФ ащй щйТц êйэ:кйцZ[E ^О Цур--ЭйкйуцФ !рнй цщц9 гу:[
глу !йОгрE ауцэФц рФщwZгрE юйуZру кйФФ – юйêйФц ? нЛцнО[ г О у а нцщлцО Фц ! êщФцц
Фцщцр ! нц О а E гйг ца лэррдAE эцгйнй E ОцОрФцE \лгцE лнОур_й р Оуwюц E г О у:цE
гйг –: êФйц–E кwОн йюу щрêрйгй–ря YФ !рZцО Оц^[ц– юрц н ТруФ:– эцг Ф –E
эйнОр Фй ￿
Jщгs g:3s
110
E щргр уэ^ргй р щйТц –л кгц-!цнОулZгцE цнО[ г О улw нцщлцО
нцщлw\р– эуйê –9 »:эцурОц О нОлw !Ор_лE нцагй цц ! н рОцE к:Ф[Оц Тцлщ гE н–ц
êйн к:кй-Оц нцэц к у ОE ОглнрОц ! эрТц г кйZр– !й[_й– р Тл-Оця »йZ у О Фй! ФрОн
э ТцнОкцФФ:– н г –E р к: \лОрОц кглнE г О у:- рêкцщйр щйцг Фц кнц н–цуОФ:цдя
Цур--ЭйкйуцФ ^йнО ОкцгйцОн О Оц–:E уйннгйê:кй ^рОйОцw йФцгщ О: Оуйк -
щФ: Трк ОФ: р wэ\р ! цнО[ !йурТйФй E Ф –Ф а ц рê О а E ^О Ф а к урОE н кФ
Фй!рнйФ к^цуйя oа ! кцнОк кйФрц ^ц–-О Фй! –рФйцО гФрал тwу[ц[ р[Ф ,уйФ_л-
ТцФгр Фц О нОцwОдя Цур--ЭйкйуцФ Фй! –рФйцО кнц– ТцФ\рФй– О –E ^О алу–йФнОк Фц
кцОн щФр– рê к:нZр ФйнйТщцФр-E Ф у Zй !р\й н! н эФй !урщйО[ эцнг ай-
êй–E нкцТцнО[ г Тц р гуц! нОр кнц– –:Z_й–дя * у Zцц !рОйФрц – ТцО ! – ^[ н !у эц–-
Ф - экрн - г Тц-E г О уй !урк щрО г ! кцФрw нй– а нОуйZФ а куйай ô – у\рФдя
ýцн^йнОФ: E лО –цФФ: ОуцФйТцуй–р нОуйщйр_ О йэнОрФцФ_рр
111
Ор^йцО э цêФцФФй
эцщФ нО[E р Оцй рнО \цФ:E й р_й рн!ц\уцФ: алэ гр–р – у\рФй–рE ! кркZр–рн рê-
êй ОнлОнОкр ^лкнОкцФФ нОрдя оцФ\рФ:E г О у:ц щйwО к w нк ц- ^лкнОкцФФ нОрE êФйwОE
гйг !уйкр[Ф цнО[E р к:ащО – Тц Фй щцнО[ цОдя
цуцщй-Оц !ру а рê глу !йО г
О sOгl .щ>s pl3Т

112
я
р[Ф !рZцО О –E ^О юуйФ_лТцФгр л–цwО н эйêФО[ лТц Оц–E гйг êйгйê:кйwО
цщлE Оц–E гйг Фр к: кйО:кйwО кглнФ:- глн ^цг н Ойуцгр !йуОФцуй рр г у–О нк ца
wэ кФргй нй–:– йг –:– глн ^г – н нк ц-я QлкнОкцФФ нО[E !у кцФФй к куц– цщ:E
л юуйФ_лê к к гу крдя Цур--ЭйкйуцФ ! нц MОр н к ФйкцуФгй щ эурОц[Ф êйгркй э:я
ýц О [г !у _цнн цщ:E Ф р кн !уру щй гйТцОн юуйФ_лТцФгй– ^лкнОкцФФ -я ,уйФ_л-
ТцФгр к н!урФр–йwО нй–р нцэ ^йнО[w !уру щ:E уйêл–Ф:–р нл\цнОкй–рE г О у:ц О ^Ф
Ойг ТцE гйг щргр- гйэйФ рр а лэ[E у ТщйwОнE щкрайwОнE цщОE н!ОE уйê–Ф ТйwОн р л–р-
уйwОдя ywэ !:ОФ E ^О к нк ц- гФрац Цур--Эйкй-уцФ –Ф а уйê–:ZцО Фй Оц–л н–цуОрE
г О улw !уцщццО гйг ! Ф ц !уцгуй\цФрц уйэ О: уайФ к ^лкнОкдя
Ц [ZрФнОк юуйФ_лê к !уцгуйнФ нкцщ –цФ:E Оглщй эцулОн кнц нОкй р нО й
? Фр ФйнО \рц нйщ к щ:-–йФ[грE ц\ц Фц кнОуцОрй юуйФ_лêй рê нц[нг - –цнОФ нОрE л
г О у а Фц э: э: нк ца wэ кФ к êщц:кйц– а а у щй рр нйщйAя YФр а О к: эЛ-
1TФ
» Оуйщр_р кнц Фйу щ к ?н уйФркZр г уФр нк ц- гл[Олу:A !урФОрц !р\р р wэ кФ ц н рОрц н щулар– ^ц -
кцг – ô нйгуй[Ф:ц !у _цнн: ?нк\цФФ:ц ОйрФнОкйAE нкêйФФ:ц н а эй[Ф:–р !у _цннй–р э–цФй ТрêФцФФ - MФцуарц- н
–ру –я ç–цФФ к MО – н–:нц !урФОрц !р\р ô рФОр–Ф:- ?нйгуй[Ф:-]A !у _цнндE р р–цФФ ! MО –л ^цФ[ кйТФ E гО
Ок - н Оуй!цêФрг ?Оя ця гО л^йнОклцО к MО – щуцкФц– –йар^цнг – урОлйц ТрêФр к–цнОц н О э -Aя Яйêл–ццОнE ! нг [гл уц^[
рщцО эцнн êФйОц[Ф: йу цОр!й E –: \л\йц– кнц MОр уцйрр ! щн!лщФ ?Оя ця гйг э: Фй лу кФц !уцн клО: рФнОрФг-
О кдAя ô
Фтя!м тном
11T
,лй-ауй ô рêкцнОФ ц юуйФ_лêнг ц эwщ рê алнрФ - !ц^цФря ô
Фтя!м тном
111
jэнОрФцФ_р ô нй– ауйФр^цФрц к цщц ?к !цуклw ^цуцщ[ Фцку Ор^цнг ц9 нл\цнОклцО нрФщу – йэнОрФцФ_ррдE ! щ-
уйêл–цкйw\р- ФцйщцгкйОФлw êй_ргцФФ нО[ Фй н эwщцФрр щрцО ррр Фй к êщцуТйФрр О цщ:Aя ô
Фтя!м тном
112

Фтм
ô ! Тйл-нОйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1T1
нФрО[ кй–E ! ^ц–л êр– - ФцО у Zр ! –рщ у к р ! ^ц–л р êр– - к э\ц Фц нО рО
! гл!йО[я » у Zц– êФйФрр !уру щ: цнО[ ^О -О нцгнлй[Ф ця +О êФйФрц нкê:кйцО ^ц -
кцгй н рФОлрОркФ - нО у Ф - ТрêФрE гйг Оцй wэ кФрг к н цщрФwОн к ! нОцря ,уйФ_л-
ТцФгр э [ZцE ^ц– –:E нкêйФ: н нк р– ZцнО:– ^лкнОк – р л^Zц ! Фр–йwО ^ц кц^ц-
нглw ФйОлуля
А ОE гО нк р О Фг нОр глрФйуррE рФОлрОркцФ р к н!урр–^рк р
л–ццО н цаг нО[w щйурО[ лщ к [нОкрця
Айг - ^ц кцг л–ццО р–!у крêру кйО[я
« ащй ца wэ к[ к -щцО к ца щ –E Ф êФйцОE гйг цц Фйг у–рО[я
QлкнОкцФФ нО[ цщ: р ю у–й цц !ура О кцФр кцОн щФ - рê к:нZр ю у–
н эйêФйя +О ^цуцщФй эйФй[Ф нО[E Ф юуйФ_лТцФгр !уцгуйнФ ! Фр–йwОE ^О нй–:- !у -
нО - !лО[ г нцущ_л –лТ^рФ: цТрО ^цуцê ца Тцлщ гя Фр–йФрц й р–рр айкФ: рФауц-
щрцФО к р л–цФрц !ура О крО[ Фц^О рê Фр^ца ! – айцО уйêкркйО[ ^лкнОкцФФ нО[ нр[ФццE
^ц– –Ф арц – алО !уцщ! йайО[я Yнк ркZр- О Фг нОр глрФйурр рФОлрОркцФ р к н!урр–-
^рк р л–ццО н цаг нО[w щйурО[ лщ к [нОкрця Айг - ^ц кцг л–ццО р–!у крêру кйО[я « ащй
ца wэ к[ к -щцО к ца щ –E Ф êФйцОE гйг цц Фйг у–рО[я ,уйФ_лТцФгр – алО Фц О [г !ур-
а О крО[ у –йФОр^цнгр- лТрФ рê ZцнОр эwщE г О у:- элщцО Фй–цгйО[ Фй !уцщнО \рц лщ -
к [нОкрE Ф р !у нО - –цО н Оуйкй–р н элО:г - щФ а эц а крФйя l–цФрц у Z
а О крО[ н! н эФ лл^ZрО[ нцгнлй[Ф:ц ОФ ZцФр Фц лТцE ^ц– !Орêкцêщ ^Ф:ц уцнО -
уйФ: р нц–ц-Ф:- !нр Оцуй!цкО к–цнОц кêО:ц
11ш
я
Сщцн[ ^л кн! –ФрО[ щФл рê – р ! щулаE р– г О у - Фц Фйê кл р нц–ц-Фй ТрêФ[
г О у - к –Ф а – êйкрнцй О щкл юйгО у к9 цц н! н эФ нОр !цуцФ нрО[ нгйФщй: –лТй р
л–цФр а О крО[я GйТц к нй– - ОТц - нрОлй_рр н –лТц– л Фцц ! л^ййн[ кцрг ц!Фй
г у ^гй Фй !ру ацE нщцйФФ – рê –йнй р Фцнг [гр !ц^цФр-я +О н кнц– Фц н ТФ дE ô
а к урй Фйя Сщцн[ –: нФ кй к êкуй\йц–н г –:нр О –E ^О –й к л–ц: улгй êФй^рО
–Ф а E ^О к –ц ^й р нй–: э:щцФФ: кц\й нгу:О Фц–й ^лкнОкцФФ нОрE р О –E ^О
Mу Оргй р глрФйур Фцуйêу:кФ нкêйФ:я Я н щрФйг к:– рФОцуцн – а О кй уйннлТщйО[
кглнц глн ^гй Z г йщй р кн! –рФйО[ нк р \л\цФр к куц– !уцгуйнФ а уайê–йдE ô
êйкрй щФйТщ: !рнйОц[Фр_й тйур Gйуу[цнцг
11С
айêцОц ￿
G>3:dг3*
я ?» ê– ТФ E кй– элщцО
Фцэцê:ФОцуцнФ лêФйО[E ^О Окцущ:- уц[цюФ:- !уцннE г О у:- й–цургйФ_: Фйê:кйwО л!й-
г кг - рê ZцнОр эйФ г !ркйдE юуйФ_лê: кцр^йwО гкйщуйОргй–р Z г йщйдяA
Я кн! –рФйw щрФ нл^й-E г О у:- !у рê Zц н –Ф - –Ф а цО ФйêйщE г ащй цО –
 êйнОуй к !у эгц ! щ у ац рê йурТй Фй wая jкО – эрр нО р эй–!цу г эй–!цулE й Фйщ
Фр–р крОй эйг щрêц[Ф а щ:–йя Я Фй^йй гулОрО[ ул^гл уйщр !урц–Фргй р ФйО гФл-
йн[ Фй уйêа к у щкл алу–йФ кE г О у:ц энлТщйр юцФ –цФ арw нОул^г к - юйн ря
+О Фц э: уйêа к у ￿
ТêТЭ-à-ТêТЭ
щкл н!ц_рйрнО кE M!рглуц-_цк р нФ э кE ащц к рê эр-
рр кнОуц^йwОн нцагй юцОрZрнОнгрц к:уйТцФря ?Айг ц энлТщцФрц цщ:E г О у ц рФ ащй
! êк wО нцэц !у юр глрФйуррE р^Ф л –цФ к:ê:кйцО Фц!уц щ р– ц ТцйФрц Фц–цщ-
цФФ к êФйг !у ОцнОй гл!рО[ ￿
Bгg M3c
яA YE ФцОя +О э: н кнц– щула - уйêа к у ô –цТщл –лТ-
^рФ - р ТцФ\рФ -E г О у:ц ^цФ[ ! щу эФ энлТщйр нцгнлй[Ф нО[ нОул^г к - юйн ря
YФр а к урр О –E гйг юйн [ уйнОцО ?гйг цц ауццО н Ф_цE – гу - р ! щ у щФ - êц–цE
11ш
«нОйОрE êйщ а щ GТр––р Yркцуй р щулар ^лщ -глрФйу к Цур--ЭйкйуцФ !рнй êщ у к – !рОйФрр р н w– у –
а к ур э ТруцФрря Цур--ЭйкйуцФ ! э\йн н э [Zр– г р^цнОк – О нО: юуйФ_лê к ?wэрОцц- –йгйу ФE Труй р
эцêцA р нщцй к:к щ О –E ^О цнО[ ФлТФ н– ОурОц[Ф р нО у ТФ дE й ОйгТц О –E ^О айкФ - !ур^рФ - ТруцФр
кцОн щрцОй н э [Zр– г р^цнОк – гуй –йй р –л^Ф: !у щлгО кдя » э\ц–E ФйнйТщй-Оцн[ цщ -E Ф !у к-Оц
л–цуцФФ нО[ р л! Оуцэ-Оц ! –цФ[Zц лацк щ кя ô
Фтя!м д рт м
11С

M3:гЭ +3::гЭ>ssЭc=
ô юуйФ_лêнгй !рнйОц[Фр_йE у щя к 1ФмФ ая
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1T2
к г О улw л щО г уФр уйнОцФрE р Ойг щйццAE О –E гйг цц а О кО ? э укйО[ г Ф^ргр н
эцр нО у Ф нОул^гйE Фц êйэ:О[ к:укйО[ ТрглE г О уй рщцО ! Zкл нОул^гйAя YФр а к урр
Фцнг [г ^йн кя ЯE г Фц^Ф E лТц ! êйэ:й кнц щцОйря lщркрОц[Ф êщцн[ О E ^О !у нОц_-
гйE Фц!урОêйОц[Фй р Фцнцгнлй[Фй нОул^г кй юйн [ к:êкйй нО [г M– _р- р уйêа -
к у кя » щФ - –йцФ[г - юйн рE гйê:кйцОнE ОйрОн _цй кнццФФйя ,уйФ_лê к – ТФ
! wэрО[ лТц О э: êй MО я * О Фр ! у - ^уцê–цуФ кщйwОн к ! рОргл р юр н юрwE
Фр н Ойг - Тц нОуйнО[w н! н эФ: лкц^[н нОул^г к - юйн [wя
ЯE гйг êй^йу кйФФйE нлZйй р уйннгйê р êй MО куц– !у ц йй ! !лОр щ ! эцуцТ[
Эуцщрêц–Ф а – уя Я ! ФйE ^О лТц Фрг ащй Фц н– ал н– ОуцО[ Фй нОул^г клw юйн [
!уцТФр–р айêй–ря ýц ТрщйФФ –Фц ^цФ[ êй Оц н[ цнО[E ! нг уцц !урц йО[ р нкйурО[
Фц–Ф а нОул^г к - юйн ря l –цФ кщула ! крн й!!цОрОE êй Оцй г у–рО[ щулар р
цнО[ нй–йя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1Tш

Эун н d
phB kX V1VhX
**g

О т цуяцн !н1о2 ц т д уян! у 1яцу я н!О р д
1ядн н лраурй 1яцу юО р р тяц уяя 2т12 цурй !рт аяО р р!О к к
ун !ншяд у рчС2ю 1яцу я т я на урн днонуян ор! шун»р
врцчй д О р р она ув т ор чв рудяд урдО кр ртн аю ч 1я
д дрн 2ордра дянО я лрн!2 д ун 2он н »ртн д о2 ц рО р
лрцдрая н н н 2 ра шн[
«Я ун ял д ю уяк кяв 2»тцнуяй рдн ям Я она ю рО р
вр2ьм
0цррц >sуs
» О кй– ц\ц щрФ йФцгщ ОE г О у:- к:E нг уцц кнца E Фц лн:ZрОц к ,уйФ_рр9
ýй !уцгуйнФ: Фц эрОйц–: нОу кй ащц-О щйцг к – уц гйêй н[
Фцнг [г wщц-9
Gкй рОй[Ф_й р щФй рОй[Фгйя
Gкй юуйФ_лêй р щФй юуйФ_лТцФгйя
Gкй Фц–_й р щФй Фц–гйя
Gкй ауцгй р щФй ауц^йФгйя
Gкй йФар^йФрФй р щФй йФар^йФгйя
Gкй ! Ф_й р щФй ! Фгйя
Gкй грОй-_й р щФй грОйФгйя
Gкй руйФщ_й р щФй руйФщгйя
Gкй й–цургйФ_й р щФй й–цургйФгйя
Qцуцê –цн_ Фй MОр !уцгуйнФ: Фц эрОйц–: нОу кй ащц-О щйцг
к – уц !у рê Z нцщлw\цц9
YщрФ рОй[Фц_ лэр щула а êй !уйк эйщйФр рОй[Фг -я
Gкй юуйФ_лêй р юуйФ_лТцФгй н^йнОрк ТрклО к
mé*3gЭ-ά-Т:щгs
я
Gк ц Фц–_цк ! ^цуцщФ ТрклО н Фц–г - ! ^цОг –л ауйюргля
Gк ц ауцг к н!О щула н щула –E й ауц^йФгй р– а О крО р лэруйцОня
Gк ц йФар^йФ ТщлОE ! гй ! крОн гО -Фрэлщ[E гО э: – а !уцщнОйкрО[
р йФар^йФгця
Gк ц ! Ф_цк О!уйкрр к А гр ц-–ц- р ТщлО щй[Фц-Zр
рФнОулг_р- улг к щнОкйя
11ь

Фтм
ô рнглннОк ТрО[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1TС
Gк ц грОй-_цк Огу:р й!ОцглE –йайêрФ ! !у щйТц н!руОФ:
Фй!рОг кE уцнО уйФ р !уй^ц^Флwя «рОйФгй у ТйцО щцОц-E ^О э: к кнц MОр
êйкцщцФр э: г –л уйэ ОйО[я
çуйФщ_: уйêщцрр нОу к Фй нцкцуФлw р wТФлw ^йнОр р к гйТщ -
! нОу рр êйк щ ! !у рêк щнОкл гуц!г а йг а я YФр Фц лкцуцФ: к О –E
êйФр–йwОн Фр нцгн – рр ФцОE ! О –л ^О ! нц !йу: рОу к г г н к а
крнгр кнц ! гу:кйцОн Ол–йФ –я йкФ цE Фр уйщ: О –лE ^О йФар^йФц Фц
рн!:О:кйwО Фргйг - уйщ нОря
Gк ц й–цургйФ_цк нцу[цêФ êйщл–йрн[ нй– лэр-нОкцE ! О –л ^О
й–цургйФгй Фц к н нО Фрр щцуТйО[ нк - у О êйгу:О:– р ! нО ФФ
ТйлцОн Фй кнц ^О ла щФ E уйн!рФйцОн !уру щц юц–рФрê–йE к ФлцОн !
! к щл крФр л[Оуйюр цО к: л^ц- Фй нк w г ТлE êйкцО –лТ^рФй–E
^О Фй – ТцО нщцйО[ кнц О E ^О щцйwО ФрE а к урО Фц э щр– нОр
нй– лл^ZцФрE уйкФ – уйêщццФрр эêйФФ нОц-E О –E гйг Фй ю Фц !цнгй р
!й[– Фй к:ащрО О нО -E О –E гйг цц !у Z:- !йуцФ[ лкйТй цц –ФцФрц
а уйêщ э [ZцE ^ц– щк ц Ф:ФцZФр н нцщц- ! нОу клE крФрО к кнц нк р
эцщй ОФ ZцФр н –йОцу[wE ОуцэлцО !урФцнОр – эр[Ф:- Оццю ФE ^О э:
! êк ФрО[ Ф11 р ! !у нрО[ ! – \рE О –E ^О ц- Фйщ ц Фй MО – ^цуО к –
нОу кц р ^цОн нщцйО[ –йФргwуE !цщргwу р êйФО[н Z !рФа –я

щ щ щ

Я н айнФйE ^О кнц MО ô Фйэ у Фц! рОг ууцгОФ: грZц
11м
я Ац– Фц –цФцц ! ^ц–л
юуйФ_лТцФгл кнцащй рê эуйТйwО к гй^цнОкц нрэйурОгр
11ф
E й й–цургйФгй к:ащрО гйг нцгн-
э –эйà ^ц–л юуйФ_лТцФгй кнцащй а О кй ?Фц к элгкй[Ф – н–:нц кнцащйдE й к –цОйю ур-
^цнг –A г уйêкêФ –л Фц уайФрê кйФФ –л нцгнлдE й й–цургйФгй к–цнО MО а !цуцТркйцО !
! к щл н –йФФ а Ф аОà ^ц–лE Фйг Фц_E кнц кwэцФФ:ц –ц^ОйwО ! э:кйО[ к йурТцà

щ щ щ

ýц О у !рОцн[ н ОкцО –я т: êФйц–я т: цщц– к йурТE ^О э: êйэ:О[ кцн[ эйайТ ФйZц-
гл[Олу:9 !цуцнОйО[ к Ф кйО[н ! ! к щл !уру щ: юц–рФрê–йE г р^цнОкй Труй к ОццE
крФрр л[Оуйюр цО к: л^ц- Фй г ТлE н!уйкцщрк – уйн!уцщццФрр уйэ О: ! щ –лE
э:кZр !йуФц-E у щрОцц- р Ойг щйцця т: цщц– к йурТ êй нр[Ф:–р !цуцТркйФр–рE êй
Оц–E ^О э: Фйн:ОрО[ ФйZр уайФ: ^лкнОкя « ащй «йу–црОй рê «йФй Э !уйФ д к!цук:ц
!урц йй к йурТE Фй э:й ! уйТцФй9 Ц Тц] «О кнц MО нщцйàд О – Фй êйщл–ййн[
р нгйêйй9 ýй^рФйцZ[ нй–л нцэ ! -щула –л к н!урФр–йО[дя
» О р–цФФ ! MО –л гйТщ:- а щ йурТ ! нц\йwО –рр Ф: й–цургйФ_цкя «йг !ур-
ОФ êйэ:О[ нй– а нцэ р Фй щрО[н Ой–E ащц кнц щ нОйкцО лщ к [нОкрця нц –Ф ар
цО êй–лТцнОкйE у ТщцФр щцОц-E êйэ О: Фр –Ф арц рê Фйн ^лкнОклwО нцэ –Ф а улг -
э арФц- «йрE ! ОцукZц- нк w нцгнлй[Ф нО[я «йр нр–к рêрулцО Оц–Флw нО у Фл ТцФ-
нг - нр:E р ^йнО цц рê эуйТйwО О !цнE н ау –Ф:– эwнО – р ау –Ф:– г р^цнОк –
эуйнцО к Фй улгй я
» Ор^рц О Фйн юуйФ_лТцФгр р ! нц у ТщцФр щцОц- н уйФwО нк ц рэрщ я тФ -
арц рê Фйн лщркрн[ О –лE гйг р– лщйцОн !у алркйО[н ! йурТлE О гй к!цуцщр нцэ
11м
Цуйк ] А ^Ф к щцнОгл] QО ц\ц – ай нгйêйО[ й–цургйФгй ? ^цФ[ ! Тц Фй !у щ ТцФрц йФцгщ ОйAя ô
Фтя!м тном
11ф
ЭрэйурО ô !уйêщФ:-E рêэй кйФФ:- у нг Z[w ^ц кцгя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1Tь
щцОнглw г нглE к Олю Фй к:н гр гйэлгй р !ур MО – Фц !йщйО[ Фй – \цФФ: гй–Фц–
лр_й я т: ! уйТйц–нE гйг р– лщйцОн к:ащцО[ Ойгр–р нкцТр–р р нОр[Ф:–рE Фцн– Оу
Фй уйэ ОлE щцОц- р щ –йZФр- э:Оя ýйкцуФгй нцгуцО юуйФ_лТцФ г Фц к О –E ^О Фр Ф нО
ФрТФцц эц[ц О
L3 PЭ:l3
я
çнглннОк ТрО[E рр ￿
3:Т dЭ .г.:Э
E ô MО ц\ц щФ грZцE Фйущл н юуйФ_лêнгр– эцуц-
О – р щрФФ:– эйацО –я ýцк ê– ТФ ^лкнОк кйО[ нцэ нцгнлй[Ф - р ОцО[ нцгнйE г ащй О:
кцщцZ[ ^цФ[ Фцнцгнлй[Ф:- эуйê ТрêФря Э ТФ ! нц щ а а уйэ ^ца щФ р нц–ц-Ф:
êйэ О êй!у:аФлО[ к гу кйО[ р \л\йО[ нцэ гйг – щц[ Фй ! гйêц ФрТФца эц[ г –!йФрр
VгcТщ:г3Os ,Эc:ЭТ
я l–цФрц ТрО[E рр ￿
3:Т dЭ .г.:ЭО
Фйн:\цФ нцгнлй[Ф нО[wE Ф E к ê– ТФ E
Фц–Ф а Фц ОйгE гйг –: – Тц– нцэц !уцщнОйкрО[я çнглннОк ТрêФр ô MО Фйэ у гл[Олу-
Ф: _цФФ нОц-E ! Ф нО[w !у Орк ! ТФ: E Оц–E г О у:ц нр–к рêрулцО нк р– кФцZФр–
крщ – э арФ «йря
»цу Фрг »[цФФ к гФрац çнглннОк э:О[ ТцФ\рФ -д !рZцО О –E ^О нй– лл^Zц-
Фрц кцОн щФр– рê нц–р н–цуОФ: ауц кдя YнОй[Ф:ц н–цуОФ:ц ауц р9 ! нО ФФ ц
нОуц–цФрц ! щФО[ !йФгл ТрщйФр-E э:О[ кнцащй к нрй ^О -О нщцйО[E нОуц–рО[н Фц
ОуйОрО[ ! !лнОл куц–E э:О[ уайФрê кйФФ:–E урцФОру кйФФ:– Фй уцêл[ОйО р Ф у крО[
кнцащй э:О[ !уйк -дя л^йцОнE ^О ФйZр й–цургйФнгрц _цФФ нОр н^рОйwОн л юуйФ_л-
ê к нцу[цêФ:–р Фцщ нОйОгй–ря т - !урОц[ ойФ-трZц[ нгйêй Ойг9 j–цургйФгй– Фйщ
э [Zц н кцуZйО[ Zрэ г р г н^рО[дя т ТФ ^й\ц !йêщ:кйО[E ^й\ц !рО[ н –лТ[–рE
êйэ:кйО[ Ок щрО[ щцОц- алО[я Я Фц а к уwE ^О Фйщ ! !йщйО[ к йкйурw Фй –йZрФця Я
а к уw О –E ^О нцщлцО Фц–Ф а уйннйэрО[ндя
oнр к: ! !йр Фй Фц эрОйц–:- нОу к эцê – эр[Ф а Оццю ФйE гуц–й О н Ф_й
р к ê– ТФ нОр ! -Ор к –йФргwуФ:- нй Ф ?рр к: !у нО ТркцОц э:^Ф - ТрêФ[w н цц
эцнг Фц^Ф:–р êйщй^й–рE Оуцэ кйФр–р р эêйОц[нОкй–рAE О Фц Фйщ êйэ:кйО[ !у нО:
лщ к [нОкр р О –E ^О куц– О куц–цФр нО рО уйêкцгйО[ня
A:Т dЭ .г.:Э
ô MО л–цФрц уйщ кйО[н нй–:– !у нО:– лщ к [нОкр– р уйêкц^цФр–я
Я ^л нщцйО[ лщйуцФрц Фй н кц !у нО:цдя ￿
A:Т dЭ .г.:Э
Фцк ê– ТФ гл!рО[ êй щцФ[аря ￿
A:Т
dЭ .г.:Э
Фц ОуцэлцОE ^О э: л кйн э: ау –Ф:- щ – рр нй–:- н куц–цФФ:- Олуэ -–йФай
рê ФцуТйкцw\ц- нОйря «йгр–р э: Фр э:р кц\рE Фр ô кнца рZ[ кц\ря G О а ^О э:
кцнц !у кцнОр куц–E êй^йнОлw щ нОйО ^Ф –рФр–л–й9 элО:гр крФйE цэй р у Zц-
г –!йФрря
,уйФ_лê: л–цwО н êщйкйО[ нрОлй_ррE н! н энОклw\рц уйщ нОФ –л р
!урОФ –л куц–!у к ТщцФрwя
YФр ТрклО щ О а E ^О э: Ощ: йО[ р уйщ кйО[н ТрêФря » ,уйФ_рр
wщр уйэ ОйwО шь ^йн к к Фцщцwя
»нц р–цwО !уйк Фй Ощ: ô MО щФй рê айкФ: êй! кцщц- ТрОцц- MО - нОуйФ:я
MО –л р н кцуZцФФ Фц н–л\йwО щкл ^йн к:ц !цуцу:к: Фй эцщ ?к уцêл[ОйОц г О у:
к: Фц – ТцОц Фр^ца гл!рО[ О ащйE г ащй л кйн О Тц эцщA р щргрц ^цуцщр к –йайêрФй !
нлээ Ой–E ! О –л ^О к к нгуцнцФ[ц кнц –йайêрФ: êйгу:О:я ,уйФ_лê: О [г ! Тр–йwО
!ц^й–ря j–цургйФ_й– Ойг ц н ТФ нцэц !уцщнОйкрО[E Ф щ юуйФ_лê к MО н кцуZцФФ
Ф у–й[Фй нрОлй_ря oнО[ куц– эцайО[ Фй ОуцФйТцуцE р цнО[ куц– О ОуцФйТцуй Ощ: йО[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1Tм
,уйФ_лТцФгй уайФрêлцО нк w ТрêФ[E !уцщлн–йОуркй !цур щ:E г ащй Фй Фр^ца Фц щцйцОя
» Ор^рц О ФйнE щ г О у: Ойгй ! нОйФ кгй к !у нй Фцк эуйêр–й9 кцщ[ –: щл–йц–
О [г щрФФ – н!рнгц щцE г О у:ц –: щ ТФ: к:! ФрО[я
,уйФ_лê: ОФ нОн г нк р– ^лкнОкй– р ФйнйТщцФр– ! ^Ор !у юцннр Фй[Ф я
,уйФ_лê: ! Фр–йwОE ^О –ру Фц !цуцнОйФцО кцуОцО[нE цнр Фр куц–цФФ ОкцглОн О
кцуцФр_: щця * О арщуй а эйрê–й лТц экрй кнw !йФцОлE к Ор^рц О й–цургйФ_цкE
юуйФ_лê: Фц !урц–wО –Ф а êйщй^Ф нО[
11У
?к юуйФ_лêнг – щйТц ФцО н кйE !цуцщйw\ца
MО О н–:нAя ,уйФ_лê: ^йнО к:гw^йwО – эр[Ф:- Оццю Ф к куц– эцщйя YФр Фц уйê-
щйwО Фй!уйк р Фйцк нк р крêрОгр ?О [г к нл^йцE г ащй щц-нОкрОц[Ф ^цФ[ ОО êйФр-
–йО[н н гц–-О эрêФцн –Aя YФр ! Фр–йwОE ^О кйТФ E й ^О ФцОя ç–цФФ ! MО –л кнц к
,уйФ_рр гйТцОн Фй– э цц нцгнлй[Ф:–я Цр тййу нгйêй9 +О Фр рê эуцр нцгн к нцуц-
щрФц щФE рн! [ê кйФрц ê:гй р ФрТФцц эц[ця т ТцО э:О[E –: кнц-Ойгр !урêФйц–E ^О –:
– Тц– л Фр г ц-^ц–л Фйл^рО[нàд

щ щ щ

,уйФ_лТцФгр êФйwОE ^О ￿
<щгЭ dЭ .г.:Э
119
р ￿
3:Т dЭ .г.:Э
Фц эêйОц[Ф !уцщ! йайwО
щ нОрТцФрц н нО Фр ! Ф а кФлОуцФФца лщ кцОк уцФря ￿
-щгЭ dЭ .г.:Э
р ￿
3:Т dЭ .г.:Э
êй^й-
нОлw êФй^йцО л–цФрц ! л^йО[ лщ к [нОкрц О нй–: э:^Ф: р Фц êйкрн\р О Фйн
кц\ц- ?рФ ащй !у рн щ\р щйТц к !уцгр ФйZц–л ТцйФрwAя » ТрêФр нл\цнОклцО –йннй
н ТФ нОц- р !цур!цОр-E р ￿
3:Т dЭ .г.:Э
Фц кцОн !йФй_цц- О Фр я ￿
A:Т dЭ .г.:Э
рZ[ ! – -
айцО !цуцТрО[ MОр н ТФ нОр р Фцкêа щ:я
+щрО l уО Ф !рнйй9 «йТщ:- юуйФ_лê р гйТщй юуйФ_лТцФгй н^рОйwОE ^О р айк-
Фй êйщй^й ô MО нй–й ТрêФ[ р О E гйг Фр цц !у ТркйwОя YФр ^цФ[ ^цОг !уцщнОйкwОE ^О
Ойг ц ФйнО \й ТрêФ[дя Gйкй-Оц уйêр^йО[ рнОрФФлw ТрêФ[E О цнО[ О E ^О –: Трк р ! -
ФйнО \ц–л !цуцТркйц–E р нлуу айО ТрêФрE уйêкцгй кглдE эцêуйщ нОФ:- рщцйE ! щ э-
Ф:- О –лE г О у:- !уцщйайцО Фй– тйуОй ЭОwйуОя Я к кнц Фц ^л эрщцО[ эцщФлw тйуОля
ýцн– Оу Фй О ^О –Ф арц к j–цургц н^рОйwО ЭОwйуО ^ц кцг –E ! Фр–йw\р– рнглннОк
ТрêФрE э: Фц Фйêкйй цц Фр э ФкркйФ – ?Оя ця ^ц кцг –E г О у:- н! н эцФ гуйнрк ТрО[AE
Фр р^Ф нО[wE г О уй л–ццО уйннйэО[ня ýц нО рО !лОйО[ Фйк:гр кцщцФр щ –йZФца
ê-нОкй ?^ц– к нФ кФ – р рêкцнОФй ЭОwйуОA н ￿
s3.щг:
-
J3г:Э
1_0
р ￿
s3.щг:
-
.г.:Э
1_1
О
р к э\ц н
н! н эФ нО[w гуйнрк ТрО[ р !урО – ФйнО \ц- ТрêФ[wя Айг ^О щйкй-Оц ОщцО[ –л О
г ОцОя
ýйнО \й ТрêФ[ эйщйцО н эйêФрОц[Ф:– йОурэлО – !у нО О:я YщФйг E щ у а -
^рОйОц[E Фц нО рО !лОйО[ гл[Олул ФйнО \ц- ТрêФр н гл[Олу - Ойг Фйê:кйц– - уцй[-
Ф - !у нО О:дя нцщФ !уцщ! йайцО уайФрê кйФФ ц р MююцгОркФ ц к:! ФцФрц кнц-
к ê– ТФ: щц ?р кнцащй к ацу–цОр^Ф - !йнОрг к - ! нлщцAя j уайФрê кйФФ нО[ р Mююцг-
ОркФ нО[ – алОE цнр к: ОФ нрОцн[ г Фр– нрZг – нцу[цêФ ?
Kщ*<щ>:
E тйуОйAE э:нОу
11У
ЭОуц–цФрц щцйО[ Фцнг [г щц щФ куц–цФФ р н –йгнр–й[Ф - ! [ê -д уйн щ кйО[ куц–я тФ арц рннцщ -
кйФр ! нцщФр цО ?й ОйгТц О:н^ццОр щуцкФр щл кФ: !уйгОргA нкрщцОц[нОклwОE ^О ОнлОнОкрц ! Ф - н нуцщ -
О ^цФФ нОр ￿
у н!- р роур!
?^ц– О: êйФр–йцZ[н к щйФФ:- – –цФОA гйê:кйцО !йалэФ ц щц-нОкрц р Фй !нр ргл ^ц кцгй
?Фй ца р^Ф нОФлw _ц[Ф нО[AE р Фй уцêл[ОйО: ца щцОц[Ф нОря j айкФ ц ô ^ц кцг !ур MО – ￿
лтрл2к н
н энОкцФФлw
ТрêФ[E г О уй !у рн щрО кнцащй О [г ￿
цон я нй 
E й Фц к гйг –-О –рюр^цнг – элщл\ц–E г г О у –л Ф нОуц–рОн
н нк ц- уй_р Фй[Ф - –Ф а êйщй^Ф нО[wE Оя ця н Фй_ццФФ нО[w Фй уцêл[ОйОE й Фц Фй !у _цння ô
Фтя!м тном
11Ф

Фтм
ô уйщ нО[ ТрêФрE й О ^Фцц9 уйщ нО[ ô ТрО[я
12T
АулщФ !цуцк щр– ц р –Ф а êФй^Ф ц ! ФОрця » MО – г ФОцгнОц ￿
s3.щг:-J3г:Э
– ТФ !цуцкцнОр гйг л–цФрц к:эруйО[
рФрw ! кцщцФрE ! Фр–йФрцE гйг ! нОл!рО[ ?к уйêФ: ТрêФцФФ: нрОлй_р Aя Цлгкй[Ф:- !цуцк щ9 êФйО[-щцйО[ ?Оя ця
êФйО[E гйг щцйО[Aя ô
Фтя!м тном
121

Фт
я ô л–цФрц ТрО[я +О О Тц Zру г ц р –Ф а êФй^Ф ц ! ФОрцE г О у ц нуцщр !у ^ца кгw^йцО р MОргцОя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1Tф
!уцкуйОрО[н к н–цуОц[Ф:ц ауц рE й ! О – кнц – ТцО нОйО[ ^цФ[ н ТФ:–я ç ^цФ[ Фцнцг-
нлй[Ф:–я
yрэцуйрê– лэркйцО рэрщ дE ô нгйêйй –Фц +рêйэцО »й-нн–йФE г ащй –: а к урр
н Фц- ! Оццю Фля
т: уйêа кйуркйр э рнглннОкц ТрО[ р к:Zр Фй MОл Оц–ля ,уйФ_лêнг ц ! ФОрц
lгKЭ:3lгsmЭ
к MО – г ФОцгнОц êФй^йцО гй!рОйрê– р гл[Олул ! ОуцэцФря ç »й-нн–йФ н^р-
ОйцОE ^О MО ! ФОрц Фйщ л^рО:кйО[ !ур уйнн– ОуцФрр wэ кФ: р нцгнлй[Ф: ОФ Zц-
Фр-я
j–цургйФ_й–р щкрТлО уйэ Ой р щцФ[аря т: Фй щр–н к ! нО ФФ –
ТрщйФрр ^ца -О э [Z а р Ф к а я
тФ арц рê Фйн кwОн йгОркФ:–р л^йнОФргй–р !у ауй––: нй– лл^ZцФр р ю у-
–ру кйФр Ф к а дE й ОцE гО MО а Фц щцйцОE ! нО ФФ щл–йwОE Фц ! уй р р– !урн цщр-
ФрО[н г нй– н кцуZцФнОкл-w\р–ня т: к Флц–н ! ! к щл О а E ^О – ТцО ТщйО[ Фйн
к элщл\ц–E й уйêу:к –цТщл э айО:–р р –й р–л\р–р ! нО ФФ уйнОцОя т: л–цц– êйуйэй-
О:кйО[ Фй ТрêФ[E Ф Фц кнцащй л–цц– ТрО[ ! Ф - ТрêФ[w ! О –лE ^О ФйZц- айкФ - уцр-
арц- кцОн уйэ Ойя
l юуйФ_лТцФ г О Тц цнО[ нк уйэ Ой р нк р эêйФФ нОря тФ арц ТйлwОн Фй О E
^О кн р ТрêФ[ ô н! ZФ:ц ￿
mЭТ:щ – Kщ>lщТ – dщdщ
?–цОу ô уйэ Ой ô н ФAя Ац– Фц –цФцц н
ФйZц- О ^гр êуцФр р ТрêФ[ ô !у нО уй-я А [г !уцщнОйк[Оц9 шь-^йн кй уйэ ^й ФцщцE
!й^ркйц–:- О!лнг к а щл йТ щ м Фцщц[ р ц\ц –йннй уцрар êФ: р щулар !уйêщФрг кE
г О у:ц ^лщцнФ:– эуйê – ! !йщйwО Фй !ОФр_л рр ! Фцщц[Фргя нлщйунОкцФФ:ц нлэнр-
щрр ! л щл êй щцО[–р р эцн!йОФ:ц щцОнйщ:я ЭрнОц–й êщуйк уйФцФрE !ур г О у - Фц
Фйщ щл–йО[ э йнОу Ф –р^цнгр н^цОй êй –цщр_рФнгрц лнларE р гл[ОлуйE нФ кйФФй Фй
M!рглуц-нОкцE рФОццгОлй[Ф: _цФФ нО р л–цФрр гуйнрк ТрО[я
,уйФ_лêнг ц а нлщйунОк !уцщлн– Оуц н!ц_рй[Ф:ц э Флн: щ ТцФ\рФя ýй!ур-
–цуE ! нц у ТщцФр уцэцФгй кнц юуйФ_лТцФгр !у щО эцн!йОФ:- глун – ТцФр р
MцгОу ФФ - уцацФцуй_рр кйарФ:я G О а гйг у щрй уцэцФгй к йурТцE щйТц р Фц н:-
Zйй ! щ эФ: –цщр_рФнгр !у _цщлуй я ФОФ ц щц E ! ^ц–л юуйФ_лТцФгр ^лкнОклwО
нцэ а уйêщ э цц нцгнлй[Ф:–рE ^ц– –:я » э\ц–E юуйФ_лê: нг ФФ: г йОцрê–л р Mгêр-
нОцФ_рйрê–лE ! нг [гл р ФйнО \р–р э ай–р нОйwОн О [г э ар лщ к [нОкря
* у Z êФй j–цургл р ,уйФ_рwE – ал н лкцуцФФ нО[w лОкцуТщйО[E
^О юуйФ_лêнгрц !йу: рн!:О:кйwО –цФ[Zц нОуцннйE ^ц– й–цургйФнгрця j
^О э:нОуцц кнца лэркйцО рэрщ à ЭОуй р нОуцння
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1TУ
oнр юуйФ_лТцФгр ^ца -рэ !йнйwОнE О рZ[ О а E ^О а нлщйунОк луцТцО р нлэ-
нрщррE э Флн: р !уцр–л\цнОкйя Gйэ: MО а Фц !у рê Z E Фр к: щО Фй лр_: йурТй н
О - Тц нОуйнО[wE н г О у - к нк ц куц– р !уцщгр эуйр ЦйнОррwя урОФ ТрО[ к а нлщйу-
нОкцE ащц !уйкрОц[нОк Фц г у–рО эц\йФр–рE й щцйцО ^О -О уцй[Ф ц щ нк р ауйТщйФя
Я Фц !уцщнОйкwE ^О – ТцО êйнОйкрО[ й–цургйФ_цк к:-Ор Фй лр_: н Ойгр– укцФрц– р MФОл-
êрйê– –E гйг MО щцйwО юуйФ_лТцФгрE !уцщкйурОц[Ф йгглуйОФ Фйгуйнрк алэ:я т ТцО
э:О[E уцк w_рà ý л г а рê й–цургйФ_цк Фй Фцц цнО[ куц–à
Я !урц йй к йурТ щрФ г - ТцФ\рФ -E к:Zй êщцн[ êй–лТ р у щрй щк р щцОц-я
Я !уцгуйнФ êФйг –й н ТрêФ[w к MО - нОуйФця « Фц^Ф E рФ ащй ТрêФ[ к ,уйФ_рр – ТцО
э:О[ Фцк:Ф нр– -я олуФйрнОгй GТлщрО l уФцу !рнййE ^О ТрêФ[ ТцФ\рФ к ,уйФ_рр
л^ZцE ! О –л ^О к э\цнОкц нл\цнОклцО н _рй[Ф:- г ФнцФнлн О –E ^О ТрêФ[ щ ТФй
э:О[ нФ нФ - р !урОФ - щ э:^Ф: wщц-E й Фц щ к:щл–йФФ: Фй нФ кц гйгр -О
– уй[Ф: н эуйТцФр- р^Ф нОц-дя +О Ойг !урОФ н êФйкйО[E ^О а О кй нТц^[ нк -
рю^рг !у– нц-^йня
» ,уйФ_рр э ар ФйнйТщцФр- ! нц\йwО ТрОцц- н êйкрщФ - уцалуФ нО[wя oнр
!цуцюуйêру кйО[ к:нгйê:кйФрц рê гйуОрФ: ЭрФрцд ?
,hг**г*g
A н GТцг – ýрг н Ф –9
ýцнг Ф^йц–й уйэ Ой эцê Ощ: й р уйêкц^цФр- щцйцО ойгй нгл^Ф:– !йуФц–дя ойФФцООц
О Тц л^Zц Фц нОйФ крОня
гй й–цургйФ_:E э кйОрк а клE крФО нцэ êй О E ^О к^цуй кФ !цуцэуйрE юуйФ-
_лê: щйТц ! нц Фцнг [гр Фцщц[ уйêалй Фц – алО !урщл–йО[ Фр^ца э цц !уйкр[Ф а
р ар^Ф а E гйг !у щ ТцФрц эйФгцОйя
» Фкйуц э ар ФйнйТщцФр щйуО юуйФ_лêй– ￿
oêТЭ dЭs Rщгs
E рр !уйêщФрг г у ц-я +О
–р:- !уйêщФрг щ кêу н: р щцОц-E к куц– г О у а цщО –рФщй[Ф:- !ру аE кФлОур
г О у а н!уОйФ Фцэ [Z - !уцщ–цОE Фйê:кйц–:- юуйФ_лêй–р ￿
Jè.Э
я ЯйФ[Zц к гй^цнОкц MО а
!уцщ–цОй рн! [ê кйр э эE Ф нц-^йн к !ру а гйщлО –йцФ[глw юйую у клw нОйОлMОгл
г у я А ОE гО Фй-щцО к нк ц– глнгц нОйОлMОглE Ф нрО кцн[ щцФ[ эл–йТФлw г у Фля +О О
!уйêщФрг ! крн к !цур щ ЭуцщФцкцг к[9 Ф О ащй ^цнОк кйр Оуц г у ц-E !урZцщZр
н щйуй–р г –йщцФ_л çрнлнл
122
я тФц гйТцОнE ^О нг уцц Фц çрнлнл !урФцнр щйу:E й çрнлн
! щйур юуйФ_лêй– !уйêщФрг р щй ! к щ кглнФ ! цнО[ р к:!рО[ Zй–!йФнг а я
oнр й–цургйФгр элщлО Фц!уйкр[Ф !рОйО[нE О Фр – алО уйнО нОцО[E Ф юуйФ_л-
ТцФгй– MО уцщг ау êрОя т - !цук:- ý к:- а щ к ,уйФ_рр О–ц^йй к щ рФц yлйу:
р к йурТц р ^цФ[ э йн[E ^О уйнО нОцwя Я л! Оуцэй к !р\л ^цФ[ –Ф а нй йуйE
–йнйE –нй р йг а я Я цй кнц9 ! Оу йE гу кФлw г эйнл р цэФ:- !лщрФая –ФwE гйг
щФйТщ: нЛцй _цлw эур Z[ рê нщ эФ а ОцнОй уйê–цу – н н –эуцу я Я цйE к Ф кййн[
О –E ^О ! О нОцwE р эЛцщййн[ щй[Zця
Сйщ а щ ФйнОл!цФр нцщлw\ца ý к а а щй ! щ êуцкййE ^О !уйêщФргр – алО
!О[ !у -Ор ! щ êФйг – эТ унОкйE р ц\ц к гОэуц щ нОййk !цу[цклw ул^глE êй!уйкцФ-
Флw юр цО к:–р ^цуФрй–рE р Фй!рнйй к щ у а – э гФ Оц9 т р Ф к а щФрц эц\йФр9
1A GрцОйkд ?щй[Zц Фй!рнйй ц\ц Ф щулар эц\йФр-E ! О –л ^О кнца эц\йФр- щ ТФ
э:О[ 1TAя ç к О к куц– Ф к а щФр !уйêщФрг к ! нц ! кцФр Фй нО ц Ф к а эwщй
 гйТщ:- уйê !уцщнОйкй нцэцE ^О ! О – к Оц^цФрц ! ла щй –Фц !урщцОн цнО[ О [г
- алуО р алу_:E й ОйгТц эцайО[ ! ФйэцуцТФ - ЭцФ: н ОТц:–р айФОц–р к гйТщ - улгцk
ý О [г лн!цй !ур-Ор к нцэ О эТ унОкй Ф к а щФр !уйêщФрг кE гйг .йФ-
Оц[ !урайнрй –цФ Фй кц^цурФгл г нцэц щ – -я .йФОц[ ô –рФрйОwуФй кйщцр_й гФрТ-
122
» ê– ТФ E йкО у ^О -О Фй!лОйй к нр–к ргц !уйêщФргйя Црэрр г у щркZц–лн çрнлнл !урZр н щйуй–р
к к: ?й к кнц Фц г у рAE р гйг уйê Фц– Фр нгйêйрE ^О у щрн тцннрE кйнОрОц[ –руйя »!у ^ц–E к ê– ТФ E !цук -
Фй^й[Фй цацФщй !уйêщФргй щц-нОкрОц[Ф ОуйФню у–ру кййн[ н Оц^цФрц– кцг к к нй– - ,уйФ_рр ?нг ФФ - г йОцрê–лA
р нОййн[ рZ[ ца лФркцунй[Фй гйуФйкй[Фй нлО[ ?гйуФйкй[Фй ô ! тя Цй ОрФл ,уйФнлй Яйэц р Фйу щФй гл[Олуй
ЭуцщФцкцг к[ р ЯцФцннйФнйдA ô к:э у [ZлО кнг а ] г у д рê !у нО: н–цуОФ: я ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1TФ
Ф а –йайêрФйя » нк ц- êйнОйкцФФ - гФрай–р гкйуОруц Фй Фйгу:й нО 9 ê Ой нгйОцуО[E
г у Ф: рê эл–йар ê О а _кцОйE ущ: Zй–!йФнг а р –рФщй[Ф:- !ру ая Эц-^йн –: элщц–
!уйêщФ кйО[ ￿
oêТЭ dЭs Rщгs
дE ô н э\рй Фйя j ^О MО êй !уйêщФргàд ô !цуцн!у нрй я
.йФОц[ эЛнФрй –Фц ца н–:ня » гула нО й н эуйрн[ у щрОцр н щцО[–рE л кнц к
улгй э:р э гй: н Zй–!йФнгр–я l –цФ ê:г Фц ! кцуФлн нгйêйО[ р–E ^О щйй нцэц
Ф к а щФцц эц\йФрц Фц цнО[ –Ф а я Я Фц ОцйE ^О э: юуйФ_лê: Фйщ –Ф - н–црн[
12ш
я
ywэ - ^ц кцгE Огйê:кйw\р-н О цщ: к ,уйФ_ррE н кцуZйцО !у нОл! гя Эк р–
! кцщцФрц– Ф ! гйê:кйцОE ^О Ф н–цZФ - н!йуОйФц_E г О у:- ОкцуайцО лщ к [нОкря
GйТц нй– а ! ФОр Ф к а щФцц эц\йФрцд к ,уйФ_рр ФцОя ,уйФ_лТцФгр – алО êйайщйО[
.щЭ>x
?! ТцйФрAE Оя ця ! ТцйО[E Фй!ур–цуE êйФр–йО[н н! уО –я YщФйг ! ТцйФрц ô кц\[
^цФ[ –р– цОФйE Ф Фр г ^ц–л Фц эê:кйцО9 нца щФ ТцйцZ[E й êйкОуй ô ФцОя ТцйФрц
ô MО цаг ц эйг E г О у ц ^цФ[ э:нОу – ТцО лФцнОр кцОцуя j эц\йФрц ô MО Окцущ ц
уцZцФрця +О Ок - кФлОуцФФр- щ а к у н нй–р– н э - р н энОкцФФ - н кцнО[wя YэêйОц[-
нОк – ТцО нцу[цêФ ! –цZйО[ ! л^цФрw лщ к [нОкря
т ! щулай ЭйФщурФ н^рОйцО9 »н MОй рщц н эêйОц[нОкй–рE ^О ^ц кцг Фй–цуцФ
нщцйО[ к Ф к – а щлE ^цФ[ й–цургйФнгйдя » юуйФ_лêнг - гл[Олуц Фц !урФО н Ойгр–
нОцукцФцФрц– нОйкрО[ !цуцщ н э - щ а ну ^Ф:ц _цр р к э\ц щйцг êйащ:кйО[ к элщл-
\цця т: а уйêщ н! г -Фцц ОФ нр–н г й–эр_р–я ЯйФ[Zц г й–эр_р– к э\ц ОФ нр-
рн[ ^цФ[ ФцайОркФ я l Фйн !урФО н^рОйО[E ^О й–эр_рр н! н эФ: ФйФцнОр куцщ р нй– –л
^ц кцглE р гулТйw\р–E ^О Фр – алО !уркцнОр г л лщZцФрw гй^цнОкй ТрêФря ,уйФ_лê:
! йайwОE ^О й–эр_рр кwОн э у ОФ - нО у Ф - ^уцê–цуФ а Mа _цФОурê–йдE ô а к -
урО ЭйФщурФя
ýйр^рц эйар лнОуц–цФр- ô MО !уцгуйнФй ^цуОй йуйгОцуйE г О уй – ТцО !уцкуй-
ОрО[н к н–цуОФ:- ауц E цнр ОФ нрО[н г нк р– й–эр_р– нрZг – нцу[цêФ я G юуйФ-
_лê к куц– н кнц– Фц эêйОц[Ф MгкркйцФОФ щцФ[ай–я YФ ô Mюц–цуФй кйwОйE р Оуй-
ОрО[ куц– Фйщ Фй О E ^О щцйцО ТрêФ[ !урОФ - р уйщ нОФ -я »цщ[ юуйФ_лТцФгр кнцащй
! –ФОE ^О ТрêФ[ Фц эцнг Фц^Фй р ! MО –л цц Фц[ê Огйщ:кйО[ Фй ! О –д ô ТрО[ ФлТФ
ФйнО \р–E !у– нц-^йня ç Фр нОуц–Он эуйО[ л ТрêФр нй–:ц йг –:ц глн ^гря
oнр й–цургйФ_: нг ФФ: !уцкуйОФ ОФ нрО[н г нцгнлE О юуйФ_лê:
!уцкуйОФ ОФ нОн г щцФ[ай–я j–цургйФ_: ! щн!лщФ н^рОйwО нцгн
– уй[Ф ауêФ:–E й юуйФ_лê: !урщцуТркйwОн Ойг а Тц ФцайнФ а
–ФцФр ! ! к щл щцФцая
»[цФФ !рнйй О –E ^О Фц нО рО !лОйО[ у Zлw ТрêФ[д р гйу[цул ô !у щкрТцФрц
к ТрêФря ç Фц[ê !лОйО[ у Zлw ТрêФ[ н Фйг !цФрц– –Ф ТцнОкй кц\ц-я
«у –ц MО а E –цТщл й–цургйФ_й–р р юуйФ_лêй–р нл\цнОклцО ц\ц щФ êФй^р– ц уйê-
р^рця oнр й–цургйФ_: нг ФФ: !уцкуйОФ ОФ нрО[н г нцгнлE О юуйФ_лê: !уцкуйОФ
ОФ нОн г щцФ[ай–я j–цургйФ_: ! щн!лщФ н^рОйwО нцгн – уй[Ф ауêФ:–E й юуйФ_лê:
!урщцуТркйwОн Ойг а Тц ФцайнФ а –ФцФр ! ! к щл щцФцая ,уйФ_лê: э:нОу êйэлщлО
wэ - нгйФщйE нкêйФФ:- н нцгн –E Ф юрФйФн к:- нгйФщй – ТцО ! ТрО[ г Фц_ wэ -
гйу[цуця
* О !урФО н^рОйО[E ^О юуйФ_лê: ^цФ[ wэО у нг Z[E Фй нй– – щцц к ,уйФ-
_рр –Ф арц ТрклО ^цФ[ нгу –Ф р эцуцТрк я ?+О E г Фц^Ф E – ТцО рê–цФрО[нE ! нг [гл
к ! нцщФцц куц– эйФгр нОйр !уцщйайО[ ФйнццФрw э [Zрц гуцщрО:яA » wэ – нл^йц
12ш
YОгйê О цщ: !ур л^йнОрр к щуцкФр !уйêщФргй гйуФйкй[Ф а Ор!й ?Оя ця нкêйФФ: н гйцФщйуФ:– _рг – н–цФ:
куц–цФ а щйE ку щц ФйZц- тйнцФр_: рр ý к а а щйA щц-нОкрОц[Ф н кцуZцФФ Фцл–цнОцФE ! О –л ^О урОлй[Ф ц
эТ унОк ?! щ^цугФлО ц рê эррц нО йE уцêг г ФОуйнОрулw\цц н элщФ–рA ô щрФ рê айкФ: нр–к р^цнгр г –! ФцФ-
О к гйуФйкй[Ф а щц-нОкйя ç ^ц кцгE Огйê:кйw\р-н О цщ:E нй– О а Фц кцщйE аулэ ФйулZйцО щуцкФр- г цгОркФ:-
?Фц н êФйкйц-–:-A йу цОр! !уйêщФргйя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11T
юуйФ_лê: Фц Фй щО !урОТцФрц щцФца нцгнлй[Ф:–я GцФ[ар Фрг а Фц – алО н эйêФрО[я
Qц– э [Zц ^ц кцг нОуц–рОн ! гйêйО[ нк ц э айОнОк E Оц– –цФцц !уркцгйОц[Ф:– ца
Фй щО гулТйw\рця » _ц – юуйФ_лê: Фц ^цФ[ лкйТйwО Флк урZц-я ç–цФФ ! MО –л
юуйФ_лТцФгр Фц О у !Он Фй !цук – Тц нкрщйФрр êйщйО[ к !у н О –E ^ц– –лТ^рФй êйФр-
–йцОня Айг - к !у н щ юуйФ_лê к êФй^р э:E ^О уйэ Ой ^ц кцгй кйТФцц ца р^Ф:
гй^цнОкя +О ^цФ[ ФцкцТрк я
уцêл[ОйОй– !у нй юуйФ_лТцФ г ! ! к щл р !уцщ! ^ОцФр- к
!йуОФцуцE юрФйФн к:ц н эуйТцФр ! !йр Фй ! нцщФцц –цнО к н!рнгц
гй^цнОк –лТ^рФ:я
тцугрФ Фй!рнйй к ТлуФйц ￿
M3:гЭ
-
Аl3г:Э
нОйО[w ! щ ФйêкйФрц– «йг к:-Ор êй–лТ
êй э айО а дE ащц г ФнОйОрулцО !у рê ZцщZлw к j–цургц –рФр-уцк w_рw9 кнц г Ф^й-
Оц[Ф Оэу нрр !уцТФрц !лурОйФнгрц !уцщнОйкцФр н –ФрОц[Ф - _цФФ нОр щцФцадя
Эй–й тцугрФ !урêФйцОн к О –E ^О !цуцн– Оуцй нк ц !уцщнОйкцФрц н^йнО[цE г О у ц
уйФ[Zц Фц э: нкêйФ н Оц–E ^О – ТФ гл!рО[ êй щцФ[ардE р уцZрйE ^О Фйщ к:-Ор
êй–лТ Фц !у нО êй э айО а ^ц кцгйE й êй ^цФ[ э айО а я oнр уйФ[Zц нОцнФйн[ MО а
ТцйФрE О Оц!цу[ !цуцнОййя Айг ^О Фйê крОц –цФ ^цуцщФ - ТцуОк - гл[Олу: –йнн -
к а ! ОуцэцФрдE ô !рZцО Фйя
oнр щйТц Ойгй Ф[w-- угнгй рФОццгОлйгй р э:кZй –йугнрнОгйE гйг тцугрФE !ур-
êФйцОн к wэкр г –йОцурй[Ф:– _цФФ нО–E Фйщ ! йайО[E ^О кн гл[Олуй wэкр р нцгнй
Фй щрОн к !йнФ нОря YщФйг ! кцщцФрц тцугрФ О [г ! щОкцуТщйцО ФйZл уцй[Ф нО[E
ащц !уйкрО эй –ФцФрцE ^О н^йнО[ц êйкрнрО О уйê–цуй г Zц[гйя » MО - гл[Олуц ОФ Zц-
Фр й–цургйФнгр !йу э [Zц Фй! –рФйwО щц к:цE ФцТцр wэ кФ:ця ç MО нОй Ф у– -я
+О E й ОйгТц нОуцнн кй а Фгй ТрêФрE ОнлОнОкрц Ф у–й[Ф а н _рй[Ф а нОуй кйФр рk
wэ к[ ?Ойг рр рФй^цAE рê–цуц–й щцФ[ай–рE н! н эФ: лэрО[ wэ:ц у –йФОр^цнгрц ОФ -
ZцФря Ац!цу[ ! ФОФ E ! ^ц–л к j–цургц эуйг эцê нцгнй нОй щ к [Ф уйн!у нОуйФцФФ:–
кцФрц–я Э куц–цФФй й–цургйФнгй ТцФ\рФй êйФр–йцОн кнц–E ^ц– ла щФ E гу –ц нцгнйя
нц к êуй\цФр к .ОйО: нФ кй ! !йй к эцр^[ц г цн дя ЦлщФр^Ф:ц !у эц–:
нОйр гйêйО[н ! ^Ор Фц! нр[Ф:–ря Я н!уйZркйй нцэ9 ^ц–л кнц рщцО Ойг н ТФ à
^ц–л –ргу –цФцщТ–цФО ТрêФр гйТцОн Ойгр– ОТц:–àд Я н аулнО[w кн! –рФйй куц–E
!у кцщцФФ ц к йурТцE г ащй нй–й ТрêФ[ гйêййн[ а уйêщ кйТФццE ^ц– !у _цнн êйуйэйО:кй-
Фр щцФцая Я н О нг - кн! –рФйй ФйZр н –лТц– ￿
sгЭsТ3s c:3p>lЭ>sЭs
E О цнО[ нцгнц к нцуц-
щрФц щФя » j–цургц ФйZр щФцкФ: êйэйкй – ТФ э: ! êйэ:О[я «йêй н[E ^О э ар
лщ к [нОкр к:Zр к ОнОйкгля
,уйФ_лТцФгр Фрг ащй Фц êйэ:кйwО э ай лщ к [нОкря YФр Фй щО куц– р –цнО
щ ФйнйТщцФрE Фцн– Оу Фй О E ^О р–цwО щцОц- р щ ТФ: êйуйэйО:кйО[ Фй ТрêФ[я * ^л
уйннгйêйО[ кй– оцФцк[цКкця YФй цаг р Фц!урФлТщцФФ у щрй щцОц- р !ур MО – êФйцО
рнглннОк ТрêФря нц О а гйг л –цФ к йурТц ! кррн[ щцОрE нщцйй к гкйуОруц
–Ф а рê–цФцФр-9 кнц нОу:ц ла: –цэцр э:р êйгу:О: –агр–р уцêрФ к:–р !у гйщ-
гй–рE MцгОур^цнгрц у êцОгр нФйэщрр êйО:^гй–рE й Фй гФй E ОлйцОФ – нрщцФ[ц р к:щкрТ-
Ф: \ргй ! кррн[ !йнОрг к:ц ауйФр^рОцр р êй–грE г О у:ц Фц ! êк р щцО–
р Огу:О[я »нц !у нОуйФнОк гкйуОру: э: êй! ФцФ угр–р раулZгй–ря оцФцк[цкй
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
111
!урZй г –Фц к гкйуОрулE кнц кФр–йОц[Ф н– Оуцй р êйкрй9 l Оцэ êщцн[E н кФ к
!ййОц щ эл-Ф ! –цZйФФ: дя
l Фцц щ –й кнц ! -щула –л9 щцОр щ ТФ: нцщ кйО[ !уцщццФФ:–
!уйкрй–я тй–й н !й! - р–цwО !уйк Фй нк w ТрêФ[E р ! кцФрц щцОц-
MО !уйк Фц О–цФцОя нОрФйE Фй!ур–цуE кцОн !у нОуйФнОк – щ
кêу н: E р щцОр щ ТФ: MО лкйТйО[я GцОр ТйОн н!йО[ к УяшT кц^цуйE
! О –л ^О –й–й н !й! - р–цwО !уйк Фй р^Флw ТрêФ[я
ур MО – оцФцк[цкй Фц э–йФ:кйй щцОц- эй-гй–р О –E ^О к гу кйОр н !й! - Фр
кТлО ZцунОФ:ц Ф нгр рр ^рОйwО кнл ￿
RЭ3dЭ:s +гgЭsТ
я YщФйТщ:E г ащй оцФцк[цкй лгй-
щ:кйй щ ^[ к ! нОц[E Ой н!у нрй цц9 j к: н !й! - нц-^йн ТцОц к гу кйО[ р элщцОц _ц -
кйО[нàд оцФцк[цкй ОкцОрй9 « Фц^Ф E –й–: р !й!: Ф ^[w _цлwОнE ! О –л ^О wэО
щула щулайя Э! г -Ф - Ф ^рE щ у айдя
Я э:й ! уйТцФй цц Огу кцФФ нОр р н!у нрй9 ýцлТцр О: ц- Ойг р нгйêййàд
Ай ОкцОрй9 j ! ^ц–л ФцОà QО к MО – ! а à А: Фц ^цZ[ ТрО[ нк ц- р^Ф -
ТрêФ[wàд
АлО кн! –Фрй н кцО » [Оцуй О –E ^О гйТщ:- рê Фйн щ ТцФ êйФр–йО[н нк р–
нйщ –я О – кн! –Фрй щФ ^цФ[ Фцюц–рФрнОнг ц юуйФ_лêнг ц к:уйТцФрц9 г –лТл
Фйщ ОФ нрО[нE гйг г wэ кФрглE й г ТцФц ô гйг г wэ кФр_ця » О ! MО –л щцО– Фйщ
эêйОц[Ф нОйкрО[ !уцщццФФ:ц ауйФр_:я çФй^ц кйZй гкйуОруй элщцО ! Тй Фй щлущ –я

щ щ щ

GцОр к ,уйФ_рр Фц кwОн !уйк\р– гйнн –д ? О MО – ТцО рê–цФрО[нE
! О –л ^О юуйФ_лê: Фй^рФйwО Фйê:кйО[ нк р щцОц- й–цургйФнгр–р р–цФй–р Фй! щ эрц
«цкрФй рр ЭрФщрAя oнр щ й–цургйФ_цк ! ТцйФр уцэцФгй ô êйг ФE О щ юуйФ_лê к ô
щйцг Фц кнцащйя » юуйФ_лêнг – э\цнОкц !урФО н^рОйО[E ^О щцОц- Фйщ л^рО[ О –лE ^О
Фр ТрклО к –руц кêу н: E й Фц Фй э у О ô кêу н:ц ТрклО уйщр щцОц-я ç юуйФ_лêнгр–
щцО– !ур щрОн !урн! нйэркйО[ня н– ОурОц Фй –йцФ[гр юуйФ_лê к9 Фр к:ащО
Фц ! а щй– êуц я Ц [ZрФнОк юуйФ_лêнгр щцОц- Фц н:ZйО ! нО ФФ:ц щ эуцФр Фй! -
щ эрц т щц_] YОр^Ф ! л^р н[]д ,уйФ_лТцФгр Фц êй_ргцФ: Фй О –E ^О Фйщ э-
êйОц[Ф щ нОр^[ гйг а -О уцêл[ОйОйE й ОйгТц Фц щл–йwОE ^О р уцэцФ г нй–:- л^Zр- !
нуйкФцФрw н щулар–ря ,уйФ_лТцФгр нг ФФ: ! Тр–йО[ !ц^й–р р кцн[–й юйОйрнОр^цнгр
ОФ нОн г !у рн щ\ц–ля G к [Ф ^йнО Фр щйТц а О к: !урêФйО[E ^О !уцщ!урФО[
^О -О !у нО Фцк ê– ТФ я GйТц г ащй юуйФ_лê: ОО нгйêйО[E ^О р– ^О -О ФуйкрОнE Фр
Фц а к уО MО !у– E й рн! [êлwО к:уйТцФрц
p3s m3l
ô Фц! дя
Э й–цургйФнг - О ^гр êуцФр MО Фц нй–:- !уйкр[Ф:- ! щ щ г к н!рОйФрw уцэцФгй
? ! Фр–йwE ^О к к н!рОйФрр щцОц- цнО[ –Ф а н! уФ: к !у н кAя ,уйФ_лêнгрц щцОр !
лу кФw нк ца рФОццгОй р ! Фр–йФр ТрêФр ^цФ[ э:нОу !уцкуй\йwОн к кêу н:
! О –лE ^О р– н нй– а уйФФца к êуйнОй !уцщ нОйкцФ –Ф а нк э щ:я Э! н эФ нО[ юуйФ-
_лТцФ г Фц к Ф кйО[н ! !лнОгй–E Фц л!уйкО[ ТрêФ[w нк р щцОц- щ нй–: –ц[^й--
Zр ! щу эФ нОц- ! – айцО р– н уйФрО[ к нк ц- ТрêФр
3:Т dЭ .г.:Э
я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
112
GцОр к ,уйФ_рр Фц кwОн !уйк\р– гйнн –дя oнр щ
й–цургйФ_цк ! ТцйФр уцэцФгй ô êйг ФE О щ юуйФ_лê к ô щйцг Фц
кнцащйя
» юуйФ_лêнг – э\цнОкц !урФО н^рОйО[E ^О щцОц- Фйщ л^рО[ О –лE
^О Фр ТрклО к –руц кêу н: E й Фц Фй э у О ô кêу н:ц ТрклО уйщр щцОц-я
,уйФ_лТцФгр ^йнО р н нй–: –й: цО О!уйкwО нк р щцОц- к уйêФ:ц йацу р г
эйэлZгй– р щцщлZгй–я ç Фц рн!:О:кйwО !ур MО – Фргйг а ^лкнОкй крФ:я ?QлкнОк крФ:
ô MО êй –й^ц й й–цургйФ гяA » ,уйФ_рр Фц нл\цнОклцО уй- Ф к –йнн к а !у ТркйФр
!цФнр Фцу кE гйг л Фйн к , урщцE ! MО –л эйэлZгр р щцщлZгрE г О у:ц ТрклО Фцщйцг О
нк р кФлг кE ^йнО н Фр–р нрщОя нуйкФцФрw н й–цургйФнгр– нОйФщйуО –E юуйФ_лêнгрц
эйэлZгр р щцщлZгр !урФр–йwО нй– ц йгОркФ ц л^йнОрц к к н!рОйФрр кФлг кя +О ! – айцО
н уйФО[ Оуйщр_р ФФлw нц–[w р нкêр –цТщл ! г цФр–рE ^О к j–цургц кнОуц^йцОн кнц
уцТц р уцТця ýцщйкФ к ￿
MЭw Yщ:kЭ:
э: Фй!ц^йОйФй гйургйОлуйE ащц э:й рê эуйТцФй ! Тр-
й !йуй к йкО – эрц н Фйгц-г - Фй эй–!цуц р н кй–р Фй Фц-9 Э!у нр –цФ Тркл\р
Ощц[Ф кФлгй дя ýй– Ойгй нрОлй_р э цц ^ц– êФйг –й ?!уйкщйE –: н^рОйц–E ^О MО ! ê-
к цО –й–ц р !й!ц р–цО[ нк w н энОкцФФлw ТрêФ[E Фцêйкрнр–лw О нОйуZца ! г цФрAя
тФ а цО Фйêйщ к йурТц Фц уйêуцZрй – ц–л н:Фл ! ц йО[ Фй Оур щФ н аул!! -
щклê:^Ф а щцОнг а нйщй к jФарwя GруцгО у щцОнг а нйщй ! н– Оуцй Фй –цФ н лг -
урêФ - р нгйêйй9 тйщй–E уцэцФ г щ ТцФ уйêкркйО[н нк э щФ:– р Фцêйкрнр–:– ^ц кц-
г –я »й– нО рО щйО[ ц–л к ê– ТФ нО[ лкрщцО[ –рудя О – Фй л:эФлйн[ р нгйêйй9 l
Фйн Ойгрц !у эц–: э:кйwО О [г н нц–[–р йФа нйгн кдя GцОр рê юуйФ_лêнгр нц–ц-
уйщ нОФ ! ц йр к jФарwE й щцОр рê й–цургйФнгр нц–ц- нОйрн[ н нк р–р –йОцу–ря
тйОцур-юуйФ_лТцФгр !уцгуйнФ !у кцр Оур щФ эцê щцОц- н –лТ[–р р кцнцррн[ ОйгE
гйг н^рОйр ФлТФ:–я О – êщ у к:ц р Фцкуцщр–:ц –йцФ[гр- « щ рр –йцФ[гй « -
щцООй кцуФлрн[ р уйннгйêйр р–E гйг êщ у к э: к йФар-нг - щцуцкФця j й–цургйФнгрц
–йОцур нОйрн[ н щцО[–р к йурТцE щрр н Фр–р алО[ к !йуг ! щ щ Тщц–E Ой\рр Фй
нцэц гл^л раулZцгE нцщрр êй Оц–E ^О э: щцОр Фц ! уйФррн[ Фй щцОнг - ! \йщгцE гйТщ:ц
Оур –рФлО: щ эурОц[Ф гур^йр т щц_]дE эцê нр к êкуй\йрн[ щ – - р Тррн[
н!йО[ щФ куц–цФФ н щцО[–ря

щ щ щ

GцОр ! кррн[ к уцêл[ОйОц нцгнйE р ! нц у щ к кнц л^йнОФргр !у _цннй !уцщ! й-
айwОE ^О Ф элщцО !у щ ТйО[ня ,уйФ_лТцФгр Фц эцалО н – а кл Фй нц–рФйу: н!ц-
_рйрнО к ! лл^ZцФрw ОФ ZцФр- –цТщл ! й–рд р Фц л^йОн ОйФ_л к гула ZцнОйE
рн! Фц– –л к –лТнг – глэця ,уйФ_лТцФгй– гйТцОн щр êФ:–E ^О й–цургйФгр Фцуцщг
!йнйwОн !цуцФ нй нцгнлй[Ф: ^лкнОк О_й Фй нк р щцОц-
12С
я ,уйФ_лТцФгр Фц Оуц!:-
йwОн рêрZФц Фр к гула нк р щцОц-E Фр к гула нк р –лТц-я Сщцн[ –: крщр– !ур-
–цу !у кцФр !урФ_р!й ￿
<>sТЭ mгlгЭ>
1_5
E н айнФ г О у –л Фц нО рО к!йщйО[ к гуй-Ф нОря
,уйФ_лТцФгр Фц ОО кгйщ:кйО[ –йннл г Ф_цФОуру кйФФ - M– _р Фй[Ф - MФцуарр р н
! щ êуцФрц– ОФ нОн г ТцйФрw кнц уйê ТрО[ ! ! ^гй–д рр ! !:Огй– нщцйО[ рê
–л р н Фйя
12С
Сщцн[ уц^[ рщцО !нр йФйрОр^цнг – юцФ –цФц !цуцФ нй ?MО Фц н êФйкйц–:- –ц йФрê–E !рнйФФ:- ,уц-щ –Aя
»рщр– E йкО у р–цй к крщл О О юйгОE ^О й–цургйФ_й– ! кнwщл –цуц\рОн !цщ юррE щйТц э:^Ф ц !у кцФрц ФцТФ -
нОр О_й г нк р– щцО– урнглцО к:êкйО[ –йФрйгй[Ф:ц ! щ êуцФря ?ЦцщФ:ц й–цургйФнгрц О_: лТц э Он !ургйнйО[н
г н энОкцФФ:– щцО–яA ô
Фтя!м тном
12ь
С Ой нцуцщрФйя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11ш
Ццнн! уФ E О ^Ф Ойг ТцE гйг р –:E юуйФ_лТцФгр эцêл–Ф wэО нк р
щцОц-E Ф Фц ОО !уцкуй\йО[н Фр к –йОцуц-E г О у:ц кнц– ТцуОклwО
уйщр нк р щцОц-E Фр к нй– щ к [Ф: –й– ^цг-гуйнйкр_ Фй к:щйФ[ця GцОр
щ ТФ: Фй щрО[н к нй– - ал\ц ТрêФря А ^Ф Ойг ТцE гйг р –лТ^рФ:я
+щрО l уО Ф !рнйй О –E ^О ФйнО \й ТрêФ[ р–ццО !у–лw нкê[ н юлФщй–цФОй[-
Ф:–р кц\й–рдE г О у:ц !у кwОн айкФ:– эуйê – к ! нО ФФ: E ОцнФ: E рФОцуцнФ:
р кйТФ: ОФ ZцФр –цТщл –лТ^рФй–р р ТцФ\рФй–рдя нО ФФ: я АцнФ: я çФОцуцн-
Ф: я »йТФ: я ,уйФ_лТцФгр ! Фр–йwОE ^О щ О а E ^О э: ! -ФйнО \ц–л ФйнйТщйО[н
ТрêФ[wE –лТ^рФ: н кцуZцФФ Фц э щр–:я Ццê Фр Фргйгя ýц[ê щйкйО[ –лТ^рФй– нэр-
кйО[н к ОцнФ:ц ^рнО –лТнгрц г –!йФрря ? –ФрОцE –: а к уррE ^О ТцФ\рФ: р –лТ^рФ:
щ ТФ: нрщцО[ êй нО – ^цуцê щФ а р йгОркФ э\йО[н Фц эêйОц[Ф гйг нцгнлй[Ф:ц
!йуОФцу:E Ф к рФОццгОлй[Ф – р н _рй[Ф – н–:нй яA YФр Фц щ ТФ: э:О[ г Фн!руй-
О уй–р к рауц ! щ ФйêкйФрц– ТрêФ[E р Фц г цнргй–р р крФОргй–р й!!йуйОй ! к:! Фц-
Фрw щ –йZФр эêйФФ нОц-E ! щщцуТйФрw щ –йZФца ! ущгйk рр –цг !рОйw\р–рE
г О у: Фйщ Фйл^рО[ к:! ФО[ Фц э щр–лw ! щ –л уйэ ОлE г О улw ТцФ\рФ: êй^йнОлw
к:! ФwО эцê н э а MФОлêрйê–йя
» ê– ТФ E к: н –Ф - Фц н айнрОцн[E Ф н^рОйwE ^О Фр^О Фц лэркйцО нОуйнО[ Ойг
MююцгОркФ E гйг щ –йZФрц нн у: ! –ц ^й–я ç–цФФ н щ –йE к г О у – л–руйцО нцгнE Фй^р-
ФйwОн кнц !у эц–:я т: Ор–E ^О э: щ –й кнц эцнОц р нр E ^О э: Фращц Фц э:
крщФ О!ц^йОг к ауêФ: !й[_цк ТрêФря Айг щФ рê щ нО рФнОк !уцкуй\йцОн к н–цуОФ:-
ауц я Я а к уw !уцщнОйкцФрр О –E ^О ^рнО Ой ô MО э ТцнОкцФФ нО[я
+О к:уйТцФрц !ур!рн:кйцОн нкО –л , –ц jгкрФнг –лE г О у:- Тр ! ^Ор УTT цО
Фйêйщ р Фц р–ц щ нОл!й г н куц–цФФ:– Оц Ф ар– лэ угря Я щл–йwE ^О , –й jгкрФнгр-
р–ц к крщл – уй[Флw ^рнО ОлE Ф н кцуZцФФ лкцуцФйE ^О нкцТрОц[ к êщл й р Фцг О -
у:ц ^рнО\рц нуцщнОкй э:р э: к z{{{ кцгц н кцуZцФФ ФцрZФр–ря Айг рр рФй^цE щйкй-Оц
к уй–гй MО - айк: элщц– уйнн–йОуркйО[ ^рнО Ол к нй– – Zру г – н–:нц н кйя ЭгйТц–
Ойг ô щ эу щцОц[ ^рнО О: к н куц–цФФ - й–цургйФнг - нц–[ц !уцкуйОрйн[ к нОуйZФ:-
! у гя lэ угйE ! ру кгйE ^рнОгйE й ОйгТц нкêйФФ ц н MОр– !йФру кйФрц ТрêФр Фй г уФw
лэркйцО уйщ нО[ ТрêФр й–цургйФнгр ТцФ\рФя Gйкй-Оц нщцйц– !уцщ! ТцФрц О –E ^О
! щ эФ ц укцФрц ФцайОркФ нгйê:кйцОн Фй нцгнлй[Ф нОр р ! к - ТрêФря т ТФ щйТц
!уцщ! ТрО[E ^О Ойгй ТрêФ[ н! н эФй гйТщлw щ – ê-гл !уцкуйОрО[ к Фцлц–Флw й–ц-
ургйФгл Фй Фц эрОйц– – нОу кц рê йФцгщ Ой к Фй^йц MО - айк:я
ýр^О Фц лэркйцО нОуйнО[ Ойг MююцгОркФ E гйг щ –йZФрц нн у: !
–ц ^й–я
ç–цФФ н щ –йE к г О у – л–руйцО нцгнE Фй^рФйwОн кнц !у эц–:я
ýцк ê– ТФ Оур_йО[ нкê[ –цТщл ! нО ФФ:–р !цуцТркйФр–р О –E гйг кнц к:а-
щрО ?щ –E –лТE щцОрE к: нй–рA р \л\цФрц– ! Ф - ! Оцур н энОкцФФ - нцгнлй[Ф нОря
Эр– Фй щц Ц клйу !рнйй э MО – к гФрац »О у - ! д9 ýцО Фй нкцОц лТц –л^цФр-E г О -
у:ц – ТФ нуйкФрО[ н Оулщ – ЭрêрюйE гйг кцщцФрц щ –йZФца ê-нОкйk ЦрОкл !у Орк
!:р р ауêр Фцк ê– ТФ к:рауйО[я ЭОругйE айТгйE ! щ–цОйФрцE к:ОйнгркйФрц г –г к Zцу-
нОр р !:р рê-! щ г – щйE кн MОй э у[эй н уйê ТцФрц– кцОн Оур_йФрц– нй– - ТрêФрдя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11С
YОур_йФрц ТрêФр ô к О Ойг Эр– Фй щц Ц клйу к н!урФр–йй кцщцФрц щ –йZФца ê--
нОкйя
» MО - нкêр щ ТФй О–цОрО[E ^О !уйгОр^цнгр Фрг ащй Фц кнОуц^йй юуйФ_лТцФ гE
г О у:ц рêкрФрн[ êй н нО Фрц нк ца Трр\йя Я Фц н:Zйй рêкрФцФр- ! ! к щл Фцêй-
!уйкцФФ - гу кйОр р эйущйгй к а нОрФ -я ,уйФ_лТцФгй– ФуйкрОн гуйн Ой р MнОцОргйE Ф
э [ZрФнОк рê Фр Фц нОуц–Он нОйО[ ^йнО[w рщцй[Ф - нц–[р р ТрО[ к рщцй[Ф – щ –ця
тФц MО Фй! –рФйцО цФц !л урФE г О уй !рнйй щкрТцФрр êй ^рнО Ол Ойг9 +О щкр-
ТцФрц ! щОкцуТщйцО О E ^ц– –: кнц щйкФ ! щ êуцкйр9
Y^цФ[ йгглуйОФ:ц wщр ОФwщ[ Фц рщцй[Ф:E MО л!цуО:ц !цщйФО: эцê
^лкнОкй w– уйE л г О у: нрZг – –Ф а нк э щФ а куц–цФрдя
Я Фр^ца Фц р–цw !у Орк йгглуйОФ: wщц-E г О у:ц wэО ! ущ гя Я рZ[ ^л
нгйêйО[E ^О E г ащй ТцФ\рФй кгйщ:кйцО ^цуцн^лу –Ф а MФцуарр к О E ^О э: цц щ – к:ащц
гйг Z л-ул–E Фй к Фцг О у – н–:нц Оур_йцО ФйнО \лw уцй[Флw ТрêФ[E г О улw – ай
э: р–цО[я Gц Ц клйу !рнййE ^О к -Фй !у Орк !:рE !ОцФ р ауêр ô MО э у[эй н ауц –E
э у[эй н нй–р– нйОйФ -дя » MО куц– ТрêФ[ !у щрО эцê эцщФ - щ – ê-грE а щ: лТц
Фц лнОуц–wОн ккцу г Фцэцнй–E й цТйО !цуцщ цц айêй–р у кФ:ц р нцу:цE гйг эцêщлZФ:-
йнюй[Одя
yр^Фй нк э щй щ ТФй нО О[ к:Zц –цгр н _рй[Ф: лн кФ нОц-E ТцФ\рФ: Фц
– алО э:О[ M– _р Фй[Ф р MгêрнОцФ_р Фй[Ф нк э щФ:E г ащй гйг эцгр к г цнц гулООнE
êйФр–йн[ нгл^Ф:– щ – ê-нОк –я » Ойг - нрОлй_рр Фр Фц – алО э:О[ нцгнлй[Ф нк -
э щФ:–ря ущй щ ^[ ,уйФ_рр Эр– Фй щц Ц клйу Окцуайй лн кФ нОрE г г О у:– цц э-
ê:кй цц н _рй[Ф ц ! ТцФрцE Трй ФйнО \ц- р уг - ТрêФ[w р гйêйй ау –Ф ц кр-
Фрц Фй кнц юуйФ_лТцФ гя » ê– ТФ E элФОйунгр- щл юуйФ_лТцФ г ! крн к –Ф а –
эйа щйу щц Ц клйуE г О уй Фйл^рй р щцйО[ О E ^О э [ZрФнОкл й–цургйФ г кццр Фр
к г ц– нл^йц Фц щцйО[я ,уйФ_лТцФгр рФОцуцнФ: Фц О [г Оц–E ^О Фц О нОцwОE !уцгуйнФ
к:ащО р Ор^Ф а О кОя т: – Тц– ! л^рО[н л юуйФ_лТцФ г щула –лE й р–цФФ О –лE
гйг н–ц Фр ОкцуайwО элуТлйêФлw – уй[ р Фуйк:я

щ щ щ

ýй к !у н О –E ^О Ор^йцО юуйФ_лТцФ гE трZц[ ,рОлннрК нгйêйй –Фц9 т:
Окцуайц– элуТлйêФлw – уй[ р элуТлйêФ:ц лнО рдя Ац Тц нй–:ц н кй н:Zйй О гйФ-
щрщйОй Фй ! нО !уцêрщцФОй Я л[ р О – ц- ê кгрE г О уй ТркцО к гу Zц^Ф – юуйФ_лê-
нг – а у щгц к нй– – _цФОуц нОуйФ:я » нФ кц рнглннОкй ТрêФр ￿
3:Т dЭ .г.:Э
цТрО р–цФФ
Оур_йФрц н _рй[Ф: лн кФ нОц-E г О у: !рнйй щц Ц клйуя
ЭгйêйО[E ^О к: ОкцуайцОц элуТлйêФ:ц лнО рE êФй^рО êйкрО[E ^О к: Фц ТцйцОц щцйО[
кнц ОйгE гйг ! ТцФ д р гйг кнц н^рОйwО !уйкр[Ф:–я ,уйФ_лê: кгйщ:кйwО к MО ц\ц р
Ойг - н–:нE ^О Фр Фц кцуО Фр к рщцй[Флw !йулдE Фр к рщцй[Ф:- щ –E р Фц н эруйwОн
Оур_йО[ ТрêФ[дE !уцщ! ^рОй ТрО[ нк э щФ E ^ц– !рнйй щц Ц клйуя Айгр– эуйê –E
–ру – ТцО р ! щ ТщйО[я G н^йнО[ –й ! л^рО[ щкй к щФ –д р щкй ! _цФц щФ а дя
ЭО рО р гйТщ:- щцФ[ êй!уйкО[ ! нОц[ рр л^Zц ! н!йО[ рZФр С –рФлО:à « у ^цE
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11ь
MО êФй^рОE ^О кй– н кцуZцФФ Фй!цкйО[ Фй лн кФ нОрE ! О –л ^О ТрêФ[ г у Огй р Фй
Фц ТщцОя
» ОE н энОкцФФ а к уE р кн нлО[ – уйр Ойг Фйê:кйц–: лу г к ТрêФрд +у–:
Ц –эцгE г О у:ц алwО ! çФОцуФцОл лТц –Ф а цО ! нц н–цуОр нй– - !рнйОц[Фр_:я
^ц–лà О –л ^О wщр р\лО н–:нE êй ТцФФ:- к Фй!рнйФФ: цw н кй я Ц –эцг ô
й–цургйФнгй щ – êай г нОц- ТцФ\рФй ô !урZй г к:к щл О –E ^О куц– э:нОу Оц^Ф
р ца Фц кцуФцZ[E О [г г г Ф_л ТрêФрE й р–цФФ О ащйE г ащй Фй л–руййя +О О г у Огр-
уйннгйê Фйê:кйцОн oнр э: – ай êйФ к !цуцТрО[ нк w ТрêФ[дя oнр э: л Ц –эцг э:й
ц\ц щФй ТрêФ[E Фй э: !у Трй ццE ФйулZй элуТлйêФ:ц лнО р9
Я э: цТйй к ! нОцр щФц– Фц О [г О ащйE г ащй э цwE р Фц щл–йй э:E ^О –ру
нОйФ крОнE цнр Фц кнОйФл р Фц Фй^Фл êйФр–йО[н щцй–ря
Я э: н Тай у ê клw нкц^гл к ю у–ц у ê:E й Фц уйФрй э: цц щ Оц ! уE ! гй Фй Фц
уйн!йкрйн[ Фй ^цущйгця
Я э: –цФ[Zц а к урй р э [Zц нлZййя
Я э: !урайZйй щулêц- Фй лТрФE щйТц цнр г кцу э: к !ОФй р н юй к:_кцйя
Я э: цй ! !г уФ к !йуйщФ -д а нОрФ - р Фц щл–йй ауêрE г ащй êйТрайwО гй–рФя
Я э: кФр–йОц[Ф нлZйй щцщлZгрФ: уйннгйê: ца – щ нОря
Я э: э [Zц ! – айй –лТля
Я э: Фрг ащй Фц !у нрй êйгу:О[ гФй йкО – эр Тйугр– цОФр– щФц–E ! О –л ^О
О [г ^О нщцйй !ур^цнгля
Я э: нрщцй Фй лТй-гц к–цнОц н щцО[–р р Фц к Ф кййн[ !ОФй О Оуйк:я
Я э: –цФ[Zц н–цйн[ р !йгйй к куц– !у н– Оуй А»E й э [Zц н–цйн[ р !йгййE
Фйэwщй ТрêФ[я
Я э: Фц ! гл!йй !уйгОр^Ф:ц кц\р рр О [г О E ^О айуйФОру кйФФ !у нлТрО кнw
ТрêФ[я
»–цнО О а ^О э: кнц щцкО[ –цн_цк ТцйО[E ^О э: эцуц–цФФ нО[ ! нг уцц êйг Ф^р-
йн[E э: _цФрй гйТщлw –рФлОл у нОй к –Фц уцэцФгйE ! О –л ^О MО ФйZ цщрФнОкцФФ:-
ZйФн ! – ^[ э ал н Ок урО[ ^лщ я
« ащй щцОр –цФ Оцр ! _ц кйО[E э: Фрг ащй Фц а к урй р–9 ýцОE ! О –E й нц-^йн
рщрОц р л– -Оцн[ !цуцщ цщ -дя
» – ц- ТрêФр э: э: э [Zц н к Я Оцэ wэwд р –цФ[Zц тФц ^цФ[ Тй[дя
ç нй– ц айкФ цE цнр э: –Фц щйр !цуцТрО[ ТрêФ[ нФ кйE э: _цФрй гйТщлw
–рФлОлk
Я э: н– Оуцй р крщцйk Трйk р Фрг ащй э: Фр ^ц– Фц Тйцйя
ýц нО рО Фй!уайО[н рê-êй –ц ^ц-я ýцкйТФ E гО Оцэ Фцщ wэркйцОE л г а э [Zц
кц\ц-E р гО ^О щцйцОя
»–цнО MО а Фйщ ФйнйТщйО[н ОФ ZцФр–р н Оц–рE гО кйн wэрОя
Сйщл–йц–н О –E ^ц– Ц а Фйн эйа н крE р О –E ^О –: гйТщ:- щцФ[ щцйц– щ
О а E ^О э: уйнОр р уйêкркйО[н юрêр^цнгрE M– _р Фй[Ф р щл кФ я
орêФ[ нрZг – г у ОгйE р цц цаг !у !лнОрО[я
ýй– щйФ рZ[ щрФ ZйФнE р кО у а Фц элщцОя
Я Фйщцwн[E ^О кнц кйн ТщцО эйа н кцФФ:- щцФ[я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11м

Эун н ;
-Фу

О р!О р »а дурй лтяяурй трйур я Zт уц21нуркО
чдачн ч яв ая нт а урн р уршнуян к нк2[
«Фт дяа ур »рдртч О р 2 дцтрав Zт уц2црд 2Сн д2н
рлтнонануу ч ! уяч лр лрдро2 нк м Фт уцяч – роу яц !в
экрур!ув т у д !ятнО лрэ р!2 Zт уц2ц я ю О р нк – э р
 !й юо1н уй лрр вртршр лтрдн я дтн!чьм
лро ц * 
lRJ
ýцнг [г цО Фйêйщ к ,уйФ_рр !у Zй êйФОФй уцгй–Фй гй–!йФр Оуцкц- !цуй-
О уйя ýй ау –Ф: \рОй ! крйн[ ю О ауйюр – щ - ТцФ\рФ: к эргрФря YФй л:эй-
йн[ к гйщуE цц улгр цТйр Фй эцщуй я щ!рн[ э:й нцщлw\ц-9 ýй нцщлw\ц- Фцщцц
 нФр–л рю^ргдя ywщр эуйОрр кФр–йФрц Фй уцгй–ля Э!лнО Фцщцw щцклZгй Фй \рОцE
р !уйкщйE ! крйн[ эцê рю^ргйя oц аулщ[ э:й р–цФФ Ойг -E гйглw wэО юуйФ_лê:E ô
к:н г - р Окцущ -я Яцгй–рнО: нщцйр О E ^О эц\йрE рE к э\ц–-О E уцгй–л – ТФ
э: лТц êйэ:О[E щФйг ! щ гйуОрФг - э: Ф к:- ОцгнО9 ýй нцщлw\ц- Фцщцц нФр–л
Оулнргрдя Сщцн[ Фй^й н[ энлТщцФрц уцгй–: к !уцннцE Фй ^О р уйнн^рО:кйр
уцгй–\ргря ,ц–рФрнОгр êйк Ф кйрн[E й э [ZрФнОк wщц- нОйр н ФцОцу!цФрц–
ТщйО[E ^О !у рê -щцО ^цуцê Фцщцwя
у Zй ФцщцE р ФйнОл!рй уйêкêгйя GцклZгй Фй гйуОрФгц э:й а -E Ф !уцщнОйй
êурОц– ￿
dЭ::гè:Э
E О цнО[ ! кцуФлйн[ êйщ –я ,уйФ_лê: э р ! к л:эФлрн[я .лОгй
р– !урZйн[ ! щлZця
тцФ MО Фрнг [г Фц êйщцкйцОE –Фц ZлОгй ! Фуйкрйн[дE ô Ойг Оуцйару кйр Фй
уцгй–л wщря » О кй–E ! Тйл-нОйE !ур–цу уйêр^р- й–цургйФнг - р юуйФ_лêнг - гл[Олуя
12м

A*гТ3 Lщщs
?1УУУô1ФУ1A ô й–цургйФнгй !рнйОц[Фр_йя
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11ф
»н! –ФрОц рФ_рщцФОE г ащй GТцФцО GТцгн Ф к куц– к:нОл!цФр
к !цуцу:кц –цТщл Ой-–й–р Эл!цу-э лй !у щц– ФнОуру кйй кнц-
j–цургц нк - н н г
12ф
я j–цургйФ_: к н!урФр MО н э:Орц гйг лау êл
Фй_р Фй[Ф - эцê !йнФ нОрE О щц Фц нО р р к:цщцФФ а -_йя
т ТФ E г Фц^Ф E щ а энлТщйО[ !ур^рФ: О а E ! ^ц–л –: Фргйг Фц рêэйкр–н О
Ойг а йФТцнг а р !лурОйФнг а ОФ ZцФр г ТцФнг –л ОцлE Ф щйкй-Оц Фц элщц– л щрО[
щйцг О Оц–: р кцуФц–н г щцклZгц Фй юуйФ_лêнг – уцгй–Ф – !йгйОцE р_цОк уw\ц-
кнц нОцуц Ор!: щцклZгр рê MО - нОуйФ:E г О уй кнцащй а О кйE кнцащй ^цО р кнцащй щцОй
к ^ц– –йО[ у щрйя +О ну щФр !уйгОр^цнгр а - ЦурТрО Цйущ к гйуОрФц ç э а н êщй
ТцФ\рФлд уцТрннцуй Я Тц »йщр–йя
«йг к: нй–р ! Фр–йцОцE к уцй[Ф – –руц ! щйкw\цц э [ZрФнОк юуйФ_лТцФ г Фц
нг ФФ: щц– ФнОуру кйО[ нк р !уццнОр кнц–л –руля Ац– Фц –цФцц –Ф ар– ^цОн кцурО[
к MО грZця тФц MО Фй! –рФйцО гйургйОлул рê ￿
MЭw Yщ:kЭ:
E Фй г О у - рê эуйТцФ: й–цур-
гйФгйE цц –лТ р р н:Ф !цуцщ гйуОрФ - н а - ТцФ\рФ - к –лêцця тйО[ а к урО9 ЦррE
Фй Фц а йя YФй !у нО юуйФ_лТцФгйдя
Я цêщрй ! йурТл р н уйêФ: нО у Ф уйнн–йОуркйй О О уцгй–Ф:- !йгйО н а -
щцклZг -я тцФ ! уйêр О E ^О MОй гйуОрФгй Фц э:й Фр ТцнОг ! уФ ауйюр^цнг -E Фр
щйТц нрZг – нцгнлй[Ф -я «йêй н[E ^О ТцФ\рФй Фй Фц- к:ащрО !у нО ￿
KгЭ* d3*s s3
pЭ3>
E О цнО[ ц- лщ эФ к н энОкцФФ – Оццдя YФй лкцуцФФ ^лкнОк кйй нцэ Фц !у нО
а -E Фй э:й н кцуZцФФ лкцуцФй к нк ц– кФлОуцФФц– –руця YФй э:й н кцуZцФФ н! -
г -Фй р лкцуцФй к нцэця
l юуйФ_лТцФ г цнО[ щФ !уйкр E г О у –л Фр ! щ^рФwОн
цщрФ айнФ р эцн!уцг н кФ я » ,уйФ_рр Фц[ê э:О[ О нО -я *лщ эй
ô эêйОц[Фй н нОйкw\й ТцФнг а эуйêй р \л\цФр ТцйФФ нОр
ТцФ\рФ:E ! MО –л нОуц–цФрц Фц О нОцО[ нОй ^йнО[w Фй_р Фй[Ф а
йуйгОцуй юуйФ_лТцФ гя
Сщцн[ –: нОйгркйц–н н щФр– !йуйщ гн –я » нОуйФцE ащц –лТ^рФ: р ТцФ\рФ: к-
wОн н э\Фргй–рE щл кФ:ц нцнОу: ЦурТрО Цйущ эêйФ: Фц О [г юруО кйО[E Ф р
к:ащцО[ рщцй[Ф я Ццнн! уФ E юуйФ_лТцФгр Фц нОуц–Он н ОкцОнОк кйО[ гйг –л-О г Ф-
гуцОФ –л MОй Фл гуйн О: ?гйг –: ! –Фр–E Фр н! н эФ: э:О[ !уцгуйнФ:–р ￿
<щlгЭ-l3гdЭ

YщФйг цнО[ щФ !уйкр E г О у ц юуйФ_лТцФгр н эwщйwО ! ^Ор н уцрар êФ:– Оуц!ц-
О –я YФр ! щ^рФwОн MО –л !уйкрлE – ТФ нгйêйО[E цщрФ айнФ р эцн!уцг н кФ я +О
!уйкр ô Ф у–й щ кнц Оц E гО ^цО к:ащцО[ р ^лкнОк кйО[ нцэ нцгнлй[Ф -я
Айг ! ^ц–л Тц юуйФ_лТцФгр Фц О нОцwОà т: êФйц–E ^О Фр !уйкр[Ф !рОйwОнE
цщО н лщ к [нОкрц–E Ф л–цуцФФ я »нц ^цФ[ !у нО ô юуйФ_лТцФгр Фц О нОцwО ! О –лE
^О к ,уйФ_рр Фц[ê э:О[ О нО -я » MО – к !у нц нл\цнОклцО ! Ф:- н _рй[Ф:- г Ф-
нцФнлня *лщ эй ô эêйОц[Фй н нОйкw\й ТцФнг а эуйêй р \л\цФр ТцйФФ нОр ТцФ-
\рФ:E ! MО –л нОуц–цФрц Фц О нОцО[ нОй ^йнО[w Фй_р Фй[Ф а йуйгОцуй юуйФ_лТц-
Ф гя « ащй юуйФ_лТцФгр крщОE ^О ФйэруйwО кцнE кнц ZлОгр Оэуйн:кйwОн к нО у Фля
оцФ\рФцE г О уй Фйэуйй рZФр к нц–[ гр ауй–– к р н–й ркйцО Фй щрурТйэ[E ФргО
Фрг ащй Фц нгйТцО9 «йг О: у Z к:ащрZ[]д ,уйФ_лТцФгр р юуйФ_лê: нуйêл Фй^р-
ФйwО уцêйО[ !уйкщл-–йОгл9
M3 ché:гЭ
1_8
E О: нг [г гр ауй–– к Фйэуйй êй êр–лàд çр9

AТТЭ*Тгщ*^
1_9
o\ц щрФ гулйннйФE р О: О ^Ф уйнО нОццZ[дя щ эФ:ц к:нгйê:кйФр ТцФ-
12ф
» юцкуйц 2TTь аяE к куц– ОуйФн_рр Эл!цуэ лй Фй гйФйц MЖl GТцФцО GТцгн Ф Фй ! нцглФщ: ! гйêйй нк -
н н гя +О êй! –рФйw\ццнд н э:Орц э: щйТц ФйêкйФ ýр!!ац-О – ?
MгpplЭg3ТЭ р у»ам *гpplЭ
ô н н гAя ô ￿
Фтя!м лнтндм
12У
т щ у айя
12Ф
»Фр–йФрц]
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11У
\рФйE Фй щ\йн к ê Фц урнгйE лн:ZрО О нк ц- нцнОу:E у щрОцц-E л^Zц- ! щулар р
щйТцE к ê– ТФ E О щ –л!уйкйя трурц[ р[Ф !рнйй э MО – к нй– – Фй^йц гФрар
,уйФ_лТцФгр Фц О нОцwОдя YФй уйннгйê:кйцО О –E гйг кцуФлйн[ к ,уйФ_рw ! нц О а E
гйг Фйэуйй Фцнг [г рZФр гр ауй–– к к Э.jE Оц_ кê цц êй улгл р н э\р9 А:
к:ащрZ[ гйг –цZ г н гйуО Zг -дя Э к êкуй\цФрц– щ – -]
,уйФ_лê: а к уО рZФр гр ауй––й н эцн! \йщФ - ТцнО г нО[w
р уцйрê– –я oнр Тц гО -О Фц ^цО нлZйО[ у щнОкцФФрг кE щулêц- р
êФйг –: E О !у эц–ц элщцО ! нО ФФ Фй! –рФйО[ уцгй–йя
» wэ – юуйФ_лêнг – ТцФнг – ТлуФйц г цОл ?к куц– г О у а Фц э щр– а -
О[нA к: Фй-щцОц –йннл !у щлгО к щ э у[э: н куйай–р Фй_рр № 1 ô _цwрО – р щуэ-
 нО[w г Тря G э у[э: н MОр– ê – н êщйФ: !урОругрE кйг_рФ:E !рwрE ацрE нгуйэ:E
–йнйE Фйэ у: !уц!йуйО к р MцгОур^цнгрц щцкй-н:я çê –цФцц Фйл^Ф: р !у кцуцФФ:
нуцщнОк – ТФ к:эуйО[ ар!Ф êE щуцФйТE р–юйТE лгуц!w\рц р MцгОу !у _цщлу: р –Ф а
щула - нй– - уйêФ - ру –йФОррдя Э гйТщ а уцгй–Ф а !йгйОй к й!Оцгц Фй ! нцОрОц
н– ОуО кцрг ц!Ф:цE ! щТйу:ц р й!!цОрОФ:ц
JЭssЭs
?! !:Aя
ур^ц– О нО:- р щрФ гр- ^ц кцг Фц Фй-щцО лОцZцФр нуцщр щулар О нОг к- щр-
Ф ^цгE ! О –л ^О юуйФ_лê: Фц нг ФФ: эЛцщрФО[н к аул!!: ! рФОцуцнй–E гйг йФа -
нйгн:я
» ,уйФ_рр !уйгОр^цнгр ФцО н!ц_рйрêру кйФФ: рêщйФр- щ wщц- н ФцнОйФщйуО-
Ф:–р рФОцуцнй–р ?Фй!ур–цуE щ щрФ гр элщщрнО к-кцацОйурйФ_цкE г О у:– êй н у гE
кw\р н wэрОц–р !йуйZwОФ а н! уОйAя «у –ц О а E ТрêФ[ ! Ф: wщц- нр[Ф
лн ТФрО уцщг нО[ –йайêрФ кE ащц !у щйwО щцТщл э [Zр уйê–цу кя oнр ТцФ\рФй Ф нрО
уйê–цу щцТщ: э [Zц н у г кО у а E ц-E к! Фц кцу ОФ E !урщцОн рщОр к н!ц_рйрêр-
у кйФФ:- –йайêрФ ?! ^Ор –цщр_рФнг а ФйêФй^цФрA Фй! щ эрц Оц E к г О у: êйгйê:кйwО
щцО– уО !цщр^цнглw элк[я нц\цФрц Ойгр –йайêрФ к н! н эФ Оуйк–ру кйО[ !нр ргл
р êйнОйкрО – –цФОй[Ф нцнО[ Фй щрцОля
,уйФ_лТцФгр Фц О нОцwО р к:ащО гйг – щц[ н уцгй–Ф а \рОйE ! О –л ^О
Тру к ,уйФ_рр !уцщйФ йФйюц–ця уйкщйE !уцщ!урОр юйнО-юлщй êщцн[ !урнлОнОклwО р
щ к [Ф ! !луФ:E ^О – ТцО нр[Ф ! щ укйО[ нОйФщйуО: гуйн О: р уйê–цу Ойрр9 ! цê-
Тй-Оц рê йурТй к нц[нглw –цнОФ нО[ ô р к: к MО – лэцщрОцн[я Ац– Фц –цФцц юуйФ_лТцФгр
к эрТй-Zц– элщл\ц– кущ р уйнО нОцwОE ! MО –л щй ! – ТцО н! щ[ кнц– Оц–E гО
к !уцгр э\ц!урФО:– Ф у–й– к ê[–цО р ! ! ФццОя

щ щ щ

»нц– Фй– êФйг – н–цуОц[Ф:- нОуй ФйэуйО[ рZФрц Фцнг [г гр ауй–– кE к:êкйФ-
Ф:-E ! –р– !у ^ца E щйкцФрц– э\цнОкйя ,уйФ_лТцФгр нО р^цнгр э уwОн н нрw–рФлО-
Ф:–р лщ к [нОкр–р р а О к: рщОр Фй wэ:ц ТцуОк: уйщр О а E ^О э: к:ащцО[ лщ:–р р
нцгнлй[Ф:–ря нц ! ОФ а лТрФй – ! щулай ,уйФнрФ Фцрê–цФФ êйкцОE ^О Фйцйн[
êй ^цОкцу: я О – Фй а к урОE ^О Фй нцщлw\ц- Фцщцц ц- !урщцОн цнО[E гйг !Ор^гцE щ
О а E ^О э: нщлО[ндя ç гйТщ:- уйê Фй Фц рê–цФцО нк ц–л н кля ýц ^л э:О[ О нОл-
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
11Ф
-]д ô а к урО Фйя ,уйФнрФ Фц цêцО êй н к – к гйу–йФ р êкл^ркйцО О E ^О –Ф арц юуйФ-
_лТцФгр Фц нОуц–Он ОуйФнру кйО[ гулТйw\р–я ^ц–лà Gй ! О –л ^О юуйФ_лТцФгр
^цФ[ э Он уйнО нОцО[я
YщФйТщ: ,уйФнрФ êйкрй9
тФц гйТцОнE ^О кнц –: щрФйг к:ця у нО юуйФ_лТцФгр л–цwО
нщцуТркйО[ нцэ р Фц эуйО[ ц\ц щФ !ц^цФ[цE й й–цургйФгр Фй щО н! н э
!уйкщйО[ нк ц рнглZцФрцдя
трурц[ р[Ф !рнйй Ойг9 йкФ:– йФОркрулн – к э у[эц н ТруцФрц– юуйФ_л-
ТцФ г кцОн р – êадя »йТФ Фц О E ^О р–цФФ цщО юуйФ_лТцФгрE й р ТццêФй к E
р ￿
s3*g J:щгd
130
р л–цФрц Окцущ нгйêйО[ ФцОд й!!цОрОФ –л Mгцул р к э\ц цщц гйг нуцщнОкл
щ нОрТцФр M– _р Фй[Ф а г –ю уОйя
,уйФ_лТцФгр гйг ФргО н! н эФ: ОгйêйО[ нцэц к глрФйуФ – лщ к [нОкрр ! цщй-
Фр –рФщй[Ф: !ру а кE О уО кE гйннлцE эцêц р нкцТца цэйя нц êкйФ: эцщ к Фр
н эwщйwО ! рОргл айнОу Ф –р^цнг - йэнОрФцФ_рр н лщркрОц[Ф:– л! унОк –я р[Ф
!рZцО9 oнр к: ! êк рр нцэц рZФццE Фйщ рZ[ рêэйкрО[н О рZФр гй ур-я ал-
-Оц Фй ! ^йнй щ [Zця ýц !ц-Оц г гОц-[я ýц эцурОц цэйдя йОрОц р уйнгйркй-Оцн[ êй
!у Z:ц ауц ря çр нщцуТркй-Оц нцэя MО –л ,уйФнрФ Окцущ - улг - к:эруйцО рê нййОй
уц рE ркгр р щуларц кглнФ нОрE О щкрайцО р Фй щФл нО у Фл Ойуцгр р цнО щФр к \ря
тФц Тйг Фй Фцц н– ОуцО[я

щ щ щ

ýц О нОцО[ юуйФ_лТцФгй– ! – айцО О E ^О к юуйФ_лêнг - гл[Олуц
ФцО Оуйщр_рр !цуцглн кя
Э щцОнОкй р !урл^йwО г О –лE ^О !цуцглн ô MО ауц E ! MО –л г О –л куц–цФрE г ащй
Фр к:уйнОйwОE !цуцглн щ Фр Фц!урц–ц– Ойг ТцE гйг щ й–цургйФ г ! уФ ауйюря »
,уйФ_рр гл Ф ô MО нкОй нкО: E Ф MО Фц êФй^рОE ^О Фйщ уцалуФ ! г ФО[н -
щр[Фргля G ФцщйкФца куц–цФр к нОуйФц г гйнн: щйТц Фц нО й к:гйщгй нФMг кя « ащй
к !цук:- уйê к ,уйФ_рр лкрщцй ^ц кцгйE г О у:- ц ^р!н:E ô г у цкй й–цургйФнг а
1шT
*йщФ гу крця
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12T
!цуцглнй ? !рZл MОр нОу гр р ц– глФТлОФ ц !ц^цФ[ц н ^цнФ г – р êцуФй–р êйг кA ô э:й
!у нО к Z гця
j–цургйФ_: ТрклО к гл[ОлуцE к г О у - !уйкрО эй ! ФОрц нрw–рФлОФ а лщ кц-
Ок уцФря ç –: !уцкуйОррн[ к Фй_рw О нОг к Фцн– Оу Фй О E ^О ! Оцу кцнйд нОйй
ФйZц- –йФОу -я ур^рФй !у нОй ô к рФщлнОурр ! !у рêк щнОкл нФMг к щцйwОн э [Zрц
щцФ[арE р –: Ор–E ^О э: кнц ^лкнОк кйр нцэ у Z я Ац!цу[ л Фйн цнО[ уйêкцгйОц[-
Ф:ц !у ауй––: щ О нОг кE ацу –р г О у: кwОн Ол^Ф:ц wщр ?MО Фйущл н уцй-
рОр-Z л О –E гйг ! лщцО[E н Ор^Ф:–р ФйêкйФр–р Фй! щ эрц Эй–:- э [Z - лêцудAя
» ФйZц- гл[Олуц О нОгр ФйZр нк ц –цнО р н а ущ нО[w – алО щц– ФнОуру кйО[ нк р
ТруФ:ц Оцйя
» ,уйФ_рр Ойг а нца–цФОй Фй А» к э\ц ФцОя Сщцн[ wэ - О нО:- ^ц кцг ô MО
! \ц^рФй э\цнОкцФФ –л кглнля ,уйФ_лТцФгр Фц ТцйwО нлZйО[ ФйZр йуал–цФО: О –E
^О О нО:ц ô О Тц wщря т !урОц[Фр_й тйур к:уйêрйн[ Ойг9 ýцк ê– ТФ ^лкнОк -
кйО[ нцэ у Z E г ащй Оцэ нрZг – –Ф а я MО –л юуйФ_лТцФгр н кцуZцФФ Фц ! Фр-
–йwОE г ащй ау –Ф:ц й–цургйФгр щО к Z уОй р Фц êйэ ООн О –E ^О щл–йwО Фр
гулТйw\рця ýй– MО MнОцОр^цнгр Фц!урОФ я т ТцО э:О[E юуйФ_лêнгй гл[Олуй ô MО
гл[Олуй Фйу_рннрê–йя ýц êФйwя т ТцО э:О[E кй– р ФуйкрОн О нОй ТцФ\рФйE г О у -
у Z к нк ц– н энОкцФФ – ОццдE Ф кнц ! Фр–йwОE ^О Фй э: ^лкнОк кйй нцэ а уйêщ
л^Zц р нцгнлй[Фц-E цнр э: цц э: –цФ[Zця » ,уйФ_рр ц- Ойг рр рФй^ц щйщлО MО
! ФО[дя
oнр айêй н^рОйwО êцугй – щлZрE О аулщ[ ТцФ\рФ: щ ТФй э:О[ !ур^рФ - эцн-
! г -нОкй ! ! к щл ТцФнОкцФФ нОря j–цургйФгр нОйгркйwОн н MО - !у эц– - к уйФ-
Фц– к êуйнОцE г ащй Фй Фр ?êй^йнОлw н э [Z - ! –! -A ФйщцкйwО н!ц_рй[Ф:ц рю^ргр
щ щцк ^цг-! щу нОг к
1ш1
я ýц êФйwE гйг к:E Ф –ФцE ^цнОФ а к уE кн MОй êйОц Фрг ащй Фц
Фуйкрйн[я Эй– йФар-нг ц ФйêкйФрц щцкй-нй ￿
Т:3г*г*g K:3
н нО рО рê щкл н к9 ОуцФру -
к ^Ф:-д р рю^ргдя G Фй^йй Фц ^цФ[ ! Фр–йwE гйг – ТФ ОуцФру кйО[ аулщ[я YФй
^О E эцê[Фй к _ругцà çр н–:н ФйêкйФр к О –E ^О аулщ[ щ ТФй !урл^рО[н нл\цнОк -
кйО[ к ауйФр^цФФ: !у нОуйФнОкй E эцê г О у: цц нл\цнОк кйФрц элщцО нрZг – щргр–à
Эй–й рщц щйФФ а !уцщ–цОй ОлйцОй !уцщ! йайцО О E ^О аулщ[ щ ТФй к:ащцО[ гйгр–-
О !уцщццФФ:– эуйê –E р цнр цц Фц êйгw^рО[ к рю^рг !уцщццФФ а уйê–цуйE О ФйE
гйг лщ н ^Ф:- э Фнй-E к:уйнОцО Фц Ойг -E гйг Фйщ я «у –ц MОр ^рнО юр н юнгр уйн-
нлТщцФр- !цуцщ гйТщ - –йцФ[г - й–цургйФг - нО рО !уйгОр^цнгй êйщй^й р нкêйФФй н
Фц- уйщ нО[ !ур эуцОцФр !цук а ! щу нОг к а рю^ргйя Я ! –Фw уйщ нО[ р а ущ нО[E
к:êкйФФ:ц ! кцФрц– – ца !цук а эwнОай[Оцуй щ щцк ^цг-! щу нОг кE й ОйгТц –:н[
О –E ^О нФ кФ - н–:н рю^ргй Фц к О –E ^О э: ца Ф нррE й к О –E ^О э: кщ Ф крО[
–лТ^рФл Фй О E ^О э: Ф ца нФя
çщц рю^ргй щ щцк ^цг-! щу нОг к ОуйТйцО лОррОйуФ:- ! щ щ й–цургйФ_цк г
нк ц–л Оцля l юуйФ_лê к Ойг а ОФ ZцФр г Оцл Фц ФйэwщйцОня G Фй^ййE цнр к:
Фй^ФцОц н!уйZркйО[ эwнОай[Оцу щ щцк ^цг-! щу нОг к к н!ц_рйрêру кйФФ: –йайêрФй E
Фй кйн Фц! Фр–йw\ц ! н– ОуО р !уцщ ТйО рю^рг щ н! уОркФ: ОуцФру к гя » wэ –
нл^йц кйн О!уйкО Фц ! йщуцнлE ! О –л ^О к ,уйФ_рр эwнОай[Оцу к щ щцк ^цг-! щ-
у нОг к Фц нл\цнОклцОя oнр к: Фй^ФцОц эЛнФО[E ^О кй– ФлТФ E Фйщ кй–р – алО Фй^йО[
н–цО[ня ур Фй–цгц Фй ! кцФрц аулщр – щй юуйФ_лТцФгй О!уйкцОн к –йайêрФ
щцТщ: рр –цнОФ:- элОрг ФрТФца эц[E уйэ Ойw\й к г О у – ТцФ\рФй êФйцО рю-
^ргй э [ZцE ^ц– wэ ц щула ц нл\цнОк Фй êц–ця » Ощцц –йайêрФй – алО эу щрО[ Фц
О [г ТцФ\рФ:E Ой– – ТФ цаг кнОуцОрО[ р –лТ^рФE г О у:ц !урZр н нк р–р ТцФ\р-
1ш1
￿
фу»ам Т:3г*г*g K:3 (
рр ￿
K:3lЭТТЭ)
ô рю^ргр щ !уц!лэцуОйОФ: щцк ^цгE аулщ[ г О у: Фй^рФйцО уйêкркйО[ня »!цу-
к:ц ! кррн[ Фй у:Фгц к 1ФьT- я ô
Фтя!м лнтндм
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
121
Фй–р р кФр–йОц[Ф рêл^йwО О кйуФ:- йнн уОр–цФОя тФ арц юуйФ_лêнгрц –лТ^рФ: к-
wОн ФйнО \р–р –й^ E Ф ! Фр–йwО к ТцФнг – ФрТФц– эц[ц Фц –цФ[ZцE ^ц– к !ура О к-
цФрр ￿
gгgщТ dO3g*Э3>
13_
я ýй^рФйw\й ТцФ\рФй – ТцО л-Ор рê –йайêрФй н у ê к:– рю^рг –
к а у Zцг рê нйОрФй рр гйгр–-Фрэлщ[ щулар– рю^рг –E г О у:- Фц ОуцФрулцОд у кФ:–
н^цО – Фр^ца êй рнгw^цФрц– MнОцОр^цнг а ^лкнОкйя
oнр юуйФ_лê: ! щ щО г Оцл р ОФ ZцФр– –цТщл ! й–р к э [Zц- нОц!цФр н
О ^гр êуцФр MнОцОргрE ^ц– н О ^гр êуцФр !уйгОр^Ф нОрE О Ойг - ! щ щ !урнлОнОклцО р
!ур к:э уц !цук а рю^ргйя ,уйФ_лТцФгр ОуйОО êФй^рОц[Флw ^йнО[ нк ца щ щй Фй
ФрТФцц эц[ц !у рêк щнОкй г –!йФр- ￿
L3 PЭ:l3О A>K3dЭ
рр ￿
Аh3*Т3llЭ
я GйТц к wэ – !у щлг-
О к – –йайêрФц ￿
Mщ*щp:гx
?цщрФ - _цФ:A к нй–: –йцФ[гр р Фрг –л Фц рêкцнОФ: а у щ-
гй ! гл!йОцр р–цwО ау –Ф:- к:э у ^цФ[ êйФОФ: р раурк: – щцц- ФрТФца эц[я
ýй!ур–цуE к ФйZц– –цнОФ – !йурТнг – –йайêрФц ￿
Mщ*щp:гx
Ощц ФрТФца эц[ Фй щрОн
к !цуцщФц- ^йнОр –йайêрФйя »нц нОй[Ф:ц Фц э щр–:ц щ ТрêФр О кйу:9 цщйE ! щалêФргр
р к щй уйн! ТцФ: к щй[Фц- ^йнОр –йайêрФйE н кФ Фр êйэ:р р кн! –Фрр О [г
! О –E уцZркE ^О щФ а ФрТФца эц[ щ ТрêФр –й я
G ТФй кй– !урêФйО[нE ^О л –цФ эwнО кФлZрОц[Ф: уйê–цу кя GйТц г ащй э:й
! щу нОг –E нгу –Ф: ! щу нОг к: рю^рг к –Фц э: кФ Фцщ нОйО ^Ф я тФц э:й
ФлТФйk гйг э: MО л^Zц к:уйêрО[нk йу–йОлуйя –ФwE гйг щФйТщ: –: н –йОцу[w к:эр-
уйр –Фц эwнОай[ОцуE р –й–й !урZй г к:к щлE ^О –Фц э [Zц кнца ! щ щрО н! уОркФ:-
рю^ргE г О у:- э: ! Т Фй э цклw –йZрФл !ц О:E нщцйФФлw рê ОгйФря «йêй н[E ^О
Ойгй эу Ф – ТцО цаг к:щцуТйО[ Zгкй[Ф:ц кцОуй р щйТц !йщцФрц –цОц урОйя
» ! щу нОг к – к êуйнОц лОррОйуФ:- г –ю уО э: нФ кФ:– гурОцурц– – ц- ТрêФря
Я !уцгуйнФ ! Фр–йw йгОурнл р[щл ЯйщФцуE нгйêйкZлw9 G –цФ айкФ:– гурОцурц–
!ур к:э уц щцТщ: кцОн О E ^О э: Фращц Фц Тй р Фц ^цнй н[дя нц !цуццêщй
к йурТ уцZрй Фй-Ор нцэц рщцй[Ф:- юуйФ_лêнгр- рю^ргя Я ! Zй к АЯU ￿
G3lЭ:гЭ
L3J3yЭТТЭ
E г О у:- нк р–р Оцууйнй–р р нОцгФФ:– гл! – э [Zц Фй! –рФйцО г у э ^гл
щ лгуйZцФр-E ^ц– О уа к -уйêкцгйОц[Ф:- г –!цгня Ай– !ур–цурй _ц:- ущ рю^р-
г к нй–: уйêФ: юйн Ф кE !у рêк щрОцц- р рêа О кцФФ: рê уйêФ: –йОцурй к9 нйОрФйE
ZцгйE !гй р ОwE !ур–цурй уйн_кцОгр к а у ZцгE н гйФО кг - рê гулТцкE н эйу йО –
р н!йФщцгн –я Я ! ОуйОрй гл^л куц–цФрE ^О э: ! ФО[E ^О –Фц Фр^ца Фц ! щ щрОя lО –-
цФФй Z !рФа –E лФцнй – - арайФОнгр- й–цургйФнгр- эwнО к гйюц р уцZрй к:!рО[я
,уйФ_лê: Фц рн!:О:кйwО ^лкнОкй крФ: ! ! к щл н энОкцФФ а Оцйя YФр н^рОйwОE
^О нцгн кцОн Фц ОЛц–ц– - ^йнО[w ТрêФр О ^Ф Ойг ТцE гйг у Zр- эцщя Эл\цнОклцО
щйТц юуйФ_лêнгй ! а к угйE к:уйТйw\й MОр ТрêФцФФ:ц _цФФ нОр9
1l Kщ>JJЭ KгЭ*О гl KщгТ
KгЭ*О гl K3гsЭ KгЭ*ь
? Ф у Z цнОE у Z ![цО р у Z Оуй йцОн
1шш
Aя ОФ:ц ул^гр !лур-
ОйФнОкй р !у ОцнОйФОнг а ^лкнОкй крФ:E нйкй э алE Фц г нФлрн[ юуйФ_лêнг - гл[Олу:я
* ^л уйннгйêйО[ кй– щрФ нл^й-E нкêйФФ:- н – р–р щцО[–рE г О у:- !у рê Zц
! нц О а E гйг –: кцуФлрн[ к .ОйО:я Я уйêа кйуркйй н !урОц[Фр_ц- к куц– эцщйE
р – щ ^[ !цуцэрй –цФ нцщлw\р–р н кй–р9 тй–йE О: !у рêФцнй ! ц н к дя o-
кО ур н:Ф9 GйE –й–E О: нгйêйй нл!цу! ц н к дя Я Фц – ай кêО[ к О гE ^ца нгйêйй
Фц Ойгя О – – !урОц[Фр_й кн! –ФрйE ^О !у рêФцнй !ур щцО н к нцгндя
Я !:Оййн[ лэцщрО[ щцОц- к О –E ^О к н кц нцгнд ФцО Фр^ца ! а я ç ^ц– нр[-
Фцц нОйуййн[E Оц– э [Zц щцОр н–л\йрн[я G Z щ О а E ^О E г ащй н:Ф н!у нр –цФE
гйг Фйê:кйцОн гФрайE г О улw !рZлE ОкцОрй9 QО юуйФ_лТцФгр êФйwО –лТ^рФй E
wэкрk ФлE р щулар кц\й дя т: Фцêйщ а щ MО а кцуФлрн[ рê ,уйФ_рр р н кФ
1ш2
ЦйуйФ[ !йОгйя
1шш
+О йкО унгр-E ^цФ[ аулэцФФ:- !цуцк щ к:уйТцФр Фй й–цургйФнгр- ê:гя Ц цц О ^Ф н юуйФ_лêнг а MОл юуйêл
– ТФ !цуцкцнОр к Ойг – щл ц9 Ф ! Фр–йцО О г к у Zр эwщй р щ нО -Ф - к:!ркгц р л–ццО êйФр–йО[н wэ к[wдя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
122
гйêйрн[ к щула - аййгОргця «йг Тц ! л^р н[E ^О – р щцОр Фй^йр к н!урФр–йО[ н к
нцгнд гйг ! цà «йглw !у –:кгл – êа к р– !урZ н[ !цуцТрО[à » ,уйФ_рр Фр н кцу-
ZцФФ н! г -Ф ОФ нррн[ г нй–:– уйêФ:– кц\й–E Ф к j–цургц р элщО ! щ–цФрря
YщФйТщ: ФйэwщййE гйг – р щцОр !урн цщрФррн[ г аул!!ц щулар й–цургйФнгр щцОц-E
к:н–цркйкZр Фй гйрю уФр-нг - !Тц щкл а : –й:Zц-я Я щрОцр MОр –й:Zц-
гйêйрн[ Zкцщй–рE г О у:ц н кцуZцФФ Фц – ар ! ФО[E ! ^ц–л гулТйw\рц Ойг нОуйФФ
уцйарулwО Фй Фйа Ол р О!у:нг кE нОйуZц–л рê г О у: э: ^цО:уц а щйя » ,уйФ_рр
Фр^ца ! щ эФ а Фрг ащй э: Фц !у рê Z я
.йу ООй ЯM–!рФа !рнййE ^О юуйФ_лТцФгр н! г -Ф ОФ нОн г нк ц–л Оцл эй-
а щйу крФрw юуйФ_лêнг - гл[Олу:я +О к !у н к н!рОйФр ô Фр э [Zц р Фр –цФ[Zця
YэФйТцФФ:ц Оцй – ТФ лкрщцО[ к ,уйФ_рр ! кнц–цнОФ я ЭОйОлр к !йугй щц– Ф-
нОурулwО Фй– ау –Ф:ц эу Фê к:ц аулщр р –нрнО:ц а щр_:я » гйТщ – –лêцц ! -
Ф:–-! Ф гйуОрФE рê эуйТйw\р Фйалw ФйОлуля ,уйФ_лê: _цлwОн к !йугй р Фй лр_й E
й йООуйг_р Ф: уйêкцгйОц[Ф: !йуг к р Zй!рО уйнгуйZцФ: ^цФ[ щйТц Огу кцФФ:–р
гйуОрФгй–р9 ТцФ\рФ: н ау –Ф:– эwнО – ОйФ_лwО гйФгйФE й л –лТ^рФ к йлщрО урр !у нО
айêй рê уэрО к:цêйwО О Ойг а !урОФ а êуцр\йя +Ор гйуОрФгр щФ куц–цФФ н–цZ-
Ф:ц р нцагй ! уФ ауйюр^цнгрцE Огу кцФФ:ц р элуцнгФ:цE Ф у щрОцр н кнц– Фц !цуц-
ТркйwО ОО а E ^О щцОр р крщОя
»!цук:ц нО гФлйн[ н Оц–E гйг юуйФ_лê: ОФ нОн г к !у нй– ! йE к êФргйw\р–
к !у _цннц к н!рОйФр щцОц-E г ащй – - н:Ф э: н кнц– –й:Z –я » щрФ !уцгуйнФ:- щцФ[
ца ! щулай ! рау к - ! \йщгц ýйОйZй !урФцнй н н э - Ф клw глгля +Ол глгл êкйр
,йФюйФE О цнО[ MО э: –й[^рг-!л!ня ýйОйZй н а ущ нО[w щц– ФнОуру кйй нк ц Ф к ц
!ур эуцОцФрц Фц О [г ! О –лE ^О раулZгй э:й ! !луФ - нуцщр щцОц- цц к êуйнОйE й
ц\ц р ! О –лE ^О ,йФюйФ л–ц !рКнйО[я Э а ущ нО[w Фй нФй ! щалêФрг н !л!нй р ! гйêйй
–ФцE гйг Ф !рнйцОя тцФ лщркр Фц нО [г О E ^О !л!н – а !рКнйО[дE й нг уцц О E ^О л
Фца э: –йцФ[гр- йФйО –р^цнгр !уйкр[Ф !цуцщйФФ:- !цФрня
ЯE крщр– E Zру г Огу:й у О рр нгйêйй Фц^О ФцнлуйêФ цE ! О –л ^О ýйОйZй
н!у нрй –цФ9 QО -О Фц Ойгàд Я щйТц р Фц êФййE ^О ц- ОкцОрО[я «лгл ,йФюйФ !у рê-
к щрО юуйФ_лêнгй г –!йФр ￿
Ащ:щllЭ
E г О у - к нк w ^цуцщ[ л!уйкцО й–цургйФнгр- г Ф-
_цуФ ￿
M3ТТЭl
я YщФйг Фц р\рОц ,йФюйФй Фй ! гй й–цургйФнгр щцОнгр –йайêрФ кя н -
кй– щруцгО уй ! !у щйТй– ￿
Ащ:щllЭ
к ЭцкцуФ - j–цургц9 ýй й–цургйФнг – у:Фгц –: Ойгр
глг Фц !у щйц–k j–цургйФнг ц э\цнОк нрZг – щ MО а !лурОйФнг ця » Э.j ФргО
Фц а О к !лэр^Ф энлТщйО[ к !у н: ! йдя
Э кцуZцФФ ^цкрщФ E ^О –Ф а ц рê О а E ^О юуйФ_лê: к н!урФр–йwО гйг Ф у–лE
гйг ^йнО[ ТрêФрE щ й–цургйФ_цк кцОн рêрZФц нцгнлй[Ф:–дя MО –л Фцг О у:ц
эуйê кйОц[Ф:ц раулZгр р гФрТгрE рêщйФФ:ц к ,уйФ_ррE Фрг ащй Фц ! кОн к !у щйТц
к j–цургця ç Ойгр гФра Фц–й я
ýй!ур–цуE к гуйнрк рêщйФФ - юуйФ_лêнгр– yлку – гФрац щ –йцФ[гр щцОц- ! щ
ФйêкйФрц– улщ[дE Фй!ц^йОйФ: уц!у щлг_рр гйуОрФ -рE ацФй р Ц Ор^цря «Фрай Фй^р-
ФйцОн н кй–р9 « ащй к:уйнОлE л –цФ элщцО аулщ[E гйг л –й–:дя çр щкц нОйкZрц гйн-
нр^цнгр–р щцОнгрц гФрар рêщйОц[нОкй ￿
G3llгm3:d
рê нцурр т р !цук:ц Огу:Орд ! щ
ФйêкйФрц– цуцщ у ТщцФрц–д р Я ТщцФрцдя » MОр гФрай Фй !ур–цуц Трк ОФ: щцО–
эЛнФwОн нФ к: уйê–Ф ТцФря » гФрай !урк щОн рwнОуй_ррE О ^Ф щц– ФнОурул-
w\рц !у _цнн эуй^Ф а ОйФ_йдE н к гл!цФрE эцуц–цФФ нОр р у ТщцФр нй–: уйêФ:
крщ к Трк ОФ: я
YщФйТщ: – й–цургйФнгй !урОц[Фр_й лкрщцй MОр гФрар л –цФ к !йурТнг - гкйу-
Оруц р нгйêйй9 » О к j–цургц Фр^ца ! щ эФ а Фрг ащй Фц рêщйщлОдя ç Фй э:й н кцу-
ZцФФ !уйкйя +Ор рêщйФр щц– ФнОуру кйр Фй ,уйФгюлуОнг - гФрТФ - у–йугцE рE ! н -
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12ш
кй– уцщйгО уй рêщйОц[нОкй WdhhB5dgRE р ^цФ[ у Z к н!урФр кнц рêщйОц[нОкй êй
рнгw^цФрц– й–цургйФнгр E г О у:ц Фйêкйр р Mу Ор^цнгр–рдя
А ^Ф Ойг - Тц !урц– Тщй р щулалw гФрал рêщйОц[нОкй ￿
G3llгm3:d
! щ ФйêкйФрц–
Ац дя +О йФйО –р^цнгй гФрай щ щцОц- н рwнОуй_р–рE рê эуйТйw\р–р –й[^ргйE
щцк ^гл р Ф к у ТщцФФ а я » гФрац !у рwнОуру кйФ: уйêФ:ц !у _цнн:9 О – цглу-
Ф: щ !цуцуйэ Огр !р\р к Тцлщ ^Ф -грZц^Ф – ОуйгОця » юуйФ_лêнг – рêщйФрр –:
крщр– гйуОрФгр щкл а : –й:Zц-я » й–цургйФнг – рêщйФрр Фй –й[^ргй ФйщцО !й–!цунE
й Фй щцк ^гл ô ZОйФ:я ywэ !:ОФ E ^О MО рêщйФрц эцê гйгр -рэ ауйюр^цнгр рê–цФц-
Фр- !у щйцОн к щулар щцнОр нОуйФй E кгw^й ЮТФлw « уцw р Ай-кйФ[я Айгр– эуй-
ê –E Э.j гйêйрн[ цщрФнОкцФФ - нОуйФ -E ащц э:р кФцнцФ: рê–цФцФр к рwнОуй_рр
?!уйкщйE êй рнгw^цФрц– рнй–нг а çуйФйE глщйE гнОйОрE к нк ц куц– э: êй!уц\цФ кк -
êрО[ юуйФ_лêнглw гл!wул к 1TT юуйФг кE ! О –л ^О Фй Фц- э:й рê эуйТцФй а аулщй
Эк э щй н гйуОрФ: GцйгулйAя
GруцгО у ! эуйê кйОц[Ф:– –йОцурйй– юуйФ_лêнг а рêщйОц[нОкй ￿
ŽcщlЭ dЭs Lщгsг:s
jуОлу *wэZ–цщ êйэ ^цФФ:– а н – к:нгйêй ! êр_рw кнц цку !ц-нгр рêщйОц[нОк9
j–цургйФ_: нрнОц–йОр^цнгр ! щкцуайwО _цФêлуц кнцE ^О О э: рêщйцгй – ТФ уйн_ц-
ФрО[ гйг нцгнлй[Ф ця jФа нйгн Фнгрц щцОнгрц гФрар ô MО щцОнйщ кнг ц ацОО E к г О у –
нцгнй Фц нл\цнОклцОдя

щ щ щ

» 1Фьф ая юуйФ_лêнгр- юр н ю р н!ц_рйрнО ! нц–р Оргц Я йФ ЦйуО !рнй9
»êу н:- юуйФ_лê крщрО к уцэцФгц кО у а нцэя »нц раулZгр к
,уйФ_рр кwОн ! нлОр –ргу г н– – –руй кêу н: E Фр кwОн
л–цФ[ZцФФ:–р г !р–р !уцщ–цО кE гулТйw\р ^ц кцгйk ,уйФ_лêнгрц
раулZгр элгкй[Ф !уцщкц\йwО –ру кêу н: р а О кО уцэцФгй г !урФОрw
кêу н а –руйя o\ц щ О а гйг уцэцФ г лн!ццО э MО – êйщл–йО[нE раулZгр
!уцщнОйкwО ц–л к гй^цнОкц йрэр !уру щ:дя
oнр !урФО[ аргл ЦйуОйE щцОр к:уйнОйwО н !уцщнОйкцФрц– уцй[Ф нОц- ^ц кц^ц-
нг а Оцй р н э [Zр– ! Фр–йФрц– нцгнлй[Ф нОря l Фйн к j–цургц кнц ! -щула –л9 л Фйн
ФцО ê О - нцуцщрФ: –цТщл ТцнОгр– клй-цурê– – р йФТцнгр– р ргйФ[ц– !ур крщц эФй-
ТцФФ а ^ц кц^цнг а Оцйя
Gйкй-Оц !уцщ нОйкр– ! нцщФцц н к +щрО l уО Фя ç Фц О [г ! О –лE ^О н цц _рОй-
Ой–р к: лТц кнОуц^йрн[ Фй нОуйФр_й MО - гФрарE й ! О –лE ^О куц– цц ТрêФр р Фйэw-
щцФр- êй гулТйw\р– –ру – э: ! к у ОФ:– к рнО урря l уО Ф !цуцц йй к йурТ к
г Ф_ц z{z кцгй р л–цуй Ой– êй Фцнг [г цО щ Фй^йй »О у - –ру к - к -Ф:я ç–цФФ
к MО О рнО ур^цнгр- !цур щ –Ф ТцнОк й–цургйФнгр –лТ^рФ ?êй^йнОлw нй–: э:^Ф:
щцуцкцФнгр уцэОE г О у:ц щ MО а Фрг ащй Фц к:цêТйр êй !уцщц: нк ца у щФ а ZОйОйA
!урц йр к ,уйФ_рw р гйêйрн[ к эЛОр юуйФ_лТцФ гя
Ццнн! уФ E О э: куц–E г ащй к !у н ￿
.щ>lЭk-.щ>s cщ>chЭ: 3.Эc mщг?
13;
êйщйкйр ^цФ[
^йнО я
1шС
»: ОрОц н –Ф - !цуцн!йО[à
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12С
у Zй цукйE й ! О – р »О уй –ру кй к -Фйя +О э: Фц!у нО ц
р ^йнО а щФ ц куц–я
,уйФ_лТцФгр ! гйêйр !у нО:– й–цургйФ_й– wэ к[ Ойг -E гйг - р–
Фрг ащй Фц ! гйê:кйр Фр ЦцООрE Фр тцааря
«йг й–цургйФ_:E Ойг р юуйФ_лТцФгр рн!:О:кйр M– _р Фй[Ф:- р MгêрнОцФ_рй[Ф:-
а щя тйур-« щE г О уй э:й – щ - к !цур щ »О у - –ру к - к -Ф:E кн! –рФйцО9 »
О куц– ауйФр_й –цТщл ТрêФ[w р н–цуО[w э:й нОцуО -я тФ арц юуйФ_лêнгрц –лТ^рФ:
к цкйрE э:р лэрО:E нрщцр к Оwу[–й рр нОйр гйцгй–ря
Ц: –й цщ: р уйщ нОрE êйО –Ф а О^йФря ,уйФ_лТцФгр р й–цургйФ_: êй а щ:
к -Ф: рêа щйрн[ ! wэкр р нцгнля j–цургйФнгрц н щйО: !урZр к ,уйФ_рw н Z г -
йщ –E Фц- Ф к:–р ^лгй–рE нрайуцОй–рE Ткй^г -E г Фнцукй–р р гу –ц кнца MО а !ур-
Фцнр к нОуйФл нй– ц ТцйФФ ц р н эйêФрОц[Ф ц ô нк э ТщцФрц О юйZрê–йя ç –:E юуйФ-
_лТцФгрE Огу:р р– ФйZр эЛОрдя
» ! нцк цФФ:ц а щ: –цТщл щкл– ФйZр–р нОуйФй–р !у рн щр йгОркФ:- гл[Олу-
Ф:- э–цФE й уц!лОй_р юуйФ_лТцФ г к гй^цнОкц нй–: нцгнлй[Ф: н эйêФрОц[Фр_ лгуц-
!рйн[ гйг Фрг ащйя +О ОуйТйцО ю О ауйюр Я эцуй GлйнФ
1шь
! щ ФйêкйФрц– _цл- л
YОц[-щц-»р[д ?
LЭ K3гsЭ: dЭ lOhôТЭl dЭ .гllЭ

ýй ю О ауйюрр êй!ц^йОцФE ! Тйл-E нй–:- рêкцнОФ:- юуйФ_лêнгр- ! _цл-я +О О
! _цл- !йурТнг - !йу: !уцгуйнФ нр–к рêрулцО юуйФ_лêнг ц ! Фр–йФрц О а E ^О куц–
э:нОу Оц^Ф р ТрО[ Фйщ нц-^йня , О ауйюрE нщцйФФй GлйнФ E ОуйТйцО элщФр^Ф нО[ р
щФ куц–цФФ !л[н ТрêФря йуйE êйэ:к э кнц–E нОуйнОФ _цлцОня Ящ – н wэ кФргй–р
!у щрО нОу ар- ^ц кцг к эцуцОц р ^гй E гйгй-О ТцФ\рФй к !й\ц êйщл–^рк н– ОурО к
!лнО Оля ýргО Фц эуй\йцО кФр–йФр Фй _цлw\р ня ywщр рщлО ! лр_цE глуО к эрнОу E
ТрêФ[ ФцнцОн –р– ￿
ЮщТЭl dЭ VгllЭ
E г О у:- н Оц куц–цФ –й рê–цФрня »нц О Тц нцу ц
Фцэ E Оц Тц уцнО уйФ:E Оц Тц а лэря » -Ф: !ур щО р л щОE wщр у ТщйwОн р л–руйwОE
й юуйФ_лê:E гйг ! гйê:кйцО лщ ТФрг GлйнФ E кнцащй Фй щО куц– щ wэкря
+Ой ю О ауйюр э:й нщцйФй ^цуцê ОурФйщ_йО[ цО ! нц н–цуОр l уО ФE ! Фр–йФрц
г О у - юуйФ_лêнг - щлZр э: р нОйцОн кцуФ:–я MО –л к гй^цнОкц êйгw^цФр –:
кн! –Фр– цц н кй юуйФ_лТцФгй р О –E ^О Оц êФйwО wэкр р нцгнц ?й ОйгТц щулар
нцущц^Ф: р йэн wОФ л– êурОц[Ф: к !у нй A9
,уйФ_лТцФгр эйщйwО нк э щ - кêащ к р Фц э:гФ кцФФ - ^лкнОкцФФ - к н!ур-
р–^рк нО[wя Э ^цОйФрц MОр щкл н! н эФ нОц- ! у щр ^лкнОк E г О у ц Фр Фйê:кйwО

lЭ pl3гsг:ь
13L
я YщФйг MО э цц лО Ф^цФФ ц ! Фр–йФрц лщ к [нОкр ФцТцр О E ^О –: кгй-
щ:кйц– к йФар-нг ц н к
plЭ3s>:Э
дя
LЭ pl3гsг:
êФй^йцО кнц–р !урêФйкйц– ц р н кцуZцФФ Фц ауйФр^цФФ ц !уйк Фйнй-
ТщйО[н нк р–р \л\цФр–рE !у–й р Фц! нуцщнОкцФФй уйщ нО[ кглZйО[ ! щ: щцуцкйE
1шь
￿
RщKЭ:Т +щгs*Э3>
?1Ф12ô1ФФСA ô юуйФ_лêнгр- ю О ауйюE –йнОцу ал–йФрнОр^цнг - юуйФ_лêнг - ю О ауйюрря Сй нк w
щ алw ТрêФ[ GлйнФ Ойг р Фц к!рнйн Фр к щрФ рê нОрц-E Фц н êщй нк ц- Ок у^цнг - Zг :я GлйнФ нэрТйн н
нwууцйрнОй–рE йкйФайущрнОй–рE !у э кй нцэ к !ргО урйрê–ця » 1ФУС ая ! л^р êкйФрц у:_йу YущцФй ^цОФ а
цар Фйя
1шм
lщ к [нОкрця
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12ь
Фйê:кйц– а ê О:–
1шф
я ýргйгрц кФлZцФр р êй!уцО:E лОкцуТщцФрE ^О MО ауц E Фц к
н нО Фрр !урФрêрО[ MО лщ к [нОкрцE ! О –л ^О Ф E О ^Ф Ойг ТцE гйг р wэ к[E Огу:О
к нк р уц^й р щц-нОкр k щ юуйФ_лê к MО ^йнО[ н–ц а р уйщ нОФ а к н!урОр
ТрêФрдя
1шф
Сщцн[ ^цкрщФй йнн _рй_р н эрэц-нгр– щуцк – ! êФйФр р рнО урц- !цук у щФ а ауц йд ô кглZцФрц– êй!уцО-
Ф: ! щ к MО а щуцкйE н ! нцщлw\р– рêаФйФрц– jщй–й р oк: рê уйя ô
Фтя!м тном
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12м

-н»чФ 1Фа 2ш1 Сук ль м ф Аг +Сля


!я <на
2ш1яд:н. »н» чФв= вн> дн. »н» дч внг

YОу:к г

-а Ф= > »яа+Ф вдчв+ »нчд
дч вФ5 :Фач»н> Фав1я 1Ф»1

оцФ\рФ: ô н ТФ:ц нл\цнОкйя »й– ФлТФ кнця ç –Ф а кнца я ç к: ТрщйцОцE ^О кйZ
–лТ^рФй эцн!ц^рО кйн MОр–E щйТц цнр к: Фц эЛнФрр ц–лE ^О кй– г ФгуцОФ ФлТФ E рр
щйТц цнр О E ^ца к: Оцр !О[ –рФлО ФйêйщE рщцО куйêуцê н Оц–E ^ца к: ОрОц к щйФФ:-
– –цФОя Я ^йнО к ZлОгл а к уwE ^О ТцФ\рФй н– ТцО ! ^лкнОк кйО[ нцэ ! -ФйнО \ц–л
лщ кцОк уцФФ -E О [г г ащй л Фцц элщцО ^цОкцу уйêФ: –лТ^рФ9 нОйургE !лай E ! к -
арайФО р ац-я
ЭОйург элщцО нрщцО[ н кй–р щ –йE ОуйОрО[ нк w !цФнрw Фй кйнE эФр–йО[ кйнE н êщйкйО[
лwО рk Фргйг а нцгнй ô Ф Фй MО лТц Фц н! н эцФя YО Фца к: ! л^йцОц юрФйФн клw
эцê !йнФ нО[я
лай à +О О ! -щцО Фй кнцE ^О э: к:ул^рО[ кйн9 ОкцщцО щцОц- Фй гулТ гE н щрО н
кй–р к !у щлгО к:- –йайêрФE к к: щФ:ц к:– цО –йZрФлE ! нрщрО н г О – ô кнц ^О ОрОця
YФ элщцО !у нО н^йнОрк О О а E ^О Ойгй гуйнйкр_йE гйг к:E !у нО эуй\йцО Фй Фца
кФр–йФрця YО Фца к: ! л^йцОц куц– щ нцэE wэр– -дя YФ нк э ТщйцО кйн щ О а E
^О э: к: – ар нщцйО[ кнц нк р р^Ф:ц щцйя
Gйцц ! к - арайФОя »й– ФлТцФ нр[Ф:-E щ эу:- ! к - арайФОя »: êФйцОцE ^О Ф
кй– щйнОя YФ э [Z - р Фц ^цФ[ л–Ф:-E Фц – ТцО ! щщцуТйО[ рФОццгОлй[Флw эцнцщлE Ф
Ф Фйгй^йФ н а к: щ !О р нщцйцО кнцE ^О э: к: нО Фйр О лщ к [нОкря l– ! –уй^р-
Оц[Ф:- нцгн ô к О ^О к: ! л^йцОц О Фца я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12ф
j к О н !йуФц–-ацц– – ТФ !у -Орн[ ! –йайêрФй–E ! э ОйО[ О –E ^О гл!р кй–
нОйургE ! гйгр– ! ул^цФр– к: ! нйр !лай р гйг р–цФФ к: кнw Фцщцw глк:угйрн[
н ! к:– арайФО –E ô н ацц– к: э ОйцОц э кнц– я
QцО:уц !йуФE лщ кцОк уw\р кнц кйZр ! ОуцэФ нОрE щ ТФ: !урФцнОр кй– н^й-
нО[ця Я а к уw щ ТФ:дE ! О –л ^О щ ТцФ\рФ н^йнО[ц Фц айуйФОрулцОнE щйТц г ащй
лщ кцОк уwОн кнц р ! ОуцэФ нОря
т: ! Ф нО[w !урêФйц–E ^О к: к!уйкц к wэ ц куц– рê–цФрО[ !йуй–цОу:E лн кр
р н!ц_рюргл О а E ^О р–цФФ нщцйцО кйн н^йнОрк:–рE !:Ойц–н !урн! н эрО[н г MО –л
ô рE гйг !уйкр E Фц – Тц–я » Ор^рц О кйнE ТцФ\рФE –лТ^рФ: ô ^цФ[ !у нО:ц нл\цнОкйя
ýй нй– – щццE ^О э: нщцйО[ Фйн н^йнОрк:–рE ФлТФ Фц Ойг лТ –Ф а я
,йгОр^цнгр цнО[ О [г Оур кц\рE г О у:цE ! э [Z –л н^цОлE ФлТФ:
гйТщ –л –лТ^рФц9 ! щщцуТгйE кцуФ нО[ р нцгня
»нца Оуря ç êщцн[ щ О а E ^О э: уйê êй уйê – а к урО[ кй–E ^О щйE кнц щц-нОкр-
Оц[Ф Ойг !у нО я
А E ^О Фй– ФлТФ E ô ! нО ФФ рE к нл\Ф нОрE Фцрê–цФФ я ç ТцФ\рФц цаг щйурО[
нк ца –лТ^рФл ! щщцуТг -E wэ к[w р нцгн –E ! О –л ^О MО ^йнО[ цц !уру щ:E ! щ-
щцуТгй р wэ к[ ô MО О E ^О ТцФ\рФ: щйwО рФнОрФгОркФ р нк э щФ я »: !у нО Фйê:кй-
цОц MО рФй^ц ô êйэ О -я ç цнр к: wэрОц –лТ^рФл ФйнО [г E ^О а О к: êйэ ОрО[н Фц–E
О ащйE э: нгйêйE к: wэрОц ца щ нОйО ^Ф E ^О э: р–цО[ н Фр– р рФОр–Ф:ц ОФ ZцФря
Айгр– эуйê –E MОр Оур кц\р !ур щО г кй– цнОцнОкцФФ я ç MО кнцE ^О ^цО О кйн кйZ
–лТ^рФйя êк [Оц –Фц эЛнФрО[ MО ! Ощц[Ф нОря

шяаФрв1я è *ь Тнcн :Фач»н

т: щ ТФ: ^лкнОк кйО[E ^О Фйн гО -О ! щщцуТркйцО ô элщО –: г у рE щйТц цнр
MО н кнц– Фц Ойгя »: щ ТФ: ! ФО[E ^О E г ащй –: к: щр– êй щкцу[E кцн[ –ру а О к нэрО[
Фйн н Ф ая QцуФ:-E эц:-E ТцО:-E ! нйО:- ô wэ - –лТ^рФйE к: щ рê щ –йE а О к г
э у[эця
YФ – ТцО уйэ ОйО[ Фй Ойг - уйэ ОцE ащц Фй^й[Фрг Фй Фй^й[Фргц р гйТщ:- к wэ -
– –цФО – ТцО кул^рО[ ц–л рêкц\цФрц э лк [ФцФрр ô р ца ТрêФ[ рê–цФрОн к –аФ кцФрц
гйя йуцФ[E ! щ^рФцФФ:- кйZц–л –лТ^рФцE к ê– ТФ E !у нО р\цО н! н э ! щнрщцО[ ца E
^О э: нй– –л ! л^йО[ э [Zлw êйу!йОлE р ц–л щ й–! ^грE лау ТйwО р ца н кй р
! нОл!гр кйZц–л –лТ^рФця »йZ –лТ^рФй – ТцО ц йО[ ! лр_цE щл–й нк ц–E й êйОц–
нОйФ крОнE р н Фр– нл^рОн ^О -О E Фц! щкйнОФ ц ца г ФОу wE рр гО -Фрэлщ[ – ТцО
! !:ОйО[н О эуйО[ л Фца О E ^ц– Ф кйщццОя çФй^ц а к уE –лТ^рФй ! нО ФФ Фй щрОн
к н нО Фрр э ца О кФ нОрE _цФркй щулар –лТ^рФE Фй щ\р н ущ – н Фр–E а О к:-
êй\р\йО[ кнц нк р щ нОрТцФр ?к О – ^рнц р кйнAя
MО –л щ –й –: Ор– уйннйэрО[ня
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12У
»нцE ^О –: Ор–E MО лн:ZйО[9 тр:-E гйг !у Zц Ок - щцФ[à
Э!йнрэ êй О E ^О О: щцйцZ[я
т: ФлТщйц–н к Оцэц р wэр– Оцэ р н^йнОрк:E ^О О: л Фйн цнО[дя
т: щ ТФ: ^лкнОк кйО[ нцэ г у –рE щйТц цнр –: кцщц– нцэ Фц ! -г у цкнгря
кцу[ОцE ^ц– э [Zц к: ! êк цОц Фй– \л\йО[ нцэ гц–-О н эцФФ:–E Оц– э [Zц –:
Ощйц– кй–я т: !у нО уйэ Ойц– ц\ц л! уФцця » О Ойг !у нО я ЦцурОц !ур–цу н – ц- –й–:9
гйТщ ц к нгуцнФ ц лОу – - Оц_ нОура –цФ !цуцщ ! нц\цФрц– _цугкрE рE г ащй E кнОйк
н нОлйE Фйщцкй нк - г нОw– р э ОрФгр р к: щр к êйE –й–йE э:кй E грщ:кйй –цФ
кêащ – р а к урй9 »: О [г ! н– ОурОц Фй нОурТгл MО а –й[^ргй ô !у нО эцнг]д
рр Э– Оур-гй ô О: элщцZ[ Фц Оуйêр–E г ащй ! -щцZ[ к _цуг к[]д
Я MО лнк р9 цнр йгглуйОФ ! щнОурТцФE Фй –Фц гуйнрк:- г нОw–E О к: Тл рê
щ –й н уйн!у–цФФ:–р !ц^й–р р к:н г ! щФО - а к -E ! О –л ^О –й–й нгйêййE ^О
 к:аТл Ор^Ф я ç Оц_ О Тц уйн!уйк !ц^рE ! О –л ^О гйТщ ц к нгуцнцФ[ц –й–й
Фй! –рФйй ц–лE ^О кнц MО ô эйа щйу ц–лE _ц кйй р эйа щйурйя
тлТ^рФй ^цО н:ZйО[ О ТцФ\рФ:9 тр:-E Фц – ал к:уйêрО[ н кй–рE гйг 
_цФw О E ^О О: щцйцZ[ щ –цФ р щцОц-дя
у нО:ц н кй эйа щйуФ нОр !урщйwО Фй– нрE ^О э: !у щ ТйО[
щцйО[ кнцE ^О ФлТФ щ кйн р нц–[ря
»нцE ^О –: щцйц–E ô элщ[ О лнцущФ:- Оулщ р êйу!йОйE г О улw –: Фцнц– к щ –E рр
Фц^О э цц !у нО цE ку щц !ура О кцФр ZйZ:г к к нлээ ОФр- кц^цу рр êйаулêгр эц[
к нОруглE ô кнц MО –: элщц– щцйО[ а уйêщ ^й\ц р ОФццE цнр ! л^р– êй MО Фйауйщля
ç MОй Фйауйщй Фц нО рО кй– Фр _цФОйя YФй !у нО рн щрО рê нцущ_й9 Э!йнрэ E –р:-я Я
_цФw О E ^О О: щцйцZ[дя
»: щйТц Фц ! щ êуцкйцОцE гйг кйТФ MО щ кйZца –лТ^рФ:9 Фц–Ф а ! щщцуТгр
! щкраФцО ца Фй О E ^О э: êй ОцО[ нщцйО[ э [Zця Gл–йцОцE ФйZй нлу к нО[ р ФцТцйФрц
эФр–йО[н êФй^рОE ^О Фй– MОй ! щщцуТгй Фц ФлТФйà » кнц ФцО ô ФлТФйя ç гйг - –лТ^рФй Фц
êй ^цО н:ZйО[ ^й\ц !урêФйФрц9 А: Ойг - э [Z - р нр[Ф:-E О: ô кнцE ^О –Фц ФлТФ ]д

шяаФрв1я è ,ь Тнcн Фав1я

-–рОцE ФйZй wэ к[ н кцуZцФФ Ор^йцОн О кйZц- ô M– _р Фй[Ф -E êйэ О-
рк -E рнгуцФФц-E нйщг -E щ эу -E кнц эЛц–w\ц-я оцФнгй wэ к[ ФйнО [г гуц!гй р
! ОФйE ^О Тгй – ТцО нО О[ к Фц-я ç г ащй ТцФ\рФй wэрОE Фй кцуФй ô Фй Фц – ТцО
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
12Ф
!уцщнОйкрО[ нцэ н гц–-О E гу –ц кйнE ! О –л ^О ФргО щула - ц- Фц ФлТцФя Айг кй wэ к[
ТцФ\рФ:я
G –лТ^рФ wэ к[ ô MО !уцщйФФ нО[я К
+О êФй^рОE ^О E ^О э: Фр нл^р н[E к: элщцОц ущ – н Фй–ря ýйн лк [ФwО ô к:
нОйцОцн[ н Фй–рE щйТц цнр –: Фц !урФ нр– щ – - êйу!йО:я Ццнцщл н ! щулай–рE к: н
MФОлêрйê– – а к урОц9 +О – - –лТ^рФйя Я кцуФй ц–лдя j !ур крщц гйг --Фрэлщ[ êФй–ц-
ФрО нОр ô MОйг а !ц-э E н у\ца щцФ[ай–рE нй– щ к [Ф а E нцгнлй[Ф а р Оя !я ô к:
гуц!^ц нТр–йцОц ФйZл улгл р а к урОц О кнц- щлZр9 тФц Фц ФлТФ: MОр нФ\рцн э ай-
О:ц гуйнйк_:E ! О –л ^О – - –лТ^рФй щ –цФ цщрФнОкцФФ:- р Фц! кО ур–:-]д ?т:
– Тц– О [г ФйщцО[нE ^О к: нгйТцОц р–цФФ MО 9AяA
уцщйФФ нО[ ô MО ФйZц ! Фр–йФрц wэкря G –лТ^рФ: !уцщйФФ нО[ р wэ к[ ô
MО щФ р О Тця Ай wэ к[E г О улw к: ОуцэлцОцE гуйнркйE Ф ФйZй wэ к[ Фц ! Тй Фй
кйZля YФй щулайE О р нОйцОн wэ к[wя ç wэ к[ –лТ^рФ: ô MО ^цФ[ нр[Фй кц\[я
lщркрОц[Фйя oнр кйZй !уцщйФФ нО[ элщцО рнОрФФ - р Фц н! ур– -E –лТ^рФй р к!уйкщл
лэ[цО êй кйн wэ а я Ццê г цэйФр-я

шяаФрв1я è 3ь !Ф»1

Gц нФ ця тлТ^рФ:я ОуцэФ нО[я Эцгня т: wэр– MО я ýй MО - !йФцОц ФцО Фр^ца
! щ эФ а MО –лE ФцО Фр^ца щула а E ^ца –: э: Оцр Ойг нр[Ф р ! нО ФФ E ФцО Фр^ца
! щ эФ а MО –лE эцê MО а –: !у нО Фц к н нО Фрр ТрО[я СйэцурОц ФйZ щ –E уйэ ОлE
–йZрФлE кнц ФйZр гу г щр кE Ф ! Тйл-нОй ô ! -Тй-л--нОй] ô Фц лОйркй-Оц нйщцФ[-
г а дя
ýйн Фц êйэ ОрО нОй[Ф ц ô Фй– ФлТцФ нцгня т: щ ТФ: э:О[
юрêр^цнгр нкêйФ: н ТцФ\рФ -E г О улw wэр–E ТцФ\рФ -E г О уй кцуФй
Фй– р ! щщцуТркйцО ФйнE р –: щцйц– MО E êйФр–йн[ н Фц- wэ к[wя
+– _р Фй[Фй нО у Фй ô уйêа к у:E эЛОрE ! ТйОр улг р !урТр–йФрц щула г щулал
ô MО кйZй !уцу айОркйя т: щцйц– ! щ эФ цE ! Фр–йE ^О MО кйТФ щ кйня ý ! -–рОц9
–:E –лТ^рФ:E лнОйФйкркйц– нкê[ н ! – \[w нцгнйя ç О ^гйя Айг –: ! щгw^йц–нE !цуц-
êйуТйц–н р ! кО уФ г ФОйгОрулц–я Я Фц êФйw –лТ^рФ:E г О у –л э: MО э: Фц ФлТФ я
Э!у нрОц wэ а !йуФE кйТцФ р нцгн к ОФ ZцФр E ô р О ОE гО ОкцОрО Оур_йОц[Ф E
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1шT
ТцОя ЯE Фй!ур–цуE ц\ц Фц кнОуц^й Ойг а я oнр к: кнОуцОрОцE ! –цнОрОц Ойг а !йуФ к
–лêц- ô MО лФргл–я ý э [Zц- ^йнОр –лТ^рФ нцгн ФлТцФ гйг к êщл я
»: !у ОФцОц эцê MО а к л^Zц– нл^йц –цн_я j êйОц– Ф ! л^рО MО л г а -
Фрэлщ[ щула а ?цнр О [г к: Фц ТщцОц О Фца уцэцФгйAя к уw кй–9 эйФщ: нФ кйФ:
Фй ! щщцуТгц р !уцщйФФ нОр ô !йуФр н эруйwОн к эйФщ:E нФ кйФФ:ц Фй MОр щкл кц\й я
oщрФнОкцФФ - Фцщ нОйw\ц- кц\[w кцОн нцгнE р р–цФФ ! MО –л к эйФщй ! кwОн
щцклZгря щ эФ ц !у рн щрО р к глэй эй-гцу кE р нуцщр wэрОцц- гйФОурE р л –йн -
Ф кE р к Ой-Ф: эуйОнОкй ô кцн[ –лТнг - –ру ! нОу цФ Фй MОр Оуц !урФ_р!й я
ýцО Фр щФ а щФ к ФцщццE г ащйE !у нФлкZрн[E –: э: Фц нОуц–ррн[ г MО –ля ЭгйТц–E
к: Фц ^цФ эуйОнОкй jE Ф к: крОц[Ф:- !уцщнОйкрОц[ эуйОнОкй ЦE г О у:- –рФр–л– к
Оц^цФрц ZцнОр Фцщц[ Ойг р Фц !урФцн гОкл !уцщйФФ нОр эуйОнОкл jE Ф ô к: эй^ррн[
к р _кцОйя G !лнОр–E Фр лêФйwОE ^О к: Фц
щйр Ойг - гОк:E Фц !у Zр ! нк\цФря СФйцОцE ^О !у рê -щцОE г ащй MОр уцэОй
лêФйwОE ^О к: Фц ^цФ эуйОнОкйà QО к: !уцщйр р щ кцурц ô р _кцОйà »й– Фц !у щцу-
ТйО[н р щФя урщрОц ц\ц уйê г Фй р нэ ур\цE р кнц лкрщрОця урщрОц-гй к гйФОур-глэE
цнр к: Фц ца ^цФ] »цуФ нО[я щщцуТгйя çê MО а н нО О –лТ^рФ:я
ý Фр щрФ рê Фр Фц – ТцО !у ТрО[ эцê нцгнйя YE Ф ! щ ТщцОE цнр л кйн –цн^Ф:ц ô
цнрE г Фц^Ф E Ф кйн wэрОя oнр ц–л кнц уйкФ E Ф Фц элщцО !:ОйО[н ! л^рО[ кйZр йнгр
ô Ф !у нО ! л^рО р л щула -я
oнр к: щ êрулцОц нцгн р Фц щцйцОц О а E ^О к: щцйрE г ащй Фй^йр
кнОуц^йО[нE О Ф Фй-щцО г а -О щула а E гО щйнО ц–л О E ^ца ц–л Фц
кйОйцОя
кцу[Оц9 Ф нгйТцО кнц–E ^О MО – щцк ^гйдE Ф –цТщл Оц– л Фца элщцО щулай
ТцФ\рФйE г О уй элщцО а О кй щйО[ ц–л О E ^О Ф ^цО р к ^ц– Ф ФлТщйцОнE ô нцгня
-–рОц !уйкр[Ф 9 –: Фц Трк ОФ:ця т: êФйц–E ^О энО Оц[нОкй !цуц–цФ^рк:E ^О
к: êйэцуц–цФцр р куй^ а к урОE ^О ФлТФ ! щ ТщйО[ ZцнО[ Фцщц[E рр л кйн –цн^Ф:цE
кйZр а у– Ф: гй!урêФр^йwО р к: Фц к ФйнОу цФрря
ý Фц[ê кц^Ф !урщл–:кйО[ Оа к угря »: – ТцОцE цнр ОрОцE к щрО[ –лТ^рФл êй
Ф ня ý E гйг э: Ф Фр wэр кйнE нц–[wE нк w у [ êрФй щ –йE цнр к: Фй^ФцОц щ êру кйО[
нцгнE эêйОц[Ф к êФргФлО !у эц–:я
тФц ФцщйкФ нОлгФл !О[щцнОE Ф а к уw кй– !у– нц-^йн9 к MО – к !у нц Фц
нщцуТркй-Оц –цФ р Фц к щрОц êй Ф ня » – ц– к êуйнОц ^л MО а уцТцE ! О –л ^О êйФОE
улг к Тл г –!йФрц-E л –цФ цнО[ ауйюргE г О у:- ФлТФ н эwщйО[E ^йнО э:кйw к уйêЛ-
цêщй E Фй н_цФцE Фй уйщр E !рZл гФрарE êйФр–йwн[ н энОкцФФ:– эйа Ок урОц[Ф:– ю Фщ –
ô н к –E Фц нрТл Фй –цнОця ç к – ц– к êуйнОц Фц – ал ! êк рО[ нцэц к!лО:кйО[н к
!у эц–: ô –:нцФФ E M– _р Фй[Ф рр щл кФ я jщ щ –цФ лТц Фц кйурйФОя Я щцйw
кнц ^О – алE ^О э: !ур-Ор г »уйОй– ЯйE р нц-^йн MО – ТцО !у рê -Ор к wэ - щцФ[я oнр
 Фй^Фл к!лО:кйО[н к !у эц–:E л –цФ – ТцО нл^рО[н рФюйугОE р лТц Фц к -щл к нк -
щ –я çнОрФй к О –E ^О E цнр Фц – ал нФО[ нк ц Фй!уТцФрц щ –йE к êФргФлО !у эц–:я
oнрE ! – ркZрн[E !:Ойwн[ ! элщрО[ кйн щйО[ –Фц Фц–Ф а нцгнлй[Ф - уйêущгрE й к:
р\цОц !ур^рФ:E ! ^ц–л к: Фц – ТцОц MО а нщцйО[E О ^О -О –цТщл Фй–р рê–цФрОня
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1ш1
 О к н! урО[E ^О к кйZц- нц–[ц нл^йцОн Фц^О ку щц9 Ф ^р Фй!у цО к Оц^цФрц кнц-
Фцщцр к: нрщцр л ! нОцр э [Ф а уцэцФгйE й щула а уйФФр– лОу – !цуцщ уйэ О - !у к -
Тйр к Zг л3 гйТщ:- уйэ ^р- щцФ[ к: эррн[ н нк р–р г цай–р р Фй^й[Фрг –E лл^й
!ОФйщ_йО[ –рФлОE ^О э: !у а ОрО[ нглщФ:- эцщE êйОц– к ^йн !рг ! ц йр щ – -E ^О э:
êйФО[н нк ц- кО у - уйэ О -9 !ура О крО[ эцщE !у кцурО[ щ –йZФцц êйщйФрц л щцОц-E
! нОруйО[ р Оя щя р Оя !я ç г О –л – –цФОлE г ащй !урщцО кйZ –лТ^рФйE ! нцщФццE ^ц– к:
щл–йцОцE ô MО ! ТрОц[Ф:- Огрг Фй О E ^О щФй – êФйг –й Фйê:кйцО ! !:кй-
Фрц– ! !ц^лдя »: êФйцОцE ^ц– а к уwE ô нгйêйй Фйя ô +О г ащй к:E лО –цФФйE
Фйг Фц_ !йщйцОц к ! нОц[ р –ц^ОйцОц рZ[ О –E ^О э: !у нО ! н– ОуцО[ wэр– ц Оцц-
Z лE й Ф кщула ! !:кйцО кйн ! !ц^лk «йуйлдя
YщФйг – ! щулай ! !у нОл Фц щ айщ:кйцОн О –E ^О цц –лТл
О Тц Фйщ ц ! !:кйО[ ! !ц^лдя YФ кцщ[ О Тц уйэ Ой кцн[ щцФ[ ô
Фц –цФ[Zц кйZца я ç ОE к ê– ТФ E Ф р Фц нщцй нО [г Тц ! щ –л ô
^О -О О Тц нщцйE р ц–лE гйг р кй–E О Тц ФлТФ уйннйэрО[ня o- ФуйкрОн
Оццкрê уE ц–л ô нцгня YФй лнОйй MОр– êйФр–йО[нE Ф лнОй О О а E ^О
MОр– Фц êйФр–йцОня ç цнр Фй уйннйэцОн щ –й !цуцщ Оццкрê у –E Ф
уйннйэцОн кФц щ –й ô н щула - ТцФ\рФ -я
Я Фц а к уwE ^О Ф ! нОл!йцО !уйкр[Ф я ý гйг –лТ^рФй ца ! Фр–йwя
ç цнр э: э: к р н!й[Фц !цуцщ Оц–E гйг кнгу цОн кнц лу щнОк р э–йФйE щй
э: щрФ –лщу:- н кцО9 эйа щйурОц Оц E г а wэрОця +О êФй^рОE ^О E цнр –лТ^рФй крщрОE
^О л ца ТцФ\рФ: э: ОулщФ:- щцФ[ р ц- Фц ! –цZйй э: ! – \[ ! щ –лE Ф щ ТцФ
кФцнОр нк w ц!Оля oнр Фй а О крОE Ф – цО ! нлщля oнр Фй айщрО Фй êйкОуй щцТщл щ
щцОц-E Ф ! – айцО р– н лу гй–ря oнр Фй лгйщ:кйцО щцОц- к ! нОц[E Ф лгйщ:кйцО к
! нОц[ нк w ТцФлE ! – айцО ц- !урФО[ щлZE ! êк цО ц- уйннйэрО[нE к:!рк э гй крФйE
щцйцО кнцE ^О э: Фй ! ФйE ^О нцгн н wэр– - ТцФ\рФ - щ Фца Фц !у нО уйêущгйE
й йгО wэкря ç ФйE к ê– ТФ E н э [Zц- а О кФ нО[w êй ^цО О!йОрО[ Оц– Тц ô Фц уйê-
щуйТцФрц–E й л! рОц[Ф:– цаг –:нрц– р уйнг кйФФ нО[w О н êФйФр О а E ^О êФй^рО
э:О[ ТцйФФ -я
ý ! -–рОцE ^О Фр щрФ –лТ^рФй Фц элщцО гйТщ:- кц^цу ла \йО[ нк w ТцФлE ^О э:
êйФО[н н Фц- нцгн –я +О Фцэйа уйêл–Ф я çФ ащй Ф !у нО êй ^цО р–цО[ кйн эцê кнгр
!уцй–эл ô эцê О а E ^О э: ца к:ФлТщйр ^лкнОк кйО[ нцэ ц\ц щФр– !лФгО –д к кйZц–
!цуц^Фц щця «йТщ:- –лТ^рФй !у нО ^цО ! л^йО[ MО О нк ц- ТцФ\рФ:я «йТщ:-E эцê
рнгw^цФря
»: – ТцОц щцйО[ ! гл!гр щ ФйнE а О крО[ лТрФ гйТщ:- кц^цу р нцщрО[ êй Оц–E
^О э: ФйZц wэр– ц йуй рн к ц –йн кнцащй нО к гл ФФ – Zгйю^ргцE ! щ^цугркй
Оц– нй–:–E ^О к: ! –ФрОц ФйZр !урнОуйнОр р êйэ ОрОцн[ Фйня ý г ащй ФйZ щцФ[
Фц нгйщ:кйцОнE Фй– Фй нй– – щцц ФлТФ: О кйн рZ[ Оур кц\ря oнр !ур щ щ – -E 
! л^йw р E О а О к уйщр кйн Фй кнця oнр ТцФ\рФй Фц щцйцО MОр Оуц кц\ц- щ нк ца
–лТ^рФ:E – ал эц\йО[ кй–9 Ф Фй-щцО щулалwE г О уй элщцО MО щцйО[я т: Фц – Тц–
к:ТрО[ эцê MОр кц\ц- ô Фр щцкФ нО щФц-E Фрнг [г я
»й– – ТцО Фц ! ФуйкрО[н О E ^О а к уwE Ф н!у нрОц wэ а –лТ^рФлE кцуФ р
MО E р Ф ОкцОрО кй– !у нО 9 кцуФ я
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1ш2
щщцуТгйя уцщйФФ нО[я Эцгня oнр к: эцн!ц^рОц MОр– кйZца
–лТ^рФлE Ф нщцйцО щ кйн кнцE ^О к: ОрОця
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1шш

9ууФв PФ.в 1Фаа 1вн.Фа
шан унь йн» +.я 0ндч 0н дч вд 1 Ф. Ф я+

YОу:к г

шан у è dь Т1Фкн :Фа . »ун яФ яадр»д

ýц êк ФрОц –лТ^рФцE êй нй–:– уцщгр– рнгw^цФрц–я « ащй –лТ^рФй нй– кй– êк ФрОE Фц
а к урОц н Фр– щ [Zц 1T –рФлОя « ащй êк ФрО Оццю ФE к: щ ТФ: ! щ -Ор] Яйêа кйуркй
1T –рФлОE к: ! гйТцОц –лТ^рФцE ^О êйФО:я ý Фц нцщлцО уйн!у нОуйФО[н Фйн^цО нк р
!йФ к ? н эцФФ цнр л кйн MОр !йФ к ФцОAя СйгйФ^ркй уйêа к у !цук -E к: êйнОйкцОц
–лТ^рФл ТцйО[ Ф к а уйêа к уйя » О Фцнг [г у Zр юуйê щ êйкцуZцФр уйêа к уй9
ô l –цФ –рр Ф кнгр щцдE ô тФц э: !урОФ ! э ОйО[ н О э -дE ô Эц-^йн 
нцагй êйФОйдE ô т - – эр[Ф:- êк ФрОE ФлТФ эцТйО[]дя ýц êйэлщ[Оц9 ! щ эФ:ц юуйê:
ФлТФ !у рêФ нрО[ ^цФ[ кцТрк я
оцФ\рФ: wэО ! а к урО[я ç щФй рê кцр^й-Zр р Zрэ г ô !урк:^гй а к урО[ н
–лТ^рФй–р ОйгE н кФ Фр ô р ! щулТгрE !нр Оцуй!цкО: рр н нцщгря –ФрОц9 к Фй^йц
ОФ ZцФр- –лТ^рФй ô MО !у ОркФрг ?цнрE г Фц^Ф E Ф кй– щц-нОкрОц[Ф ФуйкрОнAя YФ
– ТцО !ур^рФрО[ кй– э [E Фц ! êк ФркE ! г кй– ОФ нн[ рр !у к эцêуйêр^рця
* О к: – ТцОц ОкцуаФлО[ ца E Ф MО О О нй–:- –лТ^рФйE г О у:- êй–цОр кйнE !урайнр
Фй нкрщйФрц р – ТцО нщцйО[ кй– !уцщ ТцФрця +О Ф ô уйн! ущрОц[ MО а Z ля
yл^Zр- н! н э êй\рОрО[н О э р ô Фц !уркê:кйО[н г –лТ^рФц
нрZг – э:нОу я
Айг ^О Фц нрщрОц ^йнй–р л Оццю ФйE –:нцФФ !цуцэруй кнц н э:Ор щФя »йн ^цФ[
э:нОу уйнглнОE й О ащй –лТ^рФй – ТцО êйнгл^йО[ рр лО –рО[ня тлТ^рФй Фц ^цО кнОуц-
^йО[н н нл–йнZцщZц- –йщZц- нцнОур^г -E êйФлщФ - –й–йZц- рр н нцщг --н!цОФр_ц-я
YФ ^цО э\йО[н н щулТцwэФ -E цаг - к э\цФрр р луйкФ кцZцФФ - щцклZг -я Сйг Ф-
^рк уйêа к у !цук -E кй– Фц !урщцОн щл–йО[ Фйщ Оц–E Фц êйщцуТйр р к: ца нрZг –
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
ш
!Фачнв Ф
«Фрар нцурр нр аря т в од
ь
»нОл!цФрц
ф
йкй 1

йкй 2
ш1
йкй ш
ь2
йкй С
мУ
йкй ь
УФ
йкй м
1Tш
йкй ф
11м
АйгТц к нцурр нр аря т в од к: щО
12м
ЭОрк *йукр
12м
+цФ ,ц-Ф р .цуур .Фй-щцу
1шш
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1шС
щ а р Фц нгйêйр р ^ца -Фрэлщ[ рZФца я нг [гл нцщрО[ êй куц–цФц– Оццю ФФ а
уйêа к уй к н нО Фрр кwэцФФ нОр ^цФ[ ОулщФ E –: !уцщйайц– рн! [ê кйО[ Ой-–цу
рр нцглФщ –цуя « ащй Ф !у êк ФрОE к: – ТцОц ^цФ[ –р нгйêйО[9 ô тФц щц-нОкрОц[Ф
ФлТФ рщОрдя Ай-–цу эЛцгОркцФE к: ô ФцОя
ýц кйТФ E ^О л кйн э: !уцгуйнФ:- уйêа к уя ýц кйТФ E ^О кй– ^цОн уйннгйêйО[ ц–л
О –E ^О !у рê Z н кй–р к к êуйнОц !Ор цО р ^О ! кр Фй кнw кйZл ТрêФ[я Ск ФрО
Ой-–цу ô г Фц_ уйêа к ул] –ФрОц9 к: щ ТФ: нОйкйО[н êйайщ ^Ф - р ОйрФнОкцФФ -я
«йщ Оулэгл !цук -E к: глО:кйцОц нцэ Ой-Ф -я тлТ^рФй элщцО
айщйО[E глщй MО к: ! эцТйрE ^О щцйцОцE Фц кнОуц^йцОцн[ р н гц–-Фрэлщ[
ц\ця
ç MО ^цФ[ у Z я уйкрйд ?р Ой-–цу]A êйнОйкО –лТ^рФл ! нО ФФ щл–йО[ кйня
щ эФ ц г Ф^йФрц уйêа к уй – ТцО ! гйêйО[н кй– аулэ:–я тлТ^рФй эрщрОн р
э [Zц Фц !цуцêк ФрОя ýй нй– – щцц ^й\ц кнца !у рн щрО Фй э у Оя « ащй уц^[ êй щрО
wэкрE –лТ^рФ: нОйФ кОн ^цФ[ рууй_р Фй[Ф:–ря
ýйZй ! щулай ЭрФщр гйг-О лнОйФ крй нк - Ой-–цу Фй С –рФлО:я
lн:Zйк êк Ф гE Фй нгйêйй9 тФц ФлТФ рщОрдя Qцуцê !О[ –рФлО цц
э -юуцФщ !цуцêк Фр р êйкрE ^О р– ФлТФ кнОуц^йО[н Фц уйêE й щкй уйêй к
Фцщцw] QцО:уц –рФлОФ:- êк Ф г нуйэ Ой гйг –йаФрОя »wэцФФ:ц нОйр
эрТц щула щулалE й к кнц Фц Ощйррн[E гйг MО а – ТФ э: ТрщйО[я
oнр к: ! ФйОлуц –аг нцущц^Ф:E ! щ эФй ОйгОргй – ТцО ! гйêйО[н кй– ТцнО г -я
»: ФйкцуФгй щл–йцОцE ^О êйнОйкцОц –лТ^рФл нОуйщйО[E Ф Фй нй– – щцц гйê:кйцОц ц–л
лнлаля Эцщл уйкрй–дE к: êйнОйкцОц –лТ^рФл нОуц–рО[н г О –лE ^О э: э [Zц куц-
–цФр !у к щрО[ н кй–р ô р ! Оццю ФлE р р^Ф я тлТ^рФй нОуц–рОн ТцйО[] ^лкнОк кйк
нцэ эцннцущц^Ф - –йФр!лО уZц-E кн! –ФрОц О –E ^О к: гйê:кйцОц –лТ^рФц лнлал]
o\ц щрФ н кцО Оц–E гО ^цО нкцнОр –лТ^рФ н л–й9 к к нгуцнцФ[ц Огw^рОц нк -
йкО ОкцО^рг р лэцщрОцн[ к О –E ^О Ф !ур ТрО кнц лнррE ^О э: нкêйО[н н кй–ря « ащй
Ойглw ОйгОргл рн! [ê кйй ЭрФщрE цц э -юуцФщ êк Фр нО [г уйêE ^О йкО ОкцО^рг йкО -
–йОр^цнгр кгw^рня ?ýцг О у:ц – щцр кгw^йwОн ! нц 1С êк Фг кя т ТцОц !уцщнОй-
крО[ нцэц –лТ^рФлE г О у:- êк ФрО ТцФ\рФц 1С уйêà]A « ащй Тц кц^цу – Ф кнц Тц щ Фцц
щ êк ФрнE О нгйêй9 ô щц О: э:йà Я Оц нЛцêщрО[ н О э - êй а у щ]д
« ащй –лТ^рФй Оуцк ТрОнE MО у Z я +О êФй^йцОE ^О к: ц–л Фцэцêуйêр^Ф:я oнр
Тц Ф Фц êрОнE êФй^рОE ц–л кнц уйкФ р êФй^рОE нцу[цêФ: !йФ к л Фца ФцОя ТрО[
Оццю ФФлw Оулэгл ^цуцê Фцнг [г –рФлО уйêа к уй Фццаг E Ф MО О !урц– уйэ ОйцОя
ýйZй ! щулай GТ щр ! ^лкнОк кййE ^О ОцуцОд GТцююйя YФр
кнОуц^йрн[ Оур –цн_йя нц нлээ ОФца нкрщйФр Ф ! !у \йн н Фц-
гйг-О ^цФ[ цаг р нгйêй9 Я Оцэц ! êк Фwя Я н э\лE г ащй –Фц элщцО
лщ эФ кнОуцОрО[н Фй нцщлw\ц- Фцщццдя
GТ щр ! ^лкнОк кййE ^О êц– л щрО л Фцц рê-! щ Ф ая YФй ! ФйE
^О ФйнОй куц– !ур–цФрО[ уйкрйдя « ащй GТцюю Фйг Фц_ ! êк ФрE
Фй Фц нФй Оулэгл ô !у нО нлZййE гйг Оццю Ф êк ФрО р êк ФрОя GТцюю
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1шь
щ êк Фрн ц- Фй нцщлw\р- щцФ[ к юрня ýй MО О уйê Ф а к ур –цФцц
êйФ н^рк я YФ кФ ФцукФр^йя ç к г Ф_ц уйêа к уй н!у нрE гйг - кц^цу
элщцО лщ эцФ щ Фцц] Аццю ФФй нОуйОцар нуйэ Ойй ô GТцюю э [Zц
Фрг ащй Фц ! êк нцэц Фр^ца ! щ эФ а ]
j к О ц\ц щрФ Оццю ФФ:- нцгуцОя oнр к !ОФр_л кц^цу – к: гйêйрн[ щ –й ?к:
лнОйр рр л кйн ФцО нкрщйФрAE кгw^рОц йкО ОкцО^рг рр ! !у нрОц –й–л рр н нцщгл
Окц^йО[E ^О кйн ФцО щ –йя oнр ! гйг --О нл^й-Ф нОр Ф ! êк ФрО кй– к !ОФр_л кц^ц-
у –E ! О –л ^О л Фца Фц гйТцОн щулар êйФОр-E О уцZрОE ^О кйн щц-нОкрОц[Ф ФцОя
oнр к: нФр–цОц ОулэглE О ц–л – ТцО ! гйêйО[нE ^О л кйн ФцО н энОкцФФ: щц р щуларц
–лТ^рФ: кй–р Фц рФОцуцнлwОня j MО нй– ц лТйнФ цE ^О О [г – ТцО э:О[я ýц ! êк -
-Оц –лТ^рФц щл–йО[E ^О к: ô щ – нцщгйE щйТц цнр Ойг Ф р цнО[я ýц щл–й-ОцE ^О рау:
ô MО ! я çФ ащй рау: ô MО ^цФ[ у Z р ! цêФ я тлТ^рФй– ФуйкрОн щл–йО[E ^О
Фр êййугйФрр г у цкл гуйн О:я гйТрОц нк ц–л щулалE ^О к: ТркцОц ! Ф - ТрêФ[wE
^О к: н кцуZцФФ Фцêйкрнр–:я
ýй нцщлw\р- кц^цуE г ащй к: кнц Тц к ê[–цОц ОулэглE Фц н^рОй-Оц нцэ эêйФФ -
О^рО:кйО[н к нк р щц-нОкр E ^цуцê Фцнг [г –рФлО н э\рОцE ^О к: êйФО: ?О [г
кцТрк ]A р Фц – ТцОц э [Zц а к урО[я у - к: р щц-нОкрОц[Ф êйФО: ô Фй!ур–цуE кй–
ФлТФ ! нОруйО[я А [г Фц уйннгйê:кй-Оц –лТ^рФц О –E ^О к: нОруйцОця
ýц ! êк -Оц ц–л щл–йО[E ^О к: нрщрОц щ –йE щл–йцОц Фц–
р н нОйкцОц н!рн г а нОц- Фй кйZл нкйщ[эля тлТ^рФй– ФуйкОн
Фцщ нОл!Ф:ц щцклZгр]
lкцуцФ:E ^О MО О н кцО гйТцОн кй– нОйу – щФ:–я ý Фй! –ФрОц нцэцE ^О к: ô к! Фц
уцйрê кйкZр-н ^ц кцгE н! г -Ф:- р н^йнОрк:-я l кйн цнО[ гйу[цуйE щулê[E ээря »:
!уцгуйнФ ТркцОц ô н Фр– рр эцê Фца я »: Фц !лнО - н нлщE щ Трщйw\р-нE г ащй –лТ-
^рФй кйн Фй! ФрОE ! щщцуТрО р щйнО кй– ТрêФ[я »: э щу:E кцнц: р MФцуар^Ф:я »: êйФО:
нк ц- уйэ О - р ТркцОц ! Ф - ТрêФ[wя тлТ^рФй– ФуйкОн нй– нО Оц[Ф:ц ТцФ\рФ:E
й Фц Фйкê^рк:ц !у нОлZгрE г О у:ц ТщлОE ^О э: р н!йнря GцклZцг уйкрд н!йнйО[ Фц
ФлТФ ]
Эй–й э [Zй ZрэгйE г О улw ТцФ\рФй – ТцО н кцуZрО[ !ур кнОуц^ц н –лТ^р-
Ф -E êй г О у а Фй ^цО к:-ОрE ô MО нщцйО[ ца _цФОу – н энОкцФФ - ТрêФря оцФ\рФй
– ТцО êйэу нрО[ уйэ ОлE –ц^Ой к юрнц !урФ_ц Э кцуZцФнОк к–цнО О а E ^О э: êйнл^рО[
улгйкй р уйэ ОйО[я YФй щл–йцО р а к урО О [г Фц–я YФй щ н–цуОр Фйщ цщйцО ! щулай–E к
! щу эФ нО уйннгйê:кй р– гйТщ – нкрщйФрря YФй ! нО ФФ уйнн–йОуркйцО айнОлгр к
–йайêрФй E ^О э: гл!рО[ ц–ля YФй к:уцêйцО айêцОФ:ц нОйО[рE г О у:ц – алО ! гйêйО[н ц–л
рФОцуцнФ:–ря Айг ц ! кцщцФрцE –аг к:уйТйн[E Фц[ê ФйêкйО[ êщ у к:–я +О нй–:- кцу-
Ф:- н! н э ! ОцуО[ –лТ^рФля
щ эФ ц кФр–йФрц лО –рО –лТ^рФля YФ Фрг ащй Фц нщцйцО кй– !уцщ ТцФрц р Фрг -
ащй Фц н!йнцО кйн Фр к M– _р Фй[Ф –E Фр к юрФйФн к – ОФ ZцФрря GйТц цнр Ф ТцФрОн
Фй кйнE О кнцащй элщцО !у к щрО[ куц– н щулê[–рE êй нк р– ээр рр Фй эйнгцОэ ця ç
ФйкцуФгй ц–л êй ^цОнE ^О э: ТцФй уйэ Оййя Айг ^О ! нОйуй-Оцн[ !урк:гФлО[ г –:нр
ф* гч у»а* mг ран нФчр я твцоатд g
1шм
О –E ^О л кйн щ ТФй э:О[ н энОкцФФй ТрêФ[9 уйэ ОйE рФОцуцн:E лкц^цФрE щулê[k »нц
MО êй! ФрО кйZл ТрêФ[ –цТщл нкрщйФр–р ô щй р к эуйгц О Тця
ýц êк ФрОц –лТ^рФцE г ащй кй– нгл^Ф р ^цОн кФр–йФря Эй– ц
лТйнФ цE Ойг MО ТрщйО[ О –лТ^рФ: О а E ^О Ф нОйФцО кйн уйêкцгйО[я
Цлщ[Оц н^йнОрк: р êйФО:я YФ кнцащй щ ТцФ крО[ кйн Фй к: щц рр нуйêл ! нц
!ур щйя
т: ! нО ФФ н:Zр– ТцФ\рФй E ^ц- –ру ! нц кнОуц^р н –рнОцу – Э кцуZцФнОк
нТр–йцОн щ –рФр–л–йя ç–цФФ к О О – –цФОE г ащй к: кнОуц^йцОц –рнОцуй Э кцуZцФнОк E
ФйнОл!йцО куц– êйФО[н ОцФФрн –E ! л^рО[ л^цФлw нОц!цФ[ рр О!уйкрО[н к –Ф а щФцк-
Ф:- ! щ н щулê[–рk

Приложенные файлы

 • pdf 18357333
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий