polog-moral-2014


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі

від
24 жовтня
2013 р
оку

23
Положення

про Всеукраїнський
к
онк
урс «Моральний вчинок»


1
. Загальні положення


1.1. Всеукраїнський
к
онк
урс «Моральний вчинок» (
далі


Конк
урс)
проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту
суспільної моралі за інформаційно
ю

підтримк
ою

Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

та Київського
університету імені Борис
а Грінченка.1.2. О
рганізаці
ю

та проведенн
я

Конкурсу
в
регіонах
забезпечують
представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної
моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

за
підтримкою
громадськ
и
х

колегі
й

(регіональн
их

комісі
й
) з питань захисту
суспільної моралі в регіонах
, управлінь
/департ
а
ментів

освіти
(
за згодою
)
.

Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет
та журі.


1.3
. Учасники Конкурсу


учні та студенти навчал
ьних закладів України (далі


учасники). Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.


1
.4 Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки,
керівники громадських організацій, представники органів учнівського
самоврядування тощо (далі


керівники).


1.
5
.
М
ет
а

Конкурсу


популяризаці
я

духовних

і

моральних надбань,
консолідаці
я

зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної
забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню
громадянської позиції
та соціально
-
правової активності учнів та студент
ів
.


1.
6
. Основні завдання Конкурсу:

створення умов для виховання високих моральних якостей, формування
громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення
громадянськ
ої культури
учнів та студентів;

пошире
ння системи етичних норм, правил поведінки, що склались у
суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про
добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;

утвердження патріотизму, духовності, морал
ьності та формування
загальнолюдських цінностей;

популяризація суспільно значущих форм діяльності
(далі


діяльність)
учасників.


2

2
. Учасники

Конк
урсу, умови та строки його проведення


2.
1
.

Конкурс проводиться на добровільних засадах серед таких вікових гр
уп:

1) учні 1

4 класів;

2) учні 5

8 класів;

3) учні 9

11 класів;

4) учні (студенти) професійно
-
технічних навчальних закладів, коледжів,
технікумів;

5) студенти вищих навчальних закладів;

6) змішана група (
діяльність
представників різних вікових груп).


2.
2
.

Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової
групи
обирають один із
тематичних напрямів (екологічний, соціальний або культурологічний)
своєї
діяльності

та готують

у довільній формі
творчий звіт

про неї
.


2.
3
.

Учасники можуть надсилати на Конкурс
творчі
звіти як про

індивідуальн
у
, так і
про
колективн
у

діяльність
.


2.
4
.

Конк
урс проводит
ь
ся
щорічно

від

вересня

до квітня
поточного
навчального
року
.

Для
поширення інформації про
діяльн
ість
учасників
та
їх
заохочення

доцільно
пров
о
д
ити

Конкурс

поетапно
:

І

ета
пмісцевий (
у навчальних закладах
)верес
е
н
ь


грудень;

ІІ

етапрайонний (
відбір
творчих звітів

з числа переможців І етапу
),
пода
ння

на розгляд
регіональним оргкомітетам


груденьсічень
;


ІІІ

етапрегіональний

(
відбір від 1 до
6

творчих звітів в
ід
р
егіону,
запропонованих до участі у
підсумковому етапі
)


лютий
.

До організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу

входять
представники
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. К
иєві та Севастополі.

І
V

етап


підсумковий
(
м. Ки
їв)березеньквітень
.

На кожному з етапів Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.


2.
5
. Конкурс завершу
є
ться церемонією нагородження переможців.


2.
6
.
За підсумками І

ІІІ етапів
Конкурсу
мо
жливе
заохочення

учасників та

переможців.


2.
7
.

До оголошення наступного Конкурсу на місцевому, районному,
регіональному, всеукраїнському рівнях проводяться виставки
-
презентації творчих
звітів, покази, фестивалі та конкурси відеороликів.


2.
8
.
На адресу
Національної комісії
відправля
ються:
статистична

довідка

за результатами
Всеукраїнського

конкурсу

«Моральний

вчинок»

(додаток 1 до цього Положення), що
заповнюється

республіканським

(
АР

Крим
)
,

обласни
ми
,

Київськ
им

та

Севастопольськ
им

міськи
ми

оргкомітет
ами

Конкурсу

на

підставі

інформації,

наданої

оргкомітет
ами

попередніх

етапів
,

якщо

Конкурс

проводився

поетапно3

д
о

15

лютого

поточного

н
.
р
.
;
творчі

звіт
и
,
з

позначк
ою

«Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»

від
оргкомітетів

(республіканського


втоно
мної

Республіки

Крим),

обласних,

Київського

та

Севастопольського

міських)
, навчальних закладів або окремих осіб.

Д
о кожного творчого звіту
обов’язково
вкладається
р
еєстраційн
а

картк
а

у 2
-
х
примірниках
, що заповнюється учасниками Конкурсу (дода
ток 2 до цьо
го
Положення)
.

Відправлення
творчих звітів
здійснюється
за рахунок відправника
у будь
-
який зручний спосіб
кур’єрською доставкою
(через відділення «Укрпошта», «Нова
пошта», «Автосвіт» тощо
), або особисто
:


не пізніше 20 березня

поточного

н
.
р
.

за

поштовим шт
емпелем
/позначкою про
відправлення
.
2.9.
Посилки з творчими
звіт
ами
, надіслані пізніше вказаної дати, не
розглядаються.


2.10.
А
дрес
а

Національн
ої експертної комісії

України з п
итань захисту
суспільної моралі: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73
.


3
. Вимоги

до оформлення
та змісту
творчих звітів
,


що надсилаються на
Конк
урс


3.1. Для участі у
Конк
урсі
у
часники подають творчі звіти у
довільній формі
:

фото
репортаж
, стіннівка,
плакат,
текстові матеріали (нарис, вірш, буклет та
ін.)
,

відеосюжет

тощо
)
,
які

ро
з
кр
ива
ють

зміст
, тривалість, цільову аудиторію,
результати та
наслідки діяльності
.


Назва
творчого звіту
має відповідати його основному змісту.


3.2. До
творчого
звіту
обов’язково
д
одається реєстраційна картка

у
2
-
х

примірниках

(
додат
о
к
2
до цього Положення
)
.

Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.


3.3
.
Творчий звіт у формі відеосюжету

розглядається як окрема номінація для
учасників 3

6

вікових груп.

До відеосюжету

додається анотація
, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор.
формат
у

А4
,
шрифт Ti
mes New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.

В титрах
відеосюжету

або в голосовому супроводі має бути стисла
інформація, викладена у додатку 2

до цього Положення
,

про
учасників Конкурсу
та
авторів відеосюжету
.


3.4
.
О
бсяг
творчого
звіту залежно від
обраної уча
сниками
форми
:фоторепортаж, стіннівка, плакат1 сторінк
а

формату А3;фоторепортаж,

текстові матеріаливід 1
до
10 сторінок

формат
у А4,
шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5
;відеосюжет


від 3 до
10

хвилин
.


43.
5
.

Т
ворчі звіти
,

підготовлені

керівниками
, а також такі
, що

не відповідають

вимогам

цього Положення
, організаційним к
омітет
о
м

підсумкового

етапу
не
розглядаються.


3.6
. Збір та обробка персональних даних здійсню
ю
ться відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».


4
.
О
рганізаційний комітет та ж
урі
Конк
урсу


4.1. Для організації та проведення
Конк
урсу
на кожному з його етапів
утворюються організаційний комітет та журі.


4.2.
До складу організаційного комітету та журі включаються представники
Міністерства освіти і науки
України
(за згодою), Міністерства культури України
(за згодою),
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної
моралі
,
Національної академії педагогічних наук України (за згодою),
Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти

Мініс
терства освіти і науки

України
,
Київського університету імені Бориса Грінченка

(за згодою)
,
інших
наукових
установ (за згодою), вищих навчальних закладів (за згодою), Національної спілки
журналістів України (за згодою),
громадських колегій (регіональних ко
місій) з
питань захисту суспільної моралі в регіонах

(за згодою)
,
благодійних фондів (за
згодою),
громадських організацій (за згодою),
керівники загальноосвітніх
навчальних закладів

(за згодою)
, вчителі
-
методисти, які мають досвід практичної
та науково
-
пед
агогічної діяльності (за згодою).4.3. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу на кожному з
етапів здійснює відповідний організаційний комітет, який визначає умови та
порядок проведення Конкурсу, дату, місце та порядок заохочення учасн
иків і
переможців
.


4.
4
.

Склад організаційного комітету та журі
підсумкового
етапу
затверджується рішенням Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі.


4.5.
Журі очолює Г
олова, який
:

призначає

секретаря;


організовує роботу

журі та здійснює розподіл повноважень між його
членами;

керує роботою з організації та проведення
Конк
урсу;

проводить засідання журі.


4.
6
.
Секретар

журі
:

реєструє
Конк
урсні матеріали;

систематизує матеріали відповідно до номінацій та

вікових груп
;

забезп
ечує ведення необхідної документації.
5

4.
7
.
Журі:

надає оцінку результатам діяльності, висвітленої в

творчих звіт
ах
,
що
подан
і
на
Конк
урс;

визначає переможців
.


5
. Визначення та нагородження переможців
Конк
урсу5.1. Після розгляду
творчих звітів

на пі
дсумковому етапі

журі визначає по
три переможці у кожній ві
ковій
групі відповідно до
на
браної
кільк
о
ст
і

балів.


5.2.
Переможці
підсумкового етапу
Конк
урсу нагороджуються дипломами
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
.5.3.

Керівникам
,
які координували діяльність і підготовку творчих звітів
переможців

підсумкового етапу

Конк
урсу,
вручається

подяка
Голови
Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.


5.4
.
Для у
часник
ів

будь
-
якого з етапі
в
Конкурсу можуть
бути передбачені
спеціальні відзнаки
журі,
співорганізатор
ів
,
благодійни
х

фонд
ів
,

громадськи
х

організаці
й
.


5.
5
.
Інформація про перебіг та р
езультати
Конк
урсу розміщуються на сайт
ах

Національної експертної комісії України з питань захисту

суспільної моралі
www.moral.gov.ua
,

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Міністерства
освіти і науки України

www.iitzo.gov.ua
,


Київського університету імені Бориса
Грінченка

та

інших, що підтримують м
ету та основні завдання Конкурсу.


5.
6
.
Творчі звіти
учасників

підсумкового етапу
не

рецензуються

і

не
повертаються
.

З метою
популяризації суспільно значущої діяльності учнів та
студентів
можуть бути використані Національно
ю

експертною комісією України з

питань захисту суспільної моралі
у
виставк
ах
, презентаці
ях
, фестивал
ях

тощо
.


6
. Фінансування

Конкурсу


Підсумковий етап
Конкурс
у

фінансує
ться за рахунок
коштів Державного
бюджету України в межах асигнувань
Національної експертної комісії України з
питань

захисту суспільної моралі, а також

коштів, не заборонених законодавством
України.


Додаток 1

до Положення про

Всеукраїнський конкурс

«
Моральний

вчинок
»

СТАТИСТИЧНА

ДОВІДКА

за результатами

Всеукраїнсько
го

конкурс
у

«Моральний

вчинок»

_____________________
________

(назва

регіону)


(заповнюється

республіканськ
им

(АР

Крим),

обласни
ми
,

Київськ
им

та

Севастопольськ
им

міськи
ми

оргкомітетами

станом

на

0
1

лютого

поточного

навчального

року)


З
аг
альна

кількість учасників
,

розподіл за віковими групами та н
апрямами
діяльності

Вікова група

Кількість
учасників

Напрям
діяльності

Відеосюжет

(для учасників

3
-
6 вікових груп)

соціальний

культурологічний

екологічний


1.
Учні 1

4 класів
2.
Учні 5

8

класів


3.
Учні
9

1
1

класів4.
Учн
і (студенти)
професійно
-
технічних
навчальних закладів,
коледжів, технікумів5.
Студенти вищих
навчальних закладів6.
РізновіковаРазом:


Додаток 2

до Положення про
Всеукраїнський конкурс

«Моральний вчинок»


РЕЄСТРАЦІЙНА

КАР
ТКА


до

творчого

звіту

Всеукраїнського

конкурсу


«Моральний

вчинок»

(подається

у

2
-
х

примірниках
,

інформація

розміщується

на

1

стороні

аркуша)


Тематичний

напрям

діяльності


(
екологічний, соціальний або
культурологічний)


Назва


творчого

звітуФорма

тв
орчого

звіту


(фоторепортаж, стіннівка, опис діяльності,
відеосюжет тощо)


Групов
а

діяльність

(
позначити

літерою

«Г»

та

вказати

загальну

кількість

учасників
,

у

тому

числі

батьків,

педагогів

та

ін.

осіб
)
Повна

назва

навчального

закладу,

клас

(група)
І
ндивідуальна

діяльність

(позначити

літерою

«І»)


Прізвище,

ім’я

індивідуального

учасника


Повна

назва

навчального

закладу,

клас

(група)


В
ікова

група


(
позначити

цифрою

16
)Повна

п
оштова

адреса

навчального

закладу
Телефон,

факскодом)

на
вчального

закладу


Електронна

адреса


Керівник

учасників/ка

Конкурсу

Прізвище,

ім’я,

по

батьковіПосадаКонтактні

телефони


Електронна

адресаПідпис

керівника

учасників/ка

Конкурсу

________________________

Дата

«___»____________________


Підпис

керівника

навчального

закладу

__________________________

Дата

«___»____________________
Приложенные файлы

  • pdf 18357316
    Размер файла: 272 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий