programa_moloda_nauka_2015_sektsiyi_—st-_nauki..

VІІІ університетська
науково-практична конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
«МОЛОДА НАУКА-2015»

7-9 квітня 2015 року
м. Запоріжжя

«МОЛОДА НАУКА-2015»
МОЛОДА НАУКА
2015
СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Засідання 1
«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

Четвер, 9 квітня
Ауд. 304, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к.і.н., доц. Єльников М.В.
Секретар: аспірант Сергієнко Я.Ю.

1. Булигіна К. Доктрина неославізму в програмних положеннях та політиці Чеської національної партії вільнодумців і Чеської національно-соціальної партії 1898–1918 років: порівняльний аналіз
2. Горелик М. Реформація та Контрреформація як бінарні опозиції: межі протилежності історичних явищ
3. Дідур Т. Панславізм і пантюркізм як ідейна зброя асиміляторської політики Османської імперії у ХХ ст.
4. Ємельянова К. Прояви негативних стереотипів про ірландців у Великобританії ХІХ ст.
5. Коробко В. Роль студентського руху в формуванні другої хвилі фемінізму в США
6. Лиско К. Господар Валахії Влад ІІІ Цепеш: темпоралізація історичного образу
7. Лихолай А. Діяльність кубинського дисидентського руху на території Республіки Куба в 90-х рр. ХХ ст.
8. Люта С. Оформлення фінської політичної еліти у 1917 р.: умови і особливості
9. Рубан К. Трансформація феміністичного руху в Західній Європі та США 60–80-х рр. ХХ ст.
10. Самойленко Ю. Британська монархія у сучасних глобалізаційних процесах
11. Стрельцова В. Суфражистський рух у Франції: особливості та напрямки
12. Уборо А. Боротьба за незалежність Марокко від Іспанії та Франції в середині 50-х рр. ХХ ст. як приклад «бунту мас»

Засідання 2
«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

Середа, 8 квітня
Ауд. 304, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к.і.н., доц. Казакова О.М.
Секретар: аспірант Бартиш Р.В.

1. Блажко Н. Специфіка інтеграції мусульман до австрійського суспільства
2. Кімстач Д. Проблеми у відносинах Угорщини та Чехословаччини після підписання Тріанонського договору
3. Кірпічева О. Аналіз відеозвернення Дж. Буша-молодшого до американської нації після подій 11 вересня 2001 року з точки зору кінесики
4. Ксенофонтова Д. Україна – Швеція: досвід співпраці у 1992–2014 рр.
5. Кухаренко А. Особливості британської імміграційної політики другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
6. Мірошник В. Економічні відносини України й Китаю на початку ХХІ ст.
7. Нелепа Л. Швейцарія та проблема європейських мігрантів
8. Подріз А. Українсько-польські відносини під час ЄВРО-2012
9. Рибак Б. Етапи євроінтеграції Республіки Польща
10. Чиж В. Етнополітичні конфлікти: принцип рівноправності і самовизначення народів і націй у Декларації ООН
11. Шабетнік П. Польський досвід подолання економічної кризи (1990–1995 рр.)
12. Шевченко С. Специфіка соціальної та політичної адаптації українців у Канаді

Засідання 3
«НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
ХVІІІ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.»

Вівторок, 7 квітня
Ауд.326, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: д.і.н., проф. Лях С.Р.
Секретар: Глушко Ю.С.

1. Бондаренко Т. Дискусія архітекторів щодо майбутнього соцміста Південно-Східної України у 1920–1930-ті рр.
2. Борисенко А. Мода радянського суспільства 1930-х років
3. Глушко Ю. Українська мода 1920-х рр.: прозодяг як експеримент радянських конструктивістів
4. Данилюк Л. Розвиток сільського господарства німецьких колоній в кінці XVIII – XIX ст. на території Запорізького краю.
5. Крайнік В. Соціальне обличчя козацтва в рецепції Миколи Костомарова
6. Ликова В., к.і.н., викл. Матеріальне становище державних поселян на південноукраїнських землях у ХІХ ст.
7. Мазипчук М. Ідейно-політична складова державно-партійної діяльності Ю. Коцюбинського
8. Мерзлікін Є. Взаємини Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка в кінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст.
9. Нестеров Д. Епілог війни між Українською Народною Республікою та Збройними силами Півдня Росії: запізнілий компроміс
10. Романцова А. Єврейська громада м. Олександрівська в ХІХ – на початку ХХ ст.
11. Сашин Є. Особливості соціально-економічного розвитку Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області у 1920–1930-х рр.
12. Супруненко В. Утримання та господарча діяльність військовополонених на теренах України у 1914–1917 рр.
13. Торба Д. Делегатські збори як форма роботи жіночих відділів у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Запорізького округу)
14. Турченко Г., д.і.н., проф. Південноукраїнський регіон в контексті соборницького курсу української влади у 1917–1918 рр.
15. Холодков Р. Прояви девіантної поведінки на Півдні України у 1920-х рр.

Засідання 4
«НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ:
40-і рр. ХХ – ХХІ ст.»

Вівторок, 7 квітня
Ауд. 313, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к.і.н., доц. Гвоздик В.С.
Секретар: аспірант Рошко К.М.

1. Білик І. Соціально-побутові умови життя населення міста Запоріжжя у 1950-і – 1960-і рр.
2. Буренков В. Представники Запорізького регіону в політичних елітах УРСР і СРСР (1945–1991 рр.): методологічні проблеми
3. Гершаник В. Розвиток шкільної освіти в Україні у повоєнний період
4. Гретченко А. Україна в житті та діяльності Миколи Француженка (1923–2007 рр.)
5. Дзятковський А. Північно-Кримський канал: проекти та історія будівництва
6. Каганов Ю., к.і.н., доц. Масова та елітарна культура радянської доби у формуванні національної ідентичності в Україні (1950-ті – 1985 рр.)
7. Пругло Р. Зміна напрямків наступу на лінії «Вотан»: причини та наслідки
8. Рошко К. Етнічні зміни в містах Запорізького регіону в 1959–1989 рр. (за даними переписів населення)
9. Сагаченко І. Суспільно-політичне життя у Запорізькій області в епоху «пізнього сталінізму».
10. Самойленко А. Участь України у врегулюванні югославської кризи (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)
11. Точиліна І. Основні тенденції розвитку моди у післявоєнний період
12. Третьяков Ю. Окупаційний режим у місті Запоріжжя (1941–1943 рр.)
13. Цурканенко М. Динаміка економічного розвитку ПАТ «Мотор Січ» на сучасному етапі
14. Швець К. Проблема поєднання професійної реалізації та материнства в житті радянської жінки в другій половині 40–50-х рр. ХХ ст. (на прикладі Запорізької області)
15. Штейнле О., к.і.н., доц. Неформальні відносини в номенклатурному середовищі УРСР (1950-і – 1960-і роки)

Засідання 5
«ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ І ЦЕРКВИ»

Вівторок, 7 квітня
Ауд.324, V навч. корпус, 12.55.
Керівник секції: д.і.н., проф. Ігнатуша О.М.
Секретар: магістрант Цибульська Ю.В.

1. Балухтіна О. Церковне страхування майна на Півдні України (початок ХХ ст. – 1917 р.)
2. Голощапова Є., к.і.н., ст. викл. Благодійницька діяльність громад євангельських християн-баптистів в Україні у 20–30-ті рр. XX ст.
3. Грузова Т. Роль церкви у подіях Євромайдану (листопад 2013 – лютий 2014 рр.)
4. Жманкова Я. Місце релігійних свят в житті українського селянства 1950–60-х рр.
5. Ігнатуша Г. Формування релігійного світогляду Олександра Воронина (20–40-і рр. ХХ ст.)
6. Ігнатуша О., д.і.н., проф. Церковні форми російської агресії проти України: рік 1919 р.
7. Кравець Д. Віруючі парафіяльних церков м. Олександрівська 20–80-х рр. ХХ ст.
8. Руднєва Ю. Причини збільшення протестантських громад в Україні (1991–2014 р.)
9. Сапронов О. Релігійне питання в махновському русі (1918–1921 рр.)
10. Стовба Д. Роль релігії у поглядах ідеологів українського націоналізму
11. Цибульська Ю. Науково-дослідницька діяльність Колегії Патріарха Мстислава (1993–2014 рр.)
12. Черняк К. Християнізація Болгарії у ІХ ст.: причини та наслідки
13. Шугальова І., к.і.н., доц. Конфесійна карта м. Олександрівська ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та наслідки релігійного розмаїття


Засідання 6
«ДЖЕРЕЛОЗНАВСТО, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ»

Середа, 8 квітня
Ауд. 309, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к.і.н., доц. Білівненко С.М.
Секретар: здобувач Павленко М.І.

1. Андрієвський Б. Політична історія Кримського ханства у мемуарній літературі
2. Головко Ю., к.і.н., доц. Іноземні торгові компанії на півдні України в останній чверті ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
3. Зеленяк О. Зміна відношення радянської влади до Нестора Махна
4. Косенко Л. Дослідження проблеми Голодомору в радянський період
5. Кошіль Г. Підготовка до будівництва народного житла на території Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
6. Мільчев В.І., д.і.н., проф. Універсал «гетьмана» Василя Волощила як джерело з історії гайдамаччини ХVІІІ ст.
7. Могила А. Стародавні слов’янські божества в російських народних казках
8. Назаренко О. Дослідження української міфології у вітчизняній історико-етнографічній літературі ХІХ ст.
9. Савченко І., к.і.н., доц. Розвиток державних органів влади Херсонської губернії в першій половині ХІХ ст.
10. Сахно О. Український кінематограф 1920–1930-х рр.: хронікально-документальні фільми
11. Скрипка О. Політичний анекдот як джерело до вивчення радянської епохи
12. Терно С., к.п.н., доц. Критичне мислення – щеплення проти пропаганди.
13. Тішин О. Радянська історіографія нацистського окупаційного режиму на території південно-східних областей України
14. Чемерис М. Місцева преса в умовах ідеологізації радянського суспільства (на прикладі мелітопольської газети «Серп і Молот», 1955–1963 рр.)
Приложенные файлы

  • doc 18356771
    Размер файла: 95 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий