MORAL_NOetichny_kodex


МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКСстудента Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу
1. Загальні положення
1.1. Морально-етичний кодекс (далі – Кодекс) є зводом положень, що визначають вимоги до осіб, які працюють та навчаються в Чугуєво-Бабчанському лісному коледжі (далі – ЧБЛК, коледж), стандартів поведінки і взаємовідносин сторін, які включені в освітній процес. Кодекс складений згідно моральної суті ЧБЛК, норм педагогічної етики, спрямованих на ствердження добра, гуманізму, людяності, та загальновизнаних норм етики, моралі, поваги до колег, держави і суспільства вцілому.
1.2. Метою даного Кодексу є всебічний і гармонійний розвиток осіб, які навчаються і працюють в ЧБЛК, сприяння співпраці і досягнення найвищих результатів у сферах навчальної і професійної діяльності.
1.3. Завданнями даного кодексу є:
- визначення правил поведінки, що сприяють формуванню соціальної самосвідомості як сукупності моральних цінностей в різних сферах спілкування;
- зміцнення корпоративної культури осіб, які працюють і навчаються в коледжі, підтримка в студентському співтоваристві духу згуртованості, патріотизму, демократії, гордості за приналежність до ЧБЛК;
- створення максимально комфортних умов навчання і роботи, сприятливого психологічного клімату в освітньому середовищі коледжу;
- збереження і зміцнення престижу та іміджу ЧБЛК як вузу з стійкими етичними традиціями за рахунок формування в суспільній свідомості образу студента і співробітника коледжу як високоінтелектуальної, всебічно розвиненої та соціально корисної особистості.
1.4. Цей Кодекс є моральним орієнтиром і поширюється на всіх осіб, які:
- працюють і представляють коледжівське співтовариство: професорсько-викладацький склад;
- навчаються на денному і заочному відділеннях - студенти.
Основними моральними принципами всіх вищенаведених осіб повинні бути: гуманне ставлення до людей, повага до прав, честі і гідності іншої особи, порядність, чесність, правдивість, відповідальність і вірність прийнятим зобов'язанням, принциповість. Усі повинні сприймати себе як відповідальних членів коледжівського та студентського співтовариства, пишатися своєю приналежністю до нього, слідувати моральним і етичним правилам і пам'ятати, що кожний вносить свій внесок у зміцнення іміджу і ділової репутації ЧБЛК.
2. Поведінка осіб, які навчаються в коледжі
2.1. У навчальній і науково-дослідній діяльності:
- прагнути отримувати глибокі знання в відповідній області: сумлінно вчитися, не пропускати заняття без поважної причини, брати участь у навчальній та науково-дослідній роботах;
- прагнути максимально використовувати надані можливості з отримання теоретичних знань і практичних навичок з обраної спеціальності;
- виконувати вимоги, передбачені розпорядком дня коледжу, навчальними програмами, в строго встановлені терміни;
- під час навчального процесу дотримуватися наступних правил:
• при запізненні на заняття особа, яка навчається, повинна вибачитися і запитати у викладача дозволу ввійти в аудиторію; викладач має право не впускати на заняття тих, хто запізнився;
• не перешкоджати ходу навчального процесс, вимагати цього від інших;
• не використовувати сторонні і відволікаючі від навчання предмети (засоби зв'язку, розваги та ін), сигнал мобільного телефону повинен бути відключений; розмова по телефону під час заняття оцінюється як грубе порушення етичних норм;
• не розмовляти голосно в приміщеннях коледжу.
- особисто не використовувати і боротися з такими видами порушення навчальної дисципліни, як:
• проходження процедур контролю знань підставними особами;
• представлення в якості результатів власної праці матеріалів (рефератів, контрольних та курсових робіт), взятих з Інтернету або з будь-яких інших джерелах;
• підробка і фальсифікація ділових документів, що мають пряме або непряме відношення до процесу навчання.
- поважати чужу інтелектуальну власність і дослідницький пріоритет, цитувати із зазначенням джерела матеріали, які використовуються при підготовці рефератів і курсових робіт;
- не користуватися забороненими допоміжними матеріалами і технічними засобами при проходженні процедур контролю знань, умінь і навичок, спиратися виключно на отримані знання;
- не використовувати особистих, родинних та інших зв'язків для одержання більш високої оцінки або для того, щоб домогтися інших винятків із загального регулювання;
- не пропонувати винагород викладачам або адміністрації для того, щоб полегшити проходження процедур контролю знань, умінь і навичок або добитися інших виключень із загального регулювання;
- не вчиняти дій, що перешкоджають здійсненню навчального процесу.
2.2. У відношеннях з іншими особами, які навчаються:
- вчитися працювати в команді і вибудовувати гармонійні міжособистісні відносини: допомагати своїм колегам у вирішенні проблем, які виникають, поважати однокурсників, студентів молодших курсів та студенті інших спеціальностей;
-підтримувати в групі і коледжі атмосферу доброти, дружби, взаємодопомоги і взаємної відповідальності; не завдавати шкоди роботі або зусиллям іншого студента;
- не допускати будь-яких форм приниження честі та гідності, фізичного та психічного насильства, нецензурної, лайливої мови, проявів дискримінації особи за статевою, соціальною, національною, релігійною та іншими ознаками;
2.3. У відношеннях з викладачами і співробітниками коледжу:
- поважно ставитися до викладацького складу та інших співробітників коледжу;
- при зустрічі вітати викладачів і співробітників; при вході викладача в навчальну аудиторію вітати (прощатися) його стоячи без слів;
- взаємовідносини між студентами, викладачами та адміністрацією повинні ґрунтуватися на взаємоповазі і співробітництві, а також на загальноприйня-тих нормах етики і безконфліктного пошуку компромісу;
- не вчиняти дій, які кваліфікуються як переслідування, вторгнення в приватне життя викладачів і співробітників, не допускати в спілкуванні з ними грубості, фамільярності, висловлювань, принижуючих їх честь і гідність;
- не поширювати неправдивої і компрометуючої інформації про викладачів і співробітників між собою та у засобах масової інформації.
2.4. На офіційних заходах в коледжі:
- утримуватися від гучних прояв емоцій, поважно ставитися до виступаючих на сцені;
- під час проведення офіційного заходу сигнал особистого мобільного те-лефону повинен бути відключений;
- при необхідності залишити захід до його завершення чекати паузи між виступами та йти, не привертаючи своїми діями уваги з боку виступаючих та інших глядачів;
- не вчиняти дій, що перешкоджають заходам, організованим або санкці-онованим керівництвом коледжу.
2.5. Поза стін коледжу:
- завжди і скрізь оберігати честь і гідність студента;
- у всіх випадках критично ставитися до своїх вчинків, передбачати їх можливі наслідки, уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди престижу та іміджу ЧБЛК;
- не з'являтися в громадських місцях в непристойному вигляді, не викори-стовувати нецензурної лексики, не здійснювати непристойних дій, що ображають людську гідність і громадську мораль;
- коректно вести себе в громадському транспорті, поступатися місцем хворим і літнім людям, а також пасажирам з дітьми;
- під час поїздки в транспорті дотримуватися правил спілкування по телефону: користуватись ним у разі крайньої необхідності, коротко повідомляти співрозмовнику необхідну інформацію, приглушуючи тон голосу під час спілкування.
2.6. У відношенні до коледжу в цілому:
- поважно ставитися до традицій, історії, символіки ЧБЛК;
- дбайливо ставитися до власності коледжу: обладнання аудиторій, техніки, бібліотечних ресурсів;
- піклуватися про збереження чистоти в аудиторіях і на території коледжу, пам'ятати, що залишати будьде жувальну гумку та інше сміття неетично;
- визнавати необхідною і корисною всяку діяльність, спрямовану на зміцнення системи студентського самоврядування, розвитку студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої і т. п.), на підвищення корпоративної культури та іміджу ЧБЛК.
2.7. У становленні до себе:
- дотримуватись особистої гігієни і намагатися підтримувати себе в хорошій фізичній формі, вести здоровий спосіб життя;
- боротися з шкідливими звичками (палінням, вживанням алкоголю, наркотиків) як власними, так і інших членів студентського співтовариства;
- пам'ятати правила етикету (пропускати вперед жінок, викладачів; першими вітатися з викладачами незалежно від того, навчаються чи ні вони у них та ін.);
- з повагою і пошаною ставиться до культурної спадщини своєї країни і сприяти його збереженню та примноженню;
- брати активну участь у житті держави, користуючись своїм правом обирати і бути обраним;
- не допускати зневажливих висловлювань і будь-яких компрометуючих дій по відношенню до символів державності інших держав;
- усвідомлюючи себе громадянином багатонаціональної держави, з повагою ставиться до всіх національних культур.
3. Загальні правила дрес-коду в коледжі
3.1. Статус ЧБЛК як вищого навчального закладу передбачає певні вимоги до стилю одягу і зовнішнього вигляду (дрес-код) кожної особи, яка навчається і працює в коледжі. Це налаштовує повагу один до одного, високопродуктивну працю і повноцінний навчальний процес з обох сторін; сприяє підтримці репутації та утвердженню іміджу і статусу коледжу як установи високої культури, моральності та професіоналізму.
3.2. Зовнішній вигляд членів коледжу і студентського співтовариства повинен бути акуратним, стриманим, охайним.
3.3. Переважним стилем одягу є офіційно-діловий. Носіння особами, які навчаються, викладачами і співробітниками одягу, що не відповідає нормам навчального закладу – спортивних костюмів, шортів, бриджів, майок, дуже коротких спідниць та іншого занадто відкритого, зухвалого або рваного одягу (відкритий живіт, глибоке декольте, розрізи, прозорий одяг та ін.), а також сланців, чоловіками взуття на голу ногу – не допускається, оскільки суперечить нормам етики і є ознакою зневажливого ставлення до викладачів і колег.
4. Відповідальність за невиконання положень Кодексу
4.1. Виконання даного Кодексу забезпечується на основі морального самоконтролю кожного члена коледжу, студентського співтовариства. Кожен зобов'язаний дотримуватися даного Кодексу і при виявленні порушень спробувати припинити їх власними силами.
4.2. Відповідальність та контроль за дотриманням даного Кодексу несуть заступник директора з виховної роботи старости груп, голова студентських рад тощо.
4.3. Щодо осіб, які допустили порушення правил і положень цього Кодексу, можуть застосовуватися моральний осуд (публічне обговорення тощо), заходи адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності залежно від систематичності і тяжкості порушень та законодавства України.

Приложенные файлы

  • docx 18356928
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий