Blank_KP_montazh

Календарний план роботи над проектом
Назва етапів проекту

Термін
виконання
% виконанняПлан
Фактично

Зміст пояснювальної записки

1 Опис турбіни типу К-300-23,5. (устаткування, що монтується (ремонтується))

10


2 Технологічний процес монтажу (ремонту). Переведення на технологічні прокладки, та знімання верхньої половини зовнішнього корпуса ЦВТ турбіни К-300-23,5.

35


3 Розрахунок центрування агрегату.

15


4 Заходи з безпеки праці при ремонті турбіни типу К-300-23,5.

10


5 Спеціальне завдання. Ремонт конденсаторів, вакуумної системи і ежекторів.

5


Висновки.

5


Перелік посилань.
Графічна частина проекту
Повздовжній розріз турбіни (формат А1)
Спеціальна частина (формат А1)

20


Усього

100Курсовий проект виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами, та застосування цих знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Завдання на виконання курсового проекту видається студенту незалежно від його успішності з даної дисципліни не пізніше ніж за півтора місяці до терміну захисту проекту. Курсовий проект складається з пояснювальної записки і графічної частини.
До складу курсового проекту можуть входити вироби, які виготовлені студентами відповідно до завдання (макети, стенди, планшети тощо).
Пояснювальна записка і графічна частина курсового проекту повинна бути оформленою згідно вимог Державних стандартів України. Обсяг пояснювальної записки 15-20 сторінок рукописного або 10-15 сторінок друкованого тексту з необхідними ілюстраціями (кресленнями, схемами, графіками тощо).
Захист курсового проекту приймає комісія у складі двох - трьох викладачів спеціальних дисциплін за участю керівника проекту.
Результати захисту оцінюються за п’яти бальною шкалою.
Після захисту курсові проекти зберігаються протягом одного року, потім списуються.
Студенту, який одержав незадовільну оцінку за курсовий проект, видається друге завдання і встановлюється новий термін для виконання проекту.


Міністерство освіти і науки України
Д е р ж а в н и й в и щ и й н а в ч а л ь н и й з а к л а д
"К и ї в с ь к и й е н е р г е т и ч н и й к о л е д ж "


· Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________Т.І.Свириденко
«____»________2014


ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Дисципліна – Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування ТЕС
Спеціальність - 5.05060101 - Монтаж і експлуатація ТЕУ ТЕС
Курс ІV Семестр VІІ Група 4 ТЕ-1

Студент Клочок Олександр Миколайович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема курсового проекту : ”РЕМОНТ ТУРБІНИ ТИПУ К-300-23,5”

Позначення проекту 27 КП. 5.05060101. 03
Примітка. В позначенні проекту 08 – шифр прізвища студента
заочного відділення або порядковий номер прізвища студента
денного відділення у відповідності до журналу

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРОЕКТУ:

Тип енергоблока (установки). К-300-23,5.

Ремонт турбіни типу К-300-23,5.

Характеристика устаткування, що ремонтується. Переведення на технологічні прокладки, та знімання верхньої половини зовнішнього корпуса ЦВТ турбіни К-300-23,5.

Розрахунок центрування агрегату.

Заходи з безпеки праці при ремонті турбіни типу К-300-23,5.

Спеціальне завдання. Ремонт конденсаторів, вакуумної системи і ежекторів.

Дата видачі завдання __________________________
Термін виконання проекту ______________________
Керівник роботи Синенко Л.О


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
Протокол № ___ засідання ЦПК№3 від _______.2014
Голова ЦПКЗ __________ Подушко Л.О.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18357277
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий