PED_MEZh_FAK_BUZAUBAKOVA_BUPETAEVA_KAZ


1. Педагогика - бұл ... туралы ғылым.
А) Тәрбие, оқыту, білім беру
В) Тәрбие, даму
С) Білім беру, оқыту, даму
D) Оқыту, тәрбие, даму
Е) Білім беру, тәрбие
2. Тәрбие, оқыту, білім беру, қалыптастыру, әлеуметтендіру, педагогикалық процесс, тұлға – бұл педагогиканың негізгі:
А) Категориясы
В) Функциясы
С) Пәні
D) Нысанасы
Е) Міндеттері
3. Педагогиканың құрылымы:
А) Педагогиканың жалпы негізі, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану
В) Мамандыққа кіріспе, дидактика, педагогика,педагогика тарихы
С) Кіріспе,негізгі бөлім, қорытынды
D) Сурдо-,тифлопедагогика
Е) Кіріспе, негізгі бөлім
4. Педагогиканың философия құрамынан бөлініп, жеке ғылым ретінде дамуына айтулы үлес қосқан педагог:
А) А.Я.Коменский
В) В.Фельтр
С) Ф.Рабле
D) Дж. Локк
Е) И.Г.Песталоцци
5. Орта ғасырда авторитарлық педагогиканы жақтаған педагог:
А) И.Гербарт
В) А.Дистервег
С) Л.Толстой
D) И.Песталоцци
Е) Аристотель
6. Қайта жаңару дәуірінде баланың жеке тұлғасын сыйлауға негізделген «еркін тәрбие» теориясын жақтаушы:
А) Ж.Руссо
В) Ф.Бэкон
С) Т.Мор
D) Ф.Аквинский
Е) М.Монтель
7. Қоғамның кейінгі ұрпақтарда өзін қайта көрсету мен әлеуметтік тәжірибені меңгеруге байланысты атқаратын негізгі қызметтерінің бірі – бұл:
А) Тәрбие
В) Әлеуметтендіру
С) Оқыту
D) Даму
Е) Білім беру
8. Педагогика ғылымының негізгі категорияларын көрсетіңіз:
А) Тәрбие, оқыту, білім беру, даму
В) Пән, нысана, мақсат, міндеттер
С) Оқушы, мұғалім, тәрбиеші
D) Әдіс, тәсіл, құрал, форма
Е)Педагогикалық процесс, әлеуметтендіру
9. Адамзат теориясындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін ғылым – бұл:
А) Педагогика тарихы
В) Әлеуметтік педагогика
С) Әскери педагогика
D) Салыстырмалы педагогика
Е) Пенитенциарлық педагогика
10.Танымға жету мен оны құру тәсілі – бұл:
А) Әдіснама
В) Заңдылық
С) Теория
D) Практика
Е) Принцип
11. Келер ұрпақтың әлеуметтік тәжірибені меңгеруі және өзін-өзі жетілдіруіне байланысты қоғамның негізгі қызметінің бірі – бұл:
А) Тәрбие
В) Әлеуметтендіру
С) Оқыту
D) Даму
Е) Білім беру
12. Педагогика ғылымы зерттейтін нақты аймақ – тәрбие мен оқыту - бұл:
А) Педагогиканың нысаны
В) Зерттеу мақсаты
С) Педагогика пәні
D) Педагогика категориясы
Е) Объективті шындық
13. Индивидтің аға ұрпақтың әлеуметтік тәжірибесін меңгеруі жүзеге асатын оқу және сабақтан тыс әрекеттерді бірлікте қарастыратын тұтас педагогикалық үдеріс – бұл:
А) Педагогика пәні
В) Кез келген ғылымның пәні
С) Педагогиканың категориясы
D) Педагогиканың нысанасы
Е) Педагогиканың қызметі
14 «Педагогика – тәрбие туралы ғылым» деген анықтаманы алғаш берген ғалым–педагогты атаңыз?
А) Бабанский Ю.К
В) Харламов И.Ф
С) Қоянбаев Ж.Б
D) Хмель Н.Д
Е) Сластенин В.А
15. «Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үдеріс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды» деген анықтама ұсынған ғалымдардың аты-жөнін көрсетіңіз.
А) Әбиев Ж.., Бабаев С., Құдиярова А
В) Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н
С) Хмель Н.Д., Бейсенбаева А.А., Хайруллин Г.Т
D) Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М
Е) Крившенко Л.П., Вайндорф-Сысоева М.Е
16. Білім беру мен педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтарын зерттейді:
А) Жалпы педагогика
В) Педагогика
С) Дидактика
D) Кәсіптік педагогика
Е) Жеке әдістеме
17. Педагогикалық процестің элементар бірлігі, оның «кереге көзі» не болып табылады?
А) «Қалыптастырудың қас қағым сәті»
В) Адамның тұлға ретінде қалыптасуы
С) Жеке тұлғаны қалыптастыру
D) Баланы тәрбиелеу
Е) Білім беру
18. Пәні педагогикалық үдеріс пен әр түрлі деңгейдегі кәсіби мамандарды даярлау болып табылатын ғылым – бұл:
А) Жоғары мектеп педагогикасы
В) Кәсіби білім беру педагогикасы
С) Орта арнаулы білім беру педагогикасы
D) Кәсіби білім беру педагогикасы
Е) Мектеп педагогикасы
19. Қайта жаңару дәуірінде баланың жеке тұлғасын сыйлауға негізделген «еркін тәрбие» теориясын жақтаушы:
А) Ж.Руссо
В) Ф.Бэкон
С) Т.Мор
D) Ф.Аквинский
Е) М.Монтель
20. Психикалық және физикалық дамуында ауытқушылығы бар балаларды тәрбиелеумен, оқытумен айналысатын педагогика – бұл:
А) Олигофренопедагогика
В) Сурдопедагогика
С) Тифлопедагогика
D) Түзету-еңбек мекемелеріндегі педагогика
Е) Коррекциялық педагогика
21. Педагогикалық үдерістің оқыту, даму және тәрбиелік қызметтерінің бірлігін қамтамасыз ету жолдарын көрсеткен ғалымды атаңыз.
А) Бабанский Ю.К.
В) Данилов М.А.
С) Шацкий С.Т.
D) Лихачев Б.Т.
Е) Радченко И.П.
22. Педагогикалық процестің қозғаушы күші болып табылады?
А) Қарама-қайшылық
В) Инновациялық іс-әрекет
С) Танымдық іс-әрекет
D) Мұғалімнің креативтілігі
Е) Педагогикалық рефлексия
23. Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:
А) Сауал-сұрақ әдісі
В) Эксперимент
С) Әңгімелесу әдісі
D) Сұхбат алу
Е) Бақылау әдісі
24. Басқа жағдайда жүретін тәжірибе немесе бақылаушы объектімен салыстыратын, педагогикалық үдерісті өңдеп,ғылыми қойылған тәжірибе:
А) Эксперимент
В) Бақылау
С) Тәжірбиені зерттеу
D) Педагогикалық үдеріс
Е) Сараптама
25. Оқушылардың шығармаларын, практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы:
А) Бақылау
В) Эксперимент
С) Іс-әрекет өнімдерін зерттеу
D) Рейтинг
Е) Ранжирлеу
26. Зерттеу процесі, таным әдісі туралы ілім – бұл:
А) Әдіснама
В) Экзистенциализм
С) Диалектикалық материализм
D) Гносеология
Е) Бихевиоризм
27. Практикалық іс-әрекеттердің ашылған заңдар мен заңдылықтардың қолдану тәсілдерін айқындайтын зерттеулер – бұл:
А) Теориялық-қолданбалы, зерттеу
В) Теориялық зерттеу
С) Іргелі зерттеулер
D) Эмпирикалық зерттеу
Е) Практикалық зерттеулер
28. Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар: эмпирикалық, теориялық, ... .
А) Әдіснамалық
В) Эксперименттік
С) Қолданбалы
D) Практикалық
Е) Теориялық-әдіснамалық
29. Заттар мен құбылыстарды мақсатты зерттеу, мағлұматтарды іріктеп жинау, көзбен көргенді сезім мүшелерімен қабылдау және санада бұл ақпаратқа талдау жасау – бұл:
А) Бақылау
В) Педагогикалық эксперимент
С) Талдау
D) Жинақтау
Е) Абстракциялау
30. Анықталған фактілерді тіркеу мақсатында бейтарап адам-зерттеуші тікелей бақылауды жүзеге асырады – бұл ... бақылау.
А) Тікелей
В) Жасырын
С) Шағын мамандандырылған
D) Жанама
Е) Дискретті
31. Біреуді немесе бір нәрсені бақылау кезінде қолданылатын бақылау – бұл ... бақылау.
А) Монографиялық
В) Шағын мамандырылған
С) Жасырын
D) Жанама
Е) Тікелей
32. Ғылыми теория мен болжамды растау немесе жоққа шығару, сондай-ақ эмпирикалық заңдылықтарды шығару және нақты білімге жету – бұл:
А) Педагогикалық эксперимент
В) Педагогикалық консилиум
С) Ранжирлеу
D) Абстракциялау (дерексіздендіру)
Е) Модельдеу
33. Арнайы іріктелген танымдық сұрақтардың көмегімен жалпылама мәлімет алу әдісі – бұл:
А) Сауалмана жүргізу
В) Тестілеу
С) Әңгіме
D) Ранжирлеу
Е) Ұқсастыру
34. «Субъект-субъект» жүйесінде жеке және тұлғалық сапаларын есепке ала отырып, жалпы мағлұмат алуды мақсат ететін зерттеу әдісі – бұл:
А) Сұрақ-жауап әдістері
В) Сұхбат
С) Сауалмана жүргізу
D) Тестілеу
Е) Әңгіме
35. Әңгімелесушілер арасында бейресми және еркін қатынастар орын алатын ұйымдастырылуы мен мазмұны жағынан еркін диалог – бұл:
А) Әңгіме
В) Сұхбат
С) Сауалнама жүргізу
D) Тестілеу
Е) Сұрақ-жауап әдістері
36. Білім беру жүйесі қызметінің негізгі бағытының жағдайы мен даму тенденциясын анықтауға мүмкіндік беретін зерттеу әдісі – бұл:
А) Педагогикалық құжаттарды зерттеу
В) Сауалнама жүргізу
С) Педагогикалық эксперимент
D) Тестілеу
Е) Модельдеу
37. Эмпирикалық материалды механикалық бөлу мен тұтастық құрамындағы элементтердің өзара қатынасын анықтау бағытында жүргізілетін зерттеу әдісі – бұл:
А) Талдау
В) Жинақтау
С) Модельдеу
D) Индукция
Е) Дедукция
38. Көптеген бірыңғай заттар мен құбылыстардың жалпы, бірдей белгілерін анықтау бағытында жүргізілетін абстракциялаудың (дерексіздендіру) түрі – бұл:
А) Талдап қорыту
В) Жекелеп бөлу
С) Ұқсастыру
D) Модельдеу
Е) Болжау
39. Абстракциялау (дерексіздендіру) зерттеу әдісінің түрі: бір затты (құбылысты) зерттеп, талдау үшін зерттеушіге қажетті қасиетін немесе сапасын бөліп алу – бұл:
А) Жекелеп бөлу
В) Талдап қорыту
С) Ұқсастыру
D) Модельдеу
Е) Болжау
40. Жекеден жалпыға қарай логикалық салдар айқындалып, эмпирикалық деректер қорытындыланатын зерттеу әдісі – бұл:
А) Индукция
В) Талдап қорыту
С) Жекелеп қорыту
D) Модельдеу
Е) Дедукция
41. Зерттеу объектісі өзімен ұқсастық қатынастағы басқа бір объектімен алмастырылатын зерттеу әдісі – бұл:
А) Модельдеу
В) Ұқсастыру
С) Талдап қорыту
D) Жекелеп қорыту
Е) Абстракциялау
42. Зерттеу нәтижесінде алынатын ғылыми нәтижелерді алдын-ала эмпирикалық жолмен қолдау немесе теріске шығаруды мақсат ететін зерттеу әдісі – бұл:
А) Болжау
В) Ұқсастыру
С) Ранжирлеу
D) Модельдеу
Е) Абстракциялау
43. Әлеуметтік тәжірибені меңгеру, оқушыны дамыту, өзін-өзі жетілдіруге бағытталған ұстаздардың қатысуы және басшылығымен жүзеге асатын оқушылар мен ұстаздың бірлескен іс-әрекеті – бұл:
А) Педагогикалық процесс
В) Педагогикалық жағдаят
С) «Қалыптасудың қас қағым сәті»
D) Оқыту процесі
Е) Тұлғаның қалыптасуы
44. Дерек, құбылыс, сапа және белгілердің өсуі немесе кемуін анықтау үшін қолданылатын әдіс – бұл:
А) Ранжирлеу
В) Модельдеу
С) Тіркеу
D) Математикалық әдіс
Е) Статистикалық әдіс
45. Теориялық деңгей әдістері: әдебиет көздерін зерттеу, талдау және жинақтау, аналогия, абстракция, индукция және дедукция, модельдеу, болжау, ... .
А) Математикалық және статистикалық
В) Бақылау
С) Педагогикалық эксперимент
D) Әңгіме және сұхбат
Е) Мектеп құжаттарын зерттеу
46. В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов педагогиканың төмендегідей функцияларын (қызметін) ажыратады:
А) Ғылыми-теориялық, технологиялық
В) Ғылыми-теориялық, жобалау-техникалық
С) Жобалаушылық
D) Диагностикалық, болжаушылық
Е) Жобалаушылық, түрлендірушілік, түзетушілік
47. Ғылым ретінде педагогиканың дамуы ... анықталады.
А) Адамды өмірге дайындаудың объективтік қажеттілігімен
С) Адамзат тегінің сақталуының биологиялық заңдылығымен
В) Ғылым мен техника үдерісімен
D) Балалар бақыты үшін ата-аналар қамқорлығымен
Е) Қоғамдық өмірдегі тәрбие рөлінің артуымен
48. Тұлға дамуы - бұл:
А) Адам ағзасындағы сандық, сапалық өзгерістері
В) Адам ағзасындағы сандық өзгерістер
С) Білім,іскерлік және шығармашылық іс-әрекетті игеру
D) Адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы
Е) Ескінің жоғалуы,жаңаның пайда болуы
49. Оқушы қабілеттерін дамыту ... .
А) Табиғи нышандарға тәуелді
В) Игерген білім, іскерліктер көлеміне тәуелді
С) Оқыған кітаптар санына тәуелді
D) Достары, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуіне тәуелді
Е) Оқу-тәрбие үдерісін мақсатты ұйымдастыру,іске асыруға тәуелді
50. Қазіргі педагогикада «қалыптастырудың қас қағым сәті» термині нені білдіреді?
А) Педагогикалық жағдаят
В) Педагогикалық процесс
С) Сабақ
D) Оқытудың нәтижесі
Е) Тәрбие нәтижесі
51. Тәрбиедегі технологиялық бағыт: мінез-құлқын оң, жағымды сөздерді қолдану арқылы бағдарламалап, қоғамның мүшесін алдын-ала белгіленген сапаларымен қалыптастыруға болады – бұл ... ілім.
А) Бихеовиористік
В) Педцентристік
С) Гуманистік-психологиялық
D) Экзистенциалистік
Е) Әлеуметтендірушілік
52. Тұлғаның өзінің табиғатына сай даралығын, жоғары қажеттілікте өзін-өзі өзектендіру, балаға деген шексіз сүйіспеншілік, жүріс-тұрысты таңдау құқығын басып көрсететін ілім –бұл:
А) Гуманистік педагогика
В) Педцентризм
С) Марксизм
D) Позитивизм
Е) Прагматизм
53. Әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы-бұл:
А) Биологиялық тұлға
В) Әлеуметтік тұлға
С) Адам
D) Тұлға
Е) Индивид
54. Ата-анадан балаға туғаннан берілетін қасиеттер:
А) Жүйке жүйесінің типі
В) Ерік сапалары
С) Өмірлік бейнелері
D) Адамгершілік қасиет
Е) Мінез-құлық
55. Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани жетілуі – бұл:
А) Қалыптасу
В) Тәрбие
С) Даму
D) Оқыту
Е) Білім беру
56. Тұлға дамуының мақсатты және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін факторын көрсетіңіз:
А) Тәрбие
В) Тұқым қуалаушылық
С) Географиялық орта
D) Орта
Е) Мектептегі орта, отбасы

57. Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы – бұл:
А) Акселерация
В) Әлеуметтендіру
С) Жеке тұлғалық
D) Урбанизация
Е) Даралау
58. Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид – бұл:
А) Биологиялық тіршілік иесі
В) Жеке тұлға
С) Адам
D) Бала
Е) Ересек адам
59. Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: саналық, өзіне өмірлік қажеттілікті жасай алуы, жауапкершілік, бостандық, қадір-қасиет, ... .
А) Даралық
В) Қабілеттілік
С) Темперамент
D) Қажеттілік
Е) Мінез-құлық
60. Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс, сатылай эволюциялық ауысу, жоғары сапалы күйге қарай өрлеу үдерісі – бұл:
А) Даму
В) Қалыптасу
С) Өзгеру
D) Жаңару
Е) Үдеріс
61. Бір нәрсеге пішін (форма) мен тұрақтылық беру, тұтастық, бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға ие болу, толықтық пен нақты бір түр беруді анықтайтын ұғым – бұл:
А) Қалыптасу
В) Даму
С) Темперамент
D) Даралық
Е) Мінез-құлық
62. «Ұстаздар-оқушылар» жүйе байланысының бейнесі, жүйенің өзінің ішіндегі кейбір жеке қосымша жүйелердің және сыртқы, басқа одан жоғары сатыдағы жүйелер байланысы – бұл:
А) Заңдылық
В) Принцип
С) Заң.
D) Тұжырымдама
Е) Бағдарлама
63. Бала ағзасының мүмкін болатын күштерін ояту – бұл ... орта компоненттерінің қызметі.
А) Табиғи және географиялық
В) Әлеуметтік
С) Микроорта
D) Микро-, макроорта
Е) Мега-, мезоорта
64. Талап-тілектерді анықтау, құндылықтарды қалыптастыру, қарым-қатынас негізін қалау – бұл... орта компоненттері қызметі.
А) Микроорта
В) Әлеуметтік
С) Табиғи және географиялық
D) Микро-, макроорта
Е) Мега-, мезоорта
65. Американдық психолог және педагог Э.Торндайк (1874-1949жж.) қалаған жеке тұлғаның дамуының биологиялық бастауларын жақтайтын бағытты көрсетіңіз:
А) Бихевиоризм
В) Преформизм
С) Прагматизм
D) Экзистенциализм
Е) Ізгілікті педагогика
66. «Егер педагогика адамды барлық жағынан тәрбиелегісі келсе, онда оның адамды барлық жағынан тануы да керек» сөз жолдарының авторын атаңыз:
А) Ушинский К.Д
В) Әл-Фараби
С) Сухомлинский В.А
D) Крупская Н.К
Е) Құнанбаев А
67. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективті факторлары: тұқым қуалаушылық, тәрбие, ... .
А) Орта
В) Биологиялық
С) Оқыту
D) Оқу
Е) Білім беру
68. «Тәрбиеші тұлғасының жас жанға әсері оқулықтармен де, моральдық нұсқаулармен де, жазалау мен мадақтау жүйесімен де алмастыруға болмайтын тәрбиелік күшті құрайды» сөз жолдарының авторын көрсетіңіз.
А) Ушинский К.Д
В) Пиаже Ж
С) Шацкий С.Т
D) Белинский В.Г
Е) Блонский П.П
69. Бала ағзасының күрт өсуі және дамуы, жыныстық жетілуі қандай кезеңде жүреді?
А) Бастауыш сынып жасында
В) Жеткіншек
С) Жоғары мектеп жасында
D) Жасөспірім
Е) Мектеп жасына дейінгі
70. Құндылықтарды меңгеру және әлеуметтік қатынастармен тәжірибені жаңғырту – бұл:
А) Әлеуметтендіру
В) Дербестендіру
С) Тәрбие
D) Даму
Е) Интериоризациялау
71. Тұлғаға қатысты әлеуметтік, сыртқы білім, норма, құндылықтарды ішкі жоспарға айналдыру және жаңа психологиялық құрылымға түрлендіру ... деп аталады.
А) Интериоризациялау
В) Экстериоризациялау
С) Дербестендіру
D) Әлеуметтендіру
Е) Даму
72. Тек қана қолайлы сыртқы факторлар (тәрбие, қоғамдық институттар) жағдайында жемісті дамитын адамның дербес табиғи негіздері – бұл:
А) Қабілет
В) Жүріс-тұрыс
С) Әдет
D) Ағзаның анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері
Е) Мінез-құлық
73. Тұлғааралық қатынастарды қалыптастыру, адамдар арасындағы байланысты дамытудан көрініс табатын тұлғаның белсенділігі – бұл:
А) Қарым-қатынас
В) Таным
С) Аудио-видео байланыс
D) Іс-әрекет
Е) Әңгімелесу
74. Тұрақты сапа мен қасиеттер жиынтығын алу және тұлға дамуының нәтижесі ... болып табылады.
А) Қалыптастыру
В) Форма (пішін) беру
С) Тәрбие
D) Мінез-құлық
Е) Тұлғаның өсуі
75. Балалардың жас ерекшеліктері кезеңдерін алғаш ұсынушыны атаңыз?
А) Аристотель
В) Демокрит
С) Дж.Локк
D) Ж.Руссо
Е) Я.Коменский
76. Аналық бастауыш мектеп, гимназия, академия – 6 жасқа дейінгі жас кезеңін ұсынған кім?
А) Я.Коменский
В) Сократ
С) Ж.Руссо
D) А.Дистервег
Е) Р.Оуэн
77. Имитация – барлық жағынан бір нәрсеге еліктеу бала жасының қай кезеңіне сәйкес келеді?
А) Мектепке дейінгі
В) Мектеп алды
С) Кіші мектеп жасына
D) Орта мектеп жасына
Е) Жоғары мектеп жасына
78. Саналы іс-әрекет пен әлеуметтік қатынастары субъект ретінде танылатын индивид – бұл:
А) Тұлға
В) Адам
С) Биологиялық ағза
D) Бала
Е) Ересек адам
79. Темперамент, мінез-құлық, қабілеттілік, ақыл-ой дамуының деңгейі, қажеттілік, мақсат–мүдделер – бұл ... дамудың түрі.
А) Психологиялық
В) Педагогикалық
С) Биологиялық
D) Тұқым қуалаушылық
Е) Физиологиялық
80. Қазіргі зерттеулерде қолданылатын әртүрлі зерттеу бағыттары: жүйелі- комплексті, тұтастық, тұлғалық, іс-әрекеттілік, сапалық, сандық, ... .
А) Феноменологиялық
В) Синергетикалық
С) Инновациялық
D) Акмеологиялық
Е) Технологиялық
81. Қазіргі педагогикалық үдерістің негізгі элементтерінің байланыс жүйесін көрсетіңіз.
А) Ұстаздар-оқушылар
В) Сынып ұжымы-қосалқы сынып ұжымы
С) Әкімшілік-педагогикалық ұжым
D) Әкімшілік-сынып ұжымы
Е) Әкімшілік-мектеп ұжымы
82. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар деңгейі, өмірдің қаржы жағдайлары, мәдениеттің даму деңгейі, бұқаралық ақпараттық құралдар – бұл ... ортаның түрі.
А) Макро
В) Мезо
С) Мега
D) Географиялық
Е) Микро
83. Әрдайым адамды қоршайтын және оның дамуына әсер ететін өзара байланысты заттар, құбылыстар мен адамдар әлемі, баланың ең жақын қарым-қатынас ортасы – бұл:
А) Микрорта
В) Мезоорта
С) Мегаорта
D) Географиялық орта
Е) Макроорта
84. Адамға талап қоюшылық, санаға әсер ету, тұрақты көзқараста болу, даму жағдайын қамтамасыз ету – бұл ... орта компоненттерінің қызметі.
А) Әлеуметтік
В) Табиғи және географиялық
С) Микро
D) Микро, макро
Е) Мега, мезо
85. «Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар, ол даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды көрсетіңіз.
А) Преформизм
В) Бихевиоризм
С) Неотомизм
D) Позитивизм
Е) Неопозитивизм
86. Джон Дьюи (1859-1952 жж.) негізін қалаған жеке тұлғалық дамуында басымдылықты іс-әрекет, тәжірибеге беретін бағытты көрсетіңіз:
А) Прагматизм
В) Бихевиоризм
С) Неотомизм
D) Неопозитивизм
Е) Преформизм
87. «Баланың жаны дүниеге келген сәтінде таза тақтаға ұқсас болып келеді, тек өмір жағдайлары мен тәрбие ғана жеке тұлғаның белгілі бір қасиеттерінің пайда болуына себепші болады» деген ұстанымды қолдаған ағылшын философы:
А) Джон Локк
В) Джон Дьюи
С) Э.Торндайк
D) З.Фрейд
Е) К.Гельвеций
88. «Табиғат адамға дүниеге келген сәтінде білім игеруге мүмкіндік береді, бірақ ол тек тәрбие мен білім арқасында ғана дами алады» деген сөз жолдарының авторы:
А) Коменский Я.А
В) Алтынсарин Ы
С) Макаренко А.С
D) Песталоцци И
Е) Руссо Ж.Ж
89. Педагогикалық теория мен тәжірибеде «қиын», тіпті «тәрбиесі қиын» балалармен жұмыста тәрбиенің игілікті күшін дәлелдеген педагогты атаңыз.
А) Макаренко А.С.
В) Сухомлинский В.А.
С) Крупская Н.А.
D) Жұмабаев М.
Е) Алтынсарин Ы.
90. «Баланың дамуы тәрбие мен оқытуға тәуелсіз жүреді, өз бетінше спонтанды түрде жүзеге асады» деген көзқарасты ұстанғандар:
А) Мейман Э., Лазурский А.Ф., Пиаже Ж.
В) Ушинский К.Д., Блонский П.П., Выготский Л.С.
С) Крупская Н.А., Луначарский А.В.
D) Құдайбердиев Ш., Дулатов М.
Е) Байтұрсынов А., Аймауытов Ж.
91. «Бала дамуының ең жақын аймағы» ұғымын енгізе отырып, оқушының тапсырманы өздігінен орындауға әзірлігінің дәрежесін есепке алуды ұсынған педагогты атаңыз.
А) Занков Л.В.
В) Эльконин Д.Б.
С) Выготский Л.С.
D) Хмель Н.Д.
Е) Бабанский Ю.К.
92. Жеке тұлғаның өзінің белсенділігіне, оның шығармашылық қайта құру іс-әрекетіне үлкен мән берген демократиялық педагогиканың классиктері: Песталоцци И.Г., Коменский Я.А., Алтынсарин Ы., ...
А) Ушинский К.Д.
В) Каптеров П.Ф.
С) Скаткин М.Н.
D) Есипов Б.П.
Е) Жұмабаев М.
93. Ортаның әсері мен тәрбие жеке тұлғаның дамуының ... факторына жатады.
А) Сыртқы
В) Ішкі
С) Биологиялық
D) Географиялық
Е) Әлеуметтік
94. Бейімділік пен әуестілік, адамның сезімдері мен күйзелістері, қажеттіліктері мен мотивтері - бұл ... фактор.
А) Ішкі
В) Сыртқы
С) Биологиялық
D) Географиялық
Е) Әлеуметтік
95. Жеке тұлғаны дамыту факторлары: қарым-қатынас, таным белсенділіктері, өзін-өзі жетілдіру мен қоршаған өмірді түрлендіру, өзгерту белсенділіктері – бұл:
А) Іс-әрекет
В) Сыртқы
С) Ішкі
D) Орта
Е) Тұқым қуалаушылық
96. Генетикалық түрде баланың белсенділігінің ең ерте белгісі – бұл:
А) Тұқым қуалаушылық
В) Қарым-қатынас
С) Шартсыз рефлекс
D) Морфологиялық белгі
Е) Анатомиялық-физиологиялық тума қабілеттер
97. Қоршаған ортаға ықпал ету, болмысты қайта құру мен өзгерту қоғамдық өмірдің барлық саласындағы ғылыми жаңалық, өнертапқыштық, жаңашылдықтың бастауы – бұл ... белсендік.
А) Әлеуметтік
В) Оқу-танымдық
С) Еңбектік
D) Қоғамдық-пайдалы
Е) Өзін-өзі тану
98. Жан-жақты дамыған жеткілікті құзіретті тұлғаның дамуына және қалыптасуына әсер ететін факторлар: тұқым қуалаушылық генефоны, тәрбие, орта, іс-әрекет пен қарым-қатынас, ... .
А) Ішкі күштер
В) Сыртқы күштер
С) Белсенділік
D) Әлеуметтік белсенділік
Е) Қажеттілік
99. Өз санасы арқылы өзінің психологиялық күйіне ой жүгіртіп, өзін бұрынғы және бүгінгі қалпымен салыстыра алуы – бұл:
А) Рефлексия
В) Өзін-өзі тану
С) Өзін-өзі дамыту
D) Өзін-өзі қалыптастыру
Е) Өзін-өзі жетілдіру
100. Бастауыш сынып жасындағы бала психологиясының ерекшеліктері: ашықтық, қиял, құмарлық,...
А) Құштарлық
В) Белсенділік танытпау
С) Тұрақсыздық
D) Эрудит
Е) Белсенділік
101. Баланын бойы тез өсетін, оның нерв жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болатын, соматикалық және психикалық даму жүретін жас кезеңдерін көрсетіңіз.
А) Жеткіншек шақ
В) Ересек шақ
С) Жасөспірім шақ
D) Мектептік жас
Е) Мектепке дейінгі жас
102. Педагогикалық процестің түпкі мақсаты болып табылады:
А) Адамның тұлға ретінде қалыптасуы
В) Жеке тұлғаны қалыптастыру
С) Баланы тәрбиелеу
D) Дамыту
Е) Білім беру
103. Педагогикалық үдерістің кезеңдері:
А) Даярлық, негізгі, қорытынды
В) Бастапқы, негізгі, соңғы
С) Мақсаткерлік, жоспарлау, нәтиже
D) Жоспарлау, талдау
Е) 1, 2, 3, 4

104. Кейбір оқу пәндеріне деген ықыластың төмендеуі, ғылым мен мәдениеттің әртүрлі саласымен айналасуға қызығушылық, достық қарым – қатынас қалыптасатын жас кезеңдерін көрсетіңіз.
А) Орта буын
В) Бастауыш буын
С) Жоғары буын
D) Мектеп жасы
Е) Жас өспірім шақ
105. Өзіндік ақыл–ойдың қалыптасуы, өзінің ішкі әлемін ашу, сананың толығуымен бірге қайталанбастығы, басқа сезімдерден өзгешелігімен ерекшеленетін жас кезеңін көрсетіңіз.
А) Жоғары буын
В) Бастауыш буын
С) Мектептік жас
D) Жасөспірім шақ
Е) Орта буын
106. Педагогикалық үдерістің компонеттері:
А) Мақсат, мазмұн, әдіс, нәтиже
В) Педагог, тәрбиеші
С) Оқу жоспары, бағдарлама, оқулықтар
D) Мектепке дейінгі мекеме, мекеме, ЖОО
Е) Тәрбие, дамыту, оқыту
107. Адамның интеллектуалдық мүмкіндігімен байланысты болатын қабілеттердің бірлігі, оның іс-қимылының жоғары деңгейі мен өзіндік ерекшелігі – бұл:
А) Дарындылық
В) Жеке ерекшелік
С) Темперамент
D) Қабілет
Е) Даралық
108. Бірдей күш пен бірдей уақыт аралығында, бір адамның басқа адамдарға қарағанда жоғары көрсеткіштерге ие болуын қамтамасыз ететін мүмкіншілік – бұл:
А) Қабілет
В) Жеке ерекшелік
С) Темперамент
D) Дарындылық
Е) Даралық
109. Ұстаз, оқушылар ұжымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі – бұл педагогикалық ... .
А) Мақсат
В) Принцип
С) Заң
D) Талап
Е) Заңдылық
110. Эмпирикалық деңгей әдістері: бақылау, педагогикалық эксперимент, әңгіме, сұхбат, мұғалімнің инновациялық тәжірибесін зерттеу, оқушының жұмысын зерттеу, ... .
А) Мектеп құжаттарын зерттеу
В) Педагогикалық эксперимент
С) Талдап қорыту және жекелеп бөлу
D) Модельдеу
Е) Ұқсастыру
111. Нақты педагогикалық фактілер мен қалыпты жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл ... эксперимент.
А) Анықтаушы
В) Қалыптастырушы
С) Лабораториялық
D) Педагогикалық
Е) Ұзақ мерзімді

112.Теориялық тұрғыдан айқындау мен жүйелеу барысында жаңа педагогикалық құбылыстарды ажыратып, оның ақиқатын тексеруге мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл .. эксперимент.
А) Қалыптастырушы
В) Лабораториялық
С) Ұзақ мерзімді
D) Қысқа мерзімді
Е) Педагогикалық
113. Жеке тұлғаны дамытудағы жетекші фактор:
А) Педагогикалық
В) Биологиялық
С) Әлеуметтік
D) Геоәлеуметтік
Е) Биоәлеуметтік
114. Педагогикалық зерттеулер бөлінеді: қолданбалы, ... .
А) Іргелі
В) Теориялық
С) Практикадық
D) Эксперименттік
Е) Инновациялық
115. Жүргізілген эксперимент пен бақылаудың нәтижелерін өңдеу – бұл зерттеудің ... кезеңі.
А) Талдау
В) Ұсыныс жасау
С) Эксперимент қою
D) Болжам құру
Е) Тақырып таңдау
116. Педагогикалық іс-әрекетте еңбек субъектісі ... болады.
А) Мұғалім
В) Оқушылар
С) Мұғалім, оқушылар
D) Мектеп директоры
Е) Оқу ісінің меңгерушісі
117. Мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары болып табылатындар: білім, білік, дағды, ...
А) Тұлғалық қасиеттер
В) ТОҚ (Техникалық оқыту құралдары)
С) Оқулық
D) Сөз
Е) Оқу-әдістемелік кешен
118. ХХ ғасырда алғаш рет мұғалімнің іс-әрекетін оқушылардың іс-әрекетімен өзара байланыста қарастырған ғалымдар: Сухомлинский В.А., Макаренко А.С., ...
А) Амонашвили Ш.А.
В) Крупская Н.К.
С) Данилов М.А.
D) Каптерев А.Ф.
Е) Ысқақов А.
119. Тұтас педагогикалық үдерістің теориясын жасамайынша, басқару шешімдерін қабылдау, педагогикалық талдауды жетілдіру, одан әрі дамыту өте күрделі болатындығын зерттеген ғалым кім?
А) Конаржевский Ю.А.
В) Бабанский Ю.К.
С) Хмель Н.Д.
D) Кондаков М.И.
Е) Радченко И.П.
120. Егер оқушының іс-әрекеті назардан тыс қалған болса, педагогикалық еңбекті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру мүмкін еместігін зерттеген ғалым кім?
А) Радченко И.П.
В) Бабанский Ю.К.
С) Хмель Н.Д.
D) Кондаков М.И.
Е) Конаржевский Ю.А.
121. «Қалыптасудың қас қағым сәті» арқылы педагогикалық үдерісте тұлғаның қалыптасуына ықпал ететіндер: педагог, сынып ұжымы, қосалқы сыныптардың ұжымы, ... .
А) Мектеп әкімшілігі
В) Директор
С) Жалпы мектеп ұжымы
D) Педагогикалық ұжым
Е) Ата-аналар
122. Алғашқылардың бірі болып оқыту үдерісінің қозғаушы күштерін зерттеуге көңіл бөлген ғалым-педагогты атаңыз:
А) Данилов М.А.
В) Щукина Г.И.
С) Ильин Е.Н.
D) Лихачев Б.Т.
Е) Скаткин М.Н.
123. Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы – бұл педагогикалық ... .
А) Принцип
В) Заңдылық
С) Заң
D) Талап
Е) Мақсат
124. «Педагогикалық процесс» терминін педагогика ғылымына алғаш рет енгізген кім?
А) Каптерев П.Ф.
В) Хмель Н.Д.
С) Бабанский Ю.К.,
D) Қоянбаев Ж.Б.
Е) Данилов М.А.
125. Педагогикалық процесті оқыту мен тәрбиенің бірлігі ретінде қарастыруды ұсынған ғалымдар: Каптерев А.Ф., ... .
А) Данилов М.А.
В) Бабанский Ю.К.
С) Шацкий С.Т.
D) Лихачев Б.Т.
Е) Раченко И.
Е) Білім беру
126. «Тәрбиенің мақсаты – қоғамдағы әділетсіздікпен күресетін еркін ойлы, адамгершілігі мол қайраткер, жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау» деген пікірді ұстанған кім?
А) Герцен А.И.
В) Аймауытов Ж.
С) Құдайбердиев Ж.
D) Белинский В.Г.
Е) Гербарт И.
127. «Тәрбиенің ең жоғарғы мақсаты – ақиқат, сұлулық және мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету» деген пікірді ұстанушы:
А) Дистервег А.
В) Аймауытов Ж.
С) Құдайбердиев Ш.
D) Герцен А.И.
Е) Белинский В.Г.
128. Тез өзгермелі әлемде тәрбиеленушінің өз күшімен жетістікке жету мүмкіндігіне басшылық ету- бұл:
А) Тәрбиенің мақсаты
В) Тәрбиенің міндеті
С) Оқытудың мақсаты
D) Оқытудың міндеті
Е) Педагогикалық үдерістің мақсаты
129. Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара іс-әрекеттілігін қамтамасыз ететін арнайы ұйымдастырылған тәрбиелік жүйе жағдайында тұлғаны қалыптастырудың мақсатқа бағытталған үдерісі – бұл тәрбиенің ... мәні.
А) Кең педагогикалық
В) Кең әлеуметтік
С) Тар педагогикалық
D) Тарихи
Е) Қоғамдық
130. «Тәрбиенің мақсаты –заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді тану, құлықтылықты жетілдіру» деген пікірді ұстанған кім?
А) Сократ
В) Платон
С) Аристотель
D) Коменский Я.А
Е) Руссо Ж.Р
131. «Тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет: өзіңді және қоршаған ортаны тану (ақыл-ой тәрбиесі) және құдайға сиыну (діни тәрбие)» деп тәрбие күшіне сенген педагог кім?
А) Коменский Я.А.
В) Локк Д.
С) Руссо Ж.Ж.
D) Гербарт И.
Е) Дистервег А.
132. «Тәрбиенің мақсаты адамның табиғи күш-қуаты мен қабілеттігін дамытуға негізделеді, бұл даму жан-жақты және үйлесімді болу биігінен көрінуі тиіс» деген пікірді ұстанған кім?
А) Песталоцци И.Г.
В) Локк Д.
С) Руссо Ж.Ж.
D) Гербарт И.
Е) Дистервег А.
133. Индивидтің қоршаған орта жағдайларына ыңғайлануы – бұл:
А) Әлеуметтік бейімделу
В) Әлеуметтік кемелдену
С) Әлеуметтендіру
D) Тәрбиелеу
Е) Даму
134. Әлеуметтендірудің көрсеткіштері: әлеуметтік ортаға бейімделу, әлеуметтік дербестік, ... .
А) Әлеуметтік сана
В) Қоғамдық белсенділік
С) Әлеуметтік белсенділік
D) Әлеуметтік іс-әрекет
Е) Тәрбие деңгейі
135. Тәрбиенің субъективті факторлары:
А) Өзінің өмірлік тәжірибесі, ойлау, іс-әрекет, қарым-қатынас
В) Отбасы мен мектеп, әлеуметтік институттар
С) Қоғамдық пікір
D) Ақпарат құралдары, өнер, кино, интернет
Е) Микроорта, мезоорта, макроорта, мегаорта
136. Өзінің теріс қылықтарын тежеу және оң сапаларын жетілдіруге бағытталған саналы іс-әрекет – бұл:
А) Өзін-өзі тәрбиелеу
В) Қайта тәрбиелеу
С) Тәрбиелеу
D) Іс-әрекетті өзіндік реттеу
Е) Қалыптастыру
137. Өзін-өзі тәрбиелеудің басты компонеттері:
А) Ерік-жігер және адамгершілік сапалары
В) Өзіне талап қою
С) Ерік күші
D) Қажырлық
Е) Сенімділік
138. Ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алар орнына, болмысына және өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі, адамдардың негізгі өмірлік ұстанымдары, мақсат-мұраттары, құндылық бағыттары – бұл:
А) Дүниетаным
В) Қоғамдық сана
С) Әлеуметтік тәжірибе
D) Тәрбие деңгейі
Е) Білімділік деңгейі
140. Бүкіл дүниетаным жүйесінің негізін құрайтындар: философиялық көзқарас, ... .
А) Сенім
В) Білім
С) Практикалық іс-әрекет
D) Адамгершілік құндылықтар
Е) Мәдени мұра
141. Оқушылардың ғылыми-философиялық білімдерді, жаңалықтарды, шынайы дүние танымдарының жалпы әдістер жүйесін, әдіснаманы бір ізгілікпен меңгеру ... дүниетаным нәтижесінде қалыптасады.
А) Ғылыми
В) Діни
С) Кең
D) Жан-жақты
Е) Тұрмыстық
142. Ақпаратты-бейнелі, бағдарлы-реттеуші, бағалау – дүниетанымның негізгі ... .
А) Қызметі
В) Деңгейі
С) Құрамды бөліктері
D) Бөліктері
Е) Элементтері
143. Қоршаған ортадағы оқиға мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне байланысты болатын дүниетанымның қызметі – бұл:
А) Ақпаратты-бейнелі
В) Бағдарлы-реттеуші
С) Бағалау
D) Когнитивтік
Е) Рефлексивтік
144. Адамның қол жеткізген идеялары, білімдері, теориялық тұжырымдар мен болжамдар ретінде қабылдауы – бұл:
А) Көзқарас
В) Сенім
С) Ойлау
D) Сезім
Е) Ерік-жігер
145. Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру бағытында зерттеу жүргізген ғалымды атаңыз:
А) Божович Л.И.
В) Харламов И.Ф.
С) Қоянбаев Ж.Б.
D) Бабанский Ю.К.
Е) Лихачев Б.Т.
146. Ғылым негіздері бойынша біліммен қаруландыру, шығармашылық әлеует, қабілеттерді дамытуға бағытталған педагогикалық іс-әрекет нәтижесінде ғылыми дүниетаным қалыптасады – бұл:
А) Ақыл-ой тәрбиесі
В) Ұдайы білімді толықтыру қажеттілігін дамыту
С) Адамгершілік тәрбие
D) Оқыту
Е) Білімділік деңгейінің көрсеткіші
147. Ақыл-ой, адамгершілік, азаматтық, эстетикалық, дене, экономикалық, экологиялық тәрбие – бұл:
А) Тәрбиенің бағыты
В) Тәрбиенің мақсаты
С) Тәрибенің нобайы
D) Тәрбиелік жүйе
Е) Тәрбие құралы
148. Тәбие процесінің қозғаушы күші:
А) Тәрбие үдерісінің қарама-қайшылықтары
В) Педагогтың талап қоюы
С) Тәрбие мақсаты мен міндеттері
D) Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын таңдай білуі
Е) Педагогикалық зерттеулер
149. Салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру, денсаулықты нығайту және дұрыс дене бітімін дамытуға негізделген педагогикалық іс-әрекет – бұл:
А) Дене тәрбиесі
В) Адамгершілік тәрбиесі
С) Үйлесімді даму
D) Дене бітімінің толық жетілуіне қол жеткізу
Е) Өмір экологиясы
150. Даму, тәрбие үдерістерін басқару субъектісі, сыныптық оқу-тәрбие үдерісінің менеджері:
A) Сынып жетекшісі
B) Тьютор
C) Психолог
D) Мұғалім
E) Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
151. Тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі табуы, оның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға бағытталған қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуы – бұл тәрбиенің ...
А) Мазмұны
В) Бағыты
С) Нәтижесі
D) Мақсаты
Е) Міндеті
152. Қоғамның шығармашылық іс-әрекетке белсенді қатыса алатын үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру- бұл қазіргі қоғамдағы тәрбиенің ... .
А) Мақсаты
В) Міндеті
С) Мазмұны
D) Нәтижесі
Е) Бағыты
153. «Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдарындағы тәрбиелеудің кешенді бағдарламасы» қай жылы қабылданды?
А) 2000 ж
В) 2004 ж
С) 1996 ж
D) 1999 ж
Е) 2007ж
154. Балалардың ақыл-ой күштерін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту – бұл ақыл-ой тәрбиесінің ... .
А) Мақсаты
В) Түрткісі
С) Нәтижесі
D) Мазмұны
Е) Міндеті
155. Қазіргі қоғам талабына сай бала бойында тұрақты моралдық қасиетті, жалпы адамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру – бұл ... тәрбиесі.
А) Адамгершілік
В) Ақыл-ой
С) Азаматтық
D) Еңбек
Е) Экологиялық
156. Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру – бұл адамгершілік тәрбиесінің ... .
А) Мақсаты
В) Түрткісі
С) Нәтижесі
D) Мазмұны
Е) Міндеті
157. Балалардың құқықтық сана-сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтық мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру – бұл ... тәрбиесі.
А) Құқықтық
В) Адамгершілік
С) Ақыл-ой
D) Патриоттық
Е) Азаматтық
158. Балаларды қоғамның саяси өмірінің негіздерімен таныстыру, өзінің азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру – бұл ... тәрбиенің мақсаты.
А) Азаматтық
В) Адамгершілік
С) Құқықтық
D) Патриоттық
Е) Ақыл-ой
159. Оқушыларда табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, оны қорғауға даярлықтарын қалыптастыру – бұл экологиялық тәрбиенің ...
А) Мақсаты
В) Факторлары
С) Басым бағыттары
D) Міндеттері
Е) Стратегиялық бағыты
160. Экологиялық мәдениетті дамыту, адамның санасы мен іс-әрекетінде табиғат байлықтарын тиімді пайдаланып, оларды сақтау қағидаларын бекіту –бұл ... тәрбиенің міндеттері.
А) Экологиялық
В) Экономикалық
С) Эстетикалық
D) Азаматтық
Е) Адамгершілік
161. Еңбек етуге психологиялық даярлықты, еңбекке деген дұрыс көзқарасты қалыптастыру, еңбек тәртібі мен мәдениетін меңгеру – бұл ... тәрбие.
А) Еңбек
В) Дене
С) Кәсіби
D) Азаматтық
Е) Адамгершілік
162. Балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарасын, еңбек етуге даярлықтарын, мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру – бұл еңбек тәрбиесінің ... .
А) Мақсаты
В) Факторлары
С) Басым бағыттары
D) Міндеттері
Е) Стратегиялық бағыты
163. «Тәрбиенің өзі, егер ол адамға бақыт тілейтін болса, оны бақыт үшін емес, өмір сүру еңбегіне даярлау керек ... Ол адамға өмірдегі өзі үшін қажетті еңбекті табуға мүмкіндік жасауы керек» деген сөз жолдарының авторы:
А) Ушинский К.Д.
В) Макаренко А.С.
С) Құнанбаев А.
D) Алтынсарин Ы.
Е) Әл-Фараби.
164. Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормаларына сай сана-сезімін, дағды, іскерлік, мақсатты ықпал жасау – бұл ... тәрбиесі.
А) Экономикалық
В) Экологиялық
С) Адамгершілік
D) Азаматтық
Е) Еңбек
165. Экономикалық тәрбиенің міндеттері: балалардың креативті еңбек ету және тиімді, үнемді, аз шығындармен жоғары нәтижелерге жете алу іскерліктерін дамыту, іскерлік, ұйымдастырушылық, үнемділік, ... .
А) Ұқыптылық
В) Жауапкершілік
С) Белсенділік
D) Өнертапқыштық
Е) Еңбексүйгіштік
166. Адам денсаулығын сақтау мен нығайту және дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу, салауатты өмір сүру дағдыларын қалыптастыру – бұл ... тәрбие.
А) Дене
В) Валеологиялық
С) Санитарлық-гигиеналық
D) Экологиялық
Е) Спорттық
167. Салауатты өмір сүру негіздерін білу және ұстану, өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру – бұл дене шынықтыру тәрбиесінің ... .
А) Мақсаты
В) Факторы
С) Бағыты
D) Міндеті
Е) Стратегиялық бағыты
168. Жас ұрпақты дене шынықтыру мәдениетінің әртүріне, әскери өнер әрекеттеріне қатысуын, адам денесінің оның ақыл-ой, сезім, еріктерімен үйлесімді дамуы - бұл дене шынықтыру тәрбиесінің ... .
А) Мазмұны
В) Факторы
С) Бағыттары
D) Мақсаты
Е) Міндеті
169. Балалардың бойында өз өмірін сұлулық заңдарына сай құра алу қажеттілігі мен дағдысын қалыптастыру, еңбекте, қоғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауда сұлулық идеалдарын негіздеу – бұл ... тәрбие.
А) Эстетикалық
В) Ізгіліктік
С) Адамгершілік
D) Еңбек
Е) Этикалық
170. «Адам бойында бәрі де әдемі болуы керек: денесі де, киімі де, жаны да, ойлары да» деген сөз жолдарының авторы кім?
А) Чехов А.П.
В) Чернышевский Н.Г.
С) Толстой Л.Н.
D) Ушинский К.Д.
Е) Добролюбов Н.А.
171. Әр баланың өз қолымен әсемдікті тудыруға қатысуы, бейнелеу өнері, ән-күй, хореография сабақтары, шығармашылық бірлестіктер, театр, студиялар – бұл эстетикалық тәрбиенің ... .
А) Мазмұны
В) Міндеті
С) Мақсаты
D) Бағыты
Е) Түрі
172. Тәрбие үдерісінің құрамды бөлігі және тұлғаның өзін-өзі дамытуындағы ең маңызды күш – бұл:
А) Өзін-өзі тәрбиелеу
В) Қайта тәрбиелеу
С) Тәрбиелеу
D) Өзін-өзі дамыту
Е) Өзін-өзі жетілдіру
173. Азаматтық тәрбиенің компоненттері:
А) Қазақстандық патриотизм, көп мәдениеттілік, толеранттылық
В) Азаматтық, жариялылық, ізгілік
С) Интернационализм, патриотизм
D) Көп мәдениеттілік, толеранттылық
Е) Космополитизм
174. Қоғам қажетттілігіне сәйкестік, мақсат, мазмұн, әдістер бірлігі, тәрбие, даму, оқыту бірлігі, іс-әрекетке тәрбиелеу, ұжымдағы қарым-қатынас – бұл:
А) Тәрбие заңдылығы
В) Тәрбие міндеті
С) Тәрбие мазмұны
D) Тәрбие бағыты
Е) Тәрбие мақсаты
175. Тұлғаның тәрбие мақсатын қабылдауы, өзінің құқығы мен еркіндігін білуі, саналы талаптарға сәйкес өзінің сапалы қасиеттерін қалыптастыра алуға деген құрметі – бұл ... принципі.
А) Ізгілендіру
В) Оң іс-әрекетке арқа сүйеу
С) Тәрбиелік іс-әрекеттің бірлігі
D) Белсенділік
Е) Қоғамдық бағыттылық
176. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: түсіндіру, баяндау, сендіру, әңгіме, лекция, этикалық әңгіме, нұсқау беру, диспут, баяндама, дебат, ... .
А) Үлгі
В) Талап
С) Пікір
D) Жарыс
Е) Жаттығу
177. Сенім арту мен өзіне аздап сыни баға берудің эмоционалдық тәсілі арқылы әсер ететін тәрбие әдісі – бұл:
А) Сендіру
В) Өтініш
С) Мақтау
D) Қолдау
Е) Қуаттау
178. Оқушының белгілі бір іс-әрекетіне дем беріп немесе тежеп, тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру – бұл:
А) Талап
В) Үйрету
С) Жаттығу
D) Сендіру
Е) Тәрбиелік жағдаят
179. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері: жаттығу, әдеттену, талап, қоғамдық пікір, тәрбиелік ситуация, ... .
А) Ойын
В) Жарыс
С) Дебат
D) Әңгіме
Е) Лекция
180. Мадақтау әдісін қолданудың басты шарты:
А) Әділдік, мұқияттылық, тұлғалық бағыттылық
В) Кімге, қанша және не үшін
С) Әділдік
D) Артық және кем беруден аулақ болу
Е) Қатысу дәрежесі
181. Тәрбие мақсат-міндеттерін шешуге бағытталған тәрбиеші мен оқушының өзара байланысты іс-әрекеті – бұл тәрбиенің ... .
А) Әдісі
В) Тәсілі
С) Формасы
D) Бағыты
Е) Құралы
182. Үйірме, факультатив, оқушылардың ғылыми қоғамдастықтары- бұл ... іс-әрекетінің түрі.
А) Таным
В) Ойын
С) Еңбек
D) Эстетикалық
Е) Шығармашылық
183. Өзіне-өзі қызмет ету, еңбек десанттары, әртүрлі қоғамдық-пайдалы еңбек, кәсіпкерлік – бұл... іс-әрекеттің түрі.
А) Еңбек
В) Таным
С) Ойын
D) Эстетикалық
Е) Шығармашылық
184. Студиялар, мектеп театрлары, фестивальдар – бұл ... іс-әрекеттің түрі.
А) Эстетикалық
В) Таным
С) Еңбек
D) Ойын
Е) Шығармашылық
185. Арнайы белгілері арқылы құрастырылған жүйе – бұл:
А) Нобай (модель)
В) Сызба
С) Жіктеу
D) Топтастыру
Е) Тірек белгі
186. Ғалым Г.И.Щукина тәрбие әдістерін үш топқа бөледі: сананы қалыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру, ... .
А) Іс-әрекетті ынталандыру
В) Бақылау және өзін-өзі бақылау
С) Мінез-құлықты түзету
D) Ынталандыру мен жазалау
Е) Өзін-өзі тәрбиелеу
187. Тәрбие әдісі: оқушының бойындағы жағымды қасиеттерге сүйену: абырой, ар-намыс, ұят сияқты алғы шарттарды қалыптастыру – бұл:
А) Этикалық әңгіме
В) Сендіру
С) Насихат
D) Түсініктеме
Е) Сұхбат
188. Аяқ асты пайда болған жағдайларға байланысты - жүргізілетін әңгіме – бұл:
А) Экспромттық
В) Эпизодтық
С) Жеке
D) Кейінге қалдырған
Е) Мәселелік
189. Оқушыларды толғандырып жүрген тақырыптар бойынша әртүрлі пікірлер тудырып, сананы, сенімді, мақсат-мұрат құндылық бағыттарды қалыптастыру – бұл:
А) Пікірталас
В) Дебат
С) Пікірлесу
D) Талдау
Е) Дөңгелек үстел
190. Белгілі бір әрекетті автоматты түрге айналғанға дейін қайта-қайта орындау, соның нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттерді қалыптастыру – бұл:
А) Жаттығу
В) Тапсырма беру
С) Талап қою
D) Тәрбиелік жағдаяттар әдісі
Е) Үлгі
191. «Адамның әдеттерді қалыптастыруға қабілеті болмаса, өз дамуында ілгері жылжи алмайды?» деген сөз жолдарының авторы кім?
А) Ушинский К.Д.
В) Жұмабаев М.
С) Байтұрсынов А.
D) Сухомлинский В.А.
Е) Макаренко А.С.
192. Оқушының белгілі бір іс-әрекетіне дем беріп немесе тежеп, тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру – бұл:
А) Талап
В) Үйрету
С) Жаттығу
D) Сендіру
Е) Тәрбиелік жағдаят
193. Интенсивті орындалатын жаттығулардың түрі – бұл:
А) Үйрету
В) Тапсырма беру
С) Талап
D) Тәрбиелік жағдайлар әдісі
Е) Жаттығу
194. Мақсатқа жету жолында мұғалімнің арнайы құрастырған жағдаяттарды пайдалануы –бұл тәрбие әдісі:
А) Тәрбиелік жағдаяттар әдісі
В) Тапсырма беру
С) Талап
D) Жаттығу
Е) Үйрету
195. Ынталандыру әдісі: оқушының өзін қанағаттандыратын жетістіктерін көре алу, қуаныш сезімін ояту, іс-әрекетіне дем беріп, қолдау, бағалау – бұл:
А) Мадақтау
В) Мақтау
С) Алғыс
D) Мақұлдау
Е) Мақтау қағазымен марапаттау
196. Оқушының бәсекелестік, алда болуға деген ұмтылыс, өзара жарыс, қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін игеруі, адамгершілік қасиеттерді дамытуға бағытталған тәрбие әдісі – бұл:
А) Жарыс
В) Пікірталас
С) Дебат
D) Пікірталас
Е) Дөңгелек үстел
197. Педагогикалық ықпал ету әдісі: жағымсыз әрекеттердің алдын алып, оларды тежеу, өзінің жолдастары мен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыру - бұл:
А) Жазалау
В) Педагогикалық тала
С) Қоғамдық пікір
D) Тәірбиелік жағдаят
Е) Бұйрық
198. Тәрбиенің ынталандыру әдісі:
А) Жазалау
В) Педагогикалық талап
С) Қоғамдық пікір
D) Тәрбиелік жағдаят
Е) Бұйрық
199. Жалпы әлеуметтік мақсаты бар, бірлескен іс-әрекеті, басқару ұйымы бар және ұжымдық қарым-қатынаспен байланысқан оқушылар бірлестігі – бұл:
А) Балалардың тәрбиелік ұжымы
В) Топ
С) Формальды емес бірлестік
D) Конгломерат
Е) Ассоциация
200. Формальды емес бірлестік – бұл:
А) Жалпылама қызығушылығы, құндылығы, әрекеті бар тіркелмеген топ
В) Жалпылама қызығушылығы, құндылығы, әрекеті бар тіркелген топ
С) Қоғамдық топ
D) Конфессия
Е) Оқу сыныбы
201. Ұжымның дамуының ең жоғары деңгейі:
А) Топ-ұжым.
В) Топ-конгломерат.
С) Топ-ассоциация.
D) Топ-кооперация.
Е) Топ-автономия.
202. Ұжымның мүшелері бір-бірінің әрекеттерін түзейді, 3 параллельді күштердің әсеріне ұшырайды: педагог, сынып белсенділері, ұжым – бұл ... заңдылығы.
А) Ұжымдағы параллельді ықпал ету
В) Перспектива сызығы
С) Ұжымның алға жылжуы
D) Өзін-өзі басқару
Е) Өзара байланыстылық
203. Тәрбиені бағалау деңгейі:
А) Жақсы, орта, төмен
В) «5», «4», «3» бағаларымен
С) «5», «4», «3», «2» бағаларымен
D) Ынталы, ынтасыз
Е) Өте жоғары, жоғары, орта, төмен, өте төмен
204. Ұдайы тәрбиелік сипаттағы ата-ана мен баланың өзара қарым-қатынасын басқару жүйесі – бұл:
А) Отбасылық тәрбие
В) Қоғамдық тәрбие
С) Адамгершілік тәрбие
D) Әлеуметтік тәрбие
Е) Тәрбиелік үдеріс
205. Ұжымдық шығармашылық істер әдістемесінің авторы:
А) Ю.К.Бабанский.
В) И.П.Иванов.
С) А.С.Макаренко.
D) К.Д.Ушинский.
Е) Т.И.Шамова.
206. Параллелді ықпал ету принципінің мәні:
А) Тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал ету
В) Мектеп,отбасы, жұртшылық бірлігі
С) Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне, жүріс-тұрысына ықпал ету
D) Мектеп, отбасы бірлігі
Е) Ұстаз, оқушының өзара қарым-қатынасы
207. А.С.Макаренконың өлімінен 20 жыл өткенде «Әртүрлі жиналыстарда оқушы тәртібін, мінез-құлқын қарау, жүрегіне жара салу дұрыс емес, себебі педагогикада тұрақты, абсолютті, заңдар болмайды» педагог-ғалым:
А) Сухомлинский В.А.
В) Луначарский А.В.
С) Крупская Н.К.
D) Покровский М.Н.
Е) Бержанов Қ.
208. Адамзат тарихында әлемдік өркениеттің әрбір кезеңдерінде қаланған әртүрлі білім беру жүйесі белгілі болды: спартандық, афиндық тәрбие, діни тәрбие, джентельменді қалыптастыру, ... тәрбиелеу жүйесі.
А) Адамды ұжымда және ұжым арқылы
В) Саяси
С) Әлеуметтік
D) Экономикалық
Е) Экологиялық
209. Тәрбие жүйесінің кез-келген деңгейін жарыққа шығарудағы алдыңғы кезектегі мәселе тәрбиенің ... анықтау болып табылады.
А) Мақсатын
В) Міндетін
С) Жоспарын
D) Мазмұнын
Е) Алдыңғы кезеңнің нәтижесін талдау
210. Дүниетанымның, өзегі болып табылатындар: теориялық ойлау, жоғары интеллектуалды сезім, көзқарас, сенім, ... .
А) Ерік-жігер
В) Мінез-құлық
С) Принцип
D) Мақсат
Е) Білім
211. Педагогикалық алдын алу – бұл:
A) Оқыту мен тәрбиелеудің белсенді әдістерін, жаңа педагогикалық технологияны қолдану
B) Мектептегі әдістемелік жұмыстарды жетілдіру
C) Мұғалімнің өз білімін жетілдіруі, өз бетінше ізденісі
D) Оқушылармен алдын ала сұхбат жүргізу, тест алу, нәтижесін сараптау
E) Оқушыларды тәрбиелік іс-шараларға тарту, белсенділіктерін арттыру, олардың инициативасын қолдау
212. Өзіне-өзі баға беру, өзіне-өзі бұйыру, өзін-өзі құптау, өзін-өзі түзету – бұл өзін-өзі тәрбиелеудің... .
А) Тәсілдері
В) Әдістері
С) Құралдары
D) Типі
Е) Түрі
213. Жеке адамның өзі қабылдаған құндылықтар жүйесі, тұлғаның жеке маңыздылықтар жүйесі ... негізін құрайды.
А) Өзін-өзі бағалаудың
В) Өзін-өзі бақылаудың
С) Өзін-өзі түзетудің
D) Өзіне-өзі бұйырудың
Е) Өзін-өзі тәрбиелеудің
214. Адамның өзіне-өзі берген қысқа, үздік-үздік үкімі – бұл:
А) Өзіне-өзі бұйыру
В) Өзін-өзі бағалау
С) Өзін-өзі бақылау
D) Өзін-өзі тәрбиелеу
Е) Өзін-өзі дамыту
215. Адамның өз іс-әрекеттерін, психикалық үдерістер мен көңі-күйлерін түсінуі, бағалауы және реттеуі –бұл:
А) Өзін-өзі бақылау
В) Өзін-өзі бағалау
С) Өзіне-өзі бұйыру
D) Өзін-өзі тәрбиелеу
Е) Өзін-өзі дамыту
216. Ұжымның педагогикалық теориясын дамытуға ат салысқандар: Блонский П.П., Выготский Л.С., Шацкий, ... .
А) Крупская Н.К.
В) Скаткин М.Н.
С) Лернер И.Я.
D) Краевский В.В.
Е) Шамова Т.И.
217. Жалпы әлеуметтік маңызды мақсаттармен, іс-әрекеттерімен, іс-әрекетті ұйымдастырумен, жалпы міндеттермен, теңдік жағдайда ортақ мүдде бірлігімен ұйымдасқан бірлестік – бұл:
А) Ұжым
В) Топ
С) Қарым-қатынас аймағы
D) Қоғамдық топ
Е) Ұйым
218. Ұжымдағы жеке тұлға теориясын құрудың негізін қалаған кім?
А) Макаренко А.С.
В) Блонский П.П.
С) Конникова Т.Е.
D) Новикова Л.И.
Е) Сухомлинский В.А.
219. Балалардың мүмкіндігі, қызығушылығы, қабілеттеріне, құрбыларына деген қарым-қатынастарына қарай әрқайсысын белсенділендіруге жағдай жасалынады - бұл ... ұжым.
А) Алғашқы
В) Жалпы
С) Екінші
D) Мектептік
Е) Балалар
220. Әрбір баланың тұлғалық қасиеттерін жан-жақты дамыту құралы ретінде балалар ұжымын басқарудың барынша тиімді жолдарын зерттеген ғалым:
А) Новикова Л.И.
В) Немов Р.С.
С) Кирпичник А.Г.
D) Конникова Т.Е.
Е) Макаренко А.С.
221. «Ұжымның басты қызметін оқушының адамгершілік дамуымен байланыстыру қажет» деген ғылыми бағыт ұстанған ғалым:
А) Конникова Т.Е.
В) Немов Р.С.
С) Кирпичник А.Г.
D) Новикова Л.И.
Е) Макаренко А.С.
222. Мақсатты, әлеуметтік маңызды іс-әрекет негізіндегі оқушылар бірлестігін ұйымдастыру формасы – бұл:
А) Оқушылар ұжымы
В) Балалар ұжымы
С) Ассоциация
D) Корпорация
Е) Ассамблея
223. «Балалар ұжымы - өте сезімтал аспап, ол тек педагог тұлғасы басшылығымен ғана дамиды» сөз жолдарының авторы кім?
А) Сухомлинский В.А.
В) Макаренко А.С.
С) Конникова Т.Е.
D) Новикова Л.И.
Е) Блонский П.П.
224. А.С. Макаренко балалар ұжымының технологиясының негізгі қағидаларын ... еңбегінде келтірген.
А) «Ұстаздық дастан»
В) «Мұнара үстіндегі таулар»
С) «Балаларды тәрбиелеу жайлы лекциялар»
D) «Ата-аналар үшін кітап»
Е) «Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»
225. А.С. Макаренко перспективалық бағытттарды үш топқа бөледі: жақын, орта, ... перспектива.
А) Қашық
В) Аралық
С) Стратегиялық
D) Тактикалық
Е) Басым бағыттылық
226. Оқушылардың нашар ұйымдастырылуы, мұғалімнің ұжым мүшелеріне талабы, белсенділерді сайлау, оқушылардың қызғушылығына қарай тапсырма беру – бұл ... перспектива.
А) Жақын болашақ
В) Перспективалық бағыт
С) Параллельді ықпал ету
D) Орта болашақ
Е) Алыс болашақ
227. Мұғалім мен белсенділерге талап қою, белсенділерді өз қызметіне үйрету, іс-әрекет пен тапсырмалардың әртүрлілігі, дәстүрді қалыптастыру – бұл ... перспектива.
А) Орта болашақ
В) Бағыттылық
С) Жақын болашақ
D) Параллельді ықпал ету
Е) Алыс болашақ
228. Талаптың мұғалім, белсенділерімен қатар, ұжым мүшелері тарапынан қойылуы, өз-өзіне талап қою, өзін-өзі басқару, қоғамдық пікір тудыру, жариялылық – бұл ... перспектива.
А) Алыс болашақ
В) Бағыттылық
С) Жақын болашақ
D) Орта болашақ
Е) Параллельді ықпал ету
229. Ғалым И.П.Подласый жеке тұлға мен ұжымның арасындағы қатынастардың 3 моделін қарастырылады: жеке тұлға ұжымға тәуелді, жеке тұлға және ұжым оптимальды қатынаста болуы, ... ұжымды өзіне бағындырады.
А) Жеке тұлға
В) Белсенділер
С) Педагог
D) Сынып жетекшісі
Е) Пән мұғалімі
230. Балалар ұжымымен жұмыс істеу үшін мұғалімнің белгілі бір кәсіби қасиеттерінің мәнін анықтауға бірқатар ғалымдар ат салысты: Сатынская А., Сманова Г., Успанов К., ...
А) Сластенин В.А.
В) Макаренко А.С.
С) Сухомлинский В.А.
D) Сорока-Росинский В.А.
Е) Подласый И.П.
231. «Балаға жүрек жылуы» еңбегінің авторы кім?
А) Сухомлинский В.А.
В) Макаренко.
С) Алтынсарин Ы.
D) Крупская Н.К.
Е) Жұмабаев М.
232. Қай ғалым-педагог төмендегідей міндеттерді ұсынады: тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ұжымды ұйымдастыру мен дамыту, оқушының жеке тұлғасының қалыптасуына көмектесу:
А) Щуркова Н.Е.
В) Болдырев Н.И.
С) Әбенбаев А.
D) Селиванов Н.С.
Е) Кукушин В.В.
233. Щуркова Н.Е., ... жеке тұлғаның қасиеттерін құндылық қатынастардың қалыптасу нәтижесі деп түсіндіреді.
А) Сейтешев А.П.
В) Хайруллин Г.Т.
С) Хмель Н.Д.
D) Қалиев С.Қ.
Е) Жарықбаев Қ.
234. Отбасының негізгі қызметтері: репродуктивті, коммуникативті, тұрмыстық-экономикалық, тәрбиелік, ...
А) Рекреативті
В) Перцептивтік
С) Перманенттік
D) Эмпатиялық
Е) Когнитивтік
235. «1.Неке, отбасы, балалық мемлекет қамқорлығы аясында. 2. Балаларды қорғау мен тәрбиелеу – ата-ананың құқығы және міндеті. 3. Кәмелетке толған, еңбекке жарамды балалары ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс» деп қай құжатта беріледі?
А) ҚР-ның Конституциясының 27-бабы
В) ҚР-ның «Білім туралы» Заңының 30-бабы
С) «Бала құқығы туралы» Конвенцияның 28-бабы
D) «Неке және отбасы туралы» Заңы
Е) Бала құқығының Декларациясы
236. «Баланың ата-анасы тарапынан тәрбиеленуіне, жан-жақты дамуына, адами қадір-қасиетінің сыйлауына құқығы бар. Бала ата-ана билігіне тәуелді объекті ретінде емес, өзіндік құқық субъектісі» деп қай құжатта айтылады?
А) «Неке және жанұя туралы» Заңы
В) ҚР-ның Конституциясының 27-бабы
С) «Бала құқығы туралы» Конвенцияның 28-бабы
D) ҚР-ның «Білім туралы» Заңының 30-бабы
Е) Бала құқығының Декларациясы
237. Жанұядағы педагогикалық үдерістің диагностикалық тұрғыдан тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі: жоғары, орташа, ... .
А) Төмен
В) Жеткіліксіз
С) Толымсыз
D) Ассоциалдық
Е) Табысты
238. «Еркін балалар үйіндегі» эксперимент. Онда балалар барлық отбасылық мәселелерді өздері шешеді. Еркін отбасын құру идеясының авторы кім?
A) К.Н.Венцель.
B) Н.К.Рерих.
C) Л.Н.Толстой.
D) С.П.Блонский.
E) М.Монтессори.
239. Өнімділік, тәрбиелік, алғашқы әлеуметтену, экономикалық, рекреативтік, коммуникативтік – бұл:
A) Отбасы функциялары
B) Отбасына қойылатын талаптар
C) Отбасының мақсаттары
D) Отбасы типологиясы
E) Отбасының қоғамдағы рөлдік құрылымы
240. Адамды сыртқы алаңдаудан сақтайтын, оның беделі, сыртқы түрі, материалдық жағдайы, жетістіктеріне қарамастан қабылдау – бұл отбасының:
A) Рекреативтік функциясы
B) Репродуктивтік функциясы
C) Тұрмыстық-шаруашылық функциясы
D) Экономикалық функциясы
E) Психотерапевтикалық функциясы
241. Адамды сыртқы алаңдаудан сақтайтын, оның беделі, сыртқы түрі, материалдық жағдайы, жетістіктеріне қарамастан қабылдау – бұл отбасының:
A) Психотерапевтикалық функциясы
B) Репродуктивтік функциясы
C) Тұрмыстық-шаруашылық функциясы
D) Экономикалық функциясы
E) Рекреативтік функциясы
242. «Тәрбиешілер ұжымға бірікпеген және бірыңғай жұмыс жоспары, бірыңғай балаға деген тәсілі болмаған жерде тәрбие үдерісі болмайды» деген сөз жолдары кімге тиесілі?
А) А.С.Макаренкоға
В) Н.К.Крупскаяға
С) С.Т.Шацкийге
D) Н.И.Пироговқа
E) В.А.Сухомлинскийге
243. Бір отбасымен жеке мұғалімнің қатынасты ұйымдастыру формалары: оқушы отбасына бару, педагогикалық тапсырма беру, ... .
А) Педагогикалық кеңес
В) Педагогикалық лекторий
С) Ашық есік күні
D) Ғылыми-тәжірибелік конференция
E) Ата-аналар жиналысы
244. Ата–аналарда туындаған мәселелер бойынша ұсыныс, кеңес арқылы отбасына көмек көрсету мақсатындағы ата–аналар сұрақтарына жауап беру:
A) Ашық есік күні
B) Педагогикалық лекторий
C) Ата–ана жиналысы
D) Педагогикалық консультация
E) Ата–аналармен кеңес
245. Қай ғалым-педагог төмендегідей міндеттерді ұсынады: тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ұжымды ұйымдастыру мен дамыту, оқушының жеке тұлғасының қалыптасуына көмектесу.
А) Щуркова Н.Е.
В) Болдырев Н.И.
С) Әбенбаев А.
D) Селиванов Н.С.
Е) Кукушин В.В.
246. Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде оның міндеттерін 4 топқа бөлуге болады: әлеуметтік, диагностикалық, адамгершілік, ... .
А) Даралық-тәжірибелік сипаттағы
В) Салауаттылық
С) Аналитикалық
D) Іс-әрекеттілік
Е) Жекеше сипаттағы
247. Ізгілік, өз-өзіне қадір-қасиет, еңбекке-еңбексүйгіштік, табиғатқа-қамқорлық, отанға-отансүйгіштік, патриотизм – бұл басқа адамға деген құндылық қатынастың ... .
А) Нәтижесі
В) Мазмұны
С) Мақсаты
D) Міндеті
Е) Бағыты
248. 1934 жылы Қазақстанда, барлық Кеңес үкіметіндегі секілді ... қызметі енгізілді.
А) Сынып жетекшісі
В) Әлеуметтік педагог
С) Психолог
D) Эдвайзер
Е) Тьютор
249. Баланың денсаулығына, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, қабілетін дамытуға қамқорлық – бұл сынып жетекшісінің негізгі ...
А) Қызметі
В) Құралы
С) Міндеті
D) Іс-әрекет түрі
Е) Жұмыс түрі
250. Сынып жетекшісінің жұмысы, қай құжатта анықталынады?
А) Мектеп жарғысында
В) Мектеп лизензиясында
С) Мектептің жұмыс жоспарында
D) Мемлекеттік стандартта
Е) Мектептің перспективалық жоспарында
251. Қазіргі заманның талаптарына сай білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырып, оқушы тұлғасын мақсатты қалыптастыру мен дамыту үдерісі – бұл:
А) Оқыту
В) Өздігінен білм алу
С) Кредиттік оқыту жүйесі
D) Қашықтықтан оқыту
Е) Оқу
252. Дамудың қоғамдық–тарихи тәжірибесінің жан-жақтарын: білім ғылым, еңбек, өнер, жалпы және дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық және оқушының оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже – бұл оқытудың ... .
А) Заңдылығы
В) Қызметі
С) Мақсаты
D) Міндеті
Е) Принципі
253. Білім беру, тәрбиелік дамыту, кәсіби бағдар, үздіксіз білім алуға даярлау, креативтілік – бұл оқытудың ... .
А) Қызметі
В) Міндеті
С) Заңдылығы
D) Мақсаты
Е) Принципі
254. Оқушылардың танымдық іс-әрекет тәсілін меңгеріп, ғылым негіздерін игеруі, белгілі бір білім, дағды, іскерлікті үйренуі, өздерінің рухани, физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдіруі – бұл оқытудың ... функциясы.
А) Білім беру
В) Кәсіби бағдар
С) Тәрбиелік
D) Креативтік
Е) Дамытушылық
255. Оқыту талаптарына сәйкес оқыту үдерісін сәйкестендіру, оқушының оқу мүмкіндігі және сыртқы жағдайына тәуелділігі, білім беру мен оқу үрдісінің, оның компоненттерінің өзара байланысы – бұл оқытудың ... .
А) Заңдылығы
В) Қарама-қайшылығы
С) Кезеңдері
D) Сипаттамасы
Е) Принципі
256. Педагогтың өзінің тәжірибелік іс-әрекетінде және мінез-құлқында басшылыққа алатын негізгі, бастапқы жағдайлары – бұл педагогикалық үдерістің ... .
А) Принциптері
В) Заңдылықтары
С) Заңы
D) Мақсаты
Е) Міндеті
257. Білімді саналықпен белсене қабылдап, оның өмірмен байланысын тереңдету, оқылатын фактілер мен құбылыстардың мәнін түсіну – бұл оқытудың ... принципі.
А) Саналық пен белсенділік
В) Беріктілік
С) Көрнекілік
D) Жүйелілік пен бірізділік
Е) Ғылымилық
258. Сабақтың мақсатына, мазмұнына жауап беруіне, түсінікті болуына, шығармашылық, әдістемелік жағынан дұрыс қолданылуына бағытталған Я.А. Коменский «Дидактиканың алтын ережесі» деп атаған оқыту принципі:
А) Көрнекілік
В) Беріктілік
С) Жүйелілік пен бірізділік
D) Саналық пен белсенділік
Е) Ғылымилық
259. Оқушыларға оқылатын материалдың тәжірибелік іс-әрекеттері үшін маңыздылығын түсіндіру, оқу материалының мазмұнын берік есте сақтауға машықтандыру, ұдайы қайталау, бақылау – бұл оқытудың ... принципі.
А) Беріктілік
В) Күрделіліктің жоғары деңгейінде оқыту
С) Оқытудың топтық және жеке тәсілдері
D) Саналылық, белсенділік және өз бетіншілік
Е) Жүйелілік, бірізділік және кешенділік
260. Білім беру мазмұнының қазіргі ғылым, техника, әлемдік өркениетте жинақталған заң, тұжырымдама, теория, факті, құбылыс, гипотезаларды меңгеру – бұл оқытудың ... принципі.
А) Ғылымилық
В) Беріктілік
С) Көрнекілік
D) Топтық және жеке тәсілдері
Е) Күрделіліктің жоғары деңгейінде оқыту
261. «Оқытудың дамытушылық әдістеріне, ең бірінші, оқыту үдерісінің өзін жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады» деп тұжырымдаған ғалым кім?
А) Гальперин П.Я.
В) Выготский Л.С.
С) Эльконин Д.Б.
D) Давыдов В.В.
Е) Занков Л.В.
262. Баланың ой-өрісінің дамуына ақыл-ой әрекеттерінің кезеңдерін қалыптастырудың әсерін зерттеген ғалымдар: Талызина Н.Ф., ... .
А) Занков Л.В.
В) Выготский Л.С.
С) Эльконин Д.Б.
D) Давыдов В.В.
Е) Гальперин П.Я.
263. ... тұжырымдамасы бойынша, оқыту жүйесінің негізін өзара байланыстағы ұстаным құрайды: қиындықтың жоғарғы деңгейінде оқыту, оқытудың қарқындылығы, теориялық білімнің рөлі, оқушылардың ұғынуы:
А) Занков Л.В.
В) Выготский Л.С.
С) Эльконин Д.Б.
D) Давыдов В.В.
Е) Гальперин П.Я.
264. Ойдың жеке даралығы, жүйріктілігі, ассоциациялық байланыстылық мәселенің ұғымдылығы – бұл ... тұжырымдамасының мәні.
А) З.И.Калмыкова
В) С.А.Смирнов
С) Г.А.Цукерман
D) Д.Б.Эльконин
Е) В.В.Давыдов
265. Ғылым ретінде пән өрісінде әрекет ететін заңдылықтарды зерттеп, оқытудың барысы, нәтижесіне жағдай жасайтын тәуелділікті сараптап, мақсат-міндеттердің жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін әдіс, форма, құралдарын анықтайды - бұл:
А) Дидактика
В) Тәрбие теориясы
С) Мектептану
D) Педагогика
Е) Педагогика тарихы
266. Алғаш рет «дидактика» терминін өз шығармасында оқыту өнері мағынасында қолданған педагог кім?
А) Коменский Я.А.
В) Ратке В.
С) Гербарт И.Ф.
D) Песталоцци И.
Е) Дистервег А.
267. «Дидактика – бәрі, барлығы да оқытудың әмбебап өнері» деп анықтама берген педагог кім?
А) Коменский Я.А.
В) Ратке В.
С) Гербарт И.Ф.
D) Песталоцци И.
Е) Дистервег А.
268. Алғаш рет «дидактика» терминін өз шығармасында оқыту өнері мағынасында қолданған педагог:
А) Ратке В.
В) Коменский Я.А.
С) Гербарт И.Ф.
D) Песталоцци И.
Е) Дистервег А.
269. «Дидактика» терминін алғаш рет ғылымға енгізген педагогті атаңыз:
А) Ратке В.
В) Коменский Я.А.
С) Гербарт И.Ф.
D) Песталоцци И.
Е) Дистервег А.
270. Танымдық әрекетті дамыту тұжырымдамасын ұсынған кім?
А) Щукина Г.И.
В) Махмутов М.И.
С) Лернер И.Я.
D) Матюшкин А.М.
Е) Занков Л.В.
271. Дамыта оқыту тұжырымдамасын ұсынған кім?
А) Махмутов М.И.
В) Занков Л.В.
С) Лернер И.Я.
D) Матюшкин А.М.
Е) Щукина Г.И.
272. Проблемалық оқыту тұжырымдамасын ұсынғандар: Лернер И.Я., Матюшкин А.М., ... .
А) Махмутов А.М.
В) Леднев В.С.
С) Бабанский Ю.К.
D) Онищук В.А.
Е) Зорина Л.Я.
273. Оқу үдерісін оңтайландыру теориясын ұсынған кім?
А) Бабанский Ю.К.
В) Давыдов В.В.
С) Шамова Т.И.
D) Онищук В.А.
Е) Лернер Л.Я.
274. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру теориясын ұсынған кім?
А) Шамова Т.И.
В) Махмутов М.И.
С) Бабанский Ю.К.
D) Зорина Л.Я.
Е) Журавлев И. К.
275. Біртұтас педагогикалық үдеріс теориясын ұсынған кім?
А) Хмель Н.Д.
В) Лихачев Б.Т.
С) Бабанский Ю.К.
D) Смирнов В.И.
Е) Селиванов В.С.
276. Ұжымдық әдіспен оқыту теориясын ұсынған ғалым?
А) Дьяченко В.
В) Лихачев Б.Т.
С) Хмель Н.Д.
D) Махмутов М.И.
Е) Сластенин В.А.
277. Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу, оның рухани дамуына, өз бетінше білім алу, өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын (бағытын) жасау – бұл білім беру мазмұнының ... .
А) Тұлғаға бағытталуы
В) Білімге бағытталуы
С) Технократиялық
D) Іс-әрекетке бағытталуы
Е) Ғылымилық бағыты
278. Қазіргі педагогикадағы мектеп жасындағы балалар бастауыш, орта және ... буынға бөлінеді.
А) Жоғары
В) Жеткіншек
С) Мектепке дейінгі
D) Даярлық
Е) Ересектер
279. Ақпараттық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны- бұл:
A) Кешенді тестілеу
B) Қорытынды аттестаттау
C) Аралық аттестаттау
D) Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі
E) Мемлекеттік аттестаттау
280. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы мен қалыптасуы үшін білім, іскерлік, дағды жүйесін меңгеруде шығармашылық іс-әрекет меңгеру, қоғамның мәдени-рухани материалдық байлығын дамытуды ұсынғандар: Лернер И.Я., ... .
А) Скаткин М.Н.
В) Леднева В.С.
С) Петровский А.В.
D) Асмолов А.Г.
Е) Айстонтас Б.Б.
281. Ю.К.Бабанский ұсынған білім беру мазмұнын таңдау критерийлері: білім мазмұнының негізгі теориясы, заңдарын тұтас түсіндіру; оқушылардың жас ерекшеліктерін, дербес қабілеттерін ескеру, ... .
А) Дүниежүзілік тәжірибені ескеру
В) Барлық ғылымдар бойынша білім
С) Пәндерді саралау
D) Практикалық бағыттылық
Е) Гноселогиялық бағыттылық
282. «Білім берудің барлық элементтері мен деңгейлерінде қоғамның дамуы ғылым, мәдениет, тұлғаның дамуымен сәйкес келеді» деп педагогика теориясында білім беру мазмұнын қалыптастыру принципін ұсынушы:
А) Краевский В.В.
В) Леднев В.С.
С) Скаткин М.Н.
D) Лернер И.Я.
Е) Каптерев П.Ф.
283. Гуманитарландыру мен фундаментализациялау (негіздеу) бағытында білім беру мазмұнының принципін таңдау тенденциясы – ... беруге тән.
А) Тұлғалық бағдар
В) Білімдік бағдар
С) Іргелік бағдар
D) Іс-әрекеттілік бағдар
Е) Классикалық бағдар
284. Оқушыны сынақ, емтихан, ҰБТ тапсыруға дайындаумен ерекшеленетін жекеше оқыту формасы – бұл ... оқыту.
А) Репетиторлық
В) Тьюторлық
С) Гувернерлік
D) Менторлық
Е) Баттық
285. В.К. Дьяченко негізін қалаған оқыту формасы: ұжым өзінің әрбір мүшесін оқытып, тәрбиелейді, ұжымның әрбір мүшесі оқу жұмысында достарын тәрбиелеу мен оқытуға қатысады, жұптасып жұмыс жасау – бұл ... оқыту.
А) Ұжымдық.
В) Топтық.
С) Сынып-сабақтық.
D) Фронтальдық.
Е) Жеке.
286. Ғылым жетістіктерін пайдалану, пәнаралық байланысты сақтау, ескі мен жаңа білімнің байланысы, дидактикалық принциптерді тиімді таңдау, сабақты жоспарлау, жобалау – бұл сабақтың ... .
А) Талабы
В) Элементі
С) Құрылымы
D) Кезеңі
Е) Нәтижесі
287. Сабақта оқушылардың оқу қызметін ұйымдастыру: жеке, фронтальдық, топтық – бұл оқытудың ... .
А) Түрі
В) Мақсаты
С) Құрылымы
D) Міндеті
Е) Бағыты
288. Барлық оқушылардың іс-әрекетінің бірлікте болуын басқару: оқушылар бірдей тапсырманы орындайды, жұмыс бәріне ортақ, барлық оқушылар талқылайды, нәтижені салыстырады, жинақтайды – бұл ... жұмысты ұйымдастыру.
А) Фронтальды
В) Топтық
С) Жеке
D) Саралау
Е) Жеке-топтық
289. Жеке, жеке-жұптық, жеке-топтық, өзара бірлесіп оқыту, саралап оқыту, бригадалық оқыту, оқытудың микротоптық жүйесі – бұл оқытудың ... .
А) Түрі (Формасы)
В) Әдісі
С) Жүйесі
D) Типі
Е) Мазмұны
290. Оқушы-оқушы, мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасы – бұл оқытудың ... формасы.
А) Жеке-жұптық
В) Жеке-топтық
С) Жеке
D) Менторлық
Е) Тьюторлық
291. Орта ғасыр мектептерінде қолданылған жүйе: топ мектепте жұмыс істейді, бірақ бір мектепте оқытылатын оқушылардың жасы әр шаманы құрайтын топ болады – бұл оқытудың ... формасы.
А) Жеке-топтық
В) Жеке
С) Жеке-жұптық
D) Мангейм жүйелік
Е) Трамп-жоспар
292. Жеке оқытудың түрлері: репетиторлық, гувернерлық, менторлық, ...
А) Тьюторлық
В) Белль-Ланкастерлік
С) Мангеймдік
D) Баттық
Е) Дальтон-жоспар
293. Оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру, әртүрлі тапсырмалар орындау, өмірге бейімделуге үйрететін және мұғалім тәлімгер, оқушының кеңесшісі рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл ... оқыту.
А) Менторлық
В) Тьюторлық
С) Гувернерлік
D) Репетиторлық
Е) Баттық
294. Оқушыны конференция, дөңгелек үстел және басқа да ғылыми іс-шараларға дайындауға мұғалім ғылыми жетекші рөлін атқаратын жеке оқыту формасы – бұл ... оқыту.
А) Тьюторлық
В) Менторлық
С) Гувернерлік
D) Репетиторлық
Е) Баттық
295. А.Белль мен Дж.Ланкастер ашқан оқыту формасы: мұғалімнің көмегімен ересек оқушылар материалды меңгереді, өз білгендерін жасы кішілерге үйретеді, осылайша оқушылар саны артып отырады – бұл ... оқыту жүйесі.
А) Белль-Ланкастерлік
В) Баттық
С) Мангеймдік
D) Трамп-жоспар
Е) Дальтон-жоспар
296. Мұғалімнің уақыты 2 бөлінеді: біріншісі сыныппен ұжымдық жұмысқа, екіншісі жеке жұмыс қажет ететін оқушыларға арналады. Қабілетті оқушымен өзі, орта оқушымен көмекшісі жұмыс жасайды – бұл ... оқыту формасы.
А) Мангеймдік
В) Белль-Ланкастер
С) Баттық
D) Трамп-жоспар
Е) Дальтон-жоспар
297. Оқытудың сынып-сабақтық жүйесін сақтай отырып, оқушыларды қабілеттеріне, интелектуалды даму мен дайындық деңгейіне қарай әртүрлі сыныптарға бөлу – бұл ... оқыту формасы.
А) Мангеймдік
В) Баттық
С) Белль-Ланкастерлік
D) Трамп-жоспар
Е) Дальтон-жоспар
298. Күніне 1 сағат ұжымдық жұмыс жасап, оқушылар қалған уақытын зертханада өткізеді. Әр пән бойынша жылдық жеке тапсырмалар алып, белгілі бір уақыт кезеңінде есеп тапсыратын оқыту формасы – бұл:
А) Дальтон-жоспар
В) Трамп-жоспар
С) Жобалау
D) Жеке-топтық
Е) Микротоппен жұмыс
299. Үлкен топ (100-150) адам пен кіші топ (10-15) сабақ беруді үйлестіру: оқу уақытының 40% -лекция, 20% -семинар сабақтарына, 40% -өзіндік жұмыстарды орындауға арналады – бұл ... оқыту формасы.
А) Трамп-жоспар
В) Жобалау
С) Дальтон-жоспар
D) Жеке-топтық
Е) Микротоппен жұмыс
300. Оқытудың бұл формасы Вальдорф мектебінде қолданылған: 1-2 апта мерзімінде оқушылар тек бір немесе 2 пәнді ғана меңгереді – бұл ... .
А) Тереңдеу
В) Оқытудың жобалау жүйесі
С) Трамп-жоспар
D) Дальтон-жоспар
Е) Винетка
301. Сабақ барысында білімнің ғылыми негізін меңгеру оқу іс-әрекеті жүзеге асатын, жас шамалары бірдей, бірге оқитын оқушылардың құрам тұрақты болады - бұл:
А) Сынып
В) Топ
С) Ұжым
D) Микроұжым
Е) Мектеп ұжымы
302. Нақты уақыт аралығында, арнайы орында құрамы тұрақты, жас шамалары, даму дәрежесі біркелкі оқушылармен мақсатқа бағытталған, оқушылардың танымдық әрекетін жүзеге асыратын мұғалімнің іс-әрекеті – бұл:
А) Сабақ
В) Сынып
С) Оқыту
D) Оқу
Е) Білім беру
303. Сабақ - диспут, - конференция, - саяхат, - сот, - дөңгелек үстел, білім байқауы, - баспасөз, - конференциясы, - интегративті, - бинарлық, - телекөпір - бұлар ... сабақтың типі.
А) Дәстүрлі емес
В) Дәстүрлі
С) Кіріктірілген
D) Заманауи
Е) Инновациялық
304. Сабақтың жеке және тұтас, әрі қарай бөлінбейтін бөлімі – бұл ... .
А) Сабақтың элементі
В) Сабақтың құрамы
С) Сабақтың кезеңі
D) Сабақтың компоненті
Е) Сабақтың құрылымы
305. Жаңа білімді игерту, өткен материалды бекіту, оқушылардың білімін бақылау, бағалау, үй жұмысына түсініктеме беру; білімді қорыту және жүйелендіру – бұл дәстүрлі сабақтың ... .
А) Кезеңі
В) Құрамы
С) Элементі (дидактикалық міндеті)
D) Компоненті (дидактикалық міндеті)
Е) Құрылымы
306. Сабақтың әртүрлі элементтерінің өзара байланысы, оқыту үдерісінің мақсатты пәрменділігін қамтамасыз ету – бұл сабақтың ... .
А) Құрылымы
В) Кезеңі
С) Элементі
D) Компоненті
Е) Құрамы
307. Қазіргі дидактикада сабақтың типін дидактикалық мақсат бойынша жіктеуді ұсынған кім?
А) Огородников И.Т.
В) Яковлев Н.М.
С) Борисов И.Н.
D) Махмутов М.И.
Е) Онищук В.И.
308. Қазіргі дидактикада сабақтың типін оқыту әдісі бойынша жіктеуді ұсынған кім?
А) Борисов И.Н.
В) Яковлев Н.М.
С) Огородников И.Т.
D) Махмутов М.И.
Е) Онищук В.И.
309. Қазіргі дидактикада сабақтың типін сабақты өткізудің мазмұны мен жолдары бойынша жіктеуді ұсынған кім?
А) Онищук В.И.
В) Яковлев Н.М.
С) Борисов И.Н.
D) Махмутов М.И.
Е) Огородников И.Т.
310. М.И.Махмутов бойынша сабақ типінің жіктелуі: сабақта жаңа білімді игеру; сабақты бекіту және білімді жүйелеу, білік пен дағдыны қалыптастыру; оқушылардың сабақта білімін тексеру және бағалау, ... .
А) Аралас сабақ
В) Ойын сабағы
С) Саяхат сабағы
D) Бинарлық сабақ
Е) Интегративті сабақ
311. Меңгерілген білімге сүйеніп, жаңа материалды түсіндіру, жеке, бірлесіп, топ арқылы тапсырманы жедел орындау. Мұғалім әртүрлі әдіспен жұмыс істейді: лекция, түсіндіру, эвристикалық әңгіме – бұл ... сабақтың түрі.
А) Жаңа білімді игеру
В) Аралас
С) Бекіту және білімді жүйелеу
D) Баспасөз конференциясы
Е) Интегративті сабақ
312. Оқулық теориясын ұсынған ғалым-педагогтар: Беспалько В.П., ... .
А) Зуев Д.Д.
В) Нильсон О.А.
С) Хмель Н.Д.
D) Дьяченко В.
Е) Шамова Т.И.
313. Оқыту үдерісінің жүйе ретіндегі жүйе – құрастырушы ұғымдары: оқытудың мақсаты, мұғалімнің әрекетті (оқыту), оқушы әрекеті (оқу, білім алу), ...
А) Нәтиже
В) Талдау
С) Оқыту әдістері
D) Заңдылықтар
Е) Принциптер
314. Оқыту теориясында қолданылатын философиялық ұғымдар: жалпы және жеке, мән және құбылыс, қарама-қайшылық, байланыс, себеп пен салдар, форма, ...
А) Мазмұн
В) Әрекет
С) Тұлға
D) Қарым-қатынас
Е) Мақсат
315. Оқыту теориясында қолданылатын жалпы педагогикалық ұғымдар: педагогикалық қабілет, педагогикалық сана, педагогикалық әрекет, педагогикалық қарым-қатынас, әлеуметтену, білім беру, тәрбие, ...
А) Әлеуметтік тәжірибе
В) Педагогикалық тәжірибе
С) Инновация
D) Педагогикалық технология
Е) Оқыту
316. Оқыту теориясында қолданылатын арнайы дидактикалық ұғымдар: білім алу, оқу әрекеті, оқыту, оқу үдерісі, оқу пәні, білім мазмұны, оқыту әдісі, ...
А) Оқыту формасы
В) Нәтиже
С) Оқыту құралдары
D) Оқыту мақсаты
Е) Оқытушы әрекеті
317. Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар: философиялық, жалпы ғылымилық,... .
А) Жеке ғылымилық
В) Тарихилық
С) Әдіснамалық
D) Гносеологиялық
Е) Мәдениеттілік
318. Практикалық және теориялық әрекеттерді шындығында меңгеруге бағытталған нақты міндеттерді шешудегі операциялардың, бірдей тәсілдердің жиынтығы – бұл:
А) Әдіс
В) Тәсіл
С) Құрал
D) Форма
Е) Жүйе
319. Әдіс элементі, оның құрама бөлігі, әдістің көлемі бойынша кішігірім, әдісті орындау жолындағы өзгеше қадам – бұл:
А) Тәсіл
В) Компонент
С) Құрал
D) Форма
Е) Жүйе
320. Нақты бір белгілер бойынша ретке келтірілген оқыту әдісінің жүйесі – бұл:
А) Әдістің классификациясы
В) Әдістің жиынтығы
С) Әдістің мазмұны
D) Әдіс формасы
Е) Әдістің жүйесі
321. Дидактика тарихында 1920 жылы Б.В.Всехсвятский оқыту әдісінің классификациясының екі категориясын ажыратты: дайын білімді беру, ... .
А) Зерттеу әдісі
В) Сөздік әдістер
С) Көрнекілік әдістер
D) Машықтандыру
Е) Бақылау және өзіндік бақылау әдісі
322. Оқыту әдісі: сұрақ-жауап, қарсы шықпау, жауаптарды есте сақтау – бұл ... әңгіме.
А) Катехизикалық
В) Эвристикалық
С) Сократтық
D) Герменевтикалық
Е) Диалог
323. Оқыту әдісі: оқушыға талап жүктеп, мұғалімнің берген сұрағына нақты жауап алу – бұл ... әңгіме.
А) Эвристикалық
В) Катехизикалық
С) Сократтық
D) Герменевтикалық
Е) Диалог
324. Оқыту әдісі: оқушының ыңғайына қарай, қысқа тұжырымды пікір білдіру, әңгімелесушіге сұрақтар қою арқылы білгені мен білмегенінің ара жігін ажырата білу, жаңалық ашуға жетелейтін ауызша диалог әдісі – бұл ... әңгіме.
А) Сократтық
В) Катехизикалық
С) Эвристикалық
D) Герменевтикалық
Е) Диалог
325. Оқыту әдісі: негізі философиялық түсіндіру, ынтықтыру өнері, оқушылар өздігінен оқулықтар, оқу құралы, түрлі-түсті суреттер, нобайларды қолдану - бұл ... әңгіме.
А) Герменевтикалық
В) Катехизикалық
С) Сократтық
D) Эвристикалық
Е) Диалог
326. Көрнекілік әдістер: бақылау, бейне әдіс, ... .
А) Демонстрация
В) Жаттығу
С) Лабораториялық жұмыс
D) Сарамандық жұмыс
Е) Өз бетінше жұмыс
327. Оқытудың машықтандыру әдісі: зерттеушілік болжамды іздестіру, оны дәлелдеу жолдарын көрсету, керекті материалдар мен құралдарды оқушылардың өздерінің таңдай білуіне жол көрсету – бұл:
А) Лабораториялық жұмыс.
В) Практикалық жұмыс.
С) Өзіндік жұмыс.
D) Графикалық жұмыс.
Е) Жазбаша жұмыс.
328. Ғалым-педагог Ю.К.Бабанский бойынша оқыту әдісінің классификациясы: оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және жүргізу; оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру, ... .
А) Бақылау және өзін-өзі бақылау
В) Сөздік
С) Репродуктивтік
D) Мәселе-ізденушілік
Е) Ауызша бақылау және өзін-өзі бақылау
329. Ғалым-педагог Ю.К.Бабанский бойынша оқытудың бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері: жазбаша бақылау және өзін-өзі бақылау; лабораториялық-практикалық бақылау және өзін-өзі бақылау, ... .
А) Ауызша бақылау және өзін-өзі бақылау
В) Ауызша және жазбаша бақылау
С) Ауызша және жазбаша өзін-өзі бақылау
D) Ынталандыру
Е) Мотивтендіру
330. Әлеуметтік тәжірибені игерудегі, өз қажеттілігін жүзеге асыруда қиындықтарды жеңіп, тәжірибе жинақтау, бірлесе еңбек ету, өзара қатынас жасау бағытындағы мұғалім басшылығымен жүргізілетін іс-әрекеті – бұл:
А) Ұжымдық танымдық іс-әрекет
В) Танымдық іс-әрекет
С) Ұжымдық іс-әрекет
D) Ұжымдық белсенді. іс-әрекет
Е) Оқу танымдық іс-әрекет
331. Ұжымдық танымдық іс-әрекеттің белгілері, бірыңғай мақсат пен жалпы мотивтің болуы, әрбір оқушының қызметінің дұрыс бөлінуі; өзара жауапкершілік пен тәуелділік, өзін-өзі бақылау, бірыңғай кеңістіктің болуы, ... .
А) Жалпы нәтиженің болуы
В) Жеке тапсырма
С) Топтық мақсат
D) Жеке жауапкершілік
Е) Жеке нәтиженің болуы
332. Білім алушының іс-әрекет пәнімен тікелей араласу дәрежесі, қарқындылық, беріктік, төзімділік – бұл:
А) Белсенділік
В) Белсендіру
С) Танымдық іс-әрекет
D) Ұжымдық танымдық іс-әрекет
Е) Оқу танымдық іс-әрекет
333. Оқытудың жетістігі, оқу үдерісінің тиімділігі туралы мағлұмат алу мақсатында кері байланысты қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушылардың бірізді, өзара байланысты диагностикалық қызметтерінің жүйесі – бұл:
А) Жазбаша бақылау әдісі
В) Бақылау әдісі
С) Бақылау құралы
D) Ауызша бақылау әдісі
Е) Ауызша бақылау әдісі
334. Ауызша бақылау, жазбаша бақылау, тәжірибелік бақылау, дидактикалық тест, бақылау-зерттеу – бұл бақылаудың ... .
А) Әдісі
В) Құрамы
С) Түрі
D) Формасы
Е) Компоненттері
335. Сұхбат, оқушы әңгімесі, түсіндірме, тексті оқу, технологиялық карталар, сызбалар, тәжірибе туралы хабарлар – бұл ... бақылау әдістері.
А) Ауызша
В) Жазбаша
С) Кіріктірілген
D) Практикалық
Е) Диагностикалық
336. Білімді меңгеруді терең әрі жан-жақты тексерудін қамтамасыз етеді: бақылау жұмысы, мазмұндама, шығарма, диктант, реферат – бұл ... бақылау әдістері.
А) Жазбаша
В) Ауызша
С) Кіріктірілген
D) Практикалық
Е) Диагностикалық
337. Дидактикалық категория ретінде білім – бұл:
А) Қоғам, табиғат туралы дүниетаным, оның санада бейнеленуі
В) Дүниетанымның қалыптасуы
С) Жаңашылдық, белсенділік
D) Идея, ұғымдар жиынтығы
Е) Дүниетаным, адамгершілік – эстетикалық идеялар
338. Реферат жазу, кітаппен жұмыс тәсілі – бұл:
А) Нақты тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасау
В) Мәтіннен сөзбе-сөз көшіру
С) Идеяны қысқаша мазмұндау
D) Оқығанды қысқаша мазмұндау
Е) Оқығанды сөзбе-сөз түрінде бейнелеу
339. Конспектілеу – бұл:
А) Оқығанды қысқаша жазба түрінде қағазға түсіру
В) Кесте құру
С) Шағын пікір
D) Сөзбе-сөз жазу
Е) Тезистеу
340. Мұғалім әртүрлі әдістерді пайдаланып білімді «дайын түрде» береді, ол оқушылар қабылдайды және меңгереді – бұл:
А) Оқытудың репродуктивті әдісі
В) Ішінара – ізденіс әдісі
С) Оқытудың эвристикалық әдісі
D) Зерттеушілік әдісі
Е) «Миға шабуыл» оқыту әдісі
341. Мұғалім оқу проблемасын қояды, оны өзі шешеді, оқушылар баяндау барысын қадағалайды, мәселені шешеді – бұл:
А) Проблема (мәселе) қою әдісі
В) Ішінара –ізденушілік әдісі
С) Репродуктивті оқыту әдісі
D) Зерттеушілік әдіс
Е) Оқытудың эвристикалық әдісі
342. Мұғалім күрделі оқу мәселесін қояды, білімді жартылай хабарлайды, жартылай оқушылар өздері ізденеді, қойылған сұрақтарға жауап береді, мәселелік тапсырмаларды орындайды – бұл:
А) Ішінара–ізденушілік әдісі
В) Танымдық ойын-оқыту әдісі
С) «Миға шабуыл» оқыту әдісі
D) Зерттеушілік әдіс
Е) Оқытудың репродуктивті әдісі
343. Практикада алуан түрлі элементтері және өзара әрекеті арқылы кең тараған сабақтың түрі: үй жұмысын оқушы-консультанттың тексеруі; әртүрлі жағдаяттық жағдайда оқу материалын игеру сапасын тексеру – бұл:
А) Аралас сабақ
В) Ойын сабағы
С) Саяхат сабағы
D) Бинарлық сабақ
Е) Интегративті сабақ
344. Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс-әрекет жүйесі – бұл:
А) Оқыту әдісі
В) Оқыту тәсілі
С) Оқыту құралы
D) Оқыту формасы
Е) Оқыту жүйесі
345. Сөздік әдістер: баяндау, герменевтикалық әңгіме, әңгіме, лекция, ...
А) Кітаппен жұмыс
В) Лабораториялық жұмыс
С) Конференция
D) Сарамандық жұмы
Е) Семинар
346. Игерілетін құбылыстың динамикасын ашып көрсетуде оқушылардың сезіміне құбылыстарды, үдерістерді, объектілерді елестетіп, олардың санасына әсер ету – бұл ... әңгіме.
А) Эвристикалық.
В) Катехизикалық.
С) Сократтық.
D) Герменевтикалық.
Е) Диалог.
347. Ұжымдық танымдық іс-әрекет көріністері: фронтальды жұмыс, өзара бақылау, ассистенттер жұмысы, оқушылардың мамандармен кездесуі, қоғамдық білім байқауы, ...
А) Сократтық әңгіме
В) Катехизикалық әңгіме
С) Жеке жұмыс
D) Фронтальды жұмыс
Е) Герменевтикалық әңгіме
348. Білім алушының іс-әрекетіне тікелей араласу дәрежесі, қарқындылық, беріктік, төзімділік - бұл:
А) Белсенділік
В) Белсендіру
С) Танымдық іс-әрекет
D) Ұжымдық танымдық іс-әрекет
Е) Оқу танымдық іс-әрекет
349. Оқушы қызығушылығын тудыратын, белсенділігін, шығармашылығын арттыратын, білімді оқушының өз бетінше үйренуі, дағды, іскерлік қалыптастыратын белгілі мақсатқа бағытталған әрекеті – бұл:
А) Белсендіру
В) Белсенділік
С) Танымдық іс-әрекет
D) Ұжымдық танымдық іс-әрекет
Е) Оқу - танымдық іс-әрекет
350. Оқушылардың танымдық белсенділігінің компонеттері: мотивациялық, мазмұндық, операциялық, еріктік, ... .
А) Бағалау-нәтижелік
В) Технологиялық
С) Гносеологиялық
D) Аксиологиялық
Е) Іс-әрекеттілік
351. Қызығушылық, танымдық, әлеуметтік, перспективті талаптардыру, тікелей талаптану, өз бетінше білім алу, оқу мотивтері – бұл оқушылардың ... танымдық белсенділігінің мотиві.
А) Мотивациялық
В) Операциялық
С) Мазмұндық
D) Еріктік
Е) Бағалау-нәтижелік
352. Негізгі білім жүйесі, мазмұнды теориялық білім, пәндік білім, арнайы кәсіби білімді игеруі – бұл оқушылардың ... танымдық белсенділік мотиві.
А) Мазмұндық
В) Операциялық
С) Мотивациялық
D) Еріктік
Е) Бағалау-нәтижелік
353. Оқу-танымдық іс-әрекет тәсілдері: байқау және деректерді суреттеу, нақты материалдарды талдау, жинақтау және қорытындылау, кітаппен жұмыс - бұл оқушылардың ... танымдық белсенділік мотиві.
А) Операциялық
В) Мазмұндық
С) Мотивациялық
D) Еріктік
Е) Бағалау-нәтижелік
354. Танымдық кедергілерді жеңуге ұмтылу, өміршең белсенді ұстаным, қоғамдық бағытқа бейімдеу, идеяға сенімділік – бұл оқушылардың ... танымдық белсенділік мотиві.
А) Еріктік
В) Операциялық
С) Мотивациялық
D) Мазмұндық
Е) Бағалау-нәтижелік
355. Бағалау, өзін-өзі бағалау, өз мүмкіндіктерін бағалау, орындалған жұмысты жүйелеу, тұлғаның өзіндік жетістігі – бұл оқушылардың ... танымдық белсенділік мотиві.
А) Бағалау-нәтижелік
В) Операциялық
С) Мотивациялық
D) Еріктік
Е) Мазмұндық
356. Ауызша бақылау әдістері, жазбаша бақылау әдістері, тәжірибелік бақылау әдістері, дидактикалық тест, бақылау-зерттеу – бұл бақылаудың ... .
А) Әдісі.
В) Құрамы
С) Түрі
D) Формасы
Е) Компоненттері
357. Сұхбат, оқушы әңгімесі, түсіндірме, мәтінді оқу, технологиялық карталар, сызбалар, тәжірибе туралы хабарлар – бұл ... бақылау әдістері.
А) Ауызша
В) Жазбаша
С) Кіріктірілген
D) Практикалық
Е) Диагностикалық
358. Бақылау жұмысы, мазмұндама, шығарма, сынақхат, реферат – бұл білімді меңгерудің терең әрі жан-жақты тексеруін қамтамасыз ететін бақылау әдістері:
А) Жазбаша
В) Ауызша
С) Кіріктірілген
D) Практикалық
Е) Диагностикалық
359. Оқушылардың оқу белсенділігін зерттеген ғалымдар: Данилов М.А., Лемберг Р.Г., Лернер И.Я., Махмутов М.И., Скаткин М.Н., Шамова Т.И., ... .
А) Щукина Г.И.
В) Конаржевский Ю.А.
С) Новикова Л.И.
D) Хмель Н.Д.
Е) Хайруллин Г.Т.
360. Оқушының белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау – бұл ... мәні.
А) Оқыту нәтижесін тексерудің
В) Оқыту нәтижесін бағалаудың
С) Оқыту нәтижесінің
D) Оқыту мақсатының
Е) Оқыту мазмұнының
361. формуласымен (мұндағы: Z – «4» және «5» бағалары бар оқушылар саны, n – оқушылардың жалпы саны) не анықталады?
А) Білім сапасының сандық көрсеткіші
В) Білім сапасының сапалық көрсеткіші
С) Үлгерім пайызы
D) Білім сапасы
Е) Үлгерім
362. Оқыту сапасын диагностикалау – бұл:
А) Дидактикалық үдерістің нәтижесін нақты анықтау
В) Дидактикалық үдерісті болжау
С) Талдау
D) Тексеру
Е) Дидактикалық үдерістің даму тенденцияларын анықтау
363. Білім, білік, дағдыны меңгеру дәрежесін сапалы анықтау – бұл:
А) Бағалау
В) Балл қою
С) «5», «4», «3», «2»
D) «Өте жақсы», «жақсы», «қанағатттанарлық», «қанағаттанарлықсыз»
Е) Қолдау, жаратпау
364. «Педагогикалық технология – мұғалім мен оқушы үшін жағымды жағдайды қамтамасыз ететін оқу үдерісін жобалау, ұйымдастыру, өткізуде бірлескен педагогикалық іс-әрекеттің үлгісі» деп анықтама берген ғалым кім?
А) Монахов В.М.
В) Беспалько В.П.
С) Кларин М.В.
D) Хайруллин Г.Т.
Е) Хмель Н.Д.
365. «Технология – бұл іс-әрекетті ұйымдастыру және жүзеге асыруда құралдарды таңдау ережесі» деген анықтама берген ғалым кім?
А) Гузеев В.В.
В) Сполдинг С.
С) Сериков В.В.
D) Лихачев Б.Т.
Е) Пидкасистый П.И.
366. Оқушылардың іс-әрекетін белсендіру мен күшейтуге негізделген технологиялар: проблемалық оқыту технологиясы, Е.И.Пассовтың коммуникативті қарым-қатынас негізінде оқыту технологиясы, В.Ф.Шаталовтың тірек белгілері негізінде оқыту технологиясы, ... .
А) В.В.Фирсов, Н.П.Гузиктің дифференциалды оқыту технологиясы
В) Ойын технологиясы
С) Бағдарламалы оқыту
D) Компьютерлік технология
Е) Ынтымақтастық педагогикасы
367. Оқу материалын әдістемелік жетілдіру және дидактикалық қайта құру негізіндегі технологиялар: П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді ірілендіру, Л.В.Тарасовтың «Экология және диалектика» жүйесі, ... .
А) В.С.Библер мен С.Ю.Кургановтың «Мәдениеттер диалогы»
В) В.В.Фирсов, Н.П.Гузиктің дифференциалды оқыту технологиясы
С) Е.А.Ямбургтың бейімдеу мектебі
D) М.Балабанның «Парк мектебі»
Е) Өздігінен дамыту технологиясы
368 Кешенді технологиялар: А.М.Тубельскийдің өзін-өзі анықтау мектебі, Е.А.Ямбургтың бейімделу мектебі, ... .
А) М.Балабанның «Парк мектебі»
В) Архимед мектебі
С) Вальдорф мектебі
D) Қ.Нұрғалиевтің авторлық мектебі
Е) С.Френе бастауыш мектебі
369. Өздігінен дамыту технологиясының авторы:
A) М. Монтессори
B) А. Кушнир
C) А.М.Тубельский
D) Е.А.Ямбург
E) С.Френе
370. Оқытуды жекелендіру технологиясының негізін қалағандар: A.С.Границская, Инге Унт, ... .
A) В.Д.Шадриков
B) И.Д.Ривин
C) В.К.Дъяченко
D) В.Ф.Шаталов
E) Е.Н.Ильин
371. «Педагогикалық технология – педагногикалық үдерісті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы (алгоритмі)» деп анықтама берген ғалым кім?
А) Хайруллин Г.Т.
В) Хмель Н.Д.
С) Лихачев Б.Т.
D) Беспалько В.Т.
Е) Нұрахметов Н.
372. Педагогикалық қарым-қатынастарды ізгілендіру мен демократияландыруға негізделген технологиялар: Н.Амонашвили, Е.Н.Ильиннің әдебиетті адамды қалыптастыру пәні ретінде оқыту жүйесі - бұл:
А) Ынтымақтастық педагогикасы
В) Вальдорф педагогикасы
С) Компьютерлік технология
D) Оқытудың модульдік технологиясы
Е) В.Ф.Шаталовтың тірек белгілері негізінде оқыту технологиясы
373. Тірек нұсқаларын пайдаланып, түсіндіре отырып басқарудағы перспективалық алдын-ала оза оқыту технологиясын ұсынған кім?
А) Лысенкова С.Н.
В) Гузик Н.П.
С) Дьяченко В.К.
D) Шаталов В.Ф.
Е) Инге Унт.
374. Педагогикалық технологияның қызметтері: ұйымдастырушылық іс-әрекет, дәйектілік, қарым-қатынастық, дамытушылық, ... .
А) Рефлексия
В) Өзіндік рефлексия
С) Релаксация
D) Мониторинг
Е) Менеджмент
375. «Бәріне арналған үшін мектептің» авторы кім?
A) Е.А. Ямбург.
B) М.Балабан.
C) И.Ф.Гончаров.
D) А.М.Тубельский.
E) Р.Штейнер.
376. Тұлғаның мүмкіндіктерін және қоғам сұранысын айқындайтын білімділіктің мемлекеттік нормасы ... көрсетіледі.
A) ҚР-ның мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандартында
B) ҚР «Білім туралы» заңында
C) Жалпыға білім беретін мекеменің типтік ережесінде
D) Оқу жоспарлары бағдарламаларында
E) ҚР-ның 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында
377. Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:
A) Мемлекеттік білім стандарты, оқу жоспарлары, бағдарламалар, оқулықтар
B) ҚР Конституциясы, ҚР «Білім туралы» заңы
C) Мемлекеттік білім стандарты, ҚР білімді дамыту мемлекеттік бағдарламасы
D) Білім және ғылым министрлігінің бұйрық, қаулы, қарарлары
E) Жарғы, перспективті жоспар, ішкі тәртіп ережесі
378. МЖБС (мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) төмендегідей компоненттерден тұрады:
A) Республикалық, мектептік, жекешелік
B) Федералдық, ұлттық- аймақтық
C) Республикалық, аймақтық, мектептік
D) Аймақтық, мектептік, жекешелік
E) Мектептік, жекелі
379. Оқу жылының құрылымы мен ұзақтығын, әр пәннің апталық және жылдық сағаттар санын, пәндер құрамын, жыл бойынша оқыту ретін анықтайтын құжат - бұл:
A) Базистік оқу жоспары
B) Мектептің жұмыс жоспары
C) Ілгерілемелі (перспективалық) жоспар
D) Аймақтық оқу жоспары
E) Тарифтік сетка
380. Жалпы орта білім беретін ұйымдарының (бастауыш жалпы білім беру) типтік оқу жоспары компоненттерден тұрады:
A) Көп вариантты, вариативті, жеке
B) Инвариантты, бейіндік, вариативті
C) Бейіндік, жеке
D) Инвариантты, вариативті
E) Негізгі және негізгі емес (қосалқы)
381. Білім беру бағдарламалары - бұл:
A) Білім беру стандартын жүзеге асыру құралы
B) Интеллектуалды дамыту құралы
C) Білім көздері
D) Жыл бойынша оқу пәндері тізімін анықтайтын құжат
E) Мектепте құрастырылатын құжат
382. Оқулықты құру тәсілдері:
A) Негізгі мәселелер бойынша білім шеңбері үнемі кеңейтіледі және тереңдетіледі
B) Концентрлік, сызықтық, спиральді, аралас
C) Материал соңғы сатыларда барынша күрделеніп оқытылады
D) Материалдың логикалық жалғасы сақталады
E) Түсініктілік принципі сақталады
383. Жалпы білім беретін орта мектепті бітірушінің базалық білімінің соңғы нәтижеге бағдарлануы - бұл:
A) Нәтижеге бағытталған білім беру құзіреттілігі
B) Мектептік білім беру құзіреттілігі
C) Білім беру құзіреттілігі
D) Базалық құзіреттілік
E) Тірек пәндік құзіреттілік
384. Мемлекеттік білім берудің жалпы міндетті стандарттарын белгілеу туралы бап жазылған құжат:
A) ҚР Конституциясы
B) ҚР «Білім туралы» заңы
C) ҚР 2005-2010 жылдарға білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
D) ҚР «Ғылым туралы» заңы
E) Мекеме лицензиясы
385. Білім жайында ережелер жазылған ҚР Конституциясының бабы:
A) 36
B) 31
C) 32
D) 30
E) 33
386. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптері көрініс табатын құжат:
А) ҚР «Білім туралы» Заңы
В) ҚР Конституциясы
С) ҚР-да 2005-2010 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
D) «Жоғары білім туралы» заң
Е) ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.
387. Білім беру мекемесінің мақсат, міндет, педагогикалық жүйенің жағдайын, перспективаларын, барлық деңгейдегі құқықтар мен міндеттерді айқындайтын құжат – бұл:
A) Мектеп жарғысы
B) Ішкі тәртіп ережелері
C) Перспективті жоспар
D) Оқу жоспары
E) Лицензия
388. Білім беру қызметкерінің негізгі міндеттері: оқушылардың білімін, дағдысын, іскерлігін қамтамасыз ету, оқушыны тұлға ретінде бағалау, салауатты өмір салтын ұстану, ... .
A) Өзінің біліктілігін жетілдіру
B) Әлемдік білім беру кеңістігіне ену
C) Құзіреттілік
D) Жеке педагогикалық іс-әрекеттерді ендіру
E) Ұлттық білім беру үлгісін қалыптастыру
389. Қолданыстағы ҚР «Білім туралы» заңының қабылданған жылы:
A) 2007
B) 1999
C) 1994
D) 1995
E) 1996
390. Қазіргі уақытта көптеген ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, әлеуметтік ұйымдарда басқарудың теориясы мен практикасы – бұл:
A) Менеджмент
B) Философияның бөлімі
C) Маркетинг
D) Педагогика ғылымының саласы
E) Мектептану
391. Педагогикалық жүйені басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған технологиялық тәсілдер, басқаруды ұйымдастыру формалары, әдістері, принциптерінің жиынтығы - бұл:
A) Педагогикалық менеджмент
B) Эккаутинг-менеджмент
C) Маркетинг-менеджмент
D) Инновациялық менеджмент
E) Білім беру менеджменті
392. «Педагогикалық үдерісті басқару дегеніміз әлеуметтік жүйені басқару» деп анықтама берген ғалым кім?
A) Н.Д.Хмель
B) П.И.Шамова
C) Г.Т.Хайруллин
D) Қ.Ж.Қарақұлов
E) А.А.Конаржевский
393. Басқарудың классикалық теориясының негізін салушы:
A) А.Файоль
B) Ф.Тейлор
C) Г.Черч
D) Г.Эмерсон
E) Г.Форд
394. Мектепті басқарудың мәнін ашқан ғалымдар: Ю.А.Конаржевский, В.П.Стрезикозин, П.В.Худоминский, ... .
A) Т.И.Шамова
B) Б.А.Әлмұхамбетов
C) В.С.Лазеров
D) М.М.Поташник
E) И.Н.Цыркун
395. Басқарушылық еңбекті ғылыми ұйымдастырудың жүйесін жасаған ғалымдар: И.П.Раченко, Г.А.Уманов, ... .
A) Г.Т. Хайруллин
B) М.Н. Скаткин
C) Я.С.Бенцион
D) П.С. Сухобская
E) Ш.Т.Таубаева
396. Мектепті басқарудың жаңашылдық бағыттарын зерттеген ғалымдар: М.М.Поташник, И.И.Цыркун, ... .
A) Н.Р.Юсуфбекова
B) Т.Баймолдаев
C) Қ.Ж.Қарақұлов
D) Б.А.Әлмұхамбетов
E) Г.Т. Хайруллин
397. «Басқару – мектептің қалыптасуын, тұрақтануын, тиімді қызмет етуін және дамуын қамтамасыз ететін барлық субъектілердің мақсаты іс-әрекеті» деп анықтама берген ғалым:
A) М.М.Поташник
B) К.Я.Вазина
C) Г.И. Щукина
D) М.И. Кондаков
E) В.В. Кравский
398. «Басқару – нақты бір мақсатқа жетуді қамтамасыз етіп қалыптасуға жауап беретін жүйенің қызметі» деп анықтама берген ғалымның аты-жөнін атаңыз.
A) К.Я.Вазина
B) М.М.Поташник
C) В.И.Загвязинский
D) Н.Д.Хмель
E) Х.Т. Хайруллин
399. Ақпарат – бұл:
A) Басқарылатын жүйенің жай-күйін сипаттайтын деректер, мәліметтер жиынтығы
B) Тексеру нәтижелері бойынша анылатын анықтамалар жиынтығы
C) Ауызша және жазбаша берілетін анықтамалар
D) Күнделікті берілетін хабарлама
E) Жаңа нәтижелер бойынша мәлімет беру
400. Оқу-тәрбие үдерісінің менеджері, оқыту, тәрбиелеу, дамыту үдерісінің басқару субъектісі – бұл:
A) Мұғалім
B) Тьютор
C) Психолог
D) Ментор
E) Директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
401. Ю.А.Конаржевский, Т.И.Шамова, Л.И.Новикова сынды педагог-ғалымдар біршама толықтырды:
A) Педагогикалық менеджмент теориясын
B) Оқыту теориясын
C) Тәрбие теориясын
D) Педагогикалық үдерістің теориясын
E) Мектептануды
402. Педагогикалық үдерістің қолайлы жағдайларын ұйымдастырудағы мектеп ісін басқарудың көп деңгейлі жүйесін зерттейтін педагогикалық ғылымның саласы – бұл:
A) Мектептану
B) Менеджмент
C) Мектептанудың теориялық негіздері
D) Білім беру үдерісін басқару
E) Эккаутинг - менеджмент
403. Мектептанудың объектісі – бұл:
A) Білім беру жүйесі
B) Педагогикалық ақиқат
C) Мектеп ісін ұйымдастыру және басқару бойынша үдеріс
D) Білім беру үдерісін басқару
E) Білім беру жүйесін басқару
404. Орталықтандыру және орталықсыздандырмау, демократияландыру және ізгілендіру, жүйелік және тұтастық, дара басшылық және алқалық бірлігі, ақпарат толықтықтарының үйлесімділігі – бұл:
A) Басқару принциптері
B) Басқару заңдылықтары
C) Басқару бағдарламалары
D) Басқарудың технологиялық әдістері
E) Басқару әдістері
405. Мектепте немесе сыныпта бастамашылдық және өзіндік әрекеттің барлық деңгейін дамыту шешімін қабылдау, талдаудағы ашықтық – бұл ... принципін білдіреді:
A) Ақпараттың толыққандылығы және шынайылығы
B) Демократияландыру
C) Ізгілендіру
D) Дара басшылық
E) Алқалық
406. Жүйеге қатысушылардың біліміне, тәрбиесіне арқа сүйеу, қоғамдық басқару бөлімдерінің әрекетіне қатыстыру, талқыға салу, оңтайлы шешім қабылдауға тарту – бұл ... принципін сақтау.
A) Алқалық
B) Дара басшылық
C) Ғылыми негізділік
D) Ізгілендіру
E) Кері байланыс
407. Мектепті сырттай басқаруды жүзеге асырады:
А) Әкімшіліктің білім беру бөлімі
В) Мектеп директоры
С) Аудан (қала) әкімі
Д) Мектеп кеңесі
Е) Аудандық (қалалық) кәсіподақ комитеті
408. Мектепті іштей басқаруды жүзеге асырады:
А) Мектеп басшысы
В) Мектеп кеңесі
С) Әкімшіліктің білім беру бөлімі
Д) Педагогикалық кеңес
Е) Мектеп әкімшілігі
409. Жалпы білім беру мекемелеріндегі ішкі жүйені басқару деңгейі:
А) Директор, директордың орынбасарлары, мұғалімдер, оқушылар
В) Мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес
С) Бастауыш, негізгі, орта сатылар
Д) Мұғалімдер, ата- аналар,оқушылар
Е) Мұғалімдер, кіші қызмет көрсетушілер
410. Компонеттер қатарынан тұратын, біртұтас басқару және өз бетінше даму- бұл:
А) Педагогикалық жүйе
В) Мектеп
С) Тәрбие жүйесі
Д) Оқыту жүйесі
Е) Білім беру жүйесі
411. Тегін орта білім алуға кепілдік беретін құжат:
A) ҚР Конституциясы
B) ҚР «Білім туралы» заңы
C) ҚР «Еңбек туралы» заңы
D) ҚР Білім және ғылым минстрлігі жарлығы
E) Мектеп жарғысы
412. Білім мекемесінің тікелей конфессиональдық әсерден – еркіндігі, адамның ар-ұятының еркіндігі – бұл:
A) Білімнің зайырлық сипаты
B) Білім беру жүйесінің бейімделушілігі
C) Білімнің гуманистік сипаты
D) Еркіндік пен плюрализм
E) Білім кеңістігінің бірлігі
413. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптері көрініс табатын құжат:
А) ҚР «Білім туралы» Заңы
В) ҚР Конституциясы
С) ҚР-да 2005-2010 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік Бағдарламасы
D) «Жоғары білім туралы» Заң
Е) ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы
414. Педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша ауылдық жердің квотасына ие болған азаматтар ауылда неше жыл жұмыс істеуі тиіс?
A) 3 жылдан кем емес
B) 2 жылдан кем емес
C) 5 жылдан кем емес
D) Қарастырылмаған
E) 1 жылдан кем емес
415. Базалық құзіреттілік түріндегі нәтижеге бағытталған ұлттық мақсаттағы білім беру жүйесін айқындайды:
А) Білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты
В) Оқу бағдарламасы
С) Білім беру мазмұны
D) Білім кеңістігі
Е) Білім саласы
416. ҰБТ, мемлекеттік гранттар ... үшін ендіріледі:
А) Білімге тең дәрежеде қол жеткізу
В) Күшті дайындалғандарды іріктеу
С) Білім сапасын арттыру үшін
D) Білімгердің контингентін жақсарту
Е) Жоғары оқу орындарын қысқарту
417. Мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, директор жанындағы мәжіліс, әдістемелік кеңес, әртүрлі комиссиялар, комитет, қамқорлық кеңесі – бұл:
A) Басқарудың алқалық формасы
B) Қоғамдық қатынас ұйымдары
C) Заң ұйымдары
D) Атқару бөлімдері
E) Басқару бөлімдері
418. Педагогикалық үдерісті, мектеп өмірі мен қызметін ұйымдастыру және оларды жетілдіру жолдарын анықтау мәселелерін шешуге бағытталған басқару органы – бұл:
A) Педагогикалық кеңес
B) Мектеп кеңесі
C) Қамқорлыққа алу кеңесі
D) Директор жанындағы кеңес
E) Педагогикалық консилиум
419. Мектептегі пән мұғалімінің біліктілігін, ғылыми әдістемелік деңгейін көтеру жұмысын жүзеге асырушы орган-бұл:
A) Әдістемелік бірлестік
B) Әдістемелік кеңес
C) Мектеп кеңесі
D) Педагогикалық кеңес
E) Аудандық (қалалық) білім басқармасының әдістемелік кабинеттері
420. Әр мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің ғылыми әдістемелік деңгейін, кәсіби педагогикалық мәдениетін жоғарылату – бұл ... функциясы:
A) Әдістемелік кеңестің
B) Педагогикалық кеңестің
C) Ғылыми -әдістемелік семинардың
D) Аттестациялық комиссияның
E) Мектеп кеңесінің
421. Балалар құқықтарын қорғау, жоспарлау, ұйымдастыру, педагогикалық үдерістің ағымын және нәтижесін бақылау, мектептің жұмысының сапасы мен тиімділігі – бұл ... міндеттері:
А) Директордың
В) Оқу- тәрбие ісі бойынша директор орынбасарының
С) Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасарының
D) Әдістемелік жұмыс бойынша директор орынбасарының
Е) Тәрбие ісі бойынша директор орынбасарының
422. Кадрларды таңдау және іріктеу, мектеп әкімшілігі, педагогтар мен кіші қызметкерлерді жұмысқа алу және босату – бұл ... міндеті.
А) Директордың
В) Оқу-тәрбие ісі бойынша директор орыбасарының
С) Шаруашылық жұмыстар жөніндегі директор орыбасарының
D) Мектеп кеңесі төрағасының
Е) Педагогикалық кеңес төрағасының
423. Директордың, директор орынбасарларының қызметтік міндеттері анықталады:
A) Мектеп жарғысымен
B) Ішкі тәртіп ережелерімен
C) Педагогикалық кеңес шешімімен
D) Мектеп кеңесі шешімімен
E) ҚР «Еңбек туралы» заңымен
424. Білім бағдарламаларын, мемлекеттік білім стандарттарын жүзеге асыру, білім, дағды, іскерліктер сапасын бақылау, оқу жүктемесін реттеу, сабақ кестесін жасау, әдістемелік жұмысты жүргізу, жаңашылдық ортаны жасау – бұл ... міндеті.
A) Оқу-тәрбие ісі бойынша директор орынбасарының
B) Директордың
C) Ғылыми жұмыс бойынша директор орынбасарының
D) Әдістемелік жұмыстар бойынша директор орынбасарының
E) Педагогикалық кеңес төрағасының
425. Жұмыс мазмұны: оқу жоспарларын іріктеу, бекіту, перспективті және басқа да жоспарларды жүзеге асыру жолдары, педагогикалық жүйеде жаңашыл ортаны қалыптастыру және т.б. – бұл … жұмыс мазмұны:
A) Педагогикалық кеңестің
B) Педагогикалық ұжымның
C) Жалпы мектептік конференцияның
D) Мектеп кеңесінің
E) Мектеп әкімшілігінің
426. Педагогикалық үдерісті жүргізуге педагогтің дайындық деңгейін жоғарылату, тәжірибе алмасу – бұл:
A) Әдістемелік жұмыс көлемі
B) Әдістемелік жұмыс функциясы
C) Әдістемелік жұмыс мақсаты
D) Әдістемелік жұмыс мазмұны
E) Әдістемелік жұмыс принциптері
427. Мұғалімнің өздігінен білім алуы – бұл:
A) Біліктілікті жоғарылату формасы
B) Педагогикалық үдерістің функциясы
C) Педагогикалық мәдениетті көтеру
D) Педагогикалық шеберлік деңгейі
E) Біліктілікті көтеру институтындағы оқу
428. Әдістемелік жұмыс формалары: пәндік әдістемелік бірлестіктер, жас мұғалімдер мектебі, озық тәжірибе, шығармашылық есептер, педагогикалық кеңес, пәндік апталықтар және ашық сабақтар, ...
A) Педагогикалық оқу
B) Мұғалімдер аттестациясы
C) Қоғамдық жұмыс
D) Сыныптан тыс іс-шаралар
E) Жалпы мектептік жиналыс
429. Ашық сабақтар, сыныптан, сабақтан тыс іс-шаралар, жаңа әдебиеттерге шолу, оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық жұмыстардың көрмесі, әдістемелік әзірлемелер - бұл ... мазмұны.
A) Біріңғай әдістемелік күннің
B) Проблемалық семинардың
C) Ғылыми педагогикалық конференцияның
D) Педагогикалық оқудың
E) Тәжірибенің
430. Мұғалімдерді инновация шеңберіне ендіру, қазіргі теория, тәжірибедегі олардың маңыздылығының құндылығын қалыптастыру, өз бетімен білім алуға мүмкіндік туғызу – бұл ... мазмұны.
A) Проблемалық семинардың
B) Ғылыми педагогикалық конференцияның
C) Біріңғай әдістемелік күннің
D) Тренингтердің
E) Пәндік апталықтың
431. Әдістемелік жұмыстар жүйесінде іскерлік және рөлдік ойындар, практикалар, тренингтер, ұйымдастыру – бұл:
A) Практикалық сабақ
B) Конференция
C) Біріңғай әдістемелік күн
D)Педагогикалық оқу
E)Проблемалық семинар
432. Мұғалімнің жаңашыл мұғалімнің шығармашылық зертханасына олардың шығармашылық есептері, көрмелері, баяндамалары, ашық сабақтар циклі, тренингтері, практикумы арқылы ену мүмкіндігі ... жүзеге асырылады:
A) Озық тәжірибелер мектебінде
B) Әдістемелік топтарда
C) Жас мұғалімдер мектебінде
D) Әдістемелік бірлестіктерде
E) Әдістемелік кеңесте
433. Сабақтың мақсаты, құрылымы, әдісі, ұйымдастыру формасын анықтау, сабақтан тыс тәрбиелік іс-шаралар, күнтізбелік жоспар жасау, сынып жетекшісінің жұмысын талқылау – бұл ... мазмұны.
A) Әдістемелік бірлестік жұмысының
B) Озық тәжірибе мектебі жұмысының
C) Инновациялық топтар жұмысының
D) Әдістемелік кеңес жұмысының
E) Жас мұғалімдер мектебі жұмысының
434. Пәндік бірлестіктер отырысында қаралатын мәселе, семинар бағдарламасын, конференция, дәріс, педагогикалық оқу, шығармашылық есеп, ашық сабақтарды талқылау – бұл … жұмыс мазмұны.
A) Әдістемелік кеңестің
B) Педагогикалық кеңестің
C) Мектеп кеңесінің
D) Пәндік секциялардың
E) Озық тәжірибелер мектебінің
435. Қиын тарау, жаңа тақырып, бағдарлама, оқулық, электронды оқулық, тақырып пен шығармашылық жұмыстың түрін талдау, пән бойынша білім, дағды сапасын көтеру - бұл ... жұмыс мазмұны.
A) Пәндік әдістемелік бірлестіктің
B) Жас мұғалімдер мектебінің
C) Педагогикалық кеңестің
D) Әдістемелік кеңестің
E) Озық тәжірибелер мектебінің
436. Педагогикалық үдерістің даму тенденциясының жағдайын білу, басқару жүйесінде нәтижені ұсыныстар бойынша бағалау - бұл:
A) Педагогикалық талдау
B) Жоспарлау
C) Реттеу
D) Мақсат қою
E) Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру
437. Педагогикалық үдерістің барлық бөліктері: тәрбие, білім, психологиялық ахуал, санитарлық-гигеналық жағдайын қарау, ажырату – бұл ... талдау.
A) Жан- жақты қамтылған
B) Өлшемдік
C) Қысқа
D) Қорытынды
E) Аспектілі
438. Педагогикалық үдерістің жеке бағыттарының жағдайын талдау, мысалы, жаңашыл ортаны қалыптастыру қызметін зерттеу – бұл ... талдау.
A) Тақырыптық
B) Аспектілі
C) Жобалық
D) Аралық
E) Қысқа
439. Педагогикалық талдаудың негізгі обьектісі: сабақты ұйымдастыру формалары, сабақтан және сыныптан тыс іс- шаралар, ... .
A) Мектеп жұмысының жылдық қорытындысы
B) Компьютерлік сауаттылық
C) Білім сапасы
D) Оқушылардың тәрбиелену деңгейі
E) Оқушылардың денсаулық жағдайы
440. Басшының негізгі зейін обьектісі – сабақ. Басшының басқару қызметінде сабақты талдаудың үш түрі ажыратылады: толық, аспектілік, ... .
A) Қысқа
B)Дидактикалық талапты орындау
C) Тәрбиелік талапты орындау
D) Психологиялық талапты орындау
E) Параметрлік
441. Сабақты талдаудың бұл түрі сабақтың барлық бөліктерін біртұтастықта қарастырып, талдайды: дидактикалық, психологиялық, тәрбиелік, санитарлық талаптардың біртұтас орындалу деңгейлері:
A) Толық
B) Аспектілі
C) Қысқа
D) Педагогикалық
E) Өлшемдік
442. Қандай да бір аспектіні, мысалы, танымдық белсенділікті дамыту үшін ОТҚ-н (оқытудың техникалық құралдары) қолдану және тәрбие міндеттерін шешуді қарастыратын сабақ талдаудың түрі:
A) Аспектілі
B) Толық
C) Қысқа
D) Педагогикалық
E) Өлшемдік
443. Ықшам аудан аймағында оқытуға жағдай жасау, үйде оқыту, тамақтандыру, материалдық көмек көрсету, балалардың құқығын қорғау мәселелері, «қиын» балалармен жұмыс - бұл жылдық жоспардың ... бөлімінің мазмұны:
A) Жалпыға міндетті білім беру жұмысы
B) Педагог мамандармен жұмыс
C) Педагогикалық ұйымдастырушылық іс- шаралары
D) Мектепішілік бақылау
E) Материалды- техникалық базаны нығайту
444. Сабақтың тақырыбы, апталық сабақ саны, өткізу уақыты, үй жұмысы, әдебиеттер тізімі, мақсат, міндеттері көрсетіліп, жарты немесе бір жылға жасалатын – бұл ... жоспар:
A) Күнтізбелік
B) Сабақтық
C) Аралық
D) Өлшемдік
E) Перспективті
445. Берілген жоспарда сабақтың тақырыбы, өту уақыты, сабақтың реті, сынып, мақсат, міндеттер, жабдықтар, жоспар, уақыттың бөлінуі, сабақтың жүрісі (әдіс, форма, тәсілдер) көрсетіледі – бұл ... жоспар:
A) Сабақтық
B) Күнтізбелік
C) Ағымдық
D) Перспективті
E) Жылдық
446. Біртұтас педагогикалық үдерісті, барлық педагогика жүйесін танып білуге бағытталған, жылына бір рет қолданылатын бақылау түрі - бұл:
A) Жалпылама
B) Тақырыптық
C) Қорытынды
D) Кешенді - жалпылама
E) Дербес
447. Сыныпты оқу, сабақтан тыс іс-әрекеттерге ұйымдастыру, үлгерім - тәрбие динамикасы, оқушыларды қоғамдық істерге қатыстыру мәселелеріне бағытталған бақылаудың түрі - бұл:
A) Сыныптық - жалпылама
B) Тақырыптық - жалпылама
C) Кешенді - жалпылама
D) Дербес
E) Қорытынды
881. Жеке пәнді жалпы мектеп бойынша сыныптарда, параллель сыныптарда оқыту жайы мен сапасын анықтауға бағытталған бақылау түрі – бұл ... бақылау.
A) Пәндік - жалпылама
B) Сыныптық - жалпылама
C) Кешенді - жалпылама
D) Тақырыптық
E) Дербес
448. Тесттің шындыққа жақындығы (валидность) – бұл:
А) Бағдарламаға сәйкестігі
В) Оқушылардың даму деңгейіне сәйкестігі
С) Танымның бірыңғайлығын сақтау
D) Дайындалған тесттегі білімді бағалау
Е) Ойдың логикалық құрылымын сақтау
449. Бақылау әдістері:
А) Ауызша, жазбаша, тәжірибелік, компьютерлік
В) Жеке, топтық, фронтальдық
С) Дифференциалдық
D) Өзін-өзі бақылау
Е) Мерзімді, тақырыптық
450. Бақылау функциясының мәні: оқытудың осы кезеңге сәйкестігі, өз кезегінде келеңсіздікті түзету, жаңа білімнің көрініс табуы - бұл:
A) Бақылау-түзету
B) Түзету
C) Бағыт беруші
D) Бақылаушы
E) Тудырушы
451. Оқушылар тізімінің алфавиттік кітабы, жеке іс қағаздары, сынып, үйірме журналдары, түрлі кеңестер мәжілістерінің хаттамалары, бұйрықтар, сабақтар ауыстыру, қатаң есептегі бланкілерін беру кітаптары - бұлар:
A) Мектеп құжаты
B) Сынып құжаты
C) Мектеп мұрағаты
D) Мектептің кітапхана қоры
E) Білім беру бөлімінің құжаттары
452. Мектептің барлық оқушыларының тізімі, оның ішінде жаңа қабылданған оқушылар және кеткен оқушыларды тізімге алу... жазылады.
A) Алфавиттік кітабында
B) Сынып журналында
C) Педагогикалық қызметкерлердің құрамын есепке алу кітабында
D) Мектеп бойынша бұйрықтар кітабында
E) Оқушыларды қабылдау және шығару туралы бұйрық кітабында
453. Жеке іс-әрекет рефлексиясы (құжаттар, өзіндік жұмыстар, жетістіктер), шығармашылық жұмыс, жеке танымдық іс-әрекетті өзіндік бағалау құралы – бұл:
A) Оқушының портфолиосы
B) Оқушының жеке іс қағазы
C) Оқушының мінездемесі
D) Оқушы туралы мәлімет
E) Оқушы табыстарының коллекциясы
454. Мектепішілік басқару барысында педагогикалық талдау, мақсаттылық, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау – бұл:
А) Басқару функциялары
В) Басқару құралдары
С) Басқару
D) Әдістері
Е) Формалары
455. Ішкі басқару функциясы: идеалды нәтижені қалыптастыру қызметі жүйесінде нәтижеге жету – бұл ... функциясы:
А) Мақсаттылық
В) Жоспарлау
С) Түрткі-мотивациялық
D) Ұйымдастыру
Е) Бақылау
456. Мектепішілік басқарудың функциясы: адамның ата-ана, оқушылар, қоғамдастықтың өкілдерімен қабылдаған шешімдерін орындауы - бұл:
А) Іс-әрекетті ұйымдастыру
В) Мақсатты айқындау
С) Бақылау
D) Түрткі (мотивация)
Е) Жоспарлау
457. Әрекетті ұйымдастырудың мазмұны: таңдау, орындаушыларды қызметтері бойынша бөлу, мазмұнды әрекеттің формаларын, әдістерін таңдау, нұсқау беру, мадақтау формаларын таңдау, ... .
А) Жұмыс барысы және нәтижені бағалау
В) Жоспарлау
С) Тұтастық
D) Мақсат қою
Е) Педагогикалық талдау
458. Білім қызметкерінің құқығы: педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру формаларын таңдау, зерттеу тақырыбын таңдау, мерзімінен бұрын аттестация, үстеме ақы, мадақтау, ... .
A) Жеке педагогикалық іс-әрекет
B) Білім мазмұнын таңдау
C) Оқу әдебиеттер, оқулықтар аймағын таңдау
D) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын реттеу
E) Оқу жылы ішінде оқу бағдарламасын таңдау
459. ҚР «Білім туралы» заңының 51-бабында педагогикалық қызметкердің өндірістен тыс өз біліктілігін тегін арттыру құқығы нақтыланған:
A) 5 жылда кем дегенде 1 рет (4 айдан аспайтын)
B) 3 жылда 1 рет
C) Жыл сайын
D) 10 жылда 1 рет, 4 ай ұзақтықпен
E) 2 жылда 1 рет
460. Мұғалімнің педагогикалық қызметінің жоғары деңгейі:
A) Жаңашылдық
B) Шеберлік
C) Жоғары біліктілік
D) Жоғары санат
E) Әлеуметтік тәжірибе
461. Қосымша кәсіби білім алу, үздіксіз педагогикалық өз білімін көтеру және әдістемелік жұмыстарға қатысу- бұл:
A) Мұғалімнің білімін жетілдірудің түрі
B) Жеке педагогикалық әрекетке құқық беру
C) Зерттеу іс-әрекетіне қабілеттілік
D) Өзіндік тәрбие тұжырымдамасын ендіру мүмкіндігі
E) Өз еңбегін жетілдіру
462. Мемлекеттік білім мекемесінің жетекшілері аттестацияны ҚР Үкіметі бекіткен кезекпен өтеді:
А) 3 жылда 1 рет
В) 5 жылда бір рет
С) 4 жылда бір рет
D) Жыл сайын
Е) Жеті жылда бір рет
463. «Менеджментті» оқу пәні ретінде 1881 жылы АҚШ колледжінде алғаш рет оқытқан кім?
A) Д.Вартон
B) Ф.Тейлор
C) А.Файоль
D) Э.Мэйо
E) Г.Эмерсон
464. Педагогикалық үдерістің өзіндік ерекшеліктерін құрайтын өзара байланысқан компоненттердің жаңаша өзгерісі ( мұғалім, оқушылар, педагогикалық технологиялар, басқару, мақсат, нәтиже)- бұл:
A) Педагогикалық жүйе
B) Педагогикалық жүйенің мазмұны
C) Орта білім беру жүйесі
D) Дидактикалық жүйе
E) Тәрбиелік жүйе
465. Тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуына бағытталған сапалы білім алуға негізделген жағдайларды жасау – бұл:
А) Білім беру жүйесінің мақсаттарының бірі
В) Білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі
С) Білім берудің басым бағыты
D) Білім берудің ұлттық ерекшелігі
Е) Білім беру мекемелеріне қойылатын талаптар
969. Тұлғаның жан-жақты дамуы мен құзіреттілігін қалыптастырудың негізі болып табылатын білім берудің әр деңгейі бойынша білімдер жүйесі - бұл:
А) Білім берудің мазмұны
В) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты
С) Білім беру жүйесі
D) Арнайы оқу бағдарламалары
Е) Білім беру жүйесінің мазмұны
466. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, бастауыш, негізгі, орта, орта білімнен кейінгі жоғары білім, жоғары білімнен кейінгі білім - бұл:
А) Білім беру деңгейлері
В) Білім беру жүйесі
С) Білім мазмұны
D) Білім беру буындары
Е) Білім беру кезеңдері
467. Мектепке дейінгі жалпы орта, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі жоғары, жоғары білімнен кейінгі білім беретін мекемелерге оқуға қабылдау ... құжатпен анықталады:
А) Қабылдаудың типтік ережелері
В) Білім мекемелерінің ережелері
С) Білім мекемелерінің лицензиялары
D) Білім беру мекемелері туралы ережемен
Е) Ішкі тәртіп ережесімен
468. Мемлекеттік билік органдары, отандық және шетелдік меншіктің барлық формалары, қоғамдық ұйымдар, ҚР азаматтары және шетел азаматтары ... болып табылады:
А) Білім беру мекемелердің құрылтайшылары
В) Білім беру мекемелерінің тапсырыс берушілері
С) Демеушілер
D) Жетекші ұйымдар
Е) Білім беру мекемелерінің меншік иелері
469. Жеке тұлғаны, отбасын, мемлекетті, қоғамды дамытуға білім беру сұранысын қанағаттандыруға мемлекеттің білім беру жүйесін бағыттау – бұл:
А) Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат
В) Білім беру саласындағы мемлекеттік тапсырыс
С) Білім беруді дамыту тенденциясын анықтау
D) Білім беру жүйесінің мақсаты
Е) Білім беруді дамыту тұжырымдамасы
470. Жалпы адами құндылықтың басым бағыты, жеке тұлғаның құндылығын тану, оның еркіндікке құқығы, бақыты – бұл мемлекеттік саясат принципі:
А) Білім берудің гуманистік сипаты
В) Білім берудің зайырлық сипаты
С) Білім берудің қол жетімдігі
D) Еркіндік және плюрализм
Е) Адами құндылықтардың басым бағыттары
471. Мемлекеттік саясат принципі – үйренуші, тәрбиеленушілердің дамуы мен дайындық ерекшеліктеріне және деңгейіне қарай білім беру жүйесін бейімдеу - бұл:
А) Білім берудегі жалпы қол жетімділік
В) Білім берудің зайырлық сипаты
С) Білім берудің гуманистік сипаты
D) Еркіндік және плюрализм
Е) Адами құндылықтың басым бағыты
472. Мемлекеттік саясат принципі: адамзаттың ар-ұятының беріктілігіне негізделген тікелей конфессионалдық әрекеттен білім беру мекемесінің еркіндігі - бұл:
А) Білім берудің зайырлық сипаты
В) Білімділікке жалпы қол жеткізу
С) Білім берудің гуманистік сипаты
D) Еркіндік және плюрализм
Е) Адами құндылықтардың басым бағыты
473. Адамның білім алуы қандай қажеттілікті қанағаттандырады?
A) Оқыту, тәрбиелеу, ақпарат алу
B) Даму, қалыптасу және т.б
C) Рухани
D) Ғылым негіздері бойынша білім
E) Білім бағытын таңдау еркіндігі
474. Аксиологиялық, технологиялық, тұлға, шығармашылық – бұл шығармашылық мәдениеттің ... .
А) Компоненттері
В) Бөлімдері
С) Сатысы
D) Деңгейі
Е) Дәрәжесі
475. Басқарудың жаңа теориясы мен концепциясын меңгеру, басқарушылық-педагогикалық құндылықтар сапасын анықтайтын, білік пен дағдыны меңгеру – бұл басқару мәдениетінің ... компоненті.
А) Аксиологиялық
В) Технологиялық
С) Тұлға - шығармашылық
D) Негізгі
Е) Қосымша
476. Басқару мәдениетінің бұл компоненті педагогикалық талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу салаларындағы іскерлікке негізделген педагогикалық міндеттерді шешудегі педагогикалық басқару үрдісінің шеберлігін құрайды:
А) Технологиялық
В) Аксиологиялық
С) Тұлғалық - шығармашылық
D) Негізгі
Е) Қосымша
477. Басқару мәдениетінің бұл құраушысы жетекшінің меңгерген құндылықтар мен технологияларының тұлғалық ерекшеліктерінің түрленуін көрсетеді:
A) Тұлғалық–шығармашылық
B) Аксиологиялық
C) Технологиялық
D) Негізгі
E) Қосымша
478. Мектептегі пән мұғалімінің біліктілігін, ғылыми әдістемелік деңгейін көтеру жұмысын жүзеге асырушы орган-бұл:
A) Мектеп кеңесі
B) Әдістемелік кеңес
C) Әдістемелік бірлестік
D) Педагогикалық кеңес
E) Аудандық, қалалық білім басқармасының әдістемелік кабинеттері
479. Жас мамандарға әдістемелік көмек көрсету, олардың кәсіби тәжірибелі жоғары шеберлікті мұғалім болуына тәлімгерлік ету ... жүзеге асырылды:
A) Жас мұғалімдер мектебінде
B) Озық тәжірибе мектебінде
C) Әдістемелік топта
D) Пән секциясында
E) Әдістемелік топта
480. Таңдап алынған ғылыми әдістемелік тақырып бойынша педагогикалық ұжымның іс-әрекеті әдістемелік жұмыстың ұжымдық формасы ретінде ... жоспарланады.
A) 5 жылға
B) 3 жылға
C) 1 жылға
D) 10 жылға
E) Жарты жылға
481. Педагогикалық құндылық, технология, шығармашылықтар жиынтығын өз бетінше меңгеру – бұл:
A) Өздігінен білім алу
B) Офис-регистраторды оқу нәтижесі
C) Біліктілікті көтеру институтында білім алу
D) Тәлімгерлер арқылы білім алу
E) Жас мұғалімдер мектебінде оқу
482. Қосымша кәсіптік білім алу, үнемі өз бетінше педагогикалық білім алу және әдістемелік жұмысқа қатысу –бұл:
A) Мұғалімдердің біліктілігін жоғарылату түрлері
B) Жеке педагогикалық іс- әрекетке құқық беру
C) Зерттеу іс- әрекеттеріне қабілеттілік
D) Тәрбиелеудің жеке концепциясын енгізу мүмкіндігі
E) Өзінің еңбегін жетілдіру
483. Пән бойынша білім, іскерлік, дағды сапасына бағалау, ұйымдастыру –педагогикалық іс-шаралардың (дидактикалық материалдар бақылау жұмыстарға сараптама жүргізу, кабинетті безендіру) мақсаты – бұл жұмыс жоспары:
A) Пәндік әдістемелік бірлестіктің
B) Әдістемелік кеңестің
C) Педагогиккалық кеңестің
D) Жас мұғалімдер мектебінің
E) Озық тәжірибелер мектебінің
484. Педагогикалық үдерістегі күнделікті мәлімдемені талдап, нәтижені қорытындылау (ағымдық үлгерім, сабаққа қатысу, сабақ кестесі) арқылы талдау түрі :
A) Параметрлік
B) Қорытынды
C) Аспектілі
D) Қысқа
E) Толық
485. Бақылаудың үш түрі бар: алдын ала бақылау, күнделікті бақылау, ... .
A) Қорытынды бақылау
B) Тоқсандық бақылау
C) Ұлттық бірыңғай тестілеу
D) Қорытынды мемлекеттік бақылау
E) Аралық мемлекеттік бақылау
486. Алдын ала бақылау – бұл:
A) Сабақ өткізу үшін әзірленген жоспарлар, материалдармен танысу
B) Сабақтың өтілуін бақылау
C) Мұғалімнің оқыту мен тәрбиелеу жұмысының нәтижелерін зерттеуі
D) Сынып журналын, оқушылар дәптерлерін тексеру
E) Бақылау жұмыстарын алу, тест жүргізу
487. Күнделікті бақылау – бұл:
A) Сабақтың өтуін бақылау, оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексеру
B) Үй жұмысын тексеру
D) Оқушылардың дәптерлерін, жазба жұмыстарын тексеру
E) Мектеп құжаттарын тексеру
Е) Оқушылардың сабаққа қатысуын, белсенділігін тексеру
488. Қорытынды бақылау – бұл:
A) Белгілі бір уақыт аралығындағы мұғалімнің оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысының нәтижелерін зерттеу
B) Оқушылардан тест алу
C) Мұғалімдерден тест алу
D) Оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру
E) Мұғаліммен сабақты түсіндіру, бекіту әдістері, оқушылардың өзіндік жұмысының тәсілдері туралы әңгіме жүргізу
489. Жаппай бақылау – бұл:
A) Педагогикалық үдерістің барлық компоненттері арасындағы байланыстарды зерттеу
B) Кез келген үдерістің бөлігі болып келетін мәселені талдау
C) Мұғалім жұмысының негізгі компоненттері зерттелінеді
D) Оқушы жұмысының негізгі компоненттерін зерттеу
E) Мұғалім мен оқушы жұмысы жүйесінің негізгі компоненттерін зерттеу
490. Білім алушылар контингенті шағын, сынып жинақтары біріктірілген жалпы білім беретін мектеп - бұл:
A) Шағын кешенді мектеп
B) Мектеп-ресурстық орталық
C) Эксперименттік алаң
D) Бастауыш мектеп
E) Ауыл мектебі
491. Оқудағы артта қалушылықты жоюдың шаралары – бұл:
A) Педагогикалық терапия
B) Педагогикалық эксперимент
C) Педагогикалық диагностика
D) Педагогикалық алдын алу
E) Тәрбиелік ыкпал ету
492. Оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалау, қиыншылыктарды дер кезінде айқындау – бұл:
A) Педагогикалық диагностика
B) Педагогикалық эксперимент
C) Педагогикалық алдын алу
D) Тәрбиелік ықпал ету
E) Педагогикалық терапия
493. Оқушының артта қалуының биопсихикалық сипаттағы себептері – бұл:
A) Отбасындағы жалпы бейберекеттік ахуал: араққұмарлық, ата-ана білімінің төмендігі
B) Педагогтың жіберген өрескел қателіктері (дауыс көтеру, қол жұмсау)
C) Мұрагерлік ерекшеліктер, қабілеттілік, мінез-құлық белгілері
D) Ортаның әсері
E) Баланың өздігінен тұйықталуы
494. Педагогтарға мейірімді, гуманды, шынайы қатынасты қамтамасыз ететін алқалық, ашықтық, еріктілік – бұл:
A) Аттестация принциптері
B) Аттестация мақсаты
C) Аттестация нәтижесі
D) Аттестация технологиясы
E) Аттестация міндеттері
495. Жалпы жылдық жоспарда нақтыланған, оқу тоқсанына құрылады - бұл ... жоспар.
A) Ағымдық
B) Перспективтік
C) Қысқа
D) Тақырыптық
E) Айлық
496. Инструктивті және нормативті құжаттарды білу, әдістемелік құжаттар, алынған мәліметтерді талдау, жоба дайындау және оны талдау сияқты кезеңдерден тұрады – бұл ... жоспар.
A) Жылдық
B) Перспективтік
C) Тақырыптық
D) Айлық
E) Аралық
497. Біліктілік дәрежесін бергенде педагог әрекетінің бірінші көрсеткіші бойынша шығармашылық есеп, теориялық және эксперименттік жұмыс, ... тапсырады.
A) Шығармашылық жұмыстың нәтижесін
B) Мектеп құжаттамасын
C) Өздігінен білім алуы бойынша есеп
D) Ашық сабақтар
E) Тестілеу нәтижелерін
498. Педагогикалық қызметкерлердің іс-әрекетін, біліктілігін ынталандыру, шығармашылық бастамашылығын, кәсібилігін жоғарылату – бұл:
A) Аттестацияның мақсаты
B) Аттестацияның жоспары
C) Аттестацияның құралы
D) Аттестацияның бағдарламасы
E) Аттестацияның ережесі
499. М.Л.Портновтың «Мектеп басшысы еңбегі» кітабында төменгідей бақылау түрлері анықталған:
A) Алдын ала, ағымдық, қорытынды
B) Жан-жақты
C) Сыныптық, пәндік, жалпылама-кешенді
D) Жүйелі, кешенді
E) Дербес, жалпылама
500. Біліктілік разрядын беруде педагогтың қызметін бағалау екі кешенді көрсеткіште жүзеге асырылады: іс-әрекеттің нәтижесін қорытындылау, ...
A) Практикалық іс-әрекетін эксперттік бағалау
B) Педагогикалық мәдениет деңгейі
C) Педагогикалық білімнің болуы
D) Педагогикалық жұмыс өтілінің болуы
E) Жарияланған баспа еңбектерінің болуы

Приложенные файлы

  • docx 18343244
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий