montazh

Адеттегi уй-жайларда ортанын температурасы узак уакыт+30С – тан аспайды
Ыстык уй-жайларда ортанын температурасы узак уакыт
+ 35оС – тан жогары болмайды
Кургак уй-жайларда ауанын салыстырмалы ылгалдыгы+ 60% – тен аспайды
Ылгалды уй-жайларда салыстырмалы ылгалдыгы+ 75%- тен аспайды
Дымкыл уй-жайларда салыстырмалы ылгалдыгы
+ 75%- тен артып турады
Ерекше уй-жайларда салыстырмалы ылгалдыгы+ 100%- ке жакын
Монтаж дегенiмiз –+ сызбаларды , жобалаларды , белгiлi корiнiс....
Ауыл шаруашылыгындагы уй- жайлар коршаган орта жагдайы бойынша:+ адеттегi, ыстык, кургак ылгыалды, дымкыл..
Нормативттiк кужаттарга жатады: + “Электр кондыргылардын курылгысынын ережелерi” жане “ Курылыс ережелер мен нормалар”.
Jосымша жабдыктарды, аппаратарды, желiлердi жане машиналардын жиынтыгын: +электр кондыргылар деп атаймыз
Электр тiзбегiнде кайта косу жане туйыкталу, ажырату аппаратарга кандай аппаратар жатадыо+ коммутациялык
Электр монтаждык жумыстарынын ондiрiсiнiн жобасы неше болiмнен турады:+уш болiмнен
Электр кондыргылардын жобасы турады:+ тусiнiктеме хат, сметалардан, тiзiмнен, бiр сызыктык есептiк сулбадан жане т.б.
Электр тартымнын котерiп устап туратын болшектерiне:+ iшек, аркан сым, корап, науа жатады
Гимараттар мен курылыстарды жасанды жарыктандыру ушiн:+ жасанды жарыктандыру пайдаланылады.
Электрлiк жарыктандыру мынадай жуйелерге болiнедi: + жалпы, жергiлiктi (стационарлык жане тасымалдык).
Электр тартымдар орындалу тасiлдерiне орай+ ашык жане жабык, ал жургiзiлу орындарына орай iшкi жане сырткы болып болiнедi.
Электр тартымдарды кандай белгiлермен ажыратуга болады: + арiптiк-санды (цифралы) танбалаумен.
Турактылы тартымдар курылыс бойынша болiнедi: + коргалган жане коргалмаган сымдар.
Электр тартымдар ушiн кандай турактылы арматураларды (жиынтыктар) колданады: + сондiргiштер (ажыраткыштар), штепсельды розеткалар, патрондар жане кораптар.
Жабык жане ашык тосемiн кыздырылатын жабдыктардын устiнгi беттiмен:+ (жургiзуге) откiзуге тыйым салынады
Екi сым жане сыммен жер арасындагы окшаулау кедергiсi:+ 0,5 Мом-нан кем болмау керек
Ашык электр тартымдар кандай тасiлдермен откiзiледi + ашык жане сырткы тасiлмен
орт каупi бар уй-жайлар+ П – I, П – II кластарына болiнедi.
Электр техникалык буйымдар электр кондыргыларда не ушiн колданылады+ а, в, б, г, д варианттар жатады
Жалпы электр туйiспелiк жалгаулар колданылатын орындарына орай+ уш класка болiнедi.
Бiр жане бiр неше ток откiзетiн тармактардан туратын жане электр тогын откiзiетiн металлдык тармакты+ сым деп атайды
Электр кондыргылардын климаттык орындалуына жане орналастыру категориясына орай туйiспелiк жалгаулар:+ А жане Б топтарына болiнедi.
Курылмасынын орындалуына орай, туйiспелiк жалгаулар+ айырылатын жане айырылмайтын болып болiнедi.
Электр откiзгiштер (сымдар) не ушiн колданыладыо+ ток откiзу ушiн
АПВ маркасы сым неден жасылынада+ алюмининен
КМ дегенiмiз не + магниттi жiбергiш
Жалпак электр тартымдар кандай маркалы болады + АППВС, АПН
Сымдар мен кабельдердiн жиынтыгын, болшектердi жане коргалу курылгылармен усталынатын бекiткiштердi + электр откiзгiштер деп атайды
Мегоометрмен не ушiн электр схемаларда керек+ сымдардын уштарын тексеру ушiн
Козгалткыштардын шыгындарын кандай сулба бойынша бiр бiрiмен косылады + уш-бурышты жане жулдызша
Электр монтажды буйымдарынын курамына неше турлi болшектер кiредi+35
Электр тартымдар кораптарда калай орналаскан+жабык
Айырылмайтын жалгаулар калай орындалады+ пiсiру, данекерлеу, сыгымдау аркылы
Айырылатын жалгаулар калай орындалады + болт жане колмен косу аркылы
Ашык электр откiзгiштердi кандай арiптермен белгiлейдi + АПР, АППВ, АПН
Козгалткыш неден турады + статор, ротордан
Электр козгалткыштын айналу бiлiгi+ ротор
Ротор козгалткыштын кай жерiнде орналаскан + статордын iшiнде
Кiшi жане орташа куатты электр козгалткыштардын роторларын немен женiл айналу керек + колмен
А, АО, АОЛ сериалы козгалткыш орамынын уштык сымдары механикалык закымданудан не аркылы коргалган +калпакша аркылы
Куаты 10 кВт-тан асатын козгалткыштардын роторлары не аркылы айналу керек + рычаг аркылы
Козгалткыштын уштыктарын кандай арiптер аркылы белгiлейдi+ С1,С2,С3
Козгалткыштардын тiреуiш негiздерi ретiнде ненi колдануга болады+ темiр беттонан жасалынган iрге тастар
Козгалткыштардын статорлык уштыктарын кандай сулба аркылы косуга болады + уш-бурыша жане жулдызша
Электр козгалткыштын айналу багытын калай озгертуге болады+ магниттi жiбергiш аркылы
Турi бойынша жарыктандыргыш кондыргылар+ стационарлы жане тасымалды, ал олар iшкi немесе сырткы болып болiнедi.
Тагайындауна карай жарыктандыру - + жалпы жумысышы, жергiлiктi жане апаттык болып болiнедi.
Электр жарыктандыргыштар орналастыру бойынша калай болнедi:+ аспалы, тобеге не кабыргага кондырылатын, устел устiне койылатын жане кiрiмдi болып болiнедi.
Электр жарыктандыргыштар курылмалык орындалуына орай:+ ашык, жабык, ылгалдан коргалган, шан отпейтiн жане копарылыстан коргалган болып дайындалады
Электр тiзбектермен электр машиналарды коргау немесе реттеу жане баскару ушiн, арналган ерекше электр техникалык курылгыларды + электр аппаратар деп атайды.
Электр апараттар топтастырылады:+ тагайындау, жумыс iстеу принципi, кернеу, ток, орындау бойынша
Электр аппараттар тагайындау бойынша топтастырылады:+ коммутациялауы, корганыш, iске косып реттеп жiберу ушiн, бакылау ушiн
Электр аппараттар жумыс iстеу принципi бойынша топтастырылады+ туйiспелi, туйiспелi емес
Электр аппаратар кернеу бойынша топтастырылады + томен (1000 В-ка дейiн), жогары (1000 В-тан жогары);
Электр аппаратар ток бойынша топтастырылады+ туракты жане айнымалы
Электр аппаратар орындалуы бойынша топтастырылады+ ашык, коргалган, жарылыстан кауiптi жане с.с.
Электр тiзбектердi баскару ушiн арналган аппараттар:+ автоматты жане автоматты емес болып болiнедi
Автоматты аппаратар:+ контакторлар, магнитты жiбергiштер жане автоматтар
Автоматты емес аппаратар+ ажыраткыштар (рубильниктер), кайта коскыштар, пакеттi ажыраткыштар, контроллерлер жане барабанды ажыраткыштар,
Электр аппаратардын негiзгi жане сенiмдi болшектерi ретiнде + туйiспелер корсетiлген.
Жарык агынын олшем бiрлiгi+ лм (люмен)
Автоматты ажыраткыштар не ушiн колданылады+ кыска туйыкталудан
Жылу релесi кандай арiптерiмен белгiленедi+ КК
Амперметр приборы не ушiн колданылады+ токты олшеу ушiн
Ашык электр тартымдар электр кондыргыларда калай откiзiледi+ ашык
Электр тiзбегiнде кайта косу жане туйыкталу, ажырату процесстерi кандай процестерге жатады+ коммутациялык
Электр козгалткыштын айналу багыттын калай озгертуге болады + магиттi жiбергiштер аркылы
Массасы 60-га дейiнгi козгалткыштарды кабыргага не аркылы бекiтiледi+ винт-шегелер аркылы
Барлык элементтерi курылыс объектiсiнде жасырын орналастырылган, сыртка шыгып турмайтын электр желiсiн монтаждау адiсi+ жасырын
200 г масса болшектердi орналастыру ушiн кандай адiс колданылады + желiмдеу
Номиналды ток жане кернеу кезiнде электр тiзбектермен электр козгалткыштарды колмен косып ажырату ушiн арналган ажыраткыштар (рубильниктер).+ ажыраткыштар (рубильниктер).
Электр козгалткыштармен электр тiзбектердi дистанционды (ара кашыктыкт- жане автоматты баскару ушiн колданылады+ магниттi жiбергiштер колданылады
Электр машиналардын окшаулаудын кедергiсi жумыстык температурада+ 0,5 МОм-нан кем болмауы керек.
Ауыл шаруашылыгында жiбергiш жане коргау аппараттары ..жумыс iстейдi.+ климаттык жагдайлар бойынша
Копарылыс каупi бар уй-жайларга:.+ мунай онiмдерi сакталатын коймалар мен аккумуляторлык цехтар жатады
Электр козгалткыштарды кыска туйыкталудан, жуктемеден,
айналу жиілігін реттеу жане багытын озгерту, косып ажырату жане баскарып коргау ушін +электр аппаратарды колданады.
Коршаган ортанын асеріне коргау ушін аппаратар жасалу немесе орындалуы бойынша: +ашык, коргалынган, жабык жане шан откізілмейтін болады.
380 В-ті кернеуге дейін электр тізбектерді ажыратып жане косу ушін немесе электр козгалткыштарды ток козіне косып ажырату ушін+ пакетті ажыраткыштар колданылады.
Электр тізбегін 220В немесе 380 В косу жане асинхронды кыска туйыкталган электр козгалткыштарды уш бурыша немесе жулдызша косу ушін + кайта коскыштар арналган.
Тарткыш жане котергіш электр козгалткыштарды баскару немесе айнымалы жане туракты ток тізбегін колмен косу ушін +барабанды жане жудырыкты кайта коскыштар колданылады.
Котерме алушыларга жіберілетін немесе электр энергияны тутынушыларга толемен есептесу жане ондірілген есепті – + саудалык электр энергиянын есебі деп аталады.
Жалпы онеркасіптік орындаулы санагыштарды ондірістік жагдай бойынша температура +40° С-дан жогары жане агрессивті орта болган болмелерде орнатуга + тиім салынады.
Еденнен санагыштардын кыскыштарынын кораптарына дейінгі +биіктік 0,8 -1,7 м шектікте болу керек.
калкандарды терезе жане есік орнындарына орнатуга + тиім салынады.
Шкафпен калкандар, зауыт-жасаушы нускауы жане жобага сайкес болып, кабыргага, рамага, немесе баска куралдарга +тік жане берік орналаскан болу керек.
Ток тансформаторын монтаждауы екі операциядан турады: + орнату жане орнату алдында ревизия жургізу.
Панелдердiн турлерi: + сызыкты, кірмелі, секциялы.
Электр энергияны есептеп жане тарату ушін тургын уйдін бір кабаты аралыгында + АППв сымдар колданады
Жермен косылган туркысына катысты ток откізгіш болшектерді? окшауынын кедергісі?+ мегоомметрмен тексереді
Санагыштарга баратын электр сымдарды +тутік ішінде ашык немесе жабык жургізледі.
Санагыштарды косу ушін сымдардын уштарын +250-300 мм артык калдырылады.
Электр энергиясын турлендіруге (айнымалы токты, кернеуді бірнеше есе арттырып немесе кемітіп, ал куатты іс жузінде шыгындатпай) жане боліп таратуга+ трансформаторлын косалкы станциялар арналган
Трансформаторлын косалкы станциялар курылмалын дайындалуы бойынша+дінгекті, комплектілі жане жабык болып болінеді.
Ашык дінгекті косалкы станциялардын жабдыктары +ауе желісінін баганаларына немесе арнаулы биік курылмаларга орналастырылады.
Жабык трансформаторлык косалкы станциялардын жабдыктары+уй-жайлардын ішінде орналастырылады.
Комплектілі косалкы станциялар (КТП) неше темір бетон тіреуіштерге орнатылады.+ 2 немесе 4
Трансформаторлы майды не ушін колданылады желімдер ушін +трансформаторларды сутып окшаулау ушін
Кернеуі 6 ... 35/0,4 кВ трансформаторлын косалкы станциялардын курылыс жумыстары бірнеше кезекдерден турады:+ дайындык жумыстары; жабдыктар мен куралдарды тасымалдау; курылыс монтаждау жумыстары; жабдыктарды жонге келтіру.
КТП-ны тіреуіштерге бекіткен сон, онын мынадай болек боліктері орнатылады:+томенгі кернеу изоляторлары; отпелі изоляторлар (агаш тыгындар алынады); ПК турлі сактандыргыштардын патрондары; жогары жане томенгі кернеулі зарядсыздандыргыштар.
Бір-бірінен изоляцияланган металл не бей металл кабыкша ішіндегі бір немесе бірнеше ток откізгіш тарамдар -+ кабель
Тартылу жане пайдалану жагдайына сайкесті кабельдін кабыкша сыртында+сауытты не сауытсыз корганыштын жамылгы болуы мумкін
Кабель орындалу максатына орай + куш кабелі, байланыс кабелі, радиожиілікті кабель болып б?лінеді
Куштік жане жарыктандыру кондыргыларын электр энергиясымен камтамасыз етуге арналган кабель+ к?ш кабель деп аталады.
Кабельдерді тармактау, бір-біріне жалгау жане оларды электр аппараттарына ауе электр желісіне косу ушін:+ кабельдік муфталар мен уштык жабык косылгылар колданылады.
Кабельдердін жалганган жане ушталган тарамдарын косымша изоляциялау жане оларды жарык, температура жане ауе асерінен коргау ушін+изоляциялык тутіктер колданылады колданылады.
Кабельдердін алюминий тарамдарын уштауга жане жалгауга + газдык, термиттік, туйіспелі не до?алы? пісіру т?сілдері пайдаланылады.
АшыK ‰уеде орналасKан жане ба?аналар?а не инженерлік курылыстар?а (копірге, жол ?тпеге) траверспен, изоляторлармен жане желілік арматурамен бекітілген сымдар ар?ылы электр энергиясын ?ашы?ты??а жеткізуге жане тарату?а арнал?ан ??рыл?ыны –+ электр энергиясын ?ашы?ты??а жеткізетін ?уе желісі деп атайды
Сымдарды монтаждау ?уе электр желісінде пайдаланылатын + изоляторларды? т?ріне байланысты келеді.
€уе электр желісін атмосфералы? ас?ан кернеуден ?ор?ау ?шін+ жермен ?айта ?осу орындалады
Ауе электр желісі сымдарын монтаждаганнан кейін + зарядсыздандыркыштар, жермен косу курылгылары жане туракты белгілер орнатылады.
Жерге косу курылгыларда + жасанды жане табиги жерге коскыштар колданады
Электр кондыргылардын металл болшектері жермен касакана косылуы жане олар кернеуге дурыс косылу болмаганнан, бірак электр кабылдагыштардын немесе желінін окшауы закымданган кезде + корганыстын жермен косу болуы мумкін
Трансформаторлардын катан жермен косылган бейтарабы аркылы кернеу 1000В дейін кондыргыларда + нолдеу жуйесі колданады
Электр токпен закымданудан коргау дарежесі бойынша букіл электр аспаптар 127 жане 220В кернеумен желіге косу ушін + 4 класска болінеді
Тек гана жумыс окшауламасы бар электр аспаптарды + 0 класс аспаптарына жаткызады
Жерге коскыш откізгішті косу ушін жабдыкталган кыскыш жане жумыс окшауламасы бар аспаптарды + 01 класс аспаптарына жаткызуга болады
Аспаптардын ішкі жерінде орналаскан, жерге косу кыскыштармен жабдыкталган жане жумыс окшауламасы бар аспаптар + I класті аспаптар корсетеді
Туркыны жермен косу ушін кондыргысы жок жане екі есе немесе жаксартылган окшауламасы бар турмыстын электр аспатар кандай класс аспаптарга кіреді.+ II класска
Троссті сымдарды +АВТС, АВТ, АРТ жургізуге болады
ЯРВ жане ЯРВМ типті щиттарды орналастырады+ гиммаратардын ішінде жане сыртында
Тростті (аркан) сымдарды ауыл шаруашылыгында калай откізеді? +ашык сымдар аркылы
ЩОА, ЩОАУ,ОПВ-12 типтті щитттар кай жерде колданылады+ aуыл шаруашылык ондірісінде
КТП дегеніміз не+ комплектілі косалкы станция
Трассадагы тік участкілердегі тіректерге, жане оларга екі анкерлік тіректердін арасындагы сым ілінетін тіректерді ...+аралык тіректер деп атайды
Трассы желісінін багыты озгерген кезде, нуктелерде орналаскан аралык жане анкерлык тіректерді +бурыштын тіректер деп атайды
Баскышты бекіту ушін арналган ірге тастын болігін +жуктемелік плита деп атайды
Баскышты немесе тіректін касындагы устінгі кабат тіреуін улгайту ушін арналган боренені ..+ригель деп атайды
Тіректен топырака жуктемені беру ушін арналган жане ол топырака орналаскан курылысты - ростверк деп атайды+багана деп атайды
Екі жане бір неше баганага жуктемені тарату ушін кызмет етеін курылысты+ростверк деп атайды
Тіректік шетіне тіректелетін ірге тастын жинактау болігі+баскыш деп атайды
Тіректердін тарткыштарын бекіту ушін арналган темір бетонды плита+анкерлік плита
Баскышты бекіту ушін арналган ірге тастын болігі+арту плитасы
Жерге коскыш откізгіштермен жане жерге коскыштын жиынтыгын+жерге коскыш кондыргы деп атайды
Электр тогынын туріне карай ауе электр желісі +туракты жане айнымалы токты болып болінеді.
Механикалык жагдайына орай ауе электр желілерінін жумыс режимдері + уш турге ажыратылады
Тіректік конструкциялардан (баганал мен табандардан), траверстен (не
кронштейндерден), сымдардан, изоляторлардан жане желілік арматуралардан+ Ауе электр желісі турады
Пайдаланылу максатына байланысты ауа желінін арматурасы+3 топка болуге болады
Ауе электр желісінен гимараттарга (уйлерге, мал кораларына т.б) кірмені +тек окшауланган сымдармен орынндайды
Ауе электр желісі сымдарын монтаждаганнан кейін
+зарядсыздандыркыштар, жермен косу курылгылары жане туракты белгілер орнатылады.
Жерге салыстырмалы жерге косу кедергісінен жане жерге косу откізгіштерді
кедергісінен туратын, жерге косу курылгынын кедергісі +кедергінін косындысы деп аталады
Жерде орналаскан металлдын куралдарды +табиги жерге коскыштар деп аталады
Жерге косу откізгіштерді аппаратармен машиналардын туркына + пісіру мен немесе сенімді болт аркылы косылумен бекітеді

15

Приложенные файлы

  • doc 18357287
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий