Matematichesky_analiz_Kaz


№ Текст вопроса/варианты ответа
1 функцияның экстремумын тап
экстремум жоқ


+
 
2 функциясының анықталу облысын тап

+
 
 
 
3 функциясының анықталу облысын тап.


 
 

4 функциясының анықталу облысын тап.
 
 
 
 
 +
5 функциясының анықталу облысын тап.
 
 
 
 +
 
6 функциясының анықталу облысын тап.

+7
функциясының анықталу облысын тап.
+
8 функциясының анықталу облысын тап.
 
 
 

 
9 функциясының анықталу облысын тап.

+10 Анықталу облысында мына шарттардың қайсысы орындалғанда функция жұп болады:
 
 

 
 
11 Анықталу облысында мына шарттардың қайсысы орындалғанда функция тақ болады:
 +
 
 
 
 
12 Келесі функциялардың қайсысы жұп:
 +
 
 
 
 
13 Келесі функциялардың қайсысы жұп:

 
 
 
 
14 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 
 
 +
 
15 нүктесi I-тектi үзiлiс нүктесi деп аталады, егер ...
 + өзара тең емес ақырлы бiржақты шектерi бар болса
  ақырлы бiржақты шектерi шексiздiкке тең болса
  Функцияныңжағдайдағы шегi бар, бiрақ ол шек функцияның осы нүктедегi мәнiне тең болмаса
  нүктесiнде функция анықталмаған болса
  бiржақты шектерiнiң ең болмағанда бiреуi шексiздiкке тең немесе ол шектер жоқ болса
16 нүктесi II-тектi үзiлiс нүктесi деп аталады, егер...
  өзара тең емес ақырлы бiржақты шектерi бар болса
 + бiржақты шектерiнiң ең болмағанда бiреуi шексiздiкке тең немесе ол шектер жоқ болса
  функцияның жағдайдағы шегi бар, бiрақ ол шек функцияның осы нүктедегi мәнiне тең болмаса
  нүктесiнде функция анықталмаған болса
  ақырлы бiржақты шектерi шексiздiкке тең болса
17 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 + II-тектi үзiлiс нүктесi
  үзiлiс нүктесi
  I тектi үзiлiс нүкте
  үзiлiс нүктесi жоқ
  I тектi үзiлiс нүктесі
18 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 
 +
 
 
19 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 
 +
 
 
20 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 
 
 
 +
21 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 
 
 
+  функция үзiлiссіз
22 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 +
 
 
  функция үзiлiссіз
23 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 

 
 
  функция үзiлiссіз
24 Функцияның үзiлiс нүктесiн тап
 
 

 
  функция үзiлiссіз
25 Функцияның вертикаль асимптотасын тап
 
 
 
 
 +
26 Функцияның горизонталь асимптотасын тап

 
 
 
 
27 Функцияның көлбеу асимптотасын тап
 
 
 +
 
 
28 Бiрiншi тамаша шектiң формуласын көрсет:
 
 +
 
 
 
29 Шекті есепте
+  1
  0
 
 
 
30 Екiншi тамаша шектiң формуласын көрсет

 

 
 
31 Шекті есепте
  0
 + 1
 
 
  -1
32 Шекті есепте
  3
 +
  0
  2
 
33 Шекті есепте
 

  2
  0
  ∞34 Шекті есепте
+  0
  5
 
  1
 
35 Шекті есепте
 
  -1
+  0
  1
 
36 Шекті есепте
  0

  3
  1
 
37 Шекті есепте
  0
+
 
  5
  1
38 Шекті есепте
 
  3
 
  -3
 + 0
39 Шекті есепте
  1
 + -2
 
  0
  2
40 Шекті есепте
 
  2

  0
 
41 Шекті есепте
  1
 + 6
  3
  0
 
42 Шекті есепте
+  3
  2
  0
 
 
43 Шекті есепте
  -1
+  5
  0
  1
  2
44 Шекті есепте
 
  4
  0

  1
45 Шекті есепте
 
  1
  -1

  -2
46 Шекті есепте
  -2
+  -4
  2
  0
 
47 Шекті есепте
 

 
 
 
48 Шекті есепте
 

  1
  0
 
49 Шекті есепте
  4
+  -4
 
  0
 
50 Шекті есепте
 

  1
  0
 
51 Шекті есепте
 
  1
+  5
  0
  10
52 Шекті есепте
 
 
  5

  1
53 Шекті есепте
  1
  0
 + 2
 
 
54 Шекті есепте
 
 +
  1
  0
 
55 Шекті есепте
 
  1
  3

  0
56 Шекті есепте
 + 0
  1
  2
 
 
57 функциясыберiлген.мәнiнеөсiмшеберiп, функциясыныңқандайөсiмшеалатынынесепте.
 
 +
 
 
 
58 функция туындысының анықтамасы:


+


59 туындының геометриялық мағынасы
+ қисығына a нүктесiнде жүргiзiлген жанаманың көлбеулiк бұрышы
a нүктесi арқылы өткен түзу
қисығына a нүктесiнде жүргiзiлген жанама
қисығына a нүктесiнде жүргiзiлген жанаманың бұрыштық коэффициентi
a нүктесi арқылы өткен хорда
60 Туындының экономикалық мағынасы:
қисығына нүктесiнде жүргiзiлген жанама
жолдан уақыт бойынша алынған туынды уақыт мезетiндегi дене үдеуi:
жолдан уақыт бойынша алынқан туынды уақыт мезетiндегi дене жылдамдықы:
қисықына нүктесiнде жүргiзiлген жанаманың бұрыштық коэффициентi
+ өндiрiлген өнiм көлемiнен уақыт бойынша алынған туынды уақыт мезетiндегi еңбек өнiмдiлiгi
61 қисығына нүктесiнде жүргiзiлген жанама теңдеуi.
+
62 Тұрақты шама туындысы неге тең ? тұрақтының өзiне
+ нолге
бiрге
шексiздiкке
ақырсыз аз шамаға
63 Туындысы неге тен?


+


64 Туындысы неге тен+

65 Егержәне - дифференциалданатын болса, онда күрделі функцияның туындысы бар және ол мынаған тең:
+
66 болса, функциясының туындысы неге тең ?
C


+
67 болса, функциясының туындысы неге тең?


+


68 болса, функциясының туындысы неге тең?+

69 болса, функциясының туындысы неге тең ?+
70 болса,sinu функциясының туындысы неге тең ?+
71 болса,функциясының туындысы неге тең ?+
72 болса,функциясының туындысы неге тең ?
+73 болса, функциясының туындысы неге тең ?
+74 функциясының туындысын есепте

+75 функциясының туындысын есепте


+


76 функциясының туындысын есепте.
+
77 функциясының туындысын есепте

+78 функциясының туындысын есепте


+


79 функциясының туындысын есепте+

80 функцияның екінші ретті туындысын тап.
+
81 функцияның екінші ретті туындысын тап.
+
12
0


82 функциясының дифференциалы деп өсiмшенiң негiзгi бөлiгiн айтады және ол мынаған тең болады:

+83 х тәуелсiз айнымалының дифференциалы неге тең ? 0
+ 1


шексiздiкке
84 Дене мына заңмен қозғалады нүктесінде қозғалысын тап.
+ 6
0
4
7
3
85 Дене мына заңмен қозғалады: Қандай жағдайда қозғалысы нөлге тең болады?
+ 2
0
4
5
1
86 Қате формуланы тап:
+
87 Функцияның екінші ретті туындысын тап:


+


88 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
89 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
90 Функцияның үшінші ретті туындысын тап:+

91 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
92 Функцияның екінші ретті туындысын тап:

+93 Функцияның екінші ретті туындысын тап:


+


94 Функцияның екінші ретті туындысын тап:


+


95 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
96 Функцияның екінші ретті туындысын тап:


+


97 Функцияның екінші ретті туындысын тап:

+


1
98 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
99 Функцияның екінші ретті туындысын тап:+

100 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
+
101 Функцияның екінші ретті туындысын тап:
1
+

0
-1
102 Функцияның екінші ретті туындысын тап:

+103 Функцияның екінші ретті туындысын тап

+


1
104 Функцияның екінші ретті туындысын тап:


+


105 Егер дифференциалданатын функцияның туындысы қандай да бiр аралықта оң болса, онда ...
функция сол аралықта кемидi
+ функция сол аралықта өседi
функция сол аралықта тұрақты
функция сол аралықта монотонды
функция сол аралықта тұрақты емес
106 Егер дифференциалданатын функцияның туындысы қандай да бiр аралықта терiс болса, онда ...
функция сол аралықта өседi
функция сол аралықта тұрақты
+ функция сол аралықта кемидi
функция сол аралықта монотонды
функция сол аралықта тұрақты емес
107 Экстремум нүктелерiдеп қандай нүктелердi айтамыз ?функция нолге айналатын нүктелердi
функция графигi иiлетiн нүктенi
функция ең үлкен мән қабылдайтын нүктенi
+ функция максимум мен минимум қабылдайтын нүктенiфункция ең үкiшi мән қабылдайтын нүктенi
108 Теорема (функция экстремумының қажеттi шарты). Функцияның нүктеде экстремумы болуы үшiн оның туындысы осы нүктеде ...
шексiздiкке тең болуы қажет
жойылатын үзiлiске ұшырауы қажет
бар болуы қажет
бiрге тең болу қажет
+ нолге тең не жоқ болуы қажет
109 Теорема. Егер екi рет дифференциалданатын функцияның екiншi реттi туындысы қандай да бiр х аралықта оң болса, онда сол аралықта функция ...
+ ойыс болады
иiлу нүтесiне ие болады
үзiлiске ұшырайды
дөңес болады
тұрақты болады
110 Теорема. Егер екi рет дифференциалданатын функцияның екiншi реттi туындысы қандай да бiр Х аралықта терiс болса, онда сол аралықта функция ...
тұрақты болады
+ дөңес болады
үзiлiске ұшырайды
иiлу нүтесiне ие болады
ойыс болады
111 нүктесi функция графигінің иілу нүктесі болуының қажеттi шарты
немесе
таңбасын өзгертедi
+
немесе туынды жоқ
нолге тең емес
112 Лопиталь ережесi: Екi ақырсыз аз немесе ақырсыз үлкен функциялардың қатынастарының шегi ...


+


113 Лопиталь ережесiн қандай анықталмағандықтарды
ашуға қолданады?+

114 Лопиталь ережесiн қолданып шекті есепте
8
1

-1
+ 0
115 функциясыалғашқы функциясы деп аталады, егер мына теңдiк орындалса:

+116 функциясының алғашқы функциясын тап
+
117 функциясының алғашқы функциясы
функциясының өзi неге тең ?

+


118 Анықталмаған интеграл анықтамасын көрсет.+

119 өрнегiнiң мәнi неге тең?
+
120 өрнегiнiң мәнi неге тең ?+
121 Мына формула қалай аталады:
Таблицалық интеграл
+ Бөлiктеп интегралдау
Ньютон-Лейбниц формуласы
Анықталмаған интегралда айнымалыны алмастыру әдiсi
Анықталмаған интеграл анықтамасы
   
   
122 Мына формула қалай аталады:
Ньютон-Лейбниц формуласы
Бөлiктеп интегралдау
+ Анықталмаған интегралда айнымалыны алмастыру әдiсi
Таблицалық интеграл
Анықталмаған интеграл анықтамасы
123 Егер қандай да бiрфункциясының алғашқы функциясы болса, онда мына интеграл неге тең?+

124 интегралы неге тең ?+
125 интегралы неге тең ?
+126 интегралы неге тең ?
+127 интегралы неге тең ?

+


128 интегралын есепте.+

129 интегралын есепте.
+
130 интегралын есепте
+
131

+132 Интегралды тап:
+
133 Интегралды тап:

+134 Интегралды тап:


+


135 Интегралды тап:+

136 Интегралды тап:
+
137 Интегралды тап:
+
138 Бөліктеу әдісімен есептейтін интегралды көрсетіңіз
+
139 Бөліктеу әдісімен есептейтін интегралды көрсетіңіз+

140 Дұрыс формуланы көрсет:

+141 интегралы неге тең?
+
142 интегралы неге тең?


+


143 интегралының геометриялық мағынасы
қисығының мен арасындағы доға ұзындығы
кесiндiсiнiң ұзындығы
қисығының Ох осi бойымен айналғанда пайда болған дене көлемi
геометриялық мағынасы жоқ
+ қисығы, ментүзулерi және Ох осiмен шектелген қисық сызықты трапеция ауданы
144 интегралы неге тең ?+ 01
145 Ньютон-Лейбниц формуласын табу керек

+146 теңсiздiгiн қанағаттандыратын кез келген сандары үшiн мынадай қатынас дұрыс болады:


+


147 Анықталған интегралдағы жәнеболғанда айнымалыны алмастыру формуласы:+

148 Анықталған интегралдағы бөлiктеп интегралдау формуласы:
+
149 Жоғарыдан қисығы, мен түзулерi және төменнен Ох осiмен шектелген қисық сызықты трапеция ауданын қай формуламен есептейдi ?+
150 қисығыныңкесiндiсiндегi доға ұзындығын есептейтiн формула:

+151 қисығының кесiндiсiнде Ox осiн айналғанда пайда болған дене көлемi:


+


152 Шектерi шексiздiк болатын интеграл қалай аталады ? интегралдық қосынды
меншiктi интеграл
анықталмаған интеграл
+ меншiксiз интеграл
анықталған интеграл
153 меншiксiз интеграл жинақталады, егер мына шек
+ тең болса
бiрге тең болса
нолге тең болса
жоқ не шексiздiкке тең болса
бар және ақырлы болса
154 меншiксiз интеграл жинақталмайды, егер мына шек
жоқ не шексiздiкке тең болса
+ бiрге тең болса
нолге тең болса
тұрақтыға тең болса
бар және ақырлы болса
155 интегралын есепте
5
0
+ 1
3
-1
156 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз


+
1
2
157 Интегралды есепте
+ 4
5
6
3
2
158 Интегралды есепте
+ 1
0,5
0,25
2
4
159 Интегралды есепте


+


160 Интегралды есепте
20
+ 10
40


161 Интегралды есепте
2
+ 1
0,5
0
4
162 Интегралды есепте
2
6
12
+ 4
1
163 Интегралды есепте
6
1
+ 2
4,5

164 Интегралды есепте
+
165 Интегралды есепте
9
8
+ 7

21
166 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз

+ 4
3
6
5
8
167 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз+
1
1,5
168 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз

+

3
2
1
169 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз
2
5
8
+ 4
1
170 Мына сызықтарымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз

+
2
3
1
171 функциясының дербес туындыларын тап
+
172 функциясының анықталу обласын тап
бiрiншi және үшiншi квадранттар
+ үшiншi квадрант
бiрiншi квадрант
жарты жазықтық, түзуiнiң астыңқы бөлiгi
биссектрисаның барлық нүктелерi
173 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген:
Функцияның K айнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.


+


174 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген:Функцияның L айнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.+

175 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген:. Функцияның толық өсiмшесiн тап.
+
176 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген:. Функцияның K айнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.
+
177 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген:Функцияның L aйнымалысы бойыншаөсiмшесiн тап.+

178 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген: Функцияның толық өсiмшесiн тап.
+
179 функциясы дербес туындысының анықтамасын көрсет.
+
180 функциясы дербес туындысының анықтамасын көрсет.
+
181 функциясы толық дифферекнциалының анықтамасын көрсет.

+182 нүктесi функциясыныңмаксимумнүктесi депаталады, егерМнүктесiнiңмаңайынаналынғанкезкелгеннүктеүшiнмынатеңсiздiкорындалса:
+
183 нүктесiфункциясының минимум нүктесiдеп аталады, егер М нүктесiнiң маңайынан алынған кез келген нүкте үшiн мына теңсiздiк орындалса:+

184 Теорема (екi айнымалыдан тәуелдi функция экстремумының қажеттi шарты). Айталық нүктесi дифференциалданатын функциясының экстремум нүктесi болсын. Онда функцияның осы нүктедегi дербес туындылары ...
тұрақтықа тең болады
өзара тең болады
бiрге тең болады
шексiздiкке тең болады
+ нолге тең болады
185 функциясының күдiктi (немесе стационар) нүктесiдеп қандай нүктенi айтамыз ?+ Бірінші ретті дербес туындылары нолге тең болатын нүктелердi, яғни ,
, дербес туындылары бар нүктелердi
дербес туындылары нолге тең болмайтын нүктелердi, яғни
,
функциясының, жағдайдашегiбарболатыннүктелердi
функциясы үзiлiссiз болатын нүктелердi
186 Айталық нүктесiфункциясының стационар нүктесi және, , болсын. Сонда, егер болса, онда функциясының нүктесiнде ...
+ экстремумы бар болады
экстремумы жоқ болады
I-тектi үзiлiсi болады
II-тектi үзiлiсi болады
иiлу нүктесi болады
187 Айталық нүктесiфункциясының стационар нүктесi және, , болсын. Сонда, егер болса болса, онда функциясының нүктесiнде ...
+ экстремумы жоқ болады
I-тектi үзiлiсi болады
экстремумы бар болады
II-тектi үзiлiсi болады
иiлу нүктесi болады
188 Айталық нүктесiфункциясының стационар нүктесi және, , болсын. Сонда, егерболса, онда функциясының нүктесiнде ...
максимумы бар
экстремумы бар
I-тектi үзiлiс нүктесi бар
минимумы бар
+ экстремумы бар жоқтығы белгiсiз
189 функциясының дербес туындыларын тап
+
190 функциясының дербес туындыларын тап
+
191 функциясының дербес туындыларын тап


+


192 функциясының толық дифференциалын тап


+


193 функциясынан нүктесiнде векторы бағытымен алынған туындысы мына формуламен есептеледi (мұндағы векторының ОX осiмен жасайтын бұрышы)
+
194 функциясының нүктесiндегi градиентi деп мынадай векторды айтады
+
195  функциясының иілу нүктесін табыңыз.
 
 
  +  иілу нүктесі жоқ
 
 
196 функциясының нүктесiндегiвекторы бағытымен алынған туындысын табу керек
-1
1,5
+ 1
0,2
0
197 функцияcының нүктесінде дербес туындыларын табыңдар.
+
198 Жалпы түрде дифференциалдық теңдеудi қалай жазып көрсетуге болады ?+
199 Дифференциалдық теңдеу ретi деп ...
+ теңдеудегi туындының ең жоғары ретiн айтамыз
теңдеудегi тәуелсiз айнымалының жоқарқы дәрежесiн айтамыз
теңдеудегi қосылғыштар санын айтамыз
теңдеудегi iзделiндi функцияның жоғарғы дәрежесiн айтамыз
теңдеудегi айнымалылар санын айтамыз
200 бiртектi дифференциалды теңдеудiң жалпы шешiмi мынадай:

+201 Берiлген теңдеу ...
айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
+ сызықтық дифференциалдық теңдеу
бiртектi дифференциалдық теңдеу
екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
квадратты теңдеу.
202 Берiлген теңдеу ...
квадрат теңдеу
бiртектi дифференциалдық теңдеу
сызықты дифференциалдық теңдеу
екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
+ айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
203 Берiлген теңдеу ...
+ бiртектi дифференциалдық теңдеу
айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
сызықты дифференциалдық теңдеу
екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
квадратты теңдеу.
204 Берiлген теңдеу ...
айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
+ сызықты дифференциалдық теңдеу
бiртектi дифференциалдық теңдеу
екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
квадратты теңдеу.
   
   
205 бiрiншi реттi дифференциалдық теңдеудi шеш.
+
206 бiрiншi реттi дифференциалдық теңдеудi шеш.+

207 теңдеудiң жалпы шешімін табыңдар.


+


208 функциясының А(3;4) нүктесінде градиентін тап.
+
209 Берiлген теңдеу ...
айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
бiртектi дифференциалдық теңдеу
+ екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
сызықты дифференциалдық теңдеу
квадратты теңдеу.
210
теңдеудiң сипаттамалық теңдеуi деп мынадай теңдеудi айтамыз:
+
   
   
211 Егер сипаттамалық теңдеудiңжәне әртүрлiнақты түбiрлерi болса, онда теңдеудiң жалпы шешiмi мынадай болады:+

212
Егер сипаттамалық теңдеудiң және комплекстi түбiрлерi болса, ондатеңдеудiң жалпы шешiмi мынадай болады:

+213 бiртектi сызықты теңдеудi шеш.
+
214 бiртектi сызықты теңдеудi шеш.
+
215 Теңдеуді шеш

+216 Теңдеуді шеш


+


217 Теңдеуді шеш .
+
218 Теңдеуді шеш

+219 Теңдеуді шеш


+


220 Теңдеуді шеш+

221 Теңдеуді шеш
+
222 Теңдеуді шеш
+
223 Теңдеуді шеш:
+
224 Теңдеуді шеш


+


225 Теңдеуді шеш

+226 Келесі дифференциалдық теңдеулердің қайсысы сызықты болады?
+
227 бастапқы шартпен берілген болғандағы теңдеуінің дербес шешімін табыңыз.
+
228 сандық қатар берiлген. қалай аталады?
қатардың дербес қосындысы
қатардың шексiз қосындысы
қатардың дербес мүшесi
+ қатардың жалпы мүшесi
қатардың саны
229 сандық қатар берiлген.- қалай аталады ? қатардың сандары
қатардың шексiз қосындылары
қатардың жалпы мүшелерiқатардың дербес мүшелерi+ қатардың дербес қосындлары
230 қатардың бастапқы үш мүшесiн жаз
+
231 қатардың бастапқы үш мүшесiн жаз


+


232 сандық қатар берiлген. Жалпы мүшесiн тап.


+


233 сандық қатар берiлген. Жалпы мүшесiн тап.+

234 Сандық қатар жинақталуының қажеттi шарты+
235 Төменде келтiрiлген сандық қатарлардың қайсысында қатар жинақтылығының қажеттi шарты орындалады ?+
236 берiлген қатар ...
таңбасы оң сандық қатар
+ таңбасы кезектесiп келген сандық қатар
таңбасы терiс сандық қатар
гармоникалық қатар
дәрежелiк қатар
237 берiлген қатар ...
таңбасы оң сандық қатар
гармоникалық қатар
+ таңбасы кезектесiп келген сандық қатар
таңбасы терiс сандық қатар
дәрежелiк қатар
238 берiлген қатар ...
+ дәрежелiк қатар
таңбасы терiс сандық қатар
таңбасы кезектесiп келген сандық қатар
гармоникалық қатар
таңбасы оң сандық қатар
239 Сандық қатар жинақтылығының Даламбер белгiсi: қатар жинақталады, егер ...

+240 Лопиталь ережесiн қолданып, шекті есепте

1
–3
+ 0
  4
241 функциясының вертикаль асимптотасын тап. 
 
242 функциясының горизонталь асимптотасын тап.


 
 +
 
243  функциясының көлбеу асимптотасын тап.

 
 
 
  +
244  кесіндісінде функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

  +
 
 
   
245  кесіндісінде функциясының ең кіші мәнін табыңыз.
 
 

 
   
246 функция графигінің дөңес болатын аралығын тап.
+   
   
   
   
   
247  функция графигінің ойыс болатын аралығын тап.
   
 +  
   
   
   
248 Кошидiң интегралдық белгiсi бойынша қатарды жинақтылыққа зертте:
+ қатар жинақталмайды
қатар 0 санына жинақталады
қатар 1 санына жинақталады
қатар -1 санына жинақталады
қатар 2 санына жинақталады
249  функциясының иілу нүктесін табыңыз.
+  иілу нүктесі жоқ

 
 
 
250 дәрежелiк қатар жинақталатын интервалды қалай атайды ?қатардың дербес қосындыларының интервалы
дәрежелiк қатардың анықталу облысы
+ дәрежелiк қатардың жинақталу интервалы
дәрежелiк қатар жинақталмайтын интервал
дәрежелiк қатардың мәндер жиыны
   
   
251  Шекті есепті
 + 2
   4
   1
   0
   
252  Шекті есепте
 +   2
   -1
  1
   0
 
253  Шекті есепте
   
   3
+   
   1
    0
254  Шекті есепте
   2
 
 
    0
 +  
255  Шекті есепте
   
   
 
+   
    1
256  Шекті есепте
 
   1

 
 
257  Шекті есепте
 +
   
   
   
 
258 функциясының А(3;4) нүктесінде градиентін тап.
 +
 
 
 
 
259  Шекті есепте
 
 +
 
   
 
260  Шекті есепте
 
 
 
 
 +
261  Шекті есепте
 
 
 
+   
 
262  Шекті есепте
   1
   2
 +  
   0
 
263 Шекті есепте
   
 
 
   
 +
264  Шекті есепте
 
 +
   1
   
 
265 мұндағы,
  1
   0
+   8
   -1
   -2
266 мұндағы,
   -2
   -1
   0
   1
+  3
267   мұндағы,
 
 +  
   1
    0
   2
268  мұндағы,
 +  
   0
   -1
   2
   1
269 мұндағы,
   0
   -1
   3
   2
+   1
270  мұндағы,
    0
   -1
+  
   5
   -2
271 функцияның туындысын нүктесінде тап.
   1
   0
+ -1 
   2
   -2
272  функцияның туындысын тап
 
 +  
   
    
     
273 функциясының туындысын тап.
 
 +  
 
   
 
274  функциясының туындысын тап.
 
 
 +
 
 
275 функциясының туындысын тап.
 
 +
 

 
276 функциясының туындысын тап.

 
 
 
 +
277  функциясының туындысын тап.
   
   
 +
   
 
278  функциясының туындысын тап.
+
 
 
 
 
279 функцияның туындысын тап
 +
   

 
 
280 функциясының туындысын тап.
   
   
 +  
   
 
281  функциясының туындысын тап
 
   
   
 
 +   
282  функцияның туындысын тап
   
 
 +
 
  1
283 функцияның туындысын тап.
 
   
 +  
 
   
284   функциясынын нүктедегі туындысын тап.
 +
 
   2
   0
   5
285   Найти дифференциал функций
   
 +  
   
   
   
286 интегралын есепте.
 
 
  7
 +
 
287 интегралын есепте.
  0
  -1
 + 2
  1
  -2
288  функцияның туындысын тап
   
 
 +
 
  1
289 Шекті есепте
 
  -1
 + 0
  1
 
290 функциясының толық дифференциалын тап
+
 
 
 
 
291 функциясының толық дифференциалын тап
 +
 
 
 
 
292 функциясының толық дифференциалын тап
 +
 
 
 

293 функциясының толық дифференциалын тап
 
 +
 
 
 
294 функциясының А(3;4) нүктесінде градиентін тап.

 
 
 
 
295 функциясының А(1;1) нүктесінде градиентін тап.

 
 
 
 
296 интегралын тап.


 
 
  0
297 интегралын тап.
 
 
 +
 
 
298 интегралын тап.
 
 

 
 
   
   
299 интегралын тап.
 
 
 +
 
 
   
   
300 функциясының А(3;4) нүктесінде градиентін тап.
 +
 
 
 
 


Приложенные файлы

  • docx 18340806
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий